ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2006"

Transkript

1 Styrelsen nr 8 /2006 Kallelse till sammanträde den 6 september kl Paragraf Ärende 85 Sammankallande och beslutförhet. 86 Justering av protokoll. 87 Fastställande av föredragningslistan. 88 Budget och hälso- och sjukvårdsplan för år Arbetarskyddet inom Ålands hälso- och sjukvård. 90 Utlåtande gällande slutrapporten från arbetsgruppen med uppdrag att utreda äldreomsorgen. 91 Ålands centralsjukhus om- och tillbyggnad, arkitektupphandling. 92 Ändring av tjänstebenämning. 93 Ändring av tjänstebenämning. 94 Ordinariebesättande av chefläkartjänsten. 95 Delgivningar. Mikael Lagström Ordförande

2 Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8 Datum onsdagen den 6 september 2006 Paragraf nr Plats och tid Centralförvaltningens sammanträdes rum, Doktorsvägen, kl (lunch ) Beslutande Mikael Lagström ordförande Torbjörn Björkman ledamot Gun-Mari Lindholm ledamot Anne-May Pehrsson ledamot Ulla Rindler-Wrede ledamot Göte Winé ledamot, frånv Frånvarande Micael Sandberg vice ordförande Föredragande Björn-Olof Ehrnström förvaltningschef Övriga närvarande Margareta Bondestam chefläkare, frånv. 94 Bengt Michelsson vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Tiina Robertsson personalchef Christina Norrlund TCÅ Sirpa Eriksson Akava-Åland Birger Ch Sandell landskapsläkare Ann-Marie Eriksson förvaltningssekreterare Christina Grunér budgetplanerare, närv. 88 Carola Karlsson redovisningschef, närv. 88 Protokolljustering Dagens protokoll förklaras för omedelbart justerat. Mikael Lagström Björn-Olof Ehrnström Utdragets riktighet bestyrkes

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 85 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. JUSTERING AV PROTOKOLL 86 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 87 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1

4 BUDGET OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPLAN FÖR ÅR I det slutliga budgetarbetet har ledningsgruppen beaktat de förändringar som blev aktuella på budgetkonsekvensbedömningen den augusti. Sammanställningen av personalförändringar har uppdaterats med dessa förändringar. Bilaga 1. Personalkostnaderna ökar totalt med 3,3 % jämfört med budgeten I budgeten har beaktats 1,6 % för löneförhöjningar i enlighet med landskapsregeringens anvisningar. Semesterpenningen har inte beaktats till fullt belopp utan nedskrivits med från 5,7 % av lönebeloppet till 4,1 % eftersom det är realistiskt att förvänta sig att semesterpenningen till en del kommer att omvandlas till ledig tid, även om detta skall ske utan vikarie. Anslag för nya tjänster och ombildningar av befintliga tjänster har beaktats i enlighet med tjänstemotiveringarna i bilaga 2. Anslag har beaktats för följande tillfälliga tjänster, bilaga 3. Anslaget för konsumtionskostnaderna har ökat med 6,7 % beroende på bl.a. fortsatt kraftiga medicinkostnadsökningar, dyrare luftburen patienttransport, ökade kostnader för medicinsk rehabilitering, förhöjda energikostnader, nya hyror (Godby Center, miljöhälsovården) samt nytillkomna fastighetskostnader för det s.k. försörjningshuset som tas i bruk vid årsskiftet. Den externa vården budgeteras till 5,2 milj euro eller 4 % högre än i år. Eftersom styrelsen vid konsekvensmötet tydligt framförde att patientens önskemål gällande vart remissen skall skickas (Sverige eller Finland) alltid skall beaktas kommer kostnaden att öka utöver detta. Samtidigt konstaterade styrelsen att den sänkning av patientavgifterna med 1,9 milj euro till 2 milj euro, som landskapsregeringen beslutat om för att halvera patientavgifterna, baserade sig på bristfälliga uppgifter om vad som egentligen är patientavgifter. En sänkning av de egentliga patientavgifterna med ca 50% skulle minska intäkterna med med 1,2 milj euro. Därmed kan skillnaden eller euro användas till att täcka de förväntade extra kostnader som en ökad remittering till Sverige kommer att förorsaka. Anslaget för anskaffningar, inventarier och byggåtgärder har minskat med 11,5 % till euro. Behovet av anskaffningar är emellertid stort. I det föreliggande budgetförslaget har ett överskott från pågående budgetår inte beaktats. Det är sannoligt att ett överskott på några hundra tusen euro kan erhållas. Eftersom budgetanslagen är två åriga kan ett eventuellt överskott användas följande år. Denna summa planeras då att användas till att höja anskaffningsanslaget och eventuellt utbildningsanslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2

5 BUDGET OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPLAN FÖR ÅR 2007 forts 88 Beträffande intäkterna har intäkterna från patientavgifter minskats med 50% eller 1,2 milj euro som ett resultat av landskapsregeringens beslut. Eftersom det tillsvidare är oklart vilka patientavgifter som skall sänkas eller slopas har detta inte ännu beaktats i de olika enheternas budgeter utan korrigeringen har skett endast på den sammanlagda nivån. ÅHS:s driftsbudget för år 2007 framgår av bilaga 4. ÅHS investeringsplan för åren framgår av bilaga 5. Beträffande investeringsplanens två sista år är anslagsbehovet för om- och tillbyggnaden av centralsjukhuset, etapp II-III fortfarande oklart. Enligt tidplanen för arkitekten skall skissritningarna vara klara i december Först då blir det klart hur omfattande ombyggnaden (etapp II) och nybyggnaden (etapp III) blir. Utgående från underlaget för arkitektupphandlingen uppgörs en preliminär budget för etapp II-III som föredras på styrelsemötet. Till denna del kompletteras investeringsplanen på mötet. I förslaget till hälso- och sjukvårdsplan har förändringarna i verksamheten noterats och målsättningarna för varje enskild basenhet inskrivits. I tabellerna som beskriver enheternas prestationer åren är prestationssiffrorna för åren de som förverkligats, medan åren 2005 och 2006 är de uppskattade. Siffrorna för år 2005 har inte justerats utan är de som uppskattades för ca ett år sedan. Förslaget till hälso- och sjukvårdsplan finns som bilaga 6. FÖRSLAG: Styrelsen besluter föreslå för landskapsregeringen att utgiftsramen på 65,5 milj euro utökas med euro, vilket i sin helhet används att höja till anslaget för extern vård. Utökningen motiveras med styrelsens avsikt att patientens önskemål gällande vart remissen skall skickas (Sverige eller Finland) alltid skall beaktas. Detta kommer att öka remitteringen till Sverige, vilket ökar kostnaden för den externa vården. Utökningen finansieras genom att halveringen av patientavgifterna inte minskar intäkterna med 1,9 milj euro, vilket landskapsregeringen i sitt beslut från den 10 augusti 2006 räknat med, utan med 1,2 milj euro. Med detta tillägg godkänner styrelsen förslaget till driftsbudget för år 2007 såsom framgår av bilaga 4. Styrelsen godkänner förslaget till hälso- och sjukvårdsplan för år Styrelsen godkänner förslaget till investeringsplan för åren BESLUT: Styrelsen godkände förslaget till budget för år 2007 vilket innebär kostnader på euro, intäkter på euro och nettokostnader på euro. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 BUDGET OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPLAN FÖR ÅR 2007 forts 88 Styrelsen beslöt också att av landskapsregeringen anhålla om ett anslag utöver den redan fastställda ramen om 1,6 milj euro för den externa vården (vård utom Åland). Styrelsen motiverar detta med att styrelsen i hälso- och sjukvårdsplanen har inskrivit att ÅHS bör tillmötesgå patienternas önskemål om att få vård på sitt modersmål, vilket kommer att innebära en ökad remittering till sjukhus i Sverige. Om alla de patienter som nu remitteras till sjukhus på fastlandet skulle remitteras till svenska sjukhus skulle det innebära en uppskattad merkostnad på 3,2 milj euro pga av den högre kostnadsnivån i Sverige. Styrelsen uppskattar att den utökade remitteringen till Sverige i nästa år innebär en merkostnad på 1,6 milj euro. Styrelsen godkände förslaget till hälso- och sjukvårdsplan för år Styrelsen godkände förslaget till investeringsplan för åren Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 Styrelsen den 25 november 2003, den 16 juni och den 6 september 2006 ARBETARSKYDDET INOM ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 163 Maskinskötare Robert Eriksson fungerade som arbetarskyddschef från till , då han lämnade sin anställning inom ÅHS. Uppdraget utannonserades intern i maj, men ingen visade då intresse av att blir arbetarskyddschef. Nu har maskinskötare Frederik Pastoor anmält sitt intresse för uppdraget. Han har bekanta sig med lagstiftningen och fått information av arbetarskyddsinspektör Henning Karlsson. Eftersom uppdraget har visat sig vara relativt krävande rent tidsmässigt är man inom tekniska avdelningen beredd att justera arbetsuppgifterna så att han, om han utses till arbetarskyddschef, kan anslå en dag i veckan för arbetarskyddsärenden. Arbetarskyddet regleras av rikslagstiftningen. Enligt L om tillsyn över arbetarskyddet gäller följande: arbetsgivare skall utse en person som ansvarar för samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare och som är arbetsställets arbetarskyddschef på arbetsställen där minst 10 arbetstagare arbetar skall arbetstagarna för två kalenderår i sänder bland sig utse en arbetarskyddsfullmäktige och två vicefullmäktige för att företräda dem vid samarbetet rörande arbetarskyddet. Arbetstagare i funktionärsställning äger rätt att bland sig utse en egen arbetarskyddsfullmäktige och två vicefulläktige på arbetsställe där minst 20 arbetstagare regelbundet arbetar skall för två år i sänder inrättas en arbetarskyddskommission, som är sammansatt av företrädare för arbetsgivaren, arbetstagaren och arbetstagare i funktionärsställning och som har till uppgift att främja arbetsställets säkerhet och hälsosamhet. Även flera kommissioner kan inrättas för samma arbetsställe. Arbetarskyddet inom ÅHS har hittills varit ordnat enligt skissen i bilaga 1 med tre st arbetarskyddskommissioner. En ny organisation föreslås nu enligt förslaget i bilaga 2, vilket innebär att ÅHS skulle ha tre arbetarskyddsfullmäktige, en gemensam arbetarskyddskommission bestående av 12 medlemmar och arbetarskyddsombud för varje avdelning eller enhet. Arbetarskyddsombuden är inte obligatoriska enligt lagen. Nyordningen har diskuterats med personalrådet, som lämnat följande utlåtande bilaga 3, och med representanter för de nuvarande arbetarskyddskommissionerna. FÖRSLAG:Styrelsen utser maskinskötare Frederik Pastoor till arbetarskyddschef för ÅHS från 1 december 2003 och beviljar honom ett SEU-arvode för detta uppdrag på 100 euro/mån. Styrelsen besluter att arbetarskyddet för ÅHS organiseras så att tre arbetarskyddsfullmäktige och tre vicefullmäktige samt en arbetarskyddskommission tillsätts enligt bestämmelserna i lagen och förordningen om tillsyn över arbetarskyddet. Gällande detta inbegärs utlåtanden från de nuvarande arbetarskyddskommisionerna. BESLUT: Förslaget omfattades Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 Styrelsen den 25 november 2003, den 16 juni och den 6 september 2006 ARBETARSKYDDET INOM ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD forts 65 Den 1 februari 2006 trädde en ny lag ikraft, Lagen om tillsyn över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006). De paragrafer som gäller arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen finns som bilaga 1. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6 Arbetarskyddschef Frederik Pastoor har tillsammans med de nuvarande arbetarskyddskommissionerna utarbetat ett förslag över hur arbetarskyddet skall vara organiserat inom ÅHS. Förslaget har skickats för utlåtande till de fackliga organisationerna. Den väsentligaste förändringen jämfört med den tidigare organisationen är att tre arbetarskyddskommissioner skulle slås samman till en enda, något som de flesta kommissionsmedlemmar ställt sig positiva till. Protokoll från arbetarskyddskommissionernas gemensamma möte Bilaga 2. Förslaget utgår från att kommissionen har 15 medlemmar, 5 medlemmar utsedda av arbetsgivaren och 10 medlemmar utsedda av arbetstagarna. Därtill skulle alla arbetarskyddsfullmäktige (5), arbetarskyddschefen och en representant för personalhälsovården ingå i kommissionen, sammanlagt 22 medlemmar. Bilaga 3. Tehy stöder i sitt utlåtande en sammanslagning av de tre kommissionerna, men ifrågasätter om den nya kommissionen behöver ha 22 medlemmar. Bilaga 4. FOA framför också att en kommission med 22 medlemmar blir för stor och ohanterlig, dessutom saknar FOA en representant för den öppna psykvården. FOA sammanfattar med att organisationen borde förbli som tidigare. Bilaga 5. TCÅ frågar sig om antalet kommissioner kunde vara två istället för tre, dessutom borde ÅCS representeras av två arbetarskyddsfullmäktige på grund av sin storlek och varierande funktioner. Bilaga 6. Akava har inte inlämnat något utlåtande. Enligt lagens 39 skall antalet medlemmar i kommission vara fyra, åtta eller tolv beroende på arbetsplatsens art, storlek och övriga förhållanden. En fjärdedel av medlemmarna skall företräda arbetsgivaren och tre fjärdedelar företräda de anställda. Enligt arbetsskyddsinspektör Henning Karlsson kan arbetarskyddsfullmäktige fungera som de anställdas representanter och arbetarskyddschefen som arbetsgivarens representant. Därmed kan antalet medlemmar i kommission minskas till 12. FÖRSLAG: Styrelsen beslutar ordna arbetarskyddet inom ÅHS så - att 9 arbetarskyddsfullmäktige och 18 ersättare väljs för en mandatperiod på två kalenderår - att ÅHS har en arbetarskyddskommission bestående av 12 medlemmar, kommissionen har en mandatperiod på två år - att de 9 arbetarskyddsfullmäktige fungerar som de anställdas representanter i kommissionen, - att arbetsgivaren utser 3 representanter till kommissionen, en av dessa är arbetarskyddschefen, - att kommissionen inom sig utser en ordförande, - att skyddsombud kan utses bland personalen på olika arbetsplatser för att vara kontaktperson i arbetarskyddsfrågor (skyddsombuden omnämns inte i lagen), - att medel reserveras i nästa års budget för att ordna skolningen av i först hand arbetarskyddskommissionens medlemmar och vicefullmäktige, men också för skyddsombuden. Gällande detta förslag till organisering av arbetarskyddet inom ÅHS inbegärs utlåtande av de fackliga organisationerna och personalrådet. Utlåtandena skall vara förvaltningskansliet till handa senast den 15 augusti 2006.

9 Styrelsen den 25 november 2003, den 16 juni och den 6 september 2006 ARBETARSKYDDET INOM ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD forts 89 Följande utlåtanden över den föreslagna arbetarskyddsorganisationen har inkommit: Utlåtande från TEHY:s fackavdelning på Åland. Bilaga 1. Utlåtande från TCÅ:s organisationschef Tuula Matsson. Bilaga 2. Utlåtande från Akava-Åland r.f. Bilaga 3. Utlåtande från FOA (samma som senaste gång). Bilaga 4. Utlåtande från ÅHS personalråd. Bilaga 5. I samtliga utlåtanden förordas det förslag som föreslogs på mötet den 16 juni FÖRSLAG: Styrelsen beslutar ordna arbetarskyddet inom ÅHS så - att 9 arbetarskyddsfullmäktige och 18 ersättare väljs för en mandatperiod på två kalenderår - att ÅHS har en arbetarskyddskommission bestående av 12 medlemmar, kommissionen har en mandatperiod på två år - att de 9 arbetarskyddsfullmäktige fungerar som de anställdas representanter i kommissionen, - att arbetsgivaren utser 3 representanter till kommissionen, en av dessa är arbetarskyddschefen, - att kommissionen inom sig utser en ordförande, - att skyddsombud kan utses bland personalen på olika arbetsplatser för att vara kontaktperson i arbetarskyddsfrågor (skyddsombuden omnämns inte i lagen), - att medel reserveras i nästa års budget för att ordna skolningen av i först hand arbetarskyddskommissionens medlemmar och vicefullmäktige, men också för skyddsombuden. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7

10 UTLÅTANDE GÄLLANDE SLUTRAPPORTEN FRÅN ARBETSGRUPPEN MED UPPDRAG ATT UTREDA ÄLDREOMSORGEN 90 Landskapsregeringen tillsatte i maj 2005 en arbetsgrupp för att utreda äldreomsorgen ur ett brett perspektiv. Arbetsgruppen har nu slutfört sitt arbete och Ålands hälso- och sjukvård har fått rapporten för utlåtande. Rapporten finns som bilaga 1. Ledningsgruppen har behandlat rapporten, inhämtat utlåtande från berörda enheters ansvarspersoner och sammanställt ett förslag till ett utlåtande från ÅHS. Ansvarspersonernas utlåtanden finns som bilaga 2. Förslag till utlåtande från ÅHS finns som bilaga 3. FÖRSLAG: Styrelsen avger utlåtande över äldreomsorgsrapporten. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget i bilaga 3 med följande ändring: Under rubriken Lagstiftning, andra stycket ändrades meningen Däremot skulle en kommunreform, som leder till färre antal kommuner, avsevärt underlätta kommunikationen mellan ÅHS och den kommunala servicen. till Det stora antalet kommuner försvårar kommunikationen mellan ÅHS och den kommunala servicen. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8

11 Styrelsen den 11 augusti 2006 och den 6 september 2006 ÅLANDS CENTRALSJUKHUS OM- OCH TILLBYGGNAD, ARKITEKTUPPHANDLING 74 Fyra anbud har inkommit gällande arkitektplaneringen av Ålands centralsjukhus om- och tillbyggnad ( etapp II-III). Följande arkitektbyråer har inlämnat anbud inom utsatt tid den 1 augusti Arkitehtitoimisto Martin Wolff Oy, Björneborg. Bilaga 1. Arkitektbyrå Sigge Ab, Åbo. Bilaga 2. Planeringsbyrå Backman Ab, Ekenäs. Bilaga 3. Tengbomgruppen Ab, Stockholm. Bilaga 4. Bilagorna har distribuerats till styrelsens medlemmar den Anbudssummorna är konfidentiella fram till dess att kontrakt har undertecknats. Protokoll från anbudsöppningen den Bilaga 5. Planeringskommittén har behandlat anbuden på sitt möte den 8 augusti och föreslår att diskussioner förs med Tengbomgruppen Ab för arkitektplaneringen av om- och tillbyggnaden av Ålands centralsjukhus, etapp II III. Bilaga 6. Projektledare Eriks Hjärne närvarar vid ärendets behandling. FÖRSLAG: Styrelsen besluter att diskussioner förs med Tengbomgruppen Ab för arkitektplaneringen av om- och tillbyggnaden av Ålands centralsjukhus, etapp II III. 91 Planeringskommittén har den 17 augusti sammankommit med arkitekt Christine Hammarling, Tengbomgruppen Ab, Stockholm och fört diskussioner kring arkitektuppdraget, anbudet och kontraktet. Mötesprotokollet (ojusterat) finns som bilaga 1. Ersättningsbeloppen i anbudet från Tengbomgruppen finns som bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen besluter anta anbudet från Tengbomgruppen Ab från Stockholm för arkitektplaneringen av Ålands centralsjukhus om- och tillbyggnad. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9

12 ÄNDRING AV TJÄNSTEBENÄMNING 92 Tjänstebenämningen på basenhetschefen för läkemedelscentralen är provisor. Eftersom denna titel är en akademisk titel bör benämningen ändras. Den nya benämningen, som föreslås bli chef för läkemedelscentralen, har godkänts av tjänstinnehavaren. Förslaget innebär inte förändrade arbetsuppgifter eller förändrad lön. Enligt punkt 2.2 i Reglementet är det styrelsen som ändrar tjänstebenämningar. FÖRSLAG: Styrelsen besluter ändra tjänstebenämningen för tjänst nr 0548 provisor till chef för läkemedelscentralen. Ändringen verkställs den 1 oktober Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10

13 ÄNDRING AV TJÄNSTEBENÄMNING 93 På städenheten finns idag två förmän, städchef och städarbetsinstruktör. Dessa administrerar 70 städtjänster. Kongruent med andra förändringar i tjänstebenämningar föreslås att städarbetsinstruktör ändras till biträdande städchef. Förslaget har godkänts av tjänsteinnehavaren. Förslaget innebär inte förändrade arbetsuppgifter eller förändrad lön. Enligt punkt 2.2 i Reglementet är det styrelsen som ändrar tjänstebenämningar. FÖRSLAG: Styrelsen besluter ändra tjänstebenämningen för tjänst nr 0613 städarbetsinstruktör till biträdande städchef. Ändringen verkställs den 1 oktober Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 11

14 ORDINARIEBESÄTTANDE AV CHEFLÄKARTJÄNSTEN 94 Styrelsen har på sitt möte den 10 februari 2006 / 24 antagit specialistläkaren i barn- och ungdomsmedicin samt skolhälsovård, docent Margareta Bondestam på prövotid till tjänsten som chefläkare för tiden Bilaga 1. Enligt 10 2 mom Tjänstemannalagen skall beslut fattas före prövotidens utgång om huruvida på prövotid anställd tjänsteman skall utnämnas till tjänsten. FÖRSLAG: Styrelsen utnämner specialistläkaren i barn- och ungdomsmedicin samt skolhälsovård, docent Margareta Bondestam till ordinarie innehavare av chefläkartjänsten från och med 1 oktober 2006 och fastställer lönen På mötet utdelades en skrivelse från Finlands läkarförbund, Ålands lokalavdelning/styrelsen (bilaga 2) och Margareta Bondestams skivelse angående lönesättningen av chefläkartjänsten (bilaga 3). BESLUT: Styrelsen beslöt utnämna specialistläkaren i barn- och ungdomsmedicin samt skolhälsovård, docent Margareta Bondestam till ordinarie innehavare av chefläkartjänsten från och med 1 oktober Styrelsen beslöt bordlägga beslutet om ändrad lön till nästa möte den 6 oktober, vilket innebär att grundlönen är oförändrad (6.084 euro) under oktober månad. Margareta Bondestam deltog inte i ärendets behandling. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 12

15 DELGIVNINGAR 95 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande beslut, protokoll och brev för kännedom: 1. Ålands landskapsregering, beslut nr 93 S30, , gällande fastställande av provtagningar och avgifter för kontroll av badvattenkvaliteten vid allmänna badstränder år 2006, 2. Hälsonämndens sammanträdesprotokoll nr 9, , 3. Ålands landskapsregering, brev nr 416 S40, , gällande information från tillsynsmyndigheten om tillstånd från Ålands miljöprövningsnämnd. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 13

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005 Styrelsen nr 8 /2005 Kallelse till sammanträde den 14 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 91 Sammankallande och beslutförhet. 92 Justering av protokoll. 93 Fastställande av föredragningslistan. 94 Upphandling

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2008 Styrelsen nr 14 /2008 Kallelse till sammanträde den 12 december kl. 09.00. Paragraf Ärende 144 Sammankallande och beslutförhet. 145 Justering av protokoll. 146 Fastställande av föredragningslistan. 147

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2010 Styrelsen nr 1 /2010 Kallelse till sammanträde den 22 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4 IT-säkerhetspolicy

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström.

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström. FINSTRÖMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 Nr 11 Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00 Plats Närvarande Kommungården i Finström Ledamöter: Höglund Roger, ordf. Lindblom Regina,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 23 januari 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Föredragningslistans

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 FÖR ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD INNEHÅLL Verksamhetsåret i sammandrag Styrelsen och Centralförvaltningen Primärvården Specialsjukvården

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid Torsdagen den 22 januari 2015 kl. 18.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

-2, STST 2015-03-16 16:00

-2, STST 2015-03-16 16:00 -, STST 0-0-6 6:00 Möteskallelse Måndagen den 6..0 kl. 6:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:30 12.10 Sammanträdesplats: Rest. Attila, Yliopistonkatu 38, Tammerfors Anmärkning: Sammanträdet ajournerades kl. 9.35 och återupptogs kl. 10.00. Närvarande/beslutande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Godkänd av styrelsen den 12.2.2015

VERKSAMHETSPLAN 2015. Godkänd av styrelsen den 12.2.2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Godkänd av styrelsen den 12.2.2015 1. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD... 3 1.1. INLEDNING... 3 1.2. BUDGETEN OCH VERKSAMHETEN 2015... 5 1.3. LINJEORGANISATIONEN HÄLSO-

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

1. Förbundsdirektörens förslag till budget 2014 jämte planåren 2015-2016 2. Avtalsförslag Fixtjänst

1. Förbundsdirektörens förslag till budget 2014 jämte planåren 2015-2016 2. Avtalsförslag Fixtjänst AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Tisdag 29 oktober 2013, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 84 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 85 Protokolljustering...

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 210 Mötes konstituering KST 211 Budgetförslag för år 2012 och förslag till ekonomiplan för åren 2013 2015 KST 212 Beslut om kommunsammanslagning KST 213 Anhållan om

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 11:00 13.17 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Gillestugan, Nedervetil

Gillestugan, Nedervetil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2012 10/233 Sammanträdestid Måndagen den 4 juni 2012, kl. 18.00 20.10 Sammanträdesplats Gillestugan, Nedervetil Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane

Läs mer

Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014

Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014 Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014 Styrelsen 16.10.2014 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2014 Tid: 16.10.2014 kl. 14.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 8 juni 2015 kl. 19:00-20.20 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande, sekr. 101 X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla

Läs mer

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 29 januari 2008 kl. 18:00 20:15 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande

Läs mer