Forskning på implementering vad är det och vad vet vi? Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna Forskningschef Landstinget Dalarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskning på implementering vad är det och vad vet vi? Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna Forskningschef Landstinget Dalarna lars.wallin@du."

Transkript

1 Forskning på implementering vad är det och vad vet vi? Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna Forskningschef Landstinget Dalarna

2 Varför? Centrala begrepp Metoder för att stödja implementering Använda teori Summering

3 30-40% av alla patienter erhåller inte vård i enlighet med aktuell vetenskaplig kunskap 20-25% av vården är onödig eller potentiellt skadlig Grol & Grimshaw, Lancet 2003

4

5 Handhygien Sjukvårdsrelaterade infektioner en av top- 10 orsaker till död på sjukhus Många studier pekar på <50% följsamhet till handhygienriktlinjer Läkare lägre följsamhet än andra personalkategorier

6 Kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården innebär att val och beslut i alla delar av systemet baseras på rekommendationer som utarbetats utifrån bästa tillgängliga medicinsk kunskap. Translating knowledge into practice the exchange, synthesis and ethically sound application of knowledge within a complex system of interactions among researchers and users Implementation research the scientific study of methods to promote the systematic uptake of research findings and other evidence-based practices into routine practice Kunskapsstyrning Kunskapsöverföring Evidensbaserad vård Forskningsanvändning Implementeringsforskning Tatroe 2008

7

8 Kunskap Implementeringsmetod(er) Riktlinjer Innovationer Personal Individer/grupper Kultur/Klimat Ledarskap Organisation Tid Resurser Process Förändrade rutiner Förändrat beteende Resultat Patientutfall Patientpreferenser Implementeringsforskning

9 Spridning Utbildning Socialt inflytande Samarbetsstrategier Incitament Påminnelser och återkoppling Underlättande åtgärder Kombinerade metoder Metoder för att stödja implementering Nilsen 2010

10 Följsamhet till handhygienriktlinjer Cochrane översikt (Gould 2010) 4 studier Interventioner: utbildningsaktiviteter, byte av produkter, kampanjer av olika slag Varierade resultat, ökad följsamhet i 1 studie. Generellt låg studiekvalitet. Sammanfattar med att kampanjer och involvering av personal verkar ha effekt men det går inte att dra säkra slutsatser. Behövs fler och bättre studier.

11 Följsamhet till handhygienriktlinjer The feedback intervention trial (Fuller 2012) 60 vårdavdelningar i Storbritannien Teoribaserad intervention (beteendevetenskap) Individualiserad observation och återkoppling om handhygienbeteende, samma på avdnivå, åtföljd av åtgärdsplanering Resultat följsamhet: intention-to-treat : 7-9% förbättring på IVA, ingen förbättring på vanliga vårdavdelningar per protocol : 13-18% förbättring på IVA, 10-13% förbättring på vanliga vårdavdelningar

12 Implikationer handhygienstudier Varierade resultat Måttliga förbättringar där man sett effekt Lovande effekt av observationer - återkoppling Använt teori från beteendevetenskap för att underbygga interventioner Behövs fler och bra genomförda experimentella studier (Studieprotokoll publicerat i Implementation Science fokus på läkares följsamhet Squires m fl 2013)

13 Effekter av metoder för att stödja implementering baserat på systematiska reviews Cochrane EPOC (Grimshaw 2012) Skriftliga (undervisnings)material 12 RCTs, 11 nonrcts, median förbättring +4,3% Undervisningsmöten 81 RCTs, +6% Undervisningsmöten med experter 69 RCTs: ordinationsbeteende +4.8% Lokala opinionsledare 18 RCTs, +12.0% Audit och återkoppling 118 RCTs, +5.0% Datoriserade påminnelsesystem 28 RCTs, +4.2% Strategier skräddarsydda efter identifierade hinder 26 studier. Odds ratio 1.54 Ekonomiska incitament (primärvård) 7 studier. Otillräckligt underlag för slutsatser

14 Implikationer Huvudsakligen positiva resultat, men måttliga förbättringar Finns ingen gold standard för implementering Välj billiga och enkla sätt att stödja implementering istället för dyra och svåra Basera spridnings- och implementeringsstrategi på kunskap om hinder och möjligheter i den kliniska miljön Behövs mer forskning om påverkan av kontext Öka användningen av teori

15 Teorianvändning?

16 Teori för att arbeta med förändring Kognitiva teorier (rationellt beslutsfattande) Teorier inom lärande (problembaserat lärande) Motivationsteorier (planerat beteende) Kommunikationsteorier (meddelandet) Socialt lärande/nätverk/påverkan (opinionsledare) Teorier om ledarskap (transformellt ledarskap) Professionell utveckling (prof kunskapsbas) Organisationsrelaterade teorier (TQM, lärande organisation, organisationskultur) Ekonomiska teorier Grol 2007

17 Diffusion of Innovation Elements The Innovation Communication Channels Time Social System Stages Awareness Persuasion Decision Implementation Adoption Influencing factors Attributes of the innovation Individual Organizational

18 Vad krävs av en innovation för att tillämpas? relativ fördel kompatibel inte för komplex testbar observerbar Diffusion of innovations Rogers 2003

19 innovators early adopters early majority late majority laggards

20 The Knowledge to Action Cycle (Graham 2006) Identify problem Select knowledge Sustain knowledge use Knowledge tools / products Adapt knowledge to local context Evaluate outcomes Knowledge synthesis Knowledge inquiry Assess barriers to knowledge use Monitor knowledge use Select, tailor implement interventions

21 Greenhalgs (2004) begreppsmodell Faktorer som påverkar införande av innovationer Evidensen eller informationen som ska implementeras. Den individuella praktikern som ska lära nytt och förändra beteende. Strukturen och funktionen i hälso- och sjukvårdsorganisationen, dvs den kontext som förändringen sker i. Kommunikationsmönster och stöd för förändring inom organisationen. Patientens erfarenheter, uppfattningar och preferenser.

22 The Alberta Context Tool (ACT) Åtta organisations områden som har koppling till kunskapsanvändning 1. Ledarskap 2. Kultur 3. Utvärdering och återkoppling 4. Formell interaktion 5. Informell interaktion 6. Relationer 7. Strukturella och elektroniska resurser 8. Organisatoriska resurser (bemanning, tid, utrymme)

23 Känslor Värderingar och attityder Intention

24 Ett försök till sammanfattning Kunskapen ökar men inga kompletta svar Finns ingen alltid fungerande implementeringsstrategi Implementering är en social process Som påverkas av många faktorer Evidens Människor Kontext Vi behöver förstå vad som händer vid implementering, inte bara vilka resultat som åstadkoms Behövs aktiva, engagerande, kontextspecifika strategier Mer forskning om påverkande faktorer och aktiva ingredienser

25 Råd för implementering Utgå från en stabil kunskapsbas Involvera ledningen Arbeta i grupp Se över organisationen där implementering ska ske Utveckla en plan Ha en klar idé om varför din implementeringsstrategi skulle kunna fungera (teoriunderstöd) Genomför planen Följ upp, utvärdera och återkoppla

26 Implementering - en kontaktsport

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

ISBN 978-91-87169-37-3 Artikelnr 2012-6-12

ISBN 978-91-87169-37-3 Artikelnr 2012-6-12 Om implementering 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst

Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst En forskningssammanställning av Karin Guldbrandsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens

Läs mer

Underlättarfunktionen. -ett förslag till innehåll och kompetens. Bakgrund. Svensk sjuksköterskeförening

Underlättarfunktionen. -ett förslag till innehåll och kompetens. Bakgrund. Svensk sjuksköterskeförening 1 Svensk sjuksköterskeförening Underlättarfunktionen -ett förslag till innehåll och kompetens Livets stora syfte är inte kunskap utan handling Citat av Thomas Henry Huxley Bakgrund Det övergripande målet

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om FEBRUARI 2011 Svensk sjuksköterskeförening om Evidensbaserad vård och omvårdnad Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark, vilket ställer stora krav på all vårdpersonal att hålla sig uppdaterad

Läs mer

IMPLEMENTERINGSUTVÄRDERING AV BESLUTSSTÖD I TRE KOMMUNER

IMPLEMENTERINGSUTVÄRDERING AV BESLUTSSTÖD I TRE KOMMUNER IMPLEMENTERINGSUTVÄRDERING AV BESLUTSSTÖD I TRE KOMMUNER PETRA HANSSON LINA SMITH Examensarbete i Socialt arbete Malmö högskola 91-120 hp Hälsa och samhälle Socionomprogrammet 205 06 Malmö Mars 2013 IMPLEMENTATIONEVALUATION

Läs mer

Implementering av FaR från ord till handling

Implementering av FaR från ord till handling Implementering av FaR från ord till handling Matti Leijon, MPH, PhD Forskningskoordinator Centrum för primärvårdsforskning (CPF) Region Skåne & Lunds Universitet Malmö, Sverige Min bakgrund MPH, PhD, disputerade

Läs mer

Perspektiv på implementering

Perspektiv på implementering & report Leading Health Care nr 8 2012 Perspektiv på implementering Vad är god implementering och kan det stödjas? Författare: Karin Fernler Perspektiv på implementering & 3 4 & Perspektiv på implementering

Läs mer

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten Kunskap och kvalitet i socialtjänsten En kartläggning av förutsättningar för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling i Katrineholms kommun Författare: Frogner, Louise Kullberg, Christian Oscarsson, Lars

Läs mer

Ledares förutsättningar att bedriva förbättringsarbete inom vård och omsorg En litteraturstudie

Ledares förutsättningar att bedriva förbättringsarbete inom vård och omsorg En litteraturstudie Ledares förutsättningar att bedriva förbättringsarbete inom vård och omsorg En litteraturstudie Anita Segring Examensarbete, 15 högskolepoäng, magisterexamen i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa

Läs mer

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:106 ISSN 1404-0891 Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie

Läs mer

Att förändra socialt arbete

Att förändra socialt arbete Att förändra socialt arbete Forskare och praktiker om implementering IMS Socialstyrelsen Red.: Maria Roselius & Knut Sundell 2008 IMS och Gothia Förlag ISBN 978-91-7205-612-1 Kopieringsförbud! Mångfaldigande

Läs mer

Artikelnr 2011-9-20. Publicerad www.socialstyrelsen.se,

Artikelnr 2011-9-20. Publicerad www.socialstyrelsen.se, Metod på drift En studie om implementeringen av en nationell utbildningssatsning om Case Management enligt ACT-metoden för personer med psykiskt funktionshinder 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter

Läs mer

K O N F E R E N S R A P P O R T

K O N F E R E N S R A P P O R T KONFERENSRAPPORT KONFERENSRAPPORT Redaktör: Gerthrud Östlinder Förord 3 1. Informations- och KommunikationsTeknologi som stöd för god omvårdnad 4 2. Hur kan informationsteknologi och elektroniska journaler

Läs mer

Att skapa en grund för evidensbaserad praktik. en guide för ledningen i vård och omsorg

Att skapa en grund för evidensbaserad praktik. en guide för ledningen i vård och omsorg Att skapa en grund för evidensbaserad praktik en guide för ledningen i vård och omsorg Att skapa en grund för evidensbaserad praktik en guide för ledningen i vård och omsorg Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Implementering av samverkansprojekt

Implementering av samverkansprojekt Implementering av samverkansprojekt En fallstudie av sociala investeringsfonden och Alla barn i skolan i Norrköpings kommun Implementing interacting projects A Case Study of the Social Investment Fund

Läs mer

Kunskapsstyrning för ledning och policyarbete

Kunskapsstyrning för ledning och policyarbete Kunskapsstyrning för ledning och policyarbete Karin Fernler Ledningssystem och styrning av vård & 76 Sammanfattning Att beslut inom hälso- och sjukvården ska baseras på bästa tillgängliga, vetenskapliga,

Läs mer

Förbättringskunskap i Landstinget Kronoberg

Förbättringskunskap i Landstinget Kronoberg Förbättringskunskap i Landstinget Kronoberg Den som slutar att förbättras slutar att vara bra. Utvecklingsavdelningen är en viktig motor i landstingets kunskapsstyrning och verksamhetsutveckling. Vi kan

Läs mer

Den direkta användarmedverkans problematik

Den direkta användarmedverkans problematik Examensarbete i Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign. Den direkta användarmedverkans problematik Lina Pettersson, Kalle Ulvstig Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005/05 Den direkta användarmedverkans

Läs mer

Att leda hälso- och sjukvård. En studie med 11 framgångsrika verksamhetschefer

Att leda hälso- och sjukvård. En studie med 11 framgångsrika verksamhetschefer Att leda hälso- och sjukvård En studie med 11 framgångsrika verksamhetschefer Inledning De senaste årtiondenas snabba förändringar, såväl den tekniska utvecklingen som de sociala förutsättningarna i samhället,

Läs mer

Mot en effektivare kunskapsstyrning. Kartläggning och analys av nationellt och regionalt stöd för en evidensbaserad praktik i hälso- och sjukvården

Mot en effektivare kunskapsstyrning. Kartläggning och analys av nationellt och regionalt stöd för en evidensbaserad praktik i hälso- och sjukvården Mot en effektivare kunskapsstyrning Kartläggning och analys av nationellt och regionalt stöd för en evidensbaserad praktik i hälso- och sjukvården Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte

Läs mer

Reserapport från USA-resa 4 8 oktober 2010

Reserapport från USA-resa 4 8 oktober 2010 1 Reserapport från USA-resa 4 8 oktober 2010 Bakgrund Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning (NSK) arbetar bland annat med frågan om kliniska beslutsstöd i den svenska hälso- och sjukvården.

Läs mer

Bredband ur användarnas perspektiv

Bredband ur användarnas perspektiv MÄLARDALENS HÖGSKOLA PROMEMORIA 1 Institutionen för Ekonomi och Informatik 2005-08-16 Mälardalens Högskola Institutionen för Ekonomi och Informatik Kurs: Uppsatsarbete i Informatik, EI0040, 10p, VT2000

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Organisationskultur samt avvikelseoch förslagshantering för ständiga förbättringar i tjänsteverksamheter - Fallstudie Vägverket

Organisationskultur samt avvikelseoch förslagshantering för ständiga förbättringar i tjänsteverksamheter - Fallstudie Vägverket Organisationskultur samt avvikelseoch förslagshantering för ständiga förbättringar i tjänsteverksamheter - Fallstudie Vägverket Emma Lidholm Miljö och hållbart företagande Sustainable Enterprising Master

Läs mer

Faktaunderlag kring sjuksköterskors kompetensuveckling/fortbildning i primärvården

Faktaunderlag kring sjuksköterskors kompetensuveckling/fortbildning i primärvården Faktaunderlag kring sjuksköterskors kompetensuveckling/fortbildning i primärvården Else-Marie Jarl Distriktssköterska Adjunkt Familjemedicinska institutet 2003 Innehållsförteckning Inledning 2 Metod 2

Läs mer

Läkares drivkrafter: hur kan man stimulera engagemang och arbetsglädje?

Läkares drivkrafter: hur kan man stimulera engagemang och arbetsglädje? Läkares drivkrafter: hur kan man stimulera engagemang och arbetsglädje? Slutarbete i Västra Götalandsregionens Ledarskaps-ST mars 2015 Erik Fernström Bakgrund Under de senaste åren har debatten om sjukvårdens

Läs mer

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program, C-kurs i arbetsvetenskap HT 2007 Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Conditions for better effects

Läs mer