ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 18/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 18/2012"

Transkript

1 Styrelsen nr 18/2012 PROTOKOLL Fört vid sammanträde den 30 november kl Paragraf Ärende 145. Sammankallande och beslutsförhet Justering av protokoll Föredragningslistans godkännande Tilläggsbudget Utlåtande över klagomål Principer för ersättning av kostnader för juridisk hjälp i vissa fall till tjänstemän inom ÅHS Delgivningar. OBS. Vänligen meddela Anita Husell-Karlström, tel eller e-post om du inte kan delta i styrelsemötet. Barbro Sundback Ordförande

2 PROTOKOLL Nr 18 Datum fredagen den 30 november 2012 Plats och tid Paragraf nr Centralförvaltningens sammanträdesrum, Doktorsvägen, kl Beslutande Barbro Sundback ordförande Roger Jansson vice ordförande Torbjörn Björkman ledamot ej 149 Runar Karlsson ledamot Cita Nylund ledamot Mia Hanström suppleant frånvarande kl Clas-Folke Hansen suppleant Föredragande Bengt Michelsson vik. hälso- och sjukvårdsdirektör Frånvarande Stig Brolin ledamot Hanna Segerström ledamot Övriga närvarande Solveig Carlsson vik. vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Runo Härgestam vik. chefläkare Tiina Robertsson personalchef Carina Aaltonen social- och miljöminister t. o. m. kl Anita Husell-Karlström förvaltningssekreterare Protokollförare Anita Husell-Karlström Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Cita Nylund Barbro Sundback Ordförande Bengt Michelsson Hälso- och sjukvårdsdirektör

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET 145 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: : Styrelsen beslöt enligt förslaget JUSTERING AV PROTOKOLL 146 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Styrelsen beslöt utse Cita Nylund till protokolljusterare. Protokollet justeras tisdagen den 4/ kl FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 147 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista godkänns. BESLUT: : Styrelsen beslöt godkänna föredragningslistan med tillägg av en delgivning Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1 :

4 ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGET I landskapsregeringens anvisningar för verkställande av budget stadgas om hanteringen av avvikelser och tilläggsbudget i kap 2.4 (bilaga 1). Där framkommer att tilläggsbudget ska undvikas genom att åtgärder vidtas i god tid. Om anslaget visar sig otillräckligt ska budgetansvarig utan dröjsmål lämna in en utförligt motiverad ansökan om rätt till överskridning till landskapsregeringen. Budgetuppföljningen och prognosen (bilaga 2) för år 2012 har visat på ett underskott både gällande intäkter och kostnader under hela året. Den negativa kostnadsutvecklingen har avstannat något under hösten, men prognosen visar på ett stort underskott på netto drygt 2,7 milj. euro efter att hänsyn tagits till budgetöverskottet från år Detta trots att åtgärder vidtagits under året för att sänka kostnaderna. ÅHS ledning har förutom verksamhetsuppföljningsmöten begärt in skriftliga tertialanalyser av samtliga verksamhetsenheter bl.a. för att uppmärksamma samtliga verksamhetsledningar på det ekonomiska läget inom organisationen. Intäkterna beräknas bli ca 1,5 milj. euro lägre än budgeterat, vilket i princip kan hänföras till tre poster. Kommunersättningen för vården vid geriatriska kliniken, den s.k. Gullåsenavgiften som blir drygt 0,5 milj. euro lägre än budgeterat och ersättningarna för klinikfärdiga patienter som även de blir ca 0,6 milj. euro lägre än budgeterat d.v.s. i princip försumbara. Även övriga ersättningar för såld vård såsom försäkringsersättningar och FPA ersättningar har sjunkit och blir lägre än budgeterat. Kostnaderna prognostiseras till att bli 2,4 milj. högre än budgeterat, vilket är en ökning med 3,4 milj. jämfört med bokslutet år En del av överskridningen, 1,2 milj. kan finansieras med överskottet från år Personalkostnaderna beräknas överskrida budget med 0,7 milj. euro detsamma gäller konsumtionen som beräknas överskrida budgeten med 0,7 milj. euro. Personalkostnaderna har analyserats på verksamhetsuppföljningsmöten av flera orsaker bl. a. ny organisation som påverkar samtliga kliniker. Det framkommer dock med tydlighet att vissa verksamhetsenheter har relativt stor budgetöverskridning. Allmänt kan konstateras att rekryteringssituationen varit jämförelsevis god under året, samt att kostnaden för sjuklöner har stigit något, likaså kostnaden för vikarier och annan tillfällig personal. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2 Gällande budgeten för konsumtion kan konstateras att budgeten för år 2012 är nästan en miljon lägre än kostnadsnivån var för år Budgeten för år 2011 baserades dock på år 2010 års bokslut och det året var kostnadsnivån relativt låg p.g.a. att extraordinära besparingsåtgärder genomfördes.

5 ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGET De största budgetavvikelserna gällande konsumtionen kan hänföras till medicinsk rehabilitering, i praktiken hjälpmedel, där kostnaden beräknas överstiga budget med 0,3 milj. Kostnadsnivån ligger dock i samma nivå som år Gällande hjälpmedel kan det konstateras att några enskilda hjälpmedel har varit väldigt dyra under året. Dessa har dock varit motiverade och följer de direktiv som finns gällande medicinsk rehabilitering. Kostnaden för den s.k. luftburna beställningstrafiken, i huvudsak helikoptertransporter, har ökat jämfört med Ökningen beräknas bli ca 0,4 milj. euro för året. Av de flygburna patienttransporterna utgör cirka kostnader för transport av nordiska medborgare till hemsjukhus i enligt med gällande nordisk konvention. ÅHS jobbar dock aktivt med att samordna transporterna, välja bästa alternativet vilket i regel är det billigaste, samt i viss mån ta hem patienter tidigt vid vård utanför Åland för att sänka de totala kostnaderna. Kostnaderna för läkemedel har sänkts i första hand hänfört till medicinklinikens öppenvård inkl. onkologimottagningen och inom operation/anestesi/iva/dialyskliniken. Däremot har kostnaden ökat inom såväl geriatriska kliniken, rehabiliterings- och fysiatrikliniken, ögonkliniken och psykiatriska kliniken. Orsakerna är flera men beror bl. a. på enstaka patienter med behov av dyra behandlingsmetoder såsom antibiotikabehandling. Även kostnaden för medicinska gaser och blodprodukter har ökat något. Värmekostnaderna har ökat något jämfört med i fjol beroende på att byggnaden för den psykiatriska kliniken tagits i bruk. Däremot har kostnaden för el minskat del beroende på att priset sänkts då det varit en regnig sommar, dels p.g.a. att sommaren varit relativt kylig och det därmed inte varit aktuellt att använda komfortkylning i lika hög grad som en vanlig sommar. Kostnaden för externvården väntas också visa ett kraftigt budgetunderskott på 1,1 milj. och kostnaden beräknas öka med 1 milj. jämfört med år Detta trots att direktiven för vård utom Åland har skärpts under året och möjligheten till patientens egna val har minskat. I praktiken har mer vård överförts till ÅUCS och den köpta vården vid Uppsala Akademiska sjukhus har minskat. Den ökade kostnaden kan delvis förklaras av några extremt vårdkrävande patienter, delvis av valutakursen där den svenska kronan varit dyr jämfört med euron. ÅHS har även jobbat aktivt med att ta hem viss vård och om inte det skett så hade situationen varit ännu sämre. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3 Åtgärder som vidtagits under året för att sänka kostnaderna är fler och vissa med mer direkt effekt, andra som tar längre tid förrän de ger en ekonomisk effekt. Se bilaga 3.

6 ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGET FÖRSLAG: Föreslår att styrelsen lämnar in en begäran om tilläggsbudget till landskapsregeringen enligt följande: Intäkter: Anslag övriga intäkter minskas med euro Anslag kommunersättningar för Gullåsen minskas med euro Kostnader: Anslaget driftsutgifter ökas med euro Viceordförande Roger Jansson föreslog bordläggning och understöddes av ledamot Cita Nylund. BESLUT: Styrelsen beslöt att bordlägga ärendet för framtagande av mer ingående redovisning av budgetutfallet per klinik och verksamhetsenhet jämte åtgärdsförslag. Styrelsen beslöt även att sammanträda till extra styrelsemöte måndagen den kl Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 UTLÅTANDE ÖVER KLAGOMÅL 149 Ålands landskapsregering har begärt ett utlåtande gällande till landskapsregeringen inlämnat klagomål (bilaga 1) över tidigare styrelsen för Ålands hälsooch sjukvård samt i synnerhet tidigare styrelseordföranden Torbjörn Björkman och dåvarande förvaltningschefen Peter Rask. Utlåtandet skulle ursprungligen vara kansliavdelningen tillhanda senast den men förlängd tid har beviljats till den Den klagande har i första hand vänt sig till Riksdagens justitieombudsman den och kritiserat styrelsen för ÅHS, styrelseordföranden Tor-Björn Björkman och dåvarande förvaltningschef Peter Rask i handläggningen av de så kallade juristfakturorna Styrelseordförande Torbjörn Björkman, menar den klagande, har överträtt sina befogenheter genom att utan styrelsebeslut som stöd godkänna fakturor för juristkostnader. Förvaltningschef Peter Rask skall enligt klaganden ha missbrukat sin tjänsteställning genom att för agerande i egen sak inköpa juristhjälp på ÅHS bekostnad. Vidare ombeds JO av den klagande att utreda om Rask i kraft av sin chefsposition tvingat underlydande tjänstemän att agera mot bättre vetande. Styrelsen för ÅHS skall enligt klaganden ha missbrukat sin prövningsrätt genom att dels retroaktivt godkänna ett, enligt klaganden, lagstridigt förfarande, dels genom att godkänna att skattemedel används för täckande av juristkostnader i ett fall som enligt klaganden handlar om grov ärekränkning och som inte har med tjänsteutövningen att göra. JO konstaterar i sitt avgörande den att klagomålet åtminstone inte tillsvidare föranleder någon undersökning. Detta beroende på att på Åland gäller inte någon lagstiftning motsvarande den i riket gällande lagen om ersättning av statsmedel till statsanställda för kostnader för vissa rättegångar (269/1974) och som skulle ange under vilka förutsättningar landskapets anställda kan ersättas för kostnader som uppkommit vid förundersökning eller rättegång. JO konstaterar vidare att i enlighet med 2 i landskapslagen om hälso- och sjukvård (2011:114) är ÅHS underställd lanskapsregeringen, som handhar den allmänna styrningen och övervakningen av ÅHS. I enlighet med självstyrelselagen (1977:11) har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om myndigheter som lyder under landskapsregeringen. JO konstaterar vidare att på grund av att det inte finns detaljerad lanskapslagstiftning på området, finns det inte skäl att misstänka att någon brutit mot en uttrycklig rättsregel. Klagomålet bedöms delvis handla om ändamålsenligheten i användningen av ÅHS resurser. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 UTLÅTANDE ÖVER KLAGOMÅL 149 I klagomålet till landskapsregeringen anför den klagande i huvudsak följande. - Peter Rask har anlitat juridiskt biträde och dessa kostnader har påförts ÅHS trots att ett formellt beslut om ett sådant förfarande saknades vid tidpunkterna för utbetalningarna. - Styresen har i sitt beslut av den , 126 missbrukat sin prövningsrätt genom att dels retroaktivt godkänna ett lagstridigt förfarande, dels genom att godkänna att skattemedel används för täckande av juristkostnader som handlar om grov ärekränkning och som inte har med förvaltningschefens tjänsteutövning att göra. - Beslutet av den , 126 är lagstridigt då det saknar stöd i förvaltningslagen, andra regelverk eller praxis som åberopas i beslutet. - Styrelsen kan ha förfarit felaktigt genom att anse att de aktuella juristfakturorna i pågående rättsfall föll inom Rasks tjänsteutövning då det handlade om en civilrättslig talan och försatte en annan anställd i ojämlik situation. - Sammantaget är det enligt den klagande frågan om vårdslös hantering av skattemedel och därmed frågan om brott mot tjänsteplikt. Förslag på utlåtande i enlighet med bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen avger med anledning av klagomålet utlåtande till landskapsregeringen i enlighet med bilaga 2. Beslutsparagrafen förklaras omedelbart justerad. Ledamot Torbjörn Björkman var frånvararande under behandlingen av ärendet. BESLUT: Beslöt avge utlåtande enligt bilaga 2 till landskapsregeringen. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

9 PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING AV KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP I VISSA FALL TILL TJÄNSTEMÄN INOM ÅHS 150 Styrelsen har den 16 december 2011, 126 behandlat frågan om ersättning för kostnader för juridisk hjälp till förvaltningschef Peter Rask (bilaga 1). I beslutet tar styrelsen på principiell nivå ställning till att juridiskt bistånd som upphandlas i anledning av förvaltningschefens och andra chefers tjänsteutövning följer principer för landskapsregeringen under förvaltningslagen för landskapet Åland, andra regelverk och praxis. Frågan om vilka kostnader för juridisk hjälp som arbetsgivaren skall påta sig för enskilda tjänstemän i samband med rättsliga tvister, förundersökningar och rättegångar är juridiskt komplex. Tjänstemän har offentligrättsliga anställningsförhållanden med vilket det följer ett skärpt juridiskt ansvar ett tjänsteansvar. Tjänsteansvar innebär att en tjänsteman i offentlig förvaltning själv ansvarar för alla sina handlingar och försummelser i tjänsten. Tjänsteansavaret baserar sig på stadganden i flera olika lagar. Det grundläggande stadgandet för tjänsteansvaret finns i grundlagens 118. Grunderna för tjänsteansvaret specificeras närmare i strafflagens 40 kap om tjänstebrott, men också i skadeståndslagen och tjänstemannalagen. Tjänstemän har i jämförelse med privaträttsligt anställda arbetstagare och medborgare i allmänhet således ett strängare juridiskt ansvar. Typiska tjänsteuppgifter i vilka anses ingå handhavande av offentlig makt är att bereda och fatta myndighetsbeslut, representera ett offentligt samfund och företräda den offentliga makten i förhållande till allmänheten. Handhavande av offentlig makt förutsätter ett offentligt förtroende. Tjänsteansvaret syftar till att upprätthålla allmänhetens förtroende för tjänstemännens oförvitlighet. I tjänstemännens tjänsteskyldighet ingår att handla opartiskt samt följa lagar och föreskrifter. Vidare ställs det krav på tjänstemännen att de ska iaktta god förvaltningssed, fullgöra sina tjänsteåligganden på ett tillfredställande sätt och utan dröjsmål samt i övrigt uppträda på ett sätt som deras ställning förutsätter. Försummelse av tjänsteskyldigheten kan bli föremål för ett förvaltningsrättsligt disciplinärt förfarande med stöd av tjänstemannalagens 10 kap eller leda till uppsägning av tjänsteförhållandet. Tjänsteansvaret kan i vissa fall realiseras genom ett straffrättsligt förfarande. Försummelse av tjänsteskyldigheten kan leda till straffpåföljd för tjänstebrott enligt strafflagens 40 kap. Tjänstemän som gjort sig skyldig till tjänstebrott kan förutom sedvanliga straff som böter eller fängelse även dömas till varning eller avsättning från tjänsten. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7

10 PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING AV KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP I VISSA FALL TILL TJÄNSTEMÄN INOM ÅHS 150 Tjänstemän kan i sin tjänsteutövning också göra sig skyldig till andra, allmänna brott i strafflagen, än de så kallade tjänstebrotten. Likafullt som andra medborgare är personligt ansvariga för sådana brott är tjänstemän det. Till skillnad från andra medborgare kan dock tjänstemän som tilläggsstraff dömas till avsättning från sin tjänst för vissa allmänna brott. Många uppgifter inom ÅHS utförs av personer anställda i tjänsteförhållanden utan att det ingår i uppgiften att utöva offentlig makt. Även om tjänstemän inte utövar offentlig makt lyder de under tjänsteansvar. Vid fastställandet av grunderna för tjänsteansvaret beaktas tjänstemannens ställning och innehållet i tjänsteuppgifterna. Utgående från ovannämnda bör ett principbeslut om ersättning av kostnader för juridisk hjälp balanseras på ett sätt som inte urholkar tjänsteansvaret. Den bärande principen om att tjänstemän själv ansvarar för sina handlingar och försummelser ska iakttas. Samtidigt bör hänsyn tas till vilket ansvar arbetsgivaren har för tjänstemannens förutsättningar att handha tjänsteuppgifterna. Tjänsteansvaret bör i praktiken bedömas strängare när det handlar om tjänstemän högre upp i hierarkin, som har verkliga befogenheter att utöva offentlig makt. Inom den allmänna förvaltningen pågår ett arbete med att ta fram tydliga regler om ansvar för kostnader som uppkommer i samband med en förundersökning och rättegång. Det arbetet kan komma att leda till lagstiftning på området. FÖRSLAG: Följande principer fastställs att gälla ersättningar för juridisk hjälp i vissa fall till tjänstemän inom ÅHS. Principerna revideras när landskapsregeringen utarbetat regler på området. Ersättning för kostnader för juridisk hjälp kan beviljas till en tjänsteman då en extern part i ett ärende eller annan medborgare, som anser att tjänstemannen förfarit felaktigt i sin tjänsteutövning, vidtar rättsliga åtgärder mot honom eller henne. Ersättning bör således inte beviljas när en tjänsteman klandras för försummelse i tjänsten, felaktigt förfarande eller brottslig handling av arbetsgivaren (ÅHS) eller en annan tjänsteman vid ÅHS. T.ex. om arbetsgivaren vidtar disciplinära åtgärder eller inleder uppsägningsförfarande. Inte heller om arbetsgivaren eller en annan tjänsteman vidtar rättsliga åtgärder eller någon annan åtgärd. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8

11 PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING AV KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP I VISSA FALL TILL TJÄNSTEMÄN INOM ÅHS 150 Rätten till ersättning för kostnader för juridisk hjälp etc. bedöms in casu på basen av en ansökan av tjänstemannen. Vid bedömningen tas hänsyn till tjänstemannens ställning, ärendets natur och övriga omständigheter. Ett ärende bör ha en viss komplexitet, d.v.s. ärendet ska vara av sådan art att det är motiverat att anlita juridisk hjälp. En tjänsteman förutsätts i regel själv ha ett visst mått av sakkunskap varmed det alla gånger inte är nödvändigt att anlita juridisk hjälp. Andra möjligheter till ersättning ska ha uteslutits t.ex. via försäkring. Rätten till ersättningen prövas av styrelsen för ÅHS Ledamot Torbjörn Björkman föreslog att styrelsen skulle invänta landskapsregeringens arbete med framtagandet av regler om ansvar för kostnader som uppkommer i samband med en förundersökning och rättegång. Förslaget understöddes av viceordförande Roger Jansson. En omröstning förrättades och utföll enligt följande: Ordförande Barbro Sundback, ledamöterna Runar Karlsson, Cita Nylund Clas- Folke Hansen och Mia Hanström röstade för föredragandes förslag. Viceordförande Roger Jansson och ledamot Torbjörn Björkman röstade för Torbjörn Björkmans förslag. Förslaget förföll således. --- Viceordförande Roger Jansson föreslog att texten i den första punkten skulle ändras så att ordalydelsen blir: Betalning för juridisk hjälp erläggs av ÅHS då en extern part i ett ärende eller annan medborgare, som anser att en tjänsteman förfarit felaktigt i sin tjänstutövning, vidtar rättsliga åtgärder mot honom eller henne. Ersättning bör således inte beviljas när en tjänsteman klandras för försummelse i tjänsten, felaktigt förfarande eller brottslig handling av arbetsgivaren (ÅHS), t.ex. om arbetsgivaren vidtar disciplinära åtgärder eller inleder uppsägningsförfarande. Förslaget stöddes av ledamot Torbjörn Björkman. En omröstning förrättades och utföll enligt följande: ordförande Barbro Sundback, Runar Karlsson, Cita Nylund Clas-Folke Hansen och Mia Hanström röstade för föredragandes förslag. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9

12 PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING AV KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP I VISSA FALL TILL TJÄNSTEMÄN INOM ÅHS 150 Viceordförande Roger Jansson och ledamot Torbjörn Björkman röstade för Roger Janssons förslag. Förslaget förföll således --- Viceordförande Roger Jansson föreslog vidare att ordalydelsen i den fjärde punkten skulle ändras till följande: Rätten till ersättningen prövar av styrelsen för ÅHS om juristuppdraget överstiger Förslaget stöddes av ledamot Torbjörn Björkman. En omröstning förrättades och utföll enligt följande: Ordförande Barbro Sundback, ledamöterna Runar Karlsson, Cita Nylund Clas- Folke Hansen och Mia Hanström röstade för föredragandes förslag. Viceordförande Roger Jansson och ledamot Torbjörn Björkman röstade för Roger Janssons förslag. Förslaget förföll således. --- BESLUT: Styrelsen beslöt fastställa följande principer att gälla ersättningar för juridisk hjälp i vissa fall till tjänstemän inom ÅHS. Principerna revideras när landskapsregeringen utarbetat regler på området. Ersättning för kostnader för juridisk hjälp kan beviljas till en tjänsteman då en extern part i ett ärende eller annan medborgare, som anser att tjänstemannen förfarit felaktigt i sin tjänsteutövning, vidtar rättsliga åtgärder mot honom eller henne. Ersättning bör således inte beviljas när en tjänsteman klandras för försummelse i tjänsten, felaktigt förfarande eller brottslig handling av arbetsgivaren (ÅHS) eller en annan tjänsteman vid ÅHS, t. ex. om arbetsgivaren vidtar disciplinära åtgärder eller inleder uppsägningsförfarande. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10

13 PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING AV KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP I VISSA FALL TILL TJÄNSTEMÄN INOM ÅHS 150 Rätten till ersättning för kostnader för juridisk hjälp etc. bedöms in casu på basen av en ansökan av tjänstemannen. Vid bedömningen tas hänsyn till tjänstemannens ställning, ärendets natur och övriga omständigheter. Ett ärende bör ha en viss komplexitet, d.v.s. ärendet ska vara av sådan art att det är motiverat att anlita juridisk hjälp. En tjänsteman förutsätts i regel själv ha ett visst mått av sakkunskap varmed det alla gånger inte är nödvändigt att anlita juridisk hjälp. Andra möjligheter till ersättning ska ha uteslutits t.ex. via försäkring. Rätten till ersättningen prövas av styrelsen för ÅHS Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 11

14 DELGIVNINGAR 151 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande brev, kösituation, uppsägning av hyreslokal, protokoll och LIONS PatientTrivsel-kampanj för kännedom: 1. Brev till socialnämnderna och de kommunala äldrevårdsinstitutionerna. 2. Kösituationen i november 2012 jämte chefläkarens analys. 3. Brev från AKAVA-Åland r.f. 4. LIONS PatientTrivsel-kampanj. 5. Uppsägning av lokalen för Hammarlands rådgivning. 6. Samarbetskommitténs protokoll Personalsituationen vid Kumlinge hälso- och sjukvårdsmottagning. 8. Förordnande av Bengt Michelsson till vikarierande hälso- och sjukvårdsdirektör Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 12

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012 Styrelsen nr 19/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde den 10 december 2012 kl. 15.00 17.45. Paragraf Ärende 152. Sammankallande och beslutsförhet. 153. Justering av protokoll. 154. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till EXTRA sammanträde måndagen den 29 februari 2016 kl 18.30 i styrelserummet. Paragraf Ärende 19. Sammankallande och beslutsförhet. 20. Justering av protokoll.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011 Styrelsen nr 11/2011 Kallelse till sammanträde den 26 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 74 Sammankallande och beslutförhet 75 Justering av protokoll 76 Fastställande av föredragningslistan 77 Budget 2012

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde tisdagen den 18 september 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 67. Sammankallande och beslutsförhet 68. Justering av protokoll 69. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 12 februari 2015 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 10. Sammankallande och beslutsförhet. 11. Justering av protokoll. 12. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012 Styrelsen nr 5/2012 Kallelse till sammanträde den 5 april kl. 12.00. Paragraf Ärende 36. Sammankallande och beslutsförhet. 37. Justering av protokoll. 38. Föredragningslistans godkännande. 39. Rapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013 Styrelsen nr 2/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 18 januari 2013 kl. 9.30-15.00 i ÅHS konferenscenter. Paragraf Ärende 8. Sammankallande och beslutsförhet. 9. Justering av protokoll. 10.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2012 Styrelsen nr 8/2012 Protokoll fört vid sammanträde måndagen den 4 juni kl. 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 64. Sammankallande och beslutförhet. 65. Justering av protokoll. 66. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 17 december 2015 kl 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 106. Sammankallande och beslutsförhet 107. Justering av protokoll 108. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011 Styrelsen nr 1/2011 Kallelse till sammanträde torsdagen den 13 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011 Styrelsen nr 8/2011 Kallelse till sammanträde den 28 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 48 Sammankallande och beslutförhet. 49 Justering av protokoll. 50 Fastställande av föredragningslistan. 51 Yttrande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009 Styrelsen nr 10/2009 Kallelse till sammanträde den 25 augusti kl. 12.30. Paragraf Ärende 104 Sammankallande och beslutförhet. 105 Justering av protokoll. 106 Fastställande av föredragningslistan. 107 Uppsägning

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2013 Styrelsen nr 1/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 11 januari 2013 kl. 9.30-13.00. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006 Styrelsen nr 6/2006 Kallelse till sammanträde den 11 augusti kl. 13.30 Paragraf Ärende 71 Sammankallande och beslutförhet. 72 Justering av protokoll. 73 Fastställande av föredragningslistan. 74 Ålands

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2017 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 22 september 2017 kl. 9.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 74. Sammankallande och beslutsförhet. 75. Justering av protokoll. 76.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2012 Styrelsen nr 16/2012 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 26.10 kl.12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 127. Sammankallande och beslutsförhet. 128. Justering av protokoll. 129. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011 Styrelsen nr 16/2011 Kallelse till sammanträde den 16 december kl. 09.00. Sammanträdet avslutas med gemensam jullunch på restaurang Nautical kl.12.00 Paragraf Ärende 120 Sammankallande och beslutsförhet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2011 Styrelsen nr 12/2011 Kallelse till sammanträde den 2 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Justering av protokoll 85 Fastställande av föredragningslistan 86 ÅHS plan

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2011 Styrelsen nr 10/2011 Kallelse till sammanträde den 17 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 64 Sammankallande och beslutförhet 65 Justering av protokoll 66 Fastställande av föredragningslistan 67 Medarbetarenkäten

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010 Styrelsen nr 4 /2010 Kallelse till sammanträde den 19 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 36 Sammankallande och beslutförhet. 37 Justering av protokoll. 38 Fastställande av föredragningslistan. 39 Bokslutet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 14 oktober 2016 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 84. Sammankallande och beslutsförhet. 85. Justering av protokoll. 86.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2014 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 19 augusti 2014 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 75. Sammankallande och beslutsförhet. 76. Justering av protokoll. 77. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010 Styrelsen nr 10 /2010 Kallelse till sammanträde den 3 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 86 Sammankallande och beslutförhet. 87 Justering av protokoll. 88 Fastställande av föredragningslistan. 89 Rekrytering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 23 oktober 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 77. Sammankallande och beslutsförhet 78. Justering av protokoll 79. Föredragningslistans

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2013 Styrelsen nr 4/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 15 februari 2013 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 22. Sammankallande och beslutsförhet. 23. Justering av protokoll. 24. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 26 augusti 2016 kl. 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 66. Sammankallande och beslutsförhet. 67. Justering av protokoll. 68.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010 Styrelsen nr 6 /2010 Kallelse till sammanträde den 21 maj kl. 09.30. Paragraf Ärende 53 Sammankallande och beslutförhet. 54 Justering av protokoll. 55 Fastställande av föredragningslistan. 56 Beslut om

Läs mer

AGENDA FÖREDRAGNINGSLISTA. ÅMH-St 1/

AGENDA FÖREDRAGNINGSLISTA. ÅMH-St 1/ AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde torsdagen den 6 mars 2008, kl. 16.00 på Norragatan 17. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av protokoll

Läs mer

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 28 december 2010, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 28 december 2010, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 28 december 2010, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 62 Sammankallande och beslutförhet 63 Justering av

Läs mer

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 21 Sammankallande och beslutförhet 22 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2013 Styrelsen nr 11/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 18 oktober 2013. Paragraf Ärende 88. Sammankallande och beslutsförhet. 89. Justering av protokoll. 90. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2013 Styrelsen nr 8/2013 PROTOKOLL Fört vid till sammanträde fredagen den 14 juni 2013. Paragraf Ärende 63. Sammankallande och beslutsförhet. 64. Justering av protokoll. 65. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 11 december 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 95. Sammankallande och beslutsförhet 96. Justering av protokoll 97. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2012 Styrelsen nr 6/2012 Protokoll fört vid styrelsens sammanträde fredagen den 27 april kl. 12.00-16.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 44. Sammankallande och beslutsförhet. 45. Justering av protokoll. 46.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2012 Styrelsen nr 10/2012 Kallelse till sammanträde fredagen den 15 juni kl. 12.45 i styrelserummet. Paragraf Ärende 76. Sammankallande och beslutsförhet. 77. Justering av protokoll. 78. Föredragningslistans

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 23 Sammankallande och beslutförhet 24 Justering av protokoll

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 07.06 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 07.06 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 151 Sammankallande och beslutförhet 152 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 153 Tjänstemannabeslut 154 Situationen

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2010 Styrelsen nr 5 /2010 Kallelse till sammanträde den 23 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 44 Sammankallande och beslutförhet. 45 Justering av protokoll. 46 Fastställande av föredragningslistan. 47 Rapport

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 21 augusti 2015 i konferensen. Paragraf Ärende 55. Sammankallande och beslutsförhet 56. Justering av protokoll 57. Föredragningslistans godkännande

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 37 Sammankallande och beslutförhet 38 Justering av protokoll

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2010 Styrelsen nr 11 /2010 Kallelse till sammanträde den 27 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 93 Sammankallande och beslutförhet. 94 Justering av protokoll. 95 Fastställande av föredragningslistan. 96 Förfrågan

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2012 Styrelsen nr 1/2012 Kallelse till sammanträde den 27 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Fastställande av föredragningslistan. 4. Beslut

Läs mer

REVIDERAD AV STYRELSEN

REVIDERAD AV STYRELSEN ARBETSORDNING FÖR ÅBO AKADEMIS STYRELSE GODKÄND AV STYRELSEN 9.2.2012 REVIDERAD AV STYRELSEN 18.4.2012 1. ALLMÄNT Denna arbetsordning fungerar som interna regler för styrelsens arbete. Arbetsordningen

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 torsdag 24 november 2016, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 torsdag 24 november 2016, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 torsdag 24 november 2016, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 61 Sammankallande och beslutförhet 62 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2010 Styrelsen nr 12 /2010 Kallelse till sammanträde den 29 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 101 Sammankallande och beslutförhet. 102 Justering av protokoll. 103 Fastställande av föredragningslistan. 104

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 18 mars 2016 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 25. Sammankallande och beslutsförhet. 26. Justering av protokoll. 27. Föredragningslistans

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 111 Sammankallelse och beslutfördhet 112 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 113 Besättande av tjänsten som

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2014

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2014 Styrelsen nr 13/2014 ÄRENDELISTA till sammanträde måndagen den 1 december 2014 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 100. Sammankallande och beslutsförhet. 101. Justering av protokoll. 102. Föredragningslistans

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2012 Styrelsen nr 12/2012 Protokoll fört vid sammanträde fredagen den 31 augusti 2012 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 93. Sammankallande och beslutförhet. 94. Justering av protokoll. 95. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9 /2006 Styrelsen nr 9 /2006 Kallelse till sammanträde den 6 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 96 Sammankallande och beslutförhet. 97 Justering av protokoll. 98 Fastställande av föredragningslistan. 99 Projektrapport

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2010 Styrelsen nr 13 /2010 Kallelse till sammanträde den 26 november kl. 09.00. Paragraf Ärende 109 Sammankallande och beslutförhet. 110 Justering av protokoll. 111 Fastställande av föredragningslistan. 112

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2016 och gällande från den 1 januari 2017 1 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7/2011 Styrelsen nr 7/2011 Kallelse till sammanträde den 15 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 42 Sammankallande och beslutförhet. 43 Justering av protokoll. 44 Fastställande av föredragningslistan. 45 Rapport

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 22 maj 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 40. Sammankallande och beslutsförhet 41. Justering av protokoll 42. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 13 01 62 D 10 13 01 66 Helsingfors/Mariehamn 17.12.2013 Nr 37/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 4.12.2013, nris 240, 243, 245, 247 och 249/2013 Till Justitieministeriet

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 80 Sammankallande och beslutförhet 81 Justering av protokoll

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 Helsingfors/Mariehamn 21.1.2013 Nr 7/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 28.11.2012, nris 187,190, 192, 194, 196, 198 och 200/2012 Till Justitieministeriet

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 16.02.2011 1/11 Sammanträdestid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 16.00-17.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 18.3.2016 1/16 Sammanträdestid Fredagen den 18 mars 2016 kl. 9.30 11.20 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande: Övriga

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättserviceenheten, Rk1a

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättserviceenheten, Rk1a 37 PROTOKOLL Nummer 65 23.11.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättserviceenheten, Rk1a Beslutande Föredragande Justerat Minister Nina Fellman

Läs mer

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 Svenska Russavelsföreningen Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 1 Namn. 2 Säte 3 Ändamål. 4 Lokalförening 5 Medlemskap Föreningens namn är "Svenska Russavelsföreningen"

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 PROTOKOLL Nummer 36 5.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Carina Aaltonen Avdelningschef

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 164 Gäller från och med

Antaget av kommunfullmäktige , 164 Gäller från och med Antaget av kommunfullmäktige 2012-09-24, 164 Gäller från och med 2012-10-01 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallagen och i annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 Nr 8 Sammanträdestid Måndagen den 15 november 2010 kl 19.00-21.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 111 Sammankallelse och beslutfördhet 112 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 113 Besättande av tjänsten som

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 15.2.2013 1/13 Sammanträdestid Fredagen den 15 februari 2013 kl. 9.30 10.40 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen 1.11.2016 kl. 17:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 335 Kallelse och beslutförhet KS 336 Godkännande och komplettering

Läs mer

ÅMH-St 2/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl , Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 2/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl , Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 13 Sammankallande och beslutförhet 14 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Nr 9 Nr 9 LANDSKAPSLAG om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet Föredragen för Republikens President den 20 januari 2006 Utfärdad i Mariehamn den 9 februari

Läs mer

Kallelsedatum Nr 1/ Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida S:t Görans församlingshem

Kallelsedatum Nr 1/ Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida S:t Görans församlingshem S:t Görans församlingshem 13.01.2015 18.30 20.03 2 NÄRVARANDE Andersson Ove Andersson Ulla Beijar Christian Birney Julia Eriksson Hans Erik Eriksson Karl-Göran Fagerholm Inga-Britt Flink Margareta Forsbom

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 77 Sammankallande och beslutförhet 78 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 79 Tjänstemannabeslut 80 Lokalt avtal

Läs mer