Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras."

Transkript

1 Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter. Vår företagsfilosofi, Takeda-ism, föreskriver därutöver att vi skall agera rättvist, ärligt och i enlighet med de högsta etiska normerna i alla våra affärsförehavanden; att upprätthålla de högsta etiska normerna går före allt annat. Takedas globala uppträdandekod (denna uppträdandekod ), som grundar sig på Takeda-ismens anda, är utformad för att hjälpa oss att göra det rätta och uppfylla de högsta etiska normerna genom att tillhandahålla vägledning i vissa nyckelområden. Denna uppträdandekod är tillämplig för alla direktörer, chefer och anställda hos alla Takeda-gruppens företag, och därför inkluderar definitionen av vi i denna uppträdandekod alla sådana individer. Denna uppträdandekod kan inte täcka alla situationer eller alla tillämpliga lokala lagar och föreskrifter, och därför kan varje företag inom Takeda-gruppen anta sin egen lokala kod som införlivar denna uppträdandekods bestämmelser och inkluderar ytterligare normer. Men dessa lokala koder skall inte inkludera någon bestämmelse som strider mot eller är mindre sträng än denna uppträdandekod. Varje företag inom Takeda-gruppen skall säkerställa att alla anställda läser, förstår och följer denna uppträdandekod eller den lokala koden (om tillämpligt). Alla direktörer, chefer och anställda förväntas förstå, följa och implementera denna uppträdandekod och den lokala koden (om tillämplig) i sina dagliga affärsaktiviteter. Alla brott mot denna uppträdandekod eller den lokala koden (om tillämplig) kan leda till disciplinära åtgärder i enlighet med lokala anställningslagar. Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Affärer med integritet och rättvisa 1. Produktsäkerhet och kvalitet/läkemedelslagar och föreskrifter Patientsäkerhet är Takedas högsta prioritet. I vår forskning, utveckling, tillverkning, förvaring, distribution och aktiviteter efter marknadsföring skall vi följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter, inklusive rapportering av säkerhetsinformation, avsedd att säkerställa farmaceutiska produkters säkerhet och kvalitet. Vi skall också alltid följa våra interna policyer och standardprocedurer för drift som är utformade för att skydda patientsäkerhet och säkerställa produktkvalitet. Till exempel: (i) I vår forskning, utveckling och aktiviteter efter marknadsföring skall vi följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter och interna normer, inklusive goda laboratorierutiner, goda kliniska rutiner, och goda rutiner för farmakovigilans, och vi skall säkerställa att alla resultat från forskning och utveckling, inklusive resultat från kliniska prövningar, dokumenteras korrekt och inte innehåller någon förfalskning eller manipulation. (ii) Vid tillverkning av produkter skall vi följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter och interna normer, inklusive goda tillverkningsrutiner, och vi skall utföra lämpliga kvalitetskontroller av alla tillverkningsprocesser. 1

2 (iii) I våra aktiviteter avseende förvaring och distribution, skall vi följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter och interna normer, inklusive goda distributionsrutiner. 2. Reklam/kampanjer Takeda har ett åtagande att följa alla tillämpliga lagar, föreskrifter och industrikoder som styr kampanjaktiviteter och reklam och skall bedriva dessa aktiviteter på ett lämpligt och etiskt sätt. Vi skall följa alla tillämpliga företagsrutiner avsedda att säkerställa att vår kampanjinformation och våra annonser uppfyller regulatoriska krav och är korrekta, balanserade, rättvisa, understödda av vetenskapliga bevis och inte falska eller missledande. Vi skall inte saluföra våra produkter för en specifik användning i ett land innan det godkännandet som krävs för marknadsföring för den användningen har utfärdats för det landet. 3. Relationer med hälso- och sjukvårdspersonal Takeda har ett åtagande att följa alla tillämpliga lagar, föreskrifter och industrikoder (inklusive IFPMA:s kod för farmaceutisk marknadsföringspraxis och andra koder etablerade av regionala och lokala industriorganisationer) i sina mellanhavanden med hälso- och sjukvårdspersonal. Vi skall inte tillhandahålla, erbjuda eller utlova pengar, varor, gästfrihet, gåvor eller någon annan artikel av värde för att orsaka eller belöna fördelaktig behandling av våra produkter. När vi anskaffar konsulttjänster, rådgivningsnämndstjänster eller några andra tjänster från yrkesutövare inom hälso- och sjukvård, skall vi ha ett legitimt affärsbehov och vi skall inte betala mer än ett lämpligt marknadsvärde för tjänsterna som tillhandahålls. 4. Antikorruption/antibestickning Vi skall följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter som förbjuder bestickning av myndighetspersoner samt alla tillämpliga lagar och föreskrifter som förbjuder bestickning av utländska myndighetspersoner. I vissa länder, för antibestickningslagars syften, betraktas anställda vid sjukhus eller andra institutioner som tillhandahåller offentliga tjänster, eller som finansieras eller regleras av myndighetsorganisationer, som myndighetspersoner. Dessutom kan vissa länder även förbjuda bestickning av anställda inom den privata sektorn. Vi skall också följa sådana lagar och föreskrifter. Vi skall inte tillhandahålla, erbjuda eller utlova någon muta (inklusive pengar, varor, gästfrihet, gåvor eller någon annan artikel av värde), direkt eller indirekt, till myndighetspersoner eller utländska myndighetspersoner. Dessutom skall vi inte tillhandahålla några betalningar eller förmåner till anställda inom den privata sektorn för att påverka dem att anskaffa eller kvarhålla en affärsfördel. Vi skall också säkerställa att de som agerar å våra vägnar, såsom våra agenter, inte inlåter sig i korrupta förehavanden. 2

3 5. Konkurrens- och antitrustlagar Vi skall följa alla tillämpliga konkurrens- och antitrustlagar i alla länder där vi gör affärer. I synnerhet skall vi iaktta följande: (i) Vi skall inte utbyta information med konkurrenter om prissättning, produkter, kapacitet, kundval eller utbyta någon annan konkurrensrelaterad information, och vi skall inte ingå några avtal om dessa angelägenheter (såsom priskarteller, marknadstilldelning och anbudsfusk). (ii) Vi skall inte delta i handelsorganisationsmöten eller andra möten med konkurrenter där vi förväntar oss att sådant utbyte av information eller avtal kommer att begäras. Om en konkurrent för något sådant ärende på tal, skall vi avbryta konversationen eller be mötesordföranden eller mötesledaren att avbryta konversationen och, om konversationen inte avbryts, skall vi lämna mötet omedelbart. I händelse av en sådan konversation, skall vi rådgöra med den juridiska avdelningen på vår anläggning eller vårt juridiska ombud omedelbart. (iii) Vi skall inte införa olagliga prisrestriktioner på återförsäljning för grossister, distributörer, licensinnehavare, försäljningsagenturer eller någon annan part. 6. Internationella handelskontroller Vi skall följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter för export och import av produkter, material, maskiner, teknologi eller andra artiklar. I synnerhet, i vissa länder, kontrolleras export av varor och teknologier noggrant av myndigheter med hänsyn till den nationella säkerheten. Anställda som är ansvariga för export och/eller import av varor eller teknologier skall göra sig bekanta med dessa lagar och föreskrifter. Skydd av tillgångar/information 7. Företagstillgångar Vi skall skydda Takedas pengar, egendom och andra tillgångar och skall använda dem endast i syfte att utföra våra uppgifter för Takeda och skall inte otillbörligen tillförskansa oss eller förskingra dessa till vår eller någon tredje parts förmån. Vi skall inte begära eller tillåta någon bedräglig ersättning av utgifter. Dessutom skall vi befrämja lämplig och effektiv användning av datorer och andra IT-system och skall inte använda dem olagligt eller olämpligt eller för personligt bruk, förutom den tillfälliga användning som är tillåten enligt tillämpliga företagspolicyer. Vi skall inte installera på vår dator någon icke-auktoriserad mjukvara eller anordning, såsom fildelningsmjukvara, som medför en risk för att information oavsiktligen yppas till tredje parter. 3

4 8. Konfidentiell information/immateriell egendom (1) Konfidentiell information Under och efter anställning, skall vi upprätthålla sekretessen för och skydda all konfidentiell information, inklusive handelshemligheter och affärs- eller teknisk information om Takeda och dess produkter, och vi skall inte otillbörligen yppa sådan information till tredje part, och inte heller använda sådan information för något annat syfte än verkställandet av våra uppgifter för Takeda. Även inom Takeda, skall vi inte använda sådan information för något annat syfte än verkställandet av våra uppgifter och skall inte yppa sådan information till någon annan person än de som behöver känna till sådan information för verkställandet av sina uppgifter. (2) Immateriella rättigheter Alla immateriella rättigheter som ägs, utvecklas eller erhålls av Takeda genom forskning, utveckling eller andra aktiviteter (inklusive patent, design, copyright, varumärken, sakkunskap, data och teknisk kunskap) är viktiga tillgångar för Takeda. Därför skall vi noggrant säkerställa Takedas immateriella rättigheter och till fullo samarbeta i upprättandet, skyddandet, underhållet och försvaret av Takedas immateriella rättigheter. (3) Andras konfidentiella information Takeda respekterar tredje parters konfidentiella information. Därför skall vi inte anskaffa sådan information med olagliga eller oetiska metoder varken direkt eller genom en agent, och inte heller yppa sådan information till någon tredje part, eller otillbörligen tillförskansa oss sådan information. Dessutom skall vi inte efterfråga konfidentiell information från andra Takeda-anställda avseende deras tidigare arbetsgivare. (4) Andras immateriella rättigheter Takeda respekterar tredje parters immateriella rättigheter. Därför skall vi inte otillbörligen tillförskansa oss eller göra intrång på tredje parters immateriella rättigheter. 9. Personlig information/dataskydd Det är Takedas policy att respektera sekretessen för personlig information. (Personlig information är information som kan användas för att identifiera en specifik individ vid namn, födelsedatum eller annan beskrivning som finns i den informationen. Den kan omfatta information om anställda, patienter, deltagare i kliniska studier, läkare, kunders anställda och andra.) Vi skall efterfölja alla tillämpliga lagar och föreskrifter avseende skydd av personlig information i länder där vi gör affärer. Även om dessa lagar och föreskrifter varierar från land till land skall vi, som ett minimum, iaktta följande: (i) Vi skall samla in personlig information endast för legitima affärssyften och på ett lagligt sätt, och skall inte yppa eller använda personlig information för andra syften än ett legitimt affärssyfte eller såsom lagen kräver. (ii) Vi skall skydda personlig information genom att vidta rimliga säkerhetsåtgärder mot oavsiktlig förlust eller destruktion eller icke-auktoriserad åtkomst, användning, modifikation eller yppande. 4

5 Företagsregister, yppande och värdepapperstransaktioner 10. Företagsregister Vi skall följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter och företagspolicyer avseende företagsredovisning. Vi skall registrera alla transaktioner i företagets böcker på ett korrekt och tillbörligt sätt i enlighet med allmänt accepterade redovisningsprinciper, och skall inte registrera falska eller artificiella poster. Vi skall upprätthålla interna kontrollsystem för att säkerställa att alla transaktioner registreras på ett korrekt och tillbörligt sätt. 11. Yppande Takeda har ett åtagande att yppa korrekt företagsinformation till investerare utan dröjsmål. Vi skall följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter och företagspolicyer avseende ekonomiskt yppande. Alla anställda inblandade i offentligt yppande skall göra sig bekanta med dessa lagar och föreskrifter och företagspolicyer. 12. Insiderhandel Vi skall följa alla värdepapperslagar och föreskrifter som begränsar insiderhandel av värdepapper. Om, när vi utför våra uppgifter vid Takeda, vi blir varse betydande icke-offentlig information avseende Takeda eller något annat företag som gör affärer med Takeda, skall vi inte köpa eller sälja Takedas eller det andra företagets värdepapper, antingen för egen del eller å Takedas eller någon annans vägnar, och vi skall inte heller tillhandahålla denna betydande icke-offentliga information till andra, tills dess att den har yppats offentligt i enlighet med tillämpliga lagar, föreskrifter och företagsprocedurer. Betydande icke-offentlig information är all icke-offentlig information som skulle kunna ha ett betydande inflytande på investerares beslut att sälja eller köpa värdepapper. Exempel kan inkludera utgivande av aktier, återköp av aktier, sammanslagningar och förvärv, kommersialisering av nya produkter, framsteg eller misslyckande av kliniska prövningar, och betydande förändringar av ekonomiska prognoser. Arbetsplats 13. Intressekonflikter Vi skall agera i Takedas bästa intressen och undvika alla åtgärder och situationer som kan stå i strid med Takedas intressen. Om vi befinner oss i en faktisk eller potentiell situation där våra personliga intressen står i strid med Takedas intressen, skall vi rådgöra med vår chef innan vi vidtar någon åtgärd, och sedan agera i Takedas bästa intressen. Relationer med leverantörer och kunder Vi skall välja leverantörer och kunder enligt rättvisa och objektiva normer och utan fördelar eller preferenser som grundar sig på personliga relationer. 5

6 Gästfrihet och gåvor Vi skall inte acceptera eller be om olagliga eller olämpliga förmåner (inklusive pengar, varor, gästfrihet, gåvor eller någon annan artikel av värde) från leverantörer, kunder eller andra som vi gör affärer med. Ekonomiska eller anställningsintressen Vi skall inte, utan Takedas godkännande, inneha ett betydande ekonomiskt intresse i en konkurrent, faktisk eller potentiell leverantör eller kund, eller delta i dennes aktiviteter. Personalärenden Vi skall hantera personliga problem opartiskt och rättvist, och skall inte ge någon fördel till en anställd baserat på en personlig relation vid hantering av personalärenden såsom rekrytering, utvärdering, förflyttning eller befordran. 14. Respekt för mångfald/ingen diskriminering eller trakasserier Takeda respekterar mångfalden bland dess anställda och deras personliga värdighet. Det är Takedas policy att förbjuda diskriminering eller trakasserier som grundar sig på nationalitet, ras, färg, tro, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning eller någon annan egenskap skyddad enligt lag. Vi skall inte inlåta oss i sexuella eller andra former av trakasserier, eller något annat uppträdande som skulle kunna ge upphov till en fientlig arbetsmiljö. Takeda vidtar lämpliga åtgärder för att förebygga diskriminering och trakasserier. 15. Anställdas hälsa och säkerhet Takeda har ett åtagande att tillhandahålla en hälsosam och säker arbetsmiljö för dess anställda. Vi skall följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter och företagspolicyer avseende hälsa och säkerhet i arbetet. Miljö 16. Takeda har ett åtagande att minimera miljöpåverkan från dess produkter och drift. Vi skall följa alla tillämpliga lagar, föreskrifter och företagspolicyer avseende miljöskydd och förebyggande av olyckor i alla våra affärsaktiviteter. Rapportering av möjliga brott mot koden 17. Vi har ett personligt ansvar att hjälpa till att uppfylla målen med denna uppträdandekod eller den lokala koden (om tillämplig) genom alla följa all dess bestämmelser, förhindra brott och rapportera alla misstänkta brott. Vi har en förpliktelse att påpeka våra farhågor avseende något som vi tror kan utgöra ett brott eller ett potentiellt brott mot denna uppträdandekod eller den lokala koden (om tillämpligt). 6

7 Det är Takedas policy att: erfordra att anställda som i god tro anser att någon av Takedas anställda eller chefer bryter mot denna uppträdandekod eller den lokala koden (om tillämpligt), någon lag, eller någon företagspolicy, rapporterar det möjliga brottet; genomföra en undersökning utan dröjsmål avseende alla påstådda brott och vidta lämpliga korrigerande och/eller disciplinära åtgärder; förbjuda alla repressalier gentemot en Takeda-anställd för att i god tro ha rapporterat ett misstänkt brott mot denna uppträdandekod eller den lokala koden (om tillämpligt), någon lag eller företagspolicy, även om den efterföljande undersökningen bevisar att rapporten är grundlös. Om vi misstänker ett möjligt brott mot denna uppträdandekod eller den lokala koden (om tillämpligt), någon lag eller företagspolicy, skall vi kontakta en av de följande: Vår chef; En annan chef på vår anläggning; Vår personalchef; Vår personal som hanterar efterlevnad; Personal på vår juridiska avdelning; Vår jourlinje för efterlevnad (om tillgänglig för vår anläggning). 7

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Det handlar om etik. Borealis etikpolicy

Det handlar om etik. Borealis etikpolicy Det handlar om etik Borealis etikpolicy 2 Det handlar om etik Introduktion Genom att upprätthålla våra värderingar säkerställer vi att Borealis etikpolicy inte bara är ord på papper, utan en inställning

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

Microsofts Uppförandekod för Leverantörer

Microsofts Uppförandekod för Leverantörer Microsofts Uppförandekod för Leverantörer På Microsoft strävar vi efter att vara mer än bara ett företag vi vill vara ett bra företag. På vägen mot det målet arbetar vi engagerat med vår mission att hjälpa

Läs mer

INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii

INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii Uppförandekod 1 INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii KBR:s Uppförandekod... 1 Hälsa, säkerhet, trygghet och miljö.................................... 3 Lika

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT 1 INTRODUKTION TILL RIKTLINJER MOT KORRUPTION OCH MUTBROTT EG önskar bedriva sin verksamhet utan användning av mutor eller andra former för korruption.

Läs mer

One Team. One Company. Kod för etik och uppförande i verksamheten

One Team. One Company. Kod för etik och uppförande i verksamheten One Team. One Company. Kod för etik och uppförande i verksamheten 1 Innehållsförteckning Ett gemensamt budskap från vår koncernchef (CEO) och vår styrelseordförande (Chairman of the Board) - 4 Vision,

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY INTRESSEKONFLIKTSPOLICY Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Översikt... 2 3 Definitioner... 2 4 Process för hantering av intressekonflikter... 3 4.1 Identifiering... 3 4.2 Rapportering... 3 4.3 Bedömning

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE www.toyota-forklifts.eu 2 2 VD S PROLOG Toyota Material Handling Europe ska vara det självklara förstahandsvalet för alla kunder som söker lösningar

Läs mer

Dominos leverantörskod

Dominos leverantörskod Printing Sciences plc Dominos leverantörskod Uttalande av Nigel Bond Domino-gruppen har en stark etisk grund och vi är stolta över våra resultat efter många år av både ansvarsfullt uppträdande och ett

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

TeliaSoneras etiska riktlinjer

TeliaSoneras etiska riktlinjer 2015-03-16 1 (6) TeliaSoneras etiska riktlinjer TeliaSonera har antagit principer för koncernens etiska riktlinjer. I vår verksamhet förväntar vi oss att all personal på TeliaSonera ska följa dessa riktlinjer

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Etiska riktlinjer för. Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter

Etiska riktlinjer för. Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter Etiska riktlinjer för farmaceuter Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska

Läs mer

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning MRV Communications, Inc. December 2003 SYFTE OCH OMFATTNING Sedan vårt företag grundades 1988, har vi på MRV Communications insisterat på att alla

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Företagspolicy. Melship

Företagspolicy. Melship Företagspolicy Melship 1 Innehållsförteckning Om företagspolicyn sida 4 Vårt förhållande till varandra sida 5 Vårt förhållande till företaget sida 7 Vårt förhållande till bolagsstyrelsen sida 8 Vårt förhållande

Läs mer

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Innehållsförteckning Ett meddelande från Matt Simoncini 3 Företagsöversikt 4 Vision och verksamhetsmål Presentation av Koden 5 6 Efterlevnad

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

The IMI Way. Vår uppförandekod

The IMI Way. Vår uppförandekod Meddelande från vår Verkställande Direktör Den mest konsekventa faktorn i IMIs långvariga framgång inom affärsvärlden är vår förpliktelse till The IMI Way - vi eftersträvar förträfflighet i allt vi gör,

Läs mer

Standard för affärsseder

Standard för affärsseder Standard för affärsseder Danas integritet är ert ansvar Vikten av denna standard Dana Holding Corporation och alla dess dotterbolag måste bedriva Danas affärsverksamhet på ett lagligt, etiskt och ansvarsfullt

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 INLEDNING Olof Palmes Internationella Center ( Palmecentret ) är arbetarrörelsens organisation

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-02-02 (Formaliareviderad 2015-09-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen

Läs mer

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar Etiska riktlinjer 1 2 Vi har alla ett ansvar Veidekke är en av Skandinaviens största entreprenörer och fastighetsutvecklare. Rent bokstavligt hjälper vi till med att bygga samhället och vi bidrar på ett

Läs mer

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 KAEFERS FÖRETAGSETIK KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 Meddelande från ordföranden En grupp - En kod Från utbildad arbetskraft på byggarbetsplatsen till projektledning och hela vägen fram

Läs mer

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED I. INLEDNING Exide Technologies har etablerat Etikregler om god affärssed ( Normen ) i syfte att säkerställa att Exide Technologies och dess dotterbolag samt

Läs mer

ETIKREGLER FÖR AFFÄRSVERKSAMHET

ETIKREGLER FÖR AFFÄRSVERKSAMHET ETIKREGLER FÖR AFFÄRSVERKSAMHET Ett meddelande från vår CEO Till Beldens anställda: Det är med stor stolthet som jag presenterar Beldens Etikregler för affärsverksamhet. Detta dokument är den ytterst viktiga

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

NORDEUROPA FÖRSÄKRING

NORDEUROPA FÖRSÄKRING PI AFFÄRS- OCH MANAGEMENTKONSULTER H30:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON) DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET Särskilda definitioner för

Läs mer

Uppförandekod för AF Gruppen

Uppförandekod för AF Gruppen Uppförandekod för AF Gruppen afgruppen.se 1 xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0309 4 Koncernledningens uttalande 6 Riktlinjer för anställda 7 Riktlinjerna gäller

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Grundläggande för Sjätte AP fondens syn på avkastning och ansvarsfulla investeringar... 3 Krav på affärspartners företag och fonder...

Läs mer

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Beslutad av Kommunstyrelsen den 2013-05-29 78 Innehållsförteckning Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28 28 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Policy mot mutor och bestickning

Läs mer

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen sid. 3 TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. VÄRDERINGAR Responsible Care sid. 4 Respekt och integritet sid.

Läs mer

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD INNEHÅLL 1 VD HAR ORDET...4 2 VAD STYR VÅRT UPPFÖRANDE...6 2 3 3 UPPFÖRANDE MÄNNISKOR EMELLAN... 10 4 AFFÄRSETIK...14 5 ATT SKYDDA FÖRETAGETS TILLGÅNGAR... 18 6 KOMMUNIKATION...

Läs mer