FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN /11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Torbjörn Björkman, ordförande x Sören Karlsson, viceordf. - Jenny Björklund - Petra Jalava - Cecilia Johansson x Agneta Hansson - Karl-Johan Wallin x Margareta Nordberg, socialchef - Margareta Mattsson - Mats Langels x Lars-Åke Mattsson - Ove Smeds x Leena Laaksonen - Inger Lindblom-Mattsson x Monica Sundberg - Höglund, Roger, kommunstyrelsens ordförande - Karlsson, Rolf, kommunstyrelsens representant - Oriander, Niklas, vik. kommundirektör - Sjöstrand, Ingela, barnomsorgsledare - Branér, Britt, socialarbetare - Enkvist, Louise, socialarbetare Paragrafer Underskrifter Ordförande Sekreterare Torbjörn Björkman Margareta Nordberg Protokolljustering Godby den på socialkansliet Sören Karlsson Lars-Åke Mattsson Protokollet framlagt till påseende Godby den Intygar Margareta Nordberg, sekreterare Utdragets riktighet bestyrkes Godby Underskrift Solveig Gestberg, byråsekreterare

2 Utfärdat den Sida SOCIALNÄMNDEN Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl Sammanträdesplats Ärenden: Kommungården, sammanträdesrummet 157 Konstatera laglighet och beslutförhet 158 Protokolljusterare 159 Föredragningslista 160 Delgivning av tjänstemannabeslut 161 Godkännande av arbetsbeskrivningar 162 Ekonomisk rapport och anhållan om tilläggsbudget 163 Lönekompensation för vikariat med förordnande 164 Ärenden och beslut till kännedom 165 Ändring av datum för socialnämndens sammanträde 166 Inköp av ny bil till hemservicen 167 Nytt larm till Rosengård 168 Tillsättande av en arbetsgrupp för planering av tillbyggnad till Rosengård Konfidentiella ärenden: 169 Anhållan 170 Anhållan 171 Förhöjning av kostnadsersättning 172 Delgivning av konfidentiellt besut 173 Anhållan Enligt uppdrag: Margareta Nordberg, socialchef

3 SOCIALNÄMNDEN KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET SocN 157 Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn till antalet närvarande. PROTOKOLLJUSTERARE SocN 158 I tur att justera protokollet är Sören Karlsson och Lars-Åke Mattson. FÖREDRAGNINGSLISTAN SocN 159 Föredragningslistan fastställdes oförändrad:

4 SOCIALNÄMNDEN DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT SocN 160 Socialnämnden har fört en diskussion gällande delgivningen av tjänstemannabeslut. Personalgruppen har diskuterat formerna för upplägget och ger följande förslag: Tjänstemannabesluten skrivs som en delgivning i protokollet med rubrik och - nummer. Ex. Utkomststöd 34 48, Hemvårdsstöd Tjänstemannabesluten distribueras inte med kallelsen utan ges till påseende vid sammanträdet. Förslag: Socialnämnden godkänner formerna för delgivningen. Bordläggs.

5 SOCIALNÄMNDEN GODKÄNNANDE AV ARBETSBESKRIVNINGAR SocN 161 Bilaga 1: SocN 109, Bilaga 2: Arbetsbeskrivning för socialchefen Bilaga 3: Arbetsbeskrivning för barnomsorgsledaren Bilaga 4: Arbetsbeskrivning för socialarbetare Bilaga 5: Arbetsbeskrivning för socialarbetare Bilaga 6: Arbetsbeskrivning för byråsekreterare Arbetsbeskrivningarna för socialkansliets personal har reviderats. Förslag: Socialnämnden godkänner samtliga arbetsbeskrivningar och överför socialchefens arbetsbeskrivning till kommunstyrelsen för vidare beslut. Socialnämnden godkänner samtliga arbetsbeskrivningar och överför socialchefens arbetsbeskrivning till kommunstyrelsen för vidare beslut.

6 SOCIALNÄMNDEN EKONOMISK RAPPORT OCH ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGET SocN 162 Bilaga 7: Ekonomisk rapport per Socialvårdens totala bruksgrad är per % Barnomsorgens bruksgrad, vid samma tid 67,31 % Äldreomsorgens bruksgrad, vid samma tid 73,90 % Under förutsättning att kommunstyrelsen frigör ,00 euro budgeterat för familjearbete i kontot Annan barn och familjevård som ej utnyttjats, och att ,00 euro överförs från barnomsorgens budget till socialvårdens budget behövs i dagsläget en tilläggsbudget om 7 510,01 euro. Gällande äldreomsorgsbudgeten inväntas ytterligare ekonomisk information från bl.a. De Gamlas Hem. Förslag: n frigör ,00, budgeterat för familjearbete i kontot Annan barn och familjevård att användas för övrigt barnskyddsarbete ,00 euro från barnomsorgens budget överförs till socialvårdens budget. Ytterligare anhålls om en tilläggsbudget om 7 510,01 euro till socialvårdens budget. Återremiss.

7 SOCIALNÄMNDEN LÖNEKOMPENSATION FÖR VIKARIAT MED FÖRORDNANDE SocN 163 På grund av lagstiftning t.ex. inom barnskyddet krävs, att vid socialchefens frånvaro, ett förordnande ges till någon av socialarbetarna, i vars arbetsbeskrivning denna skyldighet ingår. Enligt Akta avtalet bör förordnandet ge en lönekompensation om vikariatet pågår längre än två veckor. Lönetillägget kan ges som ett dokumenterat tillägg varje månad, med dokumentation att det är fråga om en kompensation, för vikarieskyldighet. Lönekompensationen kan också ges specifikt för varje förordnande och löper då från dag ett. Arbetsgivaren bestämmer över beloppets storlek. Förslag: Lönekompensation ges för varje specifikt förordnande för vikarieskyldighet. Föreslås att beloppet är skillnaden mellan båda parters grundlön. Lönekompensation ges för varje specifikt förordnande för vikarieskyldighet. Föreslås att beloppet är skillnaden mellan båda parters grundlön.

8 SOCIALNÄMNDEN ÄRENDEN OCH BESLUT TILL KÄNNEDOM SocN 164 Bilaga 8: Kst 197, begäran om förklaring till halvårs budgetöverskridning Bilaga 9: Kst 242, möjlighet till s.k. klämdag Bilaga 10: Beslut, Ålands landskapsregering nr.198 S 10, Sammanhållen hemvård Bilaga 11: Information gällande äldreomsorg på Kökar. Förslag: Socialnämnden antecknar sig ärenden och beslut till kännedom. Socialnämnden antecknar sig ärenden och beslut till kännedom.

9 SOCIALNÄMNDEN ÄNDRING AV DATUM FÖR SOCIALNÄMNDENS SAMMANTRÄDE SocN 165 Nästa sammanträdestid föreslås bli måndagen den 14 november kl Det planerade sammanträdet den 7 november utgår. Årets sista sammanträde blir som tidigare beslutats om måndagen den År 2012 års första sammanträde föreslås bli måndagen den Förslag: Socialnämnden godkänner förslagen på sammanträdestider. Socialnämnden godkänner förslagen på sammanträdestider

10 SOCIALNÄMNDEN INKÖP AV NY BIL TILL HEMSERVICEN SocN 166 Bilaga 12:Utredning över leasing Bilaga 13:Offerter Det finns behov av att köpa ny bil till hemservicen. Det finns i budgeten för år 2011 under investeringar upptaget euro för byte av bil till hemservicen. Såsom en ändring av socialnämndens förslag har beslutats att det ska göras en utredning gällande leasing av bil som ett alternativ till köp och att pengarna binds till kommunstyrelsen och frigörs på ansökan av socialnämnden efter utredningen. Offerter har begärts in från sju bilfirmor för dels inköp av bil, dels leasing av bil. Efter utredning om leasing har framkommit att det är mer ekonomiskt för kommunen att köpa en bil. Efter att ett flertal bilar har provkörts och bedömts utgående från hemservicens behov föreslås en Peageut 308 från Håwe-bil som mest lämplig. Kostnaden för leasing för åren är ,56 euro och kostnaden för inköp är exkl. moms. Socialarbetarens förslag: Föreslås att socialnämnden godkänner att hemservicen köper en Peageut 308 från Håwe-bil mot inbyte av den gamla bilen samt anhåller till kommunstyrelsen om att frigöra medel för bytet. Socialchefens förslag: Förslaget omfattas. Socialnämnden godkänner förslaget.

11 SOCIALNÄMNDEN NYTT LARM TILL ROSENGÅRD SocN 167 Det finns behov av att byta ut det larmsystem som finns för de boende i Rosengård. Det larmsystem som finns har blivit föråldrat. Dels tillverkas inte längre reservdelar så när t ex larmklockor går sönder är det svårt att ersätta dem, dels är inte längre larmsystem godkänt av EU p g a larmfrekvensen som används. Kostnaden för att byta ut hela larmsystemet uppskattas till ca euro, varav planeringen uppskattas till ca 3000 euro. Larmsystemet vid Rosengård hör till fastigheten som handläggs av Tekniska nämnden. Socialarbetarens förslag: Föreslås att socialnämnden överför informationen om behovet av nytt larm till n. Socialchefens förslag: Förslaget omfattas. Socialnämnden godkänner förslaget och påpekar att det eventuellt bör samordnas med en utbyggnad av Rosengård.

12 SOCIALNÄMNDEN TILLSÄTTANDE AV EN ARBETSGRUPP FÖR PLANERING AV TILLBYGGNAD TILL ROSENGÅRD SocN 152/ I budgeten för år 2011 finns euro beviljat för projektering av en tillbyggnad av Rosengård. En arbetsgrupp med uppdrag att utreda äldreomsorgen i kommunen har skrivit en rapport där slutsatserna är att det finns behov av både ökande resurser för hemservice till de ordinarie hemmen för att utveckla hemservicen samt fler boendeplatser på omsorgsboendenivå. En arbetsgrupp för planering av tillbyggnaden av Rosengård skulle ha till uppdrag att konkretisera behovet av tillbyggnad utgående från de ritningar som finns, se över vilka förbättringar som skulle behövas, att ge förslag på val av arkitekt, uppge kostnader för personalökning o s v. Arbetsgruppens förslag ska ges till socialnämnden inom november Rapporten ska därefter ges vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut angående tillbyggnad av Rosengård. Medlemmar i arbetsgruppen föreslås vara Jana Andersson, föreståndare för Rosengård, Boel Josefsson, ekonomichef, Kaj Granholm, byggnads inspektör samt Britt Branér, socialarbetare med ansvar över äldreomsorgen. Socialarbetarens förslag: Föreslås att socialnämnden tillsätter arbetsgruppen och begär in rapport inom november Socialchefens förslag: Förslaget omfattas. Ärendet bordläggs TILLSÄTTANDE AV EN ARBETSGRUPP FÖR PLANERING AV TILLBYGGNAD TILL ROSENGÅRD SocN 168

13 SOCIALNÄMNDEN Forts 168 Socialnämnden bordlade ärendet gällande att tillsätta en arbetsgrupp för planering av tillbyggnad av Rosengård vid sitt möte den Socialarbetarens förslag: Föreslås att socialnämnden tillsätter arbetsgruppen och begär in rapport inom december Socialchefens förslag: Förslaget omfattas. Bordläggs till februarimötet eller tills den nyvalda socialnämnden är klar.

14 Konfidentiellt ärende SOCIALNÄMNDEN Konfidentiellt ärende SOCIALNÄMNDEN Konfidentiellt ärende SOCIALNÄMNDEN Konfidentiellt ärende SOCIALNÄMNDEN Konfidentiellt ärende SOCIALNÄMNDEN

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.03.2010 2/10 Sammanträdestid Måndagen den 1 mars 2010 kl 18.00 20.30. Sammanträdesplats Beslutande OBS! Godby nya daghem x Torbjörn Björkman, ordförande - Sören Karlsson,

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid Torsdagen den 22 januari 2015 kl. 18.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström.

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström. FINSTRÖMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 Nr 11 Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00 Plats Närvarande Kommungården i Finström Ledamöter: Höglund Roger, ordf. Lindblom Regina,

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 Sammanträdestid Onsdag 19.6.2013, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet - Eriksson, Viveka

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-22:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 113 SN 114 SN 115 SN 116 SN 117 SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 8 juni 2015 kl. 19:00-20.20 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande, sekr. 101 X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 180 Kallelse och beslutförhet KS 181 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 11-21 14.02.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-15.30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman närv.

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 25 mars 2013 kl. 19:00-21:50 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 juli 2015 kl. 19:00-21:45 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer