Nygårdsskolan. Kvalitetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nygårdsskolan. Kvalitetsredovisning"

Transkript

1 Nygårdsskolan Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål

2 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Skolans elever lärare och ledning och övrig personal får en tydlig och gemensam bild av verksamheten som grund för att diskutera behovet av förbättringsåtgärder. Elever och föräldrar får bättre underlag för val mellan skolor. Föräldrar, politiker och andra intressenter får en god information om skolan. Detta leder till en ökad insyn och utifrån sina olika roller ökat inflytande. Redovisningarna utgör ett viktigt underlag för politiska beslut. Skolverket kommer att använda kvalitetsredovisningarna vid granskning och tillsyn. Kvalitetsredovisningen är strukturerad utifrån läroplanens nationella mål med förbättringsåtgärder som utgår från utbildningsnämndens nämndspecifika mål för 2010 Skolan diskuterar och arbetar kontinuerligt med enhetens samlade resurser för att få ett optimalt användande av de förekommande yrkeskompetenser som finns. Mycket viktigt är samverkansformer fritid skola förskoleklass förskola dagbarnvårdare för att förena alla verksamheter på Nygårdskolan. Detta tar sig många uttryck, på våren, i april, har skolan en återkommande musikal där vi samverkar i de olika verksamheterna under ett par veckor. Skolan har en föräldraförening som borgar för ett gott samarbete med brukarna. Skolan har en väl inarbetad plan för inskolning av nya förskoleklassbarn från både dagbarnvårdarna och förskolan. Detta ger en trygghet för både barn, föräldrar och personal. Fritids och förskolan samverkar vid öppning och stängning. Övrig samverkan består i att barnen har lekt ihop på gården, haft gemensamma sångsamlingar, skogsutflykter och gemensam verksamhet på skollov. 1.1 Underlag för att ta fram kvalitetsredovisningen Under hösten genomfördes en föräldraenkät i grundskolan. Svarsfrekvens 52 %. En föräldraenkät har även genomförts för fritidshemmet. Svarsfrekvensen var 44 %. Som underlag har man även utvärderingar i arbetslagen, protokoll vid arbetsplatsträffar. 1.2 Övergripande vidtagna åtgärder med anledning av förra årets kvalitetsredovisning Vi har fortsatt utveckla formen för föräldramöte. Vi började med att barnen fick arbeta i klassrummet och föräldrarna fick en chans att se exempel på vad barnen arbetar med under en skoldag. Efter gemensam fika såg barnen en film medan lärarna hade ett kort möte med föräldrarna. Det gav ett så gott som hundraprocentigt deltagande av både föräldrar och barn. Vi ser absolut en fortsättning på denna form då det mottogs positivt av samtliga vårdnadshavare/föräldrar. 1.3 Uppföljning av arbetet med likabehandlingsplanen Skolan har arbetat med att tydliggöra och implementera likabehandlingsplanen samt göra detta dokument levande genom årlig revidering. Eleverna fick information om likabehandlingsplanen i klasserna. Föräldrarna informerades om likabehandlingsplanen av rektor på föräldramöte. 2(12)

3 Vi samarbetar med SPSM kring vårt värdegrundsarbete, för att nå fram till ett gemensamt förhållningssätt. När vi haft anledning har vi använt oss av dokumentet på hemsidan. Vi har diskuterat språkbruk i elevråd och föräldraråd. Vi behöver hålla diskussionen om språk och bemötande levande. Olika språk i olika situationer är en del av utbildningen och kunskap för livet. Vi behöver gå igenom likabehandlingsplanen och se till att vi kan leva upp till det som står där. Skolpersonalen har ägnat en studiedag till att arbeta med likabehandlingsplanen. 2 Skolbarnsomsorg 2.1 Beskrivning av organisationen/verksamheten Fritidshemmet samverkar med skolan och förskolan, vilket innebär att den samlade kompetensen i huset tillvaratas under dagen kl Lärare, fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare samverkar kring barnens lärande för att ge dem optimal utveckling. Fritidshemmet har en aktiv miljöprofil, vilket innebär att all personal samverkar kring miljöarbetet och använder naturen som ett levande läranderum. Ett årligt temaarbete i samverkan med skolan utmynnar i en musikal på våren som alla är mycket stolta och engagerade i och glada över att kunna genomföra. Samarbetet med föräldrar är även av största vikt. Under hösten har utbudet på fritids försämrats i takt med indragningar både i skolan och på fritids Nyckeltal Mätdatum oktober lå 10/11 lå 09/10 lå 08/09 lå 07/08 Antal barn Antal 23,3 23,6 20,6 18,7 barn/årsanställd Andel pers. med relevant högskolexamen 100 % 100 % 65 % 65 % Nöjd-Kund-Index (NKI) Statistiska Centralbyrån (SCB) använder sig av en analysmodell som kallas Nöjd-kund-index, NKI. Modellen bygger på tre stycken frågor (skala 1-10) som ligger till grund för ett helhetsbetyg på verksamheten. Modellen används inom flera områden inom offentlig sektor. Vårdnadshavarnas nöjdhet med fritidshemmet som helhet (skala 1-10) 8,4 7,6 Vårdnadshavarnas syn på fritidshemmet i förhållande till förväntningar (skala 1-10) 7,3 7,4 3(12)

4 Vårdnadshavarnas syn på fritidshemmet i förhållande till ett perfekt fritidshem (skala 1-10) 7,0 7,2 Beräknat NKI-index Mål för verksamheten Övergripande mål Bildningsförvaltningen har för 2010 fastställt följande övergripande mål. Personalens IT-kompetens skall höjas Öka delaktigheten och informationen till vårdnadshavarna Skapa lugnare miljöer Verksamhetens egna mål Normer Skillnad vad som är mitt/andras Respekt för fritids saker och andras saker Språket hur man säger saker till varandra Att visa hänsyn Att veta vad som är rätt och fel Gemensamma regler Inget våld mot någon eller något Värderingar Vi lär barnen allas lika värde och medvetandegör deras eget ansvar och roll i konflikten genom samtal Kontinuerliga diskussioner ang. värderingar, att man följer upp när det är något som blir fel Kunskap och lärande Omsorg, att se alla barn varje dag, stödja, hjälpa och träna barnen i det vardagliga med kläder, matsituation mm. Tid och omtanke för barnen Lek, genom att vi stimulerar den fria leken och har drama utnyttjar vi leken till lärande Ansvar och inflytande Vi tränar barnen att ta ansvar för sig själv och sina saker Att barnen tränar sig på att ta ansvar för sin tid efter fritidshemstidens slut Åtgärder för att nå målen Inskolning och samtal med nya barn Utskolning med barn och föräldrar i år 3 Föräldrakontakter Barnobservationer Erbjuder utvecklingssamtal på höstterminen 4(12)

5 Drop-in-kaffe på höstterminen Lovverksamhet Grovplanering höst och vår Veckoplanering Utvärdering Indikatorer Andel vårdnadshavare som känner mig lugna och trygga när deras barn är på fritidshemmet Betyg i princip oförändrat jämfört med tidigare enkät 100 % 89 % Andel vårdnadshavare som uppfattar att pojkar och flickor behandlas på lika villkor på fritidshemmet 83 % 92 % Betyg något sämre jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som anser att det förekommer ett vårdat språkbruk på fritidshemmet. 33 % 42 % Betyg i princip oförändrat jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som anser att miljön på fritidshemmet är bra för sitt barns utveckling. 83 % 81 % Betyg något sämre jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som är nöjda med de aktiviteter som anordnas på fritidshemmet. 64 % 85 % Betyg sämre jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som anser att personalen tar hänsyn till barnens åsikter när de planerar verksamheten. 75 % 81 % Betyg i princip oförändrat jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som känner att de har inflytande över fritidshemmets verksamhet. 33 % 46 % Betyg i princip oförändrat jämfört med tidigare enkät 5(12)

6 Andel vårdnadshavare som anser att deras barn har goda relationer till de andra barnen på fritidshemmet. 92 % 89 % Betyg något sämre jämfört med tidigare enkät Analys Arbetet med SPSM har gett oss bättre förutsättningar för att möta barnen på ett bättre sätt. De gemensamma diskussionerna har gett oss ett gemensamt förhållningssätt i vissa frågor. Under större delen av året har vi dock saknat forum för gemensamma diskussioner mellan yrkeskategorierna Förbättringsåtgärder Vi behöver se över och skapa nya möten för att få tid att diskutera och utveckla verksamheten. Fortsätta att förbättra dokumentation för att föräldrar ska få en tydlig inblick i vad som händer på skolan och på fritidshemmet. 3 Förskoleklass och grundskola 3.1 Beskrivning av organisationen/verksamheten Verksamheten bedrivs som samlad skoldag, vilket innebär att den samlade kompetensen i huset tillvaratas under skoldagen mellan kl. 8:30 13:30. Lärare och fritidspedagoger samverkar kring elevernas lärande för att ge dem optimal utveckling. Vi strävar efter en helhetssyn på kunskap och vill därför arbeta temainriktat. I fokus står arbetet med att stärka elevernas språkutveckling. Vi är också stolta över vår årliga musikal, där alla på skolan deltar. Syftet med detta är att stärka elevernas självkänsla och öka samhörigheten. Nygårdskolan har en tydlig miljöprofil och använder skogen och naturen runt skolan i vår undervisning. Vi strävar efter att all personal skall trivas och må bra, för att därigenom utföra sitt arbete med hög kvalitet för att nå måluppfyllelse, både kognitivt och socialt. På Nygårdsskolan skall eleverna få de allra bästa förutsättningarna för att lyckas och utvecklas till trygga och harmoniska människor. Ett stort engagemang och inflytande av vårdnadshavarna är en målsättning på Nygårdsskolan. Vi är angelägna om ett gott samarbete mellan skolan och hemmet. En förutsättning för detta är, att utvecklingssamtalen håller hög kvalitet, vilket innebär att både elever, vårdnadshavare och lärare får utrymme att diskutera elevens framtida utveckling och lärande. Dessutom används de individuella utvecklingsplanerna samt kontinuerliga brev från skolan till hemmet. Arbetsplatsträffen är det forum, där diskussioner förs och beslut fattas om verksamhets-, arbetsmiljö-, utvecklings- och kompetensutvecklingsfrågor. Under hösten har förskolans personal deltagit vid några arbetsplatsträffar. 6(12)

7 3.1.1 Nyckeltal Mätdatum oktober lå 10/11 lå 09/10 lå 08/09 lå 07/08 lå 06/07 lå 05/06 Antal elever Andel elever med 64 % 86 % 68 % 65 % 58 % 61 % skolskjuts Antal lärare 6,2 6,2 6,4 6,8 6,7 8,5 /100 elever Andel behöriga 71 % 97 % 90 % 90 % 85 % 85 % lärare Antal personal* / 7,4 9, ,8 6,7 6,6 100 elever Andel elever med annat modersmål än svenska 7 % 7 % 8 % 7 % * som personal inräknas lärare, elevassistenter, skolvärd Nöjd-Kund-Index (NKI) Statistiska Centralbyrån (SCB) använder sig av en analysmodell som kallas Nöjd-kund-index, NKI. Modellen bygger på tre stycken frågor (skala 1-10) som ligger till grund för ett helhetsbetyg på verksamheten. Modellen används inom flera områden inom offentlig sektor. Vårdnadshavarnas nöjdhet med skolan som helhet (skala 1-10) 8,0 Vårdnadshavarnas syn på skolan i förhållande till förväntningar (skala 1-10) 7,9 Vårdnadshavarnas syn på skolan i förhållande till en perfekt skola (skala 1-10) 7,6 Beräknat NKI-index Normer och värden Övergripande mål Bildningsförvaltningen har för 2010 fastställt följande övergripande mål som är relevanta inom området normer och värden. Skadegörelse och klotter skall minska Nygårdsskolans egna mål för verksamheten Normer Skillnad vad som är mitt/andras Respekt för fritids saker och andras saker Språket hur man säger saker till varandra Att visa hänsyn 7(12)

8 Att veta vad som är rätt och fel Gemensamma regler Inget våld mot någon eller något Värderingar Vi lär barnen allas lika värde och medvetandegör deras eget ansvar och roll i konflikten genom samtal Kontinuerliga diskussioner ang. värderingar, att man följer upp när det är något som blir fel Åtgärder för att nå målen Vi arbetar med livskunskap och dramaövningar i skolan och på fritids. Att tydliggöra och implementera likabehandlingsplanen samt att göra detta dokument levande är en åtgärd för att nå målen. Vi har nolltolerans mot dåligt språkbruk för att förbättra barnens språk. Vi har läst gemensam litteratur och har hållit diskussioner med pedagoger från SPSM för att utveckla ett gemensamt förhållningssätt Relevanta indikatorer Andel vårdnadshavare som anser att sitt barns skola är trygg och trivsam 100 % - Betyg sämre jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som anser att de får tillräcklig information om hur sitt barn trivs i skolan 93 % - Betyg oförändrat jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som anger att de får tillräckligt med information om hur mobbing och okamratlighet förebyggs och bekämpas 36 % - Betyg sämre jämfört med tidigare enkät Antalet kamratstödjare i verksamheten Noll, vi har inga kamratstödjare, vi arbetar med livskunskap i klasserna och på fritids Analys Nolltoleransarbetet har varit riktigt bra när det gäller barnens språk. Anledningen till att vi inte har kunnat diskutera regler är vi inte lyckats med att organisera forum där samtliga personalkategorier är representerade. Samarbetet med SPSM har varit mycket givande. Tanken att vi skulle ha egna möten fanns men vi har inte givits förutsättningar för att genomföra några sådana Förbättringsåtgärder 2011 En ordentlig genomgång av vilka möten vi ska ha och vilka som skall delta för att skapa forum för diskussioner för att utveckla verksamheten. Den låga siffran i punkt skall tas på allvar. Här måste vi nå ut till vårdnadshavare och tydliggöra hur vi arbetar med dessa frågor. 3.3 Elevers kunskap och lärande Övergripande mål Bildningsförvaltningen har för 2010 fastställt följande övergripande mål som är relevanta inom området elevers kunskap och lärande. Personalens IT-kompetens skall höjas 8(12)

9 Resultaten på de nationella proven skall förbättras Nygårdsskolans egna mål för verksamheten o Gemensamt förhållningssätt. o Utveckla arbetet med barn i behov av särskilt stöd Åtgärder för att nå målen Genom möten med den specialpedagogiska myndigheten kommer vi att utarbeta ett gemensamt förhållningssätt gentemot barnen. Detta gynnar barnens sociala färdigheter, lärande och utveckling. Vårt mål är att skapa en skola där barnen känner trygghet, samhörighet och lust att lära vilket förhoppningsvis resulterar i en lärande miljö och bidrar till att elevernas närvaro ökar Relevanta indikatorer Andel vårdnadshavare som anger att de får tillräcklig information om vad sitt barn arbetar med och lär sig i skolan. 78 % - Betyg något sämre jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som vet vad sitt barn skall kunna i skolan och vilka kunskapsmålen är 86 % - Betyg något sämre jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som är nöjda med kvalitén på senaste utvecklingssamtalet 91 % - Betyg i princip jämförbart med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som anser att sitt barn får tillräckligt stöd i skolan 93 % - Betyg något sämre jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som anser att skolan har en bra fysisk miljö 79 % - Betyg något sämre jämfört med tidigare enkät Andelen som nått målen på nationella prov i åk 3 Matematik 100 % Svenska 100 % Analys Andel vårdnadshavare som anger att deras utvecklingssamtal var bra är i stort sett oförändrat, vi strävar dock efter att samtliga vårdnadshavare ska uppleva sina utvecklingssamtal som positiva. Andel vårdnadshavare som anger att deras barn får tillräckligt stöd är lägre än tidigare år och även här strävar vi mot ett högre värde, det vill säga att allaelever ska känna att de får hjälp när de behöver Förbättringsåtgärder 2011 Vi ska arbeta med att implementera den nya läroplanen. Kring den nya läroplanen kommer vi att arbeta tillsammans med Tingbergsskolan. Vi kommer att utveckla arbetet med åtgärdsprogram, skriftliga omdömen, IUP och LPP för att få en högre måluppfyllelse och bättre möta barnen i behov av särskilt stöd. 9(12)

10 3.4 Elevers inflytande och ansvar Övergripande mål Bildningsförvaltningen har för 2010 fastställt följande övergripande mål som är relevanta inom området elevers inflytande och ansvar. Alla elever ska kunna följa sin kunskapsutveckling i skolan Nygårdsskolans egna mål för verksamheten Vi vill öka elevernas inflytande genom de olika råd vi har på skolan. Vårt mål är att ha två råd; elevråd och mat- och miljöråd. Barnen ska vara delaktiga i planeringen av tema och musikal Åtgärder för att nå målen Vi har åldersblandade aktiviteter på natur- och miljödag, mattedag, julpysseldag, lekdag, utflykt till kamratbanan, elevens val, musikalarbetet, rast och skogsvistelse. Förskolan, förskoleklassen och år 1 har gemensamma samlingar och fri tid. Vi erbjuder olika arbetssätt inom samtliga ämnen, vi individualiserar undervisningen och väljer olika arbetssätt beroende på vilka barn vi har. Alla lär på olika sätt. Genom skolans olika råd ökar barnens delaktighet och inflytande på skolan inre och yttre miljöer vilket vi tror resulterar i trygghet, trivsel och ansvarstagande för sitt eget arbete och den gemensamma miljön. Barnen får vid uppstart av tema själva komma med förslag på arbetsmetoder och innehåll. Barnen väljer själva vad de ska delta med i musikalen och är delaktiga i arbetet med manus Relevanta indikatorer Andel och antal elever med ogiltig frånvaro vid fler än 25 lektionstillfällen 0 % Andel och antal elever med mer än 10 h ogiltig frånvaro 0 % Analys Den ogiltiga frånvaron är så pass låg att vi inte anser att det behöver vidtas några åtgärder. Vi arbetar med att samtliga elever ska känna arbetsro i skolan. Vi försöker att utnyttja våra lokaler på bästa möjliga sätt Förbättringsåtgärder 2011 Utveckla elevråd och mat- och miljöråd. Den inre och yttre miljön ska förbättras b.la. genom egna insatser tillsammans med eleverna och föräldrarådet. Vi följer noggrant upp de enstaka fall av avvikelser från skoldagen genom föräldrakontakter och samtal med eleverna. Öka samverkan/samarbete förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. 10(12)

11 3.5 Skola och hem Övergripande mål Bildningsförvaltningen har för 2010 fastställt följande övergripande mål som är relevanta inom området skola och hem. Alla vårdnadshavare skall kunna följa sina barns kunskapsutveckling Alla vårdnadshavare skall känna till skolans arbete mot mobbing och kränkande behandling Nygårdsskolans egna mål för verksamheten Förbättra dialogen mellan hem och skola, beträffande elevernas mål och resultat. Utveckla formen för föräldramöten för att få högre närvaro och större delaktighet. Använda Skoldagboken för att öka insynen och delaktigheten i barnens skoldag och skolgång. Att alla föräldrar skall få tillgång till vår lärplattform Ping Pong Åtgärder för att nå målen Föräldrar/vårdnadshavare ska kunna öka sin insyn i elevens kunskapsutveckling genom användande av plattformen ping-pong samt att på f-möten och utvecklingssamtal delges information av pedagogisk personal om sitt barns pedagogiska situation. Vi har som tidigare nämnts även kommunicerat Likabehandlingsplanen på föräldramöten och rektor har även informerat varje klass om innehåll i denna. Skoldagboken är ytterligare ett redskap för information, insyn och delaktighet i verksamheterna på skolan Relevanta indikatorer Andel vårdnadshavare som anger att de har möjlighet att påverka verksamheten i skolan 33 % - Betyg något sämre jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som anser att de har tillräcklig kontakt med sitt barns lärare/mentor 79 % - Betyg i princip jämförbart med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som anser att skolan är viktig för sitt barns utveckling 100 % - Betyg i princip jämförbart med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som i sin helhet är nöjd med skolans verksamhet 100 % - Betyg något sämre jämfört med tidigare enkät Analys Vi försöker från skolans sida uppmuntra vårdnadshavare att engagera sig i barnens skolarbete och hjälpa till med läxor. Personalen anser att procentsatsen är relativ hög, förutom indikator , ex.vis skoldagboken och ping-pong kan vara verktyg som förbättrar värdet. Det kan förbättrar ytterligare, ett mål är att ALLA vårdnadshavare ska ha ett stort intresse i detta arbete Förbättringsåtgärder 2011 Förbättra informationen till föräldrarna om vilka aktiviteter som ligger närmst i tiden. Detta sker idag genom Skoldagboken och informationsbrev. Vi skall utöka föräldrarnas delaktighet genom att utveckla informationen via Ping-Pong. 11(12)

12 3.6 Skolan och omvärlden Övergripande mål Bildningsförvaltningen har för 2010 fastställt följande övergripande mål som är relevanta inom området skolan och omvärlden. Elever och personal ska känna stolthet över sin skola Nygårdsskolans egna mål för verksamheten Öka samarbetet med biblioteket. Utveckla våra profiler t.ex. temaveckor och musikalarbetet. Synliggöra vår verksamhet Åtgärder för att nå målen Samarbete mellan skola och fritidshemmet har ytterligare utvecklats. Fritidshemmet har även startat ett aktivt samarbete med biblioteket och museet i Lödöse, dit vi åker 4-6ggr under februari-mars. Genom större medverkan och delaktighet ska skolan öka elevernas och föräldrarnas miljömedvetande. Detta kan ske på föräldramöten och klassråd och även diskussioner på föräldrarådets möten i samband med skolans APT Analys I den nyare formen för föräldramöten har arbetet med modell workshop ökat medverkan av eleverna samt en större del av föräldragruppen. På våra föräldraföreningsmöten anser vi att vi har nått ut bättre med skolan intensioner i perspektivet 1-10 år. I skolans lokaler finns ju även förskolans verksamhet inrymd sedan ett och ett halvt år tillbaka Förbättringsåtgärder 2011 Marknadsföra skolan och vår verksamhet ytterligare genom ännu bättre kontakter med lokaltidningar, förvaltningen och organisationer. Att hitta en form för att kunna genomföra en musikal trots ett minskat barnantal och begräsande resurser. 12(12)

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål Nygårds Förskola Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en god

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FRITIDSHEMMET Duvan Nybyholmsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Fredrik Besnard 2010-05-28 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola och fritidshem a för planen, rektor Vår vision

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016 Verksamhetsplan för Vendestigens Förskola och Skola AB's Fritidsverksamhet 2015-2016 Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska uppleva fritiden som rolig och

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Lärkeskolans fritidshem Nora kommun 1 Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 3 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Kvalitetsrapport. Åtorps förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

Kvalitetsrapport. Åtorps förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Mikael Johansson Kvalitetsrapport Åtorps förskoleklass Läsåret 2012/2013 Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013 Rektor Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppdrag Fritidshemmets uppdrag Vårt arbetssätt Fritidshemmen Ädelstenen Kungsörnen Diamanten Linköping läsåret 2013/14 Vi stimulerar elevers utveckling och lärande genom att: 1. Utveckla elevernas identitet och

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13.

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. Förskola pedagogisk omsorg. Enhet: Kärna Förskoleenhet Förskolechef: Linda Hellberg Gustafson 1. PRESENTATION AV ENHETEN. Enheten

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer