Föreningsmöte #1. Verksamhetsåret Oktober :00-22:17

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningsmöte #1. Verksamhetsåret 2010-2011 13 Oktober 2010. 17:00-22:17"

Transkript

1 Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningsmöte #1 Verksamhetsåret Oktober :00-22:17.1 Val av sekreterare.2 Mötets öppnande.3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare.4 Fråga om föreningsmötets stadgeenliga utlysande.5 Fastställande av föredragningslistan.6 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår (bilaga 1).7 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår (bilaga 1).8 Fastställande av resultaträkning för föregående verksamhetsår (bilaga 1).9 Fastställande av balansräkning för föregående verksamhetsår (bilaga 1).10 Sakrevisonsberättelse.11 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.12 Rapportering av Föreningens ekonomiska situation.13 Proposition: Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår (bilaga 2).14 Fastställande av IT-utskottets verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod (sid 4).15 Fastställande av Utbildningsutskottets verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod (sid 5).16 Fastställande av Marknadsutskottets verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod (sid 7).17 Fastställande av Näringslivsutskottets verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod (sid 9).18 Fastställande av Börsrummets verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod (sid 11).19 Fastställande av Internationella utskottets verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod (sid 12).20 Fastställande av Programutskottets verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod (sid 14).21 Fastställande av Spexets verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod.22 Fastställande av SALDOs verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod (sid 14).23 Godkännande av IT-utskottets ordförande.24 Godkännande av Utbildningsutskottets ordförande.25 Godkännande av Marknadsutskottets ordförande.26 Godkännande av Näringslivsutskottets ordförande.27 Godkännande av Börsrummets ordförande.28 Godkännande av Internationella ordförande.29 Godkännande av Programutskottets ordförande.30 Godkännande av Spexets ordförande.31 Val av SALDOs utskottsordförande.32 Val av talman.33 Godkännande av interimistiskt valda styrelseledamöter.34 Informationspunkt: Framtidsdiskussion.35 Proposition: Interna hyresförhållanden.36 Motion: Kontanta uttag på föreningskort.37 Motion: Förändring av stadga Övriga frågor.39 Mötets avslutande 1

2 Bilagor Budgettolkningsdokument till.13 och Bilaga 2 (Bilaga 2) Detta dokument fastslår föreningsmötets tolkning av budgetens olika delar samt ger en vägledning för styrelsen i det praktiska arbetet med den. Budgetrevideringar ska ske löpande under året då verkligheten kan förändras men ska göras så inom de ramar detta dokument fastslår. Det övergripande ekonomiska resultatmålet för föreningen detta verksamhetsår är med tanke på det ekonomiska läge föreningen befinner sig i ett nollresultat. Då slutgiltigt besked ej givits gällande storleken på det aktivitetsbidrag som utlovats till föreningen från Samhällsvetenskapliga Fakulteten har detta med iakttagande av försiktighetsprincipen uppskattats utifrån den summa FEST och Samhällsvetenskapliga Föreningen tillsammans har att dela på. Denna försiktiga beräkning medför dock att föreningens övergripande resultat i budgeten är negativt. Föreningsgemensamt Ett förbättrat resultat i denna eller i andra resultatenheter ska i första hand gå till trygga föreningens fortlevnad, i andra hand att förbättra studentservicen, i tredje hand spridas till andra resultatenheter och i fjärde hand till marknadsföring av föreningen. De administrativa kostnaderna för föreningen ska eftersträvas att hållas på en så låg nivå som möjligt. Utskotten, Styrelsen & Marskalksämbetet De större utskotten och mästerierna har vardera 2000 kr till mat och dryck samt 3000 kr till teambuildning. Mindre utskott har halva summan. Styrelsen har även den 3000 kr att lägga på teambuildning, men har tilldelats en högre summa för mat och dryck då denna har en betydligt högre mötesfrekvens. Det är inte i sig något positivt ifall kostnaderna för dessa resultatenheter blir lägre än budgeterat eftersom de anses nödvändiga för att ha en levande förening. Tidningen Saldo & Börsrummet Tidningen Saldo och Börsrummet har inför detta år behandlats i likhet med övriga utskott då dessas reducerade verksamhet gör att de inte längre i samma utsträckning är att betrakta som föreningsgemensamma enheter. Ekonomernas Dagar 2011 Då Ekonomernas Dagar nästan uteslutande är finansierat av externa parter ska det gå med vinst men detta krav måste balanseras mot projektets kvalitet och tillföljd framtida möjligheter att finansiera den övriga verksamheten. Budgeten är beräknat efter 50 utställare. Om antalet utställare förändras ska resultatmålet justeras, med hänsyn till både kvalitén och föreningens behov av finansiering. 2

3 Casetävlingen Detta år har föreningen nöjet att pressentera ett nytt projekt. Detta är en casetävling. Då detta i likhet med Ekonomernas Dagar är uteslutande externt finansierat har projektet ett vinstkrav. Det faktum att projektet är nystartat medför dock att detta beräknats med viss försiktighet Fadderiet HT10, Fadderiet VT11, SBP HT10 och SBP VT11 Fadderierna är det första mötet som nya studenter har med föreningen, de är även i huvudsak finansierade av studenterna själva och föreningen ska som princip ha att inte tjäna pengar på sina medlemmar. Därför ska samtliga fyra fadderier sträva efter att göra nollresultat. Välkomstdagen HT10, Välkomstdagen VT11 och SICD Välkomstdagarna och SICD är till för att föreningens medlemmar ska ges möjlighet att få kontakt med näringslivet och potentiella arbetsgivare. Då dessa verksamheter drivs i projektform är det svårt att i efterhand korrigera kostnaderna utifrån intäkternas förändring. Detta betyder att även om resultatmålen är högst reella får föreningen som helhet stå för eventuella avvikelser från budget. Pubar, sittningar och events Under denna resultatenhet samlas all verksamhet som inte får plats under någon annan resultatenhet. Det kan vara pubar, sittningar, skidresor, inriktningskvällar, föreläsningar och så vidare. 3

4 Verksamhetsplan för IT-utskottet (Stående ifrån föregående föreningsmöte, ej uppdaterad) Syfte IT-utskottet ansvarar för föreningens hemsida. Det är en viktig informations- och kommunikationskanal för vår förening. Utskottet arbetar med uppbyggnaden av hemsidan och hjälper till att marknadsföra event och sociala händelser inom föreningen, företagsekonomiska institutionen och Stockholms Universitet. Hemsidan har även tjänster som schema, forum att diskutera i, kurssammanfattningar etc. Idag Idag har föreningens hemsida utvecklats betydligt sedan förra terminen. Det finns nu nya tjänster som: - registrering - schema - kurssammanfattningar - övningar - forum - vimmelbilder Framtid I framtiden vill IT-utskottet även ha följande mål/funktion/tjänster: - anmälning till events samarbete med FEST Feat. - samarbete med ED höja besökarantal - lansering av hemsidan med FEST Feat.? - öka köp-sälj annonsering av kurslitteratur - företagsannonsering bidra annonsintäkter till föreningen - cliffhangers för SALDO - tydligt samarbete med marknadsföringsutskottet 4

5 Verksamhetsplan för Utbildningsutkottet Utbildningsutskottet (UU) verkar för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen. Detta gör vi genom att vara ett forum för studenternas frågor och synpunkter, genom att ha ett aktivt samarbete med institutionen samt genom att anordna utbildningsrelaterade aktiviteter. Vi deltar på Utbildningsnämndens (UN) och institutionsstyrelsens möten och därigenom kan vi påverka de beslut som fattas rörande utbildning. Utskottet för även en dialog med studierektorn och övriga anställda på institutionen vid behov. MÅL OCH SYFTE Syfte Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning samt att få möjligheten att använda teorier i praktiken. Huvudmål Att skapa och behålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen genom att väcka intresse för dialog kring utbildning samt främja goda relationer mellan utbildningsutskottet och institutionen. Delmål - Vara tillgängliga för studenterna genom att svara på e-post och vara allmänt hjälpsamma vid utbildningsrelaterade ärenden. - Hålla oss uppdaterade på aktuella utbildningsrelaterade diskussioner och organisationen på institutionen samt ha hög integritet och tydliga etiska riktlinjer inom utskottet. FORMALIA Utskottets sammansättning Utskottet består av Vice Ordförande i Föreningen Ekonomerna och utskottsordförande samt om behov finns av en för utskottet vice ordförande. Utöver dessa aktiva ledamöter skall ett antal utbildningsbevakare och projektledare vara knutna till utskottet. Ordförande kommer att sitta på sin post under en period av sex månader, med möjlighet till omval, denna utser även vice ordförande till utskottet. Vice Ordförande i Föreningen Ekonomerna kommer att inneha posten i ett år enligt föreningens stadgar. Möten Möten för beslutsfattning och diskussion hålls efter behov, men minst en gång per månad. Representation Utskottsordförande kommer att representera studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen i möten med Institutionsstyrelsen. Utskottsordförande och Vice Ordförande i Föreningen Ekonomerna representerar även utskottet i Grundutbildningsnämnden och Masterutbildningsnämnden. Kommunikation 5

6 Studenter kan nå utskottet via e-post till Vi har som mål att svara på alla mail skyndsamt och diskret. Etiska riktlinjer Medlemmar i Utbildningsutskottet skall uppträda på ett sätt som inte skadar studenters och institutionens förtroende för utskottet. Detta innebär exempelvis att korrespondens mellan medlemmar, institution, studenter och utskottet skall hållas hemlig för utomstående. Vi ska också vara konstruktiva i vårt arbete med utbildningsfrågor och alltid bemöta institutionsrepresentanter med respekt. Marknadsföring Utskottet ska ha en enhetlig grafisk profil för att främja en effektiv extern och intern marknadsföring. Diplom, intyg och omnämnanden ska utföras enligt samma mall. EVENTS OCH PROJEKT Arbetet kommer att utgå ifrån utbildningsbevakningen och bevakningen av studiesociala frågor. Tanken är att vi skall fungera som en länk mellan studenterna och institutionen. Vi kommer också att anordna egna studierelaterade aktiviteter samt aktivt delta i Föreningen Ekonomernas olika aktiviteter, som exempelvis temakvällar och välkomstdagar. Ballerinan Varje år delar utskottet ut ett pris till den lärare på institutionen som studenterna utsett till årets bästa genom röstning. Priset kallas Ballerinapriset och är ett pris som instiftades av kvalitetsrådet. Priset delas ut under vårterminens senare hälft av ordförande i Utbildningsutskottet. Utbildningsbevakning Utbildningsutskottet bedriver utbildningsbevakning i form av klassrepresentanter och utbildningsbevakare för att på ett så bra sätt som möjligt kunna tillvara ta studenternas intressen gentemot institutioner på Universitetet. Utvärderingar kommer att skickas ut till klassrepresentanter två gånger per kurs och dessa kommer sedan analyseras av utbildningsbevakarna för att utvärdera om det finns något utbildningsutskottet skall driva vidare. ANSVARSFÖRDELNING Ordförande, Utbildningsutskottet Ansvarig för utskottets arbete, möten och information till styrelserepresentant. Huvudansvarig för samtliga projekt och events som anordnas av utskottet. Vice ordförande, Utbildningsutskottet Ansvarig för utskottets arbete, möten och events då ordförande inte kan närvara. Vice Ordförande, Styrelsen Verkar som en länk mellan styrelse och utskott. 6

7 Verksamhetsplan för Marknadsföringsutskottet Utskottsverksamhet Verksamhetsbeskrivning Marknadsföringsutskottet är föreningens ansikte utåt och sköter all dess interna och externa marknadsföring. Utskottets huvuduppgifter är att utveckla marknadsföringsstrategier för att stärka och utveckla Föreningen Ekonomernas varumärke, skapa marknadsföringsmaterial för Föreningens utskott och projekt samt kommunicera ut det bland studenter, näringsliv och andra intressenter. En av de viktigaste delarna i utskottets verksamhet är att uppdatera och underhålla effektiva marknadsföringskanaler för Föreningens budskap och hela tiden arbeta för bredda och fördjupa kontakten med företagsekonomiska institutionens studenter. Marknadsföringsutskottets projekt Marknadsföringsutskottet har lagt stort kraft på, och betonat vikten av, att initiera och utveckla egna projektkoncept. Syftet med detta är att komplettera föreningens existerande eventutbud med roliga och intressanta arrangemang som marknadsför Föreningen Ekonomerna både mot studenter och externa intressenter. Med marknadsutskottets egna projekt öppnas en möjlighet att genomföra ett brett spektrum av projekt inom olika områden så som mode, studentliv och näringslivskontakt där den gemensamma nämnaren är att stärka föreningens varumärke. Meet 'n Greet - Med syfte att öka kunskapen kring Föreningen hos nya ekonomistudenter vid Stockholms Universitet har Marknadsföringsutskottet skapat ett event kallat Meet 'n Greet. Det är ett återkommande event där representanter från samtliga utskott och föreningens styrelse under en dag möter och informerar studenter om Föreningen Ekonomerna. Meet 'n Greet initierades vt09 och har under verksamhetsåret 09/10 genomförts en gång per termin med gott resultat. Vid varje tillfälle har en film kring föreningens arbete visats i Aula Magna för studenter som sedan fått möjligheten att möta föreningsrepresentanter över en fika eller någon typ av aktivitet. Under kommande verksamhetsår är ambitionen att fortsätta genomföra ett Meet 'n Greet event per termin. Modevisningen 24seven - Under perioden 08/09 lades grunden för en modevisning vid namnet 24seven. Under verksamhetsåret 09/10 fortsatte arbetet och den 13:e maj 2010 anordnades en mycket lyckad modevisning på Ljunggrens, Götgatan. Syftet med modevisningen var att i ett annat forum än det vanliga erbjuda föreningens medlemmar ett spännande, annorlunda och roligt event samtidigt som föreningen marknadsfördes på ett nytt och innovativt sätt. Eventet visade sig vara populärt bland både studenter och sponsorer vilket är en stor fördel då föreningen i allt större utsträckning är beroende av sponsorer för finansiering av projekt. Under verksamhetsåret 10/11 är målsättningen att återskapa och utveckla detta projekt för att förhoppningsvis göra det ännu bättre. Kårobligatoriets avskaffande En stor del av Föreningens marknadsföring har till syfte att marknadsföra specifika events. Detta är visserligen en mycket viktig uppgift men man bör, utöver projektspecifik marknadsföring, lägga mer resurser på att öka medvetenheten om och profileringen av Föreningen som helhet. För att bli tydligare 7

8 i vår kommunikation vill vi därför göra en satsning på varumärkesbyggande på diverse nytänkande sätt. Särskild vikt bör läggas vid detta då detta verksamhetsår är det första då studenter är fria att själva välja att bli medlemmar i Föreningen Ekonomerna till följd av kårobligatoriets avskaffande. Att bygga ett starkt varumärke är av största betydelse för medlemsrekrytering såväl som för samarbetet med sponsorer och andra externa aktörer. För att Föreningen skall vara fortsatt konkurrenskraftig ser vi även ett behov av att fortsatt bygga ett starkt varumärke gentemot våra externa intressenter. Vår målsättning är att på ett kreativt och nytänkande sätt kunna särskilja oss från andra föreningar, skapa igenkänning och därmed bli top-ofmind. Detta görs bäst genom att skapa starka och innovativa projektkoncept som kan väcka uppmärksamhet och intresse hos externa intressenter. För att skapa sådana event söker vi ett närmare samarbete mellan utskotten och även projektutveckling tillsammans med sponsorer och samarbetspartners. Arbetet med varumärkesbyggande har påbörjats i och med projekt som Meet n Greet och modevisningen 24seven. Dessa projekt utgör dock bara en grund och målsättningen är att utskottets medlemmar under perioden 10/11 skall utveckla existerande projekt samt ha utrymme att introducera nya koncept och prova nya kanaler för profileringen av Föreningen. Intern verksamhet Kunskapsutveckling Marknadsföringsutskottet ansvarar för marknadsföringen av Föreningen Ekonomerna och dess events mot föreningens medlemmar samt externa intressenter. Det finns inga krav på förkunskaper hos utskottets medlemmar, däremot kan det praktiska utskottsarbetet i vissa fall kräva grundläggande kunskaper i diverse bildhanteringsprogram som Photoshop och InDesign. För att samtliga medlemmar skall kunna delta i arbetet genomförs de flesta uppdrag i projektgrupp. Projektgruppsarbete främjar kunskapsutbyte mellan utskottsmedlemmar, där de som saknar kunskap i bildhanteringsprogram kan få hjälp av dem med mer erfarenhet i utskottet. Förutom kommunikativa fördelar och en smidigare utskottsverksamhet, ser vi även att detta kan skapa mervärde och ökat engagemang bland utskottets medlemmar. En förutsättning för denna typ av kollegialt lärande är ett starkt engagemang och intresse hos utskottsmedlemmarna. Marknadsföringsansvarig samt Utskottsordförande ansvarar ytterst för kunskapsspridning i den mån det finns internt i utskottet men ser även att det finns möjligheter att hämta in kunskap från externa aktörer. Vi vill även uppmuntra utskottsmedlemmarna att utbilda varandra genom att bidra med egna kunskaper och erfarenheter. Detta kan t.ex. ske i form utav korta föredrag, trendspaningar eller diskussioner. För att skapa en bredare kunskapsbas och för att säkra en fortsatt kompetensutveckling bland utskottets medlemmar skall det - genom grundläggande genomgång och uppföljning av nödvändig programvara - skapa och stimulera ett intresse som manar till fortsatt eget lärande. 8

9 Verksamhetsplan för Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) har som uppgift att verka som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Detta innebär att bygga upp bra kontakt med samarbetspartners och sponsorer. MÅL OCH SYFTE Syfte Ge ekonomistuderande bra kännedom om och goda kontakter med näringslivet för en framtida karriär. Huvudmål Integrera ekonomistudenter med näringslivet. EVENTS OCH PROJEKT Inriktningskväll 5 inspirationsföreläsningar från respektive inriktning på Civilekonomprogrammet (Finansiering, Marknadsföring, Redovisning, Nationalekonomi, Management). Här får studenterna möjligheten att lyssna på några av de bästa föreläsarna i branschen. Detta är ett återkommande evenemang varje terminsstart. Välkomstdagen Är en arbetsmarknadsdag som ger ekonomstudenter möjligheten att träffa några av de mest attraktiva arbetsgivarna och organisationerna i branschen. Genom Välkomstdagen kan du skapa några av de viktigaste kontakterna för din karriär. Detta är ett återkommande evenemang varje terminsstart. Studentaktiviteter hos företag Projektgrupp som arbetar aktivt för att öka interaktionen mellan ekonomistuderande och intressanta företag. De ska bevaka vilka studentaktiviteter företagen anordnar och hjälpa dem att marknadsföra sig till Föreningens studenter. Det finns också möjlighet att inspirera företagen att anordna egna studentbesök som enbart anordnas för Föreningens studenter. Inspirationsföreläsningar Konceptet bygger på att ekonomstudenter ska inspireras genom att framgångsrika och intressanta ekonomer föreläser om deras väg till vad de är idag. Kontaktpersoner till samarbetspartners Kontaktpersonen skall fungera som en känd länk för samarbetspartners vid event och annat som har med Föreningen att göra. 9

10 ANSVARSFÖRDELNING Ordförande, Näringslivsutskottet Ansvarig för utskottets arbete, arbetsgrupp, möten och information till företag och studenter. Huvudansvarig för samtliga projekt och events. Vice ordförande Näringslivsutskottet Ansvarig för utskottets arbete och ansvarig för möten då ordförande inte kan närvara. Andre ansvarig för events och projekt. Näringslivsansvarige Knyter kontakter med näringslivet och verkar som en länk mellan styrelse och utskott. Projektansvariga Ansvarig för rapportering i respektive projektgrupp. 10

11 Verksamhetsplan Börsrummet Verksamhetsidé Börsrummet har som uppgift att genom teoretiska och praktiska sessioner förse studenter med de verktyg som är nödvändiga för att bedriva handel med finansiella instrument. Den kunskap som studenter tar in genom universitetets föreläsningar, seminarier och gruppövningar kan appliceras på det praktiska planet i börsrummet genom programvaran som finns tillgänglig. Börsrummet ska även verka för att ge studenter med ett finansintresse en naturlig mötesplats. Detta sker främst genom kontinuerliga aktieträffar. Syfte och Mål Syfte Börsrummets syfte är att ge studenter med någon form av finansintresse en givande studenttid genom olika former av utbildningar, träffar och evenemang. Samt ge finansintresserade studenter på Stockholms Universitet möjligheten att med professionella analysverktyg få bättre kunskaper om handel med finansiella instrument. Vision Vision för Börsrummet är att göra Börsrummet (den fysiska platsen) till en naturlig mötesplats för studenter. Där de kan nyttja relevanta program och interagera med varandra. Vi vill kunna erbjuda utbildningar i olika svårhetsgrad och anordna en aktietävling för Stockholmsregionen. Delmål - Skapa medvetande om Börsrummet och dess verksamhet. - Fortsätta och utveckla konceptet med aktieträffar. - Skapa en stabil medlemsgrund för Börsrummet. Events och projekt Aktieträffar Att fortsätta anordna aktieträffar detta har precis satt igång. Då får studenter komma och diskutera värdepappershandel under ordnade former i Börsrummet. Vi har fått ett stort antal intresseanmälningar till detta och vill försöka utveckla detta koncept så Börsrummet kan vi en stabilare deltagarefrekvens. Studiebesök Anordna studiebesök på olika finansrelaterade företag, föreningar och institut, såsom Nordic Equites som vi besöker nu i maj. Föreläsningar och utbildningar Vi kommer att fortsätta med utbildningarna i olika nivåer och inom olika områden såsom teknisk och fundamental analys, juridik, eko-brottslighet, ekonomisk psykologi och internationell ekonomi. Även anordna ytterlig utbildning i SIX-Edge om intresse för det finns. Aktietävling 11

12 Vi hoppas kunna anordna en aktie- eller någon annan form av värdepapperstävling för Stockholms universitet studenter. Detta för att skapa medvetande om Börsrummets verksamhet och kunna erbjuda ett event som alla kan delta i oavsett kunskapsnivå. Marknadsföring Arbeta med att stärka medvetandet bland studenter detta genom att förnya informationstexter, facebooksida etc. Det bör läggas kraft på att värva fler aktiva och börja bygga en stabil grund för att sedan kunna utveckla verksamheten. Verksamhetsplan Internationella utskottet

13 13

14 Verksamhetsplan för Programutskottet (Vidareförd från föregående föreningsmöte) Programutskottet är Föreningen Ekonomernas Klubbmästeri. Utskottets verksamhet avser att berika Föreningen Ekonomernas medlemmars studenttid med ett blomstrande studentliv med allt vad det innebär. Programutskottet verkar som en viktig del av Fadderiet och SBP där utskottet sköter om sittningar och pubar som anordnas i föreningens regi. Programutskottet arbetar också för att föreningen skall ha en levande Smedja med många aktiviteter så som pubar, spelkvällar, sittningar och andra trivsamma aktiviteter som skapar gemenskap och glädje bland föreningens medlemmar. Inom PRogramUtskottet verkar också Spritämbetet som ansvarar för alkoholen som serveras i föreningens regi. En målsättning är också att samtliga medlemmar i Utskottet ska vara STAD-utbildade. Detta för att ha en ansvarsfull alkoholservering. Utskottets verksamhet under nästkommande verksamhets år avser innefatta pubar, sittningar och andra aktiviteter på kontinuerlig basis för att skapa mervärde för föreningens medlemmar under studietiden. Vidare avser Utskottet också stärka och sprida de studentikosa traditionerna. Verksamhetsplan för SALDO (Stående ifrån föregående föreningsmöte, ej uppdaterad) 14

15 Godkännande av interimistiskt valda styrelseledamöter för året Godkännande av intermistiskt val av marknadsföringsansvarig med ansvar för föreningen Ekonomernas marknadsföring. Näringslivsansvarig med ansvar för Föreningen Ekonomernas näringslivskontakter. Vice skattmästare med ansvar för den löpande ekonomiska verksamheten. Förvaltningsansvarig med ansvar för Föreningen Ekonomernas fastighet. Då posterna - Marknadsföringsansvarig med ansvar för föreningen Ekonomernas marknadsföring, - Näringslivsansvarig med ansvar för Föreningen Ekonomernas näringslivskontakter, - Vice skattmästare med ansvar för den löpande ekonomiska verksamheten, - Förvaltningsansvarig med ansvar för Föreningen Ekonomernas fastighet, vakantsattes på föregående föreningsmöte gav man styrelsen i uppdrag att tillsätta posterna intermistiskt. Beslutet att välja Cissi Holmgren antogs på styrelsemöte #37, 1 juni (verksamhetsåret 2009/2010) Elin Hellman antogs på styrelsemöte #38, 17e juni (verksamhetsåret 2009/2010) Emilia Nordlander antogs på styrelsemöte #3, 28 juli (verksamhetsåret 2010/2011) Marcus Lilja antogs på styrelsemöte #6, 2 sept (verksamhetsåret 2010/2011) Styrelsen föreslår föreningsmötet: att godkänna intermistiskt val av Marknadsföringsansvarig med ansvar för föreningen Ekonomernas marknadsföring, Cecilia Holmgren verksamhetsåret 2010/2011 att godkänna intermistiskt val av Näringslivsansvarig med ansvar för Föreningen Ekonomernas näringslivskontakter, Elin Hellman verksamhetsåret 2010/2011 att godkänna intermistiskt val av Vice skattmästare med ansvar för den löpande ekonomiska verksamheten, Emilia Nordlander verksamhetsåret 2010/2011 att godkänna intermistiskt val av Förvaltningsansvarig med ansvar för Föreningen Ekonomernas fastighet, Marcus Lilja verksamhetsåret 2009/

16 Proposition: Interna hyresförhållanden Bakgrund Föreningen Ekonomerna har sedan styrelseåret 08/09 utrett och haft tvister rörande uthyrningen till Ninos Chabo. Rådande Status Uppsägning i enlighet med Svea Rikes Lag har skett. Den löper med 9 månaders uppsägningstid från och med 8/ Dock innebär inte detta att vi garanterat får ett avslut på hyresförhållandet per utgångsdatum. Då Ninos Chabo har juridiska möjligheter att överklaga samt driva en juridisk process som kan bli en konsekvens av kommande tidsperiod. Med Anledning av detta har styrelsen tillsammans med advokatfirman DLA Nordic inlett förhandlingar med Ninos Chabo och dennes ombud med avsikt att nå en förlikning som innebär omedelbart avslutande av hyreskontraktet. Ekonomiska och sociala konsekvenser Konstateras kan är följande siffror: Hyresskuld om 150,000 kronor föreligger. Uppskattade framtida hyresintäkter är dvs 9*10,000 kr = 90,000 kr. Båda dessa kostnader anses vara sjunkna kostnader. Detta då det framkommit genom dessa förhandlingar att Ninos Chabo förra året taxerade 12,000 kr samt saknar helt tillgångar (bil, bostad etc.). Chabo har dessutom blivit sköntaxerad på 218,000 kr. DLA har uppskattat juristkostnaderna till 70,000 kr om detta ärende ska drivas till sin spets, dvs tingsrätten. DLA har rekommenderat styrelsen att förlika då deras erfarenhet av denna typ av fall säger att det leder till en högre ekonomisk förlust vid eftersökandet av en prestigevinst. Ninos Chabo bedriver ej verksamhet idag och ämnar ej göra detta (då han känner sig motarbetad av föreningen ekonomerna). Vilket leder till negativa sociala konsekvenser för våra studerande och annan personal i Kräftriket. Att erbjuda sociala miljöer av hög kvalité är något som borde anses vara en central del i Föreningen Ekonomernas rörelse. Sammantaget kan man från dessa siffror att föreningen gör en uppskattat förlust om 150,000 kr (realiserat bortfall hyresintäkter) + 90,000 (framtida hyresintäkter) + 70,000 (uppskattade juristkostnader). Totalt: 310,000 kr. Yrkande Styrelsen för Föreningen Ekonomerna 2010/2011 yrkar på att föreningsmötet ger Styrelsen mandat att enhälligt förhandla fram en förlikning med Ninos Chabo om en omedelbar uppsägning, likaså måste styrelsen vara enhällig gällande förlikningsbeloppet. Detta med ambitionen att sedan ordna en ny aktör som kan inbringa hyresintäkter. Tillägg Förlikningssumma eller maxtak kan EJ redogöras vare sig muntligen eller skriftligen då detta anses i högsta grad äventyra Föreningen Ekonomernas förhandlingsposition gentemot Ninos Chabo. Styrelsen yrkar Att: Föreningsmötet godkänner proposition Interna hyresförhållanden 16

17 Proposition: Budget för verksamhetsåret (bilaga 2) Se även budgettolkningsdokument sid 2-3 Styrelsen yrkar Att: Föreningsmötet godkänner proposition: Budget för verksamhetsåret Motion: Kontanta uttag på föreningskort Jag föreslår att vi spärrar föreningens kontokort mot uttag. Detta på grund av att det missbrukades under förra verksamhetsåret och det dessutom finns en inneboende risk för att det kan missbrukas igen. Jag ser personligen ingen som helst anledning till varför vi ska kunna göra uttag på Föreningens bekostnad. Det blir bara svårt att redovisa vad transaktionen gått till. Ytterligare dilemma uppstår om man exempelvis gör ett uttag på 300kr och sedan köper något för 298kr. Det är ju knappast att man betalar in 2kr till Föreningen. Dock innebär denna transaktion en minuspost för Föreningen och många bäckar små Måste man absolut betala kontant föreslår jag istället att man tar ut pengar på sitt personliga kort och gör ett utlägg som betalas tillbaks av Föreningen. Jag föreslår dessutom att kortanvändningen bör bli restriktivare. Endast större köp och sådana som kan häredas till Föreningsverksamheten bör dras från kortet. Resten tycker jag det ska göras utlägg på. Görs utlägg istället kommer skattmästarna kunna kontrollera vad som inhandlats och vid felaktigheter (som exempelvis köp av alkohol) kunna välja att ej betala ut pengar. En skuld till Föreningen blir svårare att kräva in. Som sagt finns det en del riskmoment i dagens kortanvändning som jag skulle belysa till diskussion för att vi sedan ska kunna utforma säkrare rutiner. Jag yrkar Att: Föreningsmötet godkänner spärr mot uttag på Föreningen Ekonomernas föreningskort (Mastercard/Visa) under verksamhetsåret

18 Motion: Förändring av stadga.39 Motion gällande ändring av stadgan 39 Under föregående termin tillkallades en stadgetolkningskommitté i en fråga gällande inval som skett till Föreningen Ekonomernas Marskalksämbete. Tolkning begärdes av ordet "vakant" i vår stadgas 39e paragraf, tredje meningen. Två personer i kommittén valde att inte uttala sig utan Föreningens Inspector Eva Wittbom stod som ensam avsändare för svaret. I detta svar rekommenderades att en paragraf i stadgan skulle förtydligas för att undvika oklarheter i framtiden. I enlighet med stadgetolkningskommitténs yttrande yrkas därför att: Tredje meningen i stadgans.39 ändras från till Vid vakanta platser till Marskalksämbetet så ska ämbetet efterlysa nomineringar hos föreningens medlemmar. Föreningens medlemmar har alltid rätt att nominera kandidater till Marskalksämbetet och Marskalksämbetet skall beakta inkomna nomineringar före dess att inval av ny Marskalk sker. 18

19 Anteckningar Kalkyleringar Vänliga hälsningar, Styrelsen

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning.

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning. VERKSAMHETSPLAN 13/14 Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet (UU) verkar för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen. Detta görs genom: att vara

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

EKONOMSEKTIONEN I LULEÅ

EKONOMSEKTIONEN I LULEÅ FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2013-02-21 Plats: LKAB/A117 Tid: 18.30 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande Carolina

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Kallelse till Vårstämma 2011. Föredragningslista

Kallelse till Vårstämma 2011. Föredragningslista Kallelse till Vårstämma 2011 Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie föreningsstämma. Tid: Onsdag den 27 April 2011 kl. 16:00 Plats: Hörsal 3, Ekonomikum Föredragningslista

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Väkommen till Fadderiet vårterminen 2012!

Väkommen till Fadderiet vårterminen 2012! MICRONOMKOMPASSEN 2 Väkommen till Fadderiet vårterminen 2012! Ett nytt år innebär en ny start med nya möjligheter och en chans att helt enkelt göra tillvaron lite finare och lite bättre. Att delta i en

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Ett LinTek för framtiden. En utredning genomförd av Niclas Söör och Therése Tholin 1 (37) Ett LinTek för framtiden 2012/2013

Ett LinTek för framtiden. En utredning genomförd av Niclas Söör och Therése Tholin 1 (37) Ett LinTek för framtiden 2012/2013 1 (37) 2 (37) Sammanfattning Detta är en utredning kring LinTeks organisation som en del av LinTeks verksamhetsplan under verksamhetsåret. Utredningen tillkom, bland annat, på grund av de stora förändringar

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens verksamhet 1 Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena,

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04 Mötesprotokoll Vinterstämma 2015 Datum och tid: 2015-03-04 Plats: Mötestyp: Kallade: A117 Vinterstämma Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Gustav Normelli Betél Isak Robin Karlsson

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

I detta häfte hittar du texter till alla viktiga beslut vi ska ta. Ta dig tid att läsa allt som du tycker är intressant och vill påverka.

I detta häfte hittar du texter till alla viktiga beslut vi ska ta. Ta dig tid att läsa allt som du tycker är intressant och vill påverka. Det ska bli fantastiskt att träffa dig i Höganäs 7-9 september. Vi hoppas att du kommer väl förberedd till vårt högst beslutande möte. Tillsammans har vi makt att förändra! I detta häfte hittar du texter

Läs mer

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Reglemente -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/31 Innehållsförteckning 1. Reglemente för ekonomi

Läs mer

Innehållsförteckning. Förord... 3 Lilla Hjärtat inför 2015... 4 Värderingar... 6 Vision och målsättning... 7

Innehållsförteckning. Förord... 3 Lilla Hjärtat inför 2015... 4 Värderingar... 6 Vision och målsättning... 7 Verksamhetsplan 2015 Innehållsförteckning Förord... 3 Lilla Hjärtat inför 2015... 4 Värderingar... 6 Vision och målsättning... 7 Mål för 2015... 7 Organisationsschema... 8 Styrelsen... 9 Medlemsengagemang...

Läs mer

Årsmöte Växjö. 2013 14-17 november

Årsmöte Växjö. 2013 14-17 november Årsmöte Växjö 2013 14-17 november Innehållsförteckning Schema för helgen... sid 3 Årsmötets ärendelista... sid 5 Bilaga 1;Verksamhetsplan 2014 Bilaga 2; Proposition gällande medlemsregister Bilaga 3; Proposition

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Senast uppdaterad: 2015-08-19 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer