ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2010"

Transkript

1 Styrelsen nr 13 /2010 Kallelse till sammanträde den 26 november kl Paragraf Ärende 109 Sammankallande och beslutförhet. 110 Justering av protokoll. 111 Fastställande av föredragningslistan. 112 Tjänstledighetsprinciper för alla anställda inom ÅHS. 113 Beredskap för operationsavdelningens personal. 114 Försäljning av förlossningar. 115 Chefläkarvikariat. 116 Styrelsens sammanträdesdagar under våren Delgivningar. Torbjörn Björkman Ordförande

2 Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13 Datum fredagen den 26 november Paragraf nr Plats och tid Centralförvaltningens sammanträdes rum, Doktorsvägen, kl Beslutande Torbjörn Björkman ordförande Jan Salmén vice ordförande Roger Jansson ledamot Gun-Mari Lindholm ledamot Ulla-Britt Dahl ledamot Rolf Söderlund ersättare Gun Carlson ledamot Frånvarande Camilla Gunell ledamot Föredragande Peter Rask förvaltningschef Övriga närvarande Markku Räty vik. chefläkare Gurli Rådland TCÅ Marita Karlsson-Björkman FOA-Åland Christian Bergman Akava-Åland Ann Svenfelt Tehy-Åland Katrin Sjögren social- och miljöminister Ann-Marie Eriksson förvaltningssekreterare Anita Husell-Karlström vik. förvaltningssekreterare Protokollförare Ann-Marie Eriksson Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Torbjörn Björkman Peter Rask Utdragets riktighet bestyrkes

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 109 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 110 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. BESLUT: : Styrelsen beslöt enligt förslaget. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 111 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1

4 Styrelsen den 15 maj, den 12 juni, den 27 november 2009 och den 26 november 2010 TJÄNSTLEDIGHETSPRINCIPER FÖR ALLA ANSTÄLLDA INOM ÅHS 70 Inom personalpolitiken torde beviljade tjänstledigheter vara ett återkommande diskussionstema med hänvisning till att identiska fall sällan uppkommer utan arbetsgivaren kontinuerligt har att beakta nya och förändrade behov och intressen. Samtidigt är det viktigt att arbetsgivaren på ett jämlikt sätt behandlar samtliga ansökningar om tjänstledighet. Strävan att kunna tillmötesgå tjänsteinnehavarens önskemål om kortvarig eller längre tjänstledighet mot t.ex. eventuella rekryteringsbekymmer på arbetsplatsen är givetvis en totalavvägning som arbetsgivaren alltid har att ta ställning till. Ledningsgruppen har protokollfört tjänstledighetsprinciper som tillämpas vid ÅHS både under år och under år I reglemente för ÅHS antaget stipuleras om tjänstledigheter enligt följande: Beslutanderätt i personalfrågor. De tjänstemän som enligt punkt 6.1. i detta reglemente anställer personal har rätt att till sin personal - bevilja sjukledighet, föräldraledighet, vårdledighet och övriga ledigheter enligt tjänstekollektivavtal, - bevilja oavlönad tjänstledighet enligt prövning, - bevilja tjänstledighet i enlighet med lagen om studieledighet, - fastställa tidpunkten för semester, - besluta om deltagandet i utbildning och om tjänsteresor enligt givna direktiv, - fastställa och justera grundlönen enligt tjänstekollektivavtalen med beaktande av givna direktiv. Alla andra lönebeslut fattas av ledningsgruppsmedlem. Styrelsens ordförande fattar ovannämnda beslut gällande förvaltningschefen med undantag av oavlönad tjänstledighet och lönesättning, som beslutes av styrelsen Följande principer gäller, tillämpas idag, vid beviljande av tjänstledigheter: 1. Lag- eller kollektivavtalsstadgade tjänstledigheter är undantagna. 2. Alla tjänsteledigheter skall innehålla en orsak och i god tid sökas skriftligen. 3. Huvudprincipen är att tjänstledighet inte beviljas för att arbeta hos annan arbetsgivare, med privat företagsverksamhet eller som privat yrkesutövare inom samma yrkesområde. Av särskilda skäl kan tjänstledighet beviljas t.ex. om vikaresituationen kan lösas enkelt. Tjänstledigheter prövas från fall till fall och är således inte prejudicerande. 4. Tjänstledigheter beviljas för högst ett (1) år i sänder. 5. ÅHS köper inte tjänster av tjänstlediga tjänstemän om avsikten med tjänstledigheten är att som privat näringsidkare sälja samma tjänster som ingår i den ordinarie tjänsten. Undantag från denna regel kan göras endast i de fall då det finns en risk att patienten annars remitteras utanför Åland av denna orsak. Ovan nämnda regler har informerats de anställda via budskapsinfo och intranätet våren Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2

5 Styrelsen den 15 maj, den 12 juni, den 27 november 2009 och den 26 november 2010 TJÄNSTLEDIGHETSPRINCIPER FÖR ALLA ANSTÄLLDA INOM ÅHS forts 70 FÖRSLAG: Styrelsen besluter anteckna ovan nämnda regler för beviljande av tjänstledigheter för kännedom. BESLUT: Styrelsen beslöt återremittera ärendet för ny beredning. 92 Tjänstledigheter enligt prövning. (Lag- eller kollektivavtalsstadgade tjänsteledigheter är undantagna) Med tjänstledighet enligt prövning avses sådana ledigheter som arbetsgivaren med hänvisning till lag eller avtal inte är skyldig att bevilja. Vid utvärdering av tjänstledighet enligt prövning bör förmannen beakta och notera ändamålsenlighetssynpunkter, om hur arbetsuppgifterna sköts och organiseras under den tid tjänstledigheten eventuellt pågår. Vanligtvis är tjänstledigheter enligt prövning kortvariga (några dagar eller veckor). Men även då bör tjänsteman som besluter om tjänstledigheten beakta hur skötseln av arbetsuppgifterna fortgår för den tid någon är frånvarande. Förutom tjänstledighetens betydelse för den sökande skall förmannen beakta den berörda arbetsenhetens verksamhet, likväl som konsekvenser för ÅHS generellt. Dessutom bör noteras vid handläggning av tjänstledigheter enligt prövning: 1. Alla tjänstledigheter skall innehålla en orsak och i god tid sökas skriftligen. 2. Såvida vikariesituationen kan lösas enkelt har detta en positiv inverkan för beviljande av tjänstledighet. 3. Tjänstledigheter beviljas för högst ett år i sänder. 4. ÅHS har inte haft som kutym att köpa tjänster av tjänstlediga tjänstemän om avsikten med tjänstledigheten är att som privat näringsidkare sälja samma tjänster som ingår i den ordinarie tjänsten. Undantag från denna regel görs endast ifall det finns en risk att patienten annars remitteras utanför Åland av denna orsak. FÖRSLAG: Styrelsen besluter omfatta att ovannämnda regler tillämpas då ansökan om tjänstledighet enligt prövning inlämnats. BESLUT: Styrelsen beslöt sända uppgjort förslag till personalrådet för utlåtande. 147 Styrelsen beslöt vid sammanträde återremittera ärendet. Under återremitteringen har ovan nämnda principer behandlats av personalrådet inom ÅHS. Bilaga 1. Personalrådet beslöt omfatta förslaget till tjänstledighetsprinciper. FÖRSLAG: Styrelsen besluter omfatta att ovannämnda regler (=beskrivna i 92) tillämpas då ansökan om tjänstledighet enligt prövning inlämnas. BESLUT: Styrelsen beslöt återremittera ärendet. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 Styrelsen den 15 maj, den 12 juni, den 27 november 2009 och den 26 november 2010 TJÄNSTLEDIGHETSPRINCIPER FÖR ALLA ANSTÄLLDA INOM ÅHS forts 112 Tjänstledighetsprinciperna behandlades flera gånger i styrelsen 2009 och ärendet återremitterades senast november Ledningsgruppen har behandlat frågan på nytt och Därefter har ärendet tagits till samarbetskommittén och efter mindre justeringar av ledningsgruppens förslag kunde enighet nås. Bilaga 1. I nedanstående framställning har tjänstledighetsprinciperna indelats i två grupper: lag- och kollektivavtalsstadgade tjänstledigheter och tjänstledigheter enligt prövning. 1. Lag- och kollektivavtalsstadgade tjänstledigheter Lag- och kollektivavtalsstadgade tjänstledigheter prövas inte. Tjänstemannalagens 35 ska särskilt uppmärksammas: Den som är anställd i ordinarie tjänst hos landskapet och som för viss tid utnämnts eller förflyttats till annan tjänst eller antagits i annan tjänst på prövotid, är under tiden tjänstledig från förstnämnda tjänst. Detta gäller dock inte den som sedan tidigare är anställd för viss tid. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4 2. Tjänstledigheter enligt prövning 1. Tjänstledighet enligt prövning är ingen subjektiv rättighet. 2. Det som påverkar beslutet om tjänstledighet kan beviljas är tillgången till vikarier, orsak, anställningens längd och eventuellt tidigare beviljade tjänstledigheter. 3. Enligt landskapets personalpolitiska program ska arbetsgivarens strävan vara att särskilt beakta önskemål om tjänstledighet som begärs av sociala, familjeeller andra vägande skäl. 4. Tjänstledighet enligt prövning beviljas för högst ett år i sänder. En tjänstledighet ska alltid ansökas och beslutas om skriftligt oavsett om det är en lag-/kollektivavtalsstadgad tjänstledighet eller tjänstledighet enligt prövning. Detta krävs för att den administrativa biten kring löner o.s.v. ska fungera. FÖRSLAG: Styrelsen besluter anteckna ovannämnda regler för beviljande av tjänstledigheter för kännedom. BESLUT: Styrelsen besluter godkänna ovannämnda regler för beviljande av tjänstledigheter.

7 BEREDSKAP FÖR OPERATIONSAVDELNINGENS PERSONAL Styrelsen den 4 april och 9 maj 2003, 45 och 63 SKRIVELSE FRÅN OPERATIONSAVDELNINGENS PERSONAL 45 Styrelsen behandlade på sitt möte den 7 mars 2003 / 30 skrivelser från TCÅ r.f. och från operations- och anestesiavdelningens personal gällande sparåtgärd som vidtagits i budgeten. Bilaga 1. Personalen vid operationsavdelningen har inlämnat följande rättelseyrkan med anledning av beslutet den 7 mars Bilaga 2. I styrelsens beslut (och förslag till beslut) finns tyvärr en felaktighet såsom påpekas i skrivelsen: de åtta söndagstimmar, som betalas som extra ersättning för beredskap som infaller under tid som berättigar till söndags- och helgaftonstillägg, motsvarar i detta fall åtta enkla timlöner (inte 16 enkla timmar). Normalt innebär söndagstimme en enkel timme förhöjd med 100%. Hänvisas till TKA om arbetstider 28. Bilaga 3 Gällande yrkan om 50% beredskapsersättning hör detta normalt till de centrala förhandlingarna mellan arbetsgivaren (landskapet) och de fackliga organisationerna. I samband med de senaste avtalsförhandlingarna har TCÅ yrkat att ersättningen för vårdpersonalens vid ÅHS beredskap bör vara 50% av den enkla timlönen och bindas till en bestämd inställelsetid. Detta har inte godtagits av arbetsgivaren. FÖRSLAG: Styrelsen konstaterar att man i avtalsförhandlingarna inte nått överenskommelse om ändrad beredskapsersättning. BESLUT: Styrelsen beslöt att en utredning över behovet av kortare inställelsetid än 30 min skall göras beträffande samtliga personalgrupper med beredskap inom ÅHS, att ta reda på hur många kritiska medicinska situationer, som under de senaste åren förutsatt kort inställelsetid hos op-personalen, att undersöka vilken inställelsetid och beredskapsersättning man har på övriga sjukhus i Finland beträffande de personalgrupper som har beredskap De personalgrupper inom ÅHS som har beredskap är op-personalen, rtg-personalen, hälsovårdarna i skärgården och maskinskötarna/vaktmästarna. En sammanställning av dessa personalgruppers beredskapsersättning och inställelsetid finns som bilaga 1. Basenhetschef Ragna Mattsson har lämnat följande redogörelse beträffande kritiska medicinska situationer. Bilaga 2. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 BEREDSKAP FÖR OPERATIONSAVDELNINGENS PERSONAL forts. 63 Kontakter har tagits till några sjukhus i riket, där beredskapsersättning och inställelsetiden för op-personalen är följande: Borgå sjukhus 50 % 20 min (30) (obstetrisk verksamhet) (av tre sjukskötare i beredskap har två 20 min, en 30 min inställelsetid) Västra Nylands sjukhus 50 % 20 min ( ) Vasa centralsjukhus 50 % 20 min ( ) Jakobstads sjukhus 30 % 20 min ( ) Åbo stadssjukhus 30 % ( ej obst. verksamhet) Barnkliniken i Åbo 50 % 30 min ( ) Barnkliniken i H:fors 50 % (30) ( ) (op- och anestesiskötarna har 50%, postop.personalen har 30%) Uppgifter om övriga personalgruppers beredskapsersättning och inställelsetid på dessa sjukhus har inte ännu till alla delar erhållits, men presenteras på sammanträdet. Merkostnaden för en utökning av beredskapsersättningen för op-personalen från 30 % till 50 % blir c euro/år. Under sommarmånaderna har till op-personalen betalats en förhöjd beredskapsersättning (50%) de senaste åren på beslut av landskapsstyrelsen. För kommande sommar har anhållan inlämnats men ännu inte behandlats. Bilaga 3. FÖRSLAG: Styrelsen konstaterar att man i avtalsförhandlingarna inte nått överenskommelse om ändrad beredskapsersättning, som i avtalet är fastställd till 10-30% för fri beredskap. Styrelsen konstaterar att för beredskap som fullgörs i tjänstemannens bostad ( bostadsberedskap ) betalas enligt avtal 50% av den enkla timlönen. Styrelsen fastställer att för op-personalen gäller bostadsberedskap för vilken betalas 50% av den enkla timlönen och att inställelsetiden skall vara högst 20 min. Styrelsen beaktar att detta medför en ökad kostnad om c euro/år På mötet utdelades en sammanställning över övriga personalgruppers beredskapsersättning och inställelsetid på vissa sjukhus. Bilaga 4. BESLUT: Styrelsen fastställde att för op-personalen gäller från och med bostadsberedskap för vilken betalas 50% av den enkla timlönen och att inställelsetiden skall vara högst 20 min. Styrelsen beaktar merkostnaden i beredningen av nästa års budget Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

9 BEREDSKAP FÖR OPERATIONSAVDELNINGENS PERSONAL forts. 113 ÅHS-styrelse beslutade , 63 att införa bostadsberedskap (=beredskap som fullgörs i tjänstemannens bostad) för personalen vid operationsavdelningen, inställelsetiden fastställdes till 20 min. Då dagens mobila kommunikationsmöjligheter kan anses vara tillräckligt tillförlitliga finns inget behov av att använda bostadsberedskap längre. FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att bostadsberedskapen för personalen vid operationsavdelningen upphör Från tillämpas så kallad fri beredskap, oförändrad inställelsetid 20 minuter. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7

10 FÖRSÄLJNING AV FÖRLOSSNINGAR 114 Ålands hälso- och sjukvård har under hösten 2010 fått en förfrågan från Ab Nordan Oy i Raseborg om intresset att sälja förlossningsvård till i första hand ryska mödrar med företaget Nordan som betalningsansvarig. Ab Nordan Oy har tidigare haft ett samarbete med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, i praktiken med Ekenäs BB, vilket dock lagts ner under året. Det koncept som Nordan föreslår är att de blivande mödrarna skulle komma till Åland någon vecka före beräknad förlossning och stanna kvar en liten tid efter förlossningen. Under tiden skulle de blivande mödrarna bo i en bostad som ordnas av Nordan, som även ordnar nödvändig tolkservice. ÅHS skulle då stå för hälso- och sjukvården i samband med förlossningen inkl kontroller före och efter. De verksamhetsansvariga, klinikchefer och avdelningsskötare inom BB- /gynekologiska enheten och barn- och ungdomsenheten har ställt sig positiva till att ingå ett samarbete med Ab Nordan Oy och en förlossning har genomförts för att skapa erfarenheter inför ett eventuellt kommande avtal mellan ÅHS och Ab Nordan Oy. I de interna diskussionerna har de verksamhetsansvariga varit överens om att de aktuella patienterna ska omhändertas av BB-/gyn enheten under hela vårdkedjan och att primärvårdsenheten inte har någon aktiv roll i vården. Detta för att inte splittra upp verksamheten och skapa onödigt många vårdkontakter för patienten under den korta tid som de vistas på Åland. Primärvårdsenheten har också meddelat att de med nuvarande resurser har svårt att ta emot fler mödrar i Mariehamn. Barn- och ungdomsenheten är tänkt att sköta kontrollen av de nyfödda på normalt sätt. ÅHS har även kontaktat samarbetsparterna i Åbo och Uppsala som kan vara aktuella att ta emot patienter vid eventuella komplikationer. Innan ett eventuellt avtal skrivs behöver rutinerna noggrant gås igenom med de aktuella aktörerna inkl prisbild och betalningsvillkor, samt försäkringsfrågor och regler för kostnadsansvar vid eventuella komplikationer inkl transporter tydliggöras. FÖRSLAG: Styrelsen ger ledningsgruppen i uppdrag att fortsätta samarbetet med Ab Nordan Oy i Raseborg för att möjliggöra ett ökat antal förlossningar vid BB i Mariehamn eftersom ett ökat antal förlossningar är positivt för upprätthållandet av den medicinska kompetensen. Verksamheten får dock inte ha negativa ekonomiska konsekvenser för ÅHS, samtliga uppkomna kostnader skall täckas av de intäkter som genereras. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8

11 CHEFLÄKARVIKARIAT 115 I samband med att nuvarande förvaltningschef tillträdde uppstod vikariat på chefläkartjänsten. Tjänsten har sedan dess upprätthållits av vikarier, i huvudsak två veckors vikariat av klinikchefer inom ÅHS. Ett vikariatsschema finns fastställt för resten av året och början av nästa år. Förvaltningschefen har haft ett flertal kontakter och möten med personer såväl inom som utom ÅHS för att underlätta tillsättandet av en lämplig person. De inom organisationen som tidigare sökt tjänsten har erbjudits att vikariera på densamma under hösten. Det är angeläget att tjänsten tämligen snart tillsätts med en person som får ett längre (4,5 år) förordnande. FÖRSLAG: Chefläkarvikariatet utannonseras i december i följande tidningar: Finlands läkartidning, Hbl, Läkartidningen i Sverige, Dagens Medicin samt Tidningen Åland och Nya Åland. Ansvaret för rekryteringsarbetet till detta vikariat har förvaltningschefen, styrelseordföranden hålls fortlöpande informerad. Lämpliga kandidater kommer att presenteras för styrelsen innan beslut fattas. BESLUT: Chefläkarvikariatet utannonseras i december i följande tidningar: Finlands läkartidning, Hbl, Läkartidningen i Sverige, Dagens Medicin samt Tidningen Åland och Nya Åland. Ansvaret för rekryteringsarbetet till detta vikariat har förvaltningschefen i enlighet med reglementet 6.2, styrelseordföranden hålls fortlöpande informerad. Lämpliga kandidater kommer att presenteras för styrelsen innan beslut fattas. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9

12 STYRELSENS SAMMANTRÄDESDAGAR UNDER VÅREN Styrelsen skall enligt reglementet på förhand fastställa en halvårsplan för sina sammanträden. För vårterminen 2011 föreslås att styrelsens sammanträdesdagar är följande fredagar: 21 januari, 18 februari, 18 mars, 15 april, 20 maj och 17 juni. FÖRSLAG: Styrelsen sammanträder under vårterminen 2011 följande fredagar: 21 januari, 18 februari, 18 mars, 15 april, 20 maj och 17 juni. Sammanträdena inleds kl och sker på plats som anges i föredragningslistan. Extra sammanträden kan vid behov tillkomma. BESLUT: Styrelsen sammanträder under vårterminen 2011 följande fredagar: 21 januari, 18 februari, 25 mars, 15 april, 20 maj och 17 juni. Sammanträdena inleds kl och sker på plats som anges i föredragningslistan. Extra sammanträden kan vid behov tillkomma. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10

13 DELGIVNINGAR 117 FÖRSLAG: Styrelsen besluter anteckna följande brev, ärende, kösituation och budgetuppföljning för kännedom: 1. Brev till Ålands landskapsregering, Social- och miljöavdelningen, : Samordning av lagstiftningen gällande fastställande av långvårdsavgifter, 2. Konfidentiellt ärende, 3. Kösituationen per den , 4. Budgetuppföljning enligt budgetansvar per oktober 2010 för Ålands hälsooch sjukvård. 5. Ålands hörselförenings brev, , gällande hörselvård. 6. Styrelseledamöterna Gun-Mari Lindholms och Camilla Gunells initiativ till beredning av ett ärende gällande insemination så att även andra än heterosexuella par omfattas av de tjänster som erbjuds inom ÅHS samt en namnlista: Lika fertilitetshjälp för alla. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 11

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009 Styrelsen nr 10/2009 Kallelse till sammanträde den 25 augusti kl. 12.30. Paragraf Ärende 104 Sammankallande och beslutförhet. 105 Justering av protokoll. 106 Fastställande av föredragningslistan. 107 Uppsägning

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011 Styrelsen nr 1/2011 Kallelse till sammanträde torsdagen den 13 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011 Styrelsen nr 11/2011 Kallelse till sammanträde den 26 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 74 Sammankallande och beslutförhet 75 Justering av protokoll 76 Fastställande av föredragningslistan 77 Budget 2012

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011 Styrelsen nr 8/2011 Kallelse till sammanträde den 28 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 48 Sammankallande och beslutförhet. 49 Justering av protokoll. 50 Fastställande av föredragningslistan. 51 Yttrande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006 Styrelsen nr 6/2006 Kallelse till sammanträde den 11 augusti kl. 13.30 Paragraf Ärende 71 Sammankallande och beslutförhet. 72 Justering av protokoll. 73 Fastställande av föredragningslistan. 74 Ålands

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010 Styrelsen nr 6 /2010 Kallelse till sammanträde den 21 maj kl. 09.30. Paragraf Ärende 53 Sammankallande och beslutförhet. 54 Justering av protokoll. 55 Fastställande av föredragningslistan. 56 Beslut om

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 17 december 2015 kl 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 106. Sammankallande och beslutsförhet 107. Justering av protokoll 108. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2010 Styrelsen nr 12 /2010 Kallelse till sammanträde den 29 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 101 Sammankallande och beslutförhet. 102 Justering av protokoll. 103 Fastställande av föredragningslistan. 104

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010 Styrelsen nr 10 /2010 Kallelse till sammanträde den 3 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 86 Sammankallande och beslutförhet. 87 Justering av protokoll. 88 Fastställande av föredragningslistan. 89 Rekrytering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012 Styrelsen nr 5/2012 Kallelse till sammanträde den 5 april kl. 12.00. Paragraf Ärende 36. Sammankallande och beslutsförhet. 37. Justering av protokoll. 38. Föredragningslistans godkännande. 39. Rapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010 Styrelsen nr 4 /2010 Kallelse till sammanträde den 19 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 36 Sammankallande och beslutförhet. 37 Justering av protokoll. 38 Fastställande av föredragningslistan. 39 Bokslutet

Läs mer

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 21 Sammankallande och beslutförhet 22 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7/2011 Styrelsen nr 7/2011 Kallelse till sammanträde den 15 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 42 Sammankallande och beslutförhet. 43 Justering av protokoll. 44 Fastställande av föredragningslistan. 45 Rapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2011 Styrelsen nr 10/2011 Kallelse till sammanträde den 17 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 64 Sammankallande och beslutförhet 65 Justering av protokoll 66 Fastställande av föredragningslistan 67 Medarbetarenkäten

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2010 Styrelsen nr 5 /2010 Kallelse till sammanträde den 23 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 44 Sammankallande och beslutförhet. 45 Justering av protokoll. 46 Fastställande av föredragningslistan. 47 Rapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2011 Styrelsen nr 12/2011 Kallelse till sammanträde den 2 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Justering av protokoll 85 Fastställande av föredragningslistan 86 ÅHS plan

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 80 Sammankallande och beslutförhet 81 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2009 Styrelsen nr 8 /2009 Kallelse till sammanträde den 12 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 86 Sammankallande och beslutförhet. 87 Justering av protokoll. 88 Fastställande av föredragningslistan. 89 Samarbetsfrågor

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av

Läs mer

AGENDA FÖREDRAGNINGSLISTA. ÅMH-St 1/

AGENDA FÖREDRAGNINGSLISTA. ÅMH-St 1/ AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde torsdagen den 6 mars 2008, kl. 16.00 på Norragatan 17. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2012 Styrelsen nr 8/2012 Protokoll fört vid sammanträde måndagen den 4 juni kl. 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 64. Sammankallande och beslutförhet. 65. Justering av protokoll. 66. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 12 februari 2015 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 10. Sammankallande och beslutsförhet. 11. Justering av protokoll. 12. Föredragningslistans

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011 Styrelsen nr 16/2011 Kallelse till sammanträde den 16 december kl. 09.00. Sammanträdet avslutas med gemensam jullunch på restaurang Nautical kl.12.00 Paragraf Ärende 120 Sammankallande och beslutsförhet

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av protokoll

Läs mer

ÅMH-St 2/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl , Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 2/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl , Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 13 Sammankallande och beslutförhet 14 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012 Styrelsen nr 19/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde den 10 december 2012 kl. 15.00 17.45. Paragraf Ärende 152. Sammankallande och beslutsförhet. 153. Justering av protokoll. 154. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2017 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 22 september 2017 kl. 9.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 74. Sammankallande och beslutsförhet. 75. Justering av protokoll. 76.

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 37 Sammankallande och beslutförhet 38 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013 Styrelsen nr 2/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 18 januari 2013 kl. 9.30-15.00 i ÅHS konferenscenter. Paragraf Ärende 8. Sammankallande och beslutsförhet. 9. Justering av protokoll. 10.

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 torsdag 24 november 2016, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 torsdag 24 november 2016, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 torsdag 24 november 2016, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 61 Sammankallande och beslutförhet 62 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7 /2009 Styrelsen nr 7 /2009 Kallelse till sammanträde den 28 maj kl. 09.00. Paragraf Ärende 76 Sammankallande och beslutförhet. 77 Justering av protokoll. 78 Fastställande av föredragningslistan. 79 Utvecklingen

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 23 Sammankallande och beslutförhet 24 Justering av protokoll

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2016 och gällande från den 1 januari 2017 1 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 16.02.2011 1/11 Sammanträdestid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 16.00-17.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2007 Styrelsen nr 8 /2007 Kallelse till sammanträde den 15 juni kl. 09.30. Paragraf Ärende 89 Sammankallande och beslutförhet. 90 Justering av protokoll. 91 Fastställande av föredragningslistan. 92 Utbildning

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 23 oktober 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 77. Sammankallande och beslutsförhet 78. Justering av protokoll 79. Föredragningslistans

Läs mer

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 28 december 2010, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 28 december 2010, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 28 december 2010, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 62 Sammankallande och beslutförhet 63 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2013 Styrelsen nr 1/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 11 januari 2013 kl. 9.30-13.00. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 14 oktober 2016 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 84. Sammankallande och beslutsförhet. 85. Justering av protokoll. 86.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2008 Styrelsen nr 4 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 34 Sammankallande och beslutförhet. 35 Justering av protokoll. 36 Fastställande av föredragningslistan. 37 Förklaring

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2010 Styrelsen nr 11 /2010 Kallelse till sammanträde den 27 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 93 Sammankallande och beslutförhet. 94 Justering av protokoll. 95 Fastställande av föredragningslistan. 96 Förfrågan

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 25.10.2010 9/10 Sammanträdestid Måndagen den 25 oktober 2010 kl. 16.00-16.55 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Arbetsordning. för styrelsen för Högskolan på Åland. Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011

Arbetsordning. för styrelsen för Högskolan på Åland. Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011 Arbetsordning för styrelsen för Högskolan på Åland Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011 1 Inledande bestämmelser Enligt reglemente för Högskolan på Åland 5, bör styrelsen anta en arbetsordning för sitt

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2012 Styrelsen nr 1/2012 Kallelse till sammanträde den 27 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Fastställande av föredragningslistan. 4. Beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 17.2.2014 1/14 Sammanträdestid Måndagen den 17 februari 2014 kl. 9.30 11.00 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2009 Styrelsen nr 13 /2009 Kallelse till sammanträde den 30 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 126 Sammankallande och beslutförhet. 127 Justering av protokoll. 128 Fastställande av föredragningslistan. 129

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2010 Styrelsen nr 8 /2010 Kallelse till sammanträde den 18 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 68 Sammankallande och beslutförhet. 69 Justering av protokoll. 70 Fastställande av föredragningslistan. 71 Fosterscreening.

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 SOCIALNÄMNDEN 57-65, 21 K Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge kommunkansli 9 september 2015

Organ Nr Datum Sida 1 SOCIALNÄMNDEN 57-65, 21 K Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge kommunkansli 9 september 2015 1 SOCIALNÄMNDEN 57-65, 21 K- 07.09.2015 22 K Sammanträdestid: 07.09.2015 kl 18.30-19.30 Sammanträdesplats: Kommunrummet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Thomas Fredriksen, ordf. Ulla-Karin Newton, vice

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2012 Styrelsen nr 6/2012 Protokoll fört vid styrelsens sammanträde fredagen den 27 april kl. 12.00-16.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 44. Sammankallande och beslutsförhet. 45. Justering av protokoll. 46.

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Mötets avslutande. Jomala den Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FÖREDRAGNINGSLISTA. Mötets avslutande. Jomala den Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 39 Sammankallande och beslutförhet 40 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 41 ÅHS avtal - uppsägning 42 Konfidentiellt

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 15.2.2013 1/13 Sammanträdestid Fredagen den 15 februari 2013 kl. 9.30 10.40 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 16.2.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 4 /2017 Sammanträdestid: 18 april kl 13.00 13.10 Sammanträdesplats Socialkansliet ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Eriksson Rainer, ordförande X Lotta

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde onsdagen 18 april 2012, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde onsdagen 18 april 2012, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde onsdagen 18 april 2012, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 14 Sammankallande och beslutförhet 15 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2009 Styrelsen nr 5 /2009 Kallelse till sammanträde den 24 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 51 Sammankallande och beslutförhet. 52 Justering av protokoll. 53 Fastställande av föredragningslistan. 54 Val av

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 06.05.2014 04/14 Sammanträdestid Tisdagen den 6 maj 2014 kl 18.00 18.35 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården x

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2008 Styrelsen nr 3 /2008 Kallelse till sammanträde den 29 februari kl. 09.00. Paragraf Ärende 27 Sammankallande och beslutförhet. 28 Justering av protokoll. 29 Fastställande av föredragningslistan. 30 Val

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 164 Gäller från och med

Antaget av kommunfullmäktige , 164 Gäller från och med Antaget av kommunfullmäktige 2012-09-24, 164 Gäller från och med 2012-10-01 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallagen och i annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Geta kommun Biblioteks- och kulturnämnden

Geta kommun Biblioteks- och kulturnämnden Sammanträde 6/2008 Tid och plats: Måndagen den 24 november 2008 kl. 19.00 Geta skola, biblioteket Ärenden: 44 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 45 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 46 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, Rk1

Protokoll fört vid pleniföredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, Rk1 PROTOKOLL Nummer 12 22.12.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, Rk1 Närvarande Frånvarande Justerat KS CG - MP NF MN WV TA Omedelbart Ordförande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2009 Styrelsen nr 11 /2009 Kallelse till sammanträde den 15 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 111 Sammankallande och beslutförhet. 112 Justering av protokoll. 113 Fastställande av föredragningslistan. 114

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 1 Kallelse och beslutförhet SN 2 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2013 Styrelsen nr 4/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 15 februari 2013 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 22. Sammankallande och beslutsförhet. 23. Justering av protokoll. 24. Föredragningslistans

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10 Sammanträdestid Måndagen den 10 maj 2010 kl. 16.00-18.10 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 4/2015 1(11)

SKOLNÄMNDEN möte 4/2015 1(11) 1(11) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 11.06.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Brändö grundskola Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan Nr 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Arbetsordning 2016-02-15 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version D-2016-20 Jenny Forkman Styrelsen

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 111 Sammankallelse och beslutfördhet 112 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 113 Besättande av tjänsten som

Läs mer