ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende"

Transkript

1 ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

2 Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle Mulfingen Germany Phone Fax Bolagsstyrning: Företagsledningens grundprinciper 6 Vi följer alltid lagen. 8 Vi nekar till mutor och korruption. 10 Vi är inga skattesmitare. 12 Vi tror på rättvis konkurrens. 14 Vi följer regler om internationell handel. 16 Vi respekterar materiell egendom. 18 Vi skyddar och respekterar immateriella rättigheter. 20 Vi hanterar personliga uppgifter konfidentiellt. 22 Vi rapporterar all affärsverksamhet korrekt och utan dröjsmål. 24 Vi skyddar människan och miljön. 26 Vi stöder ebm-papst s intressen. 28 Vi respekterar andra kulturer och uppfattningar. 30 Vi kommunicerar samordnat. 32 Slutord 34 Kontaktperson Utgåva oktober

3 Bolagsstyrning: Företagsledningens grundprinciper Bäste medarbetare, ebm-papst är ett speciellt företag. Det beror främst på våra grundläggande värden som vi lever efter sedan över 50 år. En viktig del i vår företagskultur är att vi inte bara baserar vårt beteende på lagen utan också på etiska värden. Vi agerar respektfullt mot våra medmänniskor och mot miljön. Denna uppförandekod är bindande för varje medarbetare och skall hjälpa till att följa våra regler och efterleva våra värden. ebm-papst uppfyller även uppförandekoden i Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC ). Denna uppförandekod fastställer normer som skall garantera säkra arbetsförhållanden inom elektronikindustrins inköpsprocess, en respektfull behandling av arbetskraft samt miljövänliga och etiskt försvarbara företagsprocesser. Kontakta din överordnade om frågor uppstår eller om du inte vet hur du skall förhålla dig till uppförandekoden. Rainer Hundsdörfer Chairman of the Board of Directors of the ebm-papst Group 5

4 Grundprincip Vi anser att det enda rätta är att följa gällande lagar och vi tror på ärlighet. Vi följer gällande lag i länder där vi är aktiva. Olagligt beteende är inte ett alternativ och ligger inte i vårt företags intresse eftersom det är oetiskt, allvarligt skadar vårt rykte och kan leda till åtal, skadestånd och förlorade affärer. Medarbetare som agerar olagligt måste vara medvetna om att de själva riskerar åtal. Att följa gällande lagar är i varje anställds intresse. Vi följer alltid lagen. Varje medarbetare är skyldig att hålla sig informerad om gällande föreskrifter för sitt respektive ansvarsområde. Kontakta överordnad om du är osäker. 6

5 Mutor, korruption, gåvor, gratifikationer Mutor och korruption är olagligt och oetiskt. Båda innebär höga risker för våra medarbetare och vårt företag. Mutor och korruption riskerar varje företags existens och är därför inget acceptabelt alternativ även om det innebär förlust av affärer. Vi nekar till mutor och korruption. Vi erbjuder inga otillåtna fördelar till våra affärspartners och vi tar inte heller emot sådana. Korrupt beteende är bl.a. involvering av tredje man / förmedlare, betalning av mutor, finansiella efterbetalningar och liknande incitament. Vi är återhållsamma vad gäller att ta emot och erbjuda gåvor och andra gratifikationer (inklusive till exempel måltidsbjudningar eller andra aktiviteter). Alla sådana situationer får absolut inte ligga utanför ramen för normal affärsmässig gästfrihet, sed eller hövlighet. 9

6 Skatter och subventioner Skattelagstiftningen i varje land är bindande för oss och måste därför följas noggrant. Varje medarbetare måste vara medveten om att skattebrott kan leda till åtal, detta gäller både för företaget och den enskilda medarbetaren. I och med skattemyndigheternas regelbundna och grundliga kontroller är risken stor att skattebrott upptäcks. Misstänkta omständigheter kan snabbt leda till brottsutredningar. Om kunder och leverantörer är inblandade görs korsvisa kontroller med deras skattemyndigheter och vice versa. Vi är inga skattesmitare. Den rättsliga situationen när det gäller skatter och subventioner är ofta mycket svår att bedöma. I tveksamma fall, konsultera en överordnad och / eller klargör med gruppens företagsledning inom finans och administration. 10

7 Vi tror på rättvis konkurrens. Principen om rättvis konkurrens Konkurrens fungerar endast om den är fri och rättvis. Att göra överenskommelser med konkurrenter för att koordinera marknadsåtgärder skadar konkurrensen. Av den anledningen gör vi inga överenskommelser med konkurrenter om våra affärsmetoder. Vi följer de lagar som skyddar en fri och rättvis konkurrens. Vi förbjuder alla typer av överenskommelser med konkurrenter om priser och villkor, fördelning av marknader och regioner, fördelning av kunder och samordning av offert-, utvecklings- eller produktionsstrategier. Även informationsutbyte med konkurrenter som kan utgöra basen för ett koordinerat beteende (i synnerhet vad gäller priser, kostnader, marginaler, villkor, kunder, offerter, produktutveckling och produktionskapacitet) kan inte tolereras och är strikt förbjudet. Överträdelse av dessa förbud kontrolleras konsekvent av kartellkontrollmyndigheter och kan medföra sanktioner som kan hota vårt företags existens. 13

8 Internationell handel Internationell handel utgör en avgörande fördel för ebm-papst. Det ligger i vårt eget intresse att stötta och följa relevanta regler. Därför följer vi gällande import- och exportbestämmelser, inhämtar nödvändiga tillstånd och betalar gällande tull och skatt. Myndigheterna kontrollerar regelbundet att dessa bestämmelser följs. Vid överträdelse hotar omfattande sanktioner. Vi följer regler om internationell handel. 14

9 Vi skyddar egendom tillhörande tredje part Vi hanterar, behandlar och använder vårt företags och andra företags egendom på ett ansvarsfullt sätt. Det innebär också att vi respekterar våra affärspartners integritet. Vi respekterar materiell egendom. 17

10 Koncept, ideér och konstruktion är alla former av egendom och därför skyddade enligt lag Vi respekterar tredje parts immateriella rättigheter. Som tekniskt företag gör vi stora investeringar i forskning och utveckling och skyddet av uppfinningar och kunskap är av stor vikt för ebm-papst. Därför hanterar vi affärshemligheter med största försiktighet. Det måste säkerställas att konfidentiell information inte når obehöriga. Detta gäller även konfidentiell information från våra affärspartners. Om särskilda omständigheter (t.ex. kunders känsliga utvecklingsprojekt eller företagsförvärv) kräver strikt hemlighållande måste detta upprätthållas, även gentemot kollegor. Vi skyddar och respekterar immateriella rättigheter. 18

11 Skyddade uppgifter Vi använder endast personuppgifter om våra anställda och affärspartners för de uttryckliga ändamål som de har lämnats och behandlar sådana uppgifter konfidentiellt. ebm-papst följer noga alla lagar om lagrade personuppgifter. Vi hanterar personliga uppgifter konfidentiellt. 21

12 Affärsrapportering Både interna och externa rapporter måste vara korrekta och fullständiga för att förse mottagaren med relevant information. Vi håller oss till fakta och rapporterar objektivt. Dokument som krävs för löpande eller förväntade interna undersökningar eller officiella utredningar, får inte förstöras, tas bort eller förändras. Vi rapporterar all affärsverksamhet korrekt och utan dröjsmål. 22

13 Produktsäkerhet, arbetsmiljö och miljöskydd Vi kräver högsta standard på kvalitet och säkerhet för våra produkter och tjänster. Vi övervakar våra produkters kvalitet på marknaden och hjälper kunderna att undvika potentiella faror. Vi skyddar människan och miljön. Vi ser till att arbetsmiljön är säker. Säkerhetsföreskrifter skall följas noga och kontrolleras med hänsyn till deras syfte. Eventuella avvikelser ska rapporteras och åtgärdas omedelbart. Vi arbetar för minimal miljöpåverkan och designar våra produkter på samma sätt (i linje med vår GreenTech företagsfilosofi). Vi undviker allt som är skadligt för miljön. Efterlevnad av alla miljöskyddslagar är en självklarhet för vårt företag. 25

14 Undvik intressekonflikter Vi skiljer på företagets intressen och privata intressen. ebm-papst måste godkänna affärsmässigt arbete utanför företaget som inte ligger i företagets intresse, kontakta överordnad. Detta gäller i synnerhet arbete för konkurrenter, kunder eller leverantörer till ebm-papst eller finansiell delaktighet hos dessa. Om nära anhörig är delaktig i sådant arbete skall detta meddelas ebm-papst. Vårt arbete hos ebm-papst är inte avsett att få privata fördelar. Inköp för privat bruk via affärspartners ska undvikas. Affärspartners ska inte favoriseras av privata intressen. Vi stöder ebm-papst s intressen. 26

15 Vi är del i ett globalt samhälle. Respekt för andra kulturer och värdeuppfattningar är därför självklart för oss. Vi behandlar varandra rättvist, respektfullt och öppet. Diskriminering finns inte i vår värld. Vi förhåller oss politiskt neutrala inom företaget. Vi respekterar andra kulturer och uppfattningar. 29

16 Kommunikation Officiella uttalanden i ebm-papst s namn får endast göras av behöriga personer. Uttalanden som gäller företagsgruppen skall stämmas av med avdelningen Corporate Communications i Mulfingen före offentliggörande. Kontaktperson: Hauke Hannig Pressansvarig ebm-papst gruppen Tel Vi kommunicerar samordnat. 30

17 Denna uppförandekod är bindande för alla medarbetare hos ebm-papst. Den kan förtydligas och kompletteras med landsspecifika regler och temautbildningar. Slutord Vår företagsledning har ett särskilt ansvar. De ansvarar för att föregå med gott exempel och efterleva regler och värden i denna uppförandekod för ebm-papst. De är främsta kontaktperson för frågor från medarbetare gällande korrekt beteende. Det är deras uppgift att säkerställa att denna kod följs inom respektive ansvarsområde. Frågor om uppförandekod eller korrekt beteende besvaras av din överordnade eller av företagsledningen alternativt av Managing Director Finance & Administration i Mulfingen. Överträdelse gentemot denna uppförandekod accepteras inte och kan medföra avsked eller rättsliga åtgärder. 33

18 Kontaktperson Ansvarsområde Compliance Hans Peter Fuchs Managing Director Finance & Administration ebm-papst gruppen Bachmühle Mulfingen Tyskland Vid angelägenhet och frågor som gäller uppförandekoden, kontakta: Mer information: 34

19 PRCO - 10/ ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle Mulfingen Germany Phone Fax

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER Affärsmässigt uppträdande STANDARDER och RIKTLINJER Några ord om affärsmässigt uppträdande I egenskap av global ledare i vår bransch åtar Sun Chemical sig ett etablerat värdesystem. Ett av de mest omhuldade

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

Voithkoncernens Uppförandekod (Code of Conduct)

Voithkoncernens Uppförandekod (Code of Conduct) Voithkoncernens Uppförandekod (Code of Conduct) Innehåll Förord av Voith GmbHs företagsledning: 3 Att agera i enlighet med Voiths värderingar 1. Inledning och framställande av principer 4 2. Samarbete

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Etikkod Innehållsförteckning I. Etikkoden tillämpas för alla Teleflex Anställda.............................. 1 II. Samtycke till Etikkoden........................................................ 1 Anställdas

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct)

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER Affärsetik rör sig om mer än att undgå lagöverträdelser. Affärsetik handlar om hur vi uppför oss mot varandra och mot omvärlden.

Läs mer

Etiska regler vid Victaulic

Etiska regler vid Victaulic Etiska regler vid Victaulic INNEHÅLL Ett meddelande från John F. Malloy... 1 Vägledningsprinciper... 2 Göra rätt saker... 2 Om koden... 3 Skydda affärskapital... 5 Intellektuella tillgångar Patent, varumärken,

Läs mer

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt.

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. Uppförandekod The Promise of the Golden Arches Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. "The basis for our entire business is that we are ethical,

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av applikationen SCA

Allmänna bestämmelser för användande av applikationen SCA Allmänna bestämmelser för användande av applikationen SCA Skydd av information Transportören är medveten om att även annan information än företagsrelaterad information, i synnerhet information avseende

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18

Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18 Uppförandekoden Innehåll Inledning 1 Skydda vår integritet 2 Tillämplighet och efterlevnad 2 Förvärv 2 Minoritetsintressen, joint ventures och delägarskap 2 Brott mot Koden 3 Internrevision 3 Efterlevnad

Läs mer