Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, %

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15"

Transkript

1 nordea international private banking Investmentnews nr december 2 Marknadsnytt Vi har inte sett några tecken på en snar förbättring av läget på finansmarknaden sedan det senaste numret av Investment News. Avsaknaden av en trovärdig lösning på skuldkrisen i euroområdet och svagare tillväxtutsikter för världsekonomin har tvärtom befäst oron och osäkerheten. I det här läget är det bäst att vara försiktig så därför har vi en viss undervikt i aktier och övervikt i obligationer. Översikt Trots enstaka ljusglimtar fortsätter kräftgången för industriländerna i väst och ekonomin ser ut att försvagas den närmsta tiden. Planen att lösa A:s statsskuld misslyckades och Europa fortsätter att våndas över skuldkrisen och hur bankerna ska skaffa fram mer kapital. Detta bådar inte väl för den närmaste framtiden. Det är bara de nya ekonomierna, särskilt i Asien, som ser ut att kunna få en viss tillväxt. P/E der) och danska bostadsobligationer, och undervikt i företagsobligationer. Vi har en kortare löptid än jämförelseindex. 9 Aktier S&P 5, 12 month forward P/E 8 Nedskrivna vinstprognoser har ökat osäkerheten, Feb-6 men det verkar Feb-7 som analytikerna Feb-8 Jan-9 fortfarande Jan- tror Jan- att bolagen kan redovisa god lönsamhet nästa år. Under oktober och november hade vi en taktisk övervikt i aktier, delvis för att det brukar komma en börsuppgång strax före årsskiftet, men detta Valuta skedde inte i år och vi har nu återgått till en viss GDP Growth Vi håller fast vid en taktisk övervikt i dollar, inte 8% undervikt. Vi har övervikt i aktier från tillväxtländerna, undervikt i Mellan- och Sydeuropa och Chief Strategist Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan 6% och euroräntan förväntas minska och att 4% Nordamerika, samt neutral vikt i, Storbritan- Nordea Bank S.A. tillväxtutsikterna ser bättre ut för A än Europa. 2% nien och Norden. Vad gäller branscher så har vi % För alla som har euro som basvaluta fortsätter vi just nu övervikt i råvaror, energi och telekom. De -2% att rekommendera euron som enda lånevaluta. -4% branscher som vi tror minst på är finans, IT, konsument dagligvaror Germany och kraftförsörjning. -6% Obligationer -8% -% Oron över att skuldkrisen ska sprida sig har fått de -12% europeiska räntorna att svaja rejält den sista tiden. Apr-5 Samtidigt fortsätter de amerikanska statsobligationerna att anses som relativt säkra. Vi har övervikt i statsobligationer (om man inkluderar tillväxtlän- A Apr-6 Apr-7 Apr-8 Apr-9 Apr- Mar- % Nordeanyheter OECD:s ledande indikatorer & OECD-tillväxt 6 Riskhantering i Nordea en framgångssaga Bankerna behöver mer kapital Pensionssparande Nordea utsedd till en av världens viktigaste banker Nordea ger pengar till Röda Korset Leading indicator, % OECD leading indicator; y/y change OECD GDP, y/y change per den sista september 2 NORDEA Investment News december Growth, %

2 ledare I förra numret av Investment News skrev jag att vår samlade bedömning är att Europa repar sig, att euron förblir den gemensamma valutan och att den ekonomiska tillväxten så småningom återvänder. Vi håller fast vid den bedömningen, även om vår övertygelse har naggats i kanten sedan dess. Krisen tycks bara fortsätta och fortsätta, från en dellösning via en kris till nästa dellösning. Det är framför allt Tyskland som ogärna vill erbjuda fullt stöd, exempelvis i form av euroobligationer (obligationer emitterade/garanterade av samtliga euroländer) eller genom att göra Europeiska centralbanken till slutgarant för upplåning. Den här motvilligheten beror huvudsakligen på farhågor om att svagare länder, om de blir föremål för räddningspaket eller andra lättnadsåtgärder, inte skulle införa de åtstramningar som krävs för en långsiktig lösning, och sannolikt finns viss grund för en sådan oro. Vissa framsteg har emellertid gjorts. Nya regeringar i Grekland och Italien har fått länderna att röra sig åt rätt håll, en ny regering tar form i Spanien och, som en liten strimma ljus i tunneln, tycks även Irland göra framsteg. Dessutom utvecklas företagssektorn relativt bra, statistik i A visar vissa tecken på ekonomisk tillväxt och utvecklingsländerna, inte minst i Asien, visar fortfarande hygglig tillväxt. Så även om A:s gigantiska underskott snart kan bli ett allvarligt problem kretsar intresset i hög grad kring Europa ländernas kreditvärdighet och finanssektorns status. Vad betyder allt detta för oss? Det blir sannolikt instabilt en lägre tid, med låg tillväxt och troligen även lågkonjunktur. Precis som i förra numret tror vi dock att Europa återhämtar sig, även om det kanske tar tid. Men risken för en kollaps eller statsbank- rutt, eller rentav en upplösning av euron, har ökat och kan inte uteslutas. På placeringsfronten är det befogat med en lägre risknivå än normalt i portföljen tills vi åter ser en stabil ekonomisk tillväxt, kanske också med tonvikt på länder utanför Europa, där tillväxten väntas vara högre på kort till medellång sikt. Bankerna har såklart stått i krisens centrum, och det är ett av skälen till den stora uppmärksamheten just nu kring kreditvärdigheten hos banker och finansinstitut. Banker ombeds (uppmanas) att öka sin kapitaltäckning, inledningsvis från 8 till 9 procent och därefter ännu mer. Mer information finns på sidan 8. Detta innebär också att när bankerna lånar ut pengar till sina kunder så behöver de mer eget kapital. Något förenklat: för att låna ut euro krävdes tidigare 8 euro i eget kapital, nu krävs 9 euro. Därmed krävs alltså högre lånemarginaler för att nå en rimlig avkastning på eget kapital. Som jag tidigare nämnt har Nordea klarat krisen bra, och gör det alltjämt. Banken har behållit sin AA-rating och i Europa har vi en mer framträdande roll än någonsin tidigare (vår vd Christian Clausen är nu ordförande i Europeiska bankföreningen), och sett till börsvärde hör Nordea till de allra största bankerna i Europa. Med detta och med hopp om en bra lösning på problemen i Europa vill jag önska er alla en god jul och ett gott nytt år! Vänliga hälsningar Jhon Mortensen nordea private banking investment news Redaktör: Nordea Bank S.A. P.O. Box 562 L-2 Luxembourg Tel Fax Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Postfach CH-834 Zürich Tel Fax Investment news är utgiven av Nordea S.A. och är godkänd av Nordea A/S, som är licensierat av SFA för att bedriva verksamhet i Storbritannien. Syftet med denna tidskrift är att endast ge generell information. Mekanisk, fotografisk eller annan reproduktion av materialet i delar eller i helhet är inte tillåten. Informationen ska inte i något fall uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande att investera i värdepapper som nämns häri. Materialet i denna tidskrift har hämtats från källor som anses tillförlitliga, men Nordea S.A. kan inte garantera att informationen är korrekt. Enheter i Nordeagruppen kan inneha långa eller korta positioner i de nämnda värdepappren eller inneha derivat som är kopplade till nämnda värdepapper. Enskilda individer anställda inom Nordeagruppen kan ha avvikande åsikter avseende rekommendationer eller påståenden som framförs i tidskriften. Nordea Bank S.A. R.C.S. Luxembourg no. B NORDEA Investment News december 2

3 översikt Fortfarande vilse 14 i snårskogen... P/E går till historien som ett av finansmarknadens mest turbulenta år i modern tid. Skuldkrisen i euroområdet blev allt allvarligare och följdeffekterna av finanskrisen 9 S&P 29 5, 12 month fortsatte forward P/E att skapa nya problem. Aktie-, råvaru- och valutakurserna åkte berg-och-dal-bana 8 och stämningen på marknaden pendlade mellan hopp och förtvivlan. Feb-6 Feb-7 Feb-8 Jan-9 Jan- Jan- Många är nog glada att vi snart kan lägga 2 bakom oss, men de underliggande orsakerna till årets kraftiga kurssvängningar finns kvar och kommer sannolikt att påverka oss även 212, om inte ännu längre. De flesta europeiska länder är tvungna att banta sina budgetar i större eller mindre utsträckning. Att minska statsskulden blir också en angelägen fråga för många nästa år, och det berör inte bara länder i euroområdet utan också andra europeiska länder såsom Storbritannien. Regeringarna balanserar på slak lina. De måste minska de ohållbart stora skulderna och samtidigt se till att regionen inte hamnar i en djup lågkonjunktur. Det är en svår uppgift och de ekonomiska konsekvenserna beror sannolikt på hur snabbt åtgärderna genomförs och hur omfattande de blir. Det alternativ som kan verka lämpligast är att gå försiktigt fram med successiva åtgärder istället för att ge en chockbehandling som kanske tar knäcken på patienten. Men oavsett hur de politiska ledarna agerar så ser Europas tillväxtutsikter allt annat än ljusa ut på kort till medellång sikt. Att minska skulderna blir också en stor fråga i A nästa år, men då handlar det främst om konsumtionsskulderna. Mycket kvarstår att göra, men Obama har tämligen svårt att få igenom sina lagförslag eftersom hans parti inte har majoritet i underhuset och därför kan man inte räkna med några effektiva politiska åtgärder som kan lätta skuldbördan för konsumenterna före presidentvalet i november, ett val som sannolikt föregås av ett allmän politisk förlamning. Den senaste statistiken visar emellertid att den amerikanska ekonomin äntligen gör vissa framsteg, men det är alltför tidigt att börja tala om en hållbar ekonomisk återhämtning. men det finns några gläntor Under 212 får man söka sig till de nya ekonomierna, och då särskilt Asien, om man letar efter tillväxt. Få analytiker betvivlar numera att Kina snart knuffar ner A från tronen och blir världens största ekonomi. Denna utveckling har länge setts som oundviklig, men den har påskyndats av den djupa amerikanska lågkonjunkturen och de framflyttade förväntningarna på en återhämtning. Kina har inte samma skuldproblem som västländerna % BNP-tillväxt 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% -% -12% GDP Growth Apr-5 Apr-6 Apr-7 Apr-8 Apr-9 Apr- Mar- och har bara påverkats indirekt av avmattningen i A. Kina är visserligen A:s största långivare men tack vare Kinas till synes omättliga inhemska efterfrågan har exporten till A minskat i betydelse. Kinas största problem de senaste åren har varit risken för överhettning och den höga inflation som detta kan leda till. Om Kina kan hålla inflationen under kontroll utan att allvarligt skada tillväxten, och det finns tecken på att så faktiskt är 5 fallet, så blir marknaden kvitt sitt största orosmoln....och lite ljus här och där -5 Trots den splittrade ekonomiska OECD leading indicator; läget y/y så change lär det - finnas möjligheter att OECD göra GDP, goda y/y change placeringar under 212. Samtidigt - som vissa länder, banker och konsumenter har stora penningproblem så finns det ett förbluffande stort antal företag i andra sektorer som har starka balansräkningar och små eller inga skulder alls. Det är mycket svårt att förutspå vad som händer på aktiemarknaden nästa år och det kan höja intresset för obligationer från dessa bolag, tack vare deras stabila finanser och att obligationer är säkrare än aktier. Leading indicator, % 99 Germany A per den sista september Growth, % NORDEA Investment News december 2 3

4 obligationer och valutor Fler räntesänkningar från ECB i sikte Utsikterna för tillväxten i Europa 212 tyder på en fortsatt dämpad ekonomi. Detta, i kombination med att finanssektorn omgående måste minska sin skuldsättning, gör att vi räknar med ytterligare räntesänkningar från Europeiska centralbanken i en nära framtid. Kanske blir det aktuellt redan i december när ECB publicerar sina reviderade tillväxt- och inflationsprognoser. 43% 5% 6% 14% Placeringar 43% 27% 18% 49% Bonds lånefinansiering Politiskt har stora framsteg gjorts i några av de ekonomiskt svagare euroländerna. Ett exempel är de nyligen utsedda majoritetsregeringarna i Italien och Grekland, som i hög grad utgörs av teknokrater snarare än karriärpolitiker. Dessa länder, som tidigare dragit sig för att skära i sina utgifter tillräckligt för att komma till rätta med sina skuldproblem, har nu kanske äntligen förutsättningar att komma på fötter. Det finns därför visst hopp om att nödvändiga politiska åtgärder genomförs utan alltför stora och kostsamma förseningar, även om marknaderna begripligt nog är fortsatt skeptiska i väntan på faktisk handling. Den här utvecklingen kom igång efter stark press från ECB, och framför allt Tyskland. Sannolikt får vi se hårdare EU-kontroll på skatteområdet och kanske även ändringar i befintliga EU-fördrag. BNP-siffran för tredje kvartalet i A (+2 procent på kvartalsbasis) tyder på viss stabilitet i världens största ekonomi, även om den låg klart under analytikernas Bonds förväntningar. Den privata konsumtionen har utvecklats positivt, och med nya initiativ för återfinansiering på bostadsmarknaden borde de stabilare utsikterna för hushållen ge visst stöd åt den privata konsumtionen. Politiskt går vi emellertid in i en osäker fas eftersom republikanerna sannolikt motsätter sig skattehöjningar i budgeten för 212, vilket troligtvis innebär inrikespolitiskt dödläge Europe inför presidentvalet i november nästa år. Räntepapper Vi behåller en liten övervikt i obligationer, men har en kortare löptid än jämförelseindex. Vi har för Emerging Markets tendensprognos närvarande övervikt i statsobligationer och danska bostadsobligationer, och undervikt i företagsobligationer. Våra största innehav är 2-åriga italienska statsobligationer, EU-obligationer som garanteras av samtliga 27 medlemsländer och danska bostadsobligationer med längre löptid. Den här kombinationen ger en hygglig avkastning och god riskspridning. Valuta Den europeiska skuldkrisen har tyngt euron ordentligt och vi fortsätter med vår övervikt i dollar eftersom vi räknar med att den relativa ränteskillnaden minskar på kort till medellång sikt, inte minst till följd av de räntesänkningar som ECB väntas göra. I Skandinavien har både den svenska och norska kronan handlats i ett snävt intervall gentemot euron. Vi räknar med att det håller i sig på kort sikt, men förutspår större kursrörelser under 212. Av de två håller vi den norska kronan högre tack vare ränteskillnaden och landets möjligheter till ekonomisk tillväxt. Finansiering För alla som har euro som basvaluta rekommenderar vi fortsatt euron som enda lånevaluta. jämförelseindex avkastning & förväntningar SEK DKK EUR NOK Per den % % EUR Europe 4 NORDEA Investment News december 2 nu EUR/D 1,3374 EUR/GBP,8613 EUR/CHF 1,2284 EUR/JPY 3,19 EUR/DKK 7,4363 EUR/NOK 7,85 EUR/SEK 9,2269 D/JPY 77,16 3 månaders prognos nu usa år 1,883 3 månader,56 tyskland år 2,212 3 månader 1,471 storbritannien år 2,164 3 månader 1,27 3 månaders prognos nu sverige år 1,674 3 månader 2,64 danmark år 2,97 3 månader 1,255 norge år 3,27 3 månader 2,485 3 månaders prognos

5 aktier Oroliga tider Efter den mycket skakiga börshösten har vi undan för undan minskat vårt aktieinnehav från övervikt till en liten undervikt. I dag är osäkerheten större än vanligt och framtiden kommer att bjuda på många utmaningar, men samtidigt är värderingarna låga och bolagens balansräkningar starka. Svagare vinstutsikter I tidigare nummer av Investment News har vi uttryckt oro över att analytikernas snittprognoser legat för högt, och nu har också vinstökningsförväntningarna för de europeiska bolagen skrivits ned från till procent för 212. Vi tror emellertid att analytikernas prognoser fortfarande ligger för högt. Man får inte glömma bort att Europa står för över 5 procent av intäkterna för de europeiska företagen. Tillväxten sackar rejält i Europa och i värsta fall får vi en lågkonjunktur nästa år, och då måste försäljningen i andra regioner, exempelvis tillväxtmarknaderna, stå för en större del av företagens vinster. Men eftersom de europeiska aktiernas värderingar redan ligger en bra bit under det historiska genomsnittet så verkar marknaden till viss del redan ha räknat in detta i kurserna. Dessutom anser vi att de flesta bolag utanför finanssektorn har starka balansräkningar. Finansproblem 2 blev inget bra år för börsen. Finans var en av de sämsta sektorerna. I skrivande stund har det europeiska bankindexet fallit med 4 procent sedan årsskiftet. I A har motsvarande index sjunkit med 33 procent. Orsaken till detta är förstås den pågående europeiska skuldkrisen. Bankerna har inte bara blivit ombedda att skriva ner värdet på sina innehav av grekiska statsobligationer med 5 procent. Kurserna på andra statsobligationer har också börjar sjunka, i vissa fall ganska dramatiskt, och det innebär stora förluster för banker som har köpt dessa värdepapper. Och det finns risk för att obligationskurserna forsätter att falla eftersom bankerna måste skaffa mer kapital och banta sina balansräkningar. Det enklaste sättet för en bank att krympa sin balansräkning är tyvärr att sälja obligationer, vilket resulterar i en ond cirkel med sjunkande obligationskurser som tvingar bankerna att sälja ännu fler obligationer, och så vidare. Ett annat alternativ är att försöka få in nytt kapital via börsen, men eftersom bankaktier är allt annat än P/E Uppskattningar av S&P 5 EPS Feb-6 Feb-7 Feb-8 Jan-9 Jan- Jan- populära just nu så kommer detta inte räcka GDP Growth till. Finans 8% är den minst omtyckta sektorn på börsen, men om 6% man ska säga något positivt så är det att 4% finansföretagens P/B-tal är rekordlåga. Emellertid 2% föreligger % stor osäkerhet kring vad bankernas tillgångar -2% egentligen är värda, så bankaktiernas kräftgång -4% kan fortsätta ett tag till. Därför har vi -6% Germany också en undervikt i finansaktier. -8% -% A Guldaktier -12% Guld och Apr-5 aktier i gruvbolag Apr-6 som Apr-7 bryter guld Apr-8 är Apr-9 Apr- Mar- något som vi trott mycket på under en ganska lång tid. Vi menar fortfarande att guld är en mycket bra placering i det långa loppet. På kortare sikt finns det emellertid risk för vinsthemtagning efter de senaste årens imponerande uppgång. Dessutom går vi nu in i den period på året när dessa bolag historiskt sett har utvecklats relativt svagt och vi har därför helt nyligen minskat våra innehav av aktier i gruvbolag som bryter guld. % Leading indicator, % S&P 5, 12 month forward P/E OECD leading indicator; y/y change OECD GDP, y/y change per den Growth, % NORDEA Investment News december 2 5

6 tillgångsfördelning Nordamerika Norden Europa % 45% 14% 7% 3% 49% Stormen är över oss Den politiska passiviteten i väst har framkallat en förtroendekris på finansmarknaden i både A och Europa. Om politikerna inte börjar vidta nödvändiga åtgärder kan finansmarknaden snart hamna i ett akut läge, med svåra och långvariga konsekvenser för ekonomin. 7% % 14% 42% Medelriskportfölj % 4% 49% % 48% 5% 12% NEUTRALA NIVÅER 6% 6% Aktier 17% 5% 53% Obligationer 4% 5% 22% Kontanter % 25% % Euro REKOMMENDATIONER Tillväxtmarknader Bonds Obligationer Bonds Aktier Kontanter Europe Europe Growth Markets Emerging Markets 48% 5% Aktieportfölj NEUTRALA NIVÅER Europa (inkl. Norden) 6% A 25% 5% Tillväxtmarknader % Just nu rekommenderar vi en liten undervikt i aktier och övervikt i obligationer med kort löptid. Vi har också ökat andelen danska bostadsobligationer från undervikt till övervikt. % EUR Vad gäller valutor har vi kvar övervikten i amerikanska dollar. Europe Europa Europe A Tillväxtmarknader Vad gäller aktier har vi undervikt i Europa och A och övervikt i tillväxtländerna. Vi har behållit vår övervikt i råvarusektorn, och vi har främst satsat på gruvbolag som bryter guld. Vi tror också på energi- och telekomsektorerna. Konsument dagligvaror, kraftbolag, finans och IT är de sektorer som vi tror minst på. Vad gäller obligationer så har vi en övervikt i statsobligationer (i tillväxtländer och Europa) och danska bostadsobligationer, samt en undervikt i företagsobligationer. 42% 22% 6% % 5% 4% 12% 25% 17% % 6% 53% % EUR Bonds Bonds Growth Markets Emerging Markets I A försökte man hitta åtgärder för att minska landets budgetunderskott genom att tillsätta en så kallad superkommitté, bestående av sex republikaner och sex demokrater. Tyvärr kunde inte kommittén enas om några förslag. Det finns alltså ingen plan, och eftersom de politiska partierna inte har klarat att lösa sina ideologiska motsättningar så lär det politiska dödläget i A bestå till nästa presidentval i november 212. I Europa har politikerna enats om att stärka EU:s stabilitetsfond EFSF, men man saknar fortfarande en plan för hur fonden ska fungera. Samtidigt tvingas bankerna att sälja tillgångar för att höja sitt kärnprimärkapital i enlighet med nya och tuffare regler. Många banker har sålt av sina innehav i europeiska statsobligationer, vilket har förvärrat skuldkrisen i regionen. Den europeiska centralbanken försöker mildra effekterna genom att stötta marknaden, men det finns stora juridiska frågetecken kring dess obegränsade stöd. Europeiska politiker sitter just nu i långa diskussioner om hur man ska lösa krisen. Ett alternativ skulle vara att införa euroobligationer som garanteras av samtliga euroländer. Tanken är att dessa obligationer skulle minska trycket på de svårt skuldsatta euroländerna och göra det lättare för dem att komma till rätta med sina skuldproblem. Innan euroobligationer kan införas måste man dock ändra EU-fördraget, men det kan ta upp till ett år att få ändringarna godkända och det finns risk för att vissa medlemsstater inte går med på dem. Kärnfrågan för de europeiska politikerna och deras väljare är om de vill ha större ekonomisk integration, eller om man hellre vill låta sakerna bero och ta de oundvikliga ekonomiska konsekvenserna. Den politiska och ekonomiska osäkerheten är i dag så stor att vi har minskat andelen aktier till en liten undervikt och höjt andelen obligationer till en liten övervikt. Vi satsar mest på korta skuldpapper eftersom vi räknar med ytterligare räntesänkningar från ECB. 6 NORDEA Investment News december December 2

7 nordeanyheter Riskhantering i Nordea en framgångssaga Alla placeringar handlar om en sak: förhållandet mellan risk och avkastning. För att få en hög avkastning måste man i de flesta fall ta stora risker, medan placeringar med liten risk vanligtvis bara ger låg avkastning. Bra riskkontroll är mycket viktig för att nå den önskade avkastningen. Och det bästa sättet att kontrollera risken är att se till att tillgångsfördelningen i värdepappersportföljen verkligen speglar placerarens riskprofil. Undersökningar har faktiskt visat att tillgångsfördelningen är det absolut viktigaste placeringsbeslutet, eftersom den står för över 9 procent av utvecklingen. Nordea har beprövade metoder för riskhantering och tillgångsfördelning som har använts i tio år. I Luxemburg har vi använt samma metoder inom vår portföljförvaltning sedan 25, och vi är mycket nöjda med resultatet. I korthet går det hela ut på att matcha den enskilda kundens placeringsprofil med rätt placeringsstrategi, och det gör vi utifrån de viktiga risk- och avkastningsparametrarna. Dessa parametrar är sannolikhetskalkyler som bygger på utförliga, kvantitativa modeller av historiska kursrörelser för olika tillgångsslag, till exempel obligationer och aktier. Vi har förfinat våra metoder så pass att vi kan beräkna den potentiella maxförlusten, den förväntade årliga avkastningen och den potentiella maxavkastningen i en viss portfölj med 95 procents sannolikhet. Modern teknik gör det möjligt Att kvantifiera den potentiella risken och avkastningen på det här sättet är något som institutionella placerare, till exempel försäkringsbolag och pensionsfonder, har gjort länge för att skapa effektiva portföljer. De senaste åren har framstegen inom dataområdet förenklat programmen som kvantifierar risk och avkastning så att dessa sofistikerade förvaltningsmetoder nu också kan användas av privata placerare. Det innebär att vi kan använda oss av dessa metoder i all vår förvaltning, som både blir bättre och tryggare för kunderna. Performance 3y AA-Pool - Low Risk 22,18% Benchmark 18,% Relative 4,7% 35.% 3.% AA-Pool - Medium Risk 27,97% 25.% Benchmark 21,22% 2.% Relative 6,76%.%.% AA-Pool 5.% - High Risk 32,3% Benchmark.% 23,7% AA-Pool - Benchmark - AA-Pool - Benchmark - Low Risk Low Risk Medium Risk Medium Risk Relative 8,97% Performance 3 Years 35.% 3.% 25.% 2.%.%.% 5.%.% AA-Pool - Low Risk Benchmark - Low Risk 3y performance AA-Pool - Medium Risk 3y performance Benchmark - Medium Risk AA-Pool - High Risk AA-Pool - High Risk per den sista oktober 2 Benchmark - High Risk Benchmark - High Risk Vi har aldrig ändrat på några parametrar under tidens gång utan hållit fast vid dem oavsett om marknaden befunnit sig på väg uppåt eller nedåt, och vi kan bekräfta att metoderna överlag är mycket effektiva. De har inte bara hjälpt oss att slå våra jämförelseindex, de är också en förklaring till varför vi står oss så väl i jämförelse med våra konkurrenter. NORDEA Investment News december 2 7

8 nordeanyheter Bankerna behöver mer kapital Nya regler och den pågående skuldkrisen medför kraftigt ökade kostnader på bankernas råvaror, det vill säga kapital, likviditet och upplåning. För att klara dessa kostnadspåslag måste bankerna höja marginalerna på sin utlåning. För att undvika en ny bankkris har EU infört nya, tuffare regler som tvingar bankerna att hålla större kapital, samt öka sina likviditetsreserver och sin långsiktiga upplåning. Tuffare kapitalkrav Alla banker måste ha mer kapital och dessutom av bättre kvalitet än tidigare. Nästa år ökar kapitalkravet från 8 till 9 procent. Och när de nya så kallade Basel III-reglerna har införts fullt ut ökar kapitalkravet till mellan och 13 procent, beroende på bankens storlek och hur systemviktig den är. Enkelt uttryckt innebär detta att en bank tidigare behövde 8 euro i kapital för att kunna låna ut euro. I dag måste banken ha 9 euro, och framöver blir det ännu mer. Det innebär också att bankerna måste höja sina marginaler för att de ska kunna behålla en rimlig avkastning på eget kapital. Om bankerna inte höjer sina marginaler minskar avkastningen på eget kapital med 3 4 procent. Trygghet kostar Bankerna måste höja sina intäkter för att bli tryggare och stabilare. För kunderna innebär detta att lån och andra banktjänster blir dyrare. Pensionsordninger Bankerna måste vidta åtgärder, Ejendomme inte bara för att klara de nya reglerna, men också Opsparing för att klara de ökade kostnaderna som de nya reglerna för med sig. De flesta banker, däribland Nordea, har redan sjösatt olika initiativ för att sänka sina kostnader och öka effektiviteten, men de behöver ändå höja sina marginaler, Virksomhed särskilt på utlåningen. Som vi tidigare nämnt så har Nordea klarat krisen bra och behållit sitt kreditbetyg AA. Men de nya reglerna kommer Eläke att påverka vår avkastning Kiinteistö på eget kapital och vår prissättning. Ökad valfrihet inom pensionssparande Säästöt Rente Yritys Tack vare den fria rörligheten för kapital inom EU kan pensionssparande numera användas aktivt i internationell förmögenhetsplanering. Tidigare kunde man bara välja bland de alternativ som fanns tillgängliga i det egna hemlandet när man skulle spara till sin pension. Nu har flera EU-länder infört nya regler för att avskaffa skattehinder för gränsöverskridande pensionssparande. Detta innebär att spararna nu själva kan välja i vilket land de vill spara till sin pension. Vi välkomnar detta eftersom spararna nu kan välja bland fler konkurrenskraftiga och flexibla produkter och tjänster än tidigare, och eftersom pensionssparandet kan bli en viktig del av deras övergripande placeringsstrategi och förmögenhetsplanering Pension Företag Fastighet Sparande Pensionssparande är ofta ett verktyg för att optimera kassaflödesbehoven inom förmögenhetsplaneringen. Definitionen av en viktig bank kommer från Rodney Alfvén Financial Stability Board, Head of Investor Relations en tillsynsenhet inom G2-gruppen. Detta är ett bevis på Nordeas storlek och styrka, och även om detta innebär att vi kan påläggas något högre kapitalkrav har vi redan i dag en sådan stark kapitalsituation och balansräkning att vi lever upp till de framtida kraven, säger Nordeas IR-chef Rodney Alfvén. 8 NORDEA Investment News december 2 Nordea utsedd till en av världens viktigaste banker Nordea är den enda nordiska banken bland de 29 banker som är viktigast för världsekonomin. Det har funnits indikationer under en längre tid att Nordea skulle bli en så kallad Global SIFI (Systemically Important Financial Institution). Alfvén: Då vi är en av Europas största banker, med verksamhet på nio hemmamarknader, är det naturligt att vi hamnar på denna lista. Det är ytterligare ett tecken på att Nordea nu verkligen ses som en global aktör. Utnämningen är helt enkelt en kvalitetsstämpel, vilket underlättar vår upplåningsverksamhet. Nordea ger pengar till Röda Korset Att ge hör till julens traditioner, och då framför allt till dem som inte är lika lyckligt lottade som vi. Därför har Nordea i Luxemburg även detta år bidragit med pengar till en rad Röda Korsprojekt för att hjälpa människor som har det svårt.

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 97 Mars/april 2011 Marknadsnytt Naturkatastrofen i, oroligheterna i Nordafrika och ett stigande inflationstryck har tvingat oss att bli försiktigare

Läs mer

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember -1.5 #88 - DECEMBER 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter 18 månader senare dagbok från finanskrisen Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember 2008 En placering som fungerar, även på dagens kärva

Läs mer

Marknadsnytt NORDEANYHETER

Marknadsnytt NORDEANYHETER NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 9 MAJ / JUNI 2 Marknadsnytt Mot bakgrund av den senaste tidens marknadsoro, framför allt på valutamarknaden, har vi gjort ett antal ändringar i vår

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Placeringsstrategi. Vår

Placeringsstrategi. Vår 2012 Placeringsstrategi Vår Innehållsförteckning Innehållsförteckning... - 1 - Centrala antaganden om världsekonomins utveckling... - 2 - och centrala antaganden om finansmarknadens utveckling... - 3

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Risker i det finansiella systemet

Risker i det finansiella systemet Risker i det finansiella systemet november 29 1 november 29 innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Finansinspektionens expertpanel 7 Det makroekonomiska läget 11 Banker och värdepappersbolag 17 Försäkringsbolag

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer

Ekonomiska Utsikter Januari 2009

Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Innehåll Tabellsamling Nyckeltal... 6 Räntor... 7 Valutor... 7 Översikt och Finland ÖVERSIKT Ekonomin i en djup recession, men det ljusnar vid horisonten... 4 FINLAND

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Swedbank Analys Nr 3 4 april 2012 Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Krisen i euroområdet 99 frågor och svar INFORMATION OM KRISEN I EUROOMRÅDET OCH DESS FÖLJDER PÅ VÅRA HEMMAMARKNADER Krisen i euroområdet

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då?

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? PRIVATBANK ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Sommaren 1 Carnegie Allokering och portföljstrategi

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Satsa på alternativa placeringar

Satsa på alternativa placeringar Krönika Portföljen i centrum Läs Andrée Lundins krönika sidan 9 Företagarförbundets Camilla Littorin Ett blomstrande Holland är förebilden Efter Riksdagsvalet finns det mycket att göra för att gynna företagsklimatet.

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2009-09-02 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer