GRUPPARBETE. Förbättringsprojekt på ICA Supermarket Porsön Studie av kötider. IEK215 Statistisk processtyrning och Sex Sigma Ht-2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUPPARBETE. Förbättringsprojekt på ICA Supermarket Porsön Studie av kötider. IEK215 Statistisk processtyrning och Sex Sigma Ht-2005"

Transkript

1 GRUPPARBETE Förbättringsprojekt på ICA Supermarket Porsön Studie av kötider IEK215 Statistisk processtyrning och Sex Sigma Ht-2005 Anders Drott Johannes Ellström Eric Sellgren Kristin Åberg Luleå tekniska universitet Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för kvalitets- och miljöledning

2 Sammanfattning Detta arbete ingår som en del i kursen IEK215, Statistisk processtyrning och Sex sigma. I arbetet har vi genomfört en förbättringsstudie med hjälp av DMAIC-cykeln på kötiderna hos ICA Supermarket Porsön. Vi har använt oss av primärdata i form av egna mätningar av kötiden under en eftermiddag i butiken. Dessutom har vi fått tillgång till sekundär data i form av ICAs egen statistik över kundvariationen mellan veckor, dagar och klockslag. Fiskbensdiagram upprättades utifrån våra observationer över vad som leder till kötider samt exceldiagram och styrdiagram upprättades över de insamlade data. Utifrån diagrammen kunde vi tolka att den största orsaken till långa kötider är variationen av inkommande kunder. Då det är svårt att ändra kundernas köpbeteende är förbättringsförslagen som tagits fram i första hand fokuserade på att minska kötiderna med den befintliga kundvariationen. Ett förbättringsförslag för att minska variationen är att ha rabatt till kunder som handlar vid tidpunkter då det är ett lägre kundtryck. Övriga förbättringsförslag som vi kommit fram till är bland annat att synliggöra vilka kassor som är öppna, informera kunderna om kortdragning samt ändra hanteringen av kassar.

3 Innehållsförteckning 1 Introduktion Teori Sex sigma och DMAIC Flödesschema Fiskbensdiagram Styrdiagram Define Problembeskrivning Lösningsväg Avgränsningar Besparingspotential Risker Measure Fiskbensdiagram Insamling av data Resultat från datainsamlingen Synpunkter från kunder och kassörskor Problem under measure delen Analyse Sekundärdata Primärdata Improve / Control Förbättringsförslag Besparingspotential Diskussion Referenser Böcker Artikel Hemsida Bilaga Bilaga

4 1 Introduktion 1917 startade Hakon Swenson Hakonbolaget i Västerås och detta bolag kom senare att ombildas och blev 1938 känt som ICA. Idén med Hakonbolaget var att enskilda handlare skulle kunna gå samman i inköpscentraler för att genom gemensamma inköp och gemensam marknadsföring vinna samma stordriftsfördelar som stora kedjeföretag. (www.ica.se) Idag består ICA-koncernen av ungefär 2500 butiker och är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag. I gruppen ingår helägda försäljningsbolag, ICA Sverige, ICA Norge och Etos som säljer produkter inom hälsa och skönhet. Koncernen ägs till 40 % av Hakon Invest AB och till 60 % av holländska Royal Ahold N.V. (www.ica.se) ICA Sverige består av 1506 butiker vars affärsidé är att vara det ledande detaljhandelsföretaget i Sverige med fokus på mat och måltider (www.ica.se). Inom ICA Sverige AB så äger och driver varje ICA handlare sin egen butik. Det finns fyra olika butikskoncept; ICA Nära, ICA Supermarket, ICA Kvantum och ICA MAXI Stormarknad. Dessa skiljer sig i storlek och produktsortiment med ICA Nära som den minsta och lättillgängliga butiken och ICA MAXI stormarknad med butiken som har allt på samma ställe till lägre priser. (www.ica.se) ICA Supermarket Porsön (refereras som butiken) är en lokal ICA-butik på Porsön utanför Luleå. Hos en ICA Supermarket butik ska man kunna hitta det mesta för sina dagliga hushållsinköp. De ska erbjuda en god service och ha ett brett produktutbud. Som lokal privatägd ICA-butik är det extra viktigt att ha en nära kundkontakt och känna till sina kunders behov. ICA Supermarket Porsön är en butik studenterna vid LTU ofta handlar i. Det är matvarubutiken som ligger närmast campus och då studenter sällan har tillgång till bil så väljer de ofta det bekväma alternativet att handla på Porsön. En annan stor kundgrupp som handlar i butiken är småhushåll lokaliserade på Porsön. Vid intervjuer med studenter och samtal med butiksansvarig framkom att ett av de största problemen hos ICA Supermarket Porsön är den stundtals långa kötiden. Enligt butikschefen hade man gjort en kundundersökning som bekräftade att detta var den största källan till ökad kundmissnöjdhet. Efter diskussion med anställda på butiken så framkom också att lång kötid bidrar till en stressig arbetsmiljö som i slutändan kan leda till sjukfrånvaro. Detta bekräftas också av en gruppmedlem till detta arbete som har mångårig erfarenhet av kassatjänst vid en ICA butik i Örnsköldsvik. Om man drar ned på de stundtals långa kötiderna skulle det få en rad positiva effekter; nöjdare och mer lojala kunder (Bergman & Klefsjö, 2001), mer välmående medarbetare samtidigt som resurser frigörs till annat arbete. Syftet med denna studie inom Sex Sigma är att ta fram förbättringsförslag för att minska kötiderna i kassan på ICA Supermarket Porsön.

5 2 Teori 2.1 Sex sigma och DMAIC Sex sigma kommer ursprungligen från det amerikanska företaget Motorola. De startade sin sex sigma satsning Efter Motorolas lyckade försök, började andra stora företag med liknande arbete. (Park, 2003) I dagsläget är sex sigma väldigt populärt över hela världen, då det ses som en ny fräsch kvalitetsstrategi som kan ersätta exempelvis TQC (Total Quality Control) och TQM (Total Quality Management). Men även företag som inte var så lyckosamma i viss implementering av TQC eller TQM är intresserade av sex sigma. (Park, 2003) Metoden går ut på att reducera processers variation med hjälp av statistiska verktyg och tekniker. För existerande processer och produkter är det brukligt att använda sig av DMAIC cykeln. (Banuelas & Antony, 2004) DMAIC metodiken är indelad i fem faser: Definition, Measurement, Analysis, Improvement och Control. (Park, 2003) Figur 1. De fem förbättringsfaserna. (Park, 2003) Fas 0: (Definition) I denna fas identifieras produkten eller processen som skall förbättras. Fas 1: (Measurement) I fas 1 görs en kartläggning av processer och beroende variabler tas fram. Nödvändiga mätningar utförs också i denna fas samt mätning av processduglighet. Fas 2: (Analysis) Här analyseras produkternas och processernas prestation. Vanliga faktorer till lyckosam prestation identifieras. Fas 3: (Improve) Här väljs de delar i processen som måste förbättras för att de uppsatta målen skall nås. Sedan utarbetas lösningar för att eliminera orsakerna till problemen.

6 Fas 4: (Control) I den sista fasen övervakas processen med hjälp av statistisk processtyrning (SPS). Beroende på resultatet i fas 4, kan det vara nödvändigt att gå tillbaka till en eller flera av de tidigare faserna (Park, 2003). 2.2 Flödesschema Ett flödesschema skall beskriva en befintlig och specifik process från start till mål. Med hjälp av vedertagna symboler kan processen visualiseras. Detaljnivån kan variera mellan olika scheman. Ett vanligt arbetssätt är att börja med ett övergripande flödesschema för att sedan gå djupare in på de delar som är berörda. (Montgomery, 2005) Anledningen till att flödesschaman skapas är att lättare kunna hitta processer och aktiviteter som inte skapar värde. Ju mer detaljerat ett schema är desto lättare är det att identifiera dessa processer och aktiviteter. Nästa steg är att eliminera de icke värdehöjande aktiviteterna. Detta kan bland annat ske genom att; ändra arbetsordningen, ändra arbetsmetoder, och förbättra träning. (Montgomery, 2005) 2.3 Fiskbensdiagram Fiskbensdiagrammet används främst för att på ett strukturerat sätt identifiera, sortera och tydligt illustrera tänkbara orsaker till problem som uppkommer i en verksamhet. Av diagrammet framgår även orsakernas inbördes beroende samt hur de olika orsakerna rangordnas, med hänsyn taget till hur stor inverkan de har på problemet ifråga (Bergman & Klefsjö, 2001). Fiskbensdiagrammet kan sedan ligga till grund för val av vilka parametrar som ska studeras eller som beslutsunderlag för var förbättringsåtgärder bör utföras. Ju svårare orsakerna är att se desto mer finns att vinna genom att använda fiskbensdiagrammet. Förutom ovanstående fördelar för verktyget även med sig andra vinster (Montgomery, 2005). Enligt Montgomery för verktyget med sig en förbättrad laganda inom förbättringsgruppen. Genom att upprätta diagrammet i grupp blir val av vidare åtgärder enklare att motivera. Samtidigt säkerställs även att de inblandade fokuserar på samma sak samt att alla jobbar åt samma håll. Att upprätta och arbeta utefter ett fiskbensdiagram flyttar dessutom fokus från att belägga skuld till att attackera orsaker till problemet i fråga. Upprättandet av fiskbensdiagrammet kan sammanfattas i fyra faser (Bergman & Klefsjö, 2001): 1: Definiera problemet. Med ett bra definierat problem underlättas mycket av arbetet. Alla gruppmedlemmar bör ha samma uppfattning om vad det är för problem som ska struktureras upp. 2: Identifiera huvudorsaker. Huvudorsakerna till ett problem går ofta att finna i några av de sju M:en : Människa, Maskin, Metod, Material, Miljö, Mätning och Management. 3: Identifiera delorsaker. På samma sätt som med huvudorsakerna söks, t.ex. med hjälp av brainstorming, delorsaker till problemet. Med utgångspunkt från varje enskild huvudorsak identifieras saker som kan påverka den. 4: Markera intressanta orsaker. Orsakerna kan sedan betygsättas utifrån vilka som har störst inverkan på problemet samt vilka som är möjliga att påverka. Det färdiga diagrammet ger en

7 bra helhetsbild över problemet och kan sedan användas till att välja ut de parametrar den fortsatta studien ska fokusera på. 2.4 Styrdiagram Styrdiagrammet används vanligtvis för att presentera hur en tillverkningsprocess varierar men kan även användas på andra processer. Förutsättningar är att processens utfall är mätbart samt att de resurser som krävs för att mäta och dokumentera resultatet är rimliga. Styrdiagram kan i princip användas på alla processer där utfallet mäts. Variationer över exempelvis dygnet eller partiet upptäcks vilket skapar möjlighet till att eliminera problem innan de hinner försämra kvaliteten. Verktyget har som huvudsyfte att identifiera orsaker till fel, minska variationer samt att övervaka och dra lärdom av en process. (Bergman & Klefsjö, 2001) Exempel på olika styrdiagram och deras användningsområden är (Montgomery, 2005): X, R och X, S (vid analys av variabeldata då relativt stora skift vill identifieras) cusum- och EWMA (variabel- eller attributdata då mindre skift vill upptäckas) p och np (attributdata då större skift vill upptäckas) c och u (attributdata då större skift vill upptäckas) Arbetsgången vid upprättande av styrdiagram sammanfattas i fem punkter (Bergman & Klefsjö, 2001): 1: Vad skall mätas. Till att börja med bestäms vilket eller vilka mått som skall vara underlag för kontroll. Dessa mått bör vara av stor vikt för kvaliteten eller styrande på något annat sätt. Processkartläggning och fiskbensdiagram kan vara hjälpsamma verktyg i denna fas. 2: Beräkna styrgränser. Styrgränserna sätts så att diagrammet är känsligt för systematiska processförändringar. Risken för falska larm bör dock reduceras. En god balans mellan känslighet och risk för falsklarm brukar ligga vid tre standardavvikelser från målvärdet. 3: Rita ut målvärde. Processens medelvärde bör ligga så nära målvärdet som möjligt. 4: Genomföra mätningar. Grupper om exempelvis fem detaljer tas med jämna mellanrum ut. Det intressanta måttet ifråga mäts upp varefter medelvärdena prickas in i styrdiagrammet. Ofta förs ett parallellt diagram över inomgruppsvariationen. 5: Utvärdera styrdiagrammet. Larmpunkter identifieras och analyseras för att orsaker till processvariation ska kunna elimineras.

8 3 Define 3.1 Problembeskrivning En av de största källorna till hög kundmissnöjdhet hos kunderna på ICA Supermarket Porsön är enligt butikschefen långa kötider i kassan. Dessa kötider skapas av en rad olika anledningar; för lite personal i kassorna, variationer i besökstryck från kunderna, upplägget i kassorna samt bristande rutiner. Syftet med detta arbete är att ta reda på hur de långa kötiderna uppstår och därefter ta fram förbättringsförslag för att minska kötiderna i kassan. 3.2 Lösningsväg För att kunna få svar på vad det är som skapar de långa kötiderna genomfördes under en dag mätningar av kötiderna i kassorna på ICA Supermarket Porsön. På grund av begränsade resurser utfördes mätningarna under en eftermiddag. För att få en mer representativ bild har insamlad data kompletterats med ICAs egna mätningar över antal kunder och omsättning. De insamlade data analyserades med hjälp av olika verktyg inom Sex Sigma och därefter togs förbättringsförslag fram. 3.3 Avgränsningar Kötiden beräknas från att kunden ställer sig i kö till att kunden packat klart samtliga varor och lämnat varubandet (se figur 3 och 4). Mätningarna utfördes under en dag och under en begränsad tid. Detta ger inte en representativ bild över kötiderna under hela året. För att få en mer övergriplig bild användes ICA Supermarket Porsöns statistik över kundbesök. Våra mätningar utfördes på en av kassorna, men antalet öppna kassor noterades också. Kötiden kan delvis bero på kassör, vilket inte tas med i detta arbete då det är svårt att få fram en signifikant skillnad då mätningarna utförs under begränsad tid. Syftet med detta arbete är inte att ta fram de olika kassörskornas prestation utan att minska kötiderna oberoende av vem som sitter i kassan. Antagande har gjorts om att kötiden är positivt korrelerad med antalet kunder i butiken. Förbättringsförslagen som tas fram ska vara ekonomiskt realistiska och genomförbara. 3.4 Besparingspotential Kostandsreducering kan uppskattas i form av högre effektivitet i kassorna. Denna effektivisering kan i längden leda till reducerad arbetstid i kassan som kan användas till andra arbetsuppgifter. Nöjdare kunder är lojala kunder vilket leder till högre intäkter. 3.5 Risker Risker som kan uppkomma vid arbetet är att förbättringsåtgärderna som tas fram är för kostsamma eller får en negativ inverkan på andra moment. För att reducera den risken läggs fokus på realistiska och ekonomiskt genomförbara åtgärder. Eftersom det inte kommer göras någon implementering av förbättringsförslagen kommer det bli svårt att mäta den faktiska besparingspotentialen. En ytterliggare risk är att mätningen kan motarbetas av personalen då de kan uppfatta förbättringsåtgärderna som hot i form av personalrationaliseringar. För att minska denna risk är det viktigt att informera hela personalstyrkan om syftet med studien. Då

9 studien enbart utförs vid ett tillfälle kommer inte alla faktorer och trender med i resultatet, vilket på så sätt kan leda till dålig realibilitet och validitet.

10 4 Measure 4.1 Fiskbensdiagram För att få en bättre uppfattning om vad som leder till långa väntetider i kassorna upprättades ett fiskbensdiagram, se figur 2 nedan. De huvudorsaker som leder till väntetid identifierades till köuppbyggnad, uppackning, expediering, betalning samt packning av varor. Under varje huvudorsak togs delorsaker fram till respektive huvudorsak. Uppackning Betalning Antal varor Fullt i nedpacknings utrymmet Betalningmetod Bandet stannar Tillvägagångssätt Långsam expediering Info. Växel Typ av vara Väntetid Variation av kundtrycket Antal varor Föregående kunders process Typ av varor Dålig info. Glömt kasse Schema Monotomt arb. Färdigheter Val av kö Attityd Köuppbyggnad Nedpackning Expediering Figur 2. Fiskbensdigram över väntetiden i kassorna.

11 4.2 Insamling av data För att få en inblick i köfluktuationerna och kötidernas längd spenderades en eftermiddag med att studera köerna på ICA Supermarket Porsön. Insamling av kvantitativ data skedde genom tidtagning av kötider i kassorna. Kvalitativ data samlades även in genom kortare intervjuer med personal samt ICA Supermarket Porsöns kunder. Data från ICA koncernens egen kundundersökning, Kompassen, har även använts för att få en mer representativ bild av fluktuationerna över dagen, mellan veckodagar och mellan veckor. Tidtagning togs för kötiden på var 5:e kund, från att kunden ställde sig i eventuell kö till dess att den packat samtliga varor. Mätning av kötiden för var 5:e kund valdes för att få icke korrelerad data och undvika falsklarm. Vid varje tidtagning noterades totala antalet kunder i kö samt särskilda händelser som skedde i och runt kassorna. För att visualisera processen har processkartläggning gjorts för kassan utifrån kundens perspektiv samt utifrån kassörskans perspektiv (se figur 3 och 4). Processkartläggningen visar vilka moment i processen som är värdeskapande och vilka moment som i möjligast mån bör reduceras. Kund ställer sig i kö (klockan startas) Väntetid Packar upp Ev. väntetid Första varan registreras Blir expedierad Betalar Packar ner Färdigpackad (klockan stannar) Figur 3. Processkarta utifrån kundens perspektiv.

12 Hälsning Kontroll av ledigt fack Ev. väntetid Ja Ja Ja Varor? Ja/nej Registrera Postärende? Ja/nej Posthantering Hyfilm? Ja/nej Filmhantering Nej Nej Nej Betalning Ev. växel Figur 4. Processkarta utifrån kassörskans/kassörens perspektiv. 4.3 Resultat från datainsamlingen Resultaten från datainsamlingen visade att det var stora skillnader i kötiden mellan olika tidpunkter under eftermiddagen och kvällen. Genom att vara medveten om fluktuationerna i kundantal kan resurser anpassas efter rådande situation och på så sätt kan kötiderna bli mer jämna över tiden och en reducering av topparna kan ske. I analysfasen kommer styrdiagram upprättas för det insamlade primärdata och Exceldiagram för erhållen sekundärdata. 4.4 Synpunkter från kunder och kassörskor Efter samtal med ICA Supermarket Porsöns kunder kom det fram att kunder ofta upplever kötiden som mycket längre än vad den faktiska tiden är. En ytterliggare kommentar från kunderna var frustrationen över att behöva köa så pass länge då de enbart har ett fåtal varor. Efter samtal med kassörskorna framkom att postkassan och dvd-uthyrningen ses som ett stressmoment. De upplevde även stress och kände sig otillräckliga vid uppbyggande av långa köer. Kassörskorna anser själva att de arbetar bäst vid varierade arbetsuppgifter och är bättre kassörskor om de inte behöver sitta så länge i kassan i sträck. 4.5 Problem under measure delen Vid tidpunkten för mätningarna genomförde butiken smärre ombyggnationer vilket fick till följd att postkassan betjänades enskilt samt att dvd-uthyrningen för tillfället var stängd. Detta medförde att de mätningar som genomfördes utfördes på kassa två och tre. Mätningarna och observationerna som erhölls är giltiga även om inga mätningar erhölls för den intressanta postkassan. Ett antal problem som upptäcktes var att mätdata från tidsstudierna av kötider samt antal personer i kö på ICA Supermarket Porsön inte var normalfördelad (se bilaga 1), vilket är en förutsättning då man upprättar Shewartdiagram. För att ändå kunna upprätta styrdiagram logaritmerades data.

13 5 Analyse 5.1 Sekundärdata Den insamlade sekundärdatan har analyserats med hjälp av Excel. Jämförelser har genomförts mellan klockslag på dagen, mellan veckodagar och mellan veckor under året. Enligt ICA Supermarket Porsöns egen statistik från perioden till handlar genomsnittskunden sju varor per besök och den genomsnittliga varukorgen kostar 107 kr. Första jämförelsen har gjorts mellan vecka 20, 21 och 22 samt mellan klockslagen på dagen. Antal kunder per vecka Antal kunder V20 (9708 kunder) V21 (6612 kunder) V22 (6848 kunder) Klockslag Diagram 1. Visar antalet kunder Vecka 20,21 och 22 fördelat efter klockslaget på dagen. I diagrammet ovan (diagram 1) kan man utläsa antalet kunder vid olika tidpunkter på dagen. Siffrorna inom parentes i högra delen av bilden anger totala antalet kunder under respektive vecka. Den första punkten på x-axeln, klockan 10, markerar hur många kunder som handlar i butiken mellan klockan Den sista punkten, klockan 21, anger således antalet kunder som handlar efter klockan 21. Vid analys av ovanstående diagram (diagram 1) kan man tydligt urskilja trender vid vilken tidpunkt kunderna väljer att handla i butiken. De flesta kunder kommer in efter arbetet eller skolan vilket resulterar i en topp mellan klockan Man kan även antyda ett lokalt maximum vid lunchtid, mellan klockan Trenderna är likartade mellan de olika veckorna. Dock kommer det in betydligt fler kunder vecka 20 jämfört med vecka 21 och 22. Variationen i det totala kundantalet beror på att en av butikens största kundgrupper, studenterna vid LTU, lämnar Porsön under somrarna. Den sista punkten i diagrammet anger hur många kunder som besöker kassan efter klockan 21. Anledningen till att antalet kunder är så få vid den sista punkten beror på att butiken stänger klockan 21 men att det ändå är ett fåtal som inte hunnit betala innan stängning. Nästa jämförelse har gjorts mellan veckorna 51, 52, 1 och 2. Även här har hänsyn tagits till klockslaget på dagen.

14 Antal kunder per vecka Antal kunder Klockslag V1 (7602 kunder) V2 (9759 kunder) V51 (4599 kunder) V52 (4261 kunder) Diagram 2. Visar antalet kunder Vecka 51-2 vid respektive klockslag. Diagrammet ovan (diagram 2) visar antalet kunder under veckorna 51, 52, 1 och 2 fördelat på klockslag. I diagram 2 kan en markant skillnad utläsas mellan de olika veckorna. Vecka 1 och vecka 2 har likartat utseende som graferna i diagram 1 det vill säga toppar mellan klockan och klockan Anledningen till att det är fler kunder vecka 2 jämfört med vecka 1 är att studenterna börjar återvända till butiken under vecka 1 och vecka 2 har de flesta kommit tillbaka efter julledighet (jämför med vecka 20 diagram 1). Under julveckorna (vecka 51 och 52) ses inga tydliga toppar eller trender. Dessutom är antalet kunder avsevärt mycket lägre än vid någon annan undersökt vecka. Det låga kundantalet misstänks bero dels på att studenterna åkt hem men också att de övriga kunderna väljer att göra sin julhandel vid någon mer välsorterad butik. Anledningen till att det inte finns några trender eller toppar under julveckorna tyder på att kundbeteendet är annorlunda under dessa veckor. Många kunder har ledigt under julveckorna och antalet kunder vid respektive klockslag blir mer jämt fördelat jämfört med övriga veckor. 5.2 Primärdata Shewartdiagram upprättades över det insamlade primärdata över kötiden. Shewartdiagram valdes för att kontrollera om processen var stabil och upptäcka eventuella uteliggare och orsakerna till dessa. Individuella mätvärden valdes för att kunna utnyttja mätvärdena maximalt. Värdena över kötiden var inte normalfördelade vilket är en förutsättning vid upprättande av Shewartdiagram. För att få normalfördelad data logaritmerades kötiderna innan diagrammet upprättades. Styrdiagrammet nedan (diagram 3) beskriver logaritmerade mätningar av kötiden.

15 X Chart for Col_3 X 1,2 0,8 0,4 UCL = 1,02 CTR = 0,45 LCL = -0,12 0-0, Observation Diagram 3. Logaritmerade värden över kötid från statgraphics. Mätningarna utfördes måndagen den 14 november mellan klockan I styrdiagrammet (diagram 3) erhålls sex larm, varav fyra under den undre styrgränsen. Dessa fyra beskriver kunder som stått i kön under en väldigt kort tid. Punkt 16 och 17 är kunder som kommit till kassan vid en tidpunkt då det inte var någon kö, endast inhandlat tobaksprodukter samt betalat dessa kontant. Utifrån dessa grunder blev kundens kötid väldigt kort; 30 respektive 26 sekunder. Punkt 56 och 66 är också kunder som kommit till kassan vid tidpunkter då det enbart stod ett fåtal kunder i kö. Larmet vid punkt fem beror till största del på vilket betalningssätt som kunderna valde. Två kunder i rad drog ICA kortet för att få bonus samt betalade med betalkort. Båda dessa kunder påbörjade bonusdragningen och betalningen först efter alla varor var registrerade vilket medförde en ökad kötid för bakomvarande kunder. Vid punkt 45 uppkom ett larm på grund av stopp i flödet vid nedpackningen. Stoppet uppkom på grund av att en kund handlade många varor samt att samma kund glömde ta påsar och var tvungen att gå tillbaka och avbryta kassörskan för att få fler påsar.

16 6 Improve / Control 6.1 Förbättringsförslag Under våra mätningar av kötiden i kassan identifierades flera faktorer till långa kötider. Hantering vid kortbetalning, kassörskans prestation och dålig markering av vilka kassor som är öppna var några av faktorerna. Den absolut största källan till långa kötider, hämtat ur fiskbensdiagrammet (figur 2), var dock variationerna i kundtrycket. Kundtrycket varierar under dagen, mellan veckodagarna samt mellan veckorna (se diagram 1, 2 och 3). Om dessa variationer elimineras skulle det vara enkelt att planera hur många kassor som ska vara öppna och därmed hur mycket personal som behövs. Ett sätt att minska variationerna i kundtrycket under dagen är att, likt konkurrerande butiker, erbjuda ett prisavdrag på några procent om man handlar över en viss summa under den tiden på dagen då det är få kunder som besöker butiken. Detta skulle resultera i att fler kunder besöker butiken under till exempel förmiddagen då det vanligtvis inte är så högt tryck. Därmed skulle trycket minska på topparna (se diagram 1 och 2) under lunchen och mellan klockan och kötiderna under dessa tider skulle minska. Alla variationer går dock inte att eliminera genom prisavdrag vid vissa perioder under dagen. De flesta kunderna kommer förmodligen att fortsätta handla under eftermiddagarna när arbetsdagen är slut (se diagram 1 och 2). Dessutom kommer variationerna mellan veckorna bestå då det till exempel kommer att fortsätta vara få kunder som handlar i butiken under jullov och sommarlov (se diagram 1 och 2). För att kunna hantera det varierande kundtrycket är det viktigt att vara medveten om när kundtrycket är högt och anpassa schemaläggningen efter det. Det gäller att frigöra personal under kundtryckstopparna under lunch och under eftermiddagsrushen (klockan 16-18). Om möjligt skulle man kunna ta in extrapersonal under dessa tider eller anpassa schemaläggningen så att arbetspassen överlappar varandra så att man på så sätt får extrapersonal. Dessutom kan man dra ned på personalstyrkan under de tider då studenterna har ledigt och åkt hem. Under jul och sommarlov behövs inte lika mycket personal som under terminerna vid universitetet. När kundtrycket plötsligt ökar är det viktigt att så fort som möjligt öppna fler kassor för att eliminera uppbyggnaden av långa kötider. Att upprätta rutiner för att en ny kassa öppnas när antalet personer i kön överstiger till exempel fem stycken är ett sätt att påverka detta. När våra mätningar gjordes upptäcktes att kunderna inte alltid observerade vilka kassor som var öppna. Om skyltar som markerar om en kassa är öppen eller inte sätts upp borde en jämnare fördelning av kunder mellan kassorna kunna skapas. Hantering av kort vid betalning var en faktor som i fiskbensdiagrammet (se figur 2) identifierades till att öka kötiderna. Eftersom de flesta kunder handlar relativt få varor, 7 varor/kund i snitt, upptar tiden för betalning en stor del av köpprocessens totala tid. Många kunder är inte medvetna om att det går att dra sitt kreditkort och ICA-kort från det att första varan registrerats. Kunderna väntar istället till alla varor är registrerade och detta ökar kötiden för bakomvarande kunder. Om kassörskan alltid är noggrann med att informera kunderna

17 samt om ICA-kort kunderna informeras i samband med utskick att korten kan dras efter första varan registrerats kommer kötiderna minskas ytterligare. Vid mätningarna upptäcktes också att hanteringen av påsar och kassar var ytterliggare en faktor som ökade kötiderna. Vissa kunder kommer på att de ska ha kassar först när de betalat och ska börja packa ned varorna. Då går de tillbaka till kassörskan och vill betala för kassarna alternativt vill kunderna ha gratiskassar. Detta stör och fördröjer kassörskan i arbetet. Dessutom förlorar ICA pengar när kunderna vill ha gratiskassar. För att eliminera detta slöseri skulle man kunna införa samma hanteringssystem av kassar och påsar som Systembolaget använder sig av. Där finns kassar och påsar på nedpackningsstationen och kassörskan frågar alltid hur många kassar kunden vill ha. På så sätt glömmer inga kunder att betala för kassar och kassörskan blir inte fördröjd i arbetet på grund av kunder som frågar om kassar och påsar (se diagram 3). 6.2 Besparingspotential Besparingspotentialen för de framtagna förbättringsåtgärderna är svåra att förutse då det inte finns någon möjlighet att införa förbättringarna inom tidsramen för detta arbete. Besparingspotentialen kan uppskattas utifrån kostnaden av förbättringen samt eventuell intäkt till följd av förbättringen. Många av de framtagna förbättringarna leder inte till direkta kostnadsreduceringar utan till högre kundnöjdhet genom kortare kötider. Nöjdare kunder leder på lång sikt till ekonomiska vinster men ger inga större utslag under ett kortsiktigt perspektiv. Det mest kostsamma förbättringsförslaget är att minska variationen av kunder under dagen genom införande av rabatter. Två av de övriga förslagen, införande av nytt påssystem samt en tydligare markering av öppna kassor medför enbart engångskostnader. Att anpassa schemaläggningen efter kundvariationen medför ingen direkt kostnad, och kan lätt förbättras om man är medveten om variationen. Om kassörskan informerar kunder om kortbetalning kommer kötiden minskas vid långa köer samtidigt som det inte medför någon extra kostnad. De viktiga vid förbättringsarbetet med kötider är inte att få höga kostnadsbesparingar utan att få nöjdare kunder som i längden ger högre vinst.

18 7 Diskussion Syftet med sex sigma arbetet var att ta fram förbättringsförslag för att minska kötiderna i kassan på ICA Supermarket Porsön. En stor del av arbetet var att upprätta ett styrdiagram och utifrån detta dra lärdomar om processen samt att identifiera orsaker till icke-systematisk variation. Under den vecka vi genomförde mätningarna, genomfördes en ombyggnation på ICA Supermarket Porsön. Med anledning av denna hade man endast kassa två och tre öppna och posthanteringen sköttes med andra rutiner än i vanliga fall. Gruppen valde att genomföra mätningarna (men att inte titta på posthanteringen samt DVD-uthyrningen), och man kan diskutera huruvida våra mätningar är representativa för övriga delar av året. Vi anser att orsaker till variation är desamma men att den genomsnittliga kötiden har uppmätts till högre än normalt. Detta innebär dock inte något större problem eftersom vårt arbete rättfärdigas av att ICAs egen kundundersökning (Kompassen) visar att en av de största orsakerna till kundmissnöjdhet är just långa kötider. Innan data inhämtades beslöts att var femte kund skulle tas ut för mätning. Vi förutsatte att kön mycket sällan skulle överstiga fem personer och att risken för autokorrelation därmed skulle reduceras. Då mätningarna genomfördes upptäcktes däremot att kön ibland var så lång att flera kunder som stod i samma kö samtidigt ingick i mätningarna. I efterhand har ett autokorrelationstest uppförts och mycket riktigt var datan autokorrelerad (se bilaga 2) vilket leder till att analyserna av styrdiagrammet inte är korrekt. Att få autokorrelerad data hade kunnat undvikas genom att inte bestämma ett numeriskt intervall utan istället följa den första kunden hela vägen tills det att denne lämnat kön, varefter närmast följande kund som anslutit sig till kön valts ut och studerats. Ett av problemen som identifierades var att kunder glömmer bort att köpa kassar tills efter de har betalat och ska packa ned varorna. Vår lösning var att flytta kassarna till området där nedpackning av varor sker. Detta kan medföra att vissa kunder tar sig friheten att använda fler kassar än vad de har betalat för. Svinnet skulle kunna kontrolleras under kontrollfasen för att få en uppfattning av hur mycket pengar det handlar om. Man bör även beakta den eventuellt högre åtgången av kassar ur miljösynpunkt. Vid några tillfällen stannade bandet på grund av att framförvarande kunder inte hunnit packa ned sina varor i tid. Det skulle vara intressant att testa andra lösningar. Ett alternativ vore att låta kunden först sätta tillbaks varorna i vagnen, för att sedan packa ned varorna i kassar vid ett bord några meter bort från kassan. Vad som uppfattas som för lång väntetid är subjektivt och varierar från kund till kund. Vid våra samtal med kunder framkom att de ofta upplever kötiden som mycket längre än vad den faktiskt är. Man kan dessutom tänka sig att kunden upplever vissa orsaker till väntetid som mer störande än andra, trots att de egentligen inte påverkar den totala väntetiden tillräckligt mycket för att styrdiagrammet ska ge larm. Det skulle på grund av detta vara intressant att genomföra kompletterande mätningar där ett färre antal kunders köpprocess kartläggs mer ingående. Intervjuer med kunden ifråga skulle kunna genomföras för att få en bild av vad denne uppfattar som irriterande ödslande av tid. Vid dessa mätningar motsvaras styrdiagrammets larm istället av graden av missnöjdhet hos kund.

19 8 Referenser 8.1 Böcker Bergman, B. & Klefsjö, B (2001) Kvalitet från behov till användning 3:e uppl. Lund, Stundentlitteratur. ISBN: Montgomery, Douglas C (2005) Introduction to Statistical Quality Control, 5:e uppl. Wiley International Edition. ISBN: Park, Sung H (2003) Six sigma for Quality and Productivity promotion. Asian Productivity Organization. ISBN: x 8.2 Artikel Six sigma or design för six sigma. Banuelas & Antony. aldfulltextarticle/pdf/ pdf 8.3 Hemsida ICA koncernen (No date). Om ICA. Hämtat november 25, 2005 från

20 Bilaga 1 Quantile-Quantile Plot Distribution Normal Col_ Normal distribution Diagram 1. Normalfördelningsplot över insamlad data.

21 Bilaga 2 Nedan återfinns ett autokorrelationstest för de logaritmerade insamlade mätvärdena. Testet visar att det med 95 % sannolikhet finns autokorrelation i lag ett och två. Estimated Autocorrelations for Col_1 Autocorrelations lag Diagram 1. Autokorrelation över det logaritmerade mätvärdena.

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide - Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 15 hp I utbildningen ingår att genomföra ett förbättringsprojekt.

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

Bakgrund. Problemidentifiering. Fleet Management. Utveckling av verktyg för estimering av underhållskostnader

Bakgrund. Problemidentifiering. Fleet Management. Utveckling av verktyg för estimering av underhållskostnader Fleet Management Utveckling av verktyg för estimering av underhållskostnader Isac Alenius Marcus Pettersson Produktionsekonomi, Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola Den danska trafikoperatören Arriva

Läs mer

Personalkontinuitet i hemtjänst

Personalkontinuitet i hemtjänst Personalkontinuitet i hemtjänst OPTIMERING AV PLANER INGSPROCESSEN FÖR EN HÖGRE PERSONA LKONTINUITET M E D DELANDE 2013:5 SKARAB ORGS KO M MUNAL FÖRBUN D FoU Förord Hemvården har ökat kraftigt de senaste

Läs mer

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? 5S HUR FUNGERAR

Läs mer

Lean Healthcare. Program. - rapport från verkligheten. 2011-10-05/06 ST Forum

Lean Healthcare. Program. - rapport från verkligheten. 2011-10-05/06 ST Forum Lean Healthcare - rapport från verkligheten 2011-10-05/06 ST Forum Program Presentation Allmänt om Lean Exempel från verkligheten i Falköping Avrundning Vad är?? Vad är Lean? Eliminera förluster och slöseri!

Läs mer

Förbättringskunskap i Landstinget Kronoberg

Förbättringskunskap i Landstinget Kronoberg Förbättringskunskap i Landstinget Kronoberg Den som slutar att förbättras slutar att vara bra. Utvecklingsavdelningen är en viktig motor i landstingets kunskapsstyrning och verksamhetsutveckling. Vi kan

Läs mer

Skolinspektionens processorienterade arbetssätt

Skolinspektionens processorienterade arbetssätt Skolinspektionens processorienterade arbetssätt 1 Bakgrund och syfte Skolinspektionen har beslutat att införa ett processorienterat arbetssätt i syfte att höja verksamhetens effektivitet och kvalitet och

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma UTBILDNING: Förbättringsarbete Introduktion Ständiga förbättringar är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra och på längre sikt är det ett villkor för överlevnad. Tyvärr är

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1 Parkeringsautomater ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme Handledare Håkan Eftring, CERTEC Inledning Uppgiften bestod i att

Läs mer

Laboration 5: Regressionsanalys. 1 Förberedelseuppgifter. 2 Enkel linjär regression DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK FÖR I, FMS 012, HT-08

Laboration 5: Regressionsanalys. 1 Förberedelseuppgifter. 2 Enkel linjär regression DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK FÖR I, FMS 012, HT-08 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK Laboration 5: Regressionsanalys DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK FÖR I, FMS 012, HT-08 Syftet med den här laborationen är att du skall

Läs mer

Ansök om ShopExpress och handla snabbare!

Ansök om ShopExpress och handla snabbare! Ansök om ShopExpress och handla snabbare! Så här enkelt handlar du med ShopExpress För att hämta en scanner drar du ditt MedMerakort för registrering. Tag den scanner som lyser. Med scannern läser du själv

Läs mer

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD 6.4 Att dra slutsatser på basis av statistisk analys en kort inledning - Man har ett stickprov, men man vill med hjälp av det få veta något om hela populationen => för att kunna dra slutsatser som gäller

Läs mer

Helt poänglöst bara billigare!

Helt poänglöst bara billigare! Förm å nskort Helt poänglöst bara billigare! Läs mer om kortets alla funktioner och användningsområden. Och nu ingår självscanning! Bra mat som alla har råd med Samla inte poäng. Handla billigare istället.

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt?

Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt? Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt? CMB - Frukostmöte 2014-06-13 Ett nytt gränsöverskridande arbetsliv där allt fler jobbar när, var och hur de vill har lett till många tomma skrivbord på

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist

Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist Copyright Sandholm Associates AB 2012 Samtliga bilder i detta bildspel är skyddade av copyright och får därigenom ej mångfaldigas eller spridas utan tillstånd. Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent,

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

PaQi Production And Quality Information

PaQi Production And Quality Information PaQi Production And Quality Information Systemuppbyggnad PaQi Client: Presentationsprogram PaQi Server: Datainsamling PaQi modul: PLC programmerad, gränssnitt till operatör/maskin Hur bibehåller och ökar

Läs mer

Smart energimätning i din ICA-butik MANAGE YOUR ENERGY

Smart energimätning i din ICA-butik MANAGE YOUR ENERGY Smart energimätning i din ICA-butik MANAGE YOUR ENERGY Om Megacon Megacon AB startades 1984 med försäljning av mätinstrument och elsäkerhetsprodukter. Sedan 1997 säljer Megacon egenutvecklade produkter

Läs mer

Kvantitativa metoder och datainsamling

Kvantitativa metoder och datainsamling Kvantitativa metoder och datainsamling Kurs i forskningsmetodik med fokus på patientsäkerhet 2015-09-23, Peter Garvin FoU-enheten för närsjukvården Kvantitativ och kvalitativ metodik Diskborsten, enkronan

Läs mer

GRUNDORSAKSANALYS RCA

GRUNDORSAKSANALYS RCA GRUNDORSAKSANALYS RCA RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Metoden används för att kartlägga händelseförloppet vid en eller flera händelser. Det kan beröra både

Läs mer

Mätstyrning med M7005

Mätstyrning med M7005 Matematikföretaget jz M7005.metem.se 150423/150626/150721/SJn Mätstyrning med M7005 en översikt Mätstyrning med M7005, en översikt 1 (12) Innehåll 1 Mätstyrning 4 2 M7005:s sätt att mätstyra 5 3 Anpassa

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Sånnahallen. - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus. Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors

Sånnahallen. - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus. Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors Sånnahallen - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Metod... 3 4. Resultat

Läs mer

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Rön om lön och kön Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Sammanfattning Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden. Män har högre genomsnittliga

Läs mer

Kvalitetsbristkostnader. www.sandholm.se

Kvalitetsbristkostnader. www.sandholm.se Kvalitetsbristkostnader www.sandholm.se Dagens Industri, 980523 Exempel på kvalitetsbristkostnader Saker som man tvingas göra om Saker som man tvingas kassera Förseningar Tid man tvingas vänta på andra

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor.

Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor. Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor. KF Kooperativa Förbundet (KF). KF är ett förbund för landets 47 konsumentföreningar

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Nedan redovisas resultatet med hjälp av ett antal olika diagram (pkt 1-6):

Nedan redovisas resultatet med hjälp av ett antal olika diagram (pkt 1-6): EM-fotboll 2012 några grafer Sport är en verksamhet som genererar mängder av numerisk information som följs med stort intresse EM i fotboll är inget undantag och detta dokument visar några grafer med kommentarer

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

Nej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat:

Nej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat: Arbetsgång i en processförbättring Signaler från Kund, VP, medarbetare eller på andra sätt om att ett förbättringsarbete behövs Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete och utser processledare

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

Statistiskt säkerställande av skillnader

Statistiskt säkerställande av skillnader Rapport Statistiskt säkerställande av skillnader Datum: Uppdragsgivare: 2012-10-16 Mindball Status: DokumentID: Slutlig Mindball 2012:2, rev 2 Sammanfattning Totalt 29 personer har tränat med koncentrationshjälpmedlet

Läs mer

Arbetsgång i förbättringsarbete

Arbetsgång i förbättringsarbete Poster innehåll Vem ni är Bakgrund/problem Syfte och Mål med ert förbättringsarbete Mätningar /resultat Tester/nya arbetsätt Patient/brukarmedverkan Stöd från linjen Delaktighet på hemmaplan Arbetsgång

Läs mer

Rutiner för manuell schemaläggning

Rutiner för manuell schemaläggning Intern kontroll Rutiner för manuell schemaläggning Orust kommun Revisionsrapport Mars 2014 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag...3 Metod och genomförande...3 Sammanfattande bedömning...3 Granskningsiakttagelser...4

Läs mer

Upprepade mätningar och tidsberoende analyser. Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland

Upprepade mätningar och tidsberoende analyser. Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland Upprepade mätningar och tidsberoende analyser Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland Innehåll Stort område Simpsons paradox En mätning per individ Flera mätningar per individ Flera

Läs mer

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Skrift ett i en serie avsedd att inspirera och ge vägledning inför förändringsoch utvecklingsarbete. Innehållet bygger

Läs mer

Reducering av elkostnader på returfiber avdelningen

Reducering av elkostnader på returfiber avdelningen Reducering av elkostnader på returfiber avdelningen UMIT Research Lab 12 oktober 2011 Syfte Utveckla metoder för att minimera elkostnader genom att anpassa produktion till fluktuationer i elpriset. Fallstudie:

Läs mer

Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1

Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 2004-11-04 MATEMATISK STATISTIK Sannolikhetslära och statistik för lärare Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1 Programmet StarOffice Calc

Läs mer

Del A: Begrepp och grundläggande förståelse

Del A: Begrepp och grundläggande förståelse STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM KH/CW/SS Tentamensskrivning i Experimentella metoder, 1p, för kandidatprogrammet i fysik, /5 01, 9-14 Införda beteckningar skall förklaras och uppställda ekvationer motiveras

Läs mer

Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 9/6 kl12.00 i B413. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset.

Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 9/6 kl12.00 i B413. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset. Statistiska institutionen Nicklas Pettersson Skriftlig tentamen i Finansiell Statistik Grundnivå 7.5hp, VT2014 2014-05-26 Skrivtid: 9.00-14.00 Hjälpmedel: Godkänd miniräknare utan lagrade formler eller

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

Vernissage. 17 december 2012 kl. 13.00 16.00. Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm

Vernissage. 17 december 2012 kl. 13.00 16.00. Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm Vernissage 17 december 2012 kl. 13.00 16.00 Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm Det pågår en strukturförändring inom svensk vård och social omsorg. För att svara upp mot de ökade krav

Läs mer

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ!

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Till huvuduppgifterna i hälsoarbetet idag hör att främja en fysiskt aktiv livsstil. Resurserna är begränsade, varför det är viktigt att lägga de knappa medel

Läs mer

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Handledning för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbunds gemensamma information om arbete i utgångskassa.

Läs mer

HUR SÄKRAR VI KVALITET, ARBETSMILJÖ OCH BRANDSKYDD I VÅRA KREMATORIER?

HUR SÄKRAR VI KVALITET, ARBETSMILJÖ OCH BRANDSKYDD I VÅRA KREMATORIER? HUR SÄKRAR VI KVALITET, ARBETSMILJÖ OCH BRANDSKYDD I VÅRA KREMATORIER? Ett kartläggnings- och visualiseringsprojekt för att få En helhetsbild över arbetet som utgångspunkt för fortsatta diskussioner om

Läs mer

Arbetsmiljön i staten år 2005

Arbetsmiljön i staten år 2005 Arbetsmiljön i staten år 2005 2006-12-19 0612-0813-33 2 Innehåll Innehåll 3 Förord 4 Arbetsmiljöundersökningen 4 Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider 5 Statsanställda har

Läs mer

En okänd graf. Förkunskaper Elever behöver ha en grundläggande förståelse för att alla förändringar sker över tid.

En okänd graf. Förkunskaper Elever behöver ha en grundläggande förståelse för att alla förändringar sker över tid. strävorna 6D 9E En okänd graf kreativ verksamhet tolka en situation statistik förändring Avsikt och matematikinnehåll Förr förmedlades information muntligt. När tidningar och senare radio och tv blev allmän

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Tentamen för kursen. Linjära statistiska modeller. 20 mars 2015 9 14

Tentamen för kursen. Linjära statistiska modeller. 20 mars 2015 9 14 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISK STATISTIK Tentamen för kursen Linjära statistiska modeller 20 mars 2015 9 14 Examinator: Anders Björkström, bjorks@math.su.se Återlämning: Fredag 27/3 kl 12.00, Hus 5,

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS

Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS I filen enkät.pdf finns svar från fyra män taget från en stor undersökning som gjordes i början av 70- talet. Ni skall mata in dessa uppgifter på att sätt som är

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

SKILLSS. LSS verksamheter

SKILLSS. LSS verksamheter SKILLSS - En ny evidensbaserad 1 kvalitetssäkringsmetod för LSS verksamheter SKILLSS är en strukturerad, Kvalitetssäkrad, Innovativ och Lärande metod för LSS verksamheter. SKILLSS har som syfte att utveckla

Läs mer

Kvalitetsbarometern 2011

Kvalitetsbarometern 2011 Kvalitetsbarometern 2011 Brukarnas upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i Halmstad, Kristianstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona kommun. Bo Engström Sammanfattning En konsultrapport från Utredningsspecialisten

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec Innehållsförteckning Användarhandledning, VD Link för Småhus...3 1. Valfri sökning...4 Standardsökning...5 Kartsökning...7 Utökad sökning...8 Resultat av sökning...9 Detaljerad information om en försäljning...9

Läs mer

Storyboard Observatörens befintliga stationära dator är gammal. Observatören ska köpa en ny bärbar dator att använda hemma.

Storyboard Observatörens befintliga stationära dator är gammal. Observatören ska köpa en ny bärbar dator att använda hemma. SIBA : Mätpunkter Stockholm 2008-06-13 Storyboard Information Ålder: 22-45 år Kön: Unisex Storyboard Observatörens befintliga stationära dator är gammal. Observatören ska köpa en ny bärbar dator att använda

Läs mer

Kartläggning och förbättring av värdeflöden

Kartläggning och förbättring av värdeflöden Kartläggning och förbättring av värdeflöden De fem Lean principerna Specificera värdet från slutkundens ståndpunkt (Value) Identifiera ett värdeflöde för varje produktfamilj (The value stream) Se till

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

RÖRELSE. - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.

RÖRELSE. - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. RÖRELSE Inledning När vi går, springer, cyklar etc. förflyttar vi oss en viss sträcka på en viss tid. Ibland, speciellt när vi har bråttom, tänker vi på hur fort det går. I det här experimentet undersöker

Läs mer

Förvaltningskvalitet. Hyresgästernas åsikter om service, trygghet och. underhåll i bostadsmiljön

Förvaltningskvalitet. Hyresgästernas åsikter om service, trygghet och. underhåll i bostadsmiljön Förvaltningskvalitet 2010 Hyresgästernas åsikter om service, trygghet och underhåll i bostadsmiljön Anna-Lena Högberg, Erik Högberg, Henrik Björk, AktivBo 1 Sammanfattning Hyresgästerna Riksförbundet och

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

Kompletterande instruktioner, tips samt principer för bedömning av Laboration 2 Magnetiska fält (Elektromagnetism 12 hp)

Kompletterande instruktioner, tips samt principer för bedömning av Laboration 2 Magnetiska fält (Elektromagnetism 12 hp) Kompletterande instruktioner, tips samt principer för bedömning av Laboration 2 Magnetiska fält (Elektromagnetism 12 hp) I. Allmänt. 1. Du studerar noggrant labinstruktionen för att förstå den, och löser

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

6-1 Datainsamling, tabeller och diagram Namn:

6-1 Datainsamling, tabeller och diagram Namn: 6-1 Datainsamling, tabeller och diagram Namn: Inledning Så fort du bläddrar i en dagstidning kommer du att se en mängd tabeller och diagram över diverse företeelser. I det här kapitlet skall du studera

Läs mer

Simpler Branschanalys

Simpler Branschanalys Simpler Branschanalys Peter Rathsmann, Mats Svensson Grufman Reje management 18 juni, 2012 Förkortad version 2012-08-31 HE 2 Innehållsförteckning Introduktion och sammanfattning... 3 Metodik... 3 Simplermetoden...

Läs mer

MATERIAL: ELEVHÄLSA WWW.PRATAOMSPEL.SE ELEVHÄLSA STÖD FÖR SKOLAN ATT TA FRAM EN SKOLPOLICY OM SPEL OM PENGAR.

MATERIAL: ELEVHÄLSA WWW.PRATAOMSPEL.SE ELEVHÄLSA STÖD FÖR SKOLAN ATT TA FRAM EN SKOLPOLICY OM SPEL OM PENGAR. ELEVHÄLSA STÖD FÖR SKOLAN ATT TA FRAM EN SKOLPOLICY OM SPEL OM PENGAR. 1 SKOLPOLICY INOM SPELFRÅGAN I följande dokument ges en övergripande guide över hur skolan kan arbeta fram en policy i frågan kring

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Relation och Retention e-postmarknadsföring

Relation och Retention e-postmarknadsföring Relation och Retention e-postmarknadsföring Relationen en Utmaning för e-handlare Svårigheten att skapa lojalitet Lärdomar från NES -14 Sthlm + Malmö Prisdumpning sänker både butiker och hela branscher

Läs mer

Förbättringsarbete Likabehandling Labmedicin Skåne 2012

Förbättringsarbete Likabehandling Labmedicin Skåne 2012 HR Anna Lennartsson Anna Sandström Carina Berglund Datum 2012-08-22 1 (6) Förbättringsarbete Likabehandling 2012 Syfte Syftet med vårt förbättringsarbete är att på ett bättre sätt integrera likabehandlingsperspektivet

Läs mer

Olika former av metodstöd

Olika former av metodstöd 5 Kapitel Olika former av metodstöd Processkartläggning är en viktig del av arbetet med verksamhetsutveckling för att bland annat definiera nuläget i den arbetsprocess som är tänkt att förändras. Samstämmighet

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Umeå Universitet 041025 Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Grupp 3: Christina Grahn, dit01cgn@cs.umu.se Dan Kindeborg, di01dkg@cs.umu.se David Linder, c01dlr@cs.umu.se Frida Bergman, dit01fbn@cs.umu.se

Läs mer

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT Gasverkstomten Västerås VARFÖR STATISTIK? Underlag för riskbedömningar Ett mindre subjektivt beslutsunderlag Med vilken säkerhet är det vi tar bort över åtgärdskrav och det vi lämnar rent? Effektivare

Läs mer

TRYGGARE VALLENTUNA Bilaga FN 43/2006. Sammanfattande rapport INKÖPSSTUDIE. Våren 2006 i Vallentuna kommun

TRYGGARE VALLENTUNA Bilaga FN 43/2006. Sammanfattande rapport INKÖPSSTUDIE. Våren 2006 i Vallentuna kommun TRYGGARE VALLENTUNA Bilaga FN 43/2006 Sammanfattande rapport INKÖPSSTUDIE Våren 2006 i Vallentuna kommun Studien är genomförd och sammanställd inom ramen för Tryggare Vallentuna. SAMMANFATTNING Våren 2006

Läs mer

Effekter av Sunfleet bilpool

Effekter av Sunfleet bilpool Rapport 2014:84, Version 1.1 Effekter av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning, trafikarbete och emissioner Dokumentinformation Titel: Effekt av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning,

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Bilaga 1. Kvantitativ analys

Bilaga 1. Kvantitativ analys bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0200 rir 2014:11 Bilaga 1. Kvantitativ analys Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens rätt insats i rätt tid? (RiR 2014:11) Bilaga 1 Kvantitativ analys

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Poängvillkor NK NYCKELN.

Poängvillkor NK NYCKELN. Maj 2015 Poängvillkor NK NYCKELN. INDELNING. 1. NK Nyckeln, introduktion 2. Administration och information 3. Korttyper 4. Kortinnehavare 5. Personliga kort 6. Favoritavdelningar 7. Poänggivare 8. Poängavtal

Läs mer