Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption"

Transkript

1 Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption 1

2 Syfte och principer I detta dokument beskrivs Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämpning av korruption. Syftet med riktlinjerna är att öka medvetandet om korruption och ge medarbetarna i hela koncernen förutsättningar att identifiera korruption. Dokumentet ska också vara vägledande för hur korruption kan bekämpas. Riktlinjerna överensstämmer med koncernens vision, kärnvärden, koncernprinciper och etiska regler och har utformats särskilt för att uppfylla den del av koncernprincipen Vi tar samhällsansvar som lyder: Vi ställer tydliga krav på samhällsansvar och etik internt inom koncernen och hos våra samarbetspartner. Utöver interna riktlinjer och regler fastställs yttre ramar för tillåtna aktiviteter genom den svenska brottsbalkens 17 kap. 7 och 20 kap. 2. Koncernens chefer ska se till att medarbetarna känner till riktlinjerna och den enskilda medarbetaren ansvarar själv för att sätta sig in i riktlinjerna och följa dem. Avdelningen för Samhällsansvar ska utarbeta material som görs tillgängligt för att öka kunskapen och medvetandet om riktlinjerna. Bakgrund Storebrandkoncernen driver en verksamhet som kräver tillit från kunder, myndigheter, aktieägare och samhället i övrigt. För att uppnå tillit krävs professionalism och skicklighet i alla led, och alla anställda måste upprätthålla en hög etisk nivå. Detta gäller både koncernens affärsverksamhet och våra enskilda handlingar. Alla förväntas därför uppträda med aktsamhet, redbarhet och objektivitet samt avstå från handlingar som kan försvaga tilliten till koncernen. Chefer har ett särskilt ansvar och ska föregå med gott exempel inför andra. Vad är korruption? Korruption innebär att utnyttja sin ställning för att uppnå personlig eller affärsmässig vinning för sig själv eller andra. Korruption är förbjudet enligt lag. I den svenska brottsbalkens 17 kap. 7 och 20 kap. 2 ) omfattar definitionen av korruption både aktiv och passiv korruption (bestickning och mutbrott). Aktiv korruption (bestickning) är när någon erbjuder en annan person en otillbörlig förmån inom ramen för befattning, värv eller uppdrag. Passiv korruption (mutbrott) är när någon kräver, tar emot eller accepterar ett erbjudande om otillbörlig förmån inom ramen för befattning, värv eller uppdrag. En förmån är allt som mottagaren kan få vinning eller nytta av och behöver inte vara pengar eller värdeföremål. Konsertbiljetter, gåvor till välgörenhetsorganisationer, resor och uppdrag kan exempelvis vara sådana förmåner. En förmån är otillbörlig där förhållandet är tydligt klandervärt. Vad som är otillbörligt avgörs med bakgrund av bidragets syfte givarens ställning/position mottagarens ställning/position bidragets värde bidragets art om arbetsgivaren/uppdragsgivaren är informerad om det strider mot interna riktlinjer 2

3 Generella riktlinjer Ingen får ta emot förmåner från dem som koncernen har förbindelser med, såsom gåvor, rabatter, resor, bonus på privata inköp, lån eller liknande. Detta gäller också anställdas närstående om förmånen är en följd av anställningsförhållandet. Undantagna från denna regel är förmåner som koncernen har erhållit för samtliga anställda i hela eller delar av det land vi har verksamhet i. Gåvor Det är dock tillåtet att motta gåvor av begränsat värde inom ramen för normal artighet vid speciella tillfällen. En gåva vars antagna värde överstiger 500 NOK i Norge, 300 SEK i Sverige eller 100 LTL i Litauen ska rapporteras till överordnad som baserat på sak och situation avgör om den kan behållas. Interna gåvor omfattas av ett eget regelverk på Intranätet. Gåvor som överlämnas på koncernens vägnar ska ha en skälig prisnivå. Koncernens motiv och mottagarens integritet ska inte kunna ifrågasättas. Ingen får överlämna gåvor eller andra förmåner på koncernens vägnar i syfte att skaffa sig fördelar för egen del. Arrangemang Arrangemang i regi av Storebrandkoncernen ska präglas av måttfullhet och i normala fall ha ett relevant arbetsrelaterat innehåll. I de fall då arrangemanget omfattar resa och övernattning för de inbjudna ska detta betalas av de inbjudna själva (antingen direkt eller genom en deltagaravgift). Storebrandkoncernen kan dock svara för uppehållskostnader för de inbjudna om syftet med arrangemanget är utbildning. Koncernen ska betala rese- och uppehållskostnader för anställda inom Storebrandkoncernen som bjuds in till seminarier eller liknande hos leverantörer eller andra företag som koncernen har affärsförbindelser med (jfr symmetriprincipen). Om syftet med inbjudan är utbildning kan uppehållskostnaderna emellertid betalas av det utomstående företaget. Se Riktlinjer för arrangemang i regi av Storebrandkoncernen för mer information. Öppenhet Storebrandkoncernens verksamhet ska präglas av öppenhet. För att säkra transparens och att beslut ska kunna granskas i efterhand ska de anställda vara öppna med sina handlingar när de företräder Storebrandkoncernen. Riktlinjerna för bekämpning av korruption är avsett som ett vägledande verktyg, men anger inte vad som är rätt och fel i alla situationer. Vid tvekan om vad som är tillåtet eller följer riktlinjerna ska problemställningen tas upp med överordnad, HR eller Avdelningen för Samhällsansvar. Det är också möjligt att använda sig av frågor- och svarstjänsten om etiska dilemman på intranätet. Whistleblowing Whistleblowing innebär att man säger ifrån om oegentligheter eller möjliga oegentligheter till någon som kan göra något åt dem. Exempel på oegentligheter är brott mot lagar och interna regler och riktlinjer. Korruption är brottslig verksamhet som alla medarbetare är skyldiga att rapportera om. Det finns flera sätt att säga från. Till att börja med kan medarbetarna alltid rapportera skriftligen eller muntligen till närmast överordnade, HR-direktören, Koncerndirektören för Samhällsansvar eller en förtroendevald. Dessutom kan medarbetaren rapportera genom frågor- och svarstjänsten för etiska dilemman på intranätet, som sköts av avdelningen för Samhällsansvar. Om medarbetarna av något skäl vill rapportera utanför företaget kan de kontakta vår samarbetspartner för whistleblowing. Detta är en advokatfirma som säkrar både konfidentialitet och anonymitet. Mer information om detta finns på Intranätet. Se Riktlinjer för whistleblowing inom Storebrandkoncernen för mer information. 3

4 Andra regelverk och riktlinjer Korruption behandlas också i Storebrandkoncernens etiska regler, Inköpsregler och Koncernstandard för Ansvarsfulla investeringar. Sanktioner Överträdelser av Storebrandkoncernens etiska regler och till dessa kopplade riktlinjer beivras i enlighet med sanktionssystemet nedan. Överträdelsens grad Vårdslöshet Grov vårdslöshet/ Upprepad vårdslöshet Uppsåtlig/ Upprepad grov vårdslöshet Brott mot Brudd på Interna regler och principer Muntlig varning Skriftlig varning Överväga uppsägning eller avsked Lagar och regler Skriftlig varning Överväga anmälan, Anmälan, uppsägning eller uppsägning eller avsked avsked Sanktionerna ska följa de anvisningar som anges i den norska eller svenska arbetsmiljölagen (AML), svensk arbetsrättslagstiftning och gällande kollektivavtal. Storebrandkoncernens rutiner för tillämpning av sanktioner ska följas. Alla sanktioner ska bedömas av HR-direktören innan de verkställs. Alla reaktioner, och hanteringen av dessa, ska följa huvudprinciperna i Storebrandkoncernens regelverk, rutiner och de regelverk som anges i AML. 4

5 investering Följer Storebrandkoncernens etiska regler SPP Besöksadress: Torsgatan 14, Postadress: Stockholm, Tel Växel: +46 (0) , _svensk nett Grafisk Senter Bilder: Lena Wesslund, Colourbox, Getty Images og Stockexchange 5

Policy avseende otillbörliga förmåner

Policy avseende otillbörliga förmåner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-30, 8 Gäller fr o m den 1 februari 2014 Policy avseende otillbörliga förmåner för förtroendevalda och anställda inom Värnamo kommun 1 (6)

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Beslutad av Kommunstyrelsen den 2013-05-29 78 Innehållsförteckning Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om muta och bestickning... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv 1(11) Antagen av kommunfullmäktige Kf 19 2014-04-29 Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Allmänt Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla anställda i kommunen och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) 1 Vad vi strävar efter och om något går fel En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) Innehåll 1 Välkommen till Capio 2 Mission, vision och värderingar 3 Capio-modellen 4 Uppförandekod 5 Öppenhet

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

OM MUTOR OCH JÄV. en vägledning för offentligt anställda

OM MUTOR OCH JÄV. en vägledning för offentligt anställda OM MUTOR OCH JÄV en vägledning för offentligt anställda Till Dig som är verksam inom stat, kommun eller landsting Inom den offentliga förvaltningen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse.

Läs mer

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Eskilstuna kommunkoncern har nolltolerans mot korruption och mutor ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 24 JANUARI 2013 Riktlinjer mot korruption,

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer mot mutor

RIKTLINJER. Riktlinjer mot mutor RIKTLINJER Riktlinjer mot mutor POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Handbok mot mutor i Tanums kommun

Handbok mot mutor i Tanums kommun Kommunkansliet Ida Aronsson Hammar Datum 2013-11-15 Vår referens Handbok mot mutor i Tanums kommun Bakgrund Kommunen verkar på medborgarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i enlighet med

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Tillämpningen och tillämpligheten av styrdokumentet Riktlinjer för att motverka mutor och bestickning i Gävle kommunkoncern.

Tillämpningen och tillämpligheten av styrdokumentet Riktlinjer för att motverka mutor och bestickning i Gävle kommunkoncern. REVISIONSRAPPORT 2011-11-29 Kommunfullmäktige Sid 1 (4) Dnr: 11REK20 Tillämpningen och tillämpligheten av styrdokumentet Riktlinjer för att motverka mutor och bestickning i Gävle kommunkoncern. Kommunrevisionen

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Värdegrundsdelegationen Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, mars 2014 Foto: Lagbok, foto: Fredrik Sandberg/TT Domstolshandling, foto: Jessica Gow/TT SMSdeklaration,

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET 1 (6) Antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2009, 68 Dnr: 260-263/09-940 Reviderad av kommunfullmäktige den 27 maj 2009, 90 Dnr: 261/09-940 Nr: PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET -

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad, senast december 2012 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2

en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2 en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer