Nygårdsskolan. Kvalitetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nygårdsskolan. Kvalitetsredovisning"

Transkript

1 Nygårdsskolan Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål

2 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Skolans elever lärare och ledning och övrig personal får en tydlig och gemensam bild av verksamheten som grund för att diskutera behovet av förbättringsåtgärder. Elever och föräldrar får bättre underlag för val mellan skolor. Föräldrar, politiker och andra intressenter får en god information om skolan. Detta leder till en ökad insyn och utifrån sina olika roller ökat inflytande. Redovisningarna utgör ett viktigt underlag för politiska beslut. Skolverket kommer att använda kvalitetsredovisningarna vid granskning och tillsyn. Kvalitetsredovisningen är strukturerad utifrån läroplanens nationella mål med förbättringsåtgärder som utgår från utbildningsnämndens nämndspecifika mål för 2010 Skolan diskuterar och arbetar kontinuerligt med enhetens samlade resurser för att få ett optimalt användande av de förekommande yrkeskompetenser som finns. Mycket viktigt är samverkansformer fritid skola förskoleklass förskola dagbarnvårdare för att förena alla verksamheter på Nygårdskolan. Detta tar sig många uttryck, på våren, i april, har skolan en återkommande musikal där vi samverkar i de olika verksamheterna under ett par veckor. Skolan har en föräldraförening som borgar för ett gott samarbete med brukarna. Skolan har en väl inarbetad plan för inskolning av nya förskoleklassbarn från både dagbarnvårdarna och förskolan. Detta ger en trygghet för både barn, föräldrar och personal. Fritids och förskolan samverkar vid öppning och stängning. Övrig samverkan består i att barnen har lekt ihop på gården, haft gemensamma sångsamlingar, skogsutflykter och gemensam verksamhet på skollov. 1.1 Underlag för att ta fram kvalitetsredovisningen Under hösten genomfördes en föräldraenkät i grundskolan. Svarsfrekvens 52 %. En föräldraenkät har även genomförts för fritidshemmet. Svarsfrekvensen var 44 %. Som underlag har man även utvärderingar i arbetslagen, protokoll vid arbetsplatsträffar. 1.2 Övergripande vidtagna åtgärder med anledning av förra årets kvalitetsredovisning Vi har fortsatt utveckla formen för föräldramöte. Vi började med att barnen fick arbeta i klassrummet och föräldrarna fick en chans att se exempel på vad barnen arbetar med under en skoldag. Efter gemensam fika såg barnen en film medan lärarna hade ett kort möte med föräldrarna. Det gav ett så gott som hundraprocentigt deltagande av både föräldrar och barn. Vi ser absolut en fortsättning på denna form då det mottogs positivt av samtliga vårdnadshavare/föräldrar. 1.3 Uppföljning av arbetet med likabehandlingsplanen Skolan har arbetat med att tydliggöra och implementera likabehandlingsplanen samt göra detta dokument levande genom årlig revidering. Eleverna fick information om likabehandlingsplanen i klasserna. Föräldrarna informerades om likabehandlingsplanen av rektor på föräldramöte. 2(12)

3 Vi samarbetar med SPSM kring vårt värdegrundsarbete, för att nå fram till ett gemensamt förhållningssätt. När vi haft anledning har vi använt oss av dokumentet på hemsidan. Vi har diskuterat språkbruk i elevråd och föräldraråd. Vi behöver hålla diskussionen om språk och bemötande levande. Olika språk i olika situationer är en del av utbildningen och kunskap för livet. Vi behöver gå igenom likabehandlingsplanen och se till att vi kan leva upp till det som står där. Skolpersonalen har ägnat en studiedag till att arbeta med likabehandlingsplanen. 2 Skolbarnsomsorg 2.1 Beskrivning av organisationen/verksamheten Fritidshemmet samverkar med skolan och förskolan, vilket innebär att den samlade kompetensen i huset tillvaratas under dagen kl Lärare, fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare samverkar kring barnens lärande för att ge dem optimal utveckling. Fritidshemmet har en aktiv miljöprofil, vilket innebär att all personal samverkar kring miljöarbetet och använder naturen som ett levande läranderum. Ett årligt temaarbete i samverkan med skolan utmynnar i en musikal på våren som alla är mycket stolta och engagerade i och glada över att kunna genomföra. Samarbetet med föräldrar är även av största vikt. Under hösten har utbudet på fritids försämrats i takt med indragningar både i skolan och på fritids Nyckeltal Mätdatum oktober lå 10/11 lå 09/10 lå 08/09 lå 07/08 Antal barn Antal 23,3 23,6 20,6 18,7 barn/årsanställd Andel pers. med relevant högskolexamen 100 % 100 % 65 % 65 % Nöjd-Kund-Index (NKI) Statistiska Centralbyrån (SCB) använder sig av en analysmodell som kallas Nöjd-kund-index, NKI. Modellen bygger på tre stycken frågor (skala 1-10) som ligger till grund för ett helhetsbetyg på verksamheten. Modellen används inom flera områden inom offentlig sektor. Vårdnadshavarnas nöjdhet med fritidshemmet som helhet (skala 1-10) 8,4 7,6 Vårdnadshavarnas syn på fritidshemmet i förhållande till förväntningar (skala 1-10) 7,3 7,4 3(12)

4 Vårdnadshavarnas syn på fritidshemmet i förhållande till ett perfekt fritidshem (skala 1-10) 7,0 7,2 Beräknat NKI-index Mål för verksamheten Övergripande mål Bildningsförvaltningen har för 2010 fastställt följande övergripande mål. Personalens IT-kompetens skall höjas Öka delaktigheten och informationen till vårdnadshavarna Skapa lugnare miljöer Verksamhetens egna mål Normer Skillnad vad som är mitt/andras Respekt för fritids saker och andras saker Språket hur man säger saker till varandra Att visa hänsyn Att veta vad som är rätt och fel Gemensamma regler Inget våld mot någon eller något Värderingar Vi lär barnen allas lika värde och medvetandegör deras eget ansvar och roll i konflikten genom samtal Kontinuerliga diskussioner ang. värderingar, att man följer upp när det är något som blir fel Kunskap och lärande Omsorg, att se alla barn varje dag, stödja, hjälpa och träna barnen i det vardagliga med kläder, matsituation mm. Tid och omtanke för barnen Lek, genom att vi stimulerar den fria leken och har drama utnyttjar vi leken till lärande Ansvar och inflytande Vi tränar barnen att ta ansvar för sig själv och sina saker Att barnen tränar sig på att ta ansvar för sin tid efter fritidshemstidens slut Åtgärder för att nå målen Inskolning och samtal med nya barn Utskolning med barn och föräldrar i år 3 Föräldrakontakter Barnobservationer Erbjuder utvecklingssamtal på höstterminen 4(12)

5 Drop-in-kaffe på höstterminen Lovverksamhet Grovplanering höst och vår Veckoplanering Utvärdering Indikatorer Andel vårdnadshavare som känner mig lugna och trygga när deras barn är på fritidshemmet Betyg i princip oförändrat jämfört med tidigare enkät 100 % 89 % Andel vårdnadshavare som uppfattar att pojkar och flickor behandlas på lika villkor på fritidshemmet 83 % 92 % Betyg något sämre jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som anser att det förekommer ett vårdat språkbruk på fritidshemmet. 33 % 42 % Betyg i princip oförändrat jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som anser att miljön på fritidshemmet är bra för sitt barns utveckling. 83 % 81 % Betyg något sämre jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som är nöjda med de aktiviteter som anordnas på fritidshemmet. 64 % 85 % Betyg sämre jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som anser att personalen tar hänsyn till barnens åsikter när de planerar verksamheten. 75 % 81 % Betyg i princip oförändrat jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som känner att de har inflytande över fritidshemmets verksamhet. 33 % 46 % Betyg i princip oförändrat jämfört med tidigare enkät 5(12)

6 Andel vårdnadshavare som anser att deras barn har goda relationer till de andra barnen på fritidshemmet. 92 % 89 % Betyg något sämre jämfört med tidigare enkät Analys Arbetet med SPSM har gett oss bättre förutsättningar för att möta barnen på ett bättre sätt. De gemensamma diskussionerna har gett oss ett gemensamt förhållningssätt i vissa frågor. Under större delen av året har vi dock saknat forum för gemensamma diskussioner mellan yrkeskategorierna Förbättringsåtgärder Vi behöver se över och skapa nya möten för att få tid att diskutera och utveckla verksamheten. Fortsätta att förbättra dokumentation för att föräldrar ska få en tydlig inblick i vad som händer på skolan och på fritidshemmet. 3 Förskoleklass och grundskola 3.1 Beskrivning av organisationen/verksamheten Verksamheten bedrivs som samlad skoldag, vilket innebär att den samlade kompetensen i huset tillvaratas under skoldagen mellan kl. 8:30 13:30. Lärare och fritidspedagoger samverkar kring elevernas lärande för att ge dem optimal utveckling. Vi strävar efter en helhetssyn på kunskap och vill därför arbeta temainriktat. I fokus står arbetet med att stärka elevernas språkutveckling. Vi är också stolta över vår årliga musikal, där alla på skolan deltar. Syftet med detta är att stärka elevernas självkänsla och öka samhörigheten. Nygårdskolan har en tydlig miljöprofil och använder skogen och naturen runt skolan i vår undervisning. Vi strävar efter att all personal skall trivas och må bra, för att därigenom utföra sitt arbete med hög kvalitet för att nå måluppfyllelse, både kognitivt och socialt. På Nygårdsskolan skall eleverna få de allra bästa förutsättningarna för att lyckas och utvecklas till trygga och harmoniska människor. Ett stort engagemang och inflytande av vårdnadshavarna är en målsättning på Nygårdsskolan. Vi är angelägna om ett gott samarbete mellan skolan och hemmet. En förutsättning för detta är, att utvecklingssamtalen håller hög kvalitet, vilket innebär att både elever, vårdnadshavare och lärare får utrymme att diskutera elevens framtida utveckling och lärande. Dessutom används de individuella utvecklingsplanerna samt kontinuerliga brev från skolan till hemmet. Arbetsplatsträffen är det forum, där diskussioner förs och beslut fattas om verksamhets-, arbetsmiljö-, utvecklings- och kompetensutvecklingsfrågor. Under hösten har förskolans personal deltagit vid några arbetsplatsträffar. 6(12)

7 3.1.1 Nyckeltal Mätdatum oktober lå 10/11 lå 09/10 lå 08/09 lå 07/08 lå 06/07 lå 05/06 Antal elever Andel elever med 64 % 86 % 68 % 65 % 58 % 61 % skolskjuts Antal lärare 6,2 6,2 6,4 6,8 6,7 8,5 /100 elever Andel behöriga 71 % 97 % 90 % 90 % 85 % 85 % lärare Antal personal* / 7,4 9, ,8 6,7 6,6 100 elever Andel elever med annat modersmål än svenska 7 % 7 % 8 % 7 % * som personal inräknas lärare, elevassistenter, skolvärd Nöjd-Kund-Index (NKI) Statistiska Centralbyrån (SCB) använder sig av en analysmodell som kallas Nöjd-kund-index, NKI. Modellen bygger på tre stycken frågor (skala 1-10) som ligger till grund för ett helhetsbetyg på verksamheten. Modellen används inom flera områden inom offentlig sektor. Vårdnadshavarnas nöjdhet med skolan som helhet (skala 1-10) 8,0 Vårdnadshavarnas syn på skolan i förhållande till förväntningar (skala 1-10) 7,9 Vårdnadshavarnas syn på skolan i förhållande till en perfekt skola (skala 1-10) 7,6 Beräknat NKI-index Normer och värden Övergripande mål Bildningsförvaltningen har för 2010 fastställt följande övergripande mål som är relevanta inom området normer och värden. Skadegörelse och klotter skall minska Nygårdsskolans egna mål för verksamheten Normer Skillnad vad som är mitt/andras Respekt för fritids saker och andras saker Språket hur man säger saker till varandra Att visa hänsyn 7(12)

8 Att veta vad som är rätt och fel Gemensamma regler Inget våld mot någon eller något Värderingar Vi lär barnen allas lika värde och medvetandegör deras eget ansvar och roll i konflikten genom samtal Kontinuerliga diskussioner ang. värderingar, att man följer upp när det är något som blir fel Åtgärder för att nå målen Vi arbetar med livskunskap och dramaövningar i skolan och på fritids. Att tydliggöra och implementera likabehandlingsplanen samt att göra detta dokument levande är en åtgärd för att nå målen. Vi har nolltolerans mot dåligt språkbruk för att förbättra barnens språk. Vi har läst gemensam litteratur och har hållit diskussioner med pedagoger från SPSM för att utveckla ett gemensamt förhållningssätt Relevanta indikatorer Andel vårdnadshavare som anser att sitt barns skola är trygg och trivsam 100 % - Betyg sämre jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som anser att de får tillräcklig information om hur sitt barn trivs i skolan 93 % - Betyg oförändrat jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som anger att de får tillräckligt med information om hur mobbing och okamratlighet förebyggs och bekämpas 36 % - Betyg sämre jämfört med tidigare enkät Antalet kamratstödjare i verksamheten Noll, vi har inga kamratstödjare, vi arbetar med livskunskap i klasserna och på fritids Analys Nolltoleransarbetet har varit riktigt bra när det gäller barnens språk. Anledningen till att vi inte har kunnat diskutera regler är vi inte lyckats med att organisera forum där samtliga personalkategorier är representerade. Samarbetet med SPSM har varit mycket givande. Tanken att vi skulle ha egna möten fanns men vi har inte givits förutsättningar för att genomföra några sådana Förbättringsåtgärder 2011 En ordentlig genomgång av vilka möten vi ska ha och vilka som skall delta för att skapa forum för diskussioner för att utveckla verksamheten. Den låga siffran i punkt skall tas på allvar. Här måste vi nå ut till vårdnadshavare och tydliggöra hur vi arbetar med dessa frågor. 3.3 Elevers kunskap och lärande Övergripande mål Bildningsförvaltningen har för 2010 fastställt följande övergripande mål som är relevanta inom området elevers kunskap och lärande. Personalens IT-kompetens skall höjas 8(12)

9 Resultaten på de nationella proven skall förbättras Nygårdsskolans egna mål för verksamheten o Gemensamt förhållningssätt. o Utveckla arbetet med barn i behov av särskilt stöd Åtgärder för att nå målen Genom möten med den specialpedagogiska myndigheten kommer vi att utarbeta ett gemensamt förhållningssätt gentemot barnen. Detta gynnar barnens sociala färdigheter, lärande och utveckling. Vårt mål är att skapa en skola där barnen känner trygghet, samhörighet och lust att lära vilket förhoppningsvis resulterar i en lärande miljö och bidrar till att elevernas närvaro ökar Relevanta indikatorer Andel vårdnadshavare som anger att de får tillräcklig information om vad sitt barn arbetar med och lär sig i skolan. 78 % - Betyg något sämre jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som vet vad sitt barn skall kunna i skolan och vilka kunskapsmålen är 86 % - Betyg något sämre jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som är nöjda med kvalitén på senaste utvecklingssamtalet 91 % - Betyg i princip jämförbart med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som anser att sitt barn får tillräckligt stöd i skolan 93 % - Betyg något sämre jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som anser att skolan har en bra fysisk miljö 79 % - Betyg något sämre jämfört med tidigare enkät Andelen som nått målen på nationella prov i åk 3 Matematik 100 % Svenska 100 % Analys Andel vårdnadshavare som anger att deras utvecklingssamtal var bra är i stort sett oförändrat, vi strävar dock efter att samtliga vårdnadshavare ska uppleva sina utvecklingssamtal som positiva. Andel vårdnadshavare som anger att deras barn får tillräckligt stöd är lägre än tidigare år och även här strävar vi mot ett högre värde, det vill säga att allaelever ska känna att de får hjälp när de behöver Förbättringsåtgärder 2011 Vi ska arbeta med att implementera den nya läroplanen. Kring den nya läroplanen kommer vi att arbeta tillsammans med Tingbergsskolan. Vi kommer att utveckla arbetet med åtgärdsprogram, skriftliga omdömen, IUP och LPP för att få en högre måluppfyllelse och bättre möta barnen i behov av särskilt stöd. 9(12)

10 3.4 Elevers inflytande och ansvar Övergripande mål Bildningsförvaltningen har för 2010 fastställt följande övergripande mål som är relevanta inom området elevers inflytande och ansvar. Alla elever ska kunna följa sin kunskapsutveckling i skolan Nygårdsskolans egna mål för verksamheten Vi vill öka elevernas inflytande genom de olika råd vi har på skolan. Vårt mål är att ha två råd; elevråd och mat- och miljöråd. Barnen ska vara delaktiga i planeringen av tema och musikal Åtgärder för att nå målen Vi har åldersblandade aktiviteter på natur- och miljödag, mattedag, julpysseldag, lekdag, utflykt till kamratbanan, elevens val, musikalarbetet, rast och skogsvistelse. Förskolan, förskoleklassen och år 1 har gemensamma samlingar och fri tid. Vi erbjuder olika arbetssätt inom samtliga ämnen, vi individualiserar undervisningen och väljer olika arbetssätt beroende på vilka barn vi har. Alla lär på olika sätt. Genom skolans olika råd ökar barnens delaktighet och inflytande på skolan inre och yttre miljöer vilket vi tror resulterar i trygghet, trivsel och ansvarstagande för sitt eget arbete och den gemensamma miljön. Barnen får vid uppstart av tema själva komma med förslag på arbetsmetoder och innehåll. Barnen väljer själva vad de ska delta med i musikalen och är delaktiga i arbetet med manus Relevanta indikatorer Andel och antal elever med ogiltig frånvaro vid fler än 25 lektionstillfällen 0 % Andel och antal elever med mer än 10 h ogiltig frånvaro 0 % Analys Den ogiltiga frånvaron är så pass låg att vi inte anser att det behöver vidtas några åtgärder. Vi arbetar med att samtliga elever ska känna arbetsro i skolan. Vi försöker att utnyttja våra lokaler på bästa möjliga sätt Förbättringsåtgärder 2011 Utveckla elevråd och mat- och miljöråd. Den inre och yttre miljön ska förbättras b.la. genom egna insatser tillsammans med eleverna och föräldrarådet. Vi följer noggrant upp de enstaka fall av avvikelser från skoldagen genom föräldrakontakter och samtal med eleverna. Öka samverkan/samarbete förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. 10(12)

11 3.5 Skola och hem Övergripande mål Bildningsförvaltningen har för 2010 fastställt följande övergripande mål som är relevanta inom området skola och hem. Alla vårdnadshavare skall kunna följa sina barns kunskapsutveckling Alla vårdnadshavare skall känna till skolans arbete mot mobbing och kränkande behandling Nygårdsskolans egna mål för verksamheten Förbättra dialogen mellan hem och skola, beträffande elevernas mål och resultat. Utveckla formen för föräldramöten för att få högre närvaro och större delaktighet. Använda Skoldagboken för att öka insynen och delaktigheten i barnens skoldag och skolgång. Att alla föräldrar skall få tillgång till vår lärplattform Ping Pong Åtgärder för att nå målen Föräldrar/vårdnadshavare ska kunna öka sin insyn i elevens kunskapsutveckling genom användande av plattformen ping-pong samt att på f-möten och utvecklingssamtal delges information av pedagogisk personal om sitt barns pedagogiska situation. Vi har som tidigare nämnts även kommunicerat Likabehandlingsplanen på föräldramöten och rektor har även informerat varje klass om innehåll i denna. Skoldagboken är ytterligare ett redskap för information, insyn och delaktighet i verksamheterna på skolan Relevanta indikatorer Andel vårdnadshavare som anger att de har möjlighet att påverka verksamheten i skolan 33 % - Betyg något sämre jämfört med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som anser att de har tillräcklig kontakt med sitt barns lärare/mentor 79 % - Betyg i princip jämförbart med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som anser att skolan är viktig för sitt barns utveckling 100 % - Betyg i princip jämförbart med tidigare enkät Andel vårdnadshavare som i sin helhet är nöjd med skolans verksamhet 100 % - Betyg något sämre jämfört med tidigare enkät Analys Vi försöker från skolans sida uppmuntra vårdnadshavare att engagera sig i barnens skolarbete och hjälpa till med läxor. Personalen anser att procentsatsen är relativ hög, förutom indikator , ex.vis skoldagboken och ping-pong kan vara verktyg som förbättrar värdet. Det kan förbättrar ytterligare, ett mål är att ALLA vårdnadshavare ska ha ett stort intresse i detta arbete Förbättringsåtgärder 2011 Förbättra informationen till föräldrarna om vilka aktiviteter som ligger närmst i tiden. Detta sker idag genom Skoldagboken och informationsbrev. Vi skall utöka föräldrarnas delaktighet genom att utveckla informationen via Ping-Pong. 11(12)

12 3.6 Skolan och omvärlden Övergripande mål Bildningsförvaltningen har för 2010 fastställt följande övergripande mål som är relevanta inom området skolan och omvärlden. Elever och personal ska känna stolthet över sin skola Nygårdsskolans egna mål för verksamheten Öka samarbetet med biblioteket. Utveckla våra profiler t.ex. temaveckor och musikalarbetet. Synliggöra vår verksamhet Åtgärder för att nå målen Samarbete mellan skola och fritidshemmet har ytterligare utvecklats. Fritidshemmet har även startat ett aktivt samarbete med biblioteket och museet i Lödöse, dit vi åker 4-6ggr under februari-mars. Genom större medverkan och delaktighet ska skolan öka elevernas och föräldrarnas miljömedvetande. Detta kan ske på föräldramöten och klassråd och även diskussioner på föräldrarådets möten i samband med skolans APT Analys I den nyare formen för föräldramöten har arbetet med modell workshop ökat medverkan av eleverna samt en större del av föräldragruppen. På våra föräldraföreningsmöten anser vi att vi har nått ut bättre med skolan intensioner i perspektivet 1-10 år. I skolans lokaler finns ju även förskolans verksamhet inrymd sedan ett och ett halvt år tillbaka Förbättringsåtgärder 2011 Marknadsföra skolan och vår verksamhet ytterligare genom ännu bättre kontakter med lokaltidningar, förvaltningen och organisationer. Att hitta en form för att kunna genomföra en musikal trots ett minskat barnantal och begräsande resurser. 12(12)

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål Nygårds Förskola Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en god

Läs mer

Förskolan Blåsippan. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret Rektor: Lennart Skåål

Förskolan Blåsippan. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret Rektor: Lennart Skåål Förskolan Blåsippan Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en god

Läs mer

Förskolan Blåklockan

Förskolan Blåklockan Förskolan Blåklockan Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en

Läs mer

Förskolan Vitsippan. Kvalitetsredovisning för kalenderåret Rektor: Catharina Eckstein

Förskolan Vitsippan. Kvalitetsredovisning för kalenderåret Rektor: Catharina Eckstein Förskolan Vitsippan Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Catharina Eckstein 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Fuxernaskolan. Kvalitetsredovisning

Fuxernaskolan. Kvalitetsredovisning Fuxernaskolan Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Daniel Magnusson F-6 och skolbarnomsorg Håkan Russberg 7-9 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Skolans elever lärare

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Pegasus förskoleklass Bruksskolan. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

Kvalitetsrapport. Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Pegasus förskoleklass Bruksskolan. Ansvarig rektor: Mikael Johansson Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Pegasus förskoleklass Bruksskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

Förskolan Skogsviolen

Förskolan Skogsviolen Förskolan Skogsviolen Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Annelie Eriksson 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får

Läs mer

Förskolan Rödklövern. Kvalitetsredovisning för kalenderåret Rektor: Pia Östh Gustavsson

Förskolan Rödklövern. Kvalitetsredovisning för kalenderåret Rektor: Pia Östh Gustavsson Förskolan Rödklövern Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Pia Östh Gustavsson 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får

Läs mer

Förskolan Smultronstället

Förskolan Smultronstället Förskolan Smultronstället Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Catharina Eckstein 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Förskolan Kaprifolen. Kvalitetsredovisning för kalenderåret Rektor: Annelie Eriksson

Förskolan Kaprifolen. Kvalitetsredovisning för kalenderåret Rektor: Annelie Eriksson Förskolan Kaprifolen Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Annelie Eriksson 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får

Läs mer

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Ur Skolverkets allmänna råd 2007 Kvalitet i fritidshem: Fritidshem omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi har under läsåret kontinuerligt arbetat med värdegrunden på skolan, bla har vi samtal med eleverna

Läs mer

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet?

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet? ÅBYSKOLAN 3-5 killar Jag trivs i skolan tjejer Jag trivs i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Jag trivs med

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 Avdelningen förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katarina Höök Tfn: 508 14 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-05-30 Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Kvalitetsredovisning för förskola,

Läs mer

Kvalitetsrapport - Mjöbäcks förskola. Pirkko Ahnberg, förskolechef 2016

Kvalitetsrapport - Mjöbäcks förskola. Pirkko Ahnberg, förskolechef 2016 Kvalitetsrapport - Pirkko Ahnberg, förskolechef 2016 Innehåll Innehåll... 2 1. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Syfte och mål... 3 1.2. Ett kvalitetsarbete som leder mot målen... 3 xx förskola...

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utbildning, kultur och fritid: Alvhemsförskola 2012/2013

Utbildning, kultur och fritid: Alvhemsförskola 2012/2013 Utbildning, kultur och fritid: Alvhemsförskola 2012/2013 1. Verksamhetsbeskrivning Alvhemsförskola består av två avdelningar Loket 1-3 och Vagnen 3-5. Förskolan ligger i Alvhem med Kungsgården med dess

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Förskolan Prästkragen

Förskolan Prästkragen Förskolan Prästkragen Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Catharina Eckstein 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2011-2012 1 Inneha llsfo rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg 2012-10-01 2 Mål för fritidshemmen i Skinnskattebergs kommun Utarbetad maj 2006, reviderad hösten 2012 Inledning Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6 Verksamhetsplan 2015/ Fröviskolan F-6 Sammanställd 150825 Utvecklingsområden för Frövi F-6 Grundskola Måluppfyllelse Läroplanen Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen

Läs mer

1. Inledning Förutsättningar... 3

1. Inledning Förutsättningar... 3 Verksamhetsrapport för Nygårdsskolans fritidshem läsåret 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar... 3 2.1. Styrning och ledning... 3 2.2. Organisation... Fel! Bokmärket är inte

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortronmyren period 1 (juli-sept), läsåret

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortronmyren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-10-30 Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortronmyren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2016/2017 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Arbetsplan för Stora Mellby fritids Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Stora Mellby fritids Läsåret 2014/2015 140506 Arbetsplan för Stora Mellby fritids Läsåret 2014/2015 Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre 1(8) Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre Förskoleklass-grundskola-fritidshem (sid 1-5) Förskola (sid 6-8) Beskrivning av verksamheten Dalhem, Barlingbo

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 Klämmaskolan ALINGSÅS Beskrivning av verksamheten Klämmaskolans huvudsakliga uppgift är att ta emot och pedagogiskt arbeta med elever i stort behov av fler vuxna omkring

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

En gång i månaden har förskolan en arbetsplatsträff (APT). Tiden för detta möte är förlagd till kvällen så att all personal ska kunna närvara.

En gång i månaden har förskolan en arbetsplatsträff (APT). Tiden för detta möte är förlagd till kvällen så att all personal ska kunna närvara. UKF: Enhetsplan KYRKSKOLANS FÖRSKOLA 1. Verksamhetsbeskrivning Kort beskrivning av avdelningens/enhetens verksamhet. Avdelning: Läsår 2011/2012 Kyrkskolans förskola består av två avdelningar, 1-3 år med

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 för Skolbarnsomsorgen Avesta Kommun Datum:2010-05-25 Johanna Johansson Controller Innehållsförteckning Sid nr 1. Sammanfattning 3 1.1 Presentation

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för fritidshemmet

KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för fritidshemmet KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för fritidshemmet Innehåll Inledning... 3 Normer och värden... 4 Jämställdhet mellan flickor och pojkar... 5 Barns delaktighet och inflytande... 6 Ett mångkulturellt

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Strandvägsskolan Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Arbetsplan Pilen handlingsplan Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Innehållsförteckning 1. Förskolans verksamhet och förutsättningar...3 2. Kvalitetsarbetet...3 3. Utvecklingsåtaganden...4

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola Lokal arbetsplan för Nallens Förskola En lokal arbetsplan beskriver vilken vision och vilka mål förskolan har inom varje målområde i läroplanen. Planen beskriver också hur förskolan tänker sig arbeta för

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Lokal arbetsplan för Tusenskönan.

Lokal arbetsplan för Tusenskönan. Lokal arbetsplan för Tusenskönan. Tusenskönans lokala arbetsplan bygger på läroplanen för det obligatoriska skolväsendet samt Landskrona stads skolplan. Arbetsplanen visar hur skolan vill organisera sin

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Stocksätterskolan ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Innehållsförteckning 1. Normer och värden...3 2. Kunskaper...4 3. Elevernas ansvar och inflytande...5 4. Skola och hem...6 2 Stocksätterskolans

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Om fritidshemmet och vår verksamhet

Om fritidshemmet och vår verksamhet Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Om fritidshemmet och vår verksamhet Fritidshemmet spelar en väsentlig roll i barns tillvaro idag. Vår verksamhet är ett betydelsefullt

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet Läsår 2016 1/8 Grunduppgifter

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola

Arbetsplan för Västra Bodarna skola 150825 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem Augusti 2016 Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsidé sid. 2 2. Förutsättningar sid. 2 3. Enhetens årshjul sid. 3 4. Utvecklingsarbete sid. 4 1. Läroplansmål

Läs mer