DB Schenker Compliance

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DB Schenker Compliance"

Transkript

1 DB Schenker Compliance

2 VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren presenterar vi DB Schenkers Compliancepolicys som gäller för alla våra anställda och samtidigt kan visa hur vi arbetar förebyggande för externa parter. Vi på DB Schenker har utvecklat ett starkt Complianceprogram som bygger på allmänna principer för god bolagsstyrning. Programmet är utformat för att ge samtliga anställda vägledning för att säkerställa att vi följer de regler och förordningar som gäller på affärsmarknaden i Sverige och globalt. Det är viktigt att vi uppträder med integritet i våra kontak ter med kunder, konkurrenter, myndig heter, anställda och andra vi möter i vår yrkesroll. Brott mot vårt Complianceprogram kan orsaka betydande skador för vårt företag. Vi kan bara förhindra dessa typer av incidenter om samtliga DB Schenkers anställda uppfyller de interna och juridiska krav som gäller i vår yrkesutövning. Vårt Complianceprogram är ett prioriterat område och är till för att säkerställa etiskt uppförande hos alla våra medarbetare och övriga som har med DB Schenker att göra. I den här broschyren presenterar vi kortfattat våra Compliancepolicys såsom: uppförandekod, gåvopolicy, riktlinjer vid intressekonflikter, förebyggande av kor ruption, skyddande av tillgångar samt för umgänge med konkurrenter. Mats Grundius CEO, Schenker AB 2

3 Uppförandekod Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå en etisk hållning i företaget. Dessa principer är bindande för alla styrelseledamöter, verkställande direktörer, chefer och medarbetare världen över. Chefer har ett särskilt ansvar att agera som förebilder och har ett särskilt ansvar för kommunikation och implementering av dessa riktlinjer. Kundfokus, lönsamhet, framsteg, ömsesidig rättvisa och förtroende samt ansvar är de värderingar som beskrivs i DB Schenkers affärsidé. De utgör kärnan i uppförandekoden. I våra mellanhavanden med kunder, affärspartner, medarbetare och ägare förpliktar vi oss att alltid agera rättvist och med integritet. Vi är övertygade om att socialt ansvar är en avgörande faktor för vårt företags långsiktiga framgång och därmed en oumbärlig del av vårt företag. All vår verksamhet är därför bunden av vår skyldighet att vara en god samhällsmedborgare. fördelar som skulle kunna påverka en persons förmåga att fatta objektiva och rättvisa affärsbeslut. Verksamheten i DB Schenker definieras av ansvar och öppenhet gentemot våra ägare. Vårt arbete har bland annat som mål att skydda företagets tillgångar och uppnå en hållbar ökning av företagets värde. Företagets tillgångar får endast användas för företagssyften och måste hanteras med skälig omsorg. Alla medarbetare är skyldiga att uppfylla relevanta gällande regler på DB Schenker. Medarbetarna påverkar företagets offentliga anseende. Vi skall alltid uppföra oss på ett artigt, hövligt och serviceinriktat sätt gentemot alla våra kunder och affärspartner. Alla anställda är skyldiga att rapportera allvarliga åsidosättanden av lagar och/ eller interna regler. DB Schenker uppfyller sina kunders, leverantörers och affärspartners behov och behandlar dem ärligt, ansvarsfullt och rättvist. Företaget accepterar inte korruption och otillbörliga affärsmetoder av medarbetare eller tredje part som har anlitats av oss. Vi erbjuder inte och tar inte emot mutor, privilegier eller 3

4 Gåvopolicy Förmåner såsom gåvor och inbjudningar är en artighetsgest. De får aldrig ges i syfte att påverka affärsbeslut. Gåvor och förmåner till tredje part, t.ex. affärspartners (kunder och leverantörer), kan missförstås eller missbrukas för att på ett olämpligt sätt påverka affärsrelaterade beslut. Det kan medföra juridiska risker för företaget eller ge företaget eller enskilda individer ett dåligt rykte. Riktlinjerna för gåvor och förmåner anger reglerna för godkännande och mottagande av gåvor och inbjudningar för medarbetare och närstående personer. Grundläggande principer: Förmåner får aldrig begäras. Pengagåvor är inte tillåtna. Förmåner får endast vara en artighetsgest. De ska vara lämpliga och får inte på ett olämpligt sätt påverka eller göra intryck av att påverka ett affärsbeslut. De får inte heller ge upphov till intressekonflikter. Grundregeln är att förmåner till offentliga tjänstemän inte är tillåtna. Inbjudningar: Affärsrelaterade inbjudningar får godtas eller erbjudas utan att rapporteras eller godkännas om de överensstämmer med de grundläggande principerna och förutsatt att de är sedvanliga och inte ofta förekommande. Icke sedvanliga inbjudningar får endast godtas eller erbjudas om de överensstämmer med de grundläggande principerna ovan. Icke sedvanliga inbjudningar kräver godkännande från närmsta chef och ska dokumenteras enligt gällande föreskrifter. 4

5 Gåvor och andra förmåner: Mindre förmåner, officiella presentartiklar och gåvor med ett värde upp till 50 euro är tillåtna om de överensstämmer med de grundläggande principerna. Gåvor med ett värde över 50 euro kräver godkännande från närmsta chef och ska dokumenteras enligt gällande föreskrifter. Mindre förmåner, officiella presentartiklar och gåvor med ett värde upp till 50 euro är tillåtna. 5

6 Riktlinje vid intressekonflikt Anställda är skyldiga att fatta arbetsrelaterade beslut som ligger i företagets intresse, snarare än utifrån medarbetarens egenintresse. En medarbetares egenintresse får inte ha en negativ inverkan på hans eller hennes arbete. En intressekonflikt är en situation där en person har ett egenintresse som kan ha en negativ inverkan på personens förmåga att utföra sina arbetsuppgifter för företaget. Medarbetare (och deras närstående) ska undvika sådana situationer. En intressekonflikt kan uppstå i följande situationer (listan är inte fullständig): Aktieinnehav eller mandat hos en affärspartner eller konkurrent. Bisyssla hos en affärspartner eller konkurrent. Missbruk av arbetsrelaterad information. Missbruk av kännedom om en affärsmöjlighet för företaget. Köp av eller handel med företagstillgångar. Affärsrelationer med en affärspartner eller konkurrent vid sidan av medarbetarens anställning. Ställ dig alltid följande frågor: Påverkas mitt beslut för DB Schenker av något annat än företagets intressen? Vad skulle det innebära för mig om den här situationen omtalades i media? Skulle mina kollegor eller min överordnade kunna uppfatta det som att situationen kan påverka hur jag utför mitt arbete? Skulle kunder eller andra externa parter kunna uppfatta det som att situationen kan påverka hur jag utför mitt arbete? 6

7 Riktlinje för förebyggande av korruption DB Schenker har länge haft som policy att hålla högsta tänkbara nivå av yrkesetiska normer i genomförandet av sina affärer. DB Schenker lägger största vikt vid sitt rykte när det gäller ärlighet, integritet och etiskt uppförande. Brott mot korruptionsbestämmelser kan få allvarliga konsekvenser. Företaget kan drabbas av stora ekonomiska förluster och anseendet kan påverkas mycket negativt. Enskilda personer kan åläggas böter, frihetsberövas, förlora sina arbeten och förklaras personligt ansvariga. För att sådana överträdelser inte ska ske finns antikorruptionsriktlinjer som anger principerna för en lagenlig och etisk affärsverksamhet. Medarbetare får inte, varken direkt eller indirekt: erbjuda, utlova eller bevilja förmåner till offentliga tjänstemän eller andra personer i syfte att på ett otillbörligt sätt påverka ett agerande, utelämnande eller beslut i syfte att vinna en affär eller skaffa sig någon annan typ av otillbörlig fördel. begära, gå med på att ta emot eller ta emot förmåner vars syfte är att på ett otillbörligt sätt påverka, framkalla eller belöna ett agerande, utelämnande eller beslut. Betalningsfrämjande aktiviteter är inte tillåtna annat än i nödsituationer. Ställ dig alltid följande frågor: Kommer det jag erbjuder att öka sannolikheten för att tjänstemannen i fråga vidtar de åtgärder jag önskar? Skulle dessa handlingar innebära att den offentliga tjänstemannen gör sig skyldig till tjänstefel? Behöver tjänstemannen i fråga utöva sitt inflytande för att få tredje part (myndighetsanställd eller privatperson) att utföra den önskade handlingen? Skulle det vara problematiskt för dig om information om ditt agerande offentliggjordes? 7

8 Riktlinje för affärsmässigt uppförande gentemot konkurrenter Den kompletta versionen finns på företagets intranät och den vägleder vad som är tillåtet och ej tillåtet inom områden så som: prissättning, marknadsuppdelning och kundprotektionism, informationsutbyte, kontakter med konkurrenter och andra restriktioner. Praktiskt taget alla nationella rättsordningar förbjuder avtal och samordnade förfaranden mellan företag, som syftar till eller får till effekt att begränsa konkurrensen. För att undvika brott mot konkurrenslagsstiftningen måste följande riktlinjer iakttas vid all kontakt med konkurrenter. När det gäller prissättning skall man inte ingå avtal med konkurrenter beträffande priser, prisparametrar eller andra villkor som är tillämpliga gentemot kunder eller leverantörer. Säkerställ att ditt uppförande på marknaden varken styrs eller påverkas av informella kontakter med eller av utbyte av information med dina konkurrenter. Det är olagligt att dela upp marknaden med konkurrenterna med avseende på geografiska områden, produkter/tjänster eller efter kunder och leverantörer. Håll alla beslut angående nya produkter eller planer på att gå in på nya marknader hemliga, så länge dessa beslut inte har kommunicerats ut till allmänheten. Se till att beslut om kundstöd/försäljning eller beslut om val av leverantör fattas utan att konsultera konkurrenter. 8

9 Utbyt inte någon konfidentiell, marknadsrelevant information med konkurrenter (varken direkt eller via tredje part). Avslöja t.ex. aldrig för konkurrenter hur ni bestämmer priser eller beräknar marginaler. Inte heller skall ni någonsin yppa information om tidigare, nuvarande eller planerade priser, rabatter eller kalkylmetoder. Det är tillåtet att använda information om konkurrenter som är allmänt tillänglig. utbyta marknadsinformation eller att ingå överenskommelser som medför konkurrensbegränsningar. Kontakta era konkurrenter enbart när ert syfte är tydligt. Delta inte i konkurrenters hemliga cirklar eller hemliga möten eftersom syftet med sådana möten kan vara att 9

10 Riktlinje för skyddande av tillgångar Syftet med denna riktlinje är att ge vägledning och fastställa regler för hanteringen av DB Schenkers och DB Groups tillgångar samt affärs- och företagshemligheter. Dessa tillgångar av materiellt och immateriellt värde för DB Schenker måste skyddas mot missbruk, slöseri och stöld. En affärs- eller företagshemlighet är intern, konfidentiell eller skyddad information som tillhör DB Schenker eller DB Group. De kan t.ex. vara: ekonomisk data, företagsinformation, strategisk information, kunddata, prislistor, HRinformation m.m. Eftersom röjande av företags- eller affärshemligheter till obehörig tredje part eller allmänheten kan leda till betydande olägenheter och skador för företaget, måste dessa hemligheter skyddas och behandlas konfidentiellt. Affärs- eller företagshemligheter får inte utan tillstånd reproduceras eller överlämnas till media, konkurrenter eller tredje part utan godkännande. Tillgångar är ett samlingsbegrepp som inkluderar alla resurser som tillhör DB Schenker eller DB Group eller som ekonomiskt kan tillskrivas DB Schenker eller DB Group. Tillgångar kan vara materiella (t.ex. företagsbilar, andra fordon, mark, kontorsmaterial, IT-utrustning) eller immateriella (t.ex. immaterialrätt, som uppfinningar, tekniska idéer, reklamslogans, ritningar, varumärkesnamn). Företagets tillgångar måste skyddas mot onormal värdeminskning, skador och missbruk. De får endast användas i affärssyfte och privat användning medges endast om sådan användning är tillåten enligt de interna bestämmelserna. DB Schenkers och DB Groups tillgångar ska hanteras effektivt och med vederbörlig omsorg. Anställda är skyldiga att skydda företagets tillgångar mot förluster och missbruk, såsom skador eller felanvändning. De är även skyldiga att utan dröjsmål rapportera eventuell materiell förlust eller missbruk till närmsta chef. 10

11 Alert Line Alert Line är DB Schenkers rapporteringssystem för att säkerställa att allvarliga överträdelser mot våra riktlinjer, som begåtts av en person i ledande ställning eller nyckelperson, kan rapporteras. Med nyckelperson menas en anställd som har möjlighet att självständigt fatta avgörande beslut för företaget. Alert Line kan användas av anställda i DB Schenker Sverige, kunder, leverantörer och andra intressenter med anknytning till DB Schenker Sverige och som lyder under gällande lagar och förordningar i Sverige. All rapportering hanteras konfidentiellt, anonymt och av en extern part. I första hand ska en medarbetare ta upp eventuella misstankar om oegentligheter med sin närmsta chef alternativt överordnad chef. Alert Line är ett komplement till den vanliga linjekommunikationen. Vad kan man anmäla? Exempel på handlingar som kan vara föremål för rapportering genom Alert Line: Ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning, bedrägeri och förfalskning Mottagande av olämpliga gåvor, mutor eller olaglig provision Brott mot konkurrenslagstiftningen Frågor som rör allmänt missnöje med ledning och liknande ska inte anmälas till Alert Line utan istället rapporteras genom DB Schenkers andra kommunikationskanaler. Online: dbschenker.alertline.com Telefon: Konfidentiellt, anonymt, enkelt att använda och alltid tillgängligt! 11

12 Vill du veta mer om DB Schenkers compliancearbete eller få till gång till våra kompletta policys, kontakta Complianceavdelningen eller läs mer på Schenker AB Göteborg Tel Art.nr 1310 Juni 2014 Eskils Tryckeri AB

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av applikationen SCA

Allmänna bestämmelser för användande av applikationen SCA Allmänna bestämmelser för användande av applikationen SCA Skydd av information Transportören är medveten om att även annan information än företagsrelaterad information, i synnerhet information avseende

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

Voithkoncernens Uppförandekod (Code of Conduct)

Voithkoncernens Uppförandekod (Code of Conduct) Voithkoncernens Uppförandekod (Code of Conduct) Innehåll Förord av Voith GmbHs företagsledning: 3 Att agera i enlighet med Voiths värderingar 1. Inledning och framställande av principer 4 2. Samarbete

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Agera med integritet Jorden runt The REAL Thing På RÄTT sätt Agera med integritet. Var uppriktig. Följ lagen. Rätta dig efter reglerna. Ta ansvar

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct)

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER Affärsetik rör sig om mer än att undgå lagöverträdelser. Affärsetik handlar om hur vi uppför oss mot varandra och mot omvärlden.

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

Standards of Global Business Practices

Standards of Global Business Practices Standards of Global Business Practices UPPRÄTTHÅL- LANDE AV VÅR STANDARD Vi räknar med att du hjälper företaget genom att känna ditt ansvar i enlighet med vår standard och informerar oss när hjälp behövs.

Läs mer

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER Affärsmässigt uppträdande STANDARDER och RIKTLINJER Några ord om affärsmässigt uppträdande I egenskap av global ledare i vår bransch åtar Sun Chemical sig ett etablerat värdesystem. Ett av de mest omhuldade

Läs mer