Uppdaterad Version 3. Handbok för etablering av internationella utbytesavtal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdaterad 2012-03-09 Version 3. Handbok för etablering av internationella utbytesavtal"

Transkript

1 Uppdaterad Version 3 Handbok för etablering av internationella utbytesavtal

2 Innehåll Inledning 3 Översikt av typ av avtal, beredande organ samt beslutsnivå (för etablering av nya utbytesavtal samt avslut av befintliga) 4 Bilateralt universitetsövergripande utbytesavtal 5 Bilateralt institutionsspecifikt utbytesavtal 6 Erasmusavtal 7 Memorandum of Understanding (MoU) 9 Double degree avtal 10 Joint degree avtal 11 Avslut av utbytesavtal med utländskt partneruniversitet 12 Bilagor Definierade och vanliga begrepp för akademiska utbytesavtal Definitioner utbytesavtal

3 Inledning Handbok för etablering av internationella utbytesavtal har som syfte att ta fram universitetsövergripande rutiner för nytecknande av internationella utbytesavtal, kvalitetssäkra granskning av existerande utbytesavtal samt fungera som ett stöd i dessa processer genom att bidra med know how. Det är en viktig aspekt av kvalitetsarbetet inom utbytesverksamheten att det finns en gemensam standard för avtalshantering inom Linnéuniversitetet och denna handbok är en hjälp på vägen mot att uppnå enhetlighet vid avtalshantering. Internationella utbytesavtal kan komma till stånd på olika sätt. De kan initieras från centralt håll genom att ett utländskt lärosäte har kontaktat Lnu eller på institutions- eller individnivå. För anställda vid Lnu är det i sin ordning att initiera diskussioner kring samarbete med olika universitet men det ska kommuniceras till dessa att en intern beslutsprocess följer och det är där beslut om huruvida avtal ska ingås tas. Avdelningen för internationella relationer (IR) har på uppdrag av Rektor tagit fram mallar för etablering av skriftliga utbytesavtal. Dessa mallar är utformade i enlighet med de krav Lnu ställer vid ingående av utbytesavtal med internationell samarbetspartner. Möjligheten finns att använda en mall från det tilltänkta partneruniversitetet så länge Lnu s grundläggande krav tillmötesgås. Samordning och vidareutveckling av universitetsövergripande utbytesavtal sker av handläggare vid IR. Detta efter att institutionerna har säkerställt och bedömt den akademiska kvalitén hos partneruniversitet. Institutionsspecifika utbytesavtal samordnas och handläggs av en av prefekten utsedd handläggare vid institutionen (avtalsansvarig). För att bidra med regions- och/eller universitetsspecifik kunskap och för att säkerställa att multipla bilaterala utbytesavtal inte skrivs med ett och samma universitet, ska IR kontaktas när institutioner initierar en ny kontakt med ett universitet utanför Erasmus. Rekommendationen för utbytesavtal som skrivs på institutionsnivå är att följa samma rutiner som för utbytesavtal på universitetsövergripande nivå. 3 (12)

4 Översikt av typ av avtal, beredande organ samt beslutsnivå (för etablering av nya utbytesavtal samt avslut av befintliga) Nedan visas de beredande organen samt beslutsnivå för de olika avtalsformerna. Typ av avtal Beredande Beslutsnivå/signering av avtal Bilateralt universitetsövergripande Handläggare IR Rektor Bilateralt 1 institutionsspecifikt Erasmus 4 Memorandum of Understanding (MoU) universitetsövergripande Memorandum of Understanding (MoU) institutionsspecifikt Double degree avtal Institution 2 med stöd av handläggare vid IR Institution med stöd av handläggare vid IR Handläggare IR Institution med stöd av handläggare vid IR Institution med stöd av handläggare vid IR Prefekt 3 Prefekt Rektor Prefekt Prefekt Det finns framtagna avtalsmalla för alla ovanstående avtal. Dessa kan fås från handläggare på IR eller laddas ner från Lnu:s internwebb. Definitioner finns längst bak, som bilaga, i denna handbok. 1 Ett bilateralt avtal skrivs med universitet som inte omfattas av LLP (Life Long Learning) Erasmus. Bilaterala avtal kan skrivas med universitet även i LLP- länder men ett Erasmusavtal föredras oftast p g a stipendiemöjligheter etc. 2 Från 1 januari 2013 blir det institution/fakultet. 3 Från 1 januari 2013 blir det dekan som undertecknar utbytesavtal på institutions- eller fakultetsnivå. 4 Erasmus är ett delprogram under LLP och följande länder ingår 2012: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike 4 (12)

5 Bilateralt universitetsövergripande utbytesavtal Är flertalet institutioner intresserade av ett nytt bilateralt utbytesavtal bör man sträva efter ett universitetsövergripande avtal (vid avtal utanför Linnaeus-Palme och Life Long Learning Programme (LLP)/Erasmus). Handläggning av nya/uppdatering av befintliga universitetsövergripande utbytesavtal görs av handläggare vid Avdelningen för internationella relationer (IR), då dessa avtal inte tillhör en enskild institution. Dessa avtal ska handläggas som ett rektorsbeslut och undertecknas av Rektor. Praktisk steg-för-stegmodell över etablering av ett universitetsövergripande bilateralt utbytesavtal 1. Efter en initial kontakt med förfrågan om samarbete från ett potentiellt partneruniversitet, via lärare vid Lnu eller om förfrågan har inkommit till IR, ska det göras en utvärdering av det potentiella partneruniversitetet Handläggare vid IR som har ansvar för aktuell region ska handlägga och förbereda bilaterala universitetsövergripande utbytesavtal. Initieras en ny kontakt via en institution ska handläggare vid IR kontaktas för att starta processen. 3. Handläggare vid IR skickar ut information via e-post om det potentiella partneruniversitetet till institutioner (internationaliseringsansvariga 6 ) för en bedömning av akademiskt kvalité och möjliga samarbetsområden. Svaren sammanställs av IR i dokumentet Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet (mall finns). 4. Finns samarbetspotential skickar handläggaren vid IR ett utbytesavtalsförslag till det nya partneruniversitetet och granskar eventuella förändringar som föreslås i avtalet tills samförstånd nås (avtalsmall finns). När utbytesavtalet är färdigbearbetat bereds ärendet för ett rektorsbeslut. Dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet (mall finns) används för kvalitetssäkring och underlag för ett rektorsbeslut. 5. Undertecknat avtal skickas till partneruniversitetet för underskrift. När båda parter undertecknat avtalet diarieförs detta. 6. Undertecknat avtal e-postas av handläggare vid IR till internationaliseringsansvariga på institutionerna för att tillkännage att avtalet är aktivt. 7. Utbytesavtalet ska vara undertecknat av båda parter innan nästkommande läsår. Utan undertecknat avtal gäller inte försäkring via Lnu (inresande- och utresande studenter), utbytesstudenten får inte boende eller blir registrerad i LADOK och utresande studenter kan inte erhålla stipendium. För att platser ska kunna utlysas för Lnu-studenter måste avtalet vara undertecknat samt erforderligt underlag om avtalet e-postat till IR senast 1 oktober inför kommande läsår. För att inkommande utbytesstudenter ska bli antagna måste avtalet vara undertecknat senast 1 september inför vårterminen och 1 mars inför höstterminen. 5 Institutionerna bedömer potentialen för samarbete på olika nivåer vid det utländska partneruniversitetet. Institutionerna gör en bedömning baserad på information som skickas ut av Avdelningen för internationella relationer och besvarar grundläggande frågor kring samarbete med det nya partneruniversitetet. 6 Rutin gäller Uppdatering kommer 2013 i och med ny organisation. 5 (12)

6 Bilateralt institutionsspecifikt utbytesavtal Detta är ett bilateralt utbytesavtal mellan en enskild institution (ej Erasmusavtal) vid Linnéuniversitetet och motsvarande vid ett partneruniversitet. Dessa avtal handläggs av institutionen med stöd av handläggare vid Avdelningen för internationella relationer (IR). Dessa avtal granskas av handläggare vid IR innan de undertecknas av institutionens prefekt (avtalsmall finns). Praktisk steg-för-stegmodell över etablering av bilateralt institutionsspecifikt utbytesavtal 1. Efter en initial kontakt med förfrågan om samarbete från ett potentiellt partneruniversitet, via lärare vid Lnu eller om förfrågan har inkommit till IR, ska det göras en utvärdering av det potentiella partneruniversitetet Kontakta handläggare på IR utsedd att särskilt jobba med regionen ifråga för stöd i utbytesavtalsprocessen och för eventuell samordning av tidigare utbytesavtal på samma universitet/i samma land. 3. Kontakta avtalsansvarig på institutionen samt prefekt för att förankra avtalet inom institutionen. 4. Avtalsansvarig på institutionen skickar ett utbytesavtalsförslag till det nya partneruniversitetet (avtalsmall finns) och granskar eventuella förändringar som föreslås tills samförstånd nås. Handläggare på IR ska granska avtalsförslaget innan det undertecknas. 5. När utbytesavtalet är färdigbearbetat bereds ärendet för ett prefektbeslut av avtalsansvarig på institutionen. Dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet (mall finns) används för kvalitetssäkring och underlag för ett prefektbeslut. 6. En kopia av undertecknat utbytesavtal med diarienummer ska e-postas tillsammans med dokumentet Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet till IR: Avtalet etableras då i Lnu s gemensamma utbytesavtalsdatabas. 7. Utbytesavtalet ska vara undertecknat av båda parter innan nästkommande läsår. Utan undertecknat avtal gäller inte försäkring via Lnu (inresande- och utresande studenter), utbytesstudenten får inte boende eller blir registrerad i LADOK och utresande studenter kan inte erhålla stipendium. För att platser ska kunna utlysas för Lnu-studenter måste avtalet vara underskrivet samt erforderligt underlag om avtalet e-postat till IR senast 1 oktober inför kommande läsår. För att inkommande utbytesstudenter ska bli antagna måste avtalet vara underskrivet senast 1 september inför vårterminen och 1 mars inför höstterminen. 7 Institutionen bedömer potentialen för samarbete på olika nivåer vid det utländska partneruniversitetet. Denna bedömning baseras på den information de får in via dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet. Dokumenten används även som underlag för ett prefektbeslut. 6 (12)

7 Erasmusavtal/Life Long Learning Programme (LLP) Detta är ett utbytesavtal inom Erasmus/Life Long Learning Programme (LLP). Student-, lärar- och/eller administratörsutbyte inom Europa administreras lättast genom ett Erasmusavtal. Avtal kan skrivas för ett år eller hela programperioden tom 2013/2014, och skrivs alltid på ämnes- och institutionsnivå. Erasmusavtalen ska administreras av institution och undertecknas av prefekt vid respektive institution (avtalsmall finns). Nya Erasmusavtal ska godkännas av prefekten vid respektive institution innan avtal skrivs under. Som beslutsunderlag använder institutionerna Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet (mall finns). 1. Försök få en långsiktighet i utbytet. 2. Kom överens om student-, lärar- och/eller administratörsutbyte samt vilket lärosäte som tar initiativ att förbereda avtalet (det har ingen betydelse vilken part som förbereder avtalet). Kom överens om antalet studenter in och ut. Tänk på att ha så realistiska siffror som möjligt och att utbytet ska vara ömsesidigt. Kom överens om vilken nivå studenterna ska läsa; undergraduate, postgraduate eller doctoral Kom överens om antalet lärare och längden på utbytet (minst 5 undervisningstimmar). Kom överens inom vilket ämnesområde avtalet ska skivas inom, se List of subject area code inom Erasmus/LLP (mall finns). 3. Uppgifter på Erasmusavtalet som är bra att känna till Linnéuniversitetets Erasmus-id är S VAXJO03 Kontaktperson vid Lnu är avtalsansvarig vid institution samt en akademisk kontaktperson på institutionen. De kontaktuppgifter som skrivs in på avtalet är namn, adress, telefon, fax och e-post. Erasmusavtal skrivs inom ett ämnesområde och nivå på utbytet (UG, PG, Doctoral) Studentutbytet regleras även i antal månader. Lnu översätter en termin till 5 månader. Praktisk steg-för-steg modell över etablering av Erasmusavtal 1. Efter en initial kontakt med förfrågan om samarbete från ett potentiellt partneruniversitet, via lärare vid Lnu eller om förfrågan har inkommit till IR, ska det göras en utvärdering av det potentiella partneruniversitetet Kontakta avtalsansvarig på institutionen samt prefekt för att förankra avtalet inom institutionen. 3. När avtalet är färdigbearbetat bereds ärendet för ett prefektbeslut av avtalsansvarig på institutionen. Dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet (mallar finns) används för kvalitetssäkring och underlag för ett prefektbeslut. 8 Institutionen bedömer potentialen för samarbete på olika nivåer vid det utländska partneruniversitetet. Denna bedömning baseras på den information de får in via dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet. Dokumenten används även som underlag för ett prefektbeslut. 7 (12)

8 4. Avtalsansvarig vid institution skickar ett Erasmusavtal till det nya partneruniversitetet där man kommer överens om ämne, antal studenter IN och UT, nivå på utbytet och eventuellt lärarutbyte (avtalsmall finns). 5. En kopia av undertecknat utbytesavtal med diarienummer ska e-postas tillsammans med dokumentet Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet till Avdelningen för internationella relationer (IR): Avtalet etableras då i Lnu s gemensamma avtalsdatabas. 6. Erasmusavtalet ska vara undertecknat av båda parter innan nästkommande läsår. Utan undertecknat avtal gäller inte försäkring via Lnu (inresande- och utresande studenter), utbytesstudenten får inte boende eller blir registrerad i LADOK och utresande studenter kan inte erhålla stipendium. För att platser ska kunna utlysas för Lnu-studenter måste avtalet vara underskrivet samt erforderligt underlag om avtalet e-postat till IR senast 1 oktober. För att inkommande utbytesstudenter ska bli antagna måste avtalet vara underskriver senast 1 september inför vårterminen och 1 mars inför höstterminen. Om partneruniversitetet förbereder avtalet 1. Be dem skicka ett avtalsförslag till avtalsansvarig vid din institution. 2. Avtalsansvarig vid institution gör en avstämning med den akademiska kontaktpersonen och prefekt. 3. Använd beslutsunderlag (se ovan) inför beslut och undertecknande av prefekt. 4. En kopia av undertecknat utbytesavtal med diarienummer ska e-postas tillsammans med dokumentet Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet till IR: Avtalet etableras då i Lnu s gemensamma utbytesavtalsdatabas, Interbas. 8 (12)

9 Memorandum of Understanding (MoU) Memorandum of Understanding (MoU) är beteckningar på enklare avsiktsdeklarationer, en ram för eventuellt kommande samarbete. Innehållet är vanligen allmänna uttalanden om att man önskar samarbeta inom vissa uppräknade områden. Dessa dokument innehåller normalt inga specificerade villkor för det tänkta samarbetet. I de fall ett konkret samarbete kommer till stånd regleras de särskilda villkoren för detta samarbete därefter i specifika utbytesavtal. Ett institutionsspecifikt MoU handläggs av institutionen med stöd av handläggare vid Avdelningen för internationella relationer (IR). IR kan bistå med stöd i form av kunskap och erfarenhet om en region, alternativt specifika universitet, om det rör sig om ett bilateralt samarbete utanför Erasmus. Ett MoU handläggs av IR om det är ett universitetsövergripande samarbete och följer samma handläggningsrutiner som ett utbytesavtal. Etablering, beslut och underskrift av MoU ska följa samma rutiner som för bilaterala och Erasmusavtal. Praktisk steg-för-steg modell över etablering av ett institutionsspecifikt Memorandum of Understanding (MoU) 1. Efter en initial kontakt med förfrågan om samarbete av antingen ett potentiellt partneruniversitet, lärare vid Lnu eller om en förfrågan har inkommit till IR, ska man göra en utvärdering av det potentiella partneruniversitetet Kontakta avtalsansvarig vid institutionen samt prefekt för att förankra ett MoU inom institutionen. 3. Kontakta handläggare vid IR utsedd att särskilt jobba med regionen ifråga för stöd i processen. 4. Avtalsansvarig vid institution skickar ett MoU-förslag till det nya partneruniversitetet och granskar eventuella förändringar som föreslås tills samförstånd nås. 5. Handläggare vid IR ska granska MoU-förslaget innan det undertecknas. 6. När MoU-förslaget är färdigbearbetat bereds ärendet för ett prefektbeslut av avtalsansvarig vid institutionen. I de fall man initialt har tillräckligt med information om samarbetsmöjligheter ska dokumentet Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet (mall finns) användas för kvalitetssäkring och underlag för ett prefektbeslut. 7. En kopia av undertecknat MoU med diarienummer ska e-postas tillsammans med dokumentet Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet (i de fall det finns, annars ska en skriftlig redovisning skickas med, innehållande bakgrund till samarbete, samarbetsområden, ämnen med samarbetspotiential etc) till IR: Undertecknat MoU etableras då i Lnu s gemensamma utbytesavtalsdatabas, Interbas. 9 Institutionerna bedömer potentialen för samarbete på olika nivåer vid det utländska partneruniversitetet. För ett universitetsövergripande MoU gör institutionerna en bedömning baserad på information som skickas ut av Avdelningen för internationella relationer och besvarar grundläggande frågor kring samarbete med det nya partneruniversitetet. Är det ett institutionsspecifikt MoU gör institutionen sammanställningen. 9 (12)

10 Double degree avtal Tillsammans med vissa partneruniversitet kan det vid sidan av det ordinarie avtalet arbetas fram ett s k double degree avtal. Dessa avtal skrivs vanligtvis på ämnesnivå. Avtalen fastställer hur studenter under vissa förutsättningar har möjlighet att erhålla en Bachelor eller Master s degree vid mottagande universitet och vid Linnéuniversitetet. I avtalen regleras förutsättningarna avseende hur långt studenterna ska ha kommit i sin utbildning vid hemuniversitetet för att vara aktuella för en examen vid mottagande universitet. Vanligt är även att etablera i avtalen vad studenterna behöver läsa vid mottagande universitet för att uppfylla examenskraven vid partneruniversitetet. I de flesta fall handlar detta om att konkretisera vad studenten behöver läsa för att efter avslutad utbildning kunna ansöka om en examen vid partneruniversitetet; omfattning i HP/ECTS/Credits, eventuellt program/kurssammansättning, ämnesinriktning, uppsatsskrivande etc. Double degree avtal handläggs vid institutionen och undertecknas av institutionens prefekt. Det finns ingen mall framtagen eftersom varje samarbete ser olika ut, men kopior på tidigare double degree avtal finns på Avdelningen för internationella relationer (IR). Praktisk steg-för-steg modell över etablering av double degree avtal 1. När ett double degree avtal börjar diskuteras mellan en institution vid Lnu och ett partneruniversitet bör detaljerna konkretiseras i ett avtalsförslag. Befintliga avtalsmallar vid Lnu kan användas, men komplettering behövs för de delar som rör själva programmen och examensdelarna. 2. Kontakta avtalsansvarig vid institutionen samt prefekt för att förankra avtalet inom institutionen. 3. Kontakta den handläggare vid IR som är ansvarig för aktuell region för exempel på tidigare double degree avtal. Handläggare vid IR ska granska double degree avtalet innan det undertecknas. 4. Kontakta examensenheten för granskning av de examensrelaterade delarna i double degree avtalet. 5. När double degree avtalet är färdigbearbetat bereds ärendet för ett prefektbeslut av avtalsansvarig på institutionen. Dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet (mallar finns) används för kvalitetssäkring och underlag för ett prefektbeslut. 6. En kopia av undertecknat double degree avtal med diarienummer ska e-postas till IR: Avtalet etableras då i Lnu s gemensamma utbytesavtalsdatabas. 7. Utbytesavtalet ska vara undertecknat av båda parter innan nästkommande läsår. Annars gäller inte försäkring via Lnu (inresande- och utresande studenter), utbytesstudenten får inte boende eller blir registrerad i LADOK och utresande studenter kan inte erhålla stipendium. För att platser ska kunna utlysas för Lnustudenter måste avtalet vara undertecknat samt erforderligt underlag om avtalet e- postat till IR senast 1 oktober för nästkommande läsår. För att inkommande utbytesstudenter ska bli antagna måste avtalet vara undertecknat senast 1 september inför vårterminen och 1 mars inför höstterminen. 10 (12)

11 Joint degree avtal En joint degree är en examen gemensamt utfärdad av minst två lärosäten i ett eller flera länder, baserad på ett integrerat utbildningsprogram, i enlighet med respektive lands nationella lagstiftning. Skillnaden från ett double degree är alltså att man i en joint degree utfärdar en examen från ett gemensamt framtaget program från minst två involverade lärosäten. Det finns 2012 inte många framtagna joint degrees i Sverige som följer alla lagar och förordningar och vi har vid Lnu ännu inte tagit fram någon joint degree. Det finns ett EU finansierat projekt, The Joiman Network (Joint Degree Management and Administration Network), och en portal som används för information om joint degrees och erfarenheter av arbetet med dessa: 11 (12)

12 Avslut av utbytesavtal med utländskt partneruniversitet Linnéuniversitetet eller enskild institution bör överväga att avsluta samarbetet eller säga upp utbytesavtal om någon av följande förutsättning finns: Brist på ömsesidighet Utvärderingar ger dåliga resultat Ingen eller dålig aktivitet/kommunikation under ett flertal år Avtalsbrott Studenterna uppfyller inte nödvändiga språkkrav Brist på information från samarbetspartnern Samarbetssvårigheter Part från Lnu ska meddela partneruniversitet i god tid gällande ett avslut av samarbetet, de tidsperioder i respektive utbytesavtal som reglerar uppsägning ska beaktas. Mall för avslut av avtal finns att få från Avdelningen för Internationella relationer (IR). Uppsägning av universitetsövergripande avtal ska beslutas av Rektor. Uppsägning av avtal inom Erasmus/LLP samt bilaterala institutionsspecifika avtal ska beslutas av institutionen efter samråd med berörd prefekt. Detta handläggs sedan av avtalsansvarig vid institution. Praktisk steg-för-steg modell över avslut av utbytesavtal med utländskt partneruniversitet 1. Uppsägning av avtal inom Erasmus/LLP ska beslutas och handläggas av avtalsansvarig vid institutionen efter samråd med berörd prefekt. 2. Uppsägning av universitetsövergripande utbytesavtal ska beslutas av Rektor och handläggas av IR. 3. Exempel för avslut av avtal finns att få från IR. 4. Part från Lnu ska meddela partneruniversitet i god tid gällande ett avslut av samarbetet, de tidsperioder i respektive utbytesavtal som reglerar uppsägning ska beaktas. 5. Meddela IR om avslutade avtal så dessa avaktiveras från Lnu s gemensamma utbytesavtalsdatabas, Interbas: 12 (12)

13 Definierade och vanliga begrepp för akademiska utbytesavtal Uppdaterad Begrepp Definition Kommentarer Avtal inom utbytesprogram Internationellt partneruniversitet Universitetsövergripande utbytesavtal Institutionsspecifikt utbytesavtal Erasmusavtal Memorandum of Understanding (MoU) Double Degree avtal Joint Degree avtal Internationellt utbyte av lärare eller studenter i avtalsreglerade former t ex via ett utbytesprogram eller ett utbytesavtal. Lärosäte i andra länder med vilket Linnéuniversitetet har ett utbytesavtal. Öppet för studenter och lärare/forskare från samtliga fakulteter. Öppet för studenter och lärare/forskare från den egna institutionen/fakulteten. Ett utbytesavtal inom Erasmus/Life Long Learning Program (LLP). Beteckningar på enklare avsiktsdeklarationer, en ram för eventuellt kommande samarbete. Avtalen stipulerar hur studenter under vissa förutsättningar har möjlighet att erhålla en Bachelor- eller Master s degree vid ett partneruniversitet (två examina baserade på en och samma högskoleutbildning). Joint degree bygger på ett integrerat utbildningsprogram som utvecklas och genomföras av minst två lärosäten, i ett eller flera Grundtanken är att studentutbyten inom avtal skall balanseras inom en 5-årsperiod. En utbytesstudent är en student som läser en del av sin utbildning vid ett partneruniversitet, och genomför ett fysiskt utbyte, och sen tillgodoräknar dessa studier vid sitt hemuniversitet. Student-, lärar- och/eller administratörsutbyte inom Europa med universitet som innehar Erasmus University Charter (EUC). Samtliga avtal är ämnesbundna. I de fall ett konkret samarbete kommer till stånd så regleras de särskilda villkoren för detta samarbete därefter i specifika utbytesavtal. Ett double degree avtal arbetas oftast fram vid sidan av ett ordinarie avtal och är oftast ämnesspecifika. Sidan 1 av 3

14 Utbytesprogram/konsortier Erasmus LLP Erasmus Mundus Tempus Nordplus länder. Studenten får en gemensam examen för alla lärosätena som är delaktiga i programmet där det ska framgå av examensbeviset att examen är gemensamt utfärdad. Erasmus ingår i det EU-finansierade Programmet för Livslångt Lärande (LLP) som riktar sig mot högre utbildning. Programmet för livslångt lärande (LLP) är EU-kommissionens program för utbildningssamarbete i Europa. Samarbeten- och utbytesprojekt med länder utanför EU, EFTA, EES och EU:s kandidatländer. Ett program inom vilket lärosäten kan söka medel för samarbete med partnerländer i Oberoende staters samvälde (OSS), västra Balkan samt i en rad länder i Mellanöstern och Nordafrika. Nordplus är ett program för att främja utbytet av studenter och Det består av delprogrammen: Comenius (förskola, grundskola, gymnasium) Erasmus (högre utbildning, påbyggnadsutbildning) Grundtvig (vuxnas lärande) Leonardo da Vinci (yrkesutbildningsområdet) Studiebesöksprogrammet (alla utbildningssektorer) Action 1- Gemensamma program Insats 1 utgörs av gemensamma europeiska master- och forskarutbildningsprogram (EMMC och EMJD) inom ett konsortium bestående av lärosäten från minst tre europeiska länder. Action 2- Partnerskap Tidigare Erasmus Mundus External Cooperation Window, stödjer partnerskap mellan europeiska lärosäten och lärosäten i utpekade regioner och länder. Konsortium inom Insats 2 ska innefatta minst fem lärosäten från minst tre europeiska länder samt ett antal utomeuropeiska. Action 3- Främjande av europeisk högre utbildning Denna insats ger stöd till transnationella initiativ, studier, projekt och andra verksamheter som syftar till att göra europeisk högre utbildning mer attraktiv på global nivå. Lärare och administratörer vid lärosäten i EU och i partnerländerna engageras i projekt för att utveckla kurser och institutioner. Projekten kan även inriktas på att utveckla högskoleadministrationen eller på nationella utbildningsreformer. Sidan 2 av 3

15 Nordlys ISEP ISEP I to I USAC Linnaeus Palme lärare mellan nordiska- och de baltiska lärosätena. Programmet bygger på ämnesnätverk. På Linnéuniversitetet finns bland annat ämnesnätverk inom litteraturvetenskap, biblioteksvetenskap, socialt arbete, vårdvetenskap och lärarutbildning. Nordlys är ett nätverk inom Nordplusprogrammet dit samtliga nordiska universitet är anslutna. Samarbetet är inom samtliga ämnesområden och fokuserar på studentutbyte. ISEP är ett konsortium som omfattar cirka 140 universitet i USA. Nätverket är ämnesövergripande och alla som studerar vid Linnéuniversitetet kan söka platser inom nätverket. ISEP International to International (ISEP I to I) är ett konsortium på samma villkor som ISEP men medlemsuniversiteten kommer från länder världen över. USAC är ett amerikanskt konsortium som ger möjlighet till utbytesstudier i flertalet länder i Europa, Mellan- och Sydamerika, Afrika och Asien. Linnaeus-Palme är ett Sidafinansierat program som stödjer bland annat student- och lärarutbyte mellan universitet i Sverige och utvecklingsländer. För att läsa mer om Erasmus, LLP, Nordplus, Linnaeus Palme, Tempus och Erasmus Mundus, gå till Internationella Programkontorets hemsida: Sidan 3 av 3

16 Definitioner utbytesavtal Avdelningen för internationella relationer Linnéuniversitetet Bilaterala Universitetsövergripande avtal Avtal som är bilaterala universitetsövergripande möjliggör samarbete eller utbyte inom samtliga ämnesområden som respektive lärosäte har. Antal studenter som skickas ut/tas emot specificeras i avtalet och reciprocitet eftersträvas. Universitetsövergripande avtal handläggs av Avdelningen för internationella relationer och undertecknas av Rektor. Bilaterala institutions- eller fakultetsspecifika avtal Avtal som är bilaterala institutions- eller fakultetsspecifika möjliggör samarbete eller utbyte inom ett eller flera ämnesområden som respektive institution/fakultet har. Antal studenter som skickas ut/tas emot specificeras i avtalet och reciprocitet eftersträvas. Universitetsövergripande avtal handläggs av respektive institution/fakultet. Erasmusavtal/Life Long Learning Programme (LLP) Erasmusavtal är ett utbytesavtal inom Erasmus/Life Long Learning Program (LLP). Student-, läraroch/eller administratörsutbyte inom Europa administreras lättast genom ett Erasmusavtal. Avtal kan skrivas för ett år eller hela programperioden tom 2013/2014, och skrivs alltid på ämnes- och institutionsnivå. Erasmusavtalen skall administreras av institution och undertecknas av prefekt vid respektive institution Memorandum of Understanding (MoU) Memorandum of Understanding (MoU) är beteckningar på enklare avsiktsdeklarationer, en ram för eventuellt kommande samarbete. Innehållet är vanligen allmänna uttalanden om att man önskar samarbeta inom vissa uppräknade områden. Dessa dokument innehåller normalt inga specificerade villkor för det tänkta samarbetet. I de fall ett konkret samarbete kommer till stånd regleras de särskilda villkoren för detta samarbete därefter i specifika utbytesavtal. Double degree avtal Tillsammans med vissa partneruniversitet kan det vid sidan av det ordinarie avtalet arbetas fram ett s k double degree avtal. Dessa avtal skrivs vanligtvis på ämnesnivå. Avtalen stipulerar hur studenter under vissa förutsättningar har möjlighet att erhålla en Bachelor- eller Master s degree vid mottagande universitet och vid Linnéuniversitetet. Joint degree avtal En joint degree är en examen gemensamt utfärdad av minst två lärosäten i ett eller flera länder, baserad på ett integrerat utbildningsprogram, i enlighet med respektive lands nationella lagstiftning. Skillnaden från ett double degree är alltså att man i en joint degree utfärdar en examen från ett gemensamt framtaget program från minst två involverade lärosäten.

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom grundutbildningen

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda Jag har lärt mig oerhört mycket både om arbetsterapi och mig själv under mitt utbyte. När jag kom hem så kände jag att om jag klarar detta så kan jag nog klara av precis vad som helst. Johanna, Belgien

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Barbro Molander Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Anmälan NN har i anmälan till Högskoleverket anfört bl.a. följande. Han är inskriven

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige 2014-11-14 Rebecka Herdevall Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige Capacity Building and Joint Master Degrees Kapacitetsuppbyggnad Capacity Building for Higher Education Rebecka Herdevall

Läs mer

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE LiU TurRetur Praktisk information från din fakultet StudentUT försäkring Utvärdering, bloggar, information LiU-material

Läs mer

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare Utbytesstudier 2012/2013 The world is my oyster /Shakespeare Idag: USBE information - Utbytesmöjligheter - Avtal/Stipendier - Behörighet - Ansökan - Urval - Tillgodoräknande - Praktisk information Utbytesstudenter

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Uppsala universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Anmälan NN har i en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) riktat

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa?

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa? ERASMUS Vill du studera eller praktisera i Europa? Erasmus ger dig möjligheter Upplev ett annat land och en annan kultur. Träffa nya vänner. Förbättra dina språkkunskaper. Vässa på ditt cv. Att studera

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap En hel värld väntar dig Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap Ersta Sköndal högskola 2015 0 INNEHÅLL Inledning..2 1. Minor Field Studies...3 2. Erasmus (Europa).4 3. Nordplus (Norden)...5

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Introduktion för nya handläggare

Introduktion för nya handläggare 2013-05-07 Jacob Dygeus Anna Angermann Introduktion för nya handläggare Presentation av UHRs program Upplägg på workshopen Information om UHR och våra program Frågor och svar Vilka är UHR? Ny myndighet

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14 Tisdagen den 13 maj 2014 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Elin Wiljergård Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera utbyte

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå

Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå Dnr: 02580/2008 Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-06-19 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Studentkategorier utlandsstudier...

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

International Office (IO)

International Office (IO) International Office (IO) http://lnu.se/student/studera-utomlands/mobilitetsgruppen Jobbar med utresande utbytesstudenter och inresande utbytesstudenter. Vi på International Office är 5 internationella

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Utlandsstudier och tillgodoräknande. Informationsträff 18 oktober 2012

Utlandsstudier och tillgodoräknande. Informationsträff 18 oktober 2012 Utlandsstudier och tillgodoräknande Informationsträff 18 oktober 2012 Hela processen - från ansökan till examen Hela processen måste fungera Konsekvenser kan komma långt efter: För studenten (CSN/TG/Examen)

Läs mer

Internationalisering vid Linköpings universitet 2013/2014

Internationalisering vid Linköpings universitet 2013/2014 Internationalisering vid Linköpings universitet 2013/2014 Statistiksammanställning Maj 2015 Linköpings universitet International Office Innehållsförteckning Bakgrund till statistiksammanställningen...

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 11-05-25, reviderad 13-12-16 Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 1. Avgiftsskyldighet 1.1 Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Anmälan angående antagningen till och avgifterna för en masterutbildning vid Uppsala universitet

Anmälan angående antagningen till och avgifterna för en masterutbildning vid Uppsala universitet Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Mattias Wande 08-563

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Internationell mobilitet 53

Internationell mobilitet 53 Internationell mobilitet Efter att ha ökat i tio år minskade antalet inresande studenter till Sverige läsåret med nästan 3 procent och det beror framför allt på införandet av studieavgifter. Det är främst

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter 3 Hej! Den här handboken

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52 Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Enligt statistik från OECD ( Education at a Glance ) fanns det år 2006 i hela

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Du är medborgare i Europeisk a unionen. Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners

Du är medborgare i Europeisk a unionen. Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners Du är medborgare i Europeisk a unionen V Ä L K O M M E N t i l l L u x e m b u r g Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners S A M M A N F A T T

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter 3 Hej! Den här handboken

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Internationella kommittén 2014 11 10 för Arbetsterapi och Ms Medicinsk Vetenskap

Internationella kommittén 2014 11 10 för Arbetsterapi och Ms Medicinsk Vetenskap LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL Medicinska fakulteten Sammanträdesdag Internationella kommittén 2014 11 10 för Arbetsterapi och Ms Medicinsk Vetenskap Närvarande Ragnhild Cederlund Carina Tjörnstrand Karin

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Sida 1 (5) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Landsövergripande information De allra flesta lärosäten i Kina erbjuder kurser på kandidatnivå (Undergraduate,

Läs mer

Linnaeus-Palme Riktlinjer för läsåren 2012-2013 och 2012-2014 1

Linnaeus-Palme Riktlinjer för läsåren 2012-2013 och 2012-2014 1 Linnaeus-Palme Riktlinjer för läsåren 2012-2013 och 2012-2014 1 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Programmet Linnaeus-Palme... 3 1.2 Generella principer... 3 1.3 Ett program som utvecklas... 5 1.4 Stödformer

Läs mer

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands Som student vid BTH finns stora möjligheter till att studera vid ett universitet i något annat land som vi har ett utbytesavtal

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 2007 Comenius fortbildningsstipendium: Ursula S. Gullander på språkkurs i Málaga, Spanien SP05Int på studieresa till Rom 2008 Comenius fortbildningsstipendium:

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer