Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är."

Transkript

1 WHISTLEBLOWING RIKTLINJER Introduktion Enligt Sidas instruktion (2010:1080) ska myndigheten för att uppnå de biståndspolitiska målen i sin insatshantering särskilt motverka korruption och oegentligheter samt organisera sin verksamhet så att korruption och oegentligheter motverkas. Sida definierar korruption som ett missbruk av förtroende, makt eller position för otillbörlig vinning. Korruption innefattar bl.a. mottagande av mutor, bestickninginkluderande bestickning av utländsk offentlig tjänsteman, utpressning, jäv samt nepotism. Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är. Alltid förebygga Aldrig acceptera Alltid informera Alltid agera Whistleblowing Medarbetare har en skyldighet enligt Sidas anti-korruptionsregel (se bilaga 1) att anmäla misstankar om korruption till närmaste chef, Sidas utredningsfunktion eller genom användande av Sidas whistleblowing-system. Observera att whistleblowing-systemet utgör ett komplement till ordinarie rapporteringskanaler och rutiner. Medarbetare som anmäler misstanke om korruption eller andra oegentligheter får inte utsättas för repressalier eller trakasserier. Efter ett formellt samråd med Datainspektionen får personkretsen mot vilka som tips kan komma lämnas om korruption och oegentligheter utökas och då kan då även innefatta personer utanför myndigheten. STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Postadress: Stockholm. Besök: Valhallavägen 199, Stockholm Telefon: Telefax: Telegram: sida stockholm. Plusgiro: Org. nr Sidas hemsida:

2 Sida 2 (6) Var lämnas tipset? På Sidas hemsida under Anti-korruption återfinns en sida med en knapp där information om misstanke om korruption och oegentligheter kan lämnas. Mottagande av tips görs enligt avtal av PwC och skickas över med bud för registrering, ärendehantering och utredning till Sida. Inkommande tips och handlingar behandlas på arbetsdagar mellan 09:00 och 17:00. Sida och PwC förbehåller sig rätten att inte kunna garantera full tillgänglighet vid händelse av datatrafikproblem eller annan teknisk påverkan på systemet. Hur behandlas informationen? Information om behandling av personuppgifter Systemet inbegriper behandling av personuppgifter enligt följande. 1. Personuppgiftsansvarig a. Sida är personuppgiftsansvarig för whistleblowing-systemet. Adress: Valhallavägen 199, Stockholm Telefonnummer: Personuppgiftsbiträde a. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) Personnr/Org. nr: Adress: Torsgatan 21, Stockholm Telefonnummer: Ändamål med behandlingen a. Personuppgifter i whistleblowing-systemet används för att ta ställning till den anmälan som lämnas i systemet och för att undersöka om utpekade personer eller organisationer varit delaktig i gärningar som korruption eller andra allvarliga ekonomiska oegentligheter. 4. Uppgifter som behandlas a. De personuppgifter Sida behandlar är de uppgifter som lämnas i anmälan samt de ytterligare uppgifter som eventuellt hämtas in för att kunna genomföra en ändamålsenlig utredning. Uppgifterna kan bland annat innehålla namn, befattning och uppgift om lagöverträdelse.

3 Sida 3 (6) 5. Mottagare av uppgifterna a. PwC tar emot inkommande tips via en länk från Sidas hemsida PwC behandlar ej informationen utan skickar över uppgifterna via säkerhetsklassade bud dagligen i pappersform till Sida. b. Sida mottar uppgifterna som levereras från PwC via bud genom kvittens. Sida har begränsat behörigheten för åtkomst till uppgifter i whistleblowing- systemet så att endast Sidas utredningsgrupp som hanterar anmälningar och leder utredningar får ta del av uppgifterna inom systemet. 6. Rätt till registerutdrag m.m. a) Informationslämnaren har enligt 26 personuppgiftslagen rätt att gratis, en gång per kalenderår, få information om de personuppgifter som behandlas om denne hos Sida. Om informationslämnaren vill ha sådan information ska han/hon skicka en skriftlig undertecknad begäran till Sida (se adress ovan) b) Om informationslämnarens personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen kan han/hon enligt 28 personuppgiftslagen begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. 7. Offentlighetsprincipen Eftersom Sida är en svensk myndighet är en anmälan som inkommit till Sida en allmän handling. Om allmänheten begär att få ta del av handlingen ska den därför lämnas ut i den del den inte innehåller information som är belagd med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2010:400). Således kan Sida inte garantera att anmälan hålls hemlig. Gallringsrutiner Sida har gjort en hemställan om gallringsbeslut hos Riksarkivet. De anmälningar som inkommit till Sida och registreras ska utgallras efter 2 år. Anmälningar som inte föranleder någon åtgärd gallras efter inaktualitet. PwC ska gallra uppgifter rörande anmälan enligt överenskommit avtal. Anonymitet Anonyma anmälningar skall hanteras på samma sätt som andra anmälningar. Den som anmäler måste dock vara medveten om att uppgifter ur utredningen och identiteten på uppgiftslämnaren kan komma att utlämnas om det krävs för en rättslig prövning eller enligt offentlighetsprincipen.

4 Sida 4 (6) Falska och missvisande anklagelser Anmälningar ska ske i god tro. Skulle det visa sig att anmälningar är missvisande eller falska kommer utredning ej att inledas och all information omedelbart gallras ur systemet. Notera att Sida kan komma att vidta rättsliga och disciplinära åtgärder om detta skulle framkomma. Rutin för utredning Utredningsgruppen har rutiner för utredningens förfarande. Då en anmälan om misstänkta oegentligheter eller korruption inkommer till whistleblowing-systemet, registreras den och därefter analyseras värdet i informationen. Finner man substans i informationen påbörjas en utredning. Gäller anmälan en av Sida anställd person hänvisas anmälan till processen för Personalansvarsnämndsärenden där personalchefen är ansvarig. Om anmälan innefattar en brottslig handling skall Sidas chefsjurist kopplas in för utvärdering av ärendet. För mer information kontakta Sidas utredningsgrupp: Revidering av policy Denna policy ska ses över årligen och fastställas av Sidas generaldirektör.

5 Sida 5 (6)

6 Sida 6 (6)

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-04-27 LS-LED10-285 101 Riktlinjer avseende åtgärder vid dataintrång Landstingsstyrelsens beslut 1. Riktlinjer avseende åtgärder vid dataintrång godkänns.

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA 2014-03-14 1 (7) RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA Riktlinjen är ett komplement till den policy som finns kring it-säkerhet i Höganäs kommun. Riktlinjen beskriver hur ansvarsfördelningen

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Pliktverkets riktlinjer

Pliktverkets riktlinjer Pliktverkets riktlinjer Riktlinjer för Pliktverkets tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om anmälan om missförhållanden 2004:1 Generaldirektören fastställer dessa riktlinjer till stöd för Pliktverkets

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt Sekretess och tystnadsplikt tryckfrihetsförordningen offentlighets- och sekretesslagen patientdatalagen HU 2013-09-04 Susan Ols Landstingsjurist Översikt Offentlighetsprincipen Allmänna handlingar Sjukvårdssekretessen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Trollhättan den 27 augusti 2012 FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Om Du har fordran på pension eller annan rätt till ersättning ur pensionsstiftelsen är

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-11-06 Dnr 589-2013 Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare 1. SAMMANFATTNING Säkerhets-

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Antal sidor Diarienummer 11 KST 2011/537.01 Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post

Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post Innehåll Inledning 3 1. Relevant budskap för mottagaren 3 2. Avanmälan (Opt-Out) 3 3. Adresskälla 3 4. Adressinsamling 4 4.1. Insamling 4 4.2. Riktlinjer

Läs mer