ADMINISTRATIV HANDBOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADMINISTRATIV HANDBOK"

Transkript

1 Version Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet ADMINISTRATIV HANDBOK för mobilitet mellan programländer och partnerländer Kontraktsperiod 1 juni maj 2017

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRKORTNINGSLISTA HANDBOKENS SYFTE OCH DEFINITIONER Handbokens syfte Definitioner FÖRDELNING AV STIPENDIEMEDEL FÖR MOBILITET Fördelning av stipendiemedel för mobilitet till studenter och personal Ansökningsprocessen Universitets- och högskolerådets fördelning av medel och utbetalning Principerna för fördelning av medel till lärosäten Utbetalning av medel till lärosäten VILLKOR FÖR MOBILITET (STUDENTER OCH PERSONAL) Villkor för studentmobilitet Villkor för lärarmobilitet undervisningsuppdrag (STA) Villkor för personalfortbildning (STT) KONTRAKTSHANTERING Utbetalning från Universitets- och högskolerådet Regler för budgetöverföring Omfördelning av medel mellan lärosäten Interimsrapportering Slutrapportering / kontraktsavslut Återbetalning av oförbrukade medel Sammanslagning eller delning av lärosäten ERASMUS+ MOBILITETSMEDEL FÖR STUDENTER, LÄRARE OCH ÖVRIG PERSONAL MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Stipendiemedel för studenter, lärare och övrig personal med funktionsnedsättning Fördelningsprocessen TILLSYN OCH KONTROLL Kontrollbesök samt ekonomisk och administrativ uppföljning Platsbesök UNDERLÅTELSE ATT FÖLJA ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION (NON COMPLIANCE) SYNLIGHET AV EU-FINANSIERING (VISIBILITY OF UNION FUNDING)

3 BILAGA 1: STIPENDIENIVÅER BILAGA 2: NÄRINGSGRENSINDELNING, EKONOMISKA SEKTORER BILAGA 3: ÄMNESKODER UNDER ERASMUS BILAGA 4: AVSTÅNDSRÄKNARE MELLAN STÄDER I HELA VÄRLDEN

4 Förkortningslista DS Diploma Supplement E+ Erasmus+ programmet ECAS ECHE ECTS ESC HEI ICM LA MT+ NA OLS OS PIC SM ST STA STT UHR URF European Commission Authentication System Erasmus Charter for Higher Education European Credit Transfer System Erasmus Student Charter Higher Education Institution (lärosäte) International Credit Mobility (Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet) Learning Agreement Mobility Tool+ National Agency (nationellt kontor för Erasmus+) Online Linguistic Support (endast för mobilitet mellan programländer) Organisational support (Finansiering för organiserande av mobilitet) Participant Identification Code (identifieringskod för varje organisation) Studentmobilitet (inbegriper all studentmobilitet) Personalmobilitet (såväl för undervisning som för fortbildning) Lärarmobilitet undervisningsuppdrag (Teaching Assignment) Personalfortbildning (Staff Training) Universitets- och högskolerådet Unique Registration Facility (webbplattform för att skapa PIC) 4

5 1 HANDBOKENS SYFTE OCH DEFINITIONER 1.1 Handbokens syfte Denna handbok syftar till att förse handläggare för Erasmus+ programmet vid svenska universitet och högskolor med ett gemensamt administrativt ramverk för hur handläggningen av mobilitet mellan programländer och partnerländer (utomeuropeisk mobilitet) inom Erasmus+ ska hanteras. Denna handbok kompletterar EU-kommissionens programguide för Erasmus+ och kontraktet mellan UHR och lärosätet gällande medel för kontraktsperioden 1 juni maj Skulle uppgifterna i denna handbok strida mot dem i kontraktet så är det kontraktets text som gäller. Samtliga bilagor till kontraktet publiceras på adressen: Där finns också länkar till hanteringen av projektet. 1.2 Definitioner Bilateralt avtal (Inter-institutional Agreement between institutions from programme and partner countries) Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet för studier och undervisningsuppdrag mellan lärosäten ska vara baserad på bilaterala avtal (inter-institutional agreements) mellan lärosäten i programländer som har ECHE och lärosäten i partnerländer. Mallen för bilaterala avtal finns som bilaga till avtalet mellan UHR och lärosätet. Ett bilateralt avtal kan ha olika giltighetslängd och kan gälla alltifrån ett akademiskt år till hela programperioden (till sommaren 2022). De bilaterala avtalen kan justeras under kontraktsperioden genom tillägg. Dessa tillägg ska vara skriftliga, allra minst i format av ett . Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) ECHE är ett certifikat som är undertecknat av EU-kommissionen, vilket markerar de grundläggande principerna inom alla aktiviteter inom Erasmus+ och som ska respekteras av lärosäten. Endast lärosäten i programländer kan inneha en ECHE, medan lärosäten i partnerländer istället förbinder sig till samma principer genom bilaterala avtal med sina partnerlärosäten i programländerna. ECHE gör det möjligt för lärosäten att ansöka till UHR om Erasmus+ decentraliserad finansiering, till exempel medel för mobilitet. Ett ECHE är även nödvändigt för att söka centraliserade projekt inom Erasmus+. När ett lärosäte har fått ett ECHE som ger det tillgång till medel för mobilitet kan det välja mellan att: a) ansöka om medel till UHR som individuellt lärosäte b) genom ett konsortium ansöka till UHR för medel Det är möjligt för en och samma institution/fakultet att skicka studenter både genom ett konsortium och genom det egna lärosätet. Institutionen/ fakulteten är dock skyldig i sådana fall att kontrollera att det inte sker dubbelfinansiering av samma mobilitetsperiod. Forskning Erasmus+ är inte ett forskningsprogram och forskningsaktiviteter stöds inte. Mobilitet för doktorander är möjligt om utbytet avser t.ex. kurser eller förberedelse av avhandling. Konsortium Definieras som en grupp av lärosäten som går ihop för att tillsammans ansöka om medel inom Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet. De flesta konsortier har ingen rättslig ställning utan stöder sig på sina medlemmar. Learning Agreement (LA) Learning Agreement är ett dokument där studentens överenskomna studieplan framgår (mall för Learning Agreement finns som bilaga till kontraktet mellan UHR och lärosätet). Innan en student påbörjar en utbytesperiod inom Erasmus+ ska hans/hennes hemlärosäte försäkra sig om att värdlärosätets kurser är godtagbara som ett led i studentens utbildning och därmed kan tillgodoräknas/erkännas på ett tillfredsställande sätt. Legal representative I olika Erasmus-dokument krävs signatur av Legal representative. Detta är lärosätets rektor eller någon som delegerats rätten att signera. Om rätten att signera har delegerats ska en delegationsordning bifogas. Enda undantaget är när prorektor signerar, då krävs inte någon delegationsordning, men då ska det tydligt framgå att 5

6 personen är prorektor. När det gäller sommarledighet kan en officiell lista över vilka som är tillförordnade rektorer under vilka veckor räcka för att styrka signaturens legitimitet. Mobilitet En tids vistelse (fysiskt boende) i ett annat programland för studier, praktik, personalfortbildning eller undervisning. Mobiliteten kan på lämpligt sätt stödjas genom förberedande kurser eller fortbildningskurser i språk. Mobilitet mellan programländer Mobilitet för studier, praktik, personalfortbildning eller undervisning som sker mellan två programländer. Villkoren för mobilitet mellan programländer beskrivs i Erasmus administrativa handbok för mobilitet mellan programländer. Mobilitet med partnerland Mobilitet med partnerland, även kallad utomeuropeisk mobilitet, är möjlig mellan ett programland och ett partnerland. Villkoren för mobilitet med partnerländer täcks av denna handbok. Mobilitetsperiod En mobilitetsperiod är den tid deltagaren spenderar fysiskt i värdlandet för aktiviteter godkända för mobilitet. Språkkurser i värdlandet som anordnas av värdlärosätet eller av privata aktörer direkt före studentmobiliteten kan räknas in i mobilitetsperioden. Språkkursen får dock inte räknas in i minimiperioden för mobiliteten. Onlinekurser i språk räknas inte in i mobilitetsperioden. Mobilitetsperiodens längd En mobilitetsperiod för studenter kan pågå i maximalt 12 månader. Vid uträkning av stipendiets storlek räknas en hel månad som 30 dagar inom Erasmus+. Enligt denna logik blir 12 månader (12 x 30 dagar) totalt 360 dagar. Detta är det maximala antalet dagar som kan stipendieras för en studentmobilitetsperiod. I verkligheten kan alltså mobilitetens längd innefatta fler kalenderdagar än antalet stipendierade dagar (till exempel 31 kalenderdagar på en månad jämfört med 30 finansierade dagar). För mer detaljer kring hur antalet dagar räknas inom Erasmus+, se bilaga 1. Mobility Tool+ (MT+) Mobility Tool+ är EU-kommissionens online-verktyg för rapportering av aktiviteter under Erasmus+. MT+ räknar även automatiskt ut den totala stipendiesumman per individ. Registrering av samtliga mobiliteter ska göras i MT+. Länk till inloggning i MT+ finns på adressen Mobility Consortium Certificate for Higher Education Söks av konsortiet och är ett villkor för att kunna förmedla stipendier. Personal Med personal avses både undervisande och övrig personal (lärarutbyte respektive personalfortbildning). Doktorander kan delta i mobilitet som student eller personal, beroende på vad det huvudsakliga syftet med mobiliteten är. PIC - Participant Identification Code Varje organisation behöver skapa ett eget unikt PIC-nummer för att delta i Erasmus+. De flesta svenska lärosäten har redan ett PIC och registreringen gäller för hela programperioden fram till och med Lärosäten i partnerländer behöver inte ha PIC vid ansökningstillfället, men behöver skapa ett PIC innan de inleder ett samarbete inom Erasmus+. För att skapa PIC behöver lärosätet registrera sig i en särskild databas, Participant Portal. Dessa uppgifter ligger sedan som grund för framtida ansökningar och deltagande i programmet. Instruktioner om hur detta går till finns på UHR:s och EU-kommissionens webbplats. Praktik En tids vistelse vid ett företag eller en organisation. Observera att praktik inte är en giltig aktivitet för kontraktsperioden för Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet. Programland/Partnerland 6

7 Med programland menas EU-länder och samtliga övriga länder som fullt ut deltar i Erasmus+. Dessa är för närvarande 33 stycken 1. För en förteckning över dessa, se kapitel 3. Partnerländer är alla andra länder i världen. Staff Mobility Agreement Training Staff Mobility Agreement Training för personalfortbildning ska innehålla de övergripande målen med besöket, aktiviteter (om möjligt ett program) och förväntat resultat, d.v.s. vad man förväntar lära sig under besöket. Den som anordnar personalfortbildningen måste godkänna Staff Mobility Agreement Training-dokumentet innan beslutet om mobilitet kan tas på lärosätet. Detta godkännande kan göras via . Staff Mobility Agreement Teaching Staff Mobility Agreement Teaching för undervisningsuppdrag ska innehålla de övergripande målen med besöket, aktiviteter (inklusive ett program) och förväntat resultat, d.v.s. vad man förväntar lära sig under besöket. Den som anordnar undervisningsuppdrag måste godkänna Staff Mobility Agreement Teaching-dokumentet innan beslutet om mobilitet kan tas på lärosätet. Detta godkännande kan göras via . Student En person som är antagen till ett lärosäte och som har påbörjat högre studier, oavsett studieområde, som syftar till erkänd examen eller annan eftergymnasial behörighet, till och med doktorsexamen. För att delta i Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet ska studenten inte ha tagit ut sin examen. Underskrift Originalunderskrift, på papper, behövs i kontraktet mellan UHR och lärosätet. För övriga dokument godkänns inskannad eller digital underskrift. Inskannade och digitala signaturer godkänns enligt svensk lag. Om lärosätet vill använda inskannade och/eller digitala underskrifter i kontakten med partnerlärosäten, kontrollera då först med partnerlärosätet att deras lands lagstiftning också godkänner dessa. Spara alltid originaldokument för eventuell framtida kontroll. Zero grant-student En zero grant-student är en student som åker på mobilitet inom ramen för Erasmus+ men som inte får något stipendium. Studenten omfattas av allt som ingår i Erasmus+ programmet förutom stipendiet. Svenska lärosäten kan skicka eller ta emot studenter som zero grant-studenter om stipendiemedlen tagit slut på lärosätet. Då måste dock studenternas försörjning garanteras på något annat sätt. Även zero grant-studenter ligger som grund för hur antalet mobiliteter avgör lärosätets OS-medel. Zero grant-dagar En mobilitetsperiod kan råka bli något längre eller kortare än planerat. Om perioden blir längre och lärosätets stipendiemedel inte räcker till, kan lärosätet lägga till dagar i MT+ som studenten inte får stipendium för. Dessa dagar kallas zero-grant-dagar. Zero grant-mobiliteten räknas in i de maximala 12 månaderna per studienivå per student. 1 EU:s 28 medlemsstater, Island, Norge, Liechtenstein, Makedonien och Turkiet 7

8 2 FÖRDELNING AV STIPENDIEMEDEL FÖR MOBILITET Principerna för fördelning av Erasmus+medel till studenter, personal samt OS-medel utgår från de generella riktlinjerna i Erasmus+ programguide. 2.1 Fördelning av stipendiemedel för mobilitet till studenter och personal Stipendiemedel till individer är till för att kompensera för de extra kostnader som mobiliteten medför och är inte avsedda att täcka hela kostnaden för utlandsvistelsen. Lärosätena måste respektera beloppsnivåerna som anges i bilaga 1 vid fördelningen av stipendiemedel till deltagande i mobilitetsaktiviteter. Alla deltagande måste få ett stipendium för att räknas inom Erasmus+ mobilitet. I undantagsfall, när stipendiemedlen är slut, kan även mobilitet utan stipendium beviljas (se ovan om zero-grant-studenter). Då måste dock studenternas försörjning garanteras på något annat sätt. Bilaga 1 anger stipendiebeloppen för deltagare i studentmobilitet samt för deltagare i personalmobilitet (undervisningsuppdrag och personalfortbildning). För samtliga deltagare är bidraget uppdelat i två delar: månads/dagersättning och resebidrag. Medel inom Erasmus+ ska gå direkt till Erasmus+aktiviteter. Inga schablonavdrag eller allmänna OH-kostnader får dras av från stipendierna. Däremot kan OS-medel användas till att täcka administrativa kostnader för både sändande och mottagande lärosäte. 2.2 Ansökningsprocessen Under våren inbjuds de svenska lärosäten som har Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) att ansöka om Erasmus+medel för kommande läsår genom att UHR informerar via webbsidan utbyten.se, nyhetsbrev och genom e-postutskick. På utbyten.se finns inför varje ansökningsomgång information om ansökningsprocessen med närmare instruktioner om ansökan och länk till aktuellt ansökningsformulär. Sista ansökningsdag varierar från år till år men brukar vara i februari/mars. Ansökan sker online och ska vara elektroniskt inskickad senast sista ansökningsdag (vanligtvis kl. 12:00 svensk tid). Ansökan signeras av lärosätets legal representative, normalt rektor. Om rätten att skriva under (teckna lärosätets firma) har delegerats till någon annan än rektor eller prorektor ska en delegationsordning bifogas. Se legal representative under kapitel Universitets- och högskolerådets fördelning av medel och utbetalning När ansökningarna om medel för mobilitet inkommit från lärosätena görs kvalitetsbedömning av varje ansökt samarbete. Utifrån denna gör UHR en fördelning av stipendiemedlen och avsatta medel för respektive aktivitet och partnerland fördelas. UHR upprättar ett kontrakt med varje deltagande lärosäte. I kontraktet anges vilka summor som tilldelats för följande aktiviteter inom samarbetet med varje enskilt partnerland: Studentmobilitet (SM) Lärarmobilitet, undervisningsuppdrag (STA) Personalfortbildning (STT) OS-medel I kontraktet mellan UHR och lärosätet anges det belopp som lärosätet beviljas för samarbete med varje partnerland inom den aktuella kontraktsperioden. UHR avsätter stipendiemedel till eventuella ansökningar från lärosätena om extra stipendiemedel för studenter och personal med funktionsnedsättning (se kapitel 5) Principerna för fördelning av medel till lärosäten Principerna för fördelning av medel för mobilitet inom Erasmus+ utomeuroepisk mobilitet, till studenter och personal samt för organisationsstöd utgår från de generella riktlinjerna presenterade i 2015 Guide for National 8

9 Agencies implementing the Erasmus+ Programme (NA-guide), UHR:s Work Programme för 2015 samt EUkommissionens kontraktsmall för avtal med lärosäten. Fördelning per partnerland Antal mobiliteter som beviljas räknas ut utifrån tillgänglig budget inom varje envelope. Ett lärosäte kan aldrig beviljas medel för fler mobiliteter än de ansökt om. Medel för organisationsstöd (OS) Organisationsstödet är ett stöd för kostnader som uppstår för lärosätena relaterade till aktiviteter som syftar till att stödja mobilitet för studenter och personal. Lärosätena bestämmer själva vad de vill använda OS-medlen till så länge kostnaderna är direkt relaterade till mobilitetsaktiviteter samt att kommissionens regler för mottagande av medel följs (d.v.s. att kostnaderna går att redovisa, att kostnaderna uppkommit under avtalets löptid o.s.v.). I nedanstående lista finns några exempel på möjliga OS-aktiviteter: Besök hos partnerlärosäten angående kontroll eller utvärdering av mobilitetsaktiviteter Förberedande besök hos potentiella partnerlärosäten för mobilitet (i program- eller partnerländer) Uppdatering av ECTS-kurskatalog Arbete med Learning Agreements och tillgodoräknande samt kostnader för administrativa verktyg Förberedelse, kontroll och utvärdering av student- och lärarmobilitet Urval av, samt förberedelse- eller välkomstaktiviteter, för studenter samt annat stöd till dem som deltar i utbytet Språklig förberedelse av studenter och personal som deltar i utbytet Produktion och distribution av informationsmaterial angående utbytet Aktiviteter kopplade till Diploma Supplement (DS) och Transcript of records Deltagande i konferenser som handlar om Erasmus+ mobilitet Täcka eventuella valutaförluster eller bankavgifter i samband med överföring av Erasmus+medlen Eventuella överblivna OS-medel från en kontraktsperiod som inte krävts tillbaka av UHR efter slutrapportering får användas efter kontraktsperiodens slut för att täcka kostnader kopplade till Erasmus+ mobilitet. Tilldelningen av OS-medel baseras på det totala antalet beviljade mobiliteter för studenter, lärare och annan personal. OS-medel ges för både in- och utresande mobilitet. Det är upp till det svenska lärosätet att avgöra hur OS-medlen ska fördelas mellan det egna lärosätet och partnerlärosätet. Antalet mobiliteter multipliceras med ett särskilt belopp per mobilitetsperiod (samma bidrag för studenter, lärare och övrig personal) enligt en tvåstegsmodell mobiliteter 350 euro/mobilitet över 100 mobiliteter 200 euro/mobilitet För det totala antalet utresande mellan är OS-medlen per mobilitet 350 euro. För alla mobiliteter därutöver är OS-medlen 200 euro per mobilitet. Denna summa räknas fram automatiskt i MT+. UHR tillhandahåller även en omvandlingstabell för OS-medel för att underlätta uträkningen Utbetalning av medel till lärosäten Under maj månad skickar UHR ett kontrakt till det deltagande lärosätet som specificerar fördelningen av medel till lärosätet. Efter att UHR mottagit två av lärosätet underskrivna exemplar av kontraktet sker den första utbetalningen till lärosätet. Den första utbetalningen uppgår till 65 % av totalt beviljat belopp för det kommande läsåret. Baserat på uppgifter i interimsrapporten för innevarande läsår kan en andra utbetalning, bestående av den återstående delen av de beviljade medlen, göras till lärosätena. En förutsättning för att en andra utbetalning ska kunna göras är dock att lärosätet har använt minst 70 % av den första utbetalningen (exklusive OS) från UHR. Detta specificeras i kontraktet under punkt Mobiliter som ännu ej ägt rum, men som registrerats i MT+, tas med i beräkningen av förbrukningsgrad vid interimsrapportering. 9

10 Om lärosätet har medel kvar från ett läsår kan dessa användas under det efterföljande läsåret fram till och med kontraktsperiodens slut. Under kontraktsperioden sker ingen återbetalning från lärosätet till UHR av dessa medel. En eventuell återbetalning kan först ske när hela 24-månadersperioden är slut. 3 VILLKOR FÖR MOBILITET (STUDENTER OCH PERSONAL) Deltagande lärosäten ska upprätta rutiner för urvalet av sökande i enlighet med de generella riktlinjerna samt att de utförs på ett rättvist, transparent och konsekvent sätt. Urvalet av studenter samt lärare och annan personal inom Erasmus+ ska organiseras på ett sådant sätt att opartiskhet kan garanteras i urvalsprocessen. Urvalet av deltagare ska vara jämlikt och inkluderande i enlighet med de övergripande målen för Erasmus+programmet som presenteras i Erasmus+ Programme Guide. Urvalskriterierna och prioriteringarna som beskrivs i Erasmus+ Programme Guide och den årliga utlysningen (Call for proposals) måste respekteras. Dessa dokument kan laddas ner på adressen: Alla krav som relaterar till urvalet av studenter eller personal ska vara fullständigt transparenta och ska göras tillgängliga för alla parter involverade i urvalsprocessen. Beslut om tilldelning av en plats inom programmet och stipendiemedel inom Erasmus+ ska dokumenteras och offentliggöras. De deltagande lärosätena ska i tre eller fem år spara alla framtagna listor över studenter och personal som ansöker om en plats inom programmet. Listorna kan innehålla resultatet av ansökningarna till Erasmus+ samt några korta kommentarer till ansökan. Se kapitel 6 för mer information. Partnerländer (giltiga länder att samarbeta med) Nedanstående länder, uppdelade i budget envelopes, kategoriseras som partnerländer och kan medverka fullt ut i Erasmus+ i kontraktsperioden : European Neighbourhood Instrument ENI East: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Territory of Ukraine as recognised by international law 1 ENI South: Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria, Tunisia ENI Russia: Territory of Russia as recognised by international law Development Co-operation Instrument DCI Asia: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, DPR Korea, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand and Vietnam DCI Central Asia: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan DCI Latin America: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela DCI South Africa: South Africa Instrument for Pre-Accession IPA Western Balkans: Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia Partnership Instrument PI Industrialised Americas: Canada, United States of America PI Industrialised Asia: Australia, Brunei, Hong Kong, Japan, (Republic of) Korea, Macao, New Zealand, Singapore, Taiwan 3.1 Villkor för studentmobilitet För att kunna tilldelas en mobilitetsperiod och ett stipendium inom ramen för Erasmus+, ur de medel som kommissionen ställt till förfogande för detta ändamål, måste studenten uppfylla villkoren i följande avsnitt. Det 1 Kontakta UHR om ni är osäkra på vilka lärosäten i Ukraina eller Ryssland som är giltiga att samarbeta med. 10

11 är tillåtet att skicka Erasmus+studenter utan stipendium (zero-grant students) om stipendiemedlen tagit slut, så länge försörjning garanteras på något annat sätt. Såväl utresande som inkommande studenter måste uppfylla de villkor som ställs. Medborgarskap Alla studenter på högskolenivå i Sverige, även studenter som enbart är i Sverige tillfälligt för att studera, får oberoende av sitt medborgarskap delta i Erasmus+ om de uppfyller kraven. Erasmus+ mobilitet i hemlandet En utresande student vars hemvist är ett annat deltagarland men som för närvarande studerar i Sverige kan tilldelas stipendium för Erasmus+studier i sitt hemland men ansökan bör då ges lägsta prioritet i bedömningen av ansökningar. Med hemvist menas i detta sammanhang landet varifrån studenten flyttade till Sverige strax innan han/hon började sin utbildning. Med hemvist menas inte ett land där studenten har sina etniska rötter om studenten bodde i Sverige redan före studierna. Krav på studier En mobilitetsperiod genom Erasmus+ ska endast beviljas studenter som har läst på heltid i minst ett år på akademisk nivå, eller som kommer att ha läst minst ett år på akademisk nivå vid mobilitetsperiodens start. Kravet är att studenten ämnar ta ut en examen vid det sändande lärosätet och att tillgodoräknande av mobilitetsperioden i denna examen är möjligt. En student som enbart ämnar läsa en enstaka kurs vid lärosätet utan att ta ut en examen kvalificerar sig inte för Erasmus+ mobilitet. Hemlärosäte Utresande Erasmus+studenter måste vara registrerade vid ett svenskt lärosäte som innehar ECHE. Inkommande studenter måste vara registrerade vid ett lärosäte i ett partnerland. Det svenska lärosätet och lärosätet i partnerlandet måste ha tecknat ett inter-institutional agreement between institutions from programme and partner countries innan mobiliteten påbörjas. Se under avsnittet Bilateralt avtal nedan. Terminsavgifter Värdlärosätet får inte begära terminsavgifter från inkommande Erasmus+studenter (dessa avgifter omfattar studieavgifter, registreringsavgifter, examensavgifter etc.). Mindre avgifter kan dock förekomma för kostnader som försäkring, medlemskap i studentkårer och tillgång till olika hjälpmedel, t.ex. kopiatorer, biblioteksavgifter och laboratoriematerial, på samma villkor som gäller för övriga studenter. Inkommande studenter kan dock åläggas att även fortsättningsvis betala sin vanliga terminsavgift till hemlärosätet under studieperioden utomlands. Om ett svenskt lärosäte får veta att ett värdlärosäte begär terminsavgifter för utresande Erasmus+studenter från Sverige, ska det svenska lärosätet omgående underrätta UHR för vidare information till EU-kommissionen. Detsamma gäller om det kommer UHR tillkänna att ett svenskt lärosäte begär terminsavgifter för inkommande Erasmus+studenter. Försäkring De svenska lärosätena är skyldiga att se till att in- och utresande studenter som genomför en mobilitetsperiod inom Erasmus+ är försäkrade och att ingen student glömmer bort eller väljer bort att teckna en försäkring. Det är tillåtet att låta studenterna betala själva för sin försäkring. (Om lärosätet försäkrat studenterna via Kammarkollegiet är det dock inte tillåtet att låta studenterna betala för denna försäkring enligt Kammarkollegiets regler.) Bilateralt avtal All mobilitet mellan lärosäten måste baseras på bilaterala avtal (inter-institutional agreement) mellan de två deltagande lärosätena där det svenska lärosätet innehar ECHE. Som en bilaga till lärosätets kontrakt med UHR finns ett dokument med minimikrav på bilateralt avtal mellan lärosäten i partner- och programländer. Kontraktsdokument för studentmobilitet Lärosätet ska teckna avtal med Erasmus+studenterna. Kontraktet ska vara underskrivet av båda parter innan studenten börjar sin utbytesperiod. Som en bilaga till lärosätets kontrakt med UHR finns mallen grant agreement studies med minimikraven ett studentkontrakt måste innehålla. Learning Agreement (LA) 11

12 Utöver studentkontraktet är ett Learning Agreement, där den överenskomna studieplanen framgår, obligatoriskt (mall för Learning Agreement finns som bilaga till lärosätets kontrakt med UHR). Innan en student påbörjar en mobilitetsperiod inom Erasmus+ ska hans/hennes hemlärosäte försäkra sig om att värdlärosätets kurser är godtagbara som ett led i studentens utbildning och därmed kan tillgodoräknas på ett tillfredsställande sätt. Det skall finnas en fastställd plan för studierna under utbytet genom Learning Agreement (LA). LA ska vara en överenskommelse mellan hem- och värdlärosätet samt studenten. LA ska vara påskrivet av studenten, hem- och värdlärosätet innan mobilitetsperioden inleds. Om det finns behov av att ändra LA ska revidering av LA avslutas och formaliseras inom studentens första månad vid värdlärosätet. Om några senare ändringar i LA skulle behöva göras ska ändringarna vara formellt överenskomna mellan alla tre parter och utföras omedelbart. För att snabba upp processen med underskrifter till LA är det tillåtet att använda inskannade dokument som skickas via . En inskannad underskrift gäller. Om studenten använder utbytesperioden för att samla material till och skriva sin uppsats eller förbereda en avhandling så krävs inte nödvändigtvis Learning Agreement för dessa aktiviteter på ett lärosäte. Det är dock ändå viktigt att det finns en skriftlig överenskommelse med det mottagande lärosätet om utbytesperioden och dess innehåll. Om en student på doktorandnivå förbereder en uppsats/avhandling under utbytet behöver de inte få några poäng från värdlärosätet, men hemlärosätet ska godkänna arbetet som en del av utbildningen. Uppsatsen/ avhandlingen kan handledas från och opponeras vid hemlärosätet. Det är dock starkt rekommenderat att studenten även har en handledare vid värdlärosätet. Erasmus Student Charter (ESC) I Erasmus Student Charter (ESC) fastslås Erasmusstudenters rättigheter och skyldigheter. ESC distribueras av UHR till lärosätena i samband med kontraktet. Lärosätena skall se till att varje student som åker på ett Erasmus+utbyte får ett ESC. Berättigad studentaktivitet Erasmus+stipendium får endast ges för nedanstående aktiviteter för utresande och inresande studenter mellan Sverige och ett partnerland: Heltidsstudier på grund-, avancerad eller doktorandnivå vid svenskt lärosäte som innehar ECHE eller vid ett partnerlärosäte som har tecknat ett bilateralt avtal med ett svenskt lärosäte. Studierna ska leda till en erkänd examen vid hemlärosätet. Som studier räknas även uppsats-/avhandlingsförberedande aktivitet, men inte forskning. Praktik är inte en giltig aktivitet inom Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet för kontraktsperioden Dubbelfinansiering Det är inte tillåtet att uppbära fler än ett stipendium från EU eller UHR för en och samma mobilitetsperiod. Exempelvis är det inte tillåtet för en student att ta emot stipendium inom Linnaeus-Palme eller MFS för samma mobilitetsperiod som han/hon får ett Erasmus+stipendium. Studentmobilitetens längd Minimitiden för en mobilitetsperiod för studier inom Erasmus+ är 3 månader och utbytet får inte överstiga 12 månader (eventuell zero grant-tid inräknad). Studieperioden skall genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period. En mobilitetsperiod är den tid deltagaren spenderar fysiskt i värdlandet för aktiviteter godkända för mobilitet. Tiden för den fysiska vistelsen i värdlandet är den tid som ska stipendieras. Ett exempel är följande: en student som åker hem från värdlärosätet i mitten av december men lämnar in sluttentor från distans under januari månad. Den tid studenten är på plats är den tid som kan stipendieras. I det här fallet innebär det att vistelsen fram till och med mitten av december kan stipendieras. Det antal dagar studenten inte är på plats i värdlandet ska dras av i MT+. Om studenten väljer att stanna kvar av privata skäl efter mobilitetsperiodens slut ska denna period inte stipendieras och dagarna ska dras av i MT+. En språkkurs i värdlandet innan mobilitetsperiodens början får, om det svenska lärosätet vill, räknas in i mobilitetsperiodens längd i MT+ och därmed också stipendieras som Erasmus+ mobilitet. Språkkursen får dock inte räknas in i minimiperioden för mobiliteten. Observera att OLS inte får användas för Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet under kontaktsperioden Om en students mobilitetsperiod avbryts, till 12

13 exempel på grund av en lucka i tid mellan slutet på en språkkurs och starten för terminen, ska antalet dagar som motsvarar uppehållet dras av i MT+. I och med att kontraktsperioden mellan lärosätena och UHR är 24 månader möjliggörs mobiliteter som startar på vårtermin och avslutas på hösttermin. Om ett längre uppehåll görs i mobiliteten över sommaren ska den perioden inte räknas in i vistelsetiden och inte heller stipendieras. Den icke stipendierade perioden ska dras av i MT+. Perioden för studentmobilitet inom Erasmus+ ska beräknas baserat på datum som står på dokument utfärdade av värdlärosätet (t.ex. Letter of Acceptance/ Certificate of Attendance). Mobilitetsperiodens längd avrundas inte utan stipendium beviljas för det exakta antalet dagar som är mobilitetens längd. Mobilitetens längd räknas ut av Mobility Tool+. Grundregeln är att varje månad har 30 dagar. För mer detaljer kring hur MT+ räknar, se bilaga 1. De faktiska mobilitetsdatumen ska återspeglas i det mottagande lärosätets dokumentation efter mobiliteten, så som betygsutdrag, etc. Startdatum ska vara den första dag studenten behövde närvara vid värdlärosätet. Detta kan till exempel vara startdatum för den första kursen, ett välkomstevent organiserat av värdlärosätet, eller en språkkurs. Slutdatum ska vara den sista dag studenten behövde närvara vid värdlärosätet, till exempel sista kursdagen, sista dagen i tentamensperioden eller liknande. Om vistelsetiden enligt dokumentationen från värdlärosätet är kortare än vad studenten och sändande lärosäte ursprungligen kommit överens om i kontraktet, ska detta justeras i MT+. Om vistelsen är 1-5 dagar kortare än planerat behövs dock ingen korrigering i MT+. Flera mobilitetsperioder Det är möjligt att skicka ut samma student inom Erasmus+ flera gånger. En student får dock enbart delta i mobilitetsperioder i sammanlagt 12 månader per utbildningsnivå (kandidat, master eller doktorand) både studier och praktik (i ett annat programland) inräknade. Inom långa, sammanhållna, utbildningar som inte delas i kandidat och master (till exempel inom medicin) kan studenten vara mobil sammanlagt 24 månader (dock ej längre än 12 månader i taget). Tidigare Erasmusmobilitet under Programmet för livslångt lärande (LLP) räknas in i de maximala 12 månaderna per utbildningsnivå. Även utbytesperioder som zero grant-student räknas in i den totala mobilitetstiden per utbildningsnivå. Har en student till exempel varit på utbyte i sex månader på kandidatnivå som zero grant-student har studenten använt sex av de totalt tolv tillåtna månadernas mobilitet på den utbildningsnivån. Studenter som ansöker om en mobilitetsperiod och som inte tidigare har deltagit i mobilitet på samma studienivå inom Erasmus+ eller Erasmusmobilitet under Programmet för livslångt lärande (LLP) eller Erasmus Mundus ska ges högre prioritet när urvalet av studenter görs. Förlängning av mobilitetsperioden En förlängning av en mobilitetsperiod kan godkännas mellan hemlärosätet och värdlärosätet om följande kriterier uppfylls: 1. Förlängningen regleras i avtal och övriga överenskommelser. Dessa ska ha tecknats innan den ursprungliga perioden har avslutats. Förfrågan om att förlänga vistelsen ska helst ha inkommit senast en månad innan mobilitetens slut. 2. Förlängningen kommer direkt efter pågående mobilitetsperiod. Inga uppehåll tillåts (semester och terminsuppehåll mellan terminer räknas inte som studieuppehåll). 3. Ingen mobilitetsperiod, inklusive förlängning, får sträcka sig utanför kontraktsperioden (1 juni år X till 31 maj år X+2). 4. Det svenska lärosätet kan antingen justera stipendiebeloppet till att stämma överens med den förlängda mobilitetsperioden eller komma överens med studenten om att de extra dagarna ska räknas som zerogrant-dagar. 13

14 5. De faktiska mobilitetsdatumen ska återspeglas i det mottagande lärosätets dokumentation efter mobiliteten, så som betygsutdrag, etc. Akademiskt erkännande (Academic recognition) Studenter som enbart läser någon eller några enstaka kurser utan syfte att ta ut examen kvalificerar sig inte för Erasmus+ mobilitet. Utbytesstudier inom Erasmus+ ska tillgodoräknas vid hemlärosätet utan fördröjning efter studentens hemkomst. Innan en student påbörjar en mobilitetsperiod för studier ska hans/hennes hemlärosäte försäkra sig om att värdlärosätets kurser är godtagbara som ett led i studentens utbildning och därmed kan tillgodoräknas på ett tillfredsställande sätt. Detta sker genom att ett Learning Agreement upprättas. Om studenten genomfört utbytesstudierna på ett tillfredsställande sätt ska värdlärosätet efter avslutad mobilitetsperiod tillhandahålla studenten ett betygsutdrag på genomförda studier i enlighet med Learning Agreement. Poäng eller tillgodoräknande kan endast komma att vägras om studenten misslyckas med att uppnå de akademiska mål som värdlärosätet sätter upp eller på annat sätt misslyckas med att leva upp till de krav som partnerlärosätet kräver. Lärosätets rapportering inför, under och efter mobiliteten Lärosätet ska registrera alla deltagare i MT+ som räknar ut storleken på det stipendium studenten har rätt till. När studenten kommit hem ska datumen justeras i MT+ så att de stämmer överens med de datum som anges som start- och slutdatum för mobiliteten på Certificate of Attendance, eller motsvarande dokument, utfärdat av värdlärosätet. Deltagarens rapportering efter mobiliteten Alla studenter (både inresande och utresande) som har deltagit i en Erasmus+ mobilitetsperiod ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet online via MT+. Länk till rapporten skickas automatiskt ut till studenten från MT+ så snart mobilitetsperioden avslutats förutsatt att studentens uppgifter lagts in i verktyget av det svenska lärosätet. Avbrott Om studenten inte genomfört hela sin utbytesperiod kan delar av eller hela Erasmus+stipendiet krävas tillbaka av lärosätet. Alla de redan utbetalda medlen behöver dock inte krävas tillbaka om studenten förhindrats att genomföra de planerade studierna p.g.a. force majeure. Force majeure handlar om oförutsägbara händelser där studenten inte kunnat påverka utgången. Strejk eller finansiella problem räknas inte som force majeure. I fall av generalstrejk eller naturkatastrof kan UHR eller EU-kommissionen besluta om särskilda tillvägagångssätt. I force majeure-fall ska lärosätet kontakta UHR för skriftligt godkännande. I fall av force majeure kan studenten få behålla stipendiet för de dagar studenten i verkligheten varit mobil, även om minimitiden för utbytet inte uppfyllts. Ett exempel är om studenten kommer hem efter endast sex veckors mobilitet. Om ansökan om force majeure godkänns kan studenten få behålla stipendiet för de sex veckorna. Om lärosätet anser att det minskade stipendiet (som motsvarar det antal dagar studenten var på plats) är för litet för att täcka de kostnader som studenten redan har haft på grund av mobiliteten är det möjligt för UHR att göra undantag och tillåta studenten att behålla en större del av stipendiet än vad som motsvaras av det antal dagar studenten var på plats. Lärosätet föreslår i sin ansökan till UHR vilken summa studenten ska få behålla (och UHR beviljar eller avslår ansökan). En blankett för lärosätets ansökan om force majeure finns hos UHR. Den rapporterade (förkortade) perioden räknas för studenten som en del av den maximala perioden av Erasmus+ mobilitet på 12 månader per studienivå. En student ska vara tillåten att, efter ett avbrott på grund av force majeure, fortsätta mobiliteten under förutsättning att mobiliteten slutar inom den aktuella kontraktsperioden. Mobiliteten rapporteras i MT+ som en enda mobilitet med ett uppehåll. Lärosätets rapportering vid force majeure 14

15 Om lärosätet får godkänt på sin ansökan om force majeure av UHR ska mobiliteten inkluderas i rapporteringen i MT+ med förklaring i kommentarsrutan samt genom att fylla i ja i rutan för force majeure. Om mobiliteten avbryts efter att minimitiden för mobilitetstypen (tre månader) passerats och studenten inte fått behålla mer i stipendium än det som motsvarar det antal dagar studenten var på plats behövs ingen förklaring i kommentarsrutan i MT+. Om alla stipendiemedel krävts tillbaka ska studenten inte rapporteras alls. 3.2 Villkor för lärarmobilitet undervisningsuppdrag (STA) Stipendier för undervisningsuppdrag kan ges till undervisande personal (till exempel lärare, doktorander 1 och även eventuell undervisande personal vid universitetssjukhus) som åtar sig en undervisningsperiod, för inkommande personal, vid ett lärosäte i Sverige som har ECHE eller, för utresande personal, vid ett lärosäte i ett partnerland som har tecknat ett inter-institutional agreement med det svenska lärosätet. För stipendiets storlek, se bilaga 1, tabell 2. Medborgarskap Det finns inga speciella krav på medborgarskap eller uppehållstillstånd. Kontraktsdokument för undervisningsuppdrag Innan varje lärarutbyte ska det upprättas en överenskommelse om uppdraget, t ex genom reseorder eller liknande. Vidare ska det skapas ett Staff Mobility Agreement Teaching som godkänns av både sändande och mottagande lärosäte före mobilitetsperioden. Blankett med minimikraven för Staff Mobility Agreement Teaching bifogas som bilaga till kontraktet mellan UHR och lärosätet. För att snabba upp processen med underskrifter är det tillåtet att använda inskannade dokument som skickas via . En inskannad underskrift gäller i samband med undervisningsuppdrag. Bilateralt avtal All mobilitet för undervisningsuppdrag mellan lärosäten måste baseras på ett bilateralt avtal (inter-institutional agreement) mellan de två deltagande lärosätena, där lärosätet i Sverige måste inneha ECHE. Som en bilaga till kontraktet mellan UHR och lärosätet finns ett dokument med minimikrav på bilateralt avtal mellan program- och partnerländer. Mobilitetsperiodens och resans längd Ett lärarutbyte ska alltid pågå i minst 5 arbetsdagar och innehålla minst 8 undervisningstimmar, för både inresande och utresande lärare. För längre perioder än 5 arbetsdagar gäller minst 8 undervisningstimmar per vecka. Om en lärare är på undervisningsuppdrag som varar längre än en vecka men avslutas med till exempel en halv vecka kan undervisningstiden som krävs för denna icke kompletta vecka räknas ut proportionellt till vistelsetiden. Exempel: en lärare som är på undervisningsuppdrag som varar mån-fre första veckan och mån-tis andra veckan behöver undervisa 8 timmar + cirka 3 timmar (8 timmar / 5 dagar = 1,6 timmar per dag) för den andra (icke kompletta) veckan. Detta ger totalt 11 timmar. Som undervisning räknas all typ av undervisning av studenter på grund-, avancerad och doktorandnivå där läraren är fysiskt närvarande på värdlärosätet, exempelvis föreläsningar, seminarier, individuell handledning, examination mm. Lärarutbyten får inte pågå längre än 2 månader. Resdagar kan rapporteras ekonomiskt som om de vore arbetsdagar. Helgdagar som ligger mellan arbetsdagar under mobilitetsperioden kan finansieras. Resdagar behöver inte ligga i direkt anslutning till arbetsperioden för att kunna finansieras. Utgångspunkten är att resorna sker från det sändande lärosätets ort till det mottagande lärosätets ort. När resorna avviker från detta och leder till en förändring i distance band ska den faktiska resan styrkas med kvitton som visar avrese- och ankomstort. Prioritet ska ges till lärarutbyten som utöver undervisning även: 1 Beroende på om vilket syfte en doktorand har med Erasmus+ mobilitet (t.ex. skriva avhandling eller undervisa) kan denne räknas som student eller lärare. Det är upp till lärosätet att bestämma. 15

16 - försäkrar att den besökande lärarens medverkan ska vara en integrerad del av ett utbildningsprogram på värdlärosätet - leder till utarbetande av nytt undervisningsmaterial - används till att befästa och utöka kontakter och samarbeten mellan avdelningar och fakulteter samt förbereda för framtida samarbetsprojekt Lärosätets rapportering inför, under och efter mobiliteten Lärosätet ska registrera alla deltagare i Mobility Tool+. MT+ räknar ut storleken på stipendiet för mobiliteten. Datumen i MT+ ska stämma överens med de datum som anges som start- och slutdatum för mobiliteten på Certificate of Attendance, eller motsvarande dokument, utfärdat av värdlärosätet Deltagarens rapportering efter mobiliteten Alla lärare som har haft en Erasmus+ mobilitetsperiod ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet online via MT+. Länk till rapporten skickas automatiskt ut till läraren från MT+ så snart mobilitetsperioden avslutats (förutsatt att lärarens uppgifter lagts in i verktyget av det svenska lärosätet). 3.3 Villkor för personalfortbildning (STT) Inom aktiviteten Staff Training, personalfortbildning (STT), kan lärosätet skicka ut eller ta emot anställda till eller från lärosäten i ett partnerland för arbetsplatsförlagd personalfortbildning (t.ex. arbetsskuggning/ job shadowing). Finansiering för personalfortbildning kan även gälla för kurser, seminarier eller workshops men inte för konferenser. Konferenser som handlar om just mobilitetsfrågor kan finansieras av OS-medel. Workshops, kurser eller seminarier ska enbart handla om fortbildning i egna arbetsuppgifter och inte i akademiska ämnen eller ha ett endast allmänbildande syfte. Det kan t.ex. handla om kurser som anordnas av mottagande lärosäte, som exempelvis språkkurser i t.ex. engelska för lärare som planerar att undervisa på engelska. Möjligheten att skicka ut doktorander inom personalfortbildning finns, på samma sätt som för övriga anställda. Aktiviteterna ska då vara kopplade till doktorandens möjliga framtida yrke eller pågående yrkesutövning vid lärosätet. Medborgarskap Det finns inga speciella krav på medborgarskap eller uppehållstillstånd. Kontraktsdokument för personalfortbildning Innan varje personalfortbildningsperiod ska det upprättas en överenskommelse, t.ex. genom reseorder eller liknande. Urvalet av deltagare i personalfortbildning sker hos det sändande lärosätet baserat på ett fortbildningsprogram, Staff Mobility Agreement Training, som godkänts av både sändande och mottagande part före mobiliteten. Särskild uppmärksamhet ska iakttas vid möjliga jävsituationer i samband med att personal som arbetar med Erasmus+ ansöker om att själv delta i personalfortbildning. Staff Mobility Agreement Training ska innehålla de övergripande målen med besöket, aktiviteter (om möjligt ett program) och förväntat resultat dvs. vad personen förväntas lära sig under besöket. En blankett med minimikraven för Staff Mobility Agreement Training bifogas som bilaga till kontraktet mellan UHR och lärosätet. För att snabba upp processen med underskrifter är det tillåtet att använda inskannade dokument som skickas via . En inskannad underskrift gäller i samband med personalfortbildning. Bilateralt avtal Erasmus+ personalfortbildning måste vara baserad på ett bilateralt avtal (inter-institutional agreement). Mobilitetsperiodens och resans längd Personalfortbildning kan pågå under minst 5 arbetsdagar och maximalt under 2 månader. Perioden ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period. Resdagar kan rapporteras ekonomiskt som om de vore arbetsdagar. Helgdagar som ligger mellan arbetsdagar under mobilitetsperioden kan finansieras. Resdagar behöver inte ligga i direkt anslutning till arbetsperioden för att kunna finansieras. Utgångspunkten är att resorna sker från det sändande lärosätets ort till det mottagande lärosätets ort. När resorna avviker från detta och leder till en förändring i distance band ska den faktiska resan styrkas med kvitton som visar avrese- och ankomstort. 16

17 Prioritet För att försäkra sig om att så många som möjligt får delta över tid, ska prioritet ges till personal som inte tidigare har deltagit i liknande mobilitet. Lärosätets rapportering inför, under och efter mobiliteten Lärosätet ska registrera alla deltagare i Mobility Tool+. MT+ räknar ut storleken på stipendiet för mobiliteten. Datumen i MT+ ska stämma överens med de datum som anges som start- och slutdatum för mobiliteten på Certificate of Attendance, eller motsvarande dokument, utfärdat av värdlärosätet. Deltagarens rapportering efter mobiliteten All personal som har företagit en Erasmus+ mobilitetsperiod ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet online via MT+. Länk till rapporten skickas automatiskt ut till deltagaren från MT+ så snart mobilitetsperioden avslutats (förutsatt att personens uppgifter lagts in i verktyget av det svenska lärosätet). 17

18 4 KONTRAKTSHANTERING Universitets- och högskolerådet upprättar kontrakt med varje deltagande lärosäte. Kontraktet tecknas för mobilitetsaktiviteter mellan lärosätet i Sverige och lärosäten i partnerländer inom Erasmus+. I kontraktet anges vilka summor som tilldelats för: Studentmobilitet (SM) Lärarmobilitet, undervisningsuppdrag (STA) Personalfortbildning (STT) OS-medel Kontraktet skrivs under av UHR (NA Director) och lärosätets rektor (Legal representative, se 1.2 Definitioner) eller personer som delegerats rätten att signera. Kontraktsperioden sträcker sig från 1 juni 2015 till och med 31 maj Mobilitet och utbetalningar av Erasmus+medel får endast ske under denna period. Lärosätet ska hantera skriftliga handlingar så att studenter och personal som beviljats Erasmus+medel har blivit informerade om och accepterat de villkor och skyldigheter som ingår i avtalet innan mobilitetsperioden inleds. Inskannade och digitala signaturer kan godkännas i samband med lärosätets interna dokument. 4.1 Utbetalning från Universitets- och högskolerådet Utbetalning av medel till lärosätena sker i två omgångar. Den första utbetalningen till lärosätet uppgår till 65 % av den beviljade summan och den andra utbetalningen består av resterande del av beviljade medel, dvs. 35 %. Tidpunkten för utbetalningarna till lärosäten regleras i kontraktet mellan lärosätet och UHR. Hela den beviljade summan utbetalas till lärosätet och får inte vara föremål för några som helst avdrag för skatter, avgifter, socialförsäkring eller andra sociala avgifter, administrativa-, handläggnings- eller registreringskostnader. Utbetalningar från UHR sker i euro. Växelkursen som används av lärosätet t.ex. vid utbetalningar till studenter regleras i kontraktet mellan lärosätet och UHR. 4.2 Regler för budgetöverföring och kontraktstillägg Lärosätena kan överföra pengar mellan de olika budgetposterna. Följande överföringar och ändringar tillåts utan att lärosätet behöver meddela UHR i förväg: Överföring av OS-medel Maximalt 50 % av OS-budgeten kan överföras till resa och uppehälle för SM och/eller STA/STT. Svenska lärosätet tilldelas OS-medel som klumpsumma från UHR. Det innebär att lärosätet kan använda pengarna enligt instruktionerna för OS-medel (avsnitt 2.3.1) oavsett vilket land mobiliteten tillhör. Medlen är således inte uppdelade per partnerland från början, utan öronmärks för ett partnerland först om ni väljer att överföra medel till mobilitet inom det specifika partnerlandet. OS-medel som inte överförs till mobilitet behöver inte redovisas. Exempel: Lärosäte X tilldelas 25 mobiliteter uppdelade på 4 olika partnerländer. De tilldelas därför (350 x 25) i OS-medel. Lärosätet väljer att använda 3000 till en språkkurs och 1000 till administration kring mobiliteterna. Då lärosäte X kommer att ta emot 3 studenter från Kina, har de möjlighet att överföra 525( 350 x 3 /2) till resa och uppehälle för dessa studenter. Dessa pengar blir därmed öronmärkta för mobilitet med Kina och måste därför även redovisas i MT+ under mobilitet till Kina. Justering av kontraktet genom tillägg Viss flexibilitet för överföring och ändring i kontraktet finns. Vissa ändringar kan göras utan att UHR behöver meddelas, medan andra kräver ett skriftligt tillägg till kontraktet. Ett sådant tillägg görs genom att det svenska lärosätet skickar ett till med Amendment KA107 samt projektnumret i ämnesraden. I et ska den önskade ändringen specificeras. 18

19 1. Byte av partnerlärosäte Det är möjligt att byta partnerlärosäte inom ett och samma partnerland, under förutsättning att projektets syfte bevaras. Dock går det aldrig att byta till ett lärosäte i ett annat partnerland. För att kunna byta partnerlärosäte behöver UHR godkänna ett tillägg till kontraktet. 2. Överföring av mobilitetsmedel Överföringar är tillåtna genom ett tillägg till kontraktet, vilket måste godkännas av UHR. Överföringar kan göras på upp till 100 % av tilldelade medel för resor och uppehälle inom det partnerland det svenska lärosätet har blivit fördelade medel för, i följande fall: a) mellan alla studienivåer för inkommande studenter b) mellan alla studienivåer för utresande studenter, med undantag för mobilitet med partnerländer inom följande envelopes: DCI South Africa, DCI Asia, DCI Latin America, där överföringar endast är tillåtna mellan utresande studenter på kandidat- och masternivå c) mellan inkommande studenter och inkommande personal d) mellan utresande studenter och utresande personal, med undantag för mobilitet med partnerländer inom följande envelopes: DCI South Africa, DCI Asia, DCI Latin America, där överföringar endast är tillåtna mellan utresande studentmobilitet på doktorandnivå och utresande personal e) mellan lärare (STA) och personalfortbildning (STT). Lärosätet kan även, utan att meddela UHR: a) ändra en mobilitets längd (så länge reglerna för lägsta/högsta antalet dagar/månader enligt Programguiden respekteras) b) organisera mobilitet för ett annat antal deltagare än vad lärosätet blivit beviljade (inom ramen för tilldelade medel) Observera att det inte är tillåtet att byta inresande mot utresande mobilitet (och tvärt om). Det är inte heller tillåtet att överföra medel mellan partnerländer. 4.3 Omfördelning av medel mellan lärosäten UHR gör ingen omfördelning av medlen mellan lärosäten. Det som står i kontraktet gäller hela kontraktsperioden ut. 4.4 Interimsrapportering Senast den 1 juni 2016 ska alla lärosäten rapportera utresande studenter, lärare och annan personal till UHR. Om interimsrapporten visar att lärosätet har använt minst 70 % av den första utbetalningen (exklusive OS-medel) ska rapporten ses som en begäran från lärosätet om att erhålla resterande 35 % av det kontrakterade beloppet. Senast den 15 november 2016 ska alla lärosäten rapportera utresande studenter, lärare och annan personal till UHR. För de lärosäten som vid interimsrapporten i juni inte använt minst 70 % av den första utbetalningen ska den andra interimsrapporten i november 2016 ses som en begäran från lärosätet om att erhålla resterande 35 % av det kontrakterade beloppet. Om lärosätet inte har använt minst 70 % av första utbetalningen (exklusive OS-medel) senast den 15 november 2016 görs ingen andra utbetalning. All rapportering sker via Mobility Tool+. Se Data Dictionary för MT+ för specificering av vad som ska rapporteras. 4.5 Slutrapportering/kontraktsavslut Vid slutet av kontraktsperioden ska lärosätet lämna in en slutrapport till UHR. Senast den 31 juli 2017 ska lärosätena ha slutrapporterat den gångna kontraktsperiodens deltagande i Erasmus+ och lärosätets förbrukning av Erasmus+medlen via MT+. Se Data Dictionary för MT+ för specificering av vad som ska rapporteras. Slutrapporten kommer att bedömas och poängsättas. UHR handlägger slutrapporten och informerar därefter lärosätet om vilken av två följande åtgärder som kommer att vidtas: 19

20 a) UHR utfärdar ett slutbrev med återbetalningskrav för medel som inte har använts eller som har använts på felaktigt sätt b) UHR utfärdar ett slutbrev med information om att ärendet är avslutat och att inga vidare åtgärder eller återbetalning krävs UHR har från mottagandet av slutrapporten 60 dagar på sig att skicka slutbrevet till lärosätet. Perioden på 60 dagar kan pausas i de fall UHR behöver samla in mer information från lärosätet för att kunna behandla slutrapporten. 4.6 Återbetalning av oförbrukade medel Efter lärosätenas slutrapportering till UHR fastställs eventuella återbetalningar från lärosätet. En eventuell återbetalning av SM- och ST-medel utgörs av differensen mellan den summa som lärosätet tilldelats totalt för dessa aktiviteter och den summa som UHR godkänt efter lärosätets slutrapport för dessa aktiviteter under kontraktsperioden. En eventuell återbetalning av OS-medel utgörs av differensen mellan det antal mobiliteter som lärosätet har beviljats OS-medel för och det antal mobiliteter som lärosätet har slutrapporterat, och fått godkänt, totalt under kontraktsperioden. Om denna differens är mindre än 10 % behöver ingen återbetalning göras. OS-medlen räknas ut baserat på antalet mobiliteter. Se kapitel 2.3, Medel för organisationsstöd för mer information om hur OSmedlen räknas ut. Om lärosätets slutrapportering får exceptionellt lågt resultat i bedömningen kan UHR kräva tillbaka en viss del av OS-medlen. Exempel: Lärosäte X har tilldelats 25 mobiliteter, vilket innebär att de tilldelats (350 x 25) i OS-medel. Vid slutrapporteringen visar det sig att lärosäte X endast har skickat/tagit emot 18 mobiliteter. Det innebär att lärosätet har rätt till (350 x 18) totalt. Därför blir lärosätet skyldigt att återbetala till UHR. Utöver detta måste lärosäte X återbetala outnyttjade medel för resor och uppehälle. Exempel 2: Lärosäte Y har tilldelats 20 mobiliteter, vilket innebär att de tilldelats 7000 (350 x 20) i OS-medel. Tio av dessa mobiliteter har beviljats för samarbete med Indonesien, medan resterande 10 mobiliteter har beviljats för samarbete med Egypten. Vid slutrapporteringen visar det sig att lärosäte Y endast har utnyttjat 9 mobiliteter till/från Indonesien, men har valt att skicka/ta emot 11 mobiliteter till/från Egypten. Detta har varit möjligt genom att lärosäte Y skickat en zero-grant-student till Egypten. De hade också kunnat justerara vistelselängden så att två mobiliteter hade rymts inom ramen för den beviljade vistelselängden för en av de mobiliteter lärosäte Y tilldelats för Egypten. Detta innebär att lärosäte Y inte behöver återbetala medel för OS till UHR, eftersom det totala antalet mobiliteter överensstämmer med beviljat antal mobiliteter. Däremot måste lärosätet återbetala outnyttjade medel till Indonesien för resor och uppehälle. Exempel 3: Lärosäte Z har tilldelats 10 mobiliteter, vilket innebär att de tilldelats (350 x 10) i OS-medel. Vid slutrapporteringen visar det sig att lärosäte Z har lyckats skicka/ta emot 10 mobiliteter, samt ytterligare 3 zero-grant-studenter. Eftersom ett lärosäte aldrig kan tilldelas mer medel än de blivit beviljade (samt att det inte är tillåtet att överföra medel för resor och uppehälle till OS) är lärosäte Z inte berättigade till mer än i OS-medel. 4.7 Sammanslagning eller delning av lärosäten Om ett lärosäte som har beviljats Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) slås samman med ett annat lärosäte vare sig detta lärosäte har beviljats ECHE eller inte, eller om ett lärosäte som beviljats ECHE delas, ska UHR meddelas i god tid men senast direkt efter sammanslagningen eller delningen börjat gälla. I dessa sammanhang ska Executive Agency i Bryssel (EACEA) informeras och ett nytt charter sökas omedelbart efter sammanslagningen/ delningen börjat gälla för att säkerställa att finansieringen av Erasmus+ aktiviteterna kan fortsätta utan avbrott. När det gäller pågående avtal mellan UHR och lärosäten så gäller avtalen tills slutet av kontraktsperioden även om lärosätet skulle slås ihop med ett annat. Nya avtal för mobilitet behöver därmed inte skrivas under en redan pågående period. 20

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK version 2015-03-04 ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK studentmobilitet personalmobilitet Kontraktsperioden 1 juni 2014 31 maj 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRKORTNINGSLISTA... 4 1 HANDBOKENS

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2015-09-25 Rebecka Herdevall Regelverk och information Grundläggande information Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (ICM) Erasmus+ för högre utbildning Key Action 1 Learning

Läs mer

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK Annex VI version 2013-05-23 ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK studentmobilitet lärarmobilitet personalfortbildning EILC Läsår 2013/2014 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGSLISTA... 4 1 HANDBOKENS SYFTE OCH DEFINITIONER...

Läs mer

ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM. 150213 Maria English, Internationella sekretariatet

ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM. 150213 Maria English, Internationella sekretariatet ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM 150213 Maria English, Internationella sekretariatet 1. Programmet för livslångt lärande (LLP) v. Erasmus+ 2. Erasmus+ terminologi 3. Vilka utom-europeiska länder

Läs mer

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK Annex VI 2011-05-19 ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK studentmobilitet lärarmobilitet personalfortbildning EILC Läsår 2011/2012 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGSLISTA... 4 1 HANDBOKENS SYFTE OCH DEFINITIONER...

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

Annex I Activity Details KA107 2015

Annex I Activity Details KA107 2015 Annex I Activity Details KA107 2015 ENI South 509 258 Studenter ut Studenter in STA STT Bachelor Master PhD Bachelor Master PhD STA ut STA in STT ut STT in Lunds universitet, Egypten 22 105 0 2 1 2 0 0

Läs mer

2013-09-26. Erasmusansvarigmötet. Information. Erasmusansvarigmötet

2013-09-26. Erasmusansvarigmötet. Information. Erasmusansvarigmötet 2013-09-26 Erasmusansvarigmötet Information Erasmusansvarigmötet Slutrapportering Läsår 2012/2013 2 Slutrapportering 2012/2013 Senast 15 oktober Poststämpel gäller. 3 Ekonomisk redovisning Signatur av

Läs mer

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 STIPENDIEAVTAL PERSONAL Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1 Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 Adress: S-791 88 Falun Telefon: 023-778153 E-post: sco@du.se i det

Läs mer

ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015

ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 Under Erasmus+-ansökningsmgången 2015 kan man för första gången ansöka bidrag för högsklrnas utbyten med högsklr i så kallade partnerländer.

Läs mer

Erasmus Mundus LP-/MFS-seminarium, Sida 5-6 oktober 2010 Anders Ahlstrand

Erasmus Mundus LP-/MFS-seminarium, Sida 5-6 oktober 2010 Anders Ahlstrand LP-/MFS-seminarium, Sida 5-6 oktober 2010 Anders Ahlstrand EU-finansierat program Programmet inrättades 2004 Europeiska kommissionen sköter genom sin utförarorganisation, EACEA (Executive Agency) urval,

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

Introduktion för nya handläggare

Introduktion för nya handläggare 2013-05-07 Jacob Dygeus Anna Angermann Introduktion för nya handläggare Presentation av UHRs program Upplägg på workshopen Information om UHR och våra program Frågor och svar Vilka är UHR? Ny myndighet

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Från LiU - Ut i världen! Informationspass för nominerade LiTH-studenter 2013-12-10 Jessica Yeh och Annika Holm, rum 2201 i Origo international@lith.liu.se

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

Online Linguistic Support (OLS) inom Erasmus+

Online Linguistic Support (OLS) inom Erasmus+ 2014-09-26 Sophia Börjeson Online Linguistic Support (OLS) inom Erasmus+ Vad är OLS? Online Linguistic Support Språkstöd online som EU-kommissionen har upphandlat Nytt inom Erasmus+ Bakgrund till OLS:

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige 2014-11-14 Rebecka Herdevall Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige Capacity Building and Joint Master Degrees Kapacitetsuppbyggnad Capacity Building for Higher Education Rebecka Herdevall

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE LiU TurRetur Praktisk information från din fakultet StudentUT försäkring Utvärdering, bloggar, information LiU-material

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap En hel värld väntar dig Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap Ersta Sköndal högskola 2015 0 INNEHÅLL Inledning..2 1. Minor Field Studies...3 2. Erasmus (Europa).4 3. Nordplus (Norden)...5

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14 Tisdagen den 13 maj 2014 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Elin Wiljergård Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera utbyte

Läs mer

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom grundutbildningen

Läs mer

ERASMUS+ UNG OCH AKTIV

ERASMUS+ UNG OCH AKTIV ERASMUS+ UNG OCH AKTIV Vendela Engblom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Andreea Maris KEKS 2007-2013 LLP Erasmus Grundtvig Leonardo etc. Int. Högre utbildning Erasmus Mundus Tempus Alfa

Läs mer

International Office (IO)

International Office (IO) International Office (IO) http://lnu.se/student/studera-utomlands/mobilitetsgruppen Jobbar med utresande utbytesstudenter och inresande utbytesstudenter. Vi på International Office är 5 internationella

Läs mer

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1 Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Dagens program Resultat från ansökningsomgången (Riika Väliahde, Sirkka Säikkälä, CIMO) Projektadministration:

Läs mer

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! - En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: det är glädjande att du har

Läs mer

Erasmus+ högre utbildning. KA1 Mobilitet. Guide för högskolor

Erasmus+ högre utbildning. KA1 Mobilitet. Guide för högskolor Erasmus+ högre utbildning KA1 Mobilitet Guide för högskolor Läsåret 2014 15 Uppdaterad 13.11.2014 Innehållsförteckning Till läsaren... 4 Kontaktuppgifter... 5 Termer och förkortningar som används inom

Läs mer

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands Som student vid BTH finns stora möjligheter till att studera vid ett universitet i något annat land som vi har ett utbytesavtal

Läs mer

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Uppsala universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Anmälan NN har i en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) riktat

Läs mer

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Inom ramen för SIDA: s program Minor Field Studies (MFS) kan Högskolan Dalarna erbjuda stipendier på 25 000

Läs mer

Linnaeus-Palme Riktlinjer för läsåren 2012-2013 och 2012-2014 1

Linnaeus-Palme Riktlinjer för läsåren 2012-2013 och 2012-2014 1 Linnaeus-Palme Riktlinjer för läsåren 2012-2013 och 2012-2014 1 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Programmet Linnaeus-Palme... 3 1.2 Generella principer... 3 1.3 Ett program som utvecklas... 5 1.4 Stödformer

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Barbro Molander Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Anmälan NN har i anmälan till Högskoleverket anfört bl.a. följande. Han är inskriven

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Jonna Mäenpää Internationell koordinator Utlandsterminen Utlandsterminen kan utföras som: 1. Utbytesstudier» en termin»

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Comenius assistenter Svenska utresande assistenter

Comenius assistenter Svenska utresande assistenter Comenius assistenter Svenska utresande assistenter 2013-08-30 Sara Lindholm Dagens program 10.15 Allmän information arbetsplan, ekonomi, rapportering 10.45 Att vara assistent om kulturmöten och att leva

Läs mer

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals Huvudaktiviteterna i programmet Erasmus+ (Key Actions) KA1 Mobilitet (Learning Mobility of Individuals) KA2 Samarbetsprojekt (Cooperation for innovation and

Läs mer

Studiemedel för utbytesstudier

Studiemedel för utbytesstudier Studiemedel för utbytesstudier 1 Ansökan Du måste skicka in en separat ansökan för studier utomlands. Ange utbytesstudier i ansökan Ange högskolepoäng i ansökan (inte credits eller units) Alla ansökningar

Läs mer

Nordplus Högre Utbildning

Nordplus Högre Utbildning 2014-11-14 Katrin Lilliehöök Nordplus Högre Utbildning Möjligheter för utresande studenter Nordplus högre utbildning Studenter kan beviljas bidrag för 1-12 månaders heltidsstudier eller praktik i ett annat

Läs mer

Utlandsstudier och tillgodoräknande. Informationsträff 18 oktober 2012

Utlandsstudier och tillgodoräknande. Informationsträff 18 oktober 2012 Utlandsstudier och tillgodoräknande Informationsträff 18 oktober 2012 Hela processen - från ansökan till examen Hela processen måste fungera Konsekvenser kan komma långt efter: För studenten (CSN/TG/Examen)

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Helena Björck Internationell handläggare helena.bjorck@su.se Sektionen för internationell mobilitet Studentavdelningen Dagens agenda

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2)

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2) Informationsmöte Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2) 10 och 14 februari 2014 Yrkeslärande Högre utbildning Vuxnas lärande i Erasmus + är allt lärande som vuxen = röd cirkel minus de

Läs mer

Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå

Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå Dnr: 02580/2008 Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-06-19 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Studentkategorier utlandsstudier...

Läs mer

LINNAEUS-PALME RIKTLINJER FÖR LÄSÅREN 2013-2014 OCH 2013-2015

LINNAEUS-PALME RIKTLINJER FÖR LÄSÅREN 2013-2014 OCH 2013-2015 LINNAEUS-PALME RIKTLINJER FÖR LÄSÅREN 2013-2014 OCH 2013-2015 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Programmet Linnaeus-Palme...3 1.2 Generella principer...4 1.3 Ett program som utvecklas...5 1.4 Stödformer inom

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan April 2013 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan................................................... 3 En utbildning från

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Riktlinjer för 2015-2016 och 2015-2017. Linnaeus-Palme

Riktlinjer för 2015-2016 och 2015-2017. Linnaeus-Palme Riktlinjer för 2015-2016 och 2015-2017 Linnaeus-Palme Innehåll 1. INLEDNING... 2 1.1 Programmet Linnaeus-Palme... 2 1.2 Generella principer... 3 1.3 Ett program som utvecklas... 4 1.4 Stödformer inom Linnaeus-Palme...

Läs mer

Konvention för erkännande av utbildningsbevis inom Europa

Konvention för erkännande av utbildningsbevis inom Europa Konvention för erkännande av utbildningsbevis inom Europa Lissabonkonventionen reglerar erkännande Sedan november 2001 ingår den så kallade Lissabonkonventionen i Högskoleförordningen (6 kap.6 ). Konventionen

Läs mer

Stipendieregler vid Karolinska Institutet Ersätter dnr 1434/2009-200

Stipendieregler vid Karolinska Institutet Ersätter dnr 1434/2009-200 Stipendieregler vid Karolinska Institutet Ersätter dnr 1434/2009-200 Dnr 1-125/2014 Gäller från och med 2014-07-01 Stipendieregler vid Karolinska Institutet Dnr 1-125/2014 INNEHÅLL 1 Inledning... 1 2 Grundläggande

Läs mer

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015 Handbok för projektansökan Atlas konferens 2015 Förord Välkommen till Atlasprogrammet för globalt partnerskap, konferens och praktik. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning

Läs mer

Utbytesstudier 2013-2014

Utbytesstudier 2013-2014 Utbytesstudier 2013-2014 Centrala och fakultetsanknutna avtal (utanför Europa) Helena Gradin & Kristin Hägglund International Office Du förlägger en termin eller ett läsår av din utbildning utomlands vid

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC = Participant Identification Code URF = Unique Registration Facility CIMO 26.2. Hur förbereder jag mig på att mata in uppgifterna?

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet Universitets- och högskolerådet 2013-09-05 Bengt Landfeldt Avdelningen för internationellt samarbete Ökad kvalité i elevers globala lärande Workshop 2013-09-05 Ny myndighet: Universitets- och högskolerådet

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka -

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Jarkko Erikshammar Luleå tekniska universitet Institutionen för Samhällsbyggnad SE-971 87 Luleå Phone +46 920 491 860 Mobile +46 70 668

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2008-09 Uppdaterad den 14.8.2008 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Erasmusprogrammet läsåret 2011-2012: vad siffrorna betyder

Erasmusprogrammet läsåret 2011-2012: vad siffrorna betyder EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 8 juli 2013 Erasmusprogrammet läsåret 2011-2012: vad siffrorna betyder Europeiska kommissionen har idag offentliggjort nya uppgifter 1 om antalet studenter, lärare

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Internationell mobilitet 53

Internationell mobilitet 53 Internationell mobilitet Efter att ha ökat i tio år minskade antalet inresande studenter till Sverige läsåret med nästan 3 procent och det beror framför allt på införandet av studieavgifter. Det är främst

Läs mer

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning 2014 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. Se till att du har rätt

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå UTLYSNING 1 Adjungering av FoUchef/specialist för utbildning på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för adjungering av FoU-chef/specialist

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2009-10 Uppdaterad den 30.6.2009 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Yrkeslärande. Yrkeslärande. Erasmus+ för organisationer inom området vuxnas allmänna lärande (AE) Högre utbildning

Yrkeslärande. Yrkeslärande. Erasmus+ för organisationer inom området vuxnas allmänna lärande (AE) Högre utbildning Erasmus+ för er inom området vuxnas allmänna lärande (AE) Många er arbetar med vuxnas lärande och kan därmed delta i Erasmus+. Högre utbildning och yrkesutbildning för vuxna har sin tillhörighet i varsitt

Läs mer

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte Sida 1 / 7 Internationellt kulturutbyte ANSÖKAN OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETS- ELLER STUDIEVISTELSE I UTLANDET 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn*

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter 3 Hej! Den här handboken

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

Vad är en ATA-carnet?

Vad är en ATA-carnet? Mässor och yrkesutrustning utanför EU? Använd ATA-carnet för enklare gränspassering! Mariette Gunnarsson Monica Svensson Handelskammaren på 1min Agenda - Vad är en ATA-carnet? - Hur den ska och när kan

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga!

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! -En praktisk guide med tips och råd kring utlandsstudier Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: Det är glädjande att du har tagit första

Läs mer

Uppföljning av Erasmus Mundus 2009 2013

Uppföljning av Erasmus Mundus 2009 2013 Uppföljning av Erasmus Mundus 2009 2013 Sida 1 (14) Sida 2 (14) Innehåll SAMMANFATTNING...4 INLEDNING...5 BAKGRUND...5 IPK/UHR VAR NATIONELL STRUKTUR...6 NATIONELLA MEDEL FÖR ERASMUS MUNDUS...7 NATIONELLA

Läs mer