ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2006"

Transkript

1 Styrelsen nr 5 /2006 Kallelse till sammanträde den 16 juni kl Paragraf Ärende 56 Sammankallande och beslutförhet. 57 Justering av protokoll. 58 Fastställande av föredragningslistan. 59 Utlåtande över slutrapporten Samordning av miljö- och hälsoskyddsfunktioerna inom landskapsförvaltningen. 60 Ombildning av en ordinarie tjänst. 61 Skärgårdskommunernas skrivelse. 62 Patientråd för ÅHS. 63 Besättande av personalchefstjänsten. 64 Ätstörningspoliklinik. 65 Arbetarskyddet inom Ålands hälso- och sjukvård. 66 Information om läkarjouren. 67 Styrelsens sammanträdesdagar under hösten Delgivningar. 69 Dygnet runt beredskap på färjorna. 70 Anhållan om lönejustering. Mikael Lagström Ordförande

2 Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 Datum fredagen den 16 juni 2006 Paragraf nr måndagen den 19 juni 2006 Plats och tid Centralförvaltningens sammanträdes rum, Doktorsvägen, 16 juni 2006: kl (lunch ) 19 juni 2006: kl Beslutande Mikael Lagström ordförande Micael Sandberg vice ordförande, frånv , 70 Torbjörn Björkman ledamot Gun-Mari Lindholm ledamot Anne-May Pehrsson ledamot Ulla Rindler-Wrede ledamot, frånv. 69; 19.06, 63,70 Göte Winé ledamot, frånv. 66,68,69; 19.06, 63,70 Föredragande Björn-Olof Ehrnström förvaltningschef Övriga närvarande Margareta Bondestam chefläkare Bengt Michelsson vårdchef, frånv. 70 Marie Lövgren ekonomichef, frånv. 70, 19.06, 63,70 Christina Norrlund TCÅ Eivor Nikander hälsovårdsinspektör, frånv.19.06, 63,70 Ann-Marie Eriksson förvaltningssekreterare Arne Selander avdelningschef, närv. 59 Maj-Len Österlund- miljöutredare, närv. 59 Törnroos Protokolljustering Dagens protokoll förklaras för omedelbart justerat. Mikael Lagström Björn-Olof Ehrnström Utdragets riktighet bestyrkes

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 56 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 57 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 58 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs Förvaltningschefen meddelade om två extra ärenden. BESLUT: Styrelsen godkände föredragningslistan och upptog de två extra ärendena för behandling, så att Anhållan om lönejustering behandlas före 63 och Dygnet runt beredskap på färjorna behandlas sist. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1

4 UTLÅTANDE ÖVER SLUTRAPPORTEN SAMORDNING AV MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFUNKTIONERNA INOM LANDSKAPSFÖRVALTNINGEN 59 Landskapsregeringen hart sänt slutrapporten Samordning av miljö- och hälsoskyddsfunktionerna inom landskapsförvaltningen på remiss och önskar eventuella synpunkter före Bilaga 1. Avdelningschef Arne Selander och miljöutredare Maj-Len Österlund-Törnroos presenterar slutrapporten på sammanträdet. Ett förslag till utlåtande finns som bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen avger sitt utlåtande till landskapsregeringen. BESLUT: Styrelsen beslöt lägga till några skrivningar till förslaget till utlåtande. Det slutliga utlåtandet finns som bilaga 3. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2

5 OMBILDNING AV EN ORDINARIE TJÄNST 60 När ombildningarna av de ordinarie tjänsterna inför budgetåret 2006 behandlades i styrelsen den 20 januari 2006 / 6 hade en tjänst fallit bort. I enlighet med hälso- och sjukvårdsplanen och budgeten 2006 skall en heltidssjukskötartjänst som varit placerad på medicinska avdelningen ändras till en halvtidstjänst och flyttas till medicinska polikliniken. Tjänsten är vakant och kommer nu att besättas. FÖRSLAG: Styrelsen beslutar ändra sjukskötartjänst nr 0807 från heltid till deltidstjänst (0,52) i enlighet med hälso- och sjukvårdsplanen. Ändringen sker BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 SKÄRGÅRDSKOMMUNERNAS SKRIVELSE 61 Skärgårdskommunerna har inlämnat följande skrivelse gällande hälsovårdarjouren och läkarservicen i skärgården. Bilaga 1. Skärgårdskommunerna konstaterar att hälsovårdarjouren inte är dygnet runt täckande året runt i alla skärgårdskommuner och emotser därför att åtgärder vidtas så att detta kan avhjälpas snarast möjligt. Därtill anser kommunerna att läkarnärvaron i skärgården är alltför begränsad och anser att befolkningen i skärgården inte skall hamna i ett sämre läge än övrig befolkning på Åland. Kommunerna emotser att frågan beaktas senast i kommande budget för ÅHS. Kommentarer till skrivelsen har inbegärts av klinikchef Ove Mattsson och överskötare Birgitta Hermans. Ove Mattsson konstaterar att det ej framkommit några uppgifter om att det medicinska omhändertagandet skulle ha fallerat pga bristande läkarservice. Akuta sjukdomstillstånd har omhändertagits väl och transporterna har fungerat bra, läkarkontinuiteten har varit förhållandevis god. Tillgängligheten för läkarkonsultation per telefon är i praktiken högre för skärgården jämfört med fasta Åland. Att utöka läkarbesöken är möjlig men inte med nuvarande resurser. Bilaga 2. Birgitta Hermans redogör för den nuvarande hälsovårdarbemanningen och jouren. Brändö och Kökar har fungerande dygnet runt beredskap. För att uppnå detta även på Kumlinge och Föglö behövs ytterligare en hälsovårdare på deltid (20 h). För Sottungas del skulle en heltids hälsovårdare behöva tillkomma. På Kumlinge och Sottunga skulle denna tilläggsresurs inte ha tillräcklig sysselsättning. Beträffande Föglö har det förhållandevis korta färjpasset varit en orsak till att tilldelningen av hälsovårdarresurser fått stå tillbaka. Bilaga 3. FÖRSLAG: Styrelsen diskuterar ärendet och anger riktlinjer för hur läkar- och hälsovårdarresurserna i skärgården skall dimensioneras inför budgeten BESLUT: Styrelsen konstaterade att ÅHS i budgeten för innevarande år har anslagit medel för att trygga hälsovårdarberedskapen i skärgårdskommunerna genom att - inrätta en tillfällig hälsovårdartjänst på deltid på Brändö - ändra en hälsovårdartjänst från deltid till heltid på Kökar - ändra en hälsovårdar/sjukskötartjänst från deltid till heltid på Kumlinge. Inför budgeten 2007 finns inte planer på att ytterligare utöka bemanningen. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 SKÄRGÅRDSKOMMUNERNAS SKRIVELSE forts 61 Styrelsen framhåller att den akuta sjukvården till den del det gäller svåra sjukdomsfall oftast kan tillgodoses genom transport med helikopter till centralsjukhusets akutmottagning under dygnets alla timmar. Styrelsen har också i hälso- och sjukvårdsplanen för år 2006 fastställt att möjligheten till samverkan mellan skärgårdskommunernas socialvård och ÅHS skall utredas för att bättre utnyttja de befintliga resurserna. Beträffande läkarservicen i skärgårdskommunerna finns det med nuvarande resurser inte möjlighet att utöka läkarnärvaron i skärgårdskommunerna, men läkarna finns dagtid tillgängliga för hälsovårdarnas telefonkonsultationer. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 PATIENTRÅD FÖR ÅHS 62 I januari 1998 tillsatte styrelsen ett konsumentråd (senare patientråd) med representanter för patientföreningar, läkare och vårdpersonal. Målsättningen var att rådet skulle fungera som en kanal för patientintressen, omvandla förväntningar och klagomål till konstruktiva förslag och vara en diskussionspartner och remissinstans för utvecklingsarbetet inom ÅHS. Rådet tillsattes för 3 år, varefter verksamheten skulle utvärderas. Rådet hade sammanlagt 14 medlemmar, som ordförande har May Flodin fungerat. Rådet har haft sammanlagt 5 protokollförda möten, det senaste den 20 december Vid diskussion med ordförande May Flodin framkom att patientrådet kanske var en överorganisering av samarbete med patientföreningarna. Dessa har alla möjlighet att direkt kontakta ÅHS i olika frågor, något som också skett vid ett flertal tillfällen. Feedback från patienterna fås också via blanketterna Hjälp att förbättra vår verksamhet, vilka skall finnas tillgängliga på alla avdelningar och mottagningar. Därtill finns det av landskapsregeringen utsedda Förtroenderådet för den offentliga social-, hälso- och sjukvården, som kommit med ett flere initiativ gällande patientvården. FÖRSLAG: Styrelsen konstaterar att patientrådet upphört med sin verksamhet. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

9 Styrelsen den 16 juni och den 19 juni 2006 BESÄTTANDE AV PERSONALCHEFSTJÄNSTEN 63 Personalchefstjänsten är nyinrättad och ersätter den nuvarande personalsekreterartjänsten, som innehas av Barbro Eriksson. Barbro Eriksson avgår med pension den 1 september. Personalchefen är enligt det nya reglementet medlem i ÅHS ledningsgrupp och förman för personalenheten i vilken löneavdelningens personal ingår. Personalchefens uppgifter framgår av punkt 5.6. i reglementet. Bilaga 1. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7 Personalchefstjänsten har varit utannonserad i Nya Åland och Tidningen Åland. Bilaga 2. Inom utsatt tid har 9 personer sökt tjänsten. Bilaga 3. En anställningsintervju hålls den 8 juni och till den har kallats följande fyra sökande: Margita Rehnström-Huhtala, Tiina Robertsson, Sara Takamatsu och Terese Åsgård. Styrelseordförande. Mikael Lagström och styrelsemedlem Ulla Rindler-Wrede samt ledningsgruppens medlemmar kommer att närvara vid intervjun. Personalchefstjänsten finns inte i tjänstekollektivavtalets lönebilaga. Personalsekreterartjänsten har varit inplacerad i kategori Ledning och förvaltningsuppgifter, Grupp B, vars löneintervall är 2.127, ,24 euro. Personalchefstjänsten borde inplaceras i grupp A (2.592, ,98) där ekonomichefstjänsten finns. Vårdchefstjänsten, som finns i vårdpersonalens lönesättningsbilaga, har en motsvarande löneintervall (2.602, ,16). Bilaga 4. Närmare föredragning på sammanträdet gällande förslaget till personalchef FÖRSLAG: Styrelsen utser Terese Åsgård till personalchef och fastställer lönen. BESLUT: Styrelsen beslöt ajournera mötet till måndagen den 19 juni 2006, då styrelsen fortsätter behandlingen av detta ärende med att intervjua Tiina Robertsson kl och Terese Åsgård kl Styrelsen fortsatte behandlingen av detta ärende den 19 juni 2006 efter att ha intervjuat Tiina Robertsson och Terese Åsgård. BESLUT: Under ärendets behandling föreslog Micael Sandberg Tiina Robertsson till personalchefstjänsten och understöddes av Anne-May Pehrsson. Torbjörn Björkman och Gun-Mari Lindholm understödde beredningens förslag. Ordförande Mikael Lagström stödde Micael Sandbergs förslag och därmed hade Tiina Robertsson valts till personalchef med rösterna 3 mot 2 röster för Terese Åsgård. Tjänsten tillträds enligt överenskommelse vid månadsskiftet augusti-september 2006 med en prövotid på sex månader. Personalchefstjänsten inplaceras i grupp A (2.592, ,98) i tjänstekollektivavtalets lönebilaga. Grundlönen fastställdes till 3.436,37 euro, vilket med två erfarenhetstillägg och Ålandstillägget innebär en slutlön på euro.

10 ÄTSTÖRNINGSPOLIKLINIK 64 Barn- och ungdomsenheten har tillsammans med Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen inlämnat ett förslag till en ätstörningspoliklinik, som behandlats av ledningsgruppen. Bilaga 1. Ledningsgruppen konstaterade att ärendet tas upp i samband med budgetbehandlingen och verksamhetsplanen för år Ärendet har på nytt aktualiserats genom att blivande barnpsykiater Jaana Lignell under hösten 2006 har möjlighet att starta upp verksamheten och avsätta två dagar i veckan för detta. Ett vårdprogram har utarbetats. Bilaga 2. Initiativtagarna framhåller att verksamheten skall bygga på befintliga personalresurser som genom en bättre samordning förbättrar vårdkvaliteten. I dagens läge kommer patienterna för sent till behandling, vilket leder till långvarig (3-5 år) behandling och sämre resultat samt höga kostnader. Det som behövs utöver det som redan finns är en lämplig lokal med inventarier. När sommarens vikarier lämnar ÅHS friställs flere lokaler. Eftersom verksamheten, om den påbörjas, fortsätter åtminstone nästa sommar så innebär detta ett bortfall av de vikariebostäder som finns att tillgå. Gällande inventarier (möbler och husgeråd) finns en del, men något måste säkert anskaffas. För detta ändamål kunde donationer emottas eftersom anskaffningsbudgeten för i år är mycket ansträngd. FÖRSLAG: Styrelsen besluter starta projektet ätstörningspoliklinik hösten 2006 enligt den skissade modellen genom användning av befintliga personalresurser. Projektet utvärderas inför budgetbehandlingen BESLUT: Styrelsen antecknade ärendet för kännedom. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8

11 Styrelsen den 25 november 2003 och den 16 juni 2006 ARBETARSKYDDET INOM ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 163 Maskinskötare Robert Eriksson fungerade som arbetarskyddschef från till , då han lämnade sin anställning inom ÅHS. Uppdraget utannonserades intern i maj, men ingen visade då intresse av att blir arbetarskyddschef. Nu har maskinskötare Frederik Pastoor anmält sitt intresse för uppdraget. Han har bekanta sig med lagstiftningen och fått information av arbetarskyddsinspektör Henning Karlsson. Eftersom uppdraget har visat sig vara relativt krävande rent tidsmässigt är man inom tekniska avdelningen beredd att justera arbetsuppgifterna så att han, om han utses till arbetarskyddschef, kan anslå en dag i veckan för arbetarskyddsärenden. Arbetarskyddet regleras av rikslagstiftningen. Enligt L om tillsyn över arbetarskyddet gäller följande: arbetsgivare skall utse en person som ansvarar för samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare och som är arbetsställets arbetarskyddschef på arbetsställen där minst 10 arbetstagare arbetar skall arbetstagarna för två kalenderår i sänder bland sig utse en arbetarskyddsfullmäktige och två vicefullmäktige för att företräda dem vid samarbetet rörande arbetarskyddet. Arbetstagare i funktionärsställning äger rätt att bland sig utse en egen arbetarskyddsfullmäktige och två vicefulläktige på arbetsställe där minst 20 arbetstagare regelbundet arbetar skall för två år i sänder inrättas en arbetarskyddskommission, som är sammansatt av företrädare för arbetsgivaren, arbetstagaren och arbetstagare i funktionärsställning och som har till uppgift att främja arbetsställets säkerhet och hälsosamhet. Även flera kommissioner kan inrättas för samma arbetsställe. Arbetarskyddet inom ÅHS har hittills varit ordnat enligt skissen i bilaga 1 med tre st arbetarskyddskommissioner. En ny organisation föreslås nu enligt förslaget i bilaga 2, vilket innebär att ÅHS skulle ha tre arbetarskyddsfullmäktige, en gemensam arbetarskyddskommission bestående av 12 medlemmar och arbetarskyddsombud för varje avdelning eller enhet. Arbetarskyddsombuden är inte obligatoriska enligt lagen. Nyordningen har diskuterats med personalrådet, som lämnat följande utlåtande bilaga 3, och med representanter för de nuvarande arbetarskyddskommissionerna. FÖRSLAG:Styrelsen utser maskinskötare Frederik Pastoor till arbetarskyddschef för ÅHS från 1 december 2003 och beviljar honom ett SEU-arvode för detta uppdrag på 100 euro/mån. Styrelsen besluter att arbetarskyddet för ÅHS organiseras så att tre arbetarskyddsfullmäktige och tre vicefullmäktige samt en arbetarskyddskommission tillsätts enligt bestämmelserna i lagen och förordningen om tillsyn över arbetarskyddet. Gällande detta inbegärs utlåtanden från de nuvarande arbetarskyddskommisionerna. BESLUT: Förslaget omfattades Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9

12 Styrelsen den 25 november 2003 och den 16 juni 2006 ARBETARSKYDDET INOM ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD forts 65 Den 1 februari 2006 trädde en ny lag ikraft, Lagen om tillsyn över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006). De paragrafer som gäller arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen finns som bilaga 1. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10 Arbetarskyddschef Frederik Pastoor har tillsammans med de nuvarande arbetarskyddskommissionerna utarbetat ett förslag över hur arbetarskyddet skall vara organiserat inom ÅHS. Förslaget har skickats för utlåtande till de fackliga organisationerna. Den väsentligaste förändringen jämfört med den tidigare organisationen är att tre arbetarskyddskommissioner skulle slås samman till en enda, något som de flesta kommissionsmedlemmar ställt sig positiva till. Protokoll från arbetarskyddskommissionernas gemensamma möte Bilaga 2. Förslaget utgår från att kommissionen har 15 medlemmar, 5 medlemmar utsedda av arbetsgivaren och 10 medlemmar utsedda av arbetstagarna. Därtill skulle alla arbetarskyddsfullmäktige (5), arbetarskyddschefen och en representant för personalhälsovården ingå i kommissionen, sammanlagt 22 medlemmar. Bilaga 3. Tehy stöder i sitt utlåtande en sammanslagning av de tre kommissionerna, men ifrågasätter om den nya kommissionen behöver ha 22 medlemmar. Bilaga 4. FOA framför också att en kommission med 22 medlemmar blir för stor och ohanterlig, dessutom saknar FOA en representant för den öppna psykvården. FOA sammanfattar med att organisationen borde förbli som tidigare. Bilaga 5. TCÅ frågar sig om antalet kommissioner kunde vara två istället för tre, dessutom borde ÅCS representeras av två arbetarskyddsfullmäktige på grund av sin storlek och varierande funktioner. Bilaga 6. Akava har inte inlämnat något utlåtande. Enligt lagens 39 skall antalet medlemmar i kommission vara fyra, åtta eller tolv beroende på arbetsplatsens art, storlek och övriga förhållanden. En fjärdedel av medlemmarna skall företräda arbetsgivaren och tre fjärdedelar företräda de anställda. Enligt arbetsskyddsinspektör Henning Karlsson kan arbetarskyddsfullmäktige fungera som de anställdas representanter och arbetarskyddschefen som arbetsgivarens representant. Därmed kan antalet medlemmar i kommission minskas till 12. FÖRSLAG: Styrelsen beslutar ordna arbetarskyddet inom ÅHS så - att 9 arbetarskyddsfullmäktige och 18 ersättare väljs för en mandatperiod på två kalenderår - att ÅHS har en arbetarskyddskommission bestående av 12 medlemmar, kommissionen har en mandatperiod på två år

13 Styrelsen den 25 november 2003 och den 16 juni 2006 ARBETARSKYDDET INOM ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD forts 65 - att de 9 arbetarskyddsfullmäktige fungerar som de anställdas representanter i kommissionen, - att arbetsgivaren utser 3 representanter till kommissionen, en av dessa är arbetarskyddschefen, - att kommissionen inom sig utser en ordförande, - att skyddsombud kan utses bland personalen på olika arbetsplatser för att vara kontaktperson i arbetarskyddsfrågor (skyddsombuden omnämns inte i lagen), - att medel reserveras i nästa års budget för att ordna skolningen av i först hand arbetarskyddskommissionens medlemmar och vicefullmäktige, men också för skyddsombuden. Gällande detta förslag till organisering av arbetarskyddet inom ÅHS inbegärs utlåtande av de fackliga organisationerna och personalrådet. Utlåtandena skall vara förvaltningskansliet till handa senast den 15 augusti BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 11

14 Styrelsen den 10 februari, den 10 mars 2006 och den 16 juni 2006 INFORMATION OM LÄKARJOUREN 26 Den 17 oktober 2005 upphörde hälsocentralläkarjouren under vardagar efter kl. 16, men har fortsatt som tidigare under lördagar och söndagar kl Patienter som behövt akut omhändertagande under de tider hälsocentralen varit stängd har hänvisats till Akuten. Information om hur detta har fungerat ges på mötet, till vilket har kallats representanter för Akuten och hälsocentralen i Mariehamn. Akutenhetens personal har inlämnat följande skrivelse. Bilaga Klinikchef Mogens Lindéns skrivelse utdelades på mötet. Bilaga 2. Styrelsen tog del av den redovisning över det nya läkarjoursystemet som framfördes av representanter för Akuten och hälsocentralen i Mariehamn. FÖRSLAG: Styrelsen besluter återinföra hc-läkarjouren under vardagar kl med motiveringen att hälsocentralen varken i Mariehamn eller i Godby har kunnat anvisa tillräckligt med akuta läkartider p.g.a. bristfällig läkarbemanning, vilket lett till en alltför stor patienttillströmning till Akuten. Styrelsen förutsätter att en noggrann utvärdering görs beträffande sköterskekårens möjligheter att överta sådana patientfall som inte nödvändigtvis behöver hänvisas till läkare för att på så sätt underlätta patienttrycket på läkarmottagningen. BESLUT: Styrelsen beslöt återinföra hc-läkarjouren under vardagar kl så snart som möjligt och förutsatte att en redogörelse över hur sköterskekårens möjligheter att överta sådana patientfall som inte nödvändigtvis behöver hänvisas till läkare redovisas för styrelsen inför nästa års budgetbehandling. 34 Ordförande har meddelat att ärendet tas till förnyad diskussion i styrelsen. BESLUT: Styrelsen beslöt att en redogörelse över försöket med en gemensam läkarjour och en analys över varför det misslyckades skall redovisas för styrelsen inför nästa års budgetbehandling. Nuvarande situation med två jourlinjer är en tillfällig återgång till det tidigare joursystemet och målsättningen är att införa en gemensam läkarjour. 66 I enlighet med styrelsen beslut har en redogörelse över varför försöket med en gemensam läkarjour inlämnats av klinikchef Jan Österberg ( bilaga 1) och av ledningen för hälsocentralens läkarmottagning, som också redovisat för aktuella projekt som syftar till att utveckla samarbetet mellan läkare och sjukskötare( bilaga 2). Av redogörelserna framgår att försöket med den gemensamma läkarjouren misslyckades p.g.a. att hc-läkarnas mottagningar överbelastades dagtid i och med att läkarbemanningen drastiskt försämrades under andra delen av försöket. Därmed kunde inte man erbjuda akut sjuka patienter mottagningstider i behövlig omfattning på hälsocentralen utan dessa hänvisades till Akuten. Akutens situation försvårades därmed dagtid, medan patienttillströmningen kvällstid inte var lika kris- Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 12

15 Styrelsen den 10 februari, den 10 mars 2006 och den 16 juni 2006 INFORMATION OM LÄKARJOUREN forts 66 artad. En gemensam läkarjour i framtiden förutsätter en fullgod och läkarbemanning på mottagningen. Gällande sköterskekårens möjligheter att överta sådana patientfall som inte nödvändigtvis behöver hänvisas till läkare pågår enligt redogörelsen några projekt. Däremot utgör utrymmesbristen på läkarmottagningen att sköterskemottagningarna inte kan utökas i någon nämnvärd utsträckning. Detta avhjälps först i samband med följande byggskede. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar redogörelserna för kännedom. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 13

16 STYRELSENS SAMMANTRÄDESDAGAR UNDER HÖSTEN Styrelsen skall enligt reglementet på förhand fastställa en halvårsplan för sina sammanträden. För höstterminen 2006 föreslås att styrelsens sammanträdesdagar är följande: 6 september, 6 oktober, 3 november och 8 december. FÖRSLAG: Styrelsen sammanträder under höstterminen 2006 följande dagar: 6 september, 6 oktober, 3 november och 8 december. Utöver dessa genomför styrelsen tillsammans med de ansvariga för de olika enheterna en konsekvensbedömning av budgetförslaget för 2007 torsdagen den 24 och fredagen den 25 augusti. Sammanträdena inleds kl och sker på plats, som anges i föredragningslistan. Extra sammanträden kan vid behov tillkomma. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 14

17 DELGIVNINGAR 68 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande uppföljning, rapport, skrivelser, tillståndsavgörande, beslut och inbjudningar för kännedom: 1. Budgetuppföljning per mars 2006 för Ålands hälso- och sjukvård, 2. Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2005, 3. Förvaltningschefens svarsbrev samt liberalernas skrivelse gällande onkologiska poliklinikens utrymmen, 4. Miljöprövningsnämndens beslut 17 MPN 4/06 gällande beviljande av miljötillstånd för befintlig verksamhet vid Grelsby sjukhus, Ålands centralsjukhus samt Gullåsen, 5. Inbjudan till sommarfest, 6. Inbjudan till taklagsfest, 7. Inbjudan till inflyttningskaffe för Godby hälsocentral och Godby rådgivning. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 15

18 DYGNET RUNT BEREDSKAP PÅ FÄRJORNA 69 Landskapsregeringen har bett ÅHS redovisa sin åsikt ifråga om beredskapen för gällande färjetransporterna i skärgården. Bilaga 1. Förvaltningschefen har inbegärt en redogörelse av överskötare Birgitta Hermans över hur transporterna ordnas vid akuta sjukdomsfall utanför ordinarie arbetstid. Bilaga 2. Hälsovårdarberedskapen i skärgården framgår av bilaga 3. I anvisningarna till jourhavande läkare på Akuten finns följande inskrivet gällande transporter från skärgården vid akuta sjukdomsfall. Anvisningarna är från maj Bilaga 4. FÖRSLAG: Styrelsen besluter framföra följande åsikt i frågan: För att hälsovårdarna skall kunna besöka akut insjuknade personer på de bebodda öarna är det av största vikt att färje/båttransporterna fungerar utan större problem de tider som hälsovårdarna är i beredskap. Ålands hälso- och sjukvård ser fram emot att landskapsregeringen kan verka för att det finns fungerande färjetrafik eller att privata båtägare är vidtalade och kan arvoderas för de situationer då hälsovårdare skall rycka ut eller då patienter behöver transport. Helikoptertransport av patient till sjukhus är oftast aktuell i situationer då ambulans anlitas på fasta Åland. Ifall hälsovårdare av olika orsaker inte kan komma till patienten för att på plats bedöma situationen, görs bedömningen per telefon mellan hälsovården och patienten/anhörig eller genom direkt kontakt med alarmcentralen. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 16

19 Styrelsen den 16 juni och den 19 juni 2006 ANHÅLLAN OM LÖNEJUSTERING 70 Vårdchef Bengt Michelsson anhåller om att hans lön justeras till intervallets högsta belopp från och med den Bilaga 1. Vårdchefens löneintervall är 2.602, ,16 euro. Bengt Michelsson har den erhållit magisterexamen i hälsovetenskaper och hänvisande till styrelsens beslut den 25 mars 2004 / 58 har förvaltningschefen justerat hans lön från 3.180,61 till euro från den 15 juni Bilaga 2 FÖRSLAG: Styrelsen besluter justera vårdchefens grundlön till euro från den och fastställer en plan för löneutvecklingen. Bengt Michelsson deltog inte i behandlingen av detta ärende. BESLUT: Styrelsen beslöt ajournera mötet till måndagen den 19 juni 2006, då styrelsen fortsätter behandlingen av detta ärende Styrelsen fortsatte behandlingen av detta ärende den 19 juni Bengt Michelsson deltog inte i behandlingen av detta ärende. BESLUT: Styrelsen beslöt justera vårdchefens grundlön till euro från den Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 17

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006 Styrelsen nr 6/2006 Kallelse till sammanträde den 11 augusti kl. 13.30 Paragraf Ärende 71 Sammankallande och beslutförhet. 72 Justering av protokoll. 73 Fastställande av föredragningslistan. 74 Ålands

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009 Styrelsen nr 10/2009 Kallelse till sammanträde den 25 augusti kl. 12.30. Paragraf Ärende 104 Sammankallande och beslutförhet. 105 Justering av protokoll. 106 Fastställande av föredragningslistan. 107 Uppsägning

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2006 Styrelsen nr 8 /2006 Kallelse till sammanträde den 6 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 85 Sammankallande och beslutförhet. 86 Justering av protokoll. 87 Fastställande av föredragningslistan. 88 Budget

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011 Styrelsen nr 11/2011 Kallelse till sammanträde den 26 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 74 Sammankallande och beslutförhet 75 Justering av protokoll 76 Fastställande av föredragningslistan 77 Budget 2012

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 17 december 2015 kl 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 106. Sammankallande och beslutsförhet 107. Justering av protokoll 108. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011 Styrelsen nr 1/2011 Kallelse till sammanträde torsdagen den 13 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012 Styrelsen nr 5/2012 Kallelse till sammanträde den 5 april kl. 12.00. Paragraf Ärende 36. Sammankallande och beslutsförhet. 37. Justering av protokoll. 38. Föredragningslistans godkännande. 39. Rapport

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011 Styrelsen nr 8/2011 Kallelse till sammanträde den 28 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 48 Sammankallande och beslutförhet. 49 Justering av protokoll. 50 Fastställande av föredragningslistan. 51 Yttrande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9 /2006 Styrelsen nr 9 /2006 Kallelse till sammanträde den 6 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 96 Sammankallande och beslutförhet. 97 Justering av protokoll. 98 Fastställande av föredragningslistan. 99 Projektrapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 12 februari 2015 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 10. Sammankallande och beslutsförhet. 11. Justering av protokoll. 12. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012 Styrelsen nr 19/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde den 10 december 2012 kl. 15.00 17.45. Paragraf Ärende 152. Sammankallande och beslutsförhet. 153. Justering av protokoll. 154. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010 Styrelsen nr 6 /2010 Kallelse till sammanträde den 21 maj kl. 09.30. Paragraf Ärende 53 Sammankallande och beslutförhet. 54 Justering av protokoll. 55 Fastställande av föredragningslistan. 56 Beslut om

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010 Styrelsen nr 10 /2010 Kallelse till sammanträde den 3 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 86 Sammankallande och beslutförhet. 87 Justering av protokoll. 88 Fastställande av föredragningslistan. 89 Rekrytering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2008 Styrelsen nr 3 /2008 Kallelse till sammanträde den 29 februari kl. 09.00. Paragraf Ärende 27 Sammankallande och beslutförhet. 28 Justering av protokoll. 29 Fastställande av föredragningslistan. 30 Val

Läs mer

AGENDA FÖREDRAGNINGSLISTA. ÅMH-St 1/

AGENDA FÖREDRAGNINGSLISTA. ÅMH-St 1/ AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde torsdagen den 6 mars 2008, kl. 16.00 på Norragatan 17. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2010 Styrelsen nr 5 /2010 Kallelse till sammanträde den 23 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 44 Sammankallande och beslutförhet. 45 Justering av protokoll. 46 Fastställande av föredragningslistan. 47 Rapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2010 Styrelsen nr 12 /2010 Kallelse till sammanträde den 29 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 101 Sammankallande och beslutförhet. 102 Justering av protokoll. 103 Fastställande av föredragningslistan. 104

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005 Styrelsen nr 8 /2005 Kallelse till sammanträde den 14 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 91 Sammankallande och beslutförhet. 92 Justering av protokoll. 93 Fastställande av föredragningslistan. 94 Upphandling

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010 Styrelsen nr 4 /2010 Kallelse till sammanträde den 19 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 36 Sammankallande och beslutförhet. 37 Justering av protokoll. 38 Fastställande av föredragningslistan. 39 Bokslutet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 23 oktober 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 77. Sammankallande och beslutsförhet 78. Justering av protokoll 79. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2017 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 22 september 2017 kl. 9.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 74. Sammankallande och beslutsförhet. 75. Justering av protokoll. 76.

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 80 Sammankallande och beslutförhet 81 Justering av protokoll

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 37 Sammankallande och beslutförhet 38 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013 Styrelsen nr 2/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 18 januari 2013 kl. 9.30-15.00 i ÅHS konferenscenter. Paragraf Ärende 8. Sammankallande och beslutsförhet. 9. Justering av protokoll. 10.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7 /2009 Styrelsen nr 7 /2009 Kallelse till sammanträde den 28 maj kl. 09.00. Paragraf Ärende 76 Sammankallande och beslutförhet. 77 Justering av protokoll. 78 Fastställande av föredragningslistan. 79 Utvecklingen

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2 /2006 Styrelsen nr 2 /2006 Kallelse till sammanträde den 10 februari kl. 09.00. Paragraf Ärende 15 Sammankallande och beslutförhet. 16 Justering av protokoll. 17 Fastställande av föredragningslistan. 18 Nya

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2010 Styrelsen nr 11 /2010 Kallelse till sammanträde den 27 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 93 Sammankallande och beslutförhet. 94 Justering av protokoll. 95 Fastställande av föredragningslistan. 96 Förfrågan

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2012 Styrelsen nr 8/2012 Protokoll fört vid sammanträde måndagen den 4 juni kl. 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 64. Sammankallande och beslutförhet. 65. Justering av protokoll. 66. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011 Styrelsen nr 16/2011 Kallelse till sammanträde den 16 december kl. 09.00. Sammanträdet avslutas med gemensam jullunch på restaurang Nautical kl.12.00 Paragraf Ärende 120 Sammankallande och beslutsförhet

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Mötets avslutande. Jomala den Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FÖREDRAGNINGSLISTA. Mötets avslutande. Jomala den Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 39 Sammankallande och beslutförhet 40 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 41 ÅHS avtal - uppsägning 42 Konfidentiellt

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2006 Styrelsen nr 3 /2006 Kallelse till sammanträde den 10 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 28 Sammankallande och beslutförhet. 29 Justering av protokoll. 30 Fastställande av föredragningslistan. 31 Planeringskommitté

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2010 Styrelsen nr 13 /2010 Kallelse till sammanträde den 26 november kl. 09.00. Paragraf Ärende 109 Sammankallande och beslutförhet. 110 Justering av protokoll. 111 Fastställande av föredragningslistan. 112

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2009 Styrelsen nr 11 /2009 Kallelse till sammanträde den 15 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 111 Sammankallande och beslutförhet. 112 Justering av protokoll. 113 Fastställande av föredragningslistan. 114

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2011 Styrelsen nr 12/2011 Kallelse till sammanträde den 2 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Justering av protokoll 85 Fastställande av föredragningslistan 86 ÅHS plan

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2011 Styrelsen nr 10/2011 Kallelse till sammanträde den 17 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 64 Sammankallande och beslutförhet 65 Justering av protokoll 66 Fastställande av föredragningslistan 67 Medarbetarenkäten

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 14 oktober 2016 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 84. Sammankallande och beslutsförhet. 85. Justering av protokoll. 86.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 21 Sammankallande och beslutförhet 22 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2005 Styrelsen nr 6 /2005 Kallelse till sammanträde den 25 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 69 Sammankallande och beslutförhet. 70 Justering av protokoll. 71 Fastställande av föredragningslistan. 72 Byggnadskommittén,

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2007 Styrelsen nr 5 /2007 Kallelse till sammanträde den 27 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 67 Sammankallande och beslutförhet. 68 Justering av protokoll. 69 Fastställande av föredragningslistan. 70 Den fortsatta

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2007 Styrelsen nr 12 /2007 Kallelse till sammanträde den 19 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 127 Sammankallande och beslutförhet. 128 Justering av protokoll. 129 Fastställande av föredragningslistan. 130

Läs mer

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 28 december 2010, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 28 december 2010, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 28 december 2010, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 62 Sammankallande och beslutförhet 63 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2013 Styrelsen nr 1/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 11 januari 2013 kl. 9.30-13.00. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till EXTRA sammanträde måndagen den 29 februari 2016 kl 18.30 i styrelserummet. Paragraf Ärende 19. Sammankallande och beslutsförhet. 20. Justering av protokoll.

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.03.2010 2/10 Sammanträdestid Måndagen den 1 mars 2010 kl 18.00 20.30. Sammanträdesplats Beslutande OBS! Godby nya daghem x Torbjörn Björkman, ordförande - Sören Karlsson,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 26 augusti 2016 kl. 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 66. Sammankallande och beslutsförhet. 67. Justering av protokoll. 68.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2006 Styrelsen nr 11 /2006 Kallelse till sammanträde den 8 december kl. 09.00. Paragraf Ärende 120 Sammankallande och beslutförhet. 121 Justering av protokoll. 122 Fastställande av föredragningslistan. 123

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2007 Styrelsen nr 8 /2007 Kallelse till sammanträde den 15 juni kl. 09.30. Paragraf Ärende 89 Sammankallande och beslutförhet. 90 Justering av protokoll. 91 Fastställande av föredragningslistan. 92 Utbildning

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2005 Styrelsen nr 4 /2005 Kallelse till sammanträde den 20 maj kl. 09.00. Paragraf Ärende 42 Sammankallande och beslutförhet. 43 Justering av protokoll. 44 Fastställande av föredragningslistan. 45 Nya utrymmen

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2012 Styrelsen nr 1/2012 Kallelse till sammanträde den 27 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Fastställande av föredragningslistan. 4. Beslut

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2013 Styrelsen nr 4/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 15 februari 2013 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 22. Sammankallande och beslutsförhet. 23. Justering av protokoll. 24. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2013 Styrelsen nr 8/2013 PROTOKOLL Fört vid till sammanträde fredagen den 14 juni 2013. Paragraf Ärende 63. Sammankallande och beslutsförhet. 64. Justering av protokoll. 65. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 21 augusti 2015 i konferensen. Paragraf Ärende 55. Sammankallande och beslutsförhet 56. Justering av protokoll 57. Föredragningslistans godkännande

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2008 Styrelsen nr 4 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 34 Sammankallande och beslutförhet. 35 Justering av protokoll. 36 Fastställande av föredragningslistan. 37 Förklaring

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 23 Sammankallande och beslutförhet 24 Justering av protokoll

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Geta kommun Biblioteks- och kulturnämnden

Geta kommun Biblioteks- och kulturnämnden Sammanträde 6/2008 Tid och plats: Måndagen den 24 november 2008 kl. 19.00 Geta skola, biblioteket Ärenden: 44 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 45 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 46 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 torsdag 24 november 2016, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 torsdag 24 november 2016, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 torsdag 24 november 2016, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 61 Sammankallande och beslutförhet 62 Justering av

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde onsdagen 18 april 2012, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde onsdagen 18 april 2012, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde onsdagen 18 april 2012, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 14 Sammankallande och beslutförhet 15 Justering av protokoll

Läs mer

Samverkansnämnden miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Reglementet antogs , 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Reglementet antogs , 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden miljö och bygg Tranemo kommun och Ulricehamns kommun Reglementet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2013-05-27, 101 av Kommunfullmäktige

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 16.02.2011 1/11 Sammanträdestid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 16.00-17.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2009 Styrelsen nr 5 /2009 Kallelse till sammanträde den 24 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 51 Sammankallande och beslutförhet. 52 Justering av protokoll. 53 Fastställande av föredragningslistan. 54 Val av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7/2011 Styrelsen nr 7/2011 Kallelse till sammanträde den 15 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 42 Sammankallande och beslutförhet. 43 Justering av protokoll. 44 Fastställande av föredragningslistan. 45 Rapport

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) Ersätter KFS 2009:33 2016:12 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten (socialtjänstlagen,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 164 Gäller från och med

Antaget av kommunfullmäktige , 164 Gäller från och med Antaget av kommunfullmäktige 2012-09-24, 164 Gäller från och med 2012-10-01 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallagen och i annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

ÅMH-St 2/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl , Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 2/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl , Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 13 Sammankallande och beslutförhet 14 Justering av protokoll

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7 /2007 Styrelsen nr 7 /2007 Kallelse till sammanträde den 25 maj kl. 09.00. Paragraf Ärende 80 Sammankallande och beslutförhet. 81 Justering av protokoll. 82 Fastställande av föredragningslistan. 83 Verksamhetsstatistik

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden

Reglemente för Myndighetsnämnden Reglemente för Myndighetsnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-16 178 Inledning Enligt 6 kap 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet

Läs mer

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Sektionen för småbarnsfostran Tid 18.03.2014 kl. 18.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 1 Konstaterande av beslutförhet 3 2 Val av protokolljusterare

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2016 Sammanträdestid: Måndag den 18.01 kl: 16.00-16.39 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Björkman Kristina, ordförande

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

Reglemente REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Reglemente REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Kommunal författningssamling 05.01.1 Dokument Beteckning Reglemente 05.01.1 Organ Beslut av KF Kultur- och fritidsnämnden 1991-12-16, 162 rev. 1993-06-07, 139 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev.

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2014 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 19 augusti 2014 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 75. Sammankallande och beslutsförhet. 76. Justering av protokoll. 77. Föredragningslistans

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KYRKONÄMNDEN I UPPSALA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

REGLEMENTE FÖR KYRKONÄMNDEN I UPPSALA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET UPPSALA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sid 1 (6) REGLEMENTE FÖR KYRKONÄMNDEN I UPPSALA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Fastställt av samfällda kyrkofullmäktige 2006-02-02 22 Kyrkonämndens uppgifter framgår av Kyrkoordningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer