RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN"

Transkript

1 RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005

2 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004 Bästa ResMed-anställd: ResMed har åtagit sig att bedriva sin affärsverksamhet på ett sätt som är förenligt med högsta affärsetiknormer. Vi är skyldiga våra anställda, aktieägare, kunder, leverantörer, samhällsrepresentanter och andra affärskontakter att vara ärliga, rättvisa och rättframma i samtliga våra affärsaktiviteter. Som anställd i ResMed ställs du varje dag inför ett antal affärsbeslut. Det är ditt personliga ansvar att upprätthålla företagets höga affärsetiknormer i var och en av dessa situationer. Det är omöjligt för våra förhållningsregler och etik för affärsuppträdande att beröra alla de situationer som du kan tänkas ställas inför. Om du använder ditt goda affärsomdöme och din erfarenhet, är det troligt att dina affärsbeslut inte ger upphov till några etiska problemställningar. När du står inför ett etiskt problem, hoppas vi att dessa förhållningsregler kan vara till hjälp för dig att göra det rätta valet. Vi uppmuntrar dig att ta tillfället i akt att gå igenom våra principer och att diskutera alla frågor du kan tänkas ha med din chef eller direkt med den juridiska avdelningen. Riktlinjerna som finns i dessa förhållningsregler skall följas på alla nivåer i denna organisation av våra chefer, tjänstemän och anställda. Vi förlitar oss på att du upprätthåller våra kärnvärderingar och utför våra affärer ärligt, rättvist och med integritet. Vänligen, Peter Farrell, verkställande direktör

3 INLEDNING Syfte Dessa förhållningsreler för affärsuppförande och etik innehåller allmänna riktlinjer för handläggning av företagets affärer på ett sätt som är förenligt med affärsetikens högsta normer. Dessa förhållningsregler gäller för ResMed Inc och alla våra dotterbolag. De gäller för alla våra chefer, tjänstemän och övriga anställda. Vi kallar alla personer som täcks av dessa förhållningsregler Företagets anställda eller helt enkelt anställda. Vi kallar också vår CEO (verkställande direktör) och vår vice verkställande direktör och CFO (finanschef) för huvudfinansansvariga. Söka hjälp och information Förhållningsreglerna är inte avsedda att vara en fullständig regelbok och kan inte beröra alla situationer som du kan komma att stöta på. Om du känner obehag inför en situation och tvekar om huruvida den hanteras enligt företagets etiska normer skall du söka hjälp. Vi uppmanar dig att i första hand kontakta din chef för hjälp. Om din chef inte kan besvara din fråga eller om du känner dig illa till mods att tala med din chef, kontaktar du den juridiska avdelningen genom att ringa till David Pendarvis, vår chefsjurist och etiska chef på +1 (858) , eller skicka e-post till Rapportering av överträdelser av förhållningsreglerna Alla anställda är skyldiga att rapportera kända eller misstänkta överträdelser av dessa förhållningsregler, precis som du skulle göra för alla andra sorters överträdelser av lagar, regler, föreskrifter eller principer som gäller för företaget. Om du känner till eller misstänker någon överträdelse av förhållningsreglerna, skall du omgående rapportera uppförandet för din chef. Din chef kommer att ta kontakt med en representant för den juridiska avdelningen, som kommer att arbeta med dig och din chef för att undersöka ditt bekymmer. Om du känner dig olustig inför tanken på att rapportera uppförandet till din chef, eller om du inte får ett tillfredsställande svar, kan du kontakta den juridiska avdelningen direkt. Alla rapporter om kända eller misstänkta överträdelser av dessa förhållningsregler kommer att hanteras på känsligt sätt och med diskretion. Din chef, den juridiska avdelningen och företaget skyddar din konfidentialitet så långt det är möjligt med hänsyn till gällande lag och företagets behov av att undersöka ditt bekymmer. Det är företagets policy att alla anställda som överträder förhållningsreglerna skall tillmätas lämpligt disciplinstraff, vilket kan inbegripa avsked från anställningen. Detta beslut kommer att baseras på fakta och omständigheter i varje enskild situation. Anställda som överträder dessa förhållningsregler kan utsätta sig för betydande skadestånd, böter och fängelse. Företaget kan också ådömas betydande böter rykte och samhällsställning kan skadas. Ditt uppförande som representant för företaget kan få allvarliga

4 konsekvenser för både dig själv och företaget, om du inte efterlever lagen eller dessa förhållningsregler. Princip mot vedergällning Företaget förbjuder vedergällning mot en anställd som, i god tro, försöker hjälpa till eller rapportera kända eller misstänkta överträdelser. Alla repressalier eller all vedergällning mot en anställd som i god tro sökt hjälp eller lämnat in en rapport, kommer att bli föremål för disciplinär åtgärd inklusive risk för avsked. Dispens från förhållningsreglerna Dispens från dessa förhållningsregler kan endast ges av en person i företagsledande funktion i företaget. Eventuell dispens från dessa förhållningsregler för våra chefer, personer i företagsledande funktion eller annan huvudfinansansvarig, kan endast ges av vår bolagsstyrelse för våra direktörer eller av en behörig kommitté för bolagsstyrelsen och kommer att offentliggöras på vår webbplats inom fem arbetsdagar eller på annat sätt enligt kraven i lagen eller enligt New Yorkbörsens regler. INTRESSEKONFLIKTER Identifiering av potentiella intressekonflikter En intressekonflikt kan uppstå när en anställds privata intressen stör, eller rimligen kan verka störa företagets intressen som helhet. Du bör undvika alla privata intressen som påverkar din förmåga att agera i företagets intresse eller som gör det svårt att utföra ditt arbete objektivt och effektivt. Det är inte alltid så enkelt att identifiera potentiella intressekonflikter. Följande situationer är exempel på intressekonflikter. Anställning hos tredje part. Ingen anställd skall vara anställd av eller tjänstgöra som chef i eller tillhandahålla några tjänster till ett företag som är kund, leverantör eller konkurrent till företaget. Oegentliga personliga förmåner. Ingen anställd får erhålla några betydande personliga förmåner eller favörer på grund av sin befattning inom företaget. Finansiella intressen. Ingen anställd skall ha något betydande finansiellt intresse (ägande eller på annat sätt) i något företag som är kund, leverantör eller konkurrent till företaget. Ett betydande finansiellt intresse innebär (i) att äga mer än 10 % av en kunds, leverantörs eller konkurrents aktiekapital eller (ii) en investering i en kund, leverantör eller konkurrent som representerar mer än 10 % av den anställdes totala tillgångar. Lån eller andra finansiella transaktioner. Ingen anställd skall erhålla lån eller garantier för personliga åtaganden från eller ingå något avtal om andra personliga

5 finansiella transaktioner med något företag som är kund, leverantör eller konkurrent till företaget. Denna riktlinje förbjuder inte transaktioner mellan två oberoende parter med banker, mäklarfirmor eller andra finansiella institutioner. Tjänstgöring i styrelser och kommittéer. Ingen anställd skall tjänstgöra i en styrelse eller stiftelse eller i en kommitté för någon enhet (vare sig vinstgivande eller ideell), vars intressen rimligtvis kan antas stå i konflikt med företagets. Familjemedlemmars agerande. Familjemedlemmars agerande utanför arbetsplatsen kan också ge upphov till intressekonflikter som beskrivs ovan, eftersom de kan influera en anställds objektivitet vid beslutsfattande på företagets vägnar. För dessa förhållningsreglers syften innefattar familjemedlemmar din make/maka eller partner, bröder, systrar, föräldrar, svärföräldrar och barn, vare sig dessa relationer är via blodsband eller adoption. Om du är osäker på huruvida ett särskilt företag är en kund, leverantör eller konkurrent, är du välkommen att kontakta den juridiska avdelningen för assistans. Avslöjande av intressekonflikter Företaget kräver att de anställda avslöjar alla situationer som rimligen kan förväntas ge upphov till en intressekonflikt. Om du misstänker att du har en intressekonflikt eller någonting som andra rimligen kan uppfatta som en intressekonflikt, måste du rapportera det till din chef eller till den juridiska avdelningen. Din chef eller den juridiska avdelningen kommer att arbeta tillsammans med dig för att avgöra om du har en intressekonflikt eller inte och om du har det, hur du kan lösa problemet på bästa sätt. Trots att intressekonflikter inte automatiskt är förbjudna, är de inte önskvärda och kan bara undvikas enligt beskrivning i Dispens från förhållningsreglerna ovan. FÖRETAGSMÖJLIGHETER Som anställd i företaget är du skyldig att föra fram företagets intressen när sådana möjligheter yppas. Om du upptäcker eller affärsmöjlighet genom användning av företagets egendom, information eller på grund av din position inom företaget, skall du först presentera affärsmöjligheten för företaget innan du går vidare och utvecklar möjligheten i din individuella kapacitet. Ingen anställd får utnyttja företagets egendom, information eller sin position i företaget för personlig vinning eller konkurrera med företaget. Du skall redovisa för din chef de villkor som gäller för varje affärsmöjlighet, som täcks av dessa förhållningsregler, som du vill utveckla. Din chef kontaktar den juridiska avdelningen och lämplig ledningspersonal för att avgöra huruvida företaget önskar gå vidare och utveckla affärsmöjligheten. Om företaget avstår från sin rätt att utveckla affärsmöjligheten kan du själv göra det på samma villkor som ursprungligen föreslagits och som överensstämmer med övriga etiska riktlinjer som redovisas i dessa förhållningsregler.

6 SEKRETESSBELAGD INFORMATION Anställda har tillgång till en rad olika sekretessbelagda informationskällor under sin anställning i företaget. Sekretessbelagd information innefattar all icke-offentlig information som kan vara till nytta för konkurrenter, eller, om den avslöjas, kan skada företaget eller dess kunder. Anställda är skyldiga att skydda all konfidentiell information om företaget eller tredje part med vilka företaget genomför affärer utom i de fall när offentliggörande har auktoriserats eller utgör ett juridiskt nödvändigt villkor. En anställds skyldighet att skydda konfidentiell information fortsätter efter att han eller hon har lämnat företaget. Icke auktoriserat avslöjande av konfidentiell information kan orsaka konkurrensskador på företaget eller dess kunder och kan resultera i juridiskt ansvar för dig och företaget. Alla frågor eller problem beträffande huruvida avslöjande av företagsinformation är ett juridiskt nödvändigt villkor skall omgående tas upp med den juridiska avdelningen. KONKURRENS OCH HEDERLIGT HANDLINGSSÄTT Alla anställda skall försöka handla hederligt mot sina medarbetare och mot företagets kunder, leverantörer och konkurrenter. Anställda skall inte dra orättvisa fördelar av någon genom manipulering, hemlighållande, missbruk av privilegierad information, felrepresentation av väsentliga fakta eller andra icke hederliga affärsmetoder. Kundrelationer Våra affärsframgångar beror på vår förmåga att utveckla bestående kundrelationer. Företaget har ett åtagande att göra affärer med kunderna på ett rättvist och ärligt sätt och med integritet. I synnerhet bör du tänka på följande riktlinjer när du gör affärer med kunder: Information som vi ger till kunder skall vara korrekt, fullständig så vitt vi vet och uppfylla gällande föreskrifter. Anställda skall inte medvetet förvränga information till kunderna. Anställda skall inte vägra att sälja, serva eller underhålla produkter som företaget har producerat bara därför att en kund köper produkter från en annan leverantör. Representation mot kunder skall inte överstiga rimlig och sedvanlig affärssed. Anställda skall inte tillhandahålla representation eller andra förmåner som skulle kunna tolkas som lockbete för kundens inköpsbeslut. All information som vi erhåller från kunder beträffande patienthälsovård skall hållas konfidentiell och skyddad från obehörig tillgång eller avslöjande. Leverantörsrelationer Företaget gör affärer med sina leverantörer på ett rättvist och ärligt sätt. Det betyder att relationerna med våra leverantörer grundas på pris, kvalitet, service och rykte,

7 bland andra faktorer. Anställda som arbetar med leverantörer måste noga vakta på sin objektivitet. Specifikt får ingen anställd acceptera eller be om några personliga förmåner från en leverantör eller potentiell leverantör som kan tänkas äventyra den objektiva utvärderingen av leverantörens produkter och priser. Anställda får ge och ta emot kampanjartiklar med nominellt värde eller måttlig representation inom gränserna för vad som kan anses vara ansvarig och sedvanlig affärssed. Konkurrentrelationer Företaget arbetar med fri och öppen konkurrens på marknaden. Anställda skall undvika åtgärder som skulle kunna vara mot lagarna som styr konkurrens på marknaden inklusive federala och statliga antitrustlagar. Sådana åtgärder omfattar felaktig användning och/eller missbruk av konkurrenters konfidentiella information eller att göra falska uttalanden om konkurrenternas affärer och affärsmetoder. SKYDD OCH ANVÄNDNING AV FÖRETAGETS TILLGÅNGAR Anställda skall skydda företagets tillgångar och se till att de används effektivt och endast för legitima affärssyften. Stöld, vårdslöshet och slöseri har en direkt inverkan på företagets lönsamhet. Användning av företagets medel eller tillgångar, vare sig för personlig vinning eller ej, för olagliga eller olämpliga ändamål, är förbjudet. För att garantera skydd och korrekt användning av företagets tillgångar måste varje anställd göra följande: Utöva rimlig försiktighet för att förhindra stöld, skador eller missbruk av företagets egendom. Rapportera faktiska och misstänkta stölder, skador eller missbruk av företagets egendom till en chef. Använda företagets telefonsystem, andra elektroniska kommunikationstjänster, skriftligt material och annan egendom huvudsakligen för affärsrelaterade syften. Skydda alla elektroniska program, data, kommunikationer och skriftligt material från obehörig åtkomst av andra Använda företagets egendom endast för legitima syften enligt den behörighet som du tilldelas i samband med ditt arbetsansvar. Anställda skall vara medvetna om att företagets egendom omfattar alla data och kommunikationer som skickas över eller tas emot till eller genom företagets elektroniska eller telefoniska system. Företagets egendom omfattar också alla skriftliga kommunikationer. Anställda och andra användare av denna egendom skall inte förvänta sig något privatlivsskydd avseende dessa kommunikationer och data. I den omfattning som lagen tillåter har företaget möjlighet och reserverar sig rätten att kontrollera all elektronisk och telefonisk kommunikation. Dessa kommunikationer kan också bli föremål för avslöjande till polis- eller andra myndigheter.

8 FÖRETAGETS REDOVISNING Exakt och tillförlitlig redovisning är avgörande för vår verksamhet. Vår redovisning är grunden för dokumentation om vår resultaträkning, våra finansiella rapporter och andra offentliggöranden till allmänheten, och de styr beslutsfattande och strategiska planering. Företagets redovisning inkluderar kontoinformation, lönelistor, tidkort, rese- och kostnadsräkningar, e-post, konto- och finansiella data, mätresultat och prestationsprotokoll, elektroniska datafiler och alla andra register som förs i den ordinarie verksamheten. All företagsredovisning måste vara komplett, korrekt och tillförlitlig i alla väsentliga avseenden. Oredovisade eller oregistrerade fonder, betalningar eller intäkter är inte i överensstämmelse med våra affärsmetoder och är förbjudna. Du ansvarar för att du förstår och efterlever all redovisningspolicy som antagits av företaget. Fråga din chef om du har några frågor. RIKTIGHETEN I FINANSIELLA RAPPORTER OCH ANDRA OFFENTLIGA KOMMUNIKATIONER I egenskap av börsnoterat företag är vi underställda olika finansiella lagar, föreskrifter och rapporteringskyldigheter. Både federal lag och våra policies kräver offentliggörande av exakt och komplett information om företagets affärer, finansiella tillstånd och verksamhetsresultat. Felaktig, ofullständig eller för tidig rapportering tolereras inte och kan allvarligt skada företaget och resultera i juridiskt ansvar. Företagets finansansvariga tjänstemän och andra anställda som arbetar i finansavdelningen har speciellt ansvar för att kontrollera att alla våra finansiella rapporter är fullständiga, rättvisa, exakta, lägliga och förståeliga. Dessa anställda måste förstå och strikt följa allmänt accepterade redovisningsprinciper och alla normer, lagar och föreskrifter för redovisning och finansiell rapportering av transaktioner, uppskattningar och prognoser. EFTERLEVNAD AV LAGAR OCH FÖRESKRIFTER Förutom de riktlinjer som finns i dessa förhållningsregler är varje anställd ansvarig att följa och efterleva alla de lagar, regler och föreskrifter som gäller för företaget. Dessa inkluderar lagar som gäller mutor, tillverkning, distribution och försäljning av medicinska instrument, bedrägeri och missbruk, olaglig provision, copyright, varumärken och handelssekretess, informationshemlighet, insiderhandel (täcks mera i detalj nedan), olagliga politiska bidrag, antitrustförbud, utländskt bedrägligt förfarande, att ge och ta emot gratifikationer, miljörisker, diskriminering eller trakasserier mot anställda, företagshälsovård och säkerhet, falsk eller missledande finansiell information eller missbruk av företagstillgångar. Företaget förväntar sig att du skall förstå och efterleva alla lagar och föreskrifter som gäller för din befattning. Om det finns några tveksamheter beträffande huruvida en åtgärd är laglig eller inte, skall du be om råd från din chef eller den juridiska avdelningen.

9 EFTERLEVNAD AV LAGARNA OM INSIDERHANDEL Det är förbjudet för företagets anställda att handla med aktier, konvertibla obligationer och andra handlingar från ResMed Inc. medan de har tillgång till icke offentlig information om företaget. Företagets anställda är dessutom förbjudna att rekommendera, tipsa eller föreslå att någon annan köper eller säljer aktier eller andra företagshandlingar på basis av väsentlig icke offentlig information. Anställda i företaget som erhåller viktig icke offentlig information om ett annat företag under sin anställning är förbjudna att handla med detta företags aktier eller handlingar medan de har sådan information i sin ägo eller att tipsa andra att handla på grundval av sådan information. Överträdelse av lagarna om insiderhandel kan leda till höga böter och åtal förutom disciplinära åtgärder från företaget, till och med avsked från anställningen. Information är icke offentlig om den inte har gjorts allmänt tillgänglig för allmänheten genom ett pressmeddelande eller på annat sätt som avser att sprida informationen i vida kretsar. Information är viktig om en normal investerare skulle anse den viktig i ett beslut om att köpa, hålla kvar eller sälja aktier eller andra handlingar. Som tumregel gäller att all information som kan påverka värdet på aktier eller andra handlingar skall anses viktig. Exempel på information som allmänt betraktas som viktig inkluderar följande: Finansiella resultat eller prognoser eller information som tyder på att ett företags resultat kan komma att överstiga eller understiga tidigare prognoser eller förväntningar Viktiga nya produkter eller tjänster Pågående eller tilltänkta företagsköp eller försäljningar inklusive sammanslagningar, uppköpserbjudanden eller förslag om joint ventures Eventuella förändringar i ledningen eller förändringar av företagets kontroll Pågående eller tilltänkta offentliga försäljningar av skulder eller aktier Företagsköp eller förlust av betydande kund eller kontrakt Signifikanta avskrivningar Initiering av eller förlikning i betydande domstolsprocess Förändring av företagets revisorer eller meddelande från revisorerna att företaget inte längre kan förlita sig på revisionsrapporten. Lagarna mot insiderhandel är specifika och komplexa. Alla frågor om information som du kan tänkas ha eller om handel du har gjort med företagets handlingar skall omgående tas upp med den juridiska avdelningen. Förutom de riktlinjer som beskrivs i dessa förhållningsregler gäller mer detaljerade procedurer för företagets styrelsemedlemmar, ledningsgrupp och vissa andra utsedda individer. Dessa procedurer kommuniceras separat till berörda personer. Om du har några frågor om dessa andra procedurer kontaktar du den juridiska avdelningen genom att ringa David Pendarvis på +1 (858) , eller skicka e-post till

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Innehållsförteckning Ett meddelande från Matt Simoncini 3 Företagsöversikt 4 Vision och verksamhetsmål Presentation av Koden 5 6 Efterlevnad

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

AFFÄRSETIK FÖR ZIMMER HOLDINGS, INC.

AFFÄRSETIK FÖR ZIMMER HOLDINGS, INC. AFFÄRSETIK FÖR ZIMMER HOLDINGS, INC. AFFÄRSETIK FÖR ZIMMER HOLDINGS, INC. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING... 1 1. COMPLIANCE MED LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH REGLER... 2 2. STATLIGA UNDERSÖKNINGAR... 2

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER. Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter:

REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER. Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter: REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter: Konsekvent höga krav på agerandet är av största vikt för att vi ska uppfylla och överträffa förväntningarna

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD INLEDNING

UPPFÖRANDEKOD INLEDNING UPPFÖRANDEKOD 2 (28) UPPFÖRANDEKOD INLEDNING... 4 FÖR VEM GÄLLER DENNA KOD?... 5 KRÄVS DET ATT JAG FÖLJER KODEN?... 6 VEM TOLKAR KODEN?... 7 AFFÄRSETIK... 8 Inga mutor eller olagliga provisioner... 9 Arbeta

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Agera med integritet Jorden runt The REAL Thing På RÄTT sätt Agera med integritet. Var uppriktig. Följ lagen. Rätta dig efter reglerna. Ta ansvar

Läs mer

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED I. INLEDNING Exide Technologies har etablerat Etikregler om god affärssed ( Normen ) i syfte att säkerställa att Exide Technologies och dess dotterbolag samt

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. UPPFÖRANDEKOD Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

Regler för god affärssed och etik. Mylans globala regelefterlevnad. EMEA region Sverige

Regler för god affärssed och etik. Mylans globala regelefterlevnad. EMEA region Sverige Regler för god affärssed och etik Mylans globala regelefterlevnad EMEA region Sverige Regler för god affärssed och etik Viktiga begrepp och värderingar Vårt uppdrag På Mylan är vi fast beslutna att sätta

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. Uppförandekod Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Etikkod Innehållsförteckning I. Etikkoden tillämpas för alla Teleflex Anställda.............................. 1 II. Samtycke till Etikkoden........................................................ 1 Anställdas

Läs mer

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte Uppförandekod De gyllene bågarnas löfte Grundstommen i hela vår verksamhet är att vi är etiska, uppriktiga och pålitliga. Det tar tid att bygga upp ett gott rykte. Vi är inte marknadsförare. Vi är affärsmänniskor

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning MRV Communications, Inc. December 2003 SYFTE OCH OMFATTNING Sedan vårt företag grundades 1988, har vi på MRV Communications insisterat på att alla

Läs mer

Integritet Principer

Integritet Principer Integritet Principer Snap-on Incorporated God Affärssed Innehåll Snap-on Arbetsplats Korrekthet i Offentlig Delgivning................................................................... 3 Korrekthet och

Läs mer

Det handlar om etik. Borealis etikpolicy

Det handlar om etik. Borealis etikpolicy Det handlar om etik Borealis etikpolicy 2 Det handlar om etik Introduktion Genom att upprätthålla våra värderingar säkerställer vi att Borealis etikpolicy inte bara är ord på papper, utan en inställning

Läs mer

Företagspolicy. Melship

Företagspolicy. Melship Företagspolicy Melship 1 Innehållsförteckning Om företagspolicyn sida 4 Vårt förhållande till varandra sida 5 Vårt förhållande till företaget sida 7 Vårt förhållande till bolagsstyrelsen sida 8 Vårt förhållande

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring FÖRETAGSPOLICY Leva enligt våra värden Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring Upprätthålla de högsta etiska normerna ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE, VD OCH CEO C olgate-palmolive Company

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer