KALLELSE Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011."

Transkript

1 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 7 Tid Torsdagen den kl Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN 75 BIDRAGSANSÖKAN KÄLLBO HEM OCH SKOLA R.F. 76 OMDISPONERINGAR INOM ÅRETS DRIFTSBUDGETRAM 77 UTRYMMESBRIST VID KÄLLBO SKOLA 78 TAXOR OCH AVGIFTER ÅR TA DEL AV TJÄNSTEMANNABESLUT 80 DELGIVNINGAR 81 FÖLJANDE SAMMANTRÄDE 82 TILLFÄLLIG ANSTÄLLNING AV RESURSLÄRARE Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november Protokollet är framlagt till påseende i förbundskansliet i Godby den 1 december Intygar Ida Eriksson, vik.skoldirektör

2 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN PROTOKOLL Nr 7 Tid Torsdagen den kl Plats Närvarande Kommungården i Finström Ledamöter: Sven-Anders Danielsson ordf. Solveig Gestberg viceordf. Kaj Ekebom Sarah Holmberg Lene-Maj Johansson Thomas Mattsson Ann Rosing Ersättare: Bo-Erik Sandell Cecilia Berndtsson Kennet Berndtsson Jenny Björklund Catrin Schönberg Camilla Eriksson Heidi Virtanen Övriga närvarande Roger Höglund, kommunstyrelsens ordf. Per Lycke, kommunstyrelsens representant Cecilia Johansson, föreståndare Källbo skola Niklas Oriander, kommundirektör Ida Eriksson, sekreterare Ärenden Underskrifter Godby den Protokolljustering Solveig Gestberg Ordförande Ida Eriksson Sekreterare Sarah Holmberg Protokolljusterare Sammanträdet är kungjort Godby den 18 november 2011 Lene-Maj Johansson Protokolljusterare Protokollet är framlagt till påseende Godby den 1 december 2011 Intygar Utdragets riktighet bestyrkes Ida Eriksson Vik.skoldirektör Godby den Underskrift Marianne Söderlund

3 72-74 Sid 3 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Skolnämnden 72/ PROTOKOLLJUSTERARE Enligt 23 mom. 2 i kommunallag för landskapet Åland är en nämnd, en kommitté och en direktion beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande (i skolnämndens fall 4 medlemmar). På förbundskansliets anslagstavla har fredagen den kungjorts att skolnämnden sammanträder torsdagen den på kommungården kl och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende torsdagen den Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i skolnämnden samt åt kommunstyrelsens ordförande och representant fredagen den Samma dag har möteskallelsen skickats åt ersättarna i skolnämnden. Skolnämnden konstaterades lagligen sammankallad och beslutförd med hänsyn till antalet närvarande. Skolnämnden 73/ Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Sarah Holmberg och Lene-Maj Johansson i tur att justera protokollet. 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN Sarah Holmberg och Lene-Maj Johansson utsågs till protokolljusterare. Skolnämnden 74/ Föredragningslistena fastställdes med följande tillägg: 82 Anställande av tillfällig resurslärare

4 75 Sid 4 75 BIDRAGSANSÖKAN KÄLLBO HEM OCH SKOLA R.F. Skolnämnden 75/ Bilaga 1/7/2011 Bidragsansökan Källbo hem och skola r.f. anhåller i bilaga 1/7/2011 om verksamhetsbidrag för läsåret Bidraget kommer att användas för att förhöja elevernas trivsel i skolan och på skolgården. Bidrag för läsåret har utbetalats under Skolnämnden godkänner anhållan och besluter utbetala ett bidrag om 600 euro till Källbo hem och skola r.f. ur 2012 års budget. Skolnämnden godkände förslaget med tillägget att föreningens verksamhetsberättelse och resultaträkning ska inlämnas innan bidrag utbetalas.

5 76 Sid 5 76 OMDISPONERINGAR INOM ÅRETS DRIFTSBUDGETRAM Skolnämnden 76/ Budgetramen för Källbo skolas drift ser enligt prognos ut att hamna i underkant. Per har 78,4 % av budgeterade medel använts. En stor del i att budgeten ligger under ram är att skolskjutsarna blivit billigare än budgeterat. Detta tack vare gemensam upphandling med GHS och att många av eleverna i åk 1 utnyttjar eftis. I dagsläget finns dock behov av att omdisponera för följande: - elevernas stationära korridorsdatorer är föråldrade och i stort behov av att förnyas - skolans personal behöver få fortbildning i de införskaffade projektorerna - en telefonväxel skulle underlätta kontakten till och från skolan Skolnämnden omdisponerar medel inom driftsramen som möjliggör att skolans föreståndare kan upphandla nya stationära datorer, telefonväxel samt fortbildning på projektorerna för lärarna. Inköpen är på en sådan nivå som ryms inom driften. Upphandlingarna ska följa kommunens antagna upphandlingsanvisningar. Skolnämnden godkände följande omdisponeringar: datorer köps in för euro och telefonväxel euro. Skolnämnden föreslår även att kommunen bör se över möjligheterna för en gemensam telefonväxel för hela kommunen.

6 77 Sid 6 77 UTRYMMESBRIST VID KÄLLBO SKOLA Skolnämnden 77/ Källbo skola har idag 197 elever i skolan varav 14 elever tillhör lågstadiets specialklass Sunnanäng. Vid fritidshemmet som är beläget i skolan finns i nuläget 40 inskrivna barn. Under rådande omständigheter med stort elevantal och olika undervisningsarrangemang står skolan inför utrymmesbrist. Enligt nuvarande prognoser är utrymmesbehovet kvarstående framöver. Skolnämnden diskuterar utrymmesbristen och möjliga lösningar. Skolnämnden lyfter frågan om Sunnanängs placering på grund av utrymmesbristen till Norra Ålands högstadiedistrikt. Skoldirektören och skolans föreståndare får i uppgift att utreda möjligheter och kostnader för tillfälliga paviljonger.

7 78 Sid 7 78 TAXOR OCH AVGIFTER ÅR 2012 Skolnämnden 68/ Bilaga 12/6/2011 Skolnämnden 78/ Förslag till taxor och avgifter år 2012 Taxorna och avgifterna höjdes år 2011 med 2 %. I förslaget till taxor och avgifter föreslås inga höjningar inför år Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att taxor och avgifter för år 2012 fastställs enlighet med förslaget i bilaga 12/6/2011. Skolnämnden godkände förslaget. Sedan skolnämndens beslut om att föreslå oförändrade taxor och avgifter år 2012 har den nya barnomsorgslagen som träder i kraft antagits. Detta innebär att maxavgiften för heltidsvård inom barnomsorgen från får uppgå till max 230 euro i jämförelse mot kommunens nuvarande maxtaxa på 233 euro. Fritidshemsavgiften är idag 65 % av heldagsvgiften för barnomsorgen; max 151 euro per månad och 30 euro per månad för enbart mornis. Nedan presenteras två förslag till fritidshemsavgiften för år 2012: Alternativ 1: fritidshemsavgiften är fortsättningsvis 65 % av barnomsorgsavgiften vilket innebär max 149 euro per månad och enbart mornis bibehålls till 30 euro per månad. Alternativ 2: fritidshemsavgiften görs till en plattavgift. Enbart mornis: 40 euro, enbart eftis: 120 euro, både mornis och eftis: 145 euro. Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen alternativ 1 eller 2 som avgift för fritidsverksamheten år Skolnämnden föreslår alternativ 1 inför kommunstyrelsen.

8 79 Sid 8 79 TA DEL AV TJÄNSTEMANNABESLUT Skolnämnden 79/ , : Uppsägning av partiell vårdledighet 23-11, : Lönejustering för elevassistent 24-11, : Beviljande av skolskjuts vid växelvis boende : Löneutbetalning för elevassistenter anställda vid Sunnanäng 26-11, : Beviljande av tjänstledighet för studier sex dagar under vårterminen 2012 Skolnämnden antecknar tjänstemannabesluten till kännedom. Skolnämnden godkände förslaget. --

9 80 Sid 9 80 DELGIVNINGAR Skolnämnden 80/ ÅLR 48 U32, , Lärokurser och elevbedömning, revidering av anvisningar i landskapet Ålands läroplan för grundskolan ÅLR 52 U Ibruktagandet av MIP-systemet ÅLR 54 U Basbelopp för landskapsandelen för driften av grundskolorna för åren 2011 och 2012 Skrivelse från Ålands Lärarförening r.f. gällande assistenter som lärarvikarier Skrivelse från Ålands Lärarförening r.f. gällande ersättning av lärare vid lägerskolor och dyl. Skolnämnden antecknar delgivningarna till kännedom. Skolnämnden godkände förslaget. --

10 81 Sid FÖLJANDE SAMMANTRÄDE Skolnämnden 81/ Skolnämnden beslöt hålla följande sammanträde enligt kallelse.

11 82 Sid TILLFÄLLIG ANSTÄLLNING AV RESURSLÄRARE Skolnämnden 82/ Ett behov av tillfällig resurslärare har uppstått vid Källbo skola på grund av rådande omständigheter. Skolnämnden anställer Anders Berndtsson som resurslärare under tiden Lönen ryms inom budgeterad löneram för Behovet kvarstår vårterminen Skolnämnden godkände förslaget.

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

40/13. Mötets öppnande Mötesordförande B.Kalm öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

40/13. Mötets öppnande Mötesordförande B.Kalm öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. PROTOKOLL Nr. 6/13 Ålands Idrotts styrelsemöte Datum: Tisdag 03.09.2013 Tid: kl.18:30 21:45 Plats: Idrottens Hus Närvarande: Björn Kalm (BK) ordförande John Holmberg (JH) Jan Tuominen (JT) Johan Småroos

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 april 2015 kl. 19:00-19.10 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Nagu kommun 1 Protokollsida Sammanträdesdatum Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Ordinarie Tisdagen den 11 november 2008 Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Ersättare x x - x - x x Mikael Holmberg,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2010 Styrelsen nr 1 /2010 Kallelse till sammanträde den 22 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4 IT-säkerhetspolicy

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 11.6.2015

KALLELSESIDA Utfärdat 11.6.2015 KALLELSESIDA Utfärdat 11.6.2015 5/57 Sammanträdestid Onsdagen, kl. 19.00 - Sammanträdesplats Terjärv brandstation Ärendets nummer Ärende 44. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 45. PROTOKOLLJUSTERING 46. VÄGAR

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Tid: onsdag den 19 januari 2011 kl. 19.00 Nr Ärende 001 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 002 Val av protokolljusterare 003 Komplettering och godkännande

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 25.09.2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 25.09.2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 4-2013 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 16:00 Plats Helsingfors arbis (lärarrummet), Dagmarsgatan

Läs mer

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+]

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+] s Art: Protokoll, styrelsemöte nr 1-2014 Or Plats: Finströms FBK Tid: Måndag 20 januari 2014 kl. 18:3 rdinarie medlemmar Johan Ehn, ordförande 0 [ ] Emmelie Ruda Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus Robin

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.20 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Rie Boulund, ordf. (m) Göran Persson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer