GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT"

Transkript

1 UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga versionen äga företräde. Antagen den 10 maj 2011

2 Innehåll 1.Vårt åtagande Hur koden fungerar Arbeta på Hexagon Rättvis anställning Mångfald Diskriminering och trakasserier Drogfri arbetsplats Säkerhet på arbetsplatsen Säkerhetstjänster Informationssäkerhet Skydda Hexagons tillgångar Insiderhandel Sekretess gällande de anställdas uppgifter Politiskt och religiöst stöd Förhindra konflikter Inkompatibla externa aktiviteter Sund affärspraxis och efterlevnad av handelsregler Uppträdande mot kunden Uppträdande mot leverantörer Interna överföringar och leveranser av kontrollerade varor och kontrollerad teknik Uppträdande i fråga om mellanhänder, gåvor och representation Uppträdande med konkurrenter Öppen och proaktiv kommunikation Omsätta koden i praktiken Roller och ansvar Hur problem ska tas upp Kontakt... 9 Antagen den 10 maj

3 1.Vårt åtagande Hexagon lovar att upprätthålla och säkerställa verksamhetens integritet i alla lägen. Åtagandet gäller Hexagon och samtliga deras dotterföretag och samriskföretag i hela världen och kräver framför allt att alla anställda, chefer och styrelseledamöter respekterar lagar, regler och förordningar i de länder där Hexagon har verksamhet. Denna uppförandekod gäller dock bortom juridisk efterlevnad. Den speglar Hexagons ansvar som marknadsledare att upprätthålla högsta tänkbara standarder för etik och hederlighet. På Hexagon är professionalism ett kärnvärde och en viktiga faktor bakom företagets fortsatta framgångar. 1.1 Hur koden fungerar Koden har betydelse för alla anställda på Hexagon. Den är grunden för hur företaget fungerar.alla Hexagons medarbetare och enskilda affärsenheter måste följa denna kod och de särskilda standarder, riktlinjer och rutiner (som sammantaget kallas efterlevnadsprogram ) som inrättas på lokal nivå. I händelse av avvikelser mellan lokala efterlevnadsprogram och koden, är det koden som gäller. Den som inte följer koden riskerar såväl civilrättsliga som straffrättsliga påföljder som disciplinära åtgärder, vilket kan innefatta uppsägning. Det åligger varje chef inom Hexagon-koncernen att säkerställa att medarbetarna är helt införstådda med koden och vidta åtgärder för att främja och övervaka efterlevnaden med efterlevnadsprogram. Chefer förväntas själva uppträda på ett sätt som följer de angivna riktlinjerna i koden. Medarbetare ska följa koden, inte bara ordalydelsen utan också andemeningen. Om till exempel en medarbetare ställs inför en situation där koden inte ger någon vägledning, kan följande frågor hjälpa en enskild person att fatta rätt beslut: Genomfördes en handling som inte var laglig, etisk eller rättvis? Skulle situationen genera eller på annat sätt skada Hexagons anseende om den blev känd? Som kund, kollega, aktieägare eller annan intressent i Hexagon, skulle du godkänna situationen eller de genomförda handlingarna? Skulle du utan problem berätta för din familj om situationen? Om du inte är säker på hur koden ska användas ska du vända dig till din närmaste chef eller företagets chefsjurist. 2.Arbeta på Hexagon 2.1 Rättvis anställning Hexagon främjar en arbetsmiljö som uppmuntrar anställda att utveckla sin kompetens och karriär, vara kreativa och uppnå överlägsna resultat. Koncernen respekterar de anställdas rätt att vara med i fackföreningar och andra organisationer. Medarbetarnas privata politiska eller religiösa åskådningar respekteras och får inte utsättas för påverkan eller kritik. De anställda och företget ska inte vara involverde i politiskt eller religiöst arbete på arbetsplatsen. Löner inom Hexagon-koncernen betalas i tid och följer alla avtal. Antagen den 10 maj

4 Hexagon tolererar inte tvångsarbete av något slag. Företaget förbjuder barnarbete. Om ett barn arbetar på en anläggning där Hexagons produkter eller komponenter tillverkas, kräver Hexagon kompensation, samt säkerställning att det inte förvärrar eller äventyrar barnets sociala situation. 2.2 Mångfald Hexagon eftersträvar en arbetsplats som präglas av mångfald. Företaget arbetar aktivt med att rekrytera talangfulla personer med olika bakgrund och ursprung som vi kontinuerligt utvecklar och strävar efter att behålla. Alla anställda ska behandlas med samma respekt och har lika möjlighet att bidra till företagets framgång baserat på deras individuella kunskaper och intressen. 2.3 Diskriminering och trakasserier Hexagons medarbetare får inte diskriminera eller trakassera någon kollega eller affärskontakt. Hexagon har nolltolerans mot trakasserier och diskriminering med grund i ålder, ursprung, hudfärg, civilstånd, medicinskt tillstånd, psykiska eller fysiska funktionshinder, nationell härkomst, ras, religion, politisk åskådning, kön, sexuell läggning eller könsidentitet, eller någon annan faktor som regleras i lagen. Personalrelaterade beslut som orättfärdigt bygger på någon av dessa faktorer är inte korrekta. 2.4 Drogfri arbetsplats Hexagon upprätthåller en sund och produktiv arbetsplats där användning, försäljning och distribution av olagliga droger är strängt förbjuden. 2.5 Säkerhet på arbetsplatsen Personalens säkerhet på arbetsplatsen är högt prioriterat och Hexagon strävar efter att minimera riskerna för olyckor eller sjukdom hos de anställda. Hexagon ansvarar för att ha en säker arbetsmiljö genom att införa alla tillämpliga regler och principer för hälsa och säkehret i hela koncernen. 2.6 Säkerhetstjänster När säkerhetstjänster hyrs in måste internationella riktlinjer och standarder avseende mänskliga rättigheter användning av våld (till exempel Voluntary Principles on Security and Human Rights) respekteras. 2.7 Informationssäkerhet Varje medarbetare på Hexagon ansvarar för att skydda konfidentiell information avseende Hexagon dess produkter och verksamheter, däribland finansiella resultat, affärs- och marknadsstrategier, affärsplaner, affärsprocesser, teknik och system. Medarbetare och andra som utför tjänster å Hexagons vägnar är förpliktade att underteckna bindande sekretessavtal, som gäller oavsett vilken anställningsstatus personen i fråga har inom företaget. 2.8 Skydda Hexagons tillgångar Hexagon har ett varierat innehav av tillgångar, däribland fysiska tillgångar, ägarinformation och immateriell egendom och väntar sig att dessa tillgångar används på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Vid behov vidtar Hexagon tillämpliga Antagen den 10 maj

5 åtgärder för att skydda tillgångarna, inklusive affärsstrategier och företagshemligheter, mot förlust, stöld, skada eller missbruk. Ingen medarbetare får missbruka företagets, kunders eller leverantörers resurser eller tillgångar eller ge andra tillåtelser att göra detta. Företagets kommunikationssystem och infrastruktur får endast användas för legitima affärsändamål eller enligt företagsledningens godkännande. I syfte att främja säkerhet, förhindra möjliga brott mot säkerheten och hantera kommunikationssystemet har Hexagon rätt att övervaka det elektroniska informationsystemet enligt tillämpliga lagar. 2.9 Insiderhandel Hexagon följer alla tillämpliga värdepapperslagar. Anställda får inte köpa eller sälja Hexagons värdepapper samtidigt som de har tillgång till väsentlig icke offentlig information ("insiderinformation") om företaget eller informera om sådan information till någon utanför Hexagon. Ledamöter i styrelsen för Hexagon AB och koncernledningen måste rapportera sina innehav av Hexagons värdepapper och eventuella ändringar i sådana innehav till relevant tillsynsmyndighet Sekretess gällande de anställdas uppgifter Hexagon är införstådd med och skyddar sekretessen för sina anställda med avseende på personuppgifter som journaler eller personalavgifter. Sådan information får inte lämnas ut förutom när detta godkänns direkt av den anställde eller när detta krävs eller är tillåtet enligt lag Politiskt och religiöst stöd Stöd till politiska eller religiösa organisationer med företagets medel eller resurser är strängt förbjudet Förhindra konflikter Som anställd på Hexagon ligger en persons yrkeslojalitet hos företaget. Alla affärsrelatearde beslut måste vara baserade på Hexagons bästa intressen och inte privata eller andra överväganden eller relationer. Varje anställd väntas undvika situationer som skulle kunna skapa faktiska eller potentiella konflikter mellan den anställdes eller andras intressen och företagets intressen. En intressekonflikt kan uppstå i ett antal olika situationer. Om till exempel en medarbetare eller en medlem i medarbetarens familj: missbrukar sin position på företaget för personlig vinning; har ett ekonomiskt intresse som kan påverka omdömet eller inverka på ett beslut; blir rik via tillgång till konfidentiell information; har personliga intressen hos en leverantör eller kund till Hexagon. Om en medarbetare är osäker på om en viss transaktion, aktivitet eller relation kan leda till en intressekonflikt ska medarbetaren diskutera det med sin närmaste chef eller företagets chefsjurist. Antagen den 10 maj

6 2.13 Inkompatibla externa aktiviteter Engagemang i oförenliga externa aktiviteter (som att acceptera en avlönad befattning på deltid eller heltid utanför Hexagonkoncernen, sitta i styrelsen hos ett icke-hexagonföretag, osv.) kräver ett skriftligt godkännande från närmaste chef. 3.Sund affärspraxis och efterlevnad av handelsregler 3.1 Uppträdande mot kunden Hexagon strävar efter att vara en så kallad "preferred supplier" för alla sina kunder, nuvarande och potentiella, genom att erbjuda förstklassiga produkter och via rättvis och ärlig konkurrens. Hexagon följer de etiska standarder som gäller på relevanta marknader i sin annonsering och marknadskommunikation. Hexagon respekterar sina kunders sekretess och behandlar deras ägandeinformation konfidentiellt, i enlighet med kundavtalen. I kontakter med kunder och distributionspartners väntas alla Hexagons anställda att endast göra uttalanden och åtaganden som kan infrias. Före leverans bekräftar Hexagon att leveransen inte utgör en olaglig export av varor, teknologi eller tjänster och inte strider mot ett ekonomiskt sanktionsprogram eller handelssanktionsprogram. Hexagon leverar eller offentliggör varor, teknik eller tjänster till en kund om Hexagon känner till eller har anledning att känna till att Hexagons artikel kommer att användas eller vidareöverlåtas på ett sätt som strider mot exportkontroll eller handelssanktionslagar och -regleringar om kunden eller någon annan part i transaktionen finns listad i samband med handelssanktionsprogram eller finns med på annan lista över förbjudna individer eller enheter. Hexagon strävar efter att undvika blotta närvaron av oegentligheter i samband med exportkontroller och handelssanktioner. Om våra produkter upptäcks i sanktionerade länder eller innehas av obehöriga slutanvändare, kan myndighetsregulatorer ifrågasätta integriteten i våra interna kontroller, även om vår kund är ensamt ansvarig för leveransen till slutanvändning i det landet eller till slutanvändaren. Dessa lagar och bestämmelser kan också gälla våra kunders produkter som innehåller Hexagons produkter eller tillverkas med hjälp av teknik eller tjänster från Hexagon. 3.2 Uppträdande mot leverantörer Inom sin inflytandesfär strävar Hexagon efter att säkerställa att dess leverantörer följer principerna i denna kod.i fall där det upptäcks att koden inte har efterlevts tar Hexagon kontakt med sin leverantör och vidtar omedelbart lämpliga åtgärder som kan handla om nödvändiga åtgärder för att säkerställa att problemet inte upprepas eller om att byta leverantör. Vid val av leverantörer är konkurrenskraften för företagets erbjudande den viktigaste beslutsfaktorn. Men vid val av leverantörer strävar vi efter att framför allt välja leverantörer som ligger i framkant vad gäller miljöfrågor och som lever upp till de mål och värderingar som formuleras i Hexagons riktlinjer för ansvarsfullt företagande. Hexagon köper inte från leverantörer som köper in produkter åt Hexagon från länder som omfattas av handelssanktioner eller om leverantörer eller dess källor är listade i samband med handelssanktionsprogram eller finns med på annan lista över förbjudna individer eller enheter. Antagen den 10 maj

7 Före leverans av varor, teknik eller tjänster till en leverantör, bekräftar Hexagon att leveransen inte utgör en olaglig export. 3.3 Interna överföringar och leveranser av kontrollerade varor och kontrollerad teknik Före överföring av material, utrustning, varor eller teknik från en av Hexagons anläggningar till en annan, bekräftar Hexagon att överföringen inte utgör en olaglig export av varor, teknik eller tjänster. Hexagon bekräftar att någon på en anläggning, som är en medborgare i ett annat land är auktoriserad att få åtkomst till tekniken på anläggningen eller hindras från att ha åtkomst till tekniken. Detta gäller Hexagons medarbetare, besökar och kollegor från andra Hexagon-anläggningar. 3.4 Uppträdande i fråga om mellanhänder, gåvor och representation Hexagon tolererar inte mutor av något slag.hexagon följer alla lagar och bestämmelser mot korruption i de länder där företaget bedriver verksamhet. Betalningar till distributörer, rådgivare, konsulter, leverantörer och andra parter måste bygga helt och hållet på de avtalade produkterna eller tjänsterna och inte på olämpliga eller olagliga överväganden eller extra betalningar för att underlätta affären. Hexagons medarbetare får inte erbjuda, ge eller ta emot gåvor, ersättningar, representation eller andra förmåner som rimligen skulle kunna anses påverka offentliga beslut eller affärsbeslut eller medföra felaktigt utförande av en offentlig aktivitet eller affärsaktivitet. Representation tillåts när den har direkt koppling till reklam, demonstration eller förklaring av en produkt eller tjänst, resultaet för ett avtal eller andra affärsändamål. Gåvor till symboliska värden tillåts när de ges av artighet, som tecken på aktning eller uppskattning eller som tack för gästfrihet. Representation och gåvor måste vara rimliga, följa seder och bruk samt lagen i landet och redovisas korrekt i Hexagons bokföring. Hexagons anställda får inte begära eller ta emot representation eller gåvor från någon annan som kan påverka deras affärsaktivitet eller affärsbeslut. Anställda ska tacka nej till och återlämna gåvor som har ett högre värde än symboliskt värde och ska endast ta emot representation som har direkt koppling till ett passande affärsändamål. Under inga omständigheter ska Hexagon erbjuda eller ge något av värde, direkt eller indirekt genom andra, till utländska tjänstemän i syfte att påverka sådan tjänstemans beslut eller vinna någon annan fördel. I det här sammanhanget definieras utländsk tjänsteman brett och innefattar statliga tjänstemän, personal på statliga organ och statliga företag samt politiska kandidater och partier. 3.5 Uppträdande med konkurrenter Hexagon strävar efter att följa alla tillämpliga lagar och standarder mot kartellbildning och korruption i de länder där företaget bedriver verksamhet. Alla anställda måste undvika situationer som kan leda till uppträdande som är olagligt och motverkar konkurrens.dessa innefattar: Otillåtna försök av kunder att förhindra Hexagon från att göra affärer med en annan kund. Kräva att slutanvändare köper produkter endast från Hexagon. Diskussioner med konkurrenter om ämnen som är känsliga i konkurrensperspektiv, till exempel. strategier för priser, kostnader och marknadsföring. Antagen den 10 maj

8 4.Öppen och proaktiv kommunikation Hexagons mål är att vara transparent, öppen och proaktiv i sin kommunikation med alla sina intressenter, samtidigt som företaget undviker att lämna ut känslig information som skulle kunna skada företagets konkurrensställning. Som börsnoterat företag måste Hexagon följa stränga redovisningsprinciper och standarder och måste ha lämpliga interna kontroller och processer för att säkerställa att redovisning och finansiell rapportering följer krav i lagar och andra författningar samt noteringskrav. Hexagon har åtagit sig att säkerställa transparens i den finansiella rapporteringen. Det har en policy om fullständiga, ärliga och korrektra upplysningar för att säkerställa att marknaden får omfattande, begriplig och opartisk information vid rätt tidpunkt. Kommentarer om finansiellt resultat och utsikter till externa parter får bara göras av en officiell talesperson från Hexagon. Mer vägledning finns i Hexagons informationspolicy. 5.Omsätta koden i praktiken 5.1 Roller och ansvar Koden har godkänts av Hexagons styrelse.hexagons koncernledning, under ledning av koncernchefen, ansvarar för att främja kodens införande i hela koncernen. Hexagon åtar sig att upprätthålla en decentraliserad ledningsstruktur. Detta säkerställer att begåvning och erfarenhet hos varje anställd utnyttjas till fördel för kunder och aktieägare. Detta innebär också att ansvaret för den dagliga verksamheter ligger hos de enskilda affärsenheter som utgör Hexagon-koncernen. Den högsta chefen på varje affärsenhet har därför ansvaret för att inrätta kommunikationskanaler, processer och lokala efterlevnadsprogram för att säkerställa att koden följs. Slutligen är det varje enskild medarbetares ansvar att förstå och följa villkoren i koden. 5.2 Hur problem ska tas upp Varje medarbetare uppmuntras och förväntas rapportera eventuella överträdelser till relevanta interna chefer med vetskapen om att det inte blir några repressalier eller andra negativa följder för den person som handlar i god tro. Den som misstänker överträdelser av koden uppmuntras och förväntas att rapportera saken.hexagon uppmuntrar till en stegvis process för att rapportera problem. Lokal nivå: Din närmsta chef En annan högre chef inom organisationen Koncernnivå: Den som känner att vederbörande inte får rätt reaktoin eller att problemet i fråga är viktigt inte bara på lokal nivå, ska ta upp frågan på koncernnivå med koncernens chefsjurist Fred London. Antagen den 10 maj

9 6. Kontakta oss Har du frågor om Hexagons policy kontakta: Fred London Chefsjurist Hexagon AB Telefon: , Mobil: Antagen den 10 maj

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP 1 2 INLEDNING Integritet, ansvar, ärlighet, och etisk företagskultur är kärnvärden för Carlsberg Group. Denna Uppförandekod ( Koden ) stödjer vår strategi och hjälper oss att skydda vårt rykte som ansvarstagande

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

AFFÄRSETISKA REGLER HEXAGONS AFFÄRSMETODER. Antagen 10 maj 2016 Version 2

AFFÄRSETISKA REGLER HEXAGONS AFFÄRSMETODER. Antagen 10 maj 2016 Version 2 AFFÄRSETISKA REGLER HEXAGONS AFFÄRSMETODER Antagen 10 maj 2016 Version 2 Innehåll 1. Vårt åtagande... 1 1.1 Så här fungerar Reglerna... 1 2. Att arbeta på Hexagon... 1 2.1 Rättvis anställning... 1 2.2

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

Studsviks uppförandekod

Studsviks uppförandekod Uppförandekod Studsviks UPPFÖRANDEKOD Studsviks uppförandekod Styrelsen för Studsvik AB har antagit en uppförandekod. Syftet med koden är att ge vägledning till anställda och affärspartners minimera risker

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Uppförandekod och affärsetiska riktlinjer Com Hem Holding AB

Uppförandekod och affärsetiska riktlinjer Com Hem Holding AB Uppförandekod och affärsetiska riktlinjer Com Hem Holding AB Utfärdad av Koncernens chefsjurist Datum 2 november 2015 Version Version 1.0 Denna Uppförandekod och affärsetiska riktlinjer har den 2 november

Läs mer

Uppförandekod för Boxholms Profil AB

Uppförandekod för Boxholms Profil AB Uppförandekod för Boxholms Profil AB Senast uppdaterad 2016-02-08 Gäller från tid till annan Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Företagsbeskrivning 3 3 2 Lagar, förordningar och regler 3 3 Mänskliga

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod moral ETIK KORRUPTION jäv TILLFÖRLITLIGHET GÅVOR personalansvarsnämnden visslarsystem Internrevision ETIKRÅD Värderingar Attityd mutor affärsmässighet FÖRTROENDE SAMHÄLLSANSVAR

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

19 januari (5)

19 januari (5) 19 januari 2015 1 (5) EMPOWERS UPPFÖRANDEKOD EFTERLEVNADSPOLICY 1 Övergripande syfte Empowers mål, som framgår av Empowers ledningspolicy, är att driva en lönsam tjänsteverksamhet genom att hjälpa kunder

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Kort version

UPPFÖRANDEKOD Kort version UPPFÖRANDEKOD Kort version Portsystem är en det samarbetspartner utöver kundanpassade vanliga och specialist på m. Vi har engaport- och dockningssyste arbetar för att m so re ta be ar ed m de ra ge nden,

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vår gemensamma uppförandekod Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. VD ORD VÅRA GEMENSAMMA SPELREGLER Etik handlar i grunden om vilka handlingar som anses rätt och

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning.

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Sektionens innehåll: 1) SKFs Etiska riktlinjer 2) SKF-koncernens policy: Miljö, Hälsa och Säkerhet 1) SKFs Etiska riktlinjer För

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund Uppförandekod (1-23) 2007-05-21 1(5) Uppförandekod Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Hälsa och säkerhet... 2 3. Relationen till medarbetarna... 2 4. Affärsmetoder... 2 5. Respekt för männskliga rättigheter...

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Hjärt-Lungfondens uppgift och vision... 1 2 Våra värdeord...

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Ellevio Uppförandekod

Ellevio Uppförandekod Ellevio Uppförandekod 1 Innehåll 1. VD har ordet sid 4 2. Vad styr vårt uppförande? sid 6 3. Vi behandlar varandra väl sid 10 4. Affärsetik sid 12 5. Att skydda företagets tillgångar sid 14 6. Kommunikation

Läs mer

Ifs Etikpolicy huvudprinciper

Ifs Etikpolicy huvudprinciper Ifs Etikpolicy huvudprinciper Etikpolicyn är beslutad av styrelserna i If-koncernen och gäller från 1 januari 2013. Den gås igenom årligen. 1 FÖRORD... 1 2 IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... 1 3 LAGAR

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Oktober 2018 utfärdande:

Oktober 2018 utfärdande: globalt program efterlevnad och Oktober 2016 Sida: 1 av 5 I. SYFTE Som anställda och medlemmar av Modines bolagsstyrelse har vi en etisk och juridisk skyldighet mot Modine Manufacturing Company och dess

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct)

Uppförandekod. (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonistbaserade tjänster genom kostnadseffektiv och flexibel kundkommunikation till företag, organisationer och myndigheter

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD INNEHÅLL 1 VD HAR ORDET...4 2 VAD STYR VÅRT UPPFÖRANDE...6 2 3 3 UPPFÖRANDE MÄNNISKOR EMELLAN... 10 4 AFFÄRSETIK...14 5 ATT SKYDDA FÖRETAGETS TILLGÅNGAR... 18 6 KOMMUNIKATION...

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

TeliaSoneras etiska riktlinjer

TeliaSoneras etiska riktlinjer 2015-03-16 1 (6) TeliaSoneras etiska riktlinjer TeliaSonera har antagit principer för koncernens etiska riktlinjer. I vår verksamhet förväntar vi oss att all personal på TeliaSonera ska följa dessa riktlinjer

Läs mer