ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010"

Transkript

1 Styrelsen nr 10 /2010 Kallelse till sammanträde den 3 september kl Paragraf Ärende 86 Sammankallande och beslutförhet. 87 Justering av protokoll. 88 Fastställande av föredragningslistan. 89 Rekrytering av förvaltningschef. 90 Anhållan om skadestånd och ersättning för inkomstförlust. Konfidentiellt ärende. 91 ÅHS plan för hälso- och sjukvården och budget för år Delgivningar. Torbjörn Björkman Ordförande

2 Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10 Datum fredagen den 3 september 2010 Paragraf nr Plats och tid Centralförvaltningens sammanträdes rum, Doktorsvägen, kl (lunch ) Beslutande Torbjörn Björkman ordförande Jan Salmén vice ordförande Roger Jansson ledamot Gun-Mari Lindholm ledamot Ulla-Britt Dahl ledamot Camilla Gunell ledamot, närv. till kl Gun Carlson ledamot Föredragande Peter Rask förvaltningschef Övriga närvarande Solveig Carlsson vik. vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Tiina Robertsson personalchef, närv. till kl Marita Karlsson-Björkman FOA-Åland, närv. till kl Crister Eriksson Akava-Åland Ann Svenfelt Tehy-Åland, närv. till kl Birger Ch Sandell landskapsläkare Ann-Marie Eriksson förvaltningssekreterare Protokollförare Ann-Marie Eriksson Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Torbjörn Björkman Peter Rask Utdragets riktighet bestyrkes

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 86 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 87 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 88 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1

4 Styrelsen den 31 maj, den 25 augusti och den 3 september 2010 REKRYTERING AV FÖRVALTNINGSCHEF 66 Nuvarande förvaltningschef Tom Axberg har anhållit om att bli befriad från tjänsten som förvaltningschef fr.o.m Styrelsen bör i brådskande ordning vidta åtgärder för att undvika att det blir avbrott på förvaltningschefposten. I enlighet med 8 LL om hälso- och sjukvården utses förvaltningschefen av styrelsen för viss tid. FÖRSLAG: Styrelsen fastställer för vilken tid förvaltningschefstjänsten skall besättas samt utser en rekryteringsgrupp för att: - ansvara för utformning av annons och välja annonsorgan - ansvara för intervjuer med sökande till tjänsten - avgöra huruvida behov av extern lämplighetsbedömning existerar - till styrelsen inkomma med förslag till val av förvaltningschef - ansvara för informationen under rekryteringsprocessen (=ordf. i rekryteringsgruppen) BESLUT: Styrelsen konstaterar att mandatperioden för förvaltningschefen är fem (5) år. Till rekryteringsgruppen utsågs: styrelseordförande Torbjörn Björkman (ordf.), styrelseledamot Gun Carlson, styrelseledamot Gun- Mari Lindholm och personalchef Tiina Robertsson (sekr.). Förutom ovan nämnda ansvarsfrågor och rättigheter kan rekryteringsgruppen vid behov vara i kontakt med lämpliga personer till tjänsten. Likaså kan rekryteringsgruppen i kommande annonsering använda sig av förtydligande tjänstebenämning. Kompetenskraven för tjänsten är desamma som nyttjades år 2008 och fastställts av LR: Lämplig högskoleexamen och dokumenterad erfarenhet av ledarskap och administrativa uppgifter. 85 Styrelsen utsåg på mötet , 66, en rekryteringsgrupp bestående av styrelseordförande Torbjörn Björkman (ordf.), styrelseledamot Gun Carlson, styrelseledamot Gun-Mari Lindholm och personalchef Tiina Robertsson (sekr.). Rekryteringsgruppen fick i uppdrag att inkomma med ett förslag till ny förvaltningschef. Rekryteringsgruppen har beslutat att föreslå att medicine doktor Peter Rask utses till ny förvaltningschef för perioden Bilaga 1. FÖRSLAG: Styrelsen utser medicine doktor Peter Rask till förvaltningschef för perioden För tjänsten tillämpas avtalslön, om vilket ingås ett avtal med Peter Rask. Valet av Peter Rask till förvaltningschef motiveras med att Rask bedöms som den mest meriterade av de sökande bl.a. med följande motiveringar: Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2

5 Styrelsen den 31 maj, den 25 augusti och den 3 september 2010 REKRYTERING AV FÖRVALTNINGSCHEF forts 85 - uppfyller kompetenskravet då Rask är medicine doktor med specialistkompetens i kardiologi, - har mångårig erfarenhet av ledarskap och administration. Rask har verkat som klinikchef och områdeschef vid Örebro Universitetssjukhus och där ingått i ledningsgruppen. Rask har även varit chefläkare och medlem i ledningsgruppen vid ÅHS sen mars 2010, - är genom sin tidigare yrkeskarriär väl förtrogen med hälso- och sjukvårdens särdrag och krav som serviceorganisation, - anses ha en god kommunikations- och samarbetsförmåga och förmåga att driva förändringsoch utvecklingsarbetet inom ÅHS framåt. BESLUT: Chefläkare Peter Rask anmälde jäv och deltog sålunda inte i handläggningen av ärendet. Styrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. 89 Styrelseordförande har fört förhandlingar med Peter Rask om avtalsvillkoren som har resulterat i ett förslag till avtal. Bilaga 1. Landskapsregeringen har i enlighet med 2 5 mom. Landskapslagen om tjänstekollektivavtal (1978:22) beslutat att lönen för Peter Rask som förvaltningschef på ÅHS och arbetsgivarföreträdare för landskapet ska vara euro per månad som totallön. Bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen beslutar godkänna avtalet med Peter Rask i enlighet med bilaga 1. BESLUT: Förvaltningschef Peter Rask anmälde jäv och deltog sålunda inte i handläggningen av ärendet. Styrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 ANHÅLLAN OM SKADESTÅND OCH ERSÄTTNING FÖR INKOMSTFÖRLUST KONFIDENTIELLT ÄRENDE 90 Efter LG:s sammanträde har chefläkare och förvaltningschefen varit i kontakt med jurist Andreas Carlsson i ärendet. Ett nytt mera omfattande förslag till skriftligt svaromål har erhållits av Andreas Carlsson, daterat Bilaga 1. Samtidigt skall utlåtandet som behandlades vid LG makuleras. FÖRSLAG: Förvaltningschefen förordar att styrelsen omfattar detta senare uppgjorda skriftliga svaromål som svar till Ålands tingsrätt. (Utlåtandet är daterat ). Samtidigt föreslås att styrelsen besluter om att vicehäradshövding Andreas Carlsson fungerar som ÅHS ombud i ärendet. BESLUT: Styrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 ÅHS PLAN FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH BUDGET FÖR ÅR Ålands hälso- och sjukvård har erhållit följande ramar från landskapsregeringen inför arbetet med 2011 års budget: Budget 2010 Ram 2011 Intäkter Kostnader Investeringar Budgetförslaget innehåller följande generella faktorer; Budgetmedel för att överta kostnaderna för helikopteravtalet på totalt euro ingår fr o m år 2011 i ÅHS budgetram. Om helikopteravtalet exkluderas är ÅHS driftkostnadsram euro vilket motsvarar en ökning med 3,2%. Personalbudgetbesparingen år 2010 som uppgick till nästan 1 milj euro är återförd till de basenheter som fick ett särskilt uppdrag att skära ner personalkostnaderna. Därtill är budgeten justerad för de långsiktiga strukturförändringarna som genomförts under år 2010 så att budgetmässig helårseffekt uppnås. Semesterpenningspåslaget är budgeterat till 5,2%. Konsumtionskostnaden beräknas öka med 0,7% om effekten av helikopteravtalet elimineras och personalkostnaderna med 1,2%, vilket är lägre än den avtalsenliga löneökningen. Fortbildnings-, utbildnings- och hospiteringsanslaget föreslås vara oförändrat på totalt euro. Anskaffningsanslaget föreslås höjas med euro till euro. Likaså föreslås att ombyggnads- och renoveringsanslaget höjs med euro till euro, vilket motiveras av att ÅHS fastighetsbestånd ständigt behöver ha vissa större underhållsåtgärder samt anpassas för verksamhetens förändrade behov. Anslaget för externvård har höjts från 7,7 milj till 8,82 milj, vilket motsvarar den prognostiserade nivån för år Den föreslagna budgeten innebär flera verksamhetsförändringar, både nya satsningar och åtgärder som sänker kostnaderna. Bland nysatsningarna kan särskilt nämnas TBE vaccineringen som staten meddelat att de inte längre finansierar, samt satsning på vaccinering av flickor mot humant papillomvirus (HPV). Förändringarna presenteras i bilaga 1 och i bilaga 2 presenteras de olika förslagen som framkommit i beredningen. Intäkterna förväntas vara i stort oförändrade, men kommunernas ersättning för vården på långvårdsenheten sänks med euro då platsantalet har minskat. Minskningen kompenseras av ökade intäkter för ersättningar av såld vård. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 ÅHS PLAN FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH BUDGET FÖR ÅR Investeringsramen för år 2011 är satt till 7 milj, varav 6 milj är öronmärkt för fortsatt byggnation inom sjukhusets utbyggnad etapp II-III. Därtill föreslås att investeringsmedlen reserveras för upphandling av datortomograf samt satsning på fortsatt digitalisering av medicinteknisk utrustning och då i första hand EKGutrustning. Närmare presentation av investeringsbehoven i bilaga 3. En detaljerad budget för ÅHS totalt samt en sammanställning per enhet finns presenterad i bilaga 4 och 5. Hälso- och sjukvårdsplanen för ÅHS är preliminär i detta skede. Avsikten är att verksamhetsplanen slutbehandlas vid styrelsens sammanträde den Verksamhetsplanen skickas ut till styrelsen per e-post före styrelsemötet. FÖRSLAG: Styrelsen godkänner förslaget till budget för år BESLUT: Styrelsen beslöt godkänna budgetförslaget för år 2011, i enlighet med landskapsregeringens givna budgetramar omfattande driftskostnader på euro samt intäkter på euro enligt följande: - budgetramar per basenhet enligt bilaga 5, - investeringsanslaget för år 2011 om 7 milj. enligt bilaga 3, - anslaget för extern vård om 8,5 milj. Budgetförslaget omfattar verksamhetsförändringar på euro samt personalförändringar på euro (bilaga 1 och 2). Styrelsen återkommer till verksamhetsplanen för år 2011 samt investeringsplanen för åren vid nästa styrelsemöte den 27 september Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

9 DELGIVNINGAR 92 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande budgetuppföljning, skrivelse, beslut och mötesdatum för kännedom: 1. Budgetuppföljning enligt budgetansvar per juni 2010 för Ålands hälso- och sjukvård, 2. Skrivelse från skärgårdskommunerna, daterad , gällande representation i styrelser, direktioner, ledningsgrupper, kommittéer m.m., 3. Ålands landskapsregering, beslut nr 95 S20, , gällande överföring av helikoptertjänster till Ålands hälso- och sjukvård år 2012, 4. Ålands landskapsregering, beslut nr 96 S20, , gällande utlåtande över om nuvarande tandvårdsservice uppfyller de kriterier och serviceutbud som finns reglerat i landskapslag 1993:60, 5. Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 27 september 2010 kl BESLUT: Styelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2008 Styrelsen nr 14 /2008 Kallelse till sammanträde den 12 december kl. 09.00. Paragraf Ärende 144 Sammankallande och beslutförhet. 145 Justering av protokoll. 146 Fastställande av föredragningslistan. 147

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2006 Styrelsen nr 8 /2006 Kallelse till sammanträde den 6 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 85 Sammankallande och beslutförhet. 86 Justering av protokoll. 87 Fastställande av föredragningslistan. 88 Budget

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2010 Styrelsen nr 1 /2010 Kallelse till sammanträde den 22 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4 IT-säkerhetspolicy

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005 Styrelsen nr 8 /2005 Kallelse till sammanträde den 14 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 91 Sammankallande och beslutförhet. 92 Justering av protokoll. 93 Fastställande av föredragningslistan. 94 Upphandling

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 23 januari 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Föredragningslistans

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström.

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström. FINSTRÖMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 Nr 11 Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00 Plats Närvarande Kommungården i Finström Ledamöter: Höglund Roger, ordf. Lindblom Regina,

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid Torsdagen den 22 januari 2015 kl. 18.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-05-15 33 45 Kl 13:30 15:00. Protokoll nr: 4/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-05-15 33 45 Kl 13:30 15:00. Protokoll nr: 4/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 maj 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 33 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 34 Protokolljustering...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-10-31 30 Sida Ks Dnr 266/2011 170 Remiss Länsstyrelsens plan för övertagande av kommunal räddningstjänst Arbetsutskottets beslut Förslag till

Läs mer

x Höglund Roger, kst ordförande x Lycke, Per, kst viceordförande x Oriander, Niklas vik kom.dir. x Josefsson, Boel, ekonomichef 68-78

x Höglund Roger, kst ordförande x Lycke, Per, kst viceordförande x Oriander, Niklas vik kom.dir. x Josefsson, Boel, ekonomichef 68-78 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 10.12.2009 6/09 Sammanträdestid Torsdag 10.12.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande x Danielsson,

Läs mer

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 21 Sammankallande och beslutförhet 22 Justering av

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 04.11 2010

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 04.11 2010 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 136 Sammankallelse och beslutförhet 137 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 138 Anställning av närvårdare 100

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

1. Förbundsdirektörens förslag till budget 2014 jämte planåren 2015-2016 2. Avtalsförslag Fixtjänst

1. Förbundsdirektörens förslag till budget 2014 jämte planåren 2015-2016 2. Avtalsförslag Fixtjänst AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Tisdag 29 oktober 2013, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 84 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 85 Protokolljustering...

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.8.2010. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.8.2010. Organ Tekniska nämnden Nr 8/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl 19.00-21.55 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014

Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014 Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014 Styrelsen 16.10.2014 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2014 Tid: 16.10.2014 kl. 14.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14 Sammanträdestid Onsdag 4.6.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x Lindblom,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 5/2009. Sammanträdesdatum 7.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 5/2009. Sammanträdesdatum 7.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 5/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-22.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Läroplan för sociala och samhälleliga programmet. Anhållan från Ålands folkhögskola angående samarbete kring Primus/Kurre/Wilma

Läroplan för sociala och samhälleliga programmet. Anhållan från Ålands folkhögskola angående samarbete kring Primus/Kurre/Wilma Föredragningslista 16.03.2015 20 Inledning 21 Kallelse och beslutförhet 22 Val av protokolljusterare för dagens möte 23 Sjöfartens Praktikkvarn r.f. 24 ÅSA överförande av budgetmedel till Högskolan på

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 Sammanträdestid Onsdag 19.6.2013, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet - Eriksson, Viveka

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 11:00 13.17 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 05.03.2012 2/12 Sammanträdestid Måndagen den 5 mars 2012 kl 18.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården, sammanträdesrummet x Karlsson Rolf, ordförande

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 8 juni 2015 kl. 19:00-20.20 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande, sekr. 101 X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla

Läs mer