Uppdaterad Regler för etablering av internationella samarbetsavtal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdaterad 2014-05-19. Regler för etablering av internationella samarbetsavtal"

Transkript

1 Uppdaterad Regler för etablering av internationella samarbetsavtal

2 Innehåll Inledning 3 Översikt för etablering och avslut av internationella samarbetsavtal 4 Bilateralt universitetsövergripande samarbetsavtal 5 Bilateralt fakultets-, institutions- och ämnesspecifika samarbetsavtal 6 Erasmus+ Inter-institutional agreement 7 Memorandum of Understanding 9 Double degree avtal 10 Joint degree avtal eller 2+2 avtal 13 VFU/praktik avtal 15 Avslut av samarbetsavtal med utländskt partneruniversitet 16 Bilagor Processbeskrivning för internationella samarbetsavtal vid Linnéuniversitetet Definierade och vanliga begrepp för akademiska samarbeten Kvalitetsäkringsdokument för internationella samarbetsavtal vid Linnéuniversitetet Institutional information (from partner) Institutional information (to partner) Underlag för utvärdering av internationell samarbetspartner ISCED-koder (för samarbeten inom Erasmus +) Mallar samarbetsavtal och Memorandum of Understanding (MoU): Lnu bilateralt universitetsutbyte Lnu bilateralt universitetsutbyte (institution/fakultet) MoU bilateralt MoU bilateralt (institution/fakultet) Erasmus+ Inter-institutional agreement (institution/fakultet) 3+1 eller 2+2 avtal VFU/praktik avtal 2 (16)

3 Inledning Det är en viktig aspekt av kvalitetsarbetet inom internationalisering att det finns en gemensam standard för avtalshantering vid Linnéuniversitetet. Dokumentet Regler för etablering av internationella samarbetsavtal stipulerar Linnéuniversitetets regler för nytecknade av internationella samarbetsavtal och utvärdering av existerande avtal med utländska lärosäten. Alla internationella samarbetsavtal som skrivs vid Linnéuniversitetet, på övergripande eller ämnes, institutions och fakultetsspecifik nivå, ska följa samma kvalitetssäkringsrutiner. Internationella samarbetsavtal kan komma till stånd på olika sätt. De kan initieras från universitetsförvaltningen (om ett utländskt lärosäte har kontaktat Linnéuniversitetet) eller på fakultets-, institutions- eller individnivå. För anställda vid Linnéuniversitetet är det i sin ordning att initiera diskussioner kring samarbete med olika universitet men det ska kommuniceras till dessa att en intern beslutsprocess följer och det är där beslut tas om huruvida samarbetsavtal ska ingås. Avdelningen för externa relationer (ER) har på uppdrag av rektor tagit fram mallar för etablering av samarbetsavtal med ett utländskt partneruniversitet. Dessa mallar är utformade i enlighet med de krav Linnéuniversitetet ställer vid ingående av samarbetsavtal med en internationell partner. Möjligheten finns att använda en avtalsmall från det tilltänkta partneruniversitetet så länge Linnéuniversitetets grundläggande krav tillmötesgås. Samordning och vidareutveckling av universitetsövergripande samarbetsavtal sker av handläggare vid ER. Detta efter att fakulteterna har säkerställt och bedömt den akademiska kvalitén hos partneruniversitet. Institutions-/fakultetsspecifika utbytesavtal samordnas och handläggs av en av dekanen utsedd avtalsansvarig vid fakulteten. För att bidra med regions- och/eller universitetsspecifik kunskap och för att säkerställa att multipla bilaterala samarbetsavtal inte skrivs med ett och samma universitet, ska ER kontaktas när fakulteterna initierar en ny kontakt med ett universitet utanför (ej inom ramen för Erasmus+). ER ska även granska utkastet till avtalet innan det går till beslut. Efter att ha läst översikten av olika typer av avtal på följande sida kan du gå direkt till den del av dokumentet som behandlar det samarbetsavtal du ska arbeta fram! 3 (16)

4 Översikt för etablering och avslut av internationella samarbetsavtal Typ av avtal Beredande Beslutsnivå/undertecknande Bilateralt universitetsövergripande samarbetsavtal Bilateralt fakultets-, institutions- och ämnesspecifika samarbetsavtal 2 Erasmus Inter-institutional agreement 3 Memorandum of Understanding (MoU) universitetsövergripande Memorandum of Understanding (MoU) institutions-/fakultetsspecifikt Double degree avtal Joint degree avtal Avdelningen för externa relationer (ER) Fakultet med stöd av handläggare vid ER Fakultet med stöd av handläggare vid ER Handläggare ER Fakultet med stöd av handläggare vid ER Fakultet med stöd av handläggare vid ER Fakultet med stöd av handläggare vid ER Vicerektor 1 Dekan Dekan Vicerektor Dekan Dekan och vicerektor 4 Dekan och vicerektor 3+1 eller 2+2 avtal Fakultet med stöd av handläggare vid ER Dekan och vicerektor Framtagna avtalsmallar kan fås från handläggare på ER eller laddas ner från Medarbetare. Mall för 3+1 avtal får du från Alla mallar framtagna av ER är granskade av MAQS Law Firm Definitioner och vanliga begrepp för internationella samarbetsavtal finns beskrivna i dokumentet med samma namn. 1 Enligt revidering av Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/ , reviderad Ett bilateralt samarbetsavtal skrivs med universitet som inte innehar Erasmus Charter for Higher Education. 3 Erasmus+ är ett EU-finansierat program för utbildning, ungdom och sport. 4 Eftersom double- och joint degree, 3+1/2+2 avtal innehåller en överenskommelse om examen från Linnéuniversitetet ska även vicerektor underteckna dessa avtal. 4 (16)

5 Bilateralt universitetsövergripande samarbetsavtal Är fler än två fakulteter intresserade av ett nytt bilateralt samarbetsavtal bör man sträva efter ett universitetsövergripande avtal. Avdelningen för externa relationer (ER) handlägger nya och uppdaterar befintliga universitetsövergripande samarbetsavtal. Dessa avtal undertecknas av vicerektor. Praktisk steg-för-stegmodell över etablering av ett universitetsövergripande bilaterala samarbetsavtal 1. Efter en initial kontakt med förfrågan om samarbete från ett lärosäte ska en utvärdering av det potentiella partneruniversitetet göras. 2. Handläggare vid ER handlägger och förbereder bilaterala universitetsövergripande samarbetsavtal. 3. Standard för Linnéuniversitetet gällande antal studenter inom ett samarbetsavtal är två studenter för ett helår eller fyra studenter för en termin. Studentutbyte ska vara ömsesidigt. 4. Handläggare vid ER delger information om det potentiella partneruniversitetet till avtalsansvarig vid fakultet för en bedömning av akademiskt kvalité och möjliga samarbetsområden. Resultatet sammanställs i dokumentet Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet. 5. Där bedömning görs att ett samarbete ska initieras kontaktar handläggare vid ER partneruniversitetet; ett samarbetsavtalsförslag diskuteras med motparten tills samförstånd nås (avtalsmall finns). Dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av internationell samarbetspartner används för kvalitetssäkring och underlag för vicerektorsbeslut. 6. Undertecknat avtal delges partneruniversitetet för underskrift. Avtalet diarieförs när det är undertecknat av båda parter. 7. Undertecknat avtal delges avtalsansvarig vid fakultet av handläggare vid ER. 8. Samarbetsavtalet ska vara undertecknat av båda parter innan nästkommande läsår. För att platser ska kunna utlysas för Linnéuniversitetets studenter måste det undertecknade avtalet med bilagor delges ER senast 1 oktober inför kommande läsår. För att kunna anta inkommande utbytesstudenter måste avtalet vara undertecknat senast 1 september inför vårterminen och 1 mars inför höstterminen. 5 (16)

6 Bilateral fakultets-, institutions- och ämnesspecifika samarbetsavtal Bilaterala samarbetsavtal mellan en enskild fakultet/institution/ämne (ej Erasmus+ Interinstitutional agreement) vid Linnéuniversitetet och motsvarande vid ett partneruniversitet. Avtalen handläggs av fakultet med stöd av handläggare vid avdelningen för externa relationer (ER). Avtalen ska granskas av handläggare vid ER innan det handläggs som dekanbeslut och undertecknas av dekan. Praktisk steg-för-stegmodell över etablering av bilateralt fakultets,- institutions- och ämnesspecifikt samarbetsavtal 1. Efter en initial kontakt med förfrågan om samarbete från ett lärosäte ska en utvärdering av det potentiella partneruniversitetet göras. 2. Kontakta handläggare vid ER för stöd i processen och eventuell samordning av tidigare samarbetsavtal med samma universitet/i samma land. 3. Standard för Linnéuniversitetet gällande antal studenter inom ett samarbetsavtal är två studenter för ett helår eller fyra studenter för en termin. Studentutbyte ska vara ömsesidigt. 4. Kontakta avtalsansvarig på fakulteten samt dekan för att förankra avtalet inom fakulteten. 5. Där bedömning görs att ett samarbete ska initieras kontaktar avtalsansvarig på fakulteten partneruniversitetet; ett samarbetsförslag diskuteras med motparten tills samförstånd nås (avtalsmall finns). Dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av internationell samarbetspartner används för kvalitetssäkring och underlag för dekanbeslut. 6. Handläggare vid ER granskar avtalet innan avtalsansvarig på fakulteten handlägger ärendet för dekanbeslut. 7. Undertecknat avtal delges partneruniversitetet för underskrift. Avtalet diarieförs när det är undertecknat av båda parter. 8. Undertecknat avtal med dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av internationell samarbetspartner delges ER: Avtalet etableras då i Linnéuniversitetets gemensamma samarbetsavtalsdatabas, Interbas. 9. Samarbetsavtalet ska vara undertecknat av båda parter innan nästkommande läsår. För att platser ska kunna utlysas för Linnéuniversitetets studenter måste det undertecknade avtalet med bilagor delges ER senast 1 oktober inför kommande läsår. För att kunna anta inkommande utbytesstudenter måste avtalet vara undertecknat senast 1 september inför vårterminen och 1 mars inför höstterminen. 6 (16)

7 Erasmus+ Inter-institutional agreement Mobilitet inom Erasmus+ för studier och undervisningsuppdrag kräver ett Inter-institutional agreement. Fundera på syftet med avtalet och fyll i dokumentet Underlag för utvärdering. För att underlätta studentutbytet ska Institutional information from Lnu fyllas i och skickas till partneruniversitetet, samtidigt ska partneruniversitetet fylla i Institutional information from partner. Information som är gulmarkerad är Lnu-specifik information, som skall finnas med i alla inter-institutional agreements inom Erasmus+. Avmarkera färgen om Lnu s avtalsmall används eller kopiera in denna information i avtalet om partneruniversitets mall används. Om partneruniversitetets mall används kan avtalsmallen se lite annorlunda ut, det är inga problem att använda den mallen så länge den gulmarkerade informationen i Lnu s avtalsmall finns med. Fyll i nedan information under respektive rubrik. Avtalets längd Det är möjligt att skriva ett avtal för hela programperioden 2014/ /2021. Rekommendationen är att skriva avtal för 2, 5 eller 7 år. Den kortare perioden används för nya partners och den längre för befintliga/kvalitetssäkrade partners. Det är möjligt att skriva om avtalet, förlänga och/eller lägga till mobiliteter, när som helst. A. Information about higher education institutions Fakultet och eventuell institution som skriver avtalet Kontaktinformation till den akademiska- och administrativa kontaktpersonen B. Mobility numbers per academic year - Students Kom överens om antalet studenter IN och UT. Tänk på att ha så realistiska siffror som möjligt och att utbytet ska vara ömsesidigt. Aktuell ISCED-koden för utbytet, se separat lista Ämnesområde, enligt ISCED-koden Study cycle; 1st: grundnivå, 2nd: avancerad nivå, 3rd: doktorand Student mobility periods: 5 månader/termin B. Mobility numbers per academic year Staff Aktuell ISCED-kod för utbytet, se separat lista Ämnesområde, enligt ISCED-koden Antal dagar: minst 2 dagar (exkl. restid) max 2 månader, med minst 8 undervisningstimmar De gulmarkerade uppgifterna under rubrikerna C-F är Lnu-specifika, se till att kopiera in den här informationen om partneruniversitetets avtalsmall används. G. Signature of the institution Den som undertecknar avtalet ansvarar för att mobiliteten är genomförbar såväl akademiskt som praktiskt (antagning, boende, mottagning och allmänt stöd). Flera av de praktiska delarna gällande studentutbyte ansvarar Studerandeavdelningen för, bekräfta med Studerandeavdelningen om det är möjligt att ta emot studenter på ett nytt avtal eller öka antalet studenter på ett befintligt avtal. Kontakta När avtalet är undertecknat ska följande dokument skickas till Kopia på avtalet med diarienummer 7 (16)

8 Underlag för utvärdering Institutional information from partner Endast avtal som finns registrerade i universitetets databas för internationella samarbetsavtal, Interbas, kan utnyttjas för student-och lärarutbyte. Vid frågor kontakta Praktisk steg-för-steg modell över etablering av Erasmusavtal 1. Efter en initial kontakt med förfrågan om samarbete från ett lärosäte ska man göra en utvärdering av det potentiella partneruniversitetet Kontakta avtalsansvarig på fakulteten samt dekan för att förankra avtalet inom fakulteten. 3. När avtalet är färdigbearbetat bereds ärendet för ett dekanbeslut av avtalsansvarig på fakulteten. Dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av internationell samarbetspartner (mallar finns) används för kvalitetssäkring och underlag för ett dekanbeslut. 4. Avtalsansvarig vid fakultet skickar ett Erasmusavtal till det nya partneruniversitetet där man kommer överens om ämne, antal studenter IN och UT, nivå på utbytet och eventuellt lärarutbyte (avtalsmall finns). 5. En kopia av undertecknat samarbetsavtal med diarienummer ska e-postas tillsammans med dokumentet Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av internationell samarbetspartner till ER: Avtalet etableras då i Linnéuniversitetets gemensamma samarbetsavtalsdatabas, Interbas. 6. Erasmusavtalet ska vara undertecknat av båda parter innan nästkommande läsår. För att platser ska kunna utlysas för Linnéuniversitetets studenter måste avtalet vara undertecknat samt erforderligt underlag om avtalet e-postat till ER senast 1 oktober inför kommande läsår. För att inkommande utbytesstudenter ska bli antagna måste avtalet vara undertecknat senast 1 september inför vårterminen och 1 mars inför höstterminen. Om partneruniversitetet förbereder avtalet 1. Be dem skicka ett avtalsförslag till avtalsansvarig vid din fakultet. 2. Avtalsansvarig vid fakultet gör en avstämning med den akademiska kontaktpersonen och dekan. 3. Använd beslutsunderlag (se ovan) inför beslut och undertecknande av dekan. 4. En kopia av undertecknat utbytesavtal med diarienummer ska e-postas tillsammans med dokumentet Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av internationell samarbetspartner till ER Avtalet etableras då i Linnéuniversitetets gemensamma samarbetsavtalsdatabas, Interbas. 5 Institutionen/fakulteten bedömer potentialen för samarbete på olika nivåer vid det utländska partneruniversitetet. Denna bedömning baseras på den information de får in via dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av internationell samarbetspartner. 8 (16)

9 Memorandum of Understanding Memorandum of Understanding (MoU) är beteckningar på enklare avsiktsdeklarationer, en ram för eventuellt kommande samarbete. Innehållet är vanligen allmänna uttalanden om att man önskar samarbeta inom vissa uppräknade områden. Dessa dokument innehåller normalt inga specificerade villkor för det tänkta samarbetet. I de fall ett konkret samarbete kommer till stånd regleras de särskilda villkoren för detta samarbete därefter i specifika samarbetsavtal. Ett MoU som är ett universitetsövergripande samarbete handläggs av avdelningen för externa relationer och följer samma handläggningsrutiner som ett samarbetsavtal. Kvalitetssäkringsdokumenten behövs dock inte vid undertecknande av ett MoU. Ett fakultets-, institutions-eller ämnesspecifikt MoU handläggs av fakulteten med stöd av handläggare vid avdelningen för externa relationer (ER). Om det rör sig om ett bilateralt samarbete utanför Erasmus kan ER bistå med stöd i form av kunskap och erfarenhet om en region, alternativt specifika universitet. ER ska granska ett nytt bilateralt MoU. Praktisk steg-för-steg modell över etablering av ett fakultets-, institutions-eller ämnesspecifikt Memorandum of Understanding (MoU) 1. Efter en initial kontakt med förfrågan om samarbete från ett lärosäte ska man göra en utvärdering av det potentiella partneruniversitetet Kontakta avtalsansvarig vid fakulteten samt dekan för att förankra ett MoU inom fakulteten. 3. Kontakta handläggare vid ER för stöd i processen och eventuell samordning av tidigare samarbetsavtal med samma universitet/i samma land. 4. Avtalsansvarig vid institution skickar ett förslag på MoU till det nya partneruniversitetet och granskar eventuella förändringar som föreslås tills samförstånd nås. Handläggare vid ER ska granska ett MoU innan det undertecknas av dekan. 5. När förslaget är färdigbearbetat bereds ärendet för ett dekanbeslut av avtalsansvarig vid fakulteten. I de fall man initialt har tillräckligt med information om samarbetsmöjligheter ska dokumentet Underlag för utvärdering av internationell samarbetspartner (mall finns) användas för kvalitetssäkring och underlag för ett dekanbeslut. 6. En kopia av undertecknat MoU med diarienummer ska e-postas tillsammans med dokumentet Underlag för utvärdering av internationell samarbetspartner (i de fall tillräcklig information för dokumentet finns, om inte ska en skriftlig redovisning skickas med innehållande bakgrund till samarbete, samarbetsområden, ämnen med samarbetspotential etc.) till ER: Undertecknat MoU etableras då i Linnéuniversitetets gemensamma samarbetsavtalsdatabas, Interbas. 6 Fakulteten bedömer potentialen för samarbete på olika nivåer vid det utländska partneruniversitetet. För ett universitetsövergripande MoU gör institutionerna en bedömning baserad på information som skickas ut av avdelningen för externa relationer och besvarar grundläggande frågor kring möjligt samarbete med det nya partneruniversitetet. Är det ett fakultetsspecifikt MoU gör fakulteten sammanställningen. 9 (16)

10 Double degree avtal Tillsammans med vissa partneruniversitet kan det vid sidan av det ordinarie avtalet arbetas fram ett s k double degree avtal. Dessa avtal skrivs vanligtvis på ämnesnivå. Avtalen fastställer hur studenter under vissa förutsättningar har möjlighet att erhålla en kandidatexamen (Degree of Bachelor) eller magister-/masterexamen (Degree of Master) vid mottagande universitet och vid Linnéuniversitetet. I avtalet regleras förutsättningarna avseende hur långt studenterna ska ha kommit i sin utbildning vid hemuniversitetet för att vara aktuella för en examen vid mottagande universitet. Vanligt är även att etablera i avtalet vad studenterna behöver läsa vid mottagande universitet för att uppfylla examenskraven vid partneruniversitetet. I de flesta fall handlar detta om att konkretisera vad studenten behöver läsa för att efter avslutad utbildning kunna ansöka om en examen vid partneruniversitetet; omfattning i HP/ECTS/Credits, eventuellt program/kurssammansättning, ämnesinriktning, uppsatsskrivande etc. Dessa avtal handläggs vid fakultet och undertecknas av fakultetens dekan samt vicerektor 7. Det finns ingen mall framtagen eftersom varje samarbete ser olika ut, men kopior på tidigare double degree avtal finns på avdelningen för externa relationer (ER). Praktisk steg-för-steg modell över etablering av double degree avtal 1. När ett double degree avtal börjar diskuteras mellan en fakultet vid Linnéuniversitetet och ett partneruniversitet ska detaljerna konkretiseras i ett avtalsförslag. Befintliga avtalsmallar vid Linnéuniversitetet kan användas, men komplettering behövs för de delar som rör själva programmen och examensdelarna. 2. Kontakta avtalsansvarig vid fakulteten samt dekan för att förankra avtalet inom fakulteten. 3. Kontakta den handläggare vid ER för exempel på tidigare double degree avtal. Handläggare vid ER ska granska double degree avtalet innan det undertecknas. 4. Standard för Linnéuniversitetet gällande antal studenter inom ett utbytesavtal är 2 studenter för ett helår eller 4 studenter för en termin. Studentutbyte ska vara ömsesidigt. 5. Handläggare vid examensenheten ska granska de examensrelaterade delarna i double degree avtalet innan det undertecknas. 6. När double degree avtalet är färdigbearbetat bereds ärendet för ett dekanbeslut av avtalsansvarig på fakulteten. Dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av internationell samarbetspartner (mallar finns) används för kvalitetssäkring och underlag för ett dekanbeslut. 7. Efter dekans undertecknande skickas avtal och stöddokument till ER för handläggning för vicerektors undertecknande. Efter undertecknande returneras dokumenten till fakultet för vidare behandling av ärendet. 8. En kopia av undertecknat double degree avtal med diarienummer ska e-postas till ER: Avtalet etableras då i Linnéuniversitetets gemensamma 7 Eftersom double degree avtal innehåller en överenskommelse om examen från Linnéuniversitetet ska även vicerektor underteckna dessa avtal. 10 (16)

11 samarbetsavtalsdatabas, Interbas. 9. Samarbetsavtalet ska vara undertecknat av båda parter innan nästkommande läsår. För att platser ska kunna utlysas för Linnéuniversitetets studenter måste avtalet vara undertecknat samt erforderligt underlag om avtalet e-postat till ER senast 1 oktober inför kommande läsår. För att inkommande utbytesstudenter ska bli antagna måste avtalet vara undertecknat senast 1 september inför vårterminen och 1 mars inför höstterminen. 11 (16)

12 Joint degree avtal Ett joint programme måste inte leda till en joint degree utan kan leda till gemensam eller dubbel/multipel examina, erkänd vid alla lärosäten. En joint degree är en examen gemensamt utfärdad av minst två lärosäten i ett eller flera länder, baserad på ett integrerat utbildningsprogram, i enlighet med respektive lands nationella lagstiftning. Skillnaden från ett double degree är alltså att man i en joint degree utfärdar en examen från ett gemensamt framtaget program från minst två involverade lärosäten. Det finns 2013 inte många framtagna joint degrees i Sverige som följer alla lagar och förordningar och vi har vid Linnéuniversitetet ännu inte tagit fram någon joint degree. Det finns ett EU finansierat projekt, The Joiman Network (Joint Degree Management and Administration Network), och en portal som används för information om joint degrees och erfarenheter av arbetet med dessa: Det finns vid Linnéuniversitet inga framtagna avtalsmallar för en joint degree av den anledningen att varje joint degree ser väldigt olika ut. Att ta fram en joint degree är ett arbete som tar mycket resurser under lång tid, det är inte ovanligt med en tidsperiod på ett och ett halvt till tre år innan man är redo att påbörja programmet. Det är oerhört viktigt att institutionen som arbetar fram programmet omgående även involverar sin fakultet, studerandeavdelningens examensenhet och avdelningen för externa relationer. Även jurister behöver vara med från börja när man ska formulera ett avtal kring en gemensam examen. Dessa avtal handläggs vid fakultet och undertecknas av fakultetens dekan samt vicerektor 8. 8 Eftersom ett joint degree avtal innehåller en överenskommelse om examen från Linnéuniversitetet ska även vicerektor underteckna dessa avtal. 12 (16)

13 3+1 eller 2+2 avtal 3+1 eller 2+2 avtal är samarbetsavtal som rör inkommande avgiftsskyldiga studenter. Grundtanken är att utländska studenter vid att lärosäte läser en del av sin kandidatutbildning vid sitt hemuniversitet (exempelvis två eller tre år) och avslutar sina studier vid Linnéuniversitet (ett eller två år) med syfte att kunna söka en examen från både sitt hemuniversitet och Linnéuniversitetet. Dessa samarbeten rör studenter till ett specifikt program inom ett ämne. Linnéuniversitetet (program/ämnesansvarig) granskar den utbildningsplan som partneruniversitetet har. Utifrån denna utvärderar man om studenterna klarar förkunskapskraven för att läsa en del av sin utbildning vid Linnéuniversitetet och möta våra examenskrav för det svenska programmet. När denna bedömning är gjord, kan ett avtal undertecknas. Ett 3+1 eller ett 2+2 avtal handläggs av fakultetens avtalsansvarig i samarbete med program/ämnesansvarig och det undertecknas av fakultetens dekan och vicerektor 9. Avtalet stipulerar bland annat: Urval av studenter vid samarbetspartnern Ansökan till Linnéuniversitetet Betalning till Linnéuniversitetet Examen från Linnéuniversitetet Praktiska delar för studenterna, exempelvis, språkkunskaper, boende, visum etc. Praktisk steg för steg modell över etablering av 3+1 eller 2+2 avtal 1. När ett samarbete börjar diskuteras mellan en fakultet (program/ämnesansvarig) vid Linnéuniversitetet och ett partneruniversitet ska detaljerna konkretiseras i ett avtalsförslag. Befintliga avtalsmallar vid Linnéuniversitetet (3+1 avtalsmall och addendum finns) ska användas, men komplettering behövs för de delar som rör själva programmen och examensdelarna. 2. Kontakta avtalsansvarig vid fakulteten, prefekt samt dekan för att förankra avtalet inom fakulteten. 3. Handläggare vid antagningsenheten och examensansvarig ska granska de antagnings-, behörighets- och examensrelaterade delarna i avtalet innan det undertecknas. 4. Handläggare vid ER ska granska 3+1/2+2 avtalen innan undertecknande. 5. När avtalet är färdigbearbetat bereds ärendet som ett dekansbeslut av avtalsansvarig vid fakulteten. Dokumentet Underlag för utvärdering av internationell samarbetspartner (mall finns) används för kvalitetssäkring och underlag för dekanbeslut. 6. Efter dekans undertecknande skickas avtal och stöddokument till ER för handläggning inför vicerektors undertecknande. Efter undertecknande returneras dokumenten till fakultet för vidare behandling av ärendet. 7. En kopia av det undertecknade avtalet med diarienummer ska e-postas till ER: Avtalet etableras då i Linnéuniversitetets gemensamma samarbetsavtalsdatabas, Interbas. 9 Eftersom ett 3+1 eller ett 2+2 avtal innehåller en överenskommelse om examen från Linnéuniversitetet ska även vicerektor underteckna dessa avtal. 13 (16)

14 8. Samarbetsavtalet ska vara undertecknat av båda parter innan nästkommande läsår. Avtalet ska vara undertecknat senast 1 januari för att studenterna ska kunna söka via den tidiga internationella ansökningsomgången med sista ansökningsdatum den 15 januari. 14 (16)

15 VFU/praktik avtal På efterfrågan har ER tagit fram mallar som kan användas för VFU/praktik. Dessa mallar är inte obligatoriska att använda, har man en egen fungerande mall för dessa avtal kan man givetvis använda denna. Det är två mallar som har tagits fram: Avtalsmall för organisation är menad att användas mellan Lnu och en organisation som ska ta emot en Lnu-student på VFU/praktik. Avtalsmall för student är menad att användas för respektive student som reser ut på VFU/praktik. 15 (16)

16 Avslut av samarbetsavtal med utländskt partneruniversitet Linnéuniversitetet eller enskild institution/fakultet bör överväga att avsluta samarbetet eller säga upp utbytesavtal om någon av följande förutsättning finns: Brist på ömsesidighet Brist på reell reciprocitet Utvärderingar ger dåliga resultat Ingen eller dålig aktivitet/kommunikation under ett flertal år Avtalsbrott Studenterna uppfyller inte nödvändiga språkkrav Brist på information från samarbetspartnern Samarbetssvårigheter Part från Linnéuniversitetet ska meddela partneruniversitet i god tid gällande ett avslut av samarbetet, de tidsperioder i respektive utbytesavtal som reglerar uppsägning ska beaktas. Mall för avslut av avtal finns att få från avdelningen för externa relationer (ER). Uppsägning av universitetsövergripande avtal ska beslutas av vicerektor. Uppsägning av avtal inom Erasmus samt bilaterala institutions-/fakultetsspecifika avtal ska beslutas av fakulteten efter samråd med berörd dekan. Detta handläggs av avtalsansvarig vid fakulteten. Praktisk steg-för-steg modell över avslut av utbytesavtal med utländskt partneruniversitet 1. Uppsägning av universitetsövergripande samarbetsavtal ska beslutas av vicerektor och handläggas av ER. 2. Uppsägning av bilateralt fakultets-, institutions eller ämnesspecifikt samarbetsavtal ska beslutas och handläggas av avtalsansvarig vid fakulteten efter samråd med berörd dekan. Kontakt med ER ska alltid tas innan uppsägning av ett bilateralt avtal för avstämning kring eventuellt andra avtal med samma lärosäte. 3. Uppsägning av avtal inom Erasmus ska beslutas och handläggas av avtalsansvarig vid fakulteten efter samråd med berörd dekan. 4. Exempel för avslut av avtal finns att få från ER. 5. Part från Linnéuniversitetet ska meddela partneruniversitet i god tid gällande ett avslut av samarbetet, de tidsperioder i respektive utbytesavtal som reglerar uppsägning ska beaktas. Vid uppsägning av ett avtal ska det tas i beaktande att studenter under pågående eller nära förestående utbyte inte ska komma i kläm. 6. Meddela ER om avslutade avtal så dessa avaktiveras från Linnéuniversitetets gemensamma samarbetsavtalsdatabas, Interbas: 16 (16)

Uppdaterad 2012-03-09 Version 3. Handbok för etablering av internationella utbytesavtal

Uppdaterad 2012-03-09 Version 3. Handbok för etablering av internationella utbytesavtal Uppdaterad 2012-03-09 Version 3 Handbok för etablering av internationella utbytesavtal Innehåll Inledning 3 Översikt av typ av avtal, beredande organ samt beslutsnivå (för etablering av nya utbytesavtal

Läs mer

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen 2015-09-08 -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15

HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15 Handläggningsordning för internationella avtal Ärendet Högskolan Dalarna har ett stort antal internationella avtal som reglerar student- och

Läs mer

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom grundutbildningen

Läs mer

Double Degree Civilekonomprogrammet International Sales and Marketing Programme Marknadsföringsprogrammet Programmet för Internationella Affärer

Double Degree Civilekonomprogrammet International Sales and Marketing Programme Marknadsföringsprogrammet Programmet för Internationella Affärer Handbok - information Double Degree Civilekonomprogrammet International Sales and Marketing Programme Marknadsföringsprogrammet Programmet för Internationella Affärer Anna Lindahl Internationell Koordinator,

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 Fastställd av högskolestyrelsen 2015-11-30 Dnr: 1.2.3-2015/2936 1 (17) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 2 (17) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017...

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Avsikten med denna praktiska handläggningsordning är att den ska fungera som en riktlinje för internationella koordinatorer på fakultets- och institutionsnivå

Läs mer

Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng Food Service Management, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus

Läs mer

Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument

Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument Version 2008 03 26 Bilaga 1 Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument vid kvalitetssäkring och utvärdering av utbildning vid MDH I denna förteckning presenteras de dokument som kan vara

Läs mer

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning (KA1)

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning (KA1) Informationsmöte Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning (KA1) 20 och 28 jan 2014 Yrkesutbildning Erasmus+ mobilitetsprojekt Vad innebär mobilitetsprojekt? En organisation/ett konsortium skickar in ansökan

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 674/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng The Marketing Programme, 180 Higher

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng = = d=ont=qpttlms== = Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng Programme in Public Health Science with Health Economics 180 higher education credits Fastställd

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Miljövetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: XGMVE Miljövetarprogrammet Environmental Science Programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut

Läs mer

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER MITTUNIVERSITETET Styrdokument Bilaga 3 REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER DNR MIUN 2009/830 Publicerad: 2014-06-24 Beslutsfattare: Handläggare: Maud Albertsson Beslutsdatum: 2014-06-24 Giltighetstid: Tillsvidare

Läs mer

Riktlinjer tillgodoräknande

Riktlinjer tillgodoräknande TEKNAT 2008/375 Riktlinjer tillgodoräknande kurser inom och antagning till senare del av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala Fastställda av tekniska utbildningsnämnden (TUN) 2008-11-11 Ersätter tidigare

Läs mer

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp Psychiatric Care Specialist Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Handläggningsordning för Akademiska utbytesavtal

Handläggningsordning för Akademiska utbytesavtal Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor Dokumenttyp: Regler Område: Utbildning och forskning Dnr: 500-2180-11 Datum: 2011-10-04 Ansvarig enhet: Studentcentrum Giltighetstid: 2011-2013 Sid 1 (10) Handläggningsordning

Läs mer

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska:

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska: Utbildningsplan för Kandidatprogram i global management Bachelor's Programme in Global Management 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: SFGMA Gäller från: VT 2014 Fastställd: 2013-09-04 Ändrad:

Läs mer

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift.

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift. Strategi 2014 (1) Sammanfattning Ett paradigmskifte sker inom internationalisering av högre utbildning och forskning. Lärosäten över hela världen - också i vad som brukar kallas utvecklingsländer - konkurrerar

Läs mer

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-563/2009 Sida 1 (6) PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational

Läs mer

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig som läser fristående kurser. Europa din nya studieort!

Läs mer

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2010/3067 Regeldokument Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Organisationskommittén, 2009-12-15 Reviderad 2010-02-16 Reviderad 2010-04-28 Reviderad

Läs mer

Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26

Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26 Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26 Dnr: 30-88-2013 Inledning För alla kurser vid Dans och Cirkushögskolan

Läs mer

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-654/2008 Sida 1 (6) MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Educational Management and Leadership,

Läs mer

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Handelshögskolan Utbildningsplan Dnr CF 52-33/2009 Sida 1 (6) PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in forecasting and evaluation methodology, 60 Higher Education

Läs mer

Expertkompetens för innovation 15 steg 1

Expertkompetens för innovation 15 steg 1 Sida 1 (9) UTLYSNING Expertkompetens för innovation 15 steg 1 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av utveckling av näringslivsinriktade utbildningar

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp Study Programme of Health and Rehabilitation in Working Life, 180 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS) MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Birgitta Magnusson Kvalitetskoordinator PM 20160512 Dnr LED 1.3 2016/232 Ersätter dnr TS 122013/496 och dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten

Läs mer

Utbildningsplan för Digitala spel (180 högskolepoäng) Digital Games (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Digitala spel (180 högskolepoäng) Digital Games (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Digitala spel (180 högskolepoäng) Digital Games (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03. Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

Universitetsdirektörens delegationsordning

Universitetsdirektörens delegationsordning Dnr: ST 2013/32-1.1 Regeldokument Universitetsdirektörens delegationsordning Beslutat av Universitetsdirektör Gäller från 2013-05-07 Inledning Inom ramen för rektors delegation till universitetsdirektören

Läs mer

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU ST 2013/178-1.1 Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Gäller från 2013-04-02 Innehållsförteckning 1. Inledning studieavgiftsskyldighet... 3 2. Studieavgiftens storlek...

Läs mer

avdelningen MIA-träff 2012-05-04

avdelningen MIA-träff 2012-05-04 Nytt från Internationella avdelningen MIA-träff 2012-05-04 Avgiftsstudenter och LADOK mm Villkorligt antagna Två skäl: ej betalat avgift, ej grundläggande behörighet. Studenter som inte dokumenterat att

Läs mer

Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning

Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning Promemoria 2014-06-04 U2014/3798/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning 1. Inledning Denna promemoria har

Läs mer

Lokala regler för indragning av doktorands resurser

Lokala regler för indragning av doktorands resurser Lokala regler för indragning av doktorands resurser Fastställd 2014-10-06 av Rektor Gäller från 2014-10-06 Innehåll Inledning 3 Innebörden av beslut om indragning av resurser 3 Handledning och individuell

Läs mer

2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13

2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13 2Skapat den PM 2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13 Sektionen Forskning, innovation och extern samverkan PM Remiss, Förslag till föreskrifter för stipendier Rektor fattade den 28 januari 2010 beslut om en utredning

Läs mer

Ramverk. för Mittuniversitetets kvalitetsarbete. Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Ramverk. för Mittuniversitetets kvalitetsarbete. Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå Dnr 2012/197 ersätter tidigare beslut med Dnr 2009/2092 och 2007/1321 Ramverk för Mittuniversitetets kvalitetsarbete Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 2 INNEHÅLL 1. Inledning och

Läs mer

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Nursing 180 higher education credits

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Nursing 180 higher education credits Dnr G217 4700/06 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelse 2006-11-24 Reviderad av dekanus

Läs mer

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning Fastställd av rektor 2014-06-24 Dnr: FS 1.1.1-284-14 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Regler Rektor Tillsvidare

Läs mer

Ny utbildningsorganisation vid SLU

Ny utbildningsorganisation vid SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4639 PM Ny utbildningsorganisation vid SLU SLU får en ny utbildningsorganisation från den 1 januari 2014. Ny är den centrala utbildningsnämnden (UN) och programnämnderna (PN), men

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet 2007-06-11 1(9) Dnr: LTH 2007/446 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för vid Lunds universitet Enligt bestämmelser i högskoleförordningen (HF 6 kap. 3 ) skall styrelsen för varje universitet och högskola

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16 Måndagen den 14 december 2015 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Marta Parzonka Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Karlstads universitet 2015

Tillsynsbesöket vid Karlstads universitet 2015 Tillsynsbesöket vid Karlstads universitet 2015 RAPPORT 2016:4 Rapport 2016:4 Tillsynsbesöket vid Karlstads universitet 2015 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2016 Författare: Anna Sandström Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2012-05-23 Reviderat 2013-04-08 Dnr MIUN 2012/895 1. Inledning

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i stadsplanering (120 högskolepoäng) Master Programme in Urban Planning (120 ECTS credits)

Utbildningsplan för Masterprogram i stadsplanering (120 högskolepoäng) Master Programme in Urban Planning (120 ECTS credits) Utbildningsplan för Masterprogram i stadsplanering (120 högskolepoäng) Master Programme in Urban Planning (120 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Utbildningsnämnden vid Blekinge

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT16

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT16 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT16 Måndagen den 16 maj 2016 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Marta Parzonka Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera utbyte

Läs mer

Socionomprogrammet. Social Work Program. Utbildningens mål

Socionomprogrammet. Social Work Program. Utbildningens mål Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för socialt arbete Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: Lennart.Sauer@socw.umu.se www.umu.se Dnr 512-2995-07 Datum 2012-06-07 Sid

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/181 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Uppsala universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Anmälan NN har i en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) riktat

Läs mer

Lunds universitets handläggningsordning för forskningsprojekt inom Europeiska Kommissionens ramprogram Horizon 2020 (2014-2020)

Lunds universitets handläggningsordning för forskningsprojekt inom Europeiska Kommissionens ramprogram Horizon 2020 (2014-2020) BESLUT 1 2014-03-27 STYR 2014/203 Rektor Lunds universitets handläggningsordning för forskningsprojekt inom Europeiska Kommissionens ramprogram Horizon 2020 (2014-2020) Bakgrund Denna handläggningsordning

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dnr: G 217 237/11 Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dietistprogrammet 180 hp, grundnivå Magisterprogram i klinisk nutrition 60 hp, avancerad nivå Programme in dietetics 180/240

Läs mer

Internationella studenter och deras villkor. Helena Gradin Studentcentrum/International Office

Internationella studenter och deras villkor. Helena Gradin Studentcentrum/International Office Internationella studenter och deras villkor Helena Gradin Studentcentrum/International Office Vilka är de internationella studenterna? Utbytesstudenter (från partneruniversitet) Studenter från EU (EU-medborgare)

Läs mer

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning.

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning. Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

REGLER FÖR UPPDRAGSUTBILDNING

REGLER FÖR UPPDRAGSUTBILDNING MITTUNIVERSITETET Styrdokument REGLER FÖR UPPDRAGSUTBILDNING DNR MIUN MIUN 2015/875 Publicerad: 2015-04-21 Beslutsfattare: Mats Tinnsten, prorektor (RBM) Handläggare: Juliana Gardahl Wettersten, Samverkansavdelningen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Barbro Molander Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Anmälan NN har i anmälan till Högskoleverket anfört bl.a. följande. Han är inskriven

Läs mer

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet 1(5) Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet Bakgrund Syfte Detta dokument syftar till att beskriva process och hanteringsordning av sökande

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Norrbottens läns landsting Dnr: UmU 243-662-13 Dnr: NLL 719-13 AVTAL mellan medicinska fakulteten, Umeå universitet, och Norrbottens läns landsting om verksamhetsförlagd

Läs mer

Utbytesstudier. Johanna Persson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Johanna Persson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Johanna Persson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Partneruniversitet Pengar ut/in Intresseanmälan Behörighet & urval Utbytesstudier 2015-11-24 3 Varför utbytesstudier?

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Gäller fr.o.m.: 2010-01-25 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Författare: Börje Nilsson Termin: from HT 2013 För kurserna: 2MA11E, 4MA11E, 5MA12E och 5MA11E 1 (9) Innehåll Inledning 3 Disposition 3

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

Åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter

Åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter Förslag med fokus på vägledning och internationella och interkulturella lärandemål Förslag utarbetade inom EU-projektet The Academic Value of Mobility Åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter

Läs mer

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen Mall 2 för utvecklingssamtal 2013-09-19 Personalavdelningen Utvecklingssamtal 1 Vid Linnéuniversitetet genomförs utvecklingssamtal årligen. Inför utvecklingssamtalet ska både chef och medarbetare i god

Läs mer

Minnesanteckningar kommittén för internationalisering 2014-05-09

Minnesanteckningar kommittén för internationalisering 2014-05-09 Sida 1 (5) Minnesanteckningar kommittén för internationalisering 2014-05-09 Informationspunkter Nils Strategidag Lnu Det har genomförts en dag om framtida strategi med ledning och styrelsen som var lyckad.

Läs mer

Riktlinjer för överklaganden vid Lunds universitet

Riktlinjer för överklaganden vid Lunds universitet BESLUT 1(4) 2010-02-11 LS 2010/103 Rektor Riktlinjer för överklaganden vid Lunds universitet Överklagbara beslut Vissa av de beslut som universitetet fattar kan överklagas. I de flesta fall sker överklaganden

Läs mer

Turism och destinationsutveckling, 180 hp

Turism och destinationsutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Turism och destinationsutveckling, 180 hp Tourism and destination development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer STUDG Grundnivå

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-99/2010 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Paediatric Care, 60 Higher

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde.

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde. Forsknings- och utbildningsnämnden ALLMÄNNA RÅD 2010-09-08 Dnr HS 2010/328-510 Utformning av utbildningsplan 1 Allmänt Bestämmelser om utbildningsplan finns i Högskoleförordningen. Där framgår att det

Läs mer

Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp

Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp Human Resource Management and Labour Relations, 180 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

International Office (IO)

International Office (IO) International Office (IO) http://lnu.se/student/studera-utomlands/mobilitetsgruppen Jobbar med utresande utbytesstudenter och inresande utbytesstudenter. Vi på International Office är 5 internationella

Läs mer

Programme in Nursing 180 higher education credits

Programme in Nursing 180 higher education credits Dr G 2013/27 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse 2013-03-20 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Denna plan är fastställd av KTHs styrelse i september 2003. Den är framtagen i samarbete med arbetstagar- och studentrepresentanter.

Läs mer

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) RIKTAD UTLYSNING NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Programmet ger stöd till utveckling av nätbaserade kurser med internationell bärkraft som ska bidra till internationell

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för omvårdnad Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: ingagreta.nilsson@adm.umu.se www.omvardnad.umu.se Dnr 513-4683-07 Datum 2007-12-10 Sid 1 (8) Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004.

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004. INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 80 poäng Prehospital Emergency Care Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för

Läs mer

Institutionen för Individ och Samhälle

Institutionen för Individ och Samhälle 1(5) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Socialt arbete med inriktning mot socialpedagogik, magister, 60 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016 1(9) SLU ID:ua.2016.1.1.1-438 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen Handläggare:

Läs mer

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00 Örebro universitet Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00 Ansökan om rätt att utfärda psykologexamen Örebro universitet ges rätt att utfärda psykologexamen. Ansökan Örebro universitet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå DNR: SLU ua Fe 2013.1.1.1-2588 Internrevisionen 2013-09-25 Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå Rapport från internrevisionen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund och motiv... 4 2 Granskningens

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng Study Programme in Oral Health Dnr. 473/333-01 Fastställd i institutionsstyrelsen HV 2001-04-04, rev 2005-01-12 Tandhygienistprogrammet

Läs mer

Handläggningsordning avseende att inrätta, ställa in, revidera eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning avseende att inrätta, ställa in, revidera eller avveckla utbildningar Handläggningsordning avseende att inrätta, ställa in, revidera eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2011-03-23 Fastställd av rektor 2011-04-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Lunds universitets policy för hållbar utveckling Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2014-09-26 Rebecka Herdevall Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Rebecka Herdevall, International Contact Point Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger vidare på Erasmus Mundus Action 2 Mobilitet för studenter

Läs mer

Riktlinjer för hantering av stipendier för avgiftsskyldiga studenter

Riktlinjer för hantering av stipendier för avgiftsskyldiga studenter Rektor BESLUT 2014-06-17 Dnr HS 2014/433 Riktlinjer för hantering av stipendier för avgiftsskyldiga studenter Härmed fastställs Riktlinjer för hantering av stipendier för avgiftsskyldiga studenter. Riktlinjerna

Läs mer

ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNGEN

ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNGEN ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNGEN Inm Erasmus+-prgrammets glbala mbilitet kan man ansöka bidrag för högsklrnas utbyten med högsklr i så kallade

Läs mer

LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015

LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015 LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015 Kriterier och prioriteringsgrunder vid bedömning av ansökningar inom Linnaeus-Palme

Läs mer