ERASMUS+ ADMINISTRATIV HANDBOK. för mobilitet mellan programländer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ERASMUS+ ADMINISTRATIV HANDBOK. för mobilitet mellan programländer"
  • Max Ek
  • för 2 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Version ERASMUS+ ADMINISTRATIV HANDBOK för mobilitet mellan programländer (studentmobilitet och personalmobilitet) Kontraktsperiod 1 juni maj 2017

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRKORTNINGSLISTA HANDBOKENS SYFTE OCH DEFINITIONER Handbokens syfte Definitioner FÖRDELNING AV STIPENDIEMEDEL FÖR MOBILITET Fördelning av stipendiemedel för mobilitet till studenter och personal Ansökningsprocessen Universitets- och högskolerådets fördelning av medel och utbetalning Principerna för fördelning av medel till lärosäten Utbetalning av medel till lärosäten VILLKOR FÖR MOBILITET (STUDENTER OCH PERSONAL) Villkor för studentmobilitet, studier (SMS) och praktik (SMP) Villkor för lärarmobilitet undervisningsuppdrag (STA) Villkor för personalfortbildning (STT) KONTRAKTSHANTERING Regler för budgetöverföring Omfördelning av medel mellan lärosäten Utbetalning från Universitets- och högskolerådet Interimsrapportering Slutrapportering/kontraktsavslut Återbetalning av oförbrukade medel Sammanslagning eller delning av lärosäten STÖD FÖR DELTAGARE MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Vad du kan söka för Överenskommelse om extra stöd Så ansöker du Följande länkar kan vara till nytta TILLSYN OCH KONTROLL Kontrollbesök samt ekonomisk och administrativ uppföljning Platsbesök UNDERLÅTELSE ATT FÖLJA ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION (NON COMPLIANCE) SYNLIGHET AV EU-FINANSIERING (VISIBILITY OF UNION FUNDING)

3 BILAGA 1 STIPENDIENIVÅER Tabell 1. Studentmobilitet, SM (studier och praktik) Tabell 2. Personalmobilitet, ST (undervisningsuppdrag och personalfortbildning) BILAGA List of "Overseas countries and territories" BILAGA Näringsgrensindelning, Ekonomiska sektorer BILAGA Ämneskoder under Erasmus BILAGA Avståndsräknare för mobiliteter inom Erasmus

4 Förkortningslista DS Diploma Supplement E+ Erasmus+ programmet ECAS ECHE ECTS ESC HEI LA MT+ NA OLS OS PIC SM SMP SMS ST STA STT UHR UoH URF European Commission Authentication System Erasmus Charter for Higher Education European Credit Transfer System Erasmus Student Charter Higher Education Institution (lärosäte) Learning Agreement Mobility Tool+ National Agency (nationellt kontor) Online Linguistic Support Organisationsstöd Participant Identification Code (identifieringskod för varje organisation) Studentmobilitet (inbegriper all studentmobilitet, såväl studier som praktik) Studentmobilitet, praktik Studentmobilitet, studier Personalmobilitet (såväl för undervisning som för fortbildning) Lärarmobilitet undervisningsuppdrag (Teaching Assignment) Personalfortbildning (Staff Training) Universitets- och högskolerådet Universitet och högskolor Unique Registration Facility (webbplattform för att skapa PIC) 4

5 1 HANDBOKENS SYFTE OCH DEFINITIONER 1.1 Handbokens syfte Denna handbok syftar till att förse handläggare för Erasmus+ programmet vid svenska universitet och högskolor med ett gemensamt administrativt ramverk för hur handläggningen av mobilitet mellan programländer inom Erasmus+ ska hanteras. Handboken innehåller flera förändringar och förtydliganden jämfört med tidigare versioner. De mest betydande förändringarna är blåmarkerade. De olika procedurerna för hur Erasmus+ programmet ska administreras och handläggas finns beskrivna i handboken. Boken förklarar även hur Universitets- och högskolerådet (UHR) gör fördelningen av medel till lärosätena. Denna handbok kompletterar EU-kommissionens programguide för Erasmus+ och kontraktet mellan UHR och lärosätet gällande stipendiemedel för studenter och personal samt medel för organisationsstöd för kontraktsperioden 1 juni maj Skulle uppgifterna i denna handbok strida mot dem i kontraktet så är det kontraktets text som gäller. Samtliga bilagor till kontraktet publiceras på adressen: Där finns också länkar till hanteringen av projektet. 1.2 Definitioner Legal representative I olika Erasmus-dokument krävs signatur av Legal representative. Detta är lärosätets rektor eller någon som delegerats rätten att signera. Om rätten att signera har delegerats ska en delegationsordning bifogas. Enda undantaget är när prorektor signerar, då krävs inte någon delegationsordning, men då ska det tydligt framgå att personen är prorektor. När det gäller sommarledighet kan en officiell lista över vilka som är tillförordnade rektorer under vilka veckor räcka för att styrka signaturens legitimitet. Student En person som är antagen till ett lärosäte och som har påbörjat högre studier, oavsett studieområde, som syftar till erkänd examen eller annan eftergymnasial behörighet, till och med doktorsexamen. För att delta i Erasmusmobilitet ska studenten inte ha tagit ut sin examen vid tidpunkten för mobilitetsansökan. Nyligen utexaminerade studenter (recent graduates) Nyligen utexaminerade studenter (recent graduates) får göra praktik via Erasmus+. En nyligen utexaminerad student har tagit ut sin examen från lärosätet. Studenten kan, innan dennes examen har utfärdats, via det sändande lärosätet ansöka om en praktikperiod som genomförs efter att examen har utfärdats. Hela praktikperioden ska rymmas inom 12 månader efter examenbevisets datum. En student som har fått sin examen utfärdad kan inte längre ansöka om praktik. Programland/Partnerland Med programland menas EU-länder och samtliga övriga länder som fullt ut deltar i Erasmus+. Dessa är för närvarande 33 st. För en förteckning över dessa, se kapitel 3. Partnerländer är alla andra länder i världen. Mobilitet En tids vistelse (fysiskt boende) i ett annat programland för studier, praktik, personalfortbildning eller undervisning. Mobiliteten kan på lämpligt sätt stödjas genom förberedande kurser eller fortbildningskurser i språk. Mobilitet mellan programländer Mobilitet för studier, praktik, personalfortbildning eller undervisning som sker mellan två programländer. Villkoren för mobilitet mellan programländer beskrivs i den här handboken. Mobilitet med partnerland Mobilitet med partnerland, även kallad utomeuropeisk mobilitet, är möjlig mellan ett programland och ett partnerland. Villkoren för mobilitet med partnerländer täcks inte av denna handbok. Mobilitetsperiod En mobilitetsperiod är den tid deltagaren spenderar fysiskt i värdlandet för aktiviteter godkända för mobilitet. Språkkurser i värdlandet som anordnas av värdlärosätet eller av privata aktörer direkt före studentmobiliteten 5

6 kan räknas in i mobilitetsperioden. Språkkursen får dock inte räknas in i minimiperioden för mobiliteten. Onlinekurser i språk räknas inte in i mobilitetsperioden. Mobilitetsperiodens längd En mobilitetsperiod kan vara i maximalt 12 månader. Vid uträkning av stipendiets storlek räknas en hel månad som 30 dagar inom Erasmus+. Enligt denna logik blir 12 månader (12 x 30 dagar) totalt 360 dagar. Detta är det maximala antalet dagar som kan stipendieras för en studentmobilitetsperiod. I verkligheten kan alltså mobilitetens längd innefatta fler kalenderdagar än antalet stipendierade dagar (till exempel 31 kalenderdagar på en månad jämfört med 30 finansierade dagar). För mer detaljer kring hur antalet dagar räknas inom Erasmus+, se bilaga 1. Mobility Tool+ (MT+) Mobility Tool+ är EU-kommissionens online-verktyg för rapportering av aktiviteter under Erasmus+. MT+ räknar även automatiskt ut den totala stipendiesumman per individ. Registrering av samtliga mobiliteter ska göras i MT+. Länk till inloggning i MT+ finns på adressen Praktik En tids vistelse vid ett företag eller en organisation i ett annat programland, som på lämpligt sätt stöds genom förberedande kurser eller fortbildningskurser i språk och som syftar till att hjälpa enskilda att anpassa sig till kraven på en arbetsmarknad som omfattar hela gemenskapen och att förvärva en bestämd färdighet eller förbättra kunskaperna om den ekonomiska och sociala kulturen i landet i fråga i samband med förvärvande av yrkeserfarenhet. Företag Alla företag som är engagerade i ekonomisk verksamhet inom den offentliga eller privata sektorn, oavsett storlek, rättslig ställning eller den ekonomiska sektor inom vilken de är verksamma, inbegripet den sociala ekonomin. Konsortium Definieras som en grupp av högskolor och universitet och möjligen andra organisationer, handelskammare, stiftelser m.fl. som går ihop för att förmedla mobilitetsplatser till högskolestudenter/-anställda. De flesta konsortier har ingen rättslig ställning utan stöder sig på sina medlemmar. För administrativa syften definieras normalsammansättningen av ett konsortium på följande vis. Konsortiets koordinator är organisationen som leder konsortiet. Dess rättsliga ställning kan vara en förening, ett lärosäte, en stiftelse, ett företag, etc. Det är koordinatorn som skriver kontrakt med UHR och har det administrativa och ekonomiska ansvaret för alla medlemmar i konsortiet. Koordinatorns primära roll är att ansöka om medel för Erasmusmobilitet samt administration och rapportering av motsvarande pengar. Koordinatorn kan också ha en aktiv roll i att knyta kontakter med lärosäten och företag utomlands och finna möjligheter till praktik genom information och marknadsföring, etc. Förutom koordinatorn kan konsortiet bestå av två sorters partners: Universitet och högskolor (UoH). Dessa är avsändarna. Varje lärosäte är ansvarigt för kvalitet, innehåll och tillgodoräknande av mobilitetsperioderna. Andra partners. Dessa kan vara i princip vilken organisation som helst som inte är en högskola eller ett universitet såsom föreningar, stiftelser, nätverk, företag m fl. Dessa kan ha olika funktioner. Minst tre inhemska organisationer varav minst två lärosäten måste ingå i ett konsortium. Varje partner måste underteckna en överenskommelse med konsortiets koordinator vilken specificerar dess roll, ansvar samt administrativa och finansiella arrangemang. Modaliteten av samarbetet skall specificera sådant som mekanismer för förberedelser, kvalitetsförsäkran och erkännande/tillgodoräknande. Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) ECHE är ett certifikat som är undertecknat av EU-kommissionen, vilket markerar de grundläggande principerna i alla Erasmusaktiviteter och som ska respekteras av lärosäten. ECHE gör det möjligt för lärosäten att ansöka till Universitets- och högskolerådet om Erasmus decentraliserad finansiering, till exempel medel för mobilitet. Ett ECHE är även nödvändigt för att söka centraliserade projekt inom Erasmus. När ett lärosäte har fått ett ECHE som ger det tillgång till medel för mobilitet kan det välja mellan att: 6

7 a) ansöka om medel till UHR som individuellt lärosäte b) gå genom ett konsortium som ansöker till UHR för medel Det är möjligt för en och samma institution/fakultet att skicka studenter både genom ett konsortium och genom det egna lärosätet. Institutionen/ fakulteten är dock skyldig i sådana fall att kontrollera att det inte sker dubbelfinansiering av samma mobilitetsperiod. Mobility Consortium Certificate for Higher Education Söks av konsortiet och är ett villkor för att kunna förmedla stipendier. Learning Agreement (LA) Learning Agreement är ett dokument där studentens överenskomna studie-/praktikplan framgår (mall för Learning Agreement finns som bilaga till kontraktet mellan UHR och lärosätet). Innan en student påbörjar en utbytesperiod för studier eller praktik inom Erasmus+ ska hans/hennes hemlärosäte försäkra sig om att värdlärosätets kurser/praktikperioden är godtagbara som ett led i studentens utbildning och därmed kan tillgodoräknas/erkännas på ett tillfredsställande sätt. Staff Mobility Agreement Training Staff Mobility Agreement Training för personalfortbildning ska innehålla de övergripande målen med besöket, aktiviteter (om möjligt ett program) och förväntat resultat, d.v.s. vad man förväntar lära sig under besöket. Den som anordnar personalfortbildningen måste godkänna Staff Mobility Agreement Training-dokumentet innan beslutet om mobilitet kan tas på lärosätet. Detta godkännande kan göras via . Staff Mobility Agreement Teaching Staff Mobility Agreement Teaching för undervisningsuppdrag ska innehålla de övergripande målen med besöket, aktiviteter (inklusive ett program) och förväntat resultat, d.v.s. vad man förväntar lära sig under besöket. Den som anordnar undervisningsuppdrag måste godkänna Staff Mobility Agreement Teaching-dokumentet innan beslutet om mobilitet kan tas på lärosätet. Detta godkännande kan göras via . Bilateralt avtal (Inter-institutional Agreement) All Erasmusmobilitet för studier och undervisningsuppdrag mellan lärosäten ska vara baserad på bilaterala eller multilaterala avtal (inter-institutional agreements) mellan lärosäten som har Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Mallen för bilaterala avtal finns som bilaga till avtalet mellan UHR och lärosätet. Ett bilateralt avtal kan gälla från bara ett akademiskt år till hela programperioden ut (till sommaren 2022). De bilaterala avtalen kan justeras under kontraktsperioden genom tillägg. Dessa tillägg ska vara skriftliga, allra minst i format av ett . Erasmuspraktik och personalfortbildning behöver inte vara baserade på bilaterala avtal. Underskrift Originalunderskrift, på papper, behövs i kontraktet mellan UHR och lärosätet. För övriga dokument godkänns inskannad eller digital underskrift. Inskannade och digitala signaturer godkänns enligt svensk lag. Om lärosätet vill använda inskannade och/eller digitala underskrifter i kontakten med partnerlärosäten, kontrollera då först med partnerlärosätet att deras lands lagstiftning också godkänner dessa. Zero grant-student En zero grant-student är en student som åker på mobilitet inom ramen för Erasmus+ men som inte får något stipendium. Studenten omfattas av allt som ingår i Erasmus+ programmet förutom stipendiet. Svenska lärosäten kan skicka studenter som zero grant-studenter om stipendiemedlen tagit slut på lärosätet. Även zero grantstudenter ligger till grund för hur antalet mobiliteter avgör lärosätets OS-medel. Månaderna som används för zero grant-mobiliteten räknas in i de maximala 12 månaderna per studienivå per student. Zero grant-dagar En mobilitetsperiod kan råka bli något längre än planerat. Om perioden blir längre och lärosätets stipendiemedel inte räcker till, kan lärosätet lägga till dagar i MT+ som studenten inte får stipendium för. Dessa dagar kallas zero-grant-dagar. 7

8 2 FÖRDELNING AV STIPENDIEMEDEL FÖR MOBILITET Principerna för fördelning av Erasmusmedel till studenter, personal samt medel för organisationsstöd utgår från de generella riktlinjerna i Erasmus Fördelning av stipendiemedel för mobilitet till studenter och personal Stipendiemedel till individer är till för att kompensera för de extra kostnader som mobiliteten medför och är inte avsedda att täcka hela kostnaden för utlandsvistelsen. Lärosätena måste respektera beloppsnivåerna som anges i bilaga 1 vid fördelningen av stipendiemedel till deltagande i mobilitetsaktiviteter. Alla deltagande måste få ett stipendium för att räknas inom Erasmusmobilitet. I undantagsfall, när stipendiemedlen är slut, kan även mobilitet utan stipendium beviljas (zero-grant mobility). Bilaga 1 anger stipendiebeloppen för deltagare i studentmobilitet (studier och praktik) samt för deltagare i personalmobilitet (undervisningsuppdrag och personalfortbildning). För deltagare i personalmobilitet är bidraget uppdelat i två delar: dagersättning och resebidrag. Erasmusmedlen ska gå direkt till Erasmusaktiviteter. Inga schablonavdrag eller allmänna OH-kostnader får dras av. 2.2 Ansökningsprocessen Under våren inbjuds de svenska lärosäten som har Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) att ansöka om Erasmusmedel för kommande läsår genom att UHR informerar via UHRs webbsida, nyhetsbrev och genom ett särskilt e-postmeddelande till lärosätenas centrala Erasmusansvariga. På UHR:s webbsida finns inför varje ansökningsomgång information om ansökningsprocessen med närmare instruktioner om ansökan och länk till aktuell ansökningsblankett. Sista ansökningsdag varierar mellan år men brukar vara i februari/mars. Ansökan sker online och ska vara elektroniskt inskickad senast sista ansökningsdag (vanligtvis kl 12:00 svensk tid). Ansökan signeras av lärosätets legal representative, normalt rektor. Om rätten att skriva under (teckna lärosätets firma) har delegerats till någon annan än rektor eller prorektor ska en delegationsordning bifogas. Se legal representative under kapitel Universitets- och högskolerådets fördelning av medel och utbetalning När ansökningarna om medel för mobilitet inkommit från lärosätena gör UHR en fördelning av stipendiemedlen. Alla avsatta medel för respektive aktivitet fördelas. UHR upprättar ett kontrakt med varje deltagande lärosäte. I kontraktet anges vilka summor som tilldelats för: Studentmobilitet, studier (SMS) Studentmobilitet, praktik (SMP) Lärarmobilitet, undervisningsuppdrag (STA) Personalfortbildning (STT) OS-medel I kontraktet mellan UHR och lärosätet anges det belopp som lärosätet beviljas för kontraktsperioden. UHR avsätter stipendiemedel till eventuella ansökningar från lärosätena om extra stipendiemedel för studenter och personal med funktionshinder Principerna för fördelning av medel till lärosäten Principerna för fördelning av medel för mobilitet inom Erasmus+, högre utbildning, till studenter och personal samt för organisationsstöd utgår från de generella riktlinjerna presenterade i 2015 Guide for National Agencies implementing the Erasmus+ Programme (NA-guide), UHRs Work Programme för 2015 samt EU- 8

9 kommissionens kontraktsmall för avtal med lärosäten. Mobilitetsmedlen baseras huvudsakligen på tidigare prestation (se nedan). Möjligheten finns också för lärosätena att i samband med ansökan anmäla strukturella förändringar till UHR som ett sätt att kunna få ökade eller minskade medel tilldelade än vad endast tidigare prestation skulle generera. Strukturella förändringar i det här sammanhanget kan vara till exempel förändringar i struktur på vissa utbildningar som gör att lärosätet tror att mobilitetsansökningarna inom en eller flera mobilitetskategorier kommer att öka eller minska. Lärosätet ska i samband med ansökan om medel skicka in en separat motivering till UHR gällande den förmodade mobilitetsökningen/-minskningen på lärosätet på grund av strukturella förändringar. UHR gör en bedömning av de ansökningar om strukturella förändringar som kommit in och tar i möjligaste mån hänsyn till det i fördelningen av medel. Studentmobilitet, studier (SMS) och praktik (SMP) Antal mobiliteter som beviljas räknas ut främst baserat på tidigare prestation. Ett genomsnitt av antalet rapporterade mobiliteter i den senaste slutrapporten och den senaste interimsrapporten räknas ut. Detta genomsnitt justeras dock om det behövs, så att antalet mobiliteter som ska beviljas aldrig är lägre än siffran i senaste interimsrapporten. Alla lärosäten beviljas minst två mobiliteter, oavsett tidigare prestation. För att ge lärosäten möjlighet att öka antalet mobiliteter beräknas en schablonmässig ökning på 20 procent alternativt minst fem mobiliteter. Ett lärosäte kan dock aldrig beviljas fler mobiliteter än de ansökt om. Om ett lärosäte inte tidigare rapporterat mobiliteter fördelas det antal mobiliteter lärosätet ansökt om, under förutsättning att det sökta antalet inte anses oskäligt högt. Beviljade medel för SMS och SMP bestäms utifrån månadsbeloppet för SMS respektive SMP samt beviljat antal månader för SMS och SMP. Antalet månader beräknas analogt med hur antal mobiliteter beräknas. Främst baseras antal månader som beviljas på tidigare prestation. Ett genomsnitt av antalet månader i den senaste slutrapporten och den senaste interimsrapporten räknas ut, dock med reservationen att antalet månader inte ska vara lägre än den senaste interimsrapporten. För SMS beviljas alla lärosäten minst sex månader och för SMP beviljas alla lärosäten minst fyra månader oavsett tidigare prestation. Sex månader för SMS motsvarar minsta antalet mobiliteter (två) multiplicerat med minsta mobilitetslängd (tre månader). De fyra månaderna för SMP motsvarar minsta antalet mobiliteter (två) multiplicerat med minsta mobilitetslängd (två månader). För att ge lärosäten möjlighet att öka antalet mobilitetsmånader beräknas en schablonmässig ökning på 20 procent alternativt minst 15 månader för SMS och minst tio månader för SMP. Om ett lärosäte inte tidigare rapporterat mobiliteter fördelas det antal månader lärosätet ansökt om, under förutsättning att det sökta antalet inte anses oskäligt högt. Lärarmobilitet undervisningsuppdrag (STA) och personalfortbildning (STT) Antal mobiliteter som beviljas räknas, liksom för SMS och SMP, ut främst baserat på tidigare prestation. Ett genomsnitt av antalet rapporterade mobiliteter i den senaste slutrapporten och den senaste interimsrapporten räknas ut. Detta genomsnitt justeras dock om det behövs, så att antalet mobiliteter som ska beviljas aldrig är lägre än siffran i senaste interimsrapporten. Alla lärosäten beviljas minst två mobiliteter, oavsett tidigare prestation. För att ge lärosäten möjlighet att öka antalet mobiliteter beräknas en schablonmässig ökning på 20 procent alternativt minst fem mobiliteter. Ett lärosäte kan dock aldrig beviljas fler mobiliteter än de ansökt om. Om ett lärosäte inte tidigare rapporterat mobiliteter fördelas det antal mobiliteter lärosätet ansökt om, under förutsättning att det sökta antalet inte anses oskäligt högt. Beviljade medel för undervisningsuppdrag och personalfortbildning räknas ut genom att multiplicera antalet beviljade mobiliteter, uträknade enligt ovan, med ett framräknat genomsnittligt belopp för undervisningsuppdrag och personalfortbildning. Det genomsnittliga beloppet är detsamma för båda kategorierna och räknas fram genom att addera en schablonkostnad för uppehälle och resa baserad på statistik från tidigare år och i linje med de av Europeiska kommissionen godkända ersättningsnivåerna för resa beroende på avstånd. Medel för organisationsstöd (OS) Organisationsstödet är ett stöd för kostnader som uppstår för lärosätena relaterade till aktiviteter som syftar till att stödja mobilitet för studenter och anställda. Lärosätena bestämmer själva vad de vill använda OS-medlen till så länge kostnaderna är direkt relaterade till mobilitetsaktiviteter samt att kommissionens regler för mottagande av medel efterlevs (d.v.s. att kostnaderna går att redovisa, att kostnaderna uppkommit under avtalets löptid o.s.v.). I nedanstående lista finns några exempel på möjliga OS-aktiviteter: Besök hos partnerlärosäten angående kontroll eller utvärdering av mobilitetsaktiviteter Förberedande besök hos potentiella partnerlärosäten för mobilitet (i program- eller partnerländer) 9

10 Uppdatering av ECTS-kurskatalog Arbete med Learning Agreements och tillgodoräknande samt kostnader för administrativa verktyg Förberedelse, kontroll och utvärdering av student- och lärarmobilitet Urval av samt förberedelse- eller välkomstaktiviteter och annat stöd till dem som deltar i utbytet Språklig förberedelse av studenter och lärare som deltar i utbytet Produktion och distribution av informationsmaterial angående utbytet Aktiviteter kopplade till Diploma Supplement (DS) och Transcript of records Deltagande i konferenser som handlar om Erasmusmobilitet Täcka eventuella valutaförluster eller bankavgifter i samband med överföring av Erasmusmedlen Eventuella överblivna OS-medel från en kontraktsperiod som inte krävts tillbaka av UHR efter slutrapportering får användas efter kontraktsperiodens slut för att täcka kostnader kopplade till Erasmusmobilitet. Tilldelningen av OS-medel baseras på det totala antalet beviljade mobiliteter för studenter, lärare och annan personal. Till lärarmobilitet räknas även inkommande undervisande personal från partnerföretag. Antalet mobiliteter multipliceras med ett särskilt belopp per mobilitetsperiod (samma bidrag för studenter, lärare och övrig personal) enligt en tvåstegsmodell mobiliteter 350 euro/mobilitetsperiod över 100 mobiliteter 200 euro/mobilitetsperiod För det totala antalet utresande mellan är OS-medlen per utresande 350 euro. För antalet utresande som överstiger 100 är OS-medlen 200 euro per utresande. UHR tillhandahåller ett Excel-baserat räkneblad som lärosäten kan använda för att under året räkna fram vilken summa OS-medel lärosätet är berättigat till. Denna summa räknas också fram automatiskt i MT Utbetalning av medel till lärosäten Under april/maj månad skickar UHR ett kontrakt till det deltagande lärosätet som specificerar fördelningen av medel till lärosätet. Efter att UHR mottagit två av lärosätet underskrivna exemplar av kontraktet sker den första utbetalningen till lärosätet. Den första utbetalningen uppgår till 65% av totalt beviljat belopp till UoH för det kommande läsåret. Baserat på uppgifter i interimsrapporten för innevarande läsår kan en andra utbetalning, bestående av den återstående delen av de beviljade medlen, göras till UoH. En förutsättning för att en andra utbetalning ska kunna göras är dock att lärosätet har använt minst 70 % av den första utbetalningen (exklusive OS) från UHR. Om lärosätet har medel kvar från ett läsår kan dessa användas under det efterföljande läsåret fram till och med kontraktsperiodens slut. Under kontraktsperioden sker ingen återbetalning från lärosätet till UHR av dessa medel. En eventuell återbetalning kan först ske när hela 24-månadersperioden är slut. Vid utbetalningen av medel för den nya 24-månadersperioden kommer UHR att ta hänsyn till om lärosätet har medel kvar från pågående kontrakts första läsår enligt interimsrapporten. Om medel finns kvar kommer det att räknas av vid utbetalningen av medel för den nya kontraktsperioden. Orsaken till att en avräkning görs är att nå en så effektiv och enkel användning av medlen som möjligt. 10

11 3 VILLKOR FÖR MOBILITET (STUDENTER OCH PERSONAL) Deltagande lärosäten ska upprätta rutiner för urvalet av sökande i enlighet med de generella riktlinjerna samt att de utförs på ett rättvist, transparent och konsekvent sätt. Urvalet av Erasmusstudenter samt lärare och annan personal ska organiseras på ett sådant sätt att opartiskhet kan garanteras i urvalsprocessen. Urvalet av deltagare ska vara jämlikt och inkluderande i enlighet med de övergripande målen för Erasmus+ programmet som presenteras i Erasmus+ Programme Guide. Urvalskriterierna och prioriteringarna som beskrivs i Erasmus+ Programme Guide (handbok) och den årliga utlysningen (Call for proposals) måste respekteras. Dessa dokument kan laddas ner på adressen: Alla krav som relaterar till urvalet av studenter eller lärare och annan personal ska vara fullständigt transparenta och ska göras tillgängliga för alla parter involverade i urvalsprocessen. Beslut om tilldelning av en mobilitetsplats och stipendiemedel inom Erasmus+ ska dokumenteras och offentliggöras. De deltagande lärosätena ska i fem år spara alla framtagna listor över studenter, lärare och annan personal som ansöker om en mobilitetsplats inom programmet. Listorna kan innehålla resultatet av ansökningarna till Erasmus samt några korta kommentarer på ansökan. Se kapitel 6 för mer information. Programländer (giltiga länder/territorier att resa till) Nedanstående länder kategoriseras som programländer och kan medverka fullt ut i Erasmus+: De 28 EU-länderna EES-länderna Island, Liechtenstein, Norge Makedonien och Turkiet Outermost regions : Kanarieöarna, Madeira, Azorerna, Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Franska Guyana, Réunion, Saint-Martin och Saint-Barthélemy Länderna och territorierna i bilaga 2, List of Overseas countries and territories 3.1 Villkor för studentmobilitet, studier (SMS) och praktik (SMP) För att få en mobilitetsperiod och ett stipendium inom ramen för Erasmus+, ur de medel som kommissionen ställt till förfogande för detta ändamål, måste studenten uppfylla villkoren i följande avsnitt. Det är tillåtet att skicka Erasmusstudenter utan stipendium (zero-grant students) om stipendiemedlen tagit slut. Medborgarskap Alla högskolestudenter i Sverige, även studenter som enbart är i Sverige för att läsa ett masterprogram, får oberoende sitt medborgarskap delta i Erasmus om de uppfyller kraven. När det gäller distansstudenter är dock kravet att studenten är medborgare i något av länderna som deltar i Erasmus eller bor i Sverige. Exempelvis är en kinesisk medborgare i Kina som läser distanskurser vid ett svenskt lärosäte inte behörig att delta i Erasmusmobilitet. Däremot så är både en svensk och en italiensk medborgare som bor i Kina och läser distanskurser i Sverige behöriga att åka på Erasmusutbyte från ett svenskt lärosäte om de uppfyller övriga krav. Erasmusperiod i hemlandet En student vars hemvist är ett annat deltagarland men som för närvarande studerar i Sverige kan tilldelas stipendium för Erasmus-studier eller -praktik i sitt hemland men ansökan bör då ges lägsta prioritet i bedömningen av ansökningar. Med hemvist menas i detta sammanhang landet varifrån studenten flyttade till Sverige strax innan han/hon började sin utbildning. Med hemvist menas inte ett land där studenten har sina etniska rötter om studenten bodde i Sverige redan före studierna. Krav på studier En student som ska åka utomlands för att studera genom Erasmus+ ska ha läst minst ett år heltid på akademisk nivå innan mobilitetsperioden för studier kan påbörjas. Detta gäller dock endast studier inom Erasmus+ och inte studenter som gör praktik inom Erasmus+. För Erasmuspraktik finns inget krav på tidigare studier. Både för studie- och praktikperioder inom Erasmus är kravet att studenten ämnar ta ut en examen vid det sändande lärosätet så att tillgodoräknande (eller erkännande via Diploma Supplement) är möjligt. En student som enbart tänker läsa en enstaka kurs vid lärosätet utan att ta ut en examen kvalificerar sig inte för Erasmusmobilitet. 11

12 Hemlärosäte Erasmusstudenten måste vara registrerad vid ett lärosäte som innehar ECHE. Terminsavgifter Värdlärosätet får inte begära terminsavgifter från inkommande Erasmusstudenter (dessa avgifter omfattar studieavgifter, registreringsavgifter, examensavgifter samt laboratorie- och biblioteksavgifter). Mindre avgifter kan dock förekomma för kostnader som försäkring, medlemskap i studentkårer och tillgång till olika hjälpmedel, t.ex. kopiatorer och laboratoriematerial, på samma villkor som gäller för övriga studenter. Studenterna kan dock åläggas att även fortsättningsvis betala sin vanliga terminsavgift till hemlärosätet under studieperioden utomlands. Om ett svenskt lärosäte får veta att ett värdlärosäte begär terminsavgifter från de berörda Erasmusstudenterna, ska det svenska lärosätet omgående underrätta UHR för vidare information till kommissionen. Försäkring Lärosätena är skyldiga att se till att studenter som genomför en mobilitetsperiod (studier eller praktik inklusive de nyligen utexaminerade) inom Erasmus+ är försäkrade och att ingen student glömmer bort eller väljer bort att teckna en försäkring. Det är tillåtet att låta studenterna betala för sin försäkring. (Om lärosätet försäkrat studenterna via Kammarkollegiet är det dock inte tillåtet att låta studenterna betala för denna försäkring enligt Kammarkollegiets regler.) Vidare bör lärosätena försäkra sig om att praktikanordnarna tar tillfredsställande säkerhetshänsyn. Bilateralt avtal All mobilitet för studier (SMS) och undervisningsuppdrag (STA) mellan lärosäten måste baseras på bilaterala avtal (inter-institutional agreements) mellan de två deltagande lärosätena där bägge lärosätena innehar ECHE. Som en bilaga till lärosätets kontrakt med UHR finns ett dokument med minimikrav på bilateralt avtal. Erasmuspraktik och personalfortbildning behöver inte vara baserade på bilaterala avtal. Kontraktsdokument för studentmobilitet studier och praktik Lärosätet ska teckna avtal med Erasmusstudenterna. Kontraktet ska vara underskrivet av båda parter innan studenten börjar sin utbytesperiod. Som en bilaga till lärosätets kontrakt med UHR finns ett dokument med minimikrav på studentkontrakt. Learning Agreement (LA) Utöver studentkontraktet är ett Learning Agreement där den överenskomna studie-/praktikplanen framgår obligatoriskt (mall för Learning Agreement finns som bilaga till lärosätets kontrakt med UHR). Innan en student påbörjar en mobilitetsperiod för studier eller praktik inom Erasmus+ ska hans/hennes hemlärosäte försäkra sig om att värdlärosätets kurser/praktikperioden är godtagbara som ett led i studentens utbildning och därmed kan tillgodoräknas/erkännas på ett tillfredsställande sätt. Det skall finnas en fastställd plan för studier eller praktik under utbytet genom Learning Agreement (LA). LA ska vara en överenskommelse mellan hem- och värdlärosätet/arbetsgivaren samt studenten. LA ska vara påskrivet av studenten, hem- och värdlärosätet/arbetsgivaren innan mobilitetsperioden inleds. Om det finns behov av att ändra LA ska revidering av LA avslutas och formaliseras inom studentens första månad vid värdlärosätet/arbetsplatsen. Om några senare ändringar i LA skulle behöva göras ska ändringarna vara formellt överenskomna mellan alla tre parter och utföras omedelbart. För att snabba upp processen med underskrifter till LA är det tillåtet att använda inskannade dokument som skickas via . En inskannad underskrift gäller. Om studenten använder utbytesperioden för att samla material till och skriva sin uppsats eller förbereda en avhandling så krävs inte nödvändigtvis Learning Agreement för dessa aktiviteter på ett lärosäte. Det är dock ändå viktigt att det finns en skriftlig överenskommelse med det mottagande lärosätet om utbytesperioden och dess innehåll. Uppsatsen/ avhandlingen kan handledas från och opponeras vid hemlärosätet. Det är dock starkt rekommenderat att studenten även har en handledare vid värdlärosätet. Erasmus Student Charter (ESC) I Erasmus Student Charter (ESC) fastslås Erasmusstudenters rättigheter och skyldigheter. ESC distribueras av UHR till lärosätena. Lärosätena skall se till att varje student som åker på ett Erasmusutbyte får ett ESC. 12

13 Berättigad studentaktivitet Erasmusstipendium får endast ges för nedanstående aktiviteter utomlands: Heltidsstudier på grund-, avancerad eller doktorandnivå vid utländskt lärosäte som innehar ECHE. Studierna ska leda till en erkänd examen vid hemlärosätet i Sverige. Som studier räknas även uppsats- /avhandlingsförberedande aktivitet, men inte forskning. Heltidspraktik utomlands vid företag etablerat i ett programland eller lärosäte med ECHE. En kombination av studier och praktik under förutsättning att perioderna följer direkt på varandra och att den kombinerade perioden är mellan 3-12 månader. Värdlärosätet ska vara ansvarigt för studenten under hela mobilitetsperioden även om praktikdelen sker utanför värdlärosätet. Det är möjligt att kombinera till exempel två månaders studier med en månads praktik inom samma kontrakt. Det sändande lärosätet tillsammans med studenten bestämmer den inbördes längden på studier respektive praktik i denna kombinerade mobilitet, baserat på mobilitetens relevans. Den här kombinerade perioden räknas som Studentmobilitet - studier med stipendienivån för studier. Mobiliteten markeras i MT+ som SMS och rutan Studies combined with Traineeship fylls i. Namnet på den mottagande praktikorganisationen liksom längden på praktiken skrivs in i kommentarsfältet i MT+. En kombination av studier och praktik i en SMS-period är en möjlighet till exempel inom lärar- och vårdutbildningar. Praktikplatsen (till exempel en skola eller ett sjukhus) kan vara fristående från värdlärosätet, men värdlärosätet ska ha en koppling till/överenskommelse med praktikanordnaren. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildningar och vårdutbildningar ses ofta som studier men kan också ses som praktik (SMP) inom Erasmus+. Erasmuspraktik ska även i detta sammanhang handla om heltidsarbete i 2-12 månader. Datainsamling till uppsats/avhandling som sker till exempel på ett företag/skola/klinik/labb/sjukhus på heltid kan godkännas som praktik om studenten är på plats under minst två månader. Uppsatsskrivande vid ett lärosäte bör om möjligt räknas som studier (SMS) men kan även räknas som praktik (SMP) om det till exempel saknas ett bilateralt avtal mellan lärosätena. När det gäller Erasmuspraktik så ska hela praktikperioden ske hos samma praktikanordnare. Det är dock möjligt att olika delar av praktikperioden sker på olika adresser om praktikanordnaren finns på flera orter. Det är också möjligt att en del av praktikperioden (till exempel en arbetsresa) sker i ett annat land i praktikanordnarens regi, även utanför programländerna. I ett sådant fall ska studenten vara försäkrad även under denna period. Det ovanstående gäller även för studier om en del av studierna sker på annan ort än värdlärosätet, till exempel en studieresa utomlands. Oberoende av vilket land som är studie-/arbetsresans mål påverkas inte storleken på studentens stipendium. Företag giltiga för praktik Företaget som står värd måste motsvara definitionen av företag för att vara berättigade att ta emot studenter. Definitionen ges i början av detta dokument. Praktik vid utländska lärosäten Det är möjligt att skicka studenter på Erasmuspraktik, med praktikstipendium, till andra lärosäten som har ECHE men det måste vara tydligt att det gäller praktik och inte studier. Följande villkor gäller: - Studenten ska utföra ett arbete eller samla material till uppsats/avhandling under perioden. - Studenten ska inte vara inskriven på kurser vid värduniversitetet (med undantag för VFU om detta räknas som kurs på värdlärosätet). - Om praktikperioden tillgodoräknas ska den tillgodoräknas som praktik/uppsats/avhandling/vfu, inte som vanlig studiekurs. Vid oklara fall kontakta UHR. 13

14 Organisationer inte berättigade att stå som värd för praktik för utresande studenter från Sverige EU-institutioner och andra EU-organ, se och notera även länkarna på sidan. (De politiska partiernas kanslier vid EU-parlamentet räknas dock inte som en del av EU-parlamentet och är därför berättigade värdar). Organisationer som hanterar EU program, t.ex. nationella kontor för Erasmus+ som Universitets- och högskolerådet (för att undvika möjliga intressekonflikter och/eller dubbel finansiering). Lärosäten som huvudsakligen finansieras av EU-medel. Några exempel är European University Institute i Italien och College of Europe (Belgien och Polen). EU:s institutioner kan dock vara berättigade att stå som värd för stipendiater som erhåller Sidas resestipendium från UHR. Dubbelfinansiering Det är inte tillåtet att uppbära fler än ett stipendium från EU eller UHR för en och samma mobilitetsperiod. Exempelvis är det inte tillåtet för en student att ta emot Sidas resestipendium för samma praktikperiod som han/hon får ett Erasmusstipendium. Studentmobilitetens längd Minimitiden för en mobilitetsperiod för studier inom Erasmus+ är 3 månader och utbytet får inte överstiga 12 månader (eventuell zero grant-tid inräknad). Om studieperioden är kortare än 3 månader men omfattar en hel termin på värdlärosätet är omfattningen dock godkänd. Studieperioden skall genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period. (En mobilitetsperiod kan dock fördelas mellan två lärosäten eller arbetsplatser i samma land eller olika länder om speciella villkor är uppfyllda, se ovan under rubriken Berättigad studentaktivitet ). Minimitid för praktik är 2 månader och maximitiden är 12 månader (eventuell zero grant-tid inräknad). Praktiken ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period. Det är dock möjligt att delar av praktiken genomförs på olika adresser under särskilda villkor, se ovan under rubriken Berättigad studentaktivitet. Om praktikperioden blir avbruten på grund av att praktikföretaget semesterstänger under en kortare period (till exempel kring jul och nyår) är praktikanten berättigad till stipendium under företagets semesterstängning. Semesterperioden (när företaget har stängt) räknas inte in i minimiperioden för utbytet (som är två arbetade månader). Den stipendierade tiden när företaget har stängt ska dock räknas med när man tittar på hur många månader på den aktuella studienivån som studenten har varit på Erasmusutbyte (maximalt 12 per studienivå är tillåtet). Tar studenten ledigt från praktikplatsen, för att till exempel åka på semester, är dessa dagar inte stipendiegrundande och antalet dagar ska markeras i MT+. Eventuella sjukdagar i värdlandet räknas dock som praktikdagar med bibehållet stipendium. En mobilitetsperiod är den tid deltagaren spenderar fysiskt i värdlandet för aktiviteter godkända för mobilitet. Tiden för den fysiska vistelsen i värdlandet är den tid som ska stipendieras. Ett exempel är följande: en student som åker hem från värdlärosätet i mitten av december men lämnar in sluttentor från distans under januari månad. Den tid studenten är på plats är den tid som kan stipendieras. I det här fallet innebär det att vistelsen fram till och med mitten av december kan stipendieras. Det antal dagar studenten inte är på plats i värdlandet ska dras av i MT+. En språkkurs i värdlandet innan mobilitetsperiodens början får, om lärosätet vill, räknas in i mobilitetsperiodens längd i MT+ och därmed också stipendieras som Erasmusmobilitet. Språkkursen får dock inte räknas in i minimiperioden för mobiliteten. Om en students mobilitetsperiod pausas, till exempel på grund av en lucka i tid mellan slutet på en språkkurs och starten för terminen (vid studier) eller praktikperioden (vid praktik), ska antalet dagar som motsvarar uppehållet dras av i MT+. I och med att kontraktsperioden mellan lärosätena och UHR är 24 månader möjliggörs mobiliteter som startar på vårtermin och avslutas på hösttermin. Om ett längre uppehåll görs i mobiliteten över sommaren ska den perioden inte räknas in i vistelsetiden och inte heller stipendieras. Den icke stipendierade perioden ska dras av i MT+. Perioden för studentmobilitet inom Erasmus+ ska räknas baserat på datum som står på dokument utfärdade av värdlärosätet eller praktikanordnaren (t.ex. Letter of Acceptance/Certificate of Attendance eller praktikintyg). Mobilitetsperiodens längd avrundas inte utan stipendium beviljas för det exakta antalet dagar som är mobilitetens längd. Mobilitetens längd räknas ut av Mobility Tool+. Grundregeln är att varje månad har 30 dagar. För mer detaljer kring hur MT+ räknar, se bilaga 1. 14

15 De faktiska mobilitetsdatumen ska återspeglas i den mottagande organisationens dokumentation efter mobiliteten, så som betygsutdrag, praktikintyg osv. Startdatum ska vara den första dag studenten behövde närvara vid värdlärosätet eller företaget. Detta kan till exempel vara startdatum för den första kursen/första arbetsdagen, ett välkomstevent organiserat av värdlärosätet, eller en språkkurs. Slutdatum ska vara den sista dag studenten behövde närvara vid värdlärosätet eller företaget, till exempel sista kursdagen, sista dagen i tentamensperioden, sista arbetsdagen eller liknande. Om vistelsetiden enligt dokumentationen från värdlärosätet är kortare än vad studenten och sändande lärosäte ursprungligen kommit överens om i kontraktet, ska detta justeras i MT+. Om vistelsen är 1-5 dagar kortare än planerat behövs dock ingen korrigering i MT+. Flera mobilitetsperioder Det är möjligt att skicka ut samma student inom Erasmus flera gånger. En student får dock enbart delta i mobilitetsperioder i sammanlagt 12 månader per utbildningsnivå (kandidat, master eller doktorand) både studier och praktik inräknade. Inom långa, sammanhållna, utbildningar som inte delas i kandidat och master (till exempel inom medicin) kan studenten vara mobil sammanlagt 24 månader. Tidigare Erasmusmobilitet under Programmet för livslångt lärande (LLP) räknas in i de maximala 12 månaderna per utbildningsnivå. Även utbytesperioder som zero-grant student räknas in i den totala mobilitetstiden per utbildningsnivå. Har en student till exempel varit på utbyte i sex månader på kandidatnivå som zero grant-student har studenten använt sex av de totalt tolv tillåtna månadernas mobilitet på den utbildningsnivån. Studenter som ansöker om en mobilitetsperiod och som inte tidigare har deltagit i mobilitet på samma studienivå inom Erasmus+, Erasmusmobilitet under Programmet för livslångt lärande (LLP) eller Erasmus Mundus ska ges högre prioritet när urvalet av studenter görs. Möjligheten inom Erasmus+ att göra flera mobilitetsperioder inom samma studienivå innebär också att det är möjligt för studenter och/eller nyligen utexaminerade att göra praktik vid flera tillfällen, och på olika arbetsplatser. Maximitiden för mobilitet får dock inte överstigas (max 12 månader per studienivå). En praktikperiod för en nyligen utexaminerad student räknas in i den föregående studienivåns maximala 12 månader. Övriga kriterier gällande praktik måste också vara uppfyllda, så som minimitiden två månader per praktikplats. Det sändande lärosätet ska, liksom alltid vid praktik, göra en bedömning av relevansen (av respektive praktikplats för studentens personliga utveckling och jobbmöjligheter) och mervärdet av respektive praktikplats. I normalfallet medför antagligen en praktik under sex månader på ett och samma företag större mervärde än två eller tre praktikplatser på olika företag under samma tid. Det är dock upp till det sändande lärosätet att bedöma mervärdet. Praktikplatser vid olika organisationer räknas som olika mobiliteter och ska därför rapporteras och dokumenteras i enlighet med det. Förlängning av mobilitetsperioden En förlängning av en mobilitetsperiod kan godkännas mellan hemlärosätet och värdlärosätet eller företaget om följande kriterier uppfylls: 1. Förlängningen regleras i avtal och övriga överenskommelser. Dessa ska ha tecknats innan den ursprungliga perioden har avslutats. Förfrågan om att förlänga vistelsen ska helst ha inkommit senast en månad innan mobilitetens slut. 2. Förlängningen kommer direkt efter pågående mobilitetsperiod. Inga uppehåll tillåts (semester och terminsuppehåll mellan terminer räknas inte som studieuppehåll). 3. Ingen mobilitetsperiod, inklusive förlängning, får sträcka sig utanför kontraktsperioden (1 juni år X till 31 maj år X+2). 4. Det sändande lärosätet kan antingen justera stipendiebeloppet till att stämma överens med den förlängda mobilitetsperioden eller komma överens med studenten om att de extra dagarna ska räknas som zerogrant-dagar. 15

16 5. De faktiska mobilitetsdatumen ska återspeglas i den mottagande organisationens dokumentation efter mobiliteten, så som betygsutdrag, praktikintyg osv. Akademiskt erkännande (Academic recognition) Studenter som enbart läser någon eller några enstaka kurser utan syfte att ta ut examen kvalificerar sig inte för Erasmusmobilitet (vare sig för studier eller praktik). Studier Utbytesstudier inom Erasmus ska tillgodoräknas vid hemlärosätet utan onödig fördröjning efter studentens hemkomst. Innan en student påbörjar en Erasmusperiod för studier ska hans/hennes hemlärosäte försäkra sig om att värdlärosätets kurser är godtagbara som ett led i studentens utbildning och därmed kan tillgodoräknas på ett tillfredsställande sätt. Detta sker genom att ett Learning Agreement upprättas. Om studenten genomfört utbytesstudierna på ett tillfredsställande sätt ska värdlärosätet efter avslutad mobilitetsperiod tillhandahålla studenten med ett betygsutdrag på genomförda studier i enlighet med Learning Agreement. Poäng eller tillgodoräknande kan endast komma att vägras om studenten misslyckas med att uppnå de akademiska mål som värdlärosätet sätter upp eller på annat sätt misslyckas med att leva upp till de krav som partnerlärosätet kräver. Praktik Praktikperioden måste erkännas vid hemlärosätet, minst i ett Diploma Supplement. Poänggivande akademiskt erkännande är inget krav för Erasmuspraktiken för närvarande men rekommenderas ändå. Användandet av Europass-mobilitetsdokument rekommenderas ( Innan en student påbörjar en Erasmusperiod utomlands ska hans/hennes hemlärosäte (sändande lärosäte) försäkra sig om att praktikperioden kan erkännas vid lärosätet efter hemkomst. Det stipendiegivande lärosätet ska säkerställa praktikens akademiska koppling till de studier studenten bedriver vid lärosätet (eller till det yrke som utbildningen kan tänkas leda till). Det är därför viktigt att institutionen där studenten är registrerad kontrollerar att praktiken passar in i den examen/det yrke studenter studerar för. Om studenten genomfört praktikperioden på ett tillfredsställande sätt ska praktikanordnaren efter avslutad mobilitetsperiod tillhandahålla studenten med ett intyg för praktikperioden i enlighet med den överenskomna Learning Agreement for Traineeship. Erkännandet kan endast vägras studenten om han/hon misslyckas med att uppnå de mål som satts för praktikperioden. Erasmuspraktik av nyligen utexaminerade undantas från regeln för erkännande. Rapportering Lärosätets rapportering inför, under och efter mobiliteten Lärosätet ska registrera alla deltagare i Mobility Tool+. MT+ räknar ut storleken på det stipendium studenten har rätt till. När studenten kommit hem ska datumen justeras i MT+ så att de stämmer överens med de datum som anges som start- och slutdatum för mobiliteten på Certificate of Attendance, eller motsvarande dokument, utfärdat av värdlärosätet eller värdorganisationen/-företaget. Deltagarens rapportering efter mobiliteten Alla studenter som har varit ute på en Erasmus-mobilitetsperiod ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet online via Mobility Tool+. Länk till rapporten skickas automatiskt ut till studenten från MT+ så snart mobilitetsperioden avslutats förutsatt att studentens uppgifter lagts in i verktyget av hemlärosätet. Webbaserat språkstöd (Online Linguistic Support - OLS) Sedan hösten 2014 finns ett webbaserat språkligt stöd till utresande studenter som fått en studie- eller praktikplats genom Erasmus+ programmet. Stödet omfattar i dagsläget sex språk: engelska, tyska, franska, spanska, italienska och nederländska. EU-kommissionen planerar att fler språk ska omfattas successivt. Stödet består av en språklig utvärdering som studenten gör före och i slutet av mobiliteten samt möjlighet till en språkkurs. Lärosätet tilldelas språkbedömningar och kurser för det webbaserade språkstödet i form av licenser. För mobiliteter som startar 1 januari 2015 eller senare är det obligatoriskt för utresande studenter att göra de två språkliga utvärderingarna om det huvudsakliga språket under mobiliteten är något av de språk som täcks av det webbaserade språkstödet. Studenter vars modersmål är det huvudsakliga språket för studierna eller praktiken behöver inte delta i den språkliga utvärderingen. 16

17 En deltagare kan endast få en OLS-licens i ett språk per utbyte, även om lärosätet har licenser över. Studenten ska alltid göra den språkliga utvärderingen i det huvudsakliga språket för mobiliteten. Möjliga undantag från detta är studenter vars modersmål är det huvudsakliga språket för utbytet och studenter vars nivå redan innan utbytet ligger på mycket hög nivå. Dessa studenter kan, under förutsättning att lärosätet har tillräckligt många licenser, få en kurslicens för att förbättra sina språkkunskaper i landets språk, om detta inte är detsamma som mobilitetens huvudsakliga språk. För studenter som kommer att använda två språk lika mycket under mobiliteten är det upp till det sändande lärosätet att bestämma i vilket av de två språken studenten ska göra den språkliga utvärderingen, samt erbjudas eventuell språkkurs. Det språk studenten gör den språkliga utvärderingen i, och i förekommande fall också språkkurs, ska anges i OLS/MT+ som huvudsakligt språk för mobiliteten. Språkkurser är frivilliga att delta i, och erbjuds studenten utifrån behov och antal licenser som finns tillgängliga vid lärosätet. En kurs kan påbörjas efter att studenten genomfört den obligatoriska språkbedömningen. Lärosätet har möjlighet att bestämma vilka kriterier som ska gälla för urvalet av de studenter som ska erbjudas en språkkurs. Dock finns några regler att följa: Kriterierna ska vara transparenta och tillgängliga för deltagarna. Urvalskriterierna får inte diskriminera någon (på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder) Licenserna, och därmed kurserna, ska delas ut utifrån behov av språkligt stöd. Kurserna ska ges till de studenter som vill gå en kurs. Kurslicenser ska ges till studenter som vill ta en kurs och enligt deltagarens språkliga behov. Det betyder att de som mest behöver förbättra sin språkliga nivå innan utbytet har högst prioritet att få en kurslicens. Om lärosätet har gott om kurslicenser kan lärosätet ge kurslicenser till fler studenter. För språk som inte täcks av det webbaserade språkstödet kan lärosätet genom OS-medel finansiera språkstöd till utresande studenter (till exempel genom förberedande kurser i värdlandet). Det är även möjligt att finansiera stöd i de sex språken som täcks av OLS via OS-medel om detta bedöms relevant av det sändande lärosätet. Det kan till exempel röra sig om språkkurser på plats i värdlandet. De licenser som lärosätet får för språklig utvärdering samt kurser är kopplade till en viss kontraktsperiod mellan lärosätet och UHR. Det betyder att studenter som åker på utbyte inom ramen för kontraktsperioden ska tilldelas OLS-licenser från kontraktet. De studenter som åker på utbyte inom ramen för kontraktsperioden ska tilldelas OLS-licenser tillhörande det kontraktet. UHR får licenser för språklig utvärdering och för kurser tilldelat av EU-kommissionen. UHR fördelar sedan OLS-licenser till lärosätena baserat på past performance. Avbrott Om studenten inte genomfört hela sin utbytesperiod kan delar av eller hela Erasmusstipendiet krävas tillbaka av lärosätet. Alla de redan utbetalda medlen behöver dock inte krävas tillbaka om studenten förhindrats att genomföra de planerade studierna p.g.a. force majeure. Force majeure handlar om oförutsägbara händelser där studenten inte kunnat påverka utgången. Strejk eller finansiella problem räknas inte som force majeure. I fall av generalstrejk eller naturkatastrof kan Universitets- och högskolerådet eller EU-kommissionen besluta om särskilda tillvägagångssätt. I force majeure-fall ska lärosätet kontakta UHR för skriftligt godkännande. I fall av force majeure kan studenten få behålla stipendiet för de dagar studenten i verkligheten varit mobil, även om minimitiden för utbytet inte uppfyllts. Ett exempel är om studenten kommer hem efter endast sex veckors mobilitet. Om ansökan om force majeure godkänns kan studenten få behålla stipendiet för de sex veckorna. Om lärosätet anser att det minskade stipendiet (som motsvarar det antal dagar studenten var på plats) är för litet för att täcka de kostnader som studenten redan har haft på grund av mobiliteten är det möjligt för UHR att göra undantag och tillåta studenten att behålla en större del av stipendiet än vad som motsvaras av det antal dagar studenten var på plats. Lärosätet föreslår i sin ansökan till UHR vilken summa studenten ska få behålla och UHR beviljar eller avslår ansökan. En blankett för lärosätets ansökan om force majeure finns hos UHR. 17

18 Den rapporterade (förkortade) perioden räknas för studenten som en del av den maximala perioden av Erasmusmobilitet på 12 månader per studienivå. En student ska vara tillåten att, efter ett avbrott på grund av force majeure, fortsätta mobiliteten under förutsättning att mobiliteten slutar inom den aktuella kontraktsperioden. Mobiliteten rapporteras i Mobility Tool+ som en enda mobilitet med ett uppehåll. Lärosätets rapportering vid force majeure Om lärosätet får godkänt på sin ansökan om force majeure av UHR ska mobiliteten inkluderas i rapporteringen i MT+ med förklaring i kommentarsrutan samt genom att fylla i ja i rutan för force majeure. Om mobiliteten avbryts efter att minimitiden för mobilitetstypen (två eller tre månader) passerats och studenten inte fått behålla mer i stipendium än det som motsvarar det antal dagar studenten var på plats behövs ingen förklaring i kommentarsrutan i MT+. Om alla stipendiemedel krävts tillbaka ska studenten inte rapporteras alls. 3.2 Villkor för lärarmobilitet undervisningsuppdrag (STA) Stipendier för undervisningsuppdrag kan ges till undervisande personal (till exempel lärare, doktorander och även eventuell undervisande personal vid universitetssjukhus) som åtar sig en undervisningsperiod vid ett lärosäte som har ECHE. Stipendier för undervisningsuppdrag kan även ges till inkommande personer från ett utländskt företag/organisation i ett programland som åtar sig ett undervisningsuppdrag vid ett svenskt lärosäte. Dessa stipendier utbetalas av det mottagande, svenska, lärosätet från de vanliga STA-medlen. För stipendiets storlek, se bilaga 1, tabell 2, för Sverige. Medborgarskap Det finns inga speciella krav på medborgarskap eller uppehållstillstånd. Kontraktsdokument för undervisningsuppdrag Innan varje lärarutbyte ska det upprättas en överenskommelse om uppdraget, t ex genom reseorder eller liknande, vidare ska det skapas ett Staff Mobility Agreement Teaching som godkänns av både sändande och mottagande lärosäte före mobilitetsperioden. Blankett med minimikraven för Staff Mobility Agreement Teaching bifogas som bilaga till kontraktet mellan UHR och lärosätet. För att snabba upp processen med underskrifter är det tillåtet att använda fax eller inskannade dokument som skickas via . En faxad eller inskannad underskrift gäller i samband med undervisningsuppdrag. Bilateralt avtal All mobilitet för studier och undervisningsuppdrag mellan lärosäten måste baseras på ett bilateralt avtal (interinstitutional agreement) mellan de två deltagande lärosätena där bägge lärosätena innehar ECHE. Som en bilaga till kontraktet mellan UHR och lärosätet finns ett dokument med minimikrav på bilateralt avtal. Mobilitetsperiodens och resans längd Ett lärarutbyte ska alltid pågå i minst 2 arbetsdagar och innehålla minst 8 undervisningstimmar. För längre perioder gäller minst 8 undervisningstimmar per vecka. Om en lärare är på undervisningsuppdrag som varar längre än en vecka men avslutas med till exempel en halv vecka kan undervisningstiden som krävs för denna icke kompletta vecka räknas ut proportionellt till vistelsetiden. Till exempel: en lärare som är på undervisningsuppdrag som varar mån-fre första veckan och mån-tis andra veckan behöver undervisa 8 timmar + cirka 3 timmar (8 timmar / 5 dagar = 1,6 timmar per dag) för den andra (icke kompletta) veckan. Detta ger totalt 11 timmar. Som undervisning räknas all typ av undervisning av studenter på grund-, avancerad och doktorandnivå där läraren är fysiskt närvarande på värdlärosätet, exempelvis föreläsningar, seminarier, individuell handledning, examination mm. Lärarutbyten får inte pågå längre än 2 månader. Resdagar kan rapporteras rent ekonomiskt som om de vore arbetsdagar. Helgdagar som ligger mellan arbetsdagar under mobilitetsperioden kan finansieras. Kravet som tidigare fanns på att resdagar skulle ligga i direkt anslutning till arbetsperioden för att kunna finansieras är borttaget. 18

19 Nedan listas några förtydliganden gällande hur man ska se på personalmobiliteter som följer direkt på varandra och hur de ska rapporteras. En tumregel för att bedöma om på varandra följande mobiliteter ska ses som en eller två mobiliteter är huruvida avståndet mellan orterna är mer eller mindre än 100 km. Det vill säga, om man kommer upp i det avstånd som krävs för att kunna få ersättning för resan. Ett exempel är följande: en lärare åker från Sverige till Nederländerna och därefter direkt till Belgien för ytterligare en mobilitet. Dessa resor räknas som två separata mobiliteter. Båda resorna måste var för sig uppfylla samtliga krav för godkänd mobilitet med två uppsättningar mobilitetsdokument. Sändande lärosäte är i båda fallen lärosätet i Sverige. Det mottagande lärosätet för den första mobiliteten är det i Nederländerna och reskostnaderna baseras på avståndet mellan Sverige och Nederländerna. Det mottagande lärosätet för den andra mobiliteten är lärosätet i Belgien och reskostnaden baseras på avståndet mellan Nederländerna och Belgien. Fältet Comments for a different location i MT+ fylls i med en förklaring till varför avståndet beräknats mellan Nederländerna och Belgien. Ett andra exempel är följande: en deltagare från ett svenskt lärosäte åker på två på varandra följande mobiliteter i samma programland, exempelvis två olika lärosäten i samma programland. Om avståndet mellan de två mottagande lärosätena är mindre än 100 km kan mobiliteten ses som en enda mobilitet med en uppsättning mobilitetsdokument. Det sändande svenska lärosätet rapporterar en av mottagarna i MT+ som huvudsaklig mottagare (företrädesvis den organisation där deltagare är under längre tid) och fyller i fältet Mobility Comments med information om den andra mottagande organisationen så som namn och adress till organisationen samt vistelselängden där. Om avståndet mellan de två mottagande organisationerna är större än 100 km kan dock vistelserna ses som två olika mobiliteter med två uppsättningar mobilitetsdokument. Rapporteringen i MT+ sker då i enlighet med det första exemplet ovan. Ett tredje exempel är följande: en lärare som redan är utomlands för en aktivitet som inte är relaterad till Erasmus+ och därefter påbörjar en mobilitetsperiod inom Erasmus+. Till exempel en lärare från ett lärosäte i Sverige som befinner sig i Nederländerna för något annat än Erasmus+ och som åker direkt från Nederländerna till Belgien för en Erasmus+ mobilitet, och därefter hem till Sverige. I välmotiverade fall kan deltagare som tillfälligt befinner sig i ett annat land än det sändande lärosätet få åka från landet där de befinner sig till landet där Erasmus+ mobiliteten ska äga rum. I dessa fall ska avståndet räknas mellan den ort deltagaren verkligen åker från (i det här fallet Nederländerna) och hemlärosätet i Sverige. Som sändande lärosäte räknas fortfarande lärosätet i Sverige. En förklaring till varför avståndet beräknas mellan Nederländerna och Sverige läggs in i fältet Comments for a different location i MT+. Utgångspunkten är att resorna sker från det sändande lärosätets ort till det mottagande lärosätets ort. När resorna avviker från detta och leder till en förändring i distance band ska den faktiska resan styrkas med kvitton som visar avrese- och ankomstort. Prioritet För att försäkra sig om att så många lärare som möjligt får delta, ska prioritet ges till lärare som inte tidigare har deltagit i Erasmusmobilitet. Prioritet ska även ges till lärarutbyten som utöver undervisning även: - försäkrar att den besökande lärarens medverkan ska vara en integrerad del av ett utbildningsprogram på värdlärosätet - leder till utarbetande av nytt undervisningsmaterial - används till att befästa och utöka kontakter och samarbeten mellan avdelningar och fakulteter samt förbereda för framtida samarbetsprojekt Rapportering Lärosätets rapportering inför, under och efter mobiliteten Lärosätet ska registrera alla deltagare i Mobility Tool+. MT+ räknar ut storleken på stipendiet för mobiliteten. Datumen i MT+ ska stämma överens med de datum som anges som start- och slutdatum för mobiliteten på Certificate of Attendance, eller motsvarande dokument, utfärdat av värdlärosätet eller värdorganisationen/- företaget. Deltagarens rapportering efter mobiliteten Alla lärare som har haft en Erasmus mobilitetsperiod ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet online via MT+. Länk till rapporten skickas automatiskt ut till läraren från MT+ så snart mobilitetsperioden avslutats (förutsatt att lärarens uppgifter lagts in i verktyget av hemlärosätet). 19

20 3.3 Villkor för personalfortbildning (STT) Inom aktiviteten Staff Training, personalfortbildning (STT), kan lärosätet skicka ut anställda (eller personer som genomför arbete via överenskommelse med lärosätet men utan betalning) till andra lärosäten med ECHE eller företag/organisationer i ett programland för arbetsplatsförlagd personalfortbildning (t.ex. arbetsskuggning/ job shadowing). Finansiering för personalfortbildning kan även gälla för kurser, seminarier eller workshops men inte för konferenser. Däremot kan konferenser som handlar om just mobilitetsfrågor finansieras av OS-medel i stället för av personalfortbildningsmedel. Workshops, kurser eller seminarier ska enbart handla om fortbildning i egna arbetsuppgifter och inte i akademiska ämnen eller ha ett endast allmänbildande syfte. Kurserna kan t.ex. handla om kurser som anordnas av EAIE eller om språkkurser i t.ex. engelska för lärare som planerar att undervisa på engelska. Möjligheten att skicka ut doktorander inom personalfortbildning finns, på samma sätt som för övriga anställda. Aktiviteterna ska då vara kopplade till doktorandens möjliga framtida yrke eller pågående yrkesutövning vid lärosätet. Medborgarskap Det finns inga speciella krav på medborgarskap eller uppehållstillstånd. Kontraktsdokument för personalfortbildning Innan varje personalfortbildningsperiod ska det upprättas en överenskommelse, tex genom reseorder eller liknande. Urvalet av deltagare i personalfortbildning sker hos det sändande lärosätet baserat på ett fortbildningsprogram, Staff Mobility Agreement Training, som godkänts av både sändande och mottagande part före mobiliteten. Särskild uppmärksamhet ska iakttas vid möjliga jävsituationer i samband med att personal som arbetar med Erasmus söker att själv delta i personalfortbildning. Staff Mobility Agreement Training ska innehålla de övergripande målen med besöket, aktiviteter (om möjligt ett program) och förväntat resultat dvs. vad personen förväntas lära sig under besöket. En blankett med minimikraven för Staff Mobility Agreement Training bifogas som bilaga till kontraktet mellan UHR och lärosätet. För att snabba upp processen med underskrifter är det tillåtet att använda fax eller inskannade dokument som skickas via . En faxad eller inskannad underskrift gäller i samband med personalfortbildning. Bilateralt avtal Erasmus-personalfortbildning behöver inte vara baserad på bilateralt avtal. Organisationer inte berättigade att stå som värd för en personalfortbildningsaktivitet samtliga EU-institutioner, se och notera även länkarna på sidan. (De politiska partiernas kanslier vid EU-parlamentet räknas dock inte som en del av EU-parlamentet och är därför berättigade värdar). Organisationer som hanterar EU program, t.ex. nationella kontor som Universitets- och högskolerådet (för att undvika möjliga intressekonflikter och/eller dubbel finansiering) Mobilitetsperiodens och resans längd Staff Training kan pågå under minst 2 arbetsdagar och maximalt under 2 månader. Perioden ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period. Resdagar kan rapporteras rent ekonomiskt som om de vore arbetsdagar. Helgdagar som ligger mellan arbetsdagar under mobilitetsperioden kan finansieras. Kravet som tidigare fanns på att resdagar skulle ligga i direkt anslutning till arbetsperioden för att kunna finansieras är borttaget. Nedan listas några förtydliganden gällande hur man ska se på personalmobiliteter som följer direkt på varandra och hur de ska rapporteras. En tumregel för att bedöma om på varandra följande mobiliteter ska ses som en eller två mobiliteter är huruvida avståndet mellan orterna är mer eller mindre än 100 km. Det vill säga, om man kommer upp i det avstånd som krävs för att kunna få ersättning för resan. Ett exempel är följande: en lärare åker från Sverige till Nederländerna och därefter direkt till Belgien för ytterligare en mobilitet. Dessa resor räknas som två separata mobiliteter. Båda resorna måste var för sig uppfylla samtliga krav för godkänd mobilitet med två uppsättningar mobilitetsdokument. Sändande lärosäte är i båda fallen lärosätet i Sverige. Det mottagande lärosätet för den första mobiliteten är det i Nederländerna och reskostnaderna baseras på avståndet mellan Sverige och 20

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK version 2015-03-04 ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK studentmobilitet personalmobilitet Kontraktsperioden 1 juni 2014 31 maj 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRKORTNINGSLISTA... 4 1 HANDBOKENS

Läs mer

ADMINISTRATIV HANDBOK

ADMINISTRATIV HANDBOK Version 2015-07-01 Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet ADMINISTRATIV HANDBOK för mobilitet mellan programländer och partnerländer Kontraktsperiod 1 juni 2015 31 maj 2017 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2014-11-14 Rebecka Herdevall Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet International Credit Mobility Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger vidare på Erasmus Mundus Action 2 Mobilitet för studenter och personal

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2014-09-26 Rebecka Herdevall Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Rebecka Herdevall, International Contact Point Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger vidare på Erasmus Mundus Action 2 Mobilitet för studenter

Läs mer

Ramar och kriterier. Minor Field Studies

Ramar och kriterier. Minor Field Studies Ramar och kriterier Minor Field Studies Ramar och kriterier för Minor Field Studies Minor Field Studies Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som tar i beaktande både utvecklingen av den enskilda

Läs mer

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK Annex VI version 2013-05-23 ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK studentmobilitet lärarmobilitet personalfortbildning EILC Läsår 2013/2014 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGSLISTA... 4 1 HANDBOKENS SYFTE OCH DEFINITIONER...

Läs mer

Erasmus+ Regelverk 2014-09-26. Jari Rusanen

Erasmus+ Regelverk 2014-09-26. Jari Rusanen Erasmus+ Regelverk 2014-09-26 Jari Rusanen Regelverket Learning Agreements Det är hemlärosätets ansvar att se till att egna studenter har Learning Agreement. Svenska lärosäten ansvarar inte för Learning

Läs mer

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS Välkomna till koordinatorsmöte Tema ERASMUS Välkomnande och inledning 09.05 Erasmusprogrammet Programmets olika delar Förutsättningar för att delta i Erasmus Koordinering av programmet på Stockholms universitet

Läs mer

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK Annex VI 2011-05-19 ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK studentmobilitet lärarmobilitet personalfortbildning EILC Läsår 2011/2012 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGSLISTA... 4 1 HANDBOKENS SYFTE OCH DEFINITIONER...

Läs mer

Erasmusprogrammet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder

Erasmusprogrammet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder MEMO/12/310 Bryssel den 8 maj 2012 Erasmusprogrammet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder Europeiska kommissionen har idag offentliggjort nya uppgifter om antalet studenter, lärare och annan högskolepersonal

Läs mer

Välkomna till Erasmusansvarigmötet TÄNDSTICKSPALATSET 2012

Välkomna till Erasmusansvarigmötet TÄNDSTICKSPALATSET 2012 Välkomna till Erasmusansvarigmötet TÄNDSTICKSPALATSET 2012 Erasmusansvarigmöte, Sthlm, 21 sept 2012 10.00 10.10 Välkommen & information om den nya myndigheten Hans Grönlund, bitr. avdelningschef, Avdelningen

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT16

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT16 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT16 Måndagen den 16 maj 2016 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Marta Parzonka Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera utbyte

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16 Måndagen den 14 december 2015 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Marta Parzonka Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera

Läs mer

Uppdaterad 2014-05-19. Regler för etablering av internationella samarbetsavtal

Uppdaterad 2014-05-19. Regler för etablering av internationella samarbetsavtal Uppdaterad 2014-05-19 Regler för etablering av internationella samarbetsavtal Innehåll Inledning 3 Översikt för etablering och avslut av internationella samarbetsavtal 4 Bilateralt universitetsövergripande

Läs mer

Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning (KA1)

Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning (KA1) Informationsmöte Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning (KA1) 20 och 28 jan 2014 Yrkeslärande Högre utbildning Vuxnas lärande i Erasmus + är allt lärande som vuxen = röd cirkel minus de gröna och lila cirklarna

Läs mer

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018 Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018 Gäller fr.o.m. 2016-05-18 1. Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2 Förutsättningar för lärosätet att delta i programmet... 3

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2015-09-25 Rebecka Herdevall Regelverk och information Grundläggande information Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (ICM) Erasmus+ för högre utbildning Key Action 1 Learning

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som

Läs mer

2013-09-26. Erasmusansvarigmötet. Information. Erasmusansvarigmötet

2013-09-26. Erasmusansvarigmötet. Information. Erasmusansvarigmötet 2013-09-26 Erasmusansvarigmötet Information Erasmusansvarigmötet Slutrapportering Läsår 2012/2013 2 Slutrapportering 2012/2013 Senast 15 oktober Poststämpel gäller. 3 Ekonomisk redovisning Signatur av

Läs mer

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning (KA1)

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning (KA1) Informationsmöte Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning (KA1) 20 och 28 jan 2014 Yrkesutbildning Erasmus+ mobilitetsprojekt Vad innebär mobilitetsprojekt? En organisation/ett konsortium skickar in ansökan

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Gunnel Rydholm Olsson Varför e- europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen

Läs mer

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015 Handbok för ansökan Minor Field Studies stipendier 2015 Förord Välkommen till Minor Field Studies, programmet för insamling av material i fält för examensarbeten. Syftet med denna handbok är att ge dig

Läs mer

avdelningen MIA-träff 2012-05-04

avdelningen MIA-träff 2012-05-04 Nytt från Internationella avdelningen MIA-träff 2012-05-04 Avgiftsstudenter och LADOK mm Villkorligt antagna Två skäl: ej betalat avgift, ej grundläggande behörighet. Studenter som inte dokumenterat att

Läs mer

Riktlinjer för hantering av stipendier för avgiftsskyldiga studenter

Riktlinjer för hantering av stipendier för avgiftsskyldiga studenter Rektor BESLUT 2014-06-17 Dnr HS 2014/433 Riktlinjer för hantering av stipendier för avgiftsskyldiga studenter Härmed fastställs Riktlinjer för hantering av stipendier för avgiftsskyldiga studenter. Riktlinjerna

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2010-11 Uppdaterad den 30.7.2010 Innehållsförteckning Till läsaren... 4 Kontaktinformation... 4 Termer och förkortningar

Läs mer

ASIN och EU 2016 utvecklingen inom studiesto ds- och utbildningsområ det

ASIN och EU 2016 utvecklingen inom studiesto ds- och utbildningsområ det ASIN och EU 2016 utvecklingen inom studiesto ds- och utbildningsområ det 2016-06-02 Innehåll... 1 Inledning... 3 1. Den Europeiska utbildningspolitiken... 3 1.1 Europa 2020... 3 1.2 Utbildning 2020...

Läs mer

Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning

Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning 2013-12-04 Anna Angermann Erasmus+ Kontexten Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Informationsmöte om Erasmus+ gemensamma masterprogram

Universitets- och högskolerådet Informationsmöte om Erasmus+ gemensamma masterprogram Universitets- och högskolerådet Informationsmöte om Erasmus+ gemensamma masterprogram 2014-02-24 Rebecka Herdevall Om myndigheten Bildades 1 januari 2013 Ca 235 medarbetare Huvudkontor i Stockholm och

Läs mer

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen 2015-09-08 -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom

Läs mer

INTERNATIONELLT MARIE CURIE-STIPENDIUM FÖR KARRIÄRUTVECKLING FÖR FORSKARE FRÅN EU OCH ASSOCIERADE LÄNDER

INTERNATIONELLT MARIE CURIE-STIPENDIUM FÖR KARRIÄRUTVECKLING FÖR FORSKARE FRÅN EU OCH ASSOCIERADE LÄNDER BILAGA III SÄRSKILDA BESTÄMMELSER INTERNATIONELLT MARIE CURIE-STIPENDIUM FÖR KARRIÄRUTVECKLING FÖR FORSKARE FRÅN EU OCH ASSOCIERADE LÄNDER III.1 Definitioner Utöver definitionerna i artikel II.1 gäller

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15

HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15 Handläggningsordning för internationella avtal Ärendet Högskolan Dalarna har ett stort antal internationella avtal som reglerar student- och

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag

Erasmusmobilitetsbidrag Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2011-12 Uppdaterad den 28.02.2012 Innehållsförteckning Till läsaren... 4 Kontaktinformation... 4 Termer och förkortningar

Läs mer

Online Linguistic Support (OLS) inom Erasmus+

Online Linguistic Support (OLS) inom Erasmus+ 2014-09-26 Sophia Börjeson Online Linguistic Support (OLS) inom Erasmus+ Vad är OLS? Online Linguistic Support Språkstöd online som EU-kommissionen har upphandlat Nytt inom Erasmus+ Bakgrund till OLS:

Läs mer

~rlt !' 1. UTDRAG UR PROTOKOLL fört vid föredragning för rektor 2010-01-28. Ärende

~rlt !' 1. UTDRAG UR PROTOKOLL fört vid föredragning för rektor 2010-01-28. Ärende UTDRAG UR PROTOKOLL fört vid föredragning för rektor 2010-01-28 Ärende 18. Revidering av riktlinjer för stipendier vid Stockholms nniversitet (dnr SU 301-0239-10). Föredragande: Jenny Gardbrant. Ledningskansliet.

Läs mer

Grundtvig fortbildning och Grundtvig besök och utbyten 2013. Individuell kompetensutveckling

Grundtvig fortbildning och Grundtvig besök och utbyten 2013. Individuell kompetensutveckling 2013 04 04 Grundtvig fortbildning och Grundtvig besök och utbyten 2013 Individuell kompetensutveckling Grundtvig Fortbildning Vem kan söka? Personal som arbetar inom vuxenutbildning eller i en organisation

Läs mer

Erasmus Mundus Basinformation

Erasmus Mundus Basinformation 2013-02-12 Erasmus Mundus Basinformation Rebecka Herdevall Vad är Erasmus Mundus? Programmets syfte, struktur etc. Erasmus Mundus EU-finansierat program som inrättades 2004 Europeiska kommissionens utförarorganisation,

Läs mer

ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM. 150213 Maria English, Internationella sekretariatet

ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM. 150213 Maria English, Internationella sekretariatet ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM 150213 Maria English, Internationella sekretariatet 1. Programmet för livslångt lärande (LLP) v. Erasmus+ 2. Erasmus+ terminologi 3. Vilka utom-europeiska länder

Läs mer

LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna

LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna LiU TurRetur - Praktisk information från din fakultet - Krishantering - StudentUT försäkring - LiU-material för egna presentationer - Erasmusstipendium

Läs mer

Erasmus. Välkomna till Erasmusansvarigmöte 16 november 2011. Erasmusansvarigmöte 2011-11-16

Erasmus. Välkomna till Erasmusansvarigmöte 16 november 2011. Erasmusansvarigmöte 2011-11-16 Välkomna till Erasmusansvarigmöte 16 november 2011 10.00 10.10 Välkommen Sten Vesterman, avdelningschef, Avd för europeiskt samarbete, Internationella programkontoret 10.10 10.20 Kalendarium för 2011/2012

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 STIPENDIEAVTAL PERSONAL Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1 Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 Adress: S-791 88 Falun Telefon: 023-778153 E-post: sco@du.se i det

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning november 2015 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

8644/1/03 REV 1 JM/sl DG I SV

8644/1/03 REV 1 JM/sl DG I SV EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 juni 2003 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0165 (COD) 8644/1/03 REV 1 EDUC 80 CODEC 519 OC 349 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska flyktingfonden äger rum från 15 juli till 20 september 2013.

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 Fastställd av högskolestyrelsen 2015-11-30 Dnr: 1.2.3-2015/2936 1 (17) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 2 (17) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017...

Läs mer

Internationella möjligheter på uppsatsnivå

Internationella möjligheter på uppsatsnivå Pedagogiska institutionen Minor Field Studies (MFS) Ann-Louise Silfver MFS-handläggare Internationella möjligheter på uppsatsnivå Information om Sidas Minor Field Studies-program Sid 2 (5) Om du börjar

Läs mer

ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNGEN

ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNGEN ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNGEN Inm Erasmus+-prgrammets glbala mbilitet kan man ansöka bidrag för högsklrnas utbyten med högsklr i så kallade

Läs mer

2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13

2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13 2Skapat den PM 2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13 Sektionen Forskning, innovation och extern samverkan PM Remiss, Förslag till föreskrifter för stipendier Rektor fattade den 28 januari 2010 beslut om en utredning

Läs mer

HANDBOK. i att fylla i ansökan till Comenius/Grundtvig fortbildning

HANDBOK. i att fylla i ansökan till Comenius/Grundtvig fortbildning HANDBOK i att fylla i ansökan till Comenius/Grundtvig fortbildning Denna handbok ska fungera som en hjälp och ett stöd till dig som ska ansöka om Comenius eller Grundtvig fortbildning. Det är viktigt att

Läs mer

Minor Field Studies Fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitet

Minor Field Studies Fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitet Handbok ansökan - 2016 Minor Field Studies Fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitet Carina Boman MFS-handläggare Fakulteten för konst och humaniora Innehåll DEL A: Syfte och villkor för MFS

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 9.11.2010 C 302 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTLYSNING AV LEDIG TJÄNST Direktör för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien) (KOM/2010/10285) (2010/C 302 A/01)

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016 1(9) SLU ID:ua.2016.1.1.1-438 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen Handläggare:

Läs mer

Välkomna till introduktionspass för nya utbyteskoordinatorer!

Välkomna till introduktionspass för nya utbyteskoordinatorer! Välkomna till introduktionspass för nya utbyteskoordinatorer! 2016-02-11 Plats: Studenthuset, rum 365 Tid: kl. 09.30 10.30 Dagens agenda Internationalisering på Stockholms universitet Viktig information

Läs mer

Forskning/Utbildning 2015

Forskning/Utbildning 2015 Familjen Kamprads stiftelse Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens,

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Kontrakt 1 Projektbudget och rapportering

Kontrakt 1 Projektbudget och rapportering Kontrakt 1 Projektbudget och rapportering 18 sep 2014 Jari Rusanen Kontraktet/regelverket De olika delarna av kontraktet/regelverket Mycket av regelverket ligger i Programguiden för 2014 Själva kontraktsdokumentet

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET

Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET Innehåll DEL 1: Vad kännetecknar en god ansökan? DEL 2: Vilka ramar ger E+ ICM? DEL 3: Hur har Lunds universitet arbetat

Läs mer

Erasmus+ högre utbildning. KA1 Mobilitet. Guide för högskolor

Erasmus+ högre utbildning. KA1 Mobilitet. Guide för högskolor Erasmus+ högre utbildning KA1 Mobilitet Guide för högskolor Läsåret 2014 15 Uppdaterad 13.11.2014 Innehållsförteckning Till läsaren... 4 Kontaktuppgifter... 5 Termer och förkortningar som används inom

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Avsikten med denna praktiska handläggningsordning är att den ska fungera som en riktlinje för internationella koordinatorer på fakultets- och institutionsnivå

Läs mer

Anvisningar för bedömning av MFS-stipendieansökningar

Anvisningar för bedömning av MFS-stipendieansökningar Rektor RIKTLINJER 2015-10-06 Dnr HS 2015/769 Anvisningar för bedömning av MFS-stipendieansökningar 1. Bakgrund Dessa anvisningar avser Högskolan i Skövdes (HS) arbete med bedömning av Minor Field Studies-stipendieansökningar.

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens 22/03/2016 ESMA/2015/1886 SV Innehållsförteckning I. Tillämpningsområde... 3 II. Hänvisningar, förkortningar och definitioner... 3 III. Syfte...

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska:

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska: Utbildningsplan för Kandidatprogram i global management Bachelor's Programme in Global Management 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: SFGMA Gäller från: VT 2014 Fastställd: 2013-09-04 Ändrad:

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning... 1 Arbetsförmedlingens kundval -

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning 2015-11-12 Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning Ewa Gustafsson Birgitta Fridell Kerstin Hagblom Program 12.30 13.15

Läs mer

Folkbildningsrådet Dec 2000 Hjälpredan Flik 3

Folkbildningsrådet Dec 2000 Hjälpredan Flik 3 1 Folkbildningsrådet Dec 2000 Hjälpredan Flik 3 REGLER OCH DEFINITIONER KURSER OCH DELTAGARE Med utgångspunkt från behovet av en gemensam verksamhets-, studiestöds- stats- och landstingsbidragsredovisning

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 28.5.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 163 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska datatillsynsmannen Utlysning av ledig tjänst som biträdande datatillsynsman

Läs mer

Utbytesstudier. Johanna Persson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Johanna Persson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Johanna Persson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Partneruniversitet Pengar ut/in Intresseanmälan Behörighet & urval Utbytesstudier 2015-11-24 3 Varför utbytesstudier?

Läs mer

3. Villkor ANSÖKAN HUMSTIPENDIET. Stipendiets syfte. Behörighetskrav. Ansökningskrav

3. Villkor ANSÖKAN HUMSTIPENDIET. Stipendiets syfte. Behörighetskrav. Ansökningskrav 3. Villkor Stipendiets syfte Stipendiet är avsett för kostnader i samband med: Uppsatsskrivande Studiesociala arrangemang Praktik Projekt Vid bedömning av stipendiet tas särskilt hänsyn till: Studiens

Läs mer

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals Huvudaktiviteterna i programmet Erasmus+ (Key Actions) KA1 Mobilitet (Learning Mobility of Individuals) KA2 Samarbetsprojekt (Cooperation for innovation and

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom grundutbildningen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

Deltagarens rapporteringsblankett KA1 Mobilitet bland studerande och nyutexaminerade vid yrkesläroanstalter Call 2015

Deltagarens rapporteringsblankett KA1 Mobilitet bland studerande och nyutexaminerade vid yrkesläroanstalter Call 2015 Deltagarens rapporteringsblankett KA1 Mobilitet bland studerande och nyutexaminerade vid yrkesläroanstalter Call 2015 Punkter som markerats med asterisk (*) är obligatoriska. 1 Deltagarrapportens syfte

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2008-09 Uppdaterad den 14.8.2008 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar

Läs mer

Riktlinjer. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013

Riktlinjer. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013 Riktlinjer Praktikantprogrammet för yngre personer Ansökningsomgång 2013 Riktlinjer Praktikantprogrammet för yngre personer 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Förutsättningar för organisationer att delta

Läs mer

Handbok Delrapport. Athena utbyten

Handbok Delrapport. Athena utbyten Handbok Delrapport Athena utbyten Förord Delrapportering Resultaten av beviljade utbyten mäts vid rapporteringen. Du rapporterar online genom ditt användarkonto för Athena utbyten. 1. När er ansökan beviljades

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige 2014-11-14 Rebecka Herdevall Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige Capacity Building and Joint Master Degrees Kapacitetsuppbyggnad Capacity Building for Higher Education Rebecka Herdevall

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare för dig med utländsk examen från EU, EES eller Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU-

Läs mer

Riktlinjer tillgodoräknande

Riktlinjer tillgodoräknande TEKNAT 2008/375 Riktlinjer tillgodoräknande kurser inom och antagning till senare del av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala Fastställda av tekniska utbildningsnämnden (TUN) 2008-11-11 Ersätter tidigare

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Minor Field Study stipendium

Minor Field Study stipendium Uppdaterad 2015-09-22 Minor Field Study stipendium Ansökan och riktlinjer 1. Vad är MFS?... 3 2. Hur ansöker man?... 3 2.1 Behörighets krav 3 2.2 Riktlinjer för fältstudien. 3 2.3 Ansökan... 4 2.4 Urval

Läs mer

KA103 Europeisk mobilitet

KA103 Europeisk mobilitet Erasmus+ högre utbildning KA103 Europeisk mobilitet Guide för högskolor och mobilitetskonsortier Läsåret 2015 16 Uppdaterad 9.9.2015 Innehållsförteckning Till läsaren... 4 Kontaktuppgifter... 5 Termer

Läs mer

Case Id: cefd9047-1317-460d-8e8f-77477d5269e3

Case Id: cefd9047-1317-460d-8e8f-77477d5269e3 Case Id: cefd9047-1317-460d-8e8f-77477d5269e3 Enkät om ett europeiskt yrkeskort för sjuksköterskor, läkare, farmaceuter, sjukgymnaster, ingenjörer, bergsguider och fastighetsmäklare (för yrkesförbund,

Läs mer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH. Strategisk mobilitet. Bidrag för utbyte mellan industri och akademi

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH. Strategisk mobilitet. Bidrag för utbyte mellan industri och akademi STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH Bidrag för utbyte mellan industri och akademi 2 Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap,

Läs mer

Praktik i staten 2016-2018 FAQ

Praktik i staten 2016-2018 FAQ Praktik i staten 2016-2018 FAQ Denna FAQ är ett levande dokument som återfinns i samma utformning på Statskontoret, Arbetsgivarverket och Arbetsförmedlingens respektive hemsidor. Dessa tre myndigheter

Läs mer

Undersökning av skolor: IKT och utbildning MANUAL FÖR SKOLSAMORDNARE

Undersökning av skolor: IKT och utbildning MANUAL FÖR SKOLSAMORDNARE Undersökning av skolor: IKT och utbildning MANUAL FÖR SKOLSAMORDNARE Europeiska skoldatanätet Service d Approches Quantitatives des faits éducatifs Innehåll Introduktion... 2 1. ÖVERSIKT AV STUDIENS ORGANISATION...

Läs mer