Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument"

Transkript

1 Version Bilaga 1 Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument vid kvalitetssäkring och utvärdering av utbildning vid MDH I denna förteckning presenteras de dokument som kan vara av vikt för kvalitetssäkringen av utbildning vid. (För information om själva kvalitetssäkringsarbetet hänvisas till huvuddokumentet, samt dess bilagor 2 7.) Förteckningen är uppdelad i olika avdelningar utifrån användningsområde i kvalitetssäkringsprocessen. Följande avdelningar återfinns i förteckningen: Nya ämnen, examina och huvudområden 2 Befintliga ämnen, huvudområden och examina 4 Nya utbildningsprogram 5 Befintliga utbildningsprogram 6 Nytt och befintligt forskarutbildningsämne 7 Nya och befintliga kurser 8 Varje ny avdelning börjar på ny sida detta för att underlätta vid en eventuell utskrift. I de fall det bedömts lämpligt har varje avdelning indelats i två underavdelningar; Huvudsakliga styrdokument (såväl nationella som lokala) resp. Andra viktiga dokument. Varje dokument som omnämns i förteckningen har länkats, och i vissa fall ges kortfattade kommentarer till dokumentets innehåll och användningsområde. 1

2 Version Bilaga 1 Nya ämnen, examina och huvudområden Huvudsakliga styrdokument Högskoleförordningen, bilaga 2 (SFS 2006:1053) Lokal examensordning (rektorsbeslut ) inkl. bilagor Examen/huvudområde riktlinjer för prövning av huvudområde och inrättande av examen vid Mälardalens Högskola (gemensamt nämndbeslut/dekanbeslut CF /06) Återger översiktligt hur inrättande av nytt huvudområde/ny examen ska gå till samt vilka uppgifter som ska finnas med i ansökan. Nämnderna fastställer gemensamt riktlinjerna. Återfinns under Riktlinjer för inrättande av grundutbildningsämne Återfinns under Kvalitetssäkring av nya examina, huvudområden och ämnen [länka] (Utgör bilaga X till Systematiskt kvalitetsarbete vid.) Beskriver bl.a. arbetsprocessen och ansvarsområden vid inrättande och fastställande av nya ämnen, huvudområden och examina. Om specifika verktyg tas fram för validering/utvärdering av befintliga dito ska dessa dokument listas här. Här finns olika möjligheter antingen färdiga verktyg eller att ansvarig nämnd beslutar från fall till fall. Andra viktiga dokument Examen/huvudområde anvisningar för inrättande och fastställande av examen/huvudområde vid Komplement till Examen/huvudområde riktlinjer för prövning av huvudområde och inrättande av examen vid Mälardalens Högskola Är tänkt som stöd för akademierna då man arbetar med sin intresseanmälan/ansökan nämnden då man beslutar om programmet, och i arbetet med att precisera vilka kompletterande uppgifter som behövs bedömargruppen för validering av examen (och/huvudområde) Återfinns under 2

3 Version Bilaga 1 Ansökan/intresseanmälan om inrättande av huvudområde och/eller examen (Formulär/mall) Formuläret ska användas vid ansökan om nytt utbildningsprogram. Formuläret uppdateras årligen av Utbildnings och forskningsavdelningen. Finns att hämta på html#program Bedömningsmall Ansökan om inrättande av huvudområde och/eller examen (Formulär/mall) Kan användas av: o nämndens ledamöter i bedömningsarbetet kring programmet, både i ett första skede då intresseanmälan inkommit, och senare som underlag för beslut om programmet o bedömargruppen för validering av programmet Finns att hämta på Xxxx Under framtagande Kvalitetssäkringsmatris över resp examen. Matrisen är ett levande dokument som ska upprättas av värdakademin i samband med att examen inrättas och det uppdateras kontinuerligt. Mall för generella examina Mall för yrkesexamina Matrisen innehåller: o Examensbeskrivning i form av: Benämning Krav (dvs. omfattning, uppgift om självständigt arbete, ingående ämnen etc.) Mål för examen i tabellform o Lista över områdets/examens kurser (kurskod + benämning) med uppgift i tabellform om vilka av målen som uppfylls i resp. kurs, samt ev. förutsättningar som gäller för uppföljningen om nivå/progression kursens omfattning i högskolepoängpoäng, och ev. precisering av delmoment inom kurs om kursen innehåller obligatoriska moment för examen om kursen får inräknas i huvudområdet för examen/ev. biområdet om ev. överlappningar eller motsvarande kurser Anvisningar till examensmatrisen Anvisningar till mallen för generella examina Anvisningar till mallen för yrkesexamina 3

4 Version Bilaga 1 Befintliga ämnen, huvudområden och examina Huvudsakliga styrdokument Högskoleförordningen, bilaga 2 (SFS 2006:1053) Lokal examensordning (rektorsbeslut ) inkl. bilagor Examen/huvudområde riktlinjer för prövning av huvudområde och inrättande av examen vid Mälardalens Högskola (gemensamt nämndbeslut/dekanbeslut CF /06) Återger översiktligt hur inrättande av nytt huvudområde/ny examen ska gå till samt vilka uppgifter som ska finnas med i ansökan. Nämnderna fastställer gemensamt riktlinjerna. Återfinns under Kvalitetssäkring av befintliga examina, huvudområden och ämnen [länka] (Utgör bilaga X till.) Beskriver bl.a. arbetsprocessen och ansvarsområden vid kvalitetssäkring och uppföljning av befintliga ämnen, huvudområden och examina. Om specifika verktyg tas fram för validering/utvärdering av befintliga dito ska dessa dokument listas här. Här finns olika möjligheter antingen färdiga verktyg eller att ansvarig nämnd beslutar från fall till fall. Andra viktiga dokument Examen/huvudområde anvisningar för inrättande och fastställande av examen/huvudområde vid Komplement till Examen/huvudområde riktlinjer för prövning av huvudområde och inrättande av examen vid Mälardalens Högskola Är tänkt som stöd för akademierna då man arbetar med sin intresseanmälan/ansökan nämnden då man beslutar om programmet, och i arbetet med att precisera vilka kompletterande uppgifter som behövs bedömargruppen för validering av examen (och/huvudområde) Återfinns under Kvalitetssäkringsmatris över resp examen Mall för generella examina Mall för yrkesexamina Matrisen är ett levande dokument som ska upprättas i samband med att examen inrättas och uppdateras kontinuerligt. Riktlinjer för inrättande av grundutbildningsämne Återfinns under 4

5 Version Bilaga 1 Nya utbildningsprogram Styrdokument Utbildningsprogram riktlinjer för inrättande och fastställande av utbildningsprogram vid Återger översiktligt hur inrättande av nytt utbildningsprogram ska gå till samt vilka uppgifter som ska finnas med i ansökan. Nämnderna fastställer gemensamt riktlinjerna. Återfinns under Kvalitetssäkring av nya utbildningsprogram [länka] (Utgör bilaga X till.) Beskriver bl.a. arbetsprocessen och ansvarsområden vid inrättande och fastställande av nya utbildningsprogram. Andra viktiga dokument Utbildningsprogram anvisningar för inrättande och fastställande av utbildningsprogram vid Komplement till Utbildningsprogram riktlinjer för inrättande och fastställande av utbildningsprogram vid Är tänkt som stöd för akademierna då man arbetar med sin intresseanmälan/ansökan nämnden då man beslutar om programmet, och i arbetet med att precisera vilka kompletterande uppgifter som behövs bedömargruppen för validering programmet Återfinns under Ansökan om inrättande av utbildningsprogram (Formulär/mall) Formuläret ska användas vid ansökan om nytt utbildningsprogram. Formuläret uppdateras årligen av Utbildnings och forskningsavdelningen. Det utgörs av standardiserade frågeställningar vilka är tänkta ska ge en översiktlig bild av utbildningsprogrammet innehåller kortfattade anvisningar för arbetet med att fylla de efterfrågade uppgifterna deadline för ansökan om påbyggnadsprogram/program på engelska samt för nybörjarprogram. Finns att hämta på am Bedömningsmall Ansökan om inrättande av utbildningsprogram (Formulär/mall) Ska användas av: nämndens ledamöter i bedömningsarbetet kring programmet, både i ett första skede då intresseanmälan inkommit, och senare som underlag för beslut om programmet bedömargruppen för validering av programmet Finns att hämta på Xxxx (Under framtagande) 5

6 Version Bilaga 1 Befintliga utbildningsprogram Huvudsakliga styrdokument är: Kvalitetssäkring av befintliga utbildningsprogram [länka] (Utgör bilaga X till Systematiskt kvalitetsarbete vid.) Beskriver bl.a. arbetsprocessen och ansvarsområden vid kvalitetssäkring och uppföljning av befintliga utbildningsprogram. Regleringsbrevet Lokalt beslut om obligatoriska nyckeltal (under framtagande) Eventuella nämndspecifika beslut Andra viktiga dokument Högskoleverkets Anvisningar för granskning av lärosätenas kvalitetsarbete för perioden (december 2007), ff a sid Utbildningsprogram riktlinjer för inrättande och fastställande av utbildningsprogram vid Återger översiktligt hur inrättande av nytt utbildningsprogram ska gå till samt vilka uppgifter som ska finnas med i ansökan. Kan ev. användas som stöd i uppdragsformuleringen av uppföljningen. Återfinns under 6

7 Version Bilaga 1 Nytt och befintligt forskarutbildningsämne Huvudsakliga styrdokument är: Kvalitetssäkring av utbildning på forskarnivå [länka] (Utgör bilaga X till Systematiskt kvalitetsarbete vid.) Beskriver bl.a. arbetsprocessen och ansvarsområden vid kvalitetssäkring och uppföljning av nya och befintliga forskarutbildningsämnen. Regleringsbrevet Högskoleförordningen (särskilt kap. 5, 6 och 7) Studiehandboken för utbildning på forskarnivå [länka] Innehåller nationella och lokala bestämmelser för utbildningen på forskarnivå Andra viktiga dokument Mall för inrättande av nytt forskarutbildningsämne [länka] Innehåller uppgifter som är till hjälp vid ansökan om inrättande av nytt forskarutbildningsämne Allmänna studieplaner för forskarutbildningsämnen [länka] 7

8 Version Bilaga 1 Nya och befintliga kurser Huvudsakliga styrdokument är: Kvalitetssäkring av nya och befintliga kurser på grundnivå och avancerad nivå [länka] (Utgör bilaga X till.) Beskriver bl.a. arbetsprocessen och ansvarsområden vid kvalitetssäkring av kurser. Kursplaner riktlinjer för inrättande och fastställande av kursplaner vid Återger översiktligt hur inrättande och fastställande av ny kurs ska gå. Återfinns under Akademispecifika styrdokument för kvalitetssäkring och uppföljning av kurser Andra viktiga dokument Kursplaner anvisningar för inrättande och fastställande av kursplaner vid Mälardalens högskola Återfinns under Regler och anvisningar för examination på grund och avancerad nivå vid Återfinns under 8

9 Version Bilaga 2 Kvalitetssäkring av nya examina, huvudområden och ämnen Enligt s kvalitetspolicy ska finnas ett fungerande kvalitetssäkringssystem för utbildning. I kvalitetssäkringssystemet ska finnas en beskrivning för planering, inrättande, utförande, uppföljning och utveckling av examina, huvudområden och ämnen. I detta dokument beskrivs arbetet kring kvalitetssäkring vid inrättandet av nytt ämne, ny examen och nytt huvudområde. I dokumentet nedan återfinns: uppgift om styrdokument uppgifter om mål och ansvarsområden processbeskrivning av arbetet Rätt att initiera nytt ämne eller huvudområde har såväl en nämnd som en akademi, enskilt eller i samarbete. Själva uppdraget om framtagandet måste dock alltid utgå från ansvarig nämnd till viss akademi. Styrdokument och andra viktiga dokument Tillämpliga styrdokument och andra dokument av vikt för kvalitetssäkring vid inrättande av nya ämnen, huvudområden och examina återfinns i Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument vid kvalitetssäkring och utvärdering av utbildning vid MDH. Länka! I förteckningen finns länkar till dokumenten, och i vissa fall kortfattade kommentarer om innehåll och användningsområde för resp. dokument. Mål Målet skall vara att alla nya examina, huvudområden och ämnen ska vara noggrant genomlysta före inrättandet, och att ska kunna säkerställa kvaliteten utifrån gällande styrdokument. Exempelvis ska följande aspekter beaktas: examensordningens mål, lokalt formulerade mål, progression, kvalitet och aktualitet i relation till omvärld och aktuell forskning; anställningsbarhet samt omvärldens behov och aspekter som rör varaktighet; lärarkapacitet och kompetens samt befintliga resurser; lärandemiljö. Ansvarsområden Fakultetsnämnderna för naturvetenskap och teknik resp. humaniora, samhälls och vårdvetenskap har att inom sina resp. områden ansvara för planering, styrning och kvalitetssäkring av ämnen, huvudområden och examina inom grundutbildning, dvs. utbildning på grundnivå och avancerad nivå, och utbildningsvetenskapliga nämnden har att ansvara för planering, styrning, kvalitetssäkring samt utveckling av ämnen och examina inom lärarutbildning. 1

10 Version Bilaga 2 Nämnderna ges enligt rektors delegation rätt att besluta om inrättande och avveckling av ämne, huvudområde och examen inom sina resp. ansvarsområden; att besluta om examenskrav inom sina resp. ansvarsområden. Vidare beslutar nämnderna gemensamt om fastställande av riktlinjer för inrättande och fastställande av ämne, huvudområde och examen vid. Utbildnings och forskningssektionen Chefen för Utbildnings och forskningssektionen ansvarar för uppdatering av Examen/huvudområde anvisningar för inrättande och fastställande av utbildningsprogram vid. Utbildnings och forskningsavdelningen ansvara dessutom för: framtagande och uppdatering av mallar/ansökningsformulär; uppdatering och exponering av kvalitetssäkringsmatrisen efter det att den fastställts av ansvarig nämnd första gången. Akademi Den akademi som initierar nytt ämne/huvudområde/examen, eller den akademi som nämnden beslutat ska ansvara för ett huvudområde/ämne, ansvarar för sammanställande och kompletteringar av uppgifter/data i samband med ansökan. Gäller ansökan ny examen har akademin ansvar för: framtagande av examenskrav och beskrivning; sammanställandet av en kvalitetssäkringsmatris för specifik examen inom huvudområde. Processbeskrivning MDH:s riktlinjer och anvisningar ska följas vid inrättande av nya examina, huvudområden och ämnen. Då en akademi på uppdrag av nämnd ansöker om att inrätta examen/huvudområde ska en särskild mall Ansökan/intresseanmälan om inrättande av huvudområde och/eller examen användas. (Mallen återfinns med länk i den förteckning som det hänvisas till under rubriken Styrdokument / / ovan). Gäller ansökan inrättande av nytt ämne ska anvisningarna i dokumentet Inrättande av ämne i grundutbildningen riktlinjer.(dokumentet söks via länk i den förteckning som anges under rubriken Styrdokument / / ovan.) På sid 4 i detta dokument visas i sex steg hur arbetsprocessen ser ut runt inrättande av ämne, examen, huvudområde vid från det att ansökan/underlag skickas in till det att inrättandet görs av ansvarig nämnd. Inblandade i denna process är i huvudsak ansökande akademi, ansvarig fakultetsnämnd och dess utbildningsråd samt utsedd bedömargrupp. 2

11 Version Bilaga 2 Ett ämne kan i vissa fall inrättas samtidigt som huvudområde/examen, men ett huvudområde och examen ska normalt finnas inrättade innan nytt utbildningsprogram kan inrättas. Då examen/huvudområde väl inrättats ska en första version av en kvalitetssäkringsmatris över examen/huvudområdet upprättas. Detta arbete ansvarar värdakademin (dvs. den akademi nämnden satt som ansvarig för huvudområdet) för, och Utbildnings och forskningssektionen i sin tur ansvarar för att gällande version finns utlagd på webben. (Uppdateringar av matrisen görs kontinuerligt. När kvalitetssäkringsmatrisen väl godkänts i nämnd ansvarar akademin för inrapportering av förändringar/tillägg i matrisen till Utbildnings och forskningssektionen, som i sin tur ansvarar för uppdatering i själva matrisen och att rätt version finns tillgänglig på webben.) Studenter ska ges möjlighet att medverka vid beredning av samtliga beslut. 3

12 Version Bilaga 2 4

13 Version Bilaga 3 Kvalitetssäkring av befintliga examina, huvudområden och ämnen Enligt s kvalitetspolicy ska finnas ett fungerande kvalitetssäkringssystem för utbildning. I kvalitetssäkringssystemet ska finnas en beskrivning för planering, utförande, uppföljning och utveckling av examina, huvudområden och ämnen. I detta dokument beskrivs arbetet kring kvalitetssäkring och uppföljning av befintliga examina, huvudområden och ämnen. I texten nedan finns: uppgift om styrdokument uppgifter om mål och ansvarsområden processbeskrivning av arbetet Styrdokument och andra viktiga dokument Tillämpliga styrdokument och andra dokument av vikt vid kvalitetssäkringsarbetet runt befintliga examina, huvudområden och ämnen återfinns i Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument vid kvalitetssäkring och utvärdering av utbildning vid MDH. Länka! I förteckningen finns i vissa fall kortfattade kommentarer om innehåll och användningsområde för resp. dokument. Mål Målet skall vara att alla befintliga examina, huvudområden och ämnen ska utvärderas enligt fastställd tidsplan och riktlinjer, samt att ska kunna säkerställa kvaliteten, bland annat utifrån gällande styrdokument. Exempelvis ska följande aspekter beaktas: examensordningens mål, lokalt formulerade mål, progression, kvalitet och aktualitet i relation till omvärld och aktuell forskning studenternas efterfrågan, anställningsbarhet, omvärldens behov samt aspekter som rör varaktighet lärarkapacitet och kompetens samt befintliga resurser lärandemiljö. Dessutom ska utvärderingarna/valideringarna leda till att utbudet genomlyses. Ansvarsområden Fakultetsnämnderna för naturvetenskap och teknik resp. humaniora, samhälls och vårdvetenskap har att inom sina resp. områden ansvara för planering, styrning och kvalitetssäkring av ämnen, huvudområden och examina inom grundutbildning, dvs. utbildning på grundnivå och avancerad nivå, och utbildningsvetenskapliga nämnden har att ansvara för planering, styrning, kvalitetssäkring samt utveckling av ämnen och examina inom lärarutbildning. 1

14 Version Bilaga 3 När det gäller kvalitetssäkring av ämnen, huvudområden och examina ges nämnderna enligt rektors delegation rätt att besluta om avveckling av ämne, huvudområde och examen inom sina resp. ansvarsområden; att inom sina resp. ansvarsområden besluta om revidering av examenskrav samt övergångsbestämmelser i samband med att examenskrav ändras. Utbildnings och forskningsavdelningen Chefen för Utbildnings och forskningsavdelningen ansvarar för uppdatering av Examen/huvudområde anvisningar för inrättande och fastställande av examen/huvudområde vid. Vidare ska Utbildnings och forskningsavdelningen: ansvara för framtagande och uppdatering av mallar samt formulär för ansökan och intresseanmälan om nya examina, huvudområden etc.; uppdatering och exponering av kvalitetssäkringsmatrisen efter det att den fastställts av ansvarig nämnd(?) första gången; vara resp. nämnd behjälplig med att ta fram nyckeltal för uppföljning av examina Akademi Vid uppföljning ska för huvudområdet/ ämnet ansvarig akademi (dvs. den akademi som fakultetsnämnden givit förvaltnings alt. uppföljningsuppdraget till )svara för ev. insamling och sammanställning av data/uppgifter från inblandade/övriga, samverkande akademier om inte nämnden beslutat om annat. En samverkande akademi kan också komma att avkrävas data/uppgifter direkt från ansvarig nämnd/utbildningsråd. Den akademi som fått i uppdrag att förvalta/drifta visst huvudområde/ ämne ansvarar också för att de av nämnden fastslagna åtgärder/revisioner utförs. Huvudansvarig akademi ansvarar för uppdatering av kvalitetssäkringsmatris för examen huvudområde. Processbeskrivning och uppföljningsmodell Inblandade i kvalitetssäkringsprocessen kring befintliga ämnen, huvudområden och examina är i huvudsak ansvarig fakultetsnämnd och dess utbildningsråd, ansvarig akademi (dvs. den akademi som fakultetsnämnden givit förvaltnings alt. uppföljningsuppdraget till ). Fakultetsnämnden har till sin hjälp i arbetet Utbildnings och forskningsavdelningen och StudentCentrum. (I de fall man beslutat så, kan också en av nämnden särskilt utsedd bedömargrupp ingå i detta arbete.) Studenter ska ges möjlighet att medverka vid beredning av samtliga beslut. Mälardalen högskolas uppföljningsmodell för arbetsprocessen och uppföljningsplan ska vara utgångspunkter vid uppföljning/utvärdering av befintligt ämne, huvudområde eller befintlig examen. Se nedan sid. 3 resp. 4 i detta dokument. 2

15 Version Bilaga 3 UPPFÖLJNINGSMODELL NÄMND (eller annan uppdragsgivare) Uppdrag om granskning NÄMND Åtgärdar nämndens krav och återrapporterar Följer upp data/ger återkoppling och beslutar om ev. åtgärd AKADEMI Sammanställer data/efterfrågade uppgifter AKADEMI Följer upp data/ger återkoppling och beslutar om ev. åtgärd NÄMND 3

16 Version Bilaga 3 Uppföljning görs i olika cykler enligt nedanstående översikt. Ansvarig instans Akademi Utbildningsoch forskningsavdelningen Kontinuerligt Moment/ åtgärd Rapportering av ev. revideringar i kvalitetssäkringsmatris för examen huvudområde 1 Uppdatering samt exponering på webb av kvalitetssäkringsmatris för examen huvudområde ÖVERSIKT UPPFÖLJNINGSCYKLER Ansvarig instans Fakultetsnämnd/ utbildningsråd (tillsammans med UFO och STC) Fakultetsnämnd utbildningsråd// värdakademi Årligen återkommande Moment/åtgärd Uppföljning nyckeltal 2 Översyn av huvudområden examina inkl. målformuleringar 3 Kan föranleda ev. uppföljning av avvikelser. Åtgärdsprogram/ revideringar /avveckling Kan ev. föranleda revideringar /beslut om avveckling Ansvarig instans Fakultetsnämnd/ utbildningsråd Fakultetsnämnd/ utbildningsråd Olika tidsintervall / utifrån nämndens tidsplan 4 Moment/åtgärd Granskning av enskilda examina och huvudområden 5 Granskning av enskilda ämnen 7 Ev. åtgärdsprogram/ revidering/ avveckling 6 Ev. åtgärdsprogram/ revidering/ avveckling 1 Inrapportering görs till Utbildnings och forskningsavdelningen. 2 Nyckeltalen ska vara de som efterfrågas i årsredovisningen/regleringsbrevet samt de nyckeltal man fastslagit som obligatoriska vid. Varje nämnd kan dessutom besluta om ytterligare nyckeltal. Exempel på nyckeltal: antalet uttagna examina, fördelningen programstudent fristående kurser per examen, fullföljande avhopp, söktryck/antalet studerande, anställningsbarhet, och genomsnittlig studietid. Utifrån nyckeltalen ska avkrävas ansvarig akademi en noggrannare analys av eventuella avvikelser. Fokus vid denna årliga uppföljning ligger på kvantitativa värden. 3 Granskningen ska dels utgå från nyckeltal, dels utifrån den kvalitetssäkringsmatris som finns upprättad för resp. examen huvudområde. Nämnden beslutar om de särskilda aspekter som man vill ha belysta. 4 Granskningar som görs med olika tidsintervall eller utifrån nämndens tidsplan har främsta fokus på kvalitativa värden, men också här kan kvantitativa värden i form av nyckeltal vara en del av uppföljningen. 5 Granskningen ska dels utgå från nyckeltal, dels utifrån den kvalitetssäkringsmatris som finns upprättad för resp. examen huvudområde. För nya examina/huvudområden görs en granskning efter högst fyra år. Därefter bestämmer den ansvariga nämnden hur ofta eller vilka examina/huvudområden som ska granskas ett visst år. I övrigt kan granskning göras utifrån ett fastställt rullande schema, eller andra former som nämnden beslutat om. Granskning kan också göras i anslutning till granskning av utbildningsprogram. ( 6 För beskrivning och arbetsprocess rörande uppföljning av ev. åtgärdsprogram ansvarar resp. nämnd. För rutiner kring ev. avveckling hänvisas till dokumentet Avveckling av utbildningsprogram, examina, huvudområden och ämnen.(under utarbetande) För övergångsbeslut se xxxx. 7 Granskning görs kan göras enligt ett av den ansvariga nämnden fastställt rullande schema. Den kan dessutom göras på förekommen anledning. Nämnden beslutar om de särskilda aspekter som man vill ha belysta. Utöver detta kan givetvis huvudområden, ämnen etc. komma att ingå i de övergripande granskningar av årliga teman/fokusområden som exempelvis kvalitetsansvarig vid MDH alt. Högskolestyrelsen beslutat om. 4

17 Version Bilaga 4 Kvalitetssäkring av nya utbildningsprogram Enligt s kvalitetspolicy ska finnas ett fungerande kvalitetssäkringssystem för utbildning. I detta ska finnas en beskrivning för planering, utförande, uppföljning och utveckling av utbildningsprogram. I detta dokument beskrivs arbetet kring kvalitetssäkring vid inrättandet av ett utbildningsprogram. I dokumentet nedan återfinns: uppgift om styrdokument uppgifter om mål och ansvarsområde processbeskrivning av arbetet Nytt utbildningsprogram kan initieras av såväl en akademi som en nämnd. Ansvarig nämnd måste dock alltid ge i uppdrag till viss akademi att inrätta ett visst utbildningsprogram. Styrdokument och andra viktiga dokument Tillämpliga styrdokument och andra dokument av vikt för kvalitetssäkringen av nytt utbildningsprogram återfinns i Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument vid kvalitetssäkring och utvärdering av utbildning vid MDH. Länka! I förteckningen finns i vissa fall kortfattade kommentarer om innehåll och användningsområde för resp. dokument. Mål Målet skall vara att alla nya utbildningsprogram ska vara noggrant genomlysta före inrättandet, och att de redan från start ska hålla god kvalitet, bl.a. vad beträffar mål och progression samt att utbildningens aktualitet i relation till omvärld och aktuell forskning tydligt genomlysts. Ansvarsfördelning Nämndernas ansvarsområden Fakultetsnämnderna för naturvetenskap och teknik resp. humaniora, samhälls och vårdvetenskap har att inom sina resp. områden ansvara för planering, styrning och kvalitetssäkring av grundutbildning, dvs. utbildning på grundnivå och avancerad nivå, och utbildningsvetenskapliga nämnden har att ansvara för planering, styrning, kvalitetssäkring samt utveckling av lärarutbildning. Nämnderna ges enligt rektors delegation rätt att besluta om inrättande och avveckling av utbildningsprogram att besluta om utbildningsplaner. Vidare beslutar nämnderna om fastställande av riktlinjer för inrättande och fastställande av utbildningsprogram vid. 1

18 Version Bilaga 4 Utbildnings och forskningssektionen Chefen för Utbildnings och forskningssektionen ansvarar för uppdatering av : Utbildningsprogram anvisningar för inrättande och fastställande av utbildningsprogram vid. Tidsplaner som berör arbetet med inrättande av nya utbildningsprogram Mallar/formulär som rör inrättande av nytt utbildningsprogram Värdakademi Värdakademin, dvs. den akademi som nämnden beslutat ska ansvara för framtagandet av ett nytt utbildningsprogram, ansvarar för sammanställande och kompletteringar av uppgifter/data i samband med ansökan. En akademi som enskilt eller i samarbete gör en intresseanmälan om ett utbildningsprogram på eget initiativ, ansvarar givetvis för sammanställning av uppgifter till denna. Processbeskrivning MDH:s riktlinjer och anvisningar ska följas vid inrättande av nya utbildningsprogram. Då en akademi på uppdrag av sin nämnd ansöker om att inrätta ett nytt utbildningsprogram ska en särskild mall användas (Ansökan om inrättande av utbildningsprogram som finns att hämta via länk från dokumentet Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument vid kvalitetssäkring och utvärdering av utbildning vid MDH. Länka till förteckningsdokumentet! ). Ansökan ska skickas in till ansvarig nämnds handläggare, dels elektroniskt, dels i pappersoriganal med akademichefens underskrift. På sid 3 i detta dokument visas i åtta steg hur arbetsprocessen ser ut runt inrättandet av nya utbildningsprogram vid från det att ansökan skickas in till det att utbildningsplanens allmänna del fastställs av nämnden. Inblandade i denna process är i huvudsak ansökande akademi, ansvarig fakultetsnämnd och dess utbildningsråd samt utsedd bedömargrupp. Innan nytt utbildningsprogram inrättas ska normalt huvudområde och/eller examen finnas inrättad. Om så inte är fallet ska ansökan om att inrätta huvudområde och/eller examen bifogas ansökan om nytt utbildningsprogram. Studenter ska ges möjlighet att medverka vid beredning av samtliga beslut. 2

19 Version Bilaga 4 3

20 Version Bilaga 5 Kvalitetssäkring av befintliga utbildningsprogram Enligt s kvalitetspolicy ska finnas ett fungerande kvalitetssäkringssystem för utbildning. I kvalitetssäkringssystemet ska finnas en beskrivning för planering, utförande, uppföljning och utveckling av utbildningsprogram. I detta dokument beskrivs arbetet kring kvalitetssäkring och uppföljning av befintliga utbildningsprogram. I texten nedan återfinns uppgift om styrdokument uppgifter om mål och ansvarsområden processbeskrivning av arbetet Styrdokument och andra viktiga dokument Tillämpliga styrdokument och andra dokument av vikt för kvalitetssäkringsarbetet runt befintliga utbildningsprogram återfinns i Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument vid kvalitetssäkring och utvärdering av utbildning vid MDH. Länka! I förteckningen finns i vissa fall kortfattade kommentarer om innehåll och användningsområde för resp. dokument. Mål Målet skall vara att alla utbildningsprogram vid ska följas upp kontinuerligt, och att kvaliteten ska kunna säkerställas utifrån gällande styrdokument vid högskolan. I utvärderingsarbetet ska särskilt beaktas de kriterier/aspekter som beskrivs i högskoleverkets anvisningar för lärosätenas granskning av kvalitetsarbetet. Där fastställs att ett lärosäte ska ha ett system för periodiskt återkommande granskningar och revideringar av utbildningar. Särskilt fokus ska läggas på: utbildningarnas mål, progression, kvalitet och aktualitet i relation till omvärld och aktuell forskning tillvägagångssätt och kriterier för bedömning och examination av studenter lärandemiljö, resurser och stöd till studerande systematik rörande insamling och användning av nyckeltal och annan information information till allmänheten (exempelvis utifrån aspekterna tillgänglighet, aktualitet och korrekthet). Ansvarsområden Nämndernas ansvarsområden Uppdrag att följa upp ett visst utbildningsprogram ges av ansvarig nämnd till den akademi man satt att förvalta programmet, men givetvis kan också en akademi själv besluta om uppföljning av ett program. 1

21 Version Bilaga 5 Fakultetsnämnderna för naturvetenskap och teknik resp. humaniora, samhälls och vårdvetenskap har att inom sina resp. områden ansvara för planering, styrning och kvalitetssäkring av grundutbildning, dvs. utbildning på grundnivå och avancerad nivå, och utbildningsvetenskapliga nämnden har att ansvara för planering, styrning, kvalitetssäkring samt utveckling av lärarutbildning. Nämnderna ges enligt rektors delegation rätt att besluta om revidering och avveckling av utbildningsprogram att besluta om revidering av utbildningsplan. Utbildnings och forskningsavdelningens ansvar Utbildnings och forskningsavdelningen ska vara nämnderna behjälplig med att ta fram nyckeltal för uppföljning av befintliga utbildningsprogram ansvarar för framtagande och uppdatering av mallar/formulär för uppföljning av utbildningsprogram ansvarar för uppdatering/versionering och exponering av utbildningsplanernas allmänna delar på webben. Akademins ansvar Den akademi som står som värd för visst utbildningsprogram ansvarar för ev. insamling och sammanställning av data/uppgifter från inblandade/samverkande akademier om inte nämnden beslutat om annat. Samverkande akademier kan också komma att avkrävas data/uppgifter direkt från ansvarig nämnd/utbildningsråd. att de av nämnden fastslagna åtgärder/revisioner utförs. Processbeskrivning och uppföljningsmodell Inblandade i kvalitetssäkringsprocessen kring befintliga utbildningsprogram är i huvudsak ansvarig fakultetsnämnd, ansvarig akademi (dvs. den akademi som fakultetsnämnden givit förvaltnings alt. uppföljningsuppdraget till ). Fakultetsnämnden har till sin hjälp i arbetet Utbildnings och forskningsavdelningen och StudentCentrum. (I de fall man beslutat så, kan också en av nämnden särskilt utsedd bedömargrupp ingå i detta arbete.) Mälardalen högskolas uppföljningsmodell för arbetsprocessen och uppföljningsplanen ska vara utgångspunkter vid uppföljning/utvärdering av befintligt utbildningsprogram. Se nedan sid. 3 resp. 4 i detta dokument. Studenter ska ges möjlighet att medverka i beredning av samtliga beslut. 2

22 Version Bilaga 5 UPPFÖLJNINGSMODELL NÄMND (eller annan uppdragsgivare) Uppdrag om granskning NÄMND Åtgärdar nämndens krav och återrapporterar Följer upp data/ger återkoppling och beslutar om ev. åtgärd AKADEMI Sammanställer data/efterfrågade uppgifter AKADEMI Följer upp data/ger återkoppling och beslutar om ev. åtgärd NÄMND 3

23 Version Bilaga 5 UPPFÖLJNINGSPLAN Uppföljning görs i olika cykler enligt nedanstående översikt. Ansvarig instans Fakultetsnämnd 1 (och UFO) Fakultetsnämnd/ värdakademi Årligen återkommande Uppföljning nyckeltal 2 Översyn av utbildningsplaner allmänna delar inkl. målformuleringar 3 Moment/åtgärd Kan föranleda ev. uppföljning av avvikelser. Åtgärdsprogram/ revideringar/avveckling Kan ev. föranleda revideringar Olika tidsintervall/ För nytt program efter högst fyra år 4 Ansvarig Moment/åtgärd instans Fakultetsnämnd Granskning av enskilda utbildningsprogram 5 Ev. åtgärdsprogram/ revidering/ avveckling 6 1 Med fakultetsnämnd menas här genomgående ansvarig nämnd resp. utbildningsråd inkluderat 2 Nyckeltalen ska vara de som anges i årsredovisningen/regleringsbrevet samt de som högskolan fastställt som obligatoriska. Dessutom kan varje nämnd besluta om ytterligare nyckeltal. Utifrån nyckeltalen ska avkrävas den akademi nämnden givit drift eller uppföljningsuppdraget till, en noggrannare analys av eventuella avvikelser. (Denna uppföljning har alltså störst fokus på kvantitativa värden. 3 Översynen görs inför/i samband med fastställande av programutbudet. 4 Varje nytt utbildningsprogram ska genomgå en granskning efter högst fyra år. I övrigt bestämmer den enskilda nämnden vilka program som ska granskas under innevarande/kommande år. Granskning kan göras enligt ett av den ansvariga nämnden fastställt rullande schema. Granskningen ska dels utgå från nyckeltal (se punkten 2 ovan), dels utifrån de särskilda aspekter som nämnden vill ha belysta. (Denna uppföljning har fokus på såväl kvantitativa som kvalitativa värden.) 5 Se ovan. 6 För beskrivning och arbetsprocess rörande uppföljning av ev. åtgärdsprogram ansvarar resp. nämnd. För rutiner kring ev. avveckling hänvisas till dokumentet Avveckling av utbildningsprogram, examina, huvudområden och ämnen.(under utarbetande) För övergångsbeslut se xxxx. Utöver detta kan ett utbildningsprogram givetvis komma att ingå i de övergripande granskningar av årliga teman/fokusområden som exempelvis kvalitetsansvarig vid MDH alt. Högskolestyrelsen beslutat om. 4

24 Version Bilaga 6 Kvalitetssäkring av utbildning på forskarnivå Enligt s kvalitetspolicy ska det finnas ett fungerande kvalitetssäkringssystem för utbildning. Detta dokument rör inrättandet av forskarutbildningsämne och kvalitetssäkring respektive uppföljning av befintliga forskarutbildningsämnen. Dokumentet beskriver följande aspekter: uppgift om styrdokument uppgifter om mål och ansvarsområden en processbeskrivning av arbetet Styrdokument och andra viktiga dokument Studiehandbok för utbildning på forskarnivå är s styrdokument för utbildning på forskarnivå. Dokumentet finns tillgängligt via länken: Mall för ansökan om inrättande av forskarutbildningsämne finns tillgängligt via länken: Exempel på allmänna studieplaner finns tillgängliga via länken: v%25c3%25a5%2bvid%2bmdh Mål Målet är att ett forskarutbildningsämne om året ska utvärderas vid. Utvärderingen ska utföras av externa granskare med god insyn och erfarenhet av det aktuella ämnet. Utöver detta ska en kontinuerlig uppföljning ske av utbildningen på forskarnivå i Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik samt i Utbildningsvetenskapliga nämnden. Exempel på aspekter som beaktas i utvärderingar och uppföljningar är: forskningsmiljö studiesocial miljö avhandlingarnas kvalitet kursutbud handledarkapacitet Vid inrättandet av ett nytt forskarutbildningsämne ska ovanstående punkter betraktas som områden där kvaliteten måste säkerställas. 1

25 Version Bilaga 6 Ansvarsområden Nämndernas ansvarsområden Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik samt Utbildningsvetenskapliga nämnden har för sina respektive ämnen kvalitetsansvar för utbildningen på forskarnivå. Detta innebär ansvar för planering, styrning, kvalitetssäkring och utveckling. Det är även nämnderna som inrättar forskarutbildningsämnen. Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap har inget vetenskapsområde, men bedriver ett visst kvalitetsarbete för de doktorander som är antagna vid andra lärosäten och som är anställda och bedriver utbildning på forskarnivå vid högskolan. Utbildnings och forskningssektionen Vid utbildnings och forskningssektionen finns två centrala studierektorer för utbildning på forskarnivå. Dessa har som tjänstemän ett övergripande ansvar för utveckling, samordning och kvalitetsarbete inom utbildningen på forskarnivå vid. Studierektorerna för utbildning på forskarnivå har rätt att närvara och yttra sig när frågor som angår forskning och utbildning på forskarnivå förs i nämnderna. Akademierna Vid utvärderingar och uppföljningar ska den aktuella akademin ansvara för att ta fram relevant bakgrundsmaterial åt nämnden om inte nämnden beslutar något annat. Samverkande akademier kan också avkrävas uppgifter. Vid inrättande av ett nytt forskarutbildningsämne ska en ansökan inkomma till nämnden från en akademi. Med ansökan ska bifogas en ifylld mall framtagen vid utbildnings och forskningssektionen där förutsättningarna för inrättandet, som exempelvis antalet professorer, framgår. Processbeskrivning Det är nämnderna som har det huvudsakliga ansvaret för kvalitetsutvärderingar, uppföljning samt inrättande av nya forskarutbildningsämnen. Till sin hjälp har de centrala studierektorer för utbildning på forskarnivå vars uppgift bland annat är att vara nämnden behjälplig i frågor av ovanstående slag. I de fall man beslutat så, kan också en av nämnden särskilt utsedd bedömargrupp ingå i detta arbete. Studenter ska ges möjlighet att medverka vid beredning av samtliga beslut. På nästa sida redovisas arbetsprocesserna för kvalitetsutvärdering och uppföljning respektive inrättande av forskarutbildningsämne. 2

26 Version Bilaga 6 Process vid kvalitetsutvärdering av befintliga ämnen NÄMND: Uppdrag om granskning med externa utvärderare AKADEMI: Sammanställer efterfrågade uppgifter EXTERNA GRANSKARE: Sammanställer en rapport med förslag på åtgärder NÄMND: Ger akademien i uppdrag att åtgärda eventuella brister AKADEMI: Upprättar ett åtgärdsprogr am som presenteras för nämnden Process vid uppföljning av kvalitetsutvärdering NÄMND: Uppdrar till akademi att redovisa hur eventuella brister åtgärdats i enlighet med programmet AKADEMI: Redovisar för nämnden på vilket sätt de eventuella bristerna åtgärdats NÄMND: Beslutar att (1) antingen godta akademiens åtgärder eller (2) att uppdra åt akademien att ytterligare åtgärda de eventuella bristerna. (Vid det sistnämnda alternativet (2) upprepar sig denna process tills dess att bristerna är åtgärdade.) Process vid inrättande av nytt forskarutbildningsämne AKADEMI: Ansöker hos nämnd att inrätta forskarutbild ningsämne. Med ansökan bifogas ifylld mall och allmän studieplan NÄMND: Kan agera på fyra sätt: 1 Avslag och processen avslutas. 2 Bifall och ämnet inrättas. 3 Nämnden ber om kompletteringar av ansökan och processen om ansökan återupprepas. 4 Nämnden utser extern granskare som utreder förutsättningarna för inrättandet och processen fortskrider. AKADEMI: Vid alternativ 4 sammanställer akademien de efterfrågade uppgifterna NÄMND: Extern granskare redogör för nämnden om ämnet bör inrättas eller ej. Nämnden beslutar om bifall eller avslag. 3

27 Version Bilaga 7 Kvalitetssäkring av nya och befintliga kurser på grundnivå och avancerad nivå Enligt s kvalitetspolicy ska det finnas ett kvalitetskvalitetssäkringssystem. En del i kvalitetssäkringssystemet är kvalitetssäkring av kurser. För kvalitetssäkring av kurser ska det finnas beskrivningar av uppgift om styrdokument uppgifter om mål och ansvarsfördelning en processbeskrivning av arbetet Styrdokument och andra viktiga dokument Högskolelagens 1 kap 4a säger: Studenterna ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Högskolorna ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Lagen talar också om arbetet med att förbättra utbildningen som kursutvärderingarna ska leda fram till; Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenter. I Högskoleförordningens 1 kap 14 sägs om kursvärderingar följande: Kursvärderingar 14 Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna. Förordning (2000:651). Lokala styrdokument vid MDH för kvalitetssäkring av kurser är: Riktlinjer och anvisningar för inrättande och fastställande av kursplaner vid Mälardalens högskola. [Länka direkt!] Regler och anvisningar för examination på grund och avancerad nivå vid Mälardalens högskola. [Länka direkt!] Mål Målet ska vara kurser med god kvalitet där det strategiska kvalitetssäkringsarbetet genomsyras av dialog och samverkan. Ansvarsområden 1

28 Version Bilaga 7 Ansvaret för kurser ligger på den enskilda akademin. I detta ansvar ligger att akademin ska utarbeta rutiner för kvalitetssäkringsarbetet av kurser. Vid varje akademi ska inrättas ämnes /programråd som har det huvudsakliga ansvaret för kvalitetssäkring av kurser. Följande befattningshavare sägas vara inblandade i kvalitetssäkringen av kurser: Akademichefen Akademichefen har det yttersta ansvaret för kvalitetssäkringsarbetet och därmed också ansvar för att kvalitetssäkring av kurser görs. Akademichefen beslutar om att inrätta och fastställa ny kurs. Akademichefen beslutar även om kurslitteratur och övriga läromedel i kursen. Eventuell delegation ska göra skriftligt. Utbildningsledaren Som ansvarig för det strategiska utvecklingsarbetet av utbildning på grundnivå och avancerad nivå och det fortsatta arbetet med införandet av Bolognadeklarationen inom akademin har utbildningsledaren också delansvar för att kvalitetssäkring av kurser görs. Avdelningschef Avdelningschefen ansvarar för att kursutvärderingar görs och har det pedagogiska ansvaret för kurser inom avdelningen. Kursansvarig lärare Kursansvarig ansvarar för planering, genomförande, examination och utvärdering av kursen. I planeringsfasen ska kursansvarig, i god tid för granskning av ämnesföreträdare och för beslut av akademichef, ta fram kursplanering med aktuell litteraturlista, samt tillse att kurshemsidan på webben och annan information om kursen är korrekt och aktuell. Efter genomförd kurs ansvarar kursansvarig för att utvärdering/uppföljning av kursen görs. Resultatet av kursutvärderingen dokumenteras och kommuniceras med studentgruppen och utbildningsledaren. Därefter ser kursansvarig till att dokumentationen finns tillgänglig vid den fortsatta kursutvecklingen. Examinator Examinator svarar för att examinationen håller god kvalitet och svarar mot kursens lärandemål och syfte. Processbeskrivning Nya kurser Varje akademi ska utarbeta rutiner för inrättande och fastställande av kursplaner som följer s riktlinjer och anvisningar. Inom akademierna skall det finnas särskilda grupper med uppgift att granska utformningen av lärandemål i kursplaner innan de fastställs. Dessutom ska 2

29 Version Bilaga 7 gruppen ta ställning till överlapp med andra kurser. Studenter skall ges möjlighet att medverka vid beredning av samtliga beslut. Befintliga kurser Varje akademi ska utarbeta rutiner för kvalitetssäkringsarbetet av befintliga kurser. Efter varje genomförd kurs ska en utvärdering göras. Givetvis kan utvärdering/uppföljning också ske under pågående kurstillfälle. För att få en samlad bild av kursens utfall samlas data in bl.a. utifrån aspekter som lärandemål, examinationsformer, metodik och studieresultat. Studenternas erfarenheter av lärandet och dess resultat utifrån lärandemålen ska stå i fokus. För befintliga kurser gäller att kvalitetssäkringsarbetet sker systematiskt. Centrala delar i kvalitetssäkringsarbetet är analys, dokumentation och uppföljning. Varje nytt kurstillfälle inleds med en planeringsfas. I denna ska analys och dokumentation från tidigare utvärderingar beaktas. Efter genomförandet görs en utvärdering som ska följas av en analys vilken dokumenteras med förslag på åtgärder. Därefter sker återkoppling till berörda parter. En gång per läsår analyseras kursen i ämnes /programrådet utifrån övergripande aspekter, dvs. kursen i relation till andra kurser inom ämne/huvudområde, program och examen. Här beaktas kursutfallet relaterat till såväl kursens mål som tilldelade resurser. Analysen ska sedan sammanfattas i en åtgärdsplan för det kommande året. Återkoppling ska ske till berörda parter och i olika relevanta fora. 3

Karin Molander Danielsson Lärarrepresentant

Karin Molander Danielsson Lärarrepresentant KALLELSE Nr 1:2014 2014-01-29 MDH 1.1-24/14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning Utskottet för grundutbildning Omfattning: Punkt 1-22 Datum och tid: Onsdagen den 29 januari 2014, kl. 09:15 ca

Läs mer

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola 1 (12) Dnr. MDH 3.1.2-265/14 Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet från och med 2014-09-11 samt för doktorander

Läs mer

Handläggningsordning avseende att inrätta, ställa in, revidera eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning avseende att inrätta, ställa in, revidera eller avveckla utbildningar Handläggningsordning avseende att inrätta, ställa in, revidera eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2011-03-23 Fastställd av rektor 2011-04-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Interna kvalitetssäkringsprocesser

Interna kvalitetssäkringsprocesser Interna kvalitetssäkringsprocesser Råd för utbildning på grund och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2009 05 19 1.Inledning Rådet för utbildning på grund och avancerad nivå har per

Läs mer

Handläggningsordning för författande och beredning av kursplaner vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för författande och beredning av kursplaner vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för beredning av kursplaner vid Högskolan Dalarna 1(5) Handläggningsordning för författande och beredning av kursplaner vid Högskolan Dalarna Beslut: UFN 2016-01-22 Revidering: - Dnr:

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Akademin för ekonomi, samhälle och teknik ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Grundnivå och avancerad nivå ELENA APARICIO BOZENA GUZIANA Kontakt: Bygg: bozena.guziana@mdh.se

Läs mer

Ny utbildningsorganisation vid SLU

Ny utbildningsorganisation vid SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4639 PM Ny utbildningsorganisation vid SLU SLU får en ny utbildningsorganisation från den 1 januari 2014. Ny är den centrala utbildningsnämnden (UN) och programnämnderna (PN), men

Läs mer

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER MITTUNIVERSITETET Styrdokument Bilaga 3 REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER DNR MIUN 2009/830 Publicerad: 2014-06-24 Beslutsfattare: Handläggare: Maud Albertsson Beslutsdatum: 2014-06-24 Giltighetstid: Tillsvidare

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I REDOVISNING OCH STYRNING. Filosofiska fakultetsnämnden 2007-10-23

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I REDOVISNING OCH STYRNING. Filosofiska fakultetsnämnden 2007-10-23 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I REDOVISNING OCH STYRNING Filosofiska fakultetsnämnden 2007-10-23 1 Ämnesområde I ämnet ingår redovisning, finansiering, investering, kostnads- och intäktsanalys,

Läs mer

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde.

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde. Forsknings- och utbildningsnämnden ALLMÄNNA RÅD 2010-09-08 Dnr HS 2010/328-510 Utformning av utbildningsplan 1 Allmänt Bestämmelser om utbildningsplan finns i Högskoleförordningen. Där framgår att det

Läs mer

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Studentservice 1 Luleå tekniska universitets lokala examensordning... 2 2 Nationella bestämmelser om examina... 2 3 Förkunskapsnivå

Läs mer

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016.

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. dnr 1001-14 Birgitta Påhlsson Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling och avser aktiviteter

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

Föreskrifter för examensarbete på civilingenjörs-, arkitekt- och masterprogram

Föreskrifter för examensarbete på civilingenjörs-, arkitekt- och masterprogram C 2014-1392 Process 1.4 Leda utbildning. Föreskrifter för examensarbete på civilingenjörs-, arkitekt- och masterprogram 2009-02-13 Dnr: C2008/111 2014-10-13 Revidering med omformulering till aktiva lärandemål

Läs mer

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig som läser fristående kurser. Europa din nya studieort!

Läs mer

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Sida 3 (11) Bakgrund Under perioden 2002 2010 angavs i högskoleförordningen

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Riktlinjer för allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER Riktlinjer för allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder/motsvarande

Läs mer

Yttrande över Sophiahemmet Högskolas ansökan om tillstånd att utfärda barnmorskeexamen. Ansökan och ärendets hantering

Yttrande över Sophiahemmet Högskolas ansökan om tillstånd att utfärda barnmorskeexamen. Ansökan och ärendets hantering YTTRANDE 1(2) Avdelning Datum Utvärderingsavdelningen 2013-06-27 42-74-13 Handläggare Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@uk-ambetet.se Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Yttrande över

Läs mer

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 1 av 12 (Ersätter dnr 2014-114-71) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 12 1 Kurser, program och utbildning... 3 1.1 Kurs och kursplan...

Läs mer

Resultatbedömning av utbildningarna genom extern granskning av examensarbeten projektplan

Resultatbedömning av utbildningarna genom extern granskning av examensarbeten projektplan Sida 1 (6) - 2010-01-27 Resultatbedömning av utbildningarna genom extern granskning av examensarbeten projektplan Sammanfattning Syftet med projektet är att utveckla resultatbedömningar av utbildningarna

Läs mer

Ramverk. för Mittuniversitetets kvalitetsarbete. Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Ramverk. för Mittuniversitetets kvalitetsarbete. Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå Dnr 2012/197 ersätter tidigare beslut med Dnr 2009/2092 och 2007/1321 Ramverk för Mittuniversitetets kvalitetsarbete Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 2 INNEHÅLL 1. Inledning och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2012-05-23 Reviderat 2013-04-08 Dnr MIUN 2012/895 1. Inledning

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen är utfärdad den 16 mars 2010 (dnr CF 62-642/2008). 1 Den har senast ändrats den 11

Läs mer

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(8) Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-01-09, reviderad 2013-09-11 och 2015-06-09. Tidigare versioner upphör att gälla. Se även

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19 Kvalitetsrapport Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013 ANORDNARE Stockholms stad SKOLENHET Skolenhet: SFI Västerort i Tensta Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 1, Sfi 2, Sfi 3 Andel

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i spanska

Studieplan för licentiatexamen i spanska = Studieplan för licentiatexamen i spanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av befintliga program

Riktlinjer för kvalitetssäkring av befintliga program Grundutbildningsnämnden RIKTLINJER Diarienummer: 40-385/12 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-10-15 Revidering: 2014-12-17 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av befintliga program

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Beslutsdatum: MDH /13. Utbildnings- och forskningssektionen

Beslutsdatum: MDH /13. Utbildnings- och forskningssektionen Beslutsdatum: 2014-10-24 MDH 2.1-74/13 Beslutande: Ansvarig: Dokumenttyp: Fakultetsnämnden Utbildnings- och forskningssektionen Regler Datum för ikraftträdande: 2014-10-24 Revideras senast: 2017-10-24

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 1. Mål för utbildningen Utbildningen på forskarnivå i kriminologi syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOG21 Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Public Health Sciences with focus

Läs mer

Lokalt kvalitetssystem 2012-2014

Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 Designhögskolan vid Umeå universitet Fastställd i institutionsstyrelsen 2012-02-08 Designhögskolan Sid 1 (7) Dokumentets syfte Syftet med detta dokument är att identifiera

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU-2016-00393 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13, 2013-05-16, 2014-03-20, 2015-04-08, 2016-02-16 och 2016-04-29. Senast reviderad 2016-05-20 Utbildningsplan

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 INLEDNING... 1 DISPOSITION... 1 FOKUSFRÅGA STRÄVAN MOT DEN GODA UTBILDNINGEN... 2 1. ORGANISATION OCH LEDNING... 3 1.1 INTERNATIONALISERING... 3 1.2

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE FÖR FRITIDSHEM

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE FÖR FRITIDSHEM Ht-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE FÖR FRITIDSHEM Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION:

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i juridik

Studieplan för utbildning på forskarnivå i juridik Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i juridik (Doctoral studies in Law) 1 Beslut om inrättande Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid fakulteten

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 80 POÄNG CNC Technician Programme, 80 points

UTBILDNINGSPLAN. CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 80 POÄNG CNC Technician Programme, 80 points UTBILDNINGSPLAN CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 80 POÄNG CNC Technician Programme, 80 points Utbildningsprogrammet inrättades den 9 oktober 2003 av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik. Utbildningsplanen

Läs mer

KVALITETSUTVECKLINGSPLAN FÖR HIPPOLOGPROGRAMMET

KVALITETSUTVECKLINGSPLAN FÖR HIPPOLOGPROGRAMMET KVALITETSUTVECKLINGSPLAN FÖR HIPPOLOGPROGRAMMET Uppföljning av utbildningsresultaten har sin utgångspunkt i de allmänna mål som finns i utbildningsplanen och kursmålen i de olika kurserna. Uppföljningarnas

Läs mer

Mall för kvalitetsgranskning av kursplaner

Mall för kvalitetsgranskning av kursplaner Bologna resursgrupp 2007-06-08 Mall för kvalitetsgranskning av kursplaner Granskning av kursplaner ett led i kvalitetsutvecklingsarbetet Bolognaprocessen och genomförandet av förändringar i Högskoleförordningen

Läs mer

Handläggningsordning och kriterier för att inrätta, bjuda ut, ställa in, revidera och avveckla utbildningar vid Umeå universitet

Handläggningsordning och kriterier för att inrätta, bjuda ut, ställa in, revidera och avveckla utbildningar vid Umeå universitet Handläggningsordning och kriterier för att inrätta, bjuda ut, ställa in, revidera och avveckla utbildningar vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2008-03-04 (Reviderad 2009-10-27) Dnr 102-864-08 2

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

KALLELSE 2014-02-20. Datum och tid: Torsdagen den 20 februari, klockan 9.30 ca 16.00. Johanna Westerlund Lärarrepresentant

KALLELSE 2014-02-20. Datum och tid: Torsdagen den 20 februari, klockan 9.30 ca 16.00. Johanna Westerlund Lärarrepresentant KALLELSE 2014-02-20 Nr1 :2014 MDH 1.1-15/14 Datum och tid: Torsdagen den 20 februari, klockan 9.30 ca 16.00 Plats: Sammanträdeslokal: B212, Eskilstuna Ledamöter: Lene Martin Ordförande Anne Söderlund Vice

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 Fastställd av högskolestyrelsen 2015-11-30 Dnr: 1.2.3-2015/2936 1 (17) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 2 (17) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017...

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16

Läs mer

Steg för steg. Ansökan inkommer till nämnden. Akademi kontaktar UFO. Uppstartsmöte

Steg för steg. Ansökan inkommer till nämnden. Akademi kontaktar UFO. Uppstartsmöte Inrätta ny examen Steg för steg Akademi kontaktar UFO Uppstartsmöte Ansökan inkommer till nämnden Ansökan ska innehålla: Examensbenämning på svenska och engelska samt omfattning i högskolepoäng Nulägesbeskrivning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

2. Behörighet och förkunskapskrav

2. Behörighet och förkunskapskrav Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Inriktningar: naturvetenskap, matematik eller teknik. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett kunnande inom och en

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska

Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska = Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 18 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård Postgraduate Diploma

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00 Studieplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2014-05-16. 1. Ämnesbeskrivning Biomedicinsk

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Regler för examination vid Högskolan Dalarna

Regler för examination vid Högskolan Dalarna Regler för examination vid Högskolan Dalarna Beslutad av Chef för Utbildnings- och forskningskansliet: 2013-02-04 Reviderad: 2014-10-28 Dnr: DUC 2013/134/10 Gäller fr.o.m.: 2013-02-04 Ersätter: Relaterade

Läs mer

Masterprogram i språk och litteratur

Masterprogram i språk och litteratur Masterprogram i språk och litteratur MA Programme (2 years) in Language and Literature 1. Basdata Omfattning 120 högskolepoäng Examen Beroende på valda kurser leder utbildningsprogrammet fram till filosofie

Läs mer

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL Diarienummer LUN 2015/41 Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL Programkod: LGVAL Omfattning: Maximalt 120 hp (SFS 2011:689, 14 ) för att uppnå

Läs mer

Uppdaterad 2014-05-19. Regler för etablering av internationella samarbetsavtal

Uppdaterad 2014-05-19. Regler för etablering av internationella samarbetsavtal Uppdaterad 2014-05-19 Regler för etablering av internationella samarbetsavtal Innehåll Inledning 3 Översikt för etablering och avslut av internationella samarbetsavtal 4 Bilateralt universitetsövergripande

Läs mer

Nämnden för lärarutbildning NLU 5-05 2005-10-14. Lärarprogrammet leder till Lärarexamen, 140, 180, 200 eller 220 poäng.

Nämnden för lärarutbildning NLU 5-05 2005-10-14. Lärarprogrammet leder till Lärarexamen, 140, 180, 200 eller 220 poäng. HÖGSKOLAN I KALMAR UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningscentrum Lärarprogrammet Utbildningsplanen för Lärarutbildningen har antagits av Lärarutbildningsnämnden vid Högskolan i Kalmar 2000-11-27, och reviderats

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2011-12-15 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-03-20 Utbildningsplan för Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Valideringsansökan. Identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. September 2009

Valideringsansökan. Identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. September 2009 Valideringsansökan Identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens September 2009 Namn: TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID VALIDERINGSPROCESSEN: Validering är en omfattande process, som i vissa fall kan

Läs mer

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen. 300 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen. 300 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen 300 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16 Utbildningsplan

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet: BIOMEDICINSK VETENSKAP

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet: BIOMEDICINSK VETENSKAP 1(5) DNR: SLU ua 2015.3.2.1-1576 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: FN Avdelning/kansli: Fakulteten för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap

Läs mer

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR NATURVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-640/2007 Sida 1 (7) GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Global Ecosystems and Health, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och

Läs mer

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2012-05-03 Dnr FAK 2012/128 Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26

Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26 Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26 Dnr: 30-88-2013 Inledning För alla kurser vid Dans och Cirkushögskolan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap Fastställt datum 2012-05-09 Fakultetsnämnd FNT Dnr FAK 2012/157 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet

Kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet Kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-11-24 Dnr: FS 2015/1433 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: enhet: Regel Rektor

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Karlstads universitet 2015

Tillsynsbesöket vid Karlstads universitet 2015 Tillsynsbesöket vid Karlstads universitet 2015 RAPPORT 2016:4 Rapport 2016:4 Tillsynsbesöket vid Karlstads universitet 2015 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2016 Författare: Anna Sandström Universitetskanslersämbetet

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2010/3067 Regeldokument Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Organisationskommittén, 2009-12-15 Reviderad 2010-02-16 Reviderad 2010-04-28 Reviderad

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 120/160 POÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik/tillämpad matematik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik/tillämpad matematik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik/tillämpad matematik Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik vid MDH, 2007-06-14, och av utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Miljövetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: XGMVE Miljövetarprogrammet Environmental Science Programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut

Läs mer

Modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer NQF

Modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer NQF Modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer NQF Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (10) Datum: 2011-09-01

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2009-05-06 Dnr LiU2009-00557

Läs mer

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Lunds universitet Fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Medicinska fakulteten 02-01 Kristina Hansson och Boel Heister Trygg Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Sakområde

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer