FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET"

Transkript

1 FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte ordinarie #2 - Bilagor Måndag 07/04/2014 Kl , Gröjersalen Kräftriket..6 Bilaga 1 Rapportering av föreningens ekonomiska situation. Föredragande: Caroline Wallebo och Emmie Argus Information ges på plats..7 Bilaga 2 Proposition: Stadgeändring 1. Föredragande: Johanna Fejne och Jonas Carlström Dahlberg Företagsekonomiska institutionen ändrade den 13 mars 2014 sitt namn till Stockholm Business School (SBS). Föreningen Ekonomernas engelska namn The Student Association at Stockholm University School of Business bör därför ändras till The Student Association at Stockholm Business School. Nuvarande formulering av paragrafen: Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet, även kallad F.E.ST., är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening för studenter vid Stockholms universitet. Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitets engelska namn är The Student Association at Stockholm University School of Business. Föreslagen ändring: Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet, även kallad F.E.ST., är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening för studenter vid Stockholms universitet. Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitets engelska namn är The Student Association at Stockholm Business School. föreningsmötet godkänner propositionen enligt ovan föreslagen

2 ändring..8 Bilaga 3 Proposition: Revidering av föreningsbudget. Föredragande: Caroline Wallebo och Emmie Argus Ett kommande inköp av sångböcker ändrar föreningensbudget så pass mycket styrelsen vill ha stöd av föreningsmötet. Se bifogat dokument. föreningsmötet godkänner propositionen och den reviderade budgeten..9 Bilaga 4 Proposition: Eventmästeriet blir ett utskott. Föredragande: Elise Klytseroff Eventmästeriet har varit starkt aktiva och verksamma det senaste året med flertalet projekt och det naturliga steget är omvandla de till utskott. Det görs genom ändring av stadgan enligt bifogat dokument. föreningen godkänner propositionen och föreslagna stadgeändringar..10 Bilaga 5 Proposition: Idrottsmästeriet blir ett utskott. Föredragande: Elise Klytseroff Idrottsmästeriet har varit starkt aktiva och verksamma det senaste året med flertalet projekt och det naturliga steget är omvandla de till utskott. Det görs genom ändring av stadgan enligt bifogat dokument. föreningen godkänner propositionen och föreslagna stadgeändringar.

3 .11 Bilaga 6 Proposition: Förtroendeval af Öfverspritis. Föredragande: Elise Klytseroff Posten Öfverspritis inom Programutskottet är av så pass stort ansvar vad gäller kassa och alkoholhantering posten bör vara förtroendevald. Detta för kunna utkräva ansvar och en säker hantering av alkohol. Bifogat finns även ett utkast på befningsbeskrivning skrivet av nuvarande Öfverspritis för ge en tydligare bild av ansvarsområde. föreningen godkänner propositionen och föreslagna stadgeändringar..12 Bilaga 7 Proposition: Befningsbeskrivning Näringslivsansvarig Föredragande: Martin Frey Befningsbeskrivningen har setts över och följande ändringar föreslås. Tidigare text: Näringslivsansvarig ansvarar ytterst för Föreningen Ekonomernas samarbeten med näringslivet. Ändras till: Näringslivsansvarig ansvarar ytterst för Föreningen Ekonomernas samarbeten med näringslivet. Detta sker med fördel genom aktivt deltagande på företagsaktiviteter och företagsevent. Tidigare text: Näringslivsansvarig är främsta kontaktperson i styrelsen för Näringslivsutskottet och Börsrummet. Ändras till: Näringslivsansvarig är främsta kontaktperson i styrelsen för Näringslivsutskottet, Börsrummet samt Caseakademin.

4 Tidigare text: Näringslivsansvarig ansvarar för Näringslivsutskottets och Börsrummets strategiska planering i samförstånd med dess respektive ordförande och vice ordförande. Ändras till: Näringslivsansvarig ansvarar för Näringslivsutskottets, Börsrummets och Caseakademins strategiska planering i samförstånd med dess respektive ordförande och vice ordförande. föreningsmötet godkänner propositionen och föreslagna ändringar till befningsbeskrivningen..13 Bilaga 8 Proposition: Befningsbeskrivning Skmästare Föredragande: Caroline Wallebo Se bifogat dokument. Rött innebär tillägg, röda parenteser innebär man tar bort. Highlight är en förklaring av varför det bör tas bort. föreningsmötet godkänner föreslagna ändringar till befningsbeskrivningen..14 Bilaga 9 Proposition: Befningsbeskrivning Vice skmästare Föredragande: Emmie Argus Se bifogat dokument. föreningsmötet godkänner föreslagna ändringar till befningsbeskrivningen.

5 .15 Bilaga 10 Motion: Befningsbeskrivning Valberedningen Föredragande: Elise Winje och Antonia Frey Se bifogad fil. Vi yrkar föreningsmötet godkänner den föreslagna befningsbeskrivningen för valberedningen.16 Bilaga 11 Motion: Stadgetillägg ny 48. Föredragande: Elise Winje och Antonia Frey Det finns idag inga tydliga riktlinjer för vilka arbetsuppgifter som åligger valberedningen. Vi menar valberedningens arbete, i likhet med styrelsens, bör regleras i en befningsbeskrivning. Vi föreslår därför följande ny.48. i stadgan: ".48. För valberedningen finns en befningsbeskrivning som stadgar de grundläggande ansvarsområdena och uppgifter som innehavaren/innehavarna av posten skall uppfylla. Befningsbeskrivningen antas vid verksamhetsårets andra möte och gäller sedan för ett år framåt. Befningsbeskrivningen skall finnas tillgå i anslutning till stadgar. I det fall reglerande dokument motsäger stadgan gäller alltid stadgans påbud." Notering Tillägget medför samtliga paragrafer efter stadgans nuvarande 47 ökar med ett. Vi yrkar föreningsmötet godkänner det föreslagna stadgetillägget..17 Bilaga 12

6 Motion: Stadgeändring borttag 51. Föredragande: Elise Winje och Antonia Frey Valberedningen har i dagsläget till uppgift, tre veckor före föreningsmöte där val sker, till styrelsen presentera förslag till ny styrelse. Då valberedningen svarar gentemot föreningsmötet och inte styrelsen samt ett sådant handlande kan ge upphov till eventuell lobbying föreslår vi föreningsmötet ta bort.51 ur stadgan. Notering: Borttaget medför samtliga paragrafer efter stadgans nuvarande.51 minskar med ett. Vi yrkar föreningsmötet godkänner den föreslagna stadgeändringen..18 Bilaga 13 Motion: Stadgetillägg ny 51. Föredragande: Elise Winje och Antonia Frey De senaste åren har valberedningen intervjuat och till styrelsen rekommenderat projektledarkandidater till Ekonomernas Dagar. Då Ekonomernas Dagar är en stor intäktskälla för föreningen är det motiverat valberedningen framlägger förslag till projektledare för Ekonomernas Dagar. Vi föreslår därför följande ny.51. i stadgan: ".51. Valberedningen har till uppgift till styrelsen framlägga förslag till kommande verksamhetsårs projektledare för Ekonomernas Dagar. Notering: Tillägget medför samtliga paragrafer efter stadgans nuvarande 51 ökar med ett. Vi yrkar föreningsmötet godkänner det föreslagna stadgetillägget..19 Bilaga 14

7 Motion: Ändring av företagsekonomiska institutionen till Stockholm Business School. Föredragande: Johanna Fejne Företagsekonomiska institutionen har bytt namn till Stockholm Business School och vi behöver ändra våra styrdokument därefter. Förslag: Att föreningsmötet godkänner en ändring i stadga och befningsbeskrivningar där Företagsekonomiska institutionen ändras till Stockholm Business School. Jag yrkar föreningen godkänner förslaget och således uppdaterar alla styrdokument i enlighet med detta..20 Bilaga 15 Motion: Befningsbeskrivning Andre vice ordförande. Föredragande: Elise Klytseroff Se bifogat dokument. Jag yrkar föreningsmötet godkänner ändringarna i befningsbeskrivningen..21 Bilaga 16 Motion: Stadgetillägg till 8. Föredragande: Antonia Cruz Olsson Uteslutning av medlem regleras i stadgans 8, där följande fastslås: " 8 Uteslutning kan beslutas av föreningsmöte. Detta kan gälla medlem som motverkar föreningens syften eller bryter mot stadgarna. Beslut härom fas med minst ¾ majoritet."

8 Då frågan om uteslutning är aktuell, rör det sig ofta om en persons beteende som är direkt eller indirekt skadligt mot föreningen och/eller dess medlemmar. Därav ligger det i föreningens intresse åtgärder kan vidtas skyndsamt. Praxis i föreningen är styrelsen far ett interimistiskt beslut i avvaktan på nästan föreningsmöte, något som saknar stöd i stadgan. Frågans känsliga karaktär gör dock föreningsmötet bör förtydliga styrelsens befogenhet. Det ska noteras stadgans hårda reglering av uteslutning är ett sätt värna om föreningens öppenhet. Att utesluta någon ska vara ett välgrundat beslut som endast tas då det ses som absolut nödvändigt. Jag föreslår därför följande läggs till sist i stadgans 8: "I avvaktan härpå kan styrelsen vid brådskande behov fa interimistiskt beslut, vilket träder i kraft omedelbart. Detta kräver minst ¾ majoritet." Jag yrkar föreningsmötet godkänner det föreslagna stadgetillägget..22 Bilaga 17 Motion: Stadgetillägg till 8. Föredragande: Martin Frey Då styrelsen har som ansvar värna om sina medlemmar föreligger det viktigt dessa skyddas i olika samanhang. För föreningens medlemmar skall känna sig trygga och trivas i vår förening är det viktigt personer som använder våld eller beter sig hotfullt i föreningssamanhang vid behov kan uteslutas med stöd av föreningsstadgan. Därför föreslår jag det tillägg som nedan är färgat rött. 8 Uteslutning kan beslutas av föreningsmöte. Detta kan gälla medlem som motverkar föreningens syften eller bryter mot stadgarna. Om medlem brukar våld eller beter sig hotfullt kan föreningsmötet besluta om uteslutning. Beslut härom fas med minst ¾ majoritet. Jag yrkar föreningsmötet godkänner det föreslagna stadgetillägget.

9 .23 Bilaga 18 Godkännande av interimistiskt vald förenings- och styrelseordförande. Föredragande: Ellinor Israelsson Då Sead Kadric valde kliva av som förenings- och styrelseordförande har styrelsen interimistiskt istället valt Jonas Carlström Dahlberg till hans ersättare. Styrelsen föreslår föreningsmötet godkänner det interimistiska beslutet och väljer Jonas Carlström Dahlberg till förenings- och styrelseordförande för VT Bilaga 19 Fastställande av styrelsens verksamhetsplan för nästkommande mandatperiod. Se bifogad fil..25 Bilaga 20 Informationspunkt: Föreningen Ekonomernas identitet. Föredragande: Ali Mian Ges på plats Bilaga 21 Fastställande av verksamhetplaner. Se bifogat dokument..35 Bilaga 22 Fastställande av styrelsens befningsbeskrivningar för kommande verksamhetsår.

10 Se bifogat dokument Bilaga 23 Val av förtroendeposter. Se bifogat dokument.

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #13 Måndag 25/11 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead Kadric öppnar mötet 17.04.2 Val av sekreterare Johanna

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

PROPOSITION TILL ÅRSMÖTET angående stadgeändring

PROPOSITION TILL ÅRSMÖTET angående stadgeändring PROPOSITION TILL ÅRSMÖTET angående stadgeändring Under de senaste åren har det snarare varit mer regel än undantag att års- och höstmötet beslutat om stadgeändringar eller i vart fall tagit ställning till

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

STADGAR. Uppsala Motorbåtsällskap

STADGAR. Uppsala Motorbåtsällskap STADGAR För Uppsala Motorbåtsällskap Stiftat år 1916 Antagna på ordinarie möten 27 februari och 29 maj 2007 Rev 2011-03-09 Erhard Meissner INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄLLSKAPETS ÄNDAMÅL 2. MEDLEMSKAP 3. MEDLEMS

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Föreningsstämma 7 maj 2011 kl. 10.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 7 maj 2011 kl. 10.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 7 maj 2011 kl. 10.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas majstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor HöstFUM II 2012-11-27 Bilagor Innehållsförteckning Bilaga 1: Periodrapport HöstFUM I 2013 HöstFUM II 2013 s. 3 Bilaga 2: Proposition Periodplan HöstFUM II 2013 - VårFUM I 2014 s. 4 Bilaga 3: Proposition

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Index Contact information for The Swedish Pirate Party...3 Party leader...3 Named coordinator...3 Generic "info" email...3 Press contact...3

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Motioner om ändringar för att anpassa stadgarna för föreningens ändamål

Motioner om ändringar för att anpassa stadgarna för föreningens ändamål Motioner om ändringar för att anpassa stadgarna för föreningens ändamål 1. Angående läsbarhet En stadga ska vara lättläst och inte något man ska behöva kämpa sig igenom för att förstå. Därför föreslår

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARETO

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARETO STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARETO Antagna vid föreningens konstituerande årsmöte den 26 september 2010. NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Pareto - Uppsalas samhällsekonomiska förening (hädanefter Pareto) med

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer