RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN"

Transkript

1 RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005

2 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004 Bästa ResMed-anställd: ResMed har åtagit sig att bedriva sin affärsverksamhet på ett sätt som är förenligt med högsta affärsetiknormer. Vi är skyldiga våra anställda, aktieägare, kunder, leverantörer, samhällsrepresentanter och andra affärskontakter att vara ärliga, rättvisa och rättframma i samtliga våra affärsaktiviteter. Som anställd i ResMed ställs du varje dag inför ett antal affärsbeslut. Det är ditt personliga ansvar att upprätthålla företagets höga affärsetiknormer i var och en av dessa situationer. Det är omöjligt för våra förhållningsregler och etik för affärsuppträdande att beröra alla de situationer som du kan tänkas ställas inför. Om du använder ditt goda affärsomdöme och din erfarenhet, är det troligt att dina affärsbeslut inte ger upphov till några etiska problemställningar. När du står inför ett etiskt problem, hoppas vi att dessa förhållningsregler kan vara till hjälp för dig att göra det rätta valet. Vi uppmuntrar dig att ta tillfället i akt att gå igenom våra principer och att diskutera alla frågor du kan tänkas ha med din chef eller direkt med den juridiska avdelningen. Riktlinjerna som finns i dessa förhållningsregler skall följas på alla nivåer i denna organisation av våra chefer, tjänstemän och anställda. Vi förlitar oss på att du upprätthåller våra kärnvärderingar och utför våra affärer ärligt, rättvist och med integritet. Vänligen, Peter Farrell, verkställande direktör

3 INLEDNING Syfte Dessa förhållningsreler för affärsuppförande och etik innehåller allmänna riktlinjer för handläggning av företagets affärer på ett sätt som är förenligt med affärsetikens högsta normer. Dessa förhållningsregler gäller för ResMed Inc och alla våra dotterbolag. De gäller för alla våra chefer, tjänstemän och övriga anställda. Vi kallar alla personer som täcks av dessa förhållningsregler Företagets anställda eller helt enkelt anställda. Vi kallar också vår CEO (verkställande direktör) och vår vice verkställande direktör och CFO (finanschef) för huvudfinansansvariga. Söka hjälp och information Förhållningsreglerna är inte avsedda att vara en fullständig regelbok och kan inte beröra alla situationer som du kan komma att stöta på. Om du känner obehag inför en situation och tvekar om huruvida den hanteras enligt företagets etiska normer skall du söka hjälp. Vi uppmanar dig att i första hand kontakta din chef för hjälp. Om din chef inte kan besvara din fråga eller om du känner dig illa till mods att tala med din chef, kontaktar du den juridiska avdelningen genom att ringa till David Pendarvis, vår chefsjurist och etiska chef på +1 (858) , eller skicka e-post till Rapportering av överträdelser av förhållningsreglerna Alla anställda är skyldiga att rapportera kända eller misstänkta överträdelser av dessa förhållningsregler, precis som du skulle göra för alla andra sorters överträdelser av lagar, regler, föreskrifter eller principer som gäller för företaget. Om du känner till eller misstänker någon överträdelse av förhållningsreglerna, skall du omgående rapportera uppförandet för din chef. Din chef kommer att ta kontakt med en representant för den juridiska avdelningen, som kommer att arbeta med dig och din chef för att undersöka ditt bekymmer. Om du känner dig olustig inför tanken på att rapportera uppförandet till din chef, eller om du inte får ett tillfredsställande svar, kan du kontakta den juridiska avdelningen direkt. Alla rapporter om kända eller misstänkta överträdelser av dessa förhållningsregler kommer att hanteras på känsligt sätt och med diskretion. Din chef, den juridiska avdelningen och företaget skyddar din konfidentialitet så långt det är möjligt med hänsyn till gällande lag och företagets behov av att undersöka ditt bekymmer. Det är företagets policy att alla anställda som överträder förhållningsreglerna skall tillmätas lämpligt disciplinstraff, vilket kan inbegripa avsked från anställningen. Detta beslut kommer att baseras på fakta och omständigheter i varje enskild situation. Anställda som överträder dessa förhållningsregler kan utsätta sig för betydande skadestånd, böter och fängelse. Företaget kan också ådömas betydande böter rykte och samhällsställning kan skadas. Ditt uppförande som representant för företaget kan få allvarliga

4 konsekvenser för både dig själv och företaget, om du inte efterlever lagen eller dessa förhållningsregler. Princip mot vedergällning Företaget förbjuder vedergällning mot en anställd som, i god tro, försöker hjälpa till eller rapportera kända eller misstänkta överträdelser. Alla repressalier eller all vedergällning mot en anställd som i god tro sökt hjälp eller lämnat in en rapport, kommer att bli föremål för disciplinär åtgärd inklusive risk för avsked. Dispens från förhållningsreglerna Dispens från dessa förhållningsregler kan endast ges av en person i företagsledande funktion i företaget. Eventuell dispens från dessa förhållningsregler för våra chefer, personer i företagsledande funktion eller annan huvudfinansansvarig, kan endast ges av vår bolagsstyrelse för våra direktörer eller av en behörig kommitté för bolagsstyrelsen och kommer att offentliggöras på vår webbplats inom fem arbetsdagar eller på annat sätt enligt kraven i lagen eller enligt New Yorkbörsens regler. INTRESSEKONFLIKTER Identifiering av potentiella intressekonflikter En intressekonflikt kan uppstå när en anställds privata intressen stör, eller rimligen kan verka störa företagets intressen som helhet. Du bör undvika alla privata intressen som påverkar din förmåga att agera i företagets intresse eller som gör det svårt att utföra ditt arbete objektivt och effektivt. Det är inte alltid så enkelt att identifiera potentiella intressekonflikter. Följande situationer är exempel på intressekonflikter. Anställning hos tredje part. Ingen anställd skall vara anställd av eller tjänstgöra som chef i eller tillhandahålla några tjänster till ett företag som är kund, leverantör eller konkurrent till företaget. Oegentliga personliga förmåner. Ingen anställd får erhålla några betydande personliga förmåner eller favörer på grund av sin befattning inom företaget. Finansiella intressen. Ingen anställd skall ha något betydande finansiellt intresse (ägande eller på annat sätt) i något företag som är kund, leverantör eller konkurrent till företaget. Ett betydande finansiellt intresse innebär (i) att äga mer än 10 % av en kunds, leverantörs eller konkurrents aktiekapital eller (ii) en investering i en kund, leverantör eller konkurrent som representerar mer än 10 % av den anställdes totala tillgångar. Lån eller andra finansiella transaktioner. Ingen anställd skall erhålla lån eller garantier för personliga åtaganden från eller ingå något avtal om andra personliga

5 finansiella transaktioner med något företag som är kund, leverantör eller konkurrent till företaget. Denna riktlinje förbjuder inte transaktioner mellan två oberoende parter med banker, mäklarfirmor eller andra finansiella institutioner. Tjänstgöring i styrelser och kommittéer. Ingen anställd skall tjänstgöra i en styrelse eller stiftelse eller i en kommitté för någon enhet (vare sig vinstgivande eller ideell), vars intressen rimligtvis kan antas stå i konflikt med företagets. Familjemedlemmars agerande. Familjemedlemmars agerande utanför arbetsplatsen kan också ge upphov till intressekonflikter som beskrivs ovan, eftersom de kan influera en anställds objektivitet vid beslutsfattande på företagets vägnar. För dessa förhållningsreglers syften innefattar familjemedlemmar din make/maka eller partner, bröder, systrar, föräldrar, svärföräldrar och barn, vare sig dessa relationer är via blodsband eller adoption. Om du är osäker på huruvida ett särskilt företag är en kund, leverantör eller konkurrent, är du välkommen att kontakta den juridiska avdelningen för assistans. Avslöjande av intressekonflikter Företaget kräver att de anställda avslöjar alla situationer som rimligen kan förväntas ge upphov till en intressekonflikt. Om du misstänker att du har en intressekonflikt eller någonting som andra rimligen kan uppfatta som en intressekonflikt, måste du rapportera det till din chef eller till den juridiska avdelningen. Din chef eller den juridiska avdelningen kommer att arbeta tillsammans med dig för att avgöra om du har en intressekonflikt eller inte och om du har det, hur du kan lösa problemet på bästa sätt. Trots att intressekonflikter inte automatiskt är förbjudna, är de inte önskvärda och kan bara undvikas enligt beskrivning i Dispens från förhållningsreglerna ovan. FÖRETAGSMÖJLIGHETER Som anställd i företaget är du skyldig att föra fram företagets intressen när sådana möjligheter yppas. Om du upptäcker eller affärsmöjlighet genom användning av företagets egendom, information eller på grund av din position inom företaget, skall du först presentera affärsmöjligheten för företaget innan du går vidare och utvecklar möjligheten i din individuella kapacitet. Ingen anställd får utnyttja företagets egendom, information eller sin position i företaget för personlig vinning eller konkurrera med företaget. Du skall redovisa för din chef de villkor som gäller för varje affärsmöjlighet, som täcks av dessa förhållningsregler, som du vill utveckla. Din chef kontaktar den juridiska avdelningen och lämplig ledningspersonal för att avgöra huruvida företaget önskar gå vidare och utveckla affärsmöjligheten. Om företaget avstår från sin rätt att utveckla affärsmöjligheten kan du själv göra det på samma villkor som ursprungligen föreslagits och som överensstämmer med övriga etiska riktlinjer som redovisas i dessa förhållningsregler.

6 SEKRETESSBELAGD INFORMATION Anställda har tillgång till en rad olika sekretessbelagda informationskällor under sin anställning i företaget. Sekretessbelagd information innefattar all icke-offentlig information som kan vara till nytta för konkurrenter, eller, om den avslöjas, kan skada företaget eller dess kunder. Anställda är skyldiga att skydda all konfidentiell information om företaget eller tredje part med vilka företaget genomför affärer utom i de fall när offentliggörande har auktoriserats eller utgör ett juridiskt nödvändigt villkor. En anställds skyldighet att skydda konfidentiell information fortsätter efter att han eller hon har lämnat företaget. Icke auktoriserat avslöjande av konfidentiell information kan orsaka konkurrensskador på företaget eller dess kunder och kan resultera i juridiskt ansvar för dig och företaget. Alla frågor eller problem beträffande huruvida avslöjande av företagsinformation är ett juridiskt nödvändigt villkor skall omgående tas upp med den juridiska avdelningen. KONKURRENS OCH HEDERLIGT HANDLINGSSÄTT Alla anställda skall försöka handla hederligt mot sina medarbetare och mot företagets kunder, leverantörer och konkurrenter. Anställda skall inte dra orättvisa fördelar av någon genom manipulering, hemlighållande, missbruk av privilegierad information, felrepresentation av väsentliga fakta eller andra icke hederliga affärsmetoder. Kundrelationer Våra affärsframgångar beror på vår förmåga att utveckla bestående kundrelationer. Företaget har ett åtagande att göra affärer med kunderna på ett rättvist och ärligt sätt och med integritet. I synnerhet bör du tänka på följande riktlinjer när du gör affärer med kunder: Information som vi ger till kunder skall vara korrekt, fullständig så vitt vi vet och uppfylla gällande föreskrifter. Anställda skall inte medvetet förvränga information till kunderna. Anställda skall inte vägra att sälja, serva eller underhålla produkter som företaget har producerat bara därför att en kund köper produkter från en annan leverantör. Representation mot kunder skall inte överstiga rimlig och sedvanlig affärssed. Anställda skall inte tillhandahålla representation eller andra förmåner som skulle kunna tolkas som lockbete för kundens inköpsbeslut. All information som vi erhåller från kunder beträffande patienthälsovård skall hållas konfidentiell och skyddad från obehörig tillgång eller avslöjande. Leverantörsrelationer Företaget gör affärer med sina leverantörer på ett rättvist och ärligt sätt. Det betyder att relationerna med våra leverantörer grundas på pris, kvalitet, service och rykte,

7 bland andra faktorer. Anställda som arbetar med leverantörer måste noga vakta på sin objektivitet. Specifikt får ingen anställd acceptera eller be om några personliga förmåner från en leverantör eller potentiell leverantör som kan tänkas äventyra den objektiva utvärderingen av leverantörens produkter och priser. Anställda får ge och ta emot kampanjartiklar med nominellt värde eller måttlig representation inom gränserna för vad som kan anses vara ansvarig och sedvanlig affärssed. Konkurrentrelationer Företaget arbetar med fri och öppen konkurrens på marknaden. Anställda skall undvika åtgärder som skulle kunna vara mot lagarna som styr konkurrens på marknaden inklusive federala och statliga antitrustlagar. Sådana åtgärder omfattar felaktig användning och/eller missbruk av konkurrenters konfidentiella information eller att göra falska uttalanden om konkurrenternas affärer och affärsmetoder. SKYDD OCH ANVÄNDNING AV FÖRETAGETS TILLGÅNGAR Anställda skall skydda företagets tillgångar och se till att de används effektivt och endast för legitima affärssyften. Stöld, vårdslöshet och slöseri har en direkt inverkan på företagets lönsamhet. Användning av företagets medel eller tillgångar, vare sig för personlig vinning eller ej, för olagliga eller olämpliga ändamål, är förbjudet. För att garantera skydd och korrekt användning av företagets tillgångar måste varje anställd göra följande: Utöva rimlig försiktighet för att förhindra stöld, skador eller missbruk av företagets egendom. Rapportera faktiska och misstänkta stölder, skador eller missbruk av företagets egendom till en chef. Använda företagets telefonsystem, andra elektroniska kommunikationstjänster, skriftligt material och annan egendom huvudsakligen för affärsrelaterade syften. Skydda alla elektroniska program, data, kommunikationer och skriftligt material från obehörig åtkomst av andra Använda företagets egendom endast för legitima syften enligt den behörighet som du tilldelas i samband med ditt arbetsansvar. Anställda skall vara medvetna om att företagets egendom omfattar alla data och kommunikationer som skickas över eller tas emot till eller genom företagets elektroniska eller telefoniska system. Företagets egendom omfattar också alla skriftliga kommunikationer. Anställda och andra användare av denna egendom skall inte förvänta sig något privatlivsskydd avseende dessa kommunikationer och data. I den omfattning som lagen tillåter har företaget möjlighet och reserverar sig rätten att kontrollera all elektronisk och telefonisk kommunikation. Dessa kommunikationer kan också bli föremål för avslöjande till polis- eller andra myndigheter.

8 FÖRETAGETS REDOVISNING Exakt och tillförlitlig redovisning är avgörande för vår verksamhet. Vår redovisning är grunden för dokumentation om vår resultaträkning, våra finansiella rapporter och andra offentliggöranden till allmänheten, och de styr beslutsfattande och strategiska planering. Företagets redovisning inkluderar kontoinformation, lönelistor, tidkort, rese- och kostnadsräkningar, e-post, konto- och finansiella data, mätresultat och prestationsprotokoll, elektroniska datafiler och alla andra register som förs i den ordinarie verksamheten. All företagsredovisning måste vara komplett, korrekt och tillförlitlig i alla väsentliga avseenden. Oredovisade eller oregistrerade fonder, betalningar eller intäkter är inte i överensstämmelse med våra affärsmetoder och är förbjudna. Du ansvarar för att du förstår och efterlever all redovisningspolicy som antagits av företaget. Fråga din chef om du har några frågor. RIKTIGHETEN I FINANSIELLA RAPPORTER OCH ANDRA OFFENTLIGA KOMMUNIKATIONER I egenskap av börsnoterat företag är vi underställda olika finansiella lagar, föreskrifter och rapporteringskyldigheter. Både federal lag och våra policies kräver offentliggörande av exakt och komplett information om företagets affärer, finansiella tillstånd och verksamhetsresultat. Felaktig, ofullständig eller för tidig rapportering tolereras inte och kan allvarligt skada företaget och resultera i juridiskt ansvar. Företagets finansansvariga tjänstemän och andra anställda som arbetar i finansavdelningen har speciellt ansvar för att kontrollera att alla våra finansiella rapporter är fullständiga, rättvisa, exakta, lägliga och förståeliga. Dessa anställda måste förstå och strikt följa allmänt accepterade redovisningsprinciper och alla normer, lagar och föreskrifter för redovisning och finansiell rapportering av transaktioner, uppskattningar och prognoser. EFTERLEVNAD AV LAGAR OCH FÖRESKRIFTER Förutom de riktlinjer som finns i dessa förhållningsregler är varje anställd ansvarig att följa och efterleva alla de lagar, regler och föreskrifter som gäller för företaget. Dessa inkluderar lagar som gäller mutor, tillverkning, distribution och försäljning av medicinska instrument, bedrägeri och missbruk, olaglig provision, copyright, varumärken och handelssekretess, informationshemlighet, insiderhandel (täcks mera i detalj nedan), olagliga politiska bidrag, antitrustförbud, utländskt bedrägligt förfarande, att ge och ta emot gratifikationer, miljörisker, diskriminering eller trakasserier mot anställda, företagshälsovård och säkerhet, falsk eller missledande finansiell information eller missbruk av företagstillgångar. Företaget förväntar sig att du skall förstå och efterleva alla lagar och föreskrifter som gäller för din befattning. Om det finns några tveksamheter beträffande huruvida en åtgärd är laglig eller inte, skall du be om råd från din chef eller den juridiska avdelningen.

9 EFTERLEVNAD AV LAGARNA OM INSIDERHANDEL Det är förbjudet för företagets anställda att handla med aktier, konvertibla obligationer och andra handlingar från ResMed Inc. medan de har tillgång till icke offentlig information om företaget. Företagets anställda är dessutom förbjudna att rekommendera, tipsa eller föreslå att någon annan köper eller säljer aktier eller andra företagshandlingar på basis av väsentlig icke offentlig information. Anställda i företaget som erhåller viktig icke offentlig information om ett annat företag under sin anställning är förbjudna att handla med detta företags aktier eller handlingar medan de har sådan information i sin ägo eller att tipsa andra att handla på grundval av sådan information. Överträdelse av lagarna om insiderhandel kan leda till höga böter och åtal förutom disciplinära åtgärder från företaget, till och med avsked från anställningen. Information är icke offentlig om den inte har gjorts allmänt tillgänglig för allmänheten genom ett pressmeddelande eller på annat sätt som avser att sprida informationen i vida kretsar. Information är viktig om en normal investerare skulle anse den viktig i ett beslut om att köpa, hålla kvar eller sälja aktier eller andra handlingar. Som tumregel gäller att all information som kan påverka värdet på aktier eller andra handlingar skall anses viktig. Exempel på information som allmänt betraktas som viktig inkluderar följande: Finansiella resultat eller prognoser eller information som tyder på att ett företags resultat kan komma att överstiga eller understiga tidigare prognoser eller förväntningar Viktiga nya produkter eller tjänster Pågående eller tilltänkta företagsköp eller försäljningar inklusive sammanslagningar, uppköpserbjudanden eller förslag om joint ventures Eventuella förändringar i ledningen eller förändringar av företagets kontroll Pågående eller tilltänkta offentliga försäljningar av skulder eller aktier Företagsköp eller förlust av betydande kund eller kontrakt Signifikanta avskrivningar Initiering av eller förlikning i betydande domstolsprocess Förändring av företagets revisorer eller meddelande från revisorerna att företaget inte längre kan förlita sig på revisionsrapporten. Lagarna mot insiderhandel är specifika och komplexa. Alla frågor om information som du kan tänkas ha eller om handel du har gjort med företagets handlingar skall omgående tas upp med den juridiska avdelningen. Förutom de riktlinjer som beskrivs i dessa förhållningsregler gäller mer detaljerade procedurer för företagets styrelsemedlemmar, ledningsgrupp och vissa andra utsedda individer. Dessa procedurer kommuniceras separat till berörda personer. Om du har några frågor om dessa andra procedurer kontaktar du den juridiska avdelningen genom att ringa David Pendarvis på +1 (858) , eller skicka e-post till

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Etiska förhållningsregler inom Axfood

Etiska förhållningsregler inom Axfood Stockholm, 2012-11-05 Etiska förhållningsregler inom Axfood Som ett av Sveriges större företag och dagligvarukoncerner, har Axfood ett brett kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners. Vissa har

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning MRV Communications, Inc. December 2003 SYFTE OCH OMFATTNING Sedan vårt företag grundades 1988, har vi på MRV Communications insisterat på att alla

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

Företagspolicy. Melship

Företagspolicy. Melship Företagspolicy Melship 1 Innehållsförteckning Om företagspolicyn sida 4 Vårt förhållande till varandra sida 5 Vårt förhållande till företaget sida 7 Vårt förhållande till bolagsstyrelsen sida 8 Vårt förhållande

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

XERIUM TECHNOLOGIES, INC. FÖRETAGETS AFFÄRSETIK OCH UPPFÖRANDEKOD

XERIUM TECHNOLOGIES, INC. FÖRETAGETS AFFÄRSETIK OCH UPPFÖRANDEKOD XERIUM TECHNOLOGIES, INC. FÖRETAGETS AFFÄRSETIK OCH UPPFÖRANDEKOD Xerium Technologies, Inc. Företagets affärsetik och uppförandekod Allmän policy Det är policy för Xerium Technologies och dess dotterbolag

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii

INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii Uppförandekod 1 INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii KBR:s Uppförandekod... 1 Hälsa, säkerhet, trygghet och miljö.................................... 3 Lika

Läs mer

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY INTRESSEKONFLIKTSPOLICY Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Översikt... 2 3 Definitioner... 2 4 Process för hantering av intressekonflikter... 3 4.1 Identifiering... 3 4.2 Rapportering... 3 4.3 Bedömning

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

TeliaSoneras etiska riktlinjer

TeliaSoneras etiska riktlinjer 2015-03-16 1 (6) TeliaSoneras etiska riktlinjer TeliaSonera har antagit principer för koncernens etiska riktlinjer. I vår verksamhet förväntar vi oss att all personal på TeliaSonera ska följa dessa riktlinjer

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Etiska förhållningsregler inom Axfoodkoncernen

Etiska förhållningsregler inom Axfoodkoncernen Stockholm, 2015-05-08 koncernen Som ett av Sveriges större företag och dagligvarukoncerner, har Axfood ett brett kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners. Vissa har vi affärsrelationer med idag,

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

ETIKREGLER FÖR AFFÄRSVERKSAMHET

ETIKREGLER FÖR AFFÄRSVERKSAMHET ETIKREGLER FÖR AFFÄRSVERKSAMHET Ett meddelande från vår CEO Till Beldens anställda: Det är med stor stolthet som jag presenterar Beldens Etikregler för affärsverksamhet. Detta dokument är den ytterst viktiga

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM

CMC MARKETS CHART FORUM CMC MARKETS CHART FORUM Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare

Läs mer

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Innehållsförteckning Ett meddelande från Matt Simoncini 3 Företagsöversikt 4 Vision och verksamhetsmål Presentation av Koden 5 6 Efterlevnad

Läs mer

Etiska och juridiska riktlinjer

Etiska och juridiska riktlinjer Vår mest värdefulla tillgång är vårt anseende när det gäller integritet och rättvisa. Detta anseende bestämmer våra affärer med kunder, säljare, konkurrenter och anställda. Etiska och juridiska riktlinjer

Läs mer

Det handlar om etik. Borealis etikpolicy

Det handlar om etik. Borealis etikpolicy Det handlar om etik Borealis etikpolicy 2 Det handlar om etik Introduktion Genom att upprätthålla våra värderingar säkerställer vi att Borealis etikpolicy inte bara är ord på papper, utan en inställning

Läs mer

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD INNEHÅLL 1 VD HAR ORDET...4 2 VAD STYR VÅRT UPPFÖRANDE...6 2 3 3 UPPFÖRANDE MÄNNISKOR EMELLAN... 10 4 AFFÄRSETIK...14 5 ATT SKYDDA FÖRETAGETS TILLGÅNGAR... 18 6 KOMMUNIKATION...

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Agera med integritet Jorden runt The REAL Thing På RÄTT sätt Agera med integritet. Var uppriktig. Följ lagen. Rätta dig efter reglerna. Ta ansvar

Läs mer

REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER. Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter:

REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER. Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter: REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter: Konsekvent höga krav på agerandet är av största vikt för att vi ska uppfylla och överträffa förväntningarna

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter

Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter Ett meddelande från GE På General Electric Company ( GE ) har vi åtagit oss att agera med obeveklig regelefterlevnad

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är.

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är. 2012-03-08 WHISTLEBLOWING RIKTLINJER Introduktion Enligt Sidas instruktion (2010:1080) ska myndigheten för att uppnå de biståndspolitiska målen i sin insatshantering särskilt motverka korruption och oegentligheter

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37)

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37) UPPFÖRANDEKODEN Innehållsförteckning 1. Mål och tillämpningsområde 1 2. Övriga gällande dokument 1 3. Allmänna principer för vårt agerande 1 3.1 Efterföljande av lagar och bindande förordningar 1 3.2

Läs mer

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen sid. 3 TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. VÄRDERINGAR Responsible Care sid. 4 Respekt och integritet sid.

Läs mer

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED I. INLEDNING Exide Technologies har etablerat Etikregler om god affärssed ( Normen ) i syfte att säkerställa att Exide Technologies och dess dotterbolag samt

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter

Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter Fastställd av styrelsen i Optimus Fonder AB den 26 november 2013 Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalle and LaSalle Investment Management Vendor Code of Conduct JONES LANG LASALLES BETEENDEKOD FÖR SÄLJARE Det är av yttersta vikt att anställda

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. Uppförandekod Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

10.6 Ersättningspolicy

10.6 Ersättningspolicy 10.6 Ersättningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig grund:

Läs mer

Board of Management E.ON AG E.ON-Platz 1 D-40479 Dusseldorf T +49 211 45 79-0 F +49 211 45 79-501. 26 januari 2010. Uppförandekod. Bästa medarbetare!

Board of Management E.ON AG E.ON-Platz 1 D-40479 Dusseldorf T +49 211 45 79-0 F +49 211 45 79-501. 26 januari 2010. Uppförandekod. Bästa medarbetare! 1 Board of Management E.ON AG E.ON-Platz 1 D-40479 Dusseldorf T +49 211 45 79-0 F +49 211 45 79-501 26 januari 2010 Uppförandekod Bästa medarbetare! En av de faktorer som kommer att hjälpa oss att nå målet

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Att göra det rätta. Förhållningsregler. Wolseley-koncernen

Att göra det rätta. Förhållningsregler. Wolseley-koncernen Att göra det rätta Förhållningsregler Meddelande från VD:n Våra värderingar En stabil grundval av gemensamma värderingar är viktigt hos Wolseley. De ger i synnerhet våra kunder tillförsikt om att de kommer

Läs mer

Våra principer och värderingar

Våra principer och värderingar Våra principer och värderingar Georg Fischers uppförandekod Förord av företagets styrelseordförande och VD Bästa kollegor, Georg Fischers uppförandekod är den grund vi baserar vår affärsverksamhet på.

Läs mer

Uppförandekod. Vi bryr oss! En sammanställning av de juridiska och etiska. normer som tillämpas inom Celesio

Uppförandekod. Vi bryr oss! En sammanställning av de juridiska och etiska. normer som tillämpas inom Celesio Uppförandekod En sammanställning av de juridiska och etiska normer som tillämpas inom Celesio Vi bryr oss! Information från företagsledningen Vi bryr oss! Celesio är ett ledande internationellt handelsbolag,

Läs mer

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan.

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan. Användarvillkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE www.toyota-forklifts.eu 2 2 VD S PROLOG Toyota Material Handling Europe ska vara det självklara förstahandsvalet för alla kunder som söker lösningar

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28 28 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Policy mot mutor och bestickning

Läs mer

Övervakning av regelbunden finansiell information

Övervakning av regelbunden finansiell information Rapport enligt FFFS 2007:17 5 kap 18 avseende år 2007 Övervakning av regelbunden finansiell information Inledning Nordic Growth Market NGM AB ( NGM-börsen ) har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10.

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10. Fastställd av styrelsen Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10 Innehåll Bakgrund... 2 Riskanalys... 2 Syftet med policyn... 2 Målsättning... 2 Syftet med rörlig ersättning till anställda... 2 Kriterier

Läs mer

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum.

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum. 14. Policy för Intressekonflikter Placerum Kapitalförvaltning AB Regelbok 2015 Sid. 2 (5) Policy för intressekonflikter Denna policy fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget)

Läs mer

Normer för uppträdande och etik i affärer

Normer för uppträdande och etik i affärer Normer för uppträdande och etik i affärer Alla medarbetare MEDDELANDE FRÅN VD Jag talar för alla oss på Black Box när jag säger att jag är mycket glad att du ingår i vårt gäng. Vi har funnits ända sedan

Läs mer

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct)

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER Affärsetik rör sig om mer än att undgå lagöverträdelser. Affärsetik handlar om hur vi uppför oss mot varandra och mot omvärlden.

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Etiska regler. Your ambition. Our passion.

Etiska regler. Your ambition. Our passion. Etiska regler Your ambition. Our passion. Innehållsförteckning Introduktion... 3 Målsättning... 3 Omfattning... 3 Etiskt engagemang... 3 Etiskt ställningstagande... 3 Värderingar... 3 Interna relationer...

Läs mer

WSPs AFFÄRSPRInciper Uppförandekod

WSPs AFFÄRSPRInciper Uppförandekod WSPs AFFÄRSPRInciper Uppförandekod WSPs affärsprinciper vägleder oss i alla affärsbeslut. De styr också sättet som vi uppträder och agerar på i vår dagliga verksamhet. Affärsprinciperna har fastställts

Läs mer

Antikorruptionspolicy

Antikorruptionspolicy Antikorruptionspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner...1 2. Bakgrund och syfte...1 3. Tillämplighet...2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner...2 5. När medarbetare inom SSAB tar emot

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. UPPFÖRANDEKOD Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer