På Cykel i Lundby Rapportering och uppföljning av projektperioden 1 november december 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På Cykel i Lundby Rapportering och uppföljning av projektperioden 1 november 2002 1 december 2005"

Transkript

1 På Cykel i Lundby Rapportering och uppföljning av projektperioden 1 november december 2005

2 Projektledare På cykel i Lundby Marie Löwkrantz, tel , Norra Skeppspromenaden Göteborg Sammanfattning Bakgrund Syfte Mål Målgrupp Projektorganisation och samverkanspartners Budget Tidplan Metoder Genomförande Utvärderingsmetod Resultat Analys, diskussion och rekommendationer Slutsatser Bilagor

3 Förord Den här rapporten beskriver projektet På cykel i Lundby ett projekt inom ramen för Lundby Mobility Centre. Rapporten redovisar projektets aktiviteter och genomförande samt resultat för målgruppen privatpersoner och företag under perioden 1 november 2002 till 1 december Den är projektledarens reflektioner och rekommendationer som förs fram i rapporten. Lundby januari 2006 Marie Löwkrantz projektledare

4 Sammanfattning I syfte att minska trängsel och miljöpåverkan i stadsdelen Lundby i Göteborg arbetar kommunikationsprojektet Lundby Mobility Centre 1 med att testa och utveckla olika metoder för att påverka människors resebeteende så att de på ett effektivt, säkert och hållbart sätt använder sig av trafiksystemet. Delprojektet På cykel i Lundby bedrivs inom ramen för Lundby Mobility Centre med intentionen att påverka människors resval, i synnerhet genom att öka cyklandet, med visionen att uppnå ett hållbart samhälle. Projektet pågår mellan november 2002 och december 2005 med följande mål: Påverka lundbybornas och Lundbyföretagens attityder, kunskap och beteende kring cykel i en positiv riktning Öka cyklandet i Lundby samt att de som redan cyklar fortsätter att cykla Prova, använda och utveckla metoder som syftar till ökat cyklande Öka cykelns status som transportmedel Profilera Lundby som en stadsdel med goda förutsättningar för cyklister Projektets tre första år fokuserar på information, kommunikation och rådgivning. Huruvida bestående beteendeförändringar eller systemeffekter har uppnåtts går ännu inte i detta tidiga skede att utläsa. Marknadsföringen av På cykel i Lundby har varit framgångsrik och en viktig del av arbetet. Det är oklart om cyklandet har ökat p.g.a. av bristfälliga mätstationer, en tillförlitlig mätstation finns dock på plats Det har visat sig framgångsrikt att marknadsföra cykel, bilpool och kollektivtrafik gemensamt och framgångsfaktorer vid marknadsföring av ökad cykling hos företagen är att betona förbättrad hälsa, ekonomi, miljö, tid och lokal miljö. Lundby Mobility Centre kunde eventuellt ha arbetat mer med nyinflyttade då människor i förändring ofta är väldigt påverkbara samt kunde Lundby Mobility Centre lyssnat in bättre vad resenärerna önskar och inte enbart servera förslag på förbättringar. Det har fungerat bra med upprepade aktiviteter så som belöningsaktiviteter och cykeldagar samt har det varit framgångsrikt med synliga projekt som exempelvis företagslånecyklarna. En viktig förutsättning för ett välfungerande arbete är ett bra samarbete och tydlig ansvarsfördelning inom och mellan bakomliggande organisationer vad gäller cykelrelaterade uppdrag. Det är också angeläget att samarbeta med andra mobility management utövare samt följa upp och utvärdera varje cykelaktivitet som genomförs och ständigt förbättra dem. 1 Lundby Mobility Centre är ett långsiktigt samverkans- och utvecklingsprojektet. Bakom Lundby Mobility Centre står Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret, Norra Älvstranden Utveckling AB, Västtrafik Göteborgsområdet AB, Lundby stadsdelsförvaltning samt Vägverket Region Väst. 3

5 Intressanta frågeställningar för fortsatt diskussion: Vad beror cykelns uppsving under 2005 på och hur skall den bibehållas? Vilka metoder är effektiva att använda för att öka cykelns status? Hur kan säkerhet integreras på ett verkningsfullt sätt i arbetet med ökad cykling? 4

6 Bakgrund Lundby stadsdel i Göteborg är inne i en mycket expansiv fas då nya verksamheter och bostäder byggs i snabb takt. Detta leder till ett stort tryck på befintligt trafiksystem och bilnätet är redan idag hårt belastat och luftföroreningarna i stadsdelen är i vissa fall över rekommenderade nivåer. Göteborgs Stad antog år 1999 ett cykelprogram vars mål är att cykeltrafikens andel av de totala resorna ska öka samt att olyckorna bland cyklister skall minska. Göteborgs Stad har även ett ökat cyklande i förhållande till biltrafiken som ett prioriterat mål i sin verksamhet. Genom mobility management 2 projektet Vision Lundby finns det möjlighet att i bred samverkan stödja utvecklingen av och testa nya trafik- och transportlösningar som tillgodoser behoven i stadsdelen på ett effektivt, säkert och miljöanpassat sätt. Cykeln har en given plats i ett långsiktigt hållbart transportsystem då den är energisnål, kräver minimalt med utrymme, bullrar inte och medför inga luftföroreningar. Inom ramen för Vision Lundby har Lundby Mobility Centre etablerats på Norra Älvstranden i Lundby. En viktig del av Lundby Mobility Centres aktiviteter är att satsa på cykling som komplement till övriga transportslag, därav cykelsatsningen På cykel i Lundby. Syfte Syftet med På cykel i Lundby är att påverka människors resval 3, i synnerhet genom att öka cyklandet, med visionen att uppnå ett hållbart samhälle. Mål Påverka lundbybornas och Lundbyföretagens attityder, kunskap och beteende kring cykel i en positiv riktning Öka cyklandet i Lundby samt att de som redan cyklar fortsätter att cykla Prova, använda och utveckla metoder som syftar till ökat cyklande Öka cykelns status som transportmedel Profilera Lundby som en stadsdel med goda förutsättningar för cyklister 2 Officiell definition av mobility management hämtad från EU-projektet MOMENTUM lyder: Mobility management är ett efterfrågeorienterat angreppssätt för att påverka person- och godstransporter genom att uppmuntra användandet av miljöanpassade färdsätt förbättra hållbar tillgänglighet för alla människor och organisationer öka effektiviteten i transporter och markanvändning minska trafiken genom att begränsa antal, längd och behov av motoriserat resande. 3 Det är många faktorer, konkreta och mer komplexa, som påverkar människors resval; arbetet, fritidsaktiviteter, familj och vänner, hushållsarbete, upplevelsekonsumtion, kropp och hälsa, synen på föräldrarrollen, modernitet, individualitet, genus, social jämförelse etc. 5

7 Målgrupp Målgrupp för projektet är privatpersoner boende i Lundby stadsdel samt företag och dess anställda som är etablerade i stadsdelen. Stadsdelen har ca invånare och ca företag. Det är en mycket heterogen stadsdel med småhus, lägenheter, egna hem från varvsperioden samt industriområde och IT-kluster. Det finns ett flertal centrumbildningar så som Wieselgrensplatsen, Vågmästareplatsen, Kyrkbytorget, Backaplan, Bjurslättstorg, Eriksberg, Lindholmen och Kvilletorget samt bostads/villaområdena Tolered, Kärrdalen, Helgered och Bräcke. Det finns goda möjligheter att cykla, åka kollektivt och använda bilpool i stadsdelen. Projektorganisation och samverkanspartners På cykel i Lundby drivs av projektledaren Marie Löwkrantz som är anställd av Göteborgs Stad, Trafikkontoret. Bakom Lundby Mobility Centre står Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret, Norra Älvstranden Utveckling AB, Västtrafik Göteborgsområdet AB, Lundby stadsdelsförvaltning samt Vägverket Region Väst. Representanter från dessa organisationer medverkar styrgrupp och projektgrupp. Lundby Mobility Centre har byggts upp inom ramen för EU-projekten TARGET II och TELLUS där På cykel i Lundby ingår som delprojekt i Target II. TARGET II innebär kontinuerligt samarbete med städer i England, Tyskland och Danmark vilka också arbetar med mobility management projekt. Inför merparten av delprojekten inom På cykel i Lundby söks ett brett samarbete med så många parter som möjligt. Samverkanspartners är bl.a. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF), Göteborgs mångkulturella trafiksäkerhetsförening, medborgarkontoret Lundby, Hisingens Cykelklubb, Cykelutmaningen, Trafikkontorets kundtjänst, Willys Cykel, Sportson och Åkes Sportservice. Budget Lundby Mobility Centre finansieras av Göteborgs Stad Trafikkontoret samt EU-projektet Target II. Projektanslag för aktiviteter och delprojekt för På cykel i Lundby har funnits på ca kr per år. Utöver det har övergripande information som härrör Lundby Mobility Centre och På cykel i Lundby så som webb, nyhetsbrev, tidningen Vårt Lundby, årsberättelse, utställning, annonser, allmänt presentationsmaterial etc. kostat ca kr per år. Därtill tillkommer lönekostnad för projektledare på ca kr per år. Tidplan Projektet På cykel i Lundby pågår från och med november 2002 t.o.m. juli Därefter ingår På cykel i Lundby i Trafikkontorets linjeverksamhet med bl.a. en anställd person som arbetar som cykelsamordnare i hela Göteborg men också specifikt med cykelaktiviteter i Lundby. 6

8 Metoder Varje person gör i genomsnitt 1000 resval per år. Genom information och olika aktiviteter vill Lundby Mobility Centre visa på olika sätt att förflytta sig och peka på vad valen betyder i tid och pengar och för miljön och hälsan. Lundby Mobility Centre skall fungera som katalysator och nätverksbyggare och hitta nya sätt att kommunicera med invånarna och företagen kring resor samt inspirera till nya resvanor. Utifrån detta prövas olika metoder i syfte att nå ut till invånarna och företagen och påverka deras resvanor. Arbetet är långsiktigt och sker i stor utsträckning i samarbete med övriga projektledare på Lundby Mobility Centre vars ansvarsområden behandlar smartare kommunikationer för företag och hushåll, godssamverkan, bilpooler samt barn och ungdomar 4. Detta ger möjlighet att ta del av varandras kunskap och erfarenhet samt att målgruppen informeras om möjligheten att kombinera olika transportslag på ett effektivt och miljöanpassat sätt. Inom mobility management talas det ofta om sex olika tjänsteområden inom vilka På cykel i Lundby i relativt stor utsträckning har rört sig 5. Metoderna som specifikt används i På cykel i Lundby delas in i fyra huvudgrupper där ett antal aktiviteter sker under respektive rubrik. # Höja medvetandenivån kring cykel genom inspiration, kommunikation och information. Bildandet och upprätthållandet av en referensgrupp som består av engagerade cyklister. Utåtriktade aktiviteter runt om i stadsdelen så som informationsträffar och cykeldagar. Belöningsaktiviteter till cyklister som är ute i trafiken Guidade cykelturer i Lundby Cykelutmaningen. En tävling där lag bildas lag och deltagarna cyklar till och från jobbet. Personalinformation om smarta resval på företag Cykelinspiratörer. Ett nätverk av cykelansvariga på företag bildas i syfte att samla synpunkter kring cykel samt att göra förbättrande åtgärder för cyklisterna på företagen. Öppet Hus på Lundby Mobility Centre. Dessa möten har varit öppna för allmänheten och då har det funnits möjlighet att få information om cykel, bilpool och kollektivtrafik. Det har även funnits möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. 4 Se separata rapporter om respektive arbetsområde. 5 Tjänsteområdena är information och rådgivning, konsultativ rådgivning, försäljning och bokning, insiktshöjande information och utbildning, transportlogistik och samordning, transportrelaterade produkter och tjänster. 7

9 # Marknadsföra Lundby Mobility Centre och På cykel i Lundby Marknadsföring har framför allt skett i följande media: GP, SR, tidningen Hisingen, Metro, Göteborgs Fria tidning, Miljörapporten, Miljöaktuellt, Branschtidningar mm., Göteborgs Stad, Webbsidan, konferenser, Target, Lundby stadsdelsförvaltning, producerat material, tjänsteföretag samt via intressenter i Lundby. Marknadsföring sker även med direktutskick med informationsmaterial och inbjudningar till olika aktiviteter. Ett stort antal utskick har gjorts till hela stadsdelen och även till de tre olika delarna som vi delat in Lundby i: Norra Lundby, Västra Lundby och Centrala Lundby. Denna geografiska uppdelning har gjorts för att kunna anpassa informationen och aktiviteterna mer lokalt efter vilka förutsättningar som funnits i de olika delarna. # Skapa goda exempel Goda exempel kan handla om personer eller företag som reser fördelaktigt eller om metoder som fungerar bra och därmed påverkar människors resebeteende. Hälsotramparna vanebilister som cyklar till och från sin arbetsplats Sdf Lundby under sju månader istället för att köra bil. Cykelkurser för invandrarkvinnor. Kvinnor som inte kan cykla får lära sig detta under ledning av en instruktör. # Skapa goda förutsättningar för cykel i Lundby Cykelservice i form av ex. luftstationer och cykelräknare Företagslånecyklar. En cykelpool med cyklar som anställda på företag på norra älvstranden kan använda för kortare tjänsteärenden. Cykelservice 6 Se separat extern utvärderingsrapport 8

10 Genomförande I detta avsnitt beskrivs projektets genomförande år för år med rubriceringarna privatpersoner, företag samt allmänt Lundby Mobility Centre. Aktiviteterna beskrivs under respektive rubrik. Från november 2002 till januari 2005 fanns Lundby Mobility Centre etablerat på Götaverksgatan 1, Lundbystrand. Februari 2005 flyttades Lundby Mobility Centre till Sagolandsvägen på Eriksberg, en mer publik lokal, för att testa om en sådan lokal kunde användas för mer utåtriktade aktiviteter och därmed nå fler Lundbybor November och december 2002 tillägnades planering inför 2003 års aktiviteter och projekt. I november genomfördes också den årliga enkäten för första gången, den så kallade Nollan. Denna delades ut till ca 500 privatpersoner och 270 företag i Lundby samt till boende och företag i centrum som en jämförande stadsdel. Under 2002 författades även en rapport/idéskrift om företagslånecyklar i Lundby År 2003 tillägnades till stor del utåtriktade projekt och andra evenemang, både bland privatpersoner och på företag. Detta för att marknadsföra Lundby Mobility Centre, uppmärksamma att det satsas på cykel i stadsdelen samt för att läsa av invånarnas och företagens önskningar och behov. Privatpersoner Totalt 11 torgaktiviteter genomfördes där 800 personer informerades om cykling. Lundby Mobility Week genomfördes den september. Denna vecka anordnade Lundby Mobility Centre dagligen olika aktiviteter så som seminarium, belöningsaktiviteter och torgaktiviteter. Den 1 oktober arrangerades Lundbys Cykeldag vid medborgarkontoret på Wieselgrensgatan. Totalt 150 personer som var intresserade och cirka 130 cykelfoldrar distribuerades ut inför denna dag. Belöningsaktiviteter skedde vid 15 tillfällen där ca 650 cyklister eller fotgängare uppmuntrades. Företag Arbetet med företagslånecyklarna påbörjades, dvs en cykelpool för företagen på norra älvstranden, som komplement till övriga transportsätt i Lundby. Elva olika platser valdes ut för uppställning av planerade 125 stycken företagslånecyklar. Bygglov för dessa godkändes. Förfrågningsunderlag framarbetades och upphandling av systemet påbörjades. 9

11 I syfte att marknadsföra att det arbetas med cykel i Lundby påbörjades även marknadsföring av cykling för anställda på företag på norra älvstranden. Detta skedde i samband med allmän personalinformation om smarta resval på företag samt tillsammans med marknadsföring av arrangemanget Cykelutmaningen. Antal tillfällen med personalinformation där det informerades om bland annat cykel var 14 och ca 1200 anställda fick därmed information. Cykelutmaningen inklusive generell cykelinformation lanserades vid fem olika tillfällen på större företag där ca 500 anställda direktinformerades. Förberedelser skedde även inför projektet Hälsotramparna. 130 verksamhetschefer och hälsoinspiratörer anställda på Lundby stadsdelsförvaltning informerades om projektet och tog emot presentationsfoldrar och cykelfoldrar samt information om Hälsotramparna. Anmälan påbörjades också Syftet med Hälsotramparna är att mäta de hälso-, miljö-, ekonomi- och tidseffekter som sker när tio personer cyklar istället för att åka bil till och från jobbet samt att starta upp en diskussion kring vad som krävs för att få människor att välja andra transportslag än enbart bil. Allmänt Lundby Mobility Centre I mars månad invigdes Lundby Mobility Centre och ca 200 personer deltog. Under året arbetades det mycket med att få struktur på Vision Lundbys hemsida. Mellan 800 och 1000 personer besökte hemsidan varje månad. Antalet studiebesök på Lundby Mobility Centre var 17 och föredrag som hölls var 16. Fyra nyhetsbrev både på svenska och på engelska gavs ut. Totalt uppmärksammades På cykel i Lundby i 17 olika media. Den årliga enkäten gick ut till ca 500 privatpersoner och 600 arbetsplatser. Tre internationella träffar för deltagande projekt i Target II anordnades i Göteborg, Odense och Bremen Privatpersoner Två cykelbroschyrer togs fram; Ett informationshäfte med cykel kopplat till tid, säkerhet, miljö, ekonomi och hälsa samt en cykelfolder med fyra utritade cykelturer som utmärker specifik kultur, miljö och historik i Lundby. Sex guidade cykelturer anordnades där guiden berättade om de intressanta platser, byggnader, omgivningar mm. som finns beskrivna i broschyren. Ca 90 personer deltog. Inför en av turerna gjordes ett utskick med inbjudan till ca hushåll i centrala Lundby. 10

12 Under året arrangerades 10 torgaktiviteter där ca 445 cykelintresserade personer informerades. Inför ett antal av dessa aktiviteter skickades inbjudan ut. Vårens Cykeldag på Eriksbergstorget bjöd bl.a. på cykelservice, cykelmaterial, tävlingar, guidad cykeltur, cykeltillbehör till förmånliga priser mm. Cirka 100 personer var intresserade eller deltog på någon av aktiviteterna. Inför denna dag gjordes ett utskick med inbjudan och annan cykelinformation till drygt 3500 hushåll i västra Lundby. Under hösten genomfördes ytterligare en cykelaktivitet i samband med FEAT projektet där det bjöds på belöningar, guidad cykeltur etc. Inför denna dag gjordes ett utskick till drygt 4500 hushåll i norra Lundby. Ca 550 cyklister uppmuntrades och belönades vid 15 tillfällen med reflexer, cykelreparationskit etc. En cykelkurs för invandrarkvinnor som ville lära sig att cykla anordnades. Tio kvinnor träffades tillsammans med en instruktör vid tio tillfällen och lärde sig cyklingens ädla konst. Lundby Mobility Centres cykelreferensgrupp träffades vid fyra tillfällen under året och diskuterade diverse cykelfrågor samt arrangerade olika cykelaktiviteter. Belöning av Cyklist 11

13 Företag Projektet Cykelinspiratörer startades upp hösten 2004 med förhoppningen om att skapa ett bestående nätverk av kontaktpersoner för cykel på arbetsplatser på norra älvstranden. Tre större företag är än så länge anmälda. Ett gemensamt möte för dessa inspiratörer hölls under 2004 och separata möten skedde också med respektive företag. Kick-off för Hälsotramparna skedde den 2 april. Deltagarna cyklar till och från sin arbetsplats mellan april och november. Utvärderingen påbörjades i december och resultatet presenteras i en rapport Efter två försök till upphandling av företagslånecyklar sker ytterligare en under Under de första månaderna av 2005 beslutas det om projektet blir av eller ej. Planerad uppstart är juni Personalinformation på företag om bland annat cykel skedde vid totalt 13 tillfällen där totalt 1000 personer direktinformerades. Allmänt Lundby Mobility Centre Antalet studiebesök på Lundby Mobility Centre var 13 och föredrag som hölls var också 13. Fyra nyhetsbrev både på svenska och på engelska gavs ut och två nyhetsbrev till 3000 företag skickades ut. Totalt uppmärksammades På cykel i Lundby i 12 olika media. Den årliga enkäten gick ut till ca 500 privatpersoner och 600 arbetsplatser. Det Internationella samarbetet fortskred och möte med övriga Target medlemmar skedde i Leeds och York i England samt i Köpenhamn Producerat cykelmaterial är en engelsk broschyr med information om På cykel i Lundby, rapport Hälsotramparna, folder Hälsotramparna samt två informationsfoldrar om företagslånecyklarna. Privatpersoner 6 torgaktiviteter och 3 informationsträffar arrangerades där ca 130 cykelintresserade personer informerades. Vägverket utlyste vecka 16 som nationell cykelvecka och då anordnade Trafikkontoret och Lundby Mobility Centre ett flertal cykelaktiviteter. Kick-off för cykelveckan skedde på Hjalmar Brantingsplatsen, där det bl.a. bjöds på fri cykelservice, cykelmaterial, tävlingar, guidad cykeltur, cykeltillbehör till förmånliga priser mm. Inför denna dag gjordes ett utskick med inbjudan och annan cykelinformation till hushåll i Lundby och ca 200 personer var intresserade. (I detta utskick beskrevs alla vårens cykelaktiviteter). En tidning om cykel som Trafikkontoret producerat gick även ut till hushåll i Lundby. Under hela veckan skedde kontinuerliga belöningar till cyklister. Avslutning på veckan var det en stor cykeldag vid Stora Teatern där Lundby 12

14 Mobility Centre deltog. Ca 50 personer var intresserade av Lundby Mobility Centres verksamhet cyklister uppmuntrades och belönades vid 17 tillfällen. Lundby Mobility Centres cykelreferensgrupp träffades vid två tillfällen. Fem guidade cykelturer anordnades där 60 personer deltog. En cykelbarometer och en luftstation kom på plats i april. Ännu en luftstation har köpts in och kommer att placeras ut våren -06. Cykelbarometern invigdes på cykelveckans invigningsdag. En cykelkurs för invandrarkvinnor arrangerades där 13 kvinnor träffades vid tio tillfällen och lärde sig att cykla. Företag Totalt fem företag är anslutna till Cykelinspiratörsprojektet och 8 individuella träffar med företagsrepresentanterna skedde. Två gemensamma cykeldagar arrangerades där företagens anställda, totalt 100 personer, fick möjlighet att reparera sina cyklar med hjälp av Åkes Sportservice. Hälsotramparna utvärderades externt och projektledaren hade muntliga redovisningar av Hälsotramparna vid 5 tillfällen. Inbjudan till själva avrapporteringen gick ut till 160 personer varav 10 personer deltog. Den tredje upphandlingen av företagslånecyklarna överklagades men Trafikkontoret fick rätt och avtal mellan Trafikkontoret och Clear Channel skrevs under i maj. Företagslånecyklarna kom på plats den 15 augusti och systemet invigdes av Jonas Johansson, direktör Trafikkontoret den 29 augusti. Drygt 40 personer deltog på invigningen. Allmänt Lundby Mobility Centre Bo i Göteborg pågick mellan den 25 augusti och 5 september och under denna period arrangerade Lundby Mobility Centre mängder av aktiviteter så som guidade cykelturer, en cykelreparationsdag för boende på Eriksberg där totalt 60 personer fick sina cyklar reparerade, belöningsaktiviteter, informationsträffar och föredrag. Antalet studiebesök på Lundby Mobility Centre och föredrag om Lundby Mobility Centre var 20. Fyra nyhetsbrev både på svenska och på engelska gavs ut och två nyhetsbrev till 3000 företag skickades ut. Totalt uppmärksammades På cykel i Lundbys arbete i 30 olika media. Den årliga enkäten gick ut till ca 500 privatpersoner och 600 arbetsplatser. Det Internationella samarbetet fortskred under 2005 med avslut i juni. 13

15 14

16 Utvärderingsmetod Samtliga aktiviteter som har bedrivits inom ramen för På cykel i Lundby följs upp och dokumenteras. En del av dem är långsiktiga och fortskrider löpande under hela projekttiden. Andra är tidsbegränsade och avslutas antingen efter ett antal månader och påbörjas eventuellt på nytt i en utvecklad och förändrad form. Några av aktiviteterna, som exempelvis Hälsotramparna och företagsarbetet, utvärderas externt. Föreliggande interna utvärdering baseras på SUMO modellen 7. I rapporten fokuseras det på nivåerna nyttiga prestationer, kännedom, attityd och beteende. Nivåerna acceptans och systemeffekter har tagits bort då dessa inte är relevanta i detta tidiga skede av en långsiktig påverkanssatsning. Resultat Resultaten av På cykel i Lundbys utvärdering presenteras i två tabeller; arbetet med privatpersoner och arbetet med företagen. Tabell 1 Målgrupp: Privatpersoner i Lundby Antal informationsträffar innefattar: Antal möten med cykelreferensgruppen, antal cykeldagar och torg- informationsaktiviteter, antal träffar på cykelkurs, antal guidade cykelturer samt antal servicestationer för cyklister. Ett urval av enkätfrågorna som berör cykel har valts ut och dessa är följande: Andel som har fått information om Lundby Mobility Centre Andel som har fått cykelinformation Andel som känner till cykelvägarna i Lundby Andel som känner till företagslånecyklarna Andel som har uppmärksammat cykelbarometern Andel som tycker att cykelskyltningen i Lundby är bra Andel som tycker att det är smidigt att ta med sig cykeln på Älvsnabben Andel som har positiv attityd till cykling/cykelvägar i Lundby Andel som är intresserade av medlemskap i företagslånecyklarna Andel som regelbundet cyklar 7 SUMO System för Utvärdering av Mobilitetsprojekt 15

17 Tabell 2. Målgrupp: Företag i Lundby Mediainslag och belöningsaktiviteter beskrivs i tabell 1. Ett urval av enkätfrågorna som berör cykel har valts ut och dessa är följande: Kännedom om Lundby Mobility Centre Andel som har fått information om Cykelutmaningen Andel som känner till företagslånecyklarna Andel som har fått info om företagslånecyklarna Andel som tycker att det finns det goda möjligheter att ta sig till jobbet på cykel Andel som anser att det finns det goda möjligheter att parkera under tak Andel som ger ekonomiskt bidrag till anställda som cyklar till jobbet Andel som tycker att cykeln är ett lämpligt transportmedel för korta tjänsteärenden Andel som anser att det finns gemensamma cyklar på arbetsplatsen Andel som cyklar till jobbet Andel medlemmar i cykelpoolen 16

18 17

19 Analys, diskussion och rekommendationer I följande avsnitt sker analys, diskussion och rekommendationer utifrån mål och metoder samt kring organisation och samverkan. Det bör betonas att dessa åsikter tillhör projektledaren för På cykel i Lundby och har inte granskats externt. Påverka lundbybornas och Lundbyföretagens attityder, kunskap och beteende kring cykel i en positiv riktning Påverkan på människors attityder och beteende är en mycket långsiktig process på uppemot en tioårsperiod. Därav bygger Lundby Mobility Centres cykelsatsning första tre år till stor del på information, rådgivning och kommunikation med boende och verksamma i Lundby i syfte att väcka intresse samt att höja medvetandenivån. Detta arbete har varit framgångsrikt, likaså marknadsföringen av På cykel i Lundby och Lundby Mobility Centre. Under denna första fas har det också varit viktigt att ta reda på målgruppens behov och önskningar och ha dessa som utgångspunkt vid aktiviteter som anordnas. En del av de aktiviteter som har valts ut att använda i På cykel i Lundby har genomförts i andra städer eller i andra länder och Lundby Mobility Centre har då fått inspiration till dessa därifrån. I andra fall har Lundby Mobility Centre varit först ut att pröva någon aktivitet och därefter har andra städer genomfört liknande satsningar. Fler och fler städer börjar successivt arbeta med mobility management frågor och det är då essentiellt att ha ett fungerande utbyte av idéer, projekt och resultat sinsemellan. Lundby Mobility Centre har haft kontinuerliga träffar med mobilitetskontoren i Lund och Malmö vilket har varit väldigt givande för verksamheten. Merparten av aktiviteterna som har genomförts har varit lyckade. Med lyckade avses här att boende eller verksamma har varit intresserade av att delta på aktiviteten eller det har gått att mäta positiva resultat utifrån aktiviteter så som minskade miljöutsläpp, förbättrad hälsa eller ekonomi. Torgaktiviteter och belöningsaktiviteter är definitivt vinnande koncept, likaså guidade cykelturer. Öppet Hus aktiviteter i den nya lokalen i Eriksberg har dock inte varit en lyckad aktivitet eftersom väldigt få människor deltagit trots stor marknadsföring. Cykelreferensgruppen var väldigt meningsfull det första året då mycket feedback på Lundby Mobility Centres projekt gavs samt att deltagarna bidrog med intressanta idéer och förslag på förbättringar för cyklister. Från och med 2005 kommer deltagare ur referensgruppen endast att kallas vid speciella tillfällen, exempelvis som när Trafikkontoret önskade få feedback på sin nya digitala reseplanerare för cykel. Öka cyklandet i Lundby samt att de som redan cyklar fortsätter att cykla Huruvida cyklandet har ökat eller ej är en fråga som inte går att svara på i dagsläget. Först i april 2005 sattes det ut en tillförlitlig mätstation vid Göta Älvbron som fungerar som en inkörsport in till Lundby. Utifrån denna finns nu 18

20 möjligheten att räkna antalet cykelresor som sker under åren och därefter studera trender. Avsaknaden av en tillförlitlig nolla har varit stor, detta hade varit önskvärt att ha i ett mycket tidigare skede. Huruvida de som redan cyklar fortsätter med detta eller har övergått till något annat transportslag går heller inte att svara på. Dock har mycket arbete lagts på att uppmuntra dessa resenärer med förhoppningen att de fortsätter med sitt föredömliga resande. Under 2006 kommer Trafikkontoret köpa in ett antal mätstationer och barometrar och avdelningen Trafikant har satt upp konkreta mål vad gäller att räkna antalet cyklister samt hjälmanvändandet. Prova, använda och utveckla metoder som syftar till ökat cyklande Det finns ingen gyllene metod som ensamt ger beteendeförändringar som syftar till ett hållbart samhälle utan det krävs snarare ett flertal olika metoder som kompletterar varandra. Val av plats när olika aktiviteter genomförs är jätteviktigt. Detta har definitivt utvecklats och förfinats under de tre projektåren. Det är också viktigt att aktiviteterna och projekten är välgenomtänkta. De bör ständigt förbättras och lokalanpassas. Personalen som genomför aktiviteten bör vara väl införstådda i hur en givande kommunikation fungerar och utseende på monter och informationsmaterial är också av stor betydelse. Det har gjorts väldigt många utskick till hushåll och företag i Lundby. Emellertid går det inte att veta vad dessa har gett beträffande beteende och attitydpåverkan men de har definitivt ökat kännedomen om Lundby Mobility Centre. (Se resultat från årlig enkät.) Eventuellt borde det kanske ha funnits ett bättre helhetstänk: Det skulle möjligen ha arbetats mer med ett och samma område, exempelvis centrala Lundby, under en längre period utifrån cykel, bilpool, kollektivtrafik, gående etc. Under dessa tre åren har även fördelarna med att gemensamt marknadsföra cykel, bilpool och kollektivtrafik besannats. De konkurrerar inte med varandra utan kompletterar varandra snarare. Vad gäller företagen arbetar de gärna med att öka cyklismen och förbättra för cyklisterna. De har dock varit lite trögstartade. Det är avgörande vilka intressen kontaktpersonen på företaget har för om det skall bli ett samarbete eller ej. Vanliga ingångar som har använts är förbättrad hälsa, miljö, ekonomi eller sparad tid. Eventuellt kunde Lundby Mobility Centre ha arbetat mer med nyinflyttade lundbybor, människor i förändring är ofta väldigt påverkbara. Det är också viktigt att bli bättre på att lyssna in vad resenärerna vill ha och/eller behöver, inte enbart servera erbjudanden. En vanlig åsikt är att man ofta tror sig ha svaret på vad som krävs för att en trafikant skall växla trafikslag men detta kanske inte alltid stämmer överens med verkligheten. Emellertid kommer troligen ett sk. coachningsprojekt att genomföras under Detta går ut på att utefter trafikanternas önskemål coacha dem till ett mer hållbart resande. 19

21 Öka cykelns status som transportmedel Cykling under 2005 har kommit högre upp på dagordningen i medierna, hos allmänheten samt hos statliga och kommunala politiker och tjänstemän. Cykelns status som transportmedel är dock fortfarande låg. Tips på hur statusen kan höjas är någonting som Trafikkontoret arbetar en del med i dagsläget och som Lundby Mobility Centre bör följa upp och ta del av. Bättre förutsättningar för cyklister är ett sätt att öka statusen vilket Lundby Mobility Centre gjort via företagslånecyklarna, barometern och luftstationen. Emellertid har det varit en del problem med stöld och/eller skadegörelse av både lånecyklarna och luftstationen men förhoppningsvis var detta enbart nyhetens behag. Under 2006 kommer det bekräftas om detta blir ett bestående problem eller ej. Media är väldigt intresserade av vissa cykelprojekt som Lundby Mobility Centre genomfört så som exempelvis Hälsotramparna. Detta är också ett sätt att öka cykelns status. I och med förlängningen av Lundby Mobility Centres verksamhet samt utvecklingen mot en personal som arbetar med kommunikativa cykelprojekt i Göteborg har vikten av att arbeta med utåtriktade cykelfrågor fått ett erkännande och därmed bemyndigats. Det är emellertid mycket viktigt att fortsätta arbetet med cykelpilotprojekt i Lundby. Ett annat välkomnat erkännande var Lundby Pensionärsråds stora Miljöpris som Lundby Mobility Centre vann Profilera Lundby som en stadsdel med goda förutsättningar för cyklister Ofta får personalen på Lundby Mobility Centre kommentarer om att cykelbanor, belysning, drift och underhåll etc. är fantastiskt bra på norra älvstranden men inte tillräckligt bra i resten av stadsdelen. Det finns vissa naturliga barriärer i stadsdelen så som Lundbyleden. Det skulle vara önskvärt att knyta ihop stadsdelen bättre och få invånarna att känna en tydligare helhet. Uttrycket gräddhyllan norra älvstranden klingar väldigt illa i övriga Lundbybors öron. Dock kan utvecklingen av norra älvstranden bemyndiga hela stadsdelen och då höja dess status. Det finns därmed två sidor av myntet. Att profilera Lundby som en stadsdel med goda förutsättningar för cyklister har det börjat arbetats med och det bör fortsättas med detta. Exempel på detta är luftstationen, barometern och företagslånecyklarna. Ett dilemma med mobility management arbete är att merparten av arbetet är osynligt. Det är därmed väldigt bra med ett par synliga projekt som exempelvis företagslånecyklarna och cykelbarometern. Dessa röner stor uppmärksamhet både hos företagen, privatpersoner, andra kommuner och media vilket ger draghjälp till andra projekt som Lundby Mobility Centre driver. En fråga som ställts i enkäten är hur boende och verksamma tycker att det fungerar att cykla till, från och inom Lundby. Privatpersoner menar att det blir bättre och bättre i takt med att cykelbanorna byggs ut och förbättras samt att 20

22 vägvisningen har uppdaterats. Anställda på företagen tycker däremot att det blir sämre och sämre. Vad detta beror har inte kunnat analyseras. Det är likväl angeläget att kontinuerligt se över drift och underhåll av cykelbanor samt att det fortsatt från Trafikkontorets sida satsas på att bygga ut och förbättra cykelbanenätet i Lundby. För att kunna kommunicera framgångsrikt är det avgörande att det finns bra infrastruktur att kommunicera. Organisation och samverkan En viktig förutsättning för ett välfungerande cykelarbete är ett bra samarbete och tydlig ansvarsfördelning inom och mellan bakomliggande organisationer vad gäller cykelrelaterade uppdrag. Det är mycket angeläget för samtliga berörda att tydlighet råder. Lundby Mobility Centre kan också än mer delta vid större evenemang som Trafikkontoret arrangerar eller har koppling till som exempelvis Friidrotts EM 2006 och Europeiska mobilitetsveckan. Dock måste en avvägning göras eftersom det ibland inte fyller någon funktion beroende på hur eventet utförs. Det är också önskvärt att utveckla samarbetet mellan olika projektledare på kommunikationsenheten på avdelningen Trafikant på Trafikkontoret samt med andra mobility managementutövare. Det är viktigt att dra nytta av varandras expertis och erfarenheter. En långsiktig och strategisk planering av cykelarbetet på Trafikkontoret är också önskvärt. Under 2006 kommer emellertid Trafikkontoret troligen påbörja ett arbete med ett C2020 dvs. ett strategidokument över Göteborgs framtida cykeltrafik år Lundby Mobility Centre bör också ha en tidigare insikt i planeringsfasen än vad som sker i dagsläget. Likväl kan samarbetet med Stadsbyggnadskontoret och Park och Naturförvaltningen utvecklas. Samarbetet med cykelhandlarna i Lundby har blivit bättre och bättre alltefter att Lundby Mobility Centres arbete blivit etablerat. Mycket bra kontakt har skapats med ett fåtal och deras medverkan vid olika utåtriktade aktiviteter är väldigt värdefull och har fungerat närmast fläckfritt. Cykelhandlarna har definitivt insett win-win framgångarna med att synas ute i stadsdelen och inte enbart där de traditionellt vistas. Inom ramen för På cykel i Lundby har det funnits tillräckliga pengaresurser. Däremot saknas det ibland personal samt duktiga och insatta konsulter. Det finns ständigt många bra, spännande och kreativa idéer men för lite tid. För den framtida verksamheten är det viktigt att utbilda markpersonal och konsulter som är duktiga på mobility management arbete. 21

23 Slutsatser Följande redovisas kortfattat och i punktform de slutsatser som har dragits utifrån arbetet med På cykel i Lundby. Projektets tre första år fokuserar främst på information, kommunikation och rådgivning Marknadsföringen av Lundby Mobility Centre och På cykel i Lundby har varit framgångsrik Viktigt att samarbeta med andra mobility management utövare Angeläget att utvärdera varje cykelaktivitet samt ständigt förbättra dem Oklart om cyklandet har ökat p.g.a. av bristfälliga mätstationer. Tillförlitlig mätstation dock på plats 2005 Framgångsrikt att samköra aktiviteter som rör cykel, bilpool och kollektivtrafik Kontaktpersonens karaktär och intressen på besökt företag är avgörande Framgångsfaktorer att marknadsföra ökad cykling på företagen är hälsa, ekonomi, miljö, tid och lokal miljö Lundby Mobility Centre kunde ha arbetat mer med nyinflyttade människor i förändring Lyssna in bättre vad resenärerna önskar, inte enbart servera förslag Heterogen stadsdel fördelar och nackdelar Bra med upprepade aktiviteter så som belöningar, torg, cykeldagar etc. Framgångsrikt med synliga projekt ex företagslånecyklar Viktigt med ett bra samarbete och tydlig ansvarsfördelning inom Trafikkontoret och mellan olika förvaltningar vad gäller cykelrelaterade uppdrag De frågeställningar som är mest intressanta att diskutera i ett fortsatt arbete är följande: Vad beror cykelns uppsving under 2005 på och hur skall den bibehållas? Vilka metoder ökar cykelns status? Hur ska säkerhet integreras på ett effektivt sätt i arbetet med att öka cyklingen? 22

24 Bilaga 1 Artikel/Annons i Metro, bilagan Pling, 20 April 2005

25 Bilaga 2 Artikel i Tidningen Hisingen, 26 Oktober 2003

26 Bilaga 3 Artikel i Göteborgs Posten, 24 Augusti 2005

27 Bilaga 4 Artikel i Vårt Lundby, Januari 2005 Familjer prövar bilpool Lundby Mobility Centre flyttar till Eriksberg Cykelkurs

28 Bilaga 5 Artikel i Vårt Lundby, Maj 2005 Cykeldag med invigning av cykelräknare lockade många Lundbybor Juni-aktiviteter på Lundby Mobility Centre 4 juni kl finns Lundby Mobility Centre på plats på Miljöfesten på Bjurslätts torg. Klockan 12 bjuder vi på guidad promenad i omgivningarna. Kom till oss och prata cykel, bilpool, kollektivtrafik. 8 juni har vi Öppet hus mellan klockan i våra nya lokaler, hörnet Östra Eriksbergsgatan/Sagolandsvägen. Våra projektledare finns på plats samt personal från Tidpunkten Västtrafik. Varmt välkomna! 15 juni klockan träffas Lundby Mobility Centres cykelreferensgrupp i våra lokaler på Sagolandsvägen. Vi bjuder på guidad cykeltur längst Norra Älvstranden. Ring för anmälan

29

Delprojekt: Skrota den gamla bilen. Sammanställning av Skrota den gamla bilen projektet, Lundby, Göteborg

Delprojekt: Skrota den gamla bilen. Sammanställning av Skrota den gamla bilen projektet, Lundby, Göteborg Delprojekt: Skrota den gamla bilen Sammanställning av Skrota den gamla bilen projektet, Lundby, Göteborg april 2005 Lundby Mobility Centre, Trafikkontoret, Göteborg Projektledare Lundby Mobility Centre

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Rapport 2014:106, Version 1.1. Utvärdering av Pendla med cykel 2.0

Rapport 2014:106, Version 1.1. Utvärdering av Pendla med cykel 2.0 Rapport 2014:106, Version 1.1 Utvärdering av Pendla med cykel 2.0 Dokumentinformation Titel: Utvärdering av Pendla med cykel 2.0 Serie nr: 2014:106 Projektnr: 13094 Författare: Caroline Ljungberg Pernilla

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Slutrapport Förstudie. Elcyklar i Knislinge ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö Projekttid 140101-140630

Slutrapport Förstudie. Elcyklar i Knislinge ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö Projekttid 140101-140630 Slutrapport Förstudie Elcyklar i Knislinge ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö Projekttid 140101-140630 Sammanfattning av Elcyklar i Knislinge, ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö

Läs mer

Hållbart resande i praktiken. Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus

Hållbart resande i praktiken. Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Hållbart resande i praktiken Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Hållbart resande i praktiken Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket för hållbara transporter Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket var en del i Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2004-2008. Det här häftet är ett utdrag ur slutrapporten som

Läs mer

Majorna Ekologisk Stadsdel

Majorna Ekologisk Stadsdel Majorna Ekologisk Stadsdel RAPPORT AV FÖRSTUDIE Genomförd- och sammanställd av: Kim Weinehammar Oktober 2007 Rev.vers.02 Innehåll 1 Förstudie; Majorna Ekologisk Stadsdel... 8 1.1.1 Förstudiens syfte...

Läs mer

Särskild satsning för minskad nedskräpning

Särskild satsning för minskad nedskräpning SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE: 2013-04-04 Ärendenr: NV-00704-11 Särskild satsning för minskad nedskräpning Slutredovisning av regeringsuppdrag 8, 2011 B ESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Testcyklisterna - Slutrapport

Testcyklisterna - Slutrapport Testcyklisterna - Slutrapport Rickard Waern Göteborg 1/30/2015 INNEHÅLL Sammanfattning... 2 Projektmotivering... 3 Syften, mål och måluppfyllnad... 5 Syfte... 5 Aktivitetsmål... 6 Beteendemål... 8 Effektmål...

Läs mer

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Rapport nr 1 (27 november 2009) AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Intervjuer och styrdokument...6

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Individuell marknadsföring av kollektivtrafik

Individuell marknadsföring av kollektivtrafik Bulletin 229 Individuell marknadsföring av kollektivtrafik en metodstudie Helene Jotoft 2005 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Individuell marknadsföring av kollektivtrafik

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Rapport 2007:1 Författare: Jonas Lindkvist. Utvärdering av Forum för fler bilpooler i Skåne del II

Rapport 2007:1 Författare: Jonas Lindkvist. Utvärdering av Forum för fler bilpooler i Skåne del II Rapport 2007:1 Författare: Jonas Lindkvist Utvärdering av Forum för fler bilpooler i Skåne del II 1 Innehåll SAMMANFATTNING...3 BAKGRUND...3 MÅL...4 UTVÄRDERINGSMETOD...4 YTTRE FAKTORER...4 NULÄGE...5

Läs mer

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Kulturgeografiska institutionen Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel C-uppsats i samhällsgeografi HT 2003 Sara Persson Handledare:

Läs mer

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor VTI notat 51 2002 Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor En enkätstudie Författare FoU-enhet Projektnummer 80520 Projektnamn Uppdragsgivare Anna Bergström Drift och underhåll Regionalt

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 1 Förord Detta är en dokumentation av nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer