Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras."

Transkript

1 Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter. Vår företagsfilosofi, Takeda-ism, föreskriver därutöver att vi skall agera rättvist, ärligt och i enlighet med de högsta etiska normerna i alla våra affärsförehavanden; att upprätthålla de högsta etiska normerna går före allt annat. Takedas globala uppträdandekod (denna uppträdandekod ), som grundar sig på Takeda-ismens anda, är utformad för att hjälpa oss att göra det rätta och uppfylla de högsta etiska normerna genom att tillhandahålla vägledning i vissa nyckelområden. Denna uppträdandekod är tillämplig för alla direktörer, chefer och anställda hos alla Takeda-gruppens företag, och därför inkluderar definitionen av vi i denna uppträdandekod alla sådana individer. Denna uppträdandekod kan inte täcka alla situationer eller alla tillämpliga lokala lagar och föreskrifter, och därför kan varje företag inom Takeda-gruppen anta sin egen lokala kod som införlivar denna uppträdandekods bestämmelser och inkluderar ytterligare normer. Men dessa lokala koder skall inte inkludera någon bestämmelse som strider mot eller är mindre sträng än denna uppträdandekod. Varje företag inom Takeda-gruppen skall säkerställa att alla anställda läser, förstår och följer denna uppträdandekod eller den lokala koden (om tillämpligt). Alla direktörer, chefer och anställda förväntas förstå, följa och implementera denna uppträdandekod och den lokala koden (om tillämplig) i sina dagliga affärsaktiviteter. Alla brott mot denna uppträdandekod eller den lokala koden (om tillämplig) kan leda till disciplinära åtgärder i enlighet med lokala anställningslagar. Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Affärer med integritet och rättvisa 1. Produktsäkerhet och kvalitet/läkemedelslagar och föreskrifter Patientsäkerhet är Takedas högsta prioritet. I vår forskning, utveckling, tillverkning, förvaring, distribution och aktiviteter efter marknadsföring skall vi följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter, inklusive rapportering av säkerhetsinformation, avsedd att säkerställa farmaceutiska produkters säkerhet och kvalitet. Vi skall också alltid följa våra interna policyer och standardprocedurer för drift som är utformade för att skydda patientsäkerhet och säkerställa produktkvalitet. Till exempel: (i) I vår forskning, utveckling och aktiviteter efter marknadsföring skall vi följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter och interna normer, inklusive goda laboratorierutiner, goda kliniska rutiner, och goda rutiner för farmakovigilans, och vi skall säkerställa att alla resultat från forskning och utveckling, inklusive resultat från kliniska prövningar, dokumenteras korrekt och inte innehåller någon förfalskning eller manipulation. (ii) Vid tillverkning av produkter skall vi följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter och interna normer, inklusive goda tillverkningsrutiner, och vi skall utföra lämpliga kvalitetskontroller av alla tillverkningsprocesser. 1

2 (iii) I våra aktiviteter avseende förvaring och distribution, skall vi följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter och interna normer, inklusive goda distributionsrutiner. 2. Reklam/kampanjer Takeda har ett åtagande att följa alla tillämpliga lagar, föreskrifter och industrikoder som styr kampanjaktiviteter och reklam och skall bedriva dessa aktiviteter på ett lämpligt och etiskt sätt. Vi skall följa alla tillämpliga företagsrutiner avsedda att säkerställa att vår kampanjinformation och våra annonser uppfyller regulatoriska krav och är korrekta, balanserade, rättvisa, understödda av vetenskapliga bevis och inte falska eller missledande. Vi skall inte saluföra våra produkter för en specifik användning i ett land innan det godkännandet som krävs för marknadsföring för den användningen har utfärdats för det landet. 3. Relationer med hälso- och sjukvårdspersonal Takeda har ett åtagande att följa alla tillämpliga lagar, föreskrifter och industrikoder (inklusive IFPMA:s kod för farmaceutisk marknadsföringspraxis och andra koder etablerade av regionala och lokala industriorganisationer) i sina mellanhavanden med hälso- och sjukvårdspersonal. Vi skall inte tillhandahålla, erbjuda eller utlova pengar, varor, gästfrihet, gåvor eller någon annan artikel av värde för att orsaka eller belöna fördelaktig behandling av våra produkter. När vi anskaffar konsulttjänster, rådgivningsnämndstjänster eller några andra tjänster från yrkesutövare inom hälso- och sjukvård, skall vi ha ett legitimt affärsbehov och vi skall inte betala mer än ett lämpligt marknadsvärde för tjänsterna som tillhandahålls. 4. Antikorruption/antibestickning Vi skall följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter som förbjuder bestickning av myndighetspersoner samt alla tillämpliga lagar och föreskrifter som förbjuder bestickning av utländska myndighetspersoner. I vissa länder, för antibestickningslagars syften, betraktas anställda vid sjukhus eller andra institutioner som tillhandahåller offentliga tjänster, eller som finansieras eller regleras av myndighetsorganisationer, som myndighetspersoner. Dessutom kan vissa länder även förbjuda bestickning av anställda inom den privata sektorn. Vi skall också följa sådana lagar och föreskrifter. Vi skall inte tillhandahålla, erbjuda eller utlova någon muta (inklusive pengar, varor, gästfrihet, gåvor eller någon annan artikel av värde), direkt eller indirekt, till myndighetspersoner eller utländska myndighetspersoner. Dessutom skall vi inte tillhandahålla några betalningar eller förmåner till anställda inom den privata sektorn för att påverka dem att anskaffa eller kvarhålla en affärsfördel. Vi skall också säkerställa att de som agerar å våra vägnar, såsom våra agenter, inte inlåter sig i korrupta förehavanden. 2

3 5. Konkurrens- och antitrustlagar Vi skall följa alla tillämpliga konkurrens- och antitrustlagar i alla länder där vi gör affärer. I synnerhet skall vi iaktta följande: (i) Vi skall inte utbyta information med konkurrenter om prissättning, produkter, kapacitet, kundval eller utbyta någon annan konkurrensrelaterad information, och vi skall inte ingå några avtal om dessa angelägenheter (såsom priskarteller, marknadstilldelning och anbudsfusk). (ii) Vi skall inte delta i handelsorganisationsmöten eller andra möten med konkurrenter där vi förväntar oss att sådant utbyte av information eller avtal kommer att begäras. Om en konkurrent för något sådant ärende på tal, skall vi avbryta konversationen eller be mötesordföranden eller mötesledaren att avbryta konversationen och, om konversationen inte avbryts, skall vi lämna mötet omedelbart. I händelse av en sådan konversation, skall vi rådgöra med den juridiska avdelningen på vår anläggning eller vårt juridiska ombud omedelbart. (iii) Vi skall inte införa olagliga prisrestriktioner på återförsäljning för grossister, distributörer, licensinnehavare, försäljningsagenturer eller någon annan part. 6. Internationella handelskontroller Vi skall följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter för export och import av produkter, material, maskiner, teknologi eller andra artiklar. I synnerhet, i vissa länder, kontrolleras export av varor och teknologier noggrant av myndigheter med hänsyn till den nationella säkerheten. Anställda som är ansvariga för export och/eller import av varor eller teknologier skall göra sig bekanta med dessa lagar och föreskrifter. Skydd av tillgångar/information 7. Företagstillgångar Vi skall skydda Takedas pengar, egendom och andra tillgångar och skall använda dem endast i syfte att utföra våra uppgifter för Takeda och skall inte otillbörligen tillförskansa oss eller förskingra dessa till vår eller någon tredje parts förmån. Vi skall inte begära eller tillåta någon bedräglig ersättning av utgifter. Dessutom skall vi befrämja lämplig och effektiv användning av datorer och andra IT-system och skall inte använda dem olagligt eller olämpligt eller för personligt bruk, förutom den tillfälliga användning som är tillåten enligt tillämpliga företagspolicyer. Vi skall inte installera på vår dator någon icke-auktoriserad mjukvara eller anordning, såsom fildelningsmjukvara, som medför en risk för att information oavsiktligen yppas till tredje parter. 3

4 8. Konfidentiell information/immateriell egendom (1) Konfidentiell information Under och efter anställning, skall vi upprätthålla sekretessen för och skydda all konfidentiell information, inklusive handelshemligheter och affärs- eller teknisk information om Takeda och dess produkter, och vi skall inte otillbörligen yppa sådan information till tredje part, och inte heller använda sådan information för något annat syfte än verkställandet av våra uppgifter för Takeda. Även inom Takeda, skall vi inte använda sådan information för något annat syfte än verkställandet av våra uppgifter och skall inte yppa sådan information till någon annan person än de som behöver känna till sådan information för verkställandet av sina uppgifter. (2) Immateriella rättigheter Alla immateriella rättigheter som ägs, utvecklas eller erhålls av Takeda genom forskning, utveckling eller andra aktiviteter (inklusive patent, design, copyright, varumärken, sakkunskap, data och teknisk kunskap) är viktiga tillgångar för Takeda. Därför skall vi noggrant säkerställa Takedas immateriella rättigheter och till fullo samarbeta i upprättandet, skyddandet, underhållet och försvaret av Takedas immateriella rättigheter. (3) Andras konfidentiella information Takeda respekterar tredje parters konfidentiella information. Därför skall vi inte anskaffa sådan information med olagliga eller oetiska metoder varken direkt eller genom en agent, och inte heller yppa sådan information till någon tredje part, eller otillbörligen tillförskansa oss sådan information. Dessutom skall vi inte efterfråga konfidentiell information från andra Takeda-anställda avseende deras tidigare arbetsgivare. (4) Andras immateriella rättigheter Takeda respekterar tredje parters immateriella rättigheter. Därför skall vi inte otillbörligen tillförskansa oss eller göra intrång på tredje parters immateriella rättigheter. 9. Personlig information/dataskydd Det är Takedas policy att respektera sekretessen för personlig information. (Personlig information är information som kan användas för att identifiera en specifik individ vid namn, födelsedatum eller annan beskrivning som finns i den informationen. Den kan omfatta information om anställda, patienter, deltagare i kliniska studier, läkare, kunders anställda och andra.) Vi skall efterfölja alla tillämpliga lagar och föreskrifter avseende skydd av personlig information i länder där vi gör affärer. Även om dessa lagar och föreskrifter varierar från land till land skall vi, som ett minimum, iaktta följande: (i) Vi skall samla in personlig information endast för legitima affärssyften och på ett lagligt sätt, och skall inte yppa eller använda personlig information för andra syften än ett legitimt affärssyfte eller såsom lagen kräver. (ii) Vi skall skydda personlig information genom att vidta rimliga säkerhetsåtgärder mot oavsiktlig förlust eller destruktion eller icke-auktoriserad åtkomst, användning, modifikation eller yppande. 4

5 Företagsregister, yppande och värdepapperstransaktioner 10. Företagsregister Vi skall följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter och företagspolicyer avseende företagsredovisning. Vi skall registrera alla transaktioner i företagets böcker på ett korrekt och tillbörligt sätt i enlighet med allmänt accepterade redovisningsprinciper, och skall inte registrera falska eller artificiella poster. Vi skall upprätthålla interna kontrollsystem för att säkerställa att alla transaktioner registreras på ett korrekt och tillbörligt sätt. 11. Yppande Takeda har ett åtagande att yppa korrekt företagsinformation till investerare utan dröjsmål. Vi skall följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter och företagspolicyer avseende ekonomiskt yppande. Alla anställda inblandade i offentligt yppande skall göra sig bekanta med dessa lagar och föreskrifter och företagspolicyer. 12. Insiderhandel Vi skall följa alla värdepapperslagar och föreskrifter som begränsar insiderhandel av värdepapper. Om, när vi utför våra uppgifter vid Takeda, vi blir varse betydande icke-offentlig information avseende Takeda eller något annat företag som gör affärer med Takeda, skall vi inte köpa eller sälja Takedas eller det andra företagets värdepapper, antingen för egen del eller å Takedas eller någon annans vägnar, och vi skall inte heller tillhandahålla denna betydande icke-offentliga information till andra, tills dess att den har yppats offentligt i enlighet med tillämpliga lagar, föreskrifter och företagsprocedurer. Betydande icke-offentlig information är all icke-offentlig information som skulle kunna ha ett betydande inflytande på investerares beslut att sälja eller köpa värdepapper. Exempel kan inkludera utgivande av aktier, återköp av aktier, sammanslagningar och förvärv, kommersialisering av nya produkter, framsteg eller misslyckande av kliniska prövningar, och betydande förändringar av ekonomiska prognoser. Arbetsplats 13. Intressekonflikter Vi skall agera i Takedas bästa intressen och undvika alla åtgärder och situationer som kan stå i strid med Takedas intressen. Om vi befinner oss i en faktisk eller potentiell situation där våra personliga intressen står i strid med Takedas intressen, skall vi rådgöra med vår chef innan vi vidtar någon åtgärd, och sedan agera i Takedas bästa intressen. Relationer med leverantörer och kunder Vi skall välja leverantörer och kunder enligt rättvisa och objektiva normer och utan fördelar eller preferenser som grundar sig på personliga relationer. 5

6 Gästfrihet och gåvor Vi skall inte acceptera eller be om olagliga eller olämpliga förmåner (inklusive pengar, varor, gästfrihet, gåvor eller någon annan artikel av värde) från leverantörer, kunder eller andra som vi gör affärer med. Ekonomiska eller anställningsintressen Vi skall inte, utan Takedas godkännande, inneha ett betydande ekonomiskt intresse i en konkurrent, faktisk eller potentiell leverantör eller kund, eller delta i dennes aktiviteter. Personalärenden Vi skall hantera personliga problem opartiskt och rättvist, och skall inte ge någon fördel till en anställd baserat på en personlig relation vid hantering av personalärenden såsom rekrytering, utvärdering, förflyttning eller befordran. 14. Respekt för mångfald/ingen diskriminering eller trakasserier Takeda respekterar mångfalden bland dess anställda och deras personliga värdighet. Det är Takedas policy att förbjuda diskriminering eller trakasserier som grundar sig på nationalitet, ras, färg, tro, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning eller någon annan egenskap skyddad enligt lag. Vi skall inte inlåta oss i sexuella eller andra former av trakasserier, eller något annat uppträdande som skulle kunna ge upphov till en fientlig arbetsmiljö. Takeda vidtar lämpliga åtgärder för att förebygga diskriminering och trakasserier. 15. Anställdas hälsa och säkerhet Takeda har ett åtagande att tillhandahålla en hälsosam och säker arbetsmiljö för dess anställda. Vi skall följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter och företagspolicyer avseende hälsa och säkerhet i arbetet. Miljö 16. Takeda har ett åtagande att minimera miljöpåverkan från dess produkter och drift. Vi skall följa alla tillämpliga lagar, föreskrifter och företagspolicyer avseende miljöskydd och förebyggande av olyckor i alla våra affärsaktiviteter. Rapportering av möjliga brott mot koden 17. Vi har ett personligt ansvar att hjälpa till att uppfylla målen med denna uppträdandekod eller den lokala koden (om tillämplig) genom alla följa all dess bestämmelser, förhindra brott och rapportera alla misstänkta brott. Vi har en förpliktelse att påpeka våra farhågor avseende något som vi tror kan utgöra ett brott eller ett potentiellt brott mot denna uppträdandekod eller den lokala koden (om tillämpligt). 6

7 Det är Takedas policy att: erfordra att anställda som i god tro anser att någon av Takedas anställda eller chefer bryter mot denna uppträdandekod eller den lokala koden (om tillämpligt), någon lag, eller någon företagspolicy, rapporterar det möjliga brottet; genomföra en undersökning utan dröjsmål avseende alla påstådda brott och vidta lämpliga korrigerande och/eller disciplinära åtgärder; förbjuda alla repressalier gentemot en Takeda-anställd för att i god tro ha rapporterat ett misstänkt brott mot denna uppträdandekod eller den lokala koden (om tillämpligt), någon lag eller företagspolicy, även om den efterföljande undersökningen bevisar att rapporten är grundlös. Om vi misstänker ett möjligt brott mot denna uppträdandekod eller den lokala koden (om tillämpligt), någon lag eller företagspolicy, skall vi kontakta en av de följande: Vår chef; En annan chef på vår anläggning; Vår personalchef; Vår personal som hanterar efterlevnad; Personal på vår juridiska avdelning; Vår jourlinje för efterlevnad (om tillgänglig för vår anläggning). 7

Det handlar om etik. Borealis etikpolicy

Det handlar om etik. Borealis etikpolicy Det handlar om etik Borealis etikpolicy 2 Det handlar om etik Introduktion Genom att upprätthålla våra värderingar säkerställer vi att Borealis etikpolicy inte bara är ord på papper, utan en inställning

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Innehållsförteckning Ett meddelande från Matt Simoncini 3 Företagsöversikt 4 Vision och verksamhetsmål Presentation av Koden 5 6 Efterlevnad

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED I. INLEDNING Exide Technologies har etablerat Etikregler om god affärssed ( Normen ) i syfte att säkerställa att Exide Technologies och dess dotterbolag samt

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

AFFÄRSETIK FÖR ZIMMER HOLDINGS, INC.

AFFÄRSETIK FÖR ZIMMER HOLDINGS, INC. AFFÄRSETIK FÖR ZIMMER HOLDINGS, INC. AFFÄRSETIK FÖR ZIMMER HOLDINGS, INC. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING... 1 1. COMPLIANCE MED LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH REGLER... 2 2. STATLIGA UNDERSÖKNINGAR... 2

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

Global Code of Conduct

Global Code of Conduct Global Code of Conduct Global Compliance Office 信 @ 工 作 遵 守 法 规. 从 您 做 起. Juli 2015 Ett meddelande från John Greisch & Ilana Shulman Bästa medarbetare på Hill-Rom: Vi är glada över att återigen presentera

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer

Microsofts Uppförandekod för Leverantörer

Microsofts Uppförandekod för Leverantörer Microsofts Uppförandekod för Leverantörer På Microsoft strävar vi efter att vara mer än bara ett företag vi vill vara ett bra företag. På vägen mot det målet arbetar vi engagerat med vår mission att hjälpa

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Etikkod Innehållsförteckning I. Etikkoden tillämpas för alla Teleflex Anställda.............................. 1 II. Samtycke till Etikkoden........................................................ 1 Anställdas

Läs mer

Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter

Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter Ett meddelande från GE På General Electric Company ( GE ) har vi åtagit oss att agera med obeveklig regelefterlevnad

Läs mer

Blue Book. Vi upprätthåller COMPLIANCE

Blue Book. Vi upprätthåller COMPLIANCE Blue Book Sammanfattning av Pfizers policies om hur vi gör affärer. Vi upprätthåller COMPLIANCE Genom att uppföra oss med integritet kan vi få de människor vi arbetar för att känna förtroende och respekt

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD INLEDNING

UPPFÖRANDEKOD INLEDNING UPPFÖRANDEKOD 2 (28) UPPFÖRANDEKOD INLEDNING... 4 FÖR VEM GÄLLER DENNA KOD?... 5 KRÄVS DET ATT JAG FÖLJER KODEN?... 6 VEM TOLKAR KODEN?... 7 AFFÄRSETIK... 8 Inga mutor eller olagliga provisioner... 9 Arbeta

Läs mer

Regler för god affärssed och etik. Mylans globala regelefterlevnad. EMEA region Sverige

Regler för god affärssed och etik. Mylans globala regelefterlevnad. EMEA region Sverige Regler för god affärssed och etik Mylans globala regelefterlevnad EMEA region Sverige Regler för god affärssed och etik Viktiga begrepp och värderingar Vårt uppdrag På Mylan är vi fast beslutna att sätta

Läs mer

w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare

w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare Bästa Associate: Vår fortsatta framgång är ett direkt resultat av de starka värden som ligger till grund för vår företagskultur. Att

Läs mer

Företagspolicy. Melship

Företagspolicy. Melship Företagspolicy Melship 1 Innehållsförteckning Om företagspolicyn sida 4 Vårt förhållande till varandra sida 5 Vårt förhållande till företaget sida 7 Vårt förhållande till bolagsstyrelsen sida 8 Vårt förhållande

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER OCH UPPFÖRANDEKOD

ETISKA RIKTLINJER OCH UPPFÖRANDEKOD ETISKA RIKTLINJER OCH UPPFÖRANDEKOD Innehållsförteckning 3 HUR VI UNDVIKER INTRESSEKONFLIKTER 17 3.1 Extern verksamhet 18 3.1.1 Extraarbete och ledande befattningar 18 3.1.2 Extern affärsverksamhet 19

Läs mer

DIC-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD STANDARDER & RIKTLINJER

DIC-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD STANDARDER & RIKTLINJER DIC-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD STANDARDER & RIKTLINJER Några ord om vår Uppförandekod i företaget... I över 60 länder och territorier världen över har DIC-koncernen levt upp till sin mission och erbjudit

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring FÖRETAGSPOLICY Leva enligt våra värden Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring Upprätthålla de högsta etiska normerna ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE, VD OCH CEO C olgate-palmolive Company

Läs mer

Etiska regler. Your ambition. Our passion.

Etiska regler. Your ambition. Our passion. Etiska regler Your ambition. Our passion. Innehållsförteckning Introduktion... 3 Målsättning... 3 Omfattning... 3 Etiskt engagemang... 3 Etiskt ställningstagande... 3 Värderingar... 3 Interna relationer...

Läs mer

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte Uppförandekod De gyllene bågarnas löfte Grundstommen i hela vår verksamhet är att vi är etiska, uppriktiga och pålitliga. Det tar tid att bygga upp ett gott rykte. Vi är inte marknadsförare. Vi är affärsmänniskor

Läs mer