Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15"

Transkript

1 nordea international private banking Investmentnews nr december 2 Marknadsnytt Vi har inte sett några tecken på en snar förbättring av läget på finansmarknaden sedan det senaste numret av Investment News. Avsaknaden av en trovärdig lösning på skuldkrisen i euroområdet och svagare tillväxtutsikter för världsekonomin har tvärtom befäst oron och osäkerheten. I det här läget är det bäst att vara försiktig så därför har vi en viss undervikt i aktier och övervikt i obligationer. Översikt Trots enstaka ljusglimtar fortsätter kräftgången för industriländerna i väst och ekonomin ser ut att försvagas den närmsta tiden. Planen att lösa A:s statsskuld misslyckades och Europa fortsätter att våndas över skuldkrisen och hur bankerna ska skaffa fram mer kapital. Detta bådar inte väl för den närmaste framtiden. Det är bara de nya ekonomierna, särskilt i Asien, som ser ut att kunna få en viss tillväxt. P/E der) och danska bostadsobligationer, och undervikt i företagsobligationer. Vi har en kortare löptid än jämförelseindex. 9 Aktier S&P 5, 12 month forward P/E 8 Nedskrivna vinstprognoser har ökat osäkerheten, Feb-6 men det verkar Feb-7 som analytikerna Feb-8 Jan-9 fortfarande Jan- tror Jan- att bolagen kan redovisa god lönsamhet nästa år. Under oktober och november hade vi en taktisk övervikt i aktier, delvis för att det brukar komma en börsuppgång strax före årsskiftet, men detta Valuta skedde inte i år och vi har nu återgått till en viss GDP Growth Vi håller fast vid en taktisk övervikt i dollar, inte 8% undervikt. Vi har övervikt i aktier från tillväxtländerna, undervikt i Mellan- och Sydeuropa och Chief Strategist Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan 6% och euroräntan förväntas minska och att 4% Nordamerika, samt neutral vikt i, Storbritan- Nordea Bank S.A. tillväxtutsikterna ser bättre ut för A än Europa. 2% nien och Norden. Vad gäller branscher så har vi % För alla som har euro som basvaluta fortsätter vi just nu övervikt i råvaror, energi och telekom. De -2% att rekommendera euron som enda lånevaluta. -4% branscher som vi tror minst på är finans, IT, konsument dagligvaror Germany och kraftförsörjning. -6% Obligationer -8% -% Oron över att skuldkrisen ska sprida sig har fått de -12% europeiska räntorna att svaja rejält den sista tiden. Apr-5 Samtidigt fortsätter de amerikanska statsobligationerna att anses som relativt säkra. Vi har övervikt i statsobligationer (om man inkluderar tillväxtlän- A Apr-6 Apr-7 Apr-8 Apr-9 Apr- Mar- % Nordeanyheter OECD:s ledande indikatorer & OECD-tillväxt 6 Riskhantering i Nordea en framgångssaga Bankerna behöver mer kapital Pensionssparande Nordea utsedd till en av världens viktigaste banker Nordea ger pengar till Röda Korset Leading indicator, % OECD leading indicator; y/y change OECD GDP, y/y change per den sista september 2 NORDEA Investment News december Growth, %

2 ledare I förra numret av Investment News skrev jag att vår samlade bedömning är att Europa repar sig, att euron förblir den gemensamma valutan och att den ekonomiska tillväxten så småningom återvänder. Vi håller fast vid den bedömningen, även om vår övertygelse har naggats i kanten sedan dess. Krisen tycks bara fortsätta och fortsätta, från en dellösning via en kris till nästa dellösning. Det är framför allt Tyskland som ogärna vill erbjuda fullt stöd, exempelvis i form av euroobligationer (obligationer emitterade/garanterade av samtliga euroländer) eller genom att göra Europeiska centralbanken till slutgarant för upplåning. Den här motvilligheten beror huvudsakligen på farhågor om att svagare länder, om de blir föremål för räddningspaket eller andra lättnadsåtgärder, inte skulle införa de åtstramningar som krävs för en långsiktig lösning, och sannolikt finns viss grund för en sådan oro. Vissa framsteg har emellertid gjorts. Nya regeringar i Grekland och Italien har fått länderna att röra sig åt rätt håll, en ny regering tar form i Spanien och, som en liten strimma ljus i tunneln, tycks även Irland göra framsteg. Dessutom utvecklas företagssektorn relativt bra, statistik i A visar vissa tecken på ekonomisk tillväxt och utvecklingsländerna, inte minst i Asien, visar fortfarande hygglig tillväxt. Så även om A:s gigantiska underskott snart kan bli ett allvarligt problem kretsar intresset i hög grad kring Europa ländernas kreditvärdighet och finanssektorns status. Vad betyder allt detta för oss? Det blir sannolikt instabilt en lägre tid, med låg tillväxt och troligen även lågkonjunktur. Precis som i förra numret tror vi dock att Europa återhämtar sig, även om det kanske tar tid. Men risken för en kollaps eller statsbank- rutt, eller rentav en upplösning av euron, har ökat och kan inte uteslutas. På placeringsfronten är det befogat med en lägre risknivå än normalt i portföljen tills vi åter ser en stabil ekonomisk tillväxt, kanske också med tonvikt på länder utanför Europa, där tillväxten väntas vara högre på kort till medellång sikt. Bankerna har såklart stått i krisens centrum, och det är ett av skälen till den stora uppmärksamheten just nu kring kreditvärdigheten hos banker och finansinstitut. Banker ombeds (uppmanas) att öka sin kapitaltäckning, inledningsvis från 8 till 9 procent och därefter ännu mer. Mer information finns på sidan 8. Detta innebär också att när bankerna lånar ut pengar till sina kunder så behöver de mer eget kapital. Något förenklat: för att låna ut euro krävdes tidigare 8 euro i eget kapital, nu krävs 9 euro. Därmed krävs alltså högre lånemarginaler för att nå en rimlig avkastning på eget kapital. Som jag tidigare nämnt har Nordea klarat krisen bra, och gör det alltjämt. Banken har behållit sin AA-rating och i Europa har vi en mer framträdande roll än någonsin tidigare (vår vd Christian Clausen är nu ordförande i Europeiska bankföreningen), och sett till börsvärde hör Nordea till de allra största bankerna i Europa. Med detta och med hopp om en bra lösning på problemen i Europa vill jag önska er alla en god jul och ett gott nytt år! Vänliga hälsningar Jhon Mortensen nordea private banking investment news Redaktör: Nordea Bank S.A. P.O. Box 562 L-2 Luxembourg Tel Fax Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Postfach CH-834 Zürich Tel Fax Investment news är utgiven av Nordea S.A. och är godkänd av Nordea A/S, som är licensierat av SFA för att bedriva verksamhet i Storbritannien. Syftet med denna tidskrift är att endast ge generell information. Mekanisk, fotografisk eller annan reproduktion av materialet i delar eller i helhet är inte tillåten. Informationen ska inte i något fall uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande att investera i värdepapper som nämns häri. Materialet i denna tidskrift har hämtats från källor som anses tillförlitliga, men Nordea S.A. kan inte garantera att informationen är korrekt. Enheter i Nordeagruppen kan inneha långa eller korta positioner i de nämnda värdepappren eller inneha derivat som är kopplade till nämnda värdepapper. Enskilda individer anställda inom Nordeagruppen kan ha avvikande åsikter avseende rekommendationer eller påståenden som framförs i tidskriften. Nordea Bank S.A. R.C.S. Luxembourg no. B NORDEA Investment News december 2

3 översikt Fortfarande vilse 14 i snårskogen... P/E går till historien som ett av finansmarknadens mest turbulenta år i modern tid. Skuldkrisen i euroområdet blev allt allvarligare och följdeffekterna av finanskrisen 9 S&P 29 5, 12 month fortsatte forward P/E att skapa nya problem. Aktie-, råvaru- och valutakurserna åkte berg-och-dal-bana 8 och stämningen på marknaden pendlade mellan hopp och förtvivlan. Feb-6 Feb-7 Feb-8 Jan-9 Jan- Jan- Många är nog glada att vi snart kan lägga 2 bakom oss, men de underliggande orsakerna till årets kraftiga kurssvängningar finns kvar och kommer sannolikt att påverka oss även 212, om inte ännu längre. De flesta europeiska länder är tvungna att banta sina budgetar i större eller mindre utsträckning. Att minska statsskulden blir också en angelägen fråga för många nästa år, och det berör inte bara länder i euroområdet utan också andra europeiska länder såsom Storbritannien. Regeringarna balanserar på slak lina. De måste minska de ohållbart stora skulderna och samtidigt se till att regionen inte hamnar i en djup lågkonjunktur. Det är en svår uppgift och de ekonomiska konsekvenserna beror sannolikt på hur snabbt åtgärderna genomförs och hur omfattande de blir. Det alternativ som kan verka lämpligast är att gå försiktigt fram med successiva åtgärder istället för att ge en chockbehandling som kanske tar knäcken på patienten. Men oavsett hur de politiska ledarna agerar så ser Europas tillväxtutsikter allt annat än ljusa ut på kort till medellång sikt. Att minska skulderna blir också en stor fråga i A nästa år, men då handlar det främst om konsumtionsskulderna. Mycket kvarstår att göra, men Obama har tämligen svårt att få igenom sina lagförslag eftersom hans parti inte har majoritet i underhuset och därför kan man inte räkna med några effektiva politiska åtgärder som kan lätta skuldbördan för konsumenterna före presidentvalet i november, ett val som sannolikt föregås av ett allmän politisk förlamning. Den senaste statistiken visar emellertid att den amerikanska ekonomin äntligen gör vissa framsteg, men det är alltför tidigt att börja tala om en hållbar ekonomisk återhämtning. men det finns några gläntor Under 212 får man söka sig till de nya ekonomierna, och då särskilt Asien, om man letar efter tillväxt. Få analytiker betvivlar numera att Kina snart knuffar ner A från tronen och blir världens största ekonomi. Denna utveckling har länge setts som oundviklig, men den har påskyndats av den djupa amerikanska lågkonjunkturen och de framflyttade förväntningarna på en återhämtning. Kina har inte samma skuldproblem som västländerna % BNP-tillväxt 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% -% -12% GDP Growth Apr-5 Apr-6 Apr-7 Apr-8 Apr-9 Apr- Mar- och har bara påverkats indirekt av avmattningen i A. Kina är visserligen A:s största långivare men tack vare Kinas till synes omättliga inhemska efterfrågan har exporten till A minskat i betydelse. Kinas största problem de senaste åren har varit risken för överhettning och den höga inflation som detta kan leda till. Om Kina kan hålla inflationen under kontroll utan att allvarligt skada tillväxten, och det finns tecken på att så faktiskt är 5 fallet, så blir marknaden kvitt sitt största orosmoln....och lite ljus här och där -5 Trots den splittrade ekonomiska OECD leading indicator; läget y/y så change lär det - finnas möjligheter att OECD göra GDP, goda y/y change placeringar under 212. Samtidigt - som vissa länder, banker och konsumenter har stora penningproblem så finns det ett förbluffande stort antal företag i andra sektorer som har starka balansräkningar och små eller inga skulder alls. Det är mycket svårt att förutspå vad som händer på aktiemarknaden nästa år och det kan höja intresset för obligationer från dessa bolag, tack vare deras stabila finanser och att obligationer är säkrare än aktier. Leading indicator, % 99 Germany A per den sista september Growth, % NORDEA Investment News december 2 3

4 obligationer och valutor Fler räntesänkningar från ECB i sikte Utsikterna för tillväxten i Europa 212 tyder på en fortsatt dämpad ekonomi. Detta, i kombination med att finanssektorn omgående måste minska sin skuldsättning, gör att vi räknar med ytterligare räntesänkningar från Europeiska centralbanken i en nära framtid. Kanske blir det aktuellt redan i december när ECB publicerar sina reviderade tillväxt- och inflationsprognoser. 43% 5% 6% 14% Placeringar 43% 27% 18% 49% Bonds lånefinansiering Politiskt har stora framsteg gjorts i några av de ekonomiskt svagare euroländerna. Ett exempel är de nyligen utsedda majoritetsregeringarna i Italien och Grekland, som i hög grad utgörs av teknokrater snarare än karriärpolitiker. Dessa länder, som tidigare dragit sig för att skära i sina utgifter tillräckligt för att komma till rätta med sina skuldproblem, har nu kanske äntligen förutsättningar att komma på fötter. Det finns därför visst hopp om att nödvändiga politiska åtgärder genomförs utan alltför stora och kostsamma förseningar, även om marknaderna begripligt nog är fortsatt skeptiska i väntan på faktisk handling. Den här utvecklingen kom igång efter stark press från ECB, och framför allt Tyskland. Sannolikt får vi se hårdare EU-kontroll på skatteområdet och kanske även ändringar i befintliga EU-fördrag. BNP-siffran för tredje kvartalet i A (+2 procent på kvartalsbasis) tyder på viss stabilitet i världens största ekonomi, även om den låg klart under analytikernas Bonds förväntningar. Den privata konsumtionen har utvecklats positivt, och med nya initiativ för återfinansiering på bostadsmarknaden borde de stabilare utsikterna för hushållen ge visst stöd åt den privata konsumtionen. Politiskt går vi emellertid in i en osäker fas eftersom republikanerna sannolikt motsätter sig skattehöjningar i budgeten för 212, vilket troligtvis innebär inrikespolitiskt dödläge Europe inför presidentvalet i november nästa år. Räntepapper Vi behåller en liten övervikt i obligationer, men har en kortare löptid än jämförelseindex. Vi har för Emerging Markets tendensprognos närvarande övervikt i statsobligationer och danska bostadsobligationer, och undervikt i företagsobligationer. Våra största innehav är 2-åriga italienska statsobligationer, EU-obligationer som garanteras av samtliga 27 medlemsländer och danska bostadsobligationer med längre löptid. Den här kombinationen ger en hygglig avkastning och god riskspridning. Valuta Den europeiska skuldkrisen har tyngt euron ordentligt och vi fortsätter med vår övervikt i dollar eftersom vi räknar med att den relativa ränteskillnaden minskar på kort till medellång sikt, inte minst till följd av de räntesänkningar som ECB väntas göra. I Skandinavien har både den svenska och norska kronan handlats i ett snävt intervall gentemot euron. Vi räknar med att det håller i sig på kort sikt, men förutspår större kursrörelser under 212. Av de två håller vi den norska kronan högre tack vare ränteskillnaden och landets möjligheter till ekonomisk tillväxt. Finansiering För alla som har euro som basvaluta rekommenderar vi fortsatt euron som enda lånevaluta. jämförelseindex avkastning & förväntningar SEK DKK EUR NOK Per den % % EUR Europe 4 NORDEA Investment News december 2 nu EUR/D 1,3374 EUR/GBP,8613 EUR/CHF 1,2284 EUR/JPY 3,19 EUR/DKK 7,4363 EUR/NOK 7,85 EUR/SEK 9,2269 D/JPY 77,16 3 månaders prognos nu usa år 1,883 3 månader,56 tyskland år 2,212 3 månader 1,471 storbritannien år 2,164 3 månader 1,27 3 månaders prognos nu sverige år 1,674 3 månader 2,64 danmark år 2,97 3 månader 1,255 norge år 3,27 3 månader 2,485 3 månaders prognos

5 aktier Oroliga tider Efter den mycket skakiga börshösten har vi undan för undan minskat vårt aktieinnehav från övervikt till en liten undervikt. I dag är osäkerheten större än vanligt och framtiden kommer att bjuda på många utmaningar, men samtidigt är värderingarna låga och bolagens balansräkningar starka. Svagare vinstutsikter I tidigare nummer av Investment News har vi uttryckt oro över att analytikernas snittprognoser legat för högt, och nu har också vinstökningsförväntningarna för de europeiska bolagen skrivits ned från till procent för 212. Vi tror emellertid att analytikernas prognoser fortfarande ligger för högt. Man får inte glömma bort att Europa står för över 5 procent av intäkterna för de europeiska företagen. Tillväxten sackar rejält i Europa och i värsta fall får vi en lågkonjunktur nästa år, och då måste försäljningen i andra regioner, exempelvis tillväxtmarknaderna, stå för en större del av företagens vinster. Men eftersom de europeiska aktiernas värderingar redan ligger en bra bit under det historiska genomsnittet så verkar marknaden till viss del redan ha räknat in detta i kurserna. Dessutom anser vi att de flesta bolag utanför finanssektorn har starka balansräkningar. Finansproblem 2 blev inget bra år för börsen. Finans var en av de sämsta sektorerna. I skrivande stund har det europeiska bankindexet fallit med 4 procent sedan årsskiftet. I A har motsvarande index sjunkit med 33 procent. Orsaken till detta är förstås den pågående europeiska skuldkrisen. Bankerna har inte bara blivit ombedda att skriva ner värdet på sina innehav av grekiska statsobligationer med 5 procent. Kurserna på andra statsobligationer har också börjar sjunka, i vissa fall ganska dramatiskt, och det innebär stora förluster för banker som har köpt dessa värdepapper. Och det finns risk för att obligationskurserna forsätter att falla eftersom bankerna måste skaffa mer kapital och banta sina balansräkningar. Det enklaste sättet för en bank att krympa sin balansräkning är tyvärr att sälja obligationer, vilket resulterar i en ond cirkel med sjunkande obligationskurser som tvingar bankerna att sälja ännu fler obligationer, och så vidare. Ett annat alternativ är att försöka få in nytt kapital via börsen, men eftersom bankaktier är allt annat än P/E Uppskattningar av S&P 5 EPS Feb-6 Feb-7 Feb-8 Jan-9 Jan- Jan- populära just nu så kommer detta inte räcka GDP Growth till. Finans 8% är den minst omtyckta sektorn på börsen, men om 6% man ska säga något positivt så är det att 4% finansföretagens P/B-tal är rekordlåga. Emellertid 2% föreligger % stor osäkerhet kring vad bankernas tillgångar -2% egentligen är värda, så bankaktiernas kräftgång -4% kan fortsätta ett tag till. Därför har vi -6% Germany också en undervikt i finansaktier. -8% -% A Guldaktier -12% Guld och Apr-5 aktier i gruvbolag Apr-6 som Apr-7 bryter guld Apr-8 är Apr-9 Apr- Mar- något som vi trott mycket på under en ganska lång tid. Vi menar fortfarande att guld är en mycket bra placering i det långa loppet. På kortare sikt finns det emellertid risk för vinsthemtagning efter de senaste årens imponerande uppgång. Dessutom går vi nu in i den period på året när dessa bolag historiskt sett har utvecklats relativt svagt och vi har därför helt nyligen minskat våra innehav av aktier i gruvbolag som bryter guld. % Leading indicator, % S&P 5, 12 month forward P/E OECD leading indicator; y/y change OECD GDP, y/y change per den Growth, % NORDEA Investment News december 2 5

6 tillgångsfördelning Nordamerika Norden Europa % 45% 14% 7% 3% 49% Stormen är över oss Den politiska passiviteten i väst har framkallat en förtroendekris på finansmarknaden i både A och Europa. Om politikerna inte börjar vidta nödvändiga åtgärder kan finansmarknaden snart hamna i ett akut läge, med svåra och långvariga konsekvenser för ekonomin. 7% % 14% 42% Medelriskportfölj % 4% 49% % 48% 5% 12% NEUTRALA NIVÅER 6% 6% Aktier 17% 5% 53% Obligationer 4% 5% 22% Kontanter % 25% % Euro REKOMMENDATIONER Tillväxtmarknader Bonds Obligationer Bonds Aktier Kontanter Europe Europe Growth Markets Emerging Markets 48% 5% Aktieportfölj NEUTRALA NIVÅER Europa (inkl. Norden) 6% A 25% 5% Tillväxtmarknader % Just nu rekommenderar vi en liten undervikt i aktier och övervikt i obligationer med kort löptid. Vi har också ökat andelen danska bostadsobligationer från undervikt till övervikt. % EUR Vad gäller valutor har vi kvar övervikten i amerikanska dollar. Europe Europa Europe A Tillväxtmarknader Vad gäller aktier har vi undervikt i Europa och A och övervikt i tillväxtländerna. Vi har behållit vår övervikt i råvarusektorn, och vi har främst satsat på gruvbolag som bryter guld. Vi tror också på energi- och telekomsektorerna. Konsument dagligvaror, kraftbolag, finans och IT är de sektorer som vi tror minst på. Vad gäller obligationer så har vi en övervikt i statsobligationer (i tillväxtländer och Europa) och danska bostadsobligationer, samt en undervikt i företagsobligationer. 42% 22% 6% % 5% 4% 12% 25% 17% % 6% 53% % EUR Bonds Bonds Growth Markets Emerging Markets I A försökte man hitta åtgärder för att minska landets budgetunderskott genom att tillsätta en så kallad superkommitté, bestående av sex republikaner och sex demokrater. Tyvärr kunde inte kommittén enas om några förslag. Det finns alltså ingen plan, och eftersom de politiska partierna inte har klarat att lösa sina ideologiska motsättningar så lär det politiska dödläget i A bestå till nästa presidentval i november 212. I Europa har politikerna enats om att stärka EU:s stabilitetsfond EFSF, men man saknar fortfarande en plan för hur fonden ska fungera. Samtidigt tvingas bankerna att sälja tillgångar för att höja sitt kärnprimärkapital i enlighet med nya och tuffare regler. Många banker har sålt av sina innehav i europeiska statsobligationer, vilket har förvärrat skuldkrisen i regionen. Den europeiska centralbanken försöker mildra effekterna genom att stötta marknaden, men det finns stora juridiska frågetecken kring dess obegränsade stöd. Europeiska politiker sitter just nu i långa diskussioner om hur man ska lösa krisen. Ett alternativ skulle vara att införa euroobligationer som garanteras av samtliga euroländer. Tanken är att dessa obligationer skulle minska trycket på de svårt skuldsatta euroländerna och göra det lättare för dem att komma till rätta med sina skuldproblem. Innan euroobligationer kan införas måste man dock ändra EU-fördraget, men det kan ta upp till ett år att få ändringarna godkända och det finns risk för att vissa medlemsstater inte går med på dem. Kärnfrågan för de europeiska politikerna och deras väljare är om de vill ha större ekonomisk integration, eller om man hellre vill låta sakerna bero och ta de oundvikliga ekonomiska konsekvenserna. Den politiska och ekonomiska osäkerheten är i dag så stor att vi har minskat andelen aktier till en liten undervikt och höjt andelen obligationer till en liten övervikt. Vi satsar mest på korta skuldpapper eftersom vi räknar med ytterligare räntesänkningar från ECB. 6 NORDEA Investment News december December 2

7 nordeanyheter Riskhantering i Nordea en framgångssaga Alla placeringar handlar om en sak: förhållandet mellan risk och avkastning. För att få en hög avkastning måste man i de flesta fall ta stora risker, medan placeringar med liten risk vanligtvis bara ger låg avkastning. Bra riskkontroll är mycket viktig för att nå den önskade avkastningen. Och det bästa sättet att kontrollera risken är att se till att tillgångsfördelningen i värdepappersportföljen verkligen speglar placerarens riskprofil. Undersökningar har faktiskt visat att tillgångsfördelningen är det absolut viktigaste placeringsbeslutet, eftersom den står för över 9 procent av utvecklingen. Nordea har beprövade metoder för riskhantering och tillgångsfördelning som har använts i tio år. I Luxemburg har vi använt samma metoder inom vår portföljförvaltning sedan 25, och vi är mycket nöjda med resultatet. I korthet går det hela ut på att matcha den enskilda kundens placeringsprofil med rätt placeringsstrategi, och det gör vi utifrån de viktiga risk- och avkastningsparametrarna. Dessa parametrar är sannolikhetskalkyler som bygger på utförliga, kvantitativa modeller av historiska kursrörelser för olika tillgångsslag, till exempel obligationer och aktier. Vi har förfinat våra metoder så pass att vi kan beräkna den potentiella maxförlusten, den förväntade årliga avkastningen och den potentiella maxavkastningen i en viss portfölj med 95 procents sannolikhet. Modern teknik gör det möjligt Att kvantifiera den potentiella risken och avkastningen på det här sättet är något som institutionella placerare, till exempel försäkringsbolag och pensionsfonder, har gjort länge för att skapa effektiva portföljer. De senaste åren har framstegen inom dataområdet förenklat programmen som kvantifierar risk och avkastning så att dessa sofistikerade förvaltningsmetoder nu också kan användas av privata placerare. Det innebär att vi kan använda oss av dessa metoder i all vår förvaltning, som både blir bättre och tryggare för kunderna. Performance 3y AA-Pool - Low Risk 22,18% Benchmark 18,% Relative 4,7% 35.% 3.% AA-Pool - Medium Risk 27,97% 25.% Benchmark 21,22% 2.% Relative 6,76%.%.% AA-Pool 5.% - High Risk 32,3% Benchmark.% 23,7% AA-Pool - Benchmark - AA-Pool - Benchmark - Low Risk Low Risk Medium Risk Medium Risk Relative 8,97% Performance 3 Years 35.% 3.% 25.% 2.%.%.% 5.%.% AA-Pool - Low Risk Benchmark - Low Risk 3y performance AA-Pool - Medium Risk 3y performance Benchmark - Medium Risk AA-Pool - High Risk AA-Pool - High Risk per den sista oktober 2 Benchmark - High Risk Benchmark - High Risk Vi har aldrig ändrat på några parametrar under tidens gång utan hållit fast vid dem oavsett om marknaden befunnit sig på väg uppåt eller nedåt, och vi kan bekräfta att metoderna överlag är mycket effektiva. De har inte bara hjälpt oss att slå våra jämförelseindex, de är också en förklaring till varför vi står oss så väl i jämförelse med våra konkurrenter. NORDEA Investment News december 2 7

8 nordeanyheter Bankerna behöver mer kapital Nya regler och den pågående skuldkrisen medför kraftigt ökade kostnader på bankernas råvaror, det vill säga kapital, likviditet och upplåning. För att klara dessa kostnadspåslag måste bankerna höja marginalerna på sin utlåning. För att undvika en ny bankkris har EU infört nya, tuffare regler som tvingar bankerna att hålla större kapital, samt öka sina likviditetsreserver och sin långsiktiga upplåning. Tuffare kapitalkrav Alla banker måste ha mer kapital och dessutom av bättre kvalitet än tidigare. Nästa år ökar kapitalkravet från 8 till 9 procent. Och när de nya så kallade Basel III-reglerna har införts fullt ut ökar kapitalkravet till mellan och 13 procent, beroende på bankens storlek och hur systemviktig den är. Enkelt uttryckt innebär detta att en bank tidigare behövde 8 euro i kapital för att kunna låna ut euro. I dag måste banken ha 9 euro, och framöver blir det ännu mer. Det innebär också att bankerna måste höja sina marginaler för att de ska kunna behålla en rimlig avkastning på eget kapital. Om bankerna inte höjer sina marginaler minskar avkastningen på eget kapital med 3 4 procent. Trygghet kostar Bankerna måste höja sina intäkter för att bli tryggare och stabilare. För kunderna innebär detta att lån och andra banktjänster blir dyrare. Pensionsordninger Bankerna måste vidta åtgärder, Ejendomme inte bara för att klara de nya reglerna, men också Opsparing för att klara de ökade kostnaderna som de nya reglerna för med sig. De flesta banker, däribland Nordea, har redan sjösatt olika initiativ för att sänka sina kostnader och öka effektiviteten, men de behöver ändå höja sina marginaler, Virksomhed särskilt på utlåningen. Som vi tidigare nämnt så har Nordea klarat krisen bra och behållit sitt kreditbetyg AA. Men de nya reglerna kommer Eläke att påverka vår avkastning Kiinteistö på eget kapital och vår prissättning. Ökad valfrihet inom pensionssparande Säästöt Rente Yritys Tack vare den fria rörligheten för kapital inom EU kan pensionssparande numera användas aktivt i internationell förmögenhetsplanering. Tidigare kunde man bara välja bland de alternativ som fanns tillgängliga i det egna hemlandet när man skulle spara till sin pension. Nu har flera EU-länder infört nya regler för att avskaffa skattehinder för gränsöverskridande pensionssparande. Detta innebär att spararna nu själva kan välja i vilket land de vill spara till sin pension. Vi välkomnar detta eftersom spararna nu kan välja bland fler konkurrenskraftiga och flexibla produkter och tjänster än tidigare, och eftersom pensionssparandet kan bli en viktig del av deras övergripande placeringsstrategi och förmögenhetsplanering Pension Företag Fastighet Sparande Pensionssparande är ofta ett verktyg för att optimera kassaflödesbehoven inom förmögenhetsplaneringen. Definitionen av en viktig bank kommer från Rodney Alfvén Financial Stability Board, Head of Investor Relations en tillsynsenhet inom G2-gruppen. Detta är ett bevis på Nordeas storlek och styrka, och även om detta innebär att vi kan påläggas något högre kapitalkrav har vi redan i dag en sådan stark kapitalsituation och balansräkning att vi lever upp till de framtida kraven, säger Nordeas IR-chef Rodney Alfvén. 8 NORDEA Investment News december 2 Nordea utsedd till en av världens viktigaste banker Nordea är den enda nordiska banken bland de 29 banker som är viktigast för världsekonomin. Det har funnits indikationer under en längre tid att Nordea skulle bli en så kallad Global SIFI (Systemically Important Financial Institution). Alfvén: Då vi är en av Europas största banker, med verksamhet på nio hemmamarknader, är det naturligt att vi hamnar på denna lista. Det är ytterligare ett tecken på att Nordea nu verkligen ses som en global aktör. Utnämningen är helt enkelt en kvalitetsstämpel, vilket underlättar vår upplåningsverksamhet. Nordea ger pengar till Röda Korset Att ge hör till julens traditioner, och då framför allt till dem som inte är lika lyckligt lottade som vi. Därför har Nordea i Luxemburg även detta år bidragit med pengar till en rad Röda Korsprojekt för att hjälpa människor som har det svårt.

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

INVESTMENTNEWS NR 95 AUGUSTI / SEPTEMBER 2010

INVESTMENTNEWS NR 95 AUGUSTI / SEPTEMBER 2010 NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 95 AUGUSTI / SEPTEMBER 21 Marknadsnytt Efter lägre tillväxtprognoser för många av de stora länderna är vi nu mer defensiva i vår tillgångsfördelning.

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 97 Mars/april 2011 Marknadsnytt Naturkatastrofen i, oroligheterna i Nordafrika och ett stigande inflationstryck har tvingat oss att bli försiktigare

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Marknadsnytt NORDEANYHETER

Marknadsnytt NORDEANYHETER NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 99 SEPTEMBER 2011 Marknadsnytt Under de tre senaste månaderna har marknaden fortsatt att präglas av de försämrade tillväxtutsikterna för världsekonomin

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

el/gas/vatten/. USD/share 50 dig på www.nordeaprivatebanking.com eller kontakta din account manager Leading indicator, % -2-4 -6

el/gas/vatten/. USD/share 50 dig på www.nordeaprivatebanking.com eller kontakta din account manager Leading indicator, % -2-4 -6 nordea private banking Investmentnews nr 92 December 29 Marknadsnytt Tillgångsfördelningen har inte förändrats sedan förra numret av Investment News. Vi har kvar en övervikt i aktier och undervikt i räntepapper

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011 Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ For ytterligare information, kontakta: Fredrik Wincrantz Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ Presskontakt: Gustav Dahlgren Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management gustav.dahlgren@bm.com

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland?

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Pentti Hakkarainen Finlands Bank Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Mariehamn, 15.8.2016 15.8.2016 1 Ekonomiska utsikter för euroområdet 15.8.2016 Pentti Hakkarainen 2 Svagare

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning.

kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning. #90 maj 2009 NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter Stark inledning på året Månadens fond Ny strukturerad produkt Investeringar i nordiska aktier Marknadsnytt Översikt Vi höjde aktiernas vikt till neutral i mars

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember -1.5 #88 - DECEMBER 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter 18 månader senare dagbok från finanskrisen Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember 2008 En placering som fungerar, även på dagens kärva

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Vatten AB november 2011

Finansiell månadsrapport Stockholm Vatten AB november 2011 Finansiell månadsrapport Stockholm Vatten AB november 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 425 mnkr och stadens borgensåtagande var 14 mnkr för bolaget. Den totala skulden ökade

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2011

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2011 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2011 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 897 mnkr och stadens borgensåtagande var 8 mnkr för bolaget.

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam Konjunkturläget december 2011 33 FÖRDJUPNING Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam I denna fördjupning beskrivs det euroländerna redan gjort för att hantera skuldkrisen i euroområdet

Läs mer

Bank of America / Merrill Lynch

Bank of America / Merrill Lynch Bank of America / Merrill Lynch September 2011 Peder Du Rietz, CFA Garantum Fondkommission AB + - 2 Sammanfattning Bank of America en av de 3 systemviktigaste bankerna i USA tillsammans med JP Morgan och

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Stabilitet ger trygghet

Stabilitet ger trygghet Stabilitet ger trygghet Finansmarknadsminister Peter Norman Finansliv den 13 mars 2013 - Subprime sector kollapsar i USA - Global kreditåtstramning börjar - Am staten tar över Fannie Mae & Freddie Mac

Läs mer

Sådana kriser är mycket ofta förekommande, när man se på hela världsekonomin. Reinhart och Rogoff räknar med 35-40 skuld kriser bara sedan

Sådana kriser är mycket ofta förekommande, när man se på hela världsekonomin. Reinhart och Rogoff räknar med 35-40 skuld kriser bara sedan Placeringsrådet i Falun den 22 oktober 2012 Till hälften genom krisen Det är lätt att glömma att den kris världen är inne i började redan i slutet av 2007. Det hade då länge pågått spekulation på bostadsmarknaden

Läs mer

beträffande finansaktier och aktier inom konsumtionsrelaterade branscher.

beträffande finansaktier och aktier inom konsumtionsrelaterade branscher. # 8 7 - S E P T E M B E R 2 0 0 8 - N O R D E A B A N K S. A. Nordeanyheter Stabilt men försiktigt: bästa kvartalsresultatet någonsin för Nordeas kundområden Testa din tillgångsfördelning Volatila marknader

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2011

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2011 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 737 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden ökade

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea private banking Investmentnews nr 91 SEPTEMBER 2009 Marknadsnytt Sedan förra numret av Investment News har vår aktieallokering varierat mellan neutral och övervikt. I skrivande stund är vi överviktade

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under februari Trädet började återigen växa Efter korrektionen i slutet av januari som kapade de största värderingstopparna såg vi, vilket vi beskrev i vårt förra månadsbrev återigen

Läs mer

Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017

Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017 Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017 Den ekonomiska och monetära utvecklingen Översikt Vid sitt penningpolitiska sammanträde den 9 mars 2017 fastställde ECB-rådet att det fortfarande behövs en kraftigt ackommoderande

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Kommentar till situationen i Grekland

Kommentar till situationen i Grekland Kommentar till situationen i Grekland Finansminister Magdalena Andersson 29 juni 2015 AGENDA Vad har hänt? Möjliga följder för Sverige 3 Allvarligt läge 26 juni Tsipras meddelar folkomröstning den 5 juli

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Strategi under oktober

Strategi under oktober Strategi under oktober Full fart framåt Ja rubriken kanske känns igen från förra månadsbrevet och det är inte av fantasilöshet som vi låter den stå kvar. Det var verkligen temat även för oktober månad

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 10 759 mnkr. Totalt är det är en ökning med 226 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport April 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport April 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport April 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för april 2015 Krona senaste månaden 0,04% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Månadsöversikt November 2011 Placeringsmarknaderna oktober 2011 - stämningen mer positiv Stämningen på marknaden var positivare i oktober jämfört med början av hösten. I USA rapporterades

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Fondbolagens förening 25 maj 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Konjunkturen förbättras God BNP-tillväxt Arbetsmarknaden stärks Anm. Årlig procentuell

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer