Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning."

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 13/14 Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet (UU) verkar för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen. Detta görs genom: att vara ett forum för studenternas frågor och synpunkter, g att ha ett aktivt samarbete med institutionen att anordna utbildningsrelaterade aktiviteter Utbildningsutskottet representerar FEK:ens studenter i Institutionens Utbildningsnämnd (UN) och Institutionsstyrelse (IS). Därigenom finns ett inflytande för att påverka de beslut som fattas rörande utbildning. Utskottet för även en dialog med studierektorn och övriga anställda på institutionen vid behov. MÅL OCH SYFTE Syfte Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning. Huvudmål Att skapa och behålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen genom att väcka intresse för dialog kring utbildning samt främja goda relationer mellan utbildningsutskottet och institutionen. Delmål - Vara tillgängliga för studenterna genom att svara på e-post och vara allmänt hjälpsamma vid utbildningsrelaterade ärenden. - Hålla oss uppdaterade på aktuella utbildningsrelaterade diskussioner och organisationen på institutionen samt ha hög integritet och tydliga etiska riktlinjer inom utskottet. FORMALIA Utskottets sammansättning Utskottet består av Vice Ordförande i Föreningen Ekonomerna och utskottsordförande samt om behov finns av en för utskottet vice ordförande. Utöver dessa aktiva ledamöter skall ett antal utbildningsbevakare och projektledare vara knutna till utskottet. Ordförande kommer att sitta på sin post under en period av sex månader, med möjlighet till omval, denna utser

2 även vice ordförande till utskottet. Vice Ordförande i Föreningen Ekonomerna kommer att inneha posten i ett år enligt föreningens stadgar. Möten Möten för beslutsfattning och diskussion hålls efter behov, men minst en gång per månad. Representation Utskottsordförande kommer att representera studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen i möten med Institutionsstyrelsen. Utskottsordförande och Vice Ordförande i Föreningen Ekonomerna representerar även utskottet i Utbildningsnämnden. Kommunikation Studenter kan nå utskottet via e-post till Vi har som mål att svara på all e-post skyndsamt och diskret. Etiska riktlinjer Medlemmar i Utbildningsutskottet skall uppträda på ett sätt som inte skadar studenters och institutionens förtroende för utskottet. Detta innebär exempelvis att korrespondens mellan medlemmar, institution, studenter och utskottet skall hållas hemlig för utomstående. Vi ska också vara konstruktiva i vårt arbete med utbildningsfrågor och alltid bemöta institutionsrepresentanter med respekt. Marknadsföring Utskottet ska ha en enhetlig grafisk profil för att främja en effektiv extern och intern marknadsföring. Diplom, intyg och omnämnanden ska utföras enligt samma mall. EVENTS OCH PROJEKT Arbetet kommer att utgå ifrån utbildningsbevakningen och bevakningen av studiesociala frågor. Tanken är att vi skall fungera som en länk mellan studenterna och institutionen. Vi kommer också att anordna egna studierelaterade aktiviteter samt aktivt delta i Föreningen Ekonomernas olika aktiviteter, som exempelvis temakvällar och välkomstdagar. Ballerinan Varje år delar utskottet ut ett pris till den lärare på institutionen som studenterna utsett till årets bästa genom röstning. Priset kallas Ballerinapriset och är ett pris som instiftades av kvalitetsrådet. Priset delas ut under vårterminens senare hälft av ordförande i Utbildningsutskottet.

3 Utbildningsbevakning Utbildningsutskottet bedriver utbildningsbevakning i form av klassrepresentanter och utbildningsbevakare för att på ett så bra sätt som möjligt kunna tillvara ta studenternas intressen gentemot institutioner på Universitetet. Utbildningens kvalité kommer fortlöpande att utvärderas för att analysera om det finns något som Utbildningsutskottet skall driva vidare. ANSVARSFÖRDELNING Ordförande, Utbildningsutskottet Ansvarig för utskottets arbete, möten och information till styrelserepresentant. Huvudansvarig för samtliga projekt och events som anordnas av utskottet. Vice ordförande, Utbildningsutskottet Ansvarig för utskottets arbete, möten och events då ordförande inte kan närvara. Vice ordförande, Styrelsen Verkar som en länk mellan styrelse och utskott.

4 VERKSAMHETSPLAN 13/14 Marknadsföringsutskottet Verksamhetsbeskrivning Marknadsföringsutskottet skapar föreningens ansikte utåt genom att sköta all dess interna och externa marknadsföring. Utskottets huvuduppgifter är att tillsammans med Marknadsföringsansvarig i styrelsen utveckla marknadsföringsstrategier för att stärka och utveckla Föreningen Ekonomernas varumärke, skapa marknadsföringsmaterial för föreningens utskott och projekt samt kommunicera ut det bland studenter, näringsliv och andra intressenter. En av de viktigaste delarna i utskottets verksamhet är att uppdatera och underhålla effektiva marknadsföringskanaler för föreningens budskap samt hela tiden arbeta för att bredda och fördjupa kontakten med företagsekonomiska institutionens studenter. MARKNADSFÖRINGSUTSKOTTETS PROJEKT Marknadsföringsutskottet lägger stor kraft på, och betonar vikten av, att initiera och utveckla egna projektkoncept. Med marknadsutskottets egna projekt öppnas en möjlighet att genomföra ett brett spektrum av projekt inom olika områden där den gemensamma nämnaren är att stärka föreningens varumärke. Meet & Greet Med syfte att öka kunskapen kring Föreningen hos nya ekonomistudenter vid Stockholms Universitet har Marknadsföringsutskottet skapat ett event kallat Meet & Greet. Det är ett återkommande event där representanter från samtliga utskott och föreningens styrelse under en dag möter och informerar studenter om Föreningen Ekonomerna. Meet & Greet initierades VT09 och har under verksamhetsåret 10/11 genomförts en gång per termin med gott resultat. Under vårterminen utvecklades konceptet för att lägga starkare fokus på att skapa medvetenhet kring Föreningens olika utskott och projekt. Eventet genomfördes i Ljusgården för att fånga upp en bredare målgrupp. Under kommande verksamhetsår är ambitionen att fortsätta genomföra Meet & Greet en gång per termin. Det är av stor vikt att allt informationsmaterial finns tillgängligt på engelska för internationella studenter. Det är av största tyngdvikt att alla medverkande har kännedom om alla delar av Föreningens verksamhet. Hallå Ekonomen Broadcast Föreningen Ekonomernas nyhetssändning som skickas ut till föreningens medlemmar var tredje vecka. Projektet startades våren 2013 och har fått mycket uppmärksamhet från alla håll och kanter och har redan från start haft 700 visningar i genomsnitt varje sändning. Nyhetssändningens syfte är att

5 löpande informera om vad Föreningen Ekonomerna gör med hjälp av reportage och nyhetsankarna. Sändningen gör det även möjligt för föreningens projekt/utskott/mästerier att marknadsföra sig, tittare kan även skicka in egna nyheter eller tips som de vill ska bli ett inslag i nyhetsprogrammet. Verksamhetsfilmen Verksamhetsfilmen har som huvudsyfte att i ett visuellt medium informera Föreningen Ekonomernas medlemmar om det arbete som sker i styrelsen- och utskottens vardag. Den ger en inblick i Föreningen Ekonomernas verksamhet samt introducerar och presenterar de nya ordförandena i respektive utskott och de tillsatta i styrelsen för det nya verksamhetsåret. För marknadsföringsutskottets interna del så är verksamhetsfilmen även ett bra tillfälle för nya aktiva att lära sig om de tekniska aspekterna i att framställa en film, såsom att hantera en kamera, bild- och ljud redigering, grafisk design, m.m. INTERN VERKSAMHET Kunskapsutveckling Marknadsföringsutskottet ansvarar för marknadsföringen av Föreningen Ekonomerna. Det finns inga krav på förkunskaper hos utskottets medlemmar, däremot kan det praktiska utskottsarbetet i vissa fall kräva grundläggande kunskaper i diverse bild- och videohanteringsprogram som Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere m.m. För att samtliga medlemmar skall kunna delta i arbetet genomförs de flesta uppdrag i projektgrupper. Projektgruppsarbete främjar kunskapsutbyte mellan utskottsmedlemmar, där de som saknar kunskap i redigeringsprogram kan få hjälp av dem med mer erfarenhet i utskottet. Förutom kommunikativa fördelar och en smidigare utskottsverksamhet, ser vi även att detta kan skapa mervärde och ökat engagemang bland utskottets medlemmar. En förutsättning för denna typ av kollegialt lärande är ett starkt engagemang och intresse hos utskottsmedlemmarna. Marknadsföringsansvarig samt Utskottsordförande ansvarar ytterst för kunskapsspridning i den mån det finns internt i utskottet men ser även att det finns möjligheter att hämta in kunskap från externa aktörer. Vi vill även uppmuntra utskottsmedlemmarna att utbilda varandra genom att bidra med egna kunskaper och erfarenheter. Detta kan t.ex. ske i form utav korta föredrag, trendspaningar eller diskussioner. För att skapa en bredare kunskapsbas och för att säkra en fortsatt kompetensutveckling bland utskottets medlemmar skall det - genom grundläggande genomgång och uppföljning av nödvändig programvara -

6 skapa och stimulera ett intresse som manar till fortsatt eget lärande. VARUMÄRKET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET En stor del av Föreningen Ekonomernas marknadsföring har till syfte att marknadsföra specifika event. Detta är visserligen en mycket viktig uppgift men man bör, utöver projektspecifik marknadsföring, lägga mer resurser på att öka medvetenheten om och profileringen av Föreningen som helhet. För att bli tydligare i vår kommunikation vill vi därför göra en satsning på varumärkesbyggande på diverse nytänkande sätt. Särskild vikt bör läggas vid detta då studenter är fria att själva välja att bli medlemmar i Föreningen Ekonomerna till följd av kårobligatoriets avskaffande hösten Att bygga ett starkt varumärke är av största betydelse för medlemsrekrytering såväl som för samarbetet med sponsorer och andra externa aktörer. För att Föreningen skall vara fortsatt konkurrenskraftig ser vi även ett behov av att fortsatt bygga ett starkt varumärke gentemot våra externa intressenter. Vår målsättning är att på ett kreativt och nytänkande sätt kunna särskilja oss från andra föreningar, skapa igenkänning och därmed bli top- of-mind. Detta görs bäst genom att skapa starka och innovativa projektkoncept som kan väcka uppmärksamhet och intresse hos externa intressenter. För att skapa sådana event söker vi ett närmare samarbete mellan utskotten och även projektutveckling tillsammans med sponsorer och samarbetspartners. Arbetet med varumärkesbyggande har påbörjats i och med projekt som Meet & Greet och ett tätt samarbete med Fadderiet, som är Föreningen Ekonomernas mottagningsverksamhet. Dessa projekt utgör dock bara en grund och målsättningen är att utskottets medlemmar i framtiden skall utveckla existerande projekt samt lägga fokus på att introducera nya koncept och prova nya kanaler för profileringen av föreningen. Inför kommande termin Inför nästa termin kommer ett större fokus ligga på att utveckla mer kreativa kanaler för att nå de studenter som läser på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Vi vill skapa ett större medvetande om Föreningen Ekonomerna för dessa studenter, dels för att främja vårt varumärke men även för att väcka engagemang. En stor vikt kommer även att ligga på att engagera utskottets alla medlemmar i olika projekt för att därmed gynna och utveckla ett kunskapsutbyte, kreativitet och goda resultat, detta tror vi även kommer att bidra till god sammanhållning inom utskottet.

7 VERKSAMHETSPLAN 13/14 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event bygger utskotten upp en bra kontakt med föreningens samarbetspartners och sponsorer samt till näringslivet i stort. NU har tre arbetsgrupper inom utskottet; tillväxtgruppen som fokuserar på nya medlemmar och aktiviteter för utskottsaktiva, företagsgruppen som fokuserar på kontakter med företag och organisationer samt sponsgruppen som fokuserar på att bygga upp och bibehålla sponsorkontakter. SYFTE OCH MÅL Syfte Ge ekonomistuderande vid Företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet bra kännedom om och goda kontakter med näringslivet under deras studietid och fungera som grund för deras framtida karriär. Huvudmål Integrera ekonomistudenter i näringslivet. PROJEKT OCH EVENT Arbetsdagen (tidigare Välkomstdagen) I samband med höstens terminsstart anordnas Arbetsdagen vars syfte är att ge både nya studenter och de som redan studerar vid institutionen, chansen att knyta kontakter med arbetsmarknaden och en möjlighet att få information om ytterligare event inom Föreningen Ekonomerna samt om hur de kan engagera sig i föreningen. Eventet är en mindre arbetsmarknadsdag med förhoppningen att inspirera studenterna till vidare studier samt ett aktivt engagemang i Föreningen Ekonomerna. Under dagen ges ekonomstudenterna möjligheten att träffa några av de mest attraktiva arbetsgivarna och organisationerna i branscher kopplade till utbildningarna vid Företagsekonomiska institutionen.

8 London Banking Week Projektet anordnades för första gången ht-13 med ambitionen att vara ett årligt återkommande event. Projektet drevs av NU och Börsrummet. En grupp studenter besöker banker och liknande företag i London för att lära sig mer om finansbranschen i London, bankerna och deras rekryteringsprocesser. Karriärsvalet Dialog kommer föras med institutionen om samarbete kring detta event. Anpassning av eventet kommer ske så det passar in i studenternas inriktningsval vt-14. Karriärsvalet går ut på att under ett par dagar erbjuda företagsbesök där företag kommer att presentera sin verksamhet, sin arbetssituation och hur en typisk arbetsdag kan se ut. Detta för att på ett effektivt sätt kunna erbjuda studenter en inblick i möjliga karriärvägar. Möjligheter till att prova på case kan också erbjudas inom detta projekt beroende på upplägg. Inriktningarna är finansiering, marknadsföring, redovisning, nationalekonomi och management. Syftet med Karriärsvalet är att informera studenterna om det kommande inriktningsvalet och att underlätta detta beslut samt lyfta fram företagsdelen i inriktningsvalet. Evenemanget bidrar också till ökad kontakt mellan näringslivet och studenterna. KPMG International Case Competition En casetävling som anordnas av revisionsbyrån KPMG. Tävlingen består av ett antal deltävlingar vid flertalet universitet i Sverige, där de respektive vinnarna möts i en nationell final i Lund. Det vinnande laget där representerar sedan Sverige i en internationell final. Näringslivsutskottet anordnar deltävlingen för Stockholms universitet tillsammans med KPMG:s Stockholmskontor. Syftet är att erbjuda studenterna en chans att i lag öva på caselösning och att sedan presentera sin lösning inför en jury av representanter från universitetet, näringslivet och KPMG. SM i Ekonomi En lagtävling i tentafrågor där Näringslivsutskottet med hjälp av tävlingens sponsorer anordnar en deltävling för Företagsekonomiska institutionens studenter. Det vinnande laget möter sedan övriga universitet i en nationell final på ett av dessa universitet. Syftet med tävlingen är att låta studenterna använda sina teroetiska kunskaper från utbildningen för att i lag lösa frågorna. I samband med tävlingen får studenterna även träffa sponsorerna.

9 Studentaktiviteter hos företag Anordnas tillsammans med enskilda företag av Näringslivsutskottets medlemmar för att öka kontakten mellan ekonomstuderande och företag inom relevanta branscher för Företagsekonomiska institutionens utbildningar. Medlemmarna hjälper företagen att förmedla sina event till Företagsekonomiska institutionens studenter. Det finns också möjlighet att inspirera företagen till att anordna studentbesök som enbart vänder sig till Föreningen Ekonomernas medlemmar. Syftet är att öka insynen i företagen och ge studenterna en bättre bild av vad de kan arbeta med efter examen. Inspirationsföreläsningar Konceptet bygger på föreläsningar som ges av framgångsrika och intressanta personer, som genom att berätta om sin levnadshistoria och karriär, inspirerar ekonomstudenterna till att studera och vidare utforma sina egna karriärer. Kontaktpersoner till samarbetspartners Kontaktpersonerna skall fungera som en länk mellan samarbetspartnerna och Föreningen Ekonomerna vid event och annat som rör föreningen, för att skapa kontinuitet i kontakten. Fortbildningsevent Syftar till att fortbilda utskottsmedlemmarna inom områden som de känner att de behöver förbättras inom, till exempel försäljning och/eller retorik. Detta görs i den mån det går möta medlemmarnas önskemål och gärna i samarbete med samarbetspartnerna eller andra företag. ANSVARSFÖRDELNING Ordförande, Näringslivsutskottet Är förtroendevald av utskottet och därmed ansvarig för utskottets arbete, medlemmar, möten samt informationen till studenter och företag. Det är även ordförandes uppgift att förmedla informationen mellan utskottet och den Näringslivsansvarige i styrelsen, som i sin tur för kontakten med Företagsekonomiska institutionen. Ordförande förmedlar även informationen mellan utskottet och Ledningsgruppen. Är också huvudansvarig för samtliga projekt och event som utskottet genomför. Vice ordförande, Näringslivsutskottet Är vald av utskottets ordförande för att ansvara för utskottets arbete och möten då ordförande inte kan närvara. Andre ansvarig för event och projekt som genomförs av utskottet. Kan även närvara vid Ledningsgruppsmötena tillsammans med ordförande för större insikt i föreningens och utskottets situation.

10 Projektgrupp Ansvarar för att antaget projekt utförs på bästa sätt och motsvarar det syfte som är fastställt för projektet. Finns projektledare har dessa huvudansvaret för projektgruppens arbete. Projektledare, eventuellt projektgruppen, rapporterar till ordförande om hur arbetet fortskrider. Näringslivsansvarige i styrelsen Sköter den löpande kontakten och diskussionen med främst Näringslivsutskottets ordförande och bidrar med en strategisk synvinkel på konsekvenser och/eller möjligheter av de beslut som fattas. Näringslivsansvarig representerar Näringslivsutskottet i styrelsen för att upprätthålla och utveckla föreningens relation till näringslivet och har därför aktiv del i Näringslivsutskottets arbete. Är även den som tillsammans med styrelsens ordförande sköter den huvudsakliga kontakten med Företagsekonomiska institutionen och Rådet. INFÖR KOMMANDE TERMIN Näringslivsutskottet bör fortsättningsvis vidareutveckla de tre arbetsgrupperna i utskottet; Företagsgruppen, Sponsgruppen och Tillväxtgruppen. Detta för att bibehålla bra gemenskap och säkerställa att alla utskottets medlemmar kan sysselsättas med givande uppgifter i mindre grupper. Stockholm 22 september 2013 Kim Åkerlund Ordförande Näringslivsutskottet ht13/vt

11 VERKSAMHETSPLAN Börsrummet 13/14 Verksamhetsidé Börsrummet inom Föreningen Ekonomerna verkar för att genom teoretiska och praktiska sessioner förse utskottets aktiva med verktyg för att bedriva handel med finansiella instrument såväl som att ta första steget in i finansbranschen. Den kunskap som studenter tar in genom universitetets föreläsningar, seminarier och gruppövningar skall kunna vidareutvecklas genom Börsrummet och dess intressenter. Börsrummet ska även verka för att ge studenter med ett finansintresse en naturlig mötesplats, vilket sker genom aktieträffar, företagsbesök och interaktiva forum. Syfte Börsrummets syfte är att ge finansintresserade föreningsmedlemmar och övriga studenter vid Företagsekonomiska institutionen en givande studenttid genom olika former av utbildningar, träffar och evenemang. Vidare verkar Börsrummet för att erbjuda möjligheten att med professionella analysverktyg och föredragshållare erhålla bättre kunskaper inom handel med finansiella instrument. Vision Börsrummet skall vara en naturlig mötesplats för finansintresserade studenter, såväl via internet som i Föreningen Ekonomernas lokaler i Smedjan. Här ges föreningens medlemmar och börsrummets aktiva möjligheter att använda relevanta program, mötas samt interagera varandra i mellan. Vidare erbjuder Börsrummet utbildningar i olika svårhetsgrad, aktietävlingar och relevanta företagsbesök. Börsrummet ska fortsätta sitt arbete med att bygga sin interna struktur såväl som att skapa medvetenhet om verksamheten för att bibehålla en stabil grund av aktiva. EVENTS OCH PROJEKT Aktieträffar, studiebesök och utbildning Vid Börsrummets aktieträffar skall studenter samlas under ordnade former för att diskutera marknadsläget. Här bevaras den stabila grunden aktiva samtidigt som nya aktiva välkomnas. Vid våra studiebesök hos finansrelaterade företag och institut ger vi möjlighet till inblick i finansbranschen, möjligheten att nätverka varvat med föreläsningar. Market Flash Banco Börsrummet har som mål att publicera två Market flash artiklar i tidningen

12 Banco två gånger per termin. Detta ligger under ansvarig projekt ledare. Marknadsföring Börsrummet medvetande hos studenter skall stärkas genom löpande uppdateringar på internet. Ytterligare marknadsföring sker i samband med planerade events, främst genom affischering, utskick av flyers och muntliga presentationer (inspring) på relevanta föreläsningar. Asset Management Group Denna nystartade grupp kommer att ligga under Börsrummet organisatoriskt sett. Praktiskt så innebär det att ansvarig Asset Manager kommer att välja gruppens medlemmar tillsammans med Börsrummets ordförande men Asset Managern är ansvarig för portföljeinnehaven. Vidare kommer gruppen att medverka på Börsrummets möten för att få input och idéer samt att tillsammans med Börsrummet anordna utbildningstillfällen för både gruppen och intresserade studenter vid Företagsekonomiska institutionen. Börsrummets Kvinnliga Nätverk Börsrummets Kvinnliga Nätverk syftar till att engagera och inspirera kvinnliga finansintresserade studenter och lyfta fram kvinnliga talanger från Föreningen Ekonomerna och Företagsekonomiska institutionen med siktet inställt på en karriär inom finansbranschen. Nätverket startades i januari 2012 eftersom efterfrågan på kvinnliga förmågor i branschen samtidigt som Börsrummet vill bidra till att alla studenter erhåller möjlighet att lära sig mer om branschen, samt komma i kontakt med inspirerande näringslivsprofiler och potentiella arbetsgivare.

13 VERKSAMHETSPLAN 13/14 Internationella utskottet Internationella utskottets uppgift Internationella utskottet (IU) ska arbeta aktivt för att skapa kontaktnät mellan studiekamrater, partneruniversitet och företag och därigenom främja kulturella utbyten, internationella samarbeten samt marknadsföra Föreningen. Att vara engagerad ska vara roligt, lärorikt och en bra merit inför framtiden. Det är ordförandes roll att samordna projekt och verka för att utskottets verksamhet fortlöper tillsammans med projektledarna. Det är utskottets ambition att öka det direkta samarbetet med institutionen i internationella frågor och arbeta mot ett ökat samarbete i relevanta projekt. Genom att skapa ett samarbete med Graduate Student Council (GSC) kommer utskottets medlemmar få möjligheten att utväxla erfarenheter med Föreningens internationella masterstudenter samt delta i gemensamma projekt. Utskottets ambition är även att skapa förutsättningar för utbytesstudenterna att i framtiden integreras i Föreningens arbete. Utskottets främsta uppgift är att fortsätta driva projekt med internationell anknytning samt föra internationella studenter närmare Föreningen. INTERNATIONELLA UTSKOTTETS PROJEKT Global Career Projektet syftar till att i samarbete med Näringslivsutskottet och ev. övriga utskott, presentera arbetsplatser för studenter med intresse för ekonomi och med ett internationellt perspektiv där målet är att ge en bild av hur olika företag jobbar mot en internationell marknad och att även dela upp företagsbesöken på företag verksamma inom olika branscher. Företagsbesöken genomförs på engelska för öka tillgängligheten för de Föreningens internationella medlemmar. International Business Student Week International Business Student Week (IBS Week) är vidareutvecklingen av International Week där utskottet välkomnar ett antal studenter från andra ekonomiföreningar runt om i Europa att besöka Stockholm och ta del av studentlivet i maj. Under veckan kommer deltagarna få upptäcka Stockholm, gå på föreläsningar, lösa case tillsammans med företag och umgås med andra ekonomistudenter.

14 Projektgruppen kommer arbeta med att knyta kontakt med vänföreningar i Europa, sponsring och mot företag. För att kunna utveckla International Business Student Week ska den anslutas till det internationella nätverket av Business Student Weeks. Veckan kommer utgå ifrån ett tema, exempelvis kulturella skillnader, som kommer sätta sin prägel på de olika aktiviteterna. Food Crawl Ett socialt event inspirerat av tv-programmet halv åtta hos mig. Deltagarna bjuds in till en kulinarisk afton som tillagas av frivilliga kockar, där internationella rätter erbjuds. Syftet är att skapa ett event där de internationella studenterna och svenska studenter får möjlighet att lära känna varandra och lära sig om olika matkulturer. Guide Booklet Att komma till ett helt främmande land med annorlunda traditioner och seder är inte enkelt, speciellt inte om man samtidigt ska fokusera sig på studier, hitta boende, lära känna personerna i grupparbetet. Därför har GSC och utskottet arbetat fram en booklet för internationella studenter med fakta om Stockholm och nyttig information om såväl studier som vardagsliv. Guiden är i sig färdigställd men den kommer behöva granskas och revideras inför varje termin. Eftersom den kommer användas av både GSC och SBP består arbetsgruppen av både IU:are och masterstudenter vilka rapporterar till ordförande för de båda utskotten. INTERNATIONELLA UTSKOTTETS TIDIGARE PROJEKT SOM KOMMER ATT TAS UPP I MÅN AV TID OCH VID ÖKAT MEDLEMSANTAL Sociala aktiviteter De flesta internationella studenters vistelse varierar från en termin till ett år vid universitet. SBP finns redan tillgänglig för att vid terminens start välkomna och integrera de internationella studenterna i universitetet. Ett annat sätt att integrera de internationella studenterna är att arrangera diverse sociala aktiviteter närmare slutet av terminen då aktiviteterna i SBP har avslutats. Utskottet ska samarbeta med bl.a GSC och PrU för att arrangera sociala aktiviteter i mån av tid.

15 FÖRSLAG PÅ NYA PROJEKT Volontärprojekt Utskottet vill i framtiden införa samarbeten med internationella volontär- och välgörenhetsorganisationer, förmedla praktikplatser utomlands till Föreningens medlemmar samt erbjuda kortare utbytesresor med våra partneruniversitet. Utlandsutbyte Utskottet vill även i framtiden upprätta projekt som tillåter studenter vid FEK:en att genomföra en utlandsvistelse som främjar kulturellt utbyte samt knyta kontakt med näringslivet inom värdlandet. Övrigt Större vikt ska läggas på dokumentation och överlämningsdokument för att underlätta och hålla kontinuiteten i utskottsarbete.

16 VERKSAMHETSPLAN 13/14 Programutskottet Fokus för Programutskottet kommer fortsättningsvis att ligga på vidare rekrytering av individer med rätt inställning till hela konceptet pub och sittningsverksamhet detta för att skapa en mindre skev arbetsfördelning till våren. Rådande arbetsbörda är smått orimlig, och vi ser hellre en vidare tillväxt än en avprioritering av viss aktivitet. (Involvering med SBP i första hand). Vi har även hittills under terminen kommit att dra igång pub och sittningsverksamhet i Smedjan, något som vi givetvis ser som något att bäggedera vara nöjda och stolta över. Vi är övertygade om att i takt med vidare arbete så kommer även arbetsrutinen att förbättras och vissa problem lösas. Vad gäller våra förpliktelser mot Stockholms Studentkårers Centralorganisations (SSCO) klubbmästarråd (KMR) så ser vi till att anordna en sittningar för övriga klubbmästerister i Stockholm per termin, även denna höst i form av en sillunch i samband med Sjöslaget. Vårens aktivitet är ej ännu bestämd. Till hösten har vi som mål att husera över ännu en 3P-sittning tillsammans med Medicinska och Juridiska Föreningen, i likhet med den som ställdes upp förra hösten. Detta är fortfarande på planeringsstadiet. Sist men inte minst så ämnar vi att även i fortsättningen kunna låna källarlokalen i Smedjan (vanligen benämnd PrU-Rummet, till följd av sin historiska roll) för mer ceremoniella och andra sociala utskottshändelser i likhet med det vi hade nyligen.

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Stämmotexter, Vårstämma 2013

Stämmotexter, Vårstämma 2013 Stämmotexter, Vårstämma 2013 Ordförande Namn: Therese Björklund Jag läser just nu min femte termin på ekonomprogrammet, är 25 år och ursprungligen från Stockholm. Jag blir lätt otålig när jag inte har

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala 1. Övergripande mål 1.1 En förening för alla Juridiska Föreningen i Uppsala ska verka för att göra föreningen mer öppen och tillgänglig för alla juriststudenter

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer

Stämmotexter. Styrelseledamöter. Namn: Roy Garre

Stämmotexter. Styrelseledamöter. Namn: Roy Garre Stämmotexter Styrelseledamöter Namn: Roy Garre Det här är jag (presentation): Jag är en filmintresserad Uppsalabo som läser min femte termin och som aldrig kan få nog av pengar. Detta vill jag genomföra:

Läs mer

Stämmotexter Uppsalaekonomernas Vårstämma 2015

Stämmotexter Uppsalaekonomernas Vårstämma 2015 Stämmotexter Uppsalaekonomernas Vårstämma 2015 20 april, klockan 16:00 i H4, Ekonomikum Ordförande (1 post) Namn: Daniel Gustavsson Det här är jag: Här har ni ett 23 år gammalt energiknippe med rötter

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Reglemente -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/31 Innehållsförteckning 1. Reglemente för ekonomi

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

GREAT WORKPLACE PRACTICES

GREAT WORKPLACE PRACTICES GREAT WORKPLACE PRACTICES Inspiration från Sveriges Bästa Arbetsplatser 2012 och 2013 INNEHÅLL INTRODUKTION 7 HUR ANVÄNDER JAG DENNA RAPPORT? 8 Inspiration 8 Använd era egna Trust Index -resultat 8 Vad

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer