Nygårdsskolan. Kvalitetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nygårdsskolan. Kvalitetsredovisning"

Transkript

1 Nygårdsskolan Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål

2 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Skolans elever lärare och ledning och övrig personal får en tydlig och gemensam bild av verksamheten som grund för att diskutera behovet av förbättringsåtgärder. Elever och föräldrar får bättre underlag för val mellan skolor. Föräldrar, politiker och andra intressenter får en god information om skolan. Detta leder till en ökad insyn och utifrån sina olika roller ökat inflytande. Redovisningarna utgör ett viktigt underlag för politiska beslut. Skolverket kommer att använda kvalitetsredovisningarna vid granskning och tillsyn. Kvalitetsredovisningen är strukturerad utifrån läroplanens nationella mål med förbättringsåtgärder som utgår från utbildningsnämndens nämndspecifika mål för 2010 Skolan diskuterar och arbetar kontinuerligt med enhetens samlade resurser för att få ett optimalt användande av de förekommande yrkeskompetenser som finns. Mycket viktigt är samverkansformer fritid skola förskoleklass förskola dagbarnvårdare för att förena alla verksamheter på Nygårdskolan. Detta tar sig många uttryck, på våren, i april, har skolan en återkommande musikal där vi samverkar i de olika verksamheterna under ett par veckor. Skolan har en föräldraförening som borgar för ett gott samarbete med brukarna. Skolan har en väl inarbetad plan för inskolning av nya förskoleklassbarn från både dagbarnvårdarna och förskolan. Detta ger en trygghet för både barn, föräldrar och personal. Fritids och förskolan samverkar vid öppning och stängning. Övrig samverkan består i att barnen har lekt ihop på gården, haft gemensamma sångsamlingar, skogsutflykter och gemensam verksamhet på skollov. 1.1 Underlag för att ta fram kvalitetsredovisningen Under hösten genomfördes en föräldraenkät i grundskolan. Svarsfrekvens 52 %. En föräldraenkät har även genomförts för fritidshemmet. Svarsfrekvensen var 44 %. Som underlag har man även utvärderingar i arbetslagen, protokoll vid arbetsplatsträffar. 1.2 Övergripande vidtagna åtgärder med anledning av förra årets kvalitetsredovisning Vi har fortsatt utveckla formen för föräldramöte. Vi började med att barnen fick arbeta i klassrummet och föräldrarna fick en chans att se exempel på vad barnen arbetar med under en skoldag. Efter gemensam fika såg barnen en film medan lärarna hade ett kort möte med föräldrarna. Det gav ett så gott som hundraprocentigt deltagande av både föräldrar och barn. Vi ser absolut en fortsättning på denna form då det mottogs positivt av samtliga vårdnadshavare/föräldrar. 1.3 Uppföljning av arbetet med likabehandlingsplanen Skolan har arbetat med att tydliggöra och implementera likabehandlingsplanen samt göra detta dokument levande genom årlig revidering. Eleverna fick information om likabehandlingsplanen i klasserna. Föräldrarna informerades om likabehandlingsplanen av rektor på föräldramöte. 2(12)

3 Vi samarbetar med SPSM kring vårt värdegrundsarbete, för att nå fram till ett gemensamt förhållningssätt. När vi haft anledning har vi använt oss av dokumentet på hemsidan. Vi har diskuterat språkbruk i elevråd och föräldraråd. Vi behöver hålla diskussionen om språk och bemötande levande. Olika språk i olika situationer är en del av utbildningen och kunskap för livet. Vi behöver gå igenom likabehandlingsplanen och se till att vi kan leva upp till det som står där. Skolpersonalen har ägnat en studiedag till att arbeta med likabehandlingsplanen. 2 Skolbarnsomsorg 2.1 Beskrivning av organisationen/verksamheten Fritidshemmet samverkar med skolan och förskolan, vilket innebär att den samlade kompetensen i huset tillvaratas under dagen kl Lärare, fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare samverkar kring barnens lärande för att ge dem optimal utveckling. Fritidshemmet har en aktiv miljöprofil, vilket innebär att all personal samverkar kring miljöarbetet och använder naturen som ett levande läranderum. Ett årligt temaarbete i samverkan med skolan utmynnar i en musikal på våren som alla är mycket stolta och engagerade i och glada över att kunna genomföra. Samarbetet med föräldrar är även av största vikt. Under hösten har utbudet på fritids försämrats i takt med indragningar både i skolan och på fritids Nyckeltal Mätdatum oktober lå 10/11 lå 09/10 lå 08/09 lå 07/08 Antal barn Antal 23,3 23,6 20,6 18,7 barn/årsanställd Andel pers. med relevant högskolexamen 100 % 100 % 65 % 65 % Nöjd-Kund-Index (NKI) Statistiska Centralbyrån (SCB) använder sig av en analysmodell som kallas Nöjd-kund-index, NKI. Modellen bygger på tre stycken frågor (skala 1-10) som ligger till grund för ett helhetsbetyg på verksamheten. Modellen används inom flera områden inom offentlig sektor. Vårdnadshavarnas nöjdhet med fritidshemmet som helhet (skala 1-10) 8,4 7,6 Vårdnadshavarnas syn på fritidshemmet i förhållande till förväntningar (skala 1-10) 7,3 7,4 3(12)

4 Vårdnadshavarnas syn på fritidshemmet i förhållande till ett perfekt fritidshem (skala 1-10) 7,0 7,2 Beräknat NKI-index Mål för verksamheten Övergripande mål Bildningsförvaltningen har för 2010 fastställt följande övergripande mål. Personalens IT-kompetens skall höjas Öka delaktigheten och informationen till vårdnadshavarna Skapa lugnare miljöer Verksamhetens egna mål Normer Skillnad vad som är mitt/andras Respekt för fritids saker och andras saker Språket hur man säger saker till varandra Att visa hänsyn Att veta vad som är rätt och fel Gemensamma regler Inget våld mot någon eller något Värderingar Vi lär barnen allas lika värde och medvetandegör deras eget ansvar och roll i konflikten genom samtal Kontinuerliga diskussioner ang. värderingar, att man följer upp när det är något som blir fel Kunskap och lärande Omsorg, att se alla barn varje dag, stödja, hjälpa och träna barnen i det vardagliga med kläder, matsituation mm. Tid och omtanke för barnen Lek, genom att vi stimulerar den fria leken och har drama utnyttjar vi leken till lärande Ansvar och inflytande Vi tränar barnen att ta ansvar för sig själv och sina saker Att barnen tränar sig på att ta ansvar för sin tid efter fritidshemstidens slut Åtgärder för att nå målen Inskolning och samtal med nya barn Utskolning med barn och föräldrar i år 3 Föräldrakontakter Barnobservationer Erbjuder utvecklingssamtal på höstterminen 4(12)

5 Drop-in-kaffe på höstterminen Lovverksamhet Grovplanering höst och vår Veckoplanering Utvärdering Indikatorer Andel vårdnadshavare som känner mig lugna och trygga när deras barn är på fritidshemmet Betyg i princip oförändrat jämfört med tidigare enkät 100 % 89 % Andel vårdnadshavare som uppfattar att pojkar och flickor behandlas på lika villkor på fritidshemmet 83 % 92 % Betyg något sämre jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som anser att det förekommer ett vårdat språkbruk på fritidshemmet. 33 % 42 % Betyg i princip oförändrat jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som anser att miljön på fritidshemmet är bra för sitt barns utveckling. 83 % 81 % Betyg något sämre jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som är nöjda med de aktiviteter som anordnas på fritidshemmet. 64 % 85 % Betyg sämre jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som anser att personalen tar hänsyn till barnens åsikter när de planerar verksamheten. 75 % 81 % Betyg i princip oförändrat jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som känner att de har inflytande över fritidshemmets verksamhet. 33 % 46 % Betyg i princip oförändrat jämfört med tidigare enkät 5(12)

6 Andel vårdnadshavare som anser att deras barn har goda relationer till de andra barnen på fritidshemmet. 92 % 89 % Betyg något sämre jämfört med tidigare enkät Analys Arbetet med SPSM har gett oss bättre förutsättningar för att möta barnen på ett bättre sätt. De gemensamma diskussionerna har gett oss ett gemensamt förhållningssätt i vissa frågor. Under större delen av året har vi dock saknat forum för gemensamma diskussioner mellan yrkeskategorierna Förbättringsåtgärder Vi behöver se över och skapa nya möten för att få tid att diskutera och utveckla verksamheten. Fortsätta att förbättra dokumentation för att föräldrar ska få en tydlig inblick i vad som händer på skolan och på fritidshemmet. 3 Förskoleklass och grundskola 3.1 Beskrivning av organisationen/verksamheten Verksamheten bedrivs som samlad skoldag, vilket innebär att den samlade kompetensen i huset tillvaratas under skoldagen mellan kl. 8:30 13:30. Lärare och fritidspedagoger samverkar kring elevernas lärande för att ge dem optimal utveckling. Vi strävar efter en helhetssyn på kunskap och vill därför arbeta temainriktat. I fokus står arbetet med att stärka elevernas språkutveckling. Vi är också stolta över vår årliga musikal, där alla på skolan deltar. Syftet med detta är att stärka elevernas självkänsla och öka samhörigheten. Nygårdskolan har en tydlig miljöprofil och använder skogen och naturen runt skolan i vår undervisning. Vi strävar efter att all personal skall trivas och må bra, för att därigenom utföra sitt arbete med hög kvalitet för att nå måluppfyllelse, både kognitivt och socialt. På Nygårdsskolan skall eleverna få de allra bästa förutsättningarna för att lyckas och utvecklas till trygga och harmoniska människor. Ett stort engagemang och inflytande av vårdnadshavarna är en målsättning på Nygårdsskolan. Vi är angelägna om ett gott samarbete mellan skolan och hemmet. En förutsättning för detta är, att utvecklingssamtalen håller hög kvalitet, vilket innebär att både elever, vårdnadshavare och lärare får utrymme att diskutera elevens framtida utveckling och lärande. Dessutom används de individuella utvecklingsplanerna samt kontinuerliga brev från skolan till hemmet. Arbetsplatsträffen är det forum, där diskussioner förs och beslut fattas om verksamhets-, arbetsmiljö-, utvecklings- och kompetensutvecklingsfrågor. Under hösten har förskolans personal deltagit vid några arbetsplatsträffar. 6(12)

7 3.1.1 Nyckeltal Mätdatum oktober lå 10/11 lå 09/10 lå 08/09 lå 07/08 lå 06/07 lå 05/06 Antal elever Andel elever med 64 % 86 % 68 % 65 % 58 % 61 % skolskjuts Antal lärare 6,2 6,2 6,4 6,8 6,7 8,5 /100 elever Andel behöriga 71 % 97 % 90 % 90 % 85 % 85 % lärare Antal personal* / 7,4 9, ,8 6,7 6,6 100 elever Andel elever med annat modersmål än svenska 7 % 7 % 8 % 7 % * som personal inräknas lärare, elevassistenter, skolvärd Nöjd-Kund-Index (NKI) Statistiska Centralbyrån (SCB) använder sig av en analysmodell som kallas Nöjd-kund-index, NKI. Modellen bygger på tre stycken frågor (skala 1-10) som ligger till grund för ett helhetsbetyg på verksamheten. Modellen används inom flera områden inom offentlig sektor. Vårdnadshavarnas nöjdhet med skolan som helhet (skala 1-10) 8,0 Vårdnadshavarnas syn på skolan i förhållande till förväntningar (skala 1-10) 7,9 Vårdnadshavarnas syn på skolan i förhållande till en perfekt skola (skala 1-10) 7,6 Beräknat NKI-index Normer och värden Övergripande mål Bildningsförvaltningen har för 2010 fastställt följande övergripande mål som är relevanta inom området normer och värden. Skadegörelse och klotter skall minska Nygårdsskolans egna mål för verksamheten Normer Skillnad vad som är mitt/andras Respekt för fritids saker och andras saker Språket hur man säger saker till varandra Att visa hänsyn 7(12)

8 Att veta vad som är rätt och fel Gemensamma regler Inget våld mot någon eller något Värderingar Vi lär barnen allas lika värde och medvetandegör deras eget ansvar och roll i konflikten genom samtal Kontinuerliga diskussioner ang. värderingar, att man följer upp när det är något som blir fel Åtgärder för att nå målen Vi arbetar med livskunskap och dramaövningar i skolan och på fritids. Att tydliggöra och implementera likabehandlingsplanen samt att göra detta dokument levande är en åtgärd för att nå målen. Vi har nolltolerans mot dåligt språkbruk för att förbättra barnens språk. Vi har läst gemensam litteratur och har hållit diskussioner med pedagoger från SPSM för att utveckla ett gemensamt förhållningssätt Relevanta indikatorer Andel vårdnadshavare som anser att sitt barns skola är trygg och trivsam 100 % - Betyg sämre jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som anser att de får tillräcklig information om hur sitt barn trivs i skolan 93 % - Betyg oförändrat jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som anger att de får tillräckligt med information om hur mobbing och okamratlighet förebyggs och bekämpas 36 % - Betyg sämre jämfört med tidigare enkät Antalet kamratstödjare i verksamheten Noll, vi har inga kamratstödjare, vi arbetar med livskunskap i klasserna och på fritids Analys Nolltoleransarbetet har varit riktigt bra när det gäller barnens språk. Anledningen till att vi inte har kunnat diskutera regler är vi inte lyckats med att organisera forum där samtliga personalkategorier är representerade. Samarbetet med SPSM har varit mycket givande. Tanken att vi skulle ha egna möten fanns men vi har inte givits förutsättningar för att genomföra några sådana Förbättringsåtgärder 2011 En ordentlig genomgång av vilka möten vi ska ha och vilka som skall delta för att skapa forum för diskussioner för att utveckla verksamheten. Den låga siffran i punkt skall tas på allvar. Här måste vi nå ut till vårdnadshavare och tydliggöra hur vi arbetar med dessa frågor. 3.3 Elevers kunskap och lärande Övergripande mål Bildningsförvaltningen har för 2010 fastställt följande övergripande mål som är relevanta inom området elevers kunskap och lärande. Personalens IT-kompetens skall höjas 8(12)

9 Resultaten på de nationella proven skall förbättras Nygårdsskolans egna mål för verksamheten o Gemensamt förhållningssätt. o Utveckla arbetet med barn i behov av särskilt stöd Åtgärder för att nå målen Genom möten med den specialpedagogiska myndigheten kommer vi att utarbeta ett gemensamt förhållningssätt gentemot barnen. Detta gynnar barnens sociala färdigheter, lärande och utveckling. Vårt mål är att skapa en skola där barnen känner trygghet, samhörighet och lust att lära vilket förhoppningsvis resulterar i en lärande miljö och bidrar till att elevernas närvaro ökar Relevanta indikatorer Andel vårdnadshavare som anger att de får tillräcklig information om vad sitt barn arbetar med och lär sig i skolan. 78 % - Betyg något sämre jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som vet vad sitt barn skall kunna i skolan och vilka kunskapsmålen är 86 % - Betyg något sämre jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som är nöjda med kvalitén på senaste utvecklingssamtalet 91 % - Betyg i princip jämförbart med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som anser att sitt barn får tillräckligt stöd i skolan 93 % - Betyg något sämre jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som anser att skolan har en bra fysisk miljö 79 % - Betyg något sämre jämfört med tidigare enkät Andelen som nått målen på nationella prov i åk 3 Matematik 100 % Svenska 100 % Analys Andel vårdnadshavare som anger att deras utvecklingssamtal var bra är i stort sett oförändrat, vi strävar dock efter att samtliga vårdnadshavare ska uppleva sina utvecklingssamtal som positiva. Andel vårdnadshavare som anger att deras barn får tillräckligt stöd är lägre än tidigare år och även här strävar vi mot ett högre värde, det vill säga att allaelever ska känna att de får hjälp när de behöver Förbättringsåtgärder 2011 Vi ska arbeta med att implementera den nya läroplanen. Kring den nya läroplanen kommer vi att arbeta tillsammans med Tingbergsskolan. Vi kommer att utveckla arbetet med åtgärdsprogram, skriftliga omdömen, IUP och LPP för att få en högre måluppfyllelse och bättre möta barnen i behov av särskilt stöd. 9(12)

10 3.4 Elevers inflytande och ansvar Övergripande mål Bildningsförvaltningen har för 2010 fastställt följande övergripande mål som är relevanta inom området elevers inflytande och ansvar. Alla elever ska kunna följa sin kunskapsutveckling i skolan Nygårdsskolans egna mål för verksamheten Vi vill öka elevernas inflytande genom de olika råd vi har på skolan. Vårt mål är att ha två råd; elevråd och mat- och miljöråd. Barnen ska vara delaktiga i planeringen av tema och musikal Åtgärder för att nå målen Vi har åldersblandade aktiviteter på natur- och miljödag, mattedag, julpysseldag, lekdag, utflykt till kamratbanan, elevens val, musikalarbetet, rast och skogsvistelse. Förskolan, förskoleklassen och år 1 har gemensamma samlingar och fri tid. Vi erbjuder olika arbetssätt inom samtliga ämnen, vi individualiserar undervisningen och väljer olika arbetssätt beroende på vilka barn vi har. Alla lär på olika sätt. Genom skolans olika råd ökar barnens delaktighet och inflytande på skolan inre och yttre miljöer vilket vi tror resulterar i trygghet, trivsel och ansvarstagande för sitt eget arbete och den gemensamma miljön. Barnen får vid uppstart av tema själva komma med förslag på arbetsmetoder och innehåll. Barnen väljer själva vad de ska delta med i musikalen och är delaktiga i arbetet med manus Relevanta indikatorer Andel och antal elever med ogiltig frånvaro vid fler än 25 lektionstillfällen 0 % Andel och antal elever med mer än 10 h ogiltig frånvaro 0 % Analys Den ogiltiga frånvaron är så pass låg att vi inte anser att det behöver vidtas några åtgärder. Vi arbetar med att samtliga elever ska känna arbetsro i skolan. Vi försöker att utnyttja våra lokaler på bästa möjliga sätt Förbättringsåtgärder 2011 Utveckla elevråd och mat- och miljöråd. Den inre och yttre miljön ska förbättras b.la. genom egna insatser tillsammans med eleverna och föräldrarådet. Vi följer noggrant upp de enstaka fall av avvikelser från skoldagen genom föräldrakontakter och samtal med eleverna. Öka samverkan/samarbete förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. 10(12)

11 3.5 Skola och hem Övergripande mål Bildningsförvaltningen har för 2010 fastställt följande övergripande mål som är relevanta inom området skola och hem. Alla vårdnadshavare skall kunna följa sina barns kunskapsutveckling Alla vårdnadshavare skall känna till skolans arbete mot mobbing och kränkande behandling Nygårdsskolans egna mål för verksamheten Förbättra dialogen mellan hem och skola, beträffande elevernas mål och resultat. Utveckla formen för föräldramöten för att få högre närvaro och större delaktighet. Använda Skoldagboken för att öka insynen och delaktigheten i barnens skoldag och skolgång. Att alla föräldrar skall få tillgång till vår lärplattform Ping Pong Åtgärder för att nå målen Föräldrar/vårdnadshavare ska kunna öka sin insyn i elevens kunskapsutveckling genom användande av plattformen ping-pong samt att på f-möten och utvecklingssamtal delges information av pedagogisk personal om sitt barns pedagogiska situation. Vi har som tidigare nämnts även kommunicerat Likabehandlingsplanen på föräldramöten och rektor har även informerat varje klass om innehåll i denna. Skoldagboken är ytterligare ett redskap för information, insyn och delaktighet i verksamheterna på skolan Relevanta indikatorer Andel vårdnadshavare som anger att de har möjlighet att påverka verksamheten i skolan 33 % - Betyg något sämre jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som anser att de har tillräcklig kontakt med sitt barns lärare/mentor 79 % - Betyg i princip jämförbart med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som anser att skolan är viktig för sitt barns utveckling 100 % - Betyg i princip jämförbart med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som i sin helhet är nöjd med skolans verksamhet 100 % - Betyg något sämre jämfört med tidigare enkät Analys Vi försöker från skolans sida uppmuntra vårdnadshavare att engagera sig i barnens skolarbete och hjälpa till med läxor. Personalen anser att procentsatsen är relativ hög, förutom indikator , ex.vis skoldagboken och ping-pong kan vara verktyg som förbättrar värdet. Det kan förbättrar ytterligare, ett mål är att ALLA vårdnadshavare ska ha ett stort intresse i detta arbete Förbättringsåtgärder 2011 Förbättra informationen till föräldrarna om vilka aktiviteter som ligger närmst i tiden. Detta sker idag genom Skoldagboken och informationsbrev. Vi skall utöka föräldrarnas delaktighet genom att utveckla informationen via Ping-Pong. 11(12)

12 3.6 Skolan och omvärlden Övergripande mål Bildningsförvaltningen har för 2010 fastställt följande övergripande mål som är relevanta inom området skolan och omvärlden. Elever och personal ska känna stolthet över sin skola Nygårdsskolans egna mål för verksamheten Öka samarbetet med biblioteket. Utveckla våra profiler t.ex. temaveckor och musikalarbetet. Synliggöra vår verksamhet Åtgärder för att nå målen Samarbete mellan skola och fritidshemmet har ytterligare utvecklats. Fritidshemmet har även startat ett aktivt samarbete med biblioteket och museet i Lödöse, dit vi åker 4-6ggr under februari-mars. Genom större medverkan och delaktighet ska skolan öka elevernas och föräldrarnas miljömedvetande. Detta kan ske på föräldramöten och klassråd och även diskussioner på föräldrarådets möten i samband med skolans APT Analys I den nyare formen för föräldramöten har arbetet med modell workshop ökat medverkan av eleverna samt en större del av föräldragruppen. På våra föräldraföreningsmöten anser vi att vi har nått ut bättre med skolan intensioner i perspektivet 1-10 år. I skolans lokaler finns ju även förskolans verksamhet inrymd sedan ett och ett halvt år tillbaka Förbättringsåtgärder 2011 Marknadsföra skolan och vår verksamhet ytterligare genom ännu bättre kontakter med lokaltidningar, förvaltningen och organisationer. Att hitta en form för att kunna genomföra en musikal trots ett minskat barnantal och begräsande resurser. 12(12)

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN KVALITETSREDOVISNING SKOLENHET NORD

SIMRISHAMNS KOMMUN KVALITETSREDOVISNING SKOLENHET NORD SIMRISHAMNS KOMMUN KVALITETSREDOVISNING SKOLENHET NORD 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Förord 3 Sammanfattning 4 Skolområdets organisation 8 Förutsättningar för verksamheternas måluppfyllelse 8 Struktur

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Namn på förskola/område: Rödsle förskoleområde Rektor: Anders Enström Bitr.rektor: Gerd Nilsson Adress:

Läs mer

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59 1 (28) Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar Tel: 0480-45 32 60 Fa: 0480-45 32 59 E-post: vastrafunkaboskolan@kalmar.se Hemsida: http://www.kalmar.se/vastrafunkaboskolan 2 (28) Sammanfattning... 3 A Enhetens

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN Grundskola och skolbarnsomsorg Innehållsförteckning Sammanfattning av läsåret 2010/2011... 3 Grundfakta om verksamheten (inkl. skolbarnsomsorg)... 4 Förutsättningar

Läs mer

Systematiskt. Kvalitetsarbete

Systematiskt. Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete Förskoleklass, grundskola, fritidshem Läsåret 2013/2014 Hummelstaskolan 1. Fakta om skolan Hummelstaskolan är en F-6 skola belägen ca 8 km väster om Enköping. Bebyggelsen i

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 080910 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Odenslundsskolan: Åk 1-5 Kerstin Schöblom Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012 GRUNDSÄRSKOLAN SIV ENSTRÖM

Kvalitetsredovisning 2011-2012 GRUNDSÄRSKOLAN SIV ENSTRÖM GRUNDSÄRSKOLAN SIV ENSTRÖM 2 (44) FÖRORD Särskolan i sala består av tre enheter. Verksamheterna ligger på Åkra, Gysinge och Verdandi. All personal på särskolan arbetar Lösningsinriktat. Särskolans värdegrund:

Läs mer

Kvalitetsredovisning för obligatorisk särskola, gymnasiesärskola och särvux läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för obligatorisk särskola, gymnasiesärskola och särvux läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SÄRSKOLAN TRANEMO Kvalitetsredovisning för obligatorisk särskola, gymnasiesärskola och särvux läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 Bruksskolan och Fritidshemmet Draken Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...5

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BRE DÄNGSSKOLAN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 13/10/13 SID 1 (30) 2013-09-20 Handläggare: Lennart Östman Telefon: 08 508 24165 Kvalitetsredovisning Inledning Bredängsskolans mål och visioner:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FRITIDSHEMMET Duvan Nybyholmsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Fredrik Besnard 2010-05-28 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006/2007 GRUNDSKOLA ÅR 1 6, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för läsåret 2006/2007 Inom Barn- och ungdomsnämndens respektive Södermöre kommundelsnämnds verksamhetsområden

Läs mer