Föreningsmöte #1. Verksamhetsåret Oktober :00-22:17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningsmöte #1. Verksamhetsåret 2010-2011 13 Oktober 2010. 17:00-22:17"

Transkript

1 Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningsmöte #1 Verksamhetsåret Oktober :00-22:17.1 Val av sekreterare.2 Mötets öppnande.3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare.4 Fråga om föreningsmötets stadgeenliga utlysande.5 Fastställande av föredragningslistan.6 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår (bilaga 1).7 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår (bilaga 1).8 Fastställande av resultaträkning för föregående verksamhetsår (bilaga 1).9 Fastställande av balansräkning för föregående verksamhetsår (bilaga 1).10 Sakrevisonsberättelse.11 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.12 Rapportering av Föreningens ekonomiska situation.13 Proposition: Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår (bilaga 2).14 Fastställande av IT-utskottets verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod (sid 4).15 Fastställande av Utbildningsutskottets verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod (sid 5).16 Fastställande av Marknadsutskottets verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod (sid 7).17 Fastställande av Näringslivsutskottets verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod (sid 9).18 Fastställande av Börsrummets verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod (sid 11).19 Fastställande av Internationella utskottets verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod (sid 12).20 Fastställande av Programutskottets verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod (sid 14).21 Fastställande av Spexets verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod.22 Fastställande av SALDOs verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod (sid 14).23 Godkännande av IT-utskottets ordförande.24 Godkännande av Utbildningsutskottets ordförande.25 Godkännande av Marknadsutskottets ordförande.26 Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande.27 Godkännande av Börsrummets ordförande.28 Godkännande av Internationella ordförande.29 Godkännande av Programutskottets ordförande.30 Godkännande av Spexets ordförande.31 Val av SALDOs utskottsordförande.32 Val av talman.33 Godkännande av interimistiskt valda styrelseledamöter.34 Informationspunkt: Framtidsdiskussion.35 Proposition: Interna hyresförhållanden.36 Motion: Kontanta uttag på föreningskort.37 Motion: Förändring av stadga Övriga frågor.39 Mötets avslutande 1

2 Bilagor Budgettolkningsdokument till.13 och Bilaga 2 (Bilaga 2) Detta dokument fastslår föreningsmötets tolkning av budgetens olika delar samt ger en vägledning för styrelsen i det praktiska arbetet med den. Budgetrevideringar ska ske löpande under året då verkligheten kan förändras men ska göras så inom de ramar detta dokument fastslår. Det övergripande ekonomiska resultatmålet för föreningen detta verksamhetsår är med tanke på det ekonomiska läge föreningen befinner sig i ett nollresultat. Då slutgiltigt besked ej givits gällande storleken på det aktivitetsbidrag som utlovats till föreningen från Samhällsvetenskapliga Fakulteten har detta med iakttagande av försiktighetsprincipen uppskattats utifrån den summa FEST och Samhällsvetenskapliga Föreningen tillsammans har att dela på. Denna försiktiga beräkning medför dock att föreningens övergripande resultat i budgeten är negativt. Föreningsgemensamt Ett förbättrat resultat i denna eller i andra resultatenheter ska i första hand gå till trygga föreningens fortlevnad, i andra hand att förbättra studentservicen, i tredje hand spridas till andra resultatenheter och i fjärde hand till marknadsföring av föreningen. De administrativa kostnaderna för föreningen ska eftersträvas att hållas på en så låg nivå som möjligt. Utskotten, Styrelsen & Marskalksämbetet De större utskotten och mästerierna har vardera 2000 kr till mat och dryck samt 3000 kr till teambuildning. Mindre utskott har halva summan. Styrelsen har även den 3000 kr att lägga på teambuildning, men har tilldelats en högre summa för mat och dryck då denna har en betydligt högre mötesfrekvens. Det är inte i sig något positivt ifall kostnaderna för dessa resultatenheter blir lägre än budgeterat eftersom de anses nödvändiga för att ha en levande förening. Tidningen Saldo & Börsrummet Tidningen Saldo och Börsrummet har inför detta år behandlats i likhet med övriga utskott då dessas reducerade verksamhet gör att de inte längre i samma utsträckning är att betrakta som föreningsgemensamma enheter. Ekonomernas Dagar 2011 Då Ekonomernas Dagar nästan uteslutande är finansierat av externa parter ska det gå med vinst men detta krav måste balanseras mot projektets kvalitet och tillföljd framtida möjligheter att finansiera den övriga verksamheten. Budgeten är beräknat efter 50 utställare. Om antalet utställare förändras ska resultatmålet justeras, med hänsyn till både kvalitén och föreningens behov av finansiering. 2

3 Casetävlingen Detta år har föreningen nöjet att pressentera ett nytt projekt. Detta är en casetävling. Då detta i likhet med Ekonomernas Dagar är uteslutande externt finansierat har projektet ett vinstkrav. Det faktum att projektet är nystartat medför dock att detta beräknats med viss försiktighet Fadderiet HT10, Fadderiet VT11, SBP HT10 och SBP VT11 Fadderierna är det första mötet som nya studenter har med föreningen, de är även i huvudsak finansierade av studenterna själva och föreningen ska som princip ha att inte tjäna pengar på sina medlemmar. Därför ska samtliga fyra fadderier sträva efter att göra nollresultat. Välkomstdagen HT10, Välkomstdagen VT11 och SICD Välkomstdagarna och SICD är till för att föreningens medlemmar ska ges möjlighet att få kontakt med näringslivet och potentiella arbetsgivare. Då dessa verksamheter drivs i projektform är det svårt att i efterhand korrigera kostnaderna utifrån intäkternas förändring. Detta betyder att även om resultatmålen är högst reella får föreningen som helhet stå för eventuella avvikelser från budget. Pubar, sittningar och events Under denna resultatenhet samlas all verksamhet som inte får plats under någon annan resultatenhet. Det kan vara pubar, sittningar, skidresor, inriktningskvällar, föreläsningar och så vidare. 3

4 Verksamhetsplan för IT-utskottet (Stående ifrån föregående föreningsmöte, ej uppdaterad) Syfte IT-utskottet ansvarar för föreningens hemsida. Det är en viktig informations- och kommunikationskanal för vår förening. Utskottet arbetar med uppbyggnaden av hemsidan och hjälper till att marknadsföra event och sociala händelser inom föreningen, företagsekonomiska institutionen och Stockholms Universitet. Hemsidan har även tjänster som schema, forum att diskutera i, kurssammanfattningar etc. Idag Idag har föreningens hemsida utvecklats betydligt sedan förra terminen. Det finns nu nya tjänster som: - registrering - schema - kurssammanfattningar - övningar - forum - vimmelbilder Framtid I framtiden vill IT-utskottet även ha följande mål/funktion/tjänster: - anmälning till events samarbete med FEST Feat. - samarbete med ED höja besökarantal - lansering av hemsidan med FEST Feat.? - öka köp-sälj annonsering av kurslitteratur - företagsannonsering bidra annonsintäkter till föreningen - cliffhangers för SALDO - tydligt samarbete med marknadsföringsutskottet 4

5 Verksamhetsplan för Utbildningsutkottet Utbildningsutskottet (UU) verkar för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen. Detta gör vi genom att vara ett forum för studenternas frågor och synpunkter, genom att ha ett aktivt samarbete med institutionen samt genom att anordna utbildningsrelaterade aktiviteter. Vi deltar på Utbildningsnämndens (UN) och institutionsstyrelsens möten och därigenom kan vi påverka de beslut som fattas rörande utbildning. Utskottet för även en dialog med studierektorn och övriga anställda på institutionen vid behov. MÅL OCH SYFTE Syfte Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning samt att få möjligheten att använda teorier i praktiken. Huvudmål Att skapa och behålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen genom att väcka intresse för dialog kring utbildning samt främja goda relationer mellan utbildningsutskottet och institutionen. Delmål - Vara tillgängliga för studenterna genom att svara på e-post och vara allmänt hjälpsamma vid utbildningsrelaterade ärenden. - Hålla oss uppdaterade på aktuella utbildningsrelaterade diskussioner och organisationen på institutionen samt ha hög integritet och tydliga etiska riktlinjer inom utskottet. FORMALIA Utskottets sammansättning Utskottet består av Vice Ordförande i Föreningen Ekonomerna och utskottsordförande samt om behov finns av en för utskottet vice ordförande. Utöver dessa aktiva ledamöter skall ett antal utbildningsbevakare och projektledare vara knutna till utskottet. Ordförande kommer att sitta på sin post under en period av sex månader, med möjlighet till omval, denna utser även vice ordförande till utskottet. Vice Ordförande i Föreningen Ekonomerna kommer att inneha posten i ett år enligt föreningens stadgar. Möten Möten för beslutsfattning och diskussion hålls efter behov, men minst en gång per månad. Representation Utskottsordförande kommer att representera studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen i möten med Institutionsstyrelsen. Utskottsordförande och Vice Ordförande i Föreningen Ekonomerna representerar även utskottet i Grundutbildningsnämnden och Masterutbildningsnämnden. Kommunikation 5

6 Studenter kan nå utskottet via e-post till Vi har som mål att svara på alla mail skyndsamt och diskret. Etiska riktlinjer Medlemmar i Utbildningsutskottet skall uppträda på ett sätt som inte skadar studenters och institutionens förtroende för utskottet. Detta innebär exempelvis att korrespondens mellan medlemmar, institution, studenter och utskottet skall hållas hemlig för utomstående. Vi ska också vara konstruktiva i vårt arbete med utbildningsfrågor och alltid bemöta institutionsrepresentanter med respekt. Marknadsföring Utskottet ska ha en enhetlig grafisk profil för att främja en effektiv extern och intern marknadsföring. Diplom, intyg och omnämnanden ska utföras enligt samma mall. EVENTS OCH PROJEKT Arbetet kommer att utgå ifrån utbildningsbevakningen och bevakningen av studiesociala frågor. Tanken är att vi skall fungera som en länk mellan studenterna och institutionen. Vi kommer också att anordna egna studierelaterade aktiviteter samt aktivt delta i Föreningen Ekonomernas olika aktiviteter, som exempelvis temakvällar och välkomstdagar. Ballerinan Varje år delar utskottet ut ett pris till den lärare på institutionen som studenterna utsett till årets bästa genom röstning. Priset kallas Ballerinapriset och är ett pris som instiftades av kvalitetsrådet. Priset delas ut under vårterminens senare hälft av ordförande i Utbildningsutskottet. Utbildningsbevakning Utbildningsutskottet bedriver utbildningsbevakning i form av klassrepresentanter och utbildningsbevakare för att på ett så bra sätt som möjligt kunna tillvara ta studenternas intressen gentemot institutioner på Universitetet. Utvärderingar kommer att skickas ut till klassrepresentanter två gånger per kurs och dessa kommer sedan analyseras av utbildningsbevakarna för att utvärdera om det finns något utbildningsutskottet skall driva vidare. ANSVARSFÖRDELNING Ordförande, Utbildningsutskottet Ansvarig för utskottets arbete, möten och information till styrelserepresentant. Huvudansvarig för samtliga projekt och events som anordnas av utskottet. Vice ordförande, Utbildningsutskottet Ansvarig för utskottets arbete, möten och events då ordförande inte kan närvara. Vice Ordförande, Styrelsen Verkar som en länk mellan styrelse och utskott. 6

7 Verksamhetsplan för Marknadsföringsutskottet Utskottsverksamhet Verksamhetsbeskrivning Marknadsföringsutskottet är föreningens ansikte utåt och sköter all dess interna och externa marknadsföring. Utskottets huvuduppgifter är att utveckla marknadsföringsstrategier för att stärka och utveckla Föreningen Ekonomernas varumärke, skapa marknadsföringsmaterial för Föreningens utskott och projekt samt kommunicera ut det bland studenter, näringsliv och andra intressenter. En av de viktigaste delarna i utskottets verksamhet är att uppdatera och underhålla effektiva marknadsföringskanaler för Föreningens budskap och hela tiden arbeta för bredda och fördjupa kontakten med företagsekonomiska institutionens studenter. Marknadsföringsutskottets projekt Marknadsföringsutskottet har lagt stort kraft på, och betonat vikten av, att initiera och utveckla egna projektkoncept. Syftet med detta är att komplettera föreningens existerande eventutbud med roliga och intressanta arrangemang som marknadsför Föreningen Ekonomerna både mot studenter och externa intressenter. Med marknadsutskottets egna projekt öppnas en möjlighet att genomföra ett brett spektrum av projekt inom olika områden så som mode, studentliv och näringslivskontakt där den gemensamma nämnaren är att stärka föreningens varumärke. Meet 'n Greet - Med syfte att öka kunskapen kring Föreningen hos nya ekonomistudenter vid Stockholms Universitet har Marknadsföringsutskottet skapat ett event kallat Meet 'n Greet. Det är ett återkommande event där representanter från samtliga utskott och föreningens styrelse under en dag möter och informerar studenter om Föreningen Ekonomerna. Meet 'n Greet initierades vt09 och har under verksamhetsåret 09/10 genomförts en gång per termin med gott resultat. Vid varje tillfälle har en film kring föreningens arbete visats i Aula Magna för studenter som sedan fått möjligheten att möta föreningsrepresentanter över en fika eller någon typ av aktivitet. Under kommande verksamhetsår är ambitionen att fortsätta genomföra ett Meet 'n Greet event per termin. Modevisningen 24seven - Under perioden 08/09 lades grunden för en modevisning vid namnet 24seven. Under verksamhetsåret 09/10 fortsatte arbetet och den 13:e maj 2010 anordnades en mycket lyckad modevisning på Ljunggrens, Götgatan. Syftet med modevisningen var att i ett annat forum än det vanliga erbjuda föreningens medlemmar ett spännande, annorlunda och roligt event samtidigt som föreningen marknadsfördes på ett nytt och innovativt sätt. Eventet visade sig vara populärt bland både studenter och sponsorer vilket är en stor fördel då föreningen i allt större utsträckning är beroende av sponsorer för finansiering av projekt. Under verksamhetsåret 10/11 är målsättningen att återskapa och utveckla detta projekt för att förhoppningsvis göra det ännu bättre. Kårobligatoriets avskaffande En stor del av Föreningens marknadsföring har till syfte att marknadsföra specifika events. Detta är visserligen en mycket viktig uppgift men man bör, utöver projektspecifik marknadsföring, lägga mer resurser på att öka medvetenheten om och profileringen av Föreningen som helhet. För att bli tydligare 7

8 i vår kommunikation vill vi därför göra en satsning på varumärkesbyggande på diverse nytänkande sätt. Särskild vikt bör läggas vid detta då detta verksamhetsår är det första då studenter är fria att själva välja att bli medlemmar i Föreningen Ekonomerna till följd av kårobligatoriets avskaffande. Att bygga ett starkt varumärke är av största betydelse för medlemsrekrytering såväl som för samarbetet med sponsorer och andra externa aktörer. För att Föreningen skall vara fortsatt konkurrenskraftig ser vi även ett behov av att fortsatt bygga ett starkt varumärke gentemot våra externa intressenter. Vår målsättning är att på ett kreativt och nytänkande sätt kunna särskilja oss från andra föreningar, skapa igenkänning och därmed bli top-ofmind. Detta görs bäst genom att skapa starka och innovativa projektkoncept som kan väcka uppmärksamhet och intresse hos externa intressenter. För att skapa sådana event söker vi ett närmare samarbete mellan utskotten och även projektutveckling tillsammans med sponsorer och samarbetspartners. Arbetet med varumärkesbyggande har påbörjats i och med projekt som Meet n Greet och modevisningen 24seven. Dessa projekt utgör dock bara en grund och målsättningen är att utskottets medlemmar under perioden 10/11 skall utveckla existerande projekt samt ha utrymme att introducera nya koncept och prova nya kanaler för profileringen av Föreningen. Intern verksamhet Kunskapsutveckling Marknadsföringsutskottet ansvarar för marknadsföringen av Föreningen Ekonomerna och dess events mot föreningens medlemmar samt externa intressenter. Det finns inga krav på förkunskaper hos utskottets medlemmar, däremot kan det praktiska utskottsarbetet i vissa fall kräva grundläggande kunskaper i diverse bildhanteringsprogram som Photoshop och InDesign. För att samtliga medlemmar skall kunna delta i arbetet genomförs de flesta uppdrag i projektgrupp. Projektgruppsarbete främjar kunskapsutbyte mellan utskottsmedlemmar, där de som saknar kunskap i bildhanteringsprogram kan få hjälp av dem med mer erfarenhet i utskottet. Förutom kommunikativa fördelar och en smidigare utskottsverksamhet, ser vi även att detta kan skapa mervärde och ökat engagemang bland utskottets medlemmar. En förutsättning för denna typ av kollegialt lärande är ett starkt engagemang och intresse hos utskottsmedlemmarna. Marknadsföringsansvarig samt Utskottsordförande ansvarar ytterst för kunskapsspridning i den mån det finns internt i utskottet men ser även att det finns möjligheter att hämta in kunskap från externa aktörer. Vi vill även uppmuntra utskottsmedlemmarna att utbilda varandra genom att bidra med egna kunskaper och erfarenheter. Detta kan t.ex. ske i form utav korta föredrag, trendspaningar eller diskussioner. För att skapa en bredare kunskapsbas och för att säkra en fortsatt kompetensutveckling bland utskottets medlemmar skall det - genom grundläggande genomgång och uppföljning av nödvändig programvara - skapa och stimulera ett intresse som manar till fortsatt eget lärande. 8

9 Verksamhetsplan för Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) har som uppgift att verka som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Detta innebär att bygga upp bra kontakt med samarbetspartners och sponsorer. MÅL OCH SYFTE Syfte Ge ekonomistuderande bra kännedom om och goda kontakter med näringslivet för en framtida karriär. Huvudmål Integrera ekonomistudenter med näringslivet. EVENTS OCH PROJEKT Inriktningskväll 5 inspirationsföreläsningar från respektive inriktning på Civilekonomprogrammet (Finansiering, Marknadsföring, Redovisning, Nationalekonomi, Management). Här får studenterna möjligheten att lyssna på några av de bästa föreläsarna i branschen. Detta är ett återkommande evenemang varje terminsstart. Välkomstdagen Är en arbetsmarknadsdag som ger ekonomstudenter möjligheten att träffa några av de mest attraktiva arbetsgivarna och organisationerna i branschen. Genom Välkomstdagen kan du skapa några av de viktigaste kontakterna för din karriär. Detta är ett återkommande evenemang varje terminsstart. Studentaktiviteter hos företag Projektgrupp som arbetar aktivt för att öka interaktionen mellan ekonomistuderande och intressanta företag. De ska bevaka vilka studentaktiviteter företagen anordnar och hjälpa dem att marknadsföra sig till Föreningens studenter. Det finns också möjlighet att inspirera företagen att anordna egna studentbesök som enbart anordnas för Föreningens studenter. Inspirationsföreläsningar Konceptet bygger på att ekonomstudenter ska inspireras genom att framgångsrika och intressanta ekonomer föreläser om deras väg till vad de är idag. Kontaktpersoner till samarbetspartners Kontaktpersonen skall fungera som en känd länk för samarbetspartners vid event och annat som har med Föreningen att göra. 9

10 ANSVARSFÖRDELNING Ordförande, Näringslivsutskottet Ansvarig för utskottets arbete, arbetsgrupp, möten och information till företag och studenter. Huvudansvarig för samtliga projekt och events. Vice ordförande Näringslivsutskottet Ansvarig för utskottets arbete och ansvarig för möten då ordförande inte kan närvara. Andre ansvarig för events och projekt. Näringslivsansvarige Knyter kontakter med näringslivet och verkar som en länk mellan styrelse och utskott. Projektansvariga Ansvarig för rapportering i respektive projektgrupp. 10

11 Verksamhetsplan Börsrummet Verksamhetsidé Börsrummet har som uppgift att genom teoretiska och praktiska sessioner förse studenter med de verktyg som är nödvändiga för att bedriva handel med finansiella instrument. Den kunskap som studenter tar in genom universitetets föreläsningar, seminarier och gruppövningar kan appliceras på det praktiska planet i börsrummet genom programvaran som finns tillgänglig. Börsrummet ska även verka för att ge studenter med ett finansintresse en naturlig mötesplats. Detta sker främst genom kontinuerliga aktieträffar. Syfte och Mål Syfte Börsrummets syfte är att ge studenter med någon form av finansintresse en givande studenttid genom olika former av utbildningar, träffar och evenemang. Samt ge finansintresserade studenter på Stockholms Universitet möjligheten att med professionella analysverktyg få bättre kunskaper om handel med finansiella instrument. Vision Vision för Börsrummet är att göra Börsrummet (den fysiska platsen) till en naturlig mötesplats för studenter. Där de kan nyttja relevanta program och interagera med varandra. Vi vill kunna erbjuda utbildningar i olika svårhetsgrad och anordna en aktietävling för Stockholmsregionen. Delmål - Skapa medvetande om Börsrummet och dess verksamhet. - Fortsätta och utveckla konceptet med aktieträffar. - Skapa en stabil medlemsgrund för Börsrummet. Events och projekt Aktieträffar Att fortsätta anordna aktieträffar detta har precis satt igång. Då får studenter komma och diskutera värdepappershandel under ordnade former i Börsrummet. Vi har fått ett stort antal intresseanmälningar till detta och vill försöka utveckla detta koncept så Börsrummet kan vi en stabilare deltagarefrekvens. Studiebesök Anordna studiebesök på olika finansrelaterade företag, föreningar och institut, såsom Nordic Equites som vi besöker nu i maj. Föreläsningar och utbildningar Vi kommer att fortsätta med utbildningarna i olika nivåer och inom olika områden såsom teknisk och fundamental analys, juridik, eko-brottslighet, ekonomisk psykologi och internationell ekonomi. Även anordna ytterlig utbildning i SIX-Edge om intresse för det finns. Aktietävling 11

12 Vi hoppas kunna anordna en aktie- eller någon annan form av värdepapperstävling för Stockholms universitet studenter. Detta för att skapa medvetande om Börsrummets verksamhet och kunna erbjuda ett event som alla kan delta i oavsett kunskapsnivå. Marknadsföring Arbeta med att stärka medvetandet bland studenter detta genom att förnya informationstexter, facebooksida etc. Det bör läggas kraft på att värva fler aktiva och börja bygga en stabil grund för att sedan kunna utveckla verksamheten. Verksamhetsplan Internationella utskottet

13 13

14 Verksamhetsplan för Programutskottet (Vidareförd från föregående föreningsmöte) Programutskottet är Föreningen Ekonomernas Klubbmästeri. Utskottets verksamhet avser att berika Föreningen Ekonomernas medlemmars studenttid med ett blomstrande studentliv med allt vad det innebär. Programutskottet verkar som en viktig del av Fadderiet och SBP där utskottet sköter om sittningar och pubar som anordnas i föreningens regi. Programutskottet arbetar också för att föreningen skall ha en levande Smedja med många aktiviteter så som pubar, spelkvällar, sittningar och andra trivsamma aktiviteter som skapar gemenskap och glädje bland föreningens medlemmar. Inom PRogramUtskottet verkar också Spritämbetet som ansvarar för alkoholen som serveras i föreningens regi. En målsättning är också att samtliga medlemmar i Utskottet ska vara STAD-utbildade. Detta för att ha en ansvarsfull alkoholservering. Utskottets verksamhet under nästkommande verksamhets år avser innefatta pubar, sittningar och andra aktiviteter på kontinuerlig basis för att skapa mervärde för föreningens medlemmar under studietiden. Vidare avser Utskottet också stärka och sprida de studentikosa traditionerna. Verksamhetsplan för SALDO (Stående ifrån föregående föreningsmöte, ej uppdaterad) 14

15 Godkännande av interimistiskt valda styrelseledamöter för året Godkännande av intermistiskt val av marknadsföringsansvarig med ansvar för föreningen Ekonomernas marknadsföring. Näringslivsansvarig med ansvar för Föreningen Ekonomernas näringslivskontakter. Vice skattmästare med ansvar för den löpande ekonomiska verksamheten. Förvaltningsansvarig med ansvar för Föreningen Ekonomernas fastighet. Då posterna - Marknadsföringsansvarig med ansvar för föreningen Ekonomernas marknadsföring, - Näringslivsansvarig med ansvar för Föreningen Ekonomernas näringslivskontakter, - Vice skattmästare med ansvar för den löpande ekonomiska verksamheten, - Förvaltningsansvarig med ansvar för Föreningen Ekonomernas fastighet, vakantsattes på föregående föreningsmöte gav man styrelsen i uppdrag att tillsätta posterna intermistiskt. Beslutet att välja Cissi Holmgren antogs på styrelsemöte #37, 1 juni (verksamhetsåret 2009/2010) Elin Hellman antogs på styrelsemöte #38, 17e juni (verksamhetsåret 2009/2010) Emilia Nordlander antogs på styrelsemöte #3, 28 juli (verksamhetsåret 2010/2011) Marcus Lilja antogs på styrelsemöte #6, 2 sept (verksamhetsåret 2010/2011) Styrelsen föreslår föreningsmötet: att godkänna intermistiskt val av Marknadsföringsansvarig med ansvar för föreningen Ekonomernas marknadsföring, Cecilia Holmgren verksamhetsåret 2010/2011 att godkänna intermistiskt val av Näringslivsansvarig med ansvar för Föreningen Ekonomernas näringslivskontakter, Elin Hellman verksamhetsåret 2010/2011 att godkänna intermistiskt val av Vice skattmästare med ansvar för den löpande ekonomiska verksamheten, Emilia Nordlander verksamhetsåret 2010/2011 att godkänna intermistiskt val av Förvaltningsansvarig med ansvar för Föreningen Ekonomernas fastighet, Marcus Lilja verksamhetsåret 2009/

16 Proposition: Interna hyresförhållanden Bakgrund Föreningen Ekonomerna har sedan styrelseåret 08/09 utrett och haft tvister rörande uthyrningen till Ninos Chabo. Rådande Status Uppsägning i enlighet med Svea Rikes Lag har skett. Den löper med 9 månaders uppsägningstid från och med 8/ Dock innebär inte detta att vi garanterat får ett avslut på hyresförhållandet per utgångsdatum. Då Ninos Chabo har juridiska möjligheter att överklaga samt driva en juridisk process som kan bli en konsekvens av kommande tidsperiod. Med Anledning av detta har styrelsen tillsammans med advokatfirman DLA Nordic inlett förhandlingar med Ninos Chabo och dennes ombud med avsikt att nå en förlikning som innebär omedelbart avslutande av hyreskontraktet. Ekonomiska och sociala konsekvenser Konstateras kan är följande siffror: Hyresskuld om 150,000 kronor föreligger. Uppskattade framtida hyresintäkter är dvs 9*10,000 kr = 90,000 kr. Båda dessa kostnader anses vara sjunkna kostnader. Detta då det framkommit genom dessa förhandlingar att Ninos Chabo förra året taxerade 12,000 kr samt saknar helt tillgångar (bil, bostad etc.). Chabo har dessutom blivit sköntaxerad på 218,000 kr. DLA har uppskattat juristkostnaderna till 70,000 kr om detta ärende ska drivas till sin spets, dvs tingsrätten. DLA har rekommenderat styrelsen att förlika då deras erfarenhet av denna typ av fall säger att det leder till en högre ekonomisk förlust vid eftersökandet av en prestigevinst. Ninos Chabo bedriver ej verksamhet idag och ämnar ej göra detta (då han känner sig motarbetad av föreningen ekonomerna). Vilket leder till negativa sociala konsekvenser för våra studerande och annan personal i Kräftriket. Att erbjuda sociala miljöer av hög kvalité är något som borde anses vara en central del i Föreningen Ekonomernas rörelse. Sammantaget kan man från dessa siffror att föreningen gör en uppskattat förlust om 150,000 kr (realiserat bortfall hyresintäkter) + 90,000 (framtida hyresintäkter) + 70,000 (uppskattade juristkostnader). Totalt: 310,000 kr. Yrkande Styrelsen för Föreningen Ekonomerna 2010/2011 yrkar på att föreningsmötet ger Styrelsen mandat att enhälligt förhandla fram en förlikning med Ninos Chabo om en omedelbar uppsägning, likaså måste styrelsen vara enhällig gällande förlikningsbeloppet. Detta med ambitionen att sedan ordna en ny aktör som kan inbringa hyresintäkter. Tillägg Förlikningssumma eller maxtak kan EJ redogöras vare sig muntligen eller skriftligen då detta anses i högsta grad äventyra Föreningen Ekonomernas förhandlingsposition gentemot Ninos Chabo. Styrelsen yrkar Att: Föreningsmötet godkänner proposition Interna hyresförhållanden 16

17 Proposition: Budget för verksamhetsåret (bilaga 2) Se även budgettolkningsdokument sid 2-3 Styrelsen yrkar Att: Föreningsmötet godkänner proposition: Budget för verksamhetsåret Motion: Kontanta uttag på föreningskort Jag föreslår att vi spärrar föreningens kontokort mot uttag. Detta på grund av att det missbrukades under förra verksamhetsåret och det dessutom finns en inneboende risk för att det kan missbrukas igen. Jag ser personligen ingen som helst anledning till varför vi ska kunna göra uttag på Föreningens bekostnad. Det blir bara svårt att redovisa vad transaktionen gått till. Ytterligare dilemma uppstår om man exempelvis gör ett uttag på 300kr och sedan köper något för 298kr. Det är ju knappast att man betalar in 2kr till Föreningen. Dock innebär denna transaktion en minuspost för Föreningen och många bäckar små Måste man absolut betala kontant föreslår jag istället att man tar ut pengar på sitt personliga kort och gör ett utlägg som betalas tillbaks av Föreningen. Jag föreslår dessutom att kortanvändningen bör bli restriktivare. Endast större köp och sådana som kan häredas till Föreningsverksamheten bör dras från kortet. Resten tycker jag det ska göras utlägg på. Görs utlägg istället kommer skattmästarna kunna kontrollera vad som inhandlats och vid felaktigheter (som exempelvis köp av alkohol) kunna välja att ej betala ut pengar. En skuld till Föreningen blir svårare att kräva in. Som sagt finns det en del riskmoment i dagens kortanvändning som jag skulle belysa till diskussion för att vi sedan ska kunna utforma säkrare rutiner. Jag yrkar Att: Föreningsmötet godkänner spärr mot uttag på Föreningen Ekonomernas föreningskort (Mastercard/Visa) under verksamhetsåret

18 Motion: Förändring av stadga.39 Motion gällande ändring av stadgan 39 Under föregående termin tillkallades en stadgetolkningskommitté i en fråga gällande inval som skett till Föreningen Ekonomernas Marskalksämbete. Tolkning begärdes av ordet "vakant" i vår stadgas 39e paragraf, tredje meningen. Två personer i kommittén valde att inte uttala sig utan Föreningens Inspector Eva Wittbom stod som ensam avsändare för svaret. I detta svar rekommenderades att en paragraf i stadgan skulle förtydligas för att undvika oklarheter i framtiden. I enlighet med stadgetolkningskommitténs yttrande yrkas därför att: Tredje meningen i stadgans.39 ändras från till Vid vakanta platser till Marskalksämbetet så ska ämbetet efterlysa nomineringar hos föreningens medlemmar. Föreningens medlemmar har alltid rätt att nominera kandidater till Marskalksämbetet och Marskalksämbetet skall beakta inkomna nomineringar före dess att inval av ny Marskalk sker. 18

19 Anteckningar Kalkyleringar Vänliga hälsningar, Styrelsen

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningsmöte 10/11 #1 Onsdag 15/10 2010 Loungen, Smedjan Kl. 17.00 22.17.1 Val av sekreterare Förslag: att välja Linda Kihlberg till sekreterare Beslut:

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte #1 Torsdag 15/10 2015 Wallenbergsalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00.1 Mötets öppnande. Kristian Kull förklarade mötet öppnat kl. 17.24.2

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning.

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning. VERKSAMHETSPLAN 13/14 Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet (UU) verkar för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen. Detta görs genom: att vara

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningsmöte #1 Tisdag 18/10 2011 Gröjersalen, Hus 3, Kräftriket Kl. 17.00 21.30.1 Mötets öppnande Talman Kristian Kull förklarade föreningsmötet öppnat

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte #1 Torsdag 16/10 2014 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00.1 Mötets öppnande..2 Val av sekreterare..3 Val av två justeringsmän

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte #1 Onsdag 9/10 2013 Gröjersalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 18.00 23.00.1 Mötets öppnande. Kristian kull förklarade mötet öppnat klockan 18:28..2

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte #1 Torsdag 16/10 2014 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00.1 Mötets öppnande. Kristian Kull förklarar mötet öppnat kl.17.29..2

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte #1 Måndag 3/10 2016 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 21.00.1 Mötets öppnande. Carina Arnesson förklarar mötet öppnat kl. 17.27..2

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet. Bilaga 19 Verksamhetsplaner Tisdag 9/4 2013 Gröjersalen, Hus 3 - Kräftriket Kl.

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet. Bilaga 19 Verksamhetsplaner Tisdag 9/4 2013 Gröjersalen, Hus 3 - Kräftriket Kl. Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Bilaga 19 Verksamhetsplaner Tisdag 9/4 2013 Gröjersalen, Hus 3 - Kräftriket Kl. 17:00 22:00 1 VERKSAMHETSPLAN - Styrelsen 2013/2014 Strategi Styrelsen har

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

Befattningsbeskrivningar

Befattningsbeskrivningar Befattningsbeskrivningar Styrelsen Ordförande... 1 Förste vice ordförande och Utbildningsansvarig... 3 Andre vice ordförande... 5 Skattmästare... 6 Vice Skattmästare... 7 Näringslivsansvarig... 8 Marknadsföringsansvarig...

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BILAGOR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 Observera för.15-33 finns en kompletterande bilaga illustrerande föreslagna

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #20 Tisdag 15/02 2011 VIP-rummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00 Paus: kl. 19.41-19.50.1 Mötets öppnande Martin Lagus öppnade mötet kl 17.02.2 Val

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28 FÖRENINGSPOLICY Reviderad 2013-06-28 1. ALLMÄNT Föreningen skall verka för ett gott samarbete med andra föreningar och organisationer, när detta faller inom ramen för föreningens verksamhet, ändamål och

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte ordinarie #2 - Bilagor Måndag 07/04/2014 Kl. 17.00 22.00, Gröjersalen Kräftriket..6 Bilaga 1 Rapportering av föreningens ekonomiska situation.

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #4 Onsdag 11/08 2010 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 18:02..2 Val av sekreterare Emilia Nordlander

Läs mer

.3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare. Christian Cederlind Tovar och Erica Plahn valdes till justerare tillika rösträknare.

.3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare. Christian Cederlind Tovar och Erica Plahn valdes till justerare tillika rösträknare. FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Ordinarie Föreningsmöte #2 Söndag 9/4 2017 Wallenbergssalen, hus 3 Kräftriket Kl.12.00 18.00.1 Mötets öppnande. Carina Arnesson förklarade mötet öppnat

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR UTSKOTTSORDFÖRANDEN. Reviderad 2014-03-25

BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR UTSKOTTSORDFÖRANDEN. Reviderad 2014-03-25 BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR UTSKOTTSORDFÖRANDEN Reviderad 2014-03-25 NÄRINGSLIVSUTSKOTTET - Ordförande för Näringslivsutskottet ansvarar för att det sker löpande kontakt mellan sitt utskott och andra näringslivsrelaterade

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #24 Tisdag 26/04 2011 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Martin Lagus öppnade mötet kl 18.01.2 Val av sekreterare Förslag:

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Josefine Johansson Datum 2015-12- 12 Senast uppdaterad 2016-10- 23 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-28 Tid: 17:00 Plats: Tryggheten, plan 1 i Samhällsvetarhuset plan Närvarande med rösträtt (röstlängd): Närvarande utan rösträtt: FORMALIA Punkt Ärende

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet Stadgar SEKE 1 (7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är SEKE Civilingenjörerna Karlstad. 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 27 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 27 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 27 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET VERKSAMHETSPLANER Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 Styrelsen IT-utskottet Utbildningsutskottet Marknadsföringsutskottet

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Riksmöte 2014 6-9 mars Linköping

Riksmöte 2014 6-9 mars Linköping Riksmöte 2014 6-9 mars Linköping Värd för Riksmötet PULS Personalvetartbildningen i Linköpings Sektions Innehåll Styrelsen hälsar välkomna... 3! Information inför helgen... 4! Boende... 4! Övrig info...

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

1 FIRMA Sektionens namn är sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet, KogVet.

1 FIRMA Sektionens namn är sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet, KogVet. DEFINITIONER Förtroendevald: Förtroendevald är den som av medlemsmötet valts att inneha en post inom sektionen. Läsdagar: Med läsdagar avses helgfria vardagar under terminstid med undantag från och med

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

ordförande Ann-Sofie Isaksson

ordförande Ann-Sofie Isaksson ordförande Ann-Sofie Isaksson Allmänt Som ordförande för Ekonomsektionen verksamhetsåret 2012 kommer jag se till att sektionen framstår som en attraktiv arbetsplats, att alla våra studenter kommer i kontakt

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

Närvarande: 1 Mötets öppnande. Ordförande öppnade mötet. 2 Val av en justeringsman tillika rösträknare

Närvarande: 1 Mötets öppnande. Ordförande öppnade mötet. 2 Val av en justeringsman tillika rösträknare Närvarande: Ordförande: Christina Odengran Vice Ordförande: Mary Ohrling Sekreterare: David Wedar Skattmästare: Fredrik Jonasson Ordförande för Sociala Utskottet: Filip Lindell Ordförande för Juridiska

Läs mer

Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse

Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse Allmänt En styrelsemedlem i KarlEkon skall ständigt arbeta för föreningens och medlemmarnas bästa. Förutom det dagliga arbetet på den specifika posten skall

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 ! Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 Bakgrund Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #26 Onsdag 25/5 2011 Styrelserummet, Smedjan Kl. 08.30 10.00.1 Mötets öppnande Martin Lagus öppnade mötet kl 08.31.2 Val av sekreterare Förslag:

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 Senast reviderad: 2012-11-25 STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS-SEKTIONEN Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Internationella Utskottet. Verksamhetsbeskrivning. Internationella utskottets vision.

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Internationella Utskottet. Verksamhetsbeskrivning. Internationella utskottets vision. UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning (IC) ska arbeta aktivt för att skapa kontaktnät mellan studiekamrater, partneruniversitet och företag och därigenom främja kulturella utbyten, internationella

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Arbetsordning för KogVet

Arbetsordning för KogVet Arbetsordning för KogVet sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet Verksamhetsåret 2017 8 november 2016 Sammanfattning Denna arbetsordning syftar till att ge styrelsen och ordföranden stöd vid

Läs mer

Att främja en ökad trivsel och ett gott kamratskap medlemmar emellan. Att främja samarbetet mellan medlemmar och förvaltningen.

Att främja en ökad trivsel och ett gott kamratskap medlemmar emellan. Att främja samarbetet mellan medlemmar och förvaltningen. STADGAR Dessa stadgar gäller fr.o.m. 2015-03-18 1 Namn Föreningens namn är Cefyrekon. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Kristianstad. 3 Ändamål Cefyrekon är en partipolitiskt, religiöst och fackligt oberoende

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-09-09 Kl. 17.00 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Ordförande

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens ( JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Luleå Studentkår Vision

Luleå Studentkår Vision Luleå Studentkår Vision Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/7 Innehållsförteckning VISION...3 MÅLBILD...4 Vad vi gör... 4 Utbildningsbevakning... 4

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete.

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete. 1 Beskrivning av föreningen Föreningens namn är Umeå Systemvetarförening, (hädanefter benämnd UMSYS). Organisationsnummer: 802446-7956. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #13 Måndag 25/11 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead Kadric öppnar mötet 17.04.2 Val av sekreterare Johanna

Läs mer

Utlysning av poster FEMJUR Uppsala Verksamhetsåret 2016

Utlysning av poster FEMJUR Uppsala Verksamhetsåret 2016 Utlysning av poster FEMJUR Uppsala Verksamhetsåret 2016 Feministiska Juriststudenter Härmed utlyses följande poster inom Feministiska Juriststudenter Uppsala för verksamhetsåret 2016. Sista ansökningsdag

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Propositioner Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Projektkoordinatorns uppgifter har under de gångna verksamhetsåren legat så pass nära vice ordförandens uppgifter

Läs mer

Reglemente. Antaget 2013-04-12

Reglemente. Antaget 2013-04-12 Antaget 2013-04-12 Innehållsförteckning Förtext... 3 Organisation... 3 2.1 Organisationens olika enheter... 3 2.2 Styrelsens sammansättning och arbetsordning... 4 2.3 Utskottens sammansättning och arbetsordning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2013-10-30, kl. 08.00 Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #1 Tisdag 8/7 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 21.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarar mötet öppnat 18:46..2 Val av sekreterare

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy.

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy. Styrelseledamöter Styrelseledamöterna är en del av föreningens styrelse och fyra till antalet. De medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför dessa möten rapporterar de om hur arbetet

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer