ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005"

Transkript

1 Styrelsen nr 8 /2005 Kallelse till sammanträde den 14 oktober kl Paragraf Ärende 91 Sammankallande och beslutförhet. 92 Justering av protokoll. 93 Fastställande av föredragningslistan. 94 Upphandling av el. 95 Nya verksamhetsutrymmen för barn- och ungdomspsykiatriatriska enheten. 96 Förslag till omarbetat reglemente för ÅHS. 97 Ombildning av sjukvårdschefs- och primärvårdschefstjänsterna. 98 Utannonsering av chefläkartjänsten. 99 Förvaltningschefstjänsten. 100 Ändring av tjänstebenämning. 101 Delgivningar. Mikael Lagström Ordförande

2 Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8 Datum fredagen den 14 oktober 2005 Paragraf nr Plats och tid Centralförvaltningens sammanträdes rum, Doktorsvägen, kl Lunch Beslutande Mikael Lagström ordförande Micael Sandberg vice ordförande Torbjörn Björkman ledamot Gun-Mari Lindholm ledamot, Anne-May Pehrsson ledamot Ulla Rindler-Wrede ledamot, Göte Winé ledamot, Föredragande Björn-Olof Ehrnström förvaltningschef Övriga närvarande Mogens Lindén primärvårdschef, frånv. 97 Carl-Åke Carlson sjukvårdschef Marie Lövgren ekonomichef Christina Norrlund TCÅ Ulla Andersson FOA-Åland, Crister Eriksson Akava-Åland, Bernice Ekebom Tehy-Åland, Ann-Marie Eriksson förvaltningssekreterare Protokolljustering Dagens protokoll förklaras för omedelbart justerat. Mikael Lagström Björn-Olof Ehrnström Utdragets riktighet bestyrkes

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 91 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 92 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 93 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1

4 UPPHANDLING AV EL 94 Ålands hälso- och sjukvård har haft fastpris-avtal gällande el-leveranser för åren och Leverantör har varit Ålands Energi Ab. Under de åren har dagspriset på el varierat med en kraftig pristopp i slutet på 2002 och början på år Genomsnittligt har det rörliga priset varit högre än det fasta priset under avtalsperioden medan ÅHS under den senaste avtalsperioden betalat mer för elen med fast pris än fallet skulle ha varit med rörligt pris. Totalt uppgår ÅHS elförbrukning till 4200 MWh/år och kostnaden beräknas uppgå till drygt ÅHS har nu begärt nya offerter från fyra el-leverantörer; Ålands Energi Ab, Mariehamns stads elverk, Ålands Elandelslag och Åland Vindkraft Ab. I anbudsförfrågan framgick att ÅHS önskar anbud både på fastpris, rörligt pris, samt ev tillägg för grön el. Samtliga tillfrågade har lämnat in anbud på begärda uppgifter, dock så att Åland Vindkraft Ab endast gett anbud enligt rörligt pris. Anbuden finns som bilaga 1. Fördelen med fast pris är att man långsiktigt vet hur elkostnaden kommer att utvecklas vid en oförändrad konsumtionsmängd. I fastpriset finns dock en viss riskpremie inbyggd, vilket innebär att kunden normalt betalar något för mycket. Fördelen och samtidigt nackdelen med rörligt pris är att priset följer marknadspriset per timme/månad. Det kan naturligtvis innebära otrevliga överraskningar då priset fluktuerar. Av de inkomna anbuden har Ålands Energi Ab gett det mest förmånliga anbudet gällande fast pris på el, av denna el kan ca 10% levereras som grön el utan extra tillägg. Den gröna elen produceras av vindkraftverket Vinghals i Sottunga. Ytterligare miljövarudeklarerad energi kan fås från Vattenfalls vattenkraft i Norden mot en tilläggsavgift på 0,35 /MWh. Det mest förmånliga anbudet enligt rörligt pris har getts av Ålands Vindkraft Ab. Av deras leveranser kommer ca 40 % från vindkraften på Åland. Tillägget för miljövarudeklarerad energi är 2,50 /MWh. Det fasta priset från Ålands Energi Ab är för tillfället ca 18% dyrare än det rörliga månadsvisa priset från Ålands Vindkraft Ab. Sammanställningen av anbuden och prisjämförelser finns som bilaga 2. ÅHS har budgeterat euro för el-energi både 2005 och Under innevarande år uppskattas el-energin förorsaka en kostnad om c euro, medan de fasta kostnaderna kommer att uppgå till c euro. Fastprisalternativet från Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2

5 UPPHANDLING AV EL forts Ålands Energi enligt läget skulle innebära en kostnad om c euro. FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att anta offerten från Ålands Vindkraft Ab enligt rörligt pris per timme för åren vilket innebär att 40% av elenergin är producerad av vindkraften på Åland. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 Styrelsen den 25 augusti, den 6 september 2005 och den 14 oktober 2005 NYA VERKSAMHETSUTRYMMEN FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRISKA ENHETEN 74 Barn- och ungdomspsykiatriska enheten (BUP) har under en längre tid klagat över för små verksamhetsutrymmen i ATC-fastigheten vid torget. Även vuxenpsykiatriska mottagningen har det trångt, speciellt när alla tjänster är besatta och när det finns praktikanter med i verksamheten. Andra, ändamålsenliga utrymmen har hittills inte kunnat anvisas för den psykiatriska öppenvården, utom ett extra rum i adnexet till ATC-huset, som upphyrdes för projektet pojkar i riskzonen, men som användes ytterst lite. Nu har det yppat sig en möjlighet att få hyra en del av Ålands Energis f.d. kontor på Neptunigatan 2. Det gäller totalt c 229,9 kvm, som innefattar 9 rum, omklädning och en korridor. På bifogade skiss är utrymmet markerat (en dörr kommer att installeras mellan korridoren och trapphuset och trapphusplanet räknas inte med i ytan). Rummen är i mycket gott skick, har ventilerade golv och datakablage till alla rum från serverrummet 203. Bilaga 1. Personal från BUP har inspekterat lokalen och är förtjusta. Inga ändringar behöver göras förutom ett minikök/pentry, som borde installeras i rum 218. Hyran är 10,50 /kvm, vilket ger en årskostnad på 229,9 x 10,50 x12 = Hyran har i detta skede beaktats i budgetförslaget för år Förvaltningschefen har inbegärt tilläggsuppgifter i detta ärende av basenhetschef Juha Ahlroth. Bilaga 2. Överläkare Gyrit Hagman har inlämnat följande uppgifter. Bilaga 3. Tilläggsinformation ges på sammanträdet På mötet utdelades tf överläkare Eva Erikssons redogörelse över vuxenpsykiatriska mottagningens behov av tilläggsutrymmen. Bilaga 4. FÖRSLAG: Styrelsen besluter hyra upp utrymmen på sammanlagt 229,9 kvm vid Neptunigatan 2 för barn- och ungdomspsykiatriska mottagningens behov samt anskaffa nödvändiga kontorsmöbler till den del befintliga och i lager varande möbler inte räcker till. BESLUT: Ledamot Micael Sandberg föreslog att ärendet skulle återremitteras för att närmare utreda hur den nya hyresutgiften skall finansieras och för att få en redogörelse över hur de s.k. gula läkarvillorna i framtiden kan användas för verksamheten istället för som bostäder. Förslaget understöddes av ledamot Torbjörn Björkman. Beredningens förslag understöddes av ordf. Mikael Lagström. Ordförande förrättade omröstning varvid för beredningens förslag röstade Mikael Lagström och Anne-May Pehrsson. För Micael Sandbergs förslag röstade Micael Sandberg, Torbjörn Björkman, Gun-Mari Lindholm, Ulla Rindler-Wrede och Göte Winé. Styrelsen beslöt därmed med rösterna 5-2 återremittera ärendet för att tas till ny behandling på följande möte den 6 september I enlighet med styrelsens beslut har förvaltningschefen riktat en förfrågan till den personal som nu bor i de s.k. läkarvillorna för att utröna deras inställning till boendet och deras framtida planer för ett ev. annat boende. Bilaga 1. Svaren kommer att redovisas på styrelsemötet. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 Styrelsen den 25 augusti, den 6 september 2005 och den 14 oktober 2005 NYA VERKSAMHETSUTRYMMEN FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRISKA ENHETEN forts 84 Den tilläggshyra som upphyrningen av kontorsutrymmena vid Neptunigatan 2 förorsakar ( euro/år) är intagen i budgeten för år Någon specifik finansieringspost för denna utgift kan inte anvisas, däremot beräknas inkomsterna från bl.a. försäkringsbolagen öka i sådan omfattning att dessa täcker denna tilläggsutgift. Medel för inköp av nödvändiga kontorsmöbler kan anvisas från det anslag som förvaltningschefen reserverat för oförutsedda utgifter Förvaltningschefen redovisade muntligen för de svar som inkommit från den personal som nu bor i de s.k. läkarvillorna på sjukhusområdet. FÖRSLAG: Styrelsen besluter hyra upp utrymmen på sammanlagt 229,9 kvm vid Neptunigatan 2 för barn- och ungdomspsykiatriska mottagningens behov samt anskaffa nödvändiga kontorsmöbler till den del befintliga och i lager varande möbler inte räcker till. BESLUT: Ledamot Ulla Rindler-Wrede förslog att ÅHS inte skall hyra upp den aktuella kontorslägenheten med motiveringen att den kostnad som hyran förorsakar istället skall satsas på att inrätta en deltidstjänst som habiliteringskoordinator och att ledningen får i uppdrag att undersöka om trångboddheten på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen kan lindras genom att använda sådana utrymmen som ÅHS redan disponerar. Ledamot Göte Winé understödde förslaget. Ordförande förrättade omröstning varvid för berednings förslag röstade Anne-May Pehrsson och Gun-Mari Lindholm. För Ulla-Rindler-Wredes förslag röstade Mikael Lagström, Micael Sandberg, Torbjörn Björkman, Ulla Rindler-Wrede och Göte Winé. Styrelsen beslöt därmed med rösterna 5-2 att den aktuella kontorslägenheten inte hyrs upp och att ledningen får i uppdrag att undersöka om trångboddheten på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen kan lindras genom att använda sådana utrymmen som ÅHS redan disponerar Förvaltningschefen har tillsammans med de ansvariga för den psykiatriska enheten utan resultat försökt hitta utrymmen som skulle lindra den trångboddhet som råder på barn- och ungdomspsykiatriska enheten och på vuxenmottagningen i ATC-huset vid Torggatan. Eftersom situationen verkar ohållbar i längden förslås att styrelsen omprövar sitt beslut att inte hyra upp kontorsutrymmena vid Neptunigatan 2 av Ålands Energi Ab. Hyran ( euro/år) kan finansieras genom att arbetsgivarens socialskyddsavgifter visat sig vara för högt budgeterade i och med att folkpensionsförsäkringsavgiften sänks med 2,018 %-enheter och sjukförsäkringsavgiften med 0,79 %-enheter. Skiss över de aktuella kontorsutrymmena finns som bilaga 1. Psykolog Margit Sundström har inkommit med en skrivelse gällande utrymmesbristen, bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen besluter hyra upp utrymmen på sammanlagt 229,9 kvm vid Neptunigatan 2 för barn- och ungdomspsykiatriska mottagningens behov samt Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 Styrelsen den 25 augusti, den 6 september 2005 och den 14 oktober 2005 NYA VERKSAMHETSUTRYMMEN FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRISKA ENHETEN forts 95 anskaffa nödvändiga kontorsmöbler till den del befintliga och i lager varande möbler inte räcker till. Hyran ( euro/år) finansieras genom de sänkta socialskyddsavgifterna och medel för inköp av nödvändiga kontorsmöbler kan anvisas från det anslag som förvaltningschefen reserverat för oförutsedda utgifter. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget med tillägget att hyrestiden skall vara högst två år och att denna upphyrning endast är en mellanetapp inför en helhetslösning på den öppna mentalvårdens slutliga lokallösning. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

9 Styrelsen den 20 maj och den 14 oktober 2005 FÖRSLAG TILL OMARBETAT REGLEMENTE FÖR ÅHS 50 Styrelsen beslöt den 25 oktober 2004 som ett resultat av organisationsrapporten och den efterföljande genomgången att Reglementet för ÅHS skall revideras beträffande följande funktioner: landskapsläkaren skall ha närvarorätt, som ersättare fungerar hälsovårdsinspektören förvaltningsöverskötarens titel ändars till vårdchef avdelningsskötarnas uppgifter definieras och införs i reglementet de olika basenhetschefernas uppgifter definieras tydligare budget- och verksamhetsansvar formuleras tydligare. Ett förslag till omarbetat reglementet skulle vara klart till slutet av februari 2005, men arbetet med förslaget har av olika orsaker dragit ut på tiden. På mötet den 8 april beslöt styrelsen att ärendet tas till behandling den 20 maj Två exemplar av det omarbetade reglementet utdelades till styrelsemedlemmarna: ett med alla ändringar synliga och ett renskrivet exemplar. Det sistnämnda finns som bilaga 1. Överskötarna inom ÅHS har inlämnat följande skrivelse till styrelsen gällande budget- och verksamhetsansvar, som beskrivs i punkt 7.3. Bilaga 2. Primärvårdschef Mogens Linden har inlämnat följande skrivelse. Bilaga 3 Tehy har inlämnat följande skrivelse. Bilaga 4 Avdelningsskötarna och distriktshälsovårdarna inom primärvården har inlämnat följande skrivelse. Bilaga 5. Avdelningsskötarna och bitr. avdelningsskötarna vid psykiatriska enheten har inlämnat följande skrivelse. Bilaga 6. Avdelningsskötare m.fl. har inlämnat följande skrivelse. Bilaga 7. FÖRSLAG: Styrelsen behandlar förslaget till omarbetat reglemente och sänder därefter förslaget för utlåtande till ledningsgrupp, basenhetschefer, överskötare och avdelningsskötare/bitr.avdelningsskötare samt tjänstemän i motsvarande ansvarsställning samt ytterligare till de fackliga organisationerna och personalrådet vid ÅHS BESLUT: Styrelsen beslöt bordlägga ärendet tills frågan om ÅHS skall ha en medicinsk chef i stället för en primärvårdschef och en sjukvårdschef är färdigt utredd. 96 Efter det att styrelsen på sitt sammanträde den 6 september / 86 beslöt sammanslå funktionerna primärvårdschef och sjukvårdschef till en gemensam funktion som medicinsk chef för ÅHS och att utgående från detta utarbeta en ny organisationsmodell för ÅHS har en av styrelsen utsedd grupp bestående av ordf. Mikael Lagström, viceordförande Micael Sandberg och styrelsemedlem Ulla Rindler-Wrede samt förvaltningschef Björn-Olof Ehrnström arbetat vidare på reglementet. Förslaget till nytt reglemente finns som bilaga 1 (har sänts till styrelsemedlemmarna den 5 oktober 2005). ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7

10 Styrelsen den 20 maj och den 14 oktober 2005 FÖRSLAG TILL OMARBETAT REGLEMENTE FÖR ÅHS forts 96 Förslaget har även sänts för utlåtande till ansvarspersonerna inom ÅHS, personalrådet och de fackliga organisationerna. Utlåtandetiden sattes först till den 12 oktober men förlängdes till den 28 oktober 2005 på begäran av bl.a. de fackliga organisationerna. Bilaga 2. Förslaget har också sänts till avd.chef Arne Selander och landskapsläkare Birger Ch Sandell för utlåtande. En sammanfattning av ändringarna i förhållandet till det nu gällande reglementet finns som bilaga 3. FÖRSLAG: Styrelsen behandlar förslaget till nytt reglemente och ger arbetsgruppen vägkost inför fortsatt beredning av reglementet. Ärendet tas för beslut till styrelsen den 18 november BESLUT: Styrelsen diskuterade förslaget till nytt reglemente och gav arbetsgruppen vägkost inför den fortsatta beredningen till följande styrelsemöte den 18 november Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8

11 OMBILDNING AV SJUKVÅRDSCHEFS- OCH PRIMÄRVÅRDSCHEFSTJÄNS- TERNA 97 Styrelsen har på sitt sammanträde den 6 september / 86 fattat ett principiellt beslut om att sammanslå funktionerna sjukvårdschef och primärvårdschef till en gemensam funktion som medicinsk chef för ÅHS. Bilaga 1. I föregående paragraf ( 96 / ) har styrelsen behandlat förslaget till nytt reglemente i vilket beslutet från den 6 september kommer att förverkligas i form av en chefläkartjänst som den gemensamma medicinska chefen för ÅHS. Mandattiden för sjukvårdschef Carl-Åke Carlson och primärvårdschef Mogens Lindén utgår den 31 december Båda tjänsteinnehavarna har en ordinarie tjänst inom ÅHS. Carl-Åke Carlson har en ordinarie överläkartjänst vid kirurgiska enheten och var basenhetschef för kirurgiska enheten före perioden som sjukvårdschef. Mogens Lindén har en ordinarie hälsocentralläkartjänst (tjänst nr 5) som han erhållit under sin period som primärvårdchef. Tanken är att det nya reglementet skall träda ikraft den 1 januari 2006 och att tjänsten som chefläkare om möjligt besätts från samma datum. Detta innebär att beslut om följande tjänstearrangemang bör tas. - sjukvårdschefstjänsten ombildas till en chefläkartjänst som besätts på viss tid och som lönesätts antingen enligt den löneintervall som nu gäller för sjukvårdschefen ( grundlön 5.235, ,17 euro) eller som avtalslön. - primärvårdschefstjänsten (tjänst nr 1) ombildas till en ordinarie hc-läkartjänst. - hc-läkartjänst nr 5, som innehas av Mogens Lindén, ombildas till en överläkartjänst (löneintervall grundlön 3.862, ,75 euro) och Mogens Lindén överflyttas på den nya tjänsten. Mogens Lindén har gett sitt samtycke till tjänsteförändringen. Tjänsteförändringarna träder ikraft den 1 januari FÖRSLAG: Styrelsen besluter att - sjukvårdschefstjänsten (nr 224) indras och i stället inrättas en chefläkartjänst som besätts på viss tid och som lönesätts antingen enligt den löneintervall som nu gäller för sjukvårdschefen (grundlön 5.235, ,17 euro) eller som avtalslön. - primärvårdschefstjänsten (tjänst nr 1) indras och istället inrättas en ordinarie hc-läkartjänst. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9

12 OMBILDNING AV SJUKVÅRDSCHEFS- OCH PRIMÄRVÅRDSCHEFSTJÄNS- TERNA forts 97 - hc-läkartjänst nr 5 indras och istället inrättas en överläkartjänst (löneintervall grundlön 3.862, ,75 euro). Mogens Lindén överflyttas på den nya tjänsten. Tjänsteförändringarna träder ikraft den 1 januari BESLUT: Styrelsen beslöt att - att indra sjukvårdschefstjänsten (nr 224), - att indra primärvårdschefstjänsten (nr 1), - att inrätta en chefläkartjänst för ÅHS, - att inrätta en ordinarie hälsocentralläkartjänst, - att indra hälsocentralläkartjänsten nr 5 och istället inrätta en överläkartjänst inom primärvården och överföra tjänsteinnehavaren Mogens Lindén till den nya överläkartjänsten med den grundlön som Mogens Lindén har som primärvårdschef. Tjänsteförändringarna träder ikraft den 1 januari Primärvårdschef Mogens Lindén var inte närvarande när styrelsen behandlade ombildningen av hälsocentralläkartjänsten nr 5. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10

13 UTANNONSERING AV CHEFLÄKARTJÄNSTEN 98 Styrelsen har på sitt sammanträde den 6 september / 86 fattat ett principiellt beslut om att sammanslå funktionerna sjukvårdschef och primärvårdschef till en gemensam funktion som medicinsk chef för ÅHS och har även behandlat förändringar i reglementet i enlighet med detta. Det reviderade reglementet är tänkt att träda ikraft Eftersom styrelsen ej ännu kunnat behandla alla remissvar gällande reglementsförändringarna är det skäl att vänta med utannonseringen av chefläkartjänsten tills styrelsen har fastställt reglementet, vilket torde ske på sammanträdet den 18 november Inför annonseringen är det dock skäl att redan nu diskutera chefläkarens kompetenskrav och lönesättning. Chefläkartjänsten kan troligen inte tillsättas omedelbart vid årsskiftet utgående från att annonseringen och beredningen av anställningsbeslutet tar sin tid. Besätts tjänsten med en sökande utifrån har denna även en uppsägningstid från sin tidigare anställning. Därför bör styrelsen ta ställning till om nuvarande organisation skall fortgå tills tjänsten kan besättas eller om den nya organisationen med en chefläkare verkställs från årsskiftet, vilket innebär att en t.f. chefläkare utnämns från årsskiftet för den tid som behövs tills tjänsten ordinariebesätts. FÖRSLAG: Styrelsen diskuterar ärendet. BESLUT: Styrelsen diskuterade ärendet, som upptas till beslut på styrelsemötet den 18 november Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 11

14 FÖRVALTNINGSCHEFSTJÄNSTEN 99 Förvaltningschef Björn-Olof Ehrnströms mandat på tjänsten utgår den Han har fungerat som förvaltningschef i två perioder, och Anställningen har grundat sig på ett avtal med avtalslön. Bilaga 1. Enligt 8 LL om hälso- och sjukvård utses förvaltningschefen av styrelsen för viss tid. Björn-Olof Ehrnström, som har en ordinarie tjänst som hc-läkare, från vilken han har varit tjänstledig under hela förvaltningschefstiden, har tillfrågats om han kan fortsätta på tjänsten. Han har meddelat ett jakande svar under förutsättning att man kommer överens om ett avtal. Primärvårdschef Mogens Lindén har tidigare till styrelsen framfört det olyckliga i att en ordinarie tjänst under lång tid är blockerad av en tjänsteinnehavare som är tjänstledig för annat uppdrag inom ÅHS, i detta fall förvaltningschefsuppdraget. Tjänsten kan därför inte utannonseras som en ordinarie tjänst och som vikariat är tjänsten mindre attraktiv för ev. sökanden. Bilaga 2. Styrelsen har ställt sig positiv till att frigöra tjänsten och istället på annat sätt garantera anställningstrygghet för Björn-Olof Ehrnström i det fall en fortsättning på förvaltningschefstjänsten blir aktuellt. ORDFÖRANDES FÖRSLAG: Styrelsen diskuterar ett kommande avtal med Björn-Olof Ehrnström gällande förvaltningschefstjänsten och hur hans ordinarie tjänst kan frigöras för utannonsering. Ärendet tas till beslut på nästa möte. BESLUT: Styrelsen diskuterade ärendet, som upptas till beslut på styrelsemötet den 18 november Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 12

15 ÄNDRING AV TJÄNSTEBENÄMNING 100 Primärvårdschef Mogens Lindén anhåller hänvisande till basenhetschef Rauli Lehtinens bifogade motivering om att tjänstebenämningen för tjänst 0220 byråsekreterare vid hälsoinspektionens kansli ändras till förvaltningssekreterare. Ändring av tjänstebenämning föranleder ej lönejustering. Bilaga 1. Ledningsgruppen förordar ändringen. Enligt punkt 2.2 i Reglementet hör det till styrelsens uppgifter att ändra tjänstebenämningar. FÖRSLAG: Styrelsen beslutar ändra tjänstebenämningen för tjänst 0220 byråsekreterare till förvaltningssekreterare. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget, som verkställs Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 13

16 DELGIVNINGAR 101 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande beslut, brev, utlåtande och meddelanden för kännedom: 1. Ålands landskapsregering beslut nr 262 F32, bev. ålderspension, 2. Ålands landskapsregering beslut nr 267 F32, bev. ålderspension, 3. Ålands landskapsregering beslut nr 275 F32, bev. ålderspenson, 4. Ålands landskapsregering beslut nr 278 F32, bev. delinvalidpension, 5. Ålands landskapsregering beslut nr 280 F32, bev. rehabiliteringsstöd, 6. Brev från apotekare Stefan Andersson gällande önskemål och synpunkter på hur ett optimalt fungerande apotek borde vara inrättat, 7. Budgetuppföljning per augusti 2005 för Ålands hälso- och sjukvård, 8. Tackkort från Birgit Åkerholm för uppvaktningen med anledning av pensioneringen, 9. Slutgiltigt förslag till plan för hälso- och sjukvården 2006, samt sammandrag av planen som kommer att ingå som kapitelmotivering i landskapets budgetbok, 10. Ålands landskapsregerings brev nr 247 F10 angående omdisponering av investeringsanslag samt utdrag ur ledningsgruppens protokoll angående anskaffning av en ultraljudsapparat till BB-gyn.enheten. 11. Riksdagens justitieombudsmans utlåtande Dnr 973/4/04 gällande Ålands handikappförbunds skrivelse. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 14

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2010 Styrelsen nr 1 /2010 Kallelse till sammanträde den 22 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4 IT-säkerhetspolicy

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 25.09.2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 25.09.2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 4-2013 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 16:00 Plats Helsingfors arbis (lärarrummet), Dagmarsgatan

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors Datum: kl 13:00 Plats: Nämndrummet Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Godkänd av styrelsen den 12.2.2015

VERKSAMHETSPLAN 2015. Godkänd av styrelsen den 12.2.2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Godkänd av styrelsen den 12.2.2015 1. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD... 3 1.1. INLEDNING... 3 1.2. BUDGETEN OCH VERKSAMHETEN 2015... 5 1.3. LINJEORGANISATIONEN HÄLSO-

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer