På Cykel i Lundby Rapportering och uppföljning av projektperioden 1 november december 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På Cykel i Lundby Rapportering och uppföljning av projektperioden 1 november 2002 1 december 2005"

Transkript

1 På Cykel i Lundby Rapportering och uppföljning av projektperioden 1 november december 2005

2 Projektledare På cykel i Lundby Marie Löwkrantz, tel , Norra Skeppspromenaden Göteborg Sammanfattning Bakgrund Syfte Mål Målgrupp Projektorganisation och samverkanspartners Budget Tidplan Metoder Genomförande Utvärderingsmetod Resultat Analys, diskussion och rekommendationer Slutsatser Bilagor

3 Förord Den här rapporten beskriver projektet På cykel i Lundby ett projekt inom ramen för Lundby Mobility Centre. Rapporten redovisar projektets aktiviteter och genomförande samt resultat för målgruppen privatpersoner och företag under perioden 1 november 2002 till 1 december Den är projektledarens reflektioner och rekommendationer som förs fram i rapporten. Lundby januari 2006 Marie Löwkrantz projektledare

4 Sammanfattning I syfte att minska trängsel och miljöpåverkan i stadsdelen Lundby i Göteborg arbetar kommunikationsprojektet Lundby Mobility Centre 1 med att testa och utveckla olika metoder för att påverka människors resebeteende så att de på ett effektivt, säkert och hållbart sätt använder sig av trafiksystemet. Delprojektet På cykel i Lundby bedrivs inom ramen för Lundby Mobility Centre med intentionen att påverka människors resval, i synnerhet genom att öka cyklandet, med visionen att uppnå ett hållbart samhälle. Projektet pågår mellan november 2002 och december 2005 med följande mål: Påverka lundbybornas och Lundbyföretagens attityder, kunskap och beteende kring cykel i en positiv riktning Öka cyklandet i Lundby samt att de som redan cyklar fortsätter att cykla Prova, använda och utveckla metoder som syftar till ökat cyklande Öka cykelns status som transportmedel Profilera Lundby som en stadsdel med goda förutsättningar för cyklister Projektets tre första år fokuserar på information, kommunikation och rådgivning. Huruvida bestående beteendeförändringar eller systemeffekter har uppnåtts går ännu inte i detta tidiga skede att utläsa. Marknadsföringen av På cykel i Lundby har varit framgångsrik och en viktig del av arbetet. Det är oklart om cyklandet har ökat p.g.a. av bristfälliga mätstationer, en tillförlitlig mätstation finns dock på plats Det har visat sig framgångsrikt att marknadsföra cykel, bilpool och kollektivtrafik gemensamt och framgångsfaktorer vid marknadsföring av ökad cykling hos företagen är att betona förbättrad hälsa, ekonomi, miljö, tid och lokal miljö. Lundby Mobility Centre kunde eventuellt ha arbetat mer med nyinflyttade då människor i förändring ofta är väldigt påverkbara samt kunde Lundby Mobility Centre lyssnat in bättre vad resenärerna önskar och inte enbart servera förslag på förbättringar. Det har fungerat bra med upprepade aktiviteter så som belöningsaktiviteter och cykeldagar samt har det varit framgångsrikt med synliga projekt som exempelvis företagslånecyklarna. En viktig förutsättning för ett välfungerande arbete är ett bra samarbete och tydlig ansvarsfördelning inom och mellan bakomliggande organisationer vad gäller cykelrelaterade uppdrag. Det är också angeläget att samarbeta med andra mobility management utövare samt följa upp och utvärdera varje cykelaktivitet som genomförs och ständigt förbättra dem. 1 Lundby Mobility Centre är ett långsiktigt samverkans- och utvecklingsprojektet. Bakom Lundby Mobility Centre står Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret, Norra Älvstranden Utveckling AB, Västtrafik Göteborgsområdet AB, Lundby stadsdelsförvaltning samt Vägverket Region Väst. 3

5 Intressanta frågeställningar för fortsatt diskussion: Vad beror cykelns uppsving under 2005 på och hur skall den bibehållas? Vilka metoder är effektiva att använda för att öka cykelns status? Hur kan säkerhet integreras på ett verkningsfullt sätt i arbetet med ökad cykling? 4

6 Bakgrund Lundby stadsdel i Göteborg är inne i en mycket expansiv fas då nya verksamheter och bostäder byggs i snabb takt. Detta leder till ett stort tryck på befintligt trafiksystem och bilnätet är redan idag hårt belastat och luftföroreningarna i stadsdelen är i vissa fall över rekommenderade nivåer. Göteborgs Stad antog år 1999 ett cykelprogram vars mål är att cykeltrafikens andel av de totala resorna ska öka samt att olyckorna bland cyklister skall minska. Göteborgs Stad har även ett ökat cyklande i förhållande till biltrafiken som ett prioriterat mål i sin verksamhet. Genom mobility management 2 projektet Vision Lundby finns det möjlighet att i bred samverkan stödja utvecklingen av och testa nya trafik- och transportlösningar som tillgodoser behoven i stadsdelen på ett effektivt, säkert och miljöanpassat sätt. Cykeln har en given plats i ett långsiktigt hållbart transportsystem då den är energisnål, kräver minimalt med utrymme, bullrar inte och medför inga luftföroreningar. Inom ramen för Vision Lundby har Lundby Mobility Centre etablerats på Norra Älvstranden i Lundby. En viktig del av Lundby Mobility Centres aktiviteter är att satsa på cykling som komplement till övriga transportslag, därav cykelsatsningen På cykel i Lundby. Syfte Syftet med På cykel i Lundby är att påverka människors resval 3, i synnerhet genom att öka cyklandet, med visionen att uppnå ett hållbart samhälle. Mål Påverka lundbybornas och Lundbyföretagens attityder, kunskap och beteende kring cykel i en positiv riktning Öka cyklandet i Lundby samt att de som redan cyklar fortsätter att cykla Prova, använda och utveckla metoder som syftar till ökat cyklande Öka cykelns status som transportmedel Profilera Lundby som en stadsdel med goda förutsättningar för cyklister 2 Officiell definition av mobility management hämtad från EU-projektet MOMENTUM lyder: Mobility management är ett efterfrågeorienterat angreppssätt för att påverka person- och godstransporter genom att uppmuntra användandet av miljöanpassade färdsätt förbättra hållbar tillgänglighet för alla människor och organisationer öka effektiviteten i transporter och markanvändning minska trafiken genom att begränsa antal, längd och behov av motoriserat resande. 3 Det är många faktorer, konkreta och mer komplexa, som påverkar människors resval; arbetet, fritidsaktiviteter, familj och vänner, hushållsarbete, upplevelsekonsumtion, kropp och hälsa, synen på föräldrarrollen, modernitet, individualitet, genus, social jämförelse etc. 5

7 Målgrupp Målgrupp för projektet är privatpersoner boende i Lundby stadsdel samt företag och dess anställda som är etablerade i stadsdelen. Stadsdelen har ca invånare och ca företag. Det är en mycket heterogen stadsdel med småhus, lägenheter, egna hem från varvsperioden samt industriområde och IT-kluster. Det finns ett flertal centrumbildningar så som Wieselgrensplatsen, Vågmästareplatsen, Kyrkbytorget, Backaplan, Bjurslättstorg, Eriksberg, Lindholmen och Kvilletorget samt bostads/villaområdena Tolered, Kärrdalen, Helgered och Bräcke. Det finns goda möjligheter att cykla, åka kollektivt och använda bilpool i stadsdelen. Projektorganisation och samverkanspartners På cykel i Lundby drivs av projektledaren Marie Löwkrantz som är anställd av Göteborgs Stad, Trafikkontoret. Bakom Lundby Mobility Centre står Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret, Norra Älvstranden Utveckling AB, Västtrafik Göteborgsområdet AB, Lundby stadsdelsförvaltning samt Vägverket Region Väst. Representanter från dessa organisationer medverkar styrgrupp och projektgrupp. Lundby Mobility Centre har byggts upp inom ramen för EU-projekten TARGET II och TELLUS där På cykel i Lundby ingår som delprojekt i Target II. TARGET II innebär kontinuerligt samarbete med städer i England, Tyskland och Danmark vilka också arbetar med mobility management projekt. Inför merparten av delprojekten inom På cykel i Lundby söks ett brett samarbete med så många parter som möjligt. Samverkanspartners är bl.a. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF), Göteborgs mångkulturella trafiksäkerhetsförening, medborgarkontoret Lundby, Hisingens Cykelklubb, Cykelutmaningen, Trafikkontorets kundtjänst, Willys Cykel, Sportson och Åkes Sportservice. Budget Lundby Mobility Centre finansieras av Göteborgs Stad Trafikkontoret samt EU-projektet Target II. Projektanslag för aktiviteter och delprojekt för På cykel i Lundby har funnits på ca kr per år. Utöver det har övergripande information som härrör Lundby Mobility Centre och På cykel i Lundby så som webb, nyhetsbrev, tidningen Vårt Lundby, årsberättelse, utställning, annonser, allmänt presentationsmaterial etc. kostat ca kr per år. Därtill tillkommer lönekostnad för projektledare på ca kr per år. Tidplan Projektet På cykel i Lundby pågår från och med november 2002 t.o.m. juli Därefter ingår På cykel i Lundby i Trafikkontorets linjeverksamhet med bl.a. en anställd person som arbetar som cykelsamordnare i hela Göteborg men också specifikt med cykelaktiviteter i Lundby. 6

8 Metoder Varje person gör i genomsnitt 1000 resval per år. Genom information och olika aktiviteter vill Lundby Mobility Centre visa på olika sätt att förflytta sig och peka på vad valen betyder i tid och pengar och för miljön och hälsan. Lundby Mobility Centre skall fungera som katalysator och nätverksbyggare och hitta nya sätt att kommunicera med invånarna och företagen kring resor samt inspirera till nya resvanor. Utifrån detta prövas olika metoder i syfte att nå ut till invånarna och företagen och påverka deras resvanor. Arbetet är långsiktigt och sker i stor utsträckning i samarbete med övriga projektledare på Lundby Mobility Centre vars ansvarsområden behandlar smartare kommunikationer för företag och hushåll, godssamverkan, bilpooler samt barn och ungdomar 4. Detta ger möjlighet att ta del av varandras kunskap och erfarenhet samt att målgruppen informeras om möjligheten att kombinera olika transportslag på ett effektivt och miljöanpassat sätt. Inom mobility management talas det ofta om sex olika tjänsteområden inom vilka På cykel i Lundby i relativt stor utsträckning har rört sig 5. Metoderna som specifikt används i På cykel i Lundby delas in i fyra huvudgrupper där ett antal aktiviteter sker under respektive rubrik. # Höja medvetandenivån kring cykel genom inspiration, kommunikation och information. Bildandet och upprätthållandet av en referensgrupp som består av engagerade cyklister. Utåtriktade aktiviteter runt om i stadsdelen så som informationsträffar och cykeldagar. Belöningsaktiviteter till cyklister som är ute i trafiken Guidade cykelturer i Lundby Cykelutmaningen. En tävling där lag bildas lag och deltagarna cyklar till och från jobbet. Personalinformation om smarta resval på företag Cykelinspiratörer. Ett nätverk av cykelansvariga på företag bildas i syfte att samla synpunkter kring cykel samt att göra förbättrande åtgärder för cyklisterna på företagen. Öppet Hus på Lundby Mobility Centre. Dessa möten har varit öppna för allmänheten och då har det funnits möjlighet att få information om cykel, bilpool och kollektivtrafik. Det har även funnits möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. 4 Se separata rapporter om respektive arbetsområde. 5 Tjänsteområdena är information och rådgivning, konsultativ rådgivning, försäljning och bokning, insiktshöjande information och utbildning, transportlogistik och samordning, transportrelaterade produkter och tjänster. 7

9 # Marknadsföra Lundby Mobility Centre och På cykel i Lundby Marknadsföring har framför allt skett i följande media: GP, SR, tidningen Hisingen, Metro, Göteborgs Fria tidning, Miljörapporten, Miljöaktuellt, Branschtidningar mm., Göteborgs Stad, Webbsidan, konferenser, Target, Lundby stadsdelsförvaltning, producerat material, tjänsteföretag samt via intressenter i Lundby. Marknadsföring sker även med direktutskick med informationsmaterial och inbjudningar till olika aktiviteter. Ett stort antal utskick har gjorts till hela stadsdelen och även till de tre olika delarna som vi delat in Lundby i: Norra Lundby, Västra Lundby och Centrala Lundby. Denna geografiska uppdelning har gjorts för att kunna anpassa informationen och aktiviteterna mer lokalt efter vilka förutsättningar som funnits i de olika delarna. # Skapa goda exempel Goda exempel kan handla om personer eller företag som reser fördelaktigt eller om metoder som fungerar bra och därmed påverkar människors resebeteende. Hälsotramparna vanebilister som cyklar till och från sin arbetsplats Sdf Lundby under sju månader istället för att köra bil. Cykelkurser för invandrarkvinnor. Kvinnor som inte kan cykla får lära sig detta under ledning av en instruktör. # Skapa goda förutsättningar för cykel i Lundby Cykelservice i form av ex. luftstationer och cykelräknare Företagslånecyklar. En cykelpool med cyklar som anställda på företag på norra älvstranden kan använda för kortare tjänsteärenden. Cykelservice 6 Se separat extern utvärderingsrapport 8

10 Genomförande I detta avsnitt beskrivs projektets genomförande år för år med rubriceringarna privatpersoner, företag samt allmänt Lundby Mobility Centre. Aktiviteterna beskrivs under respektive rubrik. Från november 2002 till januari 2005 fanns Lundby Mobility Centre etablerat på Götaverksgatan 1, Lundbystrand. Februari 2005 flyttades Lundby Mobility Centre till Sagolandsvägen på Eriksberg, en mer publik lokal, för att testa om en sådan lokal kunde användas för mer utåtriktade aktiviteter och därmed nå fler Lundbybor November och december 2002 tillägnades planering inför 2003 års aktiviteter och projekt. I november genomfördes också den årliga enkäten för första gången, den så kallade Nollan. Denna delades ut till ca 500 privatpersoner och 270 företag i Lundby samt till boende och företag i centrum som en jämförande stadsdel. Under 2002 författades även en rapport/idéskrift om företagslånecyklar i Lundby År 2003 tillägnades till stor del utåtriktade projekt och andra evenemang, både bland privatpersoner och på företag. Detta för att marknadsföra Lundby Mobility Centre, uppmärksamma att det satsas på cykel i stadsdelen samt för att läsa av invånarnas och företagens önskningar och behov. Privatpersoner Totalt 11 torgaktiviteter genomfördes där 800 personer informerades om cykling. Lundby Mobility Week genomfördes den september. Denna vecka anordnade Lundby Mobility Centre dagligen olika aktiviteter så som seminarium, belöningsaktiviteter och torgaktiviteter. Den 1 oktober arrangerades Lundbys Cykeldag vid medborgarkontoret på Wieselgrensgatan. Totalt 150 personer som var intresserade och cirka 130 cykelfoldrar distribuerades ut inför denna dag. Belöningsaktiviteter skedde vid 15 tillfällen där ca 650 cyklister eller fotgängare uppmuntrades. Företag Arbetet med företagslånecyklarna påbörjades, dvs en cykelpool för företagen på norra älvstranden, som komplement till övriga transportsätt i Lundby. Elva olika platser valdes ut för uppställning av planerade 125 stycken företagslånecyklar. Bygglov för dessa godkändes. Förfrågningsunderlag framarbetades och upphandling av systemet påbörjades. 9

11 I syfte att marknadsföra att det arbetas med cykel i Lundby påbörjades även marknadsföring av cykling för anställda på företag på norra älvstranden. Detta skedde i samband med allmän personalinformation om smarta resval på företag samt tillsammans med marknadsföring av arrangemanget Cykelutmaningen. Antal tillfällen med personalinformation där det informerades om bland annat cykel var 14 och ca 1200 anställda fick därmed information. Cykelutmaningen inklusive generell cykelinformation lanserades vid fem olika tillfällen på större företag där ca 500 anställda direktinformerades. Förberedelser skedde även inför projektet Hälsotramparna. 130 verksamhetschefer och hälsoinspiratörer anställda på Lundby stadsdelsförvaltning informerades om projektet och tog emot presentationsfoldrar och cykelfoldrar samt information om Hälsotramparna. Anmälan påbörjades också Syftet med Hälsotramparna är att mäta de hälso-, miljö-, ekonomi- och tidseffekter som sker när tio personer cyklar istället för att åka bil till och från jobbet samt att starta upp en diskussion kring vad som krävs för att få människor att välja andra transportslag än enbart bil. Allmänt Lundby Mobility Centre I mars månad invigdes Lundby Mobility Centre och ca 200 personer deltog. Under året arbetades det mycket med att få struktur på Vision Lundbys hemsida. Mellan 800 och 1000 personer besökte hemsidan varje månad. Antalet studiebesök på Lundby Mobility Centre var 17 och föredrag som hölls var 16. Fyra nyhetsbrev både på svenska och på engelska gavs ut. Totalt uppmärksammades På cykel i Lundby i 17 olika media. Den årliga enkäten gick ut till ca 500 privatpersoner och 600 arbetsplatser. Tre internationella träffar för deltagande projekt i Target II anordnades i Göteborg, Odense och Bremen Privatpersoner Två cykelbroschyrer togs fram; Ett informationshäfte med cykel kopplat till tid, säkerhet, miljö, ekonomi och hälsa samt en cykelfolder med fyra utritade cykelturer som utmärker specifik kultur, miljö och historik i Lundby. Sex guidade cykelturer anordnades där guiden berättade om de intressanta platser, byggnader, omgivningar mm. som finns beskrivna i broschyren. Ca 90 personer deltog. Inför en av turerna gjordes ett utskick med inbjudan till ca hushåll i centrala Lundby. 10

12 Under året arrangerades 10 torgaktiviteter där ca 445 cykelintresserade personer informerades. Inför ett antal av dessa aktiviteter skickades inbjudan ut. Vårens Cykeldag på Eriksbergstorget bjöd bl.a. på cykelservice, cykelmaterial, tävlingar, guidad cykeltur, cykeltillbehör till förmånliga priser mm. Cirka 100 personer var intresserade eller deltog på någon av aktiviteterna. Inför denna dag gjordes ett utskick med inbjudan och annan cykelinformation till drygt 3500 hushåll i västra Lundby. Under hösten genomfördes ytterligare en cykelaktivitet i samband med FEAT projektet där det bjöds på belöningar, guidad cykeltur etc. Inför denna dag gjordes ett utskick till drygt 4500 hushåll i norra Lundby. Ca 550 cyklister uppmuntrades och belönades vid 15 tillfällen med reflexer, cykelreparationskit etc. En cykelkurs för invandrarkvinnor som ville lära sig att cykla anordnades. Tio kvinnor träffades tillsammans med en instruktör vid tio tillfällen och lärde sig cyklingens ädla konst. Lundby Mobility Centres cykelreferensgrupp träffades vid fyra tillfällen under året och diskuterade diverse cykelfrågor samt arrangerade olika cykelaktiviteter. Belöning av Cyklist 11

13 Företag Projektet Cykelinspiratörer startades upp hösten 2004 med förhoppningen om att skapa ett bestående nätverk av kontaktpersoner för cykel på arbetsplatser på norra älvstranden. Tre större företag är än så länge anmälda. Ett gemensamt möte för dessa inspiratörer hölls under 2004 och separata möten skedde också med respektive företag. Kick-off för Hälsotramparna skedde den 2 april. Deltagarna cyklar till och från sin arbetsplats mellan april och november. Utvärderingen påbörjades i december och resultatet presenteras i en rapport Efter två försök till upphandling av företagslånecyklar sker ytterligare en under Under de första månaderna av 2005 beslutas det om projektet blir av eller ej. Planerad uppstart är juni Personalinformation på företag om bland annat cykel skedde vid totalt 13 tillfällen där totalt 1000 personer direktinformerades. Allmänt Lundby Mobility Centre Antalet studiebesök på Lundby Mobility Centre var 13 och föredrag som hölls var också 13. Fyra nyhetsbrev både på svenska och på engelska gavs ut och två nyhetsbrev till 3000 företag skickades ut. Totalt uppmärksammades På cykel i Lundby i 12 olika media. Den årliga enkäten gick ut till ca 500 privatpersoner och 600 arbetsplatser. Det Internationella samarbetet fortskred och möte med övriga Target medlemmar skedde i Leeds och York i England samt i Köpenhamn Producerat cykelmaterial är en engelsk broschyr med information om På cykel i Lundby, rapport Hälsotramparna, folder Hälsotramparna samt två informationsfoldrar om företagslånecyklarna. Privatpersoner 6 torgaktiviteter och 3 informationsträffar arrangerades där ca 130 cykelintresserade personer informerades. Vägverket utlyste vecka 16 som nationell cykelvecka och då anordnade Trafikkontoret och Lundby Mobility Centre ett flertal cykelaktiviteter. Kick-off för cykelveckan skedde på Hjalmar Brantingsplatsen, där det bl.a. bjöds på fri cykelservice, cykelmaterial, tävlingar, guidad cykeltur, cykeltillbehör till förmånliga priser mm. Inför denna dag gjordes ett utskick med inbjudan och annan cykelinformation till hushåll i Lundby och ca 200 personer var intresserade. (I detta utskick beskrevs alla vårens cykelaktiviteter). En tidning om cykel som Trafikkontoret producerat gick även ut till hushåll i Lundby. Under hela veckan skedde kontinuerliga belöningar till cyklister. Avslutning på veckan var det en stor cykeldag vid Stora Teatern där Lundby 12

14 Mobility Centre deltog. Ca 50 personer var intresserade av Lundby Mobility Centres verksamhet cyklister uppmuntrades och belönades vid 17 tillfällen. Lundby Mobility Centres cykelreferensgrupp träffades vid två tillfällen. Fem guidade cykelturer anordnades där 60 personer deltog. En cykelbarometer och en luftstation kom på plats i april. Ännu en luftstation har köpts in och kommer att placeras ut våren -06. Cykelbarometern invigdes på cykelveckans invigningsdag. En cykelkurs för invandrarkvinnor arrangerades där 13 kvinnor träffades vid tio tillfällen och lärde sig att cykla. Företag Totalt fem företag är anslutna till Cykelinspiratörsprojektet och 8 individuella träffar med företagsrepresentanterna skedde. Två gemensamma cykeldagar arrangerades där företagens anställda, totalt 100 personer, fick möjlighet att reparera sina cyklar med hjälp av Åkes Sportservice. Hälsotramparna utvärderades externt och projektledaren hade muntliga redovisningar av Hälsotramparna vid 5 tillfällen. Inbjudan till själva avrapporteringen gick ut till 160 personer varav 10 personer deltog. Den tredje upphandlingen av företagslånecyklarna överklagades men Trafikkontoret fick rätt och avtal mellan Trafikkontoret och Clear Channel skrevs under i maj. Företagslånecyklarna kom på plats den 15 augusti och systemet invigdes av Jonas Johansson, direktör Trafikkontoret den 29 augusti. Drygt 40 personer deltog på invigningen. Allmänt Lundby Mobility Centre Bo i Göteborg pågick mellan den 25 augusti och 5 september och under denna period arrangerade Lundby Mobility Centre mängder av aktiviteter så som guidade cykelturer, en cykelreparationsdag för boende på Eriksberg där totalt 60 personer fick sina cyklar reparerade, belöningsaktiviteter, informationsträffar och föredrag. Antalet studiebesök på Lundby Mobility Centre och föredrag om Lundby Mobility Centre var 20. Fyra nyhetsbrev både på svenska och på engelska gavs ut och två nyhetsbrev till 3000 företag skickades ut. Totalt uppmärksammades På cykel i Lundbys arbete i 30 olika media. Den årliga enkäten gick ut till ca 500 privatpersoner och 600 arbetsplatser. Det Internationella samarbetet fortskred under 2005 med avslut i juni. 13

15 14

16 Utvärderingsmetod Samtliga aktiviteter som har bedrivits inom ramen för På cykel i Lundby följs upp och dokumenteras. En del av dem är långsiktiga och fortskrider löpande under hela projekttiden. Andra är tidsbegränsade och avslutas antingen efter ett antal månader och påbörjas eventuellt på nytt i en utvecklad och förändrad form. Några av aktiviteterna, som exempelvis Hälsotramparna och företagsarbetet, utvärderas externt. Föreliggande interna utvärdering baseras på SUMO modellen 7. I rapporten fokuseras det på nivåerna nyttiga prestationer, kännedom, attityd och beteende. Nivåerna acceptans och systemeffekter har tagits bort då dessa inte är relevanta i detta tidiga skede av en långsiktig påverkanssatsning. Resultat Resultaten av På cykel i Lundbys utvärdering presenteras i två tabeller; arbetet med privatpersoner och arbetet med företagen. Tabell 1 Målgrupp: Privatpersoner i Lundby Antal informationsträffar innefattar: Antal möten med cykelreferensgruppen, antal cykeldagar och torg- informationsaktiviteter, antal träffar på cykelkurs, antal guidade cykelturer samt antal servicestationer för cyklister. Ett urval av enkätfrågorna som berör cykel har valts ut och dessa är följande: Andel som har fått information om Lundby Mobility Centre Andel som har fått cykelinformation Andel som känner till cykelvägarna i Lundby Andel som känner till företagslånecyklarna Andel som har uppmärksammat cykelbarometern Andel som tycker att cykelskyltningen i Lundby är bra Andel som tycker att det är smidigt att ta med sig cykeln på Älvsnabben Andel som har positiv attityd till cykling/cykelvägar i Lundby Andel som är intresserade av medlemskap i företagslånecyklarna Andel som regelbundet cyklar 7 SUMO System för Utvärdering av Mobilitetsprojekt 15

17 Tabell 2. Målgrupp: Företag i Lundby Mediainslag och belöningsaktiviteter beskrivs i tabell 1. Ett urval av enkätfrågorna som berör cykel har valts ut och dessa är följande: Kännedom om Lundby Mobility Centre Andel som har fått information om Cykelutmaningen Andel som känner till företagslånecyklarna Andel som har fått info om företagslånecyklarna Andel som tycker att det finns det goda möjligheter att ta sig till jobbet på cykel Andel som anser att det finns det goda möjligheter att parkera under tak Andel som ger ekonomiskt bidrag till anställda som cyklar till jobbet Andel som tycker att cykeln är ett lämpligt transportmedel för korta tjänsteärenden Andel som anser att det finns gemensamma cyklar på arbetsplatsen Andel som cyklar till jobbet Andel medlemmar i cykelpoolen 16

18 17

19 Analys, diskussion och rekommendationer I följande avsnitt sker analys, diskussion och rekommendationer utifrån mål och metoder samt kring organisation och samverkan. Det bör betonas att dessa åsikter tillhör projektledaren för På cykel i Lundby och har inte granskats externt. Påverka lundbybornas och Lundbyföretagens attityder, kunskap och beteende kring cykel i en positiv riktning Påverkan på människors attityder och beteende är en mycket långsiktig process på uppemot en tioårsperiod. Därav bygger Lundby Mobility Centres cykelsatsning första tre år till stor del på information, rådgivning och kommunikation med boende och verksamma i Lundby i syfte att väcka intresse samt att höja medvetandenivån. Detta arbete har varit framgångsrikt, likaså marknadsföringen av På cykel i Lundby och Lundby Mobility Centre. Under denna första fas har det också varit viktigt att ta reda på målgruppens behov och önskningar och ha dessa som utgångspunkt vid aktiviteter som anordnas. En del av de aktiviteter som har valts ut att använda i På cykel i Lundby har genomförts i andra städer eller i andra länder och Lundby Mobility Centre har då fått inspiration till dessa därifrån. I andra fall har Lundby Mobility Centre varit först ut att pröva någon aktivitet och därefter har andra städer genomfört liknande satsningar. Fler och fler städer börjar successivt arbeta med mobility management frågor och det är då essentiellt att ha ett fungerande utbyte av idéer, projekt och resultat sinsemellan. Lundby Mobility Centre har haft kontinuerliga träffar med mobilitetskontoren i Lund och Malmö vilket har varit väldigt givande för verksamheten. Merparten av aktiviteterna som har genomförts har varit lyckade. Med lyckade avses här att boende eller verksamma har varit intresserade av att delta på aktiviteten eller det har gått att mäta positiva resultat utifrån aktiviteter så som minskade miljöutsläpp, förbättrad hälsa eller ekonomi. Torgaktiviteter och belöningsaktiviteter är definitivt vinnande koncept, likaså guidade cykelturer. Öppet Hus aktiviteter i den nya lokalen i Eriksberg har dock inte varit en lyckad aktivitet eftersom väldigt få människor deltagit trots stor marknadsföring. Cykelreferensgruppen var väldigt meningsfull det första året då mycket feedback på Lundby Mobility Centres projekt gavs samt att deltagarna bidrog med intressanta idéer och förslag på förbättringar för cyklister. Från och med 2005 kommer deltagare ur referensgruppen endast att kallas vid speciella tillfällen, exempelvis som när Trafikkontoret önskade få feedback på sin nya digitala reseplanerare för cykel. Öka cyklandet i Lundby samt att de som redan cyklar fortsätter att cykla Huruvida cyklandet har ökat eller ej är en fråga som inte går att svara på i dagsläget. Först i april 2005 sattes det ut en tillförlitlig mätstation vid Göta Älvbron som fungerar som en inkörsport in till Lundby. Utifrån denna finns nu 18

20 möjligheten att räkna antalet cykelresor som sker under åren och därefter studera trender. Avsaknaden av en tillförlitlig nolla har varit stor, detta hade varit önskvärt att ha i ett mycket tidigare skede. Huruvida de som redan cyklar fortsätter med detta eller har övergått till något annat transportslag går heller inte att svara på. Dock har mycket arbete lagts på att uppmuntra dessa resenärer med förhoppningen att de fortsätter med sitt föredömliga resande. Under 2006 kommer Trafikkontoret köpa in ett antal mätstationer och barometrar och avdelningen Trafikant har satt upp konkreta mål vad gäller att räkna antalet cyklister samt hjälmanvändandet. Prova, använda och utveckla metoder som syftar till ökat cyklande Det finns ingen gyllene metod som ensamt ger beteendeförändringar som syftar till ett hållbart samhälle utan det krävs snarare ett flertal olika metoder som kompletterar varandra. Val av plats när olika aktiviteter genomförs är jätteviktigt. Detta har definitivt utvecklats och förfinats under de tre projektåren. Det är också viktigt att aktiviteterna och projekten är välgenomtänkta. De bör ständigt förbättras och lokalanpassas. Personalen som genomför aktiviteten bör vara väl införstådda i hur en givande kommunikation fungerar och utseende på monter och informationsmaterial är också av stor betydelse. Det har gjorts väldigt många utskick till hushåll och företag i Lundby. Emellertid går det inte att veta vad dessa har gett beträffande beteende och attitydpåverkan men de har definitivt ökat kännedomen om Lundby Mobility Centre. (Se resultat från årlig enkät.) Eventuellt borde det kanske ha funnits ett bättre helhetstänk: Det skulle möjligen ha arbetats mer med ett och samma område, exempelvis centrala Lundby, under en längre period utifrån cykel, bilpool, kollektivtrafik, gående etc. Under dessa tre åren har även fördelarna med att gemensamt marknadsföra cykel, bilpool och kollektivtrafik besannats. De konkurrerar inte med varandra utan kompletterar varandra snarare. Vad gäller företagen arbetar de gärna med att öka cyklismen och förbättra för cyklisterna. De har dock varit lite trögstartade. Det är avgörande vilka intressen kontaktpersonen på företaget har för om det skall bli ett samarbete eller ej. Vanliga ingångar som har använts är förbättrad hälsa, miljö, ekonomi eller sparad tid. Eventuellt kunde Lundby Mobility Centre ha arbetat mer med nyinflyttade lundbybor, människor i förändring är ofta väldigt påverkbara. Det är också viktigt att bli bättre på att lyssna in vad resenärerna vill ha och/eller behöver, inte enbart servera erbjudanden. En vanlig åsikt är att man ofta tror sig ha svaret på vad som krävs för att en trafikant skall växla trafikslag men detta kanske inte alltid stämmer överens med verkligheten. Emellertid kommer troligen ett sk. coachningsprojekt att genomföras under Detta går ut på att utefter trafikanternas önskemål coacha dem till ett mer hållbart resande. 19

21 Öka cykelns status som transportmedel Cykling under 2005 har kommit högre upp på dagordningen i medierna, hos allmänheten samt hos statliga och kommunala politiker och tjänstemän. Cykelns status som transportmedel är dock fortfarande låg. Tips på hur statusen kan höjas är någonting som Trafikkontoret arbetar en del med i dagsläget och som Lundby Mobility Centre bör följa upp och ta del av. Bättre förutsättningar för cyklister är ett sätt att öka statusen vilket Lundby Mobility Centre gjort via företagslånecyklarna, barometern och luftstationen. Emellertid har det varit en del problem med stöld och/eller skadegörelse av både lånecyklarna och luftstationen men förhoppningsvis var detta enbart nyhetens behag. Under 2006 kommer det bekräftas om detta blir ett bestående problem eller ej. Media är väldigt intresserade av vissa cykelprojekt som Lundby Mobility Centre genomfört så som exempelvis Hälsotramparna. Detta är också ett sätt att öka cykelns status. I och med förlängningen av Lundby Mobility Centres verksamhet samt utvecklingen mot en personal som arbetar med kommunikativa cykelprojekt i Göteborg har vikten av att arbeta med utåtriktade cykelfrågor fått ett erkännande och därmed bemyndigats. Det är emellertid mycket viktigt att fortsätta arbetet med cykelpilotprojekt i Lundby. Ett annat välkomnat erkännande var Lundby Pensionärsråds stora Miljöpris som Lundby Mobility Centre vann Profilera Lundby som en stadsdel med goda förutsättningar för cyklister Ofta får personalen på Lundby Mobility Centre kommentarer om att cykelbanor, belysning, drift och underhåll etc. är fantastiskt bra på norra älvstranden men inte tillräckligt bra i resten av stadsdelen. Det finns vissa naturliga barriärer i stadsdelen så som Lundbyleden. Det skulle vara önskvärt att knyta ihop stadsdelen bättre och få invånarna att känna en tydligare helhet. Uttrycket gräddhyllan norra älvstranden klingar väldigt illa i övriga Lundbybors öron. Dock kan utvecklingen av norra älvstranden bemyndiga hela stadsdelen och då höja dess status. Det finns därmed två sidor av myntet. Att profilera Lundby som en stadsdel med goda förutsättningar för cyklister har det börjat arbetats med och det bör fortsättas med detta. Exempel på detta är luftstationen, barometern och företagslånecyklarna. Ett dilemma med mobility management arbete är att merparten av arbetet är osynligt. Det är därmed väldigt bra med ett par synliga projekt som exempelvis företagslånecyklarna och cykelbarometern. Dessa röner stor uppmärksamhet både hos företagen, privatpersoner, andra kommuner och media vilket ger draghjälp till andra projekt som Lundby Mobility Centre driver. En fråga som ställts i enkäten är hur boende och verksamma tycker att det fungerar att cykla till, från och inom Lundby. Privatpersoner menar att det blir bättre och bättre i takt med att cykelbanorna byggs ut och förbättras samt att 20

22 vägvisningen har uppdaterats. Anställda på företagen tycker däremot att det blir sämre och sämre. Vad detta beror har inte kunnat analyseras. Det är likväl angeläget att kontinuerligt se över drift och underhåll av cykelbanor samt att det fortsatt från Trafikkontorets sida satsas på att bygga ut och förbättra cykelbanenätet i Lundby. För att kunna kommunicera framgångsrikt är det avgörande att det finns bra infrastruktur att kommunicera. Organisation och samverkan En viktig förutsättning för ett välfungerande cykelarbete är ett bra samarbete och tydlig ansvarsfördelning inom och mellan bakomliggande organisationer vad gäller cykelrelaterade uppdrag. Det är mycket angeläget för samtliga berörda att tydlighet råder. Lundby Mobility Centre kan också än mer delta vid större evenemang som Trafikkontoret arrangerar eller har koppling till som exempelvis Friidrotts EM 2006 och Europeiska mobilitetsveckan. Dock måste en avvägning göras eftersom det ibland inte fyller någon funktion beroende på hur eventet utförs. Det är också önskvärt att utveckla samarbetet mellan olika projektledare på kommunikationsenheten på avdelningen Trafikant på Trafikkontoret samt med andra mobility managementutövare. Det är viktigt att dra nytta av varandras expertis och erfarenheter. En långsiktig och strategisk planering av cykelarbetet på Trafikkontoret är också önskvärt. Under 2006 kommer emellertid Trafikkontoret troligen påbörja ett arbete med ett C2020 dvs. ett strategidokument över Göteborgs framtida cykeltrafik år Lundby Mobility Centre bör också ha en tidigare insikt i planeringsfasen än vad som sker i dagsläget. Likväl kan samarbetet med Stadsbyggnadskontoret och Park och Naturförvaltningen utvecklas. Samarbetet med cykelhandlarna i Lundby har blivit bättre och bättre alltefter att Lundby Mobility Centres arbete blivit etablerat. Mycket bra kontakt har skapats med ett fåtal och deras medverkan vid olika utåtriktade aktiviteter är väldigt värdefull och har fungerat närmast fläckfritt. Cykelhandlarna har definitivt insett win-win framgångarna med att synas ute i stadsdelen och inte enbart där de traditionellt vistas. Inom ramen för På cykel i Lundby har det funnits tillräckliga pengaresurser. Däremot saknas det ibland personal samt duktiga och insatta konsulter. Det finns ständigt många bra, spännande och kreativa idéer men för lite tid. För den framtida verksamheten är det viktigt att utbilda markpersonal och konsulter som är duktiga på mobility management arbete. 21

23 Slutsatser Följande redovisas kortfattat och i punktform de slutsatser som har dragits utifrån arbetet med På cykel i Lundby. Projektets tre första år fokuserar främst på information, kommunikation och rådgivning Marknadsföringen av Lundby Mobility Centre och På cykel i Lundby har varit framgångsrik Viktigt att samarbeta med andra mobility management utövare Angeläget att utvärdera varje cykelaktivitet samt ständigt förbättra dem Oklart om cyklandet har ökat p.g.a. av bristfälliga mätstationer. Tillförlitlig mätstation dock på plats 2005 Framgångsrikt att samköra aktiviteter som rör cykel, bilpool och kollektivtrafik Kontaktpersonens karaktär och intressen på besökt företag är avgörande Framgångsfaktorer att marknadsföra ökad cykling på företagen är hälsa, ekonomi, miljö, tid och lokal miljö Lundby Mobility Centre kunde ha arbetat mer med nyinflyttade människor i förändring Lyssna in bättre vad resenärerna önskar, inte enbart servera förslag Heterogen stadsdel fördelar och nackdelar Bra med upprepade aktiviteter så som belöningar, torg, cykeldagar etc. Framgångsrikt med synliga projekt ex företagslånecyklar Viktigt med ett bra samarbete och tydlig ansvarsfördelning inom Trafikkontoret och mellan olika förvaltningar vad gäller cykelrelaterade uppdrag De frågeställningar som är mest intressanta att diskutera i ett fortsatt arbete är följande: Vad beror cykelns uppsving under 2005 på och hur skall den bibehållas? Vilka metoder ökar cykelns status? Hur ska säkerhet integreras på ett effektivt sätt i arbetet med att öka cyklingen? 22

24 Bilaga 1 Artikel/Annons i Metro, bilagan Pling, 20 April 2005

25 Bilaga 2 Artikel i Tidningen Hisingen, 26 Oktober 2003

26 Bilaga 3 Artikel i Göteborgs Posten, 24 Augusti 2005

27 Bilaga 4 Artikel i Vårt Lundby, Januari 2005 Familjer prövar bilpool Lundby Mobility Centre flyttar till Eriksberg Cykelkurs

28 Bilaga 5 Artikel i Vårt Lundby, Maj 2005 Cykeldag med invigning av cykelräknare lockade många Lundbybor Juni-aktiviteter på Lundby Mobility Centre 4 juni kl finns Lundby Mobility Centre på plats på Miljöfesten på Bjurslätts torg. Klockan 12 bjuder vi på guidad promenad i omgivningarna. Kom till oss och prata cykel, bilpool, kollektivtrafik. 8 juni har vi Öppet hus mellan klockan i våra nya lokaler, hörnet Östra Eriksbergsgatan/Sagolandsvägen. Våra projektledare finns på plats samt personal från Tidpunkten Västtrafik. Varmt välkomna! 15 juni klockan träffas Lundby Mobility Centres cykelreferensgrupp i våra lokaler på Sagolandsvägen. Vi bjuder på guidad cykeltur längst Norra Älvstranden. Ring för anmälan

29

Smartare kommunikationer för privatpersoner i Lundby, Göteborg

Smartare kommunikationer för privatpersoner i Lundby, Göteborg Smartare kommunikationer för privatpersoner i Lundby, Göteborg Sammanställning av projektet under perioden 1 november 2002 31 december 2005 Lundby Mobility Centre, Trafikkontoret, Göteborg Projektledare

Läs mer

Cykelkommunen Lund

Cykelkommunen Lund Cykelkommunen Lund 2002-2004 Cykeltäta Lund satsar ännu mer Lund är Sveriges cykeltätaste kommun och den kommun i landet som har högst andel gående och cyklande vid korta resor. Cykelkommunen är en del

Läs mer

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor Per Hansson Maria Håkansson Hannele Johansson Transporter & Bränslen Regionalt Mobilitetskontor 2005 2008 2008 2012 arbetar med information, rådgivning och utbildning kring miljöanpassade transporter för

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Veta mer: Johan Axelsson, Lundby Mobility Centre, tel 031-23 07 02, 0706 42 75 90 eller e-post johan.axelsson@visionlundby.goteborg.

Veta mer: Johan Axelsson, Lundby Mobility Centre, tel 031-23 07 02, 0706 42 75 90 eller e-post johan.axelsson@visionlundby.goteborg. Nr 4-2003 Sid 1/2 Hasselblad satsar på Godssamverkan Godssamverkan i Lundby växer då allt fler företag väljer att samordna sina transporter. Hasselblad är det senaste i raden av företag som vill arbeta

Läs mer

Creative Support / Ivelind Design / Geson Skandiatryckeriet. Götaverksgatan 1, 417 55 Göteborg info@visionlundby.goteborg.se

Creative Support / Ivelind Design / Geson Skandiatryckeriet. Götaverksgatan 1, 417 55 Göteborg info@visionlundby.goteborg.se Creative Support / Ivelind Design / Geson Skandiatryckeriet V I S I O N L U N D B Y 2 0 0 3 www. visionlundby. goteborg.se Götaverksgatan 1, 417 55 Göteborg info@visionlundby.goteborg.se Kort om 2003 2003

Läs mer

Bilpooler i Lundby Sammanställning av delprojektet Bilpooler i Lundby Hösten 2000 - juni 2005

Bilpooler i Lundby Sammanställning av delprojektet Bilpooler i Lundby Hösten 2000 - juni 2005 Bilpooler i Lundby Sammanställning av delprojektet Bilpooler i Lundby Hösten 2000 - juni 2005 Lundby Mobility Centre, Trafikkontoret, Göteborg Projektledare Lundby Mobility Centre Ulla Robertsson, tel

Läs mer

Förord. Göteborg. Lisa Sundell Göteborgs Stad Trafikkontoret

Förord. Göteborg. Lisa Sundell Göteborgs Stad Trafikkontoret Lundby Mobility Centre -en del av Göteborgs Stad Trafikkontoret 2000-2007 Förord Lundby Mobility Centre har haft som syfte att utveckla och pröva metoder för att påverka invånarnas och arbetsplatsernas

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

nyhetsbrev newsletter

nyhetsbrev newsletter Lundby Mobility Centre har flyttat till Eriksberg Lundby Mobility Centre har flyttat in i ny, publik lokal på Sagolandsvägen. Med detta hoppas vi kunna erbjuda ytterligare mer utåtriktade aktiviteter för

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel Avdelningen för Strategisk Trafikplanering

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel Avdelningen för Strategisk Trafikplanering GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel 508 264 91 Avdelningen för Strategisk Trafikplanering Dnr 03-300-3698:1 2004-11-23 TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-12-14 Till Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne

Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Transporter är en viktig del i Skånes utveckling. Samverkan för att skapa hållbara transportlösningar är ett prioriterat arbetsområde i regionen. Skåne

Läs mer

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL Trafiknytt från SKL Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj Patrik Wirsenius, SKL Aktuella SKL-projekt inom trafik - TRAST 3, ny utgåva 2014-15 - Gångbar stad, ny handbok - Trafiksäkra staden, ny handbok

Läs mer

I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN

I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN FÖRSLAG på överenskommelse. Företagen får vara med och välja om de vill genomföra alla eller bara vissa delar av projektet. Överenskommelse mellan: Energikontor Sydost och NN-företag för projektet PROJEKTBESKRIVNING

Läs mer

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Agenda 21-vision, och klimatmål i miljöledningssystem Mål: Koldioxidutsläppen ska minska med 15 % mellan 1998-2005 i kommunförvaltningen

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

SUMO: Pedal for Medal Av: Emma Ödling

SUMO: Pedal for Medal Av: Emma Ödling SUMO: Pedal for Medal Av: Emma Ödling Övergripande syfte Att arbetspendlare som normalt tar bilen till arbetet börjar cykla mer. Stimulera de som redan cyklar att cykla mer. Få de som cyklar till jobbet

Läs mer

Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand

Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand HASTA Program för kunskaps- och kompetensuppbyggnad rörande den Hållbara och Attraktiva Stadstrafiken Vid Institutionen

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand

Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand HASTA Program för kunskaps- och kompetensuppbyggnad rörande den Hållbara och Attraktiva Stadstrafiken Vid Institutionen

Läs mer

På hållbar väg i Norrköpings kommun

På hållbar väg i Norrköpings kommun 2011-09-23 På hållbar väg i Norrköpings kommun Vad är Hållbart Resande? Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och påverka resandet innan

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Cykelinvesteringar och informationsåtgärder inom projektet Hållbara Järva. Genomförandebeslut.

Cykelinvesteringar och informationsåtgärder inom projektet Hållbara Järva. Genomförandebeslut. Kristofer Tengliden Trafikplanering 08-508 263 74 kristofer.tengliden@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2010-05-18 Cykelinvesteringar och informationsåtgärder inom projektet Hållbara

Läs mer

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Mobility management ett modernt sätt att planera Med mobility management vill Huddinge kommun underlätta hållbara transporter och minska bilanvändningen

Läs mer

Stockholms cykeldag 8/6 2006

Stockholms cykeldag 8/6 2006 Stockholms cykeldag 8/6 2006 En dag tillägnad Stockholms cyklister RAPPORT 2 Augusti 2006 Innehållsförteckning BAKGRUND...5 STOCKHOLMS CYKELDAG DEN 8 JUNI 2006...6 SYFTE...6 TIDIGARE ÅR...6 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Hela Dalarna Cyklar utmaningen

Hela Dalarna Cyklar utmaningen Projektredovisning till Trafikverket Hela Dalarna Cyklar utmaningen Syfte Syftet med Hela Dalarna Cyklars cykelutmaning är att locka fler att cykla mer - för hälsa, miljö och plånbok. Att genom samverkan

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin!

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin! Cykelutmaningen är ett verktyg för er som vill uppnå era miljöoch friskvårdsmål. En rolig lagtävling där deltagarna samlar poäng till laget genom att gå, cykla och åka kollektivt till och från jobbet.

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Resvanor hos studenter på Pedagogen

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Tjänsteärende 2009-12-08 Inrätta lånecykelsystem i Södertälje, remiss om motion av centerpartiets fullmäktigegrupp

Tjänsteärende 2009-12-08 Inrätta lånecykelsystem i Södertälje, remiss om motion av centerpartiets fullmäktigegrupp 1 (4) 2009-12-08 Tjänsteskrivelse Dnr Skriv här Kontor Miljökontoret/ Miljöstrategen Handläggare Ebba Jordelius 08-523 043 65 Ebba.jordelius@sodertalje.se Miljönämnden Inrätta lånecykelsystem i Södertälje

Läs mer

Hälsotrampare är ett begrepp som används i ett antal städer runt om i Sverige. Projektidén kommer ursprungligen från Danmark men har sen genomförts

Hälsotrampare är ett begrepp som används i ett antal städer runt om i Sverige. Projektidén kommer ursprungligen från Danmark men har sen genomförts Hälsotrampare är ett begrepp som används i ett antal städer runt om i Sverige. Projektidén kommer ursprungligen från Danmark men har sen genomförts av flera svenska kommuner. Dess syfte är att få personer

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Rapport 7214, 2011 Trafik och väg Institutionen för Teknik och samhälle LTH, Lunds Universitet Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Lena Winslott Hiselius

Läs mer

Hållbara familjer i Gävle

Hållbara familjer i Gävle 2008-08-21 Sid 1 (6) Projektbeskrivning Hållbara familjer i Gävle Ö V E R G R I P A N D E P L A N E R I N G Kommunledningskontoret, 801 84 Gävle, Sverige Besöksadress Drottningg 22 Tfn 026-17 80 00 (vx),

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sveriges bästa cykelstad handlingsplan Bilaga: Sveriges bästa cykelstad - åtgärdslista 2016-03-02 ver 0.4 Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Läs mer

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99 Utvärdering av Klimatmatchen 203 i Skåne November 203, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse och resorna till

Läs mer

2007-05-28. Framtidsvägen

2007-05-28. Framtidsvägen Framtidsvägen Att i praktiken tillämpa de första två stegen i fyrstegsprincipen. Ett samarbete mellan regionens största kommuner för ett hållbart vägtransportsystem. Ulf Pilerot, projektledare Hållbart

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

År 2020 Fler rör sig i staden

År 2020 Fler rör sig i staden År 2020 Fler rör sig i staden Men färre skadas i trafiken Trafiksäkerhetsprogrammet 2010 2020 antogs av Trafiknämnden i december 2009. Programmet ger inriktningen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Projektbeskrivning Skåne trampar 2008

Projektbeskrivning Skåne trampar 2008 Projektbeskrivning Skåne trampar 1 1 (8) Projektbeskrivning Skåne trampar 2008 Bakgrund Hållbar Mobilitet Skåne, HMSkåne, startade sin verksamhet i slutet av 2006. HMSkåne är ett regionalt centrum för

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Hållbart resande Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se Innehåll Varför hållbart resande? Vad menas med ett hållbart resande? Hur kan man jobba med hållbart resande? Vilka är vinsterna? Hållbart resande och

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Verksamhetsplan 2015-01-19 Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Dokumentet är beslutat och antaget den 2014-01-14 av styrgruppen för Hållbart Resande. I gruppen ingår kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Erfarenhet av cykel.

Erfarenhet av cykel. Erfarenhet av cykel. - Kommunal erfarenhet i 12 år. Påverka internt att prioritera cykling, påverka innevånarna att cykla. - Fyra år på regional nivå i Trafikverket för att öka hållbart resandet. 1 2012-12-13

Läs mer

Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040

Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040 Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040 Datum 2016-11-30 Dnr KS 2014/0321-212 Beslutad: styrgrupp, tjänstemän 2016-11-30 styrgrupp,

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Hälsa hos gående och cyklister nya forskningsprojektet PASTA

Hälsa hos gående och cyklister nya forskningsprojektet PASTA Hälsa hos gående och cyklister nya forskningsprojektet PASTA Annika Nilsson Footer 1 Om forskningsprojektet PASTA Startade i november 2013 och ska pågå i 4 år Det största forskningsprojektet i Sverige

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad. Beslut om remiss

Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad. Beslut om remiss Sida 1 (5) 2015-08-28 Handläggare Fariba Daryani 08-508 400 34 Till Trafiknämnden 2015-09-24 Lovisa Strandlund 08-508 261 31 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad. Beslut om remiss Förslag

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3

Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3 Cykelfokus Moheda Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3 Bakgrund I december 2014 antogs en fördjupad översiktsplan för Moheda tätort. Processen att ta fram denna var en dominerande del av Alvesta

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

VISION LUNDBY 2004. Creative Support / Ivelind Design / Dalsjöfors Tryckeri. Götaverksgatan 1, 417 55 Göteborg info@visionlundby.goteborg.

VISION LUNDBY 2004. Creative Support / Ivelind Design / Dalsjöfors Tryckeri. Götaverksgatan 1, 417 55 Göteborg info@visionlundby.goteborg. VISION LUNDBY 2004 Creative Support / Ivelind Design / Dalsjöfors Tryckeri www.visionlundby. goteborg.se Götaverksgatan 1, 417 55 Göteborg info@visionlundby.goteborg.se Lundby Mobility Centre Götaverksgatan

Läs mer

Vårt arbete. Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are. Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö

Vårt arbete. Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are. Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö Vårt arbete Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö Mölndal cirka 2 200 medarbetare och ca 300 entreprenörer och konsulter Varför valde

Läs mer

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Frågor för framtagande av ny medlemsutvecklingsstrategi: A. MEDLEMMAR I LRF Vad gör en medlem nöjd? - Medlemsrabatter

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering?

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? - Erfarenheter från Hållbart Resande i praktiken Tankesmedja 3 maj 2011, Hässleholm Björn Wendle, Trivector Idéskrift

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet?

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? A R B E T S G I V A R T I P S Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? Vad vinner arbetsgivaren på att verka för att fler anställda cyklar till och från arbetsplatsen?

Läs mer

nyhetsbrev newsletter

nyhetsbrev newsletter Nr 4-2006 Sid 1/2 Halvtid i rescoachprojektet Rescoachprojektets 64 deltagare har nu avverkat drygt halva tiden i projektet. Att ställa bilen och cykla, åka kollektivt och promenera har gått över förväntan.

Läs mer

Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla!

Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Hur tillgänglig är din kommun eller region? Mobilitet är en viktig komponent i våra liv vi är i regel rörliga varje dag. Vi går i skolan, besöker läkaren

Läs mer

Bilfri dag 22 september 2001

Bilfri dag 22 september 2001 SVENSKA SAMMANFATTNING Bilaga KOMMUNFÖRBUNDET 2001-04-09 1 (5) Gatu- & fastighetssektionen Bengt Skagersjö Bilfri dag 22 september 2001 Målsättning 2000 Den övergripande målsättningen med kampanjen år

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen. Turistcykellederna Cykelvasan Fler

Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen. Turistcykellederna Cykelvasan Fler Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen Turistcykellederna Cykelvasan Fler Sanningar och myter 1. Cyklingen ökar! Eller är det Cyklingen

Läs mer

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun LundaMaTs Miljöanpassat transportsystem LundaMaTs ger resultat nn o o i i ss r r e e v v t t r r Ko av rapporten Uppmärksamhet och effekter av LundaMaTs Ill. Peter Jönsson Dokumentinformation Titel LundaMaTs

Läs mer

Introduktion till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter

Introduktion till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter 1 till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter Denna introduktion till ämnet energibesparing och hållbara transporter riktar sig till personer som arbetar med invandrare, och som vill stödja

Läs mer

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Dnr xxx (se avtalet) Bilpoolslansering i Hammarby sjöstad SLUTRAPPORT SAMMANFATTNING... 2 PROJEKTET... 2 BESKRIVNING... 2 TIDPLAN... 2 MÅL... 2 REFERENSOBJEKT...

Läs mer

Trafikdiplomerad skola

Trafikdiplomerad skola 2012-09-21 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafikdiplomerad skola Att arbeta långsiktigt med trafiksäkerhet är avgörande för vilken effekt trafikundervisningen har. Det är det lilla arbetet i vardagen som

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektplan Deltagande i Uthållig kommun etapp 3 Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-07-04 Mora kommun deltar tillsammans med ett 30-tal andra svenska

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

VISION LUNDBY Creative Support / Ivelind Design / Dalsjöfors Tryckeri. Norra Skeppspromenaden 16, Göteborg goteborg.

VISION LUNDBY Creative Support / Ivelind Design / Dalsjöfors Tryckeri. Norra Skeppspromenaden 16, Göteborg  goteborg. VISION LUNDBY 2005 Creative Support / Ivelind Design / Dalsjöfors Tryckeri Norra Skeppspromenaden 16, 417 63 Göteborg info@visionlundby.goteborg.se www.visionlundby. goteborg.se Kort om 2005 2005 Året

Läs mer

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström MAXSUMO Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011 Av: Ida Lundström Övergripande syfte Aktiviteten går ut på att få vanebilister att bryta sin vana (köra bil) och istället ta buss till och från arbetet.

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet Nationell strategi för ökad och säker cykling Nationell strategi Regeringen avser att arbeta för en ökad och säker cykling. Ett led i detta arbete är att i dialog med berörda aktörer ta fram en nationell

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:277. Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:277. Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:277 av Emma Wallrup m.fl. (V) Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Cykelhandlingsplan 2011-2015. Mål och åtgärder

Cykelhandlingsplan 2011-2015. Mål och åtgärder Cykelhandlingsplan 2011-2015 Mål och åtgärder Antagen av gatunämnden 2 maj, 2011 Inledning Visionen: Mölndal är en etablerad cykelstad där cykeln är en naturlig del av vardagen. Ökad cykling är ett av

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit?

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? 2014-06-12 Björn Wedeby, Skånetrafiken COMPANY LOGO, (white on transparent background) MalmöExpressen Sveriges bästa stadsbusslinje Den gemensamma

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer