Marknadsnytt NORDEANYHETER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsnytt NORDEANYHETER"

Transkript

1 NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 99 SEPTEMBER 2011 Marknadsnytt Under de tre senaste månaderna har marknaden fortsatt att präglas av de försämrade tillväxtutsikterna för världsekonomin och den olösta skuldkrisen i euroområdet. Vi har därför hållit fast vid en försiktig strategi med fortsatt undervikt i aktier och övervikt i räntepapper. ÖVERSIKT I det korta perspektivet ser de ekonomiska prognoserna fortsatt mörka ut för industriländerna. Sviterna av finanskrisen 2008 är fortfarande kännbara och kan mycket väl knäcka den svaga återhämtningen. I USA har ropen på ytterligare stimulansåtgärder hittills fallit för döva öron, och stora delar av Europa påverkas fortfarande av den envisa oron över skuldsituationen i euroområdets utkanter. Förhoppningarna om en återhämtning är alltså än så länge knutna till utvecklingsländerna, med Kina i spetsen. VALUTA Vi har en kortsiktig taktisk övervikt i dollar som vi håller under noggrann bevakning. För alla som har euro som basvaluta fortsätter vi att rekommendera euron som enda lånevaluta (schweizerfrancen har tagits ner på jorden av centralbankens beslut att inte tillåta euron att kosta mindre än 1,20 francs, men det är oklart om detta håller). Trots att S&P sänkte USA:s kreditbetyg har många köpt amerikanska statspapper på sista tiden just för att de ses som en trygg placering. Vi har för närvarande en (selektiv) övervikt i stats obligationer och obligationer från tillväxtländer, samt undervikt i företagsobligationer med hög risk och bostadsobligationer. AKTIER Vi har ökat vår undervikt i aktier betydligt. Den ständigt gnagande osäkerheten och de försämrade S&P 500 P/E ratio tillväxtutsikterna har fått börserna att falla rejält 15 den sista tiden och särskilt banksektorn upplevs 14 som osäker. Om vi tittar på de olika regionerna så 13 har vi övervikt i USA (tidigare neutral) och tillväxtländerna, 12 undervikt i Mellan- och Sydeuropa, samt neutral 11 vikt i Japan, Storbritannien och Norden. Vad gäller branscher så har vi just nu övervikt i råvaror, hälsovård och konsument dagligvaror, 9 S&P 500, 12 month forward P/E medan de branscher som vi tror minst på är konsument sällanköp, industri och 8 kraftförsörjning. P/E Jørgen Jakobsen Chief Strategist Nordea Bank S.A. Feb-06 Feb-07 Feb-08 Jan-09 Jan- Jan-11 OBLIGATIONER De europeiska räntorna är fortfarande mycket lättrörliga på grund av den stora osäkerheten kring lösningen på skuldkrisen i euroområdet. NORDEANYHETER OECD:S LEDANDE INDIKATORER & OECD-TILLVÄXT OECD leading indicator & OECD growth 15 6 Börsnoterade fonder Håll ett öga på marknaden Förmögenhetsplanering en viktig del av vårt erbjudande Nordea slår vakt om sin starka ställning Leading indicator, % OECD leading indicator; y/y change OECD GDP, y/y change Growth, % NORDEA INVESTMENT NEWS SEPTEMBER

2 ledare Det har varit en mycket händelserik sommar på finansmarknaden, och dramatiken ser ut att fortsätta. Europas skuldproblem och oron kring euron har dominerat rubrikerna och haft en stor inverkan på marknaden. Det finns förvisso skäl att vara orolig, och det finns en risk att krisen utvecklas till något ännu obehagligare. Men vår samlade bedömning är ändå att Europa repar sig, att euron förblir den gemensamma valutan och att den ekonomiska tillväxten så småningom återvänder. Men fram tills dess, möjligen senare i år, kan de kraftiga svängningarna fortsätta och en mer allvarlig nedgång kan inte uteslutas. Därför kan det vara klokt att ha lägre risknivå än normalt i sin värdepappersportfölj just nu och den här rekommendationen behåller vi troligtvis tills vi ser tecken på ekonomisk återhämtning och tillväxt. Dagens marknad gör det också svårt för finansinstituten att undvika allvarliga kreditförluster. Jag är därför särskilt glad över att Nordeakoncernen har klarat sig så bra och behållit sitt starka kreditbetyg. Som vi nämner på sidan 8, är vi bland de 50 säkraste bankerna i världen och nummer 1 i Norden enligt tidskriften Global Finance. Och Nordea vill hålla sig kvar i denna toppdivision. Därför meddelade vi i slutet av augusti att vi slår vakt om Nordeas goda lönsamhet och starka kapitalbas genom att hålla kostnaderna oförändrade de närmaste åren. Slutligen några ord om förmögenhetsplanering och skatt, områden som blir allt viktigare för alla som vill skydda sin förmögenhet och få den att växa. Jag är därför glad att vi lyckats rekrytera Flemming Lauridsen som ny chef för detta område. Jag är säker på att han kommer att bidra stort till den kompetens som vi vill erbjuda våra kunder. Flemming presenteras på sidan 8. Avslutningsvis vill jag passa på att önska er en riktigt fin höst! Vänliga hälsningar Jhon Mortensen NORDEA PRIVATE BANKING INVESTMENT NEWS Redaktör: Nordea Bank S.A. P.O. Box 562 L-2015 Luxembourg Tel Fax Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Postfach CH-8034 Zürich Tel Fax Investment news är utgiven av Nordea S.A. och är godkänd av Nordea A/S, som är licensierat av SFA för att bedriva verksamhet i Storbritannien. Syftet med denna tidskrift är att endast ge generell information. Mekanisk, fotografisk eller annan reproduktion av materialet i delar eller i helhet är inte tillåten. Informationen ska inte i något fall uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande att investera i värdepapper som nämns häri. Materialet i denna tidskrift har hämtats från källor som anses tillförlitliga, men Nordea S.A. kan inte garantera att informationen är korrekt. Enheter i Nordeagruppen kan inneha långa eller korta positioner i de nämnda värdepappren eller inneha derivat som är kopplade till nämnda värdepapper. Enskilda individer anställda inom Nordeagruppen kan ha avvikande åsikter avseende rekommendationer eller påståenden som framförs i tidskriften. Nordea Bank S.A. R.C.S. Luxembourg no. B NORDEA INVESTMENT NEWS SEPTEMBER 2011

3 - OECD GDP, y/y change KAMPEN OM KREDITBETYGEN -15 Leading indicator, % OECD leading indicator; y/y change översikt Growth, % Både före och efter EU-toppmötet i juli och överenskommelsen i USA om att höja skuldtaket valde kreditvärderingsinstituten att genomföra en medial styrkedemonstration för att påverka händelsernas utgång. Och de visade än en gång att de har ett formidabelt vapen mot företag, institut och stater över hela världen: hotet om sänkt kreditbetyg. Kreditbetyg är lika viktiga för stater som för företag eftersom de ger en bild av en låntagares förmåga att klara sina betalningsåtaganden. Rent konkret fungerar det så att ju högre kreditbetyget är, desto billigare blir det att låna pengar. Om ett lands kreditbetyg ändras, och i synnerhet om det sänks, kan detta få ett stort genomslag på finansmarknaden, enligt vissa överdrivet stort. På 1970-talet bestod kreditvärderingsinstitutens intäkter främst av avgifter som kunderna betalade för att prenumerera på deras betygslistor. I dag kommer intäkterna främst från avgifter som låntagarna betalar för att bli värderade och få ett kreditbetyg. Genom denna förändring uppstod en potentiell intressekonflikt. Låntagarna vill förstås ha ett så högt kreditbetyg som möjligt och de kan försöka påverka kreditvärderingsinstitutet på ett otillbörligt sätt. Risken är att institutet lockas att ge en obligation från ett stort företag högsta betyg för att få in fler affärer från företaget. CAVEAT EMPTOR Trots misstankar om bristande objektivitet spelar kreditvärderingsinstituten ändå en nyckelroll i finansvärlden. Krav på kreditbetyg har skrivits in i internationella värdepapperslagar och de styr kapitalförvaltarnas placeringsmöjligheter. Detta har gett kreditbetygen en sådan stor tyngd att många som inte vill eller kan göra egna kreditanalyser okritiskt litar på dem. Men kreditvärderingsinstitutens status som högsta domstolen för finansiell risk innebär inte att de tar ansvar för sina beslut. De gav till exempel högsta möjliga kreditbetyg till isländska statsobligationer innan den isländska ekonomin imploderade. Många värdepapperiserade bolån som innehöll dåliga lån hade också högsta kreditbetyg innan bolånekrisen uppstod i USA. Men instituten tog inget ansvar för dessa grova felbedömningar. Efter Lehman Brothers kollaps framhöll instituten att sådana katastrofalt felaktiga kreditbetyg endast var utlåtanden grundat på tillgängliga uppgifter (dessa utlåtanden medverkade till konkurser för många finansinstitut och sparare runtom i världen). % BNP-TILLVÄXT 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -% -12% GDP Growth Germany Japan USA Apr-05 Apr-06 Apr-07 Apr-08 Apr-09 Apr- Mar-11 ÄR DE OUMBÄRLIGA? De ledande kreditvärderingsinstituten Fitch, Moody s och Standard & Poor s kontrollerar tillsammans över 90 procent av världsmarknaden. Deras inflytande på den internationella kapitalmarknaden har skapat allt större irritation hos vissa stater. Institutens utlåtanden kan nämligen utlösa marknadsreaktioner som tvingar en regering att vidta oönskade åtgärder. EU och USA har sagt rent ut att de vill minska institutens inflytande, men de nya lagar och reformförslag som USA och Europa har presenterat strider i vissa avseenden mot de globala bankreglerna om bedömningen av den relativa risken med skuldinstrument. Det finns alltså fortfarande inget fungerande alternativ till de tre institutens oligopol. Allt mer tyder på att de stora finansinstituten är beredda att bortse från kreditbetygen, men de tjänar ändå ett viktigt syfte: att underlätta kapitalförvaltarnas och spararnas placeringsbeslut. Men om riskbedömningen ska tas på allvar måste den vara objektiv bortom alla tvivel och skötas av neutrala aktörer vars integritet inte kan ifrågasättas. Kreditvärderingsinstitutens stora utmaning handlar alltså om trovärdighet. NORDEA INVESTMENT NEWS SEPTEMBER

4 OBLIGATIONER OCH VALUTOR RÄNTESÄNKNING TROLIGAST FÖR ECB Den europeiska centralbanken, ECB, har höjt räntan två gånger i år och den ligger nu på 1,5 procent. Men de svaga utsikterna för tillväxten och finansmarknaden har nu påverkat ECB:s prognos och därför tror vi inte på fler räntehöjningar inom den närmsta tiden. Istället bedömer vi att sannolikheten har ökat för en räntesänkning eller en omläggning av penningpolitiken som får en liknande effekt, till exempel likviditetstillskott. 43% 50% 6% 14% PLACERINGAR 43% 27% 18% 49% Bonds Equity Cash LÅNEFINANSIERING Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, har lovat att hålla räntorna låga till mitten av 2013, så spekulationerna har nu istället börjat handla om andra möjliga åtgärder. Federal Reserve skulle till exempel kunna sälja korta räntepapper och köpa långa räntepapper, eller stötta bostadsmarknaden och börsen. Det kommer troligtvis inte några fler stimulansåtgärder den närmsta tiden eftersom tillväxten fortfarande är positiv och inflationen hög. ORON FINNS ÖVERALLT Den 8 augusti började ECB att köpa italienska och spanska statsobligationer och den italienska -årsräntan sjönk från 6,2 procent till 5 procent på bara några dagar. Därefter har riskviljan minskat (vilket man kan se på de fallande börserna) och detta har påverkat ränteskillnaderna mellan Italien/Spanien och Tyskland. Men just nu stöttas de fortfarande av ECB och därför ser vi positivt på italienska och spanska obligationer. Den Bonds oro som finns i dag påverkar inte bara den europeiska statsobligationsmarknaden. Marknaden för företagsobligationer, och särskilt högriskobligationer, har också fått sig några smällar. Alltsedan 2008 har högriskobligationernas räntor sjunkit rejält, men der nedgången är nu över. Det finns flera skäl till detta, bland annat de negativa tillväxtprognoserna som innebär att fler företag kommer att Europe ställa in sina betalningar och det minskar efterfrågan på dessa värdepapper. Equity Cash US Japan Emerging Markets TENDENSPROGNOS RÄNTEPAPPER Vi behåller vår övervikt i obligationer men vi har sänkt löptiden till cirka 4 år för att ligga närmare jämförelseindexet. Vi har för närvarande övervikt i statsobligationer där italienska, belgiska och tyska papper utgör de största innehaven. Denna kombination ger bra avkastning och riskspridning oavsett hur stor riskviljan för närvarande är på marknaden. I augusti minskade vi innehavet i företagsobligationer från neutral till undervikt. VALUTA Den europeiska skuldkrisen har också pressat euron och vi har ändrat vår exponering mot dollarn från undervikt till övervikt. Den schweiziska centralbanken har också meddelat att de inte längre accepterar en EUR/CHF-kurs på under 1,20 och att de är beredda att försvara denna nivå genom att köpa en obegränsad mängd utländsk valuta. I dagsläget tror vi att den schweiziska centralbanken har goda förutsättningar att genomföra denna strategi. I Skandinavien har både den svenska och norska kronan spräckt sina senaste handelsintervaller och den tekniska analysen pekar nu mot att euron faller jämfört med såväl den svenska som norska kronan. Utvecklingen beror delvis på att möjligheterna att använda schweizerfrancen som en trygg hamn nu har begränsats och därför riktas nu blickarna mot andra valutor. FINANSIERING För alla som har euro som basvaluta rekommenderar vi fortsatt euron som enda lånevaluta. JÄMFÖRELSEINDEX AVKASTNING & FÖRVÄNTNINGAR SEK DKK EUR NOK Per den % 0% EUR Europe EUR/USD 1,3840 EUR/GBP 0,8670 EUR/CHF 1,2140 EUR/JPY 7,32 EUR/DKK 7,4470 EUR/NOK 7,5180 EUR/SEK 8,8990 USD/JPY 77,550 4 NORDEA INVESTMENT NEWS SEPTEMBER 2011 nu 3 månaders prognos nu usa år 1,99 3 månader 0,34 tyskland år 1,83 3 månader 1,53 storbritannien år 3,33 3 månader 0,90 3 månaders prognos nu sverige år 1,83 3 månader 2,55 danmark år 2,04 3 månader 1,47 norge år 3,15 3 månader 2,15 3 månaders prognos

5 AKTIER ORKANSÄSONGEN ÄR TIDIG I ÅR Den europeiska skuldkrisen fortsätter att förvärras, konjunkturutsikterna försämras och analytikerna har börjat skriva ner sina resultatprognoser. Detta ledde till kraftiga börsfall i augusti. Värderingarna är visserligen låga, men turbulensen kan fortsätta ett tag till och vi rekommenderar därför undervikt i aktier. Under de första tio dagarna i augusti föll många stora börser med procent. Men det var inga företagsnyheter som låg bakom utvecklingen. Bovarna i dramat var istället relativt svag ekonomisk statistik och osäkerheten kring statsskulderna på bägge sidor av Atlanten. NEDSKRUVADE RESULTATFÖRVÄNTNINGAR Allt fler började dessutom inse att företagens vinster sannolikt blir lägre än förväntat framöver. Tidigare i år skrev vi att det var för mycket att vänta sig att företagens vinster skulle öka med cirka 15 procent under 2012, och nu verkar det som att marknaden börjar hålla med oss. I augusti började börsanalytikerna skriva ner sina resultatprognoser och nedjusteringarna var de största som skådats sedan finanskrisen Det är svårt att förutspå hur lång och hur djup denna svacka blir, men vi tror att det dröjer ett tag innan det börjar ljusna. Historiskt har det tyvärr visat sig att börsen har svårt att få fart igen under en period med kraftigt sänkta prognoser. FRESTANDE VÄRDERINGAR Såsom läget ser ut kan det verka klokast att hålla sig borta från aktier helt och hållet. Men bilden kompliceras av att värderingarna är väldigt lockande generellt sett. I Europa är marknadens värdering för de kommande 12 månaderna (p/etalen) så låga att de motsvarar en rabatt på över 50 procent jämfört med snittet över år, och det bör ge en bra säkerhetsmarginal rent värderingsmässigt. Om man tittar på enskilda aktier kan man hitta stora och välkända bolag som handlas till p/e-tal under 5 baserat på vinstprognosen för Problemet är bara att många aktiespekulanter har den senaste finanskrisen i färskt minne. Före krisen var värderingarna också attraktiva men inom ett par månader kollapsade resultatprognoserna för vissa företag och värderingarna visade sig ha varit helt vilseledande. Det behöver inte gå så illa den här gången, men det är ett välkänt faktum att P/E UPPSKATTNINGAR AV S&P 500 EPS S&P 500 P/E ratio Feb-06 Feb-07 Feb-08 Jan-09 Jan- Jan-11 marknaden avskyr osäkerhet och osäkerheten är mycket hög i dagsläget. Rent allmänt bedömer vi att dagens låga värderingar får betydelse på sikt. Men i det kortare perspektivet överskuggas de fullständigt av svagare utsikter och den negativa stämningen. VAD SKA MAN UNDVIKA? Vi menar 5 att man bör undvika mycket konjunkturkänsliga 0 bolag med svaga balansräkningar. En sektor som vi håller oss ifrån är konsument sällanköp, -5 även om det finns OECD undantag leading indicator; (inom y/y lyxsegmentet, change till exempel) - som OECD ser ut GDP, att y/y göra change mycket bra ifrån sig. Vi -15 tror att företag som vänder sig till breda kundgrupper kommer att känna av besparingsprogrammen (som inte bara berör små länder som Grekland, utan även större konsumentmarknader som Italien och Spanien). Vi tror också att kraftförsörjning, som traditionellt betraktats som en defensiv sektor, också drabbas. Kraftbolagens stora skulder, minskad efterfrågan på energi från industrin och osäkerheten kring kärnkraftens framtid tynger sektorns framtidsutsikter. Leading indicator, % S&P 500, 12 month forward P/E OECD leading indicator & OECD growth Growth, % NORDEA INVESTMENT NEWS SEPTEMBER

6 tillgångsfördelning Nordamerika Europa Norden Tillväxtmarknader % 50% Japan STORMEN ÄR ÖVER OSS Företagens och konsumenternas förtroende för ekonomin sjunker i takt med de ekonomiska indikatorerna. Och eftersom bostads- och arbetsmarknaden också går på lågvarv har risken för en ny lågkonjunktur återigen ökat. Vid det här laget var det tänkt att de statliga stimulansåtgärderna skulle ha fått fart på konsumtionen, men det har blivit tvärtom. Augusti utmärktes av sjunkande börser och rekordlåga obligationsräntor i Europa och USA. MEDELRISKPORTFÖLJ AKTIEPORTFÖLJ 15% 15% % 40% 40% 40% 45% 45% 14% 14% 49% 49% 50% 7% 7% Bonds Obligationer Equity Aktier Cash Kontanter 30% 30% 40% 17% 53% 5% 25% Bonds Equity Cash Europe Europa USA US Japan Japan Tillväxtmarknader Growth Markets I Europa underlättades arbetet med att få igång den europeiska stabilitetsfonden (EFSF) när den tyska författningsdomstolen gav klartecken till Tysklands medverkan i räddningspaketet för Grekland och i EFSF. Domstolen slog samtidigt fast att den tyska regeringen inte kan förbinda sig att ge fler nödlån utan medgivande från den tyska förbundsdagens budgetkommitté, vilket innebär att det kan ta längre tid att få igenom nya räddningspaket. Det lär alltså dröja innan EFSF kan höja sin utlåningskapacitet (som i dag ligger på 440 miljarder euro). NEUTRALA NIVÅER Aktier 17% 50% Obligationer 40% 5% Kontanter % 25% 53% Europe REKOMMENDATIONER US Japan Growth Markets NEUTRALA NIVÅER Europa (inkl. Norden) 60% USA 25% Japan 5% Tillväxtmarknader % Undervikt i aktier, övervikt i obligationer. Vi har minskat innehaven i företags obligationer från neutral till undervikt och ökat andelen likvida medel till övervikt. Vad gäller valutor så har vi övergett övervikten i euro och istället satsat på en övervikt i amerikanska dollar. Vad gäller aktier har vi fortfarande undervikt i Europa och övervikt i tillväxtländerna och USA. Vi har behållit vår stora övervikt i råvarusektorn, och vi har främst satsat på gruvbolag som bryter guld. Vi tror också på sektorerna hälsovård och konsument dagligvaror. Konsument sällanköp, kraftförsörjning, industri och IT är de sektorer som vi tror minst på. Vi har övervikt i obligationer och löptiden är tämligen neutral. Inom obligationerna har vi övervikt i statsobligationer (från tillväxtländer och Europa) och undervikt i företags- och bostadsobligationer. USA har sina egna problem, nämligen en enorm statsskuld och ett växande budgetunderskott. Man kan välja att hantera detta på flera olika sätt, men räntorna är redan mycket låga och ytterligare sänkningar skulle sannolikt hämma tillväxten på arbetsmarknaden. Den lösning som diskuteras mest är att USA:s riksbank ska börja sälja korta obligationer och köpa långa obligationer och därmed få räntekurvan att plana ut. Vi tror fortsatt att lösningen på USA:s problem ligger hos bostads- och arbetsmarknaden. Om bolåne instituten Fannie Mae och Freddie Mac slutade att översvämma marknaden med bostäder skulle det inte bara stötta bostadssektorn, utan också bidra till att skapa jobb om man kombinerar detta med infrastrukturinvesteringar och en förlängning av fjolårets skattelättnader. Bonds Bonds Equity Equity Cash Cash Europe Europe US US Japan Japan Emerging Markets Markets I augusti ökade vi undervikten i aktier och företagsobligationer i våra medelriskportföljer. Det blir nämligen ofta svårare att omsätta dessa värdepapper när marknaden sjunker. Det viktigaste just nu är att skydda sig mot förluster och därför har vi övervikt i likvida medel som kan placeras om de kraftiga kursrörelserna skapar köplägen. Vi har en taktisk övervikt i dollar som vi övervakar kontinuerligt. 0% 0% Euro Euro 0% 0% EUR EUR Vad gäller räntepapper så har osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen sänkt obligationsräntorna och eftersom de väntas förbli låga under överskådlig tid behåller vi vår övervikt i obligationer. 6 NORDEA INVESTMENT NEWS SEPTEMBER 2011

7 NORDEANYHETER BÖRSNOTERADE FONDER I dessa oroliga tider är det många som letar efter nya placeringsmöjligheter samtidigt som man vill begränsa sin risk. Ett av de bästa sätten att sprida risken på en viss marknad är att köpa andelar i börsnoterade fonder. De börsnoterade fondernas popularitet bygger på att de speglar en viss tillgång (ofta ett aktieindex) men att de, till skillnad från vanliga fonder, kan köpas och säljas precis som vilket värdepapper som helst. Det innebär att man kan satsa på en hel marknad och därigenom få riskspridning genom att köpa ett enda värdepapper. Det finns två typer av börsnoterade indexfonder: fysiska och syntetiska. Fysiska fonder investerar en del av eller alla sina medel i de värdepapper som ingår i indexet som fonden försöker spegla, medan syntetiska fonder använder sig av derivat, till exempel swappar. Syntetiska fonder har ofta lägre avgifter medan fysiska fonder ofta är dyrare på grund av de kostnader som är förknippade med börshandel. Men det finns risker med börsnoterade fonder som man måste känna till. INGEN GRATISLUNCH Den största risken, och den gäller särskilt synte tiska fonder, är att motparten (i swappen) inte kan uppfylla sina åtaganden, det vill säga betala avkastning på fondens jämförelseindex. Men alla börsnoterade fonder som handlar med swappar tar till olika metoder för att minska den här risken. Den vanligaste metoden är att motparten får ställa en säkerhet till fonden. Om motparten ställer in sina betalningar får andelsägarna behålla säkerheten eftersom swapparna blir värdelösa. Det är faktiskt så att alla börsnoterade fonder som handlar med swappar skyddar sig mot motpartsrisk, antingen genom att kräva en säkerhet vars värde så nära som möjligt motsvarar fondens förmögenhet, eller genom att använda fler än en motpart. Det finns också andra risker, till exempel aktiv risk, som uppstår när fondens innehav inte matchar det aktuella indexet till fullt ut. Motpartsrisk kan också uppstå i fysiska fonder i samband med värdepapperslån. Många förvaltare lånar nämligen ut sina värdepapper till andra finansinstitut för att försöka sänka fondens totalkostnad. REKOMMENDATION Eftersom syntetiska fonder innebär högre risk än fysiska så rekommenderar vi de fysiska börsnoterade fonderna. Om du är intresserad av börsnoterade fonder är du välkommen att kontakta din rådgivare som kan ge dig mer information om de speciella risker som dessa medför. HÅLL ETT ÖGA PÅ MARKNADEN Som private banking-kund i Nordea är det lätt att hålla sig à jour med marknadsutvecklingen. Vi följer noga allt som händer på marknaden varje dag, varje vecka, varje månad och varje kvartal. Global Morning Briefing (GMB). Detta är en daglig publikation som tar upp de viktigaste händelserna under gårdagens handel och siar om vad den nya dagen kan föra med sig. GMB innehåller marknadsstatistik, viktiga nyheter om samhällsekonomin och företagsresultat, och även konkreta aktie- och valutarekommendationer. Global 30. Global 30 är en lista över de 30 bästa långsiktiga aktieköpen. Listan kommer ut en gång i veckan och sammanställs av våra börsexperter. Den spänner över företag från hela världen som representerar tio olika branscher. Tyngdpunkten i Global 30 ligger emellertid på nordiska aktier. Alla aktier har det gemensamt att de har bra förutsättningar att ge avkastning på sikt. I Global 30 kan man läsa om de senaste händelserna i de 30 utvalda bolagen. En gång i månaden görs en uppföljning av hur aktierna utvecklats. Strategy Monthly och Investment News. I dessa publikationer tar vi upp de vikti gaste marknadstrenderna och ger en framtidsprognos. Vi kommenterar även månadens händelser och ger rekommendationer som rör tillgångsfördelning. Både Strategy Monthly och Investment News innehåller en marknadskommentar, men Investment News innehåller också artiklar om till exempel nya produkter, nyheter från Nordea och nya idéer kring förmögenhetsplanering. Alla våra publikationer finns i elektroniskt format. Kontakta din rådgivare om du vill prenumerera på någon av dem. NORDEA INVESTMENT NEWS SEPTEMBER

8 NORDEANYHETER FÖRMÖGENHETSPLANERING EN VIKTIG DEL AV VÅRT ERBJUDANDE God förmögenhetsplanering handlar helt enkelt om att bevara våra kunders förmögenheter och få dem att växa. Förmögenhetsplanering är själva kärnan i våra kundrelationer och den blir allt viktigare eftersom många länder runtom i världen just nu strävar hårt för att stärka sina statsbudgetar. Vi tror att många länder kommer att ändra sina skattelagar och att avtalen om skatteamnesti får en ny utformning. Avtalen som nyligen slöts mellan Tyskland och Storbritannien å ena sidan och Schweiz å andra sidan är ett exempel på detta (ytterligare information finns på lu/wp). Långsiktigt engagemang och kontinuitet är ledorden för vårt arbete inom förmögenhetsplanering och de gäller oavsett hur konjunkturen eller marknadsläget ser ut. Vi har den breda kompetens som krävs för att tillgodose våra kunders komplicerade krav, och vi vill skapa Genomföra den bestående värde genom överenskomna att hjälpa dem med alla lösningen sina mål, bekymmer och prioriteringar. Vi tar ett helhetsgrepp på våra kunders ekonomi, personliga omständigheter, familj och affärs engagemang och vi beaktar alla relevanta nationella och internationella skattefrågor och juridiska frågor. Involvera kundens rådgivare VÅR AFFÄRSMODELL Vår affärsmodell bygger på kunskapsutbyte med våra utvalda samarbetsparter så att vi kan fortsätta att utveckla nyskapande och konkurrenskraftiga lösningar inom förmögenhetsplanering. Identifiera behov och önskemål Förmögenhetsplanering Vi kan hjälpa våra kunder med det mesta: skatteplanering och arvsplanering bevara förmögenheten aktiv genomlysning av både tillgångar och skulder internationella transaktioner och tjänster för utlandsboende personer. Vi erbjuder såväl våra egna som externa produkter och tjänster i våra planeringsupplägg. Luxemburgbaserade specialfonder, skatterapporter, internationella liv- och Analysera situation och preferenser Implementing NORDEA SLÅR VAKT OM the agreed SIN STARKA STÄLLNING solution Wealth preferences Förmögna personer har alltid varit kräsna bankkunder och i dag är det mer vanligt än någonsin att man omvärderar sin bankrelation. Det de flesta vill ha är en bank som kan visa att den är stark och stabil. Att öka effektiviteten är aldrig lätt, De kostnadsökningar som föranleds av säger Nordeas koncernchef Christian de nya globala bankreglerna innebär Clausen, men vi tänker agera tidigt utmaningar för alla banker. Nordeas am- och vi gör det från en styrkeposition. 8 NORDEA INVESTMENT NEWS SEPTEMBER 2011 Involving our Presenting bition är att slå vakt customers the ideas with sin ställning som advisors action plans en av Europas främsta banker. Nordea har därför beslutat att agera tidigt och bibehålla sin starka position genom kostnadsbesparingar och ökad kapitaleffektivitet. pensionsförsäkringar, truster, stiftelser, är bara några exempel. CHEF FÖR FÖRMÖGEN- HETSPLANERING Identifying the Presentera needs and Just nu förstärker vi enheten idéer och goals handlingsplanehetsplanering. Implementing I augusti utsågs som ansvarar för förmögen- the agreed Flemming Lauridsen till ny chef Wealth solution för enheten. Flemming har över 15 Planning Concept års erfarenhet från internationell förmögenhetsplanering inom bank- och finansbranschen i Danmark och Luxemburg. Utöver sin Involving långa our erfarenhet har Flemming ett stort internationellt customers advisors kontaktnät och enastående kunskaper om internationella liv- och pensionsförsäkringar. Flemming och hans team kan skapa skräddarsydda lösningar som verkligen ger kunderna mervärde. Identifying the needs and goals Planning Concept Analysing the situation and Flemming Lauridsen Head of Wealth Planning Nordea Bank S.A. Analysing the situation and preferences Presenting the ideas with action plans Genom att tidigt sätta in åtgärder för att öka lönsamheten kan vi slå vakt om vårt höga kreditbetyg, vår konkurrenskraftiga upplåning och därmed vår förmåga att erbjuda kunderna prisvärda produkter och tjänster. Alternativet att vänta och se är inte möjligt var Nordea den högst rankade nordiska banken i tidskriften Global Finances lista över världens 50 säkraste banker.

Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15

Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15 nordea international private banking Investmentnews nr december 2 Marknadsnytt Vi har inte sett några tecken på en snar förbättring av läget på finansmarknaden sedan det senaste numret av Investment News.

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 97 Mars/april 2011 Marknadsnytt Naturkatastrofen i, oroligheterna i Nordafrika och ett stigande inflationstryck har tvingat oss att bli försiktigare

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

el/gas/vatten/. USD/share 50 dig på www.nordeaprivatebanking.com eller kontakta din account manager Leading indicator, % -2-4 -6

el/gas/vatten/. USD/share 50 dig på www.nordeaprivatebanking.com eller kontakta din account manager Leading indicator, % -2-4 -6 nordea private banking Investmentnews nr 92 December 29 Marknadsnytt Tillgångsfördelningen har inte förändrats sedan förra numret av Investment News. Vi har kvar en övervikt i aktier och undervikt i räntepapper

Läs mer

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember -1.5 #88 - DECEMBER 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter 18 månader senare dagbok från finanskrisen Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember 2008 En placering som fungerar, även på dagens kärva

Läs mer

kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning.

kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning. #90 maj 2009 NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter Stark inledning på året Månadens fond Ny strukturerad produkt Investeringar i nordiska aktier Marknadsnytt Översikt Vi höjde aktiernas vikt till neutral i mars

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 103 september 2012 Marknadsnytt Stämningen på finansmarknaden har stigit rejält hittills under tredje kvartalet, dels tack vare ECB:s kraftfulla förslag

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Stabilitet ger trygghet

Stabilitet ger trygghet Stabilitet ger trygghet Finansmarknadsminister Peter Norman Finansliv den 13 mars 2013 - Subprime sector kollapsar i USA - Global kreditåtstramning börjar - Am staten tar över Fannie Mae & Freddie Mac

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea private banking Investmentnews nr 91 SEPTEMBER 2009 Marknadsnytt Sedan förra numret av Investment News har vår aktieallokering varierat mellan neutral och övervikt. I skrivande stund är vi överviktade

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

vid en neutral löptid.

vid en neutral löptid. # 8 6 M A J 2 0 0 8 N O R D E A B A N K S. A. Nordeanyheter Nordea betalar lägst kreditförsäkringspremie bland europeiska banker Aletheia utsedd till placeringsrådgivare för en Nordea 1-fond, North American

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Söderberg & Partners Wealth Management

Söderberg & Partners Wealth Management DJUPANALYS Söderberg & Partners Söderberg & Partners Wealth Management SEKTORUPPDATERING: NORDISKA BANKER December 2012 Sid 1 Var god läs informationen på sista sidan. Övergripande neutral syn på bankerna

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam Konjunkturläget december 2011 33 FÖRDJUPNING Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam I denna fördjupning beskrivs det euroländerna redan gjort för att hantera skuldkrisen i euroområdet

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Marknadsnytt NORDEANYHETER

Marknadsnytt NORDEANYHETER NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 9 MAJ / JUNI 2 Marknadsnytt Mot bakgrund av den senaste tidens marknadsoro, framför allt på valutamarknaden, har vi gjort ett antal ändringar i vår

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/) 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 10 LEKTION 10: 8 maj 2015 1. Finanskris och skuldkris Före: Gör multimediaövningarna på ekonomiskt ordförråd (se hemsidan)! (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver.

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna

Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna Erkki Liikanen Mariehamn 24.1.2008 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Finlands ekonomiska utveckling Mn EUR Mn EUR 45 000 Real BNP Arbetslöshet

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Bank of America / Merrill Lynch

Bank of America / Merrill Lynch Bank of America / Merrill Lynch September 2011 Peder Du Rietz, CFA Garantum Fondkommission AB + - 2 Sammanfattning Bank of America en av de 3 systemviktigaste bankerna i USA tillsammans med JP Morgan och

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Eurokrisen Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Bakgrund Euron infördes elektroniskt som gemensam valuta 1999 Euron infördes fysiskt 2002 Ursprungligen 11 länder: Tyskland, Frankrike,

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet I denna fördjupning tecknas ett alternativt scenario där skuldkrisen i euroområdet fördjupas och blir allvarligare och mera utdragen

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar

Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar Helsingborg stämmer Kommuninvest Helsingborgs stad stämmer Kommuninvest och vill ha tillbaka pengar som med förlust placerats i amerikanska kommunobligationer.

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Innehåll Huvudpunkter... 4 Marknadsuppdatering... 5 Portföljuppdatering... 8 Försäljning av andelar... 10 3 Aktieägarbrev hösten 2009, Global Infrastruktur

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Maj 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för maj 2015 Krona senaste månaden 0,00% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709)

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Yttrande 2008-10-24 Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Sammanfattning Försäkringsförbundet har inte i sig någon invändning mot de föreslagna

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns?

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankschef Stefan Ingves SNS/SIFR Finanspanel SNS 6 mars 2015 Vad kan en centralbank

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2015 Krona senaste månaden 0,02% Jämförelseindex senaste månaden -0,04% Krona

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer