RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN"

Transkript

1 RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005

2 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004 Bästa ResMed-anställd: ResMed har åtagit sig att bedriva sin affärsverksamhet på ett sätt som är förenligt med högsta affärsetiknormer. Vi är skyldiga våra anställda, aktieägare, kunder, leverantörer, samhällsrepresentanter och andra affärskontakter att vara ärliga, rättvisa och rättframma i samtliga våra affärsaktiviteter. Som anställd i ResMed ställs du varje dag inför ett antal affärsbeslut. Det är ditt personliga ansvar att upprätthålla företagets höga affärsetiknormer i var och en av dessa situationer. Det är omöjligt för våra förhållningsregler och etik för affärsuppträdande att beröra alla de situationer som du kan tänkas ställas inför. Om du använder ditt goda affärsomdöme och din erfarenhet, är det troligt att dina affärsbeslut inte ger upphov till några etiska problemställningar. När du står inför ett etiskt problem, hoppas vi att dessa förhållningsregler kan vara till hjälp för dig att göra det rätta valet. Vi uppmuntrar dig att ta tillfället i akt att gå igenom våra principer och att diskutera alla frågor du kan tänkas ha med din chef eller direkt med den juridiska avdelningen. Riktlinjerna som finns i dessa förhållningsregler skall följas på alla nivåer i denna organisation av våra chefer, tjänstemän och anställda. Vi förlitar oss på att du upprätthåller våra kärnvärderingar och utför våra affärer ärligt, rättvist och med integritet. Vänligen, Peter Farrell, verkställande direktör

3 INLEDNING Syfte Dessa förhållningsreler för affärsuppförande och etik innehåller allmänna riktlinjer för handläggning av företagets affärer på ett sätt som är förenligt med affärsetikens högsta normer. Dessa förhållningsregler gäller för ResMed Inc och alla våra dotterbolag. De gäller för alla våra chefer, tjänstemän och övriga anställda. Vi kallar alla personer som täcks av dessa förhållningsregler Företagets anställda eller helt enkelt anställda. Vi kallar också vår CEO (verkställande direktör) och vår vice verkställande direktör och CFO (finanschef) för huvudfinansansvariga. Söka hjälp och information Förhållningsreglerna är inte avsedda att vara en fullständig regelbok och kan inte beröra alla situationer som du kan komma att stöta på. Om du känner obehag inför en situation och tvekar om huruvida den hanteras enligt företagets etiska normer skall du söka hjälp. Vi uppmanar dig att i första hand kontakta din chef för hjälp. Om din chef inte kan besvara din fråga eller om du känner dig illa till mods att tala med din chef, kontaktar du den juridiska avdelningen genom att ringa till David Pendarvis, vår chefsjurist och etiska chef på +1 (858) , eller skicka e-post till Rapportering av överträdelser av förhållningsreglerna Alla anställda är skyldiga att rapportera kända eller misstänkta överträdelser av dessa förhållningsregler, precis som du skulle göra för alla andra sorters överträdelser av lagar, regler, föreskrifter eller principer som gäller för företaget. Om du känner till eller misstänker någon överträdelse av förhållningsreglerna, skall du omgående rapportera uppförandet för din chef. Din chef kommer att ta kontakt med en representant för den juridiska avdelningen, som kommer att arbeta med dig och din chef för att undersöka ditt bekymmer. Om du känner dig olustig inför tanken på att rapportera uppförandet till din chef, eller om du inte får ett tillfredsställande svar, kan du kontakta den juridiska avdelningen direkt. Alla rapporter om kända eller misstänkta överträdelser av dessa förhållningsregler kommer att hanteras på känsligt sätt och med diskretion. Din chef, den juridiska avdelningen och företaget skyddar din konfidentialitet så långt det är möjligt med hänsyn till gällande lag och företagets behov av att undersöka ditt bekymmer. Det är företagets policy att alla anställda som överträder förhållningsreglerna skall tillmätas lämpligt disciplinstraff, vilket kan inbegripa avsked från anställningen. Detta beslut kommer att baseras på fakta och omständigheter i varje enskild situation. Anställda som överträder dessa förhållningsregler kan utsätta sig för betydande skadestånd, böter och fängelse. Företaget kan också ådömas betydande böter rykte och samhällsställning kan skadas. Ditt uppförande som representant för företaget kan få allvarliga

4 konsekvenser för både dig själv och företaget, om du inte efterlever lagen eller dessa förhållningsregler. Princip mot vedergällning Företaget förbjuder vedergällning mot en anställd som, i god tro, försöker hjälpa till eller rapportera kända eller misstänkta överträdelser. Alla repressalier eller all vedergällning mot en anställd som i god tro sökt hjälp eller lämnat in en rapport, kommer att bli föremål för disciplinär åtgärd inklusive risk för avsked. Dispens från förhållningsreglerna Dispens från dessa förhållningsregler kan endast ges av en person i företagsledande funktion i företaget. Eventuell dispens från dessa förhållningsregler för våra chefer, personer i företagsledande funktion eller annan huvudfinansansvarig, kan endast ges av vår bolagsstyrelse för våra direktörer eller av en behörig kommitté för bolagsstyrelsen och kommer att offentliggöras på vår webbplats inom fem arbetsdagar eller på annat sätt enligt kraven i lagen eller enligt New Yorkbörsens regler. INTRESSEKONFLIKTER Identifiering av potentiella intressekonflikter En intressekonflikt kan uppstå när en anställds privata intressen stör, eller rimligen kan verka störa företagets intressen som helhet. Du bör undvika alla privata intressen som påverkar din förmåga att agera i företagets intresse eller som gör det svårt att utföra ditt arbete objektivt och effektivt. Det är inte alltid så enkelt att identifiera potentiella intressekonflikter. Följande situationer är exempel på intressekonflikter. Anställning hos tredje part. Ingen anställd skall vara anställd av eller tjänstgöra som chef i eller tillhandahålla några tjänster till ett företag som är kund, leverantör eller konkurrent till företaget. Oegentliga personliga förmåner. Ingen anställd får erhålla några betydande personliga förmåner eller favörer på grund av sin befattning inom företaget. Finansiella intressen. Ingen anställd skall ha något betydande finansiellt intresse (ägande eller på annat sätt) i något företag som är kund, leverantör eller konkurrent till företaget. Ett betydande finansiellt intresse innebär (i) att äga mer än 10 % av en kunds, leverantörs eller konkurrents aktiekapital eller (ii) en investering i en kund, leverantör eller konkurrent som representerar mer än 10 % av den anställdes totala tillgångar. Lån eller andra finansiella transaktioner. Ingen anställd skall erhålla lån eller garantier för personliga åtaganden från eller ingå något avtal om andra personliga

5 finansiella transaktioner med något företag som är kund, leverantör eller konkurrent till företaget. Denna riktlinje förbjuder inte transaktioner mellan två oberoende parter med banker, mäklarfirmor eller andra finansiella institutioner. Tjänstgöring i styrelser och kommittéer. Ingen anställd skall tjänstgöra i en styrelse eller stiftelse eller i en kommitté för någon enhet (vare sig vinstgivande eller ideell), vars intressen rimligtvis kan antas stå i konflikt med företagets. Familjemedlemmars agerande. Familjemedlemmars agerande utanför arbetsplatsen kan också ge upphov till intressekonflikter som beskrivs ovan, eftersom de kan influera en anställds objektivitet vid beslutsfattande på företagets vägnar. För dessa förhållningsreglers syften innefattar familjemedlemmar din make/maka eller partner, bröder, systrar, föräldrar, svärföräldrar och barn, vare sig dessa relationer är via blodsband eller adoption. Om du är osäker på huruvida ett särskilt företag är en kund, leverantör eller konkurrent, är du välkommen att kontakta den juridiska avdelningen för assistans. Avslöjande av intressekonflikter Företaget kräver att de anställda avslöjar alla situationer som rimligen kan förväntas ge upphov till en intressekonflikt. Om du misstänker att du har en intressekonflikt eller någonting som andra rimligen kan uppfatta som en intressekonflikt, måste du rapportera det till din chef eller till den juridiska avdelningen. Din chef eller den juridiska avdelningen kommer att arbeta tillsammans med dig för att avgöra om du har en intressekonflikt eller inte och om du har det, hur du kan lösa problemet på bästa sätt. Trots att intressekonflikter inte automatiskt är förbjudna, är de inte önskvärda och kan bara undvikas enligt beskrivning i Dispens från förhållningsreglerna ovan. FÖRETAGSMÖJLIGHETER Som anställd i företaget är du skyldig att föra fram företagets intressen när sådana möjligheter yppas. Om du upptäcker eller affärsmöjlighet genom användning av företagets egendom, information eller på grund av din position inom företaget, skall du först presentera affärsmöjligheten för företaget innan du går vidare och utvecklar möjligheten i din individuella kapacitet. Ingen anställd får utnyttja företagets egendom, information eller sin position i företaget för personlig vinning eller konkurrera med företaget. Du skall redovisa för din chef de villkor som gäller för varje affärsmöjlighet, som täcks av dessa förhållningsregler, som du vill utveckla. Din chef kontaktar den juridiska avdelningen och lämplig ledningspersonal för att avgöra huruvida företaget önskar gå vidare och utveckla affärsmöjligheten. Om företaget avstår från sin rätt att utveckla affärsmöjligheten kan du själv göra det på samma villkor som ursprungligen föreslagits och som överensstämmer med övriga etiska riktlinjer som redovisas i dessa förhållningsregler.

6 SEKRETESSBELAGD INFORMATION Anställda har tillgång till en rad olika sekretessbelagda informationskällor under sin anställning i företaget. Sekretessbelagd information innefattar all icke-offentlig information som kan vara till nytta för konkurrenter, eller, om den avslöjas, kan skada företaget eller dess kunder. Anställda är skyldiga att skydda all konfidentiell information om företaget eller tredje part med vilka företaget genomför affärer utom i de fall när offentliggörande har auktoriserats eller utgör ett juridiskt nödvändigt villkor. En anställds skyldighet att skydda konfidentiell information fortsätter efter att han eller hon har lämnat företaget. Icke auktoriserat avslöjande av konfidentiell information kan orsaka konkurrensskador på företaget eller dess kunder och kan resultera i juridiskt ansvar för dig och företaget. Alla frågor eller problem beträffande huruvida avslöjande av företagsinformation är ett juridiskt nödvändigt villkor skall omgående tas upp med den juridiska avdelningen. KONKURRENS OCH HEDERLIGT HANDLINGSSÄTT Alla anställda skall försöka handla hederligt mot sina medarbetare och mot företagets kunder, leverantörer och konkurrenter. Anställda skall inte dra orättvisa fördelar av någon genom manipulering, hemlighållande, missbruk av privilegierad information, felrepresentation av väsentliga fakta eller andra icke hederliga affärsmetoder. Kundrelationer Våra affärsframgångar beror på vår förmåga att utveckla bestående kundrelationer. Företaget har ett åtagande att göra affärer med kunderna på ett rättvist och ärligt sätt och med integritet. I synnerhet bör du tänka på följande riktlinjer när du gör affärer med kunder: Information som vi ger till kunder skall vara korrekt, fullständig så vitt vi vet och uppfylla gällande föreskrifter. Anställda skall inte medvetet förvränga information till kunderna. Anställda skall inte vägra att sälja, serva eller underhålla produkter som företaget har producerat bara därför att en kund köper produkter från en annan leverantör. Representation mot kunder skall inte överstiga rimlig och sedvanlig affärssed. Anställda skall inte tillhandahålla representation eller andra förmåner som skulle kunna tolkas som lockbete för kundens inköpsbeslut. All information som vi erhåller från kunder beträffande patienthälsovård skall hållas konfidentiell och skyddad från obehörig tillgång eller avslöjande. Leverantörsrelationer Företaget gör affärer med sina leverantörer på ett rättvist och ärligt sätt. Det betyder att relationerna med våra leverantörer grundas på pris, kvalitet, service och rykte,

7 bland andra faktorer. Anställda som arbetar med leverantörer måste noga vakta på sin objektivitet. Specifikt får ingen anställd acceptera eller be om några personliga förmåner från en leverantör eller potentiell leverantör som kan tänkas äventyra den objektiva utvärderingen av leverantörens produkter och priser. Anställda får ge och ta emot kampanjartiklar med nominellt värde eller måttlig representation inom gränserna för vad som kan anses vara ansvarig och sedvanlig affärssed. Konkurrentrelationer Företaget arbetar med fri och öppen konkurrens på marknaden. Anställda skall undvika åtgärder som skulle kunna vara mot lagarna som styr konkurrens på marknaden inklusive federala och statliga antitrustlagar. Sådana åtgärder omfattar felaktig användning och/eller missbruk av konkurrenters konfidentiella information eller att göra falska uttalanden om konkurrenternas affärer och affärsmetoder. SKYDD OCH ANVÄNDNING AV FÖRETAGETS TILLGÅNGAR Anställda skall skydda företagets tillgångar och se till att de används effektivt och endast för legitima affärssyften. Stöld, vårdslöshet och slöseri har en direkt inverkan på företagets lönsamhet. Användning av företagets medel eller tillgångar, vare sig för personlig vinning eller ej, för olagliga eller olämpliga ändamål, är förbjudet. För att garantera skydd och korrekt användning av företagets tillgångar måste varje anställd göra följande: Utöva rimlig försiktighet för att förhindra stöld, skador eller missbruk av företagets egendom. Rapportera faktiska och misstänkta stölder, skador eller missbruk av företagets egendom till en chef. Använda företagets telefonsystem, andra elektroniska kommunikationstjänster, skriftligt material och annan egendom huvudsakligen för affärsrelaterade syften. Skydda alla elektroniska program, data, kommunikationer och skriftligt material från obehörig åtkomst av andra Använda företagets egendom endast för legitima syften enligt den behörighet som du tilldelas i samband med ditt arbetsansvar. Anställda skall vara medvetna om att företagets egendom omfattar alla data och kommunikationer som skickas över eller tas emot till eller genom företagets elektroniska eller telefoniska system. Företagets egendom omfattar också alla skriftliga kommunikationer. Anställda och andra användare av denna egendom skall inte förvänta sig något privatlivsskydd avseende dessa kommunikationer och data. I den omfattning som lagen tillåter har företaget möjlighet och reserverar sig rätten att kontrollera all elektronisk och telefonisk kommunikation. Dessa kommunikationer kan också bli föremål för avslöjande till polis- eller andra myndigheter.

8 FÖRETAGETS REDOVISNING Exakt och tillförlitlig redovisning är avgörande för vår verksamhet. Vår redovisning är grunden för dokumentation om vår resultaträkning, våra finansiella rapporter och andra offentliggöranden till allmänheten, och de styr beslutsfattande och strategiska planering. Företagets redovisning inkluderar kontoinformation, lönelistor, tidkort, rese- och kostnadsräkningar, e-post, konto- och finansiella data, mätresultat och prestationsprotokoll, elektroniska datafiler och alla andra register som förs i den ordinarie verksamheten. All företagsredovisning måste vara komplett, korrekt och tillförlitlig i alla väsentliga avseenden. Oredovisade eller oregistrerade fonder, betalningar eller intäkter är inte i överensstämmelse med våra affärsmetoder och är förbjudna. Du ansvarar för att du förstår och efterlever all redovisningspolicy som antagits av företaget. Fråga din chef om du har några frågor. RIKTIGHETEN I FINANSIELLA RAPPORTER OCH ANDRA OFFENTLIGA KOMMUNIKATIONER I egenskap av börsnoterat företag är vi underställda olika finansiella lagar, föreskrifter och rapporteringskyldigheter. Både federal lag och våra policies kräver offentliggörande av exakt och komplett information om företagets affärer, finansiella tillstånd och verksamhetsresultat. Felaktig, ofullständig eller för tidig rapportering tolereras inte och kan allvarligt skada företaget och resultera i juridiskt ansvar. Företagets finansansvariga tjänstemän och andra anställda som arbetar i finansavdelningen har speciellt ansvar för att kontrollera att alla våra finansiella rapporter är fullständiga, rättvisa, exakta, lägliga och förståeliga. Dessa anställda måste förstå och strikt följa allmänt accepterade redovisningsprinciper och alla normer, lagar och föreskrifter för redovisning och finansiell rapportering av transaktioner, uppskattningar och prognoser. EFTERLEVNAD AV LAGAR OCH FÖRESKRIFTER Förutom de riktlinjer som finns i dessa förhållningsregler är varje anställd ansvarig att följa och efterleva alla de lagar, regler och föreskrifter som gäller för företaget. Dessa inkluderar lagar som gäller mutor, tillverkning, distribution och försäljning av medicinska instrument, bedrägeri och missbruk, olaglig provision, copyright, varumärken och handelssekretess, informationshemlighet, insiderhandel (täcks mera i detalj nedan), olagliga politiska bidrag, antitrustförbud, utländskt bedrägligt förfarande, att ge och ta emot gratifikationer, miljörisker, diskriminering eller trakasserier mot anställda, företagshälsovård och säkerhet, falsk eller missledande finansiell information eller missbruk av företagstillgångar. Företaget förväntar sig att du skall förstå och efterleva alla lagar och föreskrifter som gäller för din befattning. Om det finns några tveksamheter beträffande huruvida en åtgärd är laglig eller inte, skall du be om råd från din chef eller den juridiska avdelningen.

9 EFTERLEVNAD AV LAGARNA OM INSIDERHANDEL Det är förbjudet för företagets anställda att handla med aktier, konvertibla obligationer och andra handlingar från ResMed Inc. medan de har tillgång till icke offentlig information om företaget. Företagets anställda är dessutom förbjudna att rekommendera, tipsa eller föreslå att någon annan köper eller säljer aktier eller andra företagshandlingar på basis av väsentlig icke offentlig information. Anställda i företaget som erhåller viktig icke offentlig information om ett annat företag under sin anställning är förbjudna att handla med detta företags aktier eller handlingar medan de har sådan information i sin ägo eller att tipsa andra att handla på grundval av sådan information. Överträdelse av lagarna om insiderhandel kan leda till höga böter och åtal förutom disciplinära åtgärder från företaget, till och med avsked från anställningen. Information är icke offentlig om den inte har gjorts allmänt tillgänglig för allmänheten genom ett pressmeddelande eller på annat sätt som avser att sprida informationen i vida kretsar. Information är viktig om en normal investerare skulle anse den viktig i ett beslut om att köpa, hålla kvar eller sälja aktier eller andra handlingar. Som tumregel gäller att all information som kan påverka värdet på aktier eller andra handlingar skall anses viktig. Exempel på information som allmänt betraktas som viktig inkluderar följande: Finansiella resultat eller prognoser eller information som tyder på att ett företags resultat kan komma att överstiga eller understiga tidigare prognoser eller förväntningar Viktiga nya produkter eller tjänster Pågående eller tilltänkta företagsköp eller försäljningar inklusive sammanslagningar, uppköpserbjudanden eller förslag om joint ventures Eventuella förändringar i ledningen eller förändringar av företagets kontroll Pågående eller tilltänkta offentliga försäljningar av skulder eller aktier Företagsköp eller förlust av betydande kund eller kontrakt Signifikanta avskrivningar Initiering av eller förlikning i betydande domstolsprocess Förändring av företagets revisorer eller meddelande från revisorerna att företaget inte längre kan förlita sig på revisionsrapporten. Lagarna mot insiderhandel är specifika och komplexa. Alla frågor om information som du kan tänkas ha eller om handel du har gjort med företagets handlingar skall omgående tas upp med den juridiska avdelningen. Förutom de riktlinjer som beskrivs i dessa förhållningsregler gäller mer detaljerade procedurer för företagets styrelsemedlemmar, ledningsgrupp och vissa andra utsedda individer. Dessa procedurer kommuniceras separat till berörda personer. Om du har några frågor om dessa andra procedurer kontaktar du den juridiska avdelningen genom att ringa David Pendarvis på +1 (858) , eller skicka e-post till

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Oktober 2018 utfärdande:

Oktober 2018 utfärdande: globalt program efterlevnad och Oktober 2016 Sida: 1 av 5 I. SYFTE Som anställda och medlemmar av Modines bolagsstyrelse har vi en etisk och juridisk skyldighet mot Modine Manufacturing Company och dess

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP 1 2 INLEDNING Integritet, ansvar, ärlighet, och etisk företagskultur är kärnvärden för Carlsberg Group. Denna Uppförandekod ( Koden ) stödjer vår strategi och hjälper oss att skydda vårt rykte som ansvarstagande

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY 1. Introduktion Denna sammanfattning av Intressekonfliktspolicyn ( Policyn ) görs tillgänglig för dig (vår nuvarande eller eventuella kund) i enlighet med lagen

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB (5)

16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB (5) 16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB 2014-05-09 1.0 1 (5) REDEYE AB Policy om etiska riktlinjer Innehåll 1. Versionshantering 2. Inledning 3. Syfte

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Uppförandekod för Boxholms Profil AB

Uppförandekod för Boxholms Profil AB Uppförandekod för Boxholms Profil AB Senast uppdaterad 2016-02-08 Gäller från tid till annan Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Företagsbeskrivning 3 3 2 Lagar, förordningar och regler 3 3 Mänskliga

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

Policy mot korruption. Your ambition. Our passion.

Policy mot korruption. Your ambition. Our passion. Policy mot korruption Your ambition. Our passion. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Etiska regler...3 3. Etiska kommittén...3 4. Riskanalys, uppföljning, ansvar och rapportering...3 4.1. Riskanalys

Läs mer

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT 1 INTRODUKTION TILL RIKTLINJER MOT KORRUPTION OCH MUTBROTT EG önskar bedriva sin verksamhet utan användning av mutor eller andra former för korruption.

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Policy mot oegentligheter för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2015-06-15 Antagen av Stadsmissionens Skolstiftelses och Stiftelsen

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( företaget )

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( företaget ) -1- MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( företaget ) ETIK- OCH UPPFÖRANDEKOD INLEDNING Denna etik- och uppförandekod ( koden ) avhandlar en mängd olika affärsrutiner och förfaranden. Koden tar inte upp alla

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

Frågor och svar för anställda

Frågor och svar för anställda Frågor och svar för anställda Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt

Läs mer

Antikorruptionshandbok för Saferoad Group

Antikorruptionshandbok för Saferoad Group Antikorruptionshandbok för Saferoad Group Innehållsförteckning 1. Inledning till antikorruption 4 2. Sammanfattning 7 3. Grundläggande krav 8 4. Förväntat beteende 8 4.1 Viktiga principer 8 4.2 Definitionen

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct) 6 december 2012

Uppförandekod. (Code of Conduct) 6 december 2012 Code of Conduct Uppförandekod 8 (Code of Conduct) 6 december 2012 Uppförandekod I. Inledning Våra anställdas ärlighet och omdöme är en väsentlig ingrediens för Flint Groups rykte och framgångar. Flint

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Vanliga frågor om Staples EthicsLink.

Vanliga frågor om Staples EthicsLink. Vanliga frågor om Staples EthicsLink. Introduktion Syftet med detta dokument är att informera Staples medarbetare om företagets hjälptelefon, känd som Staples EthicsLink" (Staples etiklänk), för etik och

Läs mer

Företagspolicy. Melship

Företagspolicy. Melship Företagspolicy Melship 1 Innehållsförteckning Om företagspolicyn sida 4 Vårt förhållande till varandra sida 5 Vårt förhållande till företaget sida 7 Vårt förhållande till bolagsstyrelsen sida 8 Vårt förhållande

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer

INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii

INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii Uppförandekod 1 INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii KBR:s Uppförandekod... 1 Hälsa, säkerhet, trygghet och miljö.................................... 3 Lika

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning MRV Communications, Inc. December 2003 SYFTE OCH OMFATTNING Sedan vårt företag grundades 1988, har vi på MRV Communications insisterat på att alla

Läs mer

Flint Group Policy för gåvor och underhållning

Flint Group Policy för gåvor och underhållning Flint Group Policy för gåvor och underhållning I SYFTE Det är gängse affärspraxis att ge och ta emot affärsförmåner (gåvor, måltider, resor och underhållning) i syfte att bygga upp relationer med våra

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Frågor och svar för anställda. Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis

Frågor och svar för anställda. Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt rapporteringsverktyg för

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

XERIUM TECHNOLOGIES, INC. FÖRETAGETS AFFÄRSETIK OCH UPPFÖRANDEKOD

XERIUM TECHNOLOGIES, INC. FÖRETAGETS AFFÄRSETIK OCH UPPFÖRANDEKOD XERIUM TECHNOLOGIES, INC. FÖRETAGETS AFFÄRSETIK OCH UPPFÖRANDEKOD Xerium Technologies, Inc. Företagets affärsetik och uppförandekod Allmän policy Det är policy för Xerium Technologies och dess dotterbolag

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

DACHSER:s uppförandekod

DACHSER:s uppförandekod DACHSER:s uppförandekod 1. Inledning Grunden för all verksamhet hos Dachser är att vi följer juridiskt bindande bestämmelser på nationell och internationell nivå och att vi även följer sådana förpliktelser

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning.

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Sektionens innehåll: 1) SKFs Etiska riktlinjer 2) SKF-koncernens policy: Miljö, Hälsa och Säkerhet 1) SKFs Etiska riktlinjer För

Läs mer

Etiska förhållningsregler inom Axfood

Etiska förhållningsregler inom Axfood Stockholm, 2012-11-05 Etiska förhållningsregler inom Axfood Som ett av Sveriges större företag och dagligvarukoncerner, har Axfood ett brett kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners. Vissa har

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct)

Uppförandekod. (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonistbaserade tjänster genom kostnadseffektiv och flexibel kundkommunikation till företag, organisationer och myndigheter

Läs mer

Ersättningspolicy. Allmänt. Bankens verksamhetsmål. Syfte med rörlig lön till anställda. Kriterier för rörlig lön. Definitioner

Ersättningspolicy. Allmänt. Bankens verksamhetsmål. Syfte med rörlig lön till anställda. Kriterier för rörlig lön. Definitioner Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-08-27 Ersätter tidigare fastställd 2012-12-18 Allmänt Syftet med denna policy är att styrelsen i Bjursås Sparbank AB (nedan kallad banken) ska ange grunder

Läs mer

10.6 Ersättningspolicy

10.6 Ersättningspolicy 10.6 Ersättningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig grund:

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Studsviks uppförandekod

Studsviks uppförandekod Uppförandekod Studsviks UPPFÖRANDEKOD Studsviks uppförandekod Styrelsen för Studsvik AB har antagit en uppförandekod. Syftet med koden är att ge vägledning till anställda och affärspartners minimera risker

Läs mer

Vår uppförandekod. Göra affärer på rätt sätt

Vår uppförandekod. Göra affärer på rätt sätt Vår uppförandekod Göra affärer på rätt sätt 1 Innehållsförteckning Vår förtroendeingivande kultur 3 Göra affärer på rätt sätt 4 Vad förväntas? 5 Vad händer efter att jag påpekat något jag tror är fel?

Läs mer

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Omfattning Anställda... 1 3. Allmän policy klagomål avseende tvivelaktiga bokföringsmetoder samt andra brott mot lagar eller företagspolicy...

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund Uppförandekod (1-23) 2007-05-21 1(5) Uppförandekod Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Hälsa och säkerhet... 2 3. Relationen till medarbetarna... 2 4. Affärsmetoder... 2 5. Respekt för männskliga rättigheter...

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Uppförandekod November 2017

Uppförandekod November 2017 Uppförandekod November 2017 1 kingdesign.no / 1117 /1000 / forsidefoto: Werner Anderson AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no AF Gruppen Sverige AB Telefon +46 31 762 40 00 afgruppen.se 2

Läs mer