ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005"

Transkript

1 Styrelsen nr 8 /2005 Kallelse till sammanträde den 14 oktober kl Paragraf Ärende 91 Sammankallande och beslutförhet. 92 Justering av protokoll. 93 Fastställande av föredragningslistan. 94 Upphandling av el. 95 Nya verksamhetsutrymmen för barn- och ungdomspsykiatriatriska enheten. 96 Förslag till omarbetat reglemente för ÅHS. 97 Ombildning av sjukvårdschefs- och primärvårdschefstjänsterna. 98 Utannonsering av chefläkartjänsten. 99 Förvaltningschefstjänsten. 100 Ändring av tjänstebenämning. 101 Delgivningar. Mikael Lagström Ordförande

2 Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8 Datum fredagen den 14 oktober 2005 Paragraf nr Plats och tid Centralförvaltningens sammanträdes rum, Doktorsvägen, kl Lunch Beslutande Mikael Lagström ordförande Micael Sandberg vice ordförande Torbjörn Björkman ledamot Gun-Mari Lindholm ledamot, Anne-May Pehrsson ledamot Ulla Rindler-Wrede ledamot, Göte Winé ledamot, Föredragande Björn-Olof Ehrnström förvaltningschef Övriga närvarande Mogens Lindén primärvårdschef, frånv. 97 Carl-Åke Carlson sjukvårdschef Marie Lövgren ekonomichef Christina Norrlund TCÅ Ulla Andersson FOA-Åland, Crister Eriksson Akava-Åland, Bernice Ekebom Tehy-Åland, Ann-Marie Eriksson förvaltningssekreterare Protokolljustering Dagens protokoll förklaras för omedelbart justerat. Mikael Lagström Björn-Olof Ehrnström Utdragets riktighet bestyrkes

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 91 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 92 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 93 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1

4 UPPHANDLING AV EL 94 Ålands hälso- och sjukvård har haft fastpris-avtal gällande el-leveranser för åren och Leverantör har varit Ålands Energi Ab. Under de åren har dagspriset på el varierat med en kraftig pristopp i slutet på 2002 och början på år Genomsnittligt har det rörliga priset varit högre än det fasta priset under avtalsperioden medan ÅHS under den senaste avtalsperioden betalat mer för elen med fast pris än fallet skulle ha varit med rörligt pris. Totalt uppgår ÅHS elförbrukning till 4200 MWh/år och kostnaden beräknas uppgå till drygt ÅHS har nu begärt nya offerter från fyra el-leverantörer; Ålands Energi Ab, Mariehamns stads elverk, Ålands Elandelslag och Åland Vindkraft Ab. I anbudsförfrågan framgick att ÅHS önskar anbud både på fastpris, rörligt pris, samt ev tillägg för grön el. Samtliga tillfrågade har lämnat in anbud på begärda uppgifter, dock så att Åland Vindkraft Ab endast gett anbud enligt rörligt pris. Anbuden finns som bilaga 1. Fördelen med fast pris är att man långsiktigt vet hur elkostnaden kommer att utvecklas vid en oförändrad konsumtionsmängd. I fastpriset finns dock en viss riskpremie inbyggd, vilket innebär att kunden normalt betalar något för mycket. Fördelen och samtidigt nackdelen med rörligt pris är att priset följer marknadspriset per timme/månad. Det kan naturligtvis innebära otrevliga överraskningar då priset fluktuerar. Av de inkomna anbuden har Ålands Energi Ab gett det mest förmånliga anbudet gällande fast pris på el, av denna el kan ca 10% levereras som grön el utan extra tillägg. Den gröna elen produceras av vindkraftverket Vinghals i Sottunga. Ytterligare miljövarudeklarerad energi kan fås från Vattenfalls vattenkraft i Norden mot en tilläggsavgift på 0,35 /MWh. Det mest förmånliga anbudet enligt rörligt pris har getts av Ålands Vindkraft Ab. Av deras leveranser kommer ca 40 % från vindkraften på Åland. Tillägget för miljövarudeklarerad energi är 2,50 /MWh. Det fasta priset från Ålands Energi Ab är för tillfället ca 18% dyrare än det rörliga månadsvisa priset från Ålands Vindkraft Ab. Sammanställningen av anbuden och prisjämförelser finns som bilaga 2. ÅHS har budgeterat euro för el-energi både 2005 och Under innevarande år uppskattas el-energin förorsaka en kostnad om c euro, medan de fasta kostnaderna kommer att uppgå till c euro. Fastprisalternativet från Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2

5 UPPHANDLING AV EL forts Ålands Energi enligt läget skulle innebära en kostnad om c euro. FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att anta offerten från Ålands Vindkraft Ab enligt rörligt pris per timme för åren vilket innebär att 40% av elenergin är producerad av vindkraften på Åland. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 Styrelsen den 25 augusti, den 6 september 2005 och den 14 oktober 2005 NYA VERKSAMHETSUTRYMMEN FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRISKA ENHETEN 74 Barn- och ungdomspsykiatriska enheten (BUP) har under en längre tid klagat över för små verksamhetsutrymmen i ATC-fastigheten vid torget. Även vuxenpsykiatriska mottagningen har det trångt, speciellt när alla tjänster är besatta och när det finns praktikanter med i verksamheten. Andra, ändamålsenliga utrymmen har hittills inte kunnat anvisas för den psykiatriska öppenvården, utom ett extra rum i adnexet till ATC-huset, som upphyrdes för projektet pojkar i riskzonen, men som användes ytterst lite. Nu har det yppat sig en möjlighet att få hyra en del av Ålands Energis f.d. kontor på Neptunigatan 2. Det gäller totalt c 229,9 kvm, som innefattar 9 rum, omklädning och en korridor. På bifogade skiss är utrymmet markerat (en dörr kommer att installeras mellan korridoren och trapphuset och trapphusplanet räknas inte med i ytan). Rummen är i mycket gott skick, har ventilerade golv och datakablage till alla rum från serverrummet 203. Bilaga 1. Personal från BUP har inspekterat lokalen och är förtjusta. Inga ändringar behöver göras förutom ett minikök/pentry, som borde installeras i rum 218. Hyran är 10,50 /kvm, vilket ger en årskostnad på 229,9 x 10,50 x12 = Hyran har i detta skede beaktats i budgetförslaget för år Förvaltningschefen har inbegärt tilläggsuppgifter i detta ärende av basenhetschef Juha Ahlroth. Bilaga 2. Överläkare Gyrit Hagman har inlämnat följande uppgifter. Bilaga 3. Tilläggsinformation ges på sammanträdet På mötet utdelades tf överläkare Eva Erikssons redogörelse över vuxenpsykiatriska mottagningens behov av tilläggsutrymmen. Bilaga 4. FÖRSLAG: Styrelsen besluter hyra upp utrymmen på sammanlagt 229,9 kvm vid Neptunigatan 2 för barn- och ungdomspsykiatriska mottagningens behov samt anskaffa nödvändiga kontorsmöbler till den del befintliga och i lager varande möbler inte räcker till. BESLUT: Ledamot Micael Sandberg föreslog att ärendet skulle återremitteras för att närmare utreda hur den nya hyresutgiften skall finansieras och för att få en redogörelse över hur de s.k. gula läkarvillorna i framtiden kan användas för verksamheten istället för som bostäder. Förslaget understöddes av ledamot Torbjörn Björkman. Beredningens förslag understöddes av ordf. Mikael Lagström. Ordförande förrättade omröstning varvid för beredningens förslag röstade Mikael Lagström och Anne-May Pehrsson. För Micael Sandbergs förslag röstade Micael Sandberg, Torbjörn Björkman, Gun-Mari Lindholm, Ulla Rindler-Wrede och Göte Winé. Styrelsen beslöt därmed med rösterna 5-2 återremittera ärendet för att tas till ny behandling på följande möte den 6 september I enlighet med styrelsens beslut har förvaltningschefen riktat en förfrågan till den personal som nu bor i de s.k. läkarvillorna för att utröna deras inställning till boendet och deras framtida planer för ett ev. annat boende. Bilaga 1. Svaren kommer att redovisas på styrelsemötet. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 Styrelsen den 25 augusti, den 6 september 2005 och den 14 oktober 2005 NYA VERKSAMHETSUTRYMMEN FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRISKA ENHETEN forts 84 Den tilläggshyra som upphyrningen av kontorsutrymmena vid Neptunigatan 2 förorsakar ( euro/år) är intagen i budgeten för år Någon specifik finansieringspost för denna utgift kan inte anvisas, däremot beräknas inkomsterna från bl.a. försäkringsbolagen öka i sådan omfattning att dessa täcker denna tilläggsutgift. Medel för inköp av nödvändiga kontorsmöbler kan anvisas från det anslag som förvaltningschefen reserverat för oförutsedda utgifter Förvaltningschefen redovisade muntligen för de svar som inkommit från den personal som nu bor i de s.k. läkarvillorna på sjukhusområdet. FÖRSLAG: Styrelsen besluter hyra upp utrymmen på sammanlagt 229,9 kvm vid Neptunigatan 2 för barn- och ungdomspsykiatriska mottagningens behov samt anskaffa nödvändiga kontorsmöbler till den del befintliga och i lager varande möbler inte räcker till. BESLUT: Ledamot Ulla Rindler-Wrede förslog att ÅHS inte skall hyra upp den aktuella kontorslägenheten med motiveringen att den kostnad som hyran förorsakar istället skall satsas på att inrätta en deltidstjänst som habiliteringskoordinator och att ledningen får i uppdrag att undersöka om trångboddheten på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen kan lindras genom att använda sådana utrymmen som ÅHS redan disponerar. Ledamot Göte Winé understödde förslaget. Ordförande förrättade omröstning varvid för berednings förslag röstade Anne-May Pehrsson och Gun-Mari Lindholm. För Ulla-Rindler-Wredes förslag röstade Mikael Lagström, Micael Sandberg, Torbjörn Björkman, Ulla Rindler-Wrede och Göte Winé. Styrelsen beslöt därmed med rösterna 5-2 att den aktuella kontorslägenheten inte hyrs upp och att ledningen får i uppdrag att undersöka om trångboddheten på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen kan lindras genom att använda sådana utrymmen som ÅHS redan disponerar Förvaltningschefen har tillsammans med de ansvariga för den psykiatriska enheten utan resultat försökt hitta utrymmen som skulle lindra den trångboddhet som råder på barn- och ungdomspsykiatriska enheten och på vuxenmottagningen i ATC-huset vid Torggatan. Eftersom situationen verkar ohållbar i längden förslås att styrelsen omprövar sitt beslut att inte hyra upp kontorsutrymmena vid Neptunigatan 2 av Ålands Energi Ab. Hyran ( euro/år) kan finansieras genom att arbetsgivarens socialskyddsavgifter visat sig vara för högt budgeterade i och med att folkpensionsförsäkringsavgiften sänks med 2,018 %-enheter och sjukförsäkringsavgiften med 0,79 %-enheter. Skiss över de aktuella kontorsutrymmena finns som bilaga 1. Psykolog Margit Sundström har inkommit med en skrivelse gällande utrymmesbristen, bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen besluter hyra upp utrymmen på sammanlagt 229,9 kvm vid Neptunigatan 2 för barn- och ungdomspsykiatriska mottagningens behov samt Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 Styrelsen den 25 augusti, den 6 september 2005 och den 14 oktober 2005 NYA VERKSAMHETSUTRYMMEN FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRISKA ENHETEN forts 95 anskaffa nödvändiga kontorsmöbler till den del befintliga och i lager varande möbler inte räcker till. Hyran ( euro/år) finansieras genom de sänkta socialskyddsavgifterna och medel för inköp av nödvändiga kontorsmöbler kan anvisas från det anslag som förvaltningschefen reserverat för oförutsedda utgifter. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget med tillägget att hyrestiden skall vara högst två år och att denna upphyrning endast är en mellanetapp inför en helhetslösning på den öppna mentalvårdens slutliga lokallösning. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

9 Styrelsen den 20 maj och den 14 oktober 2005 FÖRSLAG TILL OMARBETAT REGLEMENTE FÖR ÅHS 50 Styrelsen beslöt den 25 oktober 2004 som ett resultat av organisationsrapporten och den efterföljande genomgången att Reglementet för ÅHS skall revideras beträffande följande funktioner: landskapsläkaren skall ha närvarorätt, som ersättare fungerar hälsovårdsinspektören förvaltningsöverskötarens titel ändars till vårdchef avdelningsskötarnas uppgifter definieras och införs i reglementet de olika basenhetschefernas uppgifter definieras tydligare budget- och verksamhetsansvar formuleras tydligare. Ett förslag till omarbetat reglementet skulle vara klart till slutet av februari 2005, men arbetet med förslaget har av olika orsaker dragit ut på tiden. På mötet den 8 april beslöt styrelsen att ärendet tas till behandling den 20 maj Två exemplar av det omarbetade reglementet utdelades till styrelsemedlemmarna: ett med alla ändringar synliga och ett renskrivet exemplar. Det sistnämnda finns som bilaga 1. Överskötarna inom ÅHS har inlämnat följande skrivelse till styrelsen gällande budget- och verksamhetsansvar, som beskrivs i punkt 7.3. Bilaga 2. Primärvårdschef Mogens Linden har inlämnat följande skrivelse. Bilaga 3 Tehy har inlämnat följande skrivelse. Bilaga 4 Avdelningsskötarna och distriktshälsovårdarna inom primärvården har inlämnat följande skrivelse. Bilaga 5. Avdelningsskötarna och bitr. avdelningsskötarna vid psykiatriska enheten har inlämnat följande skrivelse. Bilaga 6. Avdelningsskötare m.fl. har inlämnat följande skrivelse. Bilaga 7. FÖRSLAG: Styrelsen behandlar förslaget till omarbetat reglemente och sänder därefter förslaget för utlåtande till ledningsgrupp, basenhetschefer, överskötare och avdelningsskötare/bitr.avdelningsskötare samt tjänstemän i motsvarande ansvarsställning samt ytterligare till de fackliga organisationerna och personalrådet vid ÅHS BESLUT: Styrelsen beslöt bordlägga ärendet tills frågan om ÅHS skall ha en medicinsk chef i stället för en primärvårdschef och en sjukvårdschef är färdigt utredd. 96 Efter det att styrelsen på sitt sammanträde den 6 september / 86 beslöt sammanslå funktionerna primärvårdschef och sjukvårdschef till en gemensam funktion som medicinsk chef för ÅHS och att utgående från detta utarbeta en ny organisationsmodell för ÅHS har en av styrelsen utsedd grupp bestående av ordf. Mikael Lagström, viceordförande Micael Sandberg och styrelsemedlem Ulla Rindler-Wrede samt förvaltningschef Björn-Olof Ehrnström arbetat vidare på reglementet. Förslaget till nytt reglemente finns som bilaga 1 (har sänts till styrelsemedlemmarna den 5 oktober 2005). ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7

10 Styrelsen den 20 maj och den 14 oktober 2005 FÖRSLAG TILL OMARBETAT REGLEMENTE FÖR ÅHS forts 96 Förslaget har även sänts för utlåtande till ansvarspersonerna inom ÅHS, personalrådet och de fackliga organisationerna. Utlåtandetiden sattes först till den 12 oktober men förlängdes till den 28 oktober 2005 på begäran av bl.a. de fackliga organisationerna. Bilaga 2. Förslaget har också sänts till avd.chef Arne Selander och landskapsläkare Birger Ch Sandell för utlåtande. En sammanfattning av ändringarna i förhållandet till det nu gällande reglementet finns som bilaga 3. FÖRSLAG: Styrelsen behandlar förslaget till nytt reglemente och ger arbetsgruppen vägkost inför fortsatt beredning av reglementet. Ärendet tas för beslut till styrelsen den 18 november BESLUT: Styrelsen diskuterade förslaget till nytt reglemente och gav arbetsgruppen vägkost inför den fortsatta beredningen till följande styrelsemöte den 18 november Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8

11 OMBILDNING AV SJUKVÅRDSCHEFS- OCH PRIMÄRVÅRDSCHEFSTJÄNS- TERNA 97 Styrelsen har på sitt sammanträde den 6 september / 86 fattat ett principiellt beslut om att sammanslå funktionerna sjukvårdschef och primärvårdschef till en gemensam funktion som medicinsk chef för ÅHS. Bilaga 1. I föregående paragraf ( 96 / ) har styrelsen behandlat förslaget till nytt reglemente i vilket beslutet från den 6 september kommer att förverkligas i form av en chefläkartjänst som den gemensamma medicinska chefen för ÅHS. Mandattiden för sjukvårdschef Carl-Åke Carlson och primärvårdschef Mogens Lindén utgår den 31 december Båda tjänsteinnehavarna har en ordinarie tjänst inom ÅHS. Carl-Åke Carlson har en ordinarie överläkartjänst vid kirurgiska enheten och var basenhetschef för kirurgiska enheten före perioden som sjukvårdschef. Mogens Lindén har en ordinarie hälsocentralläkartjänst (tjänst nr 5) som han erhållit under sin period som primärvårdchef. Tanken är att det nya reglementet skall träda ikraft den 1 januari 2006 och att tjänsten som chefläkare om möjligt besätts från samma datum. Detta innebär att beslut om följande tjänstearrangemang bör tas. - sjukvårdschefstjänsten ombildas till en chefläkartjänst som besätts på viss tid och som lönesätts antingen enligt den löneintervall som nu gäller för sjukvårdschefen ( grundlön 5.235, ,17 euro) eller som avtalslön. - primärvårdschefstjänsten (tjänst nr 1) ombildas till en ordinarie hc-läkartjänst. - hc-läkartjänst nr 5, som innehas av Mogens Lindén, ombildas till en överläkartjänst (löneintervall grundlön 3.862, ,75 euro) och Mogens Lindén överflyttas på den nya tjänsten. Mogens Lindén har gett sitt samtycke till tjänsteförändringen. Tjänsteförändringarna träder ikraft den 1 januari FÖRSLAG: Styrelsen besluter att - sjukvårdschefstjänsten (nr 224) indras och i stället inrättas en chefläkartjänst som besätts på viss tid och som lönesätts antingen enligt den löneintervall som nu gäller för sjukvårdschefen (grundlön 5.235, ,17 euro) eller som avtalslön. - primärvårdschefstjänsten (tjänst nr 1) indras och istället inrättas en ordinarie hc-läkartjänst. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9

12 OMBILDNING AV SJUKVÅRDSCHEFS- OCH PRIMÄRVÅRDSCHEFSTJÄNS- TERNA forts 97 - hc-läkartjänst nr 5 indras och istället inrättas en överläkartjänst (löneintervall grundlön 3.862, ,75 euro). Mogens Lindén överflyttas på den nya tjänsten. Tjänsteförändringarna träder ikraft den 1 januari BESLUT: Styrelsen beslöt att - att indra sjukvårdschefstjänsten (nr 224), - att indra primärvårdschefstjänsten (nr 1), - att inrätta en chefläkartjänst för ÅHS, - att inrätta en ordinarie hälsocentralläkartjänst, - att indra hälsocentralläkartjänsten nr 5 och istället inrätta en överläkartjänst inom primärvården och överföra tjänsteinnehavaren Mogens Lindén till den nya överläkartjänsten med den grundlön som Mogens Lindén har som primärvårdschef. Tjänsteförändringarna träder ikraft den 1 januari Primärvårdschef Mogens Lindén var inte närvarande när styrelsen behandlade ombildningen av hälsocentralläkartjänsten nr 5. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10

13 UTANNONSERING AV CHEFLÄKARTJÄNSTEN 98 Styrelsen har på sitt sammanträde den 6 september / 86 fattat ett principiellt beslut om att sammanslå funktionerna sjukvårdschef och primärvårdschef till en gemensam funktion som medicinsk chef för ÅHS och har även behandlat förändringar i reglementet i enlighet med detta. Det reviderade reglementet är tänkt att träda ikraft Eftersom styrelsen ej ännu kunnat behandla alla remissvar gällande reglementsförändringarna är det skäl att vänta med utannonseringen av chefläkartjänsten tills styrelsen har fastställt reglementet, vilket torde ske på sammanträdet den 18 november Inför annonseringen är det dock skäl att redan nu diskutera chefläkarens kompetenskrav och lönesättning. Chefläkartjänsten kan troligen inte tillsättas omedelbart vid årsskiftet utgående från att annonseringen och beredningen av anställningsbeslutet tar sin tid. Besätts tjänsten med en sökande utifrån har denna även en uppsägningstid från sin tidigare anställning. Därför bör styrelsen ta ställning till om nuvarande organisation skall fortgå tills tjänsten kan besättas eller om den nya organisationen med en chefläkare verkställs från årsskiftet, vilket innebär att en t.f. chefläkare utnämns från årsskiftet för den tid som behövs tills tjänsten ordinariebesätts. FÖRSLAG: Styrelsen diskuterar ärendet. BESLUT: Styrelsen diskuterade ärendet, som upptas till beslut på styrelsemötet den 18 november Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 11

14 FÖRVALTNINGSCHEFSTJÄNSTEN 99 Förvaltningschef Björn-Olof Ehrnströms mandat på tjänsten utgår den Han har fungerat som förvaltningschef i två perioder, och Anställningen har grundat sig på ett avtal med avtalslön. Bilaga 1. Enligt 8 LL om hälso- och sjukvård utses förvaltningschefen av styrelsen för viss tid. Björn-Olof Ehrnström, som har en ordinarie tjänst som hc-läkare, från vilken han har varit tjänstledig under hela förvaltningschefstiden, har tillfrågats om han kan fortsätta på tjänsten. Han har meddelat ett jakande svar under förutsättning att man kommer överens om ett avtal. Primärvårdschef Mogens Lindén har tidigare till styrelsen framfört det olyckliga i att en ordinarie tjänst under lång tid är blockerad av en tjänsteinnehavare som är tjänstledig för annat uppdrag inom ÅHS, i detta fall förvaltningschefsuppdraget. Tjänsten kan därför inte utannonseras som en ordinarie tjänst och som vikariat är tjänsten mindre attraktiv för ev. sökanden. Bilaga 2. Styrelsen har ställt sig positiv till att frigöra tjänsten och istället på annat sätt garantera anställningstrygghet för Björn-Olof Ehrnström i det fall en fortsättning på förvaltningschefstjänsten blir aktuellt. ORDFÖRANDES FÖRSLAG: Styrelsen diskuterar ett kommande avtal med Björn-Olof Ehrnström gällande förvaltningschefstjänsten och hur hans ordinarie tjänst kan frigöras för utannonsering. Ärendet tas till beslut på nästa möte. BESLUT: Styrelsen diskuterade ärendet, som upptas till beslut på styrelsemötet den 18 november Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 12

15 ÄNDRING AV TJÄNSTEBENÄMNING 100 Primärvårdschef Mogens Lindén anhåller hänvisande till basenhetschef Rauli Lehtinens bifogade motivering om att tjänstebenämningen för tjänst 0220 byråsekreterare vid hälsoinspektionens kansli ändras till förvaltningssekreterare. Ändring av tjänstebenämning föranleder ej lönejustering. Bilaga 1. Ledningsgruppen förordar ändringen. Enligt punkt 2.2 i Reglementet hör det till styrelsens uppgifter att ändra tjänstebenämningar. FÖRSLAG: Styrelsen beslutar ändra tjänstebenämningen för tjänst 0220 byråsekreterare till förvaltningssekreterare. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget, som verkställs Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 13

16 DELGIVNINGAR 101 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande beslut, brev, utlåtande och meddelanden för kännedom: 1. Ålands landskapsregering beslut nr 262 F32, bev. ålderspension, 2. Ålands landskapsregering beslut nr 267 F32, bev. ålderspension, 3. Ålands landskapsregering beslut nr 275 F32, bev. ålderspenson, 4. Ålands landskapsregering beslut nr 278 F32, bev. delinvalidpension, 5. Ålands landskapsregering beslut nr 280 F32, bev. rehabiliteringsstöd, 6. Brev från apotekare Stefan Andersson gällande önskemål och synpunkter på hur ett optimalt fungerande apotek borde vara inrättat, 7. Budgetuppföljning per augusti 2005 för Ålands hälso- och sjukvård, 8. Tackkort från Birgit Åkerholm för uppvaktningen med anledning av pensioneringen, 9. Slutgiltigt förslag till plan för hälso- och sjukvården 2006, samt sammandrag av planen som kommer att ingå som kapitelmotivering i landskapets budgetbok, 10. Ålands landskapsregerings brev nr 247 F10 angående omdisponering av investeringsanslag samt utdrag ur ledningsgruppens protokoll angående anskaffning av en ultraljudsapparat till BB-gyn.enheten. 11. Riksdagens justitieombudsmans utlåtande Dnr 973/4/04 gällande Ålands handikappförbunds skrivelse. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 14

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006 Styrelsen nr 6/2006 Kallelse till sammanträde den 11 augusti kl. 13.30 Paragraf Ärende 71 Sammankallande och beslutförhet. 72 Justering av protokoll. 73 Fastställande av föredragningslistan. 74 Ålands

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2005 Styrelsen nr 6 /2005 Kallelse till sammanträde den 25 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 69 Sammankallande och beslutförhet. 70 Justering av protokoll. 71 Fastställande av föredragningslistan. 72 Byggnadskommittén,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011 Styrelsen nr 11/2011 Kallelse till sammanträde den 26 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 74 Sammankallande och beslutförhet 75 Justering av protokoll 76 Fastställande av föredragningslistan 77 Budget 2012

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009 Styrelsen nr 10/2009 Kallelse till sammanträde den 25 augusti kl. 12.30. Paragraf Ärende 104 Sammankallande och beslutförhet. 105 Justering av protokoll. 106 Fastställande av föredragningslistan. 107 Uppsägning

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011 Styrelsen nr 1/2011 Kallelse till sammanträde torsdagen den 13 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011 Styrelsen nr 8/2011 Kallelse till sammanträde den 28 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 48 Sammankallande och beslutförhet. 49 Justering av protokoll. 50 Fastställande av föredragningslistan. 51 Yttrande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010 Styrelsen nr 10 /2010 Kallelse till sammanträde den 3 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 86 Sammankallande och beslutförhet. 87 Justering av protokoll. 88 Fastställande av föredragningslistan. 89 Rekrytering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012 Styrelsen nr 5/2012 Kallelse till sammanträde den 5 april kl. 12.00. Paragraf Ärende 36. Sammankallande och beslutsförhet. 37. Justering av protokoll. 38. Föredragningslistans godkännande. 39. Rapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010 Styrelsen nr 4 /2010 Kallelse till sammanträde den 19 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 36 Sammankallande och beslutförhet. 37 Justering av protokoll. 38 Fastställande av föredragningslistan. 39 Bokslutet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2005 Styrelsen nr 4 /2005 Kallelse till sammanträde den 20 maj kl. 09.00. Paragraf Ärende 42 Sammankallande och beslutförhet. 43 Justering av protokoll. 44 Fastställande av föredragningslistan. 45 Nya utrymmen

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 17 december 2015 kl 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 106. Sammankallande och beslutsförhet 107. Justering av protokoll 108. Föredragningslistans

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 80 Sammankallande och beslutförhet 81 Justering av protokoll

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012 Styrelsen nr 19/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde den 10 december 2012 kl. 15.00 17.45. Paragraf Ärende 152. Sammankallande och beslutsförhet. 153. Justering av protokoll. 154. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9 /2006 Styrelsen nr 9 /2006 Kallelse till sammanträde den 6 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 96 Sammankallande och beslutförhet. 97 Justering av protokoll. 98 Fastställande av föredragningslistan. 99 Projektrapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2012 Styrelsen nr 8/2012 Protokoll fört vid sammanträde måndagen den 4 juni kl. 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 64. Sammankallande och beslutförhet. 65. Justering av protokoll. 66. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 12 februari 2015 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 10. Sammankallande och beslutsförhet. 11. Justering av protokoll. 12. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2010 Styrelsen nr 12 /2010 Kallelse till sammanträde den 29 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 101 Sammankallande och beslutförhet. 102 Justering av protokoll. 103 Fastställande av föredragningslistan. 104

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2008 Styrelsen nr 3 /2008 Kallelse till sammanträde den 29 februari kl. 09.00. Paragraf Ärende 27 Sammankallande och beslutförhet. 28 Justering av protokoll. 29 Fastställande av föredragningslistan. 30 Val

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2011 Styrelsen nr 10/2011 Kallelse till sammanträde den 17 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 64 Sammankallande och beslutförhet 65 Justering av protokoll 66 Fastställande av föredragningslistan 67 Medarbetarenkäten

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2010 Styrelsen nr 5 /2010 Kallelse till sammanträde den 23 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 44 Sammankallande och beslutförhet. 45 Justering av protokoll. 46 Fastställande av föredragningslistan. 47 Rapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2006 Styrelsen nr 8 /2006 Kallelse till sammanträde den 6 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 85 Sammankallande och beslutförhet. 86 Justering av protokoll. 87 Fastställande av föredragningslistan. 88 Budget

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2011 Styrelsen nr 12/2011 Kallelse till sammanträde den 2 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Justering av protokoll 85 Fastställande av föredragningslistan 86 ÅHS plan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010 Styrelsen nr 6 /2010 Kallelse till sammanträde den 21 maj kl. 09.30. Paragraf Ärende 53 Sammankallande och beslutförhet. 54 Justering av protokoll. 55 Fastställande av föredragningslistan. 56 Beslut om

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av protokoll

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 37 Sammankallande och beslutförhet 38 Justering av protokoll

Läs mer

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 21 Sammankallande och beslutförhet 22 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2007 Styrelsen nr 5 /2007 Kallelse till sammanträde den 27 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 67 Sammankallande och beslutförhet. 68 Justering av protokoll. 69 Fastställande av föredragningslistan. 70 Den fortsatta

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2006 Styrelsen nr 11 /2006 Kallelse till sammanträde den 8 december kl. 09.00. Paragraf Ärende 120 Sammankallande och beslutförhet. 121 Justering av protokoll. 122 Fastställande av föredragningslistan. 123

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2010 Styrelsen nr 13 /2010 Kallelse till sammanträde den 26 november kl. 09.00. Paragraf Ärende 109 Sammankallande och beslutförhet. 110 Justering av protokoll. 111 Fastställande av föredragningslistan. 112

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2 /2006 Styrelsen nr 2 /2006 Kallelse till sammanträde den 10 februari kl. 09.00. Paragraf Ärende 15 Sammankallande och beslutförhet. 16 Justering av protokoll. 17 Fastställande av föredragningslistan. 18 Nya

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2017 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 22 september 2017 kl. 9.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 74. Sammankallande och beslutsförhet. 75. Justering av protokoll. 76.

Läs mer

AGENDA FÖREDRAGNINGSLISTA. ÅMH-St 1/

AGENDA FÖREDRAGNINGSLISTA. ÅMH-St 1/ AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde torsdagen den 6 mars 2008, kl. 16.00 på Norragatan 17. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013 Styrelsen nr 2/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 18 januari 2013 kl. 9.30-15.00 i ÅHS konferenscenter. Paragraf Ärende 8. Sammankallande och beslutsförhet. 9. Justering av protokoll. 10.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 23 oktober 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 77. Sammankallande och beslutsförhet 78. Justering av protokoll 79. Föredragningslistans

Läs mer

AGENDA STYRELSEN ÅMH-St 5/12

AGENDA STYRELSEN ÅMH-St 5/12 AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen 5 juni 2012, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 28 Sammankallande och beslutförhet 29 Justering av protokoll 30

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2007 Styrelsen nr 8 /2007 Kallelse till sammanträde den 15 juni kl. 09.30. Paragraf Ärende 89 Sammankallande och beslutförhet. 90 Justering av protokoll. 91 Fastställande av föredragningslistan. 92 Utbildning

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2006 Styrelsen nr 3 /2006 Kallelse till sammanträde den 10 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 28 Sammankallande och beslutförhet. 29 Justering av protokoll. 30 Fastställande av föredragningslistan. 31 Planeringskommitté

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 14 oktober 2016 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 84. Sammankallande och beslutsförhet. 85. Justering av protokoll. 86.

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 28 december 2010, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 28 december 2010, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 28 december 2010, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 62 Sammankallande och beslutförhet 63 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2008 Styrelsen nr 4 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 34 Sammankallande och beslutförhet. 35 Justering av protokoll. 36 Fastställande av föredragningslistan. 37 Förklaring

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 77 Sammankallande och beslutförhet 78 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 79 Tjänstemannabeslut 80 Lokalt avtal

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 Nr 8 Sammanträdestid Måndagen den 15 november 2010 kl 19.00-21.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

ÅMH-St 2/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl , Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 2/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl , Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 13 Sammankallande och beslutförhet 14 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7 /2009 Styrelsen nr 7 /2009 Kallelse till sammanträde den 28 maj kl. 09.00. Paragraf Ärende 76 Sammankallande och beslutförhet. 77 Justering av protokoll. 78 Fastställande av föredragningslistan. 79 Utvecklingen

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2013 Styrelsen nr 1/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 11 januari 2013 kl. 9.30-13.00. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2009 Styrelsen nr 11 /2009 Kallelse till sammanträde den 15 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 111 Sammankallande och beslutförhet. 112 Justering av protokoll. 113 Fastställande av föredragningslistan. 114

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011 Styrelsen nr 16/2011 Kallelse till sammanträde den 16 december kl. 09.00. Sammanträdet avslutas med gemensam jullunch på restaurang Nautical kl.12.00 Paragraf Ärende 120 Sammankallande och beslutsförhet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 26 augusti 2016 kl. 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 66. Sammankallande och beslutsförhet. 67. Justering av protokoll. 68.

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 23 Sammankallande och beslutförhet 24 Justering av protokoll

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Mötets avslutande. Jomala den Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FÖREDRAGNINGSLISTA. Mötets avslutande. Jomala den Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 39 Sammankallande och beslutförhet 40 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 41 ÅHS avtal - uppsägning 42 Konfidentiellt

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2013 Styrelsen nr 4/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 15 februari 2013 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 22. Sammankallande och beslutsförhet. 23. Justering av protokoll. 24. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2009 Styrelsen nr 5 /2009 Kallelse till sammanträde den 24 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 51 Sammankallande och beslutförhet. 52 Justering av protokoll. 53 Fastställande av föredragningslistan. 54 Val av

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2012 Styrelsen nr 1/2012 Kallelse till sammanträde den 27 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Fastställande av föredragningslistan. 4. Beslut

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Arbetsordning. för styrelsen för Högskolan på Åland. Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011

Arbetsordning. för styrelsen för Högskolan på Åland. Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011 Arbetsordning för styrelsen för Högskolan på Åland Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011 1 Inledande bestämmelser Enligt reglemente för Högskolan på Åland 5, bör styrelsen anta en arbetsordning för sitt

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 25.10.2010 9/10 Sammanträdestid Måndagen den 25 oktober 2010 kl. 16.00-16.55 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den 21.01.2009 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 1 Kallelse och beslutförhet. 2. TN 2 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Styrelsemöte Protokoll 14/2016

Styrelsemöte Protokoll 14/2016 Föredragningslista 11.10.2016 159 Inledning 160 Kallelse och beslutförhet 161 Val av protokolljusterare för dagens möte 162 163 164 165 Läroplan för gymnasieeamen inom hotell- och restaurangbranschen Läroplan

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde onsdagen 18 april 2012, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde onsdagen 18 april 2012, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde onsdagen 18 april 2012, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 14 Sammankallande och beslutförhet 15 Justering av protokoll

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 13.06.2011 5/11 Sammanträdestid Måndagen den 13 juni 2011 kl. 16.00-17.00 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården X Danielsson Sven-Anders, ordf. X Gestberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 15.2.2013 1/13 Sammanträdestid Fredagen den 15 februari 2013 kl. 9.30 10.40 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.10.2009 8/09 Sammanträdestid Tisdagen den 27 oktober 2009, klockan 19.30- Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2005 Styrelsen nr 5 /2005 Kallelse till sammanträde den 17 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 54 Sammankallande och beslutförhet. 55 Justering av protokoll. 56 Fastställande av föredragningslistan. 57 Nya tandvårdsutrymmen.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2010 Styrelsen nr 11 /2010 Kallelse till sammanträde den 27 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 93 Sammankallande och beslutförhet. 94 Justering av protokoll. 95 Fastställande av föredragningslistan. 96 Förfrågan

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2008 Styrelsen nr 14 /2008 Kallelse till sammanträde den 12 december kl. 09.00. Paragraf Ärende 144 Sammankallande och beslutförhet. 145 Justering av protokoll. 146 Fastställande av föredragningslistan. 147

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2009 Styrelsen nr 13 /2009 Kallelse till sammanträde den 30 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 126 Sammankallande och beslutförhet. 127 Justering av protokoll. 128 Fastställande av föredragningslistan. 129

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2007 Styrelsen nr 12 /2007 Kallelse till sammanträde den 19 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 127 Sammankallande och beslutförhet. 128 Justering av protokoll. 129 Fastställande av föredragningslistan. 130

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7/2011 Styrelsen nr 7/2011 Kallelse till sammanträde den 15 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 42 Sammankallande och beslutförhet. 43 Justering av protokoll. 44 Fastställande av föredragningslistan. 45 Rapport

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2010 Styrelsen nr 8 /2010 Kallelse till sammanträde den 18 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 68 Sammankallande och beslutförhet. 69 Justering av protokoll. 70 Fastställande av föredragningslistan. 71 Fosterscreening.

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 19.02.2013 2 Sammanträdestid Tisdagen den 19 februari 2013 kl 18.30-19.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10 Sammanträdestid Tisdagen den 9 mars 2010, klockan 19.30-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 17.2.2014 1/14 Sammanträdestid Måndagen den 17 februari 2014 kl. 9.30 11.00 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2007 Styrelsen nr 3 /2007 Kallelse till sammanträde den 19 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 38 Sammankallande och beslutförhet. 39 Justering av protokoll. 40 Fastställande av föredragningslistan. 41 Rapport

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 1 Kallelse och beslutförhet SN 2 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 16.02.2011 1/11 Sammanträdestid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 16.00-17.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer