ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2006"

Transkript

1 Styrelsen nr 8 /2006 Kallelse till sammanträde den 6 september kl Paragraf Ärende 85 Sammankallande och beslutförhet. 86 Justering av protokoll. 87 Fastställande av föredragningslistan. 88 Budget och hälso- och sjukvårdsplan för år Arbetarskyddet inom Ålands hälso- och sjukvård. 90 Utlåtande gällande slutrapporten från arbetsgruppen med uppdrag att utreda äldreomsorgen. 91 Ålands centralsjukhus om- och tillbyggnad, arkitektupphandling. 92 Ändring av tjänstebenämning. 93 Ändring av tjänstebenämning. 94 Ordinariebesättande av chefläkartjänsten. 95 Delgivningar. Mikael Lagström Ordförande

2 Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8 Datum onsdagen den 6 september 2006 Paragraf nr Plats och tid Centralförvaltningens sammanträdes rum, Doktorsvägen, kl (lunch ) Beslutande Mikael Lagström ordförande Torbjörn Björkman ledamot Gun-Mari Lindholm ledamot Anne-May Pehrsson ledamot Ulla Rindler-Wrede ledamot Göte Winé ledamot, frånv Frånvarande Micael Sandberg vice ordförande Föredragande Björn-Olof Ehrnström förvaltningschef Övriga närvarande Margareta Bondestam chefläkare, frånv. 94 Bengt Michelsson vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Tiina Robertsson personalchef Christina Norrlund TCÅ Sirpa Eriksson Akava-Åland Birger Ch Sandell landskapsläkare Ann-Marie Eriksson förvaltningssekreterare Christina Grunér budgetplanerare, närv. 88 Carola Karlsson redovisningschef, närv. 88 Protokolljustering Dagens protokoll förklaras för omedelbart justerat. Mikael Lagström Björn-Olof Ehrnström Utdragets riktighet bestyrkes

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 85 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. JUSTERING AV PROTOKOLL 86 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 87 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1

4 BUDGET OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPLAN FÖR ÅR I det slutliga budgetarbetet har ledningsgruppen beaktat de förändringar som blev aktuella på budgetkonsekvensbedömningen den augusti. Sammanställningen av personalförändringar har uppdaterats med dessa förändringar. Bilaga 1. Personalkostnaderna ökar totalt med 3,3 % jämfört med budgeten I budgeten har beaktats 1,6 % för löneförhöjningar i enlighet med landskapsregeringens anvisningar. Semesterpenningen har inte beaktats till fullt belopp utan nedskrivits med från 5,7 % av lönebeloppet till 4,1 % eftersom det är realistiskt att förvänta sig att semesterpenningen till en del kommer att omvandlas till ledig tid, även om detta skall ske utan vikarie. Anslag för nya tjänster och ombildningar av befintliga tjänster har beaktats i enlighet med tjänstemotiveringarna i bilaga 2. Anslag har beaktats för följande tillfälliga tjänster, bilaga 3. Anslaget för konsumtionskostnaderna har ökat med 6,7 % beroende på bl.a. fortsatt kraftiga medicinkostnadsökningar, dyrare luftburen patienttransport, ökade kostnader för medicinsk rehabilitering, förhöjda energikostnader, nya hyror (Godby Center, miljöhälsovården) samt nytillkomna fastighetskostnader för det s.k. försörjningshuset som tas i bruk vid årsskiftet. Den externa vården budgeteras till 5,2 milj euro eller 4 % högre än i år. Eftersom styrelsen vid konsekvensmötet tydligt framförde att patientens önskemål gällande vart remissen skall skickas (Sverige eller Finland) alltid skall beaktas kommer kostnaden att öka utöver detta. Samtidigt konstaterade styrelsen att den sänkning av patientavgifterna med 1,9 milj euro till 2 milj euro, som landskapsregeringen beslutat om för att halvera patientavgifterna, baserade sig på bristfälliga uppgifter om vad som egentligen är patientavgifter. En sänkning av de egentliga patientavgifterna med ca 50% skulle minska intäkterna med med 1,2 milj euro. Därmed kan skillnaden eller euro användas till att täcka de förväntade extra kostnader som en ökad remittering till Sverige kommer att förorsaka. Anslaget för anskaffningar, inventarier och byggåtgärder har minskat med 11,5 % till euro. Behovet av anskaffningar är emellertid stort. I det föreliggande budgetförslaget har ett överskott från pågående budgetår inte beaktats. Det är sannoligt att ett överskott på några hundra tusen euro kan erhållas. Eftersom budgetanslagen är två åriga kan ett eventuellt överskott användas följande år. Denna summa planeras då att användas till att höja anskaffningsanslaget och eventuellt utbildningsanslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2

5 BUDGET OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPLAN FÖR ÅR 2007 forts 88 Beträffande intäkterna har intäkterna från patientavgifter minskats med 50% eller 1,2 milj euro som ett resultat av landskapsregeringens beslut. Eftersom det tillsvidare är oklart vilka patientavgifter som skall sänkas eller slopas har detta inte ännu beaktats i de olika enheternas budgeter utan korrigeringen har skett endast på den sammanlagda nivån. ÅHS:s driftsbudget för år 2007 framgår av bilaga 4. ÅHS investeringsplan för åren framgår av bilaga 5. Beträffande investeringsplanens två sista år är anslagsbehovet för om- och tillbyggnaden av centralsjukhuset, etapp II-III fortfarande oklart. Enligt tidplanen för arkitekten skall skissritningarna vara klara i december Först då blir det klart hur omfattande ombyggnaden (etapp II) och nybyggnaden (etapp III) blir. Utgående från underlaget för arkitektupphandlingen uppgörs en preliminär budget för etapp II-III som föredras på styrelsemötet. Till denna del kompletteras investeringsplanen på mötet. I förslaget till hälso- och sjukvårdsplan har förändringarna i verksamheten noterats och målsättningarna för varje enskild basenhet inskrivits. I tabellerna som beskriver enheternas prestationer åren är prestationssiffrorna för åren de som förverkligats, medan åren 2005 och 2006 är de uppskattade. Siffrorna för år 2005 har inte justerats utan är de som uppskattades för ca ett år sedan. Förslaget till hälso- och sjukvårdsplan finns som bilaga 6. FÖRSLAG: Styrelsen besluter föreslå för landskapsregeringen att utgiftsramen på 65,5 milj euro utökas med euro, vilket i sin helhet används att höja till anslaget för extern vård. Utökningen motiveras med styrelsens avsikt att patientens önskemål gällande vart remissen skall skickas (Sverige eller Finland) alltid skall beaktas. Detta kommer att öka remitteringen till Sverige, vilket ökar kostnaden för den externa vården. Utökningen finansieras genom att halveringen av patientavgifterna inte minskar intäkterna med 1,9 milj euro, vilket landskapsregeringen i sitt beslut från den 10 augusti 2006 räknat med, utan med 1,2 milj euro. Med detta tillägg godkänner styrelsen förslaget till driftsbudget för år 2007 såsom framgår av bilaga 4. Styrelsen godkänner förslaget till hälso- och sjukvårdsplan för år Styrelsen godkänner förslaget till investeringsplan för åren BESLUT: Styrelsen godkände förslaget till budget för år 2007 vilket innebär kostnader på euro, intäkter på euro och nettokostnader på euro. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 BUDGET OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPLAN FÖR ÅR 2007 forts 88 Styrelsen beslöt också att av landskapsregeringen anhålla om ett anslag utöver den redan fastställda ramen om 1,6 milj euro för den externa vården (vård utom Åland). Styrelsen motiverar detta med att styrelsen i hälso- och sjukvårdsplanen har inskrivit att ÅHS bör tillmötesgå patienternas önskemål om att få vård på sitt modersmål, vilket kommer att innebära en ökad remittering till sjukhus i Sverige. Om alla de patienter som nu remitteras till sjukhus på fastlandet skulle remitteras till svenska sjukhus skulle det innebära en uppskattad merkostnad på 3,2 milj euro pga av den högre kostnadsnivån i Sverige. Styrelsen uppskattar att den utökade remitteringen till Sverige i nästa år innebär en merkostnad på 1,6 milj euro. Styrelsen godkände förslaget till hälso- och sjukvårdsplan för år Styrelsen godkände förslaget till investeringsplan för åren Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 Styrelsen den 25 november 2003, den 16 juni och den 6 september 2006 ARBETARSKYDDET INOM ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 163 Maskinskötare Robert Eriksson fungerade som arbetarskyddschef från till , då han lämnade sin anställning inom ÅHS. Uppdraget utannonserades intern i maj, men ingen visade då intresse av att blir arbetarskyddschef. Nu har maskinskötare Frederik Pastoor anmält sitt intresse för uppdraget. Han har bekanta sig med lagstiftningen och fått information av arbetarskyddsinspektör Henning Karlsson. Eftersom uppdraget har visat sig vara relativt krävande rent tidsmässigt är man inom tekniska avdelningen beredd att justera arbetsuppgifterna så att han, om han utses till arbetarskyddschef, kan anslå en dag i veckan för arbetarskyddsärenden. Arbetarskyddet regleras av rikslagstiftningen. Enligt L om tillsyn över arbetarskyddet gäller följande: arbetsgivare skall utse en person som ansvarar för samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare och som är arbetsställets arbetarskyddschef på arbetsställen där minst 10 arbetstagare arbetar skall arbetstagarna för två kalenderår i sänder bland sig utse en arbetarskyddsfullmäktige och två vicefullmäktige för att företräda dem vid samarbetet rörande arbetarskyddet. Arbetstagare i funktionärsställning äger rätt att bland sig utse en egen arbetarskyddsfullmäktige och två vicefulläktige på arbetsställe där minst 20 arbetstagare regelbundet arbetar skall för två år i sänder inrättas en arbetarskyddskommission, som är sammansatt av företrädare för arbetsgivaren, arbetstagaren och arbetstagare i funktionärsställning och som har till uppgift att främja arbetsställets säkerhet och hälsosamhet. Även flera kommissioner kan inrättas för samma arbetsställe. Arbetarskyddet inom ÅHS har hittills varit ordnat enligt skissen i bilaga 1 med tre st arbetarskyddskommissioner. En ny organisation föreslås nu enligt förslaget i bilaga 2, vilket innebär att ÅHS skulle ha tre arbetarskyddsfullmäktige, en gemensam arbetarskyddskommission bestående av 12 medlemmar och arbetarskyddsombud för varje avdelning eller enhet. Arbetarskyddsombuden är inte obligatoriska enligt lagen. Nyordningen har diskuterats med personalrådet, som lämnat följande utlåtande bilaga 3, och med representanter för de nuvarande arbetarskyddskommissionerna. FÖRSLAG:Styrelsen utser maskinskötare Frederik Pastoor till arbetarskyddschef för ÅHS från 1 december 2003 och beviljar honom ett SEU-arvode för detta uppdrag på 100 euro/mån. Styrelsen besluter att arbetarskyddet för ÅHS organiseras så att tre arbetarskyddsfullmäktige och tre vicefullmäktige samt en arbetarskyddskommission tillsätts enligt bestämmelserna i lagen och förordningen om tillsyn över arbetarskyddet. Gällande detta inbegärs utlåtanden från de nuvarande arbetarskyddskommisionerna. BESLUT: Förslaget omfattades Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 Styrelsen den 25 november 2003, den 16 juni och den 6 september 2006 ARBETARSKYDDET INOM ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD forts 65 Den 1 februari 2006 trädde en ny lag ikraft, Lagen om tillsyn över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006). De paragrafer som gäller arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen finns som bilaga 1. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6 Arbetarskyddschef Frederik Pastoor har tillsammans med de nuvarande arbetarskyddskommissionerna utarbetat ett förslag över hur arbetarskyddet skall vara organiserat inom ÅHS. Förslaget har skickats för utlåtande till de fackliga organisationerna. Den väsentligaste förändringen jämfört med den tidigare organisationen är att tre arbetarskyddskommissioner skulle slås samman till en enda, något som de flesta kommissionsmedlemmar ställt sig positiva till. Protokoll från arbetarskyddskommissionernas gemensamma möte Bilaga 2. Förslaget utgår från att kommissionen har 15 medlemmar, 5 medlemmar utsedda av arbetsgivaren och 10 medlemmar utsedda av arbetstagarna. Därtill skulle alla arbetarskyddsfullmäktige (5), arbetarskyddschefen och en representant för personalhälsovården ingå i kommissionen, sammanlagt 22 medlemmar. Bilaga 3. Tehy stöder i sitt utlåtande en sammanslagning av de tre kommissionerna, men ifrågasätter om den nya kommissionen behöver ha 22 medlemmar. Bilaga 4. FOA framför också att en kommission med 22 medlemmar blir för stor och ohanterlig, dessutom saknar FOA en representant för den öppna psykvården. FOA sammanfattar med att organisationen borde förbli som tidigare. Bilaga 5. TCÅ frågar sig om antalet kommissioner kunde vara två istället för tre, dessutom borde ÅCS representeras av två arbetarskyddsfullmäktige på grund av sin storlek och varierande funktioner. Bilaga 6. Akava har inte inlämnat något utlåtande. Enligt lagens 39 skall antalet medlemmar i kommission vara fyra, åtta eller tolv beroende på arbetsplatsens art, storlek och övriga förhållanden. En fjärdedel av medlemmarna skall företräda arbetsgivaren och tre fjärdedelar företräda de anställda. Enligt arbetsskyddsinspektör Henning Karlsson kan arbetarskyddsfullmäktige fungera som de anställdas representanter och arbetarskyddschefen som arbetsgivarens representant. Därmed kan antalet medlemmar i kommission minskas till 12. FÖRSLAG: Styrelsen beslutar ordna arbetarskyddet inom ÅHS så - att 9 arbetarskyddsfullmäktige och 18 ersättare väljs för en mandatperiod på två kalenderår - att ÅHS har en arbetarskyddskommission bestående av 12 medlemmar, kommissionen har en mandatperiod på två år - att de 9 arbetarskyddsfullmäktige fungerar som de anställdas representanter i kommissionen, - att arbetsgivaren utser 3 representanter till kommissionen, en av dessa är arbetarskyddschefen, - att kommissionen inom sig utser en ordförande, - att skyddsombud kan utses bland personalen på olika arbetsplatser för att vara kontaktperson i arbetarskyddsfrågor (skyddsombuden omnämns inte i lagen), - att medel reserveras i nästa års budget för att ordna skolningen av i först hand arbetarskyddskommissionens medlemmar och vicefullmäktige, men också för skyddsombuden. Gällande detta förslag till organisering av arbetarskyddet inom ÅHS inbegärs utlåtande av de fackliga organisationerna och personalrådet. Utlåtandena skall vara förvaltningskansliet till handa senast den 15 augusti 2006.

9 Styrelsen den 25 november 2003, den 16 juni och den 6 september 2006 ARBETARSKYDDET INOM ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD forts 89 Följande utlåtanden över den föreslagna arbetarskyddsorganisationen har inkommit: Utlåtande från TEHY:s fackavdelning på Åland. Bilaga 1. Utlåtande från TCÅ:s organisationschef Tuula Matsson. Bilaga 2. Utlåtande från Akava-Åland r.f. Bilaga 3. Utlåtande från FOA (samma som senaste gång). Bilaga 4. Utlåtande från ÅHS personalråd. Bilaga 5. I samtliga utlåtanden förordas det förslag som föreslogs på mötet den 16 juni FÖRSLAG: Styrelsen beslutar ordna arbetarskyddet inom ÅHS så - att 9 arbetarskyddsfullmäktige och 18 ersättare väljs för en mandatperiod på två kalenderår - att ÅHS har en arbetarskyddskommission bestående av 12 medlemmar, kommissionen har en mandatperiod på två år - att de 9 arbetarskyddsfullmäktige fungerar som de anställdas representanter i kommissionen, - att arbetsgivaren utser 3 representanter till kommissionen, en av dessa är arbetarskyddschefen, - att kommissionen inom sig utser en ordförande, - att skyddsombud kan utses bland personalen på olika arbetsplatser för att vara kontaktperson i arbetarskyddsfrågor (skyddsombuden omnämns inte i lagen), - att medel reserveras i nästa års budget för att ordna skolningen av i först hand arbetarskyddskommissionens medlemmar och vicefullmäktige, men också för skyddsombuden. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7

10 UTLÅTANDE GÄLLANDE SLUTRAPPORTEN FRÅN ARBETSGRUPPEN MED UPPDRAG ATT UTREDA ÄLDREOMSORGEN 90 Landskapsregeringen tillsatte i maj 2005 en arbetsgrupp för att utreda äldreomsorgen ur ett brett perspektiv. Arbetsgruppen har nu slutfört sitt arbete och Ålands hälso- och sjukvård har fått rapporten för utlåtande. Rapporten finns som bilaga 1. Ledningsgruppen har behandlat rapporten, inhämtat utlåtande från berörda enheters ansvarspersoner och sammanställt ett förslag till ett utlåtande från ÅHS. Ansvarspersonernas utlåtanden finns som bilaga 2. Förslag till utlåtande från ÅHS finns som bilaga 3. FÖRSLAG: Styrelsen avger utlåtande över äldreomsorgsrapporten. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget i bilaga 3 med följande ändring: Under rubriken Lagstiftning, andra stycket ändrades meningen Däremot skulle en kommunreform, som leder till färre antal kommuner, avsevärt underlätta kommunikationen mellan ÅHS och den kommunala servicen. till Det stora antalet kommuner försvårar kommunikationen mellan ÅHS och den kommunala servicen. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8

11 Styrelsen den 11 augusti 2006 och den 6 september 2006 ÅLANDS CENTRALSJUKHUS OM- OCH TILLBYGGNAD, ARKITEKTUPPHANDLING 74 Fyra anbud har inkommit gällande arkitektplaneringen av Ålands centralsjukhus om- och tillbyggnad ( etapp II-III). Följande arkitektbyråer har inlämnat anbud inom utsatt tid den 1 augusti Arkitehtitoimisto Martin Wolff Oy, Björneborg. Bilaga 1. Arkitektbyrå Sigge Ab, Åbo. Bilaga 2. Planeringsbyrå Backman Ab, Ekenäs. Bilaga 3. Tengbomgruppen Ab, Stockholm. Bilaga 4. Bilagorna har distribuerats till styrelsens medlemmar den Anbudssummorna är konfidentiella fram till dess att kontrakt har undertecknats. Protokoll från anbudsöppningen den Bilaga 5. Planeringskommittén har behandlat anbuden på sitt möte den 8 augusti och föreslår att diskussioner förs med Tengbomgruppen Ab för arkitektplaneringen av om- och tillbyggnaden av Ålands centralsjukhus, etapp II III. Bilaga 6. Projektledare Eriks Hjärne närvarar vid ärendets behandling. FÖRSLAG: Styrelsen besluter att diskussioner förs med Tengbomgruppen Ab för arkitektplaneringen av om- och tillbyggnaden av Ålands centralsjukhus, etapp II III. 91 Planeringskommittén har den 17 augusti sammankommit med arkitekt Christine Hammarling, Tengbomgruppen Ab, Stockholm och fört diskussioner kring arkitektuppdraget, anbudet och kontraktet. Mötesprotokollet (ojusterat) finns som bilaga 1. Ersättningsbeloppen i anbudet från Tengbomgruppen finns som bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen besluter anta anbudet från Tengbomgruppen Ab från Stockholm för arkitektplaneringen av Ålands centralsjukhus om- och tillbyggnad. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9

12 ÄNDRING AV TJÄNSTEBENÄMNING 92 Tjänstebenämningen på basenhetschefen för läkemedelscentralen är provisor. Eftersom denna titel är en akademisk titel bör benämningen ändras. Den nya benämningen, som föreslås bli chef för läkemedelscentralen, har godkänts av tjänstinnehavaren. Förslaget innebär inte förändrade arbetsuppgifter eller förändrad lön. Enligt punkt 2.2 i Reglementet är det styrelsen som ändrar tjänstebenämningar. FÖRSLAG: Styrelsen besluter ändra tjänstebenämningen för tjänst nr 0548 provisor till chef för läkemedelscentralen. Ändringen verkställs den 1 oktober Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10

13 ÄNDRING AV TJÄNSTEBENÄMNING 93 På städenheten finns idag två förmän, städchef och städarbetsinstruktör. Dessa administrerar 70 städtjänster. Kongruent med andra förändringar i tjänstebenämningar föreslås att städarbetsinstruktör ändras till biträdande städchef. Förslaget har godkänts av tjänsteinnehavaren. Förslaget innebär inte förändrade arbetsuppgifter eller förändrad lön. Enligt punkt 2.2 i Reglementet är det styrelsen som ändrar tjänstebenämningar. FÖRSLAG: Styrelsen besluter ändra tjänstebenämningen för tjänst nr 0613 städarbetsinstruktör till biträdande städchef. Ändringen verkställs den 1 oktober Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 11

14 ORDINARIEBESÄTTANDE AV CHEFLÄKARTJÄNSTEN 94 Styrelsen har på sitt möte den 10 februari 2006 / 24 antagit specialistläkaren i barn- och ungdomsmedicin samt skolhälsovård, docent Margareta Bondestam på prövotid till tjänsten som chefläkare för tiden Bilaga 1. Enligt 10 2 mom Tjänstemannalagen skall beslut fattas före prövotidens utgång om huruvida på prövotid anställd tjänsteman skall utnämnas till tjänsten. FÖRSLAG: Styrelsen utnämner specialistläkaren i barn- och ungdomsmedicin samt skolhälsovård, docent Margareta Bondestam till ordinarie innehavare av chefläkartjänsten från och med 1 oktober 2006 och fastställer lönen På mötet utdelades en skrivelse från Finlands läkarförbund, Ålands lokalavdelning/styrelsen (bilaga 2) och Margareta Bondestams skivelse angående lönesättningen av chefläkartjänsten (bilaga 3). BESLUT: Styrelsen beslöt utnämna specialistläkaren i barn- och ungdomsmedicin samt skolhälsovård, docent Margareta Bondestam till ordinarie innehavare av chefläkartjänsten från och med 1 oktober Styrelsen beslöt bordlägga beslutet om ändrad lön till nästa möte den 6 oktober, vilket innebär att grundlönen är oförändrad (6.084 euro) under oktober månad. Margareta Bondestam deltog inte i ärendets behandling. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 12

15 DELGIVNINGAR 95 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande beslut, protokoll och brev för kännedom: 1. Ålands landskapsregering, beslut nr 93 S30, , gällande fastställande av provtagningar och avgifter för kontroll av badvattenkvaliteten vid allmänna badstränder år 2006, 2. Hälsonämndens sammanträdesprotokoll nr 9, , 3. Ålands landskapsregering, brev nr 416 S40, , gällande information från tillsynsmyndigheten om tillstånd från Ålands miljöprövningsnämnd. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 13

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006 Styrelsen nr 6/2006 Kallelse till sammanträde den 11 augusti kl. 13.30 Paragraf Ärende 71 Sammankallande och beslutförhet. 72 Justering av protokoll. 73 Fastställande av föredragningslistan. 74 Ålands

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011 Styrelsen nr 11/2011 Kallelse till sammanträde den 26 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 74 Sammankallande och beslutförhet 75 Justering av protokoll 76 Fastställande av föredragningslistan 77 Budget 2012

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009 Styrelsen nr 10/2009 Kallelse till sammanträde den 25 augusti kl. 12.30. Paragraf Ärende 104 Sammankallande och beslutförhet. 105 Justering av protokoll. 106 Fastställande av föredragningslistan. 107 Uppsägning

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011 Styrelsen nr 1/2011 Kallelse till sammanträde torsdagen den 13 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2006 Styrelsen nr 10 /2006 Kallelse till sammanträde den 3 november kl. 09.00. Paragraf Ärende 109 Sammankallande och beslutförhet. 110 Justering av protokoll. 111 Fastställande av föredragningslistan. 112

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 12 februari 2015 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 10. Sammankallande och beslutsförhet. 11. Justering av protokoll. 12. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010 Styrelsen nr 4 /2010 Kallelse till sammanträde den 19 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 36 Sammankallande och beslutförhet. 37 Justering av protokoll. 38 Fastställande av föredragningslistan. 39 Bokslutet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010 Styrelsen nr 10 /2010 Kallelse till sammanträde den 3 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 86 Sammankallande och beslutförhet. 87 Justering av protokoll. 88 Fastställande av föredragningslistan. 89 Rekrytering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9 /2006 Styrelsen nr 9 /2006 Kallelse till sammanträde den 6 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 96 Sammankallande och beslutförhet. 97 Justering av protokoll. 98 Fastställande av föredragningslistan. 99 Projektrapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2008 Styrelsen nr 3 /2008 Kallelse till sammanträde den 29 februari kl. 09.00. Paragraf Ärende 27 Sammankallande och beslutförhet. 28 Justering av protokoll. 29 Fastställande av föredragningslistan. 30 Val

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 17 december 2015 kl 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 106. Sammankallande och beslutsförhet 107. Justering av protokoll 108. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2017 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 28 april 2017 kl. 14.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 36. Sammankallande och beslutsförhet. 37. Justering av protokoll. 38. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011 Styrelsen nr 8/2011 Kallelse till sammanträde den 28 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 48 Sammankallande och beslutförhet. 49 Justering av protokoll. 50 Fastställande av föredragningslistan. 51 Yttrande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2007 Styrelsen nr 5 /2007 Kallelse till sammanträde den 27 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 67 Sammankallande och beslutförhet. 68 Justering av protokoll. 69 Fastställande av föredragningslistan. 70 Den fortsatta

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012 Styrelsen nr 19/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde den 10 december 2012 kl. 15.00 17.45. Paragraf Ärende 152. Sammankallande och beslutsförhet. 153. Justering av protokoll. 154. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdag 20 oktober 2015, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdag 20 oktober 2015, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdag 20 oktober 2015, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 43 Sammankallande och beslutförhet 44 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2011 Styrelsen nr 5/2011 Kallelse till sammanträde den 15 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 26 Sammankallande och beslutförhet. 27 Justering av protokoll. 28 Fastställande av föredragningslistan. 29 Revidering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012 Styrelsen nr 5/2012 Kallelse till sammanträde den 5 april kl. 12.00. Paragraf Ärende 36. Sammankallande och beslutsförhet. 37. Justering av protokoll. 38. Föredragningslistans godkännande. 39. Rapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2011 Styrelsen nr 10/2011 Kallelse till sammanträde den 17 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 64 Sammankallande och beslutförhet 65 Justering av protokoll 66 Fastställande av föredragningslistan 67 Medarbetarenkäten

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2006 Styrelsen nr 4 /2006 Kallelse till sammanträde den 7 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 45 Sammankallande och beslutförhet. 46 Justering av protokoll. 47 Fastställande av föredragningslistan. 48 Uppdatering

Läs mer

ÄRENDELISTA STYRELSEN

ÄRENDELISTA STYRELSEN ÄRENDELISTA STYRELSEN 15.6.2018 Kallelse till sammanträde fredagen den 15 juni kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 61 Sammankallande och beslutsförhet 62 Justering av protokoll 63 Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 23 oktober 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 77. Sammankallande och beslutsförhet 78. Justering av protokoll 79. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2017 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde torsdagen den 29 juni 2017 kl. 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 63. Sammankallande och beslutsförhet. 64. Justering av protokoll. 65. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2011 Styrelsen nr 12/2011 Kallelse till sammanträde den 2 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Justering av protokoll 85 Fastställande av föredragningslistan 86 ÅHS plan

Läs mer

Kallelse till sammanträde fredagen den 2 februari kl i styrelserummet.

Kallelse till sammanträde fredagen den 2 februari kl i styrelserummet. ÄRENDELISTA STYRELSEN Kallelse till sammanträde fredagen den 2 februari kl. 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 14. Sammankallande och beslutsförhet. 15. Justering av protokoll. 16. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2006 Styrelsen nr 11 /2006 Kallelse till sammanträde den 8 december kl. 09.00. Paragraf Ärende 120 Sammankallande och beslutförhet. 121 Justering av protokoll. 122 Fastställande av föredragningslistan. 123

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2006 Styrelsen nr 5 /2006 Kallelse till sammanträde den 16 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 56 Sammankallande och beslutförhet. 57 Justering av protokoll. 58 Fastställande av föredragningslistan. 59 Utlåtande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2010 Styrelsen nr 11 /2010 Kallelse till sammanträde den 27 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 93 Sammankallande och beslutförhet. 94 Justering av protokoll. 95 Fastställande av föredragningslistan. 96 Förfrågan

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2008 Styrelsen nr 4 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 34 Sammankallande och beslutförhet. 35 Justering av protokoll. 36 Fastställande av föredragningslistan. 37 Förklaring

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010 Styrelsen nr 6 /2010 Kallelse till sammanträde den 21 maj kl. 09.30. Paragraf Ärende 53 Sammankallande och beslutförhet. 54 Justering av protokoll. 55 Fastställande av föredragningslistan. 56 Beslut om

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2010 Styrelsen nr 12 /2010 Kallelse till sammanträde den 29 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 101 Sammankallande och beslutförhet. 102 Justering av protokoll. 103 Fastställande av föredragningslistan. 104

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 80 Sammankallande och beslutförhet 81 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2010 Styrelsen nr 14 /2010 Kallelse till sammanträde den 21 december kl. 08.30 och onsdag den 22.12 kl. 08.30, reservdag. Sammanträdena inleds med besök på BB/Gyn.avdelningen. Paragraf Ärende 118 Sammankallande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2 /2006 Styrelsen nr 2 /2006 Kallelse till sammanträde den 10 februari kl. 09.00. Paragraf Ärende 15 Sammankallande och beslutförhet. 16 Justering av protokoll. 17 Fastställande av föredragningslistan. 18 Nya

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013 Styrelsen nr 2/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 18 januari 2013 kl. 9.30-15.00 i ÅHS konferenscenter. Paragraf Ärende 8. Sammankallande och beslutsförhet. 9. Justering av protokoll. 10.

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 37 Sammankallande och beslutförhet 38 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2017 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 22 september 2017 kl. 9.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 74. Sammankallande och beslutsförhet. 75. Justering av protokoll. 76.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005 Styrelsen nr 8 /2005 Kallelse till sammanträde den 14 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 91 Sammankallande och beslutförhet. 92 Justering av protokoll. 93 Fastställande av föredragningslistan. 94 Upphandling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 16.3.2018 1/18 Tid: Fredagen den 16 mars 2018 kl. 9.30-11.30 Plats: Lantbrukskansliet i Godby Närvarande: Ordinarie: X Jan Salmén, ordf. Saltvik X Erja Nordqvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 26.9.2018 2/18 Tid: Onsdagen den 26 september 2018 kl. 9.30-11.00 Plats: Lantbrukskansliet i Godby Närvarande: Ordinarie: X Jan Salmén, ordf. Saltvik X Erja Nordqvist,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2005 Styrelsen nr 6 /2005 Kallelse till sammanträde den 25 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 69 Sammankallande och beslutförhet. 70 Justering av protokoll. 71 Fastställande av föredragningslistan. 72 Byggnadskommittén,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2010 Styrelsen nr 5 /2010 Kallelse till sammanträde den 23 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 44 Sammankallande och beslutförhet. 45 Justering av protokoll. 46 Fastställande av föredragningslistan. 47 Rapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2007 Styrelsen nr 10 /2007 Kallelse till sammanträde den 31 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 111 Sammankallande och beslutförhet. 112 Justering av protokoll. 113 Fastställande av föredragningslistan. 114

Läs mer

ÄRENDELISTA STYRELSEN

ÄRENDELISTA STYRELSEN ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 26 april kl. 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 31 Sammankallande och beslutsförhet 32 Justering av protokoll 33 Föredragningslistans godkännande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011 Styrelsen nr 16/2011 Kallelse till sammanträde den 16 december kl. 09.00. Sammanträdet avslutas med gemensam jullunch på restaurang Nautical kl.12.00 Paragraf Ärende 120 Sammankallande och beslutsförhet

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 måndagen 27 maj 2013, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 måndagen 27 maj 2013, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 måndagen 27 maj 2013, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 27 Sammankallande och beslutförhet 28 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2007 Styrelsen nr 8 /2007 Kallelse till sammanträde den 15 juni kl. 09.30. Paragraf Ärende 89 Sammankallande och beslutförhet. 90 Justering av protokoll. 91 Fastställande av föredragningslistan. 92 Utbildning

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2012 Styrelsen nr 8/2012 Protokoll fört vid sammanträde måndagen den 4 juni kl. 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 64. Sammankallande och beslutförhet. 65. Justering av protokoll. 66. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2009 Styrelsen nr 11 /2009 Kallelse till sammanträde den 15 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 111 Sammankallande och beslutförhet. 112 Justering av protokoll. 113 Fastställande av föredragningslistan. 114

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2012 Styrelsen nr 11/2012 Protokoll fört vid sammanträde tisdagen den 26 juni kl. 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 87. Sammankallande och beslutförhet. 88. Justering av protokoll. 89. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2010 Styrelsen nr 13 /2010 Kallelse till sammanträde den 26 november kl. 09.00. Paragraf Ärende 109 Sammankallande och beslutförhet. 110 Justering av protokoll. 111 Fastställande av föredragningslistan. 112

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2017 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 27 oktober 2017 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 81. Sammankallande och beslutsförhet. 82. Justering av protokoll. 83.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2014

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2014 Styrelsen nr 1/2014 KALLELSE till sammanträde fredagen den 24 januari 2013 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Föredragningslistans

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 torsdagen 7 december 2017, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 torsdagen 7 december 2017, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 torsdagen 7 december 2017, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 48 Sammankallande och beslutförhet 49 Justering

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 15.2.2013 1/13 Sammanträdestid Fredagen den 15 februari 2013 kl. 9.30 10.40 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 23 Sammankallande och beslutförhet 24 Justering av protokoll

Läs mer

Kallelse till sammanträde fredagen den 23 mars kl i styrelserummet. OBS! Ändrad tid!

Kallelse till sammanträde fredagen den 23 mars kl i styrelserummet. OBS! Ändrad tid! ÄRENDELISTA STYRELSEN Kallelse till sammanträde fredagen den 23 mars kl. 13.00 i styrelserummet. OBS! Ändrad tid! Paragraf Ärende 33 Sammankallande och beslutsförhet. 34 Justering av protokoll. 35 Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2016 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 19 februari 2016 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 11. Sammankallande och beslutsförhet. 12. Justering av protokoll. 13. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 12 juni 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 47. Sammankallande och beslutsförhet 48. Justering av protokoll 49. Föredragningslistans

Läs mer

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 21 Sammankallande och beslutförhet 22 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2007 Styrelsen nr 3 /2007 Kallelse till sammanträde den 19 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 38 Sammankallande och beslutförhet. 39 Justering av protokoll. 40 Fastställande av föredragningslistan. 41 Rapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2009 Styrelsen nr 5 /2009 Kallelse till sammanträde den 24 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 51 Sammankallande och beslutförhet. 52 Justering av protokoll. 53 Fastställande av föredragningslistan. 54 Val av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2013 Styrelsen nr 4/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 15 februari 2013 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 22. Sammankallande och beslutsförhet. 23. Justering av protokoll. 24. Föredragningslistans

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 13.06.2011 5/11 Sammanträdestid Måndagen den 13 juni 2011 kl. 16.00-17.00 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården X Danielsson Sven-Anders, ordf. X Gestberg

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2007 Styrelsen nr 6 /2007 Kallelse till sammanträde den 4 maj kl. 09.00. Paragraf Ärende 74 Sammankallande och beslutförhet. 75 Justering av protokoll. 76 Fastställande av föredragningslistan. 77 Antalet psykiatriska

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 26 augusti 2016 kl. 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 66. Sammankallande och beslutsförhet. 67. Justering av protokoll. 68.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 14 oktober 2016 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 84. Sammankallande och beslutsförhet. 85. Justering av protokoll. 86.

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde onsdagen 18 april 2012, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde onsdagen 18 april 2012, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde onsdagen 18 april 2012, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 14 Sammankallande och beslutförhet 15 Justering av protokoll

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av protokoll

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

AGENDA STYRELSEN ÅMH-St 5/12

AGENDA STYRELSEN ÅMH-St 5/12 AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen 5 juni 2012, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 28 Sammankallande och beslutförhet 29 Justering av protokoll 30

Läs mer

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN Tid Fredagen den kl Plats. Jomala kommunkansli. Ärenden:

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN Tid Fredagen den kl Plats. Jomala kommunkansli. Ärenden: FÖRBUNDSSTYRELSEN KALLELSE 09.11.2018 Nr 6 Tid Fredagen den 09.11.2018 kl. 13.00 Plats Jomala kommunkansli Ärenden: 39 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 40 PROTOKOLLJUSTERARE 41 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

AGENDA STYRELSEN ÅMH-St 8/18

AGENDA STYRELSEN ÅMH-St 8/18 AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 13 november 2018, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 37 Sammankallande och beslutförhet 38 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2009 Styrelsen nr 8 /2009 Kallelse till sammanträde den 12 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 86 Sammankallande och beslutförhet. 87 Justering av protokoll. 88 Fastställande av föredragningslistan. 89 Samarbetsfrågor

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 7/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 7/2015 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 7/2015 PROTOKOLL Datum: Fredag 23.10.2015 Plats och tid: Polishuset i Mariehamn kl. 09.00-11.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande 68-76 Annika Hambrudd viceordförande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 04.10.2012 7/12 Sammanträdestid OBS! Torsdagen den 4 oktober 2012 kl 18.00 20.10. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommunkansliet x Karlsson Rolf, ordförande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2012 Styrelsen nr 2/2012 Kallelse till sammanträde den 24 februari kl. 10.00. Paragraf Ärende 15. Sammankallande och beslutsförhet. 16. Justering av protokoll. 17. Föredragningslistans godkännande. 18. Information

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2009 Styrelsen nr 12 /2009 Kallelse till sammanträde den 25 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 116 Sammankallande och beslutförhet. 117 Justering av protokoll. 118 Fastställande av föredragningslistan. 119

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL Kl Förbundskansliet 10/2013. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL Kl Förbundskansliet 10/2013. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Tisdag 24 september 2013, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 76 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 77 Protokolljustering...

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7 /2009 Styrelsen nr 7 /2009 Kallelse till sammanträde den 28 maj kl. 09.00. Paragraf Ärende 76 Sammankallande och beslutförhet. 77 Justering av protokoll. 78 Fastställande av föredragningslistan. 79 Utvecklingen

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 Nr 8 Sammanträdestid Måndagen den 15 november 2010 kl 19.00-21.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

AGENDA FÖREDRAGNINGSLISTA. ÅMH-St 1/

AGENDA FÖREDRAGNINGSLISTA. ÅMH-St 1/ AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde torsdagen den 6 mars 2008, kl. 16.00 på Norragatan 17. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av protokoll

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 16.02.2011 1/11 Sammanträdestid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 16.00-17.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2013 Styrelsen nr 1/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 11 januari 2013 kl. 9.30-13.00. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl måndag 28 maj 2018, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl måndag 28 maj 2018, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15.00 måndag 28 maj 2018, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 14 Sammankallande och beslutförhet 15 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15 /2009 Styrelsen nr 15 /2009 Kallelse till sammanträde den 18 december kl. 09.00. Paragraf Ärende 150 Sammankallande och beslutförhet. 151 Justering av protokoll. 152 Fastställande av föredragningslistan. 153

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2006 Styrelsen nr 1 /2006 Kallelse till sammanträde den 20 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4 Budget för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 17.2.2014 1/14 Sammanträdestid Måndagen den 17 februari 2014 kl. 9.30 11.00 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 11.02.2014 02/14 Sammanträdestid Tisdagen den 11 februari 2014 kl 18.00 18.50. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 2. 2 Val av protokolljusterare 2. 3 Godkännande av föredragningslistan 2. 4 Resultatprognos/Bokslut

1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 2. 2 Val av protokolljusterare 2. 3 Godkännande av föredragningslistan 2. 4 Resultatprognos/Bokslut NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2018 1 Sektionen för stödtjänster Tid 14.03.2018 kl. 16.30 Plats Stadshuset, Tornskär Ärenden som skall behandlas Sida 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 2 2 Val av protokolljusterare

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2007 Styrelsen nr 12 /2007 Kallelse till sammanträde den 19 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 127 Sammankallande och beslutförhet. 128 Justering av protokoll. 129 Fastställande av föredragningslistan. 130

Läs mer