ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2012"

Transkript

1 Styrelsen nr 1/2012 Kallelse till sammanträde den 27 januari kl Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Fastställande av föredragningslistan. 4. Beslut om tillsättande av vik. personalchef per capsulam. 5. Inrättande av ordinarie tjänster. 6. Ombildning av tillfälliga tjänster till ordinarie. 7. Ombildningar av tjänster. 8. Inrättande av tillfälliga tjänster. 9. AT-läkarsituationen. 10. Skrivelse från TEHY r.f. 11. Skrivelse från Mogens Lindén. 12. Delgivningar. 13. Sammanhållen hemvård 14. Arbetarskyddskommission och verksamhetsprogram strategi för arbetarskyddet OBS. Vänligen meddela Anita Husell-Karlström, tel eller e-post om du inte kan delta i styrelsemötet. Torbjörn Björkman Ordförande Utdragets riktighet bestyrkes

2 Styrelsen PROTOKOLL Nr 1 Datum fredagen den 27 januari 2012 Plats och tid Paragraf nr 1-14 Centralförvaltningens sammanträdesrum, Doktorsvägen, kl Beslutande Torbjörn Björkman ordförande Jan Salmén ledamot Roger Jansson ledamot Gun Carlson ledamot John Hilander ersättare Rolf Söderlund ersättare Föredragande Peter Rask hälso- och sjukvårdsdirektör Övriga närvarande Bengt Michelsson vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Dick Sjögren chefläkare Maria Hagman vik. personalchef Carina Aaltonen social- och miljöminister landskapsläkare Anita Husell-Karlström förvaltningssekreterare Frånvarande Camilla Gunell ledamot Ulla-Britt Dahl ledamot Gun-Mari Lindholm ledamot Protokollförare Protokolljustering Anita Husell-Karlström Dagens protokoll förklaras justerat. Jan Salmén Torbjörn Björkman Ordförande Peter Rask Hälso- och sjukvårdsdirektör

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET 1 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget JUSTERING AV PROTOKOLL 2 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Jan Salmén utsågs till protokolljusterare FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 3 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Föredragningslistan kompletterades på följande sätt: till föredragningslistan fogades två nya paragrafer 13 sammanhållen hemvård och 14 Arbetarskyddskommission, samt en ny delgivning, samarbetskommittténs protokoll Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1 :

4 BESLUT OM TILLSÄTTANDE AV VIK. PERSONALCHEF PER CAPSULAM 4 Nuvarande ordinarie personalchef vikarierar på annan tjänst i landskapet som förhandlingschef. Besked om fortsatt önskan om tjänstledighet för henne från inkom först För att undvika onödigt lång vakans utannonserades vikariatet skyndsamt. Sammanlagt 6 ansökningar inkom. Efter genomgång av handlingar och bedömning av utbildning och meriter, kallades två personer till intervju. Styrelsen beslöt enhälligt att anställa Tuula Söderström till vikarierande personalchef för tiden Styrelsen motiverar beslutet med att Tuula Söderström fyller de formella behörighetskaraven samt har erfarenhet av personaladministration. Bilaga 1. FÖRSLAG: Styrelsen fastställer beslutet per capsulam BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. I enlighet med 61, tjänstemannalagen för landskapet Åland (61/1987) får ändring i beslutet inte sökas genom rättelseyrkan eller besvär Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2

5 INRÄTTANDE AV ORDINARIE TJÄNSTER 5 I den godkända budgeten för hälso- och sjukvården för år 2012 finns 7,5 nya ordinarie tjänster. FÖRSLAG: Föreslås att styrelsen inrättar följande nya tjänster i enlighet med budgeten för hälso- och sjukvården 2012: 1. Två nya tjänster som sjukskötare inrättas på barn-och ungdomskliniken från Löneintervall 03HOI , ,41. Årskostnad euro. Motivering: satsning på Treat-verksamhet. 2. En ny deltidstjänst (52,3%) som sjukskötare inrättas på medicinkliniken från Löneintervall 03HOI , ,41. Årskostnad euro. Motivering: möta det ökade behovet inom onkologiverksamheten. 3. Tre nya tjänster som sjukskötare inrättas på primärvårdskliniken (hemsjukvården) från Löneintervall 03HOI , ,41. Årskostnad euro. Motivering: Ökad belastning och ökat behov av kvalificerad sjukvård. 4. En ny tjänst som byråsekreterare inrättas på hälso- och sjukvårdsdirektörens kansli från Löneintervall 01TOI , ,14. Omfördelning av omplaceringsanslag ingen årskostnad. Motivering: behov av ökad arkivfunktion. 5. En ny tjänst som säkerhetschef inrättas på hälso- och sjukvårdsdirektörens kansli från Löneintervall 01HAL , ,10. Årskostnad euro. Motivering: ökat behov av arbete med säkerhetsfrågor Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 OMBILDNING AV TILLFÄLLIGA TJÄNSTER TILL ORDINARIE. 6 I den godkända budgeten för hälso- och sjukvården för år 2012 finns 10 ombildningar av tillfälliga tjänster till ordinarie. FÖRSLAG: Föreslås att styrelsen ombildar följande tillfälliga tjänster till ordinarie i enlighet med budgeten för hälso- och sjukvården 2012: 1. En ny tjänst som sjukskötare inrättas på kirurgikliniken från Ersätter tillfällig tjänst (t037) och därmed ingen årskostnad. Motivering Ökad kontinuitet. 2. Tre nya tjänster som sjukskötare inrättas på operations-, anestesi- och intensivvårdskliniken från Ersätter tre tillfälliga tjänster (t041, t042, tt043) därmed ingen årskostnad. Motivering Ökad kontinuitet. 3. Två nya tjänster som röntgenskötare inrättas på röntgenkliniken från Ersätter två tillfälliga tjänster (t044, t045) därmed ingen årskostnad. Motivering: ökad kontinuitet 4. En ny tjänst som bostadsförvaltare inrättas på personalavdelningen och utökas till heltid från Ersätter en tillfällig tjänst på 60% (t017) och anställningen är i praktiken heltid därmed ingen årskostnad. Motivering: Sedan länge ökad arbetsbörda pga ökande korttidsboende 5. Tre nya tjänster som sjukhusbiträden inrättas på städavdelningen från Ersätter tre tillfälliga tjänster (t052, t053, t054) därmed ingen årskostnad. Motivering: ökat behov av grundbemanning Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 OMBILDNINGAR AV TJÄNSTER 7 I den godkända budgeten för hälso- och sjukvården för år 2012 finns följande ombildningar av tjänster medtagna. FÖRSLAG: Föreslås att styrelsen ombildar följande tjänster i enlighet med budgeten för hälso- och sjukvården 2012: 1. På BB- och gynekologikliniken indras en tjänst som barnskötare nr 0397 och i stället inrättas en tjänst som barnmorska från Kostnad euro. Motivering: finns inte längre utbildning för närvårdare med inriktning sjuka barn. 2. På geriatriska kliniken indras en tjänst som sysselsättningsterapeut nr 0102 och i stället inrättas en tjänst som ergoterapeut från på rehabiliterings- och fysiatrikliniken. Ingen årskostnad. Motivering ökat behov av ergoterapiresurser. 3. På primärvårdskliniken indras två tjänster som närvårdrare/primärskötare nr 0068 och nr 0072 och i stället inrättas två tjänster som sjukskötare. Årskostnad: euro. Motivering: Ökat behov av sjukskötarkompetens. 4. På tandvårdskliniken indras en tjänst som mottagningsbiträde nr 0211 och i stället inrättas en tjänst som instrumentvårdare från Ingen årskostad. Motivering: En mera relevant tjänstebeteckning med tanke på arbetsuppgifterna. 5. På sekreteraravdelningen indras en avdelningssekretertjänst nr 0760 och i stället inrättas en tjänst som sekreterarchef från En ansvarig läkarsekreterartjänst nr 0242 indras och i stället inrättas en tjänst som biträdande sekreterarchef från Årskostnad: 4000 euro. Motivering: Bildning av en sekreteraradelning med målsättning att effektivisera arbetssätt och rutiner. 6. På städavdelningen indras en tjänst som sjukhusbiträde nr 0626 och i stället inrättas en tjänst som biträdande städchef från Årskostnad: 4000 euro. Motiering: Ökat behov av arbetsledning 7. På tekniska avdelningen indras en tjänst som tekniker nr 3193 och i stället inrättas en tjänst som biträdande driftsledare från Ingen årskostnad. Motivering: införande av den nya organisationen. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 OMBILDNINGAR AV TJÄNSTER (forts) 7 8. En tjänst som avdelningsskötare vid instrumentvården nr 0725 indras och i stället inrättas en tjänst som hygienskötare från på chefsläkarkansli. Samtidigt indras en avdelningsskötartjänst på psykiatriska kliniken nr 0443 (ej budgeterad) och i stället inrättas en tjänst som biträdande avdelningsskötare för operation/instrument. Årskostnad: euro. Motivering: Möjliggörande av arbets-/ansvarsfördelning mellan operation/instrument. 9. En tjänst som redovisare på 80 % nr 0564 på ekonomiavdelningen utökas till heltid från Ingen årskostnad. Motivering: driftsstället har varit beroende av extra personal under flera år Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

9 INRÄTTANDE AV TILLFÄLLIGA TJÄNSTER 8 I budgeten anges att ÅHS har 13 tillfälliga tjänster inkl tjänsterna för den extraordinära sjukvården. Dessa bör inrättas under budgetåret. FÖRSLAG: Föreslås att styrelsen inrättar följande 13 tillfälliga tjänster för budgetåret 2012: t036, sjukskötare, akuten ( året-runt-vikarie ) budgeteras t038, sjukskötare, kir.avd. ( året-runt-vikarie ) budgeteras t040, barnmorska, bb.gyn.avd. ( året-runt-vikarie ) budgeteras t048, sjukskötare, barn- och ungdomsavd. ( året-runt-vikarie ) budgeteras t049, fysioterapeut, rehab- och fysiatrimott. ( året-runt-vikarie ) budgeteras t050, sjukskötare 0,52, rehab.avd. ( året-runt-vikarie ) budgeteras t046, läkarsekreterare, skrivcentralen ( året-runt-vikarie ) budgeteras t003, sjukskötare, extra ordinär sjukvård, budgeteras t004, sjukskötare, extra ordinär sjukvård, budgeteras t005, närvårdare/primärskötare, extra ordinär sjukvård, budgeteras t006, närvårdare/primärskötare, extra ordinär sjukvård, budgeteras t007, närvårdare/primärskötare, extra ordinär sjukvård, budgeteras t008, närvårdare/primärskötare, extra ordinär sjukvård, budgeteras Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7

10 AT-LÄKARSITUATIONEN 9 Upphörandet av möjligheten till svensk AT-utbildningen vid ÅHS i samarbete med Uppsala Akademiska Sjukhus under 2012, diskuterades vid Styrelsemötet Då beslöts att: Styrelsen tar tillsammans med landskapsregeringen initiativ till förhandlingar med berörda myndigheter i Sverige och riket. En anhållan skickas till landskapsregeringen för att initiera detta. Kontakt har därefter tagits med medicinalrådet Pirjo Pennanen vid Valvira, i syfte att efterhöra möjligheten att svenska läkare med läkarexamen skulle kunna avsluta sin läkarutbildning på Åland med en finsk läkarlegitimation som avslutning. Detta är ej möjligt pga. Eus Yrkeskvalifikationsdirektiv (2005/36/EG). Däri stipuleras att en utbildning som startats i ett medlemsland ej kan slutföras i ett annat. Minister Aaltonen har informerats av chefläkaren om situationen och kontakt har även tagits med svenska generalkonsuln Ingrid Iremark i ärendet. Vid upprepade kontakter med Socialstyrelsen i Sverige, synes deras inställning vara, att det tillkommit en mer restriktiv tillämpning av det regelverk som finns. Dock har ingen kritik framkommit avseende utbildningens innehåll eller utförande inom ÅHS och samtliga AT-läkare som genomgått utbildning inom ÅHS har även godkänts av Socialstyrelsen. Detta torde göra det möjlig, sammantaget med en hänvisning till Ålands speciella ställning i förhållande till Sverige och Ålands utsatta läge avseende läkarförsörjning, att hemställa hos Socialstyrelsen om en fortsatt anknytning till den svenska AT-läkarutbildningen. Detta kunde i första hand ske genom en skriftlig hemställan till Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm och senare, om behov föreligger, med en uppvaktning från ÅHS ledning till Socialstyrelsens ledning. Styrelsen och minister Aaltonen kommer fortsättningsvis informeras och eventuellt behov av politisk uppvaktning av den svenska regeringen kan även bli aktuellt. FÖRSLAG: Föreslås att styrelsen ger ledningsgruppen i uppdrag att göra en hemställan till generaldirektören vid Socialstyrelsen i Sverige om att sjukvården på Åland genom ÅHS även i fortsättningen får vara anknuten till den svenska AT-läkarutbildningen Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8

11 SKRIVELSE FRÅN TEHY r.f. 10 Tehys fackavdelning har inkommit med en skrivelse (bilaga 1) där de påpekat och noterat uppgifterna om att ÅHS styrelseordförande, utan stöd av ett formellt beslut, har godkänt kostnader som en av myndighetens anställda, förvaltningschefen, haft för anlitande av juristhjälp i en tvist med en annan anställd. Fackavdelningens styrelse har behandlat frågan på ett möte och begär ÅHS styrelse, - att, framför allt ut ett juridiskt och personalpolitiskt perspektiv, grundligt utreda vem som ska stå för dessa kostnader, - att samarbetskommittén hörs som ett led i en beredning av ärendet och - att ärendet behandlas och avgörs på ett i övrigt formellt riktigt sätt. FÖRSLAG: Styrelsen för ÅHS delar inte TEHY:s uppfattning i ärendet och finner ärende beskrivningen som felaktig. Styrelseordförande har godkänt de juridiska kostnaderna helt enligt den praxis som tillämpas inom ÅHS och Landskapsförvaltningen. Styrelsen ser ingen orsak att utreda denna fråga ytterligare eftersom det pågår en beredning inom landskapsförvaltningen kring ansvaret för rättegångskostnader. Styrelsen anser också att denna typ av ärenden, som i detta fall berör en enskild tjänstemans anhållan, inte är ett ärende för samarbetskommittén. Hälso- och sjukvårdsdirektören anmälde jäv och avlägsnade sig. Rolf Söderlund reserverade sig mot beslutet. Motiveringen för reservationen var Jag har inte deltagit i beslutsprocessen från början och har inte varit med och godkänt anlitande av juristhjälp, därför kan jag inte omfatta beslutet. Reservationen bifogas protokollet Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9

12 SKRIVELSE FRÅN MOGENS LINDÈN 11 Mogens Linden har inkommit med en skrivelse (bilagor 1 och 2) till styrelsen där han begär ett rättelseyrkande och omprövning av styrelsens beslut från den Han begär rättelseyrkan och omprövning av två orsaker. 1. Beslutet saknar en tydlig motivering och beslutet hänvisar till lag, regelverk och praxis. En sådan hänvisning måste ange de lagrum och de handlingar man hänvisar till. Jag emotser ett beslut där de dokument man stöder sin tolkning på framgår. 2. Tidigare ansvarig minister Katrin Sjögren och t.f ledande revisor Magnus Lundberg har offentligt i media krävt att ÅHS styrelse fattar ett klart och motiverat beslut angående de juristfakturor på mer än 9000 euro som ÅHS betalat i ärendet Rask/Lindén under förundersökningsskede i ett ärekränkningsmål. Styrelsen har inte fattat ett sådant beslut utan styrelsen vill genom förfarandet i 126 hävda att ett sådant beslut inte krävs. FÖRSLAG: Styrelsen konstaterar att Mogens Lindén inte är part i det ärende som styrelsen fattade beslut om den Partsbegreppet regleras i 8 förvaltningslagen. Styrelsen tar därför inte upp Mogen Lindens begäran om rättelseyrkan och omprövning av styrelsens beslut den för behandling. Hälso- och sjukvårdsdirektören anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10

13 DELGIVNINGAR Budgetuppföljning per november Information om parkeringstillstånd för parkering på sjukhusområdet. 3. Säkerhetspolicy för ÅHS. 4. Samarbetskommitténs protokoll BESLUT: Styrelsen antecknade ovanstående budgetuppföljning, information, säkerhetspolicy och samarbetskommittéprotokoll för kännedom Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 11

14 SAMMANHÅLLEN HEMVÅRD. 13 Enligt tidigare och nuvarande hälso- och sjukvårdlag för Åland är det ÅHS som tillhandahåller den offentliga hälso- och sjukvården i landskapet (med undantag för institutionerna). I riket påbörjades år 2005 projekt med sammahållen hemvård, och man gjorde förändringar i dåvarande folkhälsolag och socialvårdslag för att möjliggöra detta. I slutrapporten från arbetsgruppen med uppdrag att utreda äldreomsorgen från år 2006 sägs att arbetet med sammanhållen hemvård ska genomföras och i den handlingsplan som utarbetades utgående från rapporten är sammanhållen hemvård en prioriterad lagstiftningsåtgärd. Under 2008 gjorde juristen Tomas Lundberg en utredning och kom med ett förslag till ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård, som skulle möjliggöra sammanhållen hemvård. Enligt honom behövdes inte någon ändring i socialvårdslagen. I den nya landskapslagen om hälso- och sjukvård, som trädde i kraft 1 januari 2012 står det i 38 att Ålands hälso- och sjukvård kan ordna hemvård. I den allmänna motiveringen framgår det att samarbetet är frivilligt och förutsätter ett godkännande av båda parter samt ett avtal om hur samarbetet ska fungera i praktiken. Landskapsregeringen har varit i kontakt med tillsynsmyndigheten, Valvira i riket för att klargöra hur uppgifter ska kunna överföras till kommunen, då kommunerna inte har sjukskötare anställda. Enligt Valvira är det ÅHS (som köpare av tjänster) som är skyldig att ansvara för kvaliteten och ÅHS måste försäkra sig om att personen som delegeras uppgiften har adekvat utbildning och den kunskap och färdighet som krävs. Avtalet ska vara skriftligt med namngivna personer, vem som delegerat och kontrollerat kunnandet, vem man delegerat till samt vilka uppgifter. ÅHS tog initiativet till ett möte med representanter från kommunerna, mötet hölls , ca 60 personer deltog. Erfarenheter från försöket med sammanhållen hemvård ventilerades. Utbildning har getts till hemvårdspersonalen och efter denna har personliga delegeringar utfärdats av patientens läkare för vissa bestämda sjukvårdsuppgifter. Detta upplevdes som positivt och välfungerande. Ex på uppgifter: Insulinfragmin- injektioner, lättare såromläggningar, benlindning, kateterspolning, blodsocker- och blodtrycksmätning. Hälsovårdaren/sjukskötaren i hemsjukvården har kontrollerat att den som erhåller delegationen klarar uppgiften. Den som mottar en delegering har även skrivit på och samtyckt. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 12

15 SAMMANHÅLLEN HEMVÅRD (forts) 13 Redovisning av tidsregistreringen för fyra kommuner (Kökar, Eckerö, Geta och Vårdö) för 6 månader (v 9-35) visade att hemsjukvården utfört hemservice 67 h 40 min och hemservicepersonal utför hemsjukvård 158 h 34 min. Avvikelserapporter som inkommit rör främst medicinhanteringen. Övervägande positiva synpunkter framkom, effektivare arbete och stora tidsvinster totalt sett. Viss oro att närvårdarnas grunduppdrag i kommunen blir åsidosatt. Den allmänna meningen var att det varit ett bra projekt som bör utvecklas och fortsätta. 10 kommuner har hitintills anmält intresse att delta i den fortsatt verksamheten med sammanhållen hemvård. Mötet föreslog att en grupp tillsätts för att jobba fram ett förslag till avtal mellan kommunerna och ÅHS, ÅHS ansvarar för att kontakta lämpliga personer och vara sammankallande. Klinikchef Birgitta Hermans har därefter haft diskussion med lämpliga personer. Förslag: Styrelsen utser följande personer att ingå i en arbetsgrupp som tar fram ett förslag till avtal rörande sammanhållen hemvård att teckna mellan intresserade kommuner och ÅHS. -Birgitta Hermans/klinikchef (Sammankallande) -Peter Rask Hälso-och sjukvårdsdirektör -Runa Tufvesson /Ålands kommunförbund -Susanne Danielsson /skärgården/socialsekreterare -Pauliina Körkkö/södra Åland /Eckerö/ Äldreomsorgsledare -Emma Dahlen /Mariehamn/ kanslichef -Inge-Maj Andersson avd.sköt /hemsjukvårdsrepresentant Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 13

16 ARBETARSKYDDSKOMMISSION OCH VERKSAMHETSPROGRAM STRATEGI FÖR ARBETARSKYDDET 14 Styrelsen beslutade att arbetarskyddet inom ÅHS skall ordnas så att 9 arbetarskyddsfullmäktige och 18 ersättare väljs att representera personalen i arbetarskyddskommissionen. Beslutet har dock aldrig verkställts, delvis pga. praktiska problem men även pga. att det ur lagens synpunkt är tveksamt om 9 arbetarskyddsfullmäktige är gångbart. Istället har en arbetarskyddskommission med 9 medlemmar representerande personalen verkat, av dessa har en person verkat som arbetarskyddsfullmäktige, en person som 1:e vice arbetarskyddsfullmäktige samt en person som 2:e vice arbetarskyddsfullmäktige. Arbetsgivaren har haft tre representanter i kommissionen i enlighet med styrelsebeslut Under hösten har under ledning av vik personalchef Maria Hagman utarbetats ett verksamhetsprogram - strategi för arbetarskyddet, vilket antagits av arbetarskyddskommissionen (Bilaga) FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att: - ÅHS skall ha en arbetarskyddskommission med 12 medlemmar. - 9 medlemmar skall representera personalen, av dessa skall en person verka som arbetarskyddsfullmäktige, en person som 1:e vice arbetarskyddsfullmäktige samt en person som 2:e vice arbetarskyddsfullmäktige. - Arbetsgivaren skall ha tre representanter i kommissionen., arbetarskyddschefen, personalchefen samt vårdchefen. - Styrelsen fastställer Verksamhetsprogram - strategi för arbetarskyddet Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 14

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011 Styrelsen nr 1/2011 Kallelse till sammanträde torsdagen den 13 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011 Styrelsen nr 11/2011 Kallelse till sammanträde den 26 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 74 Sammankallande och beslutförhet 75 Justering av protokoll 76 Fastställande av föredragningslistan 77 Budget 2012

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011 Styrelsen nr 8/2011 Kallelse till sammanträde den 28 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 48 Sammankallande och beslutförhet. 49 Justering av protokoll. 50 Fastställande av föredragningslistan. 51 Yttrande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2011 Styrelsen nr 10/2011 Kallelse till sammanträde den 17 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 64 Sammankallande och beslutförhet 65 Justering av protokoll 66 Fastställande av föredragningslistan 67 Medarbetarenkäten

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009 Styrelsen nr 10/2009 Kallelse till sammanträde den 25 augusti kl. 12.30. Paragraf Ärende 104 Sammankallande och beslutförhet. 105 Justering av protokoll. 106 Fastställande av föredragningslistan. 107 Uppsägning

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012 Styrelsen nr 5/2012 Kallelse till sammanträde den 5 april kl. 12.00. Paragraf Ärende 36. Sammankallande och beslutsförhet. 37. Justering av protokoll. 38. Föredragningslistans godkännande. 39. Rapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 17 december 2015 kl 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 106. Sammankallande och beslutsförhet 107. Justering av protokoll 108. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013 Styrelsen nr 2/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 18 januari 2013 kl. 9.30-15.00 i ÅHS konferenscenter. Paragraf Ärende 8. Sammankallande och beslutsförhet. 9. Justering av protokoll. 10.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2012 Styrelsen nr 8/2012 Protokoll fört vid sammanträde måndagen den 4 juni kl. 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 64. Sammankallande och beslutförhet. 65. Justering av protokoll. 66. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011 Styrelsen nr 16/2011 Kallelse till sammanträde den 16 december kl. 09.00. Sammanträdet avslutas med gemensam jullunch på restaurang Nautical kl.12.00 Paragraf Ärende 120 Sammankallande och beslutsförhet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 12 februari 2015 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 10. Sammankallande och beslutsförhet. 11. Justering av protokoll. 12. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012 Styrelsen nr 19/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde den 10 december 2012 kl. 15.00 17.45. Paragraf Ärende 152. Sammankallande och beslutsförhet. 153. Justering av protokoll. 154. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2011 Styrelsen nr 12/2011 Kallelse till sammanträde den 2 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Justering av protokoll 85 Fastställande av föredragningslistan 86 ÅHS plan

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006 Styrelsen nr 6/2006 Kallelse till sammanträde den 11 augusti kl. 13.30 Paragraf Ärende 71 Sammankallande och beslutförhet. 72 Justering av protokoll. 73 Fastställande av föredragningslistan. 74 Ålands

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2017 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 22 september 2017 kl. 9.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 74. Sammankallande och beslutsförhet. 75. Justering av protokoll. 76.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010 Styrelsen nr 6 /2010 Kallelse till sammanträde den 21 maj kl. 09.30. Paragraf Ärende 53 Sammankallande och beslutförhet. 54 Justering av protokoll. 55 Fastställande av föredragningslistan. 56 Beslut om

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010 Styrelsen nr 10 /2010 Kallelse till sammanträde den 3 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 86 Sammankallande och beslutförhet. 87 Justering av protokoll. 88 Fastställande av föredragningslistan. 89 Rekrytering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2013 Styrelsen nr 1/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 11 januari 2013 kl. 9.30-13.00. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 14 oktober 2016 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 84. Sammankallande och beslutsförhet. 85. Justering av protokoll. 86.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010 Styrelsen nr 4 /2010 Kallelse till sammanträde den 19 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 36 Sammankallande och beslutförhet. 37 Justering av protokoll. 38 Fastställande av föredragningslistan. 39 Bokslutet

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 80 Sammankallande och beslutförhet 81 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2010 Styrelsen nr 12 /2010 Kallelse till sammanträde den 29 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 101 Sammankallande och beslutförhet. 102 Justering av protokoll. 103 Fastställande av föredragningslistan. 104

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 23 oktober 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 77. Sammankallande och beslutsförhet 78. Justering av protokoll 79. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2010 Styrelsen nr 13 /2010 Kallelse till sammanträde den 26 november kl. 09.00. Paragraf Ärende 109 Sammankallande och beslutförhet. 110 Justering av protokoll. 111 Fastställande av föredragningslistan. 112

Läs mer

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE

Bilaga 3 PERSONALBERÄTTELSE Bilaga3 PERSONALBERÄTTELSE PERSONALBERÄTTELSE 2012 RAMAVTALSFÖRHANDLINGAR Då gällande kollektivavtalsperiod upphörde per 29.02.2012 inleddes ramavtalsförhandlingar för perioden 01.03.2012 31.03.2014 i

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2013 Styrelsen nr 4/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 15 februari 2013 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 22. Sammankallande och beslutsförhet. 23. Justering av protokoll. 24. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2010 Styrelsen nr 5 /2010 Kallelse till sammanträde den 23 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 44 Sammankallande och beslutförhet. 45 Justering av protokoll. 46 Fastställande av föredragningslistan. 47 Rapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 26 augusti 2016 kl. 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 66. Sammankallande och beslutsförhet. 67. Justering av protokoll. 68.

Läs mer

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 21 Sammankallande och beslutförhet 22 Justering av

Läs mer

AGENDA FÖREDRAGNINGSLISTA. ÅMH-St 1/

AGENDA FÖREDRAGNINGSLISTA. ÅMH-St 1/ AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde torsdagen den 6 mars 2008, kl. 16.00 på Norragatan 17. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 21 augusti 2015 i konferensen. Paragraf Ärende 55. Sammankallande och beslutsförhet 56. Justering av protokoll 57. Föredragningslistans godkännande

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av protokoll

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2012 Styrelsen nr 6/2012 Protokoll fört vid styrelsens sammanträde fredagen den 27 april kl. 12.00-16.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 44. Sammankallande och beslutsförhet. 45. Justering av protokoll. 46.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till EXTRA sammanträde måndagen den 29 februari 2016 kl 18.30 i styrelserummet. Paragraf Ärende 19. Sammankallande och beslutsförhet. 20. Justering av protokoll.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7/2011 Styrelsen nr 7/2011 Kallelse till sammanträde den 15 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 42 Sammankallande och beslutförhet. 43 Justering av protokoll. 44 Fastställande av föredragningslistan. 45 Rapport

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2014 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 19 augusti 2014 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 75. Sammankallande och beslutsförhet. 76. Justering av protokoll. 77. Föredragningslistans

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2014

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2014 Styrelsen nr 13/2014 ÄRENDELISTA till sammanträde måndagen den 1 december 2014 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 100. Sammankallande och beslutsförhet. 101. Justering av protokoll. 102. Föredragningslistans

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

ÅMH-St 2/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl , Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 2/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl , Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 13 Sammankallande och beslutförhet 14 Justering av protokoll

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 111 Sammankallelse och beslutfördhet 112 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 113 Besättande av tjänsten som

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 77 Sammankallande och beslutförhet 78 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 79 Tjänstemannabeslut 80 Lokalt avtal

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15 /2009 Styrelsen nr 15 /2009 Kallelse till sammanträde den 18 december kl. 09.00. Paragraf Ärende 150 Sammankallande och beslutförhet. 151 Justering av protokoll. 152 Fastställande av föredragningslistan. 153

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Mötets avslutande. Jomala den Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FÖREDRAGNINGSLISTA. Mötets avslutande. Jomala den Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 39 Sammankallande och beslutförhet 40 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 41 ÅHS avtal - uppsägning 42 Konfidentiellt

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 06.05.2014 04/14 Sammanträdestid Tisdagen den 6 maj 2014 kl 18.00 18.35 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården x

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 07.06 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 07.06 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 151 Sammankallande och beslutförhet 152 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 153 Tjänstemannabeslut 154 Situationen

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2013 Styrelsen nr 8/2013 PROTOKOLL Fört vid till sammanträde fredagen den 14 juni 2013. Paragraf Ärende 63. Sammankallande och beslutsförhet. 64. Justering av protokoll. 65. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 25-38, 2K

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 25-38, 2K SOCIALNÄMNDEN 25-38, 2K-3 14.4.2014 1 K Sammanträdestid: 14.4.2014 kl 18.30-19.05 Sammanträdesplats: Kommunrummet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Thomas Fredriksen, ordf. Ulla-Karin Newton, vice ordf.

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdestid Måndagen den 3 oktober 2016 kl 18.30 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. 35 Kallelse och beslutsförhet 2. 36 Val av protokolljusterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 15.2.2013 1/13 Sammanträdestid Fredagen den 15 februari 2013 kl. 9.30 10.40 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2012 Styrelsen nr 16/2012 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 26.10 kl.12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 127. Sammankallande och beslutsförhet. 128. Justering av protokoll. 129. Föredragningslistans

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 23 Sammankallande och beslutförhet 24 Justering av protokoll

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 111 Sammankallelse och beslutfördhet 112 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 113 Besättande av tjänsten som

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2008 Styrelsen nr 3 /2008 Kallelse till sammanträde den 29 februari kl. 09.00. Paragraf Ärende 27 Sammankallande och beslutförhet. 28 Justering av protokoll. 29 Fastställande av föredragningslistan. 30 Val

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2010 Styrelsen nr 11 /2010 Kallelse till sammanträde den 27 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 93 Sammankallande och beslutförhet. 94 Justering av protokoll. 95 Fastställande av föredragningslistan. 96 Förfrågan

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2013 Styrelsen nr 11/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 18 oktober 2013. Paragraf Ärende 88. Sammankallande och beslutsförhet. 89. Justering av protokoll. 90. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 18 mars 2016 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 25. Sammankallande och beslutsförhet. 26. Justering av protokoll. 27. Föredragningslistans

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2016 Sammanträdestid: Måndag den 18.01 kl: 16.00-16.39 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Björkman Kristina, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 17.2.2014 1/14 Sammanträdestid Måndagen den 17 februari 2014 kl. 9.30 11.00 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7 /2009 Styrelsen nr 7 /2009 Kallelse till sammanträde den 28 maj kl. 09.00. Paragraf Ärende 76 Sammankallande och beslutförhet. 77 Justering av protokoll. 78 Fastställande av föredragningslistan. 79 Utvecklingen

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 1 Kallelse och beslutförhet SN 2 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 37 Sammankallande och beslutförhet 38 Justering av protokoll

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Reglemente för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor; HebyFS 2010:12 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Kommunfullmäktige

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde onsdagen 18 april 2012, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde onsdagen 18 april 2012, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde onsdagen 18 april 2012, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 14 Sammankallande och beslutförhet 15 Justering av protokoll

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 SOCIALNÄMNDEN 57-65, 21 K Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge kommunkansli 9 september 2015

Organ Nr Datum Sida 1 SOCIALNÄMNDEN 57-65, 21 K Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge kommunkansli 9 september 2015 1 SOCIALNÄMNDEN 57-65, 21 K- 07.09.2015 22 K Sammanträdestid: 07.09.2015 kl 18.30-19.30 Sammanträdesplats: Kommunrummet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Thomas Fredriksen, ordf. Ulla-Karin Newton, vice

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 9 november 2012, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 12.45. 51 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 11 december 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 95. Sammankallande och beslutsförhet 96. Justering av protokoll 97. Föredragningslistans

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan Nr 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid Torsdag 20.08.2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 18.3.2016 1/16 Sammanträdestid Fredagen den 18 mars 2016 kl. 9.30 11.20 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande: Övriga

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2009 Styrelsen nr 11 /2009 Kallelse till sammanträde den 15 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 111 Sammankallande och beslutförhet. 112 Justering av protokoll. 113 Fastställande av föredragningslistan. 114

Läs mer