Uppdaterad Version 3. Handbok för etablering av internationella utbytesavtal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdaterad 2012-03-09 Version 3. Handbok för etablering av internationella utbytesavtal"

Transkript

1 Uppdaterad Version 3 Handbok för etablering av internationella utbytesavtal

2 Innehåll Inledning 3 Översikt av typ av avtal, beredande organ samt beslutsnivå (för etablering av nya utbytesavtal samt avslut av befintliga) 4 Bilateralt universitetsövergripande utbytesavtal 5 Bilateralt institutionsspecifikt utbytesavtal 6 Erasmusavtal 7 Memorandum of Understanding (MoU) 9 Double degree avtal 10 Joint degree avtal 11 Avslut av utbytesavtal med utländskt partneruniversitet 12 Bilagor Definierade och vanliga begrepp för akademiska utbytesavtal Definitioner utbytesavtal

3 Inledning Handbok för etablering av internationella utbytesavtal har som syfte att ta fram universitetsövergripande rutiner för nytecknande av internationella utbytesavtal, kvalitetssäkra granskning av existerande utbytesavtal samt fungera som ett stöd i dessa processer genom att bidra med know how. Det är en viktig aspekt av kvalitetsarbetet inom utbytesverksamheten att det finns en gemensam standard för avtalshantering inom Linnéuniversitetet och denna handbok är en hjälp på vägen mot att uppnå enhetlighet vid avtalshantering. Internationella utbytesavtal kan komma till stånd på olika sätt. De kan initieras från centralt håll genom att ett utländskt lärosäte har kontaktat Lnu eller på institutions- eller individnivå. För anställda vid Lnu är det i sin ordning att initiera diskussioner kring samarbete med olika universitet men det ska kommuniceras till dessa att en intern beslutsprocess följer och det är där beslut om huruvida avtal ska ingås tas. Avdelningen för internationella relationer (IR) har på uppdrag av Rektor tagit fram mallar för etablering av skriftliga utbytesavtal. Dessa mallar är utformade i enlighet med de krav Lnu ställer vid ingående av utbytesavtal med internationell samarbetspartner. Möjligheten finns att använda en mall från det tilltänkta partneruniversitetet så länge Lnu s grundläggande krav tillmötesgås. Samordning och vidareutveckling av universitetsövergripande utbytesavtal sker av handläggare vid IR. Detta efter att institutionerna har säkerställt och bedömt den akademiska kvalitén hos partneruniversitet. Institutionsspecifika utbytesavtal samordnas och handläggs av en av prefekten utsedd handläggare vid institutionen (avtalsansvarig). För att bidra med regions- och/eller universitetsspecifik kunskap och för att säkerställa att multipla bilaterala utbytesavtal inte skrivs med ett och samma universitet, ska IR kontaktas när institutioner initierar en ny kontakt med ett universitet utanför Erasmus. Rekommendationen för utbytesavtal som skrivs på institutionsnivå är att följa samma rutiner som för utbytesavtal på universitetsövergripande nivå. 3 (12)

4 Översikt av typ av avtal, beredande organ samt beslutsnivå (för etablering av nya utbytesavtal samt avslut av befintliga) Nedan visas de beredande organen samt beslutsnivå för de olika avtalsformerna. Typ av avtal Beredande Beslutsnivå/signering av avtal Bilateralt universitetsövergripande Handläggare IR Rektor Bilateralt 1 institutionsspecifikt Erasmus 4 Memorandum of Understanding (MoU) universitetsövergripande Memorandum of Understanding (MoU) institutionsspecifikt Double degree avtal Institution 2 med stöd av handläggare vid IR Institution med stöd av handläggare vid IR Handläggare IR Institution med stöd av handläggare vid IR Institution med stöd av handläggare vid IR Prefekt 3 Prefekt Rektor Prefekt Prefekt Det finns framtagna avtalsmalla för alla ovanstående avtal. Dessa kan fås från handläggare på IR eller laddas ner från Lnu:s internwebb. Definitioner finns längst bak, som bilaga, i denna handbok. 1 Ett bilateralt avtal skrivs med universitet som inte omfattas av LLP (Life Long Learning) Erasmus. Bilaterala avtal kan skrivas med universitet även i LLP- länder men ett Erasmusavtal föredras oftast p g a stipendiemöjligheter etc. 2 Från 1 januari 2013 blir det institution/fakultet. 3 Från 1 januari 2013 blir det dekan som undertecknar utbytesavtal på institutions- eller fakultetsnivå. 4 Erasmus är ett delprogram under LLP och följande länder ingår 2012: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike 4 (12)

5 Bilateralt universitetsövergripande utbytesavtal Är flertalet institutioner intresserade av ett nytt bilateralt utbytesavtal bör man sträva efter ett universitetsövergripande avtal (vid avtal utanför Linnaeus-Palme och Life Long Learning Programme (LLP)/Erasmus). Handläggning av nya/uppdatering av befintliga universitetsövergripande utbytesavtal görs av handläggare vid Avdelningen för internationella relationer (IR), då dessa avtal inte tillhör en enskild institution. Dessa avtal ska handläggas som ett rektorsbeslut och undertecknas av Rektor. Praktisk steg-för-stegmodell över etablering av ett universitetsövergripande bilateralt utbytesavtal 1. Efter en initial kontakt med förfrågan om samarbete från ett potentiellt partneruniversitet, via lärare vid Lnu eller om förfrågan har inkommit till IR, ska det göras en utvärdering av det potentiella partneruniversitetet Handläggare vid IR som har ansvar för aktuell region ska handlägga och förbereda bilaterala universitetsövergripande utbytesavtal. Initieras en ny kontakt via en institution ska handläggare vid IR kontaktas för att starta processen. 3. Handläggare vid IR skickar ut information via e-post om det potentiella partneruniversitetet till institutioner (internationaliseringsansvariga 6 ) för en bedömning av akademiskt kvalité och möjliga samarbetsområden. Svaren sammanställs av IR i dokumentet Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet (mall finns). 4. Finns samarbetspotential skickar handläggaren vid IR ett utbytesavtalsförslag till det nya partneruniversitetet och granskar eventuella förändringar som föreslås i avtalet tills samförstånd nås (avtalsmall finns). När utbytesavtalet är färdigbearbetat bereds ärendet för ett rektorsbeslut. Dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet (mall finns) används för kvalitetssäkring och underlag för ett rektorsbeslut. 5. Undertecknat avtal skickas till partneruniversitetet för underskrift. När båda parter undertecknat avtalet diarieförs detta. 6. Undertecknat avtal e-postas av handläggare vid IR till internationaliseringsansvariga på institutionerna för att tillkännage att avtalet är aktivt. 7. Utbytesavtalet ska vara undertecknat av båda parter innan nästkommande läsår. Utan undertecknat avtal gäller inte försäkring via Lnu (inresande- och utresande studenter), utbytesstudenten får inte boende eller blir registrerad i LADOK och utresande studenter kan inte erhålla stipendium. För att platser ska kunna utlysas för Lnu-studenter måste avtalet vara undertecknat samt erforderligt underlag om avtalet e-postat till IR senast 1 oktober inför kommande läsår. För att inkommande utbytesstudenter ska bli antagna måste avtalet vara undertecknat senast 1 september inför vårterminen och 1 mars inför höstterminen. 5 Institutionerna bedömer potentialen för samarbete på olika nivåer vid det utländska partneruniversitetet. Institutionerna gör en bedömning baserad på information som skickas ut av Avdelningen för internationella relationer och besvarar grundläggande frågor kring samarbete med det nya partneruniversitetet. 6 Rutin gäller Uppdatering kommer 2013 i och med ny organisation. 5 (12)

6 Bilateralt institutionsspecifikt utbytesavtal Detta är ett bilateralt utbytesavtal mellan en enskild institution (ej Erasmusavtal) vid Linnéuniversitetet och motsvarande vid ett partneruniversitet. Dessa avtal handläggs av institutionen med stöd av handläggare vid Avdelningen för internationella relationer (IR). Dessa avtal granskas av handläggare vid IR innan de undertecknas av institutionens prefekt (avtalsmall finns). Praktisk steg-för-stegmodell över etablering av bilateralt institutionsspecifikt utbytesavtal 1. Efter en initial kontakt med förfrågan om samarbete från ett potentiellt partneruniversitet, via lärare vid Lnu eller om förfrågan har inkommit till IR, ska det göras en utvärdering av det potentiella partneruniversitetet Kontakta handläggare på IR utsedd att särskilt jobba med regionen ifråga för stöd i utbytesavtalsprocessen och för eventuell samordning av tidigare utbytesavtal på samma universitet/i samma land. 3. Kontakta avtalsansvarig på institutionen samt prefekt för att förankra avtalet inom institutionen. 4. Avtalsansvarig på institutionen skickar ett utbytesavtalsförslag till det nya partneruniversitetet (avtalsmall finns) och granskar eventuella förändringar som föreslås tills samförstånd nås. Handläggare på IR ska granska avtalsförslaget innan det undertecknas. 5. När utbytesavtalet är färdigbearbetat bereds ärendet för ett prefektbeslut av avtalsansvarig på institutionen. Dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet (mall finns) används för kvalitetssäkring och underlag för ett prefektbeslut. 6. En kopia av undertecknat utbytesavtal med diarienummer ska e-postas tillsammans med dokumentet Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet till IR: Avtalet etableras då i Lnu s gemensamma utbytesavtalsdatabas. 7. Utbytesavtalet ska vara undertecknat av båda parter innan nästkommande läsår. Utan undertecknat avtal gäller inte försäkring via Lnu (inresande- och utresande studenter), utbytesstudenten får inte boende eller blir registrerad i LADOK och utresande studenter kan inte erhålla stipendium. För att platser ska kunna utlysas för Lnu-studenter måste avtalet vara underskrivet samt erforderligt underlag om avtalet e-postat till IR senast 1 oktober inför kommande läsår. För att inkommande utbytesstudenter ska bli antagna måste avtalet vara underskrivet senast 1 september inför vårterminen och 1 mars inför höstterminen. 7 Institutionen bedömer potentialen för samarbete på olika nivåer vid det utländska partneruniversitetet. Denna bedömning baseras på den information de får in via dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet. Dokumenten används även som underlag för ett prefektbeslut. 6 (12)

7 Erasmusavtal/Life Long Learning Programme (LLP) Detta är ett utbytesavtal inom Erasmus/Life Long Learning Programme (LLP). Student-, lärar- och/eller administratörsutbyte inom Europa administreras lättast genom ett Erasmusavtal. Avtal kan skrivas för ett år eller hela programperioden tom 2013/2014, och skrivs alltid på ämnes- och institutionsnivå. Erasmusavtalen ska administreras av institution och undertecknas av prefekt vid respektive institution (avtalsmall finns). Nya Erasmusavtal ska godkännas av prefekten vid respektive institution innan avtal skrivs under. Som beslutsunderlag använder institutionerna Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet (mall finns). 1. Försök få en långsiktighet i utbytet. 2. Kom överens om student-, lärar- och/eller administratörsutbyte samt vilket lärosäte som tar initiativ att förbereda avtalet (det har ingen betydelse vilken part som förbereder avtalet). Kom överens om antalet studenter in och ut. Tänk på att ha så realistiska siffror som möjligt och att utbytet ska vara ömsesidigt. Kom överens om vilken nivå studenterna ska läsa; undergraduate, postgraduate eller doctoral Kom överens om antalet lärare och längden på utbytet (minst 5 undervisningstimmar). Kom överens inom vilket ämnesområde avtalet ska skivas inom, se List of subject area code inom Erasmus/LLP (mall finns). 3. Uppgifter på Erasmusavtalet som är bra att känna till Linnéuniversitetets Erasmus-id är S VAXJO03 Kontaktperson vid Lnu är avtalsansvarig vid institution samt en akademisk kontaktperson på institutionen. De kontaktuppgifter som skrivs in på avtalet är namn, adress, telefon, fax och e-post. Erasmusavtal skrivs inom ett ämnesområde och nivå på utbytet (UG, PG, Doctoral) Studentutbytet regleras även i antal månader. Lnu översätter en termin till 5 månader. Praktisk steg-för-steg modell över etablering av Erasmusavtal 1. Efter en initial kontakt med förfrågan om samarbete från ett potentiellt partneruniversitet, via lärare vid Lnu eller om förfrågan har inkommit till IR, ska det göras en utvärdering av det potentiella partneruniversitetet Kontakta avtalsansvarig på institutionen samt prefekt för att förankra avtalet inom institutionen. 3. När avtalet är färdigbearbetat bereds ärendet för ett prefektbeslut av avtalsansvarig på institutionen. Dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet (mallar finns) används för kvalitetssäkring och underlag för ett prefektbeslut. 8 Institutionen bedömer potentialen för samarbete på olika nivåer vid det utländska partneruniversitetet. Denna bedömning baseras på den information de får in via dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet. Dokumenten används även som underlag för ett prefektbeslut. 7 (12)

8 4. Avtalsansvarig vid institution skickar ett Erasmusavtal till det nya partneruniversitetet där man kommer överens om ämne, antal studenter IN och UT, nivå på utbytet och eventuellt lärarutbyte (avtalsmall finns). 5. En kopia av undertecknat utbytesavtal med diarienummer ska e-postas tillsammans med dokumentet Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet till Avdelningen för internationella relationer (IR): Avtalet etableras då i Lnu s gemensamma avtalsdatabas. 6. Erasmusavtalet ska vara undertecknat av båda parter innan nästkommande läsår. Utan undertecknat avtal gäller inte försäkring via Lnu (inresande- och utresande studenter), utbytesstudenten får inte boende eller blir registrerad i LADOK och utresande studenter kan inte erhålla stipendium. För att platser ska kunna utlysas för Lnu-studenter måste avtalet vara underskrivet samt erforderligt underlag om avtalet e-postat till IR senast 1 oktober. För att inkommande utbytesstudenter ska bli antagna måste avtalet vara underskriver senast 1 september inför vårterminen och 1 mars inför höstterminen. Om partneruniversitetet förbereder avtalet 1. Be dem skicka ett avtalsförslag till avtalsansvarig vid din institution. 2. Avtalsansvarig vid institution gör en avstämning med den akademiska kontaktpersonen och prefekt. 3. Använd beslutsunderlag (se ovan) inför beslut och undertecknande av prefekt. 4. En kopia av undertecknat utbytesavtal med diarienummer ska e-postas tillsammans med dokumentet Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet till IR: Avtalet etableras då i Lnu s gemensamma utbytesavtalsdatabas, Interbas. 8 (12)

9 Memorandum of Understanding (MoU) Memorandum of Understanding (MoU) är beteckningar på enklare avsiktsdeklarationer, en ram för eventuellt kommande samarbete. Innehållet är vanligen allmänna uttalanden om att man önskar samarbeta inom vissa uppräknade områden. Dessa dokument innehåller normalt inga specificerade villkor för det tänkta samarbetet. I de fall ett konkret samarbete kommer till stånd regleras de särskilda villkoren för detta samarbete därefter i specifika utbytesavtal. Ett institutionsspecifikt MoU handläggs av institutionen med stöd av handläggare vid Avdelningen för internationella relationer (IR). IR kan bistå med stöd i form av kunskap och erfarenhet om en region, alternativt specifika universitet, om det rör sig om ett bilateralt samarbete utanför Erasmus. Ett MoU handläggs av IR om det är ett universitetsövergripande samarbete och följer samma handläggningsrutiner som ett utbytesavtal. Etablering, beslut och underskrift av MoU ska följa samma rutiner som för bilaterala och Erasmusavtal. Praktisk steg-för-steg modell över etablering av ett institutionsspecifikt Memorandum of Understanding (MoU) 1. Efter en initial kontakt med förfrågan om samarbete av antingen ett potentiellt partneruniversitet, lärare vid Lnu eller om en förfrågan har inkommit till IR, ska man göra en utvärdering av det potentiella partneruniversitetet Kontakta avtalsansvarig vid institutionen samt prefekt för att förankra ett MoU inom institutionen. 3. Kontakta handläggare vid IR utsedd att särskilt jobba med regionen ifråga för stöd i processen. 4. Avtalsansvarig vid institution skickar ett MoU-förslag till det nya partneruniversitetet och granskar eventuella förändringar som föreslås tills samförstånd nås. 5. Handläggare vid IR ska granska MoU-förslaget innan det undertecknas. 6. När MoU-förslaget är färdigbearbetat bereds ärendet för ett prefektbeslut av avtalsansvarig vid institutionen. I de fall man initialt har tillräckligt med information om samarbetsmöjligheter ska dokumentet Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet (mall finns) användas för kvalitetssäkring och underlag för ett prefektbeslut. 7. En kopia av undertecknat MoU med diarienummer ska e-postas tillsammans med dokumentet Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet (i de fall det finns, annars ska en skriftlig redovisning skickas med, innehållande bakgrund till samarbete, samarbetsområden, ämnen med samarbetspotiential etc) till IR: Undertecknat MoU etableras då i Lnu s gemensamma utbytesavtalsdatabas, Interbas. 9 Institutionerna bedömer potentialen för samarbete på olika nivåer vid det utländska partneruniversitetet. För ett universitetsövergripande MoU gör institutionerna en bedömning baserad på information som skickas ut av Avdelningen för internationella relationer och besvarar grundläggande frågor kring samarbete med det nya partneruniversitetet. Är det ett institutionsspecifikt MoU gör institutionen sammanställningen. 9 (12)

10 Double degree avtal Tillsammans med vissa partneruniversitet kan det vid sidan av det ordinarie avtalet arbetas fram ett s k double degree avtal. Dessa avtal skrivs vanligtvis på ämnesnivå. Avtalen fastställer hur studenter under vissa förutsättningar har möjlighet att erhålla en Bachelor eller Master s degree vid mottagande universitet och vid Linnéuniversitetet. I avtalen regleras förutsättningarna avseende hur långt studenterna ska ha kommit i sin utbildning vid hemuniversitetet för att vara aktuella för en examen vid mottagande universitet. Vanligt är även att etablera i avtalen vad studenterna behöver läsa vid mottagande universitet för att uppfylla examenskraven vid partneruniversitetet. I de flesta fall handlar detta om att konkretisera vad studenten behöver läsa för att efter avslutad utbildning kunna ansöka om en examen vid partneruniversitetet; omfattning i HP/ECTS/Credits, eventuellt program/kurssammansättning, ämnesinriktning, uppsatsskrivande etc. Double degree avtal handläggs vid institutionen och undertecknas av institutionens prefekt. Det finns ingen mall framtagen eftersom varje samarbete ser olika ut, men kopior på tidigare double degree avtal finns på Avdelningen för internationella relationer (IR). Praktisk steg-för-steg modell över etablering av double degree avtal 1. När ett double degree avtal börjar diskuteras mellan en institution vid Lnu och ett partneruniversitet bör detaljerna konkretiseras i ett avtalsförslag. Befintliga avtalsmallar vid Lnu kan användas, men komplettering behövs för de delar som rör själva programmen och examensdelarna. 2. Kontakta avtalsansvarig vid institutionen samt prefekt för att förankra avtalet inom institutionen. 3. Kontakta den handläggare vid IR som är ansvarig för aktuell region för exempel på tidigare double degree avtal. Handläggare vid IR ska granska double degree avtalet innan det undertecknas. 4. Kontakta examensenheten för granskning av de examensrelaterade delarna i double degree avtalet. 5. När double degree avtalet är färdigbearbetat bereds ärendet för ett prefektbeslut av avtalsansvarig på institutionen. Dokumenten Institutional information (from partner) samt Underlag för utvärdering av potentiellt partneruniversitet (mallar finns) används för kvalitetssäkring och underlag för ett prefektbeslut. 6. En kopia av undertecknat double degree avtal med diarienummer ska e-postas till IR: Avtalet etableras då i Lnu s gemensamma utbytesavtalsdatabas. 7. Utbytesavtalet ska vara undertecknat av båda parter innan nästkommande läsår. Annars gäller inte försäkring via Lnu (inresande- och utresande studenter), utbytesstudenten får inte boende eller blir registrerad i LADOK och utresande studenter kan inte erhålla stipendium. För att platser ska kunna utlysas för Lnustudenter måste avtalet vara undertecknat samt erforderligt underlag om avtalet e- postat till IR senast 1 oktober för nästkommande läsår. För att inkommande utbytesstudenter ska bli antagna måste avtalet vara undertecknat senast 1 september inför vårterminen och 1 mars inför höstterminen. 10 (12)

11 Joint degree avtal En joint degree är en examen gemensamt utfärdad av minst två lärosäten i ett eller flera länder, baserad på ett integrerat utbildningsprogram, i enlighet med respektive lands nationella lagstiftning. Skillnaden från ett double degree är alltså att man i en joint degree utfärdar en examen från ett gemensamt framtaget program från minst två involverade lärosäten. Det finns 2012 inte många framtagna joint degrees i Sverige som följer alla lagar och förordningar och vi har vid Lnu ännu inte tagit fram någon joint degree. Det finns ett EU finansierat projekt, The Joiman Network (Joint Degree Management and Administration Network), och en portal som används för information om joint degrees och erfarenheter av arbetet med dessa: 11 (12)

12 Avslut av utbytesavtal med utländskt partneruniversitet Linnéuniversitetet eller enskild institution bör överväga att avsluta samarbetet eller säga upp utbytesavtal om någon av följande förutsättning finns: Brist på ömsesidighet Utvärderingar ger dåliga resultat Ingen eller dålig aktivitet/kommunikation under ett flertal år Avtalsbrott Studenterna uppfyller inte nödvändiga språkkrav Brist på information från samarbetspartnern Samarbetssvårigheter Part från Lnu ska meddela partneruniversitet i god tid gällande ett avslut av samarbetet, de tidsperioder i respektive utbytesavtal som reglerar uppsägning ska beaktas. Mall för avslut av avtal finns att få från Avdelningen för Internationella relationer (IR). Uppsägning av universitetsövergripande avtal ska beslutas av Rektor. Uppsägning av avtal inom Erasmus/LLP samt bilaterala institutionsspecifika avtal ska beslutas av institutionen efter samråd med berörd prefekt. Detta handläggs sedan av avtalsansvarig vid institution. Praktisk steg-för-steg modell över avslut av utbytesavtal med utländskt partneruniversitet 1. Uppsägning av avtal inom Erasmus/LLP ska beslutas och handläggas av avtalsansvarig vid institutionen efter samråd med berörd prefekt. 2. Uppsägning av universitetsövergripande utbytesavtal ska beslutas av Rektor och handläggas av IR. 3. Exempel för avslut av avtal finns att få från IR. 4. Part från Lnu ska meddela partneruniversitet i god tid gällande ett avslut av samarbetet, de tidsperioder i respektive utbytesavtal som reglerar uppsägning ska beaktas. 5. Meddela IR om avslutade avtal så dessa avaktiveras från Lnu s gemensamma utbytesavtalsdatabas, Interbas: 12 (12)

13 Definierade och vanliga begrepp för akademiska utbytesavtal Uppdaterad Begrepp Definition Kommentarer Avtal inom utbytesprogram Internationellt partneruniversitet Universitetsövergripande utbytesavtal Institutionsspecifikt utbytesavtal Erasmusavtal Memorandum of Understanding (MoU) Double Degree avtal Joint Degree avtal Internationellt utbyte av lärare eller studenter i avtalsreglerade former t ex via ett utbytesprogram eller ett utbytesavtal. Lärosäte i andra länder med vilket Linnéuniversitetet har ett utbytesavtal. Öppet för studenter och lärare/forskare från samtliga fakulteter. Öppet för studenter och lärare/forskare från den egna institutionen/fakulteten. Ett utbytesavtal inom Erasmus/Life Long Learning Program (LLP). Beteckningar på enklare avsiktsdeklarationer, en ram för eventuellt kommande samarbete. Avtalen stipulerar hur studenter under vissa förutsättningar har möjlighet att erhålla en Bachelor- eller Master s degree vid ett partneruniversitet (två examina baserade på en och samma högskoleutbildning). Joint degree bygger på ett integrerat utbildningsprogram som utvecklas och genomföras av minst två lärosäten, i ett eller flera Grundtanken är att studentutbyten inom avtal skall balanseras inom en 5-årsperiod. En utbytesstudent är en student som läser en del av sin utbildning vid ett partneruniversitet, och genomför ett fysiskt utbyte, och sen tillgodoräknar dessa studier vid sitt hemuniversitet. Student-, lärar- och/eller administratörsutbyte inom Europa med universitet som innehar Erasmus University Charter (EUC). Samtliga avtal är ämnesbundna. I de fall ett konkret samarbete kommer till stånd så regleras de särskilda villkoren för detta samarbete därefter i specifika utbytesavtal. Ett double degree avtal arbetas oftast fram vid sidan av ett ordinarie avtal och är oftast ämnesspecifika. Sidan 1 av 3

14 Utbytesprogram/konsortier Erasmus LLP Erasmus Mundus Tempus Nordplus länder. Studenten får en gemensam examen för alla lärosätena som är delaktiga i programmet där det ska framgå av examensbeviset att examen är gemensamt utfärdad. Erasmus ingår i det EU-finansierade Programmet för Livslångt Lärande (LLP) som riktar sig mot högre utbildning. Programmet för livslångt lärande (LLP) är EU-kommissionens program för utbildningssamarbete i Europa. Samarbeten- och utbytesprojekt med länder utanför EU, EFTA, EES och EU:s kandidatländer. Ett program inom vilket lärosäten kan söka medel för samarbete med partnerländer i Oberoende staters samvälde (OSS), västra Balkan samt i en rad länder i Mellanöstern och Nordafrika. Nordplus är ett program för att främja utbytet av studenter och Det består av delprogrammen: Comenius (förskola, grundskola, gymnasium) Erasmus (högre utbildning, påbyggnadsutbildning) Grundtvig (vuxnas lärande) Leonardo da Vinci (yrkesutbildningsområdet) Studiebesöksprogrammet (alla utbildningssektorer) Action 1- Gemensamma program Insats 1 utgörs av gemensamma europeiska master- och forskarutbildningsprogram (EMMC och EMJD) inom ett konsortium bestående av lärosäten från minst tre europeiska länder. Action 2- Partnerskap Tidigare Erasmus Mundus External Cooperation Window, stödjer partnerskap mellan europeiska lärosäten och lärosäten i utpekade regioner och länder. Konsortium inom Insats 2 ska innefatta minst fem lärosäten från minst tre europeiska länder samt ett antal utomeuropeiska. Action 3- Främjande av europeisk högre utbildning Denna insats ger stöd till transnationella initiativ, studier, projekt och andra verksamheter som syftar till att göra europeisk högre utbildning mer attraktiv på global nivå. Lärare och administratörer vid lärosäten i EU och i partnerländerna engageras i projekt för att utveckla kurser och institutioner. Projekten kan även inriktas på att utveckla högskoleadministrationen eller på nationella utbildningsreformer. Sidan 2 av 3

15 Nordlys ISEP ISEP I to I USAC Linnaeus Palme lärare mellan nordiska- och de baltiska lärosätena. Programmet bygger på ämnesnätverk. På Linnéuniversitetet finns bland annat ämnesnätverk inom litteraturvetenskap, biblioteksvetenskap, socialt arbete, vårdvetenskap och lärarutbildning. Nordlys är ett nätverk inom Nordplusprogrammet dit samtliga nordiska universitet är anslutna. Samarbetet är inom samtliga ämnesområden och fokuserar på studentutbyte. ISEP är ett konsortium som omfattar cirka 140 universitet i USA. Nätverket är ämnesövergripande och alla som studerar vid Linnéuniversitetet kan söka platser inom nätverket. ISEP International to International (ISEP I to I) är ett konsortium på samma villkor som ISEP men medlemsuniversiteten kommer från länder världen över. USAC är ett amerikanskt konsortium som ger möjlighet till utbytesstudier i flertalet länder i Europa, Mellan- och Sydamerika, Afrika och Asien. Linnaeus-Palme är ett Sidafinansierat program som stödjer bland annat student- och lärarutbyte mellan universitet i Sverige och utvecklingsländer. För att läsa mer om Erasmus, LLP, Nordplus, Linnaeus Palme, Tempus och Erasmus Mundus, gå till Internationella Programkontorets hemsida: Sidan 3 av 3

16 Definitioner utbytesavtal Avdelningen för internationella relationer Linnéuniversitetet Bilaterala Universitetsövergripande avtal Avtal som är bilaterala universitetsövergripande möjliggör samarbete eller utbyte inom samtliga ämnesområden som respektive lärosäte har. Antal studenter som skickas ut/tas emot specificeras i avtalet och reciprocitet eftersträvas. Universitetsövergripande avtal handläggs av Avdelningen för internationella relationer och undertecknas av Rektor. Bilaterala institutions- eller fakultetsspecifika avtal Avtal som är bilaterala institutions- eller fakultetsspecifika möjliggör samarbete eller utbyte inom ett eller flera ämnesområden som respektive institution/fakultet har. Antal studenter som skickas ut/tas emot specificeras i avtalet och reciprocitet eftersträvas. Universitetsövergripande avtal handläggs av respektive institution/fakultet. Erasmusavtal/Life Long Learning Programme (LLP) Erasmusavtal är ett utbytesavtal inom Erasmus/Life Long Learning Program (LLP). Student-, läraroch/eller administratörsutbyte inom Europa administreras lättast genom ett Erasmusavtal. Avtal kan skrivas för ett år eller hela programperioden tom 2013/2014, och skrivs alltid på ämnes- och institutionsnivå. Erasmusavtalen skall administreras av institution och undertecknas av prefekt vid respektive institution Memorandum of Understanding (MoU) Memorandum of Understanding (MoU) är beteckningar på enklare avsiktsdeklarationer, en ram för eventuellt kommande samarbete. Innehållet är vanligen allmänna uttalanden om att man önskar samarbeta inom vissa uppräknade områden. Dessa dokument innehåller normalt inga specificerade villkor för det tänkta samarbetet. I de fall ett konkret samarbete kommer till stånd regleras de särskilda villkoren för detta samarbete därefter i specifika utbytesavtal. Double degree avtal Tillsammans med vissa partneruniversitet kan det vid sidan av det ordinarie avtalet arbetas fram ett s k double degree avtal. Dessa avtal skrivs vanligtvis på ämnesnivå. Avtalen stipulerar hur studenter under vissa förutsättningar har möjlighet att erhålla en Bachelor- eller Master s degree vid mottagande universitet och vid Linnéuniversitetet. Joint degree avtal En joint degree är en examen gemensamt utfärdad av minst två lärosäten i ett eller flera länder, baserad på ett integrerat utbildningsprogram, i enlighet med respektive lands nationella lagstiftning. Skillnaden från ett double degree är alltså att man i en joint degree utfärdar en examen från ett gemensamt framtaget program från minst två involverade lärosäten.

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Hej! Vill du läsa kurser som inte ges vid Stockholms universitet,

Läs mer

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education En bild av högskolans internationalisering En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08 UTlandsstudier - EN LATHUND Internationella kontoret HT 08 1 Information om utlandsstudier/praktik Högskolan Dalarna (HDa) ger dig som student möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands som

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Dnr MDH 2.1-421/12 Beslutad 2010-09-20 (MDH 2.1-795/12) Reviderad 2012-09-25 (MDH 2.1-421/12) LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA för högskoleutbildning på grundnivå,

Läs mer

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Q-Placements Handbok En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Introduktion Fördelar med en Europeisk dimension Behovet av Europeisk praktik Definition

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning

Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara, ändamålsenliga och effektiva? RiR 2011:16 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner,

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m. Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1)

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1) Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Projekthandbok Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013 Sida 1 (1)

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer