DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION"

Transkript

1 DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

2 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är väl förankrade i vår verksamhet. Vi strävar efter att skapa mervärde för våra kunder och främja en hållbar utveckling världen över. Vårt mål är att stärka vårt internationella anseende genom att agera i enlighet med dessa värderingar och principer, som utgör grunden för de höga krav vi ställer på våra leverantörer och affärspartners. Följande leverantörsdeklaration omfattar ert åtagande att främja Sapas principer och värderingar, och den fyller en viktig funktion i vårt val av leverantörer. Vänligen returnera en undertecknad kopia av leverantörsdeklarationen till er auktoriserade Sapa-representant. Genom att underteckna leverantörsdeklarationen bekräftar du, som behörig representant för ditt företag, att du accepterar dessa värderingar och principer och att ditt företag förbinder sig att följa alla regler och krav i denna deklaration. En kompromisslös efterlevnad av dessa värderingar och principer är av största vikt för att vi ska kunna upprätthålla en framgångsrik affärsrelation. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete. Svein Tore Holsether VD och koncernchef

3 2 / 4 Inledning Sapas CSR-direktiv kräver att vi arbetar med ständiga förbättringar i leverantörskedjan, i enlighet med vår CSR-policy. Därför kräver Sapa och dess dotterbolag ( Sapa ) att ni undertecknar denna leverantörsdeklaration, som är framtagen med utgångspunkt från våra CSR-principer. Syftet med denna deklaration är att skapa en ökad medvetenhet och öppenhet vad gäller CSR-frågor i vår leverantörskedja. Efterlevnad av lagar Som leverantör till Sapa ska vi följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser. Förbud mot korruption, mutor och lagstridiga betalningar Som leverantör till Sapa förbinder vi oss att ha en nolltolerans mot korruption och följa alla lagar, konventioner och bestämmelser som syftar till att motverka korruption. Vi ska inte, i syfte att få eller behålla affärer eller andra fördelar i utövandet av verksamheten, erbjuda, utlova eller ge otillbörliga förmåner till någon offentlig tjänsteman (eller tredje part), så att tjänstemannen ska agera eller låta bli att agera enligt sin plikt. Detta gäller oavsett om fördelen erbjuds direkt eller genom en mellanhand. Gåvor och andra förmåner till Sapa eller någon av Sapas anställda, representanter, partners eller närstående får endast ges eller tas emot om de är blygsamma både beträffande värde och frekvens, och vid lämplig tid och plats. Gåvor eller andra förmåner får inte erbjudas eller tas emot i samband med anbud, utvärdering eller tilldelning av kontrakt. Gästfrihet och omkostnader Som leverantör till Sapa ska vi respektera och följa alla Sapas regler beträffande gästfrihet och omkostnader innan vi erbjuder Sapas anställda eller representanter någon form av gästfrihet. Gästfrihet och omkostnader ska inte erbjudas eller tas emot i samband med anbud, utvärdering eller tilldelning av kontrakt. Intressekonflikter Som leverantör till Sapa ska varken vi eller våra anställda delta i eller försöka påverka något beslut under omständigheter som skulle kunna ge upphov till eller uppfattas som en intressekonflikt. Sådana omständigheter skulle kunna vara ett affärsmässigt eller personligt intresse för ekonomisk eller annan vinning direkt eller via en närstående. Om vi får kännedom om en potentiell intressekonflikt ska vi omedelbart informera Sapa. Obegränsad konkurrens Som leverantör till Sapa ska vi alltid konkurrera på rättvisa grunder samt följa tillämplig konkurrenslagstiftning. Vi ska inte ingå avtal som kan anses strida mot gällande konkurrenslagstiftning eller missbruka en dominerande marknadsställning. Penningtvätt Som leverantör till Sapa ska vi följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser som syftar till att motverka penningtvätt och undvika att medverka i verksamhet som rör penningtvätt. Minimiålder för arbete Som leverantör till Sapa ska vi endast anställa arbetare som är minst 15 år eller har uppnått

4 3 / 4 den lagstadgade minimiåldern för anställning (högsta alternativet gäller). Vi har rätt att tillhandahålla lärlingsprogram i enlighet med artikel 6 i ILO:s konvention nr 138 om minimiålder eller lättare arbete i enlighet med artikel 7 i ILO:s konvention nr 138 om minimiålder. Om ett barn är yngre än ovan nämnda minimiålder och barnet garanteras rätten till utbildning, lek, vila och familjeliv kan undantag i vissa fall medges, under förutsättning att det är förenligt med barnets bästa. Tvångsarbete Som leverantör till Sapa ska vi inte tillämpa någon form av tvångsarbete eller anställa människor mot deras vilja. Våra anställda ska inte heller behöva lämna en "deposition" eller fråntas sina identitetshandlingar i samband med anställning. Föreningsfrihet och rätt till kollektivförhandlingar Som leverantör till Sapa ska vi respektera våra anställdas rättigheter att, i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser, bilda fackföreningar, arbetarråd eller andra typer av organisationer samt förhandla kollektivt. Arbetstider Som leverantör till Sapa ska vi följa lokala lagar eller avtal beträffande arbetstid. Löner Som leverantör till Sapa ska vi säkerställa att de löner som betalas ut till fast och tillfällig personal är rättvisa och i enlighet med lokala lagar och bestämmelser. Anställningspraxis Som leverantör till Sapa ska vi behandla våra anställda jämlikt och rättvist. Vi ska inte acceptera någon form av diskriminering eller trakasserier. Miljö Som leverantör till Sapa ska vi bedriva vår verksamhet med respekt för miljön. Vi ska följa tillämpliga miljörättsliga lagar, bestämmelser och tillstånd. Vi ska dessutom arbeta för att minimera mängden avfall och skadliga utsläpp från produktionen. Hälsa och säkerhet Som leverantör till Sapa ska vi arbeta målmedvetet med ständiga förbättringar för en trygg, hälsosam och säker arbetsmiljö som minst uppfyller gällande lagkrav. Vi förbinder oss att utbilda våra anställda för att i möjligaste mån förebygga arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Val av affärspartners, agenter och andra mellanhänder Som leverantör till Sapa ska vi verka för att potentiella affärspartners, agenter och mellanhänder följer de principer som fastställs i denna leverantörsdeklaration. Krav på egna leverantörer Som leverantör till Sapa ska vi främja implementeringen av de principer som fastställs i denna leverantörsdeklaration hos våra egna leverantörer.

5 4 / 4 Efterlevnad av Sapas leverantörsdeklaration Om ni eller något av era gemensamt ägda eller styrda dotterbolag bryter mot de värderingar och principer som fastställs i denna leverantörsdeklaration, kan detta komma att betraktas som ett allvarligt åsidosättande av era avtalsmässiga förpliktelser gentemot Sapa. Vid eventuella misstankar om att ni bryter mot de värderingar eller principer som fastställs i denna deklaration, ska ni i lojalt samarbete med Sapa genomföra en egenutvärdering samt ge en kvalificerad tredje part i uppdrag att utföra en hållbarhetsrevision på er anläggning. Resultaten av dessa granskningsförfaranden ska sedan redovisas för Sapa. Sapa förbehåller sig rätten att omedelbart avbryta allt samarbete med leverantörer som bevisligen bryter mot de värderingar och principer som fastställs i denna deklaration. Leverantörsdeklaration: Vi, undertecknade, intygar härmed som representanter för vårt företag ("Leverantören") att: 1. Vi har tagit emot och gått igenom de värderingar och principer som fastställs i denna leverantörsdeklaration. 2. Genom att underteckna detta dokument, förbinder vi oss att göra allt som står i vår makt för att uppfylla alla krav i detta dokument samt ytterligare avtalsmässiga förpliktelser gentemot Sapa eller något av dess dotterbolag. 3. Detta dokument ska styras av samma lagar som styr den affärsmässiga relationen mellan Leverantören och det Sapa-dotterbolag som vi står i affärsförbindelse med. Om detta inte finns specificerat ska gällande lagstiftning i Konungariket Norge tillämpas. Bolagets namn Ort/Datum Ort/Datum Behörig signatur Behörig signatur Namn/Befattning Namn/Befattning

Norconsult. Etiska riktlinjer

Norconsult. Etiska riktlinjer Norconsult Etiska riktlinjer Principer för Ledarskap, Värderingar och Etik i Norconsult LEDARSKAP Ta och ge ANSVAR är trygga inom sitt ansvarsområde och ser helheten visar tillit och delegerar uppgifter

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor,

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor, Uppförandekod HÄLSNING FRÅN VD Bästa kollegor, Swedish Match har storslagna ambitioner. Vår vision är En värld utan cigaretter. Kärnan i vår verksamhet är att erbjuda tobakskonsumenter alternativa produkter

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av applikationen SCA

Allmänna bestämmelser för användande av applikationen SCA Allmänna bestämmelser för användande av applikationen SCA Skydd av information Transportören är medveten om att även annan information än företagsrelaterad information, i synnerhet information avseende

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn 11 5. Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Läs mer

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE www.toyota-forklifts.eu 2 2 VD S PROLOG Toyota Material Handling Europe ska vara det självklara förstahandsvalet för alla kunder som söker lösningar

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct)

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER Affärsetik rör sig om mer än att undgå lagöverträdelser. Affärsetik handlar om hur vi uppför oss mot varandra och mot omvärlden.

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Code of Conduct - DSVs regler för etiskt uppförande 2015. Global Transport and Logistics

Code of Conduct - DSVs regler för etiskt uppförande 2015. Global Transport and Logistics Code of Conduct - DSVs regler för etiskt uppförande 2015 Global Transport and Logistics Innehåll 1 Index 2 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsetik och rättvist beteende 4 3.1 Affärsintegritet 4 3.1.1 Mutor

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Innehållsförteckning Ett meddelande från Matt Simoncini 3 Företagsöversikt 4 Vision och verksamhetsmål Presentation av Koden 5 6 Efterlevnad

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på Vår etikhandbok Detta tror vi på 1 Innehåll Inledning 5 Vad vår handbok handlar om 7 Vår handbok är baserad på fyra grundpelare 9 Nolltolerans mot vedergällning 10 Etik- och efterlevnadsavdelningens roll

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter

Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter Ett meddelande från GE På General Electric Company ( GE ) har vi åtagit oss att agera med obeveklig regelefterlevnad

Läs mer

Värdet av integritet. Affärsetisk kod

Värdet av integritet. Affärsetisk kod Värdet av integritet Affärsetisk kod 01 Meddelande från VD:n... 02 Ordföranden har ordet... 04 Engagemang för våra värderingar... 06 Arbeta med vår kod... 10 Vårt ansvar... 14 Be om råd och hjälp och

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.com Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö och arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni som leverantör till oss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) 1 Vad vi strävar efter och om något går fel En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) Innehåll 1 Välkommen till Capio 2 Mission, vision och värderingar 3 Capio-modellen 4 Uppförandekod 5 Öppenhet

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer