ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK"

Transkript

1 Annex VI version ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK studentmobilitet lärarmobilitet personalfortbildning EILC Läsår 2013/2014

2 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGSLISTA HANDBOKENS SYFTE OCH DEFINITIONER Handbokens syfte Definitioner FÖRDELNING AV STIPENDIEMEDEL FÖR MOBILITET Fördelning av stipendiemedel för mobilitet till studenter och personal Ansökningsprocessen Universitets- och högskolerådet:s Fördelning av medel och utbetalning Första fördelning och utbetalning av medel Andra fördelning och utbetalning av medel GENERELLA URVALSPRINCIPER AV STUDENTER OCH PERSONAL Villkor för studentmobilitet, studier och praktik Villkor för lärarmobilitet - undervisningsuppdrag Villkor för personalfortbildning (Staff Training) KONTRAKTSHANTERING Regler för budgetöverföring Omfördelning av medel mellan lärosäten Utbetalning från Universitets- och högskolerådet Interimsrapportering Slutrapportering/kontraktsavslut Återbetalning av oförbrukade medel Sammanslagning eller delning av lärosäten ERASMUS MOBILITETSMEDEL FÖR STUDENTER, LÄRARE OCH ÖVRIG PERSONAL MED FUNKTIONSHINDER Stipendiemedel för studenter, lärare och övrig personal med funktionshinder Fördelningsprocessen ERASMUS INTENSIVE LANGUAGE COURSES (EILC) Utresande studenters deltagande i EILC Anordnande av EILC i Sverige TILLSYN OCH KONTROLL UNDERLÅTELSE ATT FÖLJA ERASMUS UNIVERSITY CHARTER (NON COMPLIANCE) Punkter för kontroll Problemens omfattning

3 8.3 Klagomål och informationskällor om problem Procedurer BILAGA Tabell 1. Studentmobilitet, studier (SMS) och praktik (SMP) Tabell 2. Personalmobilitet, ST (lärarutbyte - undervisningsuppdrag och personalfortbildning) Resekostnader BILAGA Preliminära rapporteringskrav, studentmobilitet Preliminära rapporteringskrav, personalmobilitet BILAGA List of "Overseas countries and territories" BILAGA Näringsgrensindelning, Ekonomiska sektorer BILAGA Ämneskoder för Erasmus Översättningstabell från gamla Erasmus-koder till nya ISCED97-ämneskoder

4 Förkortningslista DS ECTS EILC ESC EUC HEI LA LdV LLP OM SM SMP SMS ST STA STT UoH Diploma Supplement European Credit Transfer System Erasmus Intensive Language Course Erasmus Student Charter Erasmus University Charter Higher Education Institution (lärosäte) Learning Agreement Leonardo da Vinci programmet Lifelong Learning Programme (Programmet för livslångt lärande) Organiserande av mobilitet Studentmobilitet (inbegriper all studentmobilitet, såväl studier som praktik) Studentmobilitet, praktik Studentmobilitet, studier Personalmobilitet (såväl för undervisning som för fortbildning) Lärarmobilitet undervisningsuppdrag Personalfortbildning (Staff Training) Universitet och högskolor 4

5 1 HANDBOKENS SYFTE OCH DEFINITIONER 1.1 Handbokens syfte Denna handbok syftar till att förse handläggare för Erasmusprogrammet vid svenska universitet och högskolor med ett gemensamt administrativt ramverk för hur handläggningen av Erasmusprogrammets decentraliserade delar ska hanteras. Handboken innehåller flera förändringar och förtydliganden jämfört med tidigare år. De mest betydande förändringarna är blåmarkerade. De olika procedurerna för hur Erasmusprogrammet ska administreras och handläggas finns beskrivna i handboken. Boken förklarar även hur fördelningarna av medlen görs på Universitets- och högskolerådet (Universitets- och högskolerådet). Denna handbok är en bilaga till avtalet mellan Universitets- och högskolerådet och lärosätet om stipendiemedel för studenter och personal samt medel för organiserande av mobilitet för läsåret Skulle uppgifterna i denna handbok strida mot dem i avtalet så är det avtalets text som gäller. Samtliga bilagor till avtalet publiceras i adressen: Definitioner Legal representative I olika Erasmus-dokument (mobilitet, IP eller EILC) krävs signatur av Legal representative. Detta är lärosätets rektor eller någon som delegerats rätten att signera till. Om rätten att signera har delegerats ska en delegationsordning bifogas. Enda undantaget är när prorektorn signerar, då krävs inte någon delegationsordning, men då ska det tydligt framgå att personen är prorektor. När det gäller sommarledighet kan en officiell lista över vilka som är tf rektorer under vilka veckor räcka för att styrka signaturens legitimitet. Student En person inskriven vid en högre utbildningsanstalt, oavsett studieområde, i syfte att bedriva högre studier som leder till erkänd examen eller annan erkänd eftergymnasial behörighet, till och med doktorsexamen. Mobilitet En tids vistelse (fysiskt boende) i en annan medlemsstat för studier, praktik, annat lärande eller annan undervisning eller därtill kopplad administrativ verksamhet, som på lämpligt sätt stöds genom förberedande kurser eller fortbildningskurser i värdlandets språk eller arbetsspråk. Praktik En tids vistelse vid ett företag eller en organisation i ett annat land som deltar i Erasmus, som på lämpligt sätt stöds genom förberedande kurser eller fortbildningskurser i värdlandets språk eller arbetsspråk och som syftar till att hjälpa enskilda att anpassa sig till kraven på en arbetsmarknad som omfattar hela gemenskapen och att förvärva en bestämd färdighet eller förbättra kunskaperna om den ekonomiska och sociala kulturen i landet i fråga i samband med förvärvande av yrkeserfarenhet. Månad En hel månad är en period från dag X under månad N till dag X-1 under månad N+1. I praktiken gör detta att en tremånadersperiod blir ca 13 veckor beroende på vilka månader som ingår. (T.ex. första månad 15 januari 14 februari, andra månad 15 februari 14 mars, tredje månad 15 mars 14 april. Total tre månader.) Företag Alla företag som är engagerade i ekonomisk verksamhet inom den offentliga eller privata sektorn, oavsett storlek, rättslig ställning eller den ekonomiska sektor inom vilken de är verksamma, inbegripet den sociala ekonomin. Konsortium Definieras som en grupp av högskolor och universitet och möjligen andra organisationer, handelskammare, stiftelser m.fl. som går ihop för att förmedla praktikplatser till högskolestudenter. De flesta konsortier har ingen rättslig ställning utan stöder sig på sina medlemmar. Konsortier verksamma i LLP kan även vara aktiva i andra praktikprogram. 5

6 För administrativa syften definieras normalsammansättningen av ett konsortium på följande vis. Konsortiets koordinator är organisationen som leder konsortiet. Dess rättsliga ställning kan vara en förening, ett lärosäte, en stiftelse, ett företag, etc. Det är koordinatorn som skriver kontrakt med Universitets- och högskolerådet och har det administrativa och ekonomiska ansvaret för alla medlemmar i konsortiet. Koordinatorns primära roll är att ansöka om medel för Erasmuspraktik samt administration och rapportering för motsvarande pengar. Koordinatorn kan också ha en aktiv roll i att knyta kontakter med företag och finna möjligheter till praktik genom information och marknadsföring, etc. Förutom koordinatorn kan konsortiet bestå av två sorters partners: Universitet och högskolor (UoH). Dessa är avsändarna. Varje lärosäte är ansvarigt för kvalitet, innehåll och tillgodoräknande av studenternas praktik. Andra partners. Dessa kan vara i princip vilken organisation som helst som inte är en högskola eller ett universitet såsom föreningar, stiftelser, nätverk, företag m fl. Dessa kan ha olika funktioner. Minst två lärosäten måste ingå i ett konsortium. Varje partner måste underteckna en överenskommelse med konsortiets koordinator vilken specificerar dess roll, ansvar samt administrativa och finansiella arrangemang. Modaliteten av samarbetet skall specificera sådant som mekanismer för förberedelser, kvalitetsförsäkran och erkännande av praktiken. Universitet och högskolor som ämnar ingå i ett konsortium måste ha ett extended EUC för att få skicka studenter på praktik. Erasmus University Charter, EUC EUC är ett certifikat som är undertecknat av kommissionen, vilket markerar de grundläggande principerna i alla Erasmusaktiviteter och som ska respekteras av lärosäten. Detta gör det möjligt för lärosäten att ansöka till Universitets- och högskolerådet om Erasmus decentraliserad finansiering. Ett EUC är även nödvändigt för att söka centraliserade projekt inom Erasmus. Ett extended EUC är nödvändigt för organisering av praktik. Två typer av extended EUC finns: EUCP som endast ger möjlighet att skicka studenter på praktik och EUCX som ger möjlighet att skicka studenter på såväl studier som praktik. När ett lärosäte har fått ett extended EUC som ger det tillgång till medel för praktik kan det välja mellan att: a) ansöka om medel för praktik till Universitets- och högskolerådet som individuellt lärosäte i samma ansökan som för de vanliga student- och lärarmobilitetsstipendierna b) gå genom ett konsortium som ansöker till Universitets- och högskolerådet för medel Det är möjligt för en och samma institution/fakultet att skicka studenter både genom ett konsortium och genom det egna lärosätet. Institutionen/ fakulteten är dock skyldig i sådana fall att kontrollera att det inte sker dubbelfinansiering av samma mobilitetsperiod. Erasmus Placement Certificate Söks av konsortiet och är ett villkor för att kunna förmedla praktikstipendier. Placement Agreement För varje studentpraktik måste ett Placement Agreement undertecknas av studenten och hemlärosätet. Dokumentet ska inkludera faktisk data om partners, plats och längd på praktiken, stipendium, utbetalningsplan, försäkring, villkor för uppsägning, rapportering, etc. Som bilaga till detta kontrakt bifogas ett Training Agreement och ett Quality Commitment som signeras av studenten, hemlärosätet och praktikanordnaren. Training Agreement (motsvarande Learning Agreement) ska inkludera en plan för arbetet som praktikanten kommer att utföra samt kunskapen, kompetensen och färdigheterna som praktikanten kommer att erhållas. Det ska också inkludera korrespondens om studentens studier och examina samt det erkännande som studenten får vid slutförandet av mobilitetsperioden, etc. Quality Commitment är ett dokument som kortfattat beskriver roller och ansvar hos de olika parterna i arrangemanget av studentpraktiken. Universitets- och högskolerådet tillhandahåller kontraktsmallar som innehåller minikraven för dessa dokument. 6

7 Training programme för personalfortbildning (staff training) Training programme för personalfortbildning ska innehålla de övergripande målen med besöket, aktiviteter (om möjligt ett program) och förväntat resultat, d.v.s. vad man förväntar lära sig under besöket. Den som anordnar personalfortbildningen måste godkänna Training programme-dokumentet innan beslutet om mobilitet kan tas på lärosätet. Denna godkännande kan göras via . Detta är samma dokument som tidigare kallades för Work plan. Mobility commitment of the beneficiary institution Dokument som summerar de deltagande lärosätenas åtaganden. Bilaga till kontraktet. Bilateralt avtal All Erasmusmobilitet för studier och undervisningsuppdrag mellan lärosäten ska vara baserad på bilaterala eller multilaterala avtal (inter-institutional agreements) mellan lärosäten som har Erasmus University Charter (EUC). Minimikraven för ett bilateralt avtal finns beskrivna i avtalet mellan Universitets- och högskolerådet och lärosätet (Annex IV). Ett bilateralt avtal kan gälla från bara ett akademiskt år till hela programperioden ut (till sommaren 2014). Det rekommenderas att det inkluderas en klausul om hur avtalet kan avbrytas i förtid. Bilaterala avtalen kan justeras under kontraktsperioden genom tillägg. Dessa tillägg ska vara skriftliga, allra minst i format av ett . Erasmuspraktik och personalfortbildning behöver inte vara baserade på bilaterala avtal. 7

8 2 FÖRDELNING AV STIPENDIEMEDEL FÖR MOBILITET Principerna för fördelning av Erasmusmedel till studenter, personal samt medel för organiserande av mobilitet utgår från de generella riktlinjerna i Programmet för livslångt lärande. 2.1 Fördelning av stipendiemedel för mobilitet till studenter och personal Stipendiemedel till individer är till för att kompensera för de extra kostnader som mobiliteten medför och är inte avsedda att täcka hela kostnaden för utlandsvistelsen. Lärosätena måste respektera beloppsnivåerna som anges i bilaga 1 vid fördelningen av stipendiemedel till deltagande i mobilitetsaktiviteter. Alla deltagande studenter måste få ett stipendium för att räknas som Erasmusstudenter. Det är inte tillåtet att skicka Erasmusstudenter utan stipendium. Tabell 1 och 3 anger maximi- och minimibeloppen för deltagare i studentmobilitet, studier och praktik Tabell 2 anger maximibeloppen för deltagare i lärarmobilitet - undervisningsuppdrag och för personalfortbildning (Staff Training). För deltagare i personalmobilitet (undervisningsuppdrag eller personalfortbildning) är bidraget uppdelat i två delar: schablonersättning och resebidrag. Resebidrag ges för faktiska kostnader upp till 700 euro. Reskostnaderna måste kunna styrkas med hjälp av kvitton/faktura. För mer regler kring reskostnader se bilaga 1. Erasmusmedlen ska gå direkt till Erasmusaktiviteter. Inga schablonavdrag eller OH-kostnader får dras av. 2.2 Ansökningsprocessen Under våren inbjuds de svenska lärosäten som har Erasmus University Charter (EUC) att ansöka om Erasmusmedel för kommande läsår genom att Universitets- och högskolerådet informerar via Universitets- och högskolerådets webbsida, nyhetsbrev och genom ett särskilt e-postmeddelande till lärosätenas centrala Erasmusansvariga. Ansökan sker online. E-postmeddelandet till Erasmusansvariga innehåller en länk till onlineansökan och ett dokument med instruktioner. Sista ansökningsdag inför läsåret 2013/2014 var den 8 mars Ansökningsdatumet för läsåret 2014/2015 meddelas senare men kommer troligen att vara under februari Ansökan signeras av lärosätets rektor och skall vara Universitets- och högskolerådet tillhanda senast sista ansökningsdag (poststämpelns datum gäller). Om en tillfällig rektor signerar ansökan ska det bifogas ett delegeringsbevis el dyl. Särskilt bevis behövs dock inte för en prorektor. 2.3 Universitets- och högskolerådets fördelning av medel och utbetalning Principerna för fördelning av Erasmusmedel till studenter, lärare, annan personal vid lärosätet och inkommande personal från företag samt medel för organiserande av mobilitet (OM) utgår från de generella riktlinjerna i Programmet för livslångt lärande. Fördelningen baseras huvudsakligen på tidigare prestation. För lärosäten som deltar i Erasmus för första gången beräknas stipendiebeloppen på det planerade antalet studenter och lärare/personal i lärosätets ansökan till Universitets- och högskolerådet. Universitets- och högskolerådet upprättar ett kontrakt med varje deltagande lärosäte. Kontraktet ska tecknas för de decentraliserade delarna av Erasmus-programmet. I kontraktet anges vilka summor som tilldelats för: SMS-studentmobilitet, studier SMP-studentmobilitet, praktik STA-lärarmobilitet - undervisningsuppdrag STT-personalfortbildning (Staff Training) OM-medel Fördelning av medel för ett läsår sker i huvudsak i två steg: en första fördelning i början av läsåret och en andra fördelning i slutet av läsåret. Nedan beskrivs de två fördelningsomgångarna. 8

9 2.3.1 Första fördelning och utbetalning av medel När ansökningarna inkommit från lärosätena för kommande läsår gör Universitets- och högskolerådet en första fördelning av stipendiemedlen. Alla avsatta medel för respektive aktivitet fördelas i en första preliminär fördelning. I kontraktet anges antalet utbyten/studentmånader som ligger till grund för uträkningen och ett maximalt belopp som lärosätet beviljas under förutsättning att lärosätet genomför minst det antal utbyten (för studentmobilitet antal månader) som ligger till grund för fördelningen. Första utbetalningen omfattar 80 % av det beviljade maxbeloppet. Utbetalning till lärosätet sker efter det att ett påskrivet avtal inkommit till Universitetsoch högskolerådet. Efter inkommen interimsrapport görs en avstämning om lärosätet har uppnått det antal utbyten som ursprungsfördelningen var baserad på samt om lärosätet har utbetalt minst 70 % av den första utbetalningen (OM ej medräknat) och ett tilläggskontrakt för en andra utbetalning tecknas med samtliga lärosäten. Om lärosätet har genomfört minst det antal utbyten (för studentutbyte antal månader) som ursprungsfördelningen är baserad på utbetalas resterande 20 % av det beviljade maximibeloppet. Det beviljade maximibeloppet kan ökas om lärosätet har genomfört fler utbyten/studentmånader än ursprungsfördelningen var baserad på, om lärosätet har utbetalt extrastipendier till deltagare i EILC, om det finns extramedel att fördela eller om det finns medel att omfördela mellan lärosäten/konsortier. Om lärosätet inte uppnår det antal utbyten (för studentmobilitet månader) som ursprungsfördelningen är baserad på kan den andra utbetalningen reduceras och bli mindre än 20 % av beviljat maximibelopp. Denna avstämning görs för varje aktivitet vilket kan innebära att beloppet för en viss aktivitet reduceras i den andra utbetalningen medan det ökas i en annan. Universitets- och högskolerådet avsätter stipendiemedel till eventuella inkommande ansökningar från lärosätena om extra stipendiemedel för studenter och personal med funktionshinder och EILC-stipendier. Dessa stipendiemedel fördelas i den andra fördelningen efter interimsrapporten. Nedan redogörs hur medlen fördelas till lärosätena. Ett undantag är dock om lärosätet haft en ökning i antalet personer/månader i den senaste interimsrapporteringen. Då beviljas medel enligt det resultatet så att inget lärosäte får medel för färre personer/månader under en ökande trend. Studentmobilitet, studier och praktik Den första fördelningen av medel för studentmobilitet - studier (SMS) baseras på de två tidigare årens studentmobilitet (studentmånader) för varje lärosäte som ses i förhållande till den totala nationella studentmobiliteten. - De avsatta medlen delas med det totala genomsnittliga antalet studentmånader för de två tidigare åren (antalet studentmånader i den senaste slutrapporten + antalet studentmånader i den senaste interimsrapporten delat med två) och man får då fram ett medelbelopp per studentmånad. - Medelbeloppet multipliceras sedan med det genomsnittliga antalet studentmånader för varje lärosäte. - Vid välgrundade förväntningar om mycket stora förändringar i antal från tidigare år kan viss justering göras. Erasmusansvarig bör kontakta Universitets- och högskolerådet om detta är fallet. Den första fördelningen av medel för studentmobilitet - praktik (SMP) beräknas på samma sätt som studentmobilitet studier, d.v.s. den baseras på de två tidigare årens studentmobilitet (studentmånader) för varje lärosäte som ses i förhållande till den totala nationella studentmobiliteten. Då det för vissa lärosäten inte funnits tidigare rapporterade år med praktik innebär det att fördelningen för dessa inte kan baseras på samma långa trend av utbyte som SMS och därmed inte kan bli lika träffsäker när det gäller antalet beviljade stipendier i förhållande till det faktiska antalet stipendier som kommer att efterfrågas. För lärosäten som inte tidigare haft studentmobilitet tilldelas stipendier på grundval av sökt antal stipendier och storlek på lärosätet. Dock får lärosäten som har sökt studentstipendier medel för minst två stipendier. Fördelningen görs utifrån bedömningen att lärosätena måste ges möjligheten att få medel för att skicka två studenter under läsåret. (Observera att lärosätet inte tilldelas ett visst antal stipendier utan en stipendiesumma som lärosätena själva kan fördela inom ramarna för de gällande reglerna. Antalen som anges i kontrakten anger beräkningsgrunden.) Lärarmobilitet undervisningsuppdrag och personalfortbildning (Staff Training) Den första fördelningen av medel för både lärarmobilitet - undervisningsuppdrag och personalfortbildning baseras på de två tidigare läsårens faktiska antal utbyten i förhållande till det totala nationella antalet utbyten. 9

10 De avsatta medlen delas med det genomsnittliga antalet lärarutbyten/personalfortbildningsperioder för de två tidigare åren (antalet personer i den senaste slutrapporten + antalet personer i den senaste interimsrapporten delat med två) och man får då fram ett medelbelopp per utbyteskategori. Medelbeloppet multiplicerar man sedan med det genomsnittliga antalet mobilitetsperioder för varje lärosäte. Vid fördelningen av medel för lärarmobilitet - undervisningsuppdrag och personalfortbildning fördelar Universitets- och högskolerådet två stipendier per lärosäte och aktivitet till de lärosäten som haft ett lägre genomsnitt än två utresande personer under de senaste två läsåren under förutsättning att man har sökt minst två. Fördelningen görs utifrån bedömningen att lärosätena måste ges möjligheten att få medel för att skicka två personer under läsåret (per sökt aktivitet). (Observera att lärosätet inte tilldelas ett visst antal stipendier utan en stipendiesumma som lärosätena själva kan fördela inom ramarna för de gällande reglerna. Antalen som anges i kontrakten anger beräkningsgrunden). Medel för organiserande av mobilitet (OM) Lärosätena själva bestämmer vad de ska använda OM-medlen till så länge kostnaderna är direkt relaterade till Erasmusaktiviteter samt att kommissionens regler för mottagande av medel efterlevs (d.v.s. att kostnaderna går att redovisa, att kostnaderna uppkommit under avtalets löptid o.s.v.). I nedanstående lista finns några (inte alla) möjliga OM-aktiviteter: Förberedelse, kontroll och evaluering av student- och lärarmobilitet Urval av samt förberedelse- eller välkomstaktiviteter och annat stöd till dem som deltar i utbytet Språklig förberedelse av studenter och lärare som deltar i utbytet Produktion och distribution av informationsmaterial angående Erasmusutbytet Besök hos partnerlärosäten angående kontroll eller evaluering av mobilitetsaktiviteter Förberedande besök hos potentiella Erasmuspartners Aktiviteter kopplade till implementeringen av ECTS Aktiviteter kopplade till implementeringen av Diploma Supplement (DS) OM-medlen får dock inte användas för att täcka försäkringskostnader i samband med Erasmusmobilitet. Den första fördelningen av medlen för OM görs utifrån en modell där lärosätet tilldelas ett bidrag per mobilitetsperiod för studenter, lärare och annan personal. Till annan personal räknas både egen personal som reser ut och inresande personal från partnerföretag. Fördelningen av OM-medel baseras på beviljat antal. Varje UoH får ett visst belopp per utresande (samma bidrag för studenter, lärare och övrig personal) enligt en trappstegsmodell. I modellen görs följande gruppering av det totala antalet utresande studenter och lärare och av beloppen. Steg två i trappan är 75 % av grundbeloppet, steg tre i trappan är 50 % av grundbeloppet och steg fyra i trappan är 25 % av grundbeloppet % (grundbeloppet) % av grundbeloppet % av grundbeloppet 401 och uppåt 25 % av grundbeloppet Grundbeloppet för läsåret 2013/2014 är 290 euro. För de första 25 utresande (studenter + lärare/personal) tilldelas lärosätet samma belopp per utresande. Därefter minskas beloppet till lärosätet per utresande gradvis i de följande grupperna. Varje lärosäte garanteras ett minimibelopp på 500 euro per lärosäte om lärosätet haft någon mobilitet under året. Om ett lärosäte inte kommer upp i 500 euro enligt fördelningsmodellen höjs bidraget till 500 euro. Om bidraget enligt fördelningsmodellen uppgår till över 500 euro kommer fördelningen att ske enbart utifrån modellen. Universitets- och högskolerådet tillhandahåller ett Excel-baserat räkneblad som lärosäten kan använda för att under året räkna fram vilken summa OM-medel lärosätet är berättigat till. Under maj/juni skickar Universitets- och högskolerådet det deltagande lärosätet ett avtal gällande första fördelningen av medlen. Efter att Universitets- och högskolerådet mottagit ett underskrivet avtal sker utbetalningen av medlen. 10

11 2.3.2 Andra fördelning och utbetalning av medel Baserat på uppgifter i interimsrapporterna för innevarande läsår tecknas tilläggskontrakt med samtliga lärosäten rörande en eventuell andra utbetalning. Utbetalning till lärosätet sker efter det att ett påskrivet avtal inkommit till Universitets- och högskolerådet. En andra utbetalning kan emellertid endast komma ifråga om lärosätet har utbetalt minst 70 % av den första utbetalningen (OM ej medräknat) från Universitets- och högskolerådet. Om inte beviljat antal mobilitetsperioder (för studentutbyte antal månader) genomförts kan återbetalning komma ifråga efter interimsrapporten. Om inga utbyten rapporteras inom en aktivitet kommer Universitets- och högskolerådet att återkräva redan utbetalade medel inom den aktiviteten. Återbetalade medel omfördelas till andra lärosäten och andra aktiviteter inom Erasmus. Studentmobilitet, studier och praktik Den andra fördelningen beräknas efter inkomna interimsrapporter och tar hänsyn till: prestation under innevarande läsår (antal studentmånader), hittills beviljade belopp per studentmånad (beräknat på den summa som lärosätet tilldelats i första fördelningen), beviljat stipendiebelopp (150 euro/vecka) för det antal EILC-studenter som i anslutning till innevarande läsår har läst en EILC-kurs före normal terminsstart. Lärarmobilitet - undervisningsuppdrag och personalfortbildning Den andra fördelningen beräknas efter inkomna interimsrapporter för innevarande läsår och tar hänsyn till: prestation under innevarande läsår (antal deltagare), belopp per deltagare (beräknat på den summa som lärosätet tilldelats i första fördelningen), Medel för organiserande av mobilitet (OM) Den andra fördelningen baseras på det antal mobilitetsaktiviteter som lärosätena rapporterat i interimsrapporterna. Avstämning sker mellan antalet rapporterade mobilitetsaktiviteter och det antal mobilitetsaktiviteter som första fördelningen baserades på. Andra fördelningen beräknas utifrån en modell där lärosätet tilldelas ett bidrag per utresande person beräknade på den avsatta budgeten. För varje UoH fördelas ett visst belopp per utresande enligt en trappstegsmodell. Beloppet utgör den totala OM-budgeten för lärosätet baserat på faktiskt antal utresande enligt interimsrapporten. Andra fördelningen beräknas utifrån mellanskillnaden mellan det belopp som utbetalats till lärosätet i första fördelningen och det belopp som lärosätet uppnått i modellen efter interimsrapporteringen. Om den totala mellanskillnaden uppgår till ett högre belopp än vad som återstår att fördela från första fördelningen beräknas beloppet för andra fördelningen på lärosätets del av den totala mellanskillnaden. Andelen multipliceras sedan med det belopp som återstår att fördela. De lärosäten som uppnår en mindre summa efter interimsrapporteringen än de fått utbetalt i första fördelningen får ingen andra fördelning. Eventuella återbetalningar av OM-medel sker efter slutrapporteringen i oktober när det slutgiltiga antalet utresande under läsåret är fastställt. I händelse av mycket låg mobilitet i förhållande till beviljat eller ingen mobilitet alls kan OM-medel krävas tillbaka redan efter interimsrapporten. För de första 25 utresande tilldelas lärosätet samma belopp per utresande. Därefter minskas beloppet till lärosätet per utresande gradvis i de följande grupperna. Vid fördelningen får varje lärosäte minst 500 euro. Om ett lärosäte inte kommer upp i 500 euro enligt fördelningsmodellen höjs bidraget till 500 euro. Om bidraget enligt fördelningsmodellen uppgår till över 500 euro kommer fördelningen att ske enbart utifrån modellen. 11

12 3 GENERELLA URVALSPRINCIPER AV STUDENTER OCH PERSONAL Deltagande lärosäten ska upprätta rutiner för urvalet av sökande i enlighet med de generella riktlinjerna samt att de utförs på ett rättvist, transparent och sammanhängande sätt. Urvalet av Erasmusstudenter och lärare/personal ska organiseras på ett sådant sätt att opartiskhet kan garanteras i urvalsprocessen. Urvalskriterierna och prioriteringarna som beskrivs i LLP Programme Guide (handbok) och den årliga utlysningen (Call for proposals) måste respekteras. Dessa dokument kan laddas ner på adressen: Alla krav som relaterar till urvalet av studenter eller lärare/personal ska vara fullständigt transparenta och ska göras tillgängligt för alla parter involverade i urvalsprocessen. Beslut om tilldelning av Erasmusmedel ska dokumenteras och offentliggöras. De deltagande lärosätena ska i fem år spara alla framtagna listor över studenter, lärare och annan personal som ansöker om Erasmus mobilitetsstöd. Listorna kan innehålla resultatet av ansökningarna till Erasmus samt några korta kommentarer på ansökan. Prioritet för behövande studenter och lärare Lärosätena bör vidta åtgärder för att försäkra sig om att adekvat stöd fördelas till de studenter och lärare som behöver dem bäst. Speciell hänsyn bör tas till: - funktionshinder och speciella föreläsningsbehov - social och finansiell situation - faktiska mobilitetskostnader - tillgång till kompletterande finansiering Universitets- och högskolerådet rekommenderar lärosäten som skickar ut Erasmusstudenter tillsammans med sina minderåriga barn att bevilja det maximala tillåtna stipendiebeloppet för att täcka en del av extrakostnaderna. Behöriga länder att resa till Nedanstående länder är behöriga: De 27 EU-länderna 1 EES-länderna Island, Liechtenstein, Norge Kroatien, Schweiz, Turkiet 3.1 Villkor för studentmobilitet, studier och praktik För att få ett stipendium inom ramen för Erasmus, ur de medel som kommissionen ställt till förfogande för detta ändamål, måste studenten uppfylla villkoren i följande avsnitt. Det är inte tillåtet att skicka Erasmusstudenter utan stipendium. Medborgarskap Alla högskolestudenter i Sverige även studenter som enbart är i Sverige för att läsa ett masterprogram får oberoende sitt medborgarskap delta i Erasmus om de uppfyller kraven. När det gäller distansstudenter är dock kravet att studenten är medborgare i något av länderna som deltar i Erasmus eller bor i Sverige. Exempelvis är en kinesisk medborgare i Kina som läser distanskurser vid ett svenskt lärosäte inte behörig att delta i Erasmusmobilitet. Däremot så är både en svensk och en italiensk medborgare som bor i Kina och läser distanskurser i Sverige behöriga åt åka ut på Erasmus från ett svensk lärosäte om de uppfyller de övriga kraven. Erasmusperiod i hemlandet En student vars hemvist är ett annat deltagarland men som för närvarande studerar i Sverige kan tilldelas stipendium för Erasmus-studier eller -praktik i sitt hemland men ansökan bör då ges lägsta prioritet i bedömningen av ansökningar. Med hemvist menas i detta sammanhang landet därifrån studenten flyttade till 1 Inklusive följande regioner: Kanarieöarna, Guadalupe, Franska Guiana, Réunion, Azorerna, Madeira samt länderna i bilaga 3 List of Overseas countries and territories defined by the Council Decision 2001/822/EC 12

13 Sverige strax innan han/hon började sin utbildning. Med hemvist menas inte ett land där studenten har sina etniska rötter om studenten bodde i Sverige redan före studierna. Krav på studier Erasmus-stipendium ska endast beviljas till studenter som är registrerade på motsvarande minst andra året av heltidsstudier på högskolenivå. Detta gäller dock endast Erasmus-studier och ej studenter som gör Erasmuspraktik. För Erasmuspraktik finns inget krav på tidigare studier. Lärosätet kan besluta om striktare regler vad gäller tidigare studier. Dessa striktare regler får dock inte strida mot reglerna kring diskriminering p.g.a. etnicitet, ursprung osv. Både för studie- och praktikperioder inom Erasmus är kravet att studenten ämnar ta ut en examen vid det sändande lärosätet så att tillgodoräknande (eller erkännande via Diploma Supplement) är möjligt. En student som enbart tänker läsa en enstaka kurs vid lärosätet utan att ta ut en examen kvalificerar sig inte för Erasmusmobilitet. Hemlärosäte Erasmus-stipendiaten måste vara registrerad vid ett lärosäte som innehar EUC, för praktik måste lärosätet inneha extended EUC. Försäkring Lärosätena ska se till att studenter som genomför en mobilitetsperiod (studier eller praktik) inom Erasmus ska vara försäkrade. Det är tillåtet att låta studenterna betala för sin försäkring. (Om lärosätet försäkrat studenterna via Kammarkollegiet är det dock inte tillåtet att låta studenterna betala för denna försäkring enligt Kammarkollegiets regler.) Det är inte tillåtet att använda OM-medel för att täcka försäkringskostnader i samband med Erasmusmobilitet. Vidare bör lärosätena försäkra sig om att praktikanordnarna tar tillfredsställande säkerhetshänsyn. Bilateralt avtal All mobilitet för studier och undervisningsuppdrag mellan lärosäten måste baseras på bilaterala avtal mellan de två deltagande lärosätena där bägge lärosätena innehar EUC. Som en bilaga till kontraktet finns ett dokument med minimikrav på bilateralt avtal. Erasmuspraktik och personalfortbildning behöver inte vara baserade på bilaterala avtal. Kontraktsdokument för studentutbyte - studier Lärosätet ska teckna avtal med Erasmusstipendiaterna. Som en bilaga till kontraktet finns ett dokument med minimikrav på studentkontrakt. Learning Agreement Utöver studentkontraktet är ett Learning Agreement där den överenskomna studieplanen framgår obligatoriskt (mall för Learning Agreement finns som bilaga till kontraktet). Innan en student påbörjar en Erasmusperiod för studier ska hans/hennes hemlärosäte försäkra sig om att värdlärosätets kurser är godtagbara som ett led i studentens utbildning och därmed kan tillgodoräknas på ett tillfredsställande sätt. Det skall finnas en fastställd plan för studier under utbytet genom Learning Agreement (LA). LA ska vara en överenskommelse mellan hem- och värdlärosätet samt studenten. LA ska vara påskrivet av studenten, hem- och värdlärosätet innan utbytesperioden inleds. Om det finns behov att ändra LA ska revidering av LA avslutas och formaliseras inom studentens första månad vid värdlärosätet. Om några senare ändringar i LA skulle behöva göras ska ändringarna vara formellt överenskomna mellan alla tre parter och utföras omedelbart. För att snabba upp processen med underskrifter till LA är det tillåtet att använda fax eller inskannade dokument som skickas via . En faxad eller inskannad underskrift gäller i samband med LA. Om studenten använder utbytesperioden för att samla material till och skriva sin uppsats eller förbereda en avhandling så krävs inte nödvändigtvis Learning Agreement för dessa aktiviteter. Det är dock ändå viktigt att det finns en skriftlig överenskommelse med det mottagande lärosätet om utbytesperioden och dess innehåll. Uppsatsen/ avhandlingen kan handledas från och opponeras vid hemlärosätet. Det är dock starkt rekommenderad att studenten även har en handledare vid värdlärosätet. Berättigad studentaktivitet Erasmusstipendium får endast ges för nedanstående aktiviteter utomlands: 13

14 Heltidsstudier vid utländskt lärosäte som innehar EUC på grund- till doktorandnivå, inklusive uppsats- /avhandlingsförberedande aktivitet (exkluderar forskaraktiviteter som inte specifikt ingår som en del i utbildningen), som leder till en erkänd examen vid hemlärosätet i Sverige. Heltidspraktik utomlands vid företag som är behöriga för praktik. En kombination av studier och praktik under förutsättning att praktikperioden handleds av samma värdlärosäte där studenten förlade sina utbytesstudier och att perioderna följer direkt på varandra samt att den kombinerade perioden är mellan 3-12 månader. Eftersom den här kombinerade perioden räknas som Studentmobilitet - studier har studenten i ett annat sammanhang möjlighet att delta i en period av Studentmobilitet - praktik. Studenterna kan få genomföra en utbytesperiod i olika länder under den överenskomna utbytesperioden, dock endast om den är en del av ett joint eller double degree -program eller om studierna sker vid ett lärosäte med campus i olika länder. I båda dessa fall ska vardera studieperiod vara minst tre månader och i direkt anslutning till varandra (semester och terminsuppehåll mellan terminer räknas inte som uppehåll i sammanhanget). En av perioderna får vara kortare en tre månader enbart om det finns en stark akademisk anledning till detta. (I rapporten anges endast ett lärosäte och en sammanslagen period.) När det gäller Erasmuspraktik så ska hela praktikperioden ske hos samma praktikanordnare. Det är dock möjligt att olika delar av praktikperioden sker i olika adresser om praktikanordnaren finns på flera orter (antingen i samma eller i olika länder). Om praktikperioden genomförs på flera orter ska minimiperioden för vistelsen på varje ort vara tre månader och i direkt anslutning till varandra (semester och terminsuppehåll mellan terminer räknas inte som uppehåll i sammanhanget). En av perioderna får vara kortare en tre månader enbart om det finns en stark professionell anledning till detta. (I rapporten anges endast en arbetsgivare och en sammanslagen period.) En andra mobilitetsperiod Det är möjligt att skicka ut samma student inom Erasmus flera gånger, men inte inom samma aktivitet (oavsett vilket land som tilldelat det första stipendiet). En student kan alltså delta en gång i Erasmusutbytesstudier och en gång i Erasmuspraktik. Studenten får dock inte (som under tidigare åren) delta ytterligare en gång i Erasmus om denne deltar i Erasmus Mundus Joint Masters. Har studenten däremot inte deltagit i Erasmusmobilitet tidigare (varken i Sverige eller i något annat land) så går detta fortfarande att kombinera med Erasmus Mundus Joint Masters-period om studenten i fråga inte får samtidigt ett Erasmus Mundus stipendium. (Erasmus Mundus är ett separat EU-program.) Följande regler gäller angående tilldelning av flera olika stipendier: a) Varje student kan endast beviljas ett Erasmusstipendium för en studieperiod utomlands under sin högskoleutbildning b) Dessutom kan varje student beviljas endast ett Erasmusstipendium för praktik utomlands i ett företag eller en organisation c) De stipendier som beviljas enligt a) och b) kan vara i samma eller i två olika studiecykler d) Medlen som det refereras till i a) och b) kan ges i vilken ordning som helst e) Minimi- och maximilängden måste respekteras för varje stipendium Det här innebär att det inte är möjligt för en student att erhålla medel för två perioder av studier. Detsamma gäller för två perioder av praktik. Tidigare Erasmusutbyte under Sokrates och praktikperioder under Leonardo da Vinci under högre utbildning räknas in i det här sammanhanget och diskvalificerar studenten för en ny period inom samma aktivitet. Förlängning av mobilitetsperioden En förlängning av en mobilitetsperiod kan godkännas mellan hemlärosätet och värdlärosätet eller företaget om följande kriterier uppfylls: 1. Förlängningen regleras i avtal och övriga överenskommelse vilka har tecknas innan den ursprungliga perioden har avslutats. 2. Förlängningen kommer direkt efter pågående mobilitetsperiod. Inga uppehåll tillåts (semester och terminsuppehåll mellan terminer räknas inte som studieuppehåll). I de fall studieuppehåll förekommer måste detta kunna motiveras av institutionerna, och godkännas av hemlärosätet och Universitets- och högskolerådet. 14

15 3. Ingen mobilitetsperiod, inklusive förlängning, får sträcka sig längre än till den 30 september efter det akademiska år studierna påbörjats. Terminsavgifter Värdlärosätet får inte begära terminsavgifter från inkommande Erasmusstudenter (dessa avgifter omfattar studieavgifter, registreringsavgifter, examensavgifter samt laboratorie- och biblioteksavgifter). Mindre avgifter kan dock förekomma för kostnader som försäkring, medlemskap i studentkårer och tillgång till olika hjälpmedel, t.ex. kopiatorer och laboratoriematerial, på samma villkor som gäller för övriga studenter. Studenterna kan dock åläggas att även fortsättningsvis betala sin vanliga terminsavgift till hemlärosätet under studieperioden utomlands. Om ett svenskt lärosäte får veta att ett värdlärosäte begär terminsavgifter från de berörda Erasmusstudenterna, ska det svenska lärosätet omgående underrätta Universitets- och högskolerådet för vidare information till kommissionen. Erasmus Student Charter (ESC) I Erasmus Student Charter (ESC) fastslås Erasmusstudenters rättigheter och skyldigheter. ESC distribueras av Universitets- och högskolerådet till lärosätena. Lärosätena skall se till att varje student som åker på ett Erasmusutbyte får ett ESC. Studentutbytets längd Erasmus-stipendium för studier eller praktik får inte ges för studieperioder utomlands kortare än tre månader (en hel termin som är något kortare en tre månader godkänns dock) eller längre än 12 månader. Studieperioden skall genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period. (En mobilitetsperiod kan dock fördelas mellan två lärosäten eller arbetsplatser i samma land eller olika länder om speciella villkor är uppfyllda, se ovan under rubriken Berättigad studentaktivitet ). Minimitid för praktik är 3 månader och maximitiden är 12 månader. Praktiken ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period. Under praktikföretagets eventuella semesterstängning (t.ex. kring jul och nyår) är praktikanten berättigad till Erasmusstipendium men semesterperioden beräknas inte i minimiperioden (som är tre arbetade månader). För studenter som gör praktik inom KY-utbildningar som anordnas av, och där examina kommer att utfärdas av, universitet eller högskolor som innehar extended EUC, är minimitiden 2 månader. Minimitiden kan ev. komma att tillämpas för andra kortare eftergymnasiala yrkesutbildningar på grundläggande nivå som anordnas av universitet eller högskolor som innehar extended EUC. Innan lärosätet tillämpar reglerna för dessa andra utbildningar (ej KY) ska Universitets- och högskolerådet kontaktas för klargörande. Perioden för studentmobilitet inom Erasmus ska räknas baserat på datum som står på dokument utfärdade av värdlärosätet eller praktikanordnaren (t.ex. Letter of Acceptance/Certificate of Attendance eller Training Agreement/praktikintyg). När det gäller avrundningen av mobilitetsperiodens längd så kan lärosätet välja att avrunda samtliga studentmobilitetsperioder till närmaste helmånad eller alternativt till närmaste halvmånad beroende på vilket alternativ är mer passande för lärosätets administrativa verktyg. Om lärosätet väljer att rapportera endast helmånader så får en halvmånad avrundas uppåt till en hel månad. Avrundning uppåt gäller dock inte i samband med minimitiden utan då måste den riktiga mobilitetsperioden vara minst 3 månader lång. En hel månad är en period från dag X under månad N till dag X-1 under månad N+1. I praktiken gör detta att en tremånadersperiod blir ca 13 veckor beroende på vilka månader som ingår. (T.ex. första månad 15 januari 14 februari, andra månad 15 februari 14 mars, tredje månad 15 mars 14 april. Total tre månader.) Avbrott Om studenten inte genomfört hela sin utbytesperiod kan delar av eller hela Erasmusstipendiet krävas tillbaka av lärosätet. Redan utbetalda medel behöver dock inte krävas tillbaka om studenten förhindrats att genomföra de planerade studierna p.g.a. force majeure. Force majeure handlar om oförutsägbara händelser där studenten inte kunnat påverka utgången. Strejk eller finansiella problem räknas inte som force majeure. I fall av generalstrejk eller naturkatastrof kan Universitets- och högskolerådet eller EU-kommissionen besluta om särskilda tillvägagångssätt. I force majeure fall ska lärosätet kontakta Universitets- och högskolerådet för skriftligt godkännande. Studenten ska i så fall inkluderas i slutrapporteringen med förklaring i kommentarrutan. 15

16 Om avbrottet pga force majeure skett innan tre månader av mobilitet hunnit genomföras är det tillåtet för studenten att delta i Erasmusmobilitet inom samma aktivitet (studier eller praktik) ytterligare en gång i ett senare sammanhang. Nya dokument (Learning Agreement/Training Agreement) krävs i så fall för den nya perioden. Den nya perioden rapporteras separat från den första. Om studieavbrottet däremot skett efter tre månaders mobilitetsperiod och studenten inte fått behålla mer i stipendium än vad som tillåts för den genomförda perioden behövs ingen förklaring i kommentarrutan. Om alla stipendiemedel krävts tillbaka ska studenten inte rapporteras alls. Akademiskt erkännande (Academic recognition) Studenter som enbart läser någon eller några enstaka kurser utan syfte att ta ut examen kvalificerar sig inte till Erasmusmobilitet (vare sig för studier eller praktik). Studier Utbytesstudier inom Erasmus ska tillgodoräknas vid hemlärosätet utan onödig fördröjning efter studentens hemkomst. Innan en student påbörjar en Erasmusperiod för studier ska hans/hennes hemlärosäte försäkra sig om att värdlärosätets kurser är godtagbara som ett led i studentens utbildning och därmed kan tillgodoräknas på ett tillfredsställande sätt. Detta sker genom att ett Learning Agreement upprättas. Om studenten genomfört utbytesstudierna på ett tillfredsställande sätt ska värdlärosätet efter avslutad mobilitetsperiod tillhandahålla studenten med ett betygsutdrag på genomförda studier i enlighet med Learning Agreement. Poäng eller tillgodoräknande kan endast komma att vägras om studenten misslyckas med att uppnå de akademiska mål som värdlärosätet sätter upp eller på annat sätt misslyckas med att leva upp till de krav som partnerlärosätet kräver. Praktik Praktikperioden måste erkännas vid hemlärosätet, minst i ett Diploma Supplement eller om detta inte är möjligt i Transcript of Records (Ladok-utdrag eller liknande). Poänggivande akademiskt erkännande är inget krav för Erasmuspraktiken för närvarande men rekommenderas ändå. Användandet av Europass-mobilitetsdokument rekommenderas ( Innan en student påbörjar en Erasmusperiod utomlands ska hans/hennes hemlärosäte (sändande lärosäte) försäkra sig om att praktikperioden kan erkännas vid lärosätet efter hemkomst. Det stipendiegivande lärosätet ska säkerställa praktikens akademiska koppling till de studier studenten bedriver vid lärosätet. Det är därför viktigt att institutionen där studenten är registrerad kontrollerar att praktiken passar in i den examen studenter studerar för. Om studenten genomfört praktikperioden på ett tillfredsställande sätt ska praktikanordnaren efter avslutad mobilitetsperiod tillhandahålla studenten med ett intyg för praktikperioden i enlighet med den överenskomna training agreement. Erkännandet kan endast vägras studenten om han/hon misslyckas med att uppnå de mål som satts för praktikperioden. Företag behöriga för praktik Företaget som står värd måste motsvara definitionen av företag för att vara berättigade att ta emot studenter. Definitionen ges i början av detta dokument. Praktik vid utländska lärosäten Det är möjligt att skicka studenter på Erasmuspraktik, med praktikstipendium, till andra lärosäten men det måste vara tydligt att det gäller praktik och inte studier. Det får inte vara möjligt att misstolka. Följande villkor gäller: - Studenten ska utföra ett arbete under perioden inte studier - Studenten ska vara anställd som praktikant vid värduniversitetet inte inskriven som student. (Är studenten inskriven på kurser vid värduniversitetet är det att betrakta som en studieperiod.) - Om praktikperioden tillgodoräknas ska den tillgodoräknas som praktik inte som vanlig studiekurs. Vid oklara fall kontakta Universitets- och högskolerådet. Organisationer inte berättigade att stå som värd för praktik för utresande studenter från Sverige EU-institutioner och andra EU-organ, se och notera även länkarna på sidan. (De politiska partiernas kanslier vid EU-parlamentet räknas dock inte som en del av EU-parlamentet och är därför berättigade värdar). 16

17 Organisationer som hanterar EU program, t.ex. nationella kontor för LLP som Universitets- och högskolerådet (för att undvika möjliga intressekonflikter och/eller dubbel finansiering). Svenska diplomatiska representationer (ambassader, konsulat eller ständiga representationer). Ifall studenten har en annan nationalitet än svensk tillhör även detta lands representationer på denna lista. (EU:s institutioner och vissa svenska delegationer är dock berättigade att stå som värd för stipendiater som erhåller Sidas resestipendium från Universitets- och högskolerådet.) Kontraktsdokument för studentpraktik Innan en student påbörjar en Erasmusperiod för praktik ska ett Placement Agreement upprättas. Det ska vara undertecknat av alla parter och till det ska bifogas ett Training Agreement och ett Quality Commitment. Se definitioner i inledningen av detta dokument. Som en bilaga till kontraktet finns malldokument för Training Agreement och Quality Commitment samt ett dokument med minimikrav på Placement Agreement. För att snabba upp processen med underskrifter är det tillåtet att använda fax eller inskannade dokument som skickas via . En faxad eller inskannad underskrift gäller i samband med praktik. Dubbelfinansiering Det är inte tillåtet att uppbära fler än ett stipendium från EU eller Universitets- och högskolerådet för en och samma mobilitetsperiod. Exempelvis är det inte tillåtet för en student att ta emot Sidas resestipendium för samma praktikperiod som han/hon får ett Erasmusstipendium. Rapportering Alla studenter som har företagit en Erasmus mobilitetsperiod ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet. Som en bilaga till kontraktet finns dokument med minimikrav på studentrapporter för såväl studier som praktik. 3.2 Villkor för lärarmobilitet - undervisningsuppdrag Stipendier för undervisningsuppdrag kan ges till lärare som är anställda vid ett lärosäte som innehar ett EUC och som åtar sig en undervisningsperiod vid ett lärosäte som också innehar ett EUC. Stipendier för undervisningsuppdrag kan även ges till personer från ett utländskt företag/organisation som åtar sig ett undervisningsuppdrag vid ett svenskt lärosäte som innehar EUC. Dessa stipendier utbetalas av det mottagande lärosätet. Medborgarskap Det finns inga speciella krav på medborgarskap eller uppehållstillstånd. Kontraktsdokument för undervisningsuppdrag Innan varje lärarutbyte ska det upprättas en överenskommelse om uppdraget, t ex genom reseorder eller liknande, vidare ska det skapas ett Teaching programme som godkänns av både sändande och mottagande lärosäte före mobilitetsperioden. Blankett med minimikraven för Teaching programme bifogas som bilaga till kontraktet. För att snabba upp processen med underskrifter är det tillåtet att använda fax eller inskannade dokument som skickas via . En faxad eller inskannad underskrift gäller i samband med undervisningsuppdrag. Bilateralt avtal All mobilitet för studier och undervisningsuppdrag mellan lärosäten måste baseras på ett bilateralt avtal mellan de två deltagande lärosätena där bägge lärosätena innehar EUC. Som en bilaga till kontraktet finns ett dokument med minimikrav på bilateralt avtal. Utlandsvistelsens längd Ett lärarutbyte ska alltid innehålla minst 5 undervisningstimmar. Som undervisning räknas all typ av undervisning av studenter på grund-, avancerad och doktorandnivå, exempelvis föreläsningar, seminarier, individuell handledning, examination mm. Lärarutbyten får inte pågå längre än 6 veckor. Sammanhängande resdagar kan räknas med i lärarutbytets längd i samband med rapportering. Prioritet För att försäkra sig om att så många lärare som möjligt får delta, ska prioritet ges till lärare som inte tidigare har deltagit i Erasmusmobilitet. Prioritet ska även ges till lärarutbyten som utöver undervisning även: 17

18 - försäkrar att den besökande lärarens medverkan ska vara en integrerad del av ett utbildningsprogram på värdlärosätet - leder till utarbetande av nytt undervisningsmaterial - används till att befästa och utöka kontakter och samarbeten mellan avdelningar och fakulteter samt förbereda för framtida samarbetsprojekt Rapportering Alla lärare som har företagit en Erasmus mobilitetsperiod ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet. Minimikraven för rapporten är att den innehåller en kort beskrivning av genomförda aktiviteter, antal undervisningstimmar och uppnådda resultat. Blankett med minimikraven bifogas som bilaga till kontraktet. 3.3 Villkor för personalfortbildning (Staff Training) Inom aktiviteten Staff Training, personalfortbildning, kan lärosätet skicka ut anställda till andra lärosäten eller företag/organisationer för arbetsplatsförlagd personalfortbildning (vanligen arbetsskuggning/ jobb shadowing). Finansiering för personalfortbildning kan även gälla för konferenser, kurser, seminarier eller workshops. Ett exempel är workshops som anordnas av ett nätverk av lärosäten som har EUC. Även i dessa fall ska det enbart handla om fortbildning i egna arbetsuppgifter, ej allmänbildande frågor, och deltagande i dessa workshops, kurser, seminarier och konferenser ska inte svara för majoriteten av lärosätets rapporterade Erasmusfinansierade personalfortbildningsdagar (t.ex. två perioder av workshops på 3 dagar var och en kurs på 4 dagar kan balanseras av en jobbskuggningsperiod på 10 arbetsdagar). Kurserna kan t.ex. handla om kurser som anordnas av EAIE eller om språkkurser i t.ex. engelska för lärare som planerar att undervisa på engelska. Observera att dessa regler kan skilja sig något mellan olika länder. Reglerna i denna handbok gäller enbart personal vid svenska lärosäten. Kontraktsdokument för personalfortbildning Innan varje personalfortbildningsperiod ska det upprättas en överenskommelse, tex genom reseorder eller liknande. Urvalet av deltagare i personalfortbildning sker hos sändande lärosätet baserat på ett fortbildningsprogram, Training programme, som godkänts av både sändande och mottagande part före mobiliteten. Särskild uppmärksamhet ska iakttas vid möjliga jävsituationer i samband med att personal som arbetar med Erasmus söker att själv delta i personalfortbildning. Training programme ska innehålla de övergripande målen med besöket, aktiviteter (om möjligt ett program) och förväntat resultat dvs. vad personen förväntas lära sig under besöket. Blankett med minimikraven för Training programme bifogas som bilaga till kontraktet. För att snabba upp processen med underskrifter är det tillåtet att använda fax eller inskannade dokument som skickas via . En faxad eller inskannad underskrift gäller i samband med personalfortbildning. Bilateralt avtal Erasmus-personalfortbildning behöver inte vara baserad på bilateralt avtal. Prioritet För att försäkra sig om att så många som möjligt får delta, ska prioritet ges till personal som inte tidigare har deltagit i Erasmusmobilitet. Organisationer inte berättigade att stå som värd för en personalforbildningsaktivitet samtliga EU-institutioner, se och notera även länkarna på sidan. (De politiska partiernas kanslier vid EU-parlamentet räknas dock inte som en del av EUparlamentet och är därför berättigade värdar). Organisationer som hanterar EU program, t.ex. nationella kontor som Universitets- och högskolerådet (för att undvika möjliga intressekonflikter och/eller dubbel finansiering) Svenska diplomatiska representationer (ambassader, konsulat och ständiga representationer) Mobilitetsperiodens längd Staff Training kan pågå under minst en vecka (fem arbetsdagar) och maximalt under 6 veckor. Kortare perioder än fem arbetsdagar är dock tillåtna när det handlar om kurser, workshops, konferenser eller seminarier men i dessa sammanhang ska lärosätet ha en förklaring på hur kvaliteten i fortbildningen kan garanteras trots den korta perioden. (En fråga på denna förklaring kan dock inkluderas i ansökningsblanketten som lärosätet använder för fortbildningsansökan). Personalfortbildningsperioden ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period. Sammanhängande resdagar kan räknas med i periodens längd i samband med rapportering. 18

19 Rapportering All personal som har företagit en Erasmus mobilitetsperiod ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet. Minimikraven för rapporten är att den innehåller en kort beskrivning av genomförda aktiviteter och uppnådda resultat. Blankett med minimikraven för rapportering bifogas som bilaga till kontraktet. 19

20 4 KONTRAKTSHANTERING Universitets- och högskolerådet upprättar kontrakt med varje deltagande lärosäte. Kontraktet ska tecknas för de decentraliserade delarna av Erasmus-programmet. I kontraktet anges vilka summor som tilldelats för: SMS - studentmobilitet, studier SMP - studentmobilitet, praktik STA - lärarmobilitet undervisningsuppdrag ( vanligt lärarutbyte + undervisande personal från företag/organisation) STT - personalfortbildning (staff training), (personalfortbildning från UoH till UoH + personalfortbildning från UoH till företag/organisation) OM - medel Kontraktet skrivs under av Sveriges National Agency Director och lärosätets rektor (Legal representative, se 1.2 Definitioner på sidan 5!) eller personer som delegerats rätten att signera. Kontraktsperioden sträcker sig från 1 juni 2013 till 30 september Mobilitet och utbetalningar av Erasmusmedel gällande läsåret 2013/2014 får endast ske under denna period. Lärosätet ska hantera skriftliga handlingar så att studenter, lärare och personal som beviljats Erasmus-medel har blivit tillbörligt informerade om och accepterat de villkor och skyldigheter som ingår i avtalet innan mobilitetsperioden inleds. Alla avtal, intyg, verifikationer och student- och lärarrapporter m.m. inom Erasmus ska sparas av lärosätet i minst 5 år räknat från datumet på avslutningsbrevet från Universitets- och högskolerådet. 4.1 Regler för budgetöverföring Lärosätena kan överföra pengar mellan de olika budgetposterna. Följande överföringar tillåts: Maximalt 100 % av SM-budgeten för studier (SMS) respektive 100 % av SM-budgeten för praktik (SMP) kan överföras till varandra. Maximalt 20 % av STA-budgeten för lärarmobilitet - undervisningsuppdrag respektive 20 % av STTbudgeten för personalfortbildning (staff training) kan överföras till varandra. Maximalt 20 % av den totala ST-budgeten (lärarmobilitet + personalfortbildning) kan överföras till SMbudgeten. Maximalt 100 % av OM-budgeten kan överföras till SM och/eller ST. Inga andra överföringar är tillåtna. Överföringar från STA eller STT får endast göras om lärosätet har haft mobilitet inom den budgetposten man omfördelar från. 4.2 Omfördelning av medel mellan lärosäten Universitets- och högskolerådet kan omfördela medel mellan lärosäten. Alla ytterligare anslag kräver en ändring i kontraktet vilket måste göras före den 30 juni Utbetalning från Universitets- och högskolerådet Tidpunkten för utbetalningarna till lärosäten regleras i kontraktet mellan lärosätet och Universitets- och högskolerådet under IV.1 Pre-financing. Hela den beviljade summan utbetalas till lärosätet och får inte vara föremål för några som helst avdrag för skatter, avgifter, socialförsäkring eller andra sociala avgifter, administrativa-, handläggnings- eller registreringskostnader. 20

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK Annex VI 2011-05-19 ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK studentmobilitet lärarmobilitet personalfortbildning EILC Läsår 2011/2012 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGSLISTA... 4 1 HANDBOKENS SYFTE OCH DEFINITIONER...

Läs mer

ERASMUS+ ADMINISTRATIV HANDBOK. för mobilitet mellan programländer

ERASMUS+ ADMINISTRATIV HANDBOK. för mobilitet mellan programländer Version 2015-06-10 ERASMUS+ ADMINISTRATIV HANDBOK för mobilitet mellan programländer (studentmobilitet och personalmobilitet) Kontraktsperiod 1 juni 2015 31 maj 2017 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK version 2015-03-04 ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK studentmobilitet personalmobilitet Kontraktsperioden 1 juni 2014 31 maj 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRKORTNINGSLISTA... 4 1 HANDBOKENS

Läs mer

Välkomna till Erasmusansvarigmötet TÄNDSTICKSPALATSET 2012

Välkomna till Erasmusansvarigmötet TÄNDSTICKSPALATSET 2012 Välkomna till Erasmusansvarigmötet TÄNDSTICKSPALATSET 2012 Erasmusansvarigmöte, Sthlm, 21 sept 2012 10.00 10.10 Välkommen & information om den nya myndigheten Hans Grönlund, bitr. avdelningschef, Avdelningen

Läs mer

ADMINISTRATIV HANDBOK

ADMINISTRATIV HANDBOK Version 2015-07-01 Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet ADMINISTRATIV HANDBOK för mobilitet mellan programländer och partnerländer Kontraktsperiod 1 juni 2015 31 maj 2017 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2014-11-14 Rebecka Herdevall Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet International Credit Mobility Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger vidare på Erasmus Mundus Action 2 Mobilitet för studenter och personal

Läs mer

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS Välkomna till koordinatorsmöte Tema ERASMUS Välkomnande och inledning 09.05 Erasmusprogrammet Programmets olika delar Förutsättningar för att delta i Erasmus Koordinering av programmet på Stockholms universitet

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2014-09-26 Rebecka Herdevall Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Rebecka Herdevall, International Contact Point Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger vidare på Erasmus Mundus Action 2 Mobilitet för studenter

Läs mer

Regelverk och kontraktshantering

Regelverk och kontraktshantering 2016-09-23 Jari Rusanen, Rebecka Herdevall Regelverk och kontraktshantering inom- och utomeuropeisk mobilitet Kontraktshantering Kontrakt för KA103 och KA107 De olika delarna av kontraktet: Huvuddokument:

Läs mer

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 STIPENDIEAVTAL PERSONAL Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1 Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 Adress: S-791 88 Falun Telefon: 023-778153 E-post: sco@du.se i det

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

Avtal mellan högskolan och personal nr IC SE-ERASMUS-EPS-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01

Avtal mellan högskolan och personal nr IC SE-ERASMUS-EPS-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 STIPENDIEAVTAL PERSONAL Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-5-2000-1-SE-ERASMUS-EPS-1 Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 Adress: S-791 88 Falun Telefon: 023-778153 Fax: 023-7780 90 E-post:

Läs mer

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018 Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018 Gäller fr.o.m. 2016-05-18 1. Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2 Förutsättningar för lärosätet att delta i programmet... 3

Läs mer

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Avsikten med denna praktiska handläggningsordning är att den ska fungera som en riktlinje för internationella koordinatorer på fakultets- och institutionsnivå

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

Riktlinjer. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013

Riktlinjer. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013 Riktlinjer Praktikantprogrammet för yngre personer Ansökningsomgång 2013 Riktlinjer Praktikantprogrammet för yngre personer 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Förutsättningar för organisationer att delta

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Från LiU - Ut i världen! Informationspass för nominerade LiTH-studenter 2013-12-10 Jessica Yeh och Annika Holm, rum 2201 i Origo international@lith.liu.se

Läs mer

ADMINISTRATIV HANDBOK

ADMINISTRATIV HANDBOK Version 2016-05-23 Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet ADMINISTRATIV HANDBOK för mobilitet mellan programländer och partnerländer Kontraktsperiod 1 juni 2016 31 juli 2018 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2015-09-25 Rebecka Herdevall Regelverk och information Grundläggande information Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (ICM) Erasmus+ för högre utbildning Key Action 1 Learning

Läs mer

Ramar och kriterier. Minor Field Studies

Ramar och kriterier. Minor Field Studies Ramar och kriterier Minor Field Studies Ramar och kriterier för Minor Field Studies Minor Field Studies Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som tar i beaktande både utvecklingen av den enskilda

Läs mer

Erasmus Mundus Basinformation

Erasmus Mundus Basinformation 2013-02-12 Erasmus Mundus Basinformation Rebecka Herdevall Vad är Erasmus Mundus? Programmets syfte, struktur etc. Erasmus Mundus EU-finansierat program som inrättades 2004 Europeiska kommissionens utförarorganisation,

Läs mer

Erasmusprogrammet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder

Erasmusprogrammet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder MEMO/12/310 Bryssel den 8 maj 2012 Erasmusprogrammet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder Europeiska kommissionen har idag offentliggjort nya uppgifter om antalet studenter, lärare och annan högskolepersonal

Läs mer

2013-09-26. Erasmusansvarigmötet. Information. Erasmusansvarigmötet

2013-09-26. Erasmusansvarigmötet. Information. Erasmusansvarigmötet 2013-09-26 Erasmusansvarigmötet Information Erasmusansvarigmötet Slutrapportering Läsår 2012/2013 2 Slutrapportering 2012/2013 Senast 15 oktober Poststämpel gäller. 3 Ekonomisk redovisning Signatur av

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT16

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT16 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT16 Måndagen den 16 maj 2016 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Marta Parzonka Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera utbyte

Läs mer

LiU-TurRetur, 26/4 och 10/5 2016

LiU-TurRetur, 26/4 och 10/5 2016 LiU-TurRetur, 26/4 och 10/5 2016 Informationspass för nominerade LiTH-studenter Åsa Karlsson, rum Origo-2203 Annika Holm, rum Origo-2202 och Täppan-6124 (oftast onsdagar) outgoing@lith.liu.se Agenda CSN,

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag

Erasmusmobilitetsbidrag Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2011-12 Uppdaterad den 28.02.2012 Innehållsförteckning Till läsaren... 4 Kontaktinformation... 4 Termer och förkortningar

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2010-11 Uppdaterad den 30.7.2010 Innehållsförteckning Till läsaren... 4 Kontaktinformation... 4 Termer och förkortningar

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16 Måndagen den 14 december 2015 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Marta Parzonka Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera

Läs mer

LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015

LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015 LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015 Kriterier och prioriteringsgrunder vid bedömning av ansökningar inom Linnaeus-Palme

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2008-09 Uppdaterad den 14.8.2008 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Informationsmöte om Erasmus+ gemensamma masterprogram

Universitets- och högskolerådet Informationsmöte om Erasmus+ gemensamma masterprogram Universitets- och högskolerådet Informationsmöte om Erasmus+ gemensamma masterprogram 2014-02-24 Rebecka Herdevall Om myndigheten Bildades 1 januari 2013 Ca 235 medarbetare Huvudkontor i Stockholm och

Läs mer

LiU- Global 5/

LiU- Global 5/ LiU- Global 5/12 2016 Informationspass för nominerade LiTH-studenter Åsa Karlsson, rum Origo-2203 Annika Holm, rum Origo-2202 och Täppan-6124 (oftast onsdagar) outgoing@lith.liu.se Agenda CSN, stipendier

Läs mer

Erasmus. Välkomna till Erasmusansvarigmöte 16 november 2011. Erasmusansvarigmöte 2011-11-16

Erasmus. Välkomna till Erasmusansvarigmöte 16 november 2011. Erasmusansvarigmöte 2011-11-16 Välkomna till Erasmusansvarigmöte 16 november 2011 10.00 10.10 Välkommen Sten Vesterman, avdelningschef, Avd för europeiskt samarbete, Internationella programkontoret 10.10 10.20 Kalendarium för 2011/2012

Läs mer

Lelav Zandi Inför ansökan, Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Lelav Zandi Inför ansökan, Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2016-09-23 Lelav Zandi Inför ansökan, Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Tips och råd inför ansökningsomgången 2017 Erasmus+ International Dimension Kapacitetsuppbyg gnadsprojekt (CBHE) Erasmus+ utomeuropeisk

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2016-05-26 Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Rebecka Herdevall, handläggare UHR Grundläggande information Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (ICM) Erasmus+ översikt Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Uppdaterad 2014-05-19. Regler för etablering av internationella samarbetsavtal

Uppdaterad 2014-05-19. Regler för etablering av internationella samarbetsavtal Uppdaterad 2014-05-19 Regler för etablering av internationella samarbetsavtal Innehåll Inledning 3 Översikt för etablering och avslut av internationella samarbetsavtal 4 Bilateralt universitetsövergripande

Läs mer

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom grundutbildningen

Läs mer

International Office (IO)

International Office (IO) International Office (IO) http://lnu.se/student/studera-utomlands/mobilitetsgruppen Jobbar med utresande utbytesstudenter och inresande utbytesstudenter. Vi på International Office är 5 internationella

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Erasmus + ICM utomeuropeisk mobilitet

Erasmus + ICM utomeuropeisk mobilitet Erasmus + ICM utomeuropeisk mobilitet Erasmus+ ICM Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet, International Credit Mobility, ICM Startade 2015 Öppnade upp Erasmus för världen Alla 28 medlemsländer i EU liksom Norge,

Läs mer

LiU-TurRetur, 1 december 2015

LiU-TurRetur, 1 december 2015 LiU-TurRetur, 1 december 2015 Informationspass för nominerade LiTH-studenter Åsa Karlsson, rum Origo-2203 Annika Holm, rum Origo-2202 och Täppan-6124 (oftast onsdagar) outgoing@lith.liu.se Agenda Vilka

Läs mer

Välkommen till nätverksmöte för utbyteskoordinatorer! 27 september 2016

Välkommen till nätverksmöte för utbyteskoordinatorer! 27 september 2016 Välkommen till nätverksmöte för utbyteskoordinatorer! 27 september 2016 1. Sektionen för internationell mobilitet Maria Högemark & Marta Parzonka Erasmus+ Nyheter Dagens agenda Åsa Landes Registreringen

Läs mer

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/103-1.1 Regeldokument för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-03-01 Inledning 3 1. Prövning av rätten till tillgodoräknande

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2009-10 Uppdaterad den 30.6.2009 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar

Läs mer

Erasmus+ Regelverk 2014-09-26. Jari Rusanen

Erasmus+ Regelverk 2014-09-26. Jari Rusanen Erasmus+ Regelverk 2014-09-26 Jari Rusanen Regelverket Learning Agreements Det är hemlärosätets ansvar att se till att egna studenter har Learning Agreement. Svenska lärosäten ansvarar inte för Learning

Läs mer

Regler för hantering av Adlerbertska stipendier

Regler för hantering av Adlerbertska stipendier V 2016/152 2016-03-17 STIPENDIENÄMNDEN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Regler för hantering av Adlerbertska stipendier Följande stiftelser berörs av reglerna: Adlerbertska Stipendiestiftelsen Adlerbertska Studentbostadsstiftelsen

Läs mer

Utbytesstudier 2013/14

Utbytesstudier 2013/14 Utbytesstudier 2013/14 Del 1 Olika alternativ Nordplus/Nordlys 1-2 terminer i Norden Erasmus 1-2 terminer i Europa Bilaterala avtal Freemover utbildning i hela världen Andra alternativ 3 Nordplus/Nordlys

Läs mer

Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning

Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning 2013-12-04 Anna Angermann Erasmus+ Kontexten Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen

Läs mer

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet 1 (5) BESLUT 2015-12-17 Dnr SU FV-1.1.2-3926-15 Dok nr 1 Jenny Gardbrant Chefsjurist Ledningskansliet Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet Stipendier inom Erasmus, Linnaeus-Palme och NordPlus

Läs mer

Administrativa rutiner avseende anmälnings-

Administrativa rutiner avseende anmälnings- Administrativa rutiner avseende anmälnings- och studieavgifter Beslut: Rektor 2010-11-25 Revidering: 2011-05-27, 2013-01-14, 2014-04-07, 2017-05-15 Dnr: DUC 2010/1930/10 Gäller fr o m: 2017-08-15 Ersätter:

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

Erasmus + ICM utomeuropeisk mobilitet

Erasmus + ICM utomeuropeisk mobilitet Erasmus + ICM utomeuropeisk mobilitet ansökningsomgång 2018 www.su.se/medarbetare/internationalisering/erasmus Erasmus+ ICM Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet, International Credit Mobility, ICM Startade

Läs mer

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn september 2015 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning som har stöd i form av endast tillsyn... 3 En utbildning från start till slut...

Läs mer

Asien-programmet Utbildningssamarbete

Asien-programmet Utbildningssamarbete 1 Asien-programmet Utbildningssamarbete Utlysning 2012 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt viktiga för Finland,

Läs mer

Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå

Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå Dnr: 02580/2008 Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-06-19 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Studentkategorier utlandsstudier...

Läs mer

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2015

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2015 Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2015 by the way... Utlandsstudierna var det svåraste och mest krävande jag någonsin gjort. Men herregud vad jag växt som människa. Lätt det bästa jag

Läs mer

Föreskrifter för beviljande av stipendier

Föreskrifter för beviljande av stipendier BESLUT Dnr 27-2011-419 2012-02-01 Föreskrifter för beviljande av stipendier HÖGSKOLAN I HALMSTAD Tel 035-16 71 00 Besöksadress Kristian IV:s väg 3 stig.perttu@hh.se BOX 823 Fax 035-18 61 92 registrator@hh.se

Läs mer

~rlt !' 1. UTDRAG UR PROTOKOLL fört vid föredragning för rektor 2010-01-28. Ärende

~rlt !' 1. UTDRAG UR PROTOKOLL fört vid föredragning för rektor 2010-01-28. Ärende UTDRAG UR PROTOKOLL fört vid föredragning för rektor 2010-01-28 Ärende 18. Revidering av riktlinjer för stipendier vid Stockholms nniversitet (dnr SU 301-0239-10). Föredragande: Jenny Gardbrant. Ledningskansliet.

Läs mer

avdelningen MIA-träff 2012-05-04

avdelningen MIA-träff 2012-05-04 Nytt från Internationella avdelningen MIA-träff 2012-05-04 Avgiftsstudenter och LADOK mm Villkorligt antagna Två skäl: ej betalat avgift, ej grundläggande behörighet. Studenter som inte dokumenterat att

Läs mer

Anvisningar för bedömning av MFS-stipendieansökningar

Anvisningar för bedömning av MFS-stipendieansökningar Rektor RIKTLINJER 2015-10-06 Dnr HS 2015/769 Anvisningar för bedömning av MFS-stipendieansökningar 1. Bakgrund Dessa anvisningar avser Högskolan i Skövdes (HS) arbete med bedömning av Minor Field Studies-stipendieansökningar.

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT12

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT12 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT12 26 oktober 2011 kl.15.00-17.00, sal B3 Program Hälsa Tillgodoräknande av utbytesstudier Försäkringar Studieekonomi Tips och råd ÖPPEN MOTTAGNING TELEFONRÅDGIVNING

Läs mer

Ramar och kriterier Minor Fields Studies 2017

Ramar och kriterier Minor Fields Studies 2017 Ramar och kriterier Minor Fields Studies 2017 Beskrivning av och syfte med programmet Minor Field Studies (MFS) är en stödform inom det svenska biståndet som administreras av Universitets- och högskolerådet

Läs mer

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015 Handbok för ansökan Minor Field Studies stipendier 2015 Förord Välkommen till Minor Field Studies, programmet för insamling av material i fält för examensarbeten. Syftet med denna handbok är att ge dig

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick

Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick 25/9-2015 Anders Ahlstrand Analys av ansökningar om Erasmus Charter for Higher

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning LiU TurRetur, april och maj 2015 Informationspass #2 för nominerade LiTH-studenter Jessica Yeh, rum Origo-2201 Annika Holm, rum Origo-2201

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Nordplus Högre Utbildning

Nordplus Högre Utbildning 2014-11-14 Katrin Lilliehöök Nordplus Högre Utbildning Möjligheter för utresande studenter Nordplus högre utbildning Studenter kan beviljas bidrag för 1-12 månaders heltidsstudier eller praktik i ett annat

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands Som student vid BTH finns stora möjligheter till att studera vid ett universitet i något annat land som vi har ett utbytesavtal

Läs mer

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Barbro Molander Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Anmälan NN har i anmälan till Högskoleverket anfört bl.a. följande. Han är inskriven

Läs mer

Erasmusprogrammet läsåret 2011-2012: vad siffrorna betyder

Erasmusprogrammet läsåret 2011-2012: vad siffrorna betyder EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 8 juli 2013 Erasmusprogrammet läsåret 2011-2012: vad siffrorna betyder Europeiska kommissionen har idag offentliggjort nya uppgifter 1 om antalet studenter, lärare

Läs mer

Gemensamma utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå - MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

Gemensamma utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå - MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR Gemensamma utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå - MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR Kristina Miolin KRISTINA.MIOLIN@ER.LU.SE Redan de gamla grekerna - De gemensamma utbildningsprogrammen har funnits

Läs mer

Stöd för mobilitet utan hinder. för ERASMUS+ högre utbildning

Stöd för mobilitet utan hinder. för ERASMUS+ högre utbildning Stöd för mobilitet utan hinder för ERASMUS+ högre utbildning ANSÖKAN OM TILLÄGGSSTÖD FÖR Erasmus+ mobilitetsperiod ÅT UTRESANDE STUDERANDE ELLER HÖGSKOLEPERSONAL MED SPECIALBEHOV I Erasmus+ program kan

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott. Hans Grönlund

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott. Hans Grönlund Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014 05 20 Hans Grönlund Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010.

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning LiU TurRetur Informationspass för HU-studenter som ska studera utomlands 2014-12-10 international@huk.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Kerstin

Läs mer

TILLGODORÄKNANDEORDNING för Högskolan i Halmstad

TILLGODORÄKNANDEORDNING för Högskolan i Halmstad TILLGODORÄKNANDEORDNING för Högskolan i Halmstad Fastställd i utbildningsnämnden 2005-04-12 Gäller från 2005-05-01 Dnr 561-2003-58 1 Tillgodoräknandeordning för Högskolan i Halmstad Fastställd i utbildningsnämnden

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15

HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15 Handläggningsordning för internationella avtal Ärendet Högskolan Dalarna har ett stort antal internationella avtal som reglerar student- och

Läs mer

LATHUND FÖR UTBYTESSTUDIER MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET

LATHUND FÖR UTBYTESSTUDIER MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET LATHUND FÖR UTBYTESSTUDIER MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET Internationella avdelningen KARIN FRYDENLUND Internationell chef E-post: Karin.Frydenlund@med.lu.se Telefon: 046-222 31 80 TERESA SVARVELL

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Erasmus+ yrkesutbildning

Erasmus+ yrkesutbildning 2016-11-15 Henrik WIlhelmsson Erasmus+ yrkesutbildning Erasmus+ Sammanhanget EU28 Island, Liechtenstein, Makedonien, Norge, Turkiet Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi av medlemsländerna och EU-kommissionen

Läs mer

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn april 2016 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning som har stöd i form av endast tillsyn... 3 En utbildning från start till slut...

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Agenda Partneruniversitet Behörighet Intresseanmälan & Urval Eramuspraktik 2016-11-30 Pengar 3 Utgifter: Vad

Läs mer

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Uppsala universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Anmälan NN har i en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) riktat

Läs mer

TILLGODORÄKNING AV UTLANDSSTUDIER INOM RAMEN

TILLGODORÄKNING AV UTLANDSSTUDIER INOM RAMEN TILLGODORÄKNING AV UTLANDSSTUDIER INOM RAMEN FÖR AVTAL Gäller endast vid utbytesstudier vid partneruniversitet! Du som studerar som utbytesstudent ska alltid kunna använda de kurser du läst under utbytet

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av MFS-stipendieansökningar

Riktlinjer för bedömning av MFS-stipendieansökningar Rektor BESLUT 2015-10-06 Dnr HS 2015/769 Riktlinjer för bedömning av MFS-stipendieansökningar Härmed revideras Riktlinjer för bedömning av MFS-stipendieansökningar vid Högskolan i Skövde. De reviderade

Läs mer

Riktlinjer för hantering av stipendier för avgiftsskyldiga studenter

Riktlinjer för hantering av stipendier för avgiftsskyldiga studenter Rektor BESLUT 2014-06-17 Dnr HS 2014/433 Riktlinjer för hantering av stipendier för avgiftsskyldiga studenter Härmed fastställs Riktlinjer för hantering av stipendier för avgiftsskyldiga studenter. Riktlinjerna

Läs mer

Comenius assistenter Svenska utresande assistenter

Comenius assistenter Svenska utresande assistenter Comenius assistenter Svenska utresande assistenter 2013-08-30 Sara Lindholm Dagens program 10.15 Allmän information arbetsplan, ekonomi, rapportering 10.45 Att vara assistent om kulturmöten och att leva

Läs mer

Riktlinjer för KTH:s deltagande i samarbeten för gemensam examen på grund- och avancerad nivå

Riktlinjer för KTH:s deltagande i samarbeten för gemensam examen på grund- och avancerad nivå Dnr: V-2013-0301 Bilaga 2 Riktlinjer för KTH:s deltagande i samarbeten för gemensam examen på grund- och avancerad nivå KTH kan under vissa förutsättningar ingå i utbildningssamarbeten med syfte att examen

Läs mer

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth UKÄ skulle särskilt kartlägga storlek på studieavgifterna, vad

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14 Tisdagen den 13 maj 2014 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Elin Wiljergård Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera utbyte

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer