ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005"

Transkript

1 Styrelsen nr 8 /2005 Kallelse till sammanträde den 14 oktober kl Paragraf Ärende 91 Sammankallande och beslutförhet. 92 Justering av protokoll. 93 Fastställande av föredragningslistan. 94 Upphandling av el. 95 Nya verksamhetsutrymmen för barn- och ungdomspsykiatriatriska enheten. 96 Förslag till omarbetat reglemente för ÅHS. 97 Ombildning av sjukvårdschefs- och primärvårdschefstjänsterna. 98 Utannonsering av chefläkartjänsten. 99 Förvaltningschefstjänsten. 100 Ändring av tjänstebenämning. 101 Delgivningar. Mikael Lagström Ordförande

2 Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8 Datum fredagen den 14 oktober 2005 Paragraf nr Plats och tid Centralförvaltningens sammanträdes rum, Doktorsvägen, kl Lunch Beslutande Mikael Lagström ordförande Micael Sandberg vice ordförande Torbjörn Björkman ledamot Gun-Mari Lindholm ledamot, Anne-May Pehrsson ledamot Ulla Rindler-Wrede ledamot, Göte Winé ledamot, Föredragande Björn-Olof Ehrnström förvaltningschef Övriga närvarande Mogens Lindén primärvårdschef, frånv. 97 Carl-Åke Carlson sjukvårdschef Marie Lövgren ekonomichef Christina Norrlund TCÅ Ulla Andersson FOA-Åland, Crister Eriksson Akava-Åland, Bernice Ekebom Tehy-Åland, Ann-Marie Eriksson förvaltningssekreterare Protokolljustering Dagens protokoll förklaras för omedelbart justerat. Mikael Lagström Björn-Olof Ehrnström Utdragets riktighet bestyrkes

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 91 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 92 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 93 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1

4 UPPHANDLING AV EL 94 Ålands hälso- och sjukvård har haft fastpris-avtal gällande el-leveranser för åren och Leverantör har varit Ålands Energi Ab. Under de åren har dagspriset på el varierat med en kraftig pristopp i slutet på 2002 och början på år Genomsnittligt har det rörliga priset varit högre än det fasta priset under avtalsperioden medan ÅHS under den senaste avtalsperioden betalat mer för elen med fast pris än fallet skulle ha varit med rörligt pris. Totalt uppgår ÅHS elförbrukning till 4200 MWh/år och kostnaden beräknas uppgå till drygt ÅHS har nu begärt nya offerter från fyra el-leverantörer; Ålands Energi Ab, Mariehamns stads elverk, Ålands Elandelslag och Åland Vindkraft Ab. I anbudsförfrågan framgick att ÅHS önskar anbud både på fastpris, rörligt pris, samt ev tillägg för grön el. Samtliga tillfrågade har lämnat in anbud på begärda uppgifter, dock så att Åland Vindkraft Ab endast gett anbud enligt rörligt pris. Anbuden finns som bilaga 1. Fördelen med fast pris är att man långsiktigt vet hur elkostnaden kommer att utvecklas vid en oförändrad konsumtionsmängd. I fastpriset finns dock en viss riskpremie inbyggd, vilket innebär att kunden normalt betalar något för mycket. Fördelen och samtidigt nackdelen med rörligt pris är att priset följer marknadspriset per timme/månad. Det kan naturligtvis innebära otrevliga överraskningar då priset fluktuerar. Av de inkomna anbuden har Ålands Energi Ab gett det mest förmånliga anbudet gällande fast pris på el, av denna el kan ca 10% levereras som grön el utan extra tillägg. Den gröna elen produceras av vindkraftverket Vinghals i Sottunga. Ytterligare miljövarudeklarerad energi kan fås från Vattenfalls vattenkraft i Norden mot en tilläggsavgift på 0,35 /MWh. Det mest förmånliga anbudet enligt rörligt pris har getts av Ålands Vindkraft Ab. Av deras leveranser kommer ca 40 % från vindkraften på Åland. Tillägget för miljövarudeklarerad energi är 2,50 /MWh. Det fasta priset från Ålands Energi Ab är för tillfället ca 18% dyrare än det rörliga månadsvisa priset från Ålands Vindkraft Ab. Sammanställningen av anbuden och prisjämförelser finns som bilaga 2. ÅHS har budgeterat euro för el-energi både 2005 och Under innevarande år uppskattas el-energin förorsaka en kostnad om c euro, medan de fasta kostnaderna kommer att uppgå till c euro. Fastprisalternativet från Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2

5 UPPHANDLING AV EL forts Ålands Energi enligt läget skulle innebära en kostnad om c euro. FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att anta offerten från Ålands Vindkraft Ab enligt rörligt pris per timme för åren vilket innebär att 40% av elenergin är producerad av vindkraften på Åland. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 Styrelsen den 25 augusti, den 6 september 2005 och den 14 oktober 2005 NYA VERKSAMHETSUTRYMMEN FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRISKA ENHETEN 74 Barn- och ungdomspsykiatriska enheten (BUP) har under en längre tid klagat över för små verksamhetsutrymmen i ATC-fastigheten vid torget. Även vuxenpsykiatriska mottagningen har det trångt, speciellt när alla tjänster är besatta och när det finns praktikanter med i verksamheten. Andra, ändamålsenliga utrymmen har hittills inte kunnat anvisas för den psykiatriska öppenvården, utom ett extra rum i adnexet till ATC-huset, som upphyrdes för projektet pojkar i riskzonen, men som användes ytterst lite. Nu har det yppat sig en möjlighet att få hyra en del av Ålands Energis f.d. kontor på Neptunigatan 2. Det gäller totalt c 229,9 kvm, som innefattar 9 rum, omklädning och en korridor. På bifogade skiss är utrymmet markerat (en dörr kommer att installeras mellan korridoren och trapphuset och trapphusplanet räknas inte med i ytan). Rummen är i mycket gott skick, har ventilerade golv och datakablage till alla rum från serverrummet 203. Bilaga 1. Personal från BUP har inspekterat lokalen och är förtjusta. Inga ändringar behöver göras förutom ett minikök/pentry, som borde installeras i rum 218. Hyran är 10,50 /kvm, vilket ger en årskostnad på 229,9 x 10,50 x12 = Hyran har i detta skede beaktats i budgetförslaget för år Förvaltningschefen har inbegärt tilläggsuppgifter i detta ärende av basenhetschef Juha Ahlroth. Bilaga 2. Överläkare Gyrit Hagman har inlämnat följande uppgifter. Bilaga 3. Tilläggsinformation ges på sammanträdet På mötet utdelades tf överläkare Eva Erikssons redogörelse över vuxenpsykiatriska mottagningens behov av tilläggsutrymmen. Bilaga 4. FÖRSLAG: Styrelsen besluter hyra upp utrymmen på sammanlagt 229,9 kvm vid Neptunigatan 2 för barn- och ungdomspsykiatriska mottagningens behov samt anskaffa nödvändiga kontorsmöbler till den del befintliga och i lager varande möbler inte räcker till. BESLUT: Ledamot Micael Sandberg föreslog att ärendet skulle återremitteras för att närmare utreda hur den nya hyresutgiften skall finansieras och för att få en redogörelse över hur de s.k. gula läkarvillorna i framtiden kan användas för verksamheten istället för som bostäder. Förslaget understöddes av ledamot Torbjörn Björkman. Beredningens förslag understöddes av ordf. Mikael Lagström. Ordförande förrättade omröstning varvid för beredningens förslag röstade Mikael Lagström och Anne-May Pehrsson. För Micael Sandbergs förslag röstade Micael Sandberg, Torbjörn Björkman, Gun-Mari Lindholm, Ulla Rindler-Wrede och Göte Winé. Styrelsen beslöt därmed med rösterna 5-2 återremittera ärendet för att tas till ny behandling på följande möte den 6 september I enlighet med styrelsens beslut har förvaltningschefen riktat en förfrågan till den personal som nu bor i de s.k. läkarvillorna för att utröna deras inställning till boendet och deras framtida planer för ett ev. annat boende. Bilaga 1. Svaren kommer att redovisas på styrelsemötet. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 Styrelsen den 25 augusti, den 6 september 2005 och den 14 oktober 2005 NYA VERKSAMHETSUTRYMMEN FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRISKA ENHETEN forts 84 Den tilläggshyra som upphyrningen av kontorsutrymmena vid Neptunigatan 2 förorsakar ( euro/år) är intagen i budgeten för år Någon specifik finansieringspost för denna utgift kan inte anvisas, däremot beräknas inkomsterna från bl.a. försäkringsbolagen öka i sådan omfattning att dessa täcker denna tilläggsutgift. Medel för inköp av nödvändiga kontorsmöbler kan anvisas från det anslag som förvaltningschefen reserverat för oförutsedda utgifter Förvaltningschefen redovisade muntligen för de svar som inkommit från den personal som nu bor i de s.k. läkarvillorna på sjukhusområdet. FÖRSLAG: Styrelsen besluter hyra upp utrymmen på sammanlagt 229,9 kvm vid Neptunigatan 2 för barn- och ungdomspsykiatriska mottagningens behov samt anskaffa nödvändiga kontorsmöbler till den del befintliga och i lager varande möbler inte räcker till. BESLUT: Ledamot Ulla Rindler-Wrede förslog att ÅHS inte skall hyra upp den aktuella kontorslägenheten med motiveringen att den kostnad som hyran förorsakar istället skall satsas på att inrätta en deltidstjänst som habiliteringskoordinator och att ledningen får i uppdrag att undersöka om trångboddheten på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen kan lindras genom att använda sådana utrymmen som ÅHS redan disponerar. Ledamot Göte Winé understödde förslaget. Ordförande förrättade omröstning varvid för berednings förslag röstade Anne-May Pehrsson och Gun-Mari Lindholm. För Ulla-Rindler-Wredes förslag röstade Mikael Lagström, Micael Sandberg, Torbjörn Björkman, Ulla Rindler-Wrede och Göte Winé. Styrelsen beslöt därmed med rösterna 5-2 att den aktuella kontorslägenheten inte hyrs upp och att ledningen får i uppdrag att undersöka om trångboddheten på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen kan lindras genom att använda sådana utrymmen som ÅHS redan disponerar Förvaltningschefen har tillsammans med de ansvariga för den psykiatriska enheten utan resultat försökt hitta utrymmen som skulle lindra den trångboddhet som råder på barn- och ungdomspsykiatriska enheten och på vuxenmottagningen i ATC-huset vid Torggatan. Eftersom situationen verkar ohållbar i längden förslås att styrelsen omprövar sitt beslut att inte hyra upp kontorsutrymmena vid Neptunigatan 2 av Ålands Energi Ab. Hyran ( euro/år) kan finansieras genom att arbetsgivarens socialskyddsavgifter visat sig vara för högt budgeterade i och med att folkpensionsförsäkringsavgiften sänks med 2,018 %-enheter och sjukförsäkringsavgiften med 0,79 %-enheter. Skiss över de aktuella kontorsutrymmena finns som bilaga 1. Psykolog Margit Sundström har inkommit med en skrivelse gällande utrymmesbristen, bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen besluter hyra upp utrymmen på sammanlagt 229,9 kvm vid Neptunigatan 2 för barn- och ungdomspsykiatriska mottagningens behov samt Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 Styrelsen den 25 augusti, den 6 september 2005 och den 14 oktober 2005 NYA VERKSAMHETSUTRYMMEN FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRISKA ENHETEN forts 95 anskaffa nödvändiga kontorsmöbler till den del befintliga och i lager varande möbler inte räcker till. Hyran ( euro/år) finansieras genom de sänkta socialskyddsavgifterna och medel för inköp av nödvändiga kontorsmöbler kan anvisas från det anslag som förvaltningschefen reserverat för oförutsedda utgifter. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget med tillägget att hyrestiden skall vara högst två år och att denna upphyrning endast är en mellanetapp inför en helhetslösning på den öppna mentalvårdens slutliga lokallösning. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

9 Styrelsen den 20 maj och den 14 oktober 2005 FÖRSLAG TILL OMARBETAT REGLEMENTE FÖR ÅHS 50 Styrelsen beslöt den 25 oktober 2004 som ett resultat av organisationsrapporten och den efterföljande genomgången att Reglementet för ÅHS skall revideras beträffande följande funktioner: landskapsläkaren skall ha närvarorätt, som ersättare fungerar hälsovårdsinspektören förvaltningsöverskötarens titel ändars till vårdchef avdelningsskötarnas uppgifter definieras och införs i reglementet de olika basenhetschefernas uppgifter definieras tydligare budget- och verksamhetsansvar formuleras tydligare. Ett förslag till omarbetat reglementet skulle vara klart till slutet av februari 2005, men arbetet med förslaget har av olika orsaker dragit ut på tiden. På mötet den 8 april beslöt styrelsen att ärendet tas till behandling den 20 maj Två exemplar av det omarbetade reglementet utdelades till styrelsemedlemmarna: ett med alla ändringar synliga och ett renskrivet exemplar. Det sistnämnda finns som bilaga 1. Överskötarna inom ÅHS har inlämnat följande skrivelse till styrelsen gällande budget- och verksamhetsansvar, som beskrivs i punkt 7.3. Bilaga 2. Primärvårdschef Mogens Linden har inlämnat följande skrivelse. Bilaga 3 Tehy har inlämnat följande skrivelse. Bilaga 4 Avdelningsskötarna och distriktshälsovårdarna inom primärvården har inlämnat följande skrivelse. Bilaga 5. Avdelningsskötarna och bitr. avdelningsskötarna vid psykiatriska enheten har inlämnat följande skrivelse. Bilaga 6. Avdelningsskötare m.fl. har inlämnat följande skrivelse. Bilaga 7. FÖRSLAG: Styrelsen behandlar förslaget till omarbetat reglemente och sänder därefter förslaget för utlåtande till ledningsgrupp, basenhetschefer, överskötare och avdelningsskötare/bitr.avdelningsskötare samt tjänstemän i motsvarande ansvarsställning samt ytterligare till de fackliga organisationerna och personalrådet vid ÅHS BESLUT: Styrelsen beslöt bordlägga ärendet tills frågan om ÅHS skall ha en medicinsk chef i stället för en primärvårdschef och en sjukvårdschef är färdigt utredd. 96 Efter det att styrelsen på sitt sammanträde den 6 september / 86 beslöt sammanslå funktionerna primärvårdschef och sjukvårdschef till en gemensam funktion som medicinsk chef för ÅHS och att utgående från detta utarbeta en ny organisationsmodell för ÅHS har en av styrelsen utsedd grupp bestående av ordf. Mikael Lagström, viceordförande Micael Sandberg och styrelsemedlem Ulla Rindler-Wrede samt förvaltningschef Björn-Olof Ehrnström arbetat vidare på reglementet. Förslaget till nytt reglemente finns som bilaga 1 (har sänts till styrelsemedlemmarna den 5 oktober 2005). ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7

10 Styrelsen den 20 maj och den 14 oktober 2005 FÖRSLAG TILL OMARBETAT REGLEMENTE FÖR ÅHS forts 96 Förslaget har även sänts för utlåtande till ansvarspersonerna inom ÅHS, personalrådet och de fackliga organisationerna. Utlåtandetiden sattes först till den 12 oktober men förlängdes till den 28 oktober 2005 på begäran av bl.a. de fackliga organisationerna. Bilaga 2. Förslaget har också sänts till avd.chef Arne Selander och landskapsläkare Birger Ch Sandell för utlåtande. En sammanfattning av ändringarna i förhållandet till det nu gällande reglementet finns som bilaga 3. FÖRSLAG: Styrelsen behandlar förslaget till nytt reglemente och ger arbetsgruppen vägkost inför fortsatt beredning av reglementet. Ärendet tas för beslut till styrelsen den 18 november BESLUT: Styrelsen diskuterade förslaget till nytt reglemente och gav arbetsgruppen vägkost inför den fortsatta beredningen till följande styrelsemöte den 18 november Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8

11 OMBILDNING AV SJUKVÅRDSCHEFS- OCH PRIMÄRVÅRDSCHEFSTJÄNS- TERNA 97 Styrelsen har på sitt sammanträde den 6 september / 86 fattat ett principiellt beslut om att sammanslå funktionerna sjukvårdschef och primärvårdschef till en gemensam funktion som medicinsk chef för ÅHS. Bilaga 1. I föregående paragraf ( 96 / ) har styrelsen behandlat förslaget till nytt reglemente i vilket beslutet från den 6 september kommer att förverkligas i form av en chefläkartjänst som den gemensamma medicinska chefen för ÅHS. Mandattiden för sjukvårdschef Carl-Åke Carlson och primärvårdschef Mogens Lindén utgår den 31 december Båda tjänsteinnehavarna har en ordinarie tjänst inom ÅHS. Carl-Åke Carlson har en ordinarie överläkartjänst vid kirurgiska enheten och var basenhetschef för kirurgiska enheten före perioden som sjukvårdschef. Mogens Lindén har en ordinarie hälsocentralläkartjänst (tjänst nr 5) som han erhållit under sin period som primärvårdchef. Tanken är att det nya reglementet skall träda ikraft den 1 januari 2006 och att tjänsten som chefläkare om möjligt besätts från samma datum. Detta innebär att beslut om följande tjänstearrangemang bör tas. - sjukvårdschefstjänsten ombildas till en chefläkartjänst som besätts på viss tid och som lönesätts antingen enligt den löneintervall som nu gäller för sjukvårdschefen ( grundlön 5.235, ,17 euro) eller som avtalslön. - primärvårdschefstjänsten (tjänst nr 1) ombildas till en ordinarie hc-läkartjänst. - hc-läkartjänst nr 5, som innehas av Mogens Lindén, ombildas till en överläkartjänst (löneintervall grundlön 3.862, ,75 euro) och Mogens Lindén överflyttas på den nya tjänsten. Mogens Lindén har gett sitt samtycke till tjänsteförändringen. Tjänsteförändringarna träder ikraft den 1 januari FÖRSLAG: Styrelsen besluter att - sjukvårdschefstjänsten (nr 224) indras och i stället inrättas en chefläkartjänst som besätts på viss tid och som lönesätts antingen enligt den löneintervall som nu gäller för sjukvårdschefen (grundlön 5.235, ,17 euro) eller som avtalslön. - primärvårdschefstjänsten (tjänst nr 1) indras och istället inrättas en ordinarie hc-läkartjänst. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9

12 OMBILDNING AV SJUKVÅRDSCHEFS- OCH PRIMÄRVÅRDSCHEFSTJÄNS- TERNA forts 97 - hc-läkartjänst nr 5 indras och istället inrättas en överläkartjänst (löneintervall grundlön 3.862, ,75 euro). Mogens Lindén överflyttas på den nya tjänsten. Tjänsteförändringarna träder ikraft den 1 januari BESLUT: Styrelsen beslöt att - att indra sjukvårdschefstjänsten (nr 224), - att indra primärvårdschefstjänsten (nr 1), - att inrätta en chefläkartjänst för ÅHS, - att inrätta en ordinarie hälsocentralläkartjänst, - att indra hälsocentralläkartjänsten nr 5 och istället inrätta en överläkartjänst inom primärvården och överföra tjänsteinnehavaren Mogens Lindén till den nya överläkartjänsten med den grundlön som Mogens Lindén har som primärvårdschef. Tjänsteförändringarna träder ikraft den 1 januari Primärvårdschef Mogens Lindén var inte närvarande när styrelsen behandlade ombildningen av hälsocentralläkartjänsten nr 5. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10

13 UTANNONSERING AV CHEFLÄKARTJÄNSTEN 98 Styrelsen har på sitt sammanträde den 6 september / 86 fattat ett principiellt beslut om att sammanslå funktionerna sjukvårdschef och primärvårdschef till en gemensam funktion som medicinsk chef för ÅHS och har även behandlat förändringar i reglementet i enlighet med detta. Det reviderade reglementet är tänkt att träda ikraft Eftersom styrelsen ej ännu kunnat behandla alla remissvar gällande reglementsförändringarna är det skäl att vänta med utannonseringen av chefläkartjänsten tills styrelsen har fastställt reglementet, vilket torde ske på sammanträdet den 18 november Inför annonseringen är det dock skäl att redan nu diskutera chefläkarens kompetenskrav och lönesättning. Chefläkartjänsten kan troligen inte tillsättas omedelbart vid årsskiftet utgående från att annonseringen och beredningen av anställningsbeslutet tar sin tid. Besätts tjänsten med en sökande utifrån har denna även en uppsägningstid från sin tidigare anställning. Därför bör styrelsen ta ställning till om nuvarande organisation skall fortgå tills tjänsten kan besättas eller om den nya organisationen med en chefläkare verkställs från årsskiftet, vilket innebär att en t.f. chefläkare utnämns från årsskiftet för den tid som behövs tills tjänsten ordinariebesätts. FÖRSLAG: Styrelsen diskuterar ärendet. BESLUT: Styrelsen diskuterade ärendet, som upptas till beslut på styrelsemötet den 18 november Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 11

14 FÖRVALTNINGSCHEFSTJÄNSTEN 99 Förvaltningschef Björn-Olof Ehrnströms mandat på tjänsten utgår den Han har fungerat som förvaltningschef i två perioder, och Anställningen har grundat sig på ett avtal med avtalslön. Bilaga 1. Enligt 8 LL om hälso- och sjukvård utses förvaltningschefen av styrelsen för viss tid. Björn-Olof Ehrnström, som har en ordinarie tjänst som hc-läkare, från vilken han har varit tjänstledig under hela förvaltningschefstiden, har tillfrågats om han kan fortsätta på tjänsten. Han har meddelat ett jakande svar under förutsättning att man kommer överens om ett avtal. Primärvårdschef Mogens Lindén har tidigare till styrelsen framfört det olyckliga i att en ordinarie tjänst under lång tid är blockerad av en tjänsteinnehavare som är tjänstledig för annat uppdrag inom ÅHS, i detta fall förvaltningschefsuppdraget. Tjänsten kan därför inte utannonseras som en ordinarie tjänst och som vikariat är tjänsten mindre attraktiv för ev. sökanden. Bilaga 2. Styrelsen har ställt sig positiv till att frigöra tjänsten och istället på annat sätt garantera anställningstrygghet för Björn-Olof Ehrnström i det fall en fortsättning på förvaltningschefstjänsten blir aktuellt. ORDFÖRANDES FÖRSLAG: Styrelsen diskuterar ett kommande avtal med Björn-Olof Ehrnström gällande förvaltningschefstjänsten och hur hans ordinarie tjänst kan frigöras för utannonsering. Ärendet tas till beslut på nästa möte. BESLUT: Styrelsen diskuterade ärendet, som upptas till beslut på styrelsemötet den 18 november Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 12

15 ÄNDRING AV TJÄNSTEBENÄMNING 100 Primärvårdschef Mogens Lindén anhåller hänvisande till basenhetschef Rauli Lehtinens bifogade motivering om att tjänstebenämningen för tjänst 0220 byråsekreterare vid hälsoinspektionens kansli ändras till förvaltningssekreterare. Ändring av tjänstebenämning föranleder ej lönejustering. Bilaga 1. Ledningsgruppen förordar ändringen. Enligt punkt 2.2 i Reglementet hör det till styrelsens uppgifter att ändra tjänstebenämningar. FÖRSLAG: Styrelsen beslutar ändra tjänstebenämningen för tjänst 0220 byråsekreterare till förvaltningssekreterare. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget, som verkställs Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 13

16 DELGIVNINGAR 101 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande beslut, brev, utlåtande och meddelanden för kännedom: 1. Ålands landskapsregering beslut nr 262 F32, bev. ålderspension, 2. Ålands landskapsregering beslut nr 267 F32, bev. ålderspension, 3. Ålands landskapsregering beslut nr 275 F32, bev. ålderspenson, 4. Ålands landskapsregering beslut nr 278 F32, bev. delinvalidpension, 5. Ålands landskapsregering beslut nr 280 F32, bev. rehabiliteringsstöd, 6. Brev från apotekare Stefan Andersson gällande önskemål och synpunkter på hur ett optimalt fungerande apotek borde vara inrättat, 7. Budgetuppföljning per augusti 2005 för Ålands hälso- och sjukvård, 8. Tackkort från Birgit Åkerholm för uppvaktningen med anledning av pensioneringen, 9. Slutgiltigt förslag till plan för hälso- och sjukvården 2006, samt sammandrag av planen som kommer att ingå som kapitelmotivering i landskapets budgetbok, 10. Ålands landskapsregerings brev nr 247 F10 angående omdisponering av investeringsanslag samt utdrag ur ledningsgruppens protokoll angående anskaffning av en ultraljudsapparat till BB-gyn.enheten. 11. Riksdagens justitieombudsmans utlåtande Dnr 973/4/04 gällande Ålands handikappförbunds skrivelse. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 14

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011 Styrelsen nr 1/2011 Kallelse till sammanträde torsdagen den 13 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010 Styrelsen nr 10 /2010 Kallelse till sammanträde den 3 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 86 Sammankallande och beslutförhet. 87 Justering av protokoll. 88 Fastställande av föredragningslistan. 89 Rekrytering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2010 Styrelsen nr 12 /2010 Kallelse till sammanträde den 29 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 101 Sammankallande och beslutförhet. 102 Justering av protokoll. 103 Fastställande av föredragningslistan. 104

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2006 Styrelsen nr 8 /2006 Kallelse till sammanträde den 6 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 85 Sammankallande och beslutförhet. 86 Justering av protokoll. 87 Fastställande av föredragningslistan. 88 Budget

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010 Styrelsen nr 6 /2010 Kallelse till sammanträde den 21 maj kl. 09.30. Paragraf Ärende 53 Sammankallande och beslutförhet. 54 Justering av protokoll. 55 Fastställande av föredragningslistan. 56 Beslut om

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2011 Styrelsen nr 12/2011 Kallelse till sammanträde den 2 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Justering av protokoll 85 Fastställande av föredragningslistan 86 ÅHS plan

Läs mer

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 21 Sammankallande och beslutförhet 22 Justering av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2008 Styrelsen nr 4 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 34 Sammankallande och beslutförhet. 35 Justering av protokoll. 36 Fastställande av föredragningslistan. 37 Förklaring

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2006 Styrelsen nr 3 /2006 Kallelse till sammanträde den 10 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 28 Sammankallande och beslutförhet. 29 Justering av protokoll. 30 Fastställande av föredragningslistan. 31 Planeringskommitté

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 77 Sammankallande och beslutförhet 78 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 79 Tjänstemannabeslut 80 Lokalt avtal

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2008 Styrelsen nr 14 /2008 Kallelse till sammanträde den 12 december kl. 09.00. Paragraf Ärende 144 Sammankallande och beslutförhet. 145 Justering av protokoll. 146 Fastställande av föredragningslistan. 147

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2005 Styrelsen nr 5 /2005 Kallelse till sammanträde den 17 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 54 Sammankallande och beslutförhet. 55 Justering av protokoll. 56 Fastställande av föredragningslistan. 57 Nya tandvårdsutrymmen.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2010 Styrelsen nr 8 /2010 Kallelse till sammanträde den 18 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 68 Sammankallande och beslutförhet. 69 Justering av protokoll. 70 Fastställande av föredragningslistan. 71 Fosterscreening.

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2007 Styrelsen nr 3 /2007 Kallelse till sammanträde den 19 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 38 Sammankallande och beslutförhet. 39 Justering av protokoll. 40 Fastställande av föredragningslistan. 41 Rapport

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10 Sammanträdestid Måndagen den 10 maj 2010 kl. 16.00-18.10 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2007 Styrelsen nr 9/2007 Kallelse till sammanträde den 23 augusti kl. 09.30 och den 24 augusti kl. 08.30. Paragraf Ärende 101 Sammankallande och beslutförhet. 102 Justering av protokoll. 103 Fastställande av

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den 19.06.2013 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 35 Kallelse och beslutförhet.

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll 19.11.2012 Styrelsemöte 17/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30 20.45 Närvarande Sture Skogberg, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig Grönlund Annika Karlsson

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Protokoll 12.1.2015. Styrelsemöte 1/2015. Plats Ålands gymnasium, Ålands lyceum, Västra skolgatan 2. Tid Kl. 18.30-19.35

Protokoll 12.1.2015. Styrelsemöte 1/2015. Plats Ålands gymnasium, Ålands lyceum, Västra skolgatan 2. Tid Kl. 18.30-19.35 Protokoll 12.1.2015 Styrelsemöte 1/2015 Plats Ålands gymnasium, Ålands lyceum, Västra skolgatan 2 Tid Kl. 18.30-19.35 Närvarande Christina von Hertzen, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2012 Styrelsen nr 16/2012 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 26.10 kl.12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 127. Sammankallande och beslutsförhet. 128. Justering av protokoll. 129. Föredragningslistans

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

26.5.2011. Styrelsemöte 9/2011. Paf:s lokaler. Tid 16.00 18.20

26.5.2011. Styrelsemöte 9/2011. Paf:s lokaler. Tid 16.00 18.20 ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 26.5.2011 Styrelsemöte 9/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 16.00 18.20 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Folke Engblom, ersättare för Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Victoria

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 14.6.2011 Styrelsemöte 11/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 18.30 21.32 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2007 Styrelsen nr 14 /2007 Kallelse till sammanträde den 30 november kl. 09.00. Paragraf Ärende 146 Sammankallande och beslutförhet. 147 Justering av protokoll. 148 Fastställande av föredragningslistan. 149

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.03.2010 2/10 Sammanträdestid Måndagen den 1 mars 2010 kl 18.00 20.30. Sammanträdesplats Beslutande OBS! Godby nya daghem x Torbjörn Björkman, ordförande - Sören Karlsson,

Läs mer

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 69 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för individnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDE N NÄRINGS- OCH SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Onsdagen den 18 april 2012 kl 18.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Nn 1 Kallelse och beslutsförhet 2.

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Måndagen den 10 oktober 2011 kl 19.00 Sammanträdesplats Ecke rö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 28 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

Läroplan för sociala och samhälleliga programmet. Anhållan från Ålands folkhögskola angående samarbete kring Primus/Kurre/Wilma

Läroplan för sociala och samhälleliga programmet. Anhållan från Ålands folkhögskola angående samarbete kring Primus/Kurre/Wilma Föredragningslista 16.03.2015 20 Inledning 21 Kallelse och beslutförhet 22 Val av protokolljusterare för dagens möte 23 Sjöfartens Praktikkvarn r.f. 24 ÅSA överförande av budgetmedel till Högskolan på

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den 6 september 2010 kl 19.00 Sammanträdesplats Eckerö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 29 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Tid Tisdagen den 24 maj 2011 kl. 19 Plats Mikaelsalens kafé, Västra Kyrkogatan 15 Närvarande Kankkonen, Peter - ordförande Ahola, Ann-Charlotte Björkgren,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2013 Styrelsen nr 8/2013 PROTOKOLL Fört vid till sammanträde fredagen den 14 juni 2013. Paragraf Ärende 63. Sammankallande och beslutsförhet. 64. Justering av protokoll. 65. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2014

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2014 Styrelsen nr 13/2014 ÄRENDELISTA till sammanträde måndagen den 1 december 2014 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 100. Sammankallande och beslutsförhet. 101. Justering av protokoll. 102. Föredragningslistans

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 6-05 13.5.2005

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 6-05 13.5.2005 Sidan 1 av 5 Mötestid: Fredagen den 13 maj 2005 kl. 13.00-16.00 Plats: Neptunigatan 17 Närvarande: Henning Lindström Carin Holmqvist Therese Nyqvist Bo-Gustav Donning Kim Wasström Göran Påvals Martin Nilsson

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11. Kommungården i Godby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11 Sammanträdestid Torsdagen den 12.5. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 1/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20:00 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansli - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 4 juni 2015 kl.18.30-20.16 Kommunkansliet i Vårdö Göte Winé, ordförande Sarah Ahlbäck

Läs mer

110 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet kl. 18.30 och hälsade alla välkomna.

110 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet kl. 18.30 och hälsade alla välkomna. Protokoll 05.06.2012 Styrelsemöte 9/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30 20.40 Närvarande Studeranderepresentant Lärarrepresentanter Personalrepresentant Kallade Sture Skogberg, ordförande

Läs mer

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Sammanträdestid Tisda gen den 20.11.2012 kl 19.00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansli, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 327 Kallelse och beslutförhet. 2. Kst 328 Val av protokolljusterare,

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer