ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012"

Transkript

1 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande och beslutsförhet. 31. Justering av protokoll. 32. Föredragningslistans godkännande. 33. Bokslut Attest av hälso- och sjukvårdsdirektörens kostnadsersättningar 35. Delgivningar OBS. Vänligen meddela Anita Husell-Karlström tel eller e-post om du inte kan delta i styrelsemötet. Barbro Sundback Ordförande

2 PROTOKOLL Nr 4 Datum fredagen den 16 mars 2012 Plats och tid Paragraf nr Centralförvaltningens sammanträdesrum, Doktorsvägen, kl Beslutande Barbro Sundback ordförande Roger Jansson vice ordförande Torbjörn Björkman ledamot Stig Brolin ledamot Runar Karlsson ledamot Carita Nylund ledamot Hanna Segerström ledamot Föredragande Peter Rask hälso- och sjukvårdsdirektör Övriga närvarande Bengt Michelsson vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Dick Sjögren chefläkare Tuula Söderström personalchef Anita Husell-Karlström förvaltningssekreterare Protokollförare Protokolljustering Anita Husell-Karlström Dagens protokoll förklaras justerat. Barbro Sundback Ordförande Peter Rask Hälso- och sjukvårdsdirektör

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET 30 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Beslöt enligt förslaget JUSTERING AV PROTOKOLL 31 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Carita Nylund valdes till protokolljusterare. Protokollet justeras tisdagen den 20 mars kl i hälso-och sjukvårdsdirektörens kansli FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 32 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista godkänns. BESLUT: Dagens föredragningslista godkändes med följande tillägg: Styrelsen antecknar inkommen skrivelse (dnr /78), hälso- och sjukvårdsdirektörens svar på skrivelsen och budgetseminarium den 29.3 för kännedom Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1 :

4 BOKSLUTET FÖR ÅR Enligt reglementet skall verksamhetsberättelse och bokslut godkännas av styrelsen inom april månad. Bokslutsuppgifterna skall lämnas till landskapsregeringen enligt överenskommen tidsplan. Bokslutet för år 2011 visar på ett budgetöverskott gällande driftskostnaderna på Det bör dock noteras att överskottet från år 2010 var som därmed finansierat en del av ÅHS verksamhet år 2011 utöver ordinarie budget. Av 2010 års överskott var inte utdelat för användning. Intäkterna underskred det budgeterade beloppet med , varför nettoöverskottet blev Budget Överskott 2010 Bokslut Differens Intäkter Driftskostn Nettodriftkostn Budgeten för personalkostnader underskreds med och budgeten för övrig konsumtion överskreds med I sammanhanget bör dock noteras att ÅHS sammanlagt har köpt läkartjänster för drygt , varav utgör vikarier i den ordinarie verksamheten. ÅHS har även köpt annan sjukvårdspersonal som köpt tjänst. De största förändringarna jämfört med bokslutet för år 2010 inom konsumtionen utgörs av att kostnadsansvaret för det sk helikopteravtalet överförts från social- och miljöavdelningen till ÅHS. Avtalskostnaden uppgår till under Vårdmaterial har ökat med nästan varav implantaten står för drygt , läkemedelskostnaden har ökat med ca , helikopter- och ambulansflygtransporterna har ökat med drygt och hjälpmedel i form av medicinsk rehabilitering har ökat med drygt Kostnaden för externvård utom Åland är i princip oförändrad jämfört med 2010, trots att vissa specialiteter haft kraftigt ökade kostnader. Kommunersättningen för vården på Gullåsen har underskridits med drygt och minskat jämfört med år 2010 med ca i och med att beläggningen på vårdplatserna minskat med drygt 10 %. Anslaget för patientavgifter har underskridits med ca Ersättningarna har minskat med nästan , vilket delvis kan hänföras till att försäkringsersättningarna har minskat medan däremot ersättningarna från FPA har ökat. Intäkterna för klinikfärdiga patienter som utgör en del av ersättningarna uppgick till , vilket innebär en minskning med nästan jämfört med år Under 2011 har ÅHS investerat för sammanlagt varav är investeringar i byggnader och används för investeringar i utrustning och dylikt. För närmare detaljer hänvisas till det bilagda bokslutet och dess bilagor, bilaga 1. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2

5 BOKSLUTET FÖR ÅR Verksamhetsberättelsen inklusive statistik och personalberättelse för år 2011 är inte klar utan kommer att presenteras vid styrelsemötet i april. FÖRSLAG: Styrelsen besluter godkänna uppgjort bokslut för år Bokslutsuppgifterna överlämnas till landskapsregeringen. BESLUT: Beslöt enligt förslaget Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 ATTEST AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSDIREKTÖRENS KOSTNADSERSÄTT- NINGAR 34 Attesträtten gällande hälso- och sjukvårdsdirektörens personliga utlägg i tjänsten har aktualiserats av styrelsens ordförande. I ÅHS reglemente finns skrivningar om budgetansvar och följande stadgas gällande attest av fakturor: Attest av fakturor Beslutanderätten att attestera fakturor skall framgå ur en särskild attesträttsförteckning. Attesträtten är personlig, men delegeras automatiskt vidare i samband med att en vikarie utses om inget annan beslutas. Fakturor eller motsvarande skall signeras av attestanten och ytterligare en person (sakgranskaren) som intygar att varan eller tjänsten kommit ÅHS tillhanda om inte annan dokumentation kan styrka att kostnaden blivit godkänd. Attestanten av fakturan ansvarar även för att resultatföringen av kostnaderna och intäkterna är korrekt. Det stadgas även om att ekonomichefen har rätt att beslut om attesträtt gällande fakturor, vilket i praktiken använts vid avvikelser gällande attesträtt där andra än budgetansvariga har rätt att attestera t ex har redovisningschefen rätt att attestera vård utom Åland fakturor under euro. Praxisen som tillämpats är att den budgetansvariga har rätt att attestera fakturor för sin verksamhet om inte andra regelverk säger något annat. Det innebär även att en överordnad chef alltid kan attestera en underställd verksamhetschefs fakturor inklusive personliga utlägg såsom resekostnader, mobiltelefonfakturor o dyl. Ovanstående regelverk har tolkats så att hälso- och sjukvårdsdirektörens personliga kostnader i tjänsten har godkänts av styrelsens ordförande med undantag för då det funnits en tillfällig vikarierande hälso- och sjukvårdsdirektör som skött attesten eller då beslut funnits såsom beslut gällande en tjänsteresa. Då har det beslutet fattats av styrelseordförande i enlighet med reglementet kap 5.4 och 5.6 och verkställigheten handlagts på samma sätt som för övrig personal inom organisationen. Det bör även noteras att ÅHS har en elektronisk fakturahantering och att styrelsens ordförande kan få tillgång till den elektroniska fakturahanteringen ORDFÖRANDES FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att delegera rätten att attestera hälso- och sjukvårddirektörens personliga utlägg i tjänsten till ekonomichefen upp till en kostnad på euro per faktura. Ekonomichefen har möjlighet att vid behov konsultera styrelsens ordförande före attest av fakturan. Övriga kostnader attesteras fortsättningsvis av styrelsens ordförande, likaså är det styrelsens ordförande som fortsättningsvis beslutar om tjänsteresor, fortbildning o dyl. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 ATTEST AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSDIREKTÖRENS KOSTNADSERSÄTT- NINGAR 34 BESLUT: Styrelsen beslöt att delegera rätten att attestera hälso- och sjukvårddirektörens personliga utlägg i tjänsten till ekonomichefen, upp till en kostnad på euro (exklusive moms) per faktura. Ekonomichefen har möjlighet att vid behov konsultera styrelsens ordförande före attest av fakturan. Övriga kostnader attesteras fortsättningsvis av styrelsens ordförande, likaså är det styrelsens ordförande som fortsättningsvis beslutar om tjänsteresor, fortbildning o dyl Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 DELGIVNINGAR Samarbetskommitténs protokoll Brev från sjukskötare Katinka Holmström. 3. Hälso- och sjukvårdsdirektörens svar på skrivelse från Anne-Maj Gröndahl. 4. Skrivelse från Anne-Maj Gröndahl Dnr / Budgetseminarium den i ÅHS konferenscenter kl BESLUT: Styrelsen antecknade ovanstående protokoll, brev skrivelser och budgetseminarium för kännedom. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2006 Styrelsen nr 8 /2006 Kallelse till sammanträde den 6 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 85 Sammankallande och beslutförhet. 86 Justering av protokoll. 87 Fastställande av föredragningslistan. 88 Budget

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2010 Styrelsen nr 1 /2010 Kallelse till sammanträde den 22 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4 IT-säkerhetspolicy

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 23 januari 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005 Styrelsen nr 8 /2005 Kallelse till sammanträde den 14 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 91 Sammankallande och beslutförhet. 92 Justering av protokoll. 93 Fastställande av föredragningslistan. 94 Upphandling

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2008 Styrelsen nr 14 /2008 Kallelse till sammanträde den 12 december kl. 09.00. Paragraf Ärende 144 Sammankallande och beslutförhet. 145 Justering av protokoll. 146 Fastställande av föredragningslistan. 147

Läs mer

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 21 Sammankallande och beslutförhet 22 Justering av

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare -2, KST 2011-03-31 18:00 Tid 31.03.2011 kl. 18.00 20.32 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 19.3.2014 kl. 16:00 21.42

Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 19.3.2014 kl. 16:00 21.42 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 4/13 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 19.3.2014 kl. 16:00 21.42 Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) - 20.55 ( 1-7)

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid Torsdagen den 22 januari 2015 kl. 18.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 04.11 2010

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 04.11 2010 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 136 Sammankallelse och beslutförhet 137 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 138 Anställning av närvårdare 100

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 8 juni 2015 kl. 19:00-20.20 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande, sekr. 101 X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla

Läs mer

Läroplan för sociala och samhälleliga programmet. Anhållan från Ålands folkhögskola angående samarbete kring Primus/Kurre/Wilma

Läroplan för sociala och samhälleliga programmet. Anhållan från Ålands folkhögskola angående samarbete kring Primus/Kurre/Wilma Föredragningslista 16.03.2015 20 Inledning 21 Kallelse och beslutförhet 22 Val av protokolljusterare för dagens möte 23 Sjöfartens Praktikkvarn r.f. 24 ÅSA överförande av budgetmedel till Högskolan på

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström.

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström. FINSTRÖMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 Nr 11 Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00 Plats Närvarande Kommungården i Finström Ledamöter: Höglund Roger, ordf. Lindblom Regina,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.4.2010. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.4.2010. Organ Kommunstyrelsen Nr 8/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.50 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, vice ordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

1. Förbundsdirektörens förslag till budget 2014 jämte planåren 2015-2016 2. Avtalsförslag Fixtjänst

1. Förbundsdirektörens förslag till budget 2014 jämte planåren 2015-2016 2. Avtalsförslag Fixtjänst AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Tisdag 29 oktober 2013, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 84 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 85 Protokolljustering...

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer