Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras."

Transkript

1 Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter. Vår företagsfilosofi, Takeda-ism, föreskriver därutöver att vi skall agera rättvist, ärligt och i enlighet med de högsta etiska normerna i alla våra affärsförehavanden; att upprätthålla de högsta etiska normerna går före allt annat. Takedas globala uppträdandekod (denna uppträdandekod ), som grundar sig på Takeda-ismens anda, är utformad för att hjälpa oss att göra det rätta och uppfylla de högsta etiska normerna genom att tillhandahålla vägledning i vissa nyckelområden. Denna uppträdandekod är tillämplig för alla direktörer, chefer och anställda hos alla Takeda-gruppens företag, och därför inkluderar definitionen av vi i denna uppträdandekod alla sådana individer. Denna uppträdandekod kan inte täcka alla situationer eller alla tillämpliga lokala lagar och föreskrifter, och därför kan varje företag inom Takeda-gruppen anta sin egen lokala kod som införlivar denna uppträdandekods bestämmelser och inkluderar ytterligare normer. Men dessa lokala koder skall inte inkludera någon bestämmelse som strider mot eller är mindre sträng än denna uppträdandekod. Varje företag inom Takeda-gruppen skall säkerställa att alla anställda läser, förstår och följer denna uppträdandekod eller den lokala koden (om tillämpligt). Alla direktörer, chefer och anställda förväntas förstå, följa och implementera denna uppträdandekod och den lokala koden (om tillämplig) i sina dagliga affärsaktiviteter. Alla brott mot denna uppträdandekod eller den lokala koden (om tillämplig) kan leda till disciplinära åtgärder i enlighet med lokala anställningslagar. Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Affärer med integritet och rättvisa 1. Produktsäkerhet och kvalitet/läkemedelslagar och föreskrifter Patientsäkerhet är Takedas högsta prioritet. I vår forskning, utveckling, tillverkning, förvaring, distribution och aktiviteter efter marknadsföring skall vi följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter, inklusive rapportering av säkerhetsinformation, avsedd att säkerställa farmaceutiska produkters säkerhet och kvalitet. Vi skall också alltid följa våra interna policyer och standardprocedurer för drift som är utformade för att skydda patientsäkerhet och säkerställa produktkvalitet. Till exempel: (i) I vår forskning, utveckling och aktiviteter efter marknadsföring skall vi följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter och interna normer, inklusive goda laboratorierutiner, goda kliniska rutiner, och goda rutiner för farmakovigilans, och vi skall säkerställa att alla resultat från forskning och utveckling, inklusive resultat från kliniska prövningar, dokumenteras korrekt och inte innehåller någon förfalskning eller manipulation. (ii) Vid tillverkning av produkter skall vi följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter och interna normer, inklusive goda tillverkningsrutiner, och vi skall utföra lämpliga kvalitetskontroller av alla tillverkningsprocesser. 1

2 (iii) I våra aktiviteter avseende förvaring och distribution, skall vi följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter och interna normer, inklusive goda distributionsrutiner. 2. Reklam/kampanjer Takeda har ett åtagande att följa alla tillämpliga lagar, föreskrifter och industrikoder som styr kampanjaktiviteter och reklam och skall bedriva dessa aktiviteter på ett lämpligt och etiskt sätt. Vi skall följa alla tillämpliga företagsrutiner avsedda att säkerställa att vår kampanjinformation och våra annonser uppfyller regulatoriska krav och är korrekta, balanserade, rättvisa, understödda av vetenskapliga bevis och inte falska eller missledande. Vi skall inte saluföra våra produkter för en specifik användning i ett land innan det godkännandet som krävs för marknadsföring för den användningen har utfärdats för det landet. 3. Relationer med hälso- och sjukvårdspersonal Takeda har ett åtagande att följa alla tillämpliga lagar, föreskrifter och industrikoder (inklusive IFPMA:s kod för farmaceutisk marknadsföringspraxis och andra koder etablerade av regionala och lokala industriorganisationer) i sina mellanhavanden med hälso- och sjukvårdspersonal. Vi skall inte tillhandahålla, erbjuda eller utlova pengar, varor, gästfrihet, gåvor eller någon annan artikel av värde för att orsaka eller belöna fördelaktig behandling av våra produkter. När vi anskaffar konsulttjänster, rådgivningsnämndstjänster eller några andra tjänster från yrkesutövare inom hälso- och sjukvård, skall vi ha ett legitimt affärsbehov och vi skall inte betala mer än ett lämpligt marknadsvärde för tjänsterna som tillhandahålls. 4. Antikorruption/antibestickning Vi skall följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter som förbjuder bestickning av myndighetspersoner samt alla tillämpliga lagar och föreskrifter som förbjuder bestickning av utländska myndighetspersoner. I vissa länder, för antibestickningslagars syften, betraktas anställda vid sjukhus eller andra institutioner som tillhandahåller offentliga tjänster, eller som finansieras eller regleras av myndighetsorganisationer, som myndighetspersoner. Dessutom kan vissa länder även förbjuda bestickning av anställda inom den privata sektorn. Vi skall också följa sådana lagar och föreskrifter. Vi skall inte tillhandahålla, erbjuda eller utlova någon muta (inklusive pengar, varor, gästfrihet, gåvor eller någon annan artikel av värde), direkt eller indirekt, till myndighetspersoner eller utländska myndighetspersoner. Dessutom skall vi inte tillhandahålla några betalningar eller förmåner till anställda inom den privata sektorn för att påverka dem att anskaffa eller kvarhålla en affärsfördel. Vi skall också säkerställa att de som agerar å våra vägnar, såsom våra agenter, inte inlåter sig i korrupta förehavanden. 2

3 5. Konkurrens- och antitrustlagar Vi skall följa alla tillämpliga konkurrens- och antitrustlagar i alla länder där vi gör affärer. I synnerhet skall vi iaktta följande: (i) Vi skall inte utbyta information med konkurrenter om prissättning, produkter, kapacitet, kundval eller utbyta någon annan konkurrensrelaterad information, och vi skall inte ingå några avtal om dessa angelägenheter (såsom priskarteller, marknadstilldelning och anbudsfusk). (ii) Vi skall inte delta i handelsorganisationsmöten eller andra möten med konkurrenter där vi förväntar oss att sådant utbyte av information eller avtal kommer att begäras. Om en konkurrent för något sådant ärende på tal, skall vi avbryta konversationen eller be mötesordföranden eller mötesledaren att avbryta konversationen och, om konversationen inte avbryts, skall vi lämna mötet omedelbart. I händelse av en sådan konversation, skall vi rådgöra med den juridiska avdelningen på vår anläggning eller vårt juridiska ombud omedelbart. (iii) Vi skall inte införa olagliga prisrestriktioner på återförsäljning för grossister, distributörer, licensinnehavare, försäljningsagenturer eller någon annan part. 6. Internationella handelskontroller Vi skall följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter för export och import av produkter, material, maskiner, teknologi eller andra artiklar. I synnerhet, i vissa länder, kontrolleras export av varor och teknologier noggrant av myndigheter med hänsyn till den nationella säkerheten. Anställda som är ansvariga för export och/eller import av varor eller teknologier skall göra sig bekanta med dessa lagar och föreskrifter. Skydd av tillgångar/information 7. Företagstillgångar Vi skall skydda Takedas pengar, egendom och andra tillgångar och skall använda dem endast i syfte att utföra våra uppgifter för Takeda och skall inte otillbörligen tillförskansa oss eller förskingra dessa till vår eller någon tredje parts förmån. Vi skall inte begära eller tillåta någon bedräglig ersättning av utgifter. Dessutom skall vi befrämja lämplig och effektiv användning av datorer och andra IT-system och skall inte använda dem olagligt eller olämpligt eller för personligt bruk, förutom den tillfälliga användning som är tillåten enligt tillämpliga företagspolicyer. Vi skall inte installera på vår dator någon icke-auktoriserad mjukvara eller anordning, såsom fildelningsmjukvara, som medför en risk för att information oavsiktligen yppas till tredje parter. 3

4 8. Konfidentiell information/immateriell egendom (1) Konfidentiell information Under och efter anställning, skall vi upprätthålla sekretessen för och skydda all konfidentiell information, inklusive handelshemligheter och affärs- eller teknisk information om Takeda och dess produkter, och vi skall inte otillbörligen yppa sådan information till tredje part, och inte heller använda sådan information för något annat syfte än verkställandet av våra uppgifter för Takeda. Även inom Takeda, skall vi inte använda sådan information för något annat syfte än verkställandet av våra uppgifter och skall inte yppa sådan information till någon annan person än de som behöver känna till sådan information för verkställandet av sina uppgifter. (2) Immateriella rättigheter Alla immateriella rättigheter som ägs, utvecklas eller erhålls av Takeda genom forskning, utveckling eller andra aktiviteter (inklusive patent, design, copyright, varumärken, sakkunskap, data och teknisk kunskap) är viktiga tillgångar för Takeda. Därför skall vi noggrant säkerställa Takedas immateriella rättigheter och till fullo samarbeta i upprättandet, skyddandet, underhållet och försvaret av Takedas immateriella rättigheter. (3) Andras konfidentiella information Takeda respekterar tredje parters konfidentiella information. Därför skall vi inte anskaffa sådan information med olagliga eller oetiska metoder varken direkt eller genom en agent, och inte heller yppa sådan information till någon tredje part, eller otillbörligen tillförskansa oss sådan information. Dessutom skall vi inte efterfråga konfidentiell information från andra Takeda-anställda avseende deras tidigare arbetsgivare. (4) Andras immateriella rättigheter Takeda respekterar tredje parters immateriella rättigheter. Därför skall vi inte otillbörligen tillförskansa oss eller göra intrång på tredje parters immateriella rättigheter. 9. Personlig information/dataskydd Det är Takedas policy att respektera sekretessen för personlig information. (Personlig information är information som kan användas för att identifiera en specifik individ vid namn, födelsedatum eller annan beskrivning som finns i den informationen. Den kan omfatta information om anställda, patienter, deltagare i kliniska studier, läkare, kunders anställda och andra.) Vi skall efterfölja alla tillämpliga lagar och föreskrifter avseende skydd av personlig information i länder där vi gör affärer. Även om dessa lagar och föreskrifter varierar från land till land skall vi, som ett minimum, iaktta följande: (i) Vi skall samla in personlig information endast för legitima affärssyften och på ett lagligt sätt, och skall inte yppa eller använda personlig information för andra syften än ett legitimt affärssyfte eller såsom lagen kräver. (ii) Vi skall skydda personlig information genom att vidta rimliga säkerhetsåtgärder mot oavsiktlig förlust eller destruktion eller icke-auktoriserad åtkomst, användning, modifikation eller yppande. 4

5 Företagsregister, yppande och värdepapperstransaktioner 10. Företagsregister Vi skall följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter och företagspolicyer avseende företagsredovisning. Vi skall registrera alla transaktioner i företagets böcker på ett korrekt och tillbörligt sätt i enlighet med allmänt accepterade redovisningsprinciper, och skall inte registrera falska eller artificiella poster. Vi skall upprätthålla interna kontrollsystem för att säkerställa att alla transaktioner registreras på ett korrekt och tillbörligt sätt. 11. Yppande Takeda har ett åtagande att yppa korrekt företagsinformation till investerare utan dröjsmål. Vi skall följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter och företagspolicyer avseende ekonomiskt yppande. Alla anställda inblandade i offentligt yppande skall göra sig bekanta med dessa lagar och föreskrifter och företagspolicyer. 12. Insiderhandel Vi skall följa alla värdepapperslagar och föreskrifter som begränsar insiderhandel av värdepapper. Om, när vi utför våra uppgifter vid Takeda, vi blir varse betydande icke-offentlig information avseende Takeda eller något annat företag som gör affärer med Takeda, skall vi inte köpa eller sälja Takedas eller det andra företagets värdepapper, antingen för egen del eller å Takedas eller någon annans vägnar, och vi skall inte heller tillhandahålla denna betydande icke-offentliga information till andra, tills dess att den har yppats offentligt i enlighet med tillämpliga lagar, föreskrifter och företagsprocedurer. Betydande icke-offentlig information är all icke-offentlig information som skulle kunna ha ett betydande inflytande på investerares beslut att sälja eller köpa värdepapper. Exempel kan inkludera utgivande av aktier, återköp av aktier, sammanslagningar och förvärv, kommersialisering av nya produkter, framsteg eller misslyckande av kliniska prövningar, och betydande förändringar av ekonomiska prognoser. Arbetsplats 13. Intressekonflikter Vi skall agera i Takedas bästa intressen och undvika alla åtgärder och situationer som kan stå i strid med Takedas intressen. Om vi befinner oss i en faktisk eller potentiell situation där våra personliga intressen står i strid med Takedas intressen, skall vi rådgöra med vår chef innan vi vidtar någon åtgärd, och sedan agera i Takedas bästa intressen. Relationer med leverantörer och kunder Vi skall välja leverantörer och kunder enligt rättvisa och objektiva normer och utan fördelar eller preferenser som grundar sig på personliga relationer. 5

6 Gästfrihet och gåvor Vi skall inte acceptera eller be om olagliga eller olämpliga förmåner (inklusive pengar, varor, gästfrihet, gåvor eller någon annan artikel av värde) från leverantörer, kunder eller andra som vi gör affärer med. Ekonomiska eller anställningsintressen Vi skall inte, utan Takedas godkännande, inneha ett betydande ekonomiskt intresse i en konkurrent, faktisk eller potentiell leverantör eller kund, eller delta i dennes aktiviteter. Personalärenden Vi skall hantera personliga problem opartiskt och rättvist, och skall inte ge någon fördel till en anställd baserat på en personlig relation vid hantering av personalärenden såsom rekrytering, utvärdering, förflyttning eller befordran. 14. Respekt för mångfald/ingen diskriminering eller trakasserier Takeda respekterar mångfalden bland dess anställda och deras personliga värdighet. Det är Takedas policy att förbjuda diskriminering eller trakasserier som grundar sig på nationalitet, ras, färg, tro, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning eller någon annan egenskap skyddad enligt lag. Vi skall inte inlåta oss i sexuella eller andra former av trakasserier, eller något annat uppträdande som skulle kunna ge upphov till en fientlig arbetsmiljö. Takeda vidtar lämpliga åtgärder för att förebygga diskriminering och trakasserier. 15. Anställdas hälsa och säkerhet Takeda har ett åtagande att tillhandahålla en hälsosam och säker arbetsmiljö för dess anställda. Vi skall följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter och företagspolicyer avseende hälsa och säkerhet i arbetet. Miljö 16. Takeda har ett åtagande att minimera miljöpåverkan från dess produkter och drift. Vi skall följa alla tillämpliga lagar, föreskrifter och företagspolicyer avseende miljöskydd och förebyggande av olyckor i alla våra affärsaktiviteter. Rapportering av möjliga brott mot koden 17. Vi har ett personligt ansvar att hjälpa till att uppfylla målen med denna uppträdandekod eller den lokala koden (om tillämplig) genom alla följa all dess bestämmelser, förhindra brott och rapportera alla misstänkta brott. Vi har en förpliktelse att påpeka våra farhågor avseende något som vi tror kan utgöra ett brott eller ett potentiellt brott mot denna uppträdandekod eller den lokala koden (om tillämpligt). 6

7 Det är Takedas policy att: erfordra att anställda som i god tro anser att någon av Takedas anställda eller chefer bryter mot denna uppträdandekod eller den lokala koden (om tillämpligt), någon lag, eller någon företagspolicy, rapporterar det möjliga brottet; genomföra en undersökning utan dröjsmål avseende alla påstådda brott och vidta lämpliga korrigerande och/eller disciplinära åtgärder; förbjuda alla repressalier gentemot en Takeda-anställd för att i god tro ha rapporterat ett misstänkt brott mot denna uppträdandekod eller den lokala koden (om tillämpligt), någon lag eller företagspolicy, även om den efterföljande undersökningen bevisar att rapporten är grundlös. Om vi misstänker ett möjligt brott mot denna uppträdandekod eller den lokala koden (om tillämpligt), någon lag eller företagspolicy, skall vi kontakta en av de följande: Vår chef; En annan chef på vår anläggning; Vår personalchef; Vår personal som hanterar efterlevnad; Personal på vår juridiska avdelning; Vår jourlinje för efterlevnad (om tillgänglig för vår anläggning). 7

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY 1. Introduktion Denna sammanfattning av Intressekonfliktspolicyn ( Policyn ) görs tillgänglig för dig (vår nuvarande eller eventuella kund) i enlighet med lagen

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Studsviks uppförandekod

Studsviks uppförandekod Uppförandekod Studsviks UPPFÖRANDEKOD Studsviks uppförandekod Styrelsen för Studsvik AB har antagit en uppförandekod. Syftet med koden är att ge vägledning till anställda och affärspartners minimera risker

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

DACHSER:s uppförandekod

DACHSER:s uppförandekod DACHSER:s uppförandekod 1. Inledning Grunden för all verksamhet hos Dachser är att vi följer juridiskt bindande bestämmelser på nationell och internationell nivå och att vi även följer sådana förpliktelser

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Kort version

UPPFÖRANDEKOD Kort version UPPFÖRANDEKOD Kort version Portsystem är en det samarbetspartner utöver kundanpassade vanliga och specialist på m. Vi har engaport- och dockningssyste arbetar för att m so re ta be ar ed m de ra ge nden,

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Policy mot oegentligheter för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2015-06-15 Antagen av Stadsmissionens Skolstiftelses och Stiftelsen

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Uppförandekod för Boxholms Profil AB

Uppförandekod för Boxholms Profil AB Uppförandekod för Boxholms Profil AB Senast uppdaterad 2016-02-08 Gäller från tid till annan Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Företagsbeskrivning 3 3 2 Lagar, förordningar och regler 3 3 Mänskliga

Läs mer

Det handlar om etik. Borealis etikpolicy

Det handlar om etik. Borealis etikpolicy Det handlar om etik Borealis etikpolicy 2 Det handlar om etik Introduktion Genom att upprätthålla våra värderingar säkerställer vi att Borealis etikpolicy inte bara är ord på papper, utan en inställning

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Svensk Värdepappersservice (SVP) Ansvarig utgivare Styrelsen Avdelning - Uppdaterad 2014-11-05 1.1 Inledning I fall där ett värdepappersföretag

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Etiska regler och riktlinjer

Etiska regler och riktlinjer Etiska regler och riktlinjer för Mörbylånga kommun Antagna av kommunfullmäktige 2000-11-20 1 Innehållsförteckning Sid Inledning... 3 Grundvärdering... 3 Anställdas bisysslor... 4 Hjälpmedel... 4 Gåvor...

Läs mer

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER Valeo har under många år tagit sitt övergripande ansvar för miljön och har levt upp till nationella, internationella lagar, samt fördrag och avtal. Valeo Gruppen

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct)

Uppförandekod. (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonistbaserade tjänster genom kostnadseffektiv och flexibel kundkommunikation till företag, organisationer och myndigheter

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

RPM INTERNATIONAL INC. OCH DESS DOTTERFÖRETAG OCH DRIFTSFÖRETAG SAFE HARBOR SEKRETESSMEDDELANDE. GÄLLER FRÅN OCH MED: 12 augusti 2015

RPM INTERNATIONAL INC. OCH DESS DOTTERFÖRETAG OCH DRIFTSFÖRETAG SAFE HARBOR SEKRETESSMEDDELANDE. GÄLLER FRÅN OCH MED: 12 augusti 2015 RPM INTERNATIONAL INC. OCH DESS DOTTERFÖRETAG OCH DRIFTSFÖRETAG SAFE HARBOR SEKRETESSMEDDELANDE GÄLLER FRÅN OCH MED: 12 augusti 2015 Detta meddelande lägger fram de principer som efterföljs av RPM International

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

Code of Conduct. Svenska. www.ethics.bertelsmann.com

Code of Conduct. Svenska. www.ethics.bertelsmann.com Code of Conduct Svenska www.ethics.bertelsmann.com Innehåll Innehåll 1 Uttalande från Bertelsmanns styrelse om betydelsen av Code of Conduct 2 2.1 Principer Allmänna krav 08 18 2.1.1 Efterlevnad av lagen

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii

INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii Uppförandekod 1 INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii KBR:s Uppförandekod... 1 Hälsa, säkerhet, trygghet och miljö.................................... 3 Lika

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod moral ETIK KORRUPTION jäv TILLFÖRLITLIGHET GÅVOR personalansvarsnämnden visslarsystem Internrevision ETIKRÅD Värderingar Attityd mutor affärsmässighet FÖRTROENDE SAMHÄLLSANSVAR

Läs mer

One Team. One Company. Kod för etik och uppförande i verksamheten

One Team. One Company. Kod för etik och uppförande i verksamheten One Team. One Company. Kod för etik och uppförande i verksamheten 1 Innehållsförteckning Ett gemensamt budskap från vår koncernchef (CEO) och vår styrelseordförande (Chairman of the Board) - 4 Vision,

Läs mer

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP 1 2 INLEDNING Integritet, ansvar, ärlighet, och etisk företagskultur är kärnvärden för Carlsberg Group. Denna Uppförandekod ( Koden ) stödjer vår strategi och hjälper oss att skydda vårt rykte som ansvarstagande

Läs mer

Uppförandekod & Whistleblowpolicy

Uppförandekod & Whistleblowpolicy Uppförandekod & Whistleblowpolicy Inledning PeaceWorks uppförandekod och whistleblowpolicy riktar sig till anställda, praktikanter, förtroendevalda, volontärer och andra som åtagit sig ett uppdrag för

Läs mer