Marknadsnytt. Nordeanyheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsnytt. Nordeanyheter"

Transkript

1 nordea international private banking Investmentnews nr 97 Mars/april 2011 Marknadsnytt Naturkatastrofen i, oroligheterna i Nordafrika och ett stigande inflationstryck har tvingat oss att bli försiktigare i vår tillgångsfördelning. Just nu ligger vi på neutral för alla tillgångsslag, och vi har successivt minskat vår övervikt i såväl obligationer som aktier sedan det senaste numret av Investment News. Översikt Återhämtningen i världsekonomin hotas av stigande priser, särskilt på livsmedel och energi. Den här prisutvecklingen ökar inflationstrycket och kan tvinga centralbankerna att strama åt sin penningpolitik tidigare än vad de skulle ha önskat. Detta är ett hot mot den svaga återhämtningen i de tunga västerländska ekonomierna. Tyskland klarar sig nog ganska bra, men det kan bli kämpigt för övriga Europa och A. Tillväxtländerna i Asien fortsätter att dra upp tillväxten, medan står och stampar. Valuta Vi har fortsatt övervikt i dollar. Det spekuleras om stigande räntor i euroområdet (och Storbritannien), men vi räknar ändå med att dollarn stärks mot euron under året. För alla som har euro som basvaluta fortsätter vi att rekommendera euron som enda finansieringsvaluta. Obligationer Ljusare tillväxtprognoser och ökad inflationsoro har pressat upp räntorna. Men marknaden har till stor del redan räknat in centralbankernas förväntade räntehöjningar. Vi tror fortfarande mest på högriskobligationer och vi har för närvarande undervikt i statsobligationer. Vi har en neutral andel företagsobligationer och övervikt i bostadsobligationer, spekulativa obligationer och obligationer från tillväxtländer. Vår löptid ligger en bra bit ovanför jämförelseindexets. Aktier Efter tre månader med övervikt ligger andelen aktier nu på neutral och det med god marginal. Vi hade faktiskt börjat sälja av aktier redan innan folkupproren började i Mellanöstern och Nordafrika när flera sentimentindikatorer började antyda att det snart kunde bli dags för vinsthemtagning och börsnedgång. Om vi tittar på den geografiska fördelningen så har vi undervikt i europeiska aktier (Storbritannien ej medräknat), övervikt i aktier från tillväxtländer och Norden, och vi ligger på neutral för, Storbritannien och A. De sektorer som vi tror mest på just nu är råvaror, industri och finans. De sektorer vi tror minst på är sällanköpsvaror och kraftförsörjning. Jørgen Jakobsen Chief Strategist Nordea Bank S.A. Nordeanyheter OECD:s ledande indikatorer & OECD-tillväxt OECD leading indicator & OECD growth 15 6 Ny räntefond som placerar i högriskobligationer med kort löptid Kundenkät Bo i Luxemburg Europas knutpunkt Christian Clausen utsedd till ordförande för iska bankföreningen Leading indicator, % OECD GDP, y/y change OECD leading indicator; y/y change Growth, % NORDEA Investment News mars/april

2 ledare Om du har läst övriga artiklar i detta nummer av Investment News har du kanske sett att vår tillgångsfördelning nu ligger på neutral både vad gäller obligationer och aktier. Detta innebär emellertid inte att vi blivit negativa, eller att vi inte har någon egentlig åsikt om den framtida utvecklingen. Rent allmänt ser vi faktiskt ganska positivt på aktier, i synnerhet amerikanska och europeiska aktier (länderna kring Medelhavet undantagna). Den ekonomiska tillväxten är visserligen svag, men vi tror att den håller i sig och detta talar för fortsatt börsuppgång, särskilt som det just nu finns väldigt mycket pengar i omlopp. Aktiekurserna har emellertid korrigerats en del den senaste tiden och marknaden är mycket nervös på grund av katastrofen i och krisen i Nordafrika och Mellanöstern. Det dröjer säkert innan vi når en lösning på dessa svåra situationer och därför är det klokt att vara lite försiktig, även om vi fortfarande tror på en positiv underliggande trend. Obligationsräntorna har stigit och avkastningskurvan har blivit brantare. Vi anser emellertid att inflationsoron är överdriven, inte minst för att det fortfarande finns överkapacitet i stora delar av ekonomin. Det kan innebära ljusa utsikter för obligationer. Men krisen i Mellanöstern och oron för en eventuell stegring av oljepriset ger fog för viss försiktighet. Vi anser visserligen att inflationsoron är överdriven på kort till medellång sikt, men ett är säkert: inflationen förblir ett hett ämne inom överskådlig framtid. I det här läget vill vi gärna passa på att berätta om vår nya räntefond Low Duration High Yield Bond Fund (se sidan 7). En kort räntefond som denna kan vara ett bra val nu eftersom den påverkas väldigt lite av inflationsrisken. Fonden förvaltas av MacKay Shields, som med framgång också förvaltat Nordea 1 High Yield Bond Fund i nästan tre år. I slutet av förra året skickade vi återigen ut en kundenkät till er. Många av er fyllde i enkäten och hjälpte oss därigenom att förstå hur vi kan förbättra vår service. Jag vill tacka för alla värdefulla synpunkter. Vi ska ta vara på dem och vidta åtgärder utifrån dem. Det har varit en mycket lång och kall vinter, åtminstone här i Luxemburg. Men nu ligger den efterlängtade förändringen i luften, och jag hoppas att ni alla får njuta av en riktigt fin vår. Vänliga hälsningar Jhon Mortensen nordea private banking investment news Redaktör: Nordea Bank S.A. P.O. Box 562 L-2015 Luxembourg Tel Fax Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Postfach CH-8034 Zürich Tel Fax Investment news är utgiven av Nordea S.A. och är godkänd av Nordea A/S, som är licensierat av SFA för att bedriva verksamhet i Storbritannien. Syftet med denna tidskrift är att endast ge generell information. Mekanisk, fotografisk eller annan reproduktion av materialet i delar eller i helhet är inte tillåten. Informationen ska inte i något fall uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande att investera i värdepapper som nämns häri. Materialet i denna tidskrift har hämtats från källor som anses tillförlitliga, men Nordea S.A. kan inte garantera att informationen är korrekt. Enheter i Nordeagruppen kan inneha långa eller korta positioner i de nämnda värdepappren eller inneha derivat som är kopplade till nämnda värdepapper. Enskilda individer anställda inom Nordeagruppen kan ha avvikande åsikter avseende rekommendationer eller påståenden som framförs i tidskriften. Nordea Bank S.A. R.C.S. Luxembourg no. B NORDEA Investment News mars/april 2010

3 översikt Sätter inflationen krokben för den globala tillväxten? När den folkliga protestvågen i Mellanöstern och Nordafrika nådde oljelandet Libyen förmörkades utsikterna för världsekonomin. Och läget blir knappast bättre av att inflationen har börjat spöka igen. Inflation är en mycket omdiskuterad term bland ekonomer, och den antar många olika former. Men inflation behöver inte alltid vara av ondo. Efterfrågeinflation, det vill säga att priset på varor och tjänster stiger på grund av att efterfrågan är större än utbudet, uppstår ofta när ekonomin växer och den behöver inte vara farlig om den hålls under kontroll. Efterfrågeinflation förekommer i dag i tillväxtländerna i Asien och Latinamerika. Med kostnadsinflation däremot menas prishöjningar som beror på höga kostnadsstegringar för företagen (i form av stigande löner och råvarupriser). I detta läge försöker många företag kompensera sig genom att höja priserna på sina varor. Kostnadsinflation kan hämma tillväxten eftersom prisnivån inte kan stiga hur högt som helst vid en viss punkt slutar konsumenterna helt enkelt att handla. Variationer på inflationstemat Utgör dagens inflation ett allvarligt hot mot industriländernas ekonomier? Här går åsikterna isär. Vissa analytiker menar att om inflationen tillåts galoppera iväg så kommer den att urholka köpkraften i ett läge när den ekonomiska återhämtningen fortfarande är sårbar. Andra menar att om man vidtar åtgärder för att tygla inflationen skulle man kväva den lilla efterfrågan som finns. Dessa två motsatta åsikter bottnar i två helt olika uppfattningar om vad inflation egentligen är. Man brukar skilja mellan två typer av inflation: KPI-inflation och kärninflation (underliggande inflation). Det vanligaste och mest kända måttet på inflation är förändringen i konsumentprisindex. Detta kallas också för KPI-inflation. För att få fram den underliggande inflationen, eller kärninflationen, rensar man bort vissa varor och tjänster, till exempel livsmedel och energi (läs olja). Detta kan verka enkelt, men det finns flera olika officiella mått på såväl KPI-inflation som kärninflation och det innebär att ekonomer, regeringar och centralbanker kan välja det mått som passar bäst för deras bedömning eller politik vid ett givet tillfälle. P/E De som anser att inflationen inte utgör ett hot mot den västerländska ekonomin utgår från att den underliggande inflationen är ganska stabil, även om KPI-inflationen stiger. Detta kanske stämmer % BNP-tillväxt just nu, men då bortser man från den ekonomiska skada som prisökningar på livsmedel och energi kan åstadkomma om de inte bromsas upp. När allt kommer omkring så bestäms inte livsmedels- och energipriserna av köpkraften utan av två faktorer som varken regeringar eller centralbanker rår över: vädret och geopolitiska överraskningar. Den industrialiserade, oljeberoende delen av världen är särskilt känslig för höga energipriser, eftersom de ofta påverkar hela ekonomin förr eller senare Germany A S&P 500 EPS ESTIMATES Hur man än vänder sig... Efter en följd av naturkatastrofer har livsmedelspriserna stigit till farligt höga nivåer enligt Världsbanken. Samtidigt har oljepriset pressats upp till den högsta nivån på över två år på grund av oro över att folkupproren i Mellanöstern och Nordafrika kan leda till minskat utbud. Om denna prisutveckling accelererar kan västländernas centralbanker hamna i ett mycket obehagligt dilemma: ska de successivt överge sin lågräntepolitik och istället börja bekämpa S&P 500, inflationen 12 month men forward då riskera P/E att kväva den spirande återhämtningen, eller ska de hålla fast vid de låga räntorna och hoppas att prisökningarna till slut mattas av? Centralbankerna balanserar verkligen på slak lina. Jan-03 Jan-05 Jan-07 Jan-09 Jan-11 NORDEA Investment News mars/april

4 obligationer och valutor ECB flaggar för räntehöjningar Enligt Maastricht-fördraget är ECB:s främsta uppgift att se till att inflationen ligger under 2 procent på medellång sikt. I dag ligger inflationen på 2,4 procent, arbetslösheten uppgår till 9,9 procent och räntorna på irländska, grekiska och portugisiska statsobligationer är rekordhöga. När ECB:s ordförande Jean-Claude Trichet uttalade sig efter förra veckans ECB-möte hade han två alternativ: antingen försöka dämpa inflationen med retorik, eller säga rent ut att nu är dags att höja räntan. Bonds 4 57% % 4% Jean-Claude Trichet valde att signalera att ECB sannolikt höjer räntan från dagens 1 procent i april, och han tillade att stark vaksamhet krävs just nu. Marknaden tolkade detta som en tydlig fingervisning om att ECB:s höjer sin styrränta vid nästa möte den 7 april. En så snar omläggning av räntepolitiken hade man inte räknat med, och många blev också överraskade över hur allvarligt ECB ser på de stigande inflationsförväntningarna. Bonds Vändningen är dock inte helt riskfri. I juli 2008 höjde ECB räntan till rekordhöga 4,25 procent för att bekämpa den högsta inflationen på 16 år. Men senare statistik visade att ekonomin faktiskt krympte just då, och 57% ECB lade om kursen tre månader senare. Men den här gången är situationen en annan. De nordliga EMUländerna tuffar på rätt bra och de behöver kanske en 16% 4 4% högre ränta så småningom. Men medlemsländerna runt Medelhavet klarar inte av en högre styrränta just nu. Förr eller senare borde dock ECB:s vaksamhet bli till nytta för obligationsmarknaden. Banken strävar ju efter att kontrollera inflationen och detta stödjer den längre delen av avkastningskurvan. Räntepapper Vi har sålt av räntepapper och andelen har gått från 10% övervikt till neutral, men vi har fortfarande en längre 16% genomsnittlig löptid än vårt index. För medelriskportföljer är andelen räntepapper drygt 40 procent, i stort sett oförändrad 5 med andra ord. Löptiden också är oförändrad och ligger på drygt 5 år, vilket är drygt ett år längre än indexet. 10-åriga spanska statsobligationer som vi nyligen köpte till våra diskretionära portföljer bidrar till den längre löptiden. Emerging Markets EUR GBP CHF I dag ligger vi på undervikt för statsobligationer, neutral för företagsobligationer med höga kreditbetyg och undervikt för bostadsobligationer där de flesta innehav utgörs av långa danska bostadsobligationer med 4 och 5 procents ränta som löper ut Valuta Vi behåller vårt långa innehav i dollar som ligger på runt 17,5 procent (för portföljer med medelstor risk) jämfört med 12,5 procent i jämförelseindex. Vi har ett neutralt innehav av schweizerfranc, strax under 5 procent. Detsamma gäller pundet där vi också är neutrala med ett innehav på 5 procent. Emerging Markets I Norden har vi en neutral andel norska och svenska kronor. Vi tror emellertid fortfarande att båda dessa valutor kan stärkas. 5 Finansiering För alla som har euro som basvaluta rekommenderar vi fortsatt euron som enda finansieringsvaluta. Placeringar lånefinansiering tendensprognos jämförelseindex avkastning & förväntningar SEK DKK EUR NOK Per den % EUR GBP CHF nu EUR/D 1,4150 EUR/GBP 0,8790 EUR/CHF 1,2925 EUR/JPY 115,00 EUR/DKK 7,4575 EUR/NOK 7,8900 EUR/SEK 8,9800 D/JPY 81,250 3 månaders prognos nu usa 10 år 3,40 3 månader 0,31 tyskland 10 år 3,27 3 månader 1,14 storbritannien 10 år 3,58 3 månader 0,82 3 månaders prognos nu sverige 10 år 3,34 3 månader 2,40 danmark 10 år 3,52 3 månader 1,31 norge 10 år 3,79 3 månader 2,62 3 månaders prognos 4 NORDEA Investment News mars/april 2010

5 Blandad bild % Germany A aktier Alltsedan senhösten har vi trott på en stigande börs, men i februari återgick vi till en mer neutral hållning. Grundförutsättningarna har visserligen inte försämrats, men vi anser att uppblåsta kurser och en överoptimistisk marknad bäddar för vinsthemtagningar. Sedan vi fattade vårt beslut att dra ner på aktierna har en allvarlig naturkatastrof drabbat (där vi redan tidigare minskat aktieinnehaven från övervikt till neutral). Samtidigt har en folklig protestvåg svept över oljeproducerande länder i Mellanöstern och Nordafrika och den har fått oljepriset att skjuta i höjden. Just nu är det omöjligt att säga hur allvarliga eller långvariga oroligheterna i dessa länder blir. Det vi däremot vet av gammal erfarenhet är att kraftiga och långvariga uppgångar i oljepriset slår hårt mot den ekonomiska tillväxten i industriländerna eftersom många av dem nettoimporterar olja. Nervösa tillväxtmarknader Hittills är det tillväxtmarknaderna som drabbats svårast. Det finns emellertid några få undantag, exempelvis Ryssland som tvärtom gynnas av ett högre oljepris. Enorma mängder kapital flödade in i tillväxtländerna under andra halvåret 2010, men nu har de geopolitiska oroligheterna, inflationsoro och stigande räntor fått många investerare att ta hem vinsterna. Vi har sedan en tid rekommenderat övervikt i aktier från tillväxtländer och trots det osäkra dagsläget så tror vi fortfarande att tillväxtmarknaderna är det bästa tipset för långsiktiga aktiesparare. De positiva faktorerna kvarstår I början av året tog vi fasta på tre faktorer som enligt vår mening kan dra upp börserna under För det första tror vi att P/E-talen kan bli högre. I Tyskland till exempel ligger DAX-indexet i dag på ett P/E-tal strax under 11, baserat på aktuella prognoser för Vi menar att detta är en attraktiv värdering. Om marknadens förtroende för Tysklands ekonomi stärks och prognoserna för 2011 ligger fast, så kan P/E-talet gå upp till vilket innebär att kurserna stiger mellan 10 och 20 procent. P/E Uppskattningar S&P 500 EPS ESTIMATES av S&P 500 EPS S&P 500, 12 month forward P/E Jan-03 Jan-05 Jan-07 Jan-09 Jan-11 För det andra så är det möjligt att allt fler aktörer överger obligationer och istället satsar på aktier. Under de senaste åren har både småsparare och institutionella investerare placerat stora summor på obligationsmarknaden. Nu när inflationsförväntningarna börjat stiga så lär en del av detta kapital återvända till börsen. Och för det tredje så kan företagsaffärerna börja ta fart igen. Under finanskrisen satsade de flesta företag på att stärka sin likviditetsbuffert och amortera sina skulder. Många företag lyckades med det. Men ett företag som sitter på för mycket kontanter när ekonomin växer får sämre avkastning, och det kan nu finnas ett stort intresse bland många företag att göra förvärv eller köpa tillbaka egna aktier, och om de gör slag i saken så ger det sannolikt börsen en skjuts. Dessa faktorer har visserligen hamnat i skymundan just nu, men de har inte försvunnit och vi tror att de kan bidra till en nytändning på börsen senare i år. Dessutom tror vi att den oro som för tillfället råder så småningom kan skapa fina köplägen för den långsiktiga aktiespararen. NORDEA Investment News mars/april

6 tillgångsfördelning Nordamerika 40% Europa Medelriskportfölj 40% 10% 10% NEUTRALA NIVÅER Aktier 17% 50% Obligationer 40% Kontanter 10% 17% 50% 50% 53% 53% REKOMMENDATIONER Norden Tillväxtmarknader Bonds Obligationer Bonds Aktier Kontanter Growth Markets Aktieportfölj NEUTRALA NIVÅER Europa (inkl. Norden) 60% Usa Tillväxtmarknader 10% Europa A Tillväxtmarknader Andelen aktier har minskats från övervikt till neutral och andelen räntepapper ligger kvar på neutral. Growth Markets Vi minskade övervikten i aktier genom att sälja vissa japanska och tyska innehav och samtidigt ta hem vinsten i dem. Vi satsar fortsatt på aktier från tillväxtländerna och uppväger detta med undervikt i europeiska aktier. Utsikterna för Europa har visserligen förbättrats, men det ser ännu bättre ut för A och tillväxtländerna. Vi har minskat vår strategiska övervikt i råvarusektorn. På räntesidan är vår genomsnittliga löptid fortfarande något längre än jämförelseindexet. Just nu har vi undervikt i statsobligationer och en blandning av obligationer med hög respektive låg risk. Andelen danska bostadsobligationer är överviktad och företagsobligationer är neutral. Vi har en liten undervikt i euro, detta för att kompensera för vår strategiska övervikt i valutor från olika tillväxtländer och en taktisk satsning på dollarn. Innehavet av schweizerfranc ligger kvar på neutral. 40% 17% 40% 10% 17% 10% 50% 50% 53% 53% Bonds Bonds Growth Markets Growth Markets Vi sänker insatsen en smula Uppgången på de etablerade aktiemarknaderna fortsatte under januari och februari. Aktiviteten var god och börserna präglades av optimism. I tillväxtländerna började kurserna däremot svänga mer, och stora kursfall noterades. Stigande råvarupriser ledde till stigande inflationsförväntningar, vilket i sin tur pressade upp de långa räntorna. I februari minskade vi andelen aktier från övervikt till neutral i våra medelriskportföljer eftersom avkastningspotentialen blivit sämre i förhållande till risken. Vi har varit med om en lång börsuppgång och optimismen är nu så hög att risken för besvikelser och kursfall har ökat, samtidigt som kraftigt stigande råvarupriser, högre räntor och stigande lönekostnader börjar tära på företagens vinstmarginaler. Men aktier är ändå det tillgångsslag som vi tror mest på, och vi höjer sannolikt aktieandelen igen när ett lämpligt tillfälle dyker upp. Det osäkra penningpolitiska läget kan pressa ner inte bara de långa räntorna utan också börskurserna, samtidigt som tillväxtländernas aktiemarknader riskerar att överhettas. I industriländerna har de penningpolitiska diskussionerna precis kommit igång efter ECB:s första signal om kommande räntehöjningar. I det här läget är det bäst att satsa på företagsobligationer eftersom företagens vinster och betalningsförmåga ökar. Den politiska oron i Mellanöstern och Nordafrika och tillväxtländernas stora efterfrågan på råvaror har pressat upp råvarupriserna. Det har medfört stigande KPI-inflation. I industriländerna är däremot det underliggande inflationstrycket dämpat för tillfället eftersom kostnaderna hålls nere av stor överskottskapacitet och hög arbetslöshet. Stigande råvarupriser kan faktiskt ge upphov till ett deflationstryck om inte lönerna ökar i samma takt. På valutamarknaden är kursrörelserna fortfarande kraftiga och tilltagande förväntningar om räntehöjningar stärker euron. Nordea bedömer emellertid att dollarn tar igen viss förlorad mark på medellång sikt. Eurons och schweizerfrancens värde i förhållande till varandra påverkas i stor utsträckning av arbetet med att lösa den europeiska skuldkrisen. Tillväxtländernas valutor bärs alltjämt av deras goda ekonomiska förutsättningar. 6 NORDEA Investment News mars/april 2010

7 nordeanyheter Ny räntefond som placerar i högriskobligationer med kort löptid Om du tror att räntorna kommer att stiga och vill satsa på högriskobligationer men samtidigt minska såväl ränte- som inflationsrisken med korta löptider så är Nordeas nya räntefond något för dig. Low Duration High Yield Bond Fund förvaltas av MacKay Shields i New York. Fonden startade 3 mars och den ingår i fondbolaget Nordea 1. Fonden placerar sina medel i räntebärande värde papper med en genomsnittlig duration på under ett år, vilket innebär att ränterisken begränsas. Utöver högriskobligationer med korta löptider innehåller fonden också obligationer med längre löptider (så att fonden har chans till högre avkastning om räntan på högriskobligationer skulle falla) som kombineras med blankning av amerikanska statsskuldväxelterminer. Fonden har också en del kontanter och likvida medel. När insättningar görs i fonden placerar förvaltaren de nya medlen på det lämpligaste sättet med hänsyn till det aktuella marknadsläget. Om vi tittar på förhållandet mellan risk och avkastning så ligger högriskobligationer någonstans mellan aktier och statsobligationer. Högriskobligationer är ett bra alternativ för sparare som vill ha en högre avkastning än vad statsobligationer kan erbjuda, men som samtidigt inte vill ta den risk som förknippas med aktier. De korta löptiderna och inriktningen på högriskobligationer är intressant sett till dagens marknadsläge. Mackay Shields MacKay Shields har många års erfarenhet av kapitalförvaltning och en gedigen meritlista. Företaget grundades 1938 och vuxit stadigt under årens lopp. MacKay Shields registrerades som placeringsrådgivare 1969 och alltsedan dess har företaget breddat sitt tjänsteutbud. I dag förvaltar MacKay Shields såväl amerikanska och internationella aktie- och räntefonder. MacKay Shields har arbetat med amerikanska högriskobligationer med korta löptider sedan Under de senaste åren har MacKay Shields förvaltare av amerikanska högriskobligationer uppnått en imponerande utveckling för Nordea 1 High Yield Bond Fund, som i slutet av februari 2011 hade en fondförmögenhet på över 1,3 miljarder dollar. Dan Roberts, Fund manager Kundenkät De senaste tre åren har Nordea Bank S.A. genomfört en kundenkät som ett led i vårt förbättringsarbete. Enkäten handlar om vårt bemötande samt våra tjänster och produkter. Alla svar är anonyma och enkäten kan fyllas i antingen på internet eller på ett tryckt formulär. Fler kunder än någonsin tog sig tid att svara på fjolårets enkät. Det är viktigt att vi får in många svar. Ju fler av er som svarar, desto bättre bild ger enkäten av vad ni tycker och dessutom får vi in fler förslag på förbättringar eller nya produkter. Fjolårets enkät visade att ni blivit nöjdare med oss vi fick faktiskt vårt bästa betyg någonsin. Vi gläder oss mycket över detta eftersom det tyder på att ni uppskattat fjolårets produktnyheter och andra förändringar. Vi vill tacka alla som tog sig tid att fylla i enkäten. Alla svar utvärderas och det är vår ambition att genomföra de förändringar som krävs för att ni ska bli ännu nöjdare. Nästa kundenkät genomförs i slutet av året. NORDEA Investment News mars/april

8 nordeanyheter Bo i Luxemburg Europas knutpunkt Luxemburg är ett litet speciellt EU-land på många sätt. Här bor människor med många olika nationaliteter och det är väldigt lätt för utlänningar att göra sig hemmastadda. Konserthuset i Luxemburg Över 40 procent av Luxemburgs befolkning är födda i ett annat land. I staden Luxemburg är andelen utlandsfödda ännu högre, över 60 procent, men ändå är kulturkrockar ett okänt fenomen här. Enligt en mätning av Mercer Consulting är staden Luxemburg en av världens tryggaste, och landet har en levnadsstandard som är bland de högsta inte bara i Europa utan också av alla industriländer (i livskvalitetsindexet för 2010 som publicerades i International Living Magazine är Luxemburg nummer 6 av 194 länder). Flytta till Luxemburg Den allmänna uppfattningen bland dem som flyttat till Luxemburg från ett annat land är att det är lätt att göra sig hemmastadd här. Franska, tyska och luxemburgska är landets officiella språk och 75 procent av den inhemska befolkningen talar engelska. Allt du behöver för att registrera dig och få uppehållstillstånd är att visa upp ett köpe- eller hyreskontrakt för en bostad och en kopia av ditt anställningsavtal. Om du inte arbetar måste din bank lämna ett intyg om att du har tillräckligt stora inkomster för att kunna försörja dig. När du har registrerat dig och flyttat till Luxemburg räknas du som skattemässigt bosatt i Luxem- burg. För att förbli skattemässigt bosatt i Luxemburg krävs att du har ett hem eller en hemvist här, eller att du bor i landet minst sex månader om året. Ett gynnsamt skattesystem Som skattemässigt bosatt i Luxemburg betalar du luxemburgsk inkomstskatt på alla dina inkomster, oavsett varifrån de kommer. I tabellen nedan tar vi upp de viktigaste skattesatserna. Men det är inte bara inkomstskatten som ligger på mycket gynnsamma nivåer i Luxemburg. Flera andra skatter är mycket förmånliga här. Luxemburg har också en rad avtal med andra länder som förhindrar dubbelbeskattning. De viktigaste skattesatserna i Luxemburg Skatt på förvärvs- och pensionsinkomst Skatt på ränteinkomster Skatt på utdelningar Skatt på realisationsvinster från värdepapper Förmögenhetsskatt Arvsskatt Gåvoskatt Progressiv skatt upp till 38 procent flera avdragsmöjligheter finns 10 procent källskatt 50 procent av bruttoutdelningar är skattebefriade (effektiv skatt < 20 procent) Helt skattebefriade, förutsatt att man äger värdepappren i mer än sex månader Ingen förmögenhetsskatt Ingen arvsskatt inom familjen Ingen gåvoskatt på gåvor som ges hand-till-hand" Christian Clausen utsedd till ordförande för iska bankföreningen Christian Clausen har i egenskap av representant för Nordea och Svenska bankföreningen utsetts till ordförande för iska bankföreningen (EBF) för de kommande två åren. Det innebär att han företräder alla europeiska banker i diskussioner med europeiska och nationella myndigheter och beslutsfattare i frågor som gäller banksektorns framtida utveckling. Jag känner mig hedrad av det förtroende som styrelsen för EBF och de europeiska bankerna visar mig och Nordea, säger Christian Clausen. Tillsammans står vi inför några mycket inspirerande och utmanande uppgifter under de kommande åren. EBF har en central roll att spela i den regleringsprocess som påverkar banksektorns grundförutsättningar. Vi måste också jobba hårt för att 8 NORDEA Investment News mars/april 2010 förbättra förtroendet för bankerna, hos allmänheten och kunderna såväl som hos politiker och myndigheter. EBF och dess ordförande blir viktiga aktörer nu när de nya regelverken för banker och finansinstitut håller på att slutföras, regelverk som ställer högre krav på de europeiska bankernas lönsamhet, kapital och likviditet. Det är ingen slump att uppdraget gått till Christian Clausen. Han är en ansedd bankman, en man med erfarenhet och engagemang som styr över den största finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. Under hans ledning har Nordea blivit ett verkligt paneuropeiskt finansinstitut.

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember -1.5 #88 - DECEMBER 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter 18 månader senare dagbok från finanskrisen Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember 2008 En placering som fungerar, även på dagens kärva

Läs mer

Marknadsnytt NORDEANYHETER

Marknadsnytt NORDEANYHETER NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 9 MAJ / JUNI 2 Marknadsnytt Mot bakgrund av den senaste tidens marknadsoro, framför allt på valutamarknaden, har vi gjort ett antal ändringar i vår

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Ekonomiska Utsikter Januari 2009

Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Innehåll Tabellsamling Nyckeltal... 6 Räntor... 7 Valutor... 7 Översikt och Finland ÖVERSIKT Ekonomin i en djup recession, men det ljusnar vid horisonten... 4 FINLAND

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Så gick det för Sverige under krisåret

Så gick det för Sverige under krisåret Så gick det för Sverige under krisåret Det är fortfarande en grå morgon för svensk ekonomi. Efter att krisen var ett faktum i slutet av 2008 låg ett av de tyngsta åren någonsin framför oss. Nu är krisen

Läs mer

Placeringsstrategi. Vår

Placeringsstrategi. Vår 2012 Placeringsstrategi Vår Innehållsförteckning Innehållsförteckning... - 1 - Centrala antaganden om världsekonomins utveckling... - 2 - och centrala antaganden om finansmarknadens utveckling... - 3

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 1/2008. Finansiell stabilitet 2008:1 2008-06-03

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 1/2008. Finansiell stabilitet 2008:1 2008-06-03 SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING 1 Finansiell stabilitet 28:1 28-6-3 2 Innehåll SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FÖRORD 5 3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV FINANSIELL STABILITET 7 FINANSIELLA MARKNADER

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer