ADMINISTRATIV HANDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADMINISTRATIV HANDBOK"

Transkript

1 Version Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet ADMINISTRATIV HANDBOK för mobilitet mellan programländer och partnerländer Kontraktsperiod 1 juni maj 2017

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRKORTNINGSLISTA HANDBOKENS SYFTE OCH DEFINITIONER Handbokens syfte Definitioner FÖRDELNING AV STIPENDIEMEDEL FÖR MOBILITET Fördelning av stipendiemedel för mobilitet till studenter och personal Ansökningsprocessen Universitets- och högskolerådets fördelning av medel och utbetalning Principerna för fördelning av medel till lärosäten Utbetalning av medel till lärosäten VILLKOR FÖR MOBILITET (STUDENTER OCH PERSONAL) Villkor för studentmobilitet Villkor för lärarmobilitet undervisningsuppdrag (STA) Villkor för personalfortbildning (STT) KONTRAKTSHANTERING Utbetalning från Universitets- och högskolerådet Regler för budgetöverföring Omfördelning av medel mellan lärosäten Interimsrapportering Slutrapportering / kontraktsavslut Återbetalning av oförbrukade medel Sammanslagning eller delning av lärosäten ERASMUS+ MOBILITETSMEDEL FÖR STUDENTER, LÄRARE OCH ÖVRIG PERSONAL MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Stipendiemedel för studenter, lärare och övrig personal med funktionsnedsättning Fördelningsprocessen TILLSYN OCH KONTROLL Kontrollbesök samt ekonomisk och administrativ uppföljning Platsbesök UNDERLÅTELSE ATT FÖLJA ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION (NON COMPLIANCE) SYNLIGHET AV EU-FINANSIERING (VISIBILITY OF UNION FUNDING)

3 BILAGA 1: STIPENDIENIVÅER BILAGA 2: NÄRINGSGRENSINDELNING, EKONOMISKA SEKTORER BILAGA 3: ÄMNESKODER UNDER ERASMUS BILAGA 4: AVSTÅNDSRÄKNARE MELLAN STÄDER I HELA VÄRLDEN

4 Förkortningslista DS Diploma Supplement E+ Erasmus+ programmet ECAS ECHE ECTS ESC HEI ICM LA MT+ NA OLS OS PIC SM ST STA STT UHR URF European Commission Authentication System Erasmus Charter for Higher Education European Credit Transfer System Erasmus Student Charter Higher Education Institution (lärosäte) International Credit Mobility (Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet) Learning Agreement Mobility Tool+ National Agency (nationellt kontor för Erasmus+) Online Linguistic Support (endast för mobilitet mellan programländer) Organisational support (Finansiering för organiserande av mobilitet) Participant Identification Code (identifieringskod för varje organisation) Studentmobilitet (inbegriper all studentmobilitet) Personalmobilitet (såväl för undervisning som för fortbildning) Lärarmobilitet undervisningsuppdrag (Teaching Assignment) Personalfortbildning (Staff Training) Universitets- och högskolerådet Unique Registration Facility (webbplattform för att skapa PIC) 4

5 1 HANDBOKENS SYFTE OCH DEFINITIONER 1.1 Handbokens syfte Denna handbok syftar till att förse handläggare för Erasmus+ programmet vid svenska universitet och högskolor med ett gemensamt administrativt ramverk för hur handläggningen av mobilitet mellan programländer och partnerländer (utomeuropeisk mobilitet) inom Erasmus+ ska hanteras. Denna handbok kompletterar EU-kommissionens programguide för Erasmus+ och kontraktet mellan UHR och lärosätet gällande medel för kontraktsperioden 1 juni maj Skulle uppgifterna i denna handbok strida mot dem i kontraktet så är det kontraktets text som gäller. Samtliga bilagor till kontraktet publiceras på adressen: Där finns också länkar till hanteringen av projektet. 1.2 Definitioner Bilateralt avtal (Inter-institutional Agreement between institutions from programme and partner countries) Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet för studier och undervisningsuppdrag mellan lärosäten ska vara baserad på bilaterala avtal (inter-institutional agreements) mellan lärosäten i programländer som har ECHE och lärosäten i partnerländer. Mallen för bilaterala avtal finns som bilaga till avtalet mellan UHR och lärosätet. Ett bilateralt avtal kan ha olika giltighetslängd och kan gälla alltifrån ett akademiskt år till hela programperioden (till sommaren 2022). De bilaterala avtalen kan justeras under kontraktsperioden genom tillägg. Dessa tillägg ska vara skriftliga, allra minst i format av ett . Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) ECHE är ett certifikat som är undertecknat av EU-kommissionen, vilket markerar de grundläggande principerna inom alla aktiviteter inom Erasmus+ och som ska respekteras av lärosäten. Endast lärosäten i programländer kan inneha en ECHE, medan lärosäten i partnerländer istället förbinder sig till samma principer genom bilaterala avtal med sina partnerlärosäten i programländerna. ECHE gör det möjligt för lärosäten att ansöka till UHR om Erasmus+ decentraliserad finansiering, till exempel medel för mobilitet. Ett ECHE är även nödvändigt för att söka centraliserade projekt inom Erasmus+. När ett lärosäte har fått ett ECHE som ger det tillgång till medel för mobilitet kan det välja mellan att: a) ansöka om medel till UHR som individuellt lärosäte b) genom ett konsortium ansöka till UHR för medel Det är möjligt för en och samma institution/fakultet att skicka studenter både genom ett konsortium och genom det egna lärosätet. Institutionen/ fakulteten är dock skyldig i sådana fall att kontrollera att det inte sker dubbelfinansiering av samma mobilitetsperiod. Forskning Erasmus+ är inte ett forskningsprogram och forskningsaktiviteter stöds inte. Mobilitet för doktorander är möjligt om utbytet avser t.ex. kurser eller förberedelse av avhandling. Konsortium Definieras som en grupp av lärosäten som går ihop för att tillsammans ansöka om medel inom Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet. De flesta konsortier har ingen rättslig ställning utan stöder sig på sina medlemmar. Learning Agreement (LA) Learning Agreement är ett dokument där studentens överenskomna studieplan framgår (mall för Learning Agreement finns som bilaga till kontraktet mellan UHR och lärosätet). Innan en student påbörjar en utbytesperiod inom Erasmus+ ska hans/hennes hemlärosäte försäkra sig om att värdlärosätets kurser är godtagbara som ett led i studentens utbildning och därmed kan tillgodoräknas/erkännas på ett tillfredsställande sätt. Legal representative I olika Erasmus-dokument krävs signatur av Legal representative. Detta är lärosätets rektor eller någon som delegerats rätten att signera. Om rätten att signera har delegerats ska en delegationsordning bifogas. Enda undantaget är när prorektor signerar, då krävs inte någon delegationsordning, men då ska det tydligt framgå att 5

6 personen är prorektor. När det gäller sommarledighet kan en officiell lista över vilka som är tillförordnade rektorer under vilka veckor räcka för att styrka signaturens legitimitet. Mobilitet En tids vistelse (fysiskt boende) i ett annat programland för studier, praktik, personalfortbildning eller undervisning. Mobiliteten kan på lämpligt sätt stödjas genom förberedande kurser eller fortbildningskurser i språk. Mobilitet mellan programländer Mobilitet för studier, praktik, personalfortbildning eller undervisning som sker mellan två programländer. Villkoren för mobilitet mellan programländer beskrivs i Erasmus administrativa handbok för mobilitet mellan programländer. Mobilitet med partnerland Mobilitet med partnerland, även kallad utomeuropeisk mobilitet, är möjlig mellan ett programland och ett partnerland. Villkoren för mobilitet med partnerländer täcks av denna handbok. Mobilitetsperiod En mobilitetsperiod är den tid deltagaren spenderar fysiskt i värdlandet för aktiviteter godkända för mobilitet. Språkkurser i värdlandet som anordnas av värdlärosätet eller av privata aktörer direkt före studentmobiliteten kan räknas in i mobilitetsperioden. Språkkursen får dock inte räknas in i minimiperioden för mobiliteten. Onlinekurser i språk räknas inte in i mobilitetsperioden. Mobilitetsperiodens längd En mobilitetsperiod för studenter kan pågå i maximalt 12 månader. Vid uträkning av stipendiets storlek räknas en hel månad som 30 dagar inom Erasmus+. Enligt denna logik blir 12 månader (12 x 30 dagar) totalt 360 dagar. Detta är det maximala antalet dagar som kan stipendieras för en studentmobilitetsperiod. I verkligheten kan alltså mobilitetens längd innefatta fler kalenderdagar än antalet stipendierade dagar (till exempel 31 kalenderdagar på en månad jämfört med 30 finansierade dagar). För mer detaljer kring hur antalet dagar räknas inom Erasmus+, se bilaga 1. Mobility Tool+ (MT+) Mobility Tool+ är EU-kommissionens online-verktyg för rapportering av aktiviteter under Erasmus+. MT+ räknar även automatiskt ut den totala stipendiesumman per individ. Registrering av samtliga mobiliteter ska göras i MT+. Länk till inloggning i MT+ finns på adressen Mobility Consortium Certificate for Higher Education Söks av konsortiet och är ett villkor för att kunna förmedla stipendier. Personal Med personal avses både undervisande och övrig personal (lärarutbyte respektive personalfortbildning). Doktorander kan delta i mobilitet som student eller personal, beroende på vad det huvudsakliga syftet med mobiliteten är. PIC - Participant Identification Code Varje organisation behöver skapa ett eget unikt PIC-nummer för att delta i Erasmus+. De flesta svenska lärosäten har redan ett PIC och registreringen gäller för hela programperioden fram till och med Lärosäten i partnerländer behöver inte ha PIC vid ansökningstillfället, men behöver skapa ett PIC innan de inleder ett samarbete inom Erasmus+. För att skapa PIC behöver lärosätet registrera sig i en särskild databas, Participant Portal. Dessa uppgifter ligger sedan som grund för framtida ansökningar och deltagande i programmet. Instruktioner om hur detta går till finns på UHR:s och EU-kommissionens webbplats. Praktik En tids vistelse vid ett företag eller en organisation. Observera att praktik inte är en giltig aktivitet för kontraktsperioden för Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet. Programland/Partnerland 6

7 Med programland menas EU-länder och samtliga övriga länder som fullt ut deltar i Erasmus+. Dessa är för närvarande 33 stycken 1. För en förteckning över dessa, se kapitel 3. Partnerländer är alla andra länder i världen. Staff Mobility Agreement Training Staff Mobility Agreement Training för personalfortbildning ska innehålla de övergripande målen med besöket, aktiviteter (om möjligt ett program) och förväntat resultat, d.v.s. vad man förväntar lära sig under besöket. Den som anordnar personalfortbildningen måste godkänna Staff Mobility Agreement Training-dokumentet innan beslutet om mobilitet kan tas på lärosätet. Detta godkännande kan göras via . Staff Mobility Agreement Teaching Staff Mobility Agreement Teaching för undervisningsuppdrag ska innehålla de övergripande målen med besöket, aktiviteter (inklusive ett program) och förväntat resultat, d.v.s. vad man förväntar lära sig under besöket. Den som anordnar undervisningsuppdrag måste godkänna Staff Mobility Agreement Teaching-dokumentet innan beslutet om mobilitet kan tas på lärosätet. Detta godkännande kan göras via . Student En person som är antagen till ett lärosäte och som har påbörjat högre studier, oavsett studieområde, som syftar till erkänd examen eller annan eftergymnasial behörighet, till och med doktorsexamen. För att delta i Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet ska studenten inte ha tagit ut sin examen. Underskrift Originalunderskrift, på papper, behövs i kontraktet mellan UHR och lärosätet. För övriga dokument godkänns inskannad eller digital underskrift. Inskannade och digitala signaturer godkänns enligt svensk lag. Om lärosätet vill använda inskannade och/eller digitala underskrifter i kontakten med partnerlärosäten, kontrollera då först med partnerlärosätet att deras lands lagstiftning också godkänner dessa. Spara alltid originaldokument för eventuell framtida kontroll. Zero grant-student En zero grant-student är en student som åker på mobilitet inom ramen för Erasmus+ men som inte får något stipendium. Studenten omfattas av allt som ingår i Erasmus+ programmet förutom stipendiet. Svenska lärosäten kan skicka eller ta emot studenter som zero grant-studenter om stipendiemedlen tagit slut på lärosätet. Då måste dock studenternas försörjning garanteras på något annat sätt. Även zero grant-studenter ligger som grund för hur antalet mobiliteter avgör lärosätets OS-medel. Zero grant-dagar En mobilitetsperiod kan råka bli något längre eller kortare än planerat. Om perioden blir längre och lärosätets stipendiemedel inte räcker till, kan lärosätet lägga till dagar i MT+ som studenten inte får stipendium för. Dessa dagar kallas zero-grant-dagar. Zero grant-mobiliteten räknas in i de maximala 12 månaderna per studienivå per student. 1 EU:s 28 medlemsstater, Island, Norge, Liechtenstein, Makedonien och Turkiet 7

8 2 FÖRDELNING AV STIPENDIEMEDEL FÖR MOBILITET Principerna för fördelning av Erasmus+medel till studenter, personal samt OS-medel utgår från de generella riktlinjerna i Erasmus+ programguide. 2.1 Fördelning av stipendiemedel för mobilitet till studenter och personal Stipendiemedel till individer är till för att kompensera för de extra kostnader som mobiliteten medför och är inte avsedda att täcka hela kostnaden för utlandsvistelsen. Lärosätena måste respektera beloppsnivåerna som anges i bilaga 1 vid fördelningen av stipendiemedel till deltagande i mobilitetsaktiviteter. Alla deltagande måste få ett stipendium för att räknas inom Erasmus+ mobilitet. I undantagsfall, när stipendiemedlen är slut, kan även mobilitet utan stipendium beviljas (se ovan om zero-grant-studenter). Då måste dock studenternas försörjning garanteras på något annat sätt. Bilaga 1 anger stipendiebeloppen för deltagare i studentmobilitet samt för deltagare i personalmobilitet (undervisningsuppdrag och personalfortbildning). För samtliga deltagare är bidraget uppdelat i två delar: månads/dagersättning och resebidrag. Medel inom Erasmus+ ska gå direkt till Erasmus+aktiviteter. Inga schablonavdrag eller allmänna OH-kostnader får dras av från stipendierna. Däremot kan OS-medel användas till att täcka administrativa kostnader för både sändande och mottagande lärosäte. 2.2 Ansökningsprocessen Under våren inbjuds de svenska lärosäten som har Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) att ansöka om Erasmus+medel för kommande läsår genom att UHR informerar via webbsidan utbyten.se, nyhetsbrev och genom e-postutskick. På utbyten.se finns inför varje ansökningsomgång information om ansökningsprocessen med närmare instruktioner om ansökan och länk till aktuellt ansökningsformulär. Sista ansökningsdag varierar från år till år men brukar vara i februari/mars. Ansökan sker online och ska vara elektroniskt inskickad senast sista ansökningsdag (vanligtvis kl. 12:00 svensk tid). Ansökan signeras av lärosätets legal representative, normalt rektor. Om rätten att skriva under (teckna lärosätets firma) har delegerats till någon annan än rektor eller prorektor ska en delegationsordning bifogas. Se legal representative under kapitel Universitets- och högskolerådets fördelning av medel och utbetalning När ansökningarna om medel för mobilitet inkommit från lärosätena görs kvalitetsbedömning av varje ansökt samarbete. Utifrån denna gör UHR en fördelning av stipendiemedlen och avsatta medel för respektive aktivitet och partnerland fördelas. UHR upprättar ett kontrakt med varje deltagande lärosäte. I kontraktet anges vilka summor som tilldelats för följande aktiviteter inom samarbetet med varje enskilt partnerland: Studentmobilitet (SM) Lärarmobilitet, undervisningsuppdrag (STA) Personalfortbildning (STT) OS-medel I kontraktet mellan UHR och lärosätet anges det belopp som lärosätet beviljas för samarbete med varje partnerland inom den aktuella kontraktsperioden. UHR avsätter stipendiemedel till eventuella ansökningar från lärosätena om extra stipendiemedel för studenter och personal med funktionsnedsättning (se kapitel 5) Principerna för fördelning av medel till lärosäten Principerna för fördelning av medel för mobilitet inom Erasmus+ utomeuroepisk mobilitet, till studenter och personal samt för organisationsstöd utgår från de generella riktlinjerna presenterade i 2015 Guide for National 8

9 Agencies implementing the Erasmus+ Programme (NA-guide), UHR:s Work Programme för 2015 samt EUkommissionens kontraktsmall för avtal med lärosäten. Fördelning per partnerland Antal mobiliteter som beviljas räknas ut utifrån tillgänglig budget inom varje envelope. Ett lärosäte kan aldrig beviljas medel för fler mobiliteter än de ansökt om. Medel för organisationsstöd (OS) Organisationsstödet är ett stöd för kostnader som uppstår för lärosätena relaterade till aktiviteter som syftar till att stödja mobilitet för studenter och personal. Lärosätena bestämmer själva vad de vill använda OS-medlen till så länge kostnaderna är direkt relaterade till mobilitetsaktiviteter samt att kommissionens regler för mottagande av medel följs (d.v.s. att kostnaderna går att redovisa, att kostnaderna uppkommit under avtalets löptid o.s.v.). I nedanstående lista finns några exempel på möjliga OS-aktiviteter: Besök hos partnerlärosäten angående kontroll eller utvärdering av mobilitetsaktiviteter Förberedande besök hos potentiella partnerlärosäten för mobilitet (i program- eller partnerländer) Uppdatering av ECTS-kurskatalog Arbete med Learning Agreements och tillgodoräknande samt kostnader för administrativa verktyg Förberedelse, kontroll och utvärdering av student- och lärarmobilitet Urval av, samt förberedelse- eller välkomstaktiviteter, för studenter samt annat stöd till dem som deltar i utbytet Språklig förberedelse av studenter och personal som deltar i utbytet Produktion och distribution av informationsmaterial angående utbytet Aktiviteter kopplade till Diploma Supplement (DS) och Transcript of records Deltagande i konferenser som handlar om Erasmus+ mobilitet Täcka eventuella valutaförluster eller bankavgifter i samband med överföring av Erasmus+medlen Eventuella överblivna OS-medel från en kontraktsperiod som inte krävts tillbaka av UHR efter slutrapportering får användas efter kontraktsperiodens slut för att täcka kostnader kopplade till Erasmus+ mobilitet. Tilldelningen av OS-medel baseras på det totala antalet beviljade mobiliteter för studenter, lärare och annan personal. OS-medel ges för både in- och utresande mobilitet. Det är upp till det svenska lärosätet att avgöra hur OS-medlen ska fördelas mellan det egna lärosätet och partnerlärosätet. Antalet mobiliteter multipliceras med ett särskilt belopp per mobilitetsperiod (samma bidrag för studenter, lärare och övrig personal) enligt en tvåstegsmodell mobiliteter 350 euro/mobilitet över 100 mobiliteter 200 euro/mobilitet För det totala antalet utresande mellan är OS-medlen per mobilitet 350 euro. För alla mobiliteter därutöver är OS-medlen 200 euro per mobilitet. Denna summa räknas fram automatiskt i MT+. UHR tillhandahåller även en omvandlingstabell för OS-medel för att underlätta uträkningen Utbetalning av medel till lärosäten Under maj månad skickar UHR ett kontrakt till det deltagande lärosätet som specificerar fördelningen av medel till lärosätet. Efter att UHR mottagit två av lärosätet underskrivna exemplar av kontraktet sker den första utbetalningen till lärosätet. Den första utbetalningen uppgår till 65 % av totalt beviljat belopp för det kommande läsåret. Baserat på uppgifter i interimsrapporten för innevarande läsår kan en andra utbetalning, bestående av den återstående delen av de beviljade medlen, göras till lärosätena. En förutsättning för att en andra utbetalning ska kunna göras är dock att lärosätet har använt minst 70 % av den första utbetalningen (exklusive OS) från UHR. Detta specificeras i kontraktet under punkt Mobiliter som ännu ej ägt rum, men som registrerats i MT+, tas med i beräkningen av förbrukningsgrad vid interimsrapportering. 9

10 Om lärosätet har medel kvar från ett läsår kan dessa användas under det efterföljande läsåret fram till och med kontraktsperiodens slut. Under kontraktsperioden sker ingen återbetalning från lärosätet till UHR av dessa medel. En eventuell återbetalning kan först ske när hela 24-månadersperioden är slut. 3 VILLKOR FÖR MOBILITET (STUDENTER OCH PERSONAL) Deltagande lärosäten ska upprätta rutiner för urvalet av sökande i enlighet med de generella riktlinjerna samt att de utförs på ett rättvist, transparent och konsekvent sätt. Urvalet av studenter samt lärare och annan personal inom Erasmus+ ska organiseras på ett sådant sätt att opartiskhet kan garanteras i urvalsprocessen. Urvalet av deltagare ska vara jämlikt och inkluderande i enlighet med de övergripande målen för Erasmus+programmet som presenteras i Erasmus+ Programme Guide. Urvalskriterierna och prioriteringarna som beskrivs i Erasmus+ Programme Guide och den årliga utlysningen (Call for proposals) måste respekteras. Dessa dokument kan laddas ner på adressen: Alla krav som relaterar till urvalet av studenter eller personal ska vara fullständigt transparenta och ska göras tillgängliga för alla parter involverade i urvalsprocessen. Beslut om tilldelning av en plats inom programmet och stipendiemedel inom Erasmus+ ska dokumenteras och offentliggöras. De deltagande lärosätena ska i tre eller fem år spara alla framtagna listor över studenter och personal som ansöker om en plats inom programmet. Listorna kan innehålla resultatet av ansökningarna till Erasmus+ samt några korta kommentarer till ansökan. Se kapitel 6 för mer information. Partnerländer (giltiga länder att samarbeta med) Nedanstående länder, uppdelade i budget envelopes, kategoriseras som partnerländer och kan medverka fullt ut i Erasmus+ i kontraktsperioden : European Neighbourhood Instrument ENI East: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Territory of Ukraine as recognised by international law 1 ENI South: Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria, Tunisia ENI Russia: Territory of Russia as recognised by international law Development Co-operation Instrument DCI Asia: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, DPR Korea, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand and Vietnam DCI Central Asia: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan DCI Latin America: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela DCI South Africa: South Africa Instrument for Pre-Accession IPA Western Balkans: Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia Partnership Instrument PI Industrialised Americas: Canada, United States of America PI Industrialised Asia: Australia, Brunei, Hong Kong, Japan, (Republic of) Korea, Macao, New Zealand, Singapore, Taiwan 3.1 Villkor för studentmobilitet För att kunna tilldelas en mobilitetsperiod och ett stipendium inom ramen för Erasmus+, ur de medel som kommissionen ställt till förfogande för detta ändamål, måste studenten uppfylla villkoren i följande avsnitt. Det 1 Kontakta UHR om ni är osäkra på vilka lärosäten i Ukraina eller Ryssland som är giltiga att samarbeta med. 10

11 är tillåtet att skicka Erasmus+studenter utan stipendium (zero-grant students) om stipendiemedlen tagit slut, så länge försörjning garanteras på något annat sätt. Såväl utresande som inkommande studenter måste uppfylla de villkor som ställs. Medborgarskap Alla studenter på högskolenivå i Sverige, även studenter som enbart är i Sverige tillfälligt för att studera, får oberoende av sitt medborgarskap delta i Erasmus+ om de uppfyller kraven. Erasmus+ mobilitet i hemlandet En utresande student vars hemvist är ett annat deltagarland men som för närvarande studerar i Sverige kan tilldelas stipendium för Erasmus+studier i sitt hemland men ansökan bör då ges lägsta prioritet i bedömningen av ansökningar. Med hemvist menas i detta sammanhang landet varifrån studenten flyttade till Sverige strax innan han/hon började sin utbildning. Med hemvist menas inte ett land där studenten har sina etniska rötter om studenten bodde i Sverige redan före studierna. Krav på studier En mobilitetsperiod genom Erasmus+ ska endast beviljas studenter som har läst på heltid i minst ett år på akademisk nivå, eller som kommer att ha läst minst ett år på akademisk nivå vid mobilitetsperiodens start. Kravet är att studenten ämnar ta ut en examen vid det sändande lärosätet och att tillgodoräknande av mobilitetsperioden i denna examen är möjligt. En student som enbart ämnar läsa en enstaka kurs vid lärosätet utan att ta ut en examen kvalificerar sig inte för Erasmus+ mobilitet. Hemlärosäte Utresande Erasmus+studenter måste vara registrerade vid ett svenskt lärosäte som innehar ECHE. Inkommande studenter måste vara registrerade vid ett lärosäte i ett partnerland. Det svenska lärosätet och lärosätet i partnerlandet måste ha tecknat ett inter-institutional agreement between institutions from programme and partner countries innan mobiliteten påbörjas. Se under avsnittet Bilateralt avtal nedan. Terminsavgifter Värdlärosätet får inte begära terminsavgifter från inkommande Erasmus+studenter (dessa avgifter omfattar studieavgifter, registreringsavgifter, examensavgifter etc.). Mindre avgifter kan dock förekomma för kostnader som försäkring, medlemskap i studentkårer och tillgång till olika hjälpmedel, t.ex. kopiatorer, biblioteksavgifter och laboratoriematerial, på samma villkor som gäller för övriga studenter. Inkommande studenter kan dock åläggas att även fortsättningsvis betala sin vanliga terminsavgift till hemlärosätet under studieperioden utomlands. Om ett svenskt lärosäte får veta att ett värdlärosäte begär terminsavgifter för utresande Erasmus+studenter från Sverige, ska det svenska lärosätet omgående underrätta UHR för vidare information till EU-kommissionen. Detsamma gäller om det kommer UHR tillkänna att ett svenskt lärosäte begär terminsavgifter för inkommande Erasmus+studenter. Försäkring De svenska lärosätena är skyldiga att se till att in- och utresande studenter som genomför en mobilitetsperiod inom Erasmus+ är försäkrade och att ingen student glömmer bort eller väljer bort att teckna en försäkring. Det är tillåtet att låta studenterna betala själva för sin försäkring. (Om lärosätet försäkrat studenterna via Kammarkollegiet är det dock inte tillåtet att låta studenterna betala för denna försäkring enligt Kammarkollegiets regler.) Bilateralt avtal All mobilitet mellan lärosäten måste baseras på bilaterala avtal (inter-institutional agreement) mellan de två deltagande lärosätena där det svenska lärosätet innehar ECHE. Som en bilaga till lärosätets kontrakt med UHR finns ett dokument med minimikrav på bilateralt avtal mellan lärosäten i partner- och programländer. Kontraktsdokument för studentmobilitet Lärosätet ska teckna avtal med Erasmus+studenterna. Kontraktet ska vara underskrivet av båda parter innan studenten börjar sin utbytesperiod. Som en bilaga till lärosätets kontrakt med UHR finns mallen grant agreement studies med minimikraven ett studentkontrakt måste innehålla. Learning Agreement (LA) 11

12 Utöver studentkontraktet är ett Learning Agreement, där den överenskomna studieplanen framgår, obligatoriskt (mall för Learning Agreement finns som bilaga till lärosätets kontrakt med UHR). Innan en student påbörjar en mobilitetsperiod inom Erasmus+ ska hans/hennes hemlärosäte försäkra sig om att värdlärosätets kurser är godtagbara som ett led i studentens utbildning och därmed kan tillgodoräknas på ett tillfredsställande sätt. Det skall finnas en fastställd plan för studierna under utbytet genom Learning Agreement (LA). LA ska vara en överenskommelse mellan hem- och värdlärosätet samt studenten. LA ska vara påskrivet av studenten, hem- och värdlärosätet innan mobilitetsperioden inleds. Om det finns behov av att ändra LA ska revidering av LA avslutas och formaliseras inom studentens första månad vid värdlärosätet. Om några senare ändringar i LA skulle behöva göras ska ändringarna vara formellt överenskomna mellan alla tre parter och utföras omedelbart. För att snabba upp processen med underskrifter till LA är det tillåtet att använda inskannade dokument som skickas via . En inskannad underskrift gäller. Om studenten använder utbytesperioden för att samla material till och skriva sin uppsats eller förbereda en avhandling så krävs inte nödvändigtvis Learning Agreement för dessa aktiviteter på ett lärosäte. Det är dock ändå viktigt att det finns en skriftlig överenskommelse med det mottagande lärosätet om utbytesperioden och dess innehåll. Om en student på doktorandnivå förbereder en uppsats/avhandling under utbytet behöver de inte få några poäng från värdlärosätet, men hemlärosätet ska godkänna arbetet som en del av utbildningen. Uppsatsen/ avhandlingen kan handledas från och opponeras vid hemlärosätet. Det är dock starkt rekommenderat att studenten även har en handledare vid värdlärosätet. Erasmus Student Charter (ESC) I Erasmus Student Charter (ESC) fastslås Erasmusstudenters rättigheter och skyldigheter. ESC distribueras av UHR till lärosätena i samband med kontraktet. Lärosätena skall se till att varje student som åker på ett Erasmus+utbyte får ett ESC. Berättigad studentaktivitet Erasmus+stipendium får endast ges för nedanstående aktiviteter för utresande och inresande studenter mellan Sverige och ett partnerland: Heltidsstudier på grund-, avancerad eller doktorandnivå vid svenskt lärosäte som innehar ECHE eller vid ett partnerlärosäte som har tecknat ett bilateralt avtal med ett svenskt lärosäte. Studierna ska leda till en erkänd examen vid hemlärosätet. Som studier räknas även uppsats-/avhandlingsförberedande aktivitet, men inte forskning. Praktik är inte en giltig aktivitet inom Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet för kontraktsperioden Dubbelfinansiering Det är inte tillåtet att uppbära fler än ett stipendium från EU eller UHR för en och samma mobilitetsperiod. Exempelvis är det inte tillåtet för en student att ta emot stipendium inom Linnaeus-Palme eller MFS för samma mobilitetsperiod som han/hon får ett Erasmus+stipendium. Studentmobilitetens längd Minimitiden för en mobilitetsperiod för studier inom Erasmus+ är 3 månader och utbytet får inte överstiga 12 månader (eventuell zero grant-tid inräknad). Studieperioden skall genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period. En mobilitetsperiod är den tid deltagaren spenderar fysiskt i värdlandet för aktiviteter godkända för mobilitet. Tiden för den fysiska vistelsen i värdlandet är den tid som ska stipendieras. Ett exempel är följande: en student som åker hem från värdlärosätet i mitten av december men lämnar in sluttentor från distans under januari månad. Den tid studenten är på plats är den tid som kan stipendieras. I det här fallet innebär det att vistelsen fram till och med mitten av december kan stipendieras. Det antal dagar studenten inte är på plats i värdlandet ska dras av i MT+. Om studenten väljer att stanna kvar av privata skäl efter mobilitetsperiodens slut ska denna period inte stipendieras och dagarna ska dras av i MT+. En språkkurs i värdlandet innan mobilitetsperiodens början får, om det svenska lärosätet vill, räknas in i mobilitetsperiodens längd i MT+ och därmed också stipendieras som Erasmus+ mobilitet. Språkkursen får dock inte räknas in i minimiperioden för mobiliteten. Observera att OLS inte får användas för Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet under kontaktsperioden Om en students mobilitetsperiod avbryts, till 12

13 exempel på grund av en lucka i tid mellan slutet på en språkkurs och starten för terminen, ska antalet dagar som motsvarar uppehållet dras av i MT+. I och med att kontraktsperioden mellan lärosätena och UHR är 24 månader möjliggörs mobiliteter som startar på vårtermin och avslutas på hösttermin. Om ett längre uppehåll görs i mobiliteten över sommaren ska den perioden inte räknas in i vistelsetiden och inte heller stipendieras. Den icke stipendierade perioden ska dras av i MT+. Perioden för studentmobilitet inom Erasmus+ ska beräknas baserat på datum som står på dokument utfärdade av värdlärosätet (t.ex. Letter of Acceptance/ Certificate of Attendance). Mobilitetsperiodens längd avrundas inte utan stipendium beviljas för det exakta antalet dagar som är mobilitetens längd. Mobilitetens längd räknas ut av Mobility Tool+. Grundregeln är att varje månad har 30 dagar. För mer detaljer kring hur MT+ räknar, se bilaga 1. De faktiska mobilitetsdatumen ska återspeglas i det mottagande lärosätets dokumentation efter mobiliteten, så som betygsutdrag, etc. Startdatum ska vara den första dag studenten behövde närvara vid värdlärosätet. Detta kan till exempel vara startdatum för den första kursen, ett välkomstevent organiserat av värdlärosätet, eller en språkkurs. Slutdatum ska vara den sista dag studenten behövde närvara vid värdlärosätet, till exempel sista kursdagen, sista dagen i tentamensperioden eller liknande. Om vistelsetiden enligt dokumentationen från värdlärosätet är kortare än vad studenten och sändande lärosäte ursprungligen kommit överens om i kontraktet, ska detta justeras i MT+. Om vistelsen är 1-5 dagar kortare än planerat behövs dock ingen korrigering i MT+. Flera mobilitetsperioder Det är möjligt att skicka ut samma student inom Erasmus+ flera gånger. En student får dock enbart delta i mobilitetsperioder i sammanlagt 12 månader per utbildningsnivå (kandidat, master eller doktorand) både studier och praktik (i ett annat programland) inräknade. Inom långa, sammanhållna, utbildningar som inte delas i kandidat och master (till exempel inom medicin) kan studenten vara mobil sammanlagt 24 månader (dock ej längre än 12 månader i taget). Tidigare Erasmusmobilitet under Programmet för livslångt lärande (LLP) räknas in i de maximala 12 månaderna per utbildningsnivå. Även utbytesperioder som zero grant-student räknas in i den totala mobilitetstiden per utbildningsnivå. Har en student till exempel varit på utbyte i sex månader på kandidatnivå som zero grant-student har studenten använt sex av de totalt tolv tillåtna månadernas mobilitet på den utbildningsnivån. Studenter som ansöker om en mobilitetsperiod och som inte tidigare har deltagit i mobilitet på samma studienivå inom Erasmus+ eller Erasmusmobilitet under Programmet för livslångt lärande (LLP) eller Erasmus Mundus ska ges högre prioritet när urvalet av studenter görs. Förlängning av mobilitetsperioden En förlängning av en mobilitetsperiod kan godkännas mellan hemlärosätet och värdlärosätet om följande kriterier uppfylls: 1. Förlängningen regleras i avtal och övriga överenskommelser. Dessa ska ha tecknats innan den ursprungliga perioden har avslutats. Förfrågan om att förlänga vistelsen ska helst ha inkommit senast en månad innan mobilitetens slut. 2. Förlängningen kommer direkt efter pågående mobilitetsperiod. Inga uppehåll tillåts (semester och terminsuppehåll mellan terminer räknas inte som studieuppehåll). 3. Ingen mobilitetsperiod, inklusive förlängning, får sträcka sig utanför kontraktsperioden (1 juni år X till 31 maj år X+2). 4. Det svenska lärosätet kan antingen justera stipendiebeloppet till att stämma överens med den förlängda mobilitetsperioden eller komma överens med studenten om att de extra dagarna ska räknas som zerogrant-dagar. 13

14 5. De faktiska mobilitetsdatumen ska återspeglas i det mottagande lärosätets dokumentation efter mobiliteten, så som betygsutdrag, etc. Akademiskt erkännande (Academic recognition) Studenter som enbart läser någon eller några enstaka kurser utan syfte att ta ut examen kvalificerar sig inte för Erasmus+ mobilitet. Utbytesstudier inom Erasmus+ ska tillgodoräknas vid hemlärosätet utan fördröjning efter studentens hemkomst. Innan en student påbörjar en mobilitetsperiod för studier ska hans/hennes hemlärosäte försäkra sig om att värdlärosätets kurser är godtagbara som ett led i studentens utbildning och därmed kan tillgodoräknas på ett tillfredsställande sätt. Detta sker genom att ett Learning Agreement upprättas. Om studenten genomfört utbytesstudierna på ett tillfredsställande sätt ska värdlärosätet efter avslutad mobilitetsperiod tillhandahålla studenten ett betygsutdrag på genomförda studier i enlighet med Learning Agreement. Poäng eller tillgodoräknande kan endast komma att vägras om studenten misslyckas med att uppnå de akademiska mål som värdlärosätet sätter upp eller på annat sätt misslyckas med att leva upp till de krav som partnerlärosätet kräver. Lärosätets rapportering inför, under och efter mobiliteten Lärosätet ska registrera alla deltagare i MT+ som räknar ut storleken på det stipendium studenten har rätt till. När studenten kommit hem ska datumen justeras i MT+ så att de stämmer överens med de datum som anges som start- och slutdatum för mobiliteten på Certificate of Attendance, eller motsvarande dokument, utfärdat av värdlärosätet. Deltagarens rapportering efter mobiliteten Alla studenter (både inresande och utresande) som har deltagit i en Erasmus+ mobilitetsperiod ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet online via MT+. Länk till rapporten skickas automatiskt ut till studenten från MT+ så snart mobilitetsperioden avslutats förutsatt att studentens uppgifter lagts in i verktyget av det svenska lärosätet. Avbrott Om studenten inte genomfört hela sin utbytesperiod kan delar av eller hela Erasmus+stipendiet krävas tillbaka av lärosätet. Alla de redan utbetalda medlen behöver dock inte krävas tillbaka om studenten förhindrats att genomföra de planerade studierna p.g.a. force majeure. Force majeure handlar om oförutsägbara händelser där studenten inte kunnat påverka utgången. Strejk eller finansiella problem räknas inte som force majeure. I fall av generalstrejk eller naturkatastrof kan UHR eller EU-kommissionen besluta om särskilda tillvägagångssätt. I force majeure-fall ska lärosätet kontakta UHR för skriftligt godkännande. I fall av force majeure kan studenten få behålla stipendiet för de dagar studenten i verkligheten varit mobil, även om minimitiden för utbytet inte uppfyllts. Ett exempel är om studenten kommer hem efter endast sex veckors mobilitet. Om ansökan om force majeure godkänns kan studenten få behålla stipendiet för de sex veckorna. Om lärosätet anser att det minskade stipendiet (som motsvarar det antal dagar studenten var på plats) är för litet för att täcka de kostnader som studenten redan har haft på grund av mobiliteten är det möjligt för UHR att göra undantag och tillåta studenten att behålla en större del av stipendiet än vad som motsvaras av det antal dagar studenten var på plats. Lärosätet föreslår i sin ansökan till UHR vilken summa studenten ska få behålla (och UHR beviljar eller avslår ansökan). En blankett för lärosätets ansökan om force majeure finns hos UHR. Den rapporterade (förkortade) perioden räknas för studenten som en del av den maximala perioden av Erasmus+ mobilitet på 12 månader per studienivå. En student ska vara tillåten att, efter ett avbrott på grund av force majeure, fortsätta mobiliteten under förutsättning att mobiliteten slutar inom den aktuella kontraktsperioden. Mobiliteten rapporteras i MT+ som en enda mobilitet med ett uppehåll. Lärosätets rapportering vid force majeure 14

15 Om lärosätet får godkänt på sin ansökan om force majeure av UHR ska mobiliteten inkluderas i rapporteringen i MT+ med förklaring i kommentarsrutan samt genom att fylla i ja i rutan för force majeure. Om mobiliteten avbryts efter att minimitiden för mobilitetstypen (tre månader) passerats och studenten inte fått behålla mer i stipendium än det som motsvarar det antal dagar studenten var på plats behövs ingen förklaring i kommentarsrutan i MT+. Om alla stipendiemedel krävts tillbaka ska studenten inte rapporteras alls. 3.2 Villkor för lärarmobilitet undervisningsuppdrag (STA) Stipendier för undervisningsuppdrag kan ges till undervisande personal (till exempel lärare, doktorander 1 och även eventuell undervisande personal vid universitetssjukhus) som åtar sig en undervisningsperiod, för inkommande personal, vid ett lärosäte i Sverige som har ECHE eller, för utresande personal, vid ett lärosäte i ett partnerland som har tecknat ett inter-institutional agreement med det svenska lärosätet. För stipendiets storlek, se bilaga 1, tabell 2. Medborgarskap Det finns inga speciella krav på medborgarskap eller uppehållstillstånd. Kontraktsdokument för undervisningsuppdrag Innan varje lärarutbyte ska det upprättas en överenskommelse om uppdraget, t ex genom reseorder eller liknande. Vidare ska det skapas ett Staff Mobility Agreement Teaching som godkänns av både sändande och mottagande lärosäte före mobilitetsperioden. Blankett med minimikraven för Staff Mobility Agreement Teaching bifogas som bilaga till kontraktet mellan UHR och lärosätet. För att snabba upp processen med underskrifter är det tillåtet att använda inskannade dokument som skickas via . En inskannad underskrift gäller i samband med undervisningsuppdrag. Bilateralt avtal All mobilitet för undervisningsuppdrag mellan lärosäten måste baseras på ett bilateralt avtal (inter-institutional agreement) mellan de två deltagande lärosätena, där lärosätet i Sverige måste inneha ECHE. Som en bilaga till kontraktet mellan UHR och lärosätet finns ett dokument med minimikrav på bilateralt avtal mellan program- och partnerländer. Mobilitetsperiodens och resans längd Ett lärarutbyte ska alltid pågå i minst 5 arbetsdagar och innehålla minst 8 undervisningstimmar, för både inresande och utresande lärare. För längre perioder än 5 arbetsdagar gäller minst 8 undervisningstimmar per vecka. Om en lärare är på undervisningsuppdrag som varar längre än en vecka men avslutas med till exempel en halv vecka kan undervisningstiden som krävs för denna icke kompletta vecka räknas ut proportionellt till vistelsetiden. Exempel: en lärare som är på undervisningsuppdrag som varar mån-fre första veckan och mån-tis andra veckan behöver undervisa 8 timmar + cirka 3 timmar (8 timmar / 5 dagar = 1,6 timmar per dag) för den andra (icke kompletta) veckan. Detta ger totalt 11 timmar. Som undervisning räknas all typ av undervisning av studenter på grund-, avancerad och doktorandnivå där läraren är fysiskt närvarande på värdlärosätet, exempelvis föreläsningar, seminarier, individuell handledning, examination mm. Lärarutbyten får inte pågå längre än 2 månader. Resdagar kan rapporteras ekonomiskt som om de vore arbetsdagar. Helgdagar som ligger mellan arbetsdagar under mobilitetsperioden kan finansieras. Resdagar behöver inte ligga i direkt anslutning till arbetsperioden för att kunna finansieras. Utgångspunkten är att resorna sker från det sändande lärosätets ort till det mottagande lärosätets ort. När resorna avviker från detta och leder till en förändring i distance band ska den faktiska resan styrkas med kvitton som visar avrese- och ankomstort. Prioritet ska ges till lärarutbyten som utöver undervisning även: 1 Beroende på om vilket syfte en doktorand har med Erasmus+ mobilitet (t.ex. skriva avhandling eller undervisa) kan denne räknas som student eller lärare. Det är upp till lärosätet att bestämma. 15

16 - försäkrar att den besökande lärarens medverkan ska vara en integrerad del av ett utbildningsprogram på värdlärosätet - leder till utarbetande av nytt undervisningsmaterial - används till att befästa och utöka kontakter och samarbeten mellan avdelningar och fakulteter samt förbereda för framtida samarbetsprojekt Lärosätets rapportering inför, under och efter mobiliteten Lärosätet ska registrera alla deltagare i Mobility Tool+. MT+ räknar ut storleken på stipendiet för mobiliteten. Datumen i MT+ ska stämma överens med de datum som anges som start- och slutdatum för mobiliteten på Certificate of Attendance, eller motsvarande dokument, utfärdat av värdlärosätet Deltagarens rapportering efter mobiliteten Alla lärare som har haft en Erasmus+ mobilitetsperiod ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet online via MT+. Länk till rapporten skickas automatiskt ut till läraren från MT+ så snart mobilitetsperioden avslutats (förutsatt att lärarens uppgifter lagts in i verktyget av det svenska lärosätet). 3.3 Villkor för personalfortbildning (STT) Inom aktiviteten Staff Training, personalfortbildning (STT), kan lärosätet skicka ut eller ta emot anställda till eller från lärosäten i ett partnerland för arbetsplatsförlagd personalfortbildning (t.ex. arbetsskuggning/ job shadowing). Finansiering för personalfortbildning kan även gälla för kurser, seminarier eller workshops men inte för konferenser. Konferenser som handlar om just mobilitetsfrågor kan finansieras av OS-medel. Workshops, kurser eller seminarier ska enbart handla om fortbildning i egna arbetsuppgifter och inte i akademiska ämnen eller ha ett endast allmänbildande syfte. Det kan t.ex. handla om kurser som anordnas av mottagande lärosäte, som exempelvis språkkurser i t.ex. engelska för lärare som planerar att undervisa på engelska. Möjligheten att skicka ut doktorander inom personalfortbildning finns, på samma sätt som för övriga anställda. Aktiviteterna ska då vara kopplade till doktorandens möjliga framtida yrke eller pågående yrkesutövning vid lärosätet. Medborgarskap Det finns inga speciella krav på medborgarskap eller uppehållstillstånd. Kontraktsdokument för personalfortbildning Innan varje personalfortbildningsperiod ska det upprättas en överenskommelse, t.ex. genom reseorder eller liknande. Urvalet av deltagare i personalfortbildning sker hos det sändande lärosätet baserat på ett fortbildningsprogram, Staff Mobility Agreement Training, som godkänts av både sändande och mottagande part före mobiliteten. Särskild uppmärksamhet ska iakttas vid möjliga jävsituationer i samband med att personal som arbetar med Erasmus+ ansöker om att själv delta i personalfortbildning. Staff Mobility Agreement Training ska innehålla de övergripande målen med besöket, aktiviteter (om möjligt ett program) och förväntat resultat dvs. vad personen förväntas lära sig under besöket. En blankett med minimikraven för Staff Mobility Agreement Training bifogas som bilaga till kontraktet mellan UHR och lärosätet. För att snabba upp processen med underskrifter är det tillåtet att använda inskannade dokument som skickas via . En inskannad underskrift gäller i samband med personalfortbildning. Bilateralt avtal Erasmus+ personalfortbildning måste vara baserad på ett bilateralt avtal (inter-institutional agreement). Mobilitetsperiodens och resans längd Personalfortbildning kan pågå under minst 5 arbetsdagar och maximalt under 2 månader. Perioden ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period. Resdagar kan rapporteras ekonomiskt som om de vore arbetsdagar. Helgdagar som ligger mellan arbetsdagar under mobilitetsperioden kan finansieras. Resdagar behöver inte ligga i direkt anslutning till arbetsperioden för att kunna finansieras. Utgångspunkten är att resorna sker från det sändande lärosätets ort till det mottagande lärosätets ort. När resorna avviker från detta och leder till en förändring i distance band ska den faktiska resan styrkas med kvitton som visar avrese- och ankomstort. 16

17 Prioritet För att försäkra sig om att så många som möjligt får delta över tid, ska prioritet ges till personal som inte tidigare har deltagit i liknande mobilitet. Lärosätets rapportering inför, under och efter mobiliteten Lärosätet ska registrera alla deltagare i Mobility Tool+. MT+ räknar ut storleken på stipendiet för mobiliteten. Datumen i MT+ ska stämma överens med de datum som anges som start- och slutdatum för mobiliteten på Certificate of Attendance, eller motsvarande dokument, utfärdat av värdlärosätet. Deltagarens rapportering efter mobiliteten All personal som har företagit en Erasmus+ mobilitetsperiod ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet online via MT+. Länk till rapporten skickas automatiskt ut till deltagaren från MT+ så snart mobilitetsperioden avslutats (förutsatt att personens uppgifter lagts in i verktyget av det svenska lärosätet). 17

18 4 KONTRAKTSHANTERING Universitets- och högskolerådet upprättar kontrakt med varje deltagande lärosäte. Kontraktet tecknas för mobilitetsaktiviteter mellan lärosätet i Sverige och lärosäten i partnerländer inom Erasmus+. I kontraktet anges vilka summor som tilldelats för: Studentmobilitet (SM) Lärarmobilitet, undervisningsuppdrag (STA) Personalfortbildning (STT) OS-medel Kontraktet skrivs under av UHR (NA Director) och lärosätets rektor (Legal representative, se 1.2 Definitioner) eller personer som delegerats rätten att signera. Kontraktsperioden sträcker sig från 1 juni 2015 till och med 31 maj Mobilitet och utbetalningar av Erasmus+medel får endast ske under denna period. Lärosätet ska hantera skriftliga handlingar så att studenter och personal som beviljats Erasmus+medel har blivit informerade om och accepterat de villkor och skyldigheter som ingår i avtalet innan mobilitetsperioden inleds. Inskannade och digitala signaturer kan godkännas i samband med lärosätets interna dokument. 4.1 Utbetalning från Universitets- och högskolerådet Utbetalning av medel till lärosätena sker i två omgångar. Den första utbetalningen till lärosätet uppgår till 65 % av den beviljade summan och den andra utbetalningen består av resterande del av beviljade medel, dvs. 35 %. Tidpunkten för utbetalningarna till lärosäten regleras i kontraktet mellan lärosätet och UHR. Hela den beviljade summan utbetalas till lärosätet och får inte vara föremål för några som helst avdrag för skatter, avgifter, socialförsäkring eller andra sociala avgifter, administrativa-, handläggnings- eller registreringskostnader. Utbetalningar från UHR sker i euro. Växelkursen som används av lärosätet t.ex. vid utbetalningar till studenter regleras i kontraktet mellan lärosätet och UHR. 4.2 Regler för budgetöverföring och kontraktstillägg Lärosätena kan överföra pengar mellan de olika budgetposterna. Följande överföringar och ändringar tillåts utan att lärosätet behöver meddela UHR i förväg: Överföring av OS-medel Maximalt 50 % av OS-budgeten kan överföras till resa och uppehälle för SM och/eller STA/STT. Svenska lärosätet tilldelas OS-medel som klumpsumma från UHR. Det innebär att lärosätet kan använda pengarna enligt instruktionerna för OS-medel (avsnitt 2.3.1) oavsett vilket land mobiliteten tillhör. Medlen är således inte uppdelade per partnerland från början, utan öronmärks för ett partnerland först om ni väljer att överföra medel till mobilitet inom det specifika partnerlandet. OS-medel som inte överförs till mobilitet behöver inte redovisas. Exempel: Lärosäte X tilldelas 25 mobiliteter uppdelade på 4 olika partnerländer. De tilldelas därför (350 x 25) i OS-medel. Lärosätet väljer att använda 3000 till en språkkurs och 1000 till administration kring mobiliteterna. Då lärosäte X kommer att ta emot 3 studenter från Kina, har de möjlighet att överföra 525( 350 x 3 /2) till resa och uppehälle för dessa studenter. Dessa pengar blir därmed öronmärkta för mobilitet med Kina och måste därför även redovisas i MT+ under mobilitet till Kina. Justering av kontraktet genom tillägg Viss flexibilitet för överföring och ändring i kontraktet finns. Vissa ändringar kan göras utan att UHR behöver meddelas, medan andra kräver ett skriftligt tillägg till kontraktet. Ett sådant tillägg görs genom att det svenska lärosätet skickar ett till med Amendment KA107 samt projektnumret i ämnesraden. I et ska den önskade ändringen specificeras. 18

19 1. Byte av partnerlärosäte Det är möjligt att byta partnerlärosäte inom ett och samma partnerland, under förutsättning att projektets syfte bevaras. Dock går det aldrig att byta till ett lärosäte i ett annat partnerland. För att kunna byta partnerlärosäte behöver UHR godkänna ett tillägg till kontraktet. 2. Överföring av mobilitetsmedel Överföringar är tillåtna genom ett tillägg till kontraktet, vilket måste godkännas av UHR. Överföringar kan göras på upp till 100 % av tilldelade medel för resor och uppehälle inom det partnerland det svenska lärosätet har blivit fördelade medel för, i följande fall: a) mellan alla studienivåer för inkommande studenter b) mellan alla studienivåer för utresande studenter, med undantag för mobilitet med partnerländer inom följande envelopes: DCI South Africa, DCI Asia, DCI Latin America, där överföringar endast är tillåtna mellan utresande studenter på kandidat- och masternivå c) mellan inkommande studenter och inkommande personal d) mellan utresande studenter och utresande personal, med undantag för mobilitet med partnerländer inom följande envelopes: DCI South Africa, DCI Asia, DCI Latin America, där överföringar endast är tillåtna mellan utresande studentmobilitet på doktorandnivå och utresande personal e) mellan lärare (STA) och personalfortbildning (STT). Lärosätet kan även, utan att meddela UHR: a) ändra en mobilitets längd (så länge reglerna för lägsta/högsta antalet dagar/månader enligt Programguiden respekteras) b) organisera mobilitet för ett annat antal deltagare än vad lärosätet blivit beviljade (inom ramen för tilldelade medel) Observera att det inte är tillåtet att byta inresande mot utresande mobilitet (och tvärt om). Det är inte heller tillåtet att överföra medel mellan partnerländer. 4.3 Omfördelning av medel mellan lärosäten UHR gör ingen omfördelning av medlen mellan lärosäten. Det som står i kontraktet gäller hela kontraktsperioden ut. 4.4 Interimsrapportering Senast den 1 juni 2016 ska alla lärosäten rapportera utresande studenter, lärare och annan personal till UHR. Om interimsrapporten visar att lärosätet har använt minst 70 % av den första utbetalningen (exklusive OS-medel) ska rapporten ses som en begäran från lärosätet om att erhålla resterande 35 % av det kontrakterade beloppet. Senast den 15 november 2016 ska alla lärosäten rapportera utresande studenter, lärare och annan personal till UHR. För de lärosäten som vid interimsrapporten i juni inte använt minst 70 % av den första utbetalningen ska den andra interimsrapporten i november 2016 ses som en begäran från lärosätet om att erhålla resterande 35 % av det kontrakterade beloppet. Om lärosätet inte har använt minst 70 % av första utbetalningen (exklusive OS-medel) senast den 15 november 2016 görs ingen andra utbetalning. All rapportering sker via Mobility Tool+. Se Data Dictionary för MT+ för specificering av vad som ska rapporteras. 4.5 Slutrapportering/kontraktsavslut Vid slutet av kontraktsperioden ska lärosätet lämna in en slutrapport till UHR. Senast den 31 juli 2017 ska lärosätena ha slutrapporterat den gångna kontraktsperiodens deltagande i Erasmus+ och lärosätets förbrukning av Erasmus+medlen via MT+. Se Data Dictionary för MT+ för specificering av vad som ska rapporteras. Slutrapporten kommer att bedömas och poängsättas. UHR handlägger slutrapporten och informerar därefter lärosätet om vilken av två följande åtgärder som kommer att vidtas: 19

20 a) UHR utfärdar ett slutbrev med återbetalningskrav för medel som inte har använts eller som har använts på felaktigt sätt b) UHR utfärdar ett slutbrev med information om att ärendet är avslutat och att inga vidare åtgärder eller återbetalning krävs UHR har från mottagandet av slutrapporten 60 dagar på sig att skicka slutbrevet till lärosätet. Perioden på 60 dagar kan pausas i de fall UHR behöver samla in mer information från lärosätet för att kunna behandla slutrapporten. 4.6 Återbetalning av oförbrukade medel Efter lärosätenas slutrapportering till UHR fastställs eventuella återbetalningar från lärosätet. En eventuell återbetalning av SM- och ST-medel utgörs av differensen mellan den summa som lärosätet tilldelats totalt för dessa aktiviteter och den summa som UHR godkänt efter lärosätets slutrapport för dessa aktiviteter under kontraktsperioden. En eventuell återbetalning av OS-medel utgörs av differensen mellan det antal mobiliteter som lärosätet har beviljats OS-medel för och det antal mobiliteter som lärosätet har slutrapporterat, och fått godkänt, totalt under kontraktsperioden. Om denna differens är mindre än 10 % behöver ingen återbetalning göras. OS-medlen räknas ut baserat på antalet mobiliteter. Se kapitel 2.3, Medel för organisationsstöd för mer information om hur OSmedlen räknas ut. Om lärosätets slutrapportering får exceptionellt lågt resultat i bedömningen kan UHR kräva tillbaka en viss del av OS-medlen. Exempel: Lärosäte X har tilldelats 25 mobiliteter, vilket innebär att de tilldelats (350 x 25) i OS-medel. Vid slutrapporteringen visar det sig att lärosäte X endast har skickat/tagit emot 18 mobiliteter. Det innebär att lärosätet har rätt till (350 x 18) totalt. Därför blir lärosätet skyldigt att återbetala till UHR. Utöver detta måste lärosäte X återbetala outnyttjade medel för resor och uppehälle. Exempel 2: Lärosäte Y har tilldelats 20 mobiliteter, vilket innebär att de tilldelats 7000 (350 x 20) i OS-medel. Tio av dessa mobiliteter har beviljats för samarbete med Indonesien, medan resterande 10 mobiliteter har beviljats för samarbete med Egypten. Vid slutrapporteringen visar det sig att lärosäte Y endast har utnyttjat 9 mobiliteter till/från Indonesien, men har valt att skicka/ta emot 11 mobiliteter till/från Egypten. Detta har varit möjligt genom att lärosäte Y skickat en zero-grant-student till Egypten. De hade också kunnat justerara vistelselängden så att två mobiliteter hade rymts inom ramen för den beviljade vistelselängden för en av de mobiliteter lärosäte Y tilldelats för Egypten. Detta innebär att lärosäte Y inte behöver återbetala medel för OS till UHR, eftersom det totala antalet mobiliteter överensstämmer med beviljat antal mobiliteter. Däremot måste lärosätet återbetala outnyttjade medel till Indonesien för resor och uppehälle. Exempel 3: Lärosäte Z har tilldelats 10 mobiliteter, vilket innebär att de tilldelats (350 x 10) i OS-medel. Vid slutrapporteringen visar det sig att lärosäte Z har lyckats skicka/ta emot 10 mobiliteter, samt ytterligare 3 zero-grant-studenter. Eftersom ett lärosäte aldrig kan tilldelas mer medel än de blivit beviljade (samt att det inte är tillåtet att överföra medel för resor och uppehälle till OS) är lärosäte Z inte berättigade till mer än i OS-medel. 4.7 Sammanslagning eller delning av lärosäten Om ett lärosäte som har beviljats Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) slås samman med ett annat lärosäte vare sig detta lärosäte har beviljats ECHE eller inte, eller om ett lärosäte som beviljats ECHE delas, ska UHR meddelas i god tid men senast direkt efter sammanslagningen eller delningen börjat gälla. I dessa sammanhang ska Executive Agency i Bryssel (EACEA) informeras och ett nytt charter sökas omedelbart efter sammanslagningen/ delningen börjat gälla för att säkerställa att finansieringen av Erasmus+ aktiviteterna kan fortsätta utan avbrott. När det gäller pågående avtal mellan UHR och lärosäten så gäller avtalen tills slutet av kontraktsperioden även om lärosätet skulle slås ihop med ett annat. Nya avtal för mobilitet behöver därmed inte skrivas under en redan pågående period. 20

ERASMUS+ ADMINISTRATIV HANDBOK. för mobilitet mellan programländer

ERASMUS+ ADMINISTRATIV HANDBOK. för mobilitet mellan programländer Version 2015-06-10 ERASMUS+ ADMINISTRATIV HANDBOK för mobilitet mellan programländer (studentmobilitet och personalmobilitet) Kontraktsperiod 1 juni 2015 31 maj 2017 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2014-11-14 Rebecka Herdevall Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet International Credit Mobility Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger vidare på Erasmus Mundus Action 2 Mobilitet för studenter och personal

Läs mer

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK version 2015-03-04 ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK studentmobilitet personalmobilitet Kontraktsperioden 1 juni 2014 31 maj 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRKORTNINGSLISTA... 4 1 HANDBOKENS

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2016-05-26 Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Rebecka Herdevall, handläggare UHR Grundläggande information Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (ICM) Erasmus+ översikt Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2014-09-26 Rebecka Herdevall Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Rebecka Herdevall, International Contact Point Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger vidare på Erasmus Mundus Action 2 Mobilitet för studenter

Läs mer

Lelav Zandi Inför ansökan, Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Lelav Zandi Inför ansökan, Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2016-09-23 Lelav Zandi Inför ansökan, Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Tips och råd inför ansökningsomgången 2017 Erasmus+ International Dimension Kapacitetsuppbyg gnadsprojekt (CBHE) Erasmus+ utomeuropeisk

Läs mer

Regelverk och kontraktshantering

Regelverk och kontraktshantering 2016-09-23 Jari Rusanen, Rebecka Herdevall Regelverk och kontraktshantering inom- och utomeuropeisk mobilitet Kontraktshantering Kontrakt för KA103 och KA107 De olika delarna av kontraktet: Huvuddokument:

Läs mer

ADMINISTRATIV HANDBOK

ADMINISTRATIV HANDBOK Version 2016-05-23 Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet ADMINISTRATIV HANDBOK för mobilitet mellan programländer och partnerländer Kontraktsperiod 1 juni 2016 31 juli 2018 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2015-09-25 Rebecka Herdevall Regelverk och information Grundläggande information Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (ICM) Erasmus+ för högre utbildning Key Action 1 Learning

Läs mer

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK Annex VI version 2013-05-23 ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK studentmobilitet lärarmobilitet personalfortbildning EILC Läsår 2013/2014 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGSLISTA... 4 1 HANDBOKENS SYFTE OCH DEFINITIONER...

Läs mer

ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM. 150213 Maria English, Internationella sekretariatet

ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM. 150213 Maria English, Internationella sekretariatet ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM 150213 Maria English, Internationella sekretariatet 1. Programmet för livslångt lärande (LLP) v. Erasmus+ 2. Erasmus+ terminologi 3. Vilka utom-europeiska länder

Läs mer

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK Annex VI 2011-05-19 ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK studentmobilitet lärarmobilitet personalfortbildning EILC Läsår 2011/2012 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGSLISTA... 4 1 HANDBOKENS SYFTE OCH DEFINITIONER...

Läs mer

Välkomna till Erasmusansvarigmötet TÄNDSTICKSPALATSET 2012

Välkomna till Erasmusansvarigmötet TÄNDSTICKSPALATSET 2012 Välkomna till Erasmusansvarigmötet TÄNDSTICKSPALATSET 2012 Erasmusansvarigmöte, Sthlm, 21 sept 2012 10.00 10.10 Välkommen & information om den nya myndigheten Hans Grönlund, bitr. avdelningschef, Avdelningen

Läs mer

Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET

Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET Innehåll DEL 1: Vad kännetecknar en god ansökan? DEL 2: Vilka ramar ger E+ ICM? DEL 3: Hur har Lunds universitet arbetat

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

Annex I Activity Details KA107 2015

Annex I Activity Details KA107 2015 Annex I Activity Details KA107 2015 ENI South 509 258 Studenter ut Studenter in STA STT Bachelor Master PhD Bachelor Master PhD STA ut STA in STT ut STT in Lunds universitet, Egypten 22 105 0 2 1 2 0 0

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

Erasmus + ICM utomeuropeisk mobilitet

Erasmus + ICM utomeuropeisk mobilitet Erasmus + ICM utomeuropeisk mobilitet ansökningsomgång 2018 www.su.se/medarbetare/internationalisering/erasmus Erasmus+ ICM Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet, International Credit Mobility, ICM Startade

Läs mer

Erasmus+ Regelverk 2014-09-26. Jari Rusanen

Erasmus+ Regelverk 2014-09-26. Jari Rusanen Erasmus+ Regelverk 2014-09-26 Jari Rusanen Regelverket Learning Agreements Det är hemlärosätets ansvar att se till att egna studenter har Learning Agreement. Svenska lärosäten ansvarar inte för Learning

Läs mer

2013-09-26. Erasmusansvarigmötet. Information. Erasmusansvarigmötet

2013-09-26. Erasmusansvarigmötet. Information. Erasmusansvarigmötet 2013-09-26 Erasmusansvarigmötet Information Erasmusansvarigmötet Slutrapportering Läsår 2012/2013 2 Slutrapportering 2012/2013 Senast 15 oktober Poststämpel gäller. 3 Ekonomisk redovisning Signatur av

Läs mer

Erasmus + ICM utomeuropeisk mobilitet

Erasmus + ICM utomeuropeisk mobilitet Erasmus + ICM utomeuropeisk mobilitet Erasmus+ ICM Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet, International Credit Mobility, ICM Startade 2015 Öppnade upp Erasmus för världen Alla 28 medlemsländer i EU liksom Norge,

Läs mer

Ramar och kriterier. Minor Field Studies

Ramar och kriterier. Minor Field Studies Ramar och kriterier Minor Field Studies Ramar och kriterier för Minor Field Studies Minor Field Studies Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som tar i beaktande både utvecklingen av den enskilda

Läs mer

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 STIPENDIEAVTAL PERSONAL Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1 Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 Adress: S-791 88 Falun Telefon: 023-778153 E-post: sco@du.se i det

Läs mer

ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNGEN

ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNGEN ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNGEN Inm Erasmus+-prgrammets glbala mbilitet kan man ansöka bidrag för högsklrnas utbyten med högsklr i så kallade

Läs mer

Erasmus Mundus Basinformation

Erasmus Mundus Basinformation 2013-02-12 Erasmus Mundus Basinformation Rebecka Herdevall Vad är Erasmus Mundus? Programmets syfte, struktur etc. Erasmus Mundus EU-finansierat program som inrättades 2004 Europeiska kommissionens utförarorganisation,

Läs mer

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018 Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018 Gäller fr.o.m. 2016-05-18 1. Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2 Förutsättningar för lärosätet att delta i programmet... 3

Läs mer

Erasmus Mundus Action 2 & 3 Call for Proposals 2013

Erasmus Mundus Action 2 & 3 Call for Proposals 2013 2013-02-12 Erasmus Mundus Action 2 & 3 Call for Proposals 2013 Rebecka Herdevall Struktur Call for Proposals Generell information Action 2 Partnerskap Action 3 Främjande projekt Statistik från senaste

Läs mer

Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning

Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning 2013-12-04 Anna Angermann Erasmus+ Kontexten Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16 Måndagen den 14 december 2015 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Marta Parzonka Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera

Läs mer

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS Välkomna till koordinatorsmöte Tema ERASMUS Välkomnande och inledning 09.05 Erasmusprogrammet Programmets olika delar Förutsättningar för att delta i Erasmus Koordinering av programmet på Stockholms universitet

Läs mer

ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015

ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 Under Erasmus+-ansökningsmgången 2015 kan man för första gången ansöka bidrag för högsklrnas utbyten med högsklr i så kallade partnerländer.

Läs mer

Riktlinjer. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013

Riktlinjer. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013 Riktlinjer Praktikantprogrammet för yngre personer Ansökningsomgång 2013 Riktlinjer Praktikantprogrammet för yngre personer 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Förutsättningar för organisationer att delta

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT16

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT16 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT16 Måndagen den 16 maj 2016 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Marta Parzonka Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera utbyte

Läs mer

avdelningen MIA-träff 2012-05-04

avdelningen MIA-träff 2012-05-04 Nytt från Internationella avdelningen MIA-träff 2012-05-04 Avgiftsstudenter och LADOK mm Villkorligt antagna Två skäl: ej betalat avgift, ej grundläggande behörighet. Studenter som inte dokumenterat att

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

LiU-TurRetur, 26/4 och 10/5 2016

LiU-TurRetur, 26/4 och 10/5 2016 LiU-TurRetur, 26/4 och 10/5 2016 Informationspass för nominerade LiTH-studenter Åsa Karlsson, rum Origo-2203 Annika Holm, rum Origo-2202 och Täppan-6124 (oftast onsdagar) outgoing@lith.liu.se Agenda CSN,

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Från LiU - Ut i världen! Informationspass för nominerade LiTH-studenter 2013-12-10 Jessica Yeh och Annika Holm, rum 2201 i Origo international@lith.liu.se

Läs mer

Kontrakt 1 Projektbudget och rapportering

Kontrakt 1 Projektbudget och rapportering Kontrakt 1 Projektbudget och rapportering 18 sep 2014 Jari Rusanen Kontraktet/regelverket De olika delarna av kontraktet/regelverket Mycket av regelverket ligger i Programguiden för 2014 Själva kontraktsdokumentet

Läs mer

Avtal mellan högskolan och personal nr IC SE-ERASMUS-EPS-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01

Avtal mellan högskolan och personal nr IC SE-ERASMUS-EPS-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 STIPENDIEAVTAL PERSONAL Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-5-2000-1-SE-ERASMUS-EPS-1 Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 Adress: S-791 88 Falun Telefon: 023-778153 Fax: 023-7780 90 E-post:

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Online Linguistic Support (OLS) inom Erasmus+

Online Linguistic Support (OLS) inom Erasmus+ 2014-09-26 Sophia Börjeson Online Linguistic Support (OLS) inom Erasmus+ Vad är OLS? Online Linguistic Support Språkstöd online som EU-kommissionen har upphandlat Nytt inom Erasmus+ Bakgrund till OLS:

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Informationsmöte om Erasmus+ gemensamma masterprogram

Universitets- och högskolerådet Informationsmöte om Erasmus+ gemensamma masterprogram Universitets- och högskolerådet Informationsmöte om Erasmus+ gemensamma masterprogram 2014-02-24 Rebecka Herdevall Om myndigheten Bildades 1 januari 2013 Ca 235 medarbetare Huvudkontor i Stockholm och

Läs mer

Erasmus Mundus LP-/MFS-seminarium, Sida 5-6 oktober 2010 Anders Ahlstrand

Erasmus Mundus LP-/MFS-seminarium, Sida 5-6 oktober 2010 Anders Ahlstrand LP-/MFS-seminarium, Sida 5-6 oktober 2010 Anders Ahlstrand EU-finansierat program Programmet inrättades 2004 Europeiska kommissionen sköter genom sin utförarorganisation, EACEA (Executive Agency) urval,

Läs mer

Erasmus+ mobilitet skola (KA1)

Erasmus+ mobilitet skola (KA1) Informationsmöte 20 och 28 jan 2014 Erasmus+ mobilitet skola (KA1) Utmärkande för mobilitet skola (nytt!) Individuella ansökningar är borta En organisation/skola söker för sin personal Man ska ha en europeisk

Läs mer

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Avsikten med denna praktiska handläggningsordning är att den ska fungera som en riktlinje för internationella koordinatorer på fakultets- och institutionsnivå

Läs mer

Erasmus+ yrkesutbildning

Erasmus+ yrkesutbildning 2016-11-15 Henrik WIlhelmsson Erasmus+ yrkesutbildning Erasmus+ Sammanhanget EU28 Island, Liechtenstein, Makedonien, Norge, Turkiet Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi av medlemsländerna och EU-kommissionen

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet på Lunds universitet NIKLAS NANNSKOG /POUNEH EFTEKHARI,

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet på Lunds universitet NIKLAS NANNSKOG /POUNEH EFTEKHARI, Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet på Lunds universitet NIKLAS NANNSKOG /POUNEH EFTEKHARI, 2016-09-22 ICM intern struktur ICM koordinator ICM mobilitetskoordinatorer (studenter och personal/lärare) Regionkoordinatorer

Läs mer

LiU- Global 5/

LiU- Global 5/ LiU- Global 5/12 2016 Informationspass för nominerade LiTH-studenter Åsa Karlsson, rum Origo-2203 Annika Holm, rum Origo-2202 och Täppan-6124 (oftast onsdagar) outgoing@lith.liu.se Agenda CSN, stipendier

Läs mer

Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning (KA1)

Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning (KA1) Informationsmöte Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning (KA1) 20 och 28 jan 2014 Yrkeslärande Högre utbildning Vuxnas lärande i Erasmus + är allt lärande som vuxen = röd cirkel minus de gröna och lila cirklarna

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn september 2015 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning som har stöd i form av endast tillsyn... 3 En utbildning från start till slut...

Läs mer

Introduktion för nya handläggare

Introduktion för nya handläggare 2013-05-07 Jacob Dygeus Anna Angermann Introduktion för nya handläggare Presentation av UHRs program Upplägg på workshopen Information om UHR och våra program Frågor och svar Vilka är UHR? Ny myndighet

Läs mer

Ramar och kriterier Minor Fields Studies 2017

Ramar och kriterier Minor Fields Studies 2017 Ramar och kriterier Minor Fields Studies 2017 Beskrivning av och syfte med programmet Minor Field Studies (MFS) är en stödform inom det svenska biståndet som administreras av Universitets- och högskolerådet

Läs mer

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/103-1.1 Regeldokument för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-03-01 Inledning 3 1. Prövning av rätten till tillgodoräknande

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015

LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015 LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015 Kriterier och prioriteringsgrunder vid bedömning av ansökningar inom Linnaeus-Palme

Läs mer

Uppdaterad 2014-05-19. Regler för etablering av internationella samarbetsavtal

Uppdaterad 2014-05-19. Regler för etablering av internationella samarbetsavtal Uppdaterad 2014-05-19 Regler för etablering av internationella samarbetsavtal Innehåll Inledning 3 Översikt för etablering och avslut av internationella samarbetsavtal 4 Bilateralt universitetsövergripande

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

Utbytesstudier

Utbytesstudier Utbytesstudier 2014-2015 Centrala och fakultetsanknutna avtal (utanför Europa) Kristin Hägglund International Office Du förlägger en termin eller ett läsår av din utbildning utomlands vid ett av Umeå universitets

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

Minor Field Studies (MFS) stipendium 2015

Minor Field Studies (MFS) stipendium 2015 1 (5) 2015-03-24 STOCKHOLMS UNIVERSITET UTLYSNING 2015-03-24 Minor Field Studies (MFS) stipendium 2015 utlyser totalt fyra stipendier för fältarbete till studenter på s master- och kandidatprogram (inklusive

Läs mer

Erasmusprogrammet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder

Erasmusprogrammet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder MEMO/12/310 Bryssel den 8 maj 2012 Erasmusprogrammet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder Europeiska kommissionen har idag offentliggjort nya uppgifter om antalet studenter, lärare och annan högskolepersonal

Läs mer

LiU-TurRetur, 1 december 2015

LiU-TurRetur, 1 december 2015 LiU-TurRetur, 1 december 2015 Informationspass för nominerade LiTH-studenter Åsa Karlsson, rum Origo-2203 Annika Holm, rum Origo-2202 och Täppan-6124 (oftast onsdagar) outgoing@lith.liu.se Agenda Vilka

Läs mer

Välkommen till nätverksmöte för utbyteskoordinatorer! 27 september 2016

Välkommen till nätverksmöte för utbyteskoordinatorer! 27 september 2016 Välkommen till nätverksmöte för utbyteskoordinatorer! 27 september 2016 1. Sektionen för internationell mobilitet Maria Högemark & Marta Parzonka Erasmus+ Nyheter Dagens agenda Åsa Landes Registreringen

Läs mer

Ramar och kriterier för Atlas planering 2017

Ramar och kriterier för Atlas planering 2017 Ramar och kriterier för Atlas planering 2017 Syfte och mål Syftet med Atlas planering är att främja utvecklingen av internationella kontakter inom det offentliga skolväsendet och bland fristående skolor

Läs mer

Utbytesstudier 2014-2015

Utbytesstudier 2014-2015 Utbytesstudier 2014-2015 Centrala och fakultetsanknutna avtal (utanför Europa) Marie Holmberg & Kristin Hägglund International Office Du förlägger en termin eller ett läsår av din utbildning utomlands

Läs mer

Ramar och kriterier Atlas praktik 2017

Ramar och kriterier Atlas praktik 2017 Ramar och kriterier Atlas praktik 2017 Syfte och mål Projekt inom Atlas praktik ska förutom individuell kompetensutveckling för elever främja skolans internationalisering, bland annat genom att stödja

Läs mer

Anvisningar för bedömning av MFS-stipendieansökningar

Anvisningar för bedömning av MFS-stipendieansökningar Rektor RIKTLINJER 2015-10-06 Dnr HS 2015/769 Anvisningar för bedömning av MFS-stipendieansökningar 1. Bakgrund Dessa anvisningar avser Högskolan i Skövdes (HS) arbete med bedömning av Minor Field Studies-stipendieansökningar.

Läs mer

Skrivarstuga Erasmus+ mobilitet - skola, vuxen- och yrkesutbildning

Skrivarstuga Erasmus+ mobilitet - skola, vuxen- och yrkesutbildning Skrivarstuga Erasmus+ mobilitet - skola, vuxen- och yrkesutbildning 2014-02-17 Vad behöver ansökande organisationer göra? Arbeta fram en plan för internationalisering Identifiera utvecklingsbehoven som

Läs mer

Föreskrifter för beviljande av stipendier

Föreskrifter för beviljande av stipendier BESLUT Dnr 27-2011-419 2012-02-01 Föreskrifter för beviljande av stipendier HÖGSKOLAN I HALMSTAD Tel 035-16 71 00 Besöksadress Kristian IV:s väg 3 stig.perttu@hh.se BOX 823 Fax 035-18 61 92 registrator@hh.se

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet 1 (5) BESLUT 2015-12-17 Dnr SU FV-1.1.2-3926-15 Dok nr 1 Jenny Gardbrant Chefsjurist Ledningskansliet Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet Stipendier inom Erasmus, Linnaeus-Palme och NordPlus

Läs mer

2014-01-31 Atlas förberedande besök 2014

2014-01-31 Atlas förberedande besök 2014 2014-01-31 Atlas förberedande besök 2014 Susanne Hagström Larsson Program 09.00 09.30 Registrering & kaffe 09.30 10.00 Välkomsthälsning Sten Vesterman, chef Internationella avd. Universitets- och högskolerådet

Läs mer

Regler för hantering av Adlerbertska stipendier

Regler för hantering av Adlerbertska stipendier V 2016/152 2016-03-17 STIPENDIENÄMNDEN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Regler för hantering av Adlerbertska stipendier Följande stiftelser berörs av reglerna: Adlerbertska Stipendiestiftelsen Adlerbertska Studentbostadsstiftelsen

Läs mer

Journal. www.knx.se. KNX En Standard Ett Verktyg 300 Tillverkare 10.000-tals Produkter

Journal. www.knx.se. KNX En Standard Ett Verktyg 300 Tillverkare 10.000-tals Produkter Journal KNX En Standard Ett Verktyg 300 Tillverkare 10.000-tals Produkter KNX Sweden Tillsammans sprider vi kunskap Daglig support Nyhetsbrev Utbildningspaket Medlem Intresserad av KNX? Bli medlem i vår

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige 2014-11-14 Rebecka Herdevall Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige Capacity Building and Joint Master Degrees Kapacitetsuppbyggnad Capacity Building for Higher Education Rebecka Herdevall

Läs mer

Asien-programmet Utbildningssamarbete

Asien-programmet Utbildningssamarbete 1 Asien-programmet Utbildningssamarbete Utlysning 2012 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt viktiga för Finland,

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning LiU TurRetur, april och maj 2015 Informationspass #2 för nominerade LiTH-studenter Jessica Yeh, rum Origo-2201 Annika Holm, rum Origo-2201

Läs mer

MINOR FIELD STUDIES MFS

MINOR FIELD STUDIES MFS MINOR FIELD STUDIES MFS IEI: fek nek Reviderad 2012-09-17 Till Dig som under Vt-2013 skall skriva en uppsats (Kandidat, Magister eller Master) i företagsekonomi (fek) eller nationalekonomi (nek) En del

Läs mer

Administrativa rutiner avseende anmälnings-

Administrativa rutiner avseende anmälnings- Administrativa rutiner avseende anmälnings- och studieavgifter Beslut: Rektor 2010-11-25 Revidering: 2011-05-27, 2013-01-14, 2014-04-07, 2017-05-15 Dnr: DUC 2010/1930/10 Gäller fr o m: 2017-08-15 Ersätter:

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15

HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15 Handläggningsordning för internationella avtal Ärendet Högskolan Dalarna har ett stort antal internationella avtal som reglerar student- och

Läs mer

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE LiU TurRetur Praktisk information från din fakultet StudentUT försäkring Utvärdering, bloggar, information LiU-material

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2015

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2015 Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2015 by the way... Utlandsstudierna var det svåraste och mest krävande jag någonsin gjort. Men herregud vad jag växt som människa. Lätt det bästa jag

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

~rlt !' 1. UTDRAG UR PROTOKOLL fört vid föredragning för rektor 2010-01-28. Ärende

~rlt !' 1. UTDRAG UR PROTOKOLL fört vid föredragning för rektor 2010-01-28. Ärende UTDRAG UR PROTOKOLL fört vid föredragning för rektor 2010-01-28 Ärende 18. Revidering av riktlinjer för stipendier vid Stockholms nniversitet (dnr SU 301-0239-10). Föredragande: Jenny Gardbrant. Ledningskansliet.

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning LiU TurRetur Informationspass för HU-studenter som ska studera utomlands 2014-12-10 international@huk.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Kerstin

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017

Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017 Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017 Swedish universities carrying out exchange projects with one or more universitites in the countries

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1 Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Dagens program Resultat från ansökningsomgången (Riika Väliahde, Sirkka Säikkälä, CIMO) Projektadministration:

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av MFS-stipendieansökningar

Riktlinjer för bedömning av MFS-stipendieansökningar Rektor BESLUT 2015-10-06 Dnr HS 2015/769 Riktlinjer för bedömning av MFS-stipendieansökningar Härmed revideras Riktlinjer för bedömning av MFS-stipendieansökningar vid Högskolan i Skövde. De reviderade

Läs mer

International Office (IO)

International Office (IO) International Office (IO) http://lnu.se/student/studera-utomlands/mobilitetsgruppen Jobbar med utresande utbytesstudenter och inresande utbytesstudenter. Vi på International Office är 5 internationella

Läs mer

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015 Handbok för ansökan Minor Field Studies stipendier 2015 Förord Välkommen till Minor Field Studies, programmet för insamling av material i fält för examensarbeten. Syftet med denna handbok är att ge dig

Läs mer

Kalendarium 2015-2016 Och nyheter från UHR

Kalendarium 2015-2016 Och nyheter från UHR Kalendarium 2015-2016 Och nyheter från UHR 2015-05-27 Jari Rusanen Kalendarium 2015 16 september deadline för ansökan inför Nordic Master http://www.cimo.fi/programmes/nordic_master/to_the_applicant 21-20

Läs mer