ADMINISTRATIV HANDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADMINISTRATIV HANDBOK"

Transkript

1 Version Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet ADMINISTRATIV HANDBOK för mobilitet mellan programländer och partnerländer Kontraktsperiod 1 juni juli 2018

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRKORTNINGSLISTA HANDBOKENS SYFTE OCH DEFINITIONER Handbokens syfte Definitioner FÖRDELNING AV STIPENDIEMEDEL FÖR MOBILITET Fördelning av stipendiemedel för mobilitet till studenter och personal Ansökningsprocessen Universitets- och högskolerådets fördelning av medel och utbetalning Principerna för fördelning av medel till lärosäten Utbetalning av medel till lärosäten VILLKOR FÖR MOBILITET (STUDENTER OCH PERSONAL) Villkor för studentmobilitet Villkor för lärarmobilitet undervisningsuppdrag (STA) Villkor för personalfortbildning (STT) Force Majeure KONTRAKTSHANTERING Utbetalning från Universitets- och högskolerådet Regler för budgetöverföring och kontraktstillägg Omfördelning av medel mellan lärosäten Interimsrapportering Slutrapportering/kontraktsavslut Återbetalning av oförbrukade medel Sammanslagning eller delning av lärosäten ERASMUS+ MOBILITETSMEDEL FÖR STUDENTER, LÄRARE OCH ÖVRIG PERSONAL MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Stipendiemedel för studenter, lärare och övrig personal med funktionsnedsättning Fördelningsprocessen TILLSYN OCH KONTROLL Fördjupad granskning Systemkontroll UNDERLÅTELSE ATT FÖLJA ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION (NON COMPLIANCE) SYNLIGHET AV EU-FINANSIERING (VISIBILITY OF UNION FUNDING)

3 BILAGA 1: STIPENDIENIVÅER BILAGA 2: NÄRINGSGRENSINDELNING, EKONOMISKA SEKTORER BILAGA 3: ÄMNESKODER UNDER ERASMUS BILAGA 4: AVSTÅNDSRÄKNARE MELLAN STÄDER I HELA VÄRLDEN

4 Förkortningslista DS Diploma Supplement E+ Erasmus+ programmet ECAS ECHE ECTS ESC HEI H1 H4 ICM LA MT+ NA OLS OS PIC SM ST STA STT UHR URF European Commission Authentication System Erasmus Charter for Higher Education European Credit Transfer System Erasmus Student Charter Higher Education Institution (lärosäte) Heading 1 (medel från inomeuropeisk mobilitet) Heading 4 (medel från EU:s budget för utomeuropeiskt samarbete) International Credit Mobility (Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet) Learning Agreement Mobility Tool+ National Agency (nationellt kontor för Erasmus+) Online Linguistic Support (endast för mobilitet mellan programländer) Organisational support (Finansiering för organiserande av mobilitet) Participant Identification Code (identifieringskod för varje organisation) Studentmobilitet (inbegriper all studentmobilitet) Personalmobilitet (såväl för undervisning som för fortbildning) Lärarmobilitet undervisningsuppdrag (Teaching Assignment) Personalfortbildning (Staff Training) Universitets- och högskolerådet Unique Registration Facility (webbplattform för att skapa PIC) 4

5 1 HANDBOKENS SYFTE OCH DEFINITIONER 1.1 Handbokens syfte Denna handbok syftar till att förse handläggare för Erasmus+ programmet vid svenska universitet och högskolor med ett gemensamt administrativt ramverk för hur handläggningen av mobilitet mellan programländer och partnerländer (utomeuropeisk mobilitet) inom Erasmus+ ska hanteras. Handboken innehåller flera förändringar och förtydliganden jämfört med tidigare versioner. De mest betydande förändringarna är blåmarkerade. Denna handbok kompletterar EU-kommissionens programguide för Erasmus+ och kontraktet mellan UHR och lärosätet gällande medel för kontraktsperioden 1 juni juli Skulle uppgifterna i denna handbok strida mot dem i kontraktet så är det kontraktets text som gäller. Samtliga bilagor till kontraktet publiceras på adressen: Där finns också länkar till hanteringen av projektet. 1.2 Definitioner Bilateralt avtal (Inter-institutional Agreement between institutions from programme and partner countries) Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet för studier och undervisningsuppdrag mellan lärosäten ska vara baserad på bilaterala avtal (inter-institutional agreements) mellan lärosäten i programländer som har ECHE och lärosäten i partnerländer. Mallen för bilaterala avtal finns som bilaga till avtalet mellan UHR och lärosätet. Ett bilateralt avtal kan ha olika giltighetslängd och kan gälla alltifrån hela kontraktsperioden (dvs. 26 månader) till hela programperioden (till sommaren 2022). De bilaterala avtalen kan justeras under kontraktsperioden genom tillägg. Dessa tillägg ska vara skriftliga. Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) ECHE är ett certifikat som är undertecknat av EU-kommissionen, vilket markerar de grundläggande principerna inom alla aktiviteter inom Erasmus+ och som ska respekteras av lärosäten. Endast lärosäten i programländer kan inneha en ECHE, medan lärosäten i partnerländer istället förbinder sig till samma principer genom bilaterala avtal med sina partnerlärosäten i programländerna. ECHE gör det möjligt för lärosäten att ansöka till UHR om Erasmus+ decentraliserad finansiering, till exempel medel för mobilitet. Ett ECHE är även nödvändigt för att söka centraliserade projekt inom Erasmus+. När ett lärosäte har fått ett ECHE, som ger tillgång till medel för mobilitet, kan lärosätet välja mellan att: a) ansöka om medel till UHR som individuellt lärosäte b) genom ett konsortium ansöka till UHR för medel Det är möjligt för en och samma institution/fakultet att skicka studenter både genom ett konsortium och genom det egna lärosätet. Institutionen/fakulteten är dock skyldig att i sådana fall kontrollera att det inte sker dubbelfinansiering av samma mobilitetsperiod. Forskning Erasmus+ är inte ett forskningsprogram och forskningsaktiviteter stöds inte. Mobilitet för doktorander är möjligt om utbytet avser t.ex. kurser eller förberedelse av avhandling. Heading 1 och Heading 4 Heading 4 -medel: täcker alla kostnader inom den utomeuropeiska mobiliteten utom utresande studenter på grund- och avancerad nivå inom budgetinstrumenten DCI och EDF (se kapitel 3). Heading 1 -medel har UHR valt att överföra från inomeuropeisk mobilitet för att kunna möjliggöra för utresande svenska studenter på grund- och avancerad nivå att åka till DCI och EDF-länder. Utan Heading 1- medel hade det inte varit tillåtet för svenska lärosäten att skicka bachelor- eller masterstudenter inom Erasmus+ till länder inom regioner som täcks av budgetinstrumenten DCI och EDF. Det är inte tillåtet att blanda dessa två typer av medel. Konsortium Definieras som en grupp av lärosäten som går ihop för att tillsammans ansöka om medel inom Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet. De flesta konsortier har ingen rättslig ställning utan stöder sig på sina medlemmar. Learning Agreement (LA) 5

6 Learning Agreement är ett dokument där studentens överenskomna studieplan framgår (mall för Learning Agreement finns som bilaga till kontraktet mellan UHR och lärosätet). Innan en student påbörjar en utbytesperiod inom Erasmus+ ska hans/hennes hemlärosäte försäkra sig om att värdlärosätets kurser är godtagbara som ett led i studentens utbildning och därmed kan tillgodoräknas/erkännas på ett tillfredsställande sätt. Legal representative I olika Erasmus+-dokument krävs signatur av Legal representative. Detta är lärosätets rektor eller någon som delegerats rätten att signera. Om rätten att signera har delegerats ska en delegationsordning bifogas. Det enda undantaget är när prorektor signerar, då krävs inte någon delegationsordning, men då ska det tydligt framgå att personen är prorektor. När det gäller sommarledighet räcker en officiell lista över vilka som är tillförordnade rektorer under vissa veckor för att styrka signaturens legitimitet. Mobilitet En tids vistelse (fysiskt boende) i ett annat programland för studier, praktik, personalfortbildning eller undervisning. Mobiliteten kan på lämpligt sätt stödjas genom förberedande kurser eller fortbildningskurser i språk. Mobilitet mellan programländer Mobilitet för studier, praktik, personalfortbildning eller undervisning som sker mellan två programländer. Villkoren för mobilitet mellan programländer beskrivs i Erasmus administrativa handbok för mobilitet mellan programländer. Mobilitet med partnerland Mobilitet med partnerland, även kallad utomeuropeisk mobilitet, är möjlig mellan ett programland och ett partnerland. Villkoren för mobilitet med partnerländer täcks av denna handbok. Mobilitetsperiod En mobilitetsperiod är den tid deltagaren spenderar fysiskt i värdlandet för aktiviteter godkända för mobilitet. Språkkurser i värdlandet som anordnas av värdlärosätet eller av privata aktörer direkt före studentmobiliteten kan räknas in i mobilitetsperioden. Språkkursen får dock inte räknas in i minimiperioden för mobiliteten. Onlinekurser i språk räknas inte in i mobilitetsperioden. Mobilitetsperiodens längd En mobilitetsperiod för studenter kan pågå i maximalt 12 månader. Vid uträkning av stipendiets storlek räknas en hel månad som 30 dagar inom Erasmus+. Enligt denna logik blir 12 månader (12 x 30 dagar) totalt 360 dagar. Detta är det maximala antalet dagar som en studentmobilitetsperiod kan stipendieras för. I verkligheten kan alltså mobilitetens längd innefatta fler kalenderdagar än antalet stipendierade dagar (till exempel 31 kalenderdagar på en månad jämfört med 30 finansierade dagar). För mer detaljer kring hur antalet dagar räknas inom Erasmus+, se bilaga 1. Mobility Tool+ (MT+) Mobility Tool+ är EU-kommissionens online-verktyg för rapportering av aktiviteter under Erasmus+. MT+ räknar även automatiskt ut den totala stipendiesumman per individ. Registrering av samtliga mobiliteter ska göras i MT+ och görs med fördel innan alternativt i samband med att mobiliteten påbörjas. Länk till inloggning i MT+ finns på adressen Mobility Consortium Certificate for Higher Education Söks av konsortiet och är ett villkor för att kunna förmedla stipendier. Personal Med personal avses både undervisande och övrig personal (lärarutbyte respektive personalfortbildning). Doktorander kan delta i mobilitet som student eller personal, beroende på vad det huvudsakliga syftet med mobiliteten är. PIC - Participant Identification Code Varje organisation behöver skapa ett eget unikt PIC-nummer för att delta i Erasmus+. De flesta svenska lärosäten har redan ett PIC och registreringen gäller för hela programperioden fram till och med Lärosäten i partnerländer behöver inte ha PIC vid ansökningstillfället, men behöver skapa ett PIC innan de inleder ett samarbete inom Erasmus+. För att skapa PIC behöver lärosätet registrera sig i en särskild databas, Participant 6

7 Portal. Dessa uppgifter ligger sedan som grund för framtida ansökningar och deltagande i programmet. Instruktioner om hur detta går till finns på UHR:s (www.utbyten.se/erasmusplus-registrera-organisation) och EU-kommissionens webbplats (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html). Praktik En tids vistelse vid ett företag eller en organisation. Observera att praktik inte är en giltig aktivitet för kontraktsperioden för Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet. Programland/Partnerland Med programland menas EU-länder och samtliga övriga länder som fullt ut deltar i Erasmus+. Dessa är för närvarande 33 stycken 1. Partnerländer är i princip alla andra länder i världen. För en förteckning över dessa, se kapitel 3. Staff Mobility Agreement Training Staff Mobility Agreement Training för personalfortbildning ska innehålla de övergripande målen med besöket, aktiviteter (om möjligt ett program) och förväntat resultat, d.v.s. vad man förväntar lära sig under besöket. Den som anordnar personalfortbildningen måste godkänna Staff Mobility Agreement Training-dokumentet innan beslutet om mobilitet kan tas på lärosätet. Detta godkännande kan göras via e-post. Staff Mobility Agreement Teaching Staff Mobility Agreement Teaching för undervisningsuppdrag ska innehålla de övergripande målen med besöket, aktiviteter (inklusive ett program) och förväntat resultat, d.v.s. vad man förväntar lära sig under besöket. Den som anordnar undervisningsuppdrag måste godkänna Staff Mobility Agreement Teaching-dokumentet innan beslutet om mobilitet kan tas på lärosätet. Detta godkännande kan göras via e-post. Student En person som är antagen till ett lärosäte och som har påbörjat högre studier, oavsett studieområde, som syftar till erkänd examen eller annan eftergymnasial behörighet, till och med doktorsexamen. För att delta i Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet ska studenten inte ha tagit ut sin examen. Underskrift Originalunderskrift, på papper, behövs i kontraktet mellan UHR och lärosätet. För övriga dokument godkänns inskannad eller digital underskrift. Inskannade och digitala signaturer godkänns enligt svensk lag. Om lärosätet vill använda inskannade och/eller digitala underskrifter i kontakten med partnerlärosäten, kontrollera då först med partnerlärosätet att deras lands lagstiftning också godkänner dessa. Spara alltid originaldokument för eventuell framtida kontroll. Zero grant-student En zero grant-student är en student som åker på mobilitet inom ramen för Erasmus+ men som inte får något stipendium. Studenten omfattas av allt som ingår i Erasmus+ programmet förutom stipendiet. Svenska lärosäten kan skicka eller ta emot studenter som zero grant-studenter om stipendiemedlen tagit slut på lärosätet. Då måste dock studenternas försörjning garanteras på något annat sätt. Även zero grant-studenter ligger som grund för hur antalet mobiliteter avgör lärosätets OS-medel. Zero grant-dagar En mobilitetsperiod för studenter kan råka bli något längre eller kortare än planerat. Om perioden blir längre och lärosätets stipendiemedel inte räcker till, kan lärosätet lägga till dagar i MT+ som studenten inte får stipendium för. Dessa dagar kallas zero-grant-dagar. Zero grant-mobiliteten räknas in i de maximala 12 månaderna per studienivå per student. 1 EU:s 28 medlemsstater, Island, Norge, Liechtenstein, Makedonien och Turkiet 7

8 2 FÖRDELNING AV STIPENDIEMEDEL FÖR MOBILITET Principerna för fördelning av Erasmus+medel till studenter, personal samt OS-medel utgår från de generella riktlinjerna i Erasmus+ programguide. 2.1 Fördelning av stipendiemedel för mobilitet till studenter och personal Stipendiemedel till individer är till för att kompensera för de extra kostnader som mobiliteten medför och är inte avsedda att täcka hela kostnaden för utlandsvistelsen. Lärosätena måste respektera beloppsnivåerna som anges i bilaga 1 vid fördelningen av stipendiemedel till deltagande i mobilitetsaktiviteter. Alla deltagande måste få ett stipendium för att räknas inom Erasmus+ mobilitet. I undantagsfall, när stipendiemedlen är slut, kan även mobilitet utan stipendium beviljas (se ovan om zero-grant-studenter). Då måste dock studenternas försörjning garanteras på något annat sätt. Bilaga 1 anger stipendiebeloppen för deltagare i studentmobilitet samt för deltagare i personalmobilitet (undervisningsuppdrag och personalfortbildning). För samtliga deltagare är bidraget uppdelat i två delar: månads/dagersättning och resebidrag. Medel inom Erasmus+ ska gå direkt till Erasmus+aktiviteter. Inga schablonavdrag eller allmänna OH-kostnader får dras av från stipendierna. Däremot kan OS-medel användas till att täcka administrativa kostnader för både sändande och mottagande lärosäte. 2.2 Ansökningsprocessen Under våren har de svenska lärosäten som har Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) möjlighet att ansöka om Erasmus+medel för kommande läsår. UHR informerar lärosätena via webbsidan utbyten.se, nyhetsbrev och genom e-postutskick. På utbyten.se finns inför varje ansökningsomgång information om ansökningsprocessen med närmare instruktioner om ansökan och länk till aktuellt ansökningsformulär. Sista ansökningsdag varierar från år till år men brukar vara i februari/mars. Ansökan sker online och ska vara elektroniskt inskickad senast sista ansökningsdag (vanligtvis kl. 12:00 svensk tid). Ansökan signeras av lärosätets legal representative, normalt rektor. Om rätten att skriva under (teckna lärosätets firma) har delegerats till någon annan än rektor eller prorektor ska en delegationsordning bifogas. Se legal representative under kapitel Universitets- och högskolerådets fördelning av medel och utbetalning När ansökningarna om medel för mobilitet inkommit från lärosätena görs först en giltighetskontroll av ansökan och därefter en kvalitetsbedömning av varje ansökt samarbete. Utifrån denna gör UHR en fördelning av stipendiemedlen och avsatta medel för respektive aktivitet och partnerland fördelas. UHR upprättar ett kontrakt med varje deltagande lärosäte. I kontraktet anges vilka summor som tilldelats för följande aktiviteter inom samarbetet med varje enskilt partnerland: Studentmobilitet (SM) Lärarmobilitet, undervisningsuppdrag (STA) Personalfortbildning (STT) OS-medel I kontraktet mellan UHR och lärosätet anges det belopp som lärosätet beviljas för samarbete med varje partnerland inom den aktuella kontraktsperioden. UHR har möjlighet att bevilja stipendiemedel till eventuella ansökningar från lärosätena om extra medel för studenter och personal med funktionsnedsättning (se kapitel 5) Principerna för fördelning av medel till lärosäten Principerna för fördelning av medel för mobilitet inom Erasmus+ utomeuroepisk mobilitet, till studenter och personal samt för organisationsstöd utgår från de generella riktlinjerna presenterade i 2016 Guide for National 8

9 Agencies implementing the Erasmus+ Programme (NA-guide), UHR:s Work Programme för 2016 samt EUkommissionens kontraktsmall för avtal med lärosäten. Fördelning per partnerland Antal mobiliteter som beviljas räknas ut utifrån tillgänglig budget inom varje envelope. Ett lärosäte kan aldrig beviljas medel för fler mobiliteter än de ansökt om. Bedömningsprocessen Kvalitetsbedömningen av samtliga ansökningar görs av en eller flera externa bedömare. För varje ansökan bedöms ett samarbetsflöde (samarbete mellan det svenska lärosätet och lärosätet i ett enskilt partnerland) i taget. Varje flöde kan tilldelas maximalt 100 poäng, varav 60 är godkänt. Varje ansökan kan innehålla en eller flera olika bedömningar. Varje samarbetsflöde kan beviljas helt, delvis eller avslås. De samarbetsflöden som placeras på reservlista beviljas endast om medel för redan beviljade samarbetsflöden inom samma envelope återbetalas till UHR av något av de beviljade lärosätena. Medel för organisationsstöd (OS) Organisationsstödet är ett stöd för kostnader som uppstår för lärosätena relaterade till aktiviteter som syftar till att stödja mobilitet för studenter och personal. Lärosätena bestämmer själva vad de vill använda OS-medlen till så länge kostnaderna är direkt relaterade till mobilitetsaktiviteter samt att kommissionens regler för mottagande av medel följs 1 (dvs. att kostnaderna går att redovisa, att kostnaderna uppkommit under avtalets löptid osv.). I nedanstående lista finns några exempel på möjliga OS-aktiviteter 2 : Besök hos partnerlärosäten angående kontroll eller utvärdering av mobilitetsaktiviteter Förberedande besök hos potentiella partnerlärosäten för mobilitet Uppdatering av ECTS-kurskatalog Arbete med Learning Agreements och tillgodoräknande samt kostnader för administrativa verktyg Förberedelse, kontroll och utvärdering av student- och lärarmobilitet Urval av, samt förberedelse- eller välkomstaktiviteter, för studenter samt annat stöd till dem som deltar i utbytet Språklig förberedelse av studenter och personal som deltar i utbytet Produktion och distribution av informationsmaterial angående utbytet Aktiviteter kopplade till Diploma Supplement (DS) och Transcript of records Deltagande i konferenser som handlar om Erasmus+ mobilitet Täcka eventuella valutaförluster eller bankavgifter i samband med överföring av Erasmus+medlen Tilldelningen av OS-medel baseras på det totala antalet beviljade mobiliteter för studenter, lärare och annan personal. OS-medel ges för både in- och utresande mobilitet. Det är upp till det svenska lärosätet att avgöra hur OS-medlen ska fördelas mellan det egna lärosätet och partnerlärosätet. Antalet mobiliteter multipliceras med ett särskilt belopp per mobilitetsperiod (samma bidrag för studenter, lärare och övrig personal) enligt en tvåstegsmodell mobiliteter 350 euro/mobilitet över 100 mobiliteter 200 euro/mobilitet För det totala antalet utresande mellan är OS-medlen per mobilitet 350 euro. För alla mobiliteter därutöver är OS-medlen 200 euro per mobilitet. Denna summa räknas fram automatiskt i MT+. UHR tillhandahåller även en omvandlingstabell för OS-medel för att underlätta uträkningen. Lärosätet har efter slutrapportering rätt att behålla de OS-medel som beräknats utifrån antalet rapporterade mobiliteter i MT+, även om medlen inte förbrukats, under förutsättning att slutrapporteringen godkänns (se avsnitt 4.6). Dessa medel bör användas efter kontraktsperiodens slut för att täcka kostnader kopplade till Erasmus+ mobilitet. 1 Se Annex III KA107 till kontraktet, Financial and contractual rules 2016 för mer detaljer. 2 Se Erasmus+ Programme Guide for 2016 s. 43 för ytterligare information. 9

10 2.3.2 Utbetalning av medel till lärosäten Under maj månad skickar UHR ett kontrakt till det deltagande lärosätet som specificerar fördelningen av medel till lärosätet. Efter att UHR mottagit två av lärosätet underskrivna exemplar av kontraktet sker den första utbetalningen till lärosätet. Den första utbetalningen uppgår till 65 % av totalt beviljat belopp för det kommande läsåret. Baserat på uppgifter i interimsrapporten för innevarande läsår kan en andra utbetalning, bestående av den återstående delen av de beviljade medlen, göras till lärosätena. En förutsättning för att en andra utbetalning ska kunna göras är dock att lärosätet har använt minst 70 % av den första utbetalningen (exklusive OS) från UHR. Detta specificeras i kontraktet under punkt Mobiliter som ännu ej ägt rum, men som registrerats i MT+, tas med i beräkningen av förbrukningsgrad vid interimsrapportering. De medel som lärosätet tillhandahåller kan användas när som helst under kontraktsperioden (26 månader). Om lärosätet inte förbrukar sina tilldelade medel kan dessa återbetalas i förskott. Detta sker i så fall efter interimsrapportering i dialog med UHR. 3 VILLKOR FÖR MOBILITET (STUDENTER OCH PERSONAL) Deltagande lärosäten ska upprätta rutiner för urvalet av sökande i enlighet med de generella riktlinjerna samt att de utförs på ett rättvist, transparent och konsekvent sätt. Urvalet av studenter samt lärare och annan personal inom Erasmus+ ska organiseras på ett sådant sätt att opartiskhet kan garanteras i urvalsprocessen. Urvalet av deltagare ska vara jämlikt och inkluderande i enlighet med de övergripande målen för Erasmus+programmet som presenteras i Erasmus+ Programme Guide. Urvalskriterierna och prioriteringarna som beskrivs i Erasmus+ Programme Guide och den årliga utlysningen (Call for proposals) måste respekteras. Dessa dokument kan laddas ner på adressen: Alla krav som relaterar till urvalet av studenter eller personal ska vara fullständigt transparenta och ska göras tillgängliga för alla parter involverade i urvalsprocessen. Beslut om tilldelning av en plats inom programmet och stipendiemedel inom Erasmus+ ska dokumenteras och offentliggöras. De deltagande lärosätena ska i upp till fem år spara alla framtagna listor över studenter och personal som ansöker om en plats inom programmet. Listorna kan innehålla resultatet av ansökningarna till Erasmus+ samt några korta kommentarer till ansökan. Se kapitel 6 för mer information. Partnerländer (giltiga länder att samarbeta med) Nedanstående länder, uppdelade i 5 budgetinstrument och 11 envelopes, kategoriseras som partnerländer och kan medverka fullt ut i Erasmus+ i kontraktsperioden : European Neighbourhood Instrument ENI East: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Territory of Ukraine as recognised by international law 1 ENI South: Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria, Tunisia ENI Russia: Territory of Russia as recognised by international law Development Co-operation Instrument DCI Asia: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, DPR Korea, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand and Vietnam DCI Central Asia: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan 1 Kontakta UHR om ni är osäkra på vilka lärosäten i Ukraina, Syrien, Libyen eller Ryssland som är giltiga att samarbeta med. 10

11 DCI Latin America: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela DCI South Africa: South Africa Instrument for Pre-Accession IPA Western Balkans: Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia Partnership Instrument PI Industrialised Americas: Canada, United States of America PI Industrialised Asia: Australia, Brunei, Hong Kong, Japan, (Republic of) Korea, Macao, New Zealand, Singapore, Taiwan European Development Fund ACP African Caribbean and Pacific states: Angola, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Congo - Democratic Republic of the, Cook Islands, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Ivory Coast, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Micronesia-Federated States of, Mozambique, Namibia, Nauru, Niger, Nigeria, Niue, Palau, Papua New Guinea, Rwanda, Saint Kitts And Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent And The Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Suriname, Swaziland, Timor Leste -Democratic Republic of, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe 3.1 Villkor för studentmobilitet För att kunna tilldelas en mobilitetsperiod och ett stipendium inom ramen för Erasmus+, ur de medel som kommissionen ställt till förfogande för detta ändamål, måste studenten uppfylla villkoren i följande avsnitt. Det är tillåtet att skicka Erasmus+studenter utan stipendium (zero-grant students) om stipendiemedlen tagit slut, så länge försörjning garanteras på något annat sätt. Såväl utresande som inkommande studenter måste uppfylla de villkor som ställs. Medborgarskap Alla studenter på högskolenivå i Sverige, även studenter som enbart är i Sverige tillfälligt för att studera, får oberoende av sitt medborgarskap delta i Erasmus+ om de uppfyller kraven. Erasmus+ mobilitet i hemlandet En utresande student vars hemvist är ett annat deltagarland men som för närvarande studerar i Sverige kan tilldelas stipendium för Erasmus+studier i sitt hemland men ansökan bör då ges lägsta prioritet i bedömningen av ansökningar. Med hemvist menas i detta sammanhang landet varifrån studenten flyttade till Sverige strax innan han/hon började sin utbildning. Med hemvist menas inte ett land där studenten har sina etniska rötter om studenten bodde i Sverige redan före studierna. Krav på studier En mobilitetsperiod genom Erasmus+ ska endast beviljas studenter som har läst på heltid i minst ett år på akademisk nivå, eller som kommer att ha läst minst ett år på akademisk nivå vid mobilitetsperiodens start. Kravet är att studenten ämnar ta ut en examen vid det sändande lärosätet och att tillgodoräknande av mobilitetsperioden i denna examen är möjligt. En student som enbart ämnar läsa en enstaka kurs vid lärosätet utan att ta ut en examen kvalificerar sig inte för Erasmus+ mobilitet. Hemlärosäte Utresande Erasmus+studenter måste vara registrerade vid ett svenskt lärosäte som innehar ECHE. Inkommande studenter måste vara registrerade vid ett lärosäte i ett partnerland. Det svenska lärosätet och lärosätet i partnerlandet måste ha tecknat ett inter-institutional agreement between institutions from programme and partner countries innan mobiliteten påbörjas. Se under avsnittet Bilateralt avtal nedan. Terminsavgifter Värdlärosätet får inte begära terminsavgifter från inkommande Erasmus+studenter (dessa avgifter omfattar studieavgifter, registreringsavgifter, examensavgifter etc.). Mindre avgifter kan dock förekomma för kostnader som försäkring, medlemskap i studentkårer och tillgång till olika hjälpmedel, t.ex. kopiatorer, biblioteksavgifter 11

12 och laboratoriematerial, enligt samma villkor som gäller för övriga studenter. Inkommande studenter kan dock åläggas att även fortsättningsvis betala sin vanliga terminsavgift till hemlärosätet under studieperioden utomlands. Om ett svenskt lärosäte får veta att ett partnerlärosäte begär terminsavgifter för utresande Erasmus+studenter från Sverige, ska det svenska lärosätet omgående underrätta UHR för vidare information till EU-kommissionen. Detsamma gäller om det kommer UHR tillkänna att ett svenskt lärosäte begär terminsavgifter för inkommande Erasmus+studenter. Försäkring De svenska lärosätena är skyldiga att se till att in- och utresande studenter som genomför en mobilitetsperiod inom Erasmus+ är försäkrade och att ingen student glömmer bort eller väljer bort att teckna en försäkring. Det är tillåtet att låta studenterna betala själva för sin försäkring. (Om lärosätet försäkrat studenterna via Kammarkollegiet är det dock inte tillåtet att låta studenterna betala för denna försäkring enligt Kammarkollegiets regler.) Bilateralt avtal All mobilitet mellan lärosäten måste baseras på bilaterala avtal (inter-institutional agreement) mellan de två deltagande lärosätena där det svenska lärosätet innehar ECHE. Som en bilaga till lärosätets kontrakt med UHR finns ett dokument med minimikrav på bilateralt avtal mellan lärosäten i partner- och programländer. Kontraktsdokument för studentmobilitet Lärosätet ska teckna avtal med Erasmus+studenterna. Kontraktet ska vara underskrivet av båda parter innan studenten börjar sin utbytesperiod. Som en bilaga till lärosätets kontrakt med UHR finns mallen grant agreement studies med minimikraven ett studentkontrakt måste innehålla. Learning Agreement (LA) Utöver studentkontraktet är ett Learning Agreement (LA), där den överenskomna studieplanen framgår, obligatoriskt (mall för LA finns som bilaga till lärosätets kontrakt med UHR). Innan en student påbörjar en mobilitetsperiod inom Erasmus+ ska hans/hennes hemlärosäte försäkra sig om att värdlärosätets kurser är godtagbara som ett led i studentens utbildning och därmed kan tillgodoräknas på ett tillfredsställande sätt. Detta gäller för både inresande och utresande studenter. Det skall finnas en fastställd plan för studierna under utbytet genom LA. LA ska vara en överenskommelse mellan hem- och värdlärosätet samt studenten. LA ska vara påskrivet av studenten, hem- och värdlärosätet innan mobilitetsperioden inleds. Om det finns behov av att ändra LA ska revidering avslutas och formaliseras inom studentens första månad vid värdlärosätet. Om några senare ändringar skulle behöva göras ska ändringarna vara formellt överenskomna mellan alla tre parter och utföras omedelbart. För att snabba upp processen med underskrifter till LA är det tillåtet att använda inskannade dokument som skickas via e-post. En inskannad underskrift gäller. Om studenten använder utbytesperioden för att samla material till och skriva sin uppsats eller förbereda en avhandling så krävs inte nödvändigtvis LA för dessa aktiviteter på ett lärosäte. Det är dock ändå viktigt att det finns en skriftlig överenskommelse med det mottagande lärosätet om utbytesperioden och dess innehåll. Om en student på doktorandnivå förbereder en uppsats/avhandling under utbytet behöver de inte få några poäng från värdlärosätet, men hemlärosätet ska godkänna arbetet som en del av utbildningen. Uppsatsen/ avhandlingen kan handledas från och opponeras vid hemlärosätet. Det är dock starkt rekommenderat att studenten även har en handledare vid värdlärosätet. Erasmus Student Charter (ESC) I Erasmus Student Charter (ESC) fastslås Erasmusstudenters rättigheter och skyldigheter. ESC distribueras av UHR till lärosätena i samband med kontraktet. Lärosätena skall se till att varje student som åker på ett Erasmus+utbyte får ett ESC. Berättigad studentaktivitet Erasmus+stipendium får endast ges för nedanstående aktiviteter för utresande och inresande studenter mellan Sverige och ett partnerland: Heltidsstudier på grund-, avancerad eller doktorandnivå vid svenskt lärosäte som innehar ECHE eller vid ett partnerlärosäte som har tecknat ett bilateralt avtal med ett svenskt lärosäte. Studierna ska leda till 12

13 en erkänd examen vid hemlärosätet. Som studier räknas även uppsats-/avhandlingsförberedande aktivitet, men inte forskning. Praktik är inte en giltig aktivitet inom Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet för kontraktsperioden Dubbelfinansiering Det är inte tillåtet att uppbära fler än ett stipendium från EU eller UHR för en och samma mobilitetsperiod. Exempelvis är det inte tillåtet för en student att ta emot stipendium inom Linnaeus-Palme eller MFS för samma mobilitetsperiod som han/hon får ett Erasmus+stipendium. Studentmobilitetens längd Minimitiden för en mobilitetsperiod för studier inom Erasmus+ är 3 månader och utbytet får inte överstiga 12 månader (eventuell zero grant-tid inräknad). Studieperioden skall genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period. En mobilitetsperiod är den tid deltagaren spenderar fysiskt i värdlandet för aktiviteter godkända för mobilitet. Tiden för den fysiska vistelsen i värdlandet är den tid som ska stipendieras. Resdagar för studenter räknas inte in i mobilitetsperioden. Ett exempel är följande: en student som åker hem från värdlärosätet i mitten av december men lämnar in sluttentor från distans under januari månad. Den tid studenten är på plats är den tid som kan stipendieras. I det här fallet innebär det att vistelsen fram till och med mitten av december kan stipendieras. Det antal dagar studenten inte är på plats i värdlandet ska dras av i MT+. Om studenten väljer att stanna kvar av privata skäl efter mobilitetsperiodens slut ska denna period inte stipendieras och dagarna ska dras av i MT+. En språkkurs eller introduktionsvecka i värdlandet innan mobilitetsperiodens början får, om det svenska lärosätet vill, räknas in i mobilitetsperiodens längd i MT+ och därmed också stipendieras som Erasmus+ mobilitet. Språkkursen får dock inte räknas in i minimiperioden för mobiliteten. Observera att OLS inte får användas för Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet under kontaktsperioden Om en students mobilitetsperiod avbryts, till exempel på grund av en lucka i tid mellan slutet på en språkkurs och starten för terminen, ska antalet dagar som motsvarar uppehållet dras av i MT+. I och med att kontraktsperioden mellan lärosätena och UHR är 26 månader möjliggörs mobiliteter som startar på vårtermin och avslutas på hösttermin. Om ett längre uppehåll görs i mobiliteten över sommaren ska den perioden inte räknas in i vistelsetiden och inte heller stipendieras. Den icke stipendierade perioden ska dras av i MT+. Perioden för studentmobilitet inom Erasmus+ ska beräknas baserat på datum som står på dokument utfärdade av värdlärosätet (t.ex. Letter of Acceptance/ Certificate of Attendance). Mobilitetsperiodens längd avrundas inte utan stipendium beviljas för det exakta antalet dagar som är mobilitetens längd. Mobilitetens längd räknas ut av MT+. Grundregeln är att varje månad har 30 dagar. För mer detaljer kring hur MT+ räknar, se bilaga 1. De faktiska mobilitetsdatumen ska återspeglas i det mottagande lärosätets dokumentation efter mobiliteten, så som betygsutdrag, etc. Startdatum ska vara den första dag studenten behövde närvara vid värdlärosätet. Detta kan till exempel vara startdatum för den första kursen, ett välkomstevent organiserat av värdlärosätet, eller en språkkurs. Slutdatum ska vara den sista dag studenten behövde närvara vid värdlärosätet, till exempel sista kursdagen, sista dagen i tentamensperioden eller liknande. Om vistelsetiden enligt dokumentationen från värdlärosätet är kortare än vad studenten och sändande lärosäte ursprungligen kommit överens om i kontraktet, ska detta justeras i MT+. Om vistelsen är 1-5 dagar kortare än planerat behövs dock ingen korrigering i MT+. Flera mobilitetsperioder Det är möjligt att skicka ut samma student inom Erasmus+ flera gånger. En student får dock enbart delta i mobilitetsperioder i sammanlagt 12 månader per utbildningsnivå (kandidat, master eller doktorand) både studier och praktik (i ett annat programland) inräknade. Inom långa, sammanhållna, utbildningar som inte delas i kandidat och master (till exempel inom medicin) kan studenten vara mobil sammanlagt 24 månader (dock ej längre än 12 månader i taget). Även utbytesperioder som zero grant-student räknas in i den totala mobilitetstiden per utbildningsnivå. Har en student till exempel varit på utbyte i sex månader på kandidatnivå som zero grant-student har studenten använt sex av de totalt tolv tillåtna månadernas mobilitet på den utbildningsnivån. 13

14 Studenter som ansöker om en mobilitetsperiod och som inte tidigare har deltagit i mobilitet på samma studienivå inom Erasmus+ eller Erasmusmobilitet under Programmet för livslångt lärande (LLP) eller Erasmus Mundus ska ges högre prioritet när urvalet av studenter görs. Förlängning av mobilitetsperioden En förlängning av en mobilitetsperiod kan godkännas mellan hemlärosätet och värdlärosätet om följande kriterier uppfylls: 1. Förlängningen regleras i avtal och övriga överenskommelser. Dessa ska ha tecknats innan den ursprungliga perioden har avslutats. Förfrågan om att förlänga vistelsen ska helst ha inkommit senast en månad innan mobilitetens slut. 2. Förlängningen kommer direkt efter pågående mobilitetsperiod. Inga uppehåll tillåts (semester och terminsuppehåll mellan terminer räknas inte som studieuppehåll). 3. Ingen mobilitetsperiod, inklusive förlängning, får sträcka sig utanför kontraktsperioden (1 juni år X till 31 juli år X+2). 4. Det svenska lärosätet kan antingen justera stipendiebeloppet till att stämma överens med den förlängda mobilitetsperioden eller komma överens med studenten om att de extra dagarna ska räknas som zerogrant-dagar. 5. De faktiska mobilitetsdatumen ska återspeglas i det mottagande lärosätets dokumentation efter mobiliteten, så som betygsutdrag, etc. Akademiskt erkännande (Academic recognition) Studenter som enbart läser någon eller några enstaka kurser utan syfte att ta ut examen kvalificerar sig inte för Erasmus+ mobilitet. Utbytesstudier inom Erasmus+ ska tillgodoräknas vid hemlärosätet utan fördröjning efter studentens hemkomst. Innan en student påbörjar en mobilitetsperiod för studier ska hans/hennes hemlärosäte försäkra sig om att värdlärosätets kurser är godtagbara som ett led i studentens utbildning och därmed kan tillgodoräknas på ett tillfredsställande sätt. Detta sker genom att ett Learning Agreement upprättas. Om studenten genomfört utbytesstudierna på ett tillfredsställande sätt ska värdlärosätet efter avslutad mobilitetsperiod tillhandahålla studenten ett betygsutdrag på genomförda studier i enlighet med Learning Agreement. Poäng eller tillgodoräknande kan endast komma att vägras om studenten misslyckas med att uppnå de akademiska mål som värdlärosätet sätter upp eller på annat sätt misslyckas med att leva upp till de krav som partnerlärosätet kräver. Lärosätets rapportering inför, under och efter mobiliteten Lärosätet ska registrera alla deltagare i MT+ som räknar ut storleken på det stipendium studenten har rätt till. När studenten kommit hem ska datumen justeras i MT+ så att de stämmer överens med de datum som anges som start- och slutdatum för mobiliteten på Certificate of Attendance, eller motsvarande dokument, utfärdat av värdlärosätet. Deltagarens rapportering efter mobiliteten Alla studenter (både inresande och utresande) som har deltagit i en Erasmus+ mobilitetsperiod ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet online via MT+. Länk till rapporten skickas automatiskt ut till studenten från MT+ inför mobilitetens avslut, förutsatt att studentens uppgifter lagts in i MT+ av det svenska lärosätet. Avbrott Om studenten inte genomfört hela sin utbytesperiod kan delar av eller hela Erasmus+stipendiet krävas tillbaka av lärosätet. Alla de redan utbetalda medlen behöver dock inte krävas tillbaka om studenten förhindrats att genomföra de planerade studierna p.g.a. force majeure. Läs mer om force majeure i avsnitt

15 3.2 Villkor för lärarmobilitet undervisningsuppdrag (STA) Stipendier för undervisningsuppdrag kan ges till undervisande personal (till exempel lärare, doktorander 1 och även eventuell undervisande personal vid universitetssjukhus) som åtar sig en undervisningsperiod, för inkommande personal, vid ett lärosäte i Sverige som har ECHE eller, för utresande personal, vid ett lärosäte i ett partnerland som har tecknat ett bilateralt avtal med det svenska lärosätet. För stipendiets storlek, se bilaga 1, tabell 2. Medborgarskap Det finns inga speciella krav på medborgarskap eller uppehållstillstånd. Kontraktsdokument för undervisningsuppdrag Innan varje lärarutbyte ska det upprättas en överenskommelse om uppdraget, t ex genom reseorder eller liknande. Vidare ska det skapas ett Staff Mobility Agreement Teaching som godkänns av både sändande och mottagande lärosäte före mobilitetsperioden. Blankett med minimikraven för Staff Mobility Agreement Teaching bifogas som bilaga till kontraktet mellan UHR och lärosätet. För att snabba upp processen med underskrifter är det tillåtet att använda inskannade dokument som skickas via e-post. En inskannad underskrift gäller i samband med undervisningsuppdrag. Bilateralt avtal All mobilitet för undervisningsuppdrag mellan lärosäten måste baseras på ett bilateralt avtal (inter-institutional agreement) mellan de två deltagande lärosätena, där lärosätet i Sverige måste inneha ECHE. Som en bilaga till kontraktet mellan UHR och lärosätet finns ett dokument med minimikrav på bilateralt avtal mellan program- och partnerländer. Mobilitetsperiodens och resans längd Ett lärarutbyte ska alltid pågå i minst 5 arbetsdagar (exklusive resdagar) och innehålla minst 8 undervisningstimmar, för både inresande och utresande lärare. För längre perioder än 5 arbetsdagar gäller minst 8 undervisningstimmar per vecka. Om en lärare är på undervisningsuppdrag som varar längre än en vecka men avslutas med till exempel en halv vecka kan undervisningstiden som krävs för denna icke kompletta vecka räknas ut proportionellt till vistelsetiden. Exempel: en lärare som är på undervisningsuppdrag som varar mån-fre första veckan och mån-tis andra veckan behöver undervisa 8 timmar + cirka 3 timmar (8 timmar / 5 dagar = 1,6 timmar per dag) för den andra (icke kompletta) veckan. Detta ger totalt 11 timmar. Som undervisning räknas all typ av undervisning av studenter på grund-, avancerad och doktorandnivå där läraren är fysiskt närvarande på värdlärosätet, exempelvis föreläsningar, seminarier, individuell handledning, examination mm. Lärarutbyten får inte pågå längre än 2 månader. Resdagar kan rapporteras ekonomiskt som om de vore arbetsdagar. Helgdagar som ligger mellan arbetsdagar under mobilitetsperioden kan finansieras. Resdagar behöver inte ligga i direkt anslutning till arbetsperioden för att kunna finansieras. Utgångspunkten är att resorna sker från det sändande lärosätets ort till det mottagande lärosätets ort. När resorna avviker från detta och leder till en förändring i distance band ska den faktiska resan styrkas med kvitton som visar avrese- och ankomstort. Prioritet ska ges till lärarutbyten som utöver undervisning även: - försäkrar att den besökande lärarens medverkan ska vara en integrerad del av ett utbildningsprogram på värdlärosätet - leder till utarbetande av nytt undervisningsmaterial - används till att befästa och utöka kontakter och samarbeten mellan avdelningar och fakulteter samt förbereda för framtida samarbetsprojekt Lärosätets rapportering inför, under och efter mobiliteten Lärosätet ska registrera alla deltagare i Mobility Tool+. MT+ räknar ut storleken på stipendiet för mobiliteten. Datumen i MT+ ska stämma överens med de datum som anges som start- och slutdatum för mobiliteten på Certificate of Attendance, eller motsvarande dokument, utfärdat av värdlärosätet 1 Beroende på vilket syfte en doktorand har med Erasmus+ mobilitet (t.ex. skriva avhandling eller undervisa) kan denne räknas som student eller lärare. Det är upp till lärosätet att bestämma. 15

16 Deltagarens rapportering efter mobiliteten Alla lärare som har haft en Erasmus+ mobilitetsperiod ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet online via MT+. Länk till rapporten skickas automatiskt ut till läraren från MT+ så snart mobilitetsperioden avslutats (förutsatt att lärarens uppgifter lagts in i MT+ av det svenska lärosätet). Avbrott Om läraren inte genomfört hela sin mobilitetsperiod kan delar av eller hela Erasmus+stipendiet krävas tillbaka av lärosätet. Alla de redan utbetalda medlen behöver dock inte krävas tillbaka om läraren förhindrats att genomföra de planerade aktiviteterna p.g.a. force majeure. Läs mer om force majeure i avsnitt Villkor för personalfortbildning (STT) Inom aktiviteten Staff Training, personalfortbildning (STT), kan lärosätet skicka ut eller ta emot anställda till eller från lärosäten i ett partnerland för arbetsplatsförlagd personalfortbildning (t.ex. arbetsskuggning/ job shadowing). Finansiering för personalfortbildning kan även gälla för kurser, seminarier eller workshops vid värdlärosätet men inte för konferenser. Konferenser som handlar om just mobilitetsfrågor kan finansieras av OSmedel. Workshops, kurser eller seminarier ska enbart handla om fortbildning i egna arbetsuppgifter och inte i akademiska ämnen eller ha ett endast allmänbildande syfte. Det kan t.ex. handla om kurser som anordnas av mottagande lärosäte, som exempelvis språkkurser i t.ex. engelska för lärare som planerar att undervisa på engelska. Möjligheten att skicka ut doktorander inom personalfortbildning finns, på samma sätt som för övriga anställda. Aktiviteterna ska då vara kopplade till doktorandens möjliga framtida yrke eller pågående yrkesutövning vid lärosätet. Medborgarskap Det finns inga speciella krav på medborgarskap eller uppehållstillstånd. Kontraktsdokument för personalfortbildning Innan varje personalfortbildningsperiod ska det upprättas en överenskommelse, t.ex. genom reseorder eller liknande. Urvalet av deltagare i personalfortbildning sker hos det sändande lärosätet baserat på ett fortbildningsprogram, Staff Mobility Agreement Training, som godkänts av både sändande och mottagande lärosäte före mobiliteten. Särskild uppmärksamhet ska iakttas vid möjliga jävsituationer i samband med att personal som arbetar med Erasmus+ ansöker om att själv delta i personalfortbildning. Staff Mobility Agreement Training ska innehålla de övergripande målen med besöket, aktiviteter (om möjligt ett program) och förväntat resultat dvs. vad personen förväntas lära sig under besöket. En blankett med minimikraven för Staff Mobility Agreement Training bifogas som bilaga till kontraktet mellan UHR och lärosätet. För att snabba upp processen med underskrifter är det tillåtet att använda inskannade dokument som skickas via . En inskannad underskrift gäller i samband med personalfortbildning. Bilateralt avtal Erasmus+ personalfortbildning måste vara baserad på ett bilateralt avtal (inter-institutional agreement). Mobilitetsperiodens och resans längd Personalfortbildning kan pågå under minst 5 arbetsdagar och maximalt under 2 månader. Perioden ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period. Resdagar kan rapporteras ekonomiskt som om de vore arbetsdagar. Helgdagar som ligger mellan arbetsdagar under mobilitetsperioden kan finansieras. Resdagar behöver inte ligga i direkt anslutning till arbetsperioden för att kunna finansieras. Utgångspunkten är att resorna sker från det sändande lärosätets ort till det mottagande lärosätets ort. När resorna avviker från detta och leder till en förändring i distance band ska den faktiska resan styrkas med kvitton som visar avrese- och ankomstort. Prioritet För att försäkra sig om att så många som möjligt får delta över tid, ska prioritet ges till personal som inte tidigare har deltagit i liknande mobilitet. 16

17 Lärosätets rapportering inför, under och efter mobiliteten Lärosätet ska registrera alla deltagare i Mobility Tool+. MT+ räknar ut storleken på stipendiet för mobiliteten. Datumen i MT+ ska stämma överens med de datum som anges som start- och slutdatum för mobiliteten på Certificate of Attendance, eller motsvarande dokument, utfärdat av värdlärosätet. Deltagarens rapportering efter mobiliteten All personal som har företagit en Erasmus+ mobilitetsperiod ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet online via MT+. Länk till rapporten skickas automatiskt ut till deltagaren från MT+ så snart mobilitetsperioden avslutats (förutsatt att personens uppgifter lagts in i MT+ av det svenska lärosätet). Avbrott Om personalen inte genomfört hela sin mobilitetsperiod kan delar av eller hela Erasmus+stipendiet krävas tillbaka av lärosätet. Alla de redan utbetalda medlen behöver dock inte krävas tillbaka om personalen förhindrats att genomföra de planerade aktiviteterna p.g.a. force majeure. Läs mer om force majeure i avsnitt Force Majeure Force majeure handlar om oförutsägbara händelser där en deltagare inte kunnat påverka utgången. Strejk eller finansiella problem räknas inte som force majeure. I fall av generalstrejk, terrorattentat eller naturkatastrof kan UHR eller EU-kommissionen besluta om särskilda tillvägagångssätt. I force majeure-fall ska lärosätet kontakta UHR för skriftligt godkännande. I fall av force majeure kan deltagaren få behålla stipendiet för de dagar denne i verkligheten varit mobil, även om minimitiden för mobilitetsperioden inte uppfyllts. Ett exempel är om en student kommer hem efter endast sex veckors mobilitet eller om en lärare kommer hem efter endast tre dagar. Om ansökan om force majeure godkänns kan deltagaren få behålla stipendiet för perioden denne varit borta. Om lärosätet anser att det minskade stipendiet (som motsvarar det antal dagar deltagaren var på plats) är för litet för att täcka de kostnader denne redan haft på grund av mobiliteten är det möjligt för UHR att göra undantag och tillåta lärosätet att behålla en större del av stipendiet. Lärosätet föreslår i sin ansökan till UHR vilken summa de ska få behålla (och UHR beviljar eller avslår ansökan). En blankett för lärosätets ansökan om force majeure finns på För studenter räknas den rapporterade (förkortade) perioden som en del av den maximala perioden av Erasmus+ mobilitet på 12 månader per studienivå. En student ska vara tillåten att, efter ett avbrott på grund av force majeure, fortsätta mobiliteten under förutsättning att mobiliteten slutar inom den aktuella kontraktsperioden. Mobiliteten rapporteras i MT+ som en enda mobilitet med ett uppehåll. Lärosätets rapportering vid force majeure Om lärosätet får godkänt på sin ansökan om force majeure av UHR ska mobiliteten inkluderas i rapporteringen i MT+ med förklaring i kommentarsrutan samt genom att fylla i ja i rutan för force majeure. Om mobiliteten avbryts efter att minimitiden för mobilitetstypen (tre månader för studenter och fem dagar för personal) passerats och deltagaren inte fått behålla mer i stipendium än det som motsvarar det antal dagar denne var på plats behövs ingen förklaring i kommentarsrutan i MT+. Om alla stipendiemedel krävts tillbaka ska deltagaren inte rapporteras alls. 17

ADMINISTRATIV HANDBOK

ADMINISTRATIV HANDBOK Version 2015-07-01 Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet ADMINISTRATIV HANDBOK för mobilitet mellan programländer och partnerländer Kontraktsperiod 1 juni 2015 31 maj 2017 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

ERASMUS+ ADMINISTRATIV HANDBOK. för mobilitet mellan programländer

ERASMUS+ ADMINISTRATIV HANDBOK. för mobilitet mellan programländer Version 2015-06-10 ERASMUS+ ADMINISTRATIV HANDBOK för mobilitet mellan programländer (studentmobilitet och personalmobilitet) Kontraktsperiod 1 juni 2015 31 maj 2017 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2016-05-26 Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Rebecka Herdevall, handläggare UHR Grundläggande information Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (ICM) Erasmus+ översikt Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger

Läs mer

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 2,49 2,99 Albanien 3,95 3,95 0,99 2,89 Algeriet 3,95 3,95 1,29 2,24 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 3,49 3,49 Andorra 1,55 3,95

Läs mer

Regelverk och kontraktshantering

Regelverk och kontraktshantering 2016-09-23 Jari Rusanen, Rebecka Herdevall Regelverk och kontraktshantering inom- och utomeuropeisk mobilitet Kontraktshantering Kontrakt för KA103 och KA107 De olika delarna av kontraktet: Huvuddokument:

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2014-11-14 Rebecka Herdevall Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet International Credit Mobility Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger vidare på Erasmus Mundus Action 2 Mobilitet för studenter och personal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Lelav Zandi Inför ansökan, Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Lelav Zandi Inför ansökan, Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2016-09-23 Lelav Zandi Inför ansökan, Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Tips och råd inför ansökningsomgången 2017 Erasmus+ International Dimension Kapacitetsuppbyg gnadsprojekt (CBHE) Erasmus+ utomeuropeisk

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

Net 1 Standard. Net 1 Standard

Net 1 Standard. Net 1 Standard Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 Albanien 3,95 3,95 Algeriet 3,95 3,95 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 Andorra 1,55 3,95 Angola 8,95 8,95 Anguilla 8,95 8,95 Antigua

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2017:8 Utkom från trycket den

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2015-09-25 Rebecka Herdevall Regelverk och information Grundläggande information Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (ICM) Erasmus+ för högre utbildning Key Action 1 Learning

Läs mer

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK version 2015-03-04 ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK studentmobilitet personalmobilitet Kontraktsperioden 1 juni 2014 31 maj 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRKORTNINGSLISTA... 4 1 HANDBOKENS

Läs mer

Prislista till utlandet

Prislista till utlandet Gäller från fast telefoni och bredbandstelefoni Giltig från 2016-07-01 Afghanistan 2,65 kr/min 2,91 kr/min Alaska 0,29 kr/min 0,29 kr/min Albanien 0,86 kr/min 2,63 kr/min Algeriet 1,29 kr/min 2,71 kr/min

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2014-09-26 Rebecka Herdevall Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Rebecka Herdevall, International Contact Point Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger vidare på Erasmus Mundus Action 2 Mobilitet för studenter

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. A Afghanistan 7,16 kr 7,16 kr 1,99 kr 2,39 kr Albanien 3,16 kr 3,16 kr 0,79 kr 1,59 kr Algeriet 3,16 kr 3,16 kr 1,03 kr 1,43 kr Am. Jungfruöarna 7,16 kr 7,16 kr 0,16 kr 0,16 kr Am. Samoaöarna 7,16 kr 7,16

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2009:299 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista utland Version 151006

Prislista utland Version 151006 Prislista utland Version 151006 Land Öppningsavgift/samtal Pris per minut inkl moms Afghanistan 0,35 2,29 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Albanien 0,35 0,62 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Algeriet 0,35 0,81

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2007:140 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 23 Februari 2015 Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Samtalpriserna presenteras i kronor per minut. Debiteringsintervall mottagna samtal: Samtal

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. 2015-01-01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt påslag

Läs mer

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil 077 Nationellt Nummer Minicall Privat 0740 1-8 Nationellt, icke-geografiskt Operatörspecifika tjänster Samhällstjänster 114 Samhällstjänster 117 0.55 0.27 12.50 0.00 0.40 13.66 Afghanistan - Fast 0.40

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. 2015-01-01 Alla priser anges i kronor per minut inklusive moms. Satellitdestinationer och Premium-samtal är inte tillgängliga. Det går inte att ringa videosamtal

Läs mer

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO SAMTALSAVGIFTER FRÅN SVERIGE TILL UTLANDET Minutpriserna i tabellen gäller röstsamtal för abonnemanget Cellip Phonzo. Till land Landskod Fast/minut Mobilt/minut Afghanistan 93 3,10 kr 3,10 kr Albanien

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2018 SKV A 2017:24 Inkomstbeskattning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2008:75 Utkom från trycket den

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2017 SKV A 2016:32 Inkomstbeskattning

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening:

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening: Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land Grunder för screening: http://bit.ly/1q0pr1l Hanna Soini Katrine Pesola 16.06.2015 Land eller geografiskt

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Ändring i Skatteverket allmänna råd (SKV A 2015:29) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2016

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

HÄLSA OCH HYGIEN I U-LAND -Blir världen friskare?? Johan von Schreeb Karolinska Institutet

HÄLSA OCH HYGIEN I U-LAND -Blir världen friskare?? Johan von Schreeb Karolinska Institutet HÄLSA OCH HYGIEN I U-LAND -Blir världen friskare?? Johan von Schreeb Karolinska Institutet Halvfullt eller halvtomt? Normer och förväntan i den nya globaliserade världen Utvecklingens mål Byt begravningar

Läs mer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer LANDSKOD LAND NÄT PER MINUT PER SMS / MMS 93 Afghanistan Fastnätet 8,50 kr 93 Afghanistan

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2017-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m. 2016-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Fast telefoni från Telia

Fast telefoni från Telia Öppningsavgift /samtal 0,59 kr 0,69 kr 0,69 kr A Afghanistan (+93) Albanien (+355) Algeriet (+213) Am. Jungruöarna (+1340) Am. Samoaöarna (+1684) Andorra (+376) Angola (+244) Anguilla (+1264) 8,95 kr Antarktis

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor KA Cirkulär 20/2008 bilaga 1 (10) AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

Läs mer

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32 A Afghanistan 93 Albanien 355 Algeriet 213 Amerikanska Samoa 684 Andorra 376 Andorra mobilt* (3) 376 Angola 244 Anguilla 1 Antarktis 672 Antigua och Barbuda 1 Arabemiraten, Förenade 971 Arabemiraten, Förenade

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Priserna presenteras i kronor per minut och kronor

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2.

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2. LÅG Prislista 1/6 Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 1 december 2016 med reservation för ändringar. Samtal Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2 25 min Avgift efter pott ÖPPNINGSAVGIFT 65

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete; SFS 2010:1028 Utkom från trycket den 13 juli 2010 beslutat den 1 juli 2010.

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista:

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: 2015-04-01 Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: Nationella destinationer Fasta telefoner Öppningsavgift (kr) Per påbörjad minut (kr/min) Sverigesamtal 08-18 0,45 0,15 Sverigesamtal Övrig tid 0,45

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 t Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Prislista utlandssamtal

Prislista utlandssamtal Prislista utlands Afghanistan 0,35 2,29 Brasilien (mobil) 0,35 2,25 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Brittiska Jungfruöa 0,35 1,09 Albanien 0,35 0,62 Brunei 0,35 0,40 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Brunei (mobil)

Läs mer

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr TILL NORDEN Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr Finland 0,32 kr 0,99 kr Island 0,17 kr 1,07 kr Färöarna 0,39 kr 1,49 kr Norge 0,12 kr 0,99 kr TILL EUROPA Albanien 0,79 kr 1,79 kr Monaco 0,30

Läs mer

Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009

Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009 Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009 Prislistan avser priser från Sverige till utlandet Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Debiteringsintervall 60 sekunder. Startavgift

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronorr exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Maj 2000 Uppdraget Göteborgsregionens medlemskommuner har, via GR:s styrelse, bestämt att gemensamt bistå varandra i arbetet med att

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23 Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon Alla priser anges med avdragen rabatt och exklusive moms. Minutavgifter internationell telefoni direkt anslutning Afghanistan 93 4,75 Albanien 355 1,87 Algeriet

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 27 December 2016 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM BILAGA 4: STÖD TILL INTERNATIONELL FORSKARMOBILITET 2013 2014 Finlands Akademi stöder internationell forskarmobilitet med mobilitetsstipendier och mobilitetsersättningar. Mobilitetsstipendium kan sökas

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON

PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON PRISTLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET Alla priser är i svenska kronor inklusive

Läs mer

ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM. 150213 Maria English, Internationella sekretariatet

ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM. 150213 Maria English, Internationella sekretariatet ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM 150213 Maria English, Internationella sekretariatet 1. Programmet för livslångt lärande (LLP) v. Erasmus+ 2. Erasmus+ terminologi 3. Vilka utom-europeiska länder

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK Annex VI version 2013-05-23 ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK studentmobilitet lärarmobilitet personalfortbildning EILC Läsår 2013/2014 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGSLISTA... 4 1 HANDBOKENS SYFTE OCH DEFINITIONER...

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för 135 000 svenska pensionärer utomlands De flesta personer med svensk

Läs mer

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på Nya FedEx-priser Gäller i Sverige från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

När och var måste jag ha internationellt körkort?

När och var måste jag ha internationellt körkort? När och var måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat

Läs mer

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK Annex VI 2011-05-19 ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK studentmobilitet lärarmobilitet personalfortbildning EILC Läsår 2011/2012 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGSLISTA... 4 1 HANDBOKENS SYFTE OCH DEFINITIONER...

Läs mer

Traktamentesbelopp 2003 sid 2

Traktamentesbelopp 2003 sid 2 11 april 3 NR. 8/3 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Traktamentesbelopp 3 sid 2 Redovisning av gällande traktamentsbelopp för år 3. För inrikes tjänsteresa är traktamentsbeloppen oförändrade jämfört

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:516 Utkom från trycket den

Läs mer

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från 132 000 svenska pensionärer utomlands Färre personer med svensk pension

Läs mer

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms Privat - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Ombord på fartyg och flygplan (s k satellitnät) gäller särskilda priser. Dessa återfinns

Läs mer

Att synliggöra kvalifikationer ett svenskt ramverk för kvalifikationer www.seqf.se

Att synliggöra kvalifikationer ett svenskt ramverk för kvalifikationer www.seqf.se Att synliggöra kvalifikationer ett svenskt ramverk för kvalifikationer www.seqf.se Europa 2000 Köpenhamnsprocessen - fördjupat europeiskt samarbete om yrkesutbildning Resolution om ett ökat europeiskt

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

Välfärdssamhället. Bo Rothstein The Quality of Government Institute Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet. www.qog.pol.gu.

Välfärdssamhället. Bo Rothstein The Quality of Government Institute Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet. www.qog.pol.gu. Välfärdssamhället Bo Rothstein The Quality of Government Institute Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet Vad är QoG Institutet? Institutet för forskning om korruption och kvalitet i samhällsstyrningen

Läs mer

MEDDELANDEN OCH E-POST TILL UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL OCH SMS UTLANDET

MEDDELANDEN OCH E-POST TILL UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL OCH SMS UTLANDET PRISLISTA UTLANDET MEDDELANDEN OCH E-POST TILL UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL OCH SMS UTLANDET PRISLISTA ABONNEMANG DATA I UTLANDET PRISLISTA UTLANDET Denna prislista

Läs mer

SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL

SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL VIA TELEJACKET OCH BREDBANDET Priserna gäller inkl. moms fr.o.m. 1 jan 2016 med reservation för ändringar. Hemtelefoni utan prisavtal kan inte nybeställas. För

Läs mer

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands 4258 Bilaga 1 Tredje länder från vilka får importeras fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem, dock med undantag av tvåskaliga mollusker, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor

Läs mer

Minor FieldStudies 2017/ oktober 2017 kl Helena Björck, Studentavdelningen

Minor FieldStudies 2017/ oktober 2017 kl Helena Björck, Studentavdelningen Minor FieldStudies 2017/18 16 oktober 2017 kl 16-17 Helena Björck, Studentavdelningen ? Vad är MFS? Sida-finansierat program som riktar sig till studenter på kandidat-, magister- och masternivå inom alla

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET

Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET Innehåll DEL 1: Vad kännetecknar en god ansökan? DEL 2: Vilka ramar ger E+ ICM? DEL 3: Hur har Lunds universitet arbetat

Läs mer

Väestötilastot

Väestötilastot 004 Afganistan Afghanistan Afghanistan 3 778 528 Alankomaat Nederländerna Netherlands 1 318 008 Albania Albanien Albania 321 012 Algeria Algeriet Algeria 441 024 Angola Angola Angola 290 784 Arabiemiirikunnat

Läs mer

UPS Zontabell för / UPS Tariff Zone Chart Inrikes/EU och internationella destinationer / Domestic/EU and International Destinations

UPS Zontabell för / UPS Tariff Zone Chart Inrikes/EU och internationella destinationer / Domestic/EU and International Destinations A Albanien Albania 9 5 Algeriet Algeria 10 10 Amerikanska Jungfruöarna Virgin Islands US 9 10 Amerikanska Samoa American Samoa 10 10 Andorra Andorra 6 8 Angola Angola 10 Anguilla Anguilla 9 10 Antigua

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer