Plan mot 7-9. Vår vision finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna"

Transkript

1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Granbergsskolan 7-9 Verksamhetsformer som omfattas av planen 7-9 a för planen och kuratorr Vår vision Granbergsskolan är en F-9-skola beläget i utkanten av centrala Bollnäs med närhet till skog och natur. Skolan är indelad i en F-6-enhet och en 7-9-enhet. Skolan har även två förskolor, Granbergs förskola och Klockargårdens förskola i närheten. Vår utemiljö präglas av rymliga a miljöer, fotbollsplan och skridskoplan samt gott om plats för utevistelse. 7-9 Högstadieskolan har modernt utrustade lokaler och kompetent personal. Vi jobbar för en trygg och positiv skolmiljö för våra elever. Varje elev ska bli sedd och bekräftadd utifrån sinaa behov. Eftersom eleverna behöver må bra för att nå goda studieresultat har vi ett näraa samarbete mellan elevhälsa, lärarlag och hemmet. Vi har en väl bemannadd elevhälsa med skolpsykolog, specialpedagog, kurator, skolsköterska samt skolläkare. Inom ramen av elevens val har vi olika profiler där våra eleverr själva får välja inriktning inom sitt egett intresse. Det kan tex vara innebandy, fotboll, hantverk, media (foto och film), estetiskt val och världens mat. Våra sjuor har utomhuspeda agogik på schemat en gång i månaden. Då får de bekanta sig med olika natur- och kulturmiljöer i Bollnäs B närhet samtidigtt som flera av skolans ämnen behandlas. IT i undervisningen är något som är viktigt förr oss. Vi har en god datortäthet och alla våra sjuor får en egen dator. Planen gäller från Planen gäller till Elevernas delaktighet En trivselenkät har besvarats av alla elever på 7-9 under vårterminen. Skolan har infört livskunskap på schemat och där har en uppgift i september 2013 varit att fråga eleverna vad man villl jobba förebyggande med under läsåret Vårdnadshavarnas delaktighet ansvarar tillsammans med kurator att utarbeta enkät till vårdnadshavarna. Planen finns på skolans hemsida. Personalens delaktighet Pedagoger har under konferenstid tillsammans med kurator och rektor arbetat med likabehandlingsplanen. Förankring av planen Planen kommer attt finnas tillgänglig på hemsidan. Planen kommer även att presenteras för

2 eleverna vid skolstarten och för f vårdnadshavarna vid höstenss första föräldramöte Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Personal som arbetar i livskunskapsgruppen har utvärderat planen under september månad 2013 tillsammans med elever. Planen går vidare på remiss till all personal på skolan. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Lärare, pedagoger och assistenter. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan I elevenkäten framkom det attt 1/3 av eleverna inte kände att de har någon vuxen som de litar på. Troligen handlar det om stor omsättning av personal, mentorer har bytts i flera klasser. De flesta 88% känner sig tryggg på skolan och enbart 15 % har blivit kränkt t under läsåret. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Enkäter ska ut till samtliga elever under våren. Personalgruppen utvärderar på hösten för att årets plan utvärderas Främjande insatser Vardagsrutinerr tet eller könsuttryck, Etnisk E tillhörighet, Religion edsättning, Sexuell läggning och Ålder Vi pratar kontinuerligt med eleverna om allas lika värde. I den mån vi kan stöttar vi alla elever som har behov av det. Vi har god kontakt med hemmen. Vi försökerr hitta olika vägar till elevers inlärning och vi har god kunskap om elevers inlärningssituation. Mentorstider finns idag men vi vill ha längre och fler av dessa. Arbete med värdegrunden finns i undervisningen. Diskussioner som stärker elever ska ske mer kontinuerligt. Skolan erbjuder specialkost i matsalen. Vid behov finns rast, buss och maktvakter. Alla vuxna ingriper vid incidenter. Vid utvecklingssamtalen läggs stor vikt vid att samtala om hur elevenn trivs i skolan. Gemensamma Ordningsregler 2013/14 finns på skolan: -Det ska råda studiero på lektionerna. - Vi respekterar varandra, både vuxna och elever. - Vi kommer i rätt tid till rätt sal och med rättt material. - Vi ska vara rädda om skolans lokaler och material.

3 - Vi har inga ytterkläder i lektionssalar och matsalen. - Personalen bestämmer, ibland kan det varaa kallt i klassrum. - Vi röker inte och snusar inte på skolområdet. Det finns en tobakslag. Personal ringer hem. - Mobiltelefoner och datorer får inte störa lektioner. Personalen bestämmer. Hela personalen Livskunskap tet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religionn eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Skolans personal har enats om att man vill satsa extra på att arbeta med eleverna runt livskunskap. Detta läsår har man därför schemalagt ämnet för årskurs å 7 och 8. Det är två personal från varje enhet som håller i livskunskapen.. Varje vecka har man på tisdagmorgon ett pass med diverse nyttigheter i ämnet livskunskap. Man har arbetat med utvärdering av likabehandlingsplanen påå detta arbetspass. Eleverna har lämnat förslag på vad skolan behöver jobba förebyggande med under kommandee läsår. På livskunskapen har vi fått in besökare från tex UMBO, räddningstjänsten, munhälsan. Aktuella teman i Bollnäs lyfts med fokus på värdegrunds frågor. Lärare, assistenter, kurator, skolsköterska, SYV och rektor Utepedagogik i 7:an tet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religionn eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Arbeta ihop klass 7. - Våra skogsdagar innehåller många av skolans ämnen. Lärande utomhus bygger på praktiska erfarenheter ochh kompletterar klassrumsinlärningen. En gång i månaden får våra sjuor bekanta sig med olika natur- med eleverna och det stärker gruppkänslan. - Campnäset, en dag på Prästnäset där eleverna i sjuan får chansen att läraa känna varandra med hjälp av olika roliga övningar. Hela personalen och kulturmiljöer i Bollnäs närhet. Under utedagarna lagar vi oftastt mat tillsammans

4 Elevhälsa tet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion edsättning, Sexuell läggningg och Ålder Elevhälsan ska finnas för alla elever på skolan. Den jobbar förebyggande och hälsofrämjande och stöttar elevernas utveckling mot utbildningens mål utifrånn våra olika kompetenser. Elevhälsoteamet, bestående av rektor, skolsköterska, specialpedagog och skolkuratorr träffas varje vecka i syfte att få helhetssyn kring g hur våra elever mår. En E gång i månaden utökas mötet med skolpsykologen. Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal/hälsokontroller i årskurs 8. Elevrådet tet eller könsuttryck, Etnisk E tillhörighet, Religion edsättning, Sexuell läggning och Ålder Att främja delaktighet och inflytande. Läroplanen säger att elever ska kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig i utbildningen. Bitr. rektor och en personal träffar elevrådet regelbundet och klasserna har regelbundna klassråd. Föräldraråd tet eller könsuttryck, Etnisk E tillhörighet, Religion edsättning, Sexuell läggning och Ålder Enl skollagen kap 4 13 ska skolan ha forum där frågor som är viktiga v för verksamheten behandlas tillsammans med vårdnadshav vare. Här ges tillfälle för föräldrar att komma med synpunkter samt ta t del av viktig information Från skolan. Föräldrarådet träffas 1 2 gånger per termin.

5 Möten över klassgränserna tet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion edsättning, Sexuell läggningg och Ålder Dagar ordnas på skolan för attt stärka samarbete och gemenskap. Vi vill attt skolan ska ha en stark "vi-känsla" för att på så sätt främja goda relationer. - Profiler (läs mer om dessa på vår hemsida) - Allaktivitetsdagar - Friluftsdag - Lucia, jul och shower Hela personalen Kartläggning Kartläggningsmetoder Kartläggningen sker i nuläget genom observationer hos personal och elever. Vid livskunskapspass, elevrådsmöten och vidd enskilda samtal mellan elev, vårdnadshavare och personal diskuteras uppkomna situationer. Vi vill fortsätta utveckla kartläggningsmetoder. Områden som berörs i kartläggningen tet eller könsuttryck, Etnisk E tillhörighet, Religion edsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen Livskunskapspassen och elevrådet har varit våra remissinstanser i arbetet t med vår plan. Flera klasser på skolan har gått igenom delar av planen. När dett gäller kartläggningenn har elevgrupperna hjälpt till att identifierat våra riskområden. Hur personalen har involverats i kartläggningen Granbergsskolans personal har diskuterat fram olika riskfaktorer som är aktuella på vår skola. Första skolveckan i augusti arbetade hela personalen med diskrimineringsgrunderna. Vi arbetade i grupper och plockade fram olika förbättringsförslag på vår skola. Resultat och analys Tidigare hade vi bekymmer på många platser i skolans lokaler. Det som nuu ska prioriteras är vår matsal och miljön runt den. Det ska finnas vuxna utanför klassrummenn som ger en lugnande effekt på stämningen samt att vi behöver jobba med språkbrukets t.

6 Förebyggande åtgärder Matsalen Områden som berörs av åtgärden tet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion edsättning, Sexuell läggningg och Ålder Eleverna ska trivas i matsalen Åtgärd Arbeta fram rutiner så att eleverna känner sig trygg i matsalen. Motivera åtgärd I kartläggningen framkom dett att flera avv våra elever inte trivs i matsalen och att miljön inte är bra. Inställningen till hur man uppför sig i matsalen är något vi också ska jobba med. Hur vill vi att det ska vara där? Förr att säkerställa att matsalen blir en e lugnare och tryggare miljö vill vi jobba aktivt med detta. Språkbruk Områden som berörs av åtgärden tet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religionn eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Elever, vuxna på skolan och föräldrar harr reagerat på språket på skolan. Vii vill alla attt det blir ett bättre klimat då det gäller vårt språkbruk med "fula ord". Åtgärd Arbetett med att stoppa "fula ord" kommer skolans personal attt jobba aktivt med från olika håll. Livskundskapsgruppen och respektive lärare kommer att göra g värderingsövningar i ämnet. Motivera åtgärd Det är något vi hade bekymmer med förraa läsåret också och vi tycker t inte att det har upphört. Vi jobbar på med detta ämne ett läsår ytterligare. Enkäten har visat v att språkbruket kan förbättras.

7 Rutiner för akuta situationerr Policy En viktig utgångspunkt är den individuella upplevelsen och att den som uppger attt hon eller han blivit kränkt, alltid måste tas på allvar. Det innebär att det är ä den utsatta som avgör om den har blivit kränkt eller trakasserad. Vi har nolltolerans mot detta. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling b Granbergsskolan är organiserad så att personal tidigt kan upptäcka trakasserier och kränkande behandling. Ledningen och personalen bör vara uppmärksamma på om elever upplever sig kränkta av någon. Eleverna och deras vårdnadshav vare bör få informationn om hur de gör om de upplever eller får kännedom om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Personal bör ha god uppsikt över alla utrymmen och platser där våra elever befinner sig. Var och en av eleverna ska känna att de harr minst en vuxen på skolan att vända sig till. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Mentorer, skolkurator, skolsköterskan, rektor eller annan vuxen som eleven har förtroende för. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever e Lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser a sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling är skyldiga att anmäla detta till rektorn. Det krävs inga bevis för att påbörja en utredning. Det är viktigtt att berörda vårdnadshavare informeras så fort som möjligt. Personalen måste agera genast om situationen är akut. 1. Stoppa det som händer och se till att den utsatte blir omhändertagen ochh anmäl händelsen till mentor, klasslärare, elevvårdsteam, eller annan vuxen på skolan som eleven har förtroende för. 2. Ta reda på fakta. När, var, hur och vilka? Detta ansvarar mentorer och/eller annan berörd personal för. 3. Samtal med den utsatte. Försök vara två vuxna vid alla samtal där en förr talan och en dokumenterar. Efter samtalett kontaktas föräldrarnaa av mentorer och/ellerr annan berörd personal. 4. Enskilda samtal med de som trakasserar eller kränker. Om händelsen är av sådan artt att det ska anmälas enl. skollagenn kapitel 6 görs det till kurator och ärendet går vidare enl skolans rutiner. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Barn eller elever som uppleverr sig trakasserade eller på annat sätt kränkta av personal är i en särskilt utsatt situation eftersom de befinner sig i beroendeställning. eller någon med motsvarande ledningsfunktion bör därför ansvara för en sådann utredning.. Ärendet anmäls till rektor och/eller elevhälsoteamet. Rutiner för har som ansvar att se till t att de åtgärder som satts in också utvärderas. Om dett visar sig att åtgärderna varit otillräckliga måste andra insatser genomförasg s.

8 Rutiner för dokumentation Blankett "Anmälann kränkande behandling" (se bilaga), utredningsdokumentation samt protokoll från möten. ansvarar. Ansvarsförhållande Det är rektors ansvar att: se till att all personal, elever och vårdnadshavare känner till att alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är förbjudna på skolan se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barnss och elevers lika rättigheter, samt attt motverka kränkande behandlingg och diskriminering eller trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck u årligen upprätta och utvärdera en plan mot kränkningar och en e plan mott diskriminering och trakasserier i samarbete med personal, elever och vårdnadshavare. Dessa två planer sammanförs i en Likabehandlingsplan om skolan får kännedom om att kränkande behandling, trakasserier ellerr diskriminering förekommer, se tilll att utredning görs ochh att åtgärder vidtas. se till att skolpersonal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtagits kontakta andra myndigheterr vid behov Det är lärares och annan skolpersonalss ansvar att: följa skolans likabehandlingsplan ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin undervisning och sträva efter likabehandling se till att åtgärderr vidtas då kränkande behandling, trakasserie eller diskriminering misstänks, anmäls eller upptäcks dokumentera misstänkt, anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtas bevakaa att utredda fall av kränkande behandling, trakasserier r och diskriminering, där den enskilda läraren eller annan personal är berörd, följs upp bemöta elever och kollegor på ett respektfullt sätt Det är alla elevers gemensamma ansvarr att: påtala kränkande behandling, trakasserier och diskrimineringg som förekommer på skolan bemöta elever, lärare och övrig personal på ett respektfullt sätt.