Uppdaterad Version 3. Handbok för etablering av internationella utbytesavtal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdaterad 2012-03-09 Version 3. Handbok för etablering av internationella utbytesavtal"

Transkript

1 Uppdaterad Version 3 Handbok för etablering av internationella utbytesavtal

2 Innehåll Inledning 3 Översikt av typ av avtal, beredande organ samt beslutsnivå (för etablering av nya utbytesavtal samt avslut av befintliga) 4 Bilateralt universitetsövergripande utbytesavtal 5 Bilateralt institutionsspecifikt utbytesavtal 6 Erasmusavtal 7 Memorandum of Understanding (MoU) 9 Double degree avtal 10 Joint degree avtal 11 Avslut av utbytesavtal med utländskt partneruniversitet 12 Bilagor Definierade och vanliga begrepp för akademiska utbytesavtal Definitioner utbytesavtal

3 Inledning Handbok för etablering av internationella utbytesavtal har som syfte att ta fram universitetsövergripande rutiner för nytecknande av internationella utbytesavtal, kvalitetssäkra granskning av existerande utbytesavtal samt fungera som ett stöd i dessa processer genom att bidra med know how. Det är en viktig aspekt av kvalitetsarbetet inom utbytesverksamheten att det finns en gemensam standard för avtalshantering inom Linnéuniversitetet och denna handbok är en hjälp på vägen mot att uppnå enhetlighet vid avtalshantering. Internationella utbytesavtal kan komma till stånd på olika sätt. De kan initieras från centralt håll genom att ett utländskt lärosäte har kontaktat Lnu eller på institutions- eller individnivå. För anställda vid Lnu är det i sin ordning att initiera diskussioner kring samarbete med olika universitet men det ska kommuniceras till dessa att en intern beslutsprocess följer och det är där beslut om huruvida avtal ska ingås tas. Avdelningen för internationella relationer (IR) har på uppdrag av Rektor tagit fram mallar för etablering av skriftliga utbytesavtal. Dessa mallar är utformade i enlighet med de krav Lnu ställer vid ingående av utbytesavtal med internationell samarbetspartner. Möjligheten finns att använda en mall från det tilltänkta partneruniversitetet så länge Lnu s grundläggande krav tillmötesgås. Samordning och vidareutveckling av universitetsövergripande utbytesavtal sker av handläggare vid IR. Detta efter att institutionerna har säkerställt och bedömt den akademiska kvalitén hos partneruniversitet. Institutionsspecifika utbytesavtal samordnas och handläggs av en av prefekten utsedd handläggare vid institutionen (avtalsansvarig). För att bidra med regions- och/eller universitetsspecifik kunskap och för att säkerställa att multipla bilaterala utbytesavtal inte skrivs med ett och samma universitet, ska IR kontaktas när institutioner initierar en ny kontakt med ett universitet utanför Erasmus. Rekommendationen för utbytesavtal som skrivs på institutionsnivå är att följa samma rutiner som för utbytesavtal på universitetsövergripande nivå. 3 (12)

4 Översikt av typ av avtal, beredande organ samt beslutsnivå (för etablering av nya utbytesavtal samt avslut av befintliga) Nedan visas de beredande organen samt beslutsnivå för de olika avtalsformerna. Typ av avtal Beredande Beslutsnivå/signering av avtal Bilateralt universitetsövergripande Handläggare IR Rektor Bilateralt 1 institutionsspecifikt Erasmus 4 Memorandum of Understanding (MoU) universitetsövergripande Memorandum of Understanding (MoU) institutionsspecifikt Double degree avtal Institution 2 med stöd av handläggare vid IR Institution med stöd av handläggare vid IR Handläggare IR Institution med stöd av handläggare vid IR Institution med stöd av handläggare vid IR Prefekt 3 Prefekt Rektor Prefekt Prefekt Det finns framtagna avtalsmalla för alla ovanstående avtal. Dessa kan fås från handläggare på IR eller laddas ner från Lnu:s internwebb. Definitioner finns längst bak, som bilaga, i denna handbok. 1 Ett bilateralt avtal skrivs med universitet som inte omfattas av LLP (Life Long Learning) Erasmus. Bilaterala avtal kan skrivas med universitet även i LLP- länder men ett Erasmusavtal föredras oftast p g a stipendiemöjligheter etc. 2 Från 1 januari 2013 blir det institution/fakultet. 3 Från 1 januari 2013 blir det dekan som undertecknar utbytesavtal på institutions- eller fakultetsnivå. 4 Erasmus är ett delprogram under LLP och följande länder ingår 2012: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike 4 (12)

5 Bilateralt universitetsövergripande utbytesavtal Är flertalet institutioner intresserade av ett nytt bilateralt utbytesavtal bör man sträva efter ett universitetsövergripande avtal (vid avtal utanför Linnaeus-Palme och Life Long Learning Programme (LLP)/Erasmus). Handläggning av nya/uppdatering av befintliga universitetsövergripande utbytesavtal görs av handläggare vid Avdelningen för internationella relationer (IR), då dessa avtal inte tillhör en enskild institution. Dessa avtal ska handläggas som ett rektorsbeslut och undertecknas av Rektor. Praktisk steg-för-stegmodell över etablering av ett universitetsövergripande bilateralt utbytesavtal 1. Efter en initial kontakt med förfrågan om samarbete från ett potentiellt partneruniversitet, via lärare vid Lnu eller om förfrågan har inkommit till IR, ska det göras en utvärdering av det potentiella partneruniversitetet Handläggare vid IR som har ansvar för aktuell region ska handlägga och förbereda bilaterala universitetsövergripande utbytesavtal. Initieras en ny kontakt via en institution ska handläggare vid IR kontaktas för att starta processen. 3. Handläggare vid IR skickar ut information via e-post om det potentiella partneruniversitetet till institutioner (internationaliseringsansvariga 6 ) för en bedömning av akademiskt kvalité och möjliga samarbetsområden. Svaren sammanställs av IR i dokumentet Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet (mall finns). 4. Finns samarbetspotential skickar handläggaren vid IR ett utbytesavtalsförslag till det nya partneruniversitetet och granskar eventuella förändringar som föreslås i avtalet tills samförstånd nås (avtalsmall finns). När utbytesavtalet är färdigbearbetat bereds ärendet för ett rektorsbeslut. Dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet (mall finns) används för kvalitetssäkring och underlag för ett rektorsbeslut. 5. Undertecknat avtal skickas till partneruniversitetet för underskrift. När båda parter undertecknat avtalet diarieförs detta. 6. Undertecknat avtal e-postas av handläggare vid IR till internationaliseringsansvariga på institutionerna för att tillkännage att avtalet är aktivt. 7. Utbytesavtalet ska vara undertecknat av båda parter innan nästkommande läsår. Utan undertecknat avtal gäller inte försäkring via Lnu (inresande- och utresande studenter), utbytesstudenten får inte boende eller blir registrerad i LADOK och utresande studenter kan inte erhålla stipendium. För att platser ska kunna utlysas för Lnu-studenter måste avtalet vara undertecknat samt erforderligt underlag om avtalet e-postat till IR senast 1 oktober inför kommande läsår. För att inkommande utbytesstudenter ska bli antagna måste avtalet vara undertecknat senast 1 september inför vårterminen och 1 mars inför höstterminen. 5 Institutionerna bedömer potentialen för samarbete på olika nivåer vid det utländska partneruniversitetet. Institutionerna gör en bedömning baserad på information som skickas ut av Avdelningen för internationella relationer och besvarar grundläggande frågor kring samarbete med det nya partneruniversitetet. 6 Rutin gäller Uppdatering kommer 2013 i och med ny organisation. 5 (12)

6 Bilateralt institutionsspecifikt utbytesavtal Detta är ett bilateralt utbytesavtal mellan en enskild institution (ej Erasmusavtal) vid Linnéuniversitetet och motsvarande vid ett partneruniversitet. Dessa avtal handläggs av institutionen med stöd av handläggare vid Avdelningen för internationella relationer (IR). Dessa avtal granskas av handläggare vid IR innan de undertecknas av institutionens prefekt (avtalsmall finns). Praktisk steg-för-stegmodell över etablering av bilateralt institutionsspecifikt utbytesavtal 1. Efter en initial kontakt med förfrågan om samarbete från ett potentiellt partneruniversitet, via lärare vid Lnu eller om förfrågan har inkommit till IR, ska det göras en utvärdering av det potentiella partneruniversitetet Kontakta handläggare på IR utsedd att särskilt jobba med regionen ifråga för stöd i utbytesavtalsprocessen och för eventuell samordning av tidigare utbytesavtal på samma universitet/i samma land. 3. Kontakta avtalsansvarig på institutionen samt prefekt för att förankra avtalet inom institutionen. 4. Avtalsansvarig på institutionen skickar ett utbytesavtalsförslag till det nya partneruniversitetet (avtalsmall finns) och granskar eventuella förändringar som föreslås tills samförstånd nås. Handläggare på IR ska granska avtalsförslaget innan det undertecknas. 5. När utbytesavtalet är färdigbearbetat bereds ärendet för ett prefektbeslut av avtalsansvarig på institutionen. Dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet (mall finns) används för kvalitetssäkring och underlag för ett prefektbeslut. 6. En kopia av undertecknat utbytesavtal med diarienummer ska e-postas tillsammans med dokumentet Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet till IR: Avtalet etableras då i Lnu s gemensamma utbytesavtalsdatabas. 7. Utbytesavtalet ska vara undertecknat av båda parter innan nästkommande läsår. Utan undertecknat avtal gäller inte försäkring via Lnu (inresande- och utresande studenter), utbytesstudenten får inte boende eller blir registrerad i LADOK och utresande studenter kan inte erhålla stipendium. För att platser ska kunna utlysas för Lnu-studenter måste avtalet vara underskrivet samt erforderligt underlag om avtalet e-postat till IR senast 1 oktober inför kommande läsår. För att inkommande utbytesstudenter ska bli antagna måste avtalet vara underskrivet senast 1 september inför vårterminen och 1 mars inför höstterminen. 7 Institutionen bedömer potentialen för samarbete på olika nivåer vid det utländska partneruniversitetet. Denna bedömning baseras på den information de får in via dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet. Dokumenten används även som underlag för ett prefektbeslut. 6 (12)

7 Erasmusavtal/Life Long Learning Programme (LLP) Detta är ett utbytesavtal inom Erasmus/Life Long Learning Programme (LLP). Student-, lärar- och/eller administratörsutbyte inom Europa administreras lättast genom ett Erasmusavtal. Avtal kan skrivas för ett år eller hela programperioden tom 2013/2014, och skrivs alltid på ämnes- och institutionsnivå. Erasmusavtalen ska administreras av institution och undertecknas av prefekt vid respektive institution (avtalsmall finns). Nya Erasmusavtal ska godkännas av prefekten vid respektive institution innan avtal skrivs under. Som beslutsunderlag använder institutionerna Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet (mall finns). 1. Försök få en långsiktighet i utbytet. 2. Kom överens om student-, lärar- och/eller administratörsutbyte samt vilket lärosäte som tar initiativ att förbereda avtalet (det har ingen betydelse vilken part som förbereder avtalet). Kom överens om antalet studenter in och ut. Tänk på att ha så realistiska siffror som möjligt och att utbytet ska vara ömsesidigt. Kom överens om vilken nivå studenterna ska läsa; undergraduate, postgraduate eller doctoral Kom överens om antalet lärare och längden på utbytet (minst 5 undervisningstimmar). Kom överens inom vilket ämnesområde avtalet ska skivas inom, se List of subject area code inom Erasmus/LLP (mall finns). 3. Uppgifter på Erasmusavtalet som är bra att känna till Linnéuniversitetets Erasmus-id är S VAXJO03 Kontaktperson vid Lnu är avtalsansvarig vid institution samt en akademisk kontaktperson på institutionen. De kontaktuppgifter som skrivs in på avtalet är namn, adress, telefon, fax och e-post. Erasmusavtal skrivs inom ett ämnesområde och nivå på utbytet (UG, PG, Doctoral) Studentutbytet regleras även i antal månader. Lnu översätter en termin till 5 månader. Praktisk steg-för-steg modell över etablering av Erasmusavtal 1. Efter en initial kontakt med förfrågan om samarbete från ett potentiellt partneruniversitet, via lärare vid Lnu eller om förfrågan har inkommit till IR, ska det göras en utvärdering av det potentiella partneruniversitetet Kontakta avtalsansvarig på institutionen samt prefekt för att förankra avtalet inom institutionen. 3. När avtalet är färdigbearbetat bereds ärendet för ett prefektbeslut av avtalsansvarig på institutionen. Dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet (mallar finns) används för kvalitetssäkring och underlag för ett prefektbeslut. 8 Institutionen bedömer potentialen för samarbete på olika nivåer vid det utländska partneruniversitetet. Denna bedömning baseras på den information de får in via dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet. Dokumenten används även som underlag för ett prefektbeslut. 7 (12)

8 4. Avtalsansvarig vid institution skickar ett Erasmusavtal till det nya partneruniversitetet där man kommer överens om ämne, antal studenter IN och UT, nivå på utbytet och eventuellt lärarutbyte (avtalsmall finns). 5. En kopia av undertecknat utbytesavtal med diarienummer ska e-postas tillsammans med dokumentet Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet till Avdelningen för internationella relationer (IR): Avtalet etableras då i Lnu s gemensamma avtalsdatabas. 6. Erasmusavtalet ska vara undertecknat av båda parter innan nästkommande läsår. Utan undertecknat avtal gäller inte försäkring via Lnu (inresande- och utresande studenter), utbytesstudenten får inte boende eller blir registrerad i LADOK och utresande studenter kan inte erhålla stipendium. För att platser ska kunna utlysas för Lnu-studenter måste avtalet vara underskrivet samt erforderligt underlag om avtalet e-postat till IR senast 1 oktober. För att inkommande utbytesstudenter ska bli antagna måste avtalet vara underskriver senast 1 september inför vårterminen och 1 mars inför höstterminen. Om partneruniversitetet förbereder avtalet 1. Be dem skicka ett avtalsförslag till avtalsansvarig vid din institution. 2. Avtalsansvarig vid institution gör en avstämning med den akademiska kontaktpersonen och prefekt. 3. Använd beslutsunderlag (se ovan) inför beslut och undertecknande av prefekt. 4. En kopia av undertecknat utbytesavtal med diarienummer ska e-postas tillsammans med dokumentet Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet till IR: Avtalet etableras då i Lnu s gemensamma utbytesavtalsdatabas, Interbas. 8 (12)

9 Memorandum of Understanding (MoU) Memorandum of Understanding (MoU) är beteckningar på enklare avsiktsdeklarationer, en ram för eventuellt kommande samarbete. Innehållet är vanligen allmänna uttalanden om att man önskar samarbeta inom vissa uppräknade områden. Dessa dokument innehåller normalt inga specificerade villkor för det tänkta samarbetet. I de fall ett konkret samarbete kommer till stånd regleras de särskilda villkoren för detta samarbete därefter i specifika utbytesavtal. Ett institutionsspecifikt MoU handläggs av institutionen med stöd av handläggare vid Avdelningen för internationella relationer (IR). IR kan bistå med stöd i form av kunskap och erfarenhet om en region, alternativt specifika universitet, om det rör sig om ett bilateralt samarbete utanför Erasmus. Ett MoU handläggs av IR om det är ett universitetsövergripande samarbete och följer samma handläggningsrutiner som ett utbytesavtal. Etablering, beslut och underskrift av MoU ska följa samma rutiner som för bilaterala och Erasmusavtal. Praktisk steg-för-steg modell över etablering av ett institutionsspecifikt Memorandum of Understanding (MoU) 1. Efter en initial kontakt med förfrågan om samarbete av antingen ett potentiellt partneruniversitet, lärare vid Lnu eller om en förfrågan har inkommit till IR, ska man göra en utvärdering av det potentiella partneruniversitetet Kontakta avtalsansvarig vid institutionen samt prefekt för att förankra ett MoU inom institutionen. 3. Kontakta handläggare vid IR utsedd att särskilt jobba med regionen ifråga för stöd i processen. 4. Avtalsansvarig vid institution skickar ett MoU-förslag till det nya partneruniversitetet och granskar eventuella förändringar som föreslås tills samförstånd nås. 5. Handläggare vid IR ska granska MoU-förslaget innan det undertecknas. 6. När MoU-förslaget är färdigbearbetat bereds ärendet för ett prefektbeslut av avtalsansvarig vid institutionen. I de fall man initialt har tillräckligt med information om samarbetsmöjligheter ska dokumentet Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet (mall finns) användas för kvalitetssäkring och underlag för ett prefektbeslut. 7. En kopia av undertecknat MoU med diarienummer ska e-postas tillsammans med dokumentet Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet (i de fall det finns, annars ska en skriftlig redovisning skickas med, innehållande bakgrund till samarbete, samarbetsområden, ämnen med samarbetspotiential etc) till IR: Undertecknat MoU etableras då i Lnu s gemensamma utbytesavtalsdatabas, Interbas. 9 Institutionerna bedömer potentialen för samarbete på olika nivåer vid det utländska partneruniversitetet. För ett universitetsövergripande MoU gör institutionerna en bedömning baserad på information som skickas ut av Avdelningen för internationella relationer och besvarar grundläggande frågor kring samarbete med det nya partneruniversitetet. Är det ett institutionsspecifikt MoU gör institutionen sammanställningen. 9 (12)

10 Double degree avtal Tillsammans med vissa partneruniversitet kan det vid sidan av det ordinarie avtalet arbetas fram ett s k double degree avtal. Dessa avtal skrivs vanligtvis på ämnesnivå. Avtalen fastställer hur studenter under vissa förutsättningar har möjlighet att erhålla en Bachelor eller Master s degree vid mottagande universitet och vid Linnéuniversitetet. I avtalen regleras förutsättningarna avseende hur långt studenterna ska ha kommit i sin utbildning vid hemuniversitetet för att vara aktuella för en examen vid mottagande universitet. Vanligt är även att etablera i avtalen vad studenterna behöver läsa vid mottagande universitet för att uppfylla examenskraven vid partneruniversitetet. I de flesta fall handlar detta om att konkretisera vad studenten behöver läsa för att efter avslutad utbildning kunna ansöka om en examen vid partneruniversitetet; omfattning i HP/ECTS/Credits, eventuellt program/kurssammansättning, ämnesinriktning, uppsatsskrivande etc. Double degree avtal handläggs vid institutionen och undertecknas av institutionens prefekt. Det finns ingen mall framtagen eftersom varje samarbete ser olika ut, men kopior på tidigare double degree avtal finns på Avdelningen för internationella relationer (IR). Praktisk steg-för-steg modell över etablering av double degree avtal 1. När ett double degree avtal börjar diskuteras mellan en institution vid Lnu och ett partneruniversitet bör detaljerna konkretiseras i ett avtalsförslag. Befintliga avtalsmallar vid Lnu kan användas, men komplettering behövs för de delar som rör själva programmen och examensdelarna. 2. Kontakta avtalsansvarig vid institutionen samt prefekt för att förankra avtalet inom institutionen. 3. Kontakta den handläggare vid IR som är ansvarig för aktuell region för exempel på tidigare double degree avtal. Handläggare vid IR ska granska double degree avtalet innan det undertecknas. 4. Kontakta examensenheten för granskning av de examensrelaterade delarna i double degree avtalet. 5. När double degree avtalet är färdigbearbetat bereds ärendet för ett prefektbeslut av avtalsansvarig på institutionen. Dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet (mallar finns) används för kvalitetssäkring och underlag för ett prefektbeslut. 6. En kopia av undertecknat double degree avtal med diarienummer ska e-postas till IR: Avtalet etableras då i Lnu s gemensamma utbytesavtalsdatabas. 7. Utbytesavtalet ska vara undertecknat av båda parter innan nästkommande läsår. Annars gäller inte försäkring via Lnu (inresande- och utresande studenter), utbytesstudenten får inte boende eller blir registrerad i LADOK och utresande studenter kan inte erhålla stipendium. För att platser ska kunna utlysas för Lnustudenter måste avtalet vara undertecknat samt erforderligt underlag om avtalet e- postat till IR senast 1 oktober för nästkommande läsår. För att inkommande utbytesstudenter ska bli antagna måste avtalet vara undertecknat senast 1 september inför vårterminen och 1 mars inför höstterminen. 10 (12)

11 Joint degree avtal En joint degree är en examen gemensamt utfärdad av minst två lärosäten i ett eller flera länder, baserad på ett integrerat utbildningsprogram, i enlighet med respektive lands nationella lagstiftning. Skillnaden från ett double degree är alltså att man i en joint degree utfärdar en examen från ett gemensamt framtaget program från minst två involverade lärosäten. Det finns 2012 inte många framtagna joint degrees i Sverige som följer alla lagar och förordningar och vi har vid Lnu ännu inte tagit fram någon joint degree. Det finns ett EU finansierat projekt, The Joiman Network (Joint Degree Management and Administration Network), och en portal som används för information om joint degrees och erfarenheter av arbetet med dessa: 11 (12)

12 Avslut av utbytesavtal med utländskt partneruniversitet Linnéuniversitetet eller enskild institution bör överväga att avsluta samarbetet eller säga upp utbytesavtal om någon av följande förutsättning finns: Brist på ömsesidighet Utvärderingar ger dåliga resultat Ingen eller dålig aktivitet/kommunikation under ett flertal år Avtalsbrott Studenterna uppfyller inte nödvändiga språkkrav Brist på information från samarbetspartnern Samarbetssvårigheter Part från Lnu ska meddela partneruniversitet i god tid gällande ett avslut av samarbetet, de tidsperioder i respektive utbytesavtal som reglerar uppsägning ska beaktas. Mall för avslut av avtal finns att få från Avdelningen för Internationella relationer (IR). Uppsägning av universitetsövergripande avtal ska beslutas av Rektor. Uppsägning av avtal inom Erasmus/LLP samt bilaterala institutionsspecifika avtal ska beslutas av institutionen efter samråd med berörd prefekt. Detta handläggs sedan av avtalsansvarig vid institution. Praktisk steg-för-steg modell över avslut av utbytesavtal med utländskt partneruniversitet 1. Uppsägning av avtal inom Erasmus/LLP ska beslutas och handläggas av avtalsansvarig vid institutionen efter samråd med berörd prefekt. 2. Uppsägning av universitetsövergripande utbytesavtal ska beslutas av Rektor och handläggas av IR. 3. Exempel för avslut av avtal finns att få från IR. 4. Part från Lnu ska meddela partneruniversitet i god tid gällande ett avslut av samarbetet, de tidsperioder i respektive utbytesavtal som reglerar uppsägning ska beaktas. 5. Meddela IR om avslutade avtal så dessa avaktiveras från Lnu s gemensamma utbytesavtalsdatabas, Interbas: 12 (12)

13 Definierade och vanliga begrepp för akademiska utbytesavtal Uppdaterad Begrepp Definition Kommentarer Avtal inom utbytesprogram Internationellt partneruniversitet Universitetsövergripande utbytesavtal Institutionsspecifikt utbytesavtal Erasmusavtal Memorandum of Understanding (MoU) Double Degree avtal Joint Degree avtal Internationellt utbyte av lärare eller studenter i avtalsreglerade former t ex via ett utbytesprogram eller ett utbytesavtal. Lärosäte i andra länder med vilket Linnéuniversitetet har ett utbytesavtal. Öppet för studenter och lärare/forskare från samtliga fakulteter. Öppet för studenter och lärare/forskare från den egna institutionen/fakulteten. Ett utbytesavtal inom Erasmus/Life Long Learning Program (LLP). Beteckningar på enklare avsiktsdeklarationer, en ram för eventuellt kommande samarbete. Avtalen stipulerar hur studenter under vissa förutsättningar har möjlighet att erhålla en Bachelor- eller Master s degree vid ett partneruniversitet (två examina baserade på en och samma högskoleutbildning). Joint degree bygger på ett integrerat utbildningsprogram som utvecklas och genomföras av minst två lärosäten, i ett eller flera Grundtanken är att studentutbyten inom avtal skall balanseras inom en 5-årsperiod. En utbytesstudent är en student som läser en del av sin utbildning vid ett partneruniversitet, och genomför ett fysiskt utbyte, och sen tillgodoräknar dessa studier vid sitt hemuniversitet. Student-, lärar- och/eller administratörsutbyte inom Europa med universitet som innehar Erasmus University Charter (EUC). Samtliga avtal är ämnesbundna. I de fall ett konkret samarbete kommer till stånd så regleras de särskilda villkoren för detta samarbete därefter i specifika utbytesavtal. Ett double degree avtal arbetas oftast fram vid sidan av ett ordinarie avtal och är oftast ämnesspecifika. Sidan 1 av 3

14 Utbytesprogram/konsortier Erasmus LLP Erasmus Mundus Tempus Nordplus länder. Studenten får en gemensam examen för alla lärosätena som är delaktiga i programmet där det ska framgå av examensbeviset att examen är gemensamt utfärdad. Erasmus ingår i det EU-finansierade Programmet för Livslångt Lärande (LLP) som riktar sig mot högre utbildning. Programmet för livslångt lärande (LLP) är EU-kommissionens program för utbildningssamarbete i Europa. Samarbeten- och utbytesprojekt med länder utanför EU, EFTA, EES och EU:s kandidatländer. Ett program inom vilket lärosäten kan söka medel för samarbete med partnerländer i Oberoende staters samvälde (OSS), västra Balkan samt i en rad länder i Mellanöstern och Nordafrika. Nordplus är ett program för att främja utbytet av studenter och Det består av delprogrammen: Comenius (förskola, grundskola, gymnasium) Erasmus (högre utbildning, påbyggnadsutbildning) Grundtvig (vuxnas lärande) Leonardo da Vinci (yrkesutbildningsområdet) Studiebesöksprogrammet (alla utbildningssektorer) Action 1- Gemensamma program Insats 1 utgörs av gemensamma europeiska master- och forskarutbildningsprogram (EMMC och EMJD) inom ett konsortium bestående av lärosäten från minst tre europeiska länder. Action 2- Partnerskap Tidigare Erasmus Mundus External Cooperation Window, stödjer partnerskap mellan europeiska lärosäten och lärosäten i utpekade regioner och länder. Konsortium inom Insats 2 ska innefatta minst fem lärosäten från minst tre europeiska länder samt ett antal utomeuropeiska. Action 3- Främjande av europeisk högre utbildning Denna insats ger stöd till transnationella initiativ, studier, projekt och andra verksamheter som syftar till att göra europeisk högre utbildning mer attraktiv på global nivå. Lärare och administratörer vid lärosäten i EU och i partnerländerna engageras i projekt för att utveckla kurser och institutioner. Projekten kan även inriktas på att utveckla högskoleadministrationen eller på nationella utbildningsreformer. Sidan 2 av 3

15 Nordlys ISEP ISEP I to I USAC Linnaeus Palme lärare mellan nordiska- och de baltiska lärosätena. Programmet bygger på ämnesnätverk. På Linnéuniversitetet finns bland annat ämnesnätverk inom litteraturvetenskap, biblioteksvetenskap, socialt arbete, vårdvetenskap och lärarutbildning. Nordlys är ett nätverk inom Nordplusprogrammet dit samtliga nordiska universitet är anslutna. Samarbetet är inom samtliga ämnesområden och fokuserar på studentutbyte. ISEP är ett konsortium som omfattar cirka 140 universitet i USA. Nätverket är ämnesövergripande och alla som studerar vid Linnéuniversitetet kan söka platser inom nätverket. ISEP International to International (ISEP I to I) är ett konsortium på samma villkor som ISEP men medlemsuniversiteten kommer från länder världen över. USAC är ett amerikanskt konsortium som ger möjlighet till utbytesstudier i flertalet länder i Europa, Mellan- och Sydamerika, Afrika och Asien. Linnaeus-Palme är ett Sidafinansierat program som stödjer bland annat student- och lärarutbyte mellan universitet i Sverige och utvecklingsländer. För att läsa mer om Erasmus, LLP, Nordplus, Linnaeus Palme, Tempus och Erasmus Mundus, gå till Internationella Programkontorets hemsida: Sidan 3 av 3

16 Definitioner utbytesavtal Avdelningen för internationella relationer Linnéuniversitetet Bilaterala Universitetsövergripande avtal Avtal som är bilaterala universitetsövergripande möjliggör samarbete eller utbyte inom samtliga ämnesområden som respektive lärosäte har. Antal studenter som skickas ut/tas emot specificeras i avtalet och reciprocitet eftersträvas. Universitetsövergripande avtal handläggs av Avdelningen för internationella relationer och undertecknas av Rektor. Bilaterala institutions- eller fakultetsspecifika avtal Avtal som är bilaterala institutions- eller fakultetsspecifika möjliggör samarbete eller utbyte inom ett eller flera ämnesområden som respektive institution/fakultet har. Antal studenter som skickas ut/tas emot specificeras i avtalet och reciprocitet eftersträvas. Universitetsövergripande avtal handläggs av respektive institution/fakultet. Erasmusavtal/Life Long Learning Programme (LLP) Erasmusavtal är ett utbytesavtal inom Erasmus/Life Long Learning Program (LLP). Student-, läraroch/eller administratörsutbyte inom Europa administreras lättast genom ett Erasmusavtal. Avtal kan skrivas för ett år eller hela programperioden tom 2013/2014, och skrivs alltid på ämnes- och institutionsnivå. Erasmusavtalen skall administreras av institution och undertecknas av prefekt vid respektive institution Memorandum of Understanding (MoU) Memorandum of Understanding (MoU) är beteckningar på enklare avsiktsdeklarationer, en ram för eventuellt kommande samarbete. Innehållet är vanligen allmänna uttalanden om att man önskar samarbeta inom vissa uppräknade områden. Dessa dokument innehåller normalt inga specificerade villkor för det tänkta samarbetet. I de fall ett konkret samarbete kommer till stånd regleras de särskilda villkoren för detta samarbete därefter i specifika utbytesavtal. Double degree avtal Tillsammans med vissa partneruniversitet kan det vid sidan av det ordinarie avtalet arbetas fram ett s k double degree avtal. Dessa avtal skrivs vanligtvis på ämnesnivå. Avtalen stipulerar hur studenter under vissa förutsättningar har möjlighet att erhålla en Bachelor- eller Master s degree vid mottagande universitet och vid Linnéuniversitetet. Joint degree avtal En joint degree är en examen gemensamt utfärdad av minst två lärosäten i ett eller flera länder, baserad på ett integrerat utbildningsprogram, i enlighet med respektive lands nationella lagstiftning. Skillnaden från ett double degree är alltså att man i en joint degree utfärdar en examen från ett gemensamt framtaget program från minst två involverade lärosäten.

Uppdaterad 2014-05-19. Regler för etablering av internationella samarbetsavtal

Uppdaterad 2014-05-19. Regler för etablering av internationella samarbetsavtal Uppdaterad 2014-05-19 Regler för etablering av internationella samarbetsavtal Innehåll Inledning 3 Översikt för etablering och avslut av internationella samarbetsavtal 4 Bilateralt universitetsövergripande

Läs mer

Definierade och vanliga begrepp för internationella samarbetsavtal

Definierade och vanliga begrepp för internationella samarbetsavtal Växjö 2015-09-02 Definierade och vanliga begrepp för internationella samarbetsavtal Begrepp Definition Kommentarer Samarbetsavtal Internationella samarbetsavtal Avtal inom utbytesprogram Internationellt

Läs mer

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Avsikten med denna praktiska handläggningsordning är att den ska fungera som en riktlinje för internationella koordinatorer på fakultets- och institutionsnivå

Läs mer

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom grundutbildningen

Läs mer

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS Välkomna till koordinatorsmöte Tema ERASMUS Välkomnande och inledning 09.05 Erasmusprogrammet Programmets olika delar Förutsättningar för att delta i Erasmus Koordinering av programmet på Stockholms universitet

Läs mer

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15

HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15 Handläggningsordning för internationella avtal Ärendet Högskolan Dalarna har ett stort antal internationella avtal som reglerar student- och

Läs mer

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen 2015-09-08 -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR UNIVERSITETSGEMENSAMMA SAMARBETSAVTAL MED UTOMEUROPEISKA UNIVERSITET

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR UNIVERSITETSGEMENSAMMA SAMARBETSAVTAL MED UTOMEUROPEISKA UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2017/493 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR UNIVERSITETSGEMENSAMMA SAMARBETSAVTAL MED UTOMEUROPEISKA UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Utbytesstudier på arbetsterapeutprogrammet Ht 14 eller Vt15

Utbytesstudier på arbetsterapeutprogrammet Ht 14 eller Vt15 Utbytesstudier på arbetsterapeutprogrammet Ht 14 eller Vt15 Partneruniversitet Termin 4, 5 eller 6 Ansökan del 1: till KI Urval och nominering Ansökan del 2: till partneruniversitetet Efter utbytet berätta

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda Jag har lärt mig oerhört mycket både om arbetsterapi och mig själv under mitt utbyte. När jag kom hem så kände jag att om jag klarar detta så kan jag nog klara av precis vad som helst. Johanna, Belgien

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

Erasmus Mundus Basinformation

Erasmus Mundus Basinformation 2013-02-12 Erasmus Mundus Basinformation Rebecka Herdevall Vad är Erasmus Mundus? Programmets syfte, struktur etc. Erasmus Mundus EU-finansierat program som inrättades 2004 Europeiska kommissionens utförarorganisation,

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015

LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015 LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015 Kriterier och prioriteringsgrunder vid bedömning av ansökningar inom Linnaeus-Palme

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Läkarstudent och intresserad av utbytesstudier?

Läkarstudent och intresserad av utbytesstudier? Läkarstudent och intresserad av utbytesstudier? Utbytesstudier eller praktik utomlands kan göras under 1-12 månader. För att lyckas integrera en utlandsperiod i din utbildning krävs en hel del planering

Läs mer

Möjligheter till utlandsstudier vid Göteborgs universitet

Möjligheter till utlandsstudier vid Göteborgs universitet Karolina Sahlin, International Office, Göteborgs universitet SYV temadag 11 mars 2009 Internationell organisation på GU Varför utbytesstudier? Möjligheter, mobilitetsprogram Statistik och nationella trender

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

Handläggningsordning för Akademiska utbytesavtal

Handläggningsordning för Akademiska utbytesavtal Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor Dokumenttyp: Regler Område: Utbildning och forskning Dnr: 500-2180-11 Datum: 2011-10-04 Ansvarig enhet: Studentcentrum Giltighetstid: 2011-2013 Sid 1 (10) Handläggningsordning

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

Internationella utbildningssamarbeten 2014/15

Internationella utbildningssamarbeten 2014/15 Universitetens, högskolornas och de enskilda utbildningsanordnarnas Internationella utbildningssamarbeten 2014/15 - ett urval uppgifter och slutsatser från rapporten. Anna Lundh, utredare vid UKÄ Internationella

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige 2014-11-14 Rebecka Herdevall Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige Capacity Building and Joint Master Degrees Kapacitetsuppbyggnad Capacity Building for Higher Education Rebecka Herdevall

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Barbro Molander Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Anmälan NN har i anmälan till Högskoleverket anfört bl.a. följande. Han är inskriven

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Rutiner för tillgodoräkning av studier på grund- och avancerad nivå vid Ekonomihögskolan

Rutiner för tillgodoräkning av studier på grund- och avancerad nivå vid Ekonomihögskolan Rutiner för tillgodoräkning av studier på grund- och avancerad nivå vid Ekonomihögskolan Bakgrund Tillgodoräkning är ett verktyg som underlättar studenters rörlighet mellan lärosäten men även mellan yrkesverksamhet

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering BESLUT 1 2010-06-24 Dnr LS 2010/499 Rektor Handlingsplan för internationalisering 2010-2011 Bakgrund Internationalisering är en av fyra strategier i universitetets Strategiska Plan 2007-2011 för att uppnå

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare Utbytesstudier 2012/2013 The world is my oyster /Shakespeare Idag: USBE information - Utbytesmöjligheter - Avtal/Stipendier - Behörighet - Ansökan - Urval - Tillgodoräknande - Praktisk information Utbytesstudenter

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna

LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna LiU TurRetur - Praktisk information från din fakultet - Krishantering - StudentUT försäkring - LiU-material för egna presentationer - Erasmusstipendium

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Internationalisering vid Linköpings universitet 2012/2013

Internationalisering vid Linköpings universitet 2012/2013 Internationalisering vid Linköpings universitet 2012/2013 Statistiksammanställning Mars 2014 Linköpings universitet International Office 2 Innehållsförteckning Internationalisering vid Linköpings universitet

Läs mer

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE LiU TurRetur Praktisk information från din fakultet StudentUT försäkring Utvärdering, bloggar, information LiU-material

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

ANTAL STUDENTER MED STUDIESTÖD FRÅN NORDISKA LÄNDER I UTLANDET 2010-2011 16.3.2012 Asutom.xls Sida 1

ANTAL STUDENTER MED STUDIESTÖD FRÅN NORDISKA LÄNDER I UTLANDET 2010-2011 16.3.2012 Asutom.xls Sida 1 ANTAL STUDENTER MED STUDIESTÖD FRÅN NORDISKA LÄNDER I UTLANDET 2010-2011 16.3.2012 Asutom.xls Sida 1 10.-12. skoleår ALLMENNE FAG 10.-12. SKOLEÅR FOLKHÖGSKOLER SUM 92 27 0 176 285 0 0 0 0 48 0 197 68 0

Läs mer

Gemensamma utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå - MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

Gemensamma utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå - MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR Gemensamma utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå - MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR Kristina Miolin KRISTINA.MIOLIN@ER.LU.SE Redan de gamla grekerna - De gemensamma utbildningsprogrammen har funnits

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Gunnel Rydholm Olsson Varför e- europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

Erasmusprogrammet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder

Erasmusprogrammet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder MEMO/12/310 Bryssel den 8 maj 2012 Erasmusprogrammet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder Europeiska kommissionen har idag offentliggjort nya uppgifter om antalet studenter, lärare och annan högskolepersonal

Läs mer