GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT"

Transkript

1 UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga versionen äga företräde. Antagen den 10 maj 2011

2 Innehåll 1.Vårt åtagande Hur koden fungerar Arbeta på Hexagon Rättvis anställning Mångfald Diskriminering och trakasserier Drogfri arbetsplats Säkerhet på arbetsplatsen Säkerhetstjänster Informationssäkerhet Skydda Hexagons tillgångar Insiderhandel Sekretess gällande de anställdas uppgifter Politiskt och religiöst stöd Förhindra konflikter Inkompatibla externa aktiviteter Sund affärspraxis och efterlevnad av handelsregler Uppträdande mot kunden Uppträdande mot leverantörer Interna överföringar och leveranser av kontrollerade varor och kontrollerad teknik Uppträdande i fråga om mellanhänder, gåvor och representation Uppträdande med konkurrenter Öppen och proaktiv kommunikation Omsätta koden i praktiken Roller och ansvar Hur problem ska tas upp Kontakt... 9 Antagen den 10 maj

3 1.Vårt åtagande Hexagon lovar att upprätthålla och säkerställa verksamhetens integritet i alla lägen. Åtagandet gäller Hexagon och samtliga deras dotterföretag och samriskföretag i hela världen och kräver framför allt att alla anställda, chefer och styrelseledamöter respekterar lagar, regler och förordningar i de länder där Hexagon har verksamhet. Denna uppförandekod gäller dock bortom juridisk efterlevnad. Den speglar Hexagons ansvar som marknadsledare att upprätthålla högsta tänkbara standarder för etik och hederlighet. På Hexagon är professionalism ett kärnvärde och en viktiga faktor bakom företagets fortsatta framgångar. 1.1 Hur koden fungerar Koden har betydelse för alla anställda på Hexagon. Den är grunden för hur företaget fungerar.alla Hexagons medarbetare och enskilda affärsenheter måste följa denna kod och de särskilda standarder, riktlinjer och rutiner (som sammantaget kallas efterlevnadsprogram ) som inrättas på lokal nivå. I händelse av avvikelser mellan lokala efterlevnadsprogram och koden, är det koden som gäller. Den som inte följer koden riskerar såväl civilrättsliga som straffrättsliga påföljder som disciplinära åtgärder, vilket kan innefatta uppsägning. Det åligger varje chef inom Hexagon-koncernen att säkerställa att medarbetarna är helt införstådda med koden och vidta åtgärder för att främja och övervaka efterlevnaden med efterlevnadsprogram. Chefer förväntas själva uppträda på ett sätt som följer de angivna riktlinjerna i koden. Medarbetare ska följa koden, inte bara ordalydelsen utan också andemeningen. Om till exempel en medarbetare ställs inför en situation där koden inte ger någon vägledning, kan följande frågor hjälpa en enskild person att fatta rätt beslut: Genomfördes en handling som inte var laglig, etisk eller rättvis? Skulle situationen genera eller på annat sätt skada Hexagons anseende om den blev känd? Som kund, kollega, aktieägare eller annan intressent i Hexagon, skulle du godkänna situationen eller de genomförda handlingarna? Skulle du utan problem berätta för din familj om situationen? Om du inte är säker på hur koden ska användas ska du vända dig till din närmaste chef eller företagets chefsjurist. 2.Arbeta på Hexagon 2.1 Rättvis anställning Hexagon främjar en arbetsmiljö som uppmuntrar anställda att utveckla sin kompetens och karriär, vara kreativa och uppnå överlägsna resultat. Koncernen respekterar de anställdas rätt att vara med i fackföreningar och andra organisationer. Medarbetarnas privata politiska eller religiösa åskådningar respekteras och får inte utsättas för påverkan eller kritik. De anställda och företget ska inte vara involverde i politiskt eller religiöst arbete på arbetsplatsen. Löner inom Hexagon-koncernen betalas i tid och följer alla avtal. Antagen den 10 maj

4 Hexagon tolererar inte tvångsarbete av något slag. Företaget förbjuder barnarbete. Om ett barn arbetar på en anläggning där Hexagons produkter eller komponenter tillverkas, kräver Hexagon kompensation, samt säkerställning att det inte förvärrar eller äventyrar barnets sociala situation. 2.2 Mångfald Hexagon eftersträvar en arbetsplats som präglas av mångfald. Företaget arbetar aktivt med att rekrytera talangfulla personer med olika bakgrund och ursprung som vi kontinuerligt utvecklar och strävar efter att behålla. Alla anställda ska behandlas med samma respekt och har lika möjlighet att bidra till företagets framgång baserat på deras individuella kunskaper och intressen. 2.3 Diskriminering och trakasserier Hexagons medarbetare får inte diskriminera eller trakassera någon kollega eller affärskontakt. Hexagon har nolltolerans mot trakasserier och diskriminering med grund i ålder, ursprung, hudfärg, civilstånd, medicinskt tillstånd, psykiska eller fysiska funktionshinder, nationell härkomst, ras, religion, politisk åskådning, kön, sexuell läggning eller könsidentitet, eller någon annan faktor som regleras i lagen. Personalrelaterade beslut som orättfärdigt bygger på någon av dessa faktorer är inte korrekta. 2.4 Drogfri arbetsplats Hexagon upprätthåller en sund och produktiv arbetsplats där användning, försäljning och distribution av olagliga droger är strängt förbjuden. 2.5 Säkerhet på arbetsplatsen Personalens säkerhet på arbetsplatsen är högt prioriterat och Hexagon strävar efter att minimera riskerna för olyckor eller sjukdom hos de anställda. Hexagon ansvarar för att ha en säker arbetsmiljö genom att införa alla tillämpliga regler och principer för hälsa och säkehret i hela koncernen. 2.6 Säkerhetstjänster När säkerhetstjänster hyrs in måste internationella riktlinjer och standarder avseende mänskliga rättigheter användning av våld (till exempel Voluntary Principles on Security and Human Rights) respekteras. 2.7 Informationssäkerhet Varje medarbetare på Hexagon ansvarar för att skydda konfidentiell information avseende Hexagon dess produkter och verksamheter, däribland finansiella resultat, affärs- och marknadsstrategier, affärsplaner, affärsprocesser, teknik och system. Medarbetare och andra som utför tjänster å Hexagons vägnar är förpliktade att underteckna bindande sekretessavtal, som gäller oavsett vilken anställningsstatus personen i fråga har inom företaget. 2.8 Skydda Hexagons tillgångar Hexagon har ett varierat innehav av tillgångar, däribland fysiska tillgångar, ägarinformation och immateriell egendom och väntar sig att dessa tillgångar används på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Vid behov vidtar Hexagon tillämpliga Antagen den 10 maj

5 åtgärder för att skydda tillgångarna, inklusive affärsstrategier och företagshemligheter, mot förlust, stöld, skada eller missbruk. Ingen medarbetare får missbruka företagets, kunders eller leverantörers resurser eller tillgångar eller ge andra tillåtelser att göra detta. Företagets kommunikationssystem och infrastruktur får endast användas för legitima affärsändamål eller enligt företagsledningens godkännande. I syfte att främja säkerhet, förhindra möjliga brott mot säkerheten och hantera kommunikationssystemet har Hexagon rätt att övervaka det elektroniska informationsystemet enligt tillämpliga lagar. 2.9 Insiderhandel Hexagon följer alla tillämpliga värdepapperslagar. Anställda får inte köpa eller sälja Hexagons värdepapper samtidigt som de har tillgång till väsentlig icke offentlig information ("insiderinformation") om företaget eller informera om sådan information till någon utanför Hexagon. Ledamöter i styrelsen för Hexagon AB och koncernledningen måste rapportera sina innehav av Hexagons värdepapper och eventuella ändringar i sådana innehav till relevant tillsynsmyndighet Sekretess gällande de anställdas uppgifter Hexagon är införstådd med och skyddar sekretessen för sina anställda med avseende på personuppgifter som journaler eller personalavgifter. Sådan information får inte lämnas ut förutom när detta godkänns direkt av den anställde eller när detta krävs eller är tillåtet enligt lag Politiskt och religiöst stöd Stöd till politiska eller religiösa organisationer med företagets medel eller resurser är strängt förbjudet Förhindra konflikter Som anställd på Hexagon ligger en persons yrkeslojalitet hos företaget. Alla affärsrelatearde beslut måste vara baserade på Hexagons bästa intressen och inte privata eller andra överväganden eller relationer. Varje anställd väntas undvika situationer som skulle kunna skapa faktiska eller potentiella konflikter mellan den anställdes eller andras intressen och företagets intressen. En intressekonflikt kan uppstå i ett antal olika situationer. Om till exempel en medarbetare eller en medlem i medarbetarens familj: missbrukar sin position på företaget för personlig vinning; har ett ekonomiskt intresse som kan påverka omdömet eller inverka på ett beslut; blir rik via tillgång till konfidentiell information; har personliga intressen hos en leverantör eller kund till Hexagon. Om en medarbetare är osäker på om en viss transaktion, aktivitet eller relation kan leda till en intressekonflikt ska medarbetaren diskutera det med sin närmaste chef eller företagets chefsjurist. Antagen den 10 maj

6 2.13 Inkompatibla externa aktiviteter Engagemang i oförenliga externa aktiviteter (som att acceptera en avlönad befattning på deltid eller heltid utanför Hexagonkoncernen, sitta i styrelsen hos ett icke-hexagonföretag, osv.) kräver ett skriftligt godkännande från närmaste chef. 3.Sund affärspraxis och efterlevnad av handelsregler 3.1 Uppträdande mot kunden Hexagon strävar efter att vara en så kallad "preferred supplier" för alla sina kunder, nuvarande och potentiella, genom att erbjuda förstklassiga produkter och via rättvis och ärlig konkurrens. Hexagon följer de etiska standarder som gäller på relevanta marknader i sin annonsering och marknadskommunikation. Hexagon respekterar sina kunders sekretess och behandlar deras ägandeinformation konfidentiellt, i enlighet med kundavtalen. I kontakter med kunder och distributionspartners väntas alla Hexagons anställda att endast göra uttalanden och åtaganden som kan infrias. Före leverans bekräftar Hexagon att leveransen inte utgör en olaglig export av varor, teknologi eller tjänster och inte strider mot ett ekonomiskt sanktionsprogram eller handelssanktionsprogram. Hexagon leverar eller offentliggör varor, teknik eller tjänster till en kund om Hexagon känner till eller har anledning att känna till att Hexagons artikel kommer att användas eller vidareöverlåtas på ett sätt som strider mot exportkontroll eller handelssanktionslagar och -regleringar om kunden eller någon annan part i transaktionen finns listad i samband med handelssanktionsprogram eller finns med på annan lista över förbjudna individer eller enheter. Hexagon strävar efter att undvika blotta närvaron av oegentligheter i samband med exportkontroller och handelssanktioner. Om våra produkter upptäcks i sanktionerade länder eller innehas av obehöriga slutanvändare, kan myndighetsregulatorer ifrågasätta integriteten i våra interna kontroller, även om vår kund är ensamt ansvarig för leveransen till slutanvändning i det landet eller till slutanvändaren. Dessa lagar och bestämmelser kan också gälla våra kunders produkter som innehåller Hexagons produkter eller tillverkas med hjälp av teknik eller tjänster från Hexagon. 3.2 Uppträdande mot leverantörer Inom sin inflytandesfär strävar Hexagon efter att säkerställa att dess leverantörer följer principerna i denna kod.i fall där det upptäcks att koden inte har efterlevts tar Hexagon kontakt med sin leverantör och vidtar omedelbart lämpliga åtgärder som kan handla om nödvändiga åtgärder för att säkerställa att problemet inte upprepas eller om att byta leverantör. Vid val av leverantörer är konkurrenskraften för företagets erbjudande den viktigaste beslutsfaktorn. Men vid val av leverantörer strävar vi efter att framför allt välja leverantörer som ligger i framkant vad gäller miljöfrågor och som lever upp till de mål och värderingar som formuleras i Hexagons riktlinjer för ansvarsfullt företagande. Hexagon köper inte från leverantörer som köper in produkter åt Hexagon från länder som omfattas av handelssanktioner eller om leverantörer eller dess källor är listade i samband med handelssanktionsprogram eller finns med på annan lista över förbjudna individer eller enheter. Antagen den 10 maj

7 Före leverans av varor, teknik eller tjänster till en leverantör, bekräftar Hexagon att leveransen inte utgör en olaglig export. 3.3 Interna överföringar och leveranser av kontrollerade varor och kontrollerad teknik Före överföring av material, utrustning, varor eller teknik från en av Hexagons anläggningar till en annan, bekräftar Hexagon att överföringen inte utgör en olaglig export av varor, teknik eller tjänster. Hexagon bekräftar att någon på en anläggning, som är en medborgare i ett annat land är auktoriserad att få åtkomst till tekniken på anläggningen eller hindras från att ha åtkomst till tekniken. Detta gäller Hexagons medarbetare, besökar och kollegor från andra Hexagon-anläggningar. 3.4 Uppträdande i fråga om mellanhänder, gåvor och representation Hexagon tolererar inte mutor av något slag.hexagon följer alla lagar och bestämmelser mot korruption i de länder där företaget bedriver verksamhet. Betalningar till distributörer, rådgivare, konsulter, leverantörer och andra parter måste bygga helt och hållet på de avtalade produkterna eller tjänsterna och inte på olämpliga eller olagliga överväganden eller extra betalningar för att underlätta affären. Hexagons medarbetare får inte erbjuda, ge eller ta emot gåvor, ersättningar, representation eller andra förmåner som rimligen skulle kunna anses påverka offentliga beslut eller affärsbeslut eller medföra felaktigt utförande av en offentlig aktivitet eller affärsaktivitet. Representation tillåts när den har direkt koppling till reklam, demonstration eller förklaring av en produkt eller tjänst, resultaet för ett avtal eller andra affärsändamål. Gåvor till symboliska värden tillåts när de ges av artighet, som tecken på aktning eller uppskattning eller som tack för gästfrihet. Representation och gåvor måste vara rimliga, följa seder och bruk samt lagen i landet och redovisas korrekt i Hexagons bokföring. Hexagons anställda får inte begära eller ta emot representation eller gåvor från någon annan som kan påverka deras affärsaktivitet eller affärsbeslut. Anställda ska tacka nej till och återlämna gåvor som har ett högre värde än symboliskt värde och ska endast ta emot representation som har direkt koppling till ett passande affärsändamål. Under inga omständigheter ska Hexagon erbjuda eller ge något av värde, direkt eller indirekt genom andra, till utländska tjänstemän i syfte att påverka sådan tjänstemans beslut eller vinna någon annan fördel. I det här sammanhanget definieras utländsk tjänsteman brett och innefattar statliga tjänstemän, personal på statliga organ och statliga företag samt politiska kandidater och partier. 3.5 Uppträdande med konkurrenter Hexagon strävar efter att följa alla tillämpliga lagar och standarder mot kartellbildning och korruption i de länder där företaget bedriver verksamhet. Alla anställda måste undvika situationer som kan leda till uppträdande som är olagligt och motverkar konkurrens.dessa innefattar: Otillåtna försök av kunder att förhindra Hexagon från att göra affärer med en annan kund. Kräva att slutanvändare köper produkter endast från Hexagon. Diskussioner med konkurrenter om ämnen som är känsliga i konkurrensperspektiv, till exempel. strategier för priser, kostnader och marknadsföring. Antagen den 10 maj

8 4.Öppen och proaktiv kommunikation Hexagons mål är att vara transparent, öppen och proaktiv i sin kommunikation med alla sina intressenter, samtidigt som företaget undviker att lämna ut känslig information som skulle kunna skada företagets konkurrensställning. Som börsnoterat företag måste Hexagon följa stränga redovisningsprinciper och standarder och måste ha lämpliga interna kontroller och processer för att säkerställa att redovisning och finansiell rapportering följer krav i lagar och andra författningar samt noteringskrav. Hexagon har åtagit sig att säkerställa transparens i den finansiella rapporteringen. Det har en policy om fullständiga, ärliga och korrektra upplysningar för att säkerställa att marknaden får omfattande, begriplig och opartisk information vid rätt tidpunkt. Kommentarer om finansiellt resultat och utsikter till externa parter får bara göras av en officiell talesperson från Hexagon. Mer vägledning finns i Hexagons informationspolicy. 5.Omsätta koden i praktiken 5.1 Roller och ansvar Koden har godkänts av Hexagons styrelse.hexagons koncernledning, under ledning av koncernchefen, ansvarar för att främja kodens införande i hela koncernen. Hexagon åtar sig att upprätthålla en decentraliserad ledningsstruktur. Detta säkerställer att begåvning och erfarenhet hos varje anställd utnyttjas till fördel för kunder och aktieägare. Detta innebär också att ansvaret för den dagliga verksamheter ligger hos de enskilda affärsenheter som utgör Hexagon-koncernen. Den högsta chefen på varje affärsenhet har därför ansvaret för att inrätta kommunikationskanaler, processer och lokala efterlevnadsprogram för att säkerställa att koden följs. Slutligen är det varje enskild medarbetares ansvar att förstå och följa villkoren i koden. 5.2 Hur problem ska tas upp Varje medarbetare uppmuntras och förväntas rapportera eventuella överträdelser till relevanta interna chefer med vetskapen om att det inte blir några repressalier eller andra negativa följder för den person som handlar i god tro. Den som misstänker överträdelser av koden uppmuntras och förväntas att rapportera saken.hexagon uppmuntrar till en stegvis process för att rapportera problem. Lokal nivå: Din närmsta chef En annan högre chef inom organisationen Koncernnivå: Den som känner att vederbörande inte får rätt reaktoin eller att problemet i fråga är viktigt inte bara på lokal nivå, ska ta upp frågan på koncernnivå med koncernens chefsjurist Fred London. Antagen den 10 maj

9 6. Kontakta oss Har du frågor om Hexagons policy kontakta: Fred London Chefsjurist Hexagon AB Telefon: , Mobil: Antagen den 10 maj

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD INNEHÅLL 1 VD HAR ORDET...4 2 VAD STYR VÅRT UPPFÖRANDE...6 2 3 3 UPPFÖRANDE MÄNNISKOR EMELLAN... 10 4 AFFÄRSETIK...14 5 ATT SKYDDA FÖRETAGETS TILLGÅNGAR... 18 6 KOMMUNIKATION...

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

TeliaSoneras etiska riktlinjer

TeliaSoneras etiska riktlinjer 2015-03-16 1 (6) TeliaSoneras etiska riktlinjer TeliaSonera har antagit principer för koncernens etiska riktlinjer. I vår verksamhet förväntar vi oss att all personal på TeliaSonera ska följa dessa riktlinjer

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 INLEDNING Olof Palmes Internationella Center ( Palmecentret ) är arbetarrörelsens organisation

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions 2 Uppförandekod Denna version av uppförandekoden är en sammanfattning av vår uppförandekod. Den distribueras till alla medarbetare.

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Grundläggande för Sjätte AP fondens syn på avkastning och ansvarsfulla investeringar... 3 Krav på affärspartners företag och fonder...

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

Peabs etiska riktlinjer

Peabs etiska riktlinjer Peabs etiska riktlinjer Alla ska kunna vara stolta över oss För inte så värst länge sedan var Peab ett litet företag. Då kunde vi utan problem bara sitta ner och prata igenom vad som gällde här. Nu är

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Innehåll. 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik

Innehåll. 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik up p le fö ve r lic r an a en n de st tö ko ag re d ar r o fö e ch r Innehåll 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik Bakgrund Carlsberg-gruppens uppförandekod

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

över grundläggande koncernpolicy och koncerndirektiv som är vägledande för våra relationer med varandra och med våra intressenter.

över grundläggande koncernpolicy och koncerndirektiv som är vägledande för våra relationer med varandra och med våra intressenter. Affärsetisk kod En översikt över grundläggande koncernpolicy och koncerndirektiv som är vägledande för våra relationer med varandra och med våra intressenter. Mer information och ytterligare regler för

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Uppförandekod för AF Gruppen

Uppförandekod för AF Gruppen Uppförandekod för AF Gruppen afgruppen.se 1 xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0309 4 Koncernledningens uttalande 6 Riktlinjer för anställda 7 Riktlinjerna gäller

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Läs mer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Hillerstorp 2015 Code of Conduct Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Innehåll INLEDNING 3 SAMMANFATTNING Social, etisk och miljömässig hållbarhet på Axelent 5 THE SPIRIT OF AXELent 7 AFFÄRSPRINCIPER

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37)

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37) UPPFÖRANDEKODEN Innehållsförteckning 1. Mål och tillämpningsområde 1 2. Övriga gällande dokument 1 3. Allmänna principer för vårt agerande 1 3.1 Efterföljande av lagar och bindande förordningar 1 3.2

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Uppförandekod. Vi bryr oss! En sammanställning av de juridiska och etiska. normer som tillämpas inom Celesio

Uppförandekod. Vi bryr oss! En sammanställning av de juridiska och etiska. normer som tillämpas inom Celesio Uppförandekod En sammanställning av de juridiska och etiska normer som tillämpas inom Celesio Vi bryr oss! Information från företagsledningen Vi bryr oss! Celesio är ett ledande internationellt handelsbolag,

Läs mer

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer.

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer. Code of Conduct Brev från ledningen Hos oss på Caverion är det viktigt att utveckla företagets långsiktiga verksamhet. Vi strävar inte efter det goda ekonomiska resultatet till varje pris. Vi förstår att

Läs mer

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 KAEFERS FÖRETAGSETIK KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 Meddelande från ordföranden En grupp - En kod Från utbildad arbetskraft på byggarbetsplatsen till projektledning och hela vägen fram

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

Våra ansvarsprinciper

Våra ansvarsprinciper Våra ansvarsprinciper Våra ansvarsprinciper Meddelande från vår koncernchef Jean-Pascal Tricoire, Chairman of the Management Board och CEO Vårt företag har ständigt kontakt med olika intressenter runtom

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper

Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper Grontmijs affärspolicy Som ledande teknikkonsultföretag har vi ett ansvar gentemot våra intressenter och miljön. För att värna om vår koncerns integritet måste

Läs mer

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE www.toyota-forklifts.eu 2 2 VD S PROLOG Toyota Material Handling Europe ska vara det självklara förstahandsvalet för alla kunder som söker lösningar

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER-

UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER- UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER- ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE PÅ HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta möjliga etiska nivå. Vi har antagit denna Uppförandekod

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. Uppförandekod Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning MRV Communications, Inc. December 2003 SYFTE OCH OMFATTNING Sedan vårt företag grundades 1988, har vi på MRV Communications insisterat på att alla

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar Etiska riktlinjer 1 2 Vi har alla ett ansvar Veidekke är en av Skandinaviens största entreprenörer och fastighetsutvecklare. Rent bokstavligt hjälper vi till med att bygga samhället och vi bidrar på ett

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO HANDBOK I Etik & Moral FRIBO 2 HANDBOK I ETIK & MORAL Miljönätverket Sjuhärad Tillsammans utvecklar och skapar vi tryggare och bättre bostäder FRIBO 2011 Miljönätverket Sjuhärad HANDBOK I ETIK & MORAL

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. UPPFÖRANDEKOD Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

WSPs AFFÄRSPRInciper Uppförandekod

WSPs AFFÄRSPRInciper Uppförandekod WSPs AFFÄRSPRInciper Uppförandekod WSPs affärsprinciper vägleder oss i alla affärsbeslut. De styr också sättet som vi uppträder och agerar på i vår dagliga verksamhet. Affärsprinciperna har fastställts

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct)

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER Affärsetik rör sig om mer än att undgå lagöverträdelser. Affärsetik handlar om hur vi uppför oss mot varandra och mot omvärlden.

Läs mer