Kövarningssystem på E6 Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kövarningssystem på E6 Göteborg"

Transkript

1 TI notat TI notat Kövarningssystem på E6 Göteborg Analys av parameterinställningar Författare FoU-enhet Projektnummer 4489 Projektnamn Uppdragsgivare Urban Björketun Arne Carlsson Mohammad-Reza Yahya Trafik- och säkerhetsanalys Utvärdering av parametersättningen i kövarningssystemet på E6 norr om Tingstadstunneln ägverket Region äst

2

3 Förord Arbetet som dokumenteras i detta notat utgör en analys av ett kövarningssystem på E6 i Göteborg. Projektet har utförts på uppdrag av ägverket Region äst, som också levererat alla mätdata från systemet. Notatet har i sin helhet författats av Urban Björketun, TI, varvid, Arne Carlsson, TI, bistått med värdefulla synpunkter. All databearbetning av mätdata har utförts av Mohammad-Reza Yahya, TI. Arne Carlsson har svarat för uppläggningen av genomförda analyser. Linköping januari, 23 Urban Björketun TI notat 12-23

4 TI notat 12-23

5 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 5 2 Loggdata 4 8 november Analys av loggdata Trafikflöde vid detektorerna in mot centrum 1 3 Resultat förslag till ändrad detektorinställning Inverkan på skyltarnas tillstånd av olika detektorer 16 Bilaga TI notat 12-23

6 TI notat 12-23

7 1 Bakgrund Under augusti/september 21 installerades en första etapp av ett kövarningssystem på E6 i sydlig riktning från Bäckebolsmotet till Tingstadsmotet, ca 3 km långt. Systemet består av portalmonterade varningsskyltar och detektorer för mätning av fordonsflöde, beläggningsgrad och hastighet. arningsskyltarna tänds och varnar för kö nedströms i trafiken enligt förutbestämda kriterier. Figur 1.1 Detektorer och varningsskyltar på E6, sträckan från Bäckebolsmotet mot Tingstadstunneln. Tabell 1.1 Detektorernas numrering och läge från söder till norr. Detektor Plats Hastighetsgräns 91 Söder Ringömotet 7 9 Norr Ringömotet 7 92 id Tingstadsmotet 7 93 Norr Tingstadsmotet 9 94 Söder Backadalsmotet 9 95 id Backadalsmotet 9 96 Norr Backadalsmotet 9 97 id Bäckebolsmotet 9 98 Norr Bäckebolsmotet 9 arningsskyltarna är sju till antalet och varje skylt styrs av två eller tre par av detektorer. Med par av detektorer avses det förhållande att mätningar görs separat för höger och vänster körfält vid varje plats. För att en skylt ska tändas räcker det att kö indikeras för ett körfält vid någon plats kopplad till skylten. ilka skyltar som styrs av vilka detektorer framgår av tabell 1.2. TI notat

8 Tabell 1.2 Koppling mellan skyltar och detektorer. Skylt Detektor som styr respektive skylt D1x D1xB D2x D3x D4x D5x D6x D7x D9x S1 X X S2 X X X S3 X X X S4 X X S5 X X S6 X X S7 X X Här dokumenteras ett arbete utfört under hösten 22 i avsikt att förbättra inställningen för kölarm i detektorerna. Loggdata insamlade under veckan 4 8 november, analyserades för kontroll av gränsvärden som styr huruvida en detektor ska indikera kö eller ej. Analysen har resulterat i en rekommendation om ändrade inställningar. 2 Loggdata 4 8 november 22 På E6-sträckan finns detektorer på nio olika platser och vid varje plats separata detektorer för höger och vänster körfält. Insamlade data har bearbetats och analyserats för att finna lämpliga gränsvärdesinställningar för kölarm. Dessutom redovisas i avsnitt 2.2 sammanställningsgrafer där flödet kan följas genom det studerade vägavsnittet. 2.1 Analys av loggdata Loggade data från en vecka har analyserats i form av olika grafer för en förmiddags- och en eftermiddagsperiod varje dag. Förmiddagsperioden täcker fyra timmar kl. 6 1 och eftermiddagsperioden timmarna kl Graferna visar på minutnivå timflöde, medelhastighet samt täthet, dessutom hastighet som funktion av timflöde samt flöde och hastighet som funktion av täthet. ärdena för en viss minut är ett medelvärde för tre på varandra följande minuter; den aktuella minuten samt minuten närmast före respektive närmast efter. Figurerna nedan visar de framtagna graferna för förmiddagsperioden måndagen 4 november, höger körfält vid detektor 91 Söder Ringömotet (figur 2.1 figur 2.6). Timflödet beräknas för varje minut som ett rullande, aritmetiskt medelvärde för tre minuter. Hastigheten avser på samma sätt medelvärden för treminutersperioder, men medelvärdena beräknas viktat med respektive minuts flöde. Tätheten är för varje minutpunkt i grafen en ren kvot mellan timflöde och hastighet. Grafer för alla körfält och tider för detektorer 91 återfinns i bilaga. 1 1 En CD med vid analysen framtagna excel-filer för samtliga detektorer, körfält och dagar har levererats till ägverket, Region äst. 6 TI notat 12-23

9 : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: Figur 2.1 Timflöde höger körfält, detektor 91 morgonen 4 november : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: Figur 2.2 Hastighet höger körfält, detektor 91 morgonen 4 november : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: Figur 2.3 Täthet höger körfält, detektor 91 morgonen 4 november 22. TI notat

10 Figur 2.4 Hastighet och timflöde höger körfält, detektor 91 morgonen 4 november Figur 2.5 Timflöde och täthet höger körfält, detektor 91 morgonen 4 november Figur 2.6 Hastighet och täthet höger körfält, detektor 91 morgonen 4 november TI notat 12-23

11 Med underlag enligt figurerna ovan har de sökta punkterna enligt diagram (bilder i arbetmaterial från Tengroth, daterat ) identifierats. Den sökta punkten i varje diagramskara är den som ger sammanbrott i trafiken. I figur 2.4 är det den punkt där kurvan vänder från sjunkande hastighet och ökande flöde till sjunkande hastighet och flöde. I figur 2.5 återfinns den sökta punkten där det uppåtgående flödet slutar. Alla mätpunkter finns i båda diagrammen och det är en och samma punkt som ska identifieras. För vissa av de sökta punkterna har även de diagram som exemplifieras med figur 2.1 och figur 2.2 varit ett stöd för att hitta rätt punkt. Tabell 2.1 nedan visar data för höger körfält vid detektor 91 de berörda dagarnas förmiddagsperiod. Tabell 2.1 Data för höger körfält vid detektor 91 identifierade maxflödespunkter under förmiddagsperioden mätveckans olika dagar. Punkt Datum Flöde 1 Hast. 1 Täthet 1 % Lb 1 Längd 1 Belägg. 1 Q v k 1 91FM : FM : FM : FM : FM : v med * k med : Av första kolumnen (/1) i tabell 2.1 framgår att posten från fredagen 8 november exkluderats vid medelvärdesberäkningen av Hastighet, Täthet och Beläggning, detta då mätvärdet jämfört med övriga dagar betraktas som en s.k. outlier (siffran 1 i kolumnrubrikerna anger körfält 1, dvs. det högra). Täthet anger fordon/km och beräknas som Flöde/Hast. För beräkning av Beläggning används den genomsnittliga lastbilsandelen i körfält 1 vid den aktuella detektorn för alla berörda förmiddagsperioder. Lastbilarna antas ha en genomsnittlig längd på 18 meter och personbilarna en längd på 5 meter. Detektorn antas motsvara en längd av 1 meter vilket ger att ett fordon vid passage av detektorn genomsnittligt täcker 7.82 meter (.14* *5 + 1 = 7.82). Beläggningsgraden erhålls som den procentandel av tiden som en mätslinga indikerar närvaro av fordon. Kolumnen Belägg beräknas som [Flöde*Längd*1] / [Hast*1]. Underst i tabell 2.1, efter posterna för de olika dagarna, har flödet svarande mot genomsnittsvärdena för Hastighet och Täthet beräknats. Detta flöde anger ungefär hur stort fordonsflödet kan vara utan att trafikträngsel uppstår. Det är de genomsnittliga värdena för Hastighet och Beläggning som ligger till grund för rekommendationer om ändring av detektorinställning. Sammanställningstabellen tabell 2.2 nedan visar dessa värden för samtliga detektorer, körfält och för- respektive eftermiddagsperiod. TI notat

12 Tabell 2.2 Sammanställning av medelvärden för hastighet (Hast) och beläggningsgrad (Belägg) vid identifierade maxflödespunkter. Förmiddag Eftermiddag änster körfält Höger körfält änster körfält Höger körfält Detektor Hast Belägg %Lb Hast Belägg %Lb Hast Belägg %Lb Hast Belägg %Lb Detektorerna har ej flöden som motsvarar kapaciteten, dvs. kölarm aktiveras i mindre utsträckning än med nuvarande gränsvärdesinställningar. 2.2 Trafikflöde vid detektorerna in mot centrum Graferna nedan visar antal fordon vid de olika detektorerna med separata kurvor för de olika dagarna måndag 4/11 fredag 8/11. Den studerade trafikströmmen går från detektor D98 längst norrut in mot centrum och passerar successivt D97, D96,, D9 och D91. Den övre kurvskaran avser samtliga fordon, den undre enbart tunga. Det är klasserna lastbil, lastbil med släp och buss som utgör tunga fordon, medan personbil och personbil med släp klassas som lätta. fordon 6 Antal fordon Alla & Tunga, KF 1, Höger KF, Morgon Alla - 4 Alla - 5 Alla - 6 Alla - 7 Alla - 8 Tunga - 4 Tunga - 5 Tunga - 6 Tunga - 7 Tunga - 8 fordon D 91 D 9 D 92 D 93 D 94 D 95 D 96 D 97 D 98 Figur 2.7 Antal fordon i höger körfält vid de olika detektorerna under morgonperioden kl TI notat 12-23

13 fordon 6 Antal fordon Alla & Tunga, KF 2, änster KF, Morgon Alla - 4 Alla - 5 Alla - 6 Alla - 7 Alla - 8 Tunga - 4 Tunga - 5 Tunga - 6 Tunga - 7 Tunga - 8 fordon D 91 D 9 D 92 D 93 D 94 D 95 D 96 D 97 D 98 Figur 2.8 Antal fordon i vänster körfält vid de olika detektorerna under morgonperioden kl Detektorvärdena i vänster körfält är uppenbarligen felaktiga 4 5/11 i D97 och D95. fordon Antal fordon Alla & Tunga, KF 1+2, Båda KF, Morgon Alla - 4 Alla - 5 Alla - 6 Alla - 7 Alla - 8 Tunga - 4 Tunga - 5 Tunga - 6 Tunga - 7 Tunga - 8 D 91 D 9 D 92 D 93 D 94 D 95 D 96 D 97 D 98 fordon Figur 2.9 Antal fordon summerat för höger och vänster körfält vid de olika detektorerna under morgonperioden kl De felaktiga värdena för vänster körfält har slagit igenom i antalet för båda körfälten 4 5/11. I figurerna ovan finns några värden som är svåra att förklara. Det gäller ökningen av tung trafik mellan detektor D96 och D95 både 6/11 och 8/11 enligt figur 2.9. Mellan dessa detektorer finns bara en avfart vilket borde medföra oförändrat eller minskat flöde. idare borde flödet av tung trafik vara oförändrat från D9 till D91, men mätveckans samtliga dagar erhålls ett markant minskande flöde. På samma sätt finns svårförklariga flödesvärden för tung trafik vid D9 för eftermiddagsperioden, se figur 2.1 nedan. TI notat

14 fordon Antal fordon Alla & Tunga, KF 1+2, Båda KF, Eftermiddag Alla - 4 Alla - 5 Alla - 6 Alla - 7 Alla - 8 Tunga - 4 Tunga - 5 Tunga - 6 Tunga - 7 Tunga - 8 D 91 D 9 D 92 D 93 D 94 D 95 D 96 D 97 D 98 fordon Figur 2.1 Antal fordon summerat för höger och vänster körfält vid de olika detektorerna under eftermiddagsperioden kl Slutsatsen är att detektorinställningen för tunga fordon är felaktig i D9 samt osäker i D95. Under mätveckan byttes några detektorer, nämligen D94 höger körfält samt D95 och D97 båda vänster körfält. Bytena gjordes mellan 5:e och 6:e november och kan förklara de låga värdena i vänster körfält 4:e och 5:e november i två senare detektorerna. 12 TI notat 12-23

15 3 Resultat förslag till ändrad detektorinställning Baserat på sammanställningar över hastighet och beläggningsgrad vid maximalt flöde enligt kapitel 2 föreslås ändrade detektorinställningar enligt tabell nedan. Tabell 3.1 Rekommenderade inställningar av detektorgränsvärden baserat på analys av loggdata från veckan 4 8 november 22. Till vänster under respektive rubrik står rekommenderade värden, till höger hittills tillämpade inställningar. Observera att de senare har samma värden för vänster och höger körfält. änster körfält Höger körfält Hastighet [] Beläggningsgrad [%] Hastighet [] Beläggningsgrad [%] Hysteres Gränsvärde Detektor Gränsvärde Gränsvärde Hysteres Gränsvärde Hysteres Hysteres D D D D D D D D D Gränsvärdena i tabell 3.1 innebär en justering av de beräkningsmässigt framtagna värdena; de har avrundats varvid hänsyn tagits till avståndet mellan olika detektorer. idare föreslås detektorerna D95 D98 få samma gränsvärden som D94. Hysteresvärdena för hastighet har valts för att inte överskrida gällande hastighetsgräns. För beläggningsgrad har de valts i relation till respektive gränsvärde med ungefär samma förhållande som för hittillsvarande detektorinställning (1 15 %). Loggdata visar på skilda förhållanden i hastighetsnivå mellan vänster och höger körfält, vilket medför att vi för varje detektor starkt rekommenderar separata gränsvärden för varje körfält. idare föreslår vi att detektorvärdena vid kontroll mot gränsvärdena baseras på mätdata insamlade under 6 sekunder i stället för 3 sekunder. Anledningen är att loggdata ofta har enskilda värden som väsentligt avviker från intilliggande registreringar en längre tidsperiod innebär ett säkrare detektorutslag. Mätveckans loggdata har använts för att jämföra utfallen vid olika gränsvärden, dels de gamla och dels de som här rekommenderas. För varje detektor, körfält och för- respektive eftermiddag de olika dagarna har bestämts när gränsvärdena överskridits. Beläggningsgraden har beräknats med respektive för- eller eftermiddagsperiods verkliga lastbilsandel för berört körfält och detektor. De föreslagna inställningarna ger kortare larmtider i Ringömotet samtidigt som kösituationer längre norr ut fångas, vilka tidigare inte gav utslag (Tingstadsmotet TI notat

16 och norrut). Räknat i antal punkter som ger larm blir förändringarna enligt tabell 3.2. Tabell 3.2 Antal minuter (rullande 3-minutersmedelvärden) som ger larm vid olika gränsvärden. Tabellen ger medelvärden för mätperiodens fem dagar. Förmiddag Eftermiddag Detektor Data Körfält Körfält vänster höger vänster höger 91 igare gränsvärden Nya gränsvärden igare gränsvärden Nya gränsvärden igare gränsvärden Nya gränsvärden igare gränsvärden Nya gränsvärden igare gränsvärden Nya gränsvärden igare gränsvärden Nya gränsvärden igare gränsvärden Nya gränsvärden igare gränsvärden Nya gränsvärden 98 igare gränsvärden Nya gränsvärden.4 Nuvarande (rött) och rekommenderade (blått) gränsvärden har lagts in i några av figurerna presenterade i avsnitt 2.1, se figur 3.1 figur 3.3 nedan. De röda och blå markeringarna på axlarna i ett par av figurerna anger det flöde som vid uppmätt lastbilsandel motsvarar de rekommenderade gränsvärdena för hastighet och beläggningsgrad. De röda respektive blå räta linjerna från origo i första och tredje diagrammet hjälper till att avgränsa de punkter som uppfyller larmkriteriet. 14 TI notat 12-23

17 Q Figur 3.1 Hastighet och timflöde höger körfält, detektor 91 morgonen 4 november Belägg Figur 3.2 Hastighet och beläggningsgrad höger körfält, detektor 91 morgonen 4 november 22. Punkterna under och till höger om de röda och blå linjerna i figur 3.2 ger larm med nuvarande respektive föreslagen gränsvärdesinställning. För flertalet detektorer och körfält ligger de blå linjerna till höger om och ovanför de röda, dvs. jämfört med nuvarande inställning leder förslaget till fler larm på grund av hastighet och färre på grund av beläggningsgrad. TI notat

18 Q Belägg Figur 3.3 Timflöde och beläggningsgrad höger körfält, detektor 91 morgonen 4 november 22. I figur 3.4 visas tidpunkter för larm och avlarmning med nya (blått) och nuvarande (rött) inställningar. De nya inställningarna ger i detta fall 7 minuters kortare larmtid. 2.5 Nu1 (45-2) # 57 Ny1 (4-25) # : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: Figur 3.4 Minuter (rullande 3-minutersmedelvärden) då larm i höger körfält erhålls med nuvarande respektive ändrade gränsvärden. 3.1 Inverkan på skyltarnas tillstånd av olika detektorer Med de föreslagna, ändrade gränsvärdena har inverkan av de olika detektorerna på respektive skylt undersökts. För varje nytt tillfälle då kölarmet aktiverats under morgonperioden fram till kl. 7 3, har undersökts vilken detektor och körfält som tänt respektive skylt. Resultatet redovisas i tabell 3.3 nedan. Det framgår att en skylt ofta tänds beroende på att villkoret uppfyllts samtidigt i två detektorer/kör- 16 TI notat 12-23

19 fält. idare kan flera, intilliggande skyltar tändas samtidigt då den aktiverande detektorn påverkar båda skyltarnas tillstånd. För skyltarna S1 S3 medför de rekommenderade inställningarna att morgonens första larm måndag onsdag först aktiveras i S3, någon minut senare i S2 och sist i S1. Detta är en fördel eftersom larm då erhålls först långt ute i vägsystemet och sedan successivt längre in. Tabell 3.3 Klockslag samt detektor och körfält som först aktiverar larm i de olika skyltarna under morgonperioden fram till kl Skylt Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Klockslag Detektor Klockslag Detektor Klockslag Detektor Klockslag Detektor Klockslag Detektor S1 6: : : : : : : : :9 9-2 S2 6: : : : : : : : : : :9 9-2 S3 6: : : : : : : : : : : : S4 6: : : : : : : : : : : : S5 6: :11 96:2 6: : : : :2 96:2 7:28 96:2 7:24 95:1 S6 6: : : : : : : : : S7 6:36 98:2 TI notat

20 18 TI notat 12-23

21 Bilaga Sid 1 (2) Detektor 91 söder Ringömotet. Grafer med flöde, hastighet respektive täthet som funktion av tiden, hastighet vid olika timflöden samt hastighet och timflöde vid olika beläggningsgrad. Separata grafer för körfält 1 (höger) och 2 (vänster), för- respektive eftermiddagsperiod samt dag 4 8 november. För beskrivning, se kapitel 2. Data för samtliga detektorer, dagar och perioder har levererats till Region äst på CD. TI notat 12-23

22 Detektor 91 söder Ringömotet, körfält 1, förmiddagen 4:e november : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: Q Belägg Q Belägg

23 Detektor 91 söder Ringömotet, körfält 2, förmiddagen 4:e november : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: Q Belägg Q Belägg

24 Detektor 91 söder Ringömotet, körfält 1, förmiddagen 5:e november : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: Q Belägg Q Belägg

25 Detektor 91 söder Ringömotet, körfält 2, förmiddagen 5:e november : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: Q Belägg Q Belägg

26 Detektor 91 söder Ringömotet, körfält 1, förmiddagen 6:e november : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: Q Belägg Q Belägg

27 Detektor 91 söder Ringömotet, körfält 2, förmiddagen 6:e november : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: Q Belägg Q Belägg

28 Detektor 91 söder Ringömotet, körfält 1, förmiddagen 7:e november : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: Q Belägg Q Belägg

29 Detektor 91 söder Ringömotet, körfält 2, förmiddagen 7:e november : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: Q Belägg Q Belägg

30 Detektor 91 söder Ringömotet, körfält 1, förmiddagen 8:e november : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: Q Belägg Q Belägg

31 Detektor 91 söder Ringömotet, körfält 2, förmiddagen 8:e november : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: : 6:15 6:3 6:45 7: 7:15 7:3 7:45 8: 8:15 8:3 8:45 9: 9:15 9:3 9:45 1: Q Belägg Q Belägg

32 Detektor 91 söder Ringömotet, körfält 1, eftermiddagen 4:e november : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: Q Belägg Q Belägg

33 Detektor 91 söder Ringömotet, körfält 2, eftermiddagen 4:e november : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: Q Belägg Q Belägg

34 Detektor 91 söder Ringömotet, körfält 1, eftermiddagen 5:e november : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: Q Belägg Q Belägg

35 Detektor 91 söder Ringömotet, körfält 2, eftermiddagen 5:e november : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: Q Belägg Q Belägg

36 Detektor 91 söder Ringömotet, körfält 1, eftermiddagen 6:e november : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: Q Belägg Q Belägg

37 Detektor 91 söder Ringömotet, körfält 2, eftermiddagen 6:e november : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: Q Belägg Q Belägg

38 Detektor 91 söder Ringömotet, körfält 1, eftermiddagen 7:e november : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: Q Belägg Q Belägg

39 Detektor 91 söder Ringömotet, körfält 2, eftermiddagen 7:e november : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: Q Belägg Q Belägg

40 Detektor 91 söder Ringömotet, körfält 1, eftermiddagen 8:e november : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: Q Belägg Q Belägg

41 Detektor 91 söder Ringömotet, körfält 2, eftermiddagen 8:e november : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: : 14:3 15: 15:3 16: 16:3 17: 17:3 18: 18:3 19: Q Belägg Q Belägg

Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö. Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun

Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö. Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun Delprojektet syftar till att redovisa 1. Verkliga hastighets- och tidsavståndsförändringar

Läs mer

Kövarningssystem på E6 Göteborg

Kövarningssystem på E6 Göteborg VTI notat 39 2002 VTI notat 39-2002 Kövarningssystem på E6 Göteborg Redovisning av trafikmätningar Författare Arne Carlsson, Mohammad-Reza Yahya FoU-enhet Trafik- och transportanalys Projektnummer 40382

Läs mer

Kövarningssystem på E6 Göteborg

Kövarningssystem på E6 Göteborg VTI notat 39 2002 VTI notat 39-2002 Kövarningssystem på E6 Göteborg Redovisning av trafikmätningar Författare Arne Carlsson, Mohammad-Reza Yahya FoU-enhet Trafik- och transportanalys Projektnummer 40382

Läs mer

Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg

Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg VTI notat 41 2004 VTI notat 41-2004 Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg Författare Johan Janson Olstam FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys Projektnummer 50439 Projektnamn Omkörningsrestriktion

Läs mer

Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar)

Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar) Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar) Anna Vadeby Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya VTI är projektledare för utvärderingsprojektet som genomförs tillsammans med Vectura

Läs mer

PM Åtg.plan - SAMKALK: K restidsvinster

PM Åtg.plan - SAMKALK: K restidsvinster Metod för beräkning av restidsvinst baserad på mätdata Vi utgår från den alternativa metod som Stenerik Ringqvist beskriver i memot: Metod för beräkning av restidsvinster m.m 2008-10-20. Metoden innebär

Läs mer

ANTAL LASTBILAR OCH MEDELHASTIGHETER PER TIMME FÖR VECKA

ANTAL LASTBILAR OCH MEDELHASTIGHETER PER TIMME FÖR VECKA Fordonsklass L ANTAL LASTBILAR OCH MEDELHASTIGHETER PER TIMME FÖR VECKA Riktning : Totalt 03-04 0 0 0 0 0 0 0 0 06-07 0 0 0 0 0 0 0 0 07-08 4 18 1 37 1 15 1 18 3 24 10 21 2 2 08-09 4 24 3 18 0 0 0 7 22

Läs mer

Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 2014-01-29

Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 2014-01-29 Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 1 BAKGRUND Detta PM redogör kortfattat för arbetsgång och resultat för de koldioxidberäkningar som M4Traffic genomfört åt Trafikkontoret. Beräkningar

Läs mer

Disposition. 100 och 120 km/h. Bakgrund Metod Berörda vägkategorier Datamaterial och nya samband Slutsatser Behov av fortsatt arbete

Disposition. 100 och 120 km/h. Bakgrund Metod Berörda vägkategorier Datamaterial och nya samband Slutsatser Behov av fortsatt arbete Revidering av VQsamband för vägar med och km/h Johan Olstam Mohammad-Reza Yahya Arne Carlsson Disposition Bakgrund Metod Berörda vägkategorier Datamaterial och nya samband Slutsatser Behov av fortsatt

Läs mer

Harmonisering av hastigheter

Harmonisering av hastigheter VTI notat 42 2004 Harmonisering av hastigheter Effekter av minskad hastighetsspridning Författare Johan Janson Olstam FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys Projektnummer 50440 Projektnamn Harmoniserade

Läs mer

Distribution: fri / nyförvärv / begränsad / Statens väg- och trafikinstitut. Projektnummer: _ Projektnamn:

Distribution: fri / nyförvärv / begränsad / Statens väg- och trafikinstitut. Projektnummer: _ Projektnamn: VZfnotat Nummer: T 20 Datum: 1987-09-21 Titel: Översiktlig beräkning av antalet omkörningar längs E6. Författare: Arne Carlsson och Gunilla Sörensen Avdelning: Trafik Projektnummer: _75313-7 Projektnamn:

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Olycksundersökning Kartläggning av trafikolyckor på E6 mellan Onsala - Fjärås Kungsbacka till Göteborg

Olycksundersökning Kartläggning av trafikolyckor på E6 mellan Onsala - Fjärås Kungsbacka till Göteborg Olycksundersökning Kartläggning av trafikolyckor på E6 mellan Onsala - Fjärås Kungsbacka 2010-01-01 till 2010-09-20 Göteborg 2010-10-18 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar hastighet 2007 2011 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2011 Skapat av: Liselott Söderström, Trivector Traffic Dokumentdatum:2011-11-30

Läs mer

Svenskt Hastighetsindex

Svenskt Hastighetsindex SÄKER TRAFIK SVERIGE AB Svenskt Hastighetsindex Resultatrapport september - oktober 2010 Exempel - Företag AB Tunga lastbilar (LB) Rapporten upprättad 2010-11-24 av Lars Nordquist, Säker Trafik Sverige

Läs mer

VTInotat. Statens väg- och trafikinstitut

VTInotat. Statens väg- och trafikinstitut VTInotat Hummer: T 103 Datum: 1991-01-22 Titel: Hastighetsutvecklingen för personbilar på landsvägar i Sverige. Mätningar fr 0 m 1980 t 0 m september 1990. Författare: Göran K Nilsson Avdelning: Trafik

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen Rapport 2016-02-04 Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen KUND Täby Kommun KONSULT WSP Analys &

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET. Trafikregistreringar på Hornsgatan, Sveavägen och S:t Eriksgatan

MILJÖFÖRVALTNINGEN GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET. Trafikregistreringar på Hornsgatan, Sveavägen och S:t Eriksgatan MILJÖFÖRVALTNINGEN GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Trafikregistreringar på Hornsgatan, Sveavägen och S:t Eriksgatan 199-96. Stockholms luft- och bulleranalys Stockholm januari 1997 Trafikregistreringar på

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet 2007-2012 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2012 Skapat av: Robin Billsjö, Liselott Söderström och Annika

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari Västsvenska paketet Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari I Göteborg och dess omgivning mäts trafikflöden och restider kontinuerligt både för biltrafiken och för kollektivtrafiken.

Läs mer

Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning

Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning 1 PM 2017:90 Matilda Segernäs 2017-11-06 Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning Flaket 10, Ica Kvantum Åhus Innehåll 1. Inledning 2 2. Förutsättningar för beräkningar 4 2.1 Trafikmängd

Läs mer

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY PM BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY SLUTRAPPORT 2013-12-16 Sammanfattning Det centrala området Svartå strand i Mjölby planeras genomgå en omvandling från verksamhetsområde till ett

Läs mer

Trafikutredning. Väg 227 Dalarö HANINGE KOMMUN

Trafikutredning. Väg 227 Dalarö HANINGE KOMMUN Trafikutredning Väg 227 Dalarö HANINGE KOMMUN Mars 214 Medverkande Ramböll Lars Strömgren Handläggare 2 Trafikutredning Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Syfte och förutsättningar...4 Slutsats...4

Läs mer

Trafikmätning Smedstorp Uppdragsnr: Redovisning från trafikmätningar i Smedstorp på väg 1550, sep 2009.

Trafikmätning Smedstorp Uppdragsnr: Redovisning från trafikmätningar i Smedstorp på väg 1550, sep 2009. Trafikmätning Smedstorp Uppdragsnr: 102001101 Redovisning från trafikmätningar i Smedstorp på väg 1550, sep 2009. Trafikmätning Datum 2009-09-23 Innehållsförteckning Leveransbrev 1 Karta 2 Antal fordon

Läs mer

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Beräkning av frigörelse av metaller och dioxiner i inre hamnen vid fartygsrörelser Rapport nr Oskarshamns hamn 2010:7 Oskarshamns

Läs mer

Jan-Gustaf Eriksson Avesta kommun, Urban Carlsson & My Oscarsson Saferoad Traffic AB.

Jan-Gustaf Eriksson Avesta kommun, Urban Carlsson & My Oscarsson Saferoad Traffic AB. Projektrapport Hastighetspåminnare Avesta kommun Sammanfattning Vi undersökte under några veckor hösten 2016 om en digital sk. hastighetspåminnare påverkar trafiken på ett positiv sätt, dvs hastigheten

Läs mer

Resultat, sammanfattning

Resultat, sammanfattning Resultat, sammanfattning Drygt hälften av bilisterna, 58 procent, som överskred den gällande hastighetsbegränsningen på 30 km/tim. Cirka 3 procent av fordonen körde 51 km/tim eller fortare. Medianhastigheten

Läs mer

Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm

Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm. 2016-01-20 Förändringar av systemet för trängselskatt I mars 2014 beslutade riksdagen om

Läs mer

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA UNITED BY OUR DIFFERENCE Detaljplan håby - Lycke PM - TRAFIK 2013-06-24 FÖRHANDSKOPIA Medverkande Beställare: Stora Blå Fastighets AB Kontakt: Eide Leif Rune Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt:

Läs mer

Busskostnader Samkalk 1

Busskostnader Samkalk 1 Uppdragsnr: 10104909 1 (12) Busskostnader Samkalk 1 WSP Analys och Strategi har av Vägverket fått i uppdrag att specificera busskostnader i Samkalk-format. Fast sträckkostnad, kostnadsfunktion uppdateras,

Läs mer

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA Göteborg 2003-11-28 SWECO VBB ITS SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 Dokumentinformation

Läs mer

Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4) Uppsala- Björklinge

Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4) Uppsala- Björklinge 2015-02-19 Dnr KTF2015-0044 Samhälle och trafik Lena Hübsch Tfn 073-866 59 62 E-post lena.hubsch@ul.se Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4)

Läs mer

Mätningar på Essingeleden 2002

Mätningar på Essingeleden 2002 VTI notat 31 2003 VTI notat 31-2003 Mätningar på Essingeleden 2002 Förstudie för MCS på Essingeleden Författare FoU-enhet Projektnummer 40180 Projektnamn Uppdragsgivare Arne Carlsson och Mohammad-Reza

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats UPPDRAG Analys TA-plan Fisksätra tpl UPPDRAGSNUMMER 7001219000 UPPDRAGSLEDARE Joacim Thelin UPPRÄTTAD AV Joacim Thelin DATUM Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats Sweco har fått i uppdrag av Nacka

Läs mer

LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR

LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR Sweco TransportSystem AB Olof Fredholm Hannes Englesson 2 (13) S w e co Hjälmaregatan 3 Box 242 SE-212 42 Malmö, Sverige Telefon +46 (0)10 4846600 Fax www.sweco.se Sweco TransportSystem

Läs mer

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5 MÅNDAG Korsängsgatan - Enköping Östra Ringgatan - M6111 8.05 8.38 Sida 1 av 5 TISDAG Korsängsgatan - Enköping Östra Ringgatan - TI6111 Sida 2 av 5 ONSDAG Korsängsgatan - Enköping Östra Ringgatan - O6111

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Miljöförvaltningen Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Utredningsrapport 2016:16 www.goteborg.se Förord Miljöförvaltningen har gjort en utredning av luftkvaliteten vid kontorslokalen Smedjan på

Läs mer

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik Redovisning av 2016

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik Redovisning av 2016 Västsvenska paketet Uppföljning av bil- och kollektivtrafik Redovisning av 2016 För första gången gjordes över 300 miljoner delresor med kollektivtrafiken under ett år. Totalt gjordes 303 miljoner delresor,

Läs mer

Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys

Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys KTH Järnvägsgrupp 1-- Anders Lindfeldt, Hans Sipilä Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys Bakgrund En av slutsatserna från projektet Kapacitetsutnyttjande i det svenska järnvägsnätet.

Läs mer

Utvärdering av Actibump i Uppsala

Utvärdering av Actibump i Uppsala Trivector Traffic Rapport 2015:45, Version 1.0 Utvärdering av Actibump i Uppsala Effekt på hastighet, väjningsbeteende och buller Dokumentinformation Titel: Utvärdering av Actibump. Effekter på hastighet,

Läs mer

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN Oktober 2011 Denna utredning har utförts under dec 2010 till okt 2011 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Kungsgatan 6 252 21 HELSINGBORG Tel: 010-452

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN

PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN COOP FASTIGHETER AB PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN Falun 2015-04-23 PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN Datum 2015-04-23

Läs mer

PUBLIKATION 2007:16. Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror. Riksväg 50 E länsgräns Åsbro

PUBLIKATION 2007:16. Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror. Riksväg 50 E länsgräns Åsbro PUBLIKATION 27:6 Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror Riksväg 5 E länsgräns Åsbro Titel: Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror Riksväg 5 E länsgräns Åsbro Publikation: 27:6 Utgivningsdatum:

Läs mer

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun Handläggare Cecilia Norberg Tel +46 10 505 31 38 Mobil +46 73 066 92 80 E-post cecilia.norberg@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Jakob Aldén Datum 2017-01-27 Projekt-ID 723019 PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet,

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm SOLLENTUNA KOMMUN Väsjö Trafikanalys Uppdragsnummer 2127109000 Version 0.95 Sweco Infrastructure AB Sthlm Trafikanalys Martin Holmstedt och Andrew Cunningham 1 (15) S w e co Skolgatan 2 B SE-891 33 Örnsköldsvik,

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien.

Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien. Bilaga 2. Analys från konflikt- och observationsstudierna Trafiksäkerhet Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien. Olycksstatistik Trafiksäkerhetshöjande

Läs mer

Cykelfartsgata på Hunnebergs- och Klostergatan i Linköping en före-/efterstudie Hans Thulin och Alexander Obrenovic

Cykelfartsgata på Hunnebergs- och Klostergatan i Linköping en före-/efterstudie Hans Thulin och Alexander Obrenovic PM 2008-12-07 Cykelfartsgata på Hunnebergs- och Klostergatan i Linköping en före-/efterstudie Hans Thulin och Alexander Obrenovic Innehållsförteckning Sammanfattning (sidan 2) Bakgrund och syfte (sidan

Läs mer

Hur påverkas luften i centrala Göteborg om trängselavgifter införs? Scenarier. Emissionsberäkning. Tre scenarier Nu-scenarie: 2006

Hur påverkas luften i centrala Göteborg om trängselavgifter införs? Scenarier. Emissionsberäkning. Tre scenarier Nu-scenarie: 2006 Hur påverkas luften i centrala Göteborg om trängselavgifter införs? Marie Haeger-Eugensson Jenny Westerdahl Karin Sjöberg Lin Tang IVL Svenska Miljöinstitutet Scenarier Tre scenarier Nu-scenarie: 26 Framtidsscenarie

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Hållsta 6:1 Vibrationsutredning

Hållsta 6:1 Vibrationsutredning Vibrationsutredning 214-5-6 Vibrationsutredning 214-5-6 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Johanna Rosvall Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

Luftutredning E6 Kållered. Rapport 2005:04

Luftutredning E6 Kållered. Rapport 2005:04 Luftutredning E6 Kållered Rapport 2005:04 Luftutredning E6 Kållered R 2005:04 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Metoder... 5 Beräkningar... 5 Osäkerhet i beräkningarna... 5 Scenarier... 5 Undersökningsområde...

Läs mer

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Trafikanternas syn på vägarbeten Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Utvärdering av kameraövervakade vägarbetsplatser en pilotstudie Radar som registrerar hastigheten hos passerande fordon Kamera

Läs mer

Detektering av cykeltrafik

Detektering av cykeltrafik Vägverket Konsult Affärsområde Väg och Trafik Box 4107 17104 Solna Solna Strandväg 4 Texttelefon: 0243-750 90 Henrik Carlsson, Erik Fransson KVTn henrik-c.carlsson@vv.se, erik.fransson@vv.se Direkt: 08-445

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. XYZ Matematisk problemlösning

Läs mer

PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. Projektnr:

PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. Projektnr: PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län Projektnr: 88 39 33 2013-04-12 Dokumenttitel: PM Trafik Tillägg Förstudie väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Dokumentdatum:2013-04-12

Läs mer

Matris med lätta fordon i yrkestrafik

Matris med lätta fordon i yrkestrafik Matris med lätta fordon i yrkestrafik Bakgrund För att inom ramen för SAMPERS modellera samtliga lätta fordon, måste även den yrkesmässiga trafiken med lätta fordon kunna beskrivas. I första hand är syftet

Läs mer

Fyrfältiga väglänkar Tillämpning av hastighet flödesmodell för fyrfältig väg

Fyrfältiga väglänkar Tillämpning av hastighet flödesmodell för fyrfältig väg Royal Institute of Technology Rapportkoncept CTR - Centrum för trafikteknik och trafiksimulering 1999-04-07 Partners: VTI och KTH rev 2000-07-11 Värdinstitution: Infrastruktur och Samhällsplanering Fyrfältiga

Läs mer

Utvärdering av Actibump i Linköping

Utvärdering av Actibump i Linköping Rapport 2016:56, Version 1.0 Utvärdering av Actibump i Linköping Effekt på hastighet och väjningsbeteende Dokumentinformation Titel: Utvärdering av Actibump i Linköping. Effekt på hastighet och väjningsbeteende.

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Malmö 2015-09-25 ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Arbetsrapport Datum

Läs mer

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER R2.1. Sida 1 av 5

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER R2.1. Sida 1 av 5 MÅNDAG M606 6.50 7.20 Härja Björkebo - Härja Kvillen - Strömsborg 7.10 - Härja Långebergstorp 3 vid väg - Härja 7.20 M400 7.25 7.45 Rödåkra 7.25 - Lämmagården 6 - Lämmagården 7.30 - Infart mot Kuggekvarn

Läs mer

Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna

Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna UPPDRAG Kapacitetsberäkningar UPPDRAGSNUMMER 2015313006 UPPDRAGSLEDARE Annette Levedahl UPPRÄTTAD AV Andrew Cunningham DATUM VERSION 1.0 Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna Bakgrund En ny planskild korsning

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN. Trafikanalys Fagerslätt

JÖNKÖPINGS KOMMUN. Trafikanalys Fagerslätt JÖNKÖPINGS KOMMUN Malmö 05/12/2014 Datum 05/12/2014 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Johan Jönsson Anders Sjöholm Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: r01 Datum: Revision 2:

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: r01 Datum: Revision 2: Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.3.docx

Läs mer

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE OKTOBER 216 Box 3546, 13 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 Box 44, 41 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 Box 186, 21 21 Malmö, Telefon +46 4 35 25 Pedagogens väg

Läs mer

Trafikanalys Björnängsvägen / Kraftleden

Trafikanalys Björnängsvägen / Kraftleden UPPDRAG Björnbro, Håbo - trafik UPPDRAGSNUMMER 3370757200 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Martin Holmstedt DATUM Trafikanalys / Sammanfattning Sweco har på uppdrag av Håbo kommun utfört en

Läs mer

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan 1 Bilaga 1 Vad gör bussen långsam? I följande avsnitt ges en mer noggrann beskrivning av de fem stråken där medelhastigheten i hög- och/eller lågtrafiken och där körtidskvoten mellan bil är låg i hög-

Läs mer

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings 2014-03-31 Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/Humlevägen, Jönköpings Kund Jönköpings Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Anvisningar Övriga mått Kommunens kvalitet i korthet 2013

Anvisningar Övriga mått Kommunens kvalitet i korthet 2013 Anvisningar Övriga mått Kommunens kvalitet i korthet 2013 Nyckeltalen Nyckeltalen i denna del är de nyckeltal som ingår i Kommunens kvalitet i korthet (Kkik) och som ska publiceras i Kolada, men som inte

Läs mer

Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp

Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp RAPPORT 2012 VERSION 1.0 Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp Hassan Baghdarusefi 2012 II Innehållsförteckning Sammanfattning... V 1. Inledning... 1

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-10-01 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61

Läs mer

11906 Kv Intellektet 7, Linköping Trafikbullerutredning

11906 Kv Intellektet 7, Linköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11906 Kv Intellektet 7, Linköping Rapport 11906-16041900.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Jönköping 2016-04-20 k:\lime easy\dokument\11906\11906-16041900.doc

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Aktivt varningssystem-fivö (SeeMe)

Aktivt varningssystem-fivö (SeeMe) Aktivt varningssystem-fivö (SeeMe) Systemet detekterar fotgängare som är på väg att gå över på övergångsstället. Även cyklister detekteras. Detekteringen tänder gula lampor som växelvis blinkar ovanför

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Västernorrlands län 2016-02-24 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna

Läs mer

schemaplanering efter behov Författare: alexandra.hasto@karlstad.se

schemaplanering efter behov Författare: alexandra.hasto@karlstad.se schemaplanering efter behov Författare: alexandra.hasto@karlstad.se 1. Sätt standard på VU OBS! Du använder endast ett av alternativen 1 och 2. (Om du valt alt 1 hoppar du över 2 och går direkt till 3.)

Läs mer

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Bakgrund Varje dag utsätts miljontals arbetstagare för kroppsvibrationer (helkroppsoch handarm vibrationer). För att förebygga och minska

Läs mer

Trafiksäkerhet landsväg före ändring

Trafiksäkerhet landsväg före ändring Trafiksäkerhetseffekter av nya hastighetsgränser Karl-Lennart Bång, KTH Bakgrund Regeringsuppdrag 2008 till Vägverket att utreda effekter av att ändra hastighetsgränserna från nuvarande 50 70 90 110 km/h

Läs mer

Mindre köer och bättre flyt mellan Moraberg och Hallunda. E4/E20 Södertäljevägen rustas upp

Mindre köer och bättre flyt mellan Moraberg och Hallunda. E4/E20 Södertäljevägen rustas upp Mindre köer och bättre flyt mellan Moraberg och Hallunda E4/E20 Södertäljevägen rustas upp Relativt små insatser kan göra stor skillnad Man behöver inte alltid bygga nytt för att åstadkomma påtagliga förbättringar.

Läs mer

Uppdragsrapport nr 2003:1 Bilaga A. Jesper Lindgren Miljöförvaltningen Göteborg

Uppdragsrapport nr 2003:1 Bilaga A. Jesper Lindgren Miljöförvaltningen Göteborg Underlag till Länsstyrelsens åtgärdsprogram Spridningssimuleringar över kvävedioxid för år 2006 och 2010 i och omkring Göteborg Extern bilaga A Uppdragsrapport nr 2003:1 Bilaga A Jesper Lindgren Miljöförvaltningen

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

GC-väg utmed Fyrisån, Ärna flygfält, Uppsala FÖRHANDSKOPIA

GC-väg utmed Fyrisån, Ärna flygfält, Uppsala FÖRHANDSKOPIA GC-väg utmed Fyrisån, Ärna flygfält, Uppsala FÖRHANDSKOPIA Ljudutredning, buller från flygplan Sammanfattning Ljudnivåerna från JAS Gripen är obehagligt höga. Ljudnivåerna från övriga flygpassager är höga,

Läs mer

Hårstorp 1:1 industri

Hårstorp 1:1 industri Ramböll Sverige AB Trafikanalys -Korsningen Gronvägen--- Finspångs Tekniska Verk Linköping 2007-02-26 Finspångs Tekniska Verk Trafikanalys -Korsningen Gronvägen Datum 2007-02-26 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5 MÅNDAG M956 13.20 14.00 Skavböke skola - Karlstorp N - Granen - Bockalt - Hylte - Ullasjö - Sennan Santagårdsvägen M948 14.15 14.45 Skavböke skola - Karlstorp N - Karlstorp S - Rammbäckshult - Lillegård,

Läs mer

BILTRAFIK. Förutsättningar

BILTRAFIK. Förutsättningar BILTRAFIK Förutsättningar I den trafikutredning ( Trafikutredning Södra Norrlandet, 2009) som upprättats parallellt med fördjupningen redovisas dagens trafiksituation, hur trafiknätet kommer att belastas

Läs mer

Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2015/2016

Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2015/2016 Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2015/2016 DUBBDÄCKSANDEL RÄKNAD PÅ RULLANDE TRAFIK Magnus Brydolf, Michael Norman och Billy Sjövall [Skriv här] Utförd på uppdrag av Trafikkontoret SLB

Läs mer

ICA Grytan, Västerås - Trafikanalys med hjälp av trafiksimulering i Vissim. Uppdragsnr: (11)

ICA Grytan, Västerås - Trafikanalys med hjälp av trafiksimulering i Vissim. Uppdragsnr: (11) \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\7021\2013\10189249 - ICA Grytan, Västerås\5_Beräkningar\Vissim\Rapport\PM Trafikanalys ICA Grytan.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10189249 1 (11) PM ICA Grytan,

Läs mer

Osby kommun 25 augusti 2016

Osby kommun 25 augusti 2016 Trafikutredning korsning Lars Dufwa väg 23 Osby kommun 25 augusti 2016 Dokumenthistorik Projektnummer: 2012338 Version Dokumenttyp Författare Granskad Date Rev 0.8 Granskningshandling SN JO 20160512 Rev

Läs mer

Trafikbullerutredning Strandängen, Jönköping

Trafikbullerutredning Strandängen, Jönköping Trafikbullerutredning Strandängen, Jönköping Uppdragsgivare: Tengbom Arkitekter Vårt referensnummer: 111-1 Antal sidor + bilagor: 8 + 8 Rapportdatum: 2011-11-30 Projektansvarig Kvalitetskontroll Sanna

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter. enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter. enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-02-22 Trafikverket Region Syd Stefan Johansson Enhet Samhällsbehov Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se stefan.u.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123

Läs mer

Trafiklots förbi vägarbete. Verktyg för att ta fram förlängd restid och kötid för vägarbeten med olika längd och trafikmängd

Trafiklots förbi vägarbete. Verktyg för att ta fram förlängd restid och kötid för vägarbeten med olika längd och trafikmängd Trafiklots förbi vägarbete Verktyg för att ta fram förlängd restid och kötid för vägarbeten med olika längd och trafikmängd Titel: Trafiklots förbi vägarbete - Verktyg för att ta fram förlängd restid och

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

CFD Vindstudie RegionCity

CFD Vindstudie RegionCity CFD Vindstudie RegionCity För: Jernhusen AB Upprättad av: Ting Liu Affärsområde Stadsprojekt Granskad av: Will Sibia Uppdragsnummer: 4028766000 2014-09-12 Sammanfattning Vindberäkningar har utförts med

Läs mer

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Trafik Datum 2014-06-04 Uppdrag Planförfattare Från Till nummer Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Planavdelningen Umeå kommun Mats Burström, Gustav Edvinsson, Ramböll Sv AB Anders Dieter Aubry,

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN MÄTRAPPORT Figur 1: Mätpunkten i brunnen till höger i bild. Rapport Göteborg 2013-01-09 Uppdragsnummer 1351719000 SWECO Gullbergs strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon

Läs mer