ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2012"

Transkript

1 Styrelsen nr 8/2012 Protokoll fört vid sammanträde måndagen den 4 juni kl i styrelserummet. Paragraf Ärende 64. Sammankallande och beslutförhet. 65. Justering av protokoll. 66. Föredragningslistans godkännande. 67 Reklamation av faktura. 68. Hälso- och sjukvårdsdirektörens begäran om entledigande. 69. Anställning av chefläkare. 70. Rekrytering av ny hälso- och sjukvårdsdirektör samt kompetensprofil. 71 Delgivning. OBS. Vänligen meddela Anita Husell-Karlström tel eller e-post om du inte kan delta i styrelsemötet. Barbro Sundback Ordförande

2 PROTOKOLL Nr 8 Datum måndagen den 4 juni 2012 Plats och tid Paragraf nr Centralförvaltningens sammanträdesrum, Doktorsvägen, kl Beslutande Barbro Sundback ordförande, deltog ej 67 Roger Jansson vice ordförande, ordförande och föredragande 67 Torbjörn Björkman ledamot Stig Brolin ledamot Runar Karlsson ledamot Carita Nylund ledamot Hanna Segerström ledamot Föredragande Peter Rask hälso- och sjukvårdsdirektör deltog ej 67 Övriga närvarande Bengt Michelsson vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Arne Lundberg vik. chefläkare Tuula Söderström vik. personalchef Axel Hansson landskapsläkare Anita Husell-Karlström förvaltningssekreterare Protokollförare Anita Husell-Karlström Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Hanna Segerström Barbro Sundback Roger Jansson Peter Rask Ordförande ordförande 67 hälso- och sjukvårdsdirektör

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET 64 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Beslöt enligt förslaget JUSTERING AV PROTOKOLL 65 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Till protokolljusterare utsågs Hanna Segerström. Protokollet justeras tisdagen den 5 juni kl FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 66 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista godkänns. BESLUT: Viceordförande Roger Jansson föreslog att ordningsföljden i föredragningslistan ändras så att 70 behandlas genast efter 66. Förslaget vann understöd och ärendet byter plats i listan. Ledamoten Torbjörn Björkman föreslog att 68 och 69 skulle utgå. Förslaget vann inget understöd och ärendena kvarstår på föredragningslistan Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1 :

4 REKLAMATION AV FAKTURA 63 Till Ålands hälso- och sjukvårdsmyndighet har inkommit en faktura nr från Uotila & Mattsson AB på euro exkl. moms. för arvode samt utskrifter, kopiering, telefon och porto för arbete under tiden Ärendet gäller ett brottmål och rubriceras misstanke om grov ärekränkning. De tvistande parterna är hälso- och sjukvårdsdirektören Peter Rask och överläkaren Mogens Lindén, båda anställda av ÅHS. Parterna har numera privat uppnått förlikning och målet är avskrivet. (Fakturan presenteras i bilaga1) Ålands hälso- och sjukvårdsmyndighet reklamerar fakturan. Grunderna för reklamationen är följande: - Ålands hälso- och sjukvårdsmyndighet är inte part i förlikningen som ligger till grund för fakturan. - Ålands hälso- och sjukvårdsmyndighet har inte upphandlat ifrågavarande tjänst än mindre ingått avtal om tjänsten med Er. - Förlikningen gäller ett ärende som inte ingår i den myndighetsutövning vilken normeras av lagstiftningen om Ålands hälso- och sjukvårdsmyndighet. STYRELSEORDFÖRANDENS FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att reklamera faktura nr från Uotila & Mattsson AB euro, exkl. moms eftersom Ålands hälso- och sjukvårdsmyndighet inte är part i den förlikning som uppnåtts mellan hälso- och sjukvårdsdirektören Peter Rask och överläkaren Mogens Lindén. Ordförande anser hälso- och sjukvårdsdirektör Peter Rask vara jävig. Peter Rask avlägsnade sig. Styrelsen noterade ekonomichef Marie Lövgrens skrivelse i ärendet som delgiven. Styrelsens viceordförande Roger Jansson föreslog att styrelsen beslutar att fakturan nr från Uotila & Mattsson Ab på euro exkl. moms skall betalas av ÅHS Styrelsen konstaterar att styrelsens beslut av den inte kan ändras utan hälso- och sjukvårdsdirektörens samtycke, att förlikningen varit till ÅHS fördel både avseende myndighetens anseende och ekonomi och att hälso- och sjukvårdsdirektören i samband med förlikningen gett avkall på sin rätt att få ärendet prövat i rättsvårdande instans. Styrelsen uttalar sin tacksamhet för att ärendet fått ett på avtal baserat slut och framför förhoppningen att tvisten nu skall vara slutligt avförd från verksamheten inom ÅHS. Ledamot Erika Scott föreslog att fakturan skulle betalas med hänvisning till att reklamationstiden gått ut. Förslaget vann inte understöd varvid det förföll. Viceordförande Janssons förslag vann understöd av Silvana Fagerlund-Sjöblom och omröstning förrättades. Viceordförande Janssons förslag understöddes av ledamöterna Silvana Fager-lund-Sjöblom och Erika Scott. Styrelseordförande Sundbacks förslag understöddes av ledamöterna Stig Brolin och Hanna Segerström. Ledamot Runar Karlsson lade ner sin röst. BESLUT: Med rösterna 3-3 där ordförandes röst avgjorde blev styrelsens beslut att reklamera faktura nr från Uotila & Mattsson AB euro, exkl. moms eftersom Ålands hälso- och sjukvårdsmyndighet inte är part i den förlikning som uppnåtts mellan hälso- och sjukvårdsdirektören Peter Rask och överläkaren Mogens Lindén. Styrelsens viceordförande Roger Jansson reserverade sig mot beslutet. Reservationen lämnas som bilaga Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2

5 REKLAMATION AV FAKTURA 67 Styrelsens ordförande har den skriftligt, utgående från punkt 2.4 i reglementet ( När ärendet rör förvaltningschefen fungerar styrelsens ordförande som föredragande. ) befullmäktigat styrelsens viceordförande att vidare bereda rubricerade ärende, vilket skett i samarbete med ekonomichefen enligt följande: Styrelsen konstaterade den , 126 (bilaga 1). att pågående tvist mellan förvaltningschefen Peter Rask och överläkare Mogens Lindén var en tvist i tjänsten som förvaltningschef, vilket innebär att ÅHS ska stå för förvaltningschefens, numera hälso- och sjukvårdsdirektörens juridiska kostnader i samband med tvisten. Enligt landskapslag om hälso- och sjukvård 2011:114 5 ska styrelsen för ÅHS i sitt beslutfattande följa förvaltningslagen för landskapet Åland 2008:9, om inte annan speciallagstiftning har företräde. Gällande rättelse av fel i beslut regleras det i förvaltningslagens kap 8 och då särskilt i 45 (bilaga 2). I 45 mom 2 stadgas att; Ett beslut får rättas till en parts fördel eller nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts nackdel förutsätter att parten samtycker till att beslutet rättas. Partens samtycke behövs dock inte, om felet är uppenbart och det har förorsakats av partens förfarande. Styrelsens beslut om reklamation av faktura 63 den innebär en ändring som utgör en nackdel för hälso- och sjukvårdsdirektören i förhållande till styrelsens beslut 126/2011, utan att hälso- och sjukvårdsdirektören samtyckt, vilket inte torde vara förenligt med förvaltningslagens 45 om rättelse av beslut till parts nackdel. Därför bör ärendet tas upp till förnyad prövning. Vidare konstaterar styrelsen att aktuell faktura är daterad den och har en på fakturan angiven reklamationstid på 7 dagar, det vill säga den , vilken tid då beslutet togs under 63 hade överskridits med över tre veckor. ORDFÖRANDES FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att upphäva sitt beslut i 63 per den med stöd av 45 i förvaltningslagen enligt vilken myndigheten får undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt, då det gäller ett beslut som grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tilllämpning av lag, eller om det har skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades. Motiveringen till att upphäva beslutet i 63 är att det strider mot 45 i förvaltningslagen då det innebär en ändring av en parts fördel enligt styrelsens beslut 126/2011 samt att styrelsens beslut i 126/2011 också omfattade grunden för den aktuella fakturan. Styrelsen beslutar att faktura nr från Uotila & Mattsson AB på euro exkl. moms gällande juridiskt bistånd till hälso- och sjukvårdsdirektören ska betalas i enlighet med styrelsens beslut 126/2011 och ger styrelsens vice ordförande Roger Jansson fullmakt att attestera fakturan. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 REKLAMATION AV FAKTURA 67 Ordförande Barbro Sundback avlägsnade sig och viceordförande Roger Jansson ledde mötet och föredrog ärendet. Hälso- och sjukvårdsdirektör Peter Rask anmälde jäv. Jäv godkändes och Peter Rask deltog inte i behandlingen av ärendet. BESLUT: Styrelsen beslöt enhälligt enligt förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSDIREKTÖRENS BEGÄRAN OM ENTLEDIGANDE 68 Peter Rask har den 25 maj 2012 sagt upp sig från sin tjänst som hälso- och sjukvårdsdirektör. Han ber om att bli entledigad från tjänsten från och med den 11 juni När en ordinarie tjänsteman säger upp sig bör han eller hon, enligt landskapets allmänna tjänstekollektivavtal 44, iaktta en kortaste uppsägningstid om en månad. Om anställningsförhållandet till lanskapet har fortgått i mera än tio år, bör han/hon likväl iaktta minst två månader. Den ordinarie tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör är förenad med avtalslön i enlighet med i tjänstemannalagen. Med stöd av landskasplagen om hälsooch sjukvård utses hälso- och sjukvårdsdirektören för en viss tid. Med en tjänsteman som antagits i tjänst med avtalslön är det möjligt att ingå avtal om anställningsvillkor som avviker från landskapets tjänstekollektivavtal. Till den del avtalet inte innehåller individuella anställningsvillkor gäller bestämmelser i lagstiftning och tjänstekollektivavtal. I avtalet mellan Peter Rask och dåvarande styrelseordförande Torbjörn Björkman, daterat den , finns det inga skrivningar som reglerar uppsägningstiden från hälso- och sjukvårdsdirektörens sida. Hälso- och sjukvårdsdirekrören Peter Rask har enligt landskapets tjänstekollektiv avtal 44, en månads uppsägningstid varmed tjänsteförhållandet upphör från och med den 25 juni Men om styrelsen och Peter Rask kan komma överens om en förkortad uppsägningstid finns till detta inga hinder. FÖRSLAG: Förslag till beslut presenteras vid mötet. BESLUT: Styrelsen beslutar föra diskussioner med Peter Rask i avsikt att diskutera de ömsesidiga villkoren för ett fortsatt tjänsteförhållande som hälso- och sjukvårdsdirektör. Paragrafen förklarades omedelbart justerad Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 VIKARIERANDE CHEFLÄKARE 58 Dick Sjögren har sökt och beviljats tjänstledigt från chefläkartjänsten till och med Innan tjänstledigheten för honom beviljades arbetade Sjögren med att hitta lämplig ersättare under sin tjänstledighet. Kontakt togs med Henrik Berg som åren arbetade vid medicinkliniken på Åland och därefter återkommit som vikarie veckovis. Henrik Berg är specialist i inre medicin och hjärtsjukdomar. FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att Henrik Berg anställs som vikarierande chefläkare under perioden BESLUT: Beslöt enligt förslaget Henrik Berg är anställd som vikarierande chefsläkare (tjänsteförrättande tjänsteman) under tiden Peter Rask som innehar den ordinarie tjänsten har varit utnämnd till hälso-och sjukvårdsdirektör för viss tid, Med stöd av 35 i tjänstemannalagen har Rask varit automatiskt tjänstledig från sin ordinarie tjänst som chefläkare under tiden han skött tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör. ÅHS har med anledning av att Rask sagt upp sig från tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör beviljat honom befrielse från denna från och med 11 juni Samtidigt upphör tjänstledigheten och Rask återgår till sin ordinarie tjänst som chefläkare. ÅHS har därmed inte behov av en vikarierande chefläkare. Enligt 39 i tjänstemannalagen kan arbetsgivaren säga upp en vikarie (tjänsteförrättande tjänsteman) med iakttagande av viss uppsägningstid. Med anledning av att tjänsteförhållande är av tillfällig natur får det sägas upp utan hinder av vad som är stadgat om grunderna för uppsägning av en ordinarie tjänsteman. En uppsägning får dock inte ske utan orsak. Enligt landskaptes allmänna tjänstekollektivavtal 44 är uppsägningstiden minst 14 dagar. Beredningsmoment innan beslut i ärendet kan fattas: 1. Samarbetsförfarande- s.k. direkt samarbete. Information om och behandling av uppsägningen med Henrik Berg. Han bör beredas möjlighet att ta med sig förtroendeman eller en annan person till mötet. Hänvisning avtal om samarbete mellan arbetsgivare och personal inom landskapets förvaltning, Henrik Berg ges möjlighet att skriftligen yttra sig i saken. Hänvisning tjänstemannalagen 40 och förvaltningslagen Behandling i landskapets tjänstedelegation. ÅHS begär tjänstedelegationens utlåtande. Hänvisning: tjänstemannalagen 40. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

9 4. När ärendet har behandlats i samarbete enligt Avtal om samarbete mellan arbetsgivare och personal inom landskapets förvaltning, 5-6. Och när Henrik Berg har beretts tillfälle att skriftligt yttra sig i saken och landskapets tjänstedelegation har behandlat ärendet enligt tjänstemannalagen 40 och förvaltningslagen 28 kan han sägas upp. FÖRSLAG: ÅHS styrelse beslutar att säga upp vikarierande chefläkare Henrik Bergs tjänsteförhållande med iakttagande av en uppsägningstid om 14 dagar. Orsak till uppsägning är att ÅHS inte längre har behov av en vikarie för chefläkaren eftersom den ordinarie chefläkare återinträtt i tjänsten. Hänvisning: Tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland 39 och landskapets allmänna tjänstekollektivavtal 44. BESLUT: Ärendet avfördes från föredragningslistan Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7

10 REKRYTERING AV NY HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSDIREKTÖR 70 Uppdraget som hälso- och sjukvårdsdirektör är en ordinarie tjänst och med stöd av landskasplagen om hälso- och sjukvård utses hälso- och sjukvårdsdirektören för en viss tid. Enligt tjänstemannalag för landskapet Åland /61 skall ordinarie tjänst lediganslås innan den besätts såvitt annat inte särskilt har stadgas. Ansökningstiden får inte vara kortare än 14 dagar eller längre än 30 dagar, 6. Tjänsten skall sökas skriftligen enligt tjänstemannalagen 7 och till tjänsten kan inte utnämnas någon som inte har sökt den enligt 8. FÖRSLAG: Förslag till beslut presenteras vid mötet BESLUT: Ärendet avfördes från föredragningslistan Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8

11 DELGIVNINGAR Protokoll från möte FÖRSLAG: Styrelsen antecknar ovanstående protokoll för kännedom. BESLUT: Beslöt enligt förslaget Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 17 december 2015 kl 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 106. Sammankallande och beslutsförhet 107. Justering av protokoll 108. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012 Styrelsen nr 5/2012 Kallelse till sammanträde den 5 april kl. 12.00. Paragraf Ärende 36. Sammankallande och beslutsförhet. 37. Justering av protokoll. 38. Föredragningslistans godkännande. 39. Rapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 12 februari 2015 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 10. Sammankallande och beslutsförhet. 11. Justering av protokoll. 12. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011 Styrelsen nr 11/2011 Kallelse till sammanträde den 26 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 74 Sammankallande och beslutförhet 75 Justering av protokoll 76 Fastställande av föredragningslistan 77 Budget 2012

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2017 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 28 april 2017 kl. 14.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 36. Sammankallande och beslutsförhet. 37. Justering av protokoll. 38. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013 Styrelsen nr 2/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 18 januari 2013 kl. 9.30-15.00 i ÅHS konferenscenter. Paragraf Ärende 8. Sammankallande och beslutsförhet. 9. Justering av protokoll. 10.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012 Styrelsen nr 19/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde den 10 december 2012 kl. 15.00 17.45. Paragraf Ärende 152. Sammankallande och beslutsförhet. 153. Justering av protokoll. 154. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009 Styrelsen nr 10/2009 Kallelse till sammanträde den 25 augusti kl. 12.30. Paragraf Ärende 104 Sammankallande och beslutförhet. 105 Justering av protokoll. 106 Fastställande av föredragningslistan. 107 Uppsägning

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011 Styrelsen nr 1/2011 Kallelse till sammanträde torsdagen den 13 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011 Styrelsen nr 8/2011 Kallelse till sammanträde den 28 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 48 Sammankallande och beslutförhet. 49 Justering av protokoll. 50 Fastställande av föredragningslistan. 51 Yttrande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2011 Styrelsen nr 5/2011 Kallelse till sammanträde den 15 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 26 Sammankallande och beslutförhet. 27 Justering av protokoll. 28 Fastställande av föredragningslistan. 29 Revidering

Läs mer

Kallelse till sammanträde fredagen den 2 februari kl i styrelserummet.

Kallelse till sammanträde fredagen den 2 februari kl i styrelserummet. ÄRENDELISTA STYRELSEN Kallelse till sammanträde fredagen den 2 februari kl. 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 14. Sammankallande och beslutsförhet. 15. Justering av protokoll. 16. Föredragningslistans

Läs mer

ÄRENDELISTA STYRELSEN

ÄRENDELISTA STYRELSEN ÄRENDELISTA STYRELSEN 15.6.2018 Kallelse till sammanträde fredagen den 15 juni kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 61 Sammankallande och beslutsförhet 62 Justering av protokoll 63 Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till EXTRA sammanträde måndagen den 29 februari 2016 kl 18.30 i styrelserummet. Paragraf Ärende 19. Sammankallande och beslutsförhet. 20. Justering av protokoll.

Läs mer

ÄRENDELISTA STYRELSEN Sammankallande och beslutsförhet. 11 Föredragningslistans godkännande

ÄRENDELISTA STYRELSEN Sammankallande och beslutsförhet. 11 Föredragningslistans godkännande ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 1 mars kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 9 Sammankallande och beslutsförhet 10 Justering av protokoll 11 Föredragningslistans godkännande 12

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2012 Styrelsen nr 11/2012 Protokoll fört vid sammanträde tisdagen den 26 juni kl. 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 87. Sammankallande och beslutförhet. 88. Justering av protokoll. 89. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006 Styrelsen nr 6/2006 Kallelse till sammanträde den 11 augusti kl. 13.30 Paragraf Ärende 71 Sammankallande och beslutförhet. 72 Justering av protokoll. 73 Fastställande av föredragningslistan. 74 Ålands

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2017 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 22 september 2017 kl. 9.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 74. Sammankallande och beslutsförhet. 75. Justering av protokoll. 76.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2017 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde torsdagen den 29 juni 2017 kl. 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 63. Sammankallande och beslutsförhet. 64. Justering av protokoll. 65. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2013 Styrelsen nr 1/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 11 januari 2013 kl. 9.30-13.00. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 12 juni 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 47. Sammankallande och beslutsförhet 48. Justering av protokoll 49. Föredragningslistans

Läs mer

AGENDA STYRELSEN ÅMH-St 8/18

AGENDA STYRELSEN ÅMH-St 8/18 AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 13 november 2018, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 37 Sammankallande och beslutförhet 38 Justering av

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av

Läs mer

ÄRENDELISTA STYRELSEN Sammankallande och beslutsförhet. 3 Föredragningslistans godkännande

ÄRENDELISTA STYRELSEN Sammankallande och beslutsförhet. 3 Föredragningslistans godkännande ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 8 februari kl. 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutsförhet 2 Justering av protokoll 3 Föredragningslistans godkännande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2012 Styrelsen nr 6/2012 Protokoll fört vid styrelsens sammanträde fredagen den 27 april kl. 12.00-16.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 44. Sammankallande och beslutsförhet. 45. Justering av protokoll. 46.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2012 Styrelsen nr 16/2012 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 26.10 kl.12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 127. Sammankallande och beslutsförhet. 128. Justering av protokoll. 129. Föredragningslistans

Läs mer

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 21 Sammankallande och beslutförhet 22 Justering av

Läs mer

ÄRENDELISTA STYRELSEN Kallelse till sammanträde fredagen den 14 december kl i styrelserummet. 107 Sammankallande och beslutsförhet

ÄRENDELISTA STYRELSEN Kallelse till sammanträde fredagen den 14 december kl i styrelserummet. 107 Sammankallande och beslutsförhet ÄRENDELISTA STYRELSEN 14.12.2018 Kallelse till sammanträde fredagen den 14 december kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 107 Sammankallande och beslutsförhet 108 Justering av protokoll 109 Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2014

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2014 Styrelsen nr 1/2014 KALLELSE till sammanträde fredagen den 24 januari 2013 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010 Styrelsen nr 10 /2010 Kallelse till sammanträde den 3 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 86 Sammankallande och beslutförhet. 87 Justering av protokoll. 88 Fastställande av föredragningslistan. 89 Rekrytering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 26 augusti 2016 kl. 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 66. Sammankallande och beslutsförhet. 67. Justering av protokoll. 68.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 07.06 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 07.06 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 151 Sammankallande och beslutförhet 152 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 153 Tjänstemannabeslut 154 Situationen

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdag 20 oktober 2015, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdag 20 oktober 2015, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdag 20 oktober 2015, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 43 Sammankallande och beslutförhet 44 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2012 Styrelsen nr 2/2012 Kallelse till sammanträde den 24 februari kl. 10.00. Paragraf Ärende 15. Sammankallande och beslutsförhet. 16. Justering av protokoll. 17. Föredragningslistans godkännande. 18. Information

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 23 oktober 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 77. Sammankallande och beslutsförhet 78. Justering av protokoll 79. Föredragningslistans

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl måndag 28 maj 2018, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl måndag 28 maj 2018, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15.00 måndag 28 maj 2018, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 14 Sammankallande och beslutförhet 15 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2016 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 19 februari 2016 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 11. Sammankallande och beslutsförhet. 12. Justering av protokoll. 13. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3/2012 Styrelsen nr 3/2012 Kallelse till sammanträde den 2 mars kl. 12.00. Paragraf Ärende 24. Sammankallande och beslutsförhet. 25. Justering av protokoll. 26. Föredragningslistans godkännande. 27. Prioriteringsprinciper

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 14 oktober 2016 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 84. Sammankallande och beslutsförhet. 85. Justering av protokoll. 86.

Läs mer

AGENDA FÖREDRAGNINGSLISTA. ÅMH-St 1/

AGENDA FÖREDRAGNINGSLISTA. ÅMH-St 1/ AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde torsdagen den 6 mars 2008, kl. 16.00 på Norragatan 17. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2011 Styrelsen nr 12/2011 Kallelse till sammanträde den 2 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Justering av protokoll 85 Fastställande av föredragningslistan 86 ÅHS plan

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

ÄRENDELISTA STYRELSEN

ÄRENDELISTA STYRELSEN ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 26 april kl. 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 31 Sammankallande och beslutsförhet 32 Justering av protokoll 33 Föredragningslistans godkännande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2011 Styrelsen nr 10/2011 Kallelse till sammanträde den 17 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 64 Sammankallande och beslutförhet 65 Justering av protokoll 66 Fastställande av föredragningslistan 67 Medarbetarenkäten

Läs mer

Kallelse till sammanträde fredagen den 23 mars kl i styrelserummet. OBS! Ändrad tid!

Kallelse till sammanträde fredagen den 23 mars kl i styrelserummet. OBS! Ändrad tid! ÄRENDELISTA STYRELSEN Kallelse till sammanträde fredagen den 23 mars kl. 13.00 i styrelserummet. OBS! Ändrad tid! Paragraf Ärende 33 Sammankallande och beslutsförhet. 34 Justering av protokoll. 35 Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011 Styrelsen nr 16/2011 Kallelse till sammanträde den 16 december kl. 09.00. Sammanträdet avslutas med gemensam jullunch på restaurang Nautical kl.12.00 Paragraf Ärende 120 Sammankallande och beslutsförhet

Läs mer

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 28 december 2010, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 28 december 2010, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 28 december 2010, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 62 Sammankallande och beslutförhet 63 Justering av

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 2. 2 Val av protokolljusterare 2. 3 Godkännande av föredragningslistan 2. 4 Resultatprognos/Bokslut

1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 2. 2 Val av protokolljusterare 2. 3 Godkännande av föredragningslistan 2. 4 Resultatprognos/Bokslut NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2018 1 Sektionen för stödtjänster Tid 14.03.2018 kl. 16.30 Plats Stadshuset, Tornskär Ärenden som skall behandlas Sida 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 2 2 Val av protokolljusterare

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2013 Styrelsen nr 4/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 15 februari 2013 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 22. Sammankallande och beslutsförhet. 23. Justering av protokoll. 24. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 18/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 18/2012 Styrelsen nr 18/2012 PROTOKOLL Fört vid sammanträde den 30 november kl. 09.00. Paragraf Ärende 145. Sammankallande och beslutsförhet. 146. Justering av protokoll. 147. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2010 Styrelsen nr 14 /2010 Kallelse till sammanträde den 21 december kl. 08.30 och onsdag den 22.12 kl. 08.30, reservdag. Sammanträdena inleds med besök på BB/Gyn.avdelningen. Paragraf Ärende 118 Sammankallande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde tisdagen den 18 september 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 67. Sammankallande och beslutsförhet 68. Justering av protokoll 69. Föredragningslistans

Läs mer

Ledamöter: Jansson Harry, Ordförande Joelsson Annsofi, viceordförande Carlsson Gun Nordberg Susanne Lycke Per X X - - X

Ledamöter: Jansson Harry, Ordförande Joelsson Annsofi, viceordförande Carlsson Gun Nordberg Susanne Lycke Per X X - - X Sida 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats kl.16.00 De Gamlas Hem Beslutande Ledamöter: Jansson Harry, Ordförande Joelsson Annsofi, viceordförande Carlsson Gun Nordberg Susanne Lycke Per X X - - X Suppleanter:

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010 Styrelsen nr 4 /2010 Kallelse till sammanträde den 19 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 36 Sammankallande och beslutförhet. 37 Justering av protokoll. 38 Fastställande av föredragningslistan. 39 Bokslutet

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 23 Sammankallande och beslutförhet 24 Justering av protokoll

Läs mer

Reglemente. överförmyndarnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. överförmyndarnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för överförmyndarnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Överförmyndarnämndens

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 111 Sammankallelse och beslutfördhet 112 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 113 Besättande av tjänsten som

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Reglemente för proaros styrelse

Reglemente för proaros styrelse Reglemente för proaros styrelse Kommunfullmäktige beslut den 6 december 2012 proaros styrelse fullgör kommunens uppgifter enligt 1 i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt och de föreskrifter

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010 Styrelsen nr 6 /2010 Kallelse till sammanträde den 21 maj kl. 09.30. Paragraf Ärende 53 Sammankallande och beslutförhet. 54 Justering av protokoll. 55 Fastställande av föredragningslistan. 56 Beslut om

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 21.12.2009 15/09 Sammanträdestid Måndagen den 21 december 2009 kl 16.15 16.45 OBS! TID OCH PLATS! Beslutande Föredragande Socialkansliet x Torbjörn Björkman, ordförande

Läs mer

ÅMH-St 2/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl , Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 2/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl , Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 13 Sammankallande och beslutförhet 14 Justering av protokoll

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 3/2014 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 17.00-17.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 måndagen 27 maj 2013, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 måndagen 27 maj 2013, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 måndagen 27 maj 2013, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 27 Sammankallande och beslutförhet 28 Justering av protokoll

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 77 Sammankallande och beslutförhet 78 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 79 Tjänstemannabeslut 80 Lokalt avtal

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2010 Styrelsen nr 5 /2010 Kallelse till sammanträde den 23 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 44 Sammankallande och beslutförhet. 45 Justering av protokoll. 46 Fastställande av föredragningslistan. 47 Rapport

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden Utgiven av kommunledningskontoret Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-11, 67 Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden Ansvarsområde och uppgifter 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör, i den mån

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2014

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2014 Styrelsen nr 4/2014 PROTOKOLL fört vid sammanträde fredagen den 11 april 2014 Paragraf Ärende 35. Sammankallande och beslutsförhet. 36. Justering av protokoll. 37. Föredragningslistans godkännande. 38.

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 torsdag 24 november 2016, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 torsdag 24 november 2016, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 torsdag 24 november 2016, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 61 Sammankallande och beslutförhet 62 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2014 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 19 augusti 2014 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 75. Sammankallande och beslutsförhet. 76. Justering av protokoll. 77. Föredragningslistans

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /10. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /10. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 9.12.2010 21/10 Sammanträdestid 9.12.2010 kl. 18.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden

Reglemente för överförmyndarnämnden Utgiven av kommunledningskontoret Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-11, 67 Reglemente för överförmyndarnämnden Ansvarsområde och uppgifter 1 Överförmyndarnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på

Läs mer

Reglemente för byggnadsnämnden

Reglemente för byggnadsnämnden Utgiven av kommunledningskontoret Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-11, 67 Reglemente för byggnadsnämnden Ansvarsområde och uppgifter 1 Byggnadsnämnden fullgör, i den mån uppgifterna inte åligger kommunstyrelsen,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2012 Styrelsen nr 10/2012 Kallelse till sammanträde fredagen den 15 juni kl. 12.45 i styrelserummet. Paragraf Ärende 76. Sammankallande och beslutsförhet. 77. Justering av protokoll. 78. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f. Organ Datum 2/2019 Förbundsstyrelsen 16.01.2019 Sammanträdestid Tisdag 16.1.2019 kl. 15.30-15.42 Sammanträdesplats Omsorgskansliet, Besöksadress: Skarpansvägen 30 Beslutande ORDINARIE ERSÄTTARE x Öfverström,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2013 Styrelsen nr 8/2013 PROTOKOLL Fört vid till sammanträde fredagen den 14 juni 2013. Paragraf Ärende 63. Sammankallande och beslutsförhet. 64. Justering av protokoll. 65. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3/2013 Styrelsen nr 3/2013 PROTOKOLL till sammanträde fredagen den 25 januari 2013 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 14. Sammankallande och beslutsförhet. 15. Justering av protokoll. 16. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Nr 9 Nr 9 LANDSKAPSLAG om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet Föredragen för Republikens President den 20 januari 2006 Utfärdad i Mariehamn den 9 februari

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av protokoll

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN Gällande från den 1 januari 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 22 september 2014, 112 REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN VALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Huvuduppgifter Valnämnden

Läs mer

Reglemente för nämnden för funktionshindrade

Reglemente för nämnden för funktionshindrade Reglemente för nämnden för funktionshindrade Kommunfullmäktige beslut den 6 december 2012 Nämnden för funktionshindrade fullgör stadens uppgifter enligt 1 i enlighet med de styrdokument som kommunfullmäktige

Läs mer

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid och plats för sammanträdet: torsdag 16.4.2015 kl. 17:00-18:40 i församlingsgårdens stora sal (Drottninggatan 22). Ordförande: Karl af Hällström,

Läs mer

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN Tid tisdagen den kl. 13. Plats Förbundskansliet, Ålandsvägen 26. Ärenden:

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN Tid tisdagen den kl. 13. Plats Förbundskansliet, Ålandsvägen 26. Ärenden: FÖRBUNDSSTYRELSEN KALLELSE 25.04.2017 Nr 4 Tid tisdagen den 25.04.2017 kl. 13 Plats Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Ärenden: 28 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 29 PROTOKOLLJUSTERARE 30 GODKÄNNANDE

Läs mer

MARIEHAMNS FÖRSAMLING BESLUTSFÖRTECKNING Kyrkorådet NÄRVARANDE. Andersson Ulla Donning Stig Forsbom Siv Gammals Bror Liewendahl Robert.

MARIEHAMNS FÖRSAMLING BESLUTSFÖRTECKNING Kyrkorådet NÄRVARANDE. Andersson Ulla Donning Stig Forsbom Siv Gammals Bror Liewendahl Robert. Prästgårdssalen 09.10.2018 16.15 17.29 2 NÄRVARANDE Puska Mari Andersson Ulla Donning Stig Forsbom Siv Gammals Bror Liewendahl Robert Lindfors Nina Nylund Berit kyrkoherde kyrkorådets viceordförande FRÅNVARANDE

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2011 Styrelsen nr 13/2011 Kallelse till sammanträde den 23 september kl. 09.00. Innan sammanträdet finns möjlighet till en rundvandring i nya psykiatribyggnaden. Samling vid huvudingången till psykiatriska

Läs mer

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN Tid Fredagen den kl Plats. Jomala kommunkansli. Ärenden:

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN Tid Fredagen den kl Plats. Jomala kommunkansli. Ärenden: FÖRBUNDSSTYRELSEN KALLELSE 09.11.2018 Nr 6 Tid Fredagen den 09.11.2018 kl. 13.00 Plats Jomala kommunkansli Ärenden: 39 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 40 PROTOKOLLJUSTERARE 41 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL Kl 13:00 13:45. Protokoll nr: 4/2015. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL Kl 13:00 13:45. Protokoll nr: 4/2015. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 8 maj 2015, kl 13:00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 30 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 31 Protokolljustering...

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 29.06.2009 7/09 Sammanträdestid Måndagen den 29 juni 2009 kl 17.00 18.10. Beslutande Kommungården x Torbjörn Björkman, ordförande - Sören Karlsson, viceordf. x Jenny

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 111 Sammankallelse och beslutfördhet 112 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 113 Besättande av tjänsten som

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE. X Kerstin Ivarsson X Regina Pettersson X Raul Petrell X Nils Eriksson

Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE. X Kerstin Ivarsson X Regina Pettersson X Raul Petrell X Nils Eriksson Nummer 1/2017 Sammanträdestid kl. 15.00 16.00 Sammanträdesplats Beslutande Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE MEDLEMMAR X Göran Stenros X Britt Pettersson X Viking Danielsson

Läs mer