Marknadsnytt NORDEANYHETER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsnytt NORDEANYHETER"

Transkript

1 NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 99 SEPTEMBER 2011 Marknadsnytt Under de tre senaste månaderna har marknaden fortsatt att präglas av de försämrade tillväxtutsikterna för världsekonomin och den olösta skuldkrisen i euroområdet. Vi har därför hållit fast vid en försiktig strategi med fortsatt undervikt i aktier och övervikt i räntepapper. ÖVERSIKT I det korta perspektivet ser de ekonomiska prognoserna fortsatt mörka ut för industriländerna. Sviterna av finanskrisen 2008 är fortfarande kännbara och kan mycket väl knäcka den svaga återhämtningen. I USA har ropen på ytterligare stimulansåtgärder hittills fallit för döva öron, och stora delar av Europa påverkas fortfarande av den envisa oron över skuldsituationen i euroområdets utkanter. Förhoppningarna om en återhämtning är alltså än så länge knutna till utvecklingsländerna, med Kina i spetsen. VALUTA Vi har en kortsiktig taktisk övervikt i dollar som vi håller under noggrann bevakning. För alla som har euro som basvaluta fortsätter vi att rekommendera euron som enda lånevaluta (schweizerfrancen har tagits ner på jorden av centralbankens beslut att inte tillåta euron att kosta mindre än 1,20 francs, men det är oklart om detta håller). Trots att S&P sänkte USA:s kreditbetyg har många köpt amerikanska statspapper på sista tiden just för att de ses som en trygg placering. Vi har för närvarande en (selektiv) övervikt i stats obligationer och obligationer från tillväxtländer, samt undervikt i företagsobligationer med hög risk och bostadsobligationer. AKTIER Vi har ökat vår undervikt i aktier betydligt. Den ständigt gnagande osäkerheten och de försämrade S&P 500 P/E ratio tillväxtutsikterna har fått börserna att falla rejält 15 den sista tiden och särskilt banksektorn upplevs 14 som osäker. Om vi tittar på de olika regionerna så 13 har vi övervikt i USA (tidigare neutral) och tillväxtländerna, 12 undervikt i Mellan- och Sydeuropa, samt neutral 11 vikt i Japan, Storbritannien och Norden. Vad gäller branscher så har vi just nu övervikt i råvaror, hälsovård och konsument dagligvaror, 9 S&P 500, 12 month forward P/E medan de branscher som vi tror minst på är konsument sällanköp, industri och 8 kraftförsörjning. P/E Jørgen Jakobsen Chief Strategist Nordea Bank S.A. Feb-06 Feb-07 Feb-08 Jan-09 Jan- Jan-11 OBLIGATIONER De europeiska räntorna är fortfarande mycket lättrörliga på grund av den stora osäkerheten kring lösningen på skuldkrisen i euroområdet. NORDEANYHETER OECD:S LEDANDE INDIKATORER & OECD-TILLVÄXT OECD leading indicator & OECD growth 15 6 Börsnoterade fonder Håll ett öga på marknaden Förmögenhetsplanering en viktig del av vårt erbjudande Nordea slår vakt om sin starka ställning Leading indicator, % OECD leading indicator; y/y change OECD GDP, y/y change Growth, % NORDEA INVESTMENT NEWS SEPTEMBER

2 ledare Det har varit en mycket händelserik sommar på finansmarknaden, och dramatiken ser ut att fortsätta. Europas skuldproblem och oron kring euron har dominerat rubrikerna och haft en stor inverkan på marknaden. Det finns förvisso skäl att vara orolig, och det finns en risk att krisen utvecklas till något ännu obehagligare. Men vår samlade bedömning är ändå att Europa repar sig, att euron förblir den gemensamma valutan och att den ekonomiska tillväxten så småningom återvänder. Men fram tills dess, möjligen senare i år, kan de kraftiga svängningarna fortsätta och en mer allvarlig nedgång kan inte uteslutas. Därför kan det vara klokt att ha lägre risknivå än normalt i sin värdepappersportfölj just nu och den här rekommendationen behåller vi troligtvis tills vi ser tecken på ekonomisk återhämtning och tillväxt. Dagens marknad gör det också svårt för finansinstituten att undvika allvarliga kreditförluster. Jag är därför särskilt glad över att Nordeakoncernen har klarat sig så bra och behållit sitt starka kreditbetyg. Som vi nämner på sidan 8, är vi bland de 50 säkraste bankerna i världen och nummer 1 i Norden enligt tidskriften Global Finance. Och Nordea vill hålla sig kvar i denna toppdivision. Därför meddelade vi i slutet av augusti att vi slår vakt om Nordeas goda lönsamhet och starka kapitalbas genom att hålla kostnaderna oförändrade de närmaste åren. Slutligen några ord om förmögenhetsplanering och skatt, områden som blir allt viktigare för alla som vill skydda sin förmögenhet och få den att växa. Jag är därför glad att vi lyckats rekrytera Flemming Lauridsen som ny chef för detta område. Jag är säker på att han kommer att bidra stort till den kompetens som vi vill erbjuda våra kunder. Flemming presenteras på sidan 8. Avslutningsvis vill jag passa på att önska er en riktigt fin höst! Vänliga hälsningar Jhon Mortensen NORDEA PRIVATE BANKING INVESTMENT NEWS Redaktör: Nordea Bank S.A. P.O. Box 562 L-2015 Luxembourg Tel Fax Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Postfach CH-8034 Zürich Tel Fax Investment news är utgiven av Nordea S.A. och är godkänd av Nordea A/S, som är licensierat av SFA för att bedriva verksamhet i Storbritannien. Syftet med denna tidskrift är att endast ge generell information. Mekanisk, fotografisk eller annan reproduktion av materialet i delar eller i helhet är inte tillåten. Informationen ska inte i något fall uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande att investera i värdepapper som nämns häri. Materialet i denna tidskrift har hämtats från källor som anses tillförlitliga, men Nordea S.A. kan inte garantera att informationen är korrekt. Enheter i Nordeagruppen kan inneha långa eller korta positioner i de nämnda värdepappren eller inneha derivat som är kopplade till nämnda värdepapper. Enskilda individer anställda inom Nordeagruppen kan ha avvikande åsikter avseende rekommendationer eller påståenden som framförs i tidskriften. Nordea Bank S.A. R.C.S. Luxembourg no. B NORDEA INVESTMENT NEWS SEPTEMBER 2011

3 - OECD GDP, y/y change KAMPEN OM KREDITBETYGEN -15 Leading indicator, % OECD leading indicator; y/y change översikt Growth, % Både före och efter EU-toppmötet i juli och överenskommelsen i USA om att höja skuldtaket valde kreditvärderingsinstituten att genomföra en medial styrkedemonstration för att påverka händelsernas utgång. Och de visade än en gång att de har ett formidabelt vapen mot företag, institut och stater över hela världen: hotet om sänkt kreditbetyg. Kreditbetyg är lika viktiga för stater som för företag eftersom de ger en bild av en låntagares förmåga att klara sina betalningsåtaganden. Rent konkret fungerar det så att ju högre kreditbetyget är, desto billigare blir det att låna pengar. Om ett lands kreditbetyg ändras, och i synnerhet om det sänks, kan detta få ett stort genomslag på finansmarknaden, enligt vissa överdrivet stort. På 1970-talet bestod kreditvärderingsinstitutens intäkter främst av avgifter som kunderna betalade för att prenumerera på deras betygslistor. I dag kommer intäkterna främst från avgifter som låntagarna betalar för att bli värderade och få ett kreditbetyg. Genom denna förändring uppstod en potentiell intressekonflikt. Låntagarna vill förstås ha ett så högt kreditbetyg som möjligt och de kan försöka påverka kreditvärderingsinstitutet på ett otillbörligt sätt. Risken är att institutet lockas att ge en obligation från ett stort företag högsta betyg för att få in fler affärer från företaget. CAVEAT EMPTOR Trots misstankar om bristande objektivitet spelar kreditvärderingsinstituten ändå en nyckelroll i finansvärlden. Krav på kreditbetyg har skrivits in i internationella värdepapperslagar och de styr kapitalförvaltarnas placeringsmöjligheter. Detta har gett kreditbetygen en sådan stor tyngd att många som inte vill eller kan göra egna kreditanalyser okritiskt litar på dem. Men kreditvärderingsinstitutens status som högsta domstolen för finansiell risk innebär inte att de tar ansvar för sina beslut. De gav till exempel högsta möjliga kreditbetyg till isländska statsobligationer innan den isländska ekonomin imploderade. Många värdepapperiserade bolån som innehöll dåliga lån hade också högsta kreditbetyg innan bolånekrisen uppstod i USA. Men instituten tog inget ansvar för dessa grova felbedömningar. Efter Lehman Brothers kollaps framhöll instituten att sådana katastrofalt felaktiga kreditbetyg endast var utlåtanden grundat på tillgängliga uppgifter (dessa utlåtanden medverkade till konkurser för många finansinstitut och sparare runtom i världen). % BNP-TILLVÄXT 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -% -12% GDP Growth Germany Japan USA Apr-05 Apr-06 Apr-07 Apr-08 Apr-09 Apr- Mar-11 ÄR DE OUMBÄRLIGA? De ledande kreditvärderingsinstituten Fitch, Moody s och Standard & Poor s kontrollerar tillsammans över 90 procent av världsmarknaden. Deras inflytande på den internationella kapitalmarknaden har skapat allt större irritation hos vissa stater. Institutens utlåtanden kan nämligen utlösa marknadsreaktioner som tvingar en regering att vidta oönskade åtgärder. EU och USA har sagt rent ut att de vill minska institutens inflytande, men de nya lagar och reformförslag som USA och Europa har presenterat strider i vissa avseenden mot de globala bankreglerna om bedömningen av den relativa risken med skuldinstrument. Det finns alltså fortfarande inget fungerande alternativ till de tre institutens oligopol. Allt mer tyder på att de stora finansinstituten är beredda att bortse från kreditbetygen, men de tjänar ändå ett viktigt syfte: att underlätta kapitalförvaltarnas och spararnas placeringsbeslut. Men om riskbedömningen ska tas på allvar måste den vara objektiv bortom alla tvivel och skötas av neutrala aktörer vars integritet inte kan ifrågasättas. Kreditvärderingsinstitutens stora utmaning handlar alltså om trovärdighet. NORDEA INVESTMENT NEWS SEPTEMBER

4 OBLIGATIONER OCH VALUTOR RÄNTESÄNKNING TROLIGAST FÖR ECB Den europeiska centralbanken, ECB, har höjt räntan två gånger i år och den ligger nu på 1,5 procent. Men de svaga utsikterna för tillväxten och finansmarknaden har nu påverkat ECB:s prognos och därför tror vi inte på fler räntehöjningar inom den närmsta tiden. Istället bedömer vi att sannolikheten har ökat för en räntesänkning eller en omläggning av penningpolitiken som får en liknande effekt, till exempel likviditetstillskott. 43% 50% 6% 14% PLACERINGAR 43% 27% 18% 49% Bonds Equity Cash LÅNEFINANSIERING Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, har lovat att hålla räntorna låga till mitten av 2013, så spekulationerna har nu istället börjat handla om andra möjliga åtgärder. Federal Reserve skulle till exempel kunna sälja korta räntepapper och köpa långa räntepapper, eller stötta bostadsmarknaden och börsen. Det kommer troligtvis inte några fler stimulansåtgärder den närmsta tiden eftersom tillväxten fortfarande är positiv och inflationen hög. ORON FINNS ÖVERALLT Den 8 augusti började ECB att köpa italienska och spanska statsobligationer och den italienska -årsräntan sjönk från 6,2 procent till 5 procent på bara några dagar. Därefter har riskviljan minskat (vilket man kan se på de fallande börserna) och detta har påverkat ränteskillnaderna mellan Italien/Spanien och Tyskland. Men just nu stöttas de fortfarande av ECB och därför ser vi positivt på italienska och spanska obligationer. Den Bonds oro som finns i dag påverkar inte bara den europeiska statsobligationsmarknaden. Marknaden för företagsobligationer, och särskilt högriskobligationer, har också fått sig några smällar. Alltsedan 2008 har högriskobligationernas räntor sjunkit rejält, men der nedgången är nu över. Det finns flera skäl till detta, bland annat de negativa tillväxtprognoserna som innebär att fler företag kommer att Europe ställa in sina betalningar och det minskar efterfrågan på dessa värdepapper. Equity Cash US Japan Emerging Markets TENDENSPROGNOS RÄNTEPAPPER Vi behåller vår övervikt i obligationer men vi har sänkt löptiden till cirka 4 år för att ligga närmare jämförelseindexet. Vi har för närvarande övervikt i statsobligationer där italienska, belgiska och tyska papper utgör de största innehaven. Denna kombination ger bra avkastning och riskspridning oavsett hur stor riskviljan för närvarande är på marknaden. I augusti minskade vi innehavet i företagsobligationer från neutral till undervikt. VALUTA Den europeiska skuldkrisen har också pressat euron och vi har ändrat vår exponering mot dollarn från undervikt till övervikt. Den schweiziska centralbanken har också meddelat att de inte längre accepterar en EUR/CHF-kurs på under 1,20 och att de är beredda att försvara denna nivå genom att köpa en obegränsad mängd utländsk valuta. I dagsläget tror vi att den schweiziska centralbanken har goda förutsättningar att genomföra denna strategi. I Skandinavien har både den svenska och norska kronan spräckt sina senaste handelsintervaller och den tekniska analysen pekar nu mot att euron faller jämfört med såväl den svenska som norska kronan. Utvecklingen beror delvis på att möjligheterna att använda schweizerfrancen som en trygg hamn nu har begränsats och därför riktas nu blickarna mot andra valutor. FINANSIERING För alla som har euro som basvaluta rekommenderar vi fortsatt euron som enda lånevaluta. JÄMFÖRELSEINDEX AVKASTNING & FÖRVÄNTNINGAR SEK DKK EUR NOK Per den % 0% EUR Europe EUR/USD 1,3840 EUR/GBP 0,8670 EUR/CHF 1,2140 EUR/JPY 7,32 EUR/DKK 7,4470 EUR/NOK 7,5180 EUR/SEK 8,8990 USD/JPY 77,550 4 NORDEA INVESTMENT NEWS SEPTEMBER 2011 nu 3 månaders prognos nu usa år 1,99 3 månader 0,34 tyskland år 1,83 3 månader 1,53 storbritannien år 3,33 3 månader 0,90 3 månaders prognos nu sverige år 1,83 3 månader 2,55 danmark år 2,04 3 månader 1,47 norge år 3,15 3 månader 2,15 3 månaders prognos

5 AKTIER ORKANSÄSONGEN ÄR TIDIG I ÅR Den europeiska skuldkrisen fortsätter att förvärras, konjunkturutsikterna försämras och analytikerna har börjat skriva ner sina resultatprognoser. Detta ledde till kraftiga börsfall i augusti. Värderingarna är visserligen låga, men turbulensen kan fortsätta ett tag till och vi rekommenderar därför undervikt i aktier. Under de första tio dagarna i augusti föll många stora börser med procent. Men det var inga företagsnyheter som låg bakom utvecklingen. Bovarna i dramat var istället relativt svag ekonomisk statistik och osäkerheten kring statsskulderna på bägge sidor av Atlanten. NEDSKRUVADE RESULTATFÖRVÄNTNINGAR Allt fler började dessutom inse att företagens vinster sannolikt blir lägre än förväntat framöver. Tidigare i år skrev vi att det var för mycket att vänta sig att företagens vinster skulle öka med cirka 15 procent under 2012, och nu verkar det som att marknaden börjar hålla med oss. I augusti började börsanalytikerna skriva ner sina resultatprognoser och nedjusteringarna var de största som skådats sedan finanskrisen Det är svårt att förutspå hur lång och hur djup denna svacka blir, men vi tror att det dröjer ett tag innan det börjar ljusna. Historiskt har det tyvärr visat sig att börsen har svårt att få fart igen under en period med kraftigt sänkta prognoser. FRESTANDE VÄRDERINGAR Såsom läget ser ut kan det verka klokast att hålla sig borta från aktier helt och hållet. Men bilden kompliceras av att värderingarna är väldigt lockande generellt sett. I Europa är marknadens värdering för de kommande 12 månaderna (p/etalen) så låga att de motsvarar en rabatt på över 50 procent jämfört med snittet över år, och det bör ge en bra säkerhetsmarginal rent värderingsmässigt. Om man tittar på enskilda aktier kan man hitta stora och välkända bolag som handlas till p/e-tal under 5 baserat på vinstprognosen för Problemet är bara att många aktiespekulanter har den senaste finanskrisen i färskt minne. Före krisen var värderingarna också attraktiva men inom ett par månader kollapsade resultatprognoserna för vissa företag och värderingarna visade sig ha varit helt vilseledande. Det behöver inte gå så illa den här gången, men det är ett välkänt faktum att P/E UPPSKATTNINGAR AV S&P 500 EPS S&P 500 P/E ratio Feb-06 Feb-07 Feb-08 Jan-09 Jan- Jan-11 marknaden avskyr osäkerhet och osäkerheten är mycket hög i dagsläget. Rent allmänt bedömer vi att dagens låga värderingar får betydelse på sikt. Men i det kortare perspektivet överskuggas de fullständigt av svagare utsikter och den negativa stämningen. VAD SKA MAN UNDVIKA? Vi menar 5 att man bör undvika mycket konjunkturkänsliga 0 bolag med svaga balansräkningar. En sektor som vi håller oss ifrån är konsument sällanköp, -5 även om det finns OECD undantag leading indicator; (inom y/y lyxsegmentet, change till exempel) - som OECD ser ut GDP, att y/y göra change mycket bra ifrån sig. Vi -15 tror att företag som vänder sig till breda kundgrupper kommer att känna av besparingsprogrammen (som inte bara berör små länder som Grekland, utan även större konsumentmarknader som Italien och Spanien). Vi tror också att kraftförsörjning, som traditionellt betraktats som en defensiv sektor, också drabbas. Kraftbolagens stora skulder, minskad efterfrågan på energi från industrin och osäkerheten kring kärnkraftens framtid tynger sektorns framtidsutsikter. Leading indicator, % S&P 500, 12 month forward P/E OECD leading indicator & OECD growth Growth, % NORDEA INVESTMENT NEWS SEPTEMBER

6 tillgångsfördelning Nordamerika Europa Norden Tillväxtmarknader % 50% Japan STORMEN ÄR ÖVER OSS Företagens och konsumenternas förtroende för ekonomin sjunker i takt med de ekonomiska indikatorerna. Och eftersom bostads- och arbetsmarknaden också går på lågvarv har risken för en ny lågkonjunktur återigen ökat. Vid det här laget var det tänkt att de statliga stimulansåtgärderna skulle ha fått fart på konsumtionen, men det har blivit tvärtom. Augusti utmärktes av sjunkande börser och rekordlåga obligationsräntor i Europa och USA. MEDELRISKPORTFÖLJ AKTIEPORTFÖLJ 15% 15% % 40% 40% 40% 45% 45% 14% 14% 49% 49% 50% 7% 7% Bonds Obligationer Equity Aktier Cash Kontanter 30% 30% 40% 17% 53% 5% 25% Bonds Equity Cash Europe Europa USA US Japan Japan Tillväxtmarknader Growth Markets I Europa underlättades arbetet med att få igång den europeiska stabilitetsfonden (EFSF) när den tyska författningsdomstolen gav klartecken till Tysklands medverkan i räddningspaketet för Grekland och i EFSF. Domstolen slog samtidigt fast att den tyska regeringen inte kan förbinda sig att ge fler nödlån utan medgivande från den tyska förbundsdagens budgetkommitté, vilket innebär att det kan ta längre tid att få igenom nya räddningspaket. Det lär alltså dröja innan EFSF kan höja sin utlåningskapacitet (som i dag ligger på 440 miljarder euro). NEUTRALA NIVÅER Aktier 17% 50% Obligationer 40% 5% Kontanter % 25% 53% Europe REKOMMENDATIONER US Japan Growth Markets NEUTRALA NIVÅER Europa (inkl. Norden) 60% USA 25% Japan 5% Tillväxtmarknader % Undervikt i aktier, övervikt i obligationer. Vi har minskat innehaven i företags obligationer från neutral till undervikt och ökat andelen likvida medel till övervikt. Vad gäller valutor så har vi övergett övervikten i euro och istället satsat på en övervikt i amerikanska dollar. Vad gäller aktier har vi fortfarande undervikt i Europa och övervikt i tillväxtländerna och USA. Vi har behållit vår stora övervikt i råvarusektorn, och vi har främst satsat på gruvbolag som bryter guld. Vi tror också på sektorerna hälsovård och konsument dagligvaror. Konsument sällanköp, kraftförsörjning, industri och IT är de sektorer som vi tror minst på. Vi har övervikt i obligationer och löptiden är tämligen neutral. Inom obligationerna har vi övervikt i statsobligationer (från tillväxtländer och Europa) och undervikt i företags- och bostadsobligationer. USA har sina egna problem, nämligen en enorm statsskuld och ett växande budgetunderskott. Man kan välja att hantera detta på flera olika sätt, men räntorna är redan mycket låga och ytterligare sänkningar skulle sannolikt hämma tillväxten på arbetsmarknaden. Den lösning som diskuteras mest är att USA:s riksbank ska börja sälja korta obligationer och köpa långa obligationer och därmed få räntekurvan att plana ut. Vi tror fortsatt att lösningen på USA:s problem ligger hos bostads- och arbetsmarknaden. Om bolåne instituten Fannie Mae och Freddie Mac slutade att översvämma marknaden med bostäder skulle det inte bara stötta bostadssektorn, utan också bidra till att skapa jobb om man kombinerar detta med infrastrukturinvesteringar och en förlängning av fjolårets skattelättnader. Bonds Bonds Equity Equity Cash Cash Europe Europe US US Japan Japan Emerging Markets Markets I augusti ökade vi undervikten i aktier och företagsobligationer i våra medelriskportföljer. Det blir nämligen ofta svårare att omsätta dessa värdepapper när marknaden sjunker. Det viktigaste just nu är att skydda sig mot förluster och därför har vi övervikt i likvida medel som kan placeras om de kraftiga kursrörelserna skapar köplägen. Vi har en taktisk övervikt i dollar som vi övervakar kontinuerligt. 0% 0% Euro Euro 0% 0% EUR EUR Vad gäller räntepapper så har osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen sänkt obligationsräntorna och eftersom de väntas förbli låga under överskådlig tid behåller vi vår övervikt i obligationer. 6 NORDEA INVESTMENT NEWS SEPTEMBER 2011

7 NORDEANYHETER BÖRSNOTERADE FONDER I dessa oroliga tider är det många som letar efter nya placeringsmöjligheter samtidigt som man vill begränsa sin risk. Ett av de bästa sätten att sprida risken på en viss marknad är att köpa andelar i börsnoterade fonder. De börsnoterade fondernas popularitet bygger på att de speglar en viss tillgång (ofta ett aktieindex) men att de, till skillnad från vanliga fonder, kan köpas och säljas precis som vilket värdepapper som helst. Det innebär att man kan satsa på en hel marknad och därigenom få riskspridning genom att köpa ett enda värdepapper. Det finns två typer av börsnoterade indexfonder: fysiska och syntetiska. Fysiska fonder investerar en del av eller alla sina medel i de värdepapper som ingår i indexet som fonden försöker spegla, medan syntetiska fonder använder sig av derivat, till exempel swappar. Syntetiska fonder har ofta lägre avgifter medan fysiska fonder ofta är dyrare på grund av de kostnader som är förknippade med börshandel. Men det finns risker med börsnoterade fonder som man måste känna till. INGEN GRATISLUNCH Den största risken, och den gäller särskilt synte tiska fonder, är att motparten (i swappen) inte kan uppfylla sina åtaganden, det vill säga betala avkastning på fondens jämförelseindex. Men alla börsnoterade fonder som handlar med swappar tar till olika metoder för att minska den här risken. Den vanligaste metoden är att motparten får ställa en säkerhet till fonden. Om motparten ställer in sina betalningar får andelsägarna behålla säkerheten eftersom swapparna blir värdelösa. Det är faktiskt så att alla börsnoterade fonder som handlar med swappar skyddar sig mot motpartsrisk, antingen genom att kräva en säkerhet vars värde så nära som möjligt motsvarar fondens förmögenhet, eller genom att använda fler än en motpart. Det finns också andra risker, till exempel aktiv risk, som uppstår när fondens innehav inte matchar det aktuella indexet till fullt ut. Motpartsrisk kan också uppstå i fysiska fonder i samband med värdepapperslån. Många förvaltare lånar nämligen ut sina värdepapper till andra finansinstitut för att försöka sänka fondens totalkostnad. REKOMMENDATION Eftersom syntetiska fonder innebär högre risk än fysiska så rekommenderar vi de fysiska börsnoterade fonderna. Om du är intresserad av börsnoterade fonder är du välkommen att kontakta din rådgivare som kan ge dig mer information om de speciella risker som dessa medför. HÅLL ETT ÖGA PÅ MARKNADEN Som private banking-kund i Nordea är det lätt att hålla sig à jour med marknadsutvecklingen. Vi följer noga allt som händer på marknaden varje dag, varje vecka, varje månad och varje kvartal. Global Morning Briefing (GMB). Detta är en daglig publikation som tar upp de viktigaste händelserna under gårdagens handel och siar om vad den nya dagen kan föra med sig. GMB innehåller marknadsstatistik, viktiga nyheter om samhällsekonomin och företagsresultat, och även konkreta aktie- och valutarekommendationer. Global 30. Global 30 är en lista över de 30 bästa långsiktiga aktieköpen. Listan kommer ut en gång i veckan och sammanställs av våra börsexperter. Den spänner över företag från hela världen som representerar tio olika branscher. Tyngdpunkten i Global 30 ligger emellertid på nordiska aktier. Alla aktier har det gemensamt att de har bra förutsättningar att ge avkastning på sikt. I Global 30 kan man läsa om de senaste händelserna i de 30 utvalda bolagen. En gång i månaden görs en uppföljning av hur aktierna utvecklats. Strategy Monthly och Investment News. I dessa publikationer tar vi upp de vikti gaste marknadstrenderna och ger en framtidsprognos. Vi kommenterar även månadens händelser och ger rekommendationer som rör tillgångsfördelning. Både Strategy Monthly och Investment News innehåller en marknadskommentar, men Investment News innehåller också artiklar om till exempel nya produkter, nyheter från Nordea och nya idéer kring förmögenhetsplanering. Alla våra publikationer finns i elektroniskt format. Kontakta din rådgivare om du vill prenumerera på någon av dem. NORDEA INVESTMENT NEWS SEPTEMBER

8 NORDEANYHETER FÖRMÖGENHETSPLANERING EN VIKTIG DEL AV VÅRT ERBJUDANDE God förmögenhetsplanering handlar helt enkelt om att bevara våra kunders förmögenheter och få dem att växa. Förmögenhetsplanering är själva kärnan i våra kundrelationer och den blir allt viktigare eftersom många länder runtom i världen just nu strävar hårt för att stärka sina statsbudgetar. Vi tror att många länder kommer att ändra sina skattelagar och att avtalen om skatteamnesti får en ny utformning. Avtalen som nyligen slöts mellan Tyskland och Storbritannien å ena sidan och Schweiz å andra sidan är ett exempel på detta (ytterligare information finns på lu/wp). Långsiktigt engagemang och kontinuitet är ledorden för vårt arbete inom förmögenhetsplanering och de gäller oavsett hur konjunkturen eller marknadsläget ser ut. Vi har den breda kompetens som krävs för att tillgodose våra kunders komplicerade krav, och vi vill skapa Genomföra den bestående värde genom överenskomna att hjälpa dem med alla lösningen sina mål, bekymmer och prioriteringar. Vi tar ett helhetsgrepp på våra kunders ekonomi, personliga omständigheter, familj och affärs engagemang och vi beaktar alla relevanta nationella och internationella skattefrågor och juridiska frågor. Involvera kundens rådgivare VÅR AFFÄRSMODELL Vår affärsmodell bygger på kunskapsutbyte med våra utvalda samarbetsparter så att vi kan fortsätta att utveckla nyskapande och konkurrenskraftiga lösningar inom förmögenhetsplanering. Identifiera behov och önskemål Förmögenhetsplanering Vi kan hjälpa våra kunder med det mesta: skatteplanering och arvsplanering bevara förmögenheten aktiv genomlysning av både tillgångar och skulder internationella transaktioner och tjänster för utlandsboende personer. Vi erbjuder såväl våra egna som externa produkter och tjänster i våra planeringsupplägg. Luxemburgbaserade specialfonder, skatterapporter, internationella liv- och Analysera situation och preferenser Implementing NORDEA SLÅR VAKT OM the agreed SIN STARKA STÄLLNING solution Wealth preferences Förmögna personer har alltid varit kräsna bankkunder och i dag är det mer vanligt än någonsin att man omvärderar sin bankrelation. Det de flesta vill ha är en bank som kan visa att den är stark och stabil. Att öka effektiviteten är aldrig lätt, De kostnadsökningar som föranleds av säger Nordeas koncernchef Christian de nya globala bankreglerna innebär Clausen, men vi tänker agera tidigt utmaningar för alla banker. Nordeas am- och vi gör det från en styrkeposition. 8 NORDEA INVESTMENT NEWS SEPTEMBER 2011 Involving our Presenting bition är att slå vakt customers the ideas with sin ställning som advisors action plans en av Europas främsta banker. Nordea har därför beslutat att agera tidigt och bibehålla sin starka position genom kostnadsbesparingar och ökad kapitaleffektivitet. pensionsförsäkringar, truster, stiftelser, är bara några exempel. CHEF FÖR FÖRMÖGEN- HETSPLANERING Identifying the Presentera needs and Just nu förstärker vi enheten idéer och goals handlingsplanehetsplanering. Implementing I augusti utsågs som ansvarar för förmögen- the agreed Flemming Lauridsen till ny chef Wealth solution för enheten. Flemming har över 15 Planning Concept års erfarenhet från internationell förmögenhetsplanering inom bank- och finansbranschen i Danmark och Luxemburg. Utöver sin Involving långa our erfarenhet har Flemming ett stort internationellt customers advisors kontaktnät och enastående kunskaper om internationella liv- och pensionsförsäkringar. Flemming och hans team kan skapa skräddarsydda lösningar som verkligen ger kunderna mervärde. Identifying the needs and goals Planning Concept Analysing the situation and Flemming Lauridsen Head of Wealth Planning Nordea Bank S.A. Analysing the situation and preferences Presenting the ideas with action plans Genom att tidigt sätta in åtgärder för att öka lönsamheten kan vi slå vakt om vårt höga kreditbetyg, vår konkurrenskraftiga upplåning och därmed vår förmåga att erbjuda kunderna prisvärda produkter och tjänster. Alternativet att vänta och se är inte möjligt var Nordea den högst rankade nordiska banken i tidskriften Global Finances lista över världens 50 säkraste banker.

Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15

Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15 nordea international private banking Investmentnews nr december 2 Marknadsnytt Vi har inte sett några tecken på en snar förbättring av läget på finansmarknaden sedan det senaste numret av Investment News.

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 97 Mars/april 2011 Marknadsnytt Naturkatastrofen i, oroligheterna i Nordafrika och ett stigande inflationstryck har tvingat oss att bli försiktigare

Läs mer

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember -1.5 #88 - DECEMBER 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter 18 månader senare dagbok från finanskrisen Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember 2008 En placering som fungerar, även på dagens kärva

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

Marknadsnytt NORDEANYHETER

Marknadsnytt NORDEANYHETER NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 9 MAJ / JUNI 2 Marknadsnytt Mot bakgrund av den senaste tidens marknadsoro, framför allt på valutamarknaden, har vi gjort ett antal ändringar i vår

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor.

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor. Marknadsbrev augusti 215 I väntan på tillväxt Oro för Kina har utlöst en global börsrekyl. Stimulanser i all ära men det behövs något mer för att börserna varaktigt ska fortsätta uppåt. Det behövs tillväxt.

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Ekonomiska Utsikter Januari 2009

Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Innehåll Tabellsamling Nyckeltal... 6 Räntor... 7 Valutor... 7 Översikt och Finland ÖVERSIKT Ekonomin i en djup recession, men det ljusnar vid horisonten... 4 FINLAND

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm ANFÖRANDE DATUM: 2015-01-23 TALARE: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick PLATS: Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Utblick. Framtiden i sikte. Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor. Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna

Utblick. Framtiden i sikte. Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor. Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna Utblick MED FOKUS PÅ OMVÄRLD, EKONOMI OCH PLACERINGAR Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna Strategifonder: Placerar utifrån

Läs mer

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Krönikan Börshandlade fonder lyfter FOND. De börshandlade fonderna börjar få fotfäste på den svenska marknaden. En fördel är att de kan handlas över börsen som en aktie. Nu lanseras tre egna. Sidan 4 Fotbolls-EM

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer

Investment Outlook. Stigande värden i sikte MAJ/JUNI 2013. private banking investment strategy

Investment Outlook. Stigande värden i sikte MAJ/JUNI 2013. private banking investment strategy Investment Outlook Stigande värden i sikte MAJ/JUNI 2013 private banking investment strategy Investment Outlook Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Tema: Likviditet driver marknader

Läs mer

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26 SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING 1 Finansiell stabilitet 28:2 28-11-26 2 Innehåll SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FÖRORD 5 3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV FINANSIELL STABILITET 7 FINANSIELLA MARKNADER

Läs mer

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 1/2008. Finansiell stabilitet 2008:1 2008-06-03

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 1/2008. Finansiell stabilitet 2008:1 2008-06-03 SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING 1 Finansiell stabilitet 28:1 28-6-3 2 Innehåll SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FÖRORD 5 3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV FINANSIELL STABILITET 7 FINANSIELLA MARKNADER

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer