Marknadsnytt. Nordeanyheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsnytt. Nordeanyheter"

Transkript

1 nordea international private banking Investmentnews nr 97 Mars/april 2011 Marknadsnytt Naturkatastrofen i, oroligheterna i Nordafrika och ett stigande inflationstryck har tvingat oss att bli försiktigare i vår tillgångsfördelning. Just nu ligger vi på neutral för alla tillgångsslag, och vi har successivt minskat vår övervikt i såväl obligationer som aktier sedan det senaste numret av Investment News. Översikt Återhämtningen i världsekonomin hotas av stigande priser, särskilt på livsmedel och energi. Den här prisutvecklingen ökar inflationstrycket och kan tvinga centralbankerna att strama åt sin penningpolitik tidigare än vad de skulle ha önskat. Detta är ett hot mot den svaga återhämtningen i de tunga västerländska ekonomierna. Tyskland klarar sig nog ganska bra, men det kan bli kämpigt för övriga Europa och A. Tillväxtländerna i Asien fortsätter att dra upp tillväxten, medan står och stampar. Valuta Vi har fortsatt övervikt i dollar. Det spekuleras om stigande räntor i euroområdet (och Storbritannien), men vi räknar ändå med att dollarn stärks mot euron under året. För alla som har euro som basvaluta fortsätter vi att rekommendera euron som enda finansieringsvaluta. Obligationer Ljusare tillväxtprognoser och ökad inflationsoro har pressat upp räntorna. Men marknaden har till stor del redan räknat in centralbankernas förväntade räntehöjningar. Vi tror fortfarande mest på högriskobligationer och vi har för närvarande undervikt i statsobligationer. Vi har en neutral andel företagsobligationer och övervikt i bostadsobligationer, spekulativa obligationer och obligationer från tillväxtländer. Vår löptid ligger en bra bit ovanför jämförelseindexets. Aktier Efter tre månader med övervikt ligger andelen aktier nu på neutral och det med god marginal. Vi hade faktiskt börjat sälja av aktier redan innan folkupproren började i Mellanöstern och Nordafrika när flera sentimentindikatorer började antyda att det snart kunde bli dags för vinsthemtagning och börsnedgång. Om vi tittar på den geografiska fördelningen så har vi undervikt i europeiska aktier (Storbritannien ej medräknat), övervikt i aktier från tillväxtländer och Norden, och vi ligger på neutral för, Storbritannien och A. De sektorer som vi tror mest på just nu är råvaror, industri och finans. De sektorer vi tror minst på är sällanköpsvaror och kraftförsörjning. Jørgen Jakobsen Chief Strategist Nordea Bank S.A. Nordeanyheter OECD:s ledande indikatorer & OECD-tillväxt OECD leading indicator & OECD growth 15 6 Ny räntefond som placerar i högriskobligationer med kort löptid Kundenkät Bo i Luxemburg Europas knutpunkt Christian Clausen utsedd till ordförande för iska bankföreningen Leading indicator, % OECD GDP, y/y change OECD leading indicator; y/y change Growth, % NORDEA Investment News mars/april

2 ledare Om du har läst övriga artiklar i detta nummer av Investment News har du kanske sett att vår tillgångsfördelning nu ligger på neutral både vad gäller obligationer och aktier. Detta innebär emellertid inte att vi blivit negativa, eller att vi inte har någon egentlig åsikt om den framtida utvecklingen. Rent allmänt ser vi faktiskt ganska positivt på aktier, i synnerhet amerikanska och europeiska aktier (länderna kring Medelhavet undantagna). Den ekonomiska tillväxten är visserligen svag, men vi tror att den håller i sig och detta talar för fortsatt börsuppgång, särskilt som det just nu finns väldigt mycket pengar i omlopp. Aktiekurserna har emellertid korrigerats en del den senaste tiden och marknaden är mycket nervös på grund av katastrofen i och krisen i Nordafrika och Mellanöstern. Det dröjer säkert innan vi når en lösning på dessa svåra situationer och därför är det klokt att vara lite försiktig, även om vi fortfarande tror på en positiv underliggande trend. Obligationsräntorna har stigit och avkastningskurvan har blivit brantare. Vi anser emellertid att inflationsoron är överdriven, inte minst för att det fortfarande finns överkapacitet i stora delar av ekonomin. Det kan innebära ljusa utsikter för obligationer. Men krisen i Mellanöstern och oron för en eventuell stegring av oljepriset ger fog för viss försiktighet. Vi anser visserligen att inflationsoron är överdriven på kort till medellång sikt, men ett är säkert: inflationen förblir ett hett ämne inom överskådlig framtid. I det här läget vill vi gärna passa på att berätta om vår nya räntefond Low Duration High Yield Bond Fund (se sidan 7). En kort räntefond som denna kan vara ett bra val nu eftersom den påverkas väldigt lite av inflationsrisken. Fonden förvaltas av MacKay Shields, som med framgång också förvaltat Nordea 1 High Yield Bond Fund i nästan tre år. I slutet av förra året skickade vi återigen ut en kundenkät till er. Många av er fyllde i enkäten och hjälpte oss därigenom att förstå hur vi kan förbättra vår service. Jag vill tacka för alla värdefulla synpunkter. Vi ska ta vara på dem och vidta åtgärder utifrån dem. Det har varit en mycket lång och kall vinter, åtminstone här i Luxemburg. Men nu ligger den efterlängtade förändringen i luften, och jag hoppas att ni alla får njuta av en riktigt fin vår. Vänliga hälsningar Jhon Mortensen nordea private banking investment news Redaktör: Nordea Bank S.A. P.O. Box 562 L-2015 Luxembourg Tel Fax Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Postfach CH-8034 Zürich Tel Fax Investment news är utgiven av Nordea S.A. och är godkänd av Nordea A/S, som är licensierat av SFA för att bedriva verksamhet i Storbritannien. Syftet med denna tidskrift är att endast ge generell information. Mekanisk, fotografisk eller annan reproduktion av materialet i delar eller i helhet är inte tillåten. Informationen ska inte i något fall uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande att investera i värdepapper som nämns häri. Materialet i denna tidskrift har hämtats från källor som anses tillförlitliga, men Nordea S.A. kan inte garantera att informationen är korrekt. Enheter i Nordeagruppen kan inneha långa eller korta positioner i de nämnda värdepappren eller inneha derivat som är kopplade till nämnda värdepapper. Enskilda individer anställda inom Nordeagruppen kan ha avvikande åsikter avseende rekommendationer eller påståenden som framförs i tidskriften. Nordea Bank S.A. R.C.S. Luxembourg no. B NORDEA Investment News mars/april 2010

3 översikt Sätter inflationen krokben för den globala tillväxten? När den folkliga protestvågen i Mellanöstern och Nordafrika nådde oljelandet Libyen förmörkades utsikterna för världsekonomin. Och läget blir knappast bättre av att inflationen har börjat spöka igen. Inflation är en mycket omdiskuterad term bland ekonomer, och den antar många olika former. Men inflation behöver inte alltid vara av ondo. Efterfrågeinflation, det vill säga att priset på varor och tjänster stiger på grund av att efterfrågan är större än utbudet, uppstår ofta när ekonomin växer och den behöver inte vara farlig om den hålls under kontroll. Efterfrågeinflation förekommer i dag i tillväxtländerna i Asien och Latinamerika. Med kostnadsinflation däremot menas prishöjningar som beror på höga kostnadsstegringar för företagen (i form av stigande löner och råvarupriser). I detta läge försöker många företag kompensera sig genom att höja priserna på sina varor. Kostnadsinflation kan hämma tillväxten eftersom prisnivån inte kan stiga hur högt som helst vid en viss punkt slutar konsumenterna helt enkelt att handla. Variationer på inflationstemat Utgör dagens inflation ett allvarligt hot mot industriländernas ekonomier? Här går åsikterna isär. Vissa analytiker menar att om inflationen tillåts galoppera iväg så kommer den att urholka köpkraften i ett läge när den ekonomiska återhämtningen fortfarande är sårbar. Andra menar att om man vidtar åtgärder för att tygla inflationen skulle man kväva den lilla efterfrågan som finns. Dessa två motsatta åsikter bottnar i två helt olika uppfattningar om vad inflation egentligen är. Man brukar skilja mellan två typer av inflation: KPI-inflation och kärninflation (underliggande inflation). Det vanligaste och mest kända måttet på inflation är förändringen i konsumentprisindex. Detta kallas också för KPI-inflation. För att få fram den underliggande inflationen, eller kärninflationen, rensar man bort vissa varor och tjänster, till exempel livsmedel och energi (läs olja). Detta kan verka enkelt, men det finns flera olika officiella mått på såväl KPI-inflation som kärninflation och det innebär att ekonomer, regeringar och centralbanker kan välja det mått som passar bäst för deras bedömning eller politik vid ett givet tillfälle. P/E De som anser att inflationen inte utgör ett hot mot den västerländska ekonomin utgår från att den underliggande inflationen är ganska stabil, även om KPI-inflationen stiger. Detta kanske stämmer % BNP-tillväxt just nu, men då bortser man från den ekonomiska skada som prisökningar på livsmedel och energi kan åstadkomma om de inte bromsas upp. När allt kommer omkring så bestäms inte livsmedels- och energipriserna av köpkraften utan av två faktorer som varken regeringar eller centralbanker rår över: vädret och geopolitiska överraskningar. Den industrialiserade, oljeberoende delen av världen är särskilt känslig för höga energipriser, eftersom de ofta påverkar hela ekonomin förr eller senare Germany A S&P 500 EPS ESTIMATES Hur man än vänder sig... Efter en följd av naturkatastrofer har livsmedelspriserna stigit till farligt höga nivåer enligt Världsbanken. Samtidigt har oljepriset pressats upp till den högsta nivån på över två år på grund av oro över att folkupproren i Mellanöstern och Nordafrika kan leda till minskat utbud. Om denna prisutveckling accelererar kan västländernas centralbanker hamna i ett mycket obehagligt dilemma: ska de successivt överge sin lågräntepolitik och istället börja bekämpa S&P 500, inflationen 12 month men forward då riskera P/E att kväva den spirande återhämtningen, eller ska de hålla fast vid de låga räntorna och hoppas att prisökningarna till slut mattas av? Centralbankerna balanserar verkligen på slak lina. Jan-03 Jan-05 Jan-07 Jan-09 Jan-11 NORDEA Investment News mars/april

4 obligationer och valutor ECB flaggar för räntehöjningar Enligt Maastricht-fördraget är ECB:s främsta uppgift att se till att inflationen ligger under 2 procent på medellång sikt. I dag ligger inflationen på 2,4 procent, arbetslösheten uppgår till 9,9 procent och räntorna på irländska, grekiska och portugisiska statsobligationer är rekordhöga. När ECB:s ordförande Jean-Claude Trichet uttalade sig efter förra veckans ECB-möte hade han två alternativ: antingen försöka dämpa inflationen med retorik, eller säga rent ut att nu är dags att höja räntan. Bonds 4 57% % 4% Jean-Claude Trichet valde att signalera att ECB sannolikt höjer räntan från dagens 1 procent i april, och han tillade att stark vaksamhet krävs just nu. Marknaden tolkade detta som en tydlig fingervisning om att ECB:s höjer sin styrränta vid nästa möte den 7 april. En så snar omläggning av räntepolitiken hade man inte räknat med, och många blev också överraskade över hur allvarligt ECB ser på de stigande inflationsförväntningarna. Bonds Vändningen är dock inte helt riskfri. I juli 2008 höjde ECB räntan till rekordhöga 4,25 procent för att bekämpa den högsta inflationen på 16 år. Men senare statistik visade att ekonomin faktiskt krympte just då, och 57% ECB lade om kursen tre månader senare. Men den här gången är situationen en annan. De nordliga EMUländerna tuffar på rätt bra och de behöver kanske en 16% 4 4% högre ränta så småningom. Men medlemsländerna runt Medelhavet klarar inte av en högre styrränta just nu. Förr eller senare borde dock ECB:s vaksamhet bli till nytta för obligationsmarknaden. Banken strävar ju efter att kontrollera inflationen och detta stödjer den längre delen av avkastningskurvan. Räntepapper Vi har sålt av räntepapper och andelen har gått från 10% övervikt till neutral, men vi har fortfarande en längre 16% genomsnittlig löptid än vårt index. För medelriskportföljer är andelen räntepapper drygt 40 procent, i stort sett oförändrad 5 med andra ord. Löptiden också är oförändrad och ligger på drygt 5 år, vilket är drygt ett år längre än indexet. 10-åriga spanska statsobligationer som vi nyligen köpte till våra diskretionära portföljer bidrar till den längre löptiden. Emerging Markets EUR GBP CHF I dag ligger vi på undervikt för statsobligationer, neutral för företagsobligationer med höga kreditbetyg och undervikt för bostadsobligationer där de flesta innehav utgörs av långa danska bostadsobligationer med 4 och 5 procents ränta som löper ut Valuta Vi behåller vårt långa innehav i dollar som ligger på runt 17,5 procent (för portföljer med medelstor risk) jämfört med 12,5 procent i jämförelseindex. Vi har ett neutralt innehav av schweizerfranc, strax under 5 procent. Detsamma gäller pundet där vi också är neutrala med ett innehav på 5 procent. Emerging Markets I Norden har vi en neutral andel norska och svenska kronor. Vi tror emellertid fortfarande att båda dessa valutor kan stärkas. 5 Finansiering För alla som har euro som basvaluta rekommenderar vi fortsatt euron som enda finansieringsvaluta. Placeringar lånefinansiering tendensprognos jämförelseindex avkastning & förväntningar SEK DKK EUR NOK Per den % EUR GBP CHF nu EUR/D 1,4150 EUR/GBP 0,8790 EUR/CHF 1,2925 EUR/JPY 115,00 EUR/DKK 7,4575 EUR/NOK 7,8900 EUR/SEK 8,9800 D/JPY 81,250 3 månaders prognos nu usa 10 år 3,40 3 månader 0,31 tyskland 10 år 3,27 3 månader 1,14 storbritannien 10 år 3,58 3 månader 0,82 3 månaders prognos nu sverige 10 år 3,34 3 månader 2,40 danmark 10 år 3,52 3 månader 1,31 norge 10 år 3,79 3 månader 2,62 3 månaders prognos 4 NORDEA Investment News mars/april 2010

5 Blandad bild % Germany A aktier Alltsedan senhösten har vi trott på en stigande börs, men i februari återgick vi till en mer neutral hållning. Grundförutsättningarna har visserligen inte försämrats, men vi anser att uppblåsta kurser och en överoptimistisk marknad bäddar för vinsthemtagningar. Sedan vi fattade vårt beslut att dra ner på aktierna har en allvarlig naturkatastrof drabbat (där vi redan tidigare minskat aktieinnehaven från övervikt till neutral). Samtidigt har en folklig protestvåg svept över oljeproducerande länder i Mellanöstern och Nordafrika och den har fått oljepriset att skjuta i höjden. Just nu är det omöjligt att säga hur allvarliga eller långvariga oroligheterna i dessa länder blir. Det vi däremot vet av gammal erfarenhet är att kraftiga och långvariga uppgångar i oljepriset slår hårt mot den ekonomiska tillväxten i industriländerna eftersom många av dem nettoimporterar olja. Nervösa tillväxtmarknader Hittills är det tillväxtmarknaderna som drabbats svårast. Det finns emellertid några få undantag, exempelvis Ryssland som tvärtom gynnas av ett högre oljepris. Enorma mängder kapital flödade in i tillväxtländerna under andra halvåret 2010, men nu har de geopolitiska oroligheterna, inflationsoro och stigande räntor fått många investerare att ta hem vinsterna. Vi har sedan en tid rekommenderat övervikt i aktier från tillväxtländer och trots det osäkra dagsläget så tror vi fortfarande att tillväxtmarknaderna är det bästa tipset för långsiktiga aktiesparare. De positiva faktorerna kvarstår I början av året tog vi fasta på tre faktorer som enligt vår mening kan dra upp börserna under För det första tror vi att P/E-talen kan bli högre. I Tyskland till exempel ligger DAX-indexet i dag på ett P/E-tal strax under 11, baserat på aktuella prognoser för Vi menar att detta är en attraktiv värdering. Om marknadens förtroende för Tysklands ekonomi stärks och prognoserna för 2011 ligger fast, så kan P/E-talet gå upp till vilket innebär att kurserna stiger mellan 10 och 20 procent. P/E Uppskattningar S&P 500 EPS ESTIMATES av S&P 500 EPS S&P 500, 12 month forward P/E Jan-03 Jan-05 Jan-07 Jan-09 Jan-11 För det andra så är det möjligt att allt fler aktörer överger obligationer och istället satsar på aktier. Under de senaste åren har både småsparare och institutionella investerare placerat stora summor på obligationsmarknaden. Nu när inflationsförväntningarna börjat stiga så lär en del av detta kapital återvända till börsen. Och för det tredje så kan företagsaffärerna börja ta fart igen. Under finanskrisen satsade de flesta företag på att stärka sin likviditetsbuffert och amortera sina skulder. Många företag lyckades med det. Men ett företag som sitter på för mycket kontanter när ekonomin växer får sämre avkastning, och det kan nu finnas ett stort intresse bland många företag att göra förvärv eller köpa tillbaka egna aktier, och om de gör slag i saken så ger det sannolikt börsen en skjuts. Dessa faktorer har visserligen hamnat i skymundan just nu, men de har inte försvunnit och vi tror att de kan bidra till en nytändning på börsen senare i år. Dessutom tror vi att den oro som för tillfället råder så småningom kan skapa fina köplägen för den långsiktiga aktiespararen. NORDEA Investment News mars/april

6 tillgångsfördelning Nordamerika 40% Europa Medelriskportfölj 40% 10% 10% NEUTRALA NIVÅER Aktier 17% 50% Obligationer 40% Kontanter 10% 17% 50% 50% 53% 53% REKOMMENDATIONER Norden Tillväxtmarknader Bonds Obligationer Bonds Aktier Kontanter Growth Markets Aktieportfölj NEUTRALA NIVÅER Europa (inkl. Norden) 60% Usa Tillväxtmarknader 10% Europa A Tillväxtmarknader Andelen aktier har minskats från övervikt till neutral och andelen räntepapper ligger kvar på neutral. Growth Markets Vi minskade övervikten i aktier genom att sälja vissa japanska och tyska innehav och samtidigt ta hem vinsten i dem. Vi satsar fortsatt på aktier från tillväxtländerna och uppväger detta med undervikt i europeiska aktier. Utsikterna för Europa har visserligen förbättrats, men det ser ännu bättre ut för A och tillväxtländerna. Vi har minskat vår strategiska övervikt i råvarusektorn. På räntesidan är vår genomsnittliga löptid fortfarande något längre än jämförelseindexet. Just nu har vi undervikt i statsobligationer och en blandning av obligationer med hög respektive låg risk. Andelen danska bostadsobligationer är överviktad och företagsobligationer är neutral. Vi har en liten undervikt i euro, detta för att kompensera för vår strategiska övervikt i valutor från olika tillväxtländer och en taktisk satsning på dollarn. Innehavet av schweizerfranc ligger kvar på neutral. 40% 17% 40% 10% 17% 10% 50% 50% 53% 53% Bonds Bonds Growth Markets Growth Markets Vi sänker insatsen en smula Uppgången på de etablerade aktiemarknaderna fortsatte under januari och februari. Aktiviteten var god och börserna präglades av optimism. I tillväxtländerna började kurserna däremot svänga mer, och stora kursfall noterades. Stigande råvarupriser ledde till stigande inflationsförväntningar, vilket i sin tur pressade upp de långa räntorna. I februari minskade vi andelen aktier från övervikt till neutral i våra medelriskportföljer eftersom avkastningspotentialen blivit sämre i förhållande till risken. Vi har varit med om en lång börsuppgång och optimismen är nu så hög att risken för besvikelser och kursfall har ökat, samtidigt som kraftigt stigande råvarupriser, högre räntor och stigande lönekostnader börjar tära på företagens vinstmarginaler. Men aktier är ändå det tillgångsslag som vi tror mest på, och vi höjer sannolikt aktieandelen igen när ett lämpligt tillfälle dyker upp. Det osäkra penningpolitiska läget kan pressa ner inte bara de långa räntorna utan också börskurserna, samtidigt som tillväxtländernas aktiemarknader riskerar att överhettas. I industriländerna har de penningpolitiska diskussionerna precis kommit igång efter ECB:s första signal om kommande räntehöjningar. I det här läget är det bäst att satsa på företagsobligationer eftersom företagens vinster och betalningsförmåga ökar. Den politiska oron i Mellanöstern och Nordafrika och tillväxtländernas stora efterfrågan på råvaror har pressat upp råvarupriserna. Det har medfört stigande KPI-inflation. I industriländerna är däremot det underliggande inflationstrycket dämpat för tillfället eftersom kostnaderna hålls nere av stor överskottskapacitet och hög arbetslöshet. Stigande råvarupriser kan faktiskt ge upphov till ett deflationstryck om inte lönerna ökar i samma takt. På valutamarknaden är kursrörelserna fortfarande kraftiga och tilltagande förväntningar om räntehöjningar stärker euron. Nordea bedömer emellertid att dollarn tar igen viss förlorad mark på medellång sikt. Eurons och schweizerfrancens värde i förhållande till varandra påverkas i stor utsträckning av arbetet med att lösa den europeiska skuldkrisen. Tillväxtländernas valutor bärs alltjämt av deras goda ekonomiska förutsättningar. 6 NORDEA Investment News mars/april 2010

7 nordeanyheter Ny räntefond som placerar i högriskobligationer med kort löptid Om du tror att räntorna kommer att stiga och vill satsa på högriskobligationer men samtidigt minska såväl ränte- som inflationsrisken med korta löptider så är Nordeas nya räntefond något för dig. Low Duration High Yield Bond Fund förvaltas av MacKay Shields i New York. Fonden startade 3 mars och den ingår i fondbolaget Nordea 1. Fonden placerar sina medel i räntebärande värde papper med en genomsnittlig duration på under ett år, vilket innebär att ränterisken begränsas. Utöver högriskobligationer med korta löptider innehåller fonden också obligationer med längre löptider (så att fonden har chans till högre avkastning om räntan på högriskobligationer skulle falla) som kombineras med blankning av amerikanska statsskuldväxelterminer. Fonden har också en del kontanter och likvida medel. När insättningar görs i fonden placerar förvaltaren de nya medlen på det lämpligaste sättet med hänsyn till det aktuella marknadsläget. Om vi tittar på förhållandet mellan risk och avkastning så ligger högriskobligationer någonstans mellan aktier och statsobligationer. Högriskobligationer är ett bra alternativ för sparare som vill ha en högre avkastning än vad statsobligationer kan erbjuda, men som samtidigt inte vill ta den risk som förknippas med aktier. De korta löptiderna och inriktningen på högriskobligationer är intressant sett till dagens marknadsläge. Mackay Shields MacKay Shields har många års erfarenhet av kapitalförvaltning och en gedigen meritlista. Företaget grundades 1938 och vuxit stadigt under årens lopp. MacKay Shields registrerades som placeringsrådgivare 1969 och alltsedan dess har företaget breddat sitt tjänsteutbud. I dag förvaltar MacKay Shields såväl amerikanska och internationella aktie- och räntefonder. MacKay Shields har arbetat med amerikanska högriskobligationer med korta löptider sedan Under de senaste åren har MacKay Shields förvaltare av amerikanska högriskobligationer uppnått en imponerande utveckling för Nordea 1 High Yield Bond Fund, som i slutet av februari 2011 hade en fondförmögenhet på över 1,3 miljarder dollar. Dan Roberts, Fund manager Kundenkät De senaste tre åren har Nordea Bank S.A. genomfört en kundenkät som ett led i vårt förbättringsarbete. Enkäten handlar om vårt bemötande samt våra tjänster och produkter. Alla svar är anonyma och enkäten kan fyllas i antingen på internet eller på ett tryckt formulär. Fler kunder än någonsin tog sig tid att svara på fjolårets enkät. Det är viktigt att vi får in många svar. Ju fler av er som svarar, desto bättre bild ger enkäten av vad ni tycker och dessutom får vi in fler förslag på förbättringar eller nya produkter. Fjolårets enkät visade att ni blivit nöjdare med oss vi fick faktiskt vårt bästa betyg någonsin. Vi gläder oss mycket över detta eftersom det tyder på att ni uppskattat fjolårets produktnyheter och andra förändringar. Vi vill tacka alla som tog sig tid att fylla i enkäten. Alla svar utvärderas och det är vår ambition att genomföra de förändringar som krävs för att ni ska bli ännu nöjdare. Nästa kundenkät genomförs i slutet av året. NORDEA Investment News mars/april

8 nordeanyheter Bo i Luxemburg Europas knutpunkt Luxemburg är ett litet speciellt EU-land på många sätt. Här bor människor med många olika nationaliteter och det är väldigt lätt för utlänningar att göra sig hemmastadda. Konserthuset i Luxemburg Över 40 procent av Luxemburgs befolkning är födda i ett annat land. I staden Luxemburg är andelen utlandsfödda ännu högre, över 60 procent, men ändå är kulturkrockar ett okänt fenomen här. Enligt en mätning av Mercer Consulting är staden Luxemburg en av världens tryggaste, och landet har en levnadsstandard som är bland de högsta inte bara i Europa utan också av alla industriländer (i livskvalitetsindexet för 2010 som publicerades i International Living Magazine är Luxemburg nummer 6 av 194 länder). Flytta till Luxemburg Den allmänna uppfattningen bland dem som flyttat till Luxemburg från ett annat land är att det är lätt att göra sig hemmastadd här. Franska, tyska och luxemburgska är landets officiella språk och 75 procent av den inhemska befolkningen talar engelska. Allt du behöver för att registrera dig och få uppehållstillstånd är att visa upp ett köpe- eller hyreskontrakt för en bostad och en kopia av ditt anställningsavtal. Om du inte arbetar måste din bank lämna ett intyg om att du har tillräckligt stora inkomster för att kunna försörja dig. När du har registrerat dig och flyttat till Luxemburg räknas du som skattemässigt bosatt i Luxem- burg. För att förbli skattemässigt bosatt i Luxemburg krävs att du har ett hem eller en hemvist här, eller att du bor i landet minst sex månader om året. Ett gynnsamt skattesystem Som skattemässigt bosatt i Luxemburg betalar du luxemburgsk inkomstskatt på alla dina inkomster, oavsett varifrån de kommer. I tabellen nedan tar vi upp de viktigaste skattesatserna. Men det är inte bara inkomstskatten som ligger på mycket gynnsamma nivåer i Luxemburg. Flera andra skatter är mycket förmånliga här. Luxemburg har också en rad avtal med andra länder som förhindrar dubbelbeskattning. De viktigaste skattesatserna i Luxemburg Skatt på förvärvs- och pensionsinkomst Skatt på ränteinkomster Skatt på utdelningar Skatt på realisationsvinster från värdepapper Förmögenhetsskatt Arvsskatt Gåvoskatt Progressiv skatt upp till 38 procent flera avdragsmöjligheter finns 10 procent källskatt 50 procent av bruttoutdelningar är skattebefriade (effektiv skatt < 20 procent) Helt skattebefriade, förutsatt att man äger värdepappren i mer än sex månader Ingen förmögenhetsskatt Ingen arvsskatt inom familjen Ingen gåvoskatt på gåvor som ges hand-till-hand" Christian Clausen utsedd till ordförande för iska bankföreningen Christian Clausen har i egenskap av representant för Nordea och Svenska bankföreningen utsetts till ordförande för iska bankföreningen (EBF) för de kommande två åren. Det innebär att han företräder alla europeiska banker i diskussioner med europeiska och nationella myndigheter och beslutsfattare i frågor som gäller banksektorns framtida utveckling. Jag känner mig hedrad av det förtroende som styrelsen för EBF och de europeiska bankerna visar mig och Nordea, säger Christian Clausen. Tillsammans står vi inför några mycket inspirerande och utmanande uppgifter under de kommande åren. EBF har en central roll att spela i den regleringsprocess som påverkar banksektorns grundförutsättningar. Vi måste också jobba hårt för att 8 NORDEA Investment News mars/april 2010 förbättra förtroendet för bankerna, hos allmänheten och kunderna såväl som hos politiker och myndigheter. EBF och dess ordförande blir viktiga aktörer nu när de nya regelverken för banker och finansinstitut håller på att slutföras, regelverk som ställer högre krav på de europeiska bankernas lönsamhet, kapital och likviditet. Det är ingen slump att uppdraget gått till Christian Clausen. Han är en ansedd bankman, en man med erfarenhet och engagemang som styr över den största finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. Under hans ledning har Nordea blivit ett verkligt paneuropeiskt finansinstitut.

el/gas/vatten/. USD/share 50 dig på www.nordeaprivatebanking.com eller kontakta din account manager Leading indicator, % -2-4 -6

el/gas/vatten/. USD/share 50 dig på www.nordeaprivatebanking.com eller kontakta din account manager Leading indicator, % -2-4 -6 nordea private banking Investmentnews nr 92 December 29 Marknadsnytt Tillgångsfördelningen har inte förändrats sedan förra numret av Investment News. Vi har kvar en övervikt i aktier och undervikt i räntepapper

Läs mer

Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15

Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15 nordea international private banking Investmentnews nr december 2 Marknadsnytt Vi har inte sett några tecken på en snar förbättring av läget på finansmarknaden sedan det senaste numret av Investment News.

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember -1.5 #88 - DECEMBER 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter 18 månader senare dagbok från finanskrisen Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember 2008 En placering som fungerar, även på dagens kärva

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning.

kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning. #90 maj 2009 NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter Stark inledning på året Månadens fond Ny strukturerad produkt Investeringar i nordiska aktier Marknadsnytt Översikt Vi höjde aktiernas vikt till neutral i mars

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Marknadsnytt NORDEANYHETER

Marknadsnytt NORDEANYHETER NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 99 SEPTEMBER 2011 Marknadsnytt Under de tre senaste månaderna har marknaden fortsatt att präglas av de försämrade tillväxtutsikterna för världsekonomin

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea private banking Investmentnews nr 91 SEPTEMBER 2009 Marknadsnytt Sedan förra numret av Investment News har vår aktieallokering varierat mellan neutral och övervikt. I skrivande stund är vi överviktade

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic 2014 Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic Movestic Kapitalförvaltning Innehållsförteckning NAVENTI BALANSERAD STRATEGI......2 NAVENTI OFFENSIV STRATEGI......4

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Marknadsnytt NORDEANYHETER

Marknadsnytt NORDEANYHETER NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 9 MAJ / JUNI 2 Marknadsnytt Mot bakgrund av den senaste tidens marknadsoro, framför allt på valutamarknaden, har vi gjort ett antal ändringar i vår

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae,

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae, Strategi under september månad Överraskande stark börsmånad September har en historia om sig att vara en av de svagare börsmånaderna och vi minns med både förskräckelse och sorg händelser som den svarta

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Jordbävningen lägger sten på börda

Jordbävningen lägger sten på börda Momentum/fundamenta: Jordbävningen lägger sten på börda Stockholm 110315 Den japanska jordbävningen lägger en ytterligare faktor i den negativa vågskålen för världens börser. Även om USA-börserna steg

Läs mer

vid en neutral löptid.

vid en neutral löptid. # 8 6 M A J 2 0 0 8 N O R D E A B A N K S. A. Nordeanyheter Nordea betalar lägst kreditförsäkringspremie bland europeiska banker Aletheia utsedd till placeringsrådgivare för en Nordea 1-fond, North American

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011 Front Capitals nya placeringsalternativ Front Capital övergick i maj till elektronisk kommunikation och elektroniskt marknadsföringsmaterial. I denna månadsöversikt presenterar vi våra nya placeringsalternativ.

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2014 Krona senaste månaden 0,06% Jämförelseindex senaste månaden 0,01% Krona

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 103 september 2012 Marknadsnytt Stämningen på finansmarknaden har stigit rejält hittills under tredje kvartalet, dels tack vare ECB:s kraftfulla förslag

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Maj 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för maj 2015 Krona senaste månaden 0,00% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under september månad OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR / SEK Guld / SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High Yield-index) (Jefferies

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

Absolutavkastande tillgångsallokering

Absolutavkastande tillgångsallokering Absolutavkastande tillgångsallokering Vad är Chelys Kapitalförvaltning? Chelys Kapitalförvaltning AB är ett fristående analysföretag som veckovis analyserar förutsättningarna för aktie- och räntemarknaden

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 2015-05-18 Dnr RS 2015-13 Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 Rapporten

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för juni 2014 Krona senaste månaden 0,13% Jämförelseindex senaste månaden 0,05% Krona senaste

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2014-12-15 RS140096 Ärende 3 Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn 035-134522 ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Portföljrapport, pensionsmedel

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013 US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 Kvartalsrapport december

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer