Uppdaterad Regler för etablering av internationella samarbetsavtal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdaterad 2014-05-19. Regler för etablering av internationella samarbetsavtal"

Transkript

1 Uppdaterad Regler för etablering av internationella samarbetsavtal

2 Innehåll Inledning 3 Översikt för etablering och avslut av internationella samarbetsavtal 4 Bilateralt universitetsövergripande samarbetsavtal 5 Bilateralt fakultets-, institutions- och ämnesspecifika samarbetsavtal 6 Erasmus+ Inter-institutional agreement 7 Memorandum of Understanding 9 Double degree avtal 10 Joint degree avtal eller 2+2 avtal 13 VFU/praktik avtal 15 Avslut av samarbetsavtal med utländskt partneruniversitet 16 Bilagor Processbeskrivning för internationella samarbetsavtal vid Linnéuniversitetet Definierade och vanliga begrepp för akademiska samarbeten Kvalitetsäkringsdokument för internationella samarbetsavtal vid Linnéuniversitetet Institutional information (from partner) Institutional information (to partner) Underlag för utvärdering av internationell samarbetspartner ISCED-koder (för samarbeten inom Erasmus +) Mallar samarbetsavtal och Memorandum of Understanding (MoU): Lnu bilateralt universitetsutbyte Lnu bilateralt universitetsutbyte (institution/fakultet) MoU bilateralt MoU bilateralt (institution/fakultet) Erasmus+ Inter-institutional agreement (institution/fakultet) 3+1 eller 2+2 avtal VFU/praktik avtal 2 (16)

3 Inledning Det är en viktig aspekt av kvalitetsarbetet inom internationalisering att det finns en gemensam standard för avtalshantering vid Linnéuniversitetet. Dokumentet Regler för etablering av internationella samarbetsavtal stipulerar Linnéuniversitetets regler för nytecknade av internationella samarbetsavtal och utvärdering av existerande avtal med utländska lärosäten. Alla internationella samarbetsavtal som skrivs vid Linnéuniversitetet, på övergripande eller ämnes, institutions och fakultetsspecifik nivå, ska följa samma kvalitetssäkringsrutiner. Internationella samarbetsavtal kan komma till stånd på olika sätt. De kan initieras från universitetsförvaltningen (om ett utländskt lärosäte har kontaktat Linnéuniversitetet) eller på fakultets-, institutions- eller individnivå. För anställda vid Linnéuniversitetet är det i sin ordning att initiera diskussioner kring samarbete med olika universitet men det ska kommuniceras till dessa att en intern beslutsprocess följer och det är där beslut tas om huruvida samarbetsavtal ska ingås. Avdelningen för externa relationer (ER) har på uppdrag av rektor tagit fram mallar för etablering av samarbetsavtal med ett utländskt partneruniversitet. Dessa mallar är utformade i enlighet med de krav Linnéuniversitetet ställer vid ingående av samarbetsavtal med en internationell partner. Möjligheten finns att använda en avtalsmall från det tilltänkta partneruniversitetet så länge Linnéuniversitetets grundläggande krav tillmötesgås. Samordning och vidareutveckling av universitetsövergripande samarbetsavtal sker av handläggare vid ER. Detta efter att fakulteterna har säkerställt och bedömt den akademiska kvalitén hos partneruniversitet. Institutions-/fakultetsspecifika utbytesavtal samordnas och handläggs av en av dekanen utsedd avtalsansvarig vid fakulteten. För att bidra med regions- och/eller universitetsspecifik kunskap och för att säkerställa att multipla bilaterala samarbetsavtal inte skrivs med ett och samma universitet, ska ER kontaktas när fakulteterna initierar en ny kontakt med ett universitet utanför (ej inom ramen för Erasmus+). ER ska även granska utkastet till avtalet innan det går till beslut. Efter att ha läst översikten av olika typer av avtal på följande sida kan du gå direkt till den del av dokumentet som behandlar det samarbetsavtal du ska arbeta fram! 3 (16)

4 Översikt för etablering och avslut av internationella samarbetsavtal Typ av avtal Beredande Beslutsnivå/undertecknande Bilateralt universitetsövergripande samarbetsavtal Bilateralt fakultets-, institutions- och ämnesspecifika samarbetsavtal 2 Erasmus Inter-institutional agreement 3 Memorandum of Understanding (MoU) universitetsövergripande Memorandum of Understanding (MoU) institutions-/fakultetsspecifikt Double degree avtal Joint degree avtal Avdelningen för externa relationer (ER) Fakultet med stöd av handläggare vid ER Fakultet med stöd av handläggare vid ER Handläggare ER Fakultet med stöd av handläggare vid ER Fakultet med stöd av handläggare vid ER Fakultet med stöd av handläggare vid ER Vicerektor 1 Dekan Dekan Vicerektor Dekan Dekan och vicerektor 4 Dekan och vicerektor 3+1 eller 2+2 avtal Fakultet med stöd av handläggare vid ER Dekan och vicerektor Framtagna avtalsmallar kan fås från handläggare på ER eller laddas ner från Medarbetare. Mall för 3+1 avtal får du från Alla mallar framtagna av ER är granskade av MAQS Law Firm Definitioner och vanliga begrepp för internationella samarbetsavtal finns beskrivna i dokumentet med samma namn. 1 Enligt revidering av Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/ , reviderad Ett bilateralt samarbetsavtal skrivs med universitet som inte innehar Erasmus Charter for Higher Education. 3 Erasmus+ är ett EU-finansierat program för utbildning, ungdom och sport. 4 Eftersom double- och joint degree, 3+1/2+2 avtal innehåller en överenskommelse om examen från Linnéuniversitetet ska även vicerektor underteckna dessa avtal. 4 (16)

5 Bilateralt universitetsövergripande samarbetsavtal Är fler än två fakulteter intresserade av ett nytt bilateralt samarbetsavtal bör man sträva efter ett universitetsövergripande avtal. Avdelningen för externa relationer (ER) handlägger nya och uppdaterar befintliga universitetsövergripande samarbetsavtal. Dessa avtal undertecknas av vicerektor. Praktisk steg-för-stegmodell över etablering av ett universitetsövergripande bilaterala samarbetsavtal 1. Efter en initial kontakt med förfrågan om samarbete från ett lärosäte ska en utvärdering av det potentiella partneruniversitetet göras. 2. Handläggare vid ER handlägger och förbereder bilaterala universitetsövergripande samarbetsavtal. 3. Standard för Linnéuniversitetet gällande antal studenter inom ett samarbetsavtal är två studenter för ett helår eller fyra studenter för en termin. Studentutbyte ska vara ömsesidigt. 4. Handläggare vid ER delger information om det potentiella partneruniversitetet till avtalsansvarig vid fakultet för en bedömning av akademiskt kvalité och möjliga samarbetsområden. Resultatet sammanställs i dokumentet Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet. 5. Där bedömning görs att ett samarbete ska initieras kontaktar handläggare vid ER partneruniversitetet; ett samarbetsavtalsförslag diskuteras med motparten tills samförstånd nås (avtalsmall finns). Dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av internationell samarbetspartner används för kvalitetssäkring och underlag för vicerektorsbeslut. 6. Undertecknat avtal delges partneruniversitetet för underskrift. Avtalet diarieförs när det är undertecknat av båda parter. 7. Undertecknat avtal delges avtalsansvarig vid fakultet av handläggare vid ER. 8. Samarbetsavtalet ska vara undertecknat av båda parter innan nästkommande läsår. För att platser ska kunna utlysas för Linnéuniversitetets studenter måste det undertecknade avtalet med bilagor delges ER senast 1 oktober inför kommande läsår. För att kunna anta inkommande utbytesstudenter måste avtalet vara undertecknat senast 1 september inför vårterminen och 1 mars inför höstterminen. 5 (16)

6 Bilateral fakultets-, institutions- och ämnesspecifika samarbetsavtal Bilaterala samarbetsavtal mellan en enskild fakultet/institution/ämne (ej Erasmus+ Interinstitutional agreement) vid Linnéuniversitetet och motsvarande vid ett partneruniversitet. Avtalen handläggs av fakultet med stöd av handläggare vid avdelningen för externa relationer (ER). Avtalen ska granskas av handläggare vid ER innan det handläggs som dekanbeslut och undertecknas av dekan. Praktisk steg-för-stegmodell över etablering av bilateralt fakultets,- institutions- och ämnesspecifikt samarbetsavtal 1. Efter en initial kontakt med förfrågan om samarbete från ett lärosäte ska en utvärdering av det potentiella partneruniversitetet göras. 2. Kontakta handläggare vid ER för stöd i processen och eventuell samordning av tidigare samarbetsavtal med samma universitet/i samma land. 3. Standard för Linnéuniversitetet gällande antal studenter inom ett samarbetsavtal är två studenter för ett helår eller fyra studenter för en termin. Studentutbyte ska vara ömsesidigt. 4. Kontakta avtalsansvarig på fakulteten samt dekan för att förankra avtalet inom fakulteten. 5. Där bedömning görs att ett samarbete ska initieras kontaktar avtalsansvarig på fakulteten partneruniversitetet; ett samarbetsförslag diskuteras med motparten tills samförstånd nås (avtalsmall finns). Dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av internationell samarbetspartner används för kvalitetssäkring och underlag för dekanbeslut. 6. Handläggare vid ER granskar avtalet innan avtalsansvarig på fakulteten handlägger ärendet för dekanbeslut. 7. Undertecknat avtal delges partneruniversitetet för underskrift. Avtalet diarieförs när det är undertecknat av båda parter. 8. Undertecknat avtal med dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av internationell samarbetspartner delges ER: Avtalet etableras då i Linnéuniversitetets gemensamma samarbetsavtalsdatabas, Interbas. 9. Samarbetsavtalet ska vara undertecknat av båda parter innan nästkommande läsår. För att platser ska kunna utlysas för Linnéuniversitetets studenter måste det undertecknade avtalet med bilagor delges ER senast 1 oktober inför kommande läsår. För att kunna anta inkommande utbytesstudenter måste avtalet vara undertecknat senast 1 september inför vårterminen och 1 mars inför höstterminen. 6 (16)

7 Erasmus+ Inter-institutional agreement Mobilitet inom Erasmus+ för studier och undervisningsuppdrag kräver ett Inter-institutional agreement. Fundera på syftet med avtalet och fyll i dokumentet Underlag för utvärdering. För att underlätta studentutbytet ska Institutional information from Lnu fyllas i och skickas till partneruniversitetet, samtidigt ska partneruniversitetet fylla i Institutional information from partner. Information som är gulmarkerad är Lnu-specifik information, som skall finnas med i alla inter-institutional agreements inom Erasmus+. Avmarkera färgen om Lnu s avtalsmall används eller kopiera in denna information i avtalet om partneruniversitets mall används. Om partneruniversitetets mall används kan avtalsmallen se lite annorlunda ut, det är inga problem att använda den mallen så länge den gulmarkerade informationen i Lnu s avtalsmall finns med. Fyll i nedan information under respektive rubrik. Avtalets längd Det är möjligt att skriva ett avtal för hela programperioden 2014/ /2021. Rekommendationen är att skriva avtal för 2, 5 eller 7 år. Den kortare perioden används för nya partners och den längre för befintliga/kvalitetssäkrade partners. Det är möjligt att skriva om avtalet, förlänga och/eller lägga till mobiliteter, när som helst. A. Information about higher education institutions Fakultet och eventuell institution som skriver avtalet Kontaktinformation till den akademiska- och administrativa kontaktpersonen B. Mobility numbers per academic year - Students Kom överens om antalet studenter IN och UT. Tänk på att ha så realistiska siffror som möjligt och att utbytet ska vara ömsesidigt. Aktuell ISCED-koden för utbytet, se separat lista Ämnesområde, enligt ISCED-koden Study cycle; 1st: grundnivå, 2nd: avancerad nivå, 3rd: doktorand Student mobility periods: 5 månader/termin B. Mobility numbers per academic year Staff Aktuell ISCED-kod för utbytet, se separat lista Ämnesområde, enligt ISCED-koden Antal dagar: minst 2 dagar (exkl. restid) max 2 månader, med minst 8 undervisningstimmar De gulmarkerade uppgifterna under rubrikerna C-F är Lnu-specifika, se till att kopiera in den här informationen om partneruniversitetets avtalsmall används. G. Signature of the institution Den som undertecknar avtalet ansvarar för att mobiliteten är genomförbar såväl akademiskt som praktiskt (antagning, boende, mottagning och allmänt stöd). Flera av de praktiska delarna gällande studentutbyte ansvarar Studerandeavdelningen för, bekräfta med Studerandeavdelningen om det är möjligt att ta emot studenter på ett nytt avtal eller öka antalet studenter på ett befintligt avtal. Kontakta När avtalet är undertecknat ska följande dokument skickas till Kopia på avtalet med diarienummer 7 (16)

8 Underlag för utvärdering Institutional information from partner Endast avtal som finns registrerade i universitetets databas för internationella samarbetsavtal, Interbas, kan utnyttjas för student-och lärarutbyte. Vid frågor kontakta Praktisk steg-för-steg modell över etablering av Erasmusavtal 1. Efter en initial kontakt med förfrågan om samarbete från ett lärosäte ska man göra en utvärdering av det potentiella partneruniversitetet Kontakta avtalsansvarig på fakulteten samt dekan för att förankra avtalet inom fakulteten. 3. När avtalet är färdigbearbetat bereds ärendet för ett dekanbeslut av avtalsansvarig på fakulteten. Dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av internationell samarbetspartner (mallar finns) används för kvalitetssäkring och underlag för ett dekanbeslut. 4. Avtalsansvarig vid fakultet skickar ett Erasmusavtal till det nya partneruniversitetet där man kommer överens om ämne, antal studenter IN och UT, nivå på utbytet och eventuellt lärarutbyte (avtalsmall finns). 5. En kopia av undertecknat samarbetsavtal med diarienummer ska e-postas tillsammans med dokumentet Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av internationell samarbetspartner till ER: Avtalet etableras då i Linnéuniversitetets gemensamma samarbetsavtalsdatabas, Interbas. 6. Erasmusavtalet ska vara undertecknat av båda parter innan nästkommande läsår. För att platser ska kunna utlysas för Linnéuniversitetets studenter måste avtalet vara undertecknat samt erforderligt underlag om avtalet e-postat till ER senast 1 oktober inför kommande läsår. För att inkommande utbytesstudenter ska bli antagna måste avtalet vara undertecknat senast 1 september inför vårterminen och 1 mars inför höstterminen. Om partneruniversitetet förbereder avtalet 1. Be dem skicka ett avtalsförslag till avtalsansvarig vid din fakultet. 2. Avtalsansvarig vid fakultet gör en avstämning med den akademiska kontaktpersonen och dekan. 3. Använd beslutsunderlag (se ovan) inför beslut och undertecknande av dekan. 4. En kopia av undertecknat utbytesavtal med diarienummer ska e-postas tillsammans med dokumentet Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av internationell samarbetspartner till ER Avtalet etableras då i Linnéuniversitetets gemensamma samarbetsavtalsdatabas, Interbas. 5 Institutionen/fakulteten bedömer potentialen för samarbete på olika nivåer vid det utländska partneruniversitetet. Denna bedömning baseras på den information de får in via dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av internationell samarbetspartner. 8 (16)

9 Memorandum of Understanding Memorandum of Understanding (MoU) är beteckningar på enklare avsiktsdeklarationer, en ram för eventuellt kommande samarbete. Innehållet är vanligen allmänna uttalanden om att man önskar samarbeta inom vissa uppräknade områden. Dessa dokument innehåller normalt inga specificerade villkor för det tänkta samarbetet. I de fall ett konkret samarbete kommer till stånd regleras de särskilda villkoren för detta samarbete därefter i specifika samarbetsavtal. Ett MoU som är ett universitetsövergripande samarbete handläggs av avdelningen för externa relationer och följer samma handläggningsrutiner som ett samarbetsavtal. Kvalitetssäkringsdokumenten behövs dock inte vid undertecknande av ett MoU. Ett fakultets-, institutions-eller ämnesspecifikt MoU handläggs av fakulteten med stöd av handläggare vid avdelningen för externa relationer (ER). Om det rör sig om ett bilateralt samarbete utanför Erasmus kan ER bistå med stöd i form av kunskap och erfarenhet om en region, alternativt specifika universitet. ER ska granska ett nytt bilateralt MoU. Praktisk steg-för-steg modell över etablering av ett fakultets-, institutions-eller ämnesspecifikt Memorandum of Understanding (MoU) 1. Efter en initial kontakt med förfrågan om samarbete från ett lärosäte ska man göra en utvärdering av det potentiella partneruniversitetet Kontakta avtalsansvarig vid fakulteten samt dekan för att förankra ett MoU inom fakulteten. 3. Kontakta handläggare vid ER för stöd i processen och eventuell samordning av tidigare samarbetsavtal med samma universitet/i samma land. 4. Avtalsansvarig vid institution skickar ett förslag på MoU till det nya partneruniversitetet och granskar eventuella förändringar som föreslås tills samförstånd nås. Handläggare vid ER ska granska ett MoU innan det undertecknas av dekan. 5. När förslaget är färdigbearbetat bereds ärendet för ett dekanbeslut av avtalsansvarig vid fakulteten. I de fall man initialt har tillräckligt med information om samarbetsmöjligheter ska dokumentet Underlag för utvärdering av internationell samarbetspartner (mall finns) användas för kvalitetssäkring och underlag för ett dekanbeslut. 6. En kopia av undertecknat MoU med diarienummer ska e-postas tillsammans med dokumentet Underlag för utvärdering av internationell samarbetspartner (i de fall tillräcklig information för dokumentet finns, om inte ska en skriftlig redovisning skickas med innehållande bakgrund till samarbete, samarbetsområden, ämnen med samarbetspotential etc.) till ER: Undertecknat MoU etableras då i Linnéuniversitetets gemensamma samarbetsavtalsdatabas, Interbas. 6 Fakulteten bedömer potentialen för samarbete på olika nivåer vid det utländska partneruniversitetet. För ett universitetsövergripande MoU gör institutionerna en bedömning baserad på information som skickas ut av avdelningen för externa relationer och besvarar grundläggande frågor kring möjligt samarbete med det nya partneruniversitetet. Är det ett fakultetsspecifikt MoU gör fakulteten sammanställningen. 9 (16)

10 Double degree avtal Tillsammans med vissa partneruniversitet kan det vid sidan av det ordinarie avtalet arbetas fram ett s k double degree avtal. Dessa avtal skrivs vanligtvis på ämnesnivå. Avtalen fastställer hur studenter under vissa förutsättningar har möjlighet att erhålla en kandidatexamen (Degree of Bachelor) eller magister-/masterexamen (Degree of Master) vid mottagande universitet och vid Linnéuniversitetet. I avtalet regleras förutsättningarna avseende hur långt studenterna ska ha kommit i sin utbildning vid hemuniversitetet för att vara aktuella för en examen vid mottagande universitet. Vanligt är även att etablera i avtalet vad studenterna behöver läsa vid mottagande universitet för att uppfylla examenskraven vid partneruniversitetet. I de flesta fall handlar detta om att konkretisera vad studenten behöver läsa för att efter avslutad utbildning kunna ansöka om en examen vid partneruniversitetet; omfattning i HP/ECTS/Credits, eventuellt program/kurssammansättning, ämnesinriktning, uppsatsskrivande etc. Dessa avtal handläggs vid fakultet och undertecknas av fakultetens dekan samt vicerektor 7. Det finns ingen mall framtagen eftersom varje samarbete ser olika ut, men kopior på tidigare double degree avtal finns på avdelningen för externa relationer (ER). Praktisk steg-för-steg modell över etablering av double degree avtal 1. När ett double degree avtal börjar diskuteras mellan en fakultet vid Linnéuniversitetet och ett partneruniversitet ska detaljerna konkretiseras i ett avtalsförslag. Befintliga avtalsmallar vid Linnéuniversitetet kan användas, men komplettering behövs för de delar som rör själva programmen och examensdelarna. 2. Kontakta avtalsansvarig vid fakulteten samt dekan för att förankra avtalet inom fakulteten. 3. Kontakta den handläggare vid ER för exempel på tidigare double degree avtal. Handläggare vid ER ska granska double degree avtalet innan det undertecknas. 4. Standard för Linnéuniversitetet gällande antal studenter inom ett utbytesavtal är 2 studenter för ett helår eller 4 studenter för en termin. Studentutbyte ska vara ömsesidigt. 5. Handläggare vid examensenheten ska granska de examensrelaterade delarna i double degree avtalet innan det undertecknas. 6. När double degree avtalet är färdigbearbetat bereds ärendet för ett dekanbeslut av avtalsansvarig på fakulteten. Dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av internationell samarbetspartner (mallar finns) används för kvalitetssäkring och underlag för ett dekanbeslut. 7. Efter dekans undertecknande skickas avtal och stöddokument till ER för handläggning för vicerektors undertecknande. Efter undertecknande returneras dokumenten till fakultet för vidare behandling av ärendet. 8. En kopia av undertecknat double degree avtal med diarienummer ska e-postas till ER: Avtalet etableras då i Linnéuniversitetets gemensamma 7 Eftersom double degree avtal innehåller en överenskommelse om examen från Linnéuniversitetet ska även vicerektor underteckna dessa avtal. 10 (16)

11 samarbetsavtalsdatabas, Interbas. 9. Samarbetsavtalet ska vara undertecknat av båda parter innan nästkommande läsår. För att platser ska kunna utlysas för Linnéuniversitetets studenter måste avtalet vara undertecknat samt erforderligt underlag om avtalet e-postat till ER senast 1 oktober inför kommande läsår. För att inkommande utbytesstudenter ska bli antagna måste avtalet vara undertecknat senast 1 september inför vårterminen och 1 mars inför höstterminen. 11 (16)

12 Joint degree avtal Ett joint programme måste inte leda till en joint degree utan kan leda till gemensam eller dubbel/multipel examina, erkänd vid alla lärosäten. En joint degree är en examen gemensamt utfärdad av minst två lärosäten i ett eller flera länder, baserad på ett integrerat utbildningsprogram, i enlighet med respektive lands nationella lagstiftning. Skillnaden från ett double degree är alltså att man i en joint degree utfärdar en examen från ett gemensamt framtaget program från minst två involverade lärosäten. Det finns 2013 inte många framtagna joint degrees i Sverige som följer alla lagar och förordningar och vi har vid Linnéuniversitetet ännu inte tagit fram någon joint degree. Det finns ett EU finansierat projekt, The Joiman Network (Joint Degree Management and Administration Network), och en portal som används för information om joint degrees och erfarenheter av arbetet med dessa: Det finns vid Linnéuniversitet inga framtagna avtalsmallar för en joint degree av den anledningen att varje joint degree ser väldigt olika ut. Att ta fram en joint degree är ett arbete som tar mycket resurser under lång tid, det är inte ovanligt med en tidsperiod på ett och ett halvt till tre år innan man är redo att påbörja programmet. Det är oerhört viktigt att institutionen som arbetar fram programmet omgående även involverar sin fakultet, studerandeavdelningens examensenhet och avdelningen för externa relationer. Även jurister behöver vara med från börja när man ska formulera ett avtal kring en gemensam examen. Dessa avtal handläggs vid fakultet och undertecknas av fakultetens dekan samt vicerektor 8. 8 Eftersom ett joint degree avtal innehåller en överenskommelse om examen från Linnéuniversitetet ska även vicerektor underteckna dessa avtal. 12 (16)

13 3+1 eller 2+2 avtal 3+1 eller 2+2 avtal är samarbetsavtal som rör inkommande avgiftsskyldiga studenter. Grundtanken är att utländska studenter vid att lärosäte läser en del av sin kandidatutbildning vid sitt hemuniversitet (exempelvis två eller tre år) och avslutar sina studier vid Linnéuniversitet (ett eller två år) med syfte att kunna söka en examen från både sitt hemuniversitet och Linnéuniversitetet. Dessa samarbeten rör studenter till ett specifikt program inom ett ämne. Linnéuniversitetet (program/ämnesansvarig) granskar den utbildningsplan som partneruniversitetet har. Utifrån denna utvärderar man om studenterna klarar förkunskapskraven för att läsa en del av sin utbildning vid Linnéuniversitetet och möta våra examenskrav för det svenska programmet. När denna bedömning är gjord, kan ett avtal undertecknas. Ett 3+1 eller ett 2+2 avtal handläggs av fakultetens avtalsansvarig i samarbete med program/ämnesansvarig och det undertecknas av fakultetens dekan och vicerektor 9. Avtalet stipulerar bland annat: Urval av studenter vid samarbetspartnern Ansökan till Linnéuniversitetet Betalning till Linnéuniversitetet Examen från Linnéuniversitetet Praktiska delar för studenterna, exempelvis, språkkunskaper, boende, visum etc. Praktisk steg för steg modell över etablering av 3+1 eller 2+2 avtal 1. När ett samarbete börjar diskuteras mellan en fakultet (program/ämnesansvarig) vid Linnéuniversitetet och ett partneruniversitet ska detaljerna konkretiseras i ett avtalsförslag. Befintliga avtalsmallar vid Linnéuniversitetet (3+1 avtalsmall och addendum finns) ska användas, men komplettering behövs för de delar som rör själva programmen och examensdelarna. 2. Kontakta avtalsansvarig vid fakulteten, prefekt samt dekan för att förankra avtalet inom fakulteten. 3. Handläggare vid antagningsenheten och examensansvarig ska granska de antagnings-, behörighets- och examensrelaterade delarna i avtalet innan det undertecknas. 4. Handläggare vid ER ska granska 3+1/2+2 avtalen innan undertecknande. 5. När avtalet är färdigbearbetat bereds ärendet som ett dekansbeslut av avtalsansvarig vid fakulteten. Dokumentet Underlag för utvärdering av internationell samarbetspartner (mall finns) används för kvalitetssäkring och underlag för dekanbeslut. 6. Efter dekans undertecknande skickas avtal och stöddokument till ER för handläggning inför vicerektors undertecknande. Efter undertecknande returneras dokumenten till fakultet för vidare behandling av ärendet. 7. En kopia av det undertecknade avtalet med diarienummer ska e-postas till ER: Avtalet etableras då i Linnéuniversitetets gemensamma samarbetsavtalsdatabas, Interbas. 9 Eftersom ett 3+1 eller ett 2+2 avtal innehåller en överenskommelse om examen från Linnéuniversitetet ska även vicerektor underteckna dessa avtal. 13 (16)

14 8. Samarbetsavtalet ska vara undertecknat av båda parter innan nästkommande läsår. Avtalet ska vara undertecknat senast 1 januari för att studenterna ska kunna söka via den tidiga internationella ansökningsomgången med sista ansökningsdatum den 15 januari. 14 (16)

15 VFU/praktik avtal På efterfrågan har ER tagit fram mallar som kan användas för VFU/praktik. Dessa mallar är inte obligatoriska att använda, har man en egen fungerande mall för dessa avtal kan man givetvis använda denna. Det är två mallar som har tagits fram: Avtalsmall för organisation är menad att användas mellan Lnu och en organisation som ska ta emot en Lnu-student på VFU/praktik. Avtalsmall för student är menad att användas för respektive student som reser ut på VFU/praktik. 15 (16)

16 Avslut av samarbetsavtal med utländskt partneruniversitet Linnéuniversitetet eller enskild institution/fakultet bör överväga att avsluta samarbetet eller säga upp utbytesavtal om någon av följande förutsättning finns: Brist på ömsesidighet Brist på reell reciprocitet Utvärderingar ger dåliga resultat Ingen eller dålig aktivitet/kommunikation under ett flertal år Avtalsbrott Studenterna uppfyller inte nödvändiga språkkrav Brist på information från samarbetspartnern Samarbetssvårigheter Part från Linnéuniversitetet ska meddela partneruniversitet i god tid gällande ett avslut av samarbetet, de tidsperioder i respektive utbytesavtal som reglerar uppsägning ska beaktas. Mall för avslut av avtal finns att få från avdelningen för externa relationer (ER). Uppsägning av universitetsövergripande avtal ska beslutas av vicerektor. Uppsägning av avtal inom Erasmus samt bilaterala institutions-/fakultetsspecifika avtal ska beslutas av fakulteten efter samråd med berörd dekan. Detta handläggs av avtalsansvarig vid fakulteten. Praktisk steg-för-steg modell över avslut av utbytesavtal med utländskt partneruniversitet 1. Uppsägning av universitetsövergripande samarbetsavtal ska beslutas av vicerektor och handläggas av ER. 2. Uppsägning av bilateralt fakultets-, institutions eller ämnesspecifikt samarbetsavtal ska beslutas och handläggas av avtalsansvarig vid fakulteten efter samråd med berörd dekan. Kontakt med ER ska alltid tas innan uppsägning av ett bilateralt avtal för avstämning kring eventuellt andra avtal med samma lärosäte. 3. Uppsägning av avtal inom Erasmus ska beslutas och handläggas av avtalsansvarig vid fakulteten efter samråd med berörd dekan. 4. Exempel för avslut av avtal finns att få från ER. 5. Part från Linnéuniversitetet ska meddela partneruniversitet i god tid gällande ett avslut av samarbetet, de tidsperioder i respektive utbytesavtal som reglerar uppsägning ska beaktas. Vid uppsägning av ett avtal ska det tas i beaktande att studenter under pågående eller nära förestående utbyte inte ska komma i kläm. 6. Meddela ER om avslutade avtal så dessa avaktiveras från Linnéuniversitetets gemensamma samarbetsavtalsdatabas, Interbas: 16 (16)

Uppdaterad 2012-03-09 Version 3. Handbok för etablering av internationella utbytesavtal

Uppdaterad 2012-03-09 Version 3. Handbok för etablering av internationella utbytesavtal Uppdaterad 2012-03-09 Version 3 Handbok för etablering av internationella utbytesavtal Innehåll Inledning 3 Översikt av typ av avtal, beredande organ samt beslutsnivå (för etablering av nya utbytesavtal

Läs mer

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen 2015-09-08 -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15

HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15 Handläggningsordning för internationella avtal Ärendet Högskolan Dalarna har ett stort antal internationella avtal som reglerar student- och

Läs mer

Definierade och vanliga begrepp för internationella samarbetsavtal

Definierade och vanliga begrepp för internationella samarbetsavtal Växjö 2015-09-02 Definierade och vanliga begrepp för internationella samarbetsavtal Begrepp Definition Kommentarer Samarbetsavtal Internationella samarbetsavtal Avtal inom utbytesprogram Internationellt

Läs mer

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom grundutbildningen

Läs mer

Double Degree Civilekonomprogrammet International Sales and Marketing Programme Marknadsföringsprogrammet Programmet för Internationella Affärer

Double Degree Civilekonomprogrammet International Sales and Marketing Programme Marknadsföringsprogrammet Programmet för Internationella Affärer Handbok - information Double Degree Civilekonomprogrammet International Sales and Marketing Programme Marknadsföringsprogrammet Programmet för Internationella Affärer Anna Lindahl Internationell Koordinator,

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR UNIVERSITETSGEMENSAMMA SAMARBETSAVTAL MED UTOMEUROPEISKA UNIVERSITET

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR UNIVERSITETSGEMENSAMMA SAMARBETSAVTAL MED UTOMEUROPEISKA UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2017/493 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR UNIVERSITETSGEMENSAMMA SAMARBETSAVTAL MED UTOMEUROPEISKA UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 Fastställd av högskolestyrelsen 2015-11-30 Dnr: 1.2.3-2015/2936 1 (17) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 2 (17) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017...

Läs mer

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER MITTUNIVERSITETET Styrdokument Bilaga 3 REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER DNR MIUN 2009/830 Publicerad: 2014-06-24 Beslutsfattare: Handläggare: Maud Albertsson Beslutsdatum: 2014-06-24 Giltighetstid: Tillsvidare

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Miljövetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: XGMVE Miljövetarprogrammet Environmental Science Programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26

Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26 Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26 Dnr: 30-88-2013 Inledning För alla kurser vid Dans och Cirkushögskolan

Läs mer

Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument

Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument Version 2008 03 26 Bilaga 1 Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument vid kvalitetssäkring och utvärdering av utbildning vid MDH I denna förteckning presenteras de dokument som kan vara

Läs mer

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning (KA1)

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning (KA1) Informationsmöte Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning (KA1) 20 och 28 jan 2014 Yrkesutbildning Erasmus+ mobilitetsprojekt Vad innebär mobilitetsprojekt? En organisation/ett konsortium skickar in ansökan

Läs mer

Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning

Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning Promemoria 2014-06-04 U2014/3798/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning 1. Inledning Denna promemoria har

Läs mer

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig som läser fristående kurser. Europa din nya studieort!

Läs mer

Expertkompetens för innovation 15 steg 1

Expertkompetens för innovation 15 steg 1 Sida 1 (9) UTLYSNING Expertkompetens för innovation 15 steg 1 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av utveckling av näringslivsinriktade utbildningar

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 674/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng The Marketing Programme, 180 Higher

Läs mer

Lokala regler för indragning av doktorands resurser

Lokala regler för indragning av doktorands resurser Lokala regler för indragning av doktorands resurser Fastställd 2014-10-06 av Rektor Gäller från 2014-10-06 Innehåll Inledning 3 Innebörden av beslut om indragning av resurser 3 Handledning och individuell

Läs mer

Riktlinjer tillgodoräknande

Riktlinjer tillgodoräknande TEKNAT 2008/375 Riktlinjer tillgodoräknande kurser inom och antagning till senare del av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala Fastställda av tekniska utbildningsnämnden (TUN) 2008-11-11 Ersätter tidigare

Läs mer

2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13

2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13 2Skapat den PM 2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13 Sektionen Forskning, innovation och extern samverkan PM Remiss, Förslag till föreskrifter för stipendier Rektor fattade den 28 januari 2010 beslut om en utredning

Läs mer

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp Study Programme of Health and Rehabilitation in Working Life, 180 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

Universitetsdirektörens delegationsordning

Universitetsdirektörens delegationsordning Dnr: ST 2013/32-1.1 Regeldokument Universitetsdirektörens delegationsordning Beslutat av Universitetsdirektör Gäller från 2013-05-07 Inledning Inom ramen för rektors delegation till universitetsdirektören

Läs mer

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2010/3067 Regeldokument Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Organisationskommittén, 2009-12-15 Reviderad 2010-02-16 Reviderad 2010-04-28 Reviderad

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16

Läs mer

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU ST 2013/178-1.1 Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Gäller från 2013-04-02 Innehållsförteckning 1. Inledning studieavgiftsskyldighet... 3 2. Studieavgiftens storlek...

Läs mer

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-563/2009 Sida 1 (6) PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational

Läs mer

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Avsikten med denna praktiska handläggningsordning är att den ska fungera som en riktlinje för internationella koordinatorer på fakultets- och institutionsnivå

Läs mer

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll 1 (5) Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll Giltighet och ändringar Fastställd av Försvarshögskolans vicerektor på uppdrag av rektor den 28 juni 2012. Reviderad 2015-05-19 att gälla

Läs mer

Ny utbildningsorganisation vid SLU

Ny utbildningsorganisation vid SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4639 PM Ny utbildningsorganisation vid SLU SLU får en ny utbildningsorganisation från den 1 januari 2014. Ny är den centrala utbildningsnämnden (UN) och programnämnderna (PN), men

Läs mer

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift.

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift. Strategi 2014 (1) Sammanfattning Ett paradigmskifte sker inom internationalisering av högre utbildning och forskning. Lärosäten över hela världen - också i vad som brukar kallas utvecklingsländer - konkurrerar

Läs mer

Workshop F KVALITETSDRIVET 2016. Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier

Workshop F KVALITETSDRIVET 2016. Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier Workshop F KVALITETSDRIVET 2016 Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier Vilka är vi? Helene Elvstrand Programansvarig för Förskollärarprogrammet

Läs mer

Gemensamma utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå - MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

Gemensamma utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå - MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR Gemensamma utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå - MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR Kristina Miolin KRISTINA.MIOLIN@ER.LU.SE Redan de gamla grekerna - De gemensamma utbildningsprogrammen har funnits

Läs mer

avdelningen MIA-träff 2012-05-04

avdelningen MIA-träff 2012-05-04 Nytt från Internationella avdelningen MIA-träff 2012-05-04 Avgiftsstudenter och LADOK mm Villkorligt antagna Två skäl: ej betalat avgift, ej grundläggande behörighet. Studenter som inte dokumenterat att

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Sida 1 av 7 Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar fylla i

Läs mer

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska:

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska: Utbildningsplan för Kandidatprogram i global management Bachelor's Programme in Global Management 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: SFGMA Gäller från: VT 2014 Fastställd: 2013-09-04 Ändrad:

Läs mer

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet 2007-06-11 1(9) Dnr: LTH 2007/446 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för vid Lunds universitet Enligt bestämmelser i högskoleförordningen (HF 6 kap. 3 ) skall styrelsen för varje universitet och högskola

Läs mer

ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNGEN

ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNGEN ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNGEN Inm Erasmus+-prgrammets glbala mbilitet kan man ansöka bidrag för högsklrnas utbyten med högsklr i så kallade

Läs mer

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp Psychiatric Care Specialist Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS) MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Birgitta Magnusson Kvalitetskoordinator PM 20160512 Dnr LED 1.3 2016/232 Ersätter dnr TS 122013/496 och dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten

Läs mer

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Lunds universitets policy för hållbar utveckling Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors

Läs mer

Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng Food Service Management, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus

Läs mer

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola 1 (12) Dnr. MDH 3.1.2-265/14 Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet från och med 2014-09-11 samt för doktorander

Läs mer

Utbildningsplan för Digitala spel (180 högskolepoäng) Digital Games (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Digitala spel (180 högskolepoäng) Digital Games (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Digitala spel (180 högskolepoäng) Digital Games (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03. Utbildningsplanen

Läs mer

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Handelshögskolan Utbildningsplan Dnr CF 52-33/2009 Sida 1 (6) PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in forecasting and evaluation methodology, 60 Higher Education

Läs mer

REGLER FÖR UPPDRAGSUTBILDNING

REGLER FÖR UPPDRAGSUTBILDNING MITTUNIVERSITETET Styrdokument REGLER FÖR UPPDRAGSUTBILDNING DNR MIUN MIUN 2015/875 Publicerad: 2015-04-21 Beslutsfattare: Mats Tinnsten, prorektor (RBM) Handläggare: Juliana Gardahl Wettersten, Samverkansavdelningen

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Karlstads universitet 2015

Tillsynsbesöket vid Karlstads universitet 2015 Tillsynsbesöket vid Karlstads universitet 2015 RAPPORT 2016:4 Rapport 2016:4 Tillsynsbesöket vid Karlstads universitet 2015 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2016 Författare: Anna Sandström Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016 1(9) SLU ID:ua.2016.1.1.1-438 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen Handläggare:

Läs mer

Uppsägning av lokaler (interna upplåtelser)

Uppsägning av lokaler (interna upplåtelser) 1(2) SLU ua 2015.2.9-628 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Avdelningen för

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007. Sida 1 (7)

Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007. Sida 1 (7) Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007 Sida 1 (7) PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 180 ECTS Utbildningsplanen är inrättad

Läs mer

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning.

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning. Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning november 2015 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

Handläggningsordning för Akademiska utbytesavtal

Handläggningsordning för Akademiska utbytesavtal Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor Dokumenttyp: Regler Område: Utbildning och forskning Dnr: 500-2180-11 Datum: 2011-10-04 Ansvarig enhet: Studentcentrum Giltighetstid: 2011-2013 Sid 1 (10) Handläggningsordning

Läs mer

Turism och destinationsutveckling, 180 hp

Turism och destinationsutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Turism och destinationsutveckling, 180 hp Tourism and destination development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer STUDG Grundnivå

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Gäller fr.o.m.: 2010-01-25 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

Riktlinjer för hantering av stipendier för avgiftsskyldiga studenter

Riktlinjer för hantering av stipendier för avgiftsskyldiga studenter Rektor BESLUT 2014-06-17 Dnr HS 2014/433 Riktlinjer för hantering av stipendier för avgiftsskyldiga studenter Härmed fastställs Riktlinjer för hantering av stipendier för avgiftsskyldiga studenter. Riktlinjerna

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2015-08-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Stockholms universitets miljöledningssystem

Stockholms universitets miljöledningssystem Sida 1 (5) Omfattningen av miljöledningssystem Stockholm universitet har byggt ett miljöledningssystem som omfattar all verksamhet. Vid universitetet sker utbildning och forskning inom universitetets fyra

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2016-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-382-16 Postadress Box

Läs mer

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-654/2008 Sida 1 (6) MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Educational Management and Leadership,

Läs mer

Undersökning av skolor: IKT och utbildning MANUAL FÖR SKOLSAMORDNARE

Undersökning av skolor: IKT och utbildning MANUAL FÖR SKOLSAMORDNARE Undersökning av skolor: IKT och utbildning MANUAL FÖR SKOLSAMORDNARE Europeiska skoldatanätet Service d Approches Quantitatives des faits éducatifs Innehåll Introduktion... 2 1. ÖVERSIKT AV STUDIENS ORGANISATION...

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/181 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Norrbottens läns landsting Dnr: UmU 243-662-13 Dnr: NLL 719-13 AVTAL mellan medicinska fakulteten, Umeå universitet, och Norrbottens läns landsting om verksamhetsförlagd

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Utbytesstudier. Johanna Persson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Johanna Persson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Johanna Persson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Partneruniversitet Pengar ut/in Intresseanmälan Behörighet & urval Utbytesstudier 2015-11-24 3 Varför utbytesstudier?

Läs mer

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng = = d=ont=qpttlms== = Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng Programme in Public Health Science with Health Economics 180 higher education credits Fastställd

Läs mer

Följebrev till Proposition 5: SFS syn på tillträde till högre utbildning

Följebrev till Proposition 5: SFS syn på tillträde till högre utbildning P Handläggare: Styrelsen Datum: 01-0-0 Dnr: O1-/11 Följebrev till Proposition : SFS syn på tillträde till högre utbildning Inledning Under året har frågor om tillträde till högskolan diskuterats flitigt.

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde.

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde. Forsknings- och utbildningsnämnden ALLMÄNNA RÅD 2010-09-08 Dnr HS 2010/328-510 Utformning av utbildningsplan 1 Allmänt Bestämmelser om utbildningsplan finns i Högskoleförordningen. Där framgår att det

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16 Måndagen den 14 december 2015 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Marta Parzonka Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Nursing 180 higher education credits

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Nursing 180 higher education credits Dnr G217 4700/06 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelse 2006-11-24 Reviderad av dekanus

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning Fastställd av rektor 2014-06-24 Dnr: FS 1.1.1-284-14 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Regler Rektor Tillsvidare

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) RIKTAD UTLYSNING NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Programmet ger stöd till utveckling av nätbaserade kurser med internationell bärkraft som ska bidra till internationell

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR BETALNING AV STUDIEAVGIFTER

FÖRESKRIFTER FÖR BETALNING AV STUDIEAVGIFTER Bilaga 1 till beslut C 2013-0655 FÖRESKRIFTER FÖR BETALNING AV STUDIEAVGIFTER FÖR AVGIFTSSKYLDIGA STUDENTER VERSION 2014-02-06 Diarienr C 2013-0655. Föreskrifter om betalning av studieavgifter. Detta beslut

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120 points Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700390 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2016-01-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp Utdrag ur PM Den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2001-09-27 Reviderad 2002-09-12, 2003-11-07, 2004-05-13 Uppdaterad 2008-05-27

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i spanska

Studieplan för licentiatexamen i spanska = Studieplan för licentiatexamen i spanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget

Dokumenttyp. Namn på uppdraget Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

Förfrågan - nya program för att stärka läkemedels-, bioteknikoch medicinteknikbranschen

Förfrågan - nya program för att stärka läkemedels-, bioteknikoch medicinteknikbranschen Förfrågan - nya program för att stärka läkemedels-, bioteknikoch medicinteknikbranschen Regeringen har gett VINNOVA i uppdrag att ta fram underlag för nya program inom läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbranschen.

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 120/160 POÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Handbok för handläggning av ärenden i handläggarportalen Uniport

Handbok för handläggning av ärenden i handläggarportalen Uniport Handbok för handläggning av ärenden i handläggarportalen Uniport Ansvarig för dokumentet: Registratur och Arkiv Uppdragsgivare: Enhetschef Chatarina Larson Dokumentet upprättat: Sid 2 (17) Innehåll Inledning...

Läs mer

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin Umeå universitet, 901 87 Umeå http://www.phmed.umu.se/ Dnr 503-2714-10 Datum 2010-11-14 Sid 1 (8) Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 1 av 12 (Ersätter dnr 2014-114-71) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 12 1 Kurser, program och utbildning... 3 1.1 Kurs och kursplan...

Läs mer

1 Fastställande av föredragningslistan Även fakulteternas representanter föredrar punkt 3. Handlingsplaner.

1 Fastställande av föredragningslistan Även fakulteternas representanter föredrar punkt 3. Handlingsplaner. 2013-10-15 1 (5) Internationaliseringsrådets () möte 9 okt 2013 Närvarande Anna Andersson, fakultetskoordinator LiTH (adjungerad) Anna Bergek, prodekan tek fak Karin Gibson, enhetschef IO (sekr) Anderz

Läs mer

Riktlinjer för överklaganden vid Lunds universitet

Riktlinjer för överklaganden vid Lunds universitet BESLUT 1(4) 2010-02-11 LS 2010/103 Rektor Riktlinjer för överklaganden vid Lunds universitet Överklagbara beslut Vissa av de beslut som universitetet fattar kan överklagas. I de flesta fall sker överklaganden

Läs mer

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695.

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695. Avtal avseende uppdrag för Diarienummer POSTEN FRIMÄRKEN Parter Posten Meddelande AB nedan kallad Posten Organisationsnr 556711-5695 nedan kallad Uppdragstagaren Organisationsnr Enhet Posten Frimärken

Läs mer

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 1 Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 Dnr: 62/12 Reviderad 2013-10-28 och ersätter antagningsordning från 2012-09-12 2 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. TILLTRÄDE/BEHÖRIGHET...

Läs mer