Riktlinjer avseende investeringsrekommendationer och hanteringen av intressekonflikter och analytikerkonflikter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer avseende investeringsrekommendationer och hanteringen av intressekonflikter och analytikerkonflikter"

Transkript

1 Riktlinjer avseende investeringsrekommendationer och hanteringen av intressekonflikter och analytikerkonflikter Inledning Handelsbanken ("Banken") har upprättat riktlinjer för hanteringen av intressekonflikter som berör dels analytiker och de som i sitt arbete sprider/förmedlar investeringsrekommendationer och analyser till allmänheten som utarbetats av någon annan (nedan gemensamt kallade "analytiker"). Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att analyser och investeringsrekommendationer (gemensamt kallat "analyser") som analytiker producerar är oberoende, ger en rättvis bild, är tydliga och inte vilseledande. Vidare ska de säkerställa analytikernas integritet genom att identifiera och eliminera, undvika, hantera eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som berör analytiker eller Banken. Reglerna baseras på Finansinspektionens allmänna råd om hantering av intressekonflikter som berör analytiker vid värdepappersinstitut, föreskrifter om investeringsrekommendationer och hanteringen av intressekonflikter. Reglerna tar även hänsyn till engelska FSAs, de nordiska ländernas respektive amerikanska NASDs och SECs regler avseende analyser och analytikerkonflikter. Enligt Bankens Etiska riktlinjer i Handelsbankskoncernen ska samtliga anställda i sin verksamhet i banken och vid utförande av andra uppdrag iaktta hög etisk standard. All kommunikation med allmänheten, inklusive analyser, ska ske med iakttagande av strikt standard avseende ärlighet och rättvist uppträdande och får inte vara vilseledande. Analytikerna ska tillse att de har en skälig grund för sina analyser. Analytiker ska presentera fakta och åsikter i analyser på ett tillbörligt och sakligt sätt, t ex ska fakta verifieras och uttryck som är överdrivna, känslobetonade, ärekränkande eller utgör löften undvikas. Analytiker har ansvar för innehållet i sina analyser och ska försäkra sig om att de åsikter som de ger uttryck för i sina analyser är oberoende. Analytikern ska även verka för att förhindra att någon otillbörligt försöker påverka dennes professionella omdöme. Samtliga anställda, inklusive analytikerna, ska omedelbart rapportera till Compliancefunktionen vid kännedom om otillbörliga försök att påverka eller begränsa analytikernas åsikter.

2 Vilka faktiska eller potentiella intressekonflikter finns och hur hanteras dessa? Kontroll över spridning av information: Banken ska säkerställa att konfidentiell eller icke-offentliggjord information endast förs vidare till personer som behöver sådan information för att kunna utföra sitt arbete inom banken och mot bankens kunder. Som ett led i kontrollen över spridning av information gäller följande inom Bankens värdepappersrörelse: Analytikerna får inte ha tillträde till Corporate Finance-enhetens lokaler. Banken har genom s.k. Chinese Walls skapat restriktioner vilka innebär att analytiker normalt inte är tillåtna att ta emot konfidentiell eller icke-offentliggjord information som Corporate Finance, eller andra enheter inom Handelsbanken Capital Markets har tillgång till. Undantag från denna huvudregel kräver godkännande av chefen för Analys-funktionen och Compliance-funktionen. Varje sådant godkännande ska dokumenteras av Compliance-funktionen. Analytiker som fått ta del av konfidentiell och icke-offentliggjord information från Corporate Finance, eller andra enheter inom Handelsbanken Capital Markets (dvs tagits över Chinese Walls) får inte ge ut analyser inom berört bolag, vare sig skriftligen eller muntligen, så länge informationen är konfidentiell och väsentlig. Förhållande mellan Corporate Finance, och andra enheter inom Handelsbanken Capital Markets resp. Analys: Analys skall hållas organisatoriskt avskild från Corporate Finance, eller andra enheter inom Handelsbanken Capital Markets och analytiker får inte rapportera till dessa enheter. Analytiker ska sitta fysiskt åtskilda från Corporate Finance. I de fall en analytiker delar lokal med affärsverksamheten får denne analytiker inte ha tillgång till ickeoffentliggjord information om handel eller positioner i finansiella instrument, vare sig muntligen eller på annat sätt, annat än under vissa begränsade omständigheter vilket i så fall kräver ett i förväg uttryckligt godkännande av chefen för Analysfunktionen och Compliance-funktionen. En analytiker får inte sprida information till personer utanför Analys om tänkt tidpunkt för utgivandet av förestående analys (gäller analyser utanför den offentliggjorda agenda för när analyser ska publiceras), eller sprida information om innehållet i sådan analys om sådan information kan ha betydelse för investeringsbeslut. En analytiker får, efter godkännande i varje enskilt fall från Compliance lämna ut delar av analys som inte innehåller slutsatser eller rekommendationer för faktagranskning av Corporate Finance, andra enheter inom Handelsbanken Capital Markets eller andra personer utanför Analys-enheten eller Banken.

3 Corporate Finance, eller andra enheter inom Handelsbanken Capital Markets får inte i förväg godkänna analytikers slutsatser eller rekommendationer. Analytikers deltagande i corporate finance-enhetens egna marknadsföringsaktiviteter: Analytiker ska inte delta i aktiviteter som riskerar att påverka tilltron till analytikerns oberoende. Analytikerns expertis får användas till förmån för bankens kunder och, med vissa restriktioner, till förmån för banken. Analytiker får, efter godkännande av chefen för Analys-funktionen, och Compliancefunktionen, delta i Corporate Finance-avdelningens egna marknadsföringsaktiviteter i syfte att få eller behålla uppdrag under förutsättning att sådant deltagande inte riskerar att påverka tilltron till analytikerns oberoende. Analytikers ekonomiska intressen och handel i finansiella instrument och valuta för egen räkning: I föreskrifter utfärdade av den svenska Finansinspektionen finns bestämmelser om värdepappersinstituts skyldighet att ha regler för anställdas och närståendes egna affärer i finansiella instrument och utländsk valuta. Svenska Fondhandlarföreningen har som komplement till lagstiftning och föreskrifter utarbetat branschgemensamma minimiregler, "Regler om affärer med finansiella instrument och valuta m m gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i värdepappersinstitut samt deras närstående. Handelsbanken har beslutat att anta detta regelverk som Bankens egna regelverk. Bankens instruktion "Regler för anställdas egna värdepappers- och valutaaffärer" innehåller bland annat regler för analytikers handel i finansiella instrument och valuta för egen räkning. Banken har valt att tillämpa strängare regler än de branschgemensamma minimiregler som Fondhandlareföreningen tagit fram. Nämnda instruktion föreskriver att: En analytiker får inte i strid mot egna gällande rekommendationer handla med finansiella instrument relaterade till de företag denne bevakar, En analytiker som utarbetat en analys eller medverkat i detta arbete får inte handla med finansiella instrument som är relaterade till det företag analysen avser den dag analysen sprids till kund och inte heller påföljande dag. För Bankens analytiker gäller dessutom att:

4 en analytiker får inte bevaka ett företag där analytikern är styrelseledamot eller innehar annan ledande befattning utan särskilt godkännande enligt nedan. En analytiker ska meddela chefen för Analys respektive till Compliance om denne själv eller dennes make, sambo, syskon eller släkting, i rakt upp- eller nedstigande led, är styrelseledamot eller annan ledande befattningshavare i ett företag som analytikern bevakar. I de fall en analytiker har meddelat att denna typ av intressekonflikt föreligger ska chefen för Analys och chefen för Handelsbanken Capital Markets bedöma om analytikern ska få fortsätta täcka bolaget. Chefen för Analys ska skriftligen meddela Compliance om beslutet och grunden för sådant beslut. Analysen för sådant bolag ska då innehålla upplysning om sådan intressekonflikt. I de fall analytiker har egna placeringar eller i övrigt har direkta eller indirekta ekonomiska intressen i det bolag som de täcker ska sådan information offentliggöras i analysen eller ska det i analysen göras hänvisning till var på Bankens hemsida sådan information finns. Riktlinjer för att förhindra att analyser och rekommendationer påverkas av Bankens ekonomiska intressen eller affärsförbindelser med analyserade företag och för att förhindra påverkan från utomstående: Banken kan ha affärsrelationer med eller ekonomiska intressen i de företag som Bankens analytiker täcker. Sådana förhållanden får inte påverka analysernas innehåll. Banken ska offentliggöra i analysen, eller genom hänvisning i analysen till var på Bankens hemsida sådan information finns, om: Banken är marknadsgarant för finansiella instrument utgivna av det analyserade företaget eller om Banken har väsentliga ekonomiska intressen i företaget, personer som är anställda av Banken, eller har anknytning till Banken, är styrelseledamöter eller har annan ledande befattning hos det företag som analyseras. En analytiker får inte tillåta att personer i Banken eller utanför Banken på ett otillbörligt sätt försöker påverka en analys. En analytiker ska meddela chefen för Analysfunktionen och till Compliance-funktionen, om någon på ett otillbörligt sätt försöker påverka analysen. Banken ska inte ge ett företag en mer fördelaktig bevakning, särskild värdering eller specifika målkurser i utbyte mot framtida eller fortsatta affärsförbindelse, tjänster eller investeringar. I de fall Banken nyligen haft, har eller söker corporate finance uppdrag hos det analyserade företaget ska upplysning om detta offentliggöras i analysen.

5 Analytiker får inte acceptera ersättningar eller andra förmåner utöver vad som framgår av Bankens riktlinjer "Mutor och Bestickning" från ett företag eller andra utomstående avseende publicering av en analys på företaget. En analytiker ska inte söka och får inte utnyttja selektiv information från företaget som analyseras. Med selektiv information menas i detta sammanhang betydelsefull information som företaget lämnat exklusivt till analytikern och inte till andra analytiker. Rapporteringsgång och ersättning till Analytiker: En analytiker får vare sig vara underställd till eller rapportera till Corporate Finance, och/eller andra enheter inom Handelsbanken Capital Markets. Ersättning till analytiker får inte vara direkt kopplad till specifika corporate financeuppdrag. Personal inom Corporate Finance, eller andra enheter inom Handelsbanken Capital Markets ska inte påverka beslut om ersättning till analytiker. De får ej heller heller fatta beslut om anställning eller avskedande av, belöningar till eller disciplinära åtgärder mot analytiker. Beslut om ersättning till analytiker fattas av chefen för respektive analys-enhet i enlighet med de riktlinjer som fastställts av chefen för Handelsbanken Capital Markets.