ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm"

Transkript

1 ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem kan medföra För att kunna attrahera, motivera och behålla de bästa krafterna är det avgörande för Solidum AB u.ä.t Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (bolaget) att ersättningen till medarbetarna är konkurrenskraftig på den marknad och inom det segment där bolaget verkar Ersättningspolicyn fastställs årligen av styrelsen Ansvarig för implementering är verkställande direktör. 2. Definitioner 2.1. Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse: Anställda i den verkställande ledningen: De anställda i bolaget som omfattas av definitionen i avsnitt 5.2. Anställda i ledande strategiska befattningar: De anställda i bolaget som omfattas av definitionen i avsnitt 5.3. Anställda med ansvar för kontrollfunktioner: De anställda i bolaget som omfattas av definitionen i avsnitt 5.4. Anställda som är Risktagare: De anställda i bolaget som omfattas av definitionen i avsnitt 5.5. Anställda vars ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den Verkställande ledningen: De anställda i bolaget som omfattas av definitionen i avsnitt 5.6. Ersättning: Alla ersättningar och förmåner till en anställd (t.ex. kontant lön och andra kontanta ersättningar, ersättningar i form av aktier eller aktierelaterade instrument, pensionsavsättningar, avgångsvederlag och bilförmåner). Kontrollfunktion: Bolagets funktioner för riskkontroll, regelefterlevnad (compliance) och internrevision jämte eventuella ytterligare kontrollfunktioner. Rörlig ersättning: Ersättning som inte på förhand är fastställd till belopp eller storlek. Som rörlig ersättning räknas inte

2 provisionsbaserad lön som är utan koppling till sådana framtida riskåtaganden vilka kan komma att ändra företagets resultat- eller balansräkning. Särskilt reglerad personal: Den verkställande ledningen och övriga anställda som bolaget har identifierat som särskilt reglerad personal enligt nedan. 3. Bakgrund, övergripande mål m.m Riskanalys Denna ersättningspolicy grundar sig på en av styrelsen genomförd riskanalys Syfte m.m. Syftet med denna policy är att ange grunderna och principerna för hur ersättningar inom bolaget skall fastställas, hur policyn ska tillämpas och följas upp samt vilka anställda som skall anses vara Särskilt reglerade personer och för vilka därför särskilda regler om Rörlig ersättning ska gälla. Vidare är syftet att policyn och dess tillämpning skall främja en effektiv riskhantering, motverka ett överdrivet risktagande i verksamheten samt att även bidra till att upprätthålla allmänhetens förtroende för bolagets verksamhet Övergripande mål m.m. Bolagets långsiktiga målsättning är att i enlighet med Lagen om bank- och finansieringsrörelse bedriva verksamhet så att bolagets förmåga att fullgöra sina förpliktelser inte äventyras. Den totala ersättningen för en enskild period får inte äventyra bolagets förmåga att sammantaget redovisa positivt resultat över en konjunkturcykel. Alla ersättningssystem ska uppfattas som sunda och rimliga och syfta till anställds motivation, vara långsiktigt värdeskapande samt innebära en väl avvägd risknivå för bolaget. 4. Styrning 4.1. Styrelsens ansvar Övergripande ansvar Styrelsen har det övergripande ansvaret för ersättningsfrågor i bolaget. Som framgår av p nedan är styrelsen även operativt ansvarig för de ersättningar som betalas ut till de

3 Anställda i den verkställande ledningen samt Anställda med ansvar för kontrollfunktioner Ersättningar till Anställda i den verkställande ledningen m.m. Styrelsen skall besluta om ersättning till dels Anställda i den verkställande ledningen, dels Anställda med ansvar för kontrollfunktioner Uppföljning Styrelsen skall besluta om åtgärder för att följa upp tillämpningen av denna ersättningspolicy Oberoende styrelseledamot Styrelsen skall inom sig utse en ledamot, som skall ha lämplig erfarenhet av och kunskap om riskhantering och ersättning, som skall bereda styrelsens beslut om ersättning samt åtgärder om uppföljning av tillämpningen av ersättningspolicyn. Ledamoten i fråga får inte höra till kategorin Anställda i den verkställande ledningen. 5. Särskilt reglerad personal 5.1. Allmänt Bolaget har, med utgångspunkt från genomförd riskanalys, bedömt vilka av bolagets anställda som skall utgöra Särskilt reglerad personal, och som därigenom omfattas av särskilda begränsningar i ersättningshänseende. Bolaget har beslutat att anställda hörande till någon av följande kategorier om inte undantagna i enlighet med vad som anges i 5.7 nedan skall anses vara Särskilt reglerad personal: a. Anställda i den verkställande ledningen. b. Anställda i ledande strategiska befattningar. c. Anställda med ansvar för kontrollfunktioner. d. Anställda som är risktagare. e. Anställda vars ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den Verkställande ledningen Anställda i den verkställande ledningen

4 Till denna personalkategori hör den verkställande direktören, den verkställande direktörens ställföreträdare (vice verkställande direktör) och de som ingår i bolagets ledningsgrupp Anställda i ledande strategiska befattningar Till denna personalkategori hör anställda, som inte ingår i bolagets ledningsgrupp men som på regionsnivå eller motsvarande ändå leder verksamheten i bolaget Anställda med ansvar för kontrollfunktioner Till denna personalkategori hör anställda som är ansvariga för någon av funktionerna för regelefterlevnad (compliance), internrevision och riskkontroll. Till denna kategori hör i bolaget följande befattningar: - Ansvarig för Compliance - Administrativ chef - Ansvarig för Riskkontroll - Ansvarig för Kreditriskkontroll 5.5. Anställda som är risktagare Till denna kategori hör anställda som i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över bolagets risknivå. Utgångspunkten för bedömningen av vilka som hör till denna personalkategori är att anställda som kan ingå avtal för bolagets räkning eller ta positioner för bolagets räkning skall höra till denna personalkategori. Vidare skall anställda som på annat sätt kan påverka bolagets risker höra till aktuell personalkategori. De som är anställda i följande befattningar eller motsvarande skall anses höra till denna kategori: - Medlemmar i bolagets kreditkommitté - Försäljningschefen samt - Firmatecknare som inte ingår i kategorierna ovan. Vad gäller övriga anställda säljare görs bedömningen att dessa inte är risktagare. Deras huvudsakliga uppgift som ger rörlig ersättning är att hitta nya klienter till bolaget avseende fakturaköp. De ingår inte några avtal för bolagets räkning och de fullgör inte någon funktion som kredithandläggare eller beslutsfattare gällande fakturaköpsavtalet med klienten. Därutöver ligger typiskt sett

5 risken vid fakturaköp hos fakturagäldenärerna och där sker en prövning och en handläggning som inte involverar säljaren på något sätt. Säljarens rörliga ersättning påverkas även negativt vid kreditförluster. Såsom verksamheten avser att bedrivas tills vidare kommer dessutom bolaget att kräva en kreditförsäkring omfattande upp till 90 % av utestående fakturafordringar för en viss klient, vilket reducerar risken. Säljarens totala årsinkomst från bolaget (både fast och rörlig ersättning) kommer att vara begränsad till högst kronor för Således finns ett rimligt tak för hur hög den rörliga ersättningen kan vara ett enskilt år Anställda vars ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen. Till denna kategori hör anställda som har en ersättning som är lika stor eller som överstiger den person i den Verkställande ledningen med lägst ersättning Möjlighet till undantag Anställda i den Verkställande ledningen, Anställda med ansvar för kontrollfunktioner samt Risktagare enligt vad som angivits ovan skall alltid höra till Särskilt reglerad personal. Möjlighet att undanta sådan anställd från kategorin Särskilt reglerad personal finns således inte. Det skall dock vara möjligt att undanta anställd i ledande strategisk befattning och anställd vars ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den Verkställande ledningen från Särskilt reglerad personal. En förutsättning för att så skall kunna ske är att det finns positivt stöd för att sådan anställd inte påverkar bolagets risker i väsentlig mån. En sådan bedömning skall dokumenteras Beslut om kategorisering Den verkställande direktören ansvarar för att all personal i bolaget delas in enligt de kriterier som anges ovan. 6. Rörlig ersättning 6.1. Beslut Beslut om Rörlig ersättning fattas av styrelsen.

6 6.2. Resultatbedömning och riskjustering Ett beslut om att anställda i bolaget skall erhålla Rörlig ersättning skall grunda sig på en bedömning av riskjusterande vinstmått, varvid särskilt följande faktorer skall beaktas: - Nuvarande risker. - Framtida risker. - Faktiska kostnader för hållande av kapital och likviditet Balans mellan fast och rörlig ersättning Om ersättningen innefattar en rörlig del skall det finnas en lämplig balans mellan den fasta och rörliga delen. Principen skall vara att det är den fasta delen av lönen som är den primära Ersättningen medan den Rörliga ersättningen är en möjlighet som den anställde inte bör räkna med. Den Rörliga ersättningen skall således kunna bestämmas till noll. Styrelsen har beslutat att den Rörliga ersättningen för närvarande får uppgå till maximalt 50 % av den fasta lönen per anställd och år Särskilt om rörlig ersättning till Särskilt reglerad personal Rörlig ersättning till Särskilt reglerad personal skall utöver vad som angivit ovan grunda sig på följande faktorer: - Den anställdes enskilda prestation och bidrag till bolagets resultat. - Berörd resultatenhets resultat. - Bolagets totala resultat. De kriterier (såväl finansiella som icke-finansiella) som bolaget lägger till grund för Rörlig ersättning till Särskilt reglerad personal skall dokumenteras Särskilt om rörlig ersättning till anställda i kontrollfunktioner Rörlig ersättning till anställda i kontrollfunktioner skall bestämmas utifrån mål som är kopplade till kontrollfunktionen och som är oberoende av resultatet i de affärsområden som de kontrollerar. De personer som omfattas av denna begräsning är de som arbetar med regelefterlevnad, riskkontroll och internrevision.

7 7. Uppskjuten ersättning 7.1. Allmänt Rörlig ersättning till Särskilt reglerad personal överstigande kronor skall, till en del om minst 40 procent, skjutas upp under en period av tre år innan den betalas ut eller äganderätten övergår till den anställde. Om särskilda skäl föreligger ska styrelsen besluta om att skjuta upp rörlig ersättning i fem år. Sådana skäl kan vara exempelvis den anställdes ansvar, storleken på den rörliga ersättningen eller bolagets ekonomiska läge i en konjunkturcykel Särskilt om Rörlig ersättning till den Verkställande ledningen samt avseende rörliga ersättningar avseende höga belopp. I det fall Rörlig ersättning enligt vad som anges ovan under 7.1 utgår till den Verkställande ledningen eller med ett högt belopp skall minst 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp Pro-rata Oberoende av vad som angivits ovan om uppskjutande av Rörlig ersättning skall bolaget kunna betala ut uppskjuten rörlig ersättning enligt ovan jämt fördelat över den tid som ersättningen skjuts upp, dock att den första utbetalningen får ske först med början året efter det att den rörliga ersättningen beslutades Bortfall av utestående icke-förfallen del av uppskjuten ersättning Bolaget skall tillse att Rörlig ersättning som betalats ut endast betalas ut eller övergår till den anställde till den del endast om det är försvarbart enligt bolagets, den berörda resultatenhetens och den anställdes resultat. Vad nu angivits skall vidare innebära att utestående icke förfallen del av uppskjuten ersättning helt skall kunna bortfalla. Anställd som tilldelas uppskjuten Rörlig ersättning, vilken skjutits upp enligt ovan, skall underrättas om ovan angivna inskränkningar samt skall sådan anställd förklara sig medveten härom samt acceptera dem.

8 8. Övrigt 8.1. Garanterad rörlig ersättning Bolaget skall normalt aldrig tillämpa garanterad rörlig ersättning. Skulle så bli aktuellt skall styrelsen fatta beslut om detta och normalt endast ske i samband med nyanställningar och under det första anställningsåret. För år 2014 kan vid nyanställning av säljare den garanterade rörliga ersättningen uppgå till högst kronor under det första anställningsåret Risksäkringsstrategier Bolaget skall tillförsäkra sig att anställda förbinder sig att inte använda personliga risksäkringsstrategier eller försäkringar som syftar till att minska eller undanröja effekterna av att en uppskjuten ersättning justeras eller bortfaller. Detta skall ske genom att anställda som erhåller uppskjuten rörlig ersättning skall underteckna en skriftlig förbindelse därom Avgångsvederlag m.m. Ersättning som utgår till anställd i samband med att anställning upphör skall stå i relation till den anställdes prestationer under anställningstiden samt beräknas så att den inte belönar osunt risktagande. 9. Kontroll Utöver den kontroll som skall göras av den oberoende styrelseledamoten enligt ovan skall efterlevnaden av denna ersättningspolicy kontrolleras årligen av bolagets internrevisionsfunktion. Internrevision skall löpande rapportera resultatet av sin granskning till styrelsen i bolaget och i vart fall årligen senast i samband med att årsredovisningen fastställs. 10. Transparens m.m Anställda Bolaget skall informera samtliga anställda om vid var tid gällande ersättningspolicy. Detta sker genom publicering på interna hemsidan.

9 Bolaget skall därutöver informera samtliga anställda om vilka kriterier som styr deras ersättning, dels om hur deras resultat bedöms Offentliggörande Bolaget skall minst en gång om året i samband med årsredovisningens fastställande offentliggöra information i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om offentliggörande av information (FFFS 2007:5). Utöver dessa regler skall även annan relevant lagstiftning och föreskrifter beaktas vad avser information som skall offentliggöras. Sådan information skall bland annat innehålla information om hur ersättningspolicyn beslutats, den riskanalys som ligger till grund för hur ersättningspolicyn utformats, och i tillämpliga fall även uppgifter om ersättningskommitténs sammansättning och befogenheter samt relevanta uppgifter om ersättningar i bolaget. Uppgifterna ska offentliggöras på bolagets hemsida på ett sätt som inte riskerar att avslöja enskilda personers ekonomiska eller andra förhållanden. 11. Uppdatering m.m. Denna policy skall bli föremål för regelbunden uppdatering dock minst en gång per år.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Riskanalys Risker som identifierats inom Bolagets verksamhet hänför sig främst till marknadsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt operativ risk.

Riskanalys Risker som identifierats inom Bolagets verksamhet hänför sig främst till marknadsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt operativ risk. Redogörelse för ersättningar i Pareto Securities 2014 Styrelsen i Pareto Securities AB ( Bolaget ) fastställde i oktober 2014 en uppdaterad ersättningspolicy som grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2013

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2013 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 03 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 03 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut,

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 1 (5) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen utfärdade i juni 2013 föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) (

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia

riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia Riskanalys av Skandias ersättningssystem och ersättningspolicy Inledning Enligt nya regler ska finansinstitut upprätta en ersättningspolicy

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Redogörelse för Nordnets ersättningssystem och analys av risker förenade med ersättningssystemet

Redogörelse för Nordnets ersättningssystem och analys av risker förenade med ersättningssystemet Redogörelse för Nordnets ersättningssystem och analys av risker förenade med ersättningssystemet Bakgrund Enligt 2 kap. 3 i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut,

Läs mer

Mer information om fast ersättning finns i not K 13 i bankens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.

Mer information om fast ersättning finns i not K 13 i bankens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret. Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 15 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2015 Detta förslag har upprättats av

Läs mer

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 16 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2014 Detta förslag har upprättats av

Läs mer

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och Uppföljning och utvärdering av program för aktiebaserad ersättning, tillämpningen av riktlinjer för ersättning samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i banken. Allmänt Styrelsen i SEB

Läs mer

Uppgifterna redovisas för Klarna AB (556737-0431) och Klarnas finansiella företagsgrupp.

Uppgifterna redovisas för Klarna AB (556737-0431) och Klarnas finansiella företagsgrupp. Offentliggörande av information angående kapitaltäckning och riskhantering I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN

ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN Beslutad av Tredje AP-fondens styrelse den 24 juni 2013 ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN Tredje AP-fonden är en engagerad och ansvarsfull ägare som bedriver kapitalförvaltning med grundsynen att investeringar

Läs mer

Handlingar Eneas årsstämma

Handlingar Eneas årsstämma Handlingar Eneas årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 556209-7146 Förslag till dagordning Årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med:

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med: Innehåll 1. Beskrivning av Scania Finans AB... 2 1.1. Styrelsens deklaration... 2 2. Företagsstyrning & riskhantering... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ersättningar... 7 3. Kapitalbas...10 4. Minimikapitalkrav,

Läs mer

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram.

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram. Punkt 18 a) b) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman den 25 mars 2015 angående långfristiga aktieprogram för 2015 Bakgrund SEB vill vara en attraktiv

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 01-01 01-- 2014-12

Årsredovisning för räkenskapsåret 01-01 01-- 2014-12 Nordax Bank AB (publ) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01-01 01-- 2014-12 12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...2 Rapport över resultat i koncernen...8 Rapport över totalresultat

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2013 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 28 CDON Group AB CDON Group AB Årsredovisning 201 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. CDON Group är ett svenskt publikt aktiebolag.

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2015 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 2015 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 BTS Group AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. BTS Groups bolagsstyrning baseras därför på

Läs mer

Årsredovisning Volvofinans Bank AB

Årsredovisning Volvofinans Bank AB Årsredovisning Volvofinans Bank AB 6 VD har ordet 10 Nya produkter, innovationer och lanseringar 2013 13 Bilbanken 14 Produkter och tjänster för ett enkelt och bekymmersfritt bilägande 17 Personbil 18

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

K11 Försäkringsnetto. K12 Övriga intäkter. K13 Personalkostnader NOTER KONCERNEN

K11 Försäkringsnetto. K12 Övriga intäkter. K13 Personalkostnader NOTER KONCERNEN 109 K11 Försäkringsnetto K12 Övriga intäkter Försäkringspremier Livförsäkring 1 338 1 444 varav låneskydd 183 194 varav övriga 1 155 1 250 Skadeförsäkring 376 358 Summa 1 714 1 802 Försäkringsavsättningar

Läs mer

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab 2011 201 2011 Årsredovisning 2011 2011 011volvofinans bank ab 2011 2011 2011 4 Inledning 6 VD har ordet 8 Volvofinans Bank AB 10 Den svenska Volvohandeln 2011 12 Förvaltningsberättelse 12 Ägarförhållande

Läs mer

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Placeringsriktlinjer... 3 2 Verksamhetens indelning i avdelningar... 3 3. Placeringsstrategi... 3 3.1 Mål

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer