Erasmusprogrammet läsåret : vad siffrorna betyder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erasmusprogrammet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder"

Transkript

1 MEMO/12/310 Bryssel den 8 maj 2012 Erasmusprogrammet läsåret : vad siffrorna betyder Europeiska kommissionen har idag offentliggjort nya uppgifter om antalet studenter, lärare och annan högskolepersonal som utnyttjade Erasmusprogrammet under läsåret (IP/12/454) europeiska studenter och anställda vid högskolor fick Erasmusbidrag till studier, praktik, undervisning eller fortbildning utomlands. Erasmus ger högskolestudenter möjligheten att tillbringa mellan tre och tolv månader i ett annat europeiskt land, antingen för att studera eller praktisera vid ett företag eller en annan organisation. Alla studenter som är inskrivna vid en medverkande högskola i ett av de 33 Erasmusländerna får delta (EU:s medlemsstater, Kroatien, Island, Liechtenstein, Norge och Turkiet, samt Schweiz från och med läsåret ). Studenter som deltar i kortare yrkesinriktade högskoleutbildningar kan också få stöd ur programmet. Nytt rekord: över Erasmusstudenter Sedan programmet startades har antalet studenter som fått Erasmusbidrag ständigt ökat. Under läsåret var antalet för första gången över och de studenter som begav sig utomlands för studier eller praktik läsåret utgör ett nytt rekord och en ökning med 8,5 % jämfört med föregående år (motsvarande ökning i förhållande till föregående år var 7,4 % under läsåret ). Diagram 1: Antal Erasmusstudenter per år läsåren till MEMO-12-XXX

2 Diagram 2: Erasmus studentrörlighet relativa förändringar i antalet studenter per utsändande land mellan läsåren och Av diagram 2 framgår att antalet Erasmusstudenter ökade i nästan alla länder. Den största ökningen av utresande studenter noterades i Kroatien (132%), följt av Liechtenstein (52%) och Cypern (22%). I 19 länder var ökningen större än genomsnittet på 8,5 %. I ett land, nämligen Luxemburg, minskade antalet Erasmusstudenter (en nedgång med 5,8 %). Luxemburg är fortfarande dock det land som skickar ut flest studenter utomlands i förhållande till antalet studenter i landet. På toppen i Erasmus Spanien skickade ut flest studenter för både studier och praktik (36 183), därefter kommer Frankrike (31 747) och Tyskland (30 274). Spanien var också det mest populära värdlandet med inresande studenter, följt av Frankrike (27 721) och sedan Tyskland (24 734). Förenande kungariket (Storbritannien och Nordirland) tog emot dubbelt så många studenter (24 474) som det skickade ut (12 833). Flertalet länder skickade ut fler studenter än de tog emot. Bästa jämvikten mellan in- och utresande studenter fanns i Slovenien, därefter Österrike, Nederländerna och Luxemburg högskolor skickade ut utbytesstudenter, vilket var en ökning med 6,6 % jämfört med de föregående läsåret. 2

3 Diagram 3: Erasmus studentrörlighet genomsnittlig nivå på EUbidrag (i månaden) Det genomsnittliga EU-bidraget sjönk från 254 euro i månaden under läsåret till 250 euro under Detta gjorde det möjligt för fler studenter att få bidrag jämfört med föregående år. Av diagrammet ovan framgår det månatliga genomsnittet för utresande studenter från dessa länder. Kommissionen fastställer ett maximalt belopp för bidrag i varje land. Den exakta nivån fastställs av det nationella programkontoret och högskolorna som förvaltar programmet. Under läsåret fick 254 studenter med särskilda behov (funktionshindrade) ytterligare medel för att delta i Erasmusutbyten, jämför med 257 studenter under läsåret En ökning med 7,2 % för Erasmusstudier Erasmus erbjuder studenter möjligheten att under tre till tolv månader läsa en del av utbildningen vid en utländsk högskola. Av Erasmusstudenter begav sig utomlands för att studera, vilket var en ökning med 7,2 % jämfört med läsåret Antalet utresande för studier minskade i tre länder, nämligen Luxemburg, Ungern och Polen, medan sexton länder såg en ökning över genomsnittet. I relativa tal skedde den största ökningen i förhållande till läsåret i Kroatien (96,6 %), därefter i Liechtenstein (84,2 %) och Cypern (25,1 %). Spanien skickade ut flest studenter för studier (31 427), därefter Frankrike (25 789) och Tyskland (25 178). Spanien stod kvar som det mest populära målet för utlandsstudier och tog emot Erasmusstudenter (en ökning med 4,3 %), följt av Frankrike (23 173, en ökning med 5,2%) och Tyskland (19 120, en ökning med 6,6 %). I genomsnitt studerade studenterna utomlands i drygt 6,4 månader och det genomsnittliga stipendiet var på 226 euro (jämfört med 230 euro föregående år). Samhällsvetenskap, ekonomi och juridik var de mest populära ämnena bland Erasmusstudenter (34,7 %), därefter humaniora och konst (31,5 %) och ingenjörsutbildning samt utbildning för tillverknings- och byggnadsindustrin (12,6 %). 3

4 En ökning med 15 % för Erasmuspraktik Sedan 2007 har Erasmus erbjudit studenter möjligheten att skaffa sig arbetserfarenhet genom utlandspraktik vid företag eller andra organisationer. Under läsåret valde en Erasmusstudent av sex, det vill säga av denna möjlighet, vilket utgjorde en ökning med 15,1% jämfört med det föregående året. Praktiken varade i genomsnitt 4,3 månader och studenterna fick i genomsnitt ett EU-bidrag på 366 euro i månaden (en nedgång från 386 euro under läsåret ). Som under de senaste åren var Frankrike det land som skickade ut flest studenter på Erasmuspraktik (5 958, med en andel på 14,6 %), följt av Tyskland (5 096, andel på 12,5 %) och Spanien (4 756, andel på 11,6 %). Förenade kungariket var det mest populära målet för Erasmuspraktik och tog emot studenter (andel på 17 % ), följt av Spanien (6 852, andel på 16,7% ) och Tyskland (5 614, andel på 13,7 %). För att stödja praktik utomlands kan en högskola inrätta ett konsortium för praktikplacering. I konsortierna ingår högskolor och andra organisationer som företag eller föreningar. Under läsåret bildades 74 praktikkonsortier i 13 länder. Praktikkonsortierna hittade praktikplatser för mer än 14 % av de studenter som ville genomgå praktik. Den största gruppen Erasmuspraktikanter hade en bakgrund i samhällsvetenskap, ekonomi eller juridik (26,6 %), före humaniora och konst (17,1 %) som hade haft den största andelen under det föregående läsåret. Därefter kom lantbruks- och veterinärstudier (15,4 %) där antalet hade ökat åtta gånger jämfört med föregående läsår. Hur många studenter på kandidat- och mastersnivå finns det i de länder som deltar i Erasmus? Hur många av dem läste en del eller hela sin utbildning utomlands under läsåret ? Av en sammanlagd studentpopulation på över 22,5 miljoner i de 32 deltagande länderna fick cirka 1 % Erasmusbidrag under läsåret 2010/ Om man antar att högskolestudier varar i genomsnitt fyra till fem år (kandidat- och mastersstudier) kan man uppskatta att cirka 4,5 % av alla europeiska studenter får Erasmusbidrag under sina studier. Av dessa är 67 % på kandidatnivå, 28 % på mastersnivå, 1 % på doktorandnivå och 4 % läser korta utbildningar. Cirka 10 % av alla studenter har tillbringat eller tillbringar en del eller hela sin utbildning utomlands med stöd ur Erasmus eller andra offentliga eller privata medel. Ministrarna för högre utbildning antog vid sitt möte i Bukarest (Rumänien) den april 2012 (IP/12/394) Bolognastrategin för rörlighet, i vilken det anges att senast 2020 ska 20 % av dem som utexamineras från högre utbildning i Europa ha studerat en del av tiden utomlands, enligt det europeiska målet för rörlighet i den högre utbildningen som sattes upp i november År 2010 var den sammanlagda populationen i EU:s 27 medlemsstater cirka 18,5 miljoner studenter. 4

5 Erasmus intensiva språkkurser (EILC) Erasmus erbjuder specialiserade kurser i de språk som används och lärs ut i mindre utsträckning i EU, för att förbereda studenter för studier eller praktik utomlands. Kurserna anordnas i de länder där språken används officiellt. Sådana kurser erbjuds inte för de språk som lärs ut i störst utsträckning som engelska, franska, tyska och spanska (kastilianska). Antalet språkkurser som får stöd ur Erasmus har ökat avsevärt sedan de startades. Cirka 392 kurser (en ökning från 361 det föregående året, det vill säga med 8,6 %) anordnades under läsåret i 24 länder för sammanlagt Erasmusstudenter ( en ökning med 9 %). De mest populära målen för att läsa språk var Italien, Belgien (flamländska språkgemenskapen) och Portugal. Den högsta andelen inresande studenter som deltog i språkkurser fanns i Slovenien, där 18,9 % av alla inresande Erasmusstudenter deltog, därefter kom Island (13,9 %) och Estland (12,7 %). Rörlighet inom Erasmus för anställda (undervisning och fortbildning) Erasmus ger också högskolelärare och anställda vid privata företag möjlighet att åka och undervisa utomlands, från en dag till sex veckor. Högskoleanställda, både lärare och andra, kan också få fortbildning utomlands under en tid på mellan fem dagar och sex veckor. Under läsåret fick utbyten av lärare och annan högskolepersonal stöd ur Erasmus för att undervisa eller genomgå fortbildning utomlands. Detta utgör en årlig ökning på 13,3 %, vilket är en avsevärt större ökning än under föregående år (3,8 %). De främsta utsändande länderna var Polen (5 210), därefter Spanien (4 506) och Tyskland (3 674). Det främsta målet för personalutbyte var Spanien (4 304), följt av Tyskland (4 195) och Italien (3 703). Utresande och inresande personalutbyten har för det mesta bättre jämvikt än studentutbyten. Av den personal som deltog i Erasmus under läsåret var 51,2 % män. 13 personer med särskilda behov fick ytterligare finansiering för att delta i Erasmusutbyten (jämfört med fem det föregående året). Den genomsnittliga längden på sådan rörlighet var 5,7 dagar och det genomsnittliga bidraget som lades till den ordinarie lönen var 662 euro (en nedgång från 672 euro under läsåret ). Sammanlagt högskolor deltog i rörlighet för anställda, vilket var en ökning med 4,6 % jämfört med det föregående året. Avsevärd ökning av undervisningsuppdrag Antalet lärare som får bidrag till undervisningsuppdrag via Erasmus har ständigt ökat, och sedan möjligheter infördes läsåret har över personalutbyten finansierats. Av de personalutbyten som fick bidrag läsåret var undervisningsuppdrag (en ökning med 8,9 % jämfört med det föregående året). 355 undervisningsuppdrag utfördes av företagspersonal som bjöds in för att undervisa vid högskolor i andra länder i Europa (en ökning med 37 % jämfört med det föregående året). 5

6 Det land som skickade ut flest lärare var Polen med undervisningsuppdrag, följt av Spanien (3 272) och Tyskland (3 006). Som under tidigare år var de mest populära resmålen för undervisningsuppdrag Tyskland (3 059), Spanien (3 017) och Italien (2 859). De lärare som oftast reste ut undervisade inom följande ämnesområden: humaniora och konst (30,5 %); samhällsvetenskap, ekonomi och juridik (22,6 %); ingenjörsutbildning samt utbildning för tillverknings- och byggnadsindustrin (13,7 %). Lärarna tillbringade i genomsnitt 5,6 dagar utomlands på undervisningsuppdrag. Man har noterat en liten men konstant nedgång sedan läsåret , när genomsnittet var 6,9 dagar. Det genomsnittliga bidraget per undervisningsuppdrag, som läggs till den ordinarie lönen, var 645 euro, vilket utgör en liten minskning jämfört med det föregående året (654 euro). Fortbildning för anställda ökar fortfarande i popularitet Sedan bidrag till fortbildning för anställda infördes 2007 har detta blivit alltmer populärt. Av de personalutbyten som fick bidrag läsåret ägnades åt fortbildning (en ökning med 28 % jämfört med det föregående året). Dessa utbyten kan både lärare och annan personal delta i, inbegripet administrativ personal och stödtjänster högskoleanställda fick fortbildning vid företag utomlands under läsåret (en ökning med 48,6 % jämfört med det föregående året). Polen skickade ut flest anställda för fortbildning (1 834), följt av Spanien (1 234) och Finland (782). Spanien var det mest populära resmålet (1 287), därefter Tyskland (1 136) och Förenade kungariket (1 121). Fortbildningen för anställda varar i genomsnitt 6,2 dagar. Fler kvinnliga än manliga anställda deltog i fortbildning (68 %), medan bara 42,1 % kvinnor antog sig undervisningsuppdrag. Intensivkurserna inom Erasmus blir allt fler Erasmus erbjuder lärare och studenter möjligheten att träffas på temakurser som varar mellan tio dagar och sex veckor. EU finansierar anordnandet av dessa intensivkurser, vilket inbegriper deltagarnas utgifter för resor, kost och logi. De länder som anordnade flest sådana kurser var Italien med 51 kurser (12,6 % av det sammanlagda antalet), följt av Tyskland (38) och Frankrike (32). De mest populära ämnesområden var samhällsvetenskap, ekonomi och juridik (26 %); naturvetenskap, ingenjörsutbildning samt utbildning för tillverknings- och byggnadsindustrin (18 %). Kurser i matematik och datautbildning samt humaniora och konst utgjorde en andel på 15 % var. Den genomsnittliga längden på kurserna var drygt tolv dagar. 404 intensivkurser inom Erasmus anordnades under läsåret (en ökning jämfört med 384 det föregående året) studenter (såväl inhemska som utländska, en ökning med 10,7 %) och lärare deltog (en ökning med 14,4 %). Projekt för högskolesamarbete inom Erasmus Erasmusprogrammet främjar också moderniseringen av Europas högre utbildning genom att finansiera gemensamma projekt. Dessa projekt varar upp till tre år och syftar till att uppmuntra till politiska reformer via transnationellt samarbete mellan högskolor och andra intressenter. Man ansöker varje kalenderår och cirka 20 miljoner euro beviljas varje år till dessa projekt. 6

7 Många av de projekt som fått bidrag ur denna del av Erasmus-programmet har lett till viktiga förändringar inom utbildningspolitiken. Till exempel var det europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter (ECTS) ursprungligen ett Erasmusprojekt innan det blev ett viktigt verktyg för att främja rörlighet, och det används nu i hela Europa. I ECTS tilldelas varje avsnitt av en utbildning ett visst antal poäng med ledning av studenternas arbete för att uppnå specifika lärresultat. Detta gör det enklare för studenter att samla meriter från olika utbildningar och förenklat erkännandet av utlandsstudier. Antalet ansökningar för projekt för högskolesamarbete har ökat för varje år. År 2011 lämnades 197 ansökningar in (en ökning jämfört med 194 år 2010). Av dessa fick 69 bidrag, vilket utgör i genomsnitt 35 % framgångsrika ansökningar. Förenade kungariket lämnade in det flesta antalet ansökningar (29), följt av Finland och Belgien (båda 21), Italien (18) och Spanien (16). Förenade kungariket var också mest framgångsrikt när det gäller godkända ansökningar, med 17 antagna projekt. Hur mycket ger EU ut på Erasmusprogrammet? Under den nuvarande budgetperioden ( ) har EU avsatt 3,1 miljarder euro till Erasmusprogrammet. Under läsåret var den sammanlagda budgeten cirka 460 miljoner euro, varav 435 miljoner euro var avsatta till stöd till rörlighet. Den största delen av Erasmusbudgeten förvaltas av nationella kontor i deltagande länder. Nästan 90 % av Erasmusbudgeten investeras i rörlighet för studenter och anställda. Erasmus stöder också multilaterala projekt och nätverk, med cirka 4 % av budgeten. Dessa förvaltas centralt av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA) i Bryssel. 7

8 I tabellen nedan anges de totala beloppen som används till rörlighet inom Erasmus varje år. Tabell 1: Decentraliserade Erasmusmedel som tilldelats nationella programkontor År Årlig Erasmusbudget avsatt till rörlighet för studenter och anställda, i miljoner euro Förändring i förhållande till föregående år , ,84 106,46% ,88 22,50% ,86 33,39% ,88 43,37% ,88 7,95% ,78 7,22% ,46 0,93% ,3 1,14% ,00-5,79% ,27 43,24% ,27 0,00% ,79 11,49% ,19 3,94% ,9 4,91% ,53 16,92% ,00 17,87% ,96 19,62% ,75 22,29% ,25 51,48% ,36 11,85% ,25-0,27% ,03 4,76% ,64 7,96% ,22 2,25% 2013(*) 489,82 2,00% (*) uppskattning Hur fördelas Erasmusmedlen på nationell nivå? Den sammanlagda Erasmusbudgeten som är avsedd för rörlighet för studenter och anställda fördelas mellan olika länder med ledning av följande faktorer: Population: antal studenter, utexaminerade och högskolelärare (nivå 5-6 i International standard classification of education, Isced). Det är Eurostat som tillhandahåller uppgifterna. Levnadskostnader och avstånd mellan huvudstäder: de används som korrigeringskoefficienter och tillämpas på populationsfaktorn. Indikator för tidigare resultat: den beräknas med ledning av antalet utresande anställda och studenter under tidigare år (med användning av senaste tillgängliga uppgifter). 8

9 Hur fastställs det månatliga EU-stipendiet? Erasmusbidragen är avsedda att täcka en del av de extra kostnaderna i samband med boende utomlands och resor. Erasmusstudenter betalar inte studieavgifter vid den utländska värdhögskolan. I varje land beviljar nationella programkontor de medel de förfogar över till högskolorna. Ett programkontor kan bestämma att färre studenter får högre stipendier (detta sker till exempel i Bulgarien, Cypern och Turkiet) eller att man ger lägre stipendier till fler studenter (så är det till exempel i Frankrike och Italien). Programkontoret måste dock hålla sig till det maximala belopp som Europeiska kommissionen fastställt för varje värdland (se handledningen för programmet för livslångt lärande ). Programkontoret beviljar medel till de ansökande högskolorna med ledning av sådana faktorer som belopp det ansöks om eller tidigare resultat. Högskolan kan sedan bestämma det exakta månadsbeloppet som betalas till studenterna (och vecko- eller dagtraktamente till anställda) inom en skala som fastställs av programkontoret, vilken skiljer sig länderna emellan. Månadsbeloppet beror på värdland och slag av rörlighet. Till exempel har det funnits en tendens att ge högre bidrag till praktik än till studier utomlands. EU:s Erasmusbidrag kan kompletteras med medel ur nationell, regionala eller lokala finansieringskällor. Programkontoren får höja det månatliga stipendiebeloppet för studenter med mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund. Under läsåret var det genomsnittliga EU-bidraget till studentrörlighet från 133 euro i månaden (Spanien) till 653 euro (Cypern). I genomsnitt låg månadsbeloppet på 250 euro. Hur kan studenter och anställda söka Erasmusbidrag? Erasmusprogrammet är öppet för alla studenter som läser vid högskolor anslutna till Erasmus högskolestadga i 33 deltagande länder (EU:s 27 medlemsstater, Island, Liechtenstein, Norge, Turkiet, Kroatien samt Schweiz från och med läsåret ). De flesta högskolorna i Europa, över 4 000, har undertecknat Erasmus högskolestadga. Första steget i ansökningen om ett Erasmusbidrag för en studieperiod eller praktik är att ta kontakt med kontoret för internationella relationer vid sin egen högskola och fylla i studieavtal for Erasmusstudier eller ett praktikavtal för Erasmuspraktik innan rörlighetsperioden börjar. Dessa avtal, där man fastställer det program som studenten ska följa under sin studieperiod eller praktik, måste godkännas och undertecknas av hemmahögskolan, värdhögskolan och studenten själv. Detta både underlättar och garanterar hemmahögskolans fullständiga erkännande av det arbete som på ett tillfredsställande sätt fullgjorts under Erasmusperioden. Erasmusstudier: de som vill läsa en del av sin utbildning utomlands måste vara åtminstone inne på sitt andra högskoleår. Erasmuspraktik: studenter kan delta i praktik från och med det första högskoleåret. Utlandsvistelsernas längd, både för studier och för praktik, kan vara på mellan tre och tolv månader var, eller sammanlagt högst 24 månader. För studenter som läser korta yrkesinriktade utbildningar är den kortaste utlandspraktiken två månader. 9

10 Erasmus för anställda: Lärare måste lämna in ett undervisningsprogram till hemmahögskolan eller hemmaföretaget som värdhögskolan har godkänt. Anställda som vill söka Erasmusbidrag för fortbildning måste får sitt fortbildningsprogram godkänt av hemmahögskolan samt värdhögskolan eller värdföretaget. Hur kan en högskola få delta i Erasmusprogrammet? Ett universitet eller annan högskola måste förbinda sig till att följa ett antal principer och andra skyldigheter som anges i Erasmus högskolestadga innan den får delta i rörlighets- eller samarbetsprojekten inom Erasmus. Tyngdpunkten ligger på att säkerställa hög kvalitet. Värdhögskolan får inte ta ut studieavgifter från inkommande Erasmusstudenter, och studenterna som återvänder till sin hemmahögskola måste automatiskt få fullt erkännande för fullgjorda kurser eller praktik. Vad är Erasmus Mundus? Erasmus Mundus-programmet är ett internationellt systerprogram till Erasmus, fastän det är oberoende från det vanliga programmet. Sedan det startades 2004 har över studenter från andra delar av världen fått Erasmus Mundusstipendier för att läsa vid högskolor i Europa. Med en budget på över 220 miljoner euro per år (2011) syftar Erasmus Mundus till att stödja hög akademisk kvalitet, främja samarbete med länder utanför EU och göra högre utbildning i Europa attraktivare. Erasmus Mundus erbjuder ekonomiskt stöd till högskolor och stipendier för enskilda som deltar i - europeiska gemensamma masters- och doktorsexamina (inbegripet stipendier), - partnerskap med högskolor utanför Europa och stipendier till studenter och högskolelärare, samt - projekt för att främja europeisk högskoleutbildning världen över. Det internationella inslaget i Europas utbildningsprogram kommer att införlivas i det framtida programmet Erasmus för alla (IP/11/1398). Varför heter programmet Erasmus? Erasmus-programmet är uppkallat efter filosofen, teologen och humanisten Desiderius Erasmus av Rotterdam ( ). Erasmus levde under reformationstiden och är berömd för sitt motstånd mot dogmatism. Erasmus bodde och verkade i flera delar av Europa där han sökte den kunskap, erfarenhet och insikt som kontakter med andra länder kunde ge. Akronymen Erasmus kan också läsas ut som EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students. Mer information: Se även: Erasmus sätter nytt rekord: studentutbytena ökar med 8,5 % (IP/12/454) Mer om Erasmusprogrammet Erasmus: fakta och siffror [broschyr] Erasmus statistik 10

Erasmusprogrammet läsåret 2011-2012: vad siffrorna betyder

Erasmusprogrammet läsåret 2011-2012: vad siffrorna betyder EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 8 juli 2013 Erasmusprogrammet läsåret 2011-2012: vad siffrorna betyder Europeiska kommissionen har idag offentliggjort nya uppgifter 1 om antalet studenter, lärare

Läs mer

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398)

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) MEMO/11/818 Bryssel den 23 november 2011 Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) Vad är Erasmus för alla? Erasmus för alla är EU-kommissionens förslag till nytt program för allmän och yrkesinriktad

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS Välkomna till koordinatorsmöte Tema ERASMUS Välkomnande och inledning 09.05 Erasmusprogrammet Programmets olika delar Förutsättningar för att delta i Erasmus Koordinering av programmet på Stockholms universitet

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som

Läs mer

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa?

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa? ERASMUS Vill du studera eller praktisera i Europa? Erasmus ger dig möjligheter Upplev ett annat land och en annan kultur. Träffa nya vänner. Förbättra dina språkkunskaper. Vässa på ditt cv. Att studera

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

Internationell studentmobilitet vid högskolorna 2012. Sammanfattning.

Internationell studentmobilitet vid högskolorna 2012. Sammanfattning. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Internationell studentmobilitet vid högskolorna

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Internationellt kandidatprogram i kemi

Internationellt kandidatprogram i kemi 2015-11-17 Dnr SU Carl-Johan Högberg Utbildningskoordinator Kemiska övningslaboratoriet Internationellt kandidatprogram i kemi Bakgrund kemi har under de senaste åren haft ca 30 registrerade studenter

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

ASIN och EU 2016 utvecklingen inom studiesto ds- och utbildningsområ det

ASIN och EU 2016 utvecklingen inom studiesto ds- och utbildningsområ det ASIN och EU 2016 utvecklingen inom studiesto ds- och utbildningsområ det 2016-06-02 Innehåll... 1 Inledning... 3 1. Den Europeiska utbildningspolitiken... 3 1.1 Europa 2020... 3 1.2 Utbildning 2020...

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Gunnel Rydholm Olsson Varför e- europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

SVERIGES DELTAGANDE I ERASMUS

SVERIGES DELTAGANDE I ERASMUS 7 SVERIGES DELTAGANDE I ERASMUS Analys och förslag till åtgärder i syfte att öka rörligheten bland studenter och lärare Internationella programkontorets skriftserie nr 7 ISSN: 1650-8041 ISBN: 91-974312-7-3

Läs mer

Internationella programkontoret H-ÅR 2004. Rapportserie. Internationella programkontorets verksamhet inom högskoleområdet

Internationella programkontoret H-ÅR 2004. Rapportserie. Internationella programkontorets verksamhet inom högskoleområdet Internationella programkontoret 17 Rapportserie H-ÅR 2004 Internationella programkontorets verksamhet inom högskoleområdet Sokratesländerna EU - länderna: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike,

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.12.2010 KOM(2010) 731 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Eures verksamhetsrapport

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag

Erasmusmobilitetsbidrag Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2011-12 Uppdaterad den 28.02.2012 Innehållsförteckning Till läsaren... 4 Kontaktinformation... 4 Termer och förkortningar

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU IP/11/355 Bryssel den 23 mars 2011 EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU Under nödsituationer och kriser, såsom de som inträffat i Japan, Libyen och Egypten, har

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2010-11 Uppdaterad den 30.7.2010 Innehållsförteckning Till läsaren... 4 Kontaktinformation... 4 Termer och förkortningar

Läs mer

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer. Summary in Swedish. Sammanfattning på svenska

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer. Summary in Swedish. Sammanfattning på svenska Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Swedish Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer Sammanfattning på svenska I OECD-länderna eftersträvar regeringarna en politik för en effektivare

Läs mer

LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna

LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna LiU TurRetur - Praktisk information från din fakultet - Krishantering - StudentUT försäkring - LiU-material för egna presentationer - Erasmusstipendium

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

Bryssel den 13 maj 2011 Flash Eurobarometer Unga på väg

Bryssel den 13 maj 2011 Flash Eurobarometer Unga på väg MEMO/11/292 Bryssel den 13 maj 2011 Bryssel den 13 maj 2011 Flash Eurobarometer Unga på väg Av Europas unga kan 53 % tänka sig att flytta utomlands för att arbeta Mer än hälften (53 %) av personer i de

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 MEMO/12/184 Bryssel den 15 mars 2012 Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 1. Vilka uppgifter har arbetsgruppen för Grekland? Kommissionens arbetsgrupp

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011 Europeiskt ungdomsindex Johan Kreicbergs November 2011 Innehåll 1 Innehåll Inledning... 2 Så utfördes undersökningen...3 Ingående variabler...3 Arbetslöshet... 4 Företagande...5 Chefsbefattningar... 6

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om uppgifter om budgetkonsekvenserna av den årliga uppdateringen för av löner och pensioner

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

Europeiska unionens program för yrkesutbildning

Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci är Europeiska unionens program för utveckling av yrkesutbildningen, som startade 1995. Programmet har

Läs mer

Ditt första EURES-jobb

Ditt första EURES-jobb Ditt första EURES-jobb 2012-2013 Gör det lättare a t t fl y t t a, a t t a r b e t a och att rekrytera ungdomar i Europa Guide Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. MÅLSÄTTNING... 4 3. STRUKTUR...

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet

Läs mer

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Mälardalsrådet 140212 Lars Haikola 2015-11-11 1 Varför är högskolan viktig i en regions utveckling? Klar positiv relation

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag 2008 Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna: fleråriga samarbetsprojekt, samarbetsinsatser,

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 3.7.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 151/25 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna:

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

PM- Företagande inom vård/omsorg

PM- Företagande inom vård/omsorg PM- Företagande inom vård/omsorg Inledning Vård och omsorg är än så länge en relativt liten bransch inom den privata sektorn i Sverige. Men tillväxten är stark och det mesta talar för branschen kommer

Läs mer

3. Förskolenivå. Förskolan det första steget i ett livslångt lärande

3. Förskolenivå. Förskolan det första steget i ett livslångt lärande Förskolenivå 3 3. Förskolenivå Förskolan det första steget i ett livslångt lärande Barnomsorg är den samlade benämningen i Sverige på förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Definitioner Klassificering

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2013:8 17.9.2013 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2013 Lite färre hotellgästnätter i augusti Totala antalet övernattningar på

Läs mer

Erasmusstatistik Utresande studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik Utresande studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik Utresande studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15

HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15 Handläggningsordning för internationella avtal Ärendet Högskolan Dalarna har ett stort antal internationella avtal som reglerar student- och

Läs mer

Inbjudan att lämna förslag nrcomm-c2/01/2013

Inbjudan att lämna förslag nrcomm-c2/01/2013 Inbjudan att lämna förslag nrcomm-c2/01/2013 Strukturellt stöd till organisationer för forskning om europeisk politik (tankesmedjor) och till det civila samhällets organisationer på europeisk nivå Programmet

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

8644/1/03 REV 1 JM/sl DG I SV

8644/1/03 REV 1 JM/sl DG I SV EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 juni 2003 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0165 (COD) 8644/1/03 REV 1 EDUC 80 CODEC 519 OC 349 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA567 Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 0) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL334 - European's Attitudes towards Tourism - FIS D Hur gammal är ni?

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet?

Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet? Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet? Marie Söderqvist och Emma Hernell November, 2001 En analys av europeisk lönestatistik Förord I Frankrike finns tre gånger så många kvinnor med höga löner som i

Läs mer

Grattis på födelsedagen Eures! Femton år av stöd för ökad rörlighet i det europeiska arbetslivet

Grattis på födelsedagen Eures! Femton år av stöd för ökad rörlighet i det europeiska arbetslivet LEDARE Två sidor av samma mynt: Eures transnationella och gränsöverskridande tjänster EEures är inte bara till för att stödja gränsöverskridande arbetstagare de som bor och arbetar i en annan medlemsstat

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare DAGENS PROGRAM 13:15 Information om Internationella programkontoret

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Utbildning 2013 CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Trenderna för personalutbildningen i EU-länderna går i olika riktningar Deltagande i personalutbildning som betalas av företaget

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

Att söka arbete med svensk arbetslöshetsersättning i andra EU/EES-länder andra kvartalet 2004

Att söka arbete med svensk arbetslöshetsersättning i andra EU/EES-länder andra kvartalet 2004 Att söka arbete med svensk arbetslöshetsersättning i andra EU/EES-länder andra kvartalet 2004 = 2005 02 11 + % I denna rapport redovisas en undersökning bland de arbetssökande som sökte arbete i ett annat

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Utbytesstudenter inom Erasmus och deras rättssäkerhet

Utbytesstudenter inom Erasmus och deras rättssäkerhet Utbytesstudenter inom Erasmus och deras rättssäkerhet Högskoleverket 2002 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning

Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning 2013-12-04 Anna Angermann Erasmus+ Kontexten Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2015:922 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER Inledning Här följer en översikt över slutsatser och rekommendationer av den analys om tidiga insatser för barn i behov av stöd

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 2014-09-24 hemsida: www.irm-media.se, e-post: info@irm-media.se, Tel +46 8 663 04 90, Adress: Brahegatan 9 IV tr. 114 37 Stockholm Dagens

Läs mer

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning INNEHÅLL Innehåll 1 Från och med när kan man ansöka

Läs mer

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Fields marked with are mandatory. Fält markerade med är obligatoriska. 1 Om dig som svarar g svarar som privatperson företrädare för en

Läs mer

ATT LÄSA STATSVETENSKAP UTOMLANDS 2012/2013

ATT LÄSA STATSVETENSKAP UTOMLANDS 2012/2013 Studier utomlands läsåret 2012/2013 ATT LÄSA STATSVETENSKAP UTOMLANDS 2012/2013 Ansökningsblankett hittar du på vår webbplats: http://www.statsvet.su.se/student/erasmus_nordplus.htm. Du som vill läsa statsvetenskap

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer