Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, %

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15"

Transkript

1 nordea international private banking Investmentnews nr december 2 Marknadsnytt Vi har inte sett några tecken på en snar förbättring av läget på finansmarknaden sedan det senaste numret av Investment News. Avsaknaden av en trovärdig lösning på skuldkrisen i euroområdet och svagare tillväxtutsikter för världsekonomin har tvärtom befäst oron och osäkerheten. I det här läget är det bäst att vara försiktig så därför har vi en viss undervikt i aktier och övervikt i obligationer. Översikt Trots enstaka ljusglimtar fortsätter kräftgången för industriländerna i väst och ekonomin ser ut att försvagas den närmsta tiden. Planen att lösa A:s statsskuld misslyckades och Europa fortsätter att våndas över skuldkrisen och hur bankerna ska skaffa fram mer kapital. Detta bådar inte väl för den närmaste framtiden. Det är bara de nya ekonomierna, särskilt i Asien, som ser ut att kunna få en viss tillväxt. P/E der) och danska bostadsobligationer, och undervikt i företagsobligationer. Vi har en kortare löptid än jämförelseindex. 9 Aktier S&P 5, 12 month forward P/E 8 Nedskrivna vinstprognoser har ökat osäkerheten, Feb-6 men det verkar Feb-7 som analytikerna Feb-8 Jan-9 fortfarande Jan- tror Jan- att bolagen kan redovisa god lönsamhet nästa år. Under oktober och november hade vi en taktisk övervikt i aktier, delvis för att det brukar komma en börsuppgång strax före årsskiftet, men detta Valuta skedde inte i år och vi har nu återgått till en viss GDP Growth Vi håller fast vid en taktisk övervikt i dollar, inte 8% undervikt. Vi har övervikt i aktier från tillväxtländerna, undervikt i Mellan- och Sydeuropa och Chief Strategist Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan 6% och euroräntan förväntas minska och att 4% Nordamerika, samt neutral vikt i, Storbritan- Nordea Bank S.A. tillväxtutsikterna ser bättre ut för A än Europa. 2% nien och Norden. Vad gäller branscher så har vi % För alla som har euro som basvaluta fortsätter vi just nu övervikt i råvaror, energi och telekom. De -2% att rekommendera euron som enda lånevaluta. -4% branscher som vi tror minst på är finans, IT, konsument dagligvaror Germany och kraftförsörjning. -6% Obligationer -8% -% Oron över att skuldkrisen ska sprida sig har fått de -12% europeiska räntorna att svaja rejält den sista tiden. Apr-5 Samtidigt fortsätter de amerikanska statsobligationerna att anses som relativt säkra. Vi har övervikt i statsobligationer (om man inkluderar tillväxtlän- A Apr-6 Apr-7 Apr-8 Apr-9 Apr- Mar- % Nordeanyheter OECD:s ledande indikatorer & OECD-tillväxt 6 Riskhantering i Nordea en framgångssaga Bankerna behöver mer kapital Pensionssparande Nordea utsedd till en av världens viktigaste banker Nordea ger pengar till Röda Korset Leading indicator, % OECD leading indicator; y/y change OECD GDP, y/y change per den sista september 2 NORDEA Investment News december Growth, %

2 ledare I förra numret av Investment News skrev jag att vår samlade bedömning är att Europa repar sig, att euron förblir den gemensamma valutan och att den ekonomiska tillväxten så småningom återvänder. Vi håller fast vid den bedömningen, även om vår övertygelse har naggats i kanten sedan dess. Krisen tycks bara fortsätta och fortsätta, från en dellösning via en kris till nästa dellösning. Det är framför allt Tyskland som ogärna vill erbjuda fullt stöd, exempelvis i form av euroobligationer (obligationer emitterade/garanterade av samtliga euroländer) eller genom att göra Europeiska centralbanken till slutgarant för upplåning. Den här motvilligheten beror huvudsakligen på farhågor om att svagare länder, om de blir föremål för räddningspaket eller andra lättnadsåtgärder, inte skulle införa de åtstramningar som krävs för en långsiktig lösning, och sannolikt finns viss grund för en sådan oro. Vissa framsteg har emellertid gjorts. Nya regeringar i Grekland och Italien har fått länderna att röra sig åt rätt håll, en ny regering tar form i Spanien och, som en liten strimma ljus i tunneln, tycks även Irland göra framsteg. Dessutom utvecklas företagssektorn relativt bra, statistik i A visar vissa tecken på ekonomisk tillväxt och utvecklingsländerna, inte minst i Asien, visar fortfarande hygglig tillväxt. Så även om A:s gigantiska underskott snart kan bli ett allvarligt problem kretsar intresset i hög grad kring Europa ländernas kreditvärdighet och finanssektorns status. Vad betyder allt detta för oss? Det blir sannolikt instabilt en lägre tid, med låg tillväxt och troligen även lågkonjunktur. Precis som i förra numret tror vi dock att Europa återhämtar sig, även om det kanske tar tid. Men risken för en kollaps eller statsbank- rutt, eller rentav en upplösning av euron, har ökat och kan inte uteslutas. På placeringsfronten är det befogat med en lägre risknivå än normalt i portföljen tills vi åter ser en stabil ekonomisk tillväxt, kanske också med tonvikt på länder utanför Europa, där tillväxten väntas vara högre på kort till medellång sikt. Bankerna har såklart stått i krisens centrum, och det är ett av skälen till den stora uppmärksamheten just nu kring kreditvärdigheten hos banker och finansinstitut. Banker ombeds (uppmanas) att öka sin kapitaltäckning, inledningsvis från 8 till 9 procent och därefter ännu mer. Mer information finns på sidan 8. Detta innebär också att när bankerna lånar ut pengar till sina kunder så behöver de mer eget kapital. Något förenklat: för att låna ut euro krävdes tidigare 8 euro i eget kapital, nu krävs 9 euro. Därmed krävs alltså högre lånemarginaler för att nå en rimlig avkastning på eget kapital. Som jag tidigare nämnt har Nordea klarat krisen bra, och gör det alltjämt. Banken har behållit sin AA-rating och i Europa har vi en mer framträdande roll än någonsin tidigare (vår vd Christian Clausen är nu ordförande i Europeiska bankföreningen), och sett till börsvärde hör Nordea till de allra största bankerna i Europa. Med detta och med hopp om en bra lösning på problemen i Europa vill jag önska er alla en god jul och ett gott nytt år! Vänliga hälsningar Jhon Mortensen nordea private banking investment news Redaktör: Nordea Bank S.A. P.O. Box 562 L-2 Luxembourg Tel Fax Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Postfach CH-834 Zürich Tel Fax Investment news är utgiven av Nordea S.A. och är godkänd av Nordea A/S, som är licensierat av SFA för att bedriva verksamhet i Storbritannien. Syftet med denna tidskrift är att endast ge generell information. Mekanisk, fotografisk eller annan reproduktion av materialet i delar eller i helhet är inte tillåten. Informationen ska inte i något fall uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande att investera i värdepapper som nämns häri. Materialet i denna tidskrift har hämtats från källor som anses tillförlitliga, men Nordea S.A. kan inte garantera att informationen är korrekt. Enheter i Nordeagruppen kan inneha långa eller korta positioner i de nämnda värdepappren eller inneha derivat som är kopplade till nämnda värdepapper. Enskilda individer anställda inom Nordeagruppen kan ha avvikande åsikter avseende rekommendationer eller påståenden som framförs i tidskriften. Nordea Bank S.A. R.C.S. Luxembourg no. B NORDEA Investment News december 2

3 översikt Fortfarande vilse 14 i snårskogen... P/E går till historien som ett av finansmarknadens mest turbulenta år i modern tid. Skuldkrisen i euroområdet blev allt allvarligare och följdeffekterna av finanskrisen 9 S&P 29 5, 12 month fortsatte forward P/E att skapa nya problem. Aktie-, råvaru- och valutakurserna åkte berg-och-dal-bana 8 och stämningen på marknaden pendlade mellan hopp och förtvivlan. Feb-6 Feb-7 Feb-8 Jan-9 Jan- Jan- Många är nog glada att vi snart kan lägga 2 bakom oss, men de underliggande orsakerna till årets kraftiga kurssvängningar finns kvar och kommer sannolikt att påverka oss även 212, om inte ännu längre. De flesta europeiska länder är tvungna att banta sina budgetar i större eller mindre utsträckning. Att minska statsskulden blir också en angelägen fråga för många nästa år, och det berör inte bara länder i euroområdet utan också andra europeiska länder såsom Storbritannien. Regeringarna balanserar på slak lina. De måste minska de ohållbart stora skulderna och samtidigt se till att regionen inte hamnar i en djup lågkonjunktur. Det är en svår uppgift och de ekonomiska konsekvenserna beror sannolikt på hur snabbt åtgärderna genomförs och hur omfattande de blir. Det alternativ som kan verka lämpligast är att gå försiktigt fram med successiva åtgärder istället för att ge en chockbehandling som kanske tar knäcken på patienten. Men oavsett hur de politiska ledarna agerar så ser Europas tillväxtutsikter allt annat än ljusa ut på kort till medellång sikt. Att minska skulderna blir också en stor fråga i A nästa år, men då handlar det främst om konsumtionsskulderna. Mycket kvarstår att göra, men Obama har tämligen svårt att få igenom sina lagförslag eftersom hans parti inte har majoritet i underhuset och därför kan man inte räkna med några effektiva politiska åtgärder som kan lätta skuldbördan för konsumenterna före presidentvalet i november, ett val som sannolikt föregås av ett allmän politisk förlamning. Den senaste statistiken visar emellertid att den amerikanska ekonomin äntligen gör vissa framsteg, men det är alltför tidigt att börja tala om en hållbar ekonomisk återhämtning. men det finns några gläntor Under 212 får man söka sig till de nya ekonomierna, och då särskilt Asien, om man letar efter tillväxt. Få analytiker betvivlar numera att Kina snart knuffar ner A från tronen och blir världens största ekonomi. Denna utveckling har länge setts som oundviklig, men den har påskyndats av den djupa amerikanska lågkonjunkturen och de framflyttade förväntningarna på en återhämtning. Kina har inte samma skuldproblem som västländerna % BNP-tillväxt 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% -% -12% GDP Growth Apr-5 Apr-6 Apr-7 Apr-8 Apr-9 Apr- Mar- och har bara påverkats indirekt av avmattningen i A. Kina är visserligen A:s största långivare men tack vare Kinas till synes omättliga inhemska efterfrågan har exporten till A minskat i betydelse. Kinas största problem de senaste åren har varit risken för överhettning och den höga inflation som detta kan leda till. Om Kina kan hålla inflationen under kontroll utan att allvarligt skada tillväxten, och det finns tecken på att så faktiskt är 5 fallet, så blir marknaden kvitt sitt största orosmoln....och lite ljus här och där -5 Trots den splittrade ekonomiska OECD leading indicator; läget y/y så change lär det - finnas möjligheter att OECD göra GDP, goda y/y change placeringar under 212. Samtidigt - som vissa länder, banker och konsumenter har stora penningproblem så finns det ett förbluffande stort antal företag i andra sektorer som har starka balansräkningar och små eller inga skulder alls. Det är mycket svårt att förutspå vad som händer på aktiemarknaden nästa år och det kan höja intresset för obligationer från dessa bolag, tack vare deras stabila finanser och att obligationer är säkrare än aktier. Leading indicator, % 99 Germany A per den sista september Growth, % NORDEA Investment News december 2 3

4 obligationer och valutor Fler räntesänkningar från ECB i sikte Utsikterna för tillväxten i Europa 212 tyder på en fortsatt dämpad ekonomi. Detta, i kombination med att finanssektorn omgående måste minska sin skuldsättning, gör att vi räknar med ytterligare räntesänkningar från Europeiska centralbanken i en nära framtid. Kanske blir det aktuellt redan i december när ECB publicerar sina reviderade tillväxt- och inflationsprognoser. 43% 5% 6% 14% Placeringar 43% 27% 18% 49% Bonds lånefinansiering Politiskt har stora framsteg gjorts i några av de ekonomiskt svagare euroländerna. Ett exempel är de nyligen utsedda majoritetsregeringarna i Italien och Grekland, som i hög grad utgörs av teknokrater snarare än karriärpolitiker. Dessa länder, som tidigare dragit sig för att skära i sina utgifter tillräckligt för att komma till rätta med sina skuldproblem, har nu kanske äntligen förutsättningar att komma på fötter. Det finns därför visst hopp om att nödvändiga politiska åtgärder genomförs utan alltför stora och kostsamma förseningar, även om marknaderna begripligt nog är fortsatt skeptiska i väntan på faktisk handling. Den här utvecklingen kom igång efter stark press från ECB, och framför allt Tyskland. Sannolikt får vi se hårdare EU-kontroll på skatteområdet och kanske även ändringar i befintliga EU-fördrag. BNP-siffran för tredje kvartalet i A (+2 procent på kvartalsbasis) tyder på viss stabilitet i världens största ekonomi, även om den låg klart under analytikernas Bonds förväntningar. Den privata konsumtionen har utvecklats positivt, och med nya initiativ för återfinansiering på bostadsmarknaden borde de stabilare utsikterna för hushållen ge visst stöd åt den privata konsumtionen. Politiskt går vi emellertid in i en osäker fas eftersom republikanerna sannolikt motsätter sig skattehöjningar i budgeten för 212, vilket troligtvis innebär inrikespolitiskt dödläge Europe inför presidentvalet i november nästa år. Räntepapper Vi behåller en liten övervikt i obligationer, men har en kortare löptid än jämförelseindex. Vi har för Emerging Markets tendensprognos närvarande övervikt i statsobligationer och danska bostadsobligationer, och undervikt i företagsobligationer. Våra största innehav är 2-åriga italienska statsobligationer, EU-obligationer som garanteras av samtliga 27 medlemsländer och danska bostadsobligationer med längre löptid. Den här kombinationen ger en hygglig avkastning och god riskspridning. Valuta Den europeiska skuldkrisen har tyngt euron ordentligt och vi fortsätter med vår övervikt i dollar eftersom vi räknar med att den relativa ränteskillnaden minskar på kort till medellång sikt, inte minst till följd av de räntesänkningar som ECB väntas göra. I Skandinavien har både den svenska och norska kronan handlats i ett snävt intervall gentemot euron. Vi räknar med att det håller i sig på kort sikt, men förutspår större kursrörelser under 212. Av de två håller vi den norska kronan högre tack vare ränteskillnaden och landets möjligheter till ekonomisk tillväxt. Finansiering För alla som har euro som basvaluta rekommenderar vi fortsatt euron som enda lånevaluta. jämförelseindex avkastning & förväntningar SEK DKK EUR NOK Per den % % EUR Europe 4 NORDEA Investment News december 2 nu EUR/D 1,3374 EUR/GBP,8613 EUR/CHF 1,2284 EUR/JPY 3,19 EUR/DKK 7,4363 EUR/NOK 7,85 EUR/SEK 9,2269 D/JPY 77,16 3 månaders prognos nu usa år 1,883 3 månader,56 tyskland år 2,212 3 månader 1,471 storbritannien år 2,164 3 månader 1,27 3 månaders prognos nu sverige år 1,674 3 månader 2,64 danmark år 2,97 3 månader 1,255 norge år 3,27 3 månader 2,485 3 månaders prognos

5 aktier Oroliga tider Efter den mycket skakiga börshösten har vi undan för undan minskat vårt aktieinnehav från övervikt till en liten undervikt. I dag är osäkerheten större än vanligt och framtiden kommer att bjuda på många utmaningar, men samtidigt är värderingarna låga och bolagens balansräkningar starka. Svagare vinstutsikter I tidigare nummer av Investment News har vi uttryckt oro över att analytikernas snittprognoser legat för högt, och nu har också vinstökningsförväntningarna för de europeiska bolagen skrivits ned från till procent för 212. Vi tror emellertid att analytikernas prognoser fortfarande ligger för högt. Man får inte glömma bort att Europa står för över 5 procent av intäkterna för de europeiska företagen. Tillväxten sackar rejält i Europa och i värsta fall får vi en lågkonjunktur nästa år, och då måste försäljningen i andra regioner, exempelvis tillväxtmarknaderna, stå för en större del av företagens vinster. Men eftersom de europeiska aktiernas värderingar redan ligger en bra bit under det historiska genomsnittet så verkar marknaden till viss del redan ha räknat in detta i kurserna. Dessutom anser vi att de flesta bolag utanför finanssektorn har starka balansräkningar. Finansproblem 2 blev inget bra år för börsen. Finans var en av de sämsta sektorerna. I skrivande stund har det europeiska bankindexet fallit med 4 procent sedan årsskiftet. I A har motsvarande index sjunkit med 33 procent. Orsaken till detta är förstås den pågående europeiska skuldkrisen. Bankerna har inte bara blivit ombedda att skriva ner värdet på sina innehav av grekiska statsobligationer med 5 procent. Kurserna på andra statsobligationer har också börjar sjunka, i vissa fall ganska dramatiskt, och det innebär stora förluster för banker som har köpt dessa värdepapper. Och det finns risk för att obligationskurserna forsätter att falla eftersom bankerna måste skaffa mer kapital och banta sina balansräkningar. Det enklaste sättet för en bank att krympa sin balansräkning är tyvärr att sälja obligationer, vilket resulterar i en ond cirkel med sjunkande obligationskurser som tvingar bankerna att sälja ännu fler obligationer, och så vidare. Ett annat alternativ är att försöka få in nytt kapital via börsen, men eftersom bankaktier är allt annat än P/E Uppskattningar av S&P 5 EPS Feb-6 Feb-7 Feb-8 Jan-9 Jan- Jan- populära just nu så kommer detta inte räcka GDP Growth till. Finans 8% är den minst omtyckta sektorn på börsen, men om 6% man ska säga något positivt så är det att 4% finansföretagens P/B-tal är rekordlåga. Emellertid 2% föreligger % stor osäkerhet kring vad bankernas tillgångar -2% egentligen är värda, så bankaktiernas kräftgång -4% kan fortsätta ett tag till. Därför har vi -6% Germany också en undervikt i finansaktier. -8% -% A Guldaktier -12% Guld och Apr-5 aktier i gruvbolag Apr-6 som Apr-7 bryter guld Apr-8 är Apr-9 Apr- Mar- något som vi trott mycket på under en ganska lång tid. Vi menar fortfarande att guld är en mycket bra placering i det långa loppet. På kortare sikt finns det emellertid risk för vinsthemtagning efter de senaste årens imponerande uppgång. Dessutom går vi nu in i den period på året när dessa bolag historiskt sett har utvecklats relativt svagt och vi har därför helt nyligen minskat våra innehav av aktier i gruvbolag som bryter guld. % Leading indicator, % S&P 5, 12 month forward P/E OECD leading indicator; y/y change OECD GDP, y/y change per den Growth, % NORDEA Investment News december 2 5

6 tillgångsfördelning Nordamerika Norden Europa % 45% 14% 7% 3% 49% Stormen är över oss Den politiska passiviteten i väst har framkallat en förtroendekris på finansmarknaden i både A och Europa. Om politikerna inte börjar vidta nödvändiga åtgärder kan finansmarknaden snart hamna i ett akut läge, med svåra och långvariga konsekvenser för ekonomin. 7% % 14% 42% Medelriskportfölj % 4% 49% % 48% 5% 12% NEUTRALA NIVÅER 6% 6% Aktier 17% 5% 53% Obligationer 4% 5% 22% Kontanter % 25% % Euro REKOMMENDATIONER Tillväxtmarknader Bonds Obligationer Bonds Aktier Kontanter Europe Europe Growth Markets Emerging Markets 48% 5% Aktieportfölj NEUTRALA NIVÅER Europa (inkl. Norden) 6% A 25% 5% Tillväxtmarknader % Just nu rekommenderar vi en liten undervikt i aktier och övervikt i obligationer med kort löptid. Vi har också ökat andelen danska bostadsobligationer från undervikt till övervikt. % EUR Vad gäller valutor har vi kvar övervikten i amerikanska dollar. Europe Europa Europe A Tillväxtmarknader Vad gäller aktier har vi undervikt i Europa och A och övervikt i tillväxtländerna. Vi har behållit vår övervikt i råvarusektorn, och vi har främst satsat på gruvbolag som bryter guld. Vi tror också på energi- och telekomsektorerna. Konsument dagligvaror, kraftbolag, finans och IT är de sektorer som vi tror minst på. Vad gäller obligationer så har vi en övervikt i statsobligationer (i tillväxtländer och Europa) och danska bostadsobligationer, samt en undervikt i företagsobligationer. 42% 22% 6% % 5% 4% 12% 25% 17% % 6% 53% % EUR Bonds Bonds Growth Markets Emerging Markets I A försökte man hitta åtgärder för att minska landets budgetunderskott genom att tillsätta en så kallad superkommitté, bestående av sex republikaner och sex demokrater. Tyvärr kunde inte kommittén enas om några förslag. Det finns alltså ingen plan, och eftersom de politiska partierna inte har klarat att lösa sina ideologiska motsättningar så lär det politiska dödläget i A bestå till nästa presidentval i november 212. I Europa har politikerna enats om att stärka EU:s stabilitetsfond EFSF, men man saknar fortfarande en plan för hur fonden ska fungera. Samtidigt tvingas bankerna att sälja tillgångar för att höja sitt kärnprimärkapital i enlighet med nya och tuffare regler. Många banker har sålt av sina innehav i europeiska statsobligationer, vilket har förvärrat skuldkrisen i regionen. Den europeiska centralbanken försöker mildra effekterna genom att stötta marknaden, men det finns stora juridiska frågetecken kring dess obegränsade stöd. Europeiska politiker sitter just nu i långa diskussioner om hur man ska lösa krisen. Ett alternativ skulle vara att införa euroobligationer som garanteras av samtliga euroländer. Tanken är att dessa obligationer skulle minska trycket på de svårt skuldsatta euroländerna och göra det lättare för dem att komma till rätta med sina skuldproblem. Innan euroobligationer kan införas måste man dock ändra EU-fördraget, men det kan ta upp till ett år att få ändringarna godkända och det finns risk för att vissa medlemsstater inte går med på dem. Kärnfrågan för de europeiska politikerna och deras väljare är om de vill ha större ekonomisk integration, eller om man hellre vill låta sakerna bero och ta de oundvikliga ekonomiska konsekvenserna. Den politiska och ekonomiska osäkerheten är i dag så stor att vi har minskat andelen aktier till en liten undervikt och höjt andelen obligationer till en liten övervikt. Vi satsar mest på korta skuldpapper eftersom vi räknar med ytterligare räntesänkningar från ECB. 6 NORDEA Investment News december December 2

7 nordeanyheter Riskhantering i Nordea en framgångssaga Alla placeringar handlar om en sak: förhållandet mellan risk och avkastning. För att få en hög avkastning måste man i de flesta fall ta stora risker, medan placeringar med liten risk vanligtvis bara ger låg avkastning. Bra riskkontroll är mycket viktig för att nå den önskade avkastningen. Och det bästa sättet att kontrollera risken är att se till att tillgångsfördelningen i värdepappersportföljen verkligen speglar placerarens riskprofil. Undersökningar har faktiskt visat att tillgångsfördelningen är det absolut viktigaste placeringsbeslutet, eftersom den står för över 9 procent av utvecklingen. Nordea har beprövade metoder för riskhantering och tillgångsfördelning som har använts i tio år. I Luxemburg har vi använt samma metoder inom vår portföljförvaltning sedan 25, och vi är mycket nöjda med resultatet. I korthet går det hela ut på att matcha den enskilda kundens placeringsprofil med rätt placeringsstrategi, och det gör vi utifrån de viktiga risk- och avkastningsparametrarna. Dessa parametrar är sannolikhetskalkyler som bygger på utförliga, kvantitativa modeller av historiska kursrörelser för olika tillgångsslag, till exempel obligationer och aktier. Vi har förfinat våra metoder så pass att vi kan beräkna den potentiella maxförlusten, den förväntade årliga avkastningen och den potentiella maxavkastningen i en viss portfölj med 95 procents sannolikhet. Modern teknik gör det möjligt Att kvantifiera den potentiella risken och avkastningen på det här sättet är något som institutionella placerare, till exempel försäkringsbolag och pensionsfonder, har gjort länge för att skapa effektiva portföljer. De senaste åren har framstegen inom dataområdet förenklat programmen som kvantifierar risk och avkastning så att dessa sofistikerade förvaltningsmetoder nu också kan användas av privata placerare. Det innebär att vi kan använda oss av dessa metoder i all vår förvaltning, som både blir bättre och tryggare för kunderna. Performance 3y AA-Pool - Low Risk 22,18% Benchmark 18,% Relative 4,7% 35.% 3.% AA-Pool - Medium Risk 27,97% 25.% Benchmark 21,22% 2.% Relative 6,76%.%.% AA-Pool 5.% - High Risk 32,3% Benchmark.% 23,7% AA-Pool - Benchmark - AA-Pool - Benchmark - Low Risk Low Risk Medium Risk Medium Risk Relative 8,97% Performance 3 Years 35.% 3.% 25.% 2.%.%.% 5.%.% AA-Pool - Low Risk Benchmark - Low Risk 3y performance AA-Pool - Medium Risk 3y performance Benchmark - Medium Risk AA-Pool - High Risk AA-Pool - High Risk per den sista oktober 2 Benchmark - High Risk Benchmark - High Risk Vi har aldrig ändrat på några parametrar under tidens gång utan hållit fast vid dem oavsett om marknaden befunnit sig på väg uppåt eller nedåt, och vi kan bekräfta att metoderna överlag är mycket effektiva. De har inte bara hjälpt oss att slå våra jämförelseindex, de är också en förklaring till varför vi står oss så väl i jämförelse med våra konkurrenter. NORDEA Investment News december 2 7

8 nordeanyheter Bankerna behöver mer kapital Nya regler och den pågående skuldkrisen medför kraftigt ökade kostnader på bankernas råvaror, det vill säga kapital, likviditet och upplåning. För att klara dessa kostnadspåslag måste bankerna höja marginalerna på sin utlåning. För att undvika en ny bankkris har EU infört nya, tuffare regler som tvingar bankerna att hålla större kapital, samt öka sina likviditetsreserver och sin långsiktiga upplåning. Tuffare kapitalkrav Alla banker måste ha mer kapital och dessutom av bättre kvalitet än tidigare. Nästa år ökar kapitalkravet från 8 till 9 procent. Och när de nya så kallade Basel III-reglerna har införts fullt ut ökar kapitalkravet till mellan och 13 procent, beroende på bankens storlek och hur systemviktig den är. Enkelt uttryckt innebär detta att en bank tidigare behövde 8 euro i kapital för att kunna låna ut euro. I dag måste banken ha 9 euro, och framöver blir det ännu mer. Det innebär också att bankerna måste höja sina marginaler för att de ska kunna behålla en rimlig avkastning på eget kapital. Om bankerna inte höjer sina marginaler minskar avkastningen på eget kapital med 3 4 procent. Trygghet kostar Bankerna måste höja sina intäkter för att bli tryggare och stabilare. För kunderna innebär detta att lån och andra banktjänster blir dyrare. Pensionsordninger Bankerna måste vidta åtgärder, Ejendomme inte bara för att klara de nya reglerna, men också Opsparing för att klara de ökade kostnaderna som de nya reglerna för med sig. De flesta banker, däribland Nordea, har redan sjösatt olika initiativ för att sänka sina kostnader och öka effektiviteten, men de behöver ändå höja sina marginaler, Virksomhed särskilt på utlåningen. Som vi tidigare nämnt så har Nordea klarat krisen bra och behållit sitt kreditbetyg AA. Men de nya reglerna kommer Eläke att påverka vår avkastning Kiinteistö på eget kapital och vår prissättning. Ökad valfrihet inom pensionssparande Säästöt Rente Yritys Tack vare den fria rörligheten för kapital inom EU kan pensionssparande numera användas aktivt i internationell förmögenhetsplanering. Tidigare kunde man bara välja bland de alternativ som fanns tillgängliga i det egna hemlandet när man skulle spara till sin pension. Nu har flera EU-länder infört nya regler för att avskaffa skattehinder för gränsöverskridande pensionssparande. Detta innebär att spararna nu själva kan välja i vilket land de vill spara till sin pension. Vi välkomnar detta eftersom spararna nu kan välja bland fler konkurrenskraftiga och flexibla produkter och tjänster än tidigare, och eftersom pensionssparandet kan bli en viktig del av deras övergripande placeringsstrategi och förmögenhetsplanering Pension Företag Fastighet Sparande Pensionssparande är ofta ett verktyg för att optimera kassaflödesbehoven inom förmögenhetsplaneringen. Definitionen av en viktig bank kommer från Rodney Alfvén Financial Stability Board, Head of Investor Relations en tillsynsenhet inom G2-gruppen. Detta är ett bevis på Nordeas storlek och styrka, och även om detta innebär att vi kan påläggas något högre kapitalkrav har vi redan i dag en sådan stark kapitalsituation och balansräkning att vi lever upp till de framtida kraven, säger Nordeas IR-chef Rodney Alfvén. 8 NORDEA Investment News december 2 Nordea utsedd till en av världens viktigaste banker Nordea är den enda nordiska banken bland de 29 banker som är viktigast för världsekonomin. Det har funnits indikationer under en längre tid att Nordea skulle bli en så kallad Global SIFI (Systemically Important Financial Institution). Alfvén: Då vi är en av Europas största banker, med verksamhet på nio hemmamarknader, är det naturligt att vi hamnar på denna lista. Det är ytterligare ett tecken på att Nordea nu verkligen ses som en global aktör. Utnämningen är helt enkelt en kvalitetsstämpel, vilket underlättar vår upplåningsverksamhet. Nordea ger pengar till Röda Korset Att ge hör till julens traditioner, och då framför allt till dem som inte är lika lyckligt lottade som vi. Därför har Nordea i Luxemburg även detta år bidragit med pengar till en rad Röda Korsprojekt för att hjälpa människor som har det svårt.

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 97 Mars/april 2011 Marknadsnytt Naturkatastrofen i, oroligheterna i Nordafrika och ett stigande inflationstryck har tvingat oss att bli försiktigare

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Marknadsnytt NORDEANYHETER

Marknadsnytt NORDEANYHETER NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 99 SEPTEMBER 2011 Marknadsnytt Under de tre senaste månaderna har marknaden fortsatt att präglas av de försämrade tillväxtutsikterna för världsekonomin

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

el/gas/vatten/. USD/share 50 dig på www.nordeaprivatebanking.com eller kontakta din account manager Leading indicator, % -2-4 -6

el/gas/vatten/. USD/share 50 dig på www.nordeaprivatebanking.com eller kontakta din account manager Leading indicator, % -2-4 -6 nordea private banking Investmentnews nr 92 December 29 Marknadsnytt Tillgångsfördelningen har inte förändrats sedan förra numret av Investment News. Vi har kvar en övervikt i aktier och undervikt i räntepapper

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam Konjunkturläget december 2011 33 FÖRDJUPNING Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam I denna fördjupning beskrivs det euroländerna redan gjort för att hantera skuldkrisen i euroområdet

Läs mer

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember -1.5 #88 - DECEMBER 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter 18 månader senare dagbok från finanskrisen Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember 2008 En placering som fungerar, även på dagens kärva

Läs mer

kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning.

kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning. #90 maj 2009 NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter Stark inledning på året Månadens fond Ny strukturerad produkt Investeringar i nordiska aktier Marknadsnytt Översikt Vi höjde aktiernas vikt till neutral i mars

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea private banking Investmentnews nr 91 SEPTEMBER 2009 Marknadsnytt Sedan förra numret av Investment News har vår aktieallokering varierat mellan neutral och övervikt. I skrivande stund är vi överviktade

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Kommentar till situationen i Grekland

Kommentar till situationen i Grekland Kommentar till situationen i Grekland Finansminister Magdalena Andersson 29 juni 2015 AGENDA Vad har hänt? Möjliga följder för Sverige 3 Allvarligt läge 26 juni Tsipras meddelar folkomröstning den 5 juli

Läs mer

Stabilitet ger trygghet

Stabilitet ger trygghet Stabilitet ger trygghet Finansmarknadsminister Peter Norman Finansliv den 13 mars 2013 - Subprime sector kollapsar i USA - Global kreditåtstramning börjar - Am staten tar över Fannie Mae & Freddie Mac

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms

Läs mer

Marknadsnytt NORDEANYHETER

Marknadsnytt NORDEANYHETER NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 9 MAJ / JUNI 2 Marknadsnytt Mot bakgrund av den senaste tidens marknadsoro, framför allt på valutamarknaden, har vi gjort ett antal ändringar i vår

Läs mer

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Eurokrisen Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Bakgrund Euron infördes elektroniskt som gemensam valuta 1999 Euron infördes fysiskt 2002 Ursprungligen 11 länder: Tyskland, Frankrike,

Läs mer

Bank of America / Merrill Lynch

Bank of America / Merrill Lynch Bank of America / Merrill Lynch September 2011 Peder Du Rietz, CFA Garantum Fondkommission AB + - 2 Sammanfattning Bank of America en av de 3 systemviktigaste bankerna i USA tillsammans med JP Morgan och

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

Söderberg & Partners Wealth Management

Söderberg & Partners Wealth Management DJUPANALYS Söderberg & Partners Söderberg & Partners Wealth Management SEKTORUPPDATERING: NORDISKA BANKER December 2012 Sid 1 Var god läs informationen på sista sidan. Övergripande neutral syn på bankerna

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 103 september 2012 Marknadsnytt Stämningen på finansmarknaden har stigit rejält hittills under tredje kvartalet, dels tack vare ECB:s kraftfulla förslag

Läs mer

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson Den finansiella krisen 29-2-5 Mattias Persson Ted-spread och Basis spread (räntepunkter) USA Euroområdet 5 45 Ted-spread, USD Basis spread, USD 4 35 3 25 2 15 5 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Osäkerheten på placeringsmarknaderna väjer Osäkerheten på placeringsmarknaderna har minskat betydligt sedan ECB:s beslut i början av december och året har inletts i exceptionellt positiva

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11%

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11% Månadsbrev Juni 2012 Strategi under juni Ekonomiska problemen fortsätter liksom stödpaketen Europas ledare samlades och kom överens om nya stödpaket, vilket gladde finansmarknaderna. Aktiemarkanden steg

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

Eurokrisen: för och nackdelar med olika strategier. Lars Calmfors Finansutskottet och Sieps 13 oktober 2011

Eurokrisen: för och nackdelar med olika strategier. Lars Calmfors Finansutskottet och Sieps 13 oktober 2011 Eurokrisen: för och nackdelar med olika strategier Lars Calmfors Finansutskottet och Sieps 13 oktober 2011 Två parallella beslutsprocesser Förändrat regelsystem Europeisk termin Skärpt stabilitetspakt

Läs mer

vid en neutral löptid.

vid en neutral löptid. # 8 6 M A J 2 0 0 8 N O R D E A B A N K S. A. Nordeanyheter Nordea betalar lägst kreditförsäkringspremie bland europeiska banker Aletheia utsedd till placeringsrådgivare för en Nordea 1-fond, North American

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver.

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Juni 2011

Läs mer

Absolutavkastande tillgångsallokering

Absolutavkastande tillgångsallokering Absolutavkastande tillgångsallokering Vad är Chelys Kapitalförvaltning? Chelys Kapitalförvaltning AB är ett fristående analysföretag som veckovis analyserar förutsättningarna för aktie- och räntemarknaden

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Maj 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för maj 2015 Krona senaste månaden 0,00% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna

Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna Erkki Liikanen Mariehamn 24.1.2008 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Finlands ekonomiska utveckling Mn EUR Mn EUR 45 000 Real BNP Arbetslöshet

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2015 Krona senaste månaden 0,02% Jämförelseindex senaste månaden -0,04% Krona

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/) 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 10 LEKTION 10: 8 maj 2015 1. Finanskris och skuldkris Före: Gör multimediaövningarna på ekonomiskt ordförråd (se hemsidan)! (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. Juni 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. Juni 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Juni 2010

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet I denna fördjupning tecknas ett alternativt scenario där skuldkrisen i euroområdet fördjupas och blir allvarligare och mera utdragen

Läs mer

Strategi under september

Strategi under september Månadsbrev September 2011 Strategi under september Det grekiska dramat andra akten Även september månad fortsatte i moll, även om det inte var med samma omfattning som månaden innan. Precis som tidigare

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer