ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2009"

Transkript

1 Styrelsen nr 8 /2009 Kallelse till sammanträde den 12 juni kl Paragraf Ärende 86 Sammankallande och beslutförhet. 87 Justering av protokoll. 88 Fastställande av föredragningslistan. 89 Samarbetsfrågor med Medimar Scandinavia Ab. 90 Rekryteringsstrategi för ÅHS. Återremitterat ärende. 91 Tilläggsbudget I, Tjänstledighetsprinciper för alla anställda inom ÅHS. Återremitterat ärende 93 Komplettering av beslut angående arbetsgruppen för Gullåsen i framtiden. 94 Delgivningar. Torbjörn Björkman Ordförande

2 Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8 Datum fredagen den 12 juni 2009 Paragraf nr Plats och tid Centralförvaltningens sammanträdes rum, Doktorsvägen, kl Beslutande Torbjörn Björkman ordförande Jan Salmén vice ordförande Roger Jansson ledamot Ulla-Britt Dahl ledamot Camilla Gunell ledamot Frånvarande Gun-Mari Lindholm ledamot Camilla Andersson ledamot Föredragande Tom Axberg förvaltningschef Övriga närvarande Margareta Bondestam chefläkare Bengt Michelsson vårdchef Marie Lövgren ekonomichef, närv , Tiina Robertsson personalchef Thomas Erickson FOA-Åland Christian Bergman Akava-Åland Bernice Ekebom Tehy-Åland Birger Ch Sandell landskapsläkare, närv , Ann-Marie Eriksson förvaltningssekreterare Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Torbjörn Björkman Tom Axberg Utdragets riktighet bestyrkes

3 Styrelsen den 12 juni 2009 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 86 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 87 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 88 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1

4 Styrelsen den 31 oktober 2008, den 24 april och den 12 juni 2009 SAMARBETSFRÅGOR MED MEDIMAR SCANDINAVIA AB 123 Medimar Scandinavia Ab presenterade sin planerade framtida verksamhet i samband med styrelsemötet den 26 september och överlämnade då tre förslag till samarbetsformer med ÅHS: 1. Medimar erbjuder sig att investera i en MR-undersökningsapparat och ta ansvar för att det finns läkare och sjukskötare som sköter bokning och administration. För att utreda frågan föreslår Medimar att en gemensam arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att - utse en fysiks plats där en MR-apparat kan placeras, - utarbeta en handlingsplan för hur de praktiska arrangemangen kan lösas och - utarbeta ett förslag på hur samarbetsformerna skall fungera. Bilaga Medimar önskar påbörja privat operationsverksamhet och vill diskutera möjligheterna att bl.a. hyra ÅHS operationssalar inklusive instrument och material. För att utreda frågan föreslår Medimar att en gemensam arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att - utarbeta en handlingsplan för hur alla praktiska arrangemang kan lösas och - utarbeta ett förslag på hur samarbetsformerna skall fungera. Bilaga Medimar önskar initiera en upphandling av företagshälsovårdstjänster. Medimar är beredd att omedelbart diskutera ett successivt överflyttande av ÅHS företagskunder till företagshälsovården på Medimar samt att även erbjuda ÅHS i egenskap av arbetsgivare företagshälsovård till sin egen personal. Bilaga 3. FÖRSLAG: Styrelsen besluter att till en gemensam arbetsgrupp utse förvaltningschefen, chefläkaren och en styrelserepresentant. Arbetsgruppen skall höra sakkunniga inom respektive område. Arbetsgruppen skall fram till den presentera förslag till samarbetsformer gällande de initiativ som Medimar har framlagt Vd Kaj Mattsson, Cityläkarna Ab, har inkommit med en skrivelse i ärendet. Bilaga 4. BESLUT: Styrelsen beslöt tillsätta en arbetsgrupp bestående av förvaltningschef Björn-Olof Ehrnström (sammankallare), chefläkare Margareta Bondestam och styrelsemedlemmarna Ulla- Britt Dahl och Roger Jansson för att tillsammans med Medimar diskutera samarbetsfrågor. Arbetsgruppen skall höra sakkunniga inom de områden som diskuteras. Arbetsgruppen skall senast den presentera ett förslag för styrelsen. 60 Arbetsgruppen har lämnat en mellanrapport gällande samarbetet med den privata sektorn (Medimar). Bilaga 1. FÖRSLAG: Styrelsen diskuterar mellanrapporten och ger arbetsgruppen vägkost för fortsatta diskussioner. BESLUT: Styrelsen antecknade mellanrapporten för kännedom och gav arbetsgruppen förlängd tid till den 1 juni 2009 att presentera förslag till samarbetsformer med den privata sektorn. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2

5 Styrelsen den 31 oktober 2008, den 24 april och den 12 juni 2009 SAMARBETSFRÅGOR MED MEDIMAR SCANDINAVIA AB forts 89 Arbetsgruppen sammankom den och kunde konstatera att förutsättningar för en avtalsbaserad provverksamhet kan genomföras under hösten Medimar Åland Ab önskar genomföra några (tre stycken olika) fastställda provoperationer under två lördagar hösten Därefter gör samarbetsparterna en ny utvärdering av erfarenheterna för att senare kunna formulera och fastställa ett mera långsiktigt avtal. Ärendet har diskuterats med personalen som berörs av denna nya verksamhet inom ÅHS väggar. Förslaget till avtal mellan Ålands hälso- och sjukvård och Medimar Åland Ab finns som bilaga 1. FÖRSLAG: Styrelsen besluter godkänna uppgjort förslag till avtal mellan Ålands hälso- och sjukvård och Medimar Åland Ab och befullmäktigar förvaltningschefen att underteckna avtalet. BESLUT: Styrelsen beslöt inleda samarbete med Medimar Åland Ab gällande operationsverksamheten och godkände uppgjort avtalsförslag. ÅHS meddelar landskapsregeringen om att samarbetet med Medimar Åland Ab inletts. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 Styrelsen den 30 januari, den 15 maj och den 12 juni 2009 REKRYTERINGSSTRATEGI FÖR ÅHS 9 I ledningsgruppens Balanserade Styrkort ingår att ta fram en strategi för personalrekrytering. Ledningsgruppen har under hösten utarbetat denna och därefter sänt den för kommentarer till de chefer som anställer personal. Efter en slutlig korrigering föreligger nu ett förslag till ÅHS rekryteringsstrategi i bilaga 1. FÖRSLAG: Styrelsen antar rekryteringsstrategin och besluter vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förverkliga målsättningarna i strategin: - skapa en intern resurs för personalrekrytering, - medverka till en friare lönesättning i framtiden, - delegering av flyttbidrag från landskapsregeringen till ÅHS, - hyressubventionering kan beslutas i särskilda fall av ledningsgruppen, - bekräfta ledningsgruppens beslut om 2 års hyresavtal för AT-läkare, - betala en hemresa/månad till en pendlande anställd, - besluta om förhöjda fortbildnings-/hospiteringsanslag i kommande budgeter, - tjänstannonsering sker utgående från hur man bäst när målgruppen, - inhyrd personal används endast vid extremt svår bemanningssituation, - ÅHS deltar aktiv i olika rekryteringsmässor, - ÅHS bjuder in specifika målgrupper för info om ÅHS och Åland på plats, - beslut om anlitande av rekryteringsföretag skall fattas av ledningsgruppsmedlem, - utöka antalet utbildningstjänster i framtiden och utveckla samarbetsformer med utbildningsinstanser. På mötet utdelades en information om nuvarande läkarsituation på de olika basenheterna inom ÅHS. Bilaga 2. BESLUT: Styrelsen beslöt återremittera ärendet för fortsatt beredning med beaktande av de synpunkter som framkom på mötet. 74 I ÅHS rekryteringsstrategi (bilaga 1) ligger tyngdpunkten efter återremitteringen på läkarrekryteringen. I början av dokumentet beskrivs rekryteringen på ett allmänt plan sett ur hela organisationens synvinkel, följt av ett kapitel som fokuserar på läkarrekryteringen och dess utmaningar. Läkarnas sysselsättningssituation i Norden är idag sådan att i Finland befinner sig 4000 läkare i pensionsåldern (detta är ett antal som ökar kraftigt) samtidigt som det saknas ca 1000 läkare inom den offentliga hälsovården. I Sverige kommer ca 1100 läkare att gå i pension varje år under perioden , medan det redan nu finns brist på läkare, särskilt inom allmänmedicin och psykiatri. I Norge är läkararbetsmarknaden nära att vara i balans, det finns ca 400 vakanta läkartjänster varav 300 inom specialisttjänster och psykiatri och ca 100 inom allmänmedicin. I Danmark finns en viss brist på specialläkare och denna brist kommer att öka i och med de stora pensionsavgångarna. För att ÅHS ska klara av den allt hårdnande konkurrensen föreligger ett förslag om åtgärder under kapitlet Rekrytering av läkare. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 Styrelsen den 30 januari, den 15 maj och den 12 juni 2009 REKRYTERINGSSTRATEGI FÖR ÅHS forts 74 FÖRSLAG: - Rekrytering av läkare fungerar inte optimalt idag och därför föreslås att ansvarsfördelningen gällande läkarrekryteringen tas upp i samband med den kommande organisationsöversynen i enlighet med processperspektivet i ledningsgruppens styrkort. - Den lägre lönenivån jämfört med omvärlden är det största problemet i dagens rekryteringsarbete. Diskussion om hur denna fråga kan tacklas i dagsläget med ett gällande tjänstekollektivavtal t.o.m Flyttkostnaderna kan bli höga och ÅHS borde därför kunna täcka upp flyttkostnaderna till en viss nivå. Styrelsen godkänner att ledningen arbetar vidare med denna fråga gentemot LR. - Styrelsen bekräftar ledningsgruppens beslut från 2006 om att AT-läkarna ska ha möjlighet att ha ett hyreskontrakt som motsvarar deras tjänstgöringstid (upp till 2 år). Föreslås att samma ska gälla även hyreskontrakten för ST-läkare. - Inhyrd personal används endast för punktinsatser i extremt svåra lägen. - Antalet utbildningstjänster liksom medlen för hospitering behöver utökas, då dessa dels utgör en viktig del av bemanning, men även en framtida rekryteringsbas för ÅHS. BESLUT: Styrelsen beslöt återremittera ärendet. 90 Förslaget till rekryteringsstrategi, bilaga 1 har kompletterats med en belysning kring lagstiftningen för ÅHS som arbetsgivare. Texten har också ändrats så att den gäller på det allmänna planet. FÖRSLAG: Styrelsen godkänner innehållet i rekryteringsstrategin. BESLUT: Styrelsen beslöt att återremittera ärendet. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 Styrelsen den 24 april, den 15 maj och den 12 juni 2009 TILLÄGGSBUDGET I, ÅHS beviljades ursprungligen en budget för år 2009 som innebär 8,0 milj i intäkter och kostnader motsvarande 73,5 milj. I samband med den lågkonjunktur som drabbat världen och därmed även inkomsterna för landskapet gick landskapsregeringenut med ett direktiv att en 2% besparing skulle genomföras iårets budget. Det interna arbetet resulterade i ökade intäkter motsvarande euro och minskade kostnader med euro, samt indragning av i investeringsmedel. Det innebar att intäkterna under året skall uppgå till euro, driftskostnaderna till högst euro. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6 I samband med landskapsregeringens behandling av tilläggsbudgeten har budgetenför driftskostnaderna sänkts med ytterligare euro till 72,0 milj.den sänkningen innebär dock inga ytterligare besparingskrav på verksamheten i och med att grunden för sänkningen dels beror på sänkt folkpensionsavgift fr o m , dels sänkning och därmed marknadsanpassning av pensionsavgiften till landskapet fr o m Pensionsavgiften sänks från 22% till 17% för den personal som varit anställd utan avbrott sedan den Utdrag ur landskapsregeringens förslag till tilläggsbudget finns i bilaga 1. Det innebär att ÅHS efter att tilläggsbudgeten godkänts har följande resurser år 2009: Budget Tilläggsbudg Budget+TB Intäkter Kostnader Nettodriftkostnad Investeringar Den nya budgetramen för år 2009 innebär att samtliga enheters budget behöver ändras. Enheternas nya budgetramar finns presenterade i bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget 2009 till kännedom gällande ÅHS verksamhet. Styrelsen beslutar att fastställa nya budgetramar per enhet i enlighet med bilaga 2. BESLUT: Styrelsen antecknade landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget 2009 till kännedom gällande ÅHS verksamhet. Styrelsen beslöt bordlägga fastställandet av nya budgetramar per enhet tills första tilläggsbudgeten beslutats i Ålands lagting. Styrelsen beslöt samtidigt ge förvaltningen i uppdrag att bereda de åtgärder som krävs med anledning av textdelen i tilläggsbudgeten för år I landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget 2009 finns följande skrivningar som innebär att någon form av åtgärd eller ställningstagande behöver tas; - verksamheten inom ÅHS måste effektiveras för att minska kostnaderna per prestation - en personalförsörjningsplan bör upprättas så att helhetsbilden av pensionsavgångar, behoven av att tillsätta vakanserna och att nyrekrytera personal med olika kompetenser klargörs. - Översyn över vilken vårdverksamhet som kan tas hem och vilka tjänster som det då krävs att inrättas. Förändringarna skall vara medicinskt, ekonomiskt och medmänskligt motiverat. - En övergripande och kontinuerlig uppföljning av samarbetet och arbetsfördelningen mellan ÅHS och de närliggande remissjukhusen bör göras. ÅHS som remittent antas långt kunna styra vart den enskilda patienten eller definierade patientgrupper remitteras och vilka tjänster man önskar köpa för hur lång tid.

9 Styrelsen den 24 april, den 15 maj och den 12 juni 2009 TILLÄGGSBUDGET I, 2009 forts 67 - Analys av de helikopterburna patienttransporterna behöver kontinuerligt göras och förutom kostnaderna inkludera en analys av alarmeringsgrunder, nyttjandegrad, utbildning och tillgång på personal, eventuella alternativ till primär- respektive sekundärtransporterna, verksamhetens volym, samt utfärdandet av riktlinjer för att uppnå en medicinskt och logiskt rationell aktivitet utan att äventyra patientsäkerheten. - Avgifterna kan generellt höjas dock så att de med låga inkomster fortsättningsvis skall ha ett lågt högkostnadstak. - Landskapsregeringen ställer sig positiv till att ÅHS, med full kostnadstäckning, hyr ut utrymmen och utrustning för privat sjukvård. - Kopplingen mellan det politiska beslutsfattandet i lagtinget och landskapsregeringen och ÅHS verksamhet behöver förbättras. Arbetet med verksamhetsplanen behöver omstruktureras och mer få karaktären av en förhandling mellan beställare och utförare. En logiskt följd av detta är att grunderna för tillsättande av ÅHS styrelse bör omprövas. Förlaget till tilläggsbudget kommer ännu att behandlas av finansutskottet och lagtinget, vilket innebär att det kan bli aktuellt med förändringar och tillägg. FÖRSLAG: Styrelsen beslutar i detta skede om att följande med anledning av landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget 2009: 1. Verksamheten inom ÅHS står inför stora besparingskrav och därmed omstruktureringar, vilket kommer att påverka både kostnader och prestationer. Det är naturligt att i det arbetet utgå ifrån att användningen av insatta resurser skall optimeras. 2. En personalförsörjningsplan skall upprättas under 2009 utgående från ÅHS behov av information för fortsatta rekryteringsåtgärder, strukturförändringar och fort-/utbildningsinsatser. 3. Översyn av vilken vård som skall bedrivas inom ÅHS respektive vilken vård som skall upphandlas av externa leverantörer och vilka skall fortsätta och utgöra en naturlig del av verksamhetsanalysen. 4. Analysen och översynen gällande riktlinjer för helikoptertransporter av patienter skall fortsätta. 5. Avgifterna skall revideras i syfte att höja dem. En arbetsgrupp skall tillsättas för uppgiften. 6. Samarbetsdiskussionerna med privata aktörer inom hälso- och sjukvården skall fortsätta i syfte att hitta funktionella, ekonomiska och generella lösningar. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget och korrigerade punkt 5 att lyda enligt följande: Avgifterna skall revideras och kan höjas. En arbetsgrupp skall tillsättas för uppgiften. 91 Lagtinget har godkänt den första tilläggsbudgeten för år Den innebär att ÅHS har en driftkostnadsram på 72,0 milj och en inkomstram 9,01 milj, vilket är i enlighet med landskapsregeringens förslag. Finansutskottets betänkande innehåller i sak inte något nytt som föranleder ytterligare åtgärder. Bilaga 1. Fokus skall fortsättningsvis sättas på de av styrelsen tidigare beslutade åtgärderna. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7

10 Styrelsen den 24 april, den 15 maj och den 12 juni 2009 TILLÄGGSBUDGET I, 2009 forts 91 FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att fastställa nya budgetramar per enhet i enlighet med bilaga 2. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8

11 Styrelsen den 15 maj och den 12 juni 2009 TJÄNSTLEDIGHETSPRINCIPER FÖR ALLA ANSTÄLLDA INOM ÅHS 70 Inom personalpolitiken torde beviljade tjänstledigheter vara ett återkommande diskussionstema med hänvisning till att identiska fall sällan uppkommer utan arbetsgivaren kontinuerligt har att beakta nya och förändrade behov och intressen. Samtidigt är det viktigt att arbetsgivaren på ett jämlikt sätt behandlar samtliga ansökningar om tjänstledighet. Strävan att kunna tillmötesgå tjänsteinnehavarens önskemål om kortvarig eller längre tjänstledighet mot t.ex. eventuella rekryteringsbekymmer på arbetsplatsen är givetvis en totalavvägning som arbetsgivaren alltid har att ta ställning till. Ledningsgruppen har protokollfört tjänstledighetsprinciper som tillämpas vid ÅHS både under år och under år I reglemente för ÅHS antaget stipuleras om tjänstledigheter enligt följande: Beslutanderätt i personalfrågor. De tjänstemän som enligt punkt 6.1. i detta reglemente anställer personal har rätt att till sin personal - bevilja sjukledighet, föräldraledighet, vårdledighet och övriga ledigheter enligt tjänstekollektivavtal, - bevilja oavlönad tjänstledighet enligt prövning, - bevilja tjänstledighet i enlighet med lagen om studieledighet, - fastställa tidpunkten för semester, - besluta om deltagandet i utbildning och om tjänsteresor enligt givna direktiv, - fastställa och justera grundlönen enligt tjänstekollektivavtalen med beaktande av givna direktiv. Alla andra lönebeslut fattas av ledningsgruppsmedlem. Styrelsens ordförande fattar ovannämnda beslut gällande förvaltningschefen med undantag av oavlönad tjänstledighet och lönesättning, som beslutes av styrelsen Följande principer gäller, tillämpas idag, vid beviljande av tjänstledigheter: 1. Lag- eller kollektivavtalsstadgade tjänstledigheter är undantagna. 2. Alla tjänsteledigheter skall innehålla en orsak och i god tid sökas skriftligen. 3. Huvudprincipen är att tjänstledighet inte beviljas för att arbeta hos annan arbetsgivare, med privat företagsverksamhet eller som privat yrkesutövare inom samma yrkesområde. Av särskilda skäl kan tjänstledighet beviljas t.ex. om vikaresituationen kan lösas enkelt. Tjänstledigheter prövas från fall till fall och är således inte prejudicerande. 4. Tjänstledigheter beviljas för högst ett (1) år i sänder. 5. ÅHS köper inte tjänster av tjänstlediga tjänstemän om avsikten med tjänstledigheten är att som privat näringsidkare sälja samma tjänster som ingår i den ordinarie tjänsten. Undantag från denna regel kan göras endast i de fall då det finns en risk att patienten annars remitteras utanför Åland av denna orsak. Ovan nämnda regler har informerats de anställda via budskapsinfo och intranätet våren Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9

12 Styrelsen den 15 maj och den 12 juni 2009 TJÄNSTLEDIGHETSPRINCIPER FÖR ALLA ANSTÄLLDA INOM ÅHS forts 70 FÖRSLAG: Styrelsen besluter anteckna ovan nämnda regler för beviljande av tjänstledigheter för kännedom. BESLUT: Styrelsen beslöt återremittera ärendet för ny beredning. 92 Tjänstledigheter enligt prövning. (Lag- eller kollektivavtalsstadgade tjänsteledigheter är undantagna) Med tjänstledighet enligt prövning avses sådana ledigheter som arbetsgivaren med hänvisning till lag eller avtal inte är skyldig att bevilja. Vid utvärdering av tjänstledighet enligt prövning bör förmannen beakta och notera ändamålsenlighetssynpunkter, om hur arbetsuppgifterna sköts och organiseras under den tid tjänstledigheten eventuellt pågår. Vanligtvis är tjänstledigheter enligt prövning kortvariga (några dagar eller veckor). Men även då bör tjänsteman som besluter om tjänstledigheten beakta hur skötseln av arbetsuppgifterna fortgår för den tid någon är frånvarande. Förutom tjänstledighetens betydelse för den sökande skall förmannen beakta den berörda arbetsenhetens verksamhet, likväl som konsekvenser för ÅHS generellt. Dessutom bör noteras vid handläggning av tjänstledigheter enligt prövning: 1. Alla tjänstledigheter skall innehålla en orsak och i god tid sökas skriftligen. 2. Såvida vikariesituationen kan lösas enkelt har detta en positiv inverkan för beviljande av tjänstledighet. 3. Tjänstledigheter beviljas för högst ett år i sänder. 4. ÅHS har inte haft som kutym att köpa tjänster av tjänstlediga tjänstemän om avsikten med tjänstledigheten är att som privat näringsidkare sälja samma tjänster som ingår i den ordinarie tjänsten. Undantag från denna regel görs endast ifall det finns en risk att patienten annars remitteras utanför Åland av denna orsak. FÖRSLAG: Styrelsen besluter omfatta att ovannämnda regler tillämpas då ansökan om tjänstledighet enligt prövning inlämnats. BESLUT: Styrelsen beslöt sända uppgjort förslag till personalrådet för utlåtande. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10

13 Styrelsen den 12 juni 2009 KOMPLETTERING AV BESLUT ANGÅENDE ARBETSGRUPPEN FÖR GULLÅSEN I FRAMTIDEN 93 Styrelsen beslöt ( 80) tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att klarlägga verksamhetsuppläggningen för Gullåsen i framtiden. I misstag blev den medicinskt ansvarige läkaren Christian Andersson vid långvårdsenheten icke nämnd i sammanhanget trots att Andersson kontaktats för uppdraget. FÖRSLAG: Styrelsen besluter komplettera arbetsgruppen för Gullåsen med medicinskt ansvarige läkare Christian Andersson. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget och konstaterade att sakkunniga från landskapsregeringen inbjuds att medverka i utredningsarbetet. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 11

14 Styrelsen den 12 juni 2009 DELGIVNINGAR 94 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande beslut och skrivelser för kännedom: 1. Vårdchefens beslut LG 20/2009, 168 gällande prövning av tjänst, sjukskötare (IVA/Dialysenheten). 2. Styrelsen för Norra Ålands pensionärer r.f.:s skrivelse gällande eventuell stängning av Godby hälsocentral. 3. Klinikchef Tommy Holmströms skrivelse gällande besparingskrav för ÅHS. 4. Tf. klinikchef Petter Westerbergs och avdelningsskötare Marika Karlssons skrivelse inför sommaren BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 12

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2008 Styrelsen nr 3 /2008 Kallelse till sammanträde den 29 februari kl. 09.00. Paragraf Ärende 27 Sammankallande och beslutförhet. 28 Justering av protokoll. 29 Fastställande av föredragningslistan. 30 Val

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011 Styrelsen nr 16/2011 Kallelse till sammanträde den 16 december kl. 09.00. Sammanträdet avslutas med gemensam jullunch på restaurang Nautical kl.12.00 Paragraf Ärende 120 Sammankallande och beslutsförhet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2007 Styrelsen nr 8 /2007 Kallelse till sammanträde den 15 juni kl. 09.30. Paragraf Ärende 89 Sammankallande och beslutförhet. 90 Justering av protokoll. 91 Fastställande av föredragningslistan. 92 Utbildning

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till EXTRA sammanträde måndagen den 29 februari 2016 kl 18.30 i styrelserummet. Paragraf Ärende 19. Sammankallande och beslutsförhet. 20. Justering av protokoll.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009 Styrelsen nr 10/2009 Kallelse till sammanträde den 25 augusti kl. 12.30. Paragraf Ärende 104 Sammankallande och beslutförhet. 105 Justering av protokoll. 106 Fastställande av föredragningslistan. 107 Uppsägning

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2006 Styrelsen nr 11 /2006 Kallelse till sammanträde den 8 december kl. 09.00. Paragraf Ärende 120 Sammankallande och beslutförhet. 121 Justering av protokoll. 122 Fastställande av föredragningslistan. 123

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 9 november 2012, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 12.45. 51 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15 /2009 Styrelsen nr 15 /2009 Kallelse till sammanträde den 18 december kl. 09.00. Paragraf Ärende 150 Sammankallande och beslutförhet. 151 Justering av protokoll. 152 Fastställande av föredragningslistan. 153

Läs mer

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f. Organ Datum 4/2011 Förbundsstyrelsen 05.05.2011 Sammanträdestid Sammanträdesplats Torsdagen den 05.05.2011 kl.15.00 16.45 Hildas Hus Beslutande ORDINARIE ERSÄTTARE X Alén, Sune ordf. X Häggblom, Lars vice.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 21 augusti 2015 i konferensen. Paragraf Ärende 55. Sammankallande och beslutsförhet 56. Justering av protokoll 57. Föredragningslistans godkännande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010 Styrelsen nr 4 /2010 Kallelse till sammanträde den 19 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 36 Sammankallande och beslutförhet. 37 Justering av protokoll. 38 Fastställande av föredragningslistan. 39 Bokslutet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011 Styrelsen nr 1/2011 Kallelse till sammanträde torsdagen den 13 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2014 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 19 augusti 2014 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 75. Sammankallande och beslutsförhet. 76. Justering av protokoll. 77. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2009 Styrelsen nr 5 /2009 Kallelse till sammanträde den 24 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 51 Sammankallande och beslutförhet. 52 Justering av protokoll. 53 Fastställande av föredragningslistan. 54 Val av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2013 Styrelsen nr 11/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 18 oktober 2013. Paragraf Ärende 88. Sammankallande och beslutsförhet. 89. Justering av protokoll. 90. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011 Styrelsen nr 11/2011 Kallelse till sammanträde den 26 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 74 Sammankallande och beslutförhet 75 Justering av protokoll 76 Fastställande av föredragningslistan 77 Budget 2012

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 05.09.2011 8/11 Sammanträdestid Måndagen den 5 september 2011 kl 18.00 19.45. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN MÖTESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.05.2009 4/09

FINSTRÖMS KOMMUN MÖTESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.05.2009 4/09 MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.05.2009 4/09 Sammanträdestid Tisdagen den 12 maj 2009, klockan 19.30-21.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

KALLELSE 12.8.2013. Måndagen den 12.8.2013 kl.16.15

KALLELSE 12.8.2013. Måndagen den 12.8.2013 kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 12.8.2013 Nr 6 Tid Måndagen den 12.8.2013 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 45 Mötets laglighet och beslutförhet 3 46 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.4.2010

Sammanträdesdatum 22.4.2010 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 48 Sammankallelse och beslutfördhet 49 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 50 Revisorernas berättelse 51 Revisorernas

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14 Sammanträdestid Onsdag 1.10.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 28.09.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 28.09.2015 kl.16.00. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 28.09.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 28.09.2015 kl.16.00. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 28.09.2015 Måndagen den 28.09.2015 kl.16.00 Nr 7 Plats Ärenden: Sunds skola Innehåll 69 Mötets laglighet och beslutförhet 3 70 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2011 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN 1 SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 19.12.2011, 55 Datum för ikraftträdande 19.21.2011 I KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Anordnande av socialvård Vid anordnandet av kommunens

Läs mer

KALLELSE 25.5.2015. Måndagen den 25.5.2015 kl.16.15

KALLELSE 25.5.2015. Måndagen den 25.5.2015 kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 25.5.2015 Nr 3 Tid Måndagen den 25.5.2015 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 18 Mötets laglighet och beslutförhet 3 19 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 132-141 12.11.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-16.30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 23.09.2014 06/14 Sammanträdestid Tisdagen den 23 september 2014 kl 18.00 21.15 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1-11 07.01.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-19.50 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden Dnr KS.2014.208

Reglemente för överförmyndarnämnden Dnr KS.2014.208 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst vart 4:e

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 13.5.2013 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30. Biblioteket i Sund. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 13.5.2013 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30. Biblioteket i Sund. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 13.5.2013 Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30 Nr 4 Plats Ärenden: Biblioteket i Sund Innehåll 37 Mötets laglighet och beslutförhet 3 38 Val av två protokolljusterare

Läs mer

X Andersén Jens v.ordf. 53-63 X Andersson Robert - Sundberg Ringa Mari X Zetterman Desirée 50-52, 54-63

X Andersén Jens v.ordf. 53-63 X Andersson Robert - Sundberg Ringa Mari X Zetterman Desirée 50-52, 54-63 SAMMANTRÄDESPOTOKOLL Sammanträdesdatum 07.06.2010 Nr 4-10 Sammanträdestid Måndagen den 7 juni 2010 kl. 16.00-17.25 Sunds skola Sammanträdesplats Beslutande X Karlsson Ralf, ordf. X Andersén Jens v.ordf.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006 Styrelsen nr 6/2006 Kallelse till sammanträde den 11 augusti kl. 13.30 Paragraf Ärende 71 Sammankallande och beslutförhet. 72 Justering av protokoll. 73 Fastställande av föredragningslistan. 74 Ålands

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 13.04.2010 3/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 13.04.2010 3/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 13.04.2010 3/10 Sammanträdestid Tisdagen den 13 april 2010, klockan 19.30-21.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2005 Styrelsen nr 6 /2005 Kallelse till sammanträde den 25 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 69 Sammankallande och beslutförhet. 70 Justering av protokoll. 71 Fastställande av föredragningslistan. 72 Byggnadskommittén,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010 Styrelsen nr 6 /2010 Kallelse till sammanträde den 21 maj kl. 09.30. Paragraf Ärende 53 Sammankallande och beslutförhet. 54 Justering av protokoll. 55 Fastställande av föredragningslistan. 56 Beslut om

Läs mer

KALLELSE 11.12.2012. Tisdagen den 11.12.2012 kl.19.00

KALLELSE 11.12.2012. Tisdagen den 11.12.2012 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 7/12 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 69 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 70 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 71 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

X Andersén Jens v.ordf. X Andersson Robert X Sundberg Ringa Mari X Mattsson Åsa

X Andersén Jens v.ordf. X Andersson Robert X Sundberg Ringa Mari X Mattsson Åsa SAMMANTRÄDESPOTOKOLL Sammanträdesdatum 07.06.2011 Nr 4-11 Sammanträdestid Tisdagen den 7 juni 2011 kl. 16.00-19.15 Sammanträdesplats Beslutande Sunds skola X Karlsson Ralf, ordf. X Andersén Jens v.ordf.

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 2/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Styrelsens svar på två inkomna motioner samt en proposition till Extra årsmöte den 27:e november 2014

Styrelsens svar på två inkomna motioner samt en proposition till Extra årsmöte den 27:e november 2014 Kallelse till Extra Årsmöte i Sävedalens AIK 2014-11-27 kl 19.00 Mötet hålls i SAIK-stugan Kåsjön där kaffe och bulle serverades innan öppnandet. Extra möte är utlyst för att behandla de motioner som inkom

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 15.10.2015 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 5 oktober 2015 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdagen den 15 oktober 2015 kl.18.00 Kommunkansliet i Åva 63 Laglighet och beslutförhet 64 Protokolljusterare

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010 Styrelsen nr 10 /2010 Kallelse till sammanträde den 3 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 86 Sammankallande och beslutförhet. 87 Justering av protokoll. 88 Fastställande av föredragningslistan. 89 Rekrytering

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun (2016) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2016-01-25 19 2 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Utöver det som står skrivet om nämnder i kommunallagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 29.11 2010

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 29.11 2010 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 153 Sammankallelse och beslutförhet 154 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 155 Anställning av närvårdare 100

Läs mer

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 1 Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 3/2012 1 Sammanträdestid Tisdagen den 17.04.2012, kl.19.00-20.05 Sammanträdeslokal Servicehuset Tallgården Närvarande Lindholm Dorita, ordförande Johans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2010 Styrelsen nr 13 /2010 Kallelse till sammanträde den 26 november kl. 09.00. Paragraf Ärende 109 Sammankallande och beslutförhet. 110 Justering av protokoll. 111 Fastställande av föredragningslistan. 112

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 23.01.2012 1/12 Sammanträdestid Måndagen den 23 januari 2012 kl 18.00 19.45 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Socialkansliet x Torbjörn Björkman, ordförande x

Läs mer

ÄmbetsEdu, Ämbetshuset. 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 34. 26 Val av protokolljusterare 35. 27 Godkännande av föredragningslistan 36

ÄmbetsEdu, Ämbetshuset. 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 34. 26 Val av protokolljusterare 35. 27 Godkännande av föredragningslistan 36 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2015 1 Köks- och städsektionen Tid 10.06.2015 kl. 13.00 Plats ÄmbetsEdu, Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 34 26 Val av

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 01.12.2009 11/09. Sammanträdestid Tisdagen den 1 december 2009, kl. 18.30-21.15 Kommungården i Godby

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 01.12.2009 11/09. Sammanträdestid Tisdagen den 1 december 2009, kl. 18.30-21.15 Kommungården i Godby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 01.12.2009 11/09 Sammanträdestid Tisdagen den 1 december 2009, kl. 18.30-21.15 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande x Inger Rosenberg-Mattsson,

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René - Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René - Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica Nr 4/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René - Jansson Tom x Rydström

Läs mer

BRF Reimer teknisk förvaltning FÖRSLAG

BRF Reimer teknisk förvaltning FÖRSLAG BRF Reimer teknisk förvaltning FÖRSLAG UPPDRAG Jag har fått styrelsens uppdrag att ta fram ett förslag när det gäller BRF Reimers (fortsatt kallad föreningen) tekniska förvaltning. Så här har uppdraget

Läs mer

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN 17.3.2016 ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND. Tid 17.3.2016 kl 13. Plats Förbundskansliet, Ålandsvägen 26. Ärenden:

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN 17.3.2016 ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND. Tid 17.3.2016 kl 13. Plats Förbundskansliet, Ålandsvägen 26. Ärenden: ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND FÖRBUNDSSTYRELSEN Tid 17.3.2016 kl 13 KALLELSE 17.3.2016 Nr 2 Plats Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Ärenden: 10 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 11 PROTOKOLLJUSTERING 3

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 24.04.2012 04/12. Sammanträdestid Tisdagen den 24 april 2012, kl. 18.30 21:30 Kommungården i Godby

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 24.04.2012 04/12. Sammanträdestid Tisdagen den 24 april 2012, kl. 18.30 21:30 Kommungården i Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 24.04.2012 04/12 Sammanträdestid Tisdagen den 24 april 2012, kl. 18.30 21:30 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande

Läs mer

Per Blom, förvaltningschef Noomi Calov, förvaltningssekreterare

Per Blom, förvaltningschef Noomi Calov, förvaltningssekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Beslutande Måndagen den 9 februari 2015 i sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.15-14.30

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 11.02.2015 Nr: 2 Paragrafer: 19-32 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 11 februari 2015 kl. 19.00-21.30 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

Dan Nordman, meddelat förhinder, kallat ersättare Kari Granberg, meddelat förhinder

Dan Nordman, meddelat förhinder, kallat ersättare Kari Granberg, meddelat förhinder 1 PROTOKOLL 28.04.2014 Styrelsemöte 5/2014 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid Kl. 18.30 20.35 Närvarande Föredragande Christina von Hertzen, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig

Läs mer

SKOLNÄMNDEN 27.1.2016 möte 1/2016 1(12)

SKOLNÄMNDEN 27.1.2016 möte 1/2016 1(12) 1(12) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag den 27.1.2016 kl 17:00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 10/2011. Sammanträdesdatum 29.6.2011. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 10/2011. Sammanträdesdatum 29.6.2011. Organ Kommunstyrelsen Nr 10/2011 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 08.00-8.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, vice ordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Antaget av Norrtälje kommunfullmäktige 2013-06-17, 100 Antaget at Stockholms läns landstingsfullmäktige 2013-06-11 12,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011 Styrelsen nr 8/2011 Kallelse till sammanträde den 28 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 48 Sammankallande och beslutförhet. 49 Justering av protokoll. 50 Fastställande av föredragningslistan. 51 Yttrande

Läs mer

Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef. Anita Olsson, utredare Kristina Stillmark, chef CUL 77. Mia Larsson

Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef. Anita Olsson, utredare Kristina Stillmark, chef CUL 77. Mia Larsson Protokoll 1 (17) Plats och tid: Biblioteket, Guldsmeden, Hudiksvall, kl. 13.15-15.50 För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef För arbetstagarparten: Björn Brolund, Lärarnas

Läs mer

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv BESLUTSUNDERLAG Landstingstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ledningsenhet Dnr LD12/01415 Uppdnr 351 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

1 Sammanträdet öppnas. Claes Jägevall hälsade alla välkomna till dagens sammanträde och förklarade detsamma för öppnat.

1 Sammanträdet öppnas. Claes Jägevall hälsade alla välkomna till dagens sammanträde och förklarade detsamma för öppnat. PROTOKOLL Nr 3/2007 1 (6) Sammanträde Samordningsförbundet HjoTiBorg Tid 2007-08-29 Plats Närvarande Badhusgatan 29, Skövde Claes Jägevall Tibro kommun ordförande Kjell Sjölund Karlsborgs kommun Linnea

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart nr 14 april 2011 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus

Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus 1 (7) Reglemente Diarienummer RS 691-2012 Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige den 24 november 2015, 204 Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus Dokumentet

Läs mer

ÅMH-St 9/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 22 september 2009, kl. 16.15, Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 9/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 22 september 2009, kl. 16.15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 22 september 2009, kl. 16.15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 58 Sammankallande och beslutförhet 59 Justering av protokoll

Läs mer

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57. 42 Val av protokolljusterare 57. 43 Godkännande av föredragningslista 57

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57. 42 Val av protokolljusterare 57. 43 Godkännande av föredragningslista 57 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2015 55 Köks- och städsektionen Tid Onsdag 7.10.2015kl. 14.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 29.03.2011 03/11. Sammanträdestid Tisdagen den 29 mars 2011, kl. 18.55 20:30 Kommungården i Godby

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 29.03.2011 03/11. Sammanträdestid Tisdagen den 29 mars 2011, kl. 18.55 20:30 Kommungården i Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 29.03.2011 03/11 Sammanträdestid Tisdagen den 29 mars 2011, kl. 18.55 20:30 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande

Läs mer

2009-03-27 Dnr 539-2009. Handlingsprogram för att minska kostnaderna 2009

2009-03-27 Dnr 539-2009. Handlingsprogram för att minska kostnaderna 2009 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 Bert-Olof Åkerström Kommunstyrelsen Handlingsprogram för att minska kostnaderna 2009 Budget 2009 antogs av kommunfullmäktige den 11 december. Under hela hösten bedömdes effekterna

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för socialnämnden Reglemente 1992-02-24, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015 1 / 10 Sammanträdestid: Tisdagen den 15.12.2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet, Söderby Ärendets nr 1. 52 Sammanträdets öppnande 2. 53 Sammanträdets

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.9

Laholms kommuns författningssamling 3.9 Laholms kommuns författningssamling 3.9 Reglemente för barn- och ungdomsnämnden; antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 196 1. Inledning Fullmäktiges uppgifter Kommunallagen (1991:900) ger

Läs mer

Torsdagen den 11.6.2015 kl. 19.00 19.35. Kommunkansliet i Nääs

Torsdagen den 11.6.2015 kl. 19.00 19.35. Kommunkansliet i Nääs Nr 5/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 19.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. - Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

-1- Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01.

-1- Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01. -1- TILLÄMPNINGSANVISNING - BILAGA TILL REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN, BYGGNADSNÄMND OCH TEKNISK NÄMND Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01. SYFTE Syftet med föreliggande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde torsdagen den 30 juni 2016 kl. 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 58. Sammankallande och beslutsförhet. 59. Justering av protokoll. 60. Föredragningslistans

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 10

Kommunstyrelsen. Ärende 10 Kommunstyrelsen Ärende 10 Kommunledningsstaben, Personalavdelningen Jessica Nilsson jessica.nilsson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-11-26 1(1) Beredning Centrala ledningsgruppen 151126 Beredning Allmänna

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2013 Styrelsen nr 13/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 13 december 2013 kl.10.45. Paragraf Ärende 113. Sammankallande och beslutsförhet. 114. Justering av protokoll. 115. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 12 februari 2015 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 10. Sammankallande och beslutsförhet. 11. Justering av protokoll. 12. Föredragningslistans

Läs mer

Sammanträdesdatum 21.1.2010

Sammanträdesdatum 21.1.2010 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Sammankallelse och beslutfördhet 2 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 3 Besättande av tjänsterna för närvårdare

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m) 1(24) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande: Utses att justera: Kerstin Asplund,

Läs mer

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten Version 2013-10-14 Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten LAG (Local Action Group) LAG är Upplandsbygds styrelse. LAG i Leader Upplandsbygd

Läs mer

X Berit Johansson, ordf. Saltvik X Sven Löfman, v.ordf. Finström X Inger Marie Sundblom,Geta X Robert Lindeman, Sund X Håkan Grunér, Vårdö

X Berit Johansson, ordf. Saltvik X Sven Löfman, v.ordf. Finström X Inger Marie Sundblom,Geta X Robert Lindeman, Sund X Håkan Grunér, Vårdö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 25.1.2010 1/10 Sammanträdestid Måndagen den 25 januari 2010 kl. 9.00 10.00 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande: Övriga

Läs mer

Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning.

Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning. Arbetsordning för Finansinspektionen Inledning Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning. Bankfullmäktige ska 1) övervaka den allmänna

Läs mer

Tisdagen den 26.3.2013 kl. 19.00-21.20

Tisdagen den 26.3.2013 kl. 19.00-21.20 Nr 3/2013 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-21.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie - Flöjt-Josefsson Helena x Holmström

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesdatum: 16.02.2011 Nr: 2 Paragrafer: 15-27 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f. Organ Datum 6/2011 Förbundsstyrelsen 15.06.2011 Sammanträdestid Onsdagen den 15.06.2011 kl. 15.00-16.25 Sammanträdesplats Hildas Hus Beslutande ORDINARIE ERSÄTTARE X Alén, Sune ordf. Westmark, Ulf-Peter

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av

Läs mer

Revisionsreglemente för Järfälla kommun

Revisionsreglemente för Järfälla kommun JÄRFÄLLA KOMMUN 2007-02-26 1 Revisionsreglemente för Järfälla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-05-07 84 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst

Läs mer

SPRÅKRÅDET. Språkrådets rapport september-december 2008

SPRÅKRÅDET. Språkrådets rapport september-december 2008 SPRÅKRÅDET Språkrådets rapport september-december 2008 SPRÅKRÅDETS RAPPORT SEPTEMBER-DECEMBER 2008 1. Inledning... 3 1.1 Medlemmar... 3 1.2. Resurser... 4 1.3 Arbete... 4 2. Temapresentationer... 4 2.1

Läs mer