Slutrapport. Projektet Mina hälsotjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. Projektet Mina hälsotjänster"

Transkript

1 Diarienummer: S2011/5532/FS (delvis) Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, Stockholm Vxl: Tel: Mob: Slutrapport Projektet Mina hälsotjänster Center för ehälsa i samverkan koordinerar landstingens och regionernas samarbete för att förverkliga den nationella IT-strategin för vård och omsorg. Centret ska skapa den långsiktighet som krävs för att utveckla och införa gemensamma ehälsostöd, infrastruktur och standarder som förbättrar informationstillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet. Center för ehälsa i samverkan styrs av representanter från landsting och regioner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), kommunerna och de privata vårdgivarna.

2 2 (30) Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 En vidareutveckling av Mina vårdkontakter... 5 Ett projekt som skapar nytta på både kort och lång sikt... 6 Projektorganisation... 7 Leveransområde 1 e-tjänster via webb och mobil... 8 Status e-remiss... 8 Patientens egen provtagning... 9 Självskattning av levnadsvanor Leveransområde 2 Nytt modernt och mobilt gränssnitt Nya Mina vårdkontakter Mobil strategi Målbildkoncept och varumärkesanalys Leveransområde 3 Vidareutvecklad teknisk plattform Mobilitet Arkitektur som stödjer fler sätt att ansluta nya e-tjänster Effektivt informationsutbyte Återanvändningsbara stödtjänster Leveransområde 4 Regelverk och affärsmodell Allt omges av riktlinjer Process för godkännande av e-tjänst Rapport om affärsmodeller Ersättningsmodeller Projektets budgetresultat Fortsatt arbete Projektets koppling till standardiseringsarbete... 30

3 3 (30) Sammanfattning Projektet Mina hälsotjänster har syftat till att skapa förutsättningar för att invånarna ska få tillgång till fler bra e-tjänster i snabbare takt. För att möjliggöra detta har det varit viktigt att utgå från många olika intressenter och flera olika perspektiv. Projektet har för att tydliggöra olika leveranser och insatsområdet symboliserat ehälsa i form av ett träd. Ovan för jordytan finns till exempel e-tjänster och gränssnitt, det vill säga de delar som syns och används av invånare och vårdpersonal. Under ytan finns infrastruktur och arkitektur som underlättar e-tjänsteutveckling. Helheten omges av riktlinjer som säkerställer kvalitet och effektivitet. Genom att vidareutveckla Mina vårdkontakter har projektet skapat större möjligheter för både invånare, vårdpersonal, beställare och leverantörer. Invånare kan via ett nytt och modernt gränssnitt Nå Mina vårdkontakter via mobil och surfplatta Se sin remisstatus Boka provtagning och få svaret direkt på sitt konto Lämna självskattningar som tillförs patientjournalen Vårdpersonal kan Spara tid genom automatiska påminnelser Få mer tid för patienter med stora behov Erbjuda alternativa eller kompletterande vårdoch behandlingsformer Spara tid genom minskad administration Ovan för ytan finns e-tjänster som underlättar för invånare och vårdpersonal. Beställare och leverantörer kan Bidra med e-tjänster på flera olika sätt Använda befintliga e-tjänster och stödtjänster Effektivisera arbetet genom stöd i form av framtagna riktlinjer och processbeskrivningar Projektet har också tagit fram ett målbildkoncept och en mobil strategi. Dessutom levereras strategiska underlag i form av rapporter, analyser och planer kring affärs-/verksamhetsmodeller, ersättningsmodeller och varumärke. Under ytan finns en gemensam arkitektur som gör det möjligt för olika system att utbyta information.

4 4 (30) Bakgrund Hälso- och sjukvården i Sverige står inför stora utmaningar som behöver bemötas på ett strategiskt sätt om invånarna ska kunna erbjudas bra vård och omsorg även i framtiden. I Stockholms läns landsting beräknas vårdbehovet öka med 50 procent de närmsta tjugo åren, och troligtvis ser framtiden likartad ut även i andra landsting och regioner. Det innebär att hälso- och sjukvården måste klara av att undersöka, behandla och kommunicera med fler patienter än i dag, trots att resurserna inte beräknas ökas i samma takt som behoven. Dessutom ökar invånarnas krav och förväntningar på adekvat vård och tillgänglighet. I framtiden behöver därför vårdprocesserna i allt högre grad effektiviseras och stöttas bland annat genom e-tjänster. Även om det redan i dag går att göra en hel del ärenden via webben, som till exempel att boka tid och välja vårdmottagning, behövs fler e-tjänster. Bland annat är möjligheterna att följa remisser, ta del av provsvar och registrera egen information viktiga pusselbitar för att patienter och närstående ska kunna ha insyn och vara delaktiga i olika vårdprocesser. För att patienter ska kunna vara mer delaktiga i sin egen vård måste tillgängligheten till vården öka. Invånarna bör kunna få kontakt med vården, följa sin vård och få information på tider och platser som passar dem själva. De ska också kunna utföra ärenden på ett mer självständigt sätt än i dag, precis som det är möjligt att göra det inom bankvärlden och andra sektorer. Detta gynnar både den enskilde patienten och andra patienter då vårdens resurser genom det kan frigöras och användas där de mest behövs. Tanken är att e-tjänster i Mina vårdkontakter ska kunna bidra till detta och det finns stora förväntningar på ehälsa som en central del i den framtida hälso- och sjukvårdsstrukturen. Bilden till höger visar hur man i Stockholms läns landsting ser e-hälsa som en central del i den framtida nätverkssjukvården Utvecklingen har redan kommit en bit på väg, till exempel finns tjänster för tidbokning och provtagning av klamydia men det är bara början. e-tjänster kan hålla ihop och vara ett stöd genom hela vårdprocessen, det vill säga både före, under och efter besök och behandling samt genomsyra alla vårdnivåer. Se även projektets projektplan.

5 5 (30) En vidareutveckling av Mina vårdkontakter Projektet Mina hälsotjänster startades i juni 2011 på uppdrag av Socialdepartementet och Center för ehälsa i samverkan. Syftet var att genom utveckling av den befintliga lösningen Mina vårdkontakter bidra till: ett bredare utbud av e-tjänster som samordnar och stödjer patientens vårdprocesser och ger rätt vård på rätt nivå i rätt tid förutsättningar för en snabbare och stabilare utveckling av e-tjänster förutsättningar för mobila e-tjänster ett förbättrat och mer effektivt sätt att tillhandahålla hälsa-, vård- och omsorgsrelaterade e-tjänster. Stockholms läns landsting fick uppdraget att genomföra projektet i samverkan med Inera AB. Projektet avslutades 31 maj Mina vårdkontakter en uppskattad tjänst Mina vårdkontakter är en samlingsplats på internet där invånarna med hjälp av personliga e- tjänster på ett enkelt och säkert sätt kan komma i kontakt med hälso- och sjukvården/omsorgen samt få överblick över sin hälsa, vård och omsorg. Det kan till exempel handla om e-tjänster som gör det möjligt för invånarna att själv boka om tider, förnya recept, ta del av provsvar och på andra sätt få stöd i sin vårdprocess. Via Mina vårdkontakter kan landsting, regioner samt offentligt finansierade vård- och omsorgsgivare på flera olika sätt tillgängliggöra personliga e-tjänster till patienter och invånare. Det gäller både landstingsdrivna och privata mottagningar. I nuläget har nästan 1 miljon invånare över hela Sverige konto i Mina vårdkontakter. På vårdgivarsidan finns 60 o00 konton.

6 6 (30) Ett projekt som skapar nytta på både kort och lång sikt Projektet har valt att sträva efter att leverera nytta på både kort och längre sikt. Redan under 2012 uppstår mätbara effekter i form av nya e-tjänster, mobilt tillgängliggörande och nya bidragande aktörer, men framförallt skapar projektet möjligheter för framtiden bland annat i form av stödtjänster, riktlinjer och strategiska underlag.

7 7 (30) Projektorganisation I styrgruppen har följande personer ingått Namn Titel Kim Nordlander, ordf. Chef Vårdguiden Åke Rosandher Chef CeHis Patrik Hansson Chef ehälsa och strategiskt IT, SLL Håkan Nordgren Chef Arkitekturledningen Sofie Zetterström Programområdesansvarig Invånartjänster, Inera I projektgruppen har följande personer deltagit Namn Roll/område Lars Palmberg Projektchef Anette Thalén Projektledare Mimmi Wänseth Bitr. projektledare Johan Eltes Teknisk arkitektur Marco de Luca Teknisk arkitektur Maria Berglund Koncept och e-tjänster Ewa Printz Affärsmodeller och ersättningsmodeller Jon Malmström Tekniska riktlinjer, regionalt perspektiv

8 8 (30) Leveransområde 1 e-tjänster via webb och mobil I tabellen nedan finns en förteckning över projektets leveranser, inklusive leveransformat och status, för leveransområde 1. Efter tabellen följer beskrivningar av varje e-tjänst. Mer information om tillgängliggörande via mobila enheter kommer i nästa kapitel. Leveransområde 1 Utvecklade/tillgängliggjorda etjänster Utlovat i projektplanen Leverans Leveransformat och status Minst en etjänst med medelintegration* Påbörjat arbete med minst en etjänst med djup integration Minst en etjänst med grund integration Minst en etjänst tillgängliggjord via mobila enheter Status e-remiss Patientens egen provtagning Självskattning levnadsvanor En ny e-tjänst (Status e-remiss) Körbar e-tjänst som tillgängliggörs för invånare i SLL under hösten.. Körbar e-tjänst som tillgängliggjorts för pilotgrupp av invånare i maj. Körbar e-tjänst som tillgängliggjorts för invånare i SLL i maj. Se ovan. Stora delar av Mina vårdkontakter Körbart för alla invånare i höst. * Begreppet medelintegration är inte längre relevant men behålls här för att synka mot projektplanen. Status e-remiss Status e-remiss är en e-tjänst som gör det möjligt för invånaren att via till exempel sin mobiltelefon se om remisser har skickats och tagits emot från respektive mottagningar. e-tjänsten ger patienten insyn och avlastar vården från telefonsamtal med frågor om var remissen befinner sig. Visualisering status e-remisser som ingår i Vinnovaprojektet Mina vårdflöden har tagit fram den tekniska lösningen som gör att invånaren kan följa sin remiss. I samverkan med Mina hälsotjänster har sedan teknik och arkitektur för hur en externt utvecklad e-tjänst kan integreras i Mina vårdkontakter med en sammanhållen användarupplevelse tagits fram. Med sammanhållen användarupplevelse menas att invånaren upplever e-tjänsten helt integrerad med Mina vårdkontakters utseende och meny I stället för att undra var remissen finns kan invånarna direkt se om den har kommit fram

9 9 (30) Patientens egen provtagning Patientens egen provtagning är en e-tjänst som gör det möjligt för patienter att själv beställa tid för provtagning och sedan ta del av provresultaten så snart de är klara. Den stora nyttan med den här typen av e-tjänst är att patienten i så hög grad är delaktigt i sin egen vård vilket underlättar både för patienter och för vårdpersonal. Nedan illustreras flödet i tjänsten kortfattat: 1. Patienten loggar in på Mina vårdkontakter och väljer sin mottagning 2. Patienten fyller i formuläret och väljer vilka prover som ska tas 3. En remiss skapas automatiskt och går direkt in i labbsystemet 4. Patienten lämnar prov vid mottagningen. 5. Provet analyseras samma dag 6. Patienten får provsvaren via Mina vårdkontakter parallellt som de går till journalen för signering av vårdgivare 7. Vid frågor kontaktar patienten sin vårdgivare. I svaret får patienten också information om referensvärden samt länkar till 1177.se/Vårdguiden för mer information. Projektet har bidragit med utveckling av hela den tekniska lösningen. Verksamhetsaspekterna som kommer att utvärderas i pilotform sker i separat projekt från maj och ett år framåt (Vinnovaprojekt). Under piloten kommer en utvald patientgrupp från reumatologen på Karolinska sjukhuset att delta och ha möjlighet att beställa provtagning för besöks- och kontrollprover. Eftersom e-tjänsten är lokalt utvecklad har projektet tagit fram underlag för ett nationellt tjänstekontrakt (Labbremiss och provsvar). Med hjälp av det nationella tjänstekontraktet är det möjligt att skala upp tjänsten så att fler mottagningar kan erbjuda sina patienter liknande e-tjänster för labbremiss och provsvar. Läs mer om olika tjänstekontrakt i kapitlet om leveransområde 3.

10 10 (30) Självskattning av levnadsvanor Självskattning av levnadsvanor är en e-tjänst som ger patienter möjlighet att via Mina vårdkontakter fylla i formulär för skattning av levnadsvanor. Resultat blir efter vårdgivarens bekräftelse tillgängligt i journalen och kan bedömas och följas upp med eventuella undersökningar och behandlingar. Detta är en lokalt utvecklad e-tjänst som via Mina vårdkontakters inloggning blir tillgänglig för invånare inom Stockholms läns landsting, främst inom psykiatrin och landstingsdriven primärvård. Parallellt har ett nationellt tjänstekontrakt (Formulärtjänst) tagits fram. Kontraktet kan ligga till grund för mängder av liknande formulärtjänster som kan stötta många olika vårdprocesser. Till exempel kan hälsodeklarationer säkerställa att vården har tillgång till aktuell information inför operationer och andra ingrepp.. Läs mer om olika tjänstekontrakt i kapitlet om leveransområde 3.

11 11 (30) Leveransområde 2 Nytt modernt och mobilt gränssnitt I tabellen nedan finns en förteckning över projektets leveranser, inklusive leveransformat och status, för leveransområde 2. Efter tabellen följer beskrivningar av Nya Mina vårdkontakter, mobil strategi, målbildskoncept och varumärkesanalys. Leveransområde 2 Koncept och design Utlovat i projektplanen Leverans Leveransformat och status Övergripande koncept Nya Mina vårdkontakter Prototyp från Vitalis samt löpande utveckling av nya MVK i testmiljö (release i höst). Design och implementering av konceptet baserat på den färdplan och strategi som väljs. Mobil strategi Målbildskoncept strategiskt underlag för fortsatt arbete Varumärkesanalys strategiskt underlag för fortsatt arbete Nya Mina vårdkontakter Status e-remiss Mobilanpassning av Mina vårdkontakter baserat på öppen standard, responsiv design (webbplats anpassar utseende efter enhet (mobil, platta, webb). Filmanimerat koncept för diskussion, förankring och beslut Se film Målbildskoncept Mina hälsotjänster Presentation för diskussion, förankring och beslut Se dok. Varumärkesanalys. Körbar nya Mina vårdkontakter tillgängliggörs för invånarna nationellt i höst. Status e-remiss - pilot i SLL (prel aug). Med nationellt tjänstekontrakt möjligt att implementera i alla landsting.

12 12 (30) Nya Mina vårdkontakter Nya Mina vårdkontakter Kommer att ha ett nytt och modernt gränssnitt baserad på ny teknik, så kallad responsiv design (bygger på etablerad standard html 5), vilket innebär att bara en version av tjänsten behövs då den dynamiskt anpassar sig till olika skärmstorlekar som datorer, surfplattor och mobiler. Består av vidareutvecklad plattform som möjliggör nya former för integrationer av e-tjänster utvecklade av andra aktörer än Mina vårdkontakter. (Läs mer i kapitel Infrastrutkur och arkitektur) Möjliggör så kallade federationer (samverkansformer) med andra aktörer, som till exempel Försäkringskassan, så att invånarna kan växla mellan olika e-tjänster utan att behöva logga in på nytt varje gång. Nya Mina vårdkontakter är utvecklat enligt responsiv design och kan därför nås från webben, pekplattor och mobiltelefoner. Läs mer om responsiv design i nästa avsnitt. Mobil strategi En central del av projektets uppdrag har varit att skapa en mobil öppen plattform samt bidra med tjänster som fungerar väl i mobila enheter. Utvecklingen inom detta område går snabbt och när projektet startade sommaren 2011 låg tanken på att paketera nya tjänster i Mina vårdkontakter i form av så kallade appar väldigt nära. Projektet genomförde en analys av läget inom området mobil strategi genom att göra intervjuer med olika experter och plattformsleverantörer. Ganska snart visade det sig att appar inte skulle bli en framgångsrik strategi för det komplexa område som Mina vårdkontakter omfattar (och som

13 13 (30) kommer att bli än mer komplext i framtiden). Snarare blev det uppenbart att strategin att göra hela Mina vårdkontakter användbar i mobila enheter skulle skapa mest värde för användarna. Det visade sig också att allt fler webbsajter börjat bygga om sina tjänster så att de kunde levereras med så kallad responsiv design (bygger på etablerad standard html 5), vilket innebär att bara en version av tjänsten behövs då den dynamiskt anpassar sig till olika skärmstorlekar som datorer, surfplattor och mobiler. Nya Mina vårdkontakter kommer att bli tillgängligt för invånarna under hösten En annan viktig aspekt på mobil strategi är att kunna erbjuda säker inloggning via stark autentisering, även om det är en mobiltelefon eller surfplatta som användaren har. Genom att Mina vårdkontakter redan har en inloggningsmetod med hjälp av sms samt att BankID har lanserat en mobil variant av sin tjänst kan Mina vårdkontakter på ett bra sätt erbjuda stark autentisering på mobila enheter på två olika sätt. Målbildkoncept och varumärkesanalys Målbildskoncept Bland projektets effektmål finns att invånarna ska få tillgång till fler e-tjänster som ökar delaktighet och inflytande samt att fler aktörer kan bidra med e-tjänster. För att bidra med en idé för hur dessa mål skulle kunna stödjas, har projektet tagit fram ett koncept som visualiserar utseende och funktionalitet för en egen och personlig yta på Internet.

14 14 (30) Detta koncept är mer omfattande och långtgående än det för Mina vårdkontakter. Snarare är det så att Mina vårdkontakter skulle kunna vara en del av ett sådant mer omfattande koncept. Det uttrycks i form av en visuell prototyp som förutsätter att det etableras såväl ny informationsinfrastruktur i vården, t.ex. en tjänst för att följa upp hälsoärenden, som att en marknadsplats etableras för olika typer av godkända e-tjänster. I målbildskonceptet benämns den marknadsplatsen för Tjänstekatalog, där invånaren själv kan välja att tillföra sitt konto olika tjänster inom e-hälso-området. Målbildskonceptet levereras i form av en animerad presentation som kan användas som underlag till idé-diskussioner hos landsting och vårdgivare. När konceptet diskuterades i fokusgrupp visade det sig att det finns stort intresse för en samlingsplats för alla sina vårdkontakter och sin vårdhistorik. Avsändar- och varumärkesfrågor Sedan Mina vårdkontakter år 2006 började användas i andra landsting än SLL, har frågan kring avsändare diskuterats. Hittills har Mina vårdkontakter kunnat existera parallellt med andra varumärken som 1177, Vårdguiden samt andra webbtjänster från enskilda vårdgivare, t.ex. Lösningen har varit att information om inloggningssidan till Mina vårdkontakter https://kontakt.minavardkontakter.se/ finns på många olika webbsidor hos landsting och olika vårdgivare. Det långsiktiga målbildskonceptet som tagits fram inom projektet visar att det finns ett behov av att knyta publik information, som till exempel finns på 1177.se och vårdguiden.se, närmare de personliga tjänsterna. Eftersom frågan om avsändare har blivit allt mer diskuterad i det nationella samarbetet mellan landstingen har frågan utretts vidare inom ramen för detta projekt. Varumärkespott En grundläggande frågeställning handlar om att varumärket kan behöva rymma en helt ny situation där landstingen själva inte producerar och ansvarar för alla tjänster som användaren utnyttjar, utan endast blir en garant för att tjänsterna håller en viss nivå, användarmässigt, tekniskt men också medicinskt (och kanske även kommersiellt).

15 15 (30) Analysen föreslår en utveckling där Mina vårdkontakter fasas ut som egen avsändare/eget varumärke och att tjänsterna istället knyts till huvudvarumärkena, där webbplatserna 1177.se och Vårdguiden.se är centrala kanaler. Det finns ett antal projekt som drivs helt separat från dessa två avsändare runt om i landet av olika aktörer, till exempel journalprojektet Sustains i Uppsala och Min hälsoplan i Jönköping. Målbildskonceptet är flexibelt nog för att kunna hantera en mängd mer eller mindre fristående e-tjänster som kan nås via en gemensam Tjänstekatalog. I den katalogen skulle alla godkända tjänster, inklusive Mina vårdkontakters e-tjänster, kunna publiceras och vara nåbara och valbara inom ramen för en gemensam inloggning. Diskussioner har förts om landstingen rent formellt kan tillhandahålla en helt fri yta för alla tänkbara e-tjänster, även sådana som landstingen avsäger sig ansvar för. Om det är den väg som väljs bör tjänstekatalogen eventuellt ha en helt egen logotyp och avsändare, till exempel Mitt hälsokonto för att tydliggöra att landsting och regioner inte fungerar som garant för allt innehåll.

16 16 (30) Leveransområde 3 Vidareutvecklad teknisk plattform I tabellen nedan finns en förteckning över projektets leveranser, inklusive leveransformat och status, för leveransområde 3. Efter tabellen följer en beskrivning av arkitektur och infrastruktur. Leveransområde 3 Vidareutvecklad teknisk plattform som möjliggör leverans 1 och 2 Utlovat i projektplanen Leverans Status Prioriterade delar av teknisk plattform som stödjer leverans 1 och 2 Ny modern plattform för nyutveckling och gränssnittsutveckling integration av lokalt, regionalt och nationellt utvecklade e-tjänster mobil strategi, responsiv design Plattformen klar och används vid pågående nyutveckling. Externt tillgänglig i samband med höstrelease av nya Mina vårdkontakter. Stödtjänster i form av Nationell autentiseringstjänst Regionalt engagemangsindex Erbjuden e-tjänst (nationell stödtjänst) Autentiseringstjänst för e- legitimationer tillgänglig 1 juli. Riktlinjer för användning framtaget. Regionalt engagemangsindex Regional lösning driftsatt. Riktlinjer för användning framtagna. Erbjuden e-tjänst se nedan. Driftsättning av Erbjuden etjänst (restleverans från Ramverksprojektet). Nationella tjänstekontrakt för Kallelsefunkton Formulärinformation Engagemangsindex Driftsatt på 1177.se. Tjänstekontrakt kallelse Tidbokningskontrakt 1.1 utökat med kallelsefunktion. Klart. Tjänstekontrakt formulär kontrakt tekniskt godkänt. Tjänstekontrakt för engagemangsindex Klart. Tjänstekontrakt för labbremiss och provsvar arbete pågår. Klar och överlämnad till förvaltning. Riktlinjer för användning framtagna. Riktlinjer för stödtjänster se dokument Riktlinjer för stödtjänster i Mina vårdkontakter Tjänstekontrakt se

17 17 (30) Infrastruktur och arkitektur För att effektivisera e-tjänsteutvecklingen krävs en väl utvecklad teknisk referensarkitektur och infrastruktur. Projektet har arbetat inom ett antal olika områden för att etablera detta: Mobilitet Arkitektur som stödjer olika sätt att ansluta nya e-tjänster Effektivt informationsutbyte (Tjänstekontrakt) Stödtjänster Referensarkitektur Bilden illustrerar att under ytan finns en gemensam arkitektur som krävs för att utveckla- och utbyta information mellan e-tjänster på ett effektivt sätt Mobilitet En central del av projektets uppdrag har varit att skapa en mobil öppen plattform samt bidra med tjänster som fungerar väl i mobila enheter. Utifrån den mobila strategi (se kapitel Leveransområde 2 / Mobil strategi) som projektet valt har en ny teknisk plattform med stöd för mobil gränssnittsutveckling etablerats. För att de mobila tjänsterna ska användas har projektet också anskaffat en mobil lösning för autentisering som kommer att finnas tillgängligt från och med 1 juli.

18 18 (30) Arkitektur som stödjer fler sätt att ansluta nya e-tjänster Projektet har vidareutvecklat och moderniserat Mina vårdkontakters plattform. Bland annat har projektet tagit fram en ny modell som gör att landsting, regioner och vårdgivare själva kan utveckla och förvalta e-tjänster men att e-tjänsterna upplevs som helt integrerade i Mina vårdkontakters gränssnitt. Om en ny e-tjänst ska införas i Mina vårdkontakter finns det olika möjligheter att göra detta. Antingen väljs en så kallad fristående lösning eller så väljs en sammanhållen lösning. Fristående En fristående lösning kan till exempel användas om det redan finns en färdig e-tjänst som endast ska använda Mina vårdkontakters autentiseringslösning. Då kommer invånaren att kunna nå e-tjänsten via Mina vårdkontakters meny men så snart e-tjänsten väljs öppnas den i ett nytt fönster med eget gränssnitt. Det här är en funktion som har funnits sedan tidigare men projektet har vidareutvecklat funktionen så att loggan för Mina vårdkontakter följer med och ligger kvar högst upp i sidhuvudet på den fristående e-tjänsten. Den vidareutvecklade funktionen kommer tillgängligöras i samband med att Nya Mina vårdkontakter släpps under hösten Bilden illustrerar fristående e-tjänst med egen grafisk utformning men med toppmeny där Mina vårdkontakter finns med högst upp

19 19 (30) Sammanhållen Om en e-tjänst ska upplevas som en del av Mina vårdkontakter och menyn hela tiden ska kunna nås från e-tjänsten, bör en sammanhållen lösning väljas. Det innebär en högre grad av återanvändning av det som finns i Mina vårdkontakter. Det innebär också att e-tjänsten i högre grad anpassas för Mina vårdkontakter. Några av fördelarna med denna lösning är att användaren upplever e-tjänsten som mer integrerad i Mina vårdkontakter och att e-tjänsten flödesmässigt kan integreras med befintliga e-tjänster (till exempel att en e-tjänst för remisstatus länkas till en befintlig e-tjänst för tidsbokning och därmed skapar stöd för en integrerad process för användaren). Det här är en helt ny möjlighet att ansluta nya e-tjänster i Mina vårdkontakter som projektet har utformat. Den kommer att kunna börja användas under hösten 2012 i samband med att nya Mina vårdkontakter släpps. Detta är den föredragna integrationsmodellen för de flesta situationer. E-tjänstens yta Figur 2: E-tjänsten Boka tid direkt i sammanhållen användarupplevelse Effektivt informationsutbyte De e-tjänster i Mina vårdkontakter som utvecklas nationellt görs alltid för återanvändning. Det betyder att invånaren alltid använder samma e-tjänst i Mina vårdkontakter för en viss funktion, oavsett vilken mottagning som invånaren har kontakt med. Till exempel möter invånaren samma gränssnitt för all typ av tidbokning oavsett ansluten vårdverksamhet. För en vårdgivare innebär det att man inte behöver utveckla egna e-tjänster, utan istället kan koppla upp sitt vårdsystem som informationskanal. Grundkomponenten för detta kallas tjänstekontrakt och innebär att ett konsumerande system som till exempel Mina vårdkontakter kan utbyta information med ett eller flera olika verksamhetssystem på ett säkert och strukturerat sätt. Tjänstekontrakt finns redan

20 20 (30) i drift för flera olika tjänstedomäner, d.v.s. områden för olika typer av verksamhetsprocesser. Exempel på sådana domäner är Tidbokning och Vårdval ( listning hos vårdgivare). Projektet har identifierat och tagit fram eller påbörjat framtagande av tre strategiska tjänstekontrakt: Formulärtjänst Kontraktet kan ligga till grund för mängder av så kallade formulärtjänster som kan stötta många olika vårdprocesser. Exempel på en sådan här process kan vara en hälsodeklaration inför en operation vilket medför att aktuell information finns tillgänglig för vården. Labbremiss och provsvar Kontraktet gör det möjligt att skala upp tjänsten så att fler mottagningar kan erbjuda sina patienter e-tjänster för provsvar och labbremisser. Tidbokning med kallelsefunktion Den tidigare versionen av tjänstekontraktet för tidbokning har vidareutvecklats med en kallelsefunktion och möjliggör nu att patienter kan få ombokningsbara kallelser elektroniskt via Mina vårdkontakter. Återanvändningsbara stödtjänster Stödtjänster är återanvändbara komponenter som kan tillhandahålla funktionalitet och stöd till de e-tjänster som erbjuds till invånare och patienter inom ramen för konceptet Mina vårdkontakter. Ett exempel är stöd för en samordnad, enkel och säker inloggning via en fristående tjänst som tillhandahåller en stark autentisering. Ett annat exempel är meny-tjänst som underlättar för användaren att hitta de tjänster de får och vill ha tillgång till. Stödtjänster är en viktig del av arkitekturen i sammanhållna systemstrukturer och koncept. De är ett sätt att öka graden av återanvändbarhet samt minska den totala kostnaden för e-tjänster. Ofta finns dessa funktioner inbyggda i så kallade monolitiska applikationer (och så har fallet ofta varit med lösningar i Mina vårdkontakter), men genom att frilägga dessa stödtjänster och göra dem tillgängliga via öppna gränssnitt, kan de återanvändas av andra system och tjänster. Inom ramen för projektet Mina hälsotjänster har tre olika stödtjänster tagits fram eller anskaffats från extern leverantör: De första två är nationella lösningar medan engagemangsindexet är regionalt (men baserat på det nationella tjänstekontrakt som projektet tagit fram). 1. Autentiseringstjänst - möjliggör för en extern applikation eller tjänst att utnyttja en gemensam infrastruktur för säker autentisering. Lösningen är baserad på standarden SAML 2.0. Autentiseringstjänsten kommer att bli föremål för ett stegvis införande. Projektet har tagit fram en plan för det.

21 21 (30) 2. Erbjuden e-tjänst - möjliggör för olika aktörer (t.ex se, vårdguiden, privata vårdgivares webbplatser) att visa och direktlänka till specifika e-tjänster som erbjuds av en vårdenhet via Mina vårdkontakter Bild som visar exempel från 1177.se hur e-tjänster kan visas upp och direkt nås från annan webbplats 3. Engagemangsindex - en form av patientindex som möjliggör för invånar- och vårdgivartjänster att hitta den information om patienten som är relevant för e-tjänstens funktion. Funktionen möjliggör för invånarna att få överblick över samtliga sina ärenden och kontakter. Engagemangsindex ligger bland annat till grund för en generell kallelsefunktion med möjligheter att omboka besökstider. Verksamhetssystemen som ska leverera information till Engagemangsindex kan välja mellan två olika anslutningsformer beroende på deras tekniska förutsättningar. Projektet har tagit fram förslag till regelverk och villkor för användning av respektive stödtjänst Riktlinjer för stödtjänster i Mina vårdkontakter. Det finns en rad andra stödtjänster som identifierats av projektet, men som ännu inte har realiserats. Dessa stödtjänster redovisas nedan och beskrivs sedan närmare i dokumentet Referensarkitektur för Mina vårdkontakter Stödtjänst Huvudfunktion E-tjänstebutiken Katalog innehållande de e-tjänster som har genomgått anslutnings-processen och publicerats för användning. En tänkt vidareutveckling av den så kallade tjänstekatalogen. Fullmakt/ombud Stödtjänst för att central administrera fullmakt och ombuds relationer. E- delegationens förstudie Mina fullmakter kommer ligga till grund för stödtjänsten. Profiltjänst Stödtjänst för att administrera användarens personliga uppgifter och inställningar. Individtjänst Menytjänst Ärenderutin/formulärtjänst Stödtjänst för att tillhandahålla folkbokföringsuppgifter. Stödtjänst för att skapa menyrelation mellan individ och e-tjänster. Stödtjänst för att hantera utbyte av meddelanden mellan vårdtagare och vårdgivare.

22 22 (30) Leveransområde 4 Regelverk och affärsmodell I tabellen nedan finns en förteckning över projektets leveranser, inklusive leveransformat och status, för leveransområde 4. Efter tabellen följer en beskrivning av riktlinjer, processer, affärsmodeller och ersättningsmodeller. Leveransområde 4 Affärsmodeller och regelverk som effektiviserar och kvalitetssäkrar etjänsteutveckling samt öppnar upp för fler bidragande aktörer. Utlovat i projektplanen Leverans Status Prioriterat processtöd för leverans 1 Riktlinjer och processer för Mina vårdkontakter Dokumentet Riktlinjer för e-tjänster i Mina vårdkontakter levererat till CeHis för beslut om fortsatt arbete. Övrigt processtöd Belysning av affärsmodeller och ersättningsmodeller Dokumentet Riktlinjer för stödtjänster i Mina vårdkontakter levererat till CeHis för fortsatt arbete. Dokument Referensarkitektur för Mina vårdkontakter inklusive Teknisk färdplan för Mina vårdkontakter för stöd i fortsatt utveckling. Rapport Möjliga affärsmodeller för Mina vårdkontakter levererat till CeHis. Dokument Ersättningsmodeller för e- hälsotjänster (pilot startas i höst). Allt omges av riktlinjer e-tjänsterna i Mina vårdkontakter ska stödja vårdprocesserna och erbjuda stöd för både patienter och personal i kontakterna. För att säkra hög tillgänglighet, kvalitet och effektivitet har projektet tagit fram ett antal riktlinjer som utgår från att e-tjänsterna ska göra nytta och upplevas positivt samt vara trygga och säkra. Riktlinjerna ska också säkra tydlig ansvarsfördelning och finansiering samt effektivitet genom samverkan. De övergripande riktlinjerna inklusive ett antal styrande principer är tänkta att ligga till grund för vilka e-tjänster som ska kunna nås via Mina vårdkontakter samt hur de ska utvecklas, tillgängligöras, förvaltas och finansieras. Principerna hänvisar vidare till mer detaljerade riktlinjer och mer information. Övergripande riktlinjer för Mina vårdkontakter Att alla riktlinjer, rekommendationer, instruktioner etc utgår från ett antal övergripande principer fyller flera funktioner: Alla behöver inte sätta sig in i alla delar men alla kan få en övergripande bild av vad som gäller. Sedan finns möjligheter för olika specialister och yrkesgrupper att fördjupa sig i de områden som är relevanta för just dem. Mer detaljerade riktlinjer

23 23 (30) Det underlättar vid justeringar och kompletteringar i olika dokument genom att alla delar går att härleda till och från de styrande principerna. Det tydliggör vilka områden som behöver kompletteras och därmed kan fler aktörer bidra till vidareutvecklingen av riktlinjer och stöd. De övergripande riktlinjerna har bland annat brutits ner i mer information gällande: Användbarhet och tillgänglighet Varumärken och avsändare Medicinsk säkerhet Informationssäkerhet Teknisk arkitektur Process för godkännande av e-tjänst Projektet har genomfört ett antal workshops och intervjuer för att se hur processbeskrivningar kan effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med e-tjänster i Mina vårdkontakter. Störst fokus har lagts på Godkännandeprocessen med tanken att processbeskrivningen, i kombination med framtagna riktlinjer, ska besvara följande frågor: 1. Vad krävs för att få in en e-tjänst i Mina vårdkontakter? 2. Hur gör man för att få in en e-tjänst i Mina vårdkontakter? Exempel på hur projektet har tänkt att användarna med hjälp av riktlinjer och stöd kan lotsas genom processen. Fortsatt processarbete bör inledningsvis fokusera på anslutningsprocesserna. Till den tekniska anslutningsprocessen finns en del instruktioner framtagna och detsamma skulle behövas för processen för verksamhetsanslutning.

24 24 (30) Rapport om affärsmodeller Som ett led i projektets arbete med att skapa förutsättningar för den offentligt finansierade hälsooch sjukvården att i större utsträckning ta tillvara den innovationskraft som finns på den fria marknaden inom e-hälsoområdet, levereras en rapport om affärsmodeller. Projektet har gett Vivian Vimarlund, professor i Hälsoinformatik vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, i uppdrag att undresöka vilka möjliga affärsmodeller som skulle kunna användas av Mina vårdkontakter. Det har dock inte varit möjligt att utforma eller rekommendera konkreta affärsmodeller. Rapporten gör en analys av möjligheterna att utforma en affärsmodell för Mina Vårdkontakter och analyserar de nyckelaktörer och roller kring Mina vårdkontakter som har betydelse för möjligheterna att skapa affärsmodeller. Utifrån intervjuer med företag som utvecklar e-tjänster identifieras de frågor som de anser har betydelse för utveckling av en hållbar affärsmodell. I rapporten presenteras några tänkbara affärsmodeller samt ett antal kritiska framgångsfaktorerna och utmaningarna för utformningen av en affärsmodell. Leveransen är tänkt att ligga till grund för strategier för hur marknadens olika aktörer i högre grad kan medverka till att utveckla e-tjänster som skapar nytta för hälso- och sjukvården. Rapporten Möjliga affärsmodeller för Mina vårdkontakter ska ses som en självständig inlaga utifrån ett forskarperspektiv i projektet Mina Hälsotjänster, där författaren står för analyser, slutsatser och rekommendationer. Kommentarer till affärsmodeller inom området e-hälsa Det finns stora utmaningar i att introducera nya affärsmodeller inom e-tjänster för vård och omsorg. Tidigt i projektet gjordes avgränsningen att uppdraget för projektet låg inom området offentligt finansierad vård och omsorg. Dock finns det även inom det området utmaning kring ansvar för kostnader och möjliga betalningsmodeller. Om den marknadsplats för e-tjänster som finns uttryckt i uppdraget för projektet ska kunna realiseras måste också villkoren för närvaro där bli tydliga. Någon typ av regelverk för en mer avancerad marknadsplats behöver tas fram innan den kan realiseras. Projektet har försökt lyfta fram frågeställningar kring detta område, men ytterligare arbete behöver göras kring de regelverk som gäller för offentligt finansierad verksamhet. I bilagan om Riktlinjer och processer finns förtydliganden från Konkurrensverket beskrivna. Parallellt med projektet Mina hälsotjänster pågår ett projekt Mina vårdflöden finansierat av Vinnova, SLL m fl. Där prövas idén att genom att tillhanda personlig information från verksamhetssystem inom vård- och omsorg (efter sedvanlig menprövning och med patientens aktiva medverkan samt enligt nationellt definierade tjänstekontrakt) till marknaden så kommer nya innovativa tjänster att tas fram i en högre takt. Sådana tjänster kommer att ställa nya krav på affärsmodeller. Kostnader för infrastruktur och stödtjänster som behövs för sådana tjänster kan behöva finansieras av marknadsaktörerna själva, om det inte sker på annat sätt.

25 25 (30) Ersättningsmodeller En förutsättning för att vårdgivare ska vara motiverade att använda de tjänster som redan finns framtagna, och även själva utveckla sin verksamhet genom fler och bättre e-tjänster är att ersättningen är utformad så att de inte förlorar ekonomiskt på detta. Därför har projektet tagit fram ett förslag på kategorisering av e-tjänst utifrån hur de bidrar i vårdprocessen. Administrativa tjänster som effektiviserar vårdprocesser t.ex. webbtidbok, följa e-remiss. som alternativ till telefonkontakt t.ex. beställa journalkopia. som alternativ till telefonkontakt där tjänsten leder till en åtgärd som ersätts idag t.ex. beställa/förnya intyg, recept, hjälpmedel. Tjänster som ersätter besök Bedömning av prover/värden/bilder/hälsoinformation och eventuella vårdråd utifrån dessa, till exempel blodtryck eller blodsockerprover som patienten tagit själv och sänt till behandlande läkare/sjuksköterska, självskattning av levnadsvanor, bedömning av bilder av prickar, sår etc. Tjänster som ersätter besök och är en egen behandlingsform Vård via webbkamera, exempelvis logopedbehandling, sjukgymnastbehandling vid rehabilitering, eller samtalsbehandling. Internetbaserad behandling internetbaserade behandlingsformer som sträcker sig över tid där vårdgivare är inblandad, t.ex. kbt-behandling för ångest eller depression. Vård i hemmet av patienter som annars vårdas i slutenvård med stöd av e-tjänster. Under kommer projektets underlag att testas för ett antal e-tjänster inom SLL. Tanken är att piloterna ska generera Ersättningsform för internetbaserad behandling Ersättningsform för uppföljningsbesök Ersättningsform för behandling i hemmet av patienter som annars slutenvårdas Förslag till hur breddanvändande av ersättningsformer för e-tjänster i SLL kan ta vid efter projektets avslut Förslag till hur dessa ersättningar kan användas av andra landsting/regioner Förslag till patientavgifter för patienter som får vård med e-tjänster Projektets budgetresultat Projektet har använt de medel som Socialdepartementet anslagit liksom de medel som Stockholms läns landsting bidragit med. Budgeten kommer att slutredovisas senast i slutet av augusti.

26 26 (30) Fortsatt arbete Under 2001 inleddes arbetet med Mina vårdkontakter som år 2003 lanserades till alla invånare i Stockholms läns landsting. Året därpå börjades anslutningar till andra webbtjänster och 2006 började ytterligare landsting erbjuda sina invånare tjänster från Mina vårdkontakter anslöts Mina vårdkontakter till den Nationella tjänsteplattformen och 2011 kunde samtliga invånare i Sverige logga in och använda e-tjänster i Mina vårdkontakter. Projektet Mina hälsotjänster bidrog under 2012 bland annat med anslutning till tre nya e-tjänster, nytt gränssnitt, vidareutvecklad plattform och funktionalitet som möjliggör mobilt användande. I syfte att öppna upp för fler aktörer togs även riktlinjer för effektivisering och kvalitetssäkring fram. Mina vårdkontakters förvaltning identifierar löpande olika utvecklingsbehov och i CeHis handlingsplan för finns mål uppsatta avseende bland annat invånarnas kännedom, uppfattning och användande av Mina vårdkontakter. Det finns också mål uppsatta kring vilka ärenden invånarna ska kunna utföra via Mina vårdkontakter. Inför planering för det fortsatta arbetet bör hänsyn tas till: Behov av insatser för breddning av befintliga e-tjänster i Mina vårdkontakter Behov av vidareutveckling och införande av projektets leveranser Andra behov som identifierats och fångats upp av projektet De mål som finns uppsatta i CeHis handlingsplan för Övriga insatser som identifieras som nödvändliga för att uppnå önskad effekt.

27 27 (30) Breddning av befintliga e-tjänster i Mina vårdkontakter Även om projektet har fokuserat på konceptutveckling och nya tjänster är det också viktigt att befintliga tjänster och funktioner både kommer till ökad användning och att vidareutveckling sker av det som redan är i drift. Särskilt viktigt är det att hitta former för att befintliga regionala tjänster ska kunna lyftas upp och erbjudas alla via en gemensam infrastruktur. De tjänster som redan har en befintlig nationell infrastruktur, som till exempel tidbokning, behöver utvecklas vidare och anpassas till olika verksamhetsregler samt spridas för ökad användning. Att ta fram nationella lösningar är bara ett första steg mot att uppnå den tänkta nyttan. För att e-tjänsterna ska kunna användas av invånarna måste de implementeras i vårdverksamheterna. Därför vill projektet föreslå att särskilt fokus läggs på det i framtiden. Både när det gäller befintliga och kommande lösningar. Vidareutveckling och införande av projektets leveranser Nedan ges exempel på fortsatt arbete kring det projektet levererar: Lansering och vidareutveckling av Nya Mina vårdkontakter. Diskussioner och framtagande av strategi kring affärs-/verksamhetsmodell. Förankring och beslut utifrån leveranserna kring varumärke och målbildskoncept Tester av ersättningsmodeller i pilotform. Förvaltning och vidareutveckling av stödtjänster och tjänstekontrakt. Framförallt bör kontrakt för formulärtjänst vidareutvecklas eftersom det kan stötta många olika vårdprocesser och därmed nå fler invånare. Implementation av tjänsterna Patientens egen provtagning och Visualisering av remisstatus i andra landsting än SLL Fortsatt arbete med autentiseringstjänsten enligt framtagen färdplan. Förankring och beslut kring framtagna riktlinjer. Tillgängliggörande och utformning av riktlinjer. Löpande vidareutveckling av processbeskrivningar, främst gällande teknisk anslutning och verksamhetsanslutning. Andra behov som identifierats Vaccinationstjänst, sannolikt behövs ett nationellt tjänstekontrakt för vaccinationsinformation som verksamhetssystem kan ansluta till (Vaccinationer är troligen en egen tjänstedomän ). E-tjänst för invånarens hantering av läkarintyg, (även detta är sannolikt en egen tjänstedomän ). Högkostnadsskydd, detta blir särskilt aktuellt om patientavgifter skulle införas för någon e-tjänst. Det finns en förväntan på att högkostnadsskydd för vård skulle kunna göras till en e tjänst i likhet med högkostnadsskyddet för läkemedel. Kvalitetsregister, när kvalitetsregister öppnar en ingång för patienter kommer många frågor som hanterats inom ramen för projektet Mina hälsotjänster att aktualiseras. Det så kallade SDK-konceptet (SoftwareDevelopmentKit) som är ett försök att öppna upp för den fria marknaden att skapa E-hälsotjänster med hjälp av datakällor och

28 28 (30) infrastruktur inom vård och omsorg. Din journal på nätet är en utredning kring förutsättningarna att erbjuda patienter tillgång till journalinformation via internet. (Projekt kring journalinformation pågår t ex inom Landstinget i Uppsala län och i Landstinget Östergötland). Hälsokonto är en form av lagringsplats på internet för invånarens egen hälsoinformation, antingen att den är skapad av invånaren själv eller att man som patient får tillgång till en elektronisk kopia av vårdens information, som epikriser och andra journalutdrag, läkarintyg, labbsvar etc. CeHis handlingsplan Exempel på uppsatta mål % (år 2011 ca 30%) av invånarna känner 1177-konceptet (råd om vård via internet och telefon). 25% (år 2011 ca 10%) av invånarna är anslutna till Mina ehälsotjänster (vidareutveckling baserad på erfarenheter av Mina VårdKontakter, MVK) % av invånarna känner till hur man ansluter sig till Mina ehälsotjänster. 70% av invånarna anser att 1177 på internet och telefon är ett bra komplement för kontakt med sin vårdcentral. 50% av patienterna har möjlighet att ta del av sina resultat och värden från provtagningar och undersökningar via Mina ehälsotjänster. 100 % av invånarna har möjlighet att nå delar av sin journalinformation avseende vård enligt hälso- och sjukvårdslagen via Mina ehälsotjänster, integrerat med faktainformation från 1177.se % av besöken till vården bokas via Mina ehälsotjänster. 80 % av invånarna har möjlighet att nå samtliga intyg som utfärdats inom hälso- och sjukvården via Mina ehälsotjänster. 100% av invånarna har möjlighet att samla och överblicka sina vaccinationer via Mina ehälsotjänster % av patienterna har möjlighet att följa sin remiss via Mina ehälsotjänster % av invånarna har möjlighet att nå sin journalinformation för all vård och omsorg via Mina ehälsotjänster. 60% av invånarna använder Mina ehälsotjänster (inkl sjukvårdsrådgivningen via telefon) som sin första kontakt med vården. 80% av användarna av Mina ehälsotjänster anser sig vara mer delaktiga i sin egen vård än tidigare.

29 29 (30) Övriga insatser som krävs för att nå önskade effekter För att säkerställa att viktiga effektmål verkligen uppnås, föreslår projektet att en kartläggning över alla viktiga områden som behöver bidra till effekten görs. Därefter kan nödvändiga åtgärder och resursbehov identifieras per område, och utifrån det kan löpande prioriteringar göras utifrån vad som mest bidrar till det övergripande effektmålet. Till exempel är Aktiva beställare en avgörande parameter och här kan det behövas information och lobby-arbete för att vårdmottagningar ska se nyttan med e-tjänster och därmed börja ställa krav, beställa och införa dem till sina patienter. Organisation Aktiva beställare Regelverk Exempel på områden som kan behöva insatser om invånarna ska få tillgång till fler bra e-tjänster. Det finns fler delar som bör ingå i en eventuell kartläggning, till exempel e-tjänsteutveckling och synpunktshantering. Processer Koncept Fler e-tjänster Ersättningsmodell Affärsmodell Infrastruktur Eftersom nytta uppstår först vid användning är det viktigt att ta höjd för allt som behöver göras hela vägen fram till själva användandet, till exempel införande och marknadsföring. Som exempel visas nedan vad som krävs för att regelverket ska kunna bidra till projektets övergripande effektmål. Utgångspunkten är att regelverkets användare, det vill säga beställare och leverantörer, måste följa det för att det ska ge någon nytta. Det i sin tur kräver att användarna kan hitta, förstå och ha nytta av regelverket. Nedbrutet kan det till exempel innebära att det krävs Marknadsföringsinsatser för att öka kännedomen om regelverket och att informationen läggs ut på en webbplats Fler e-tjänster Hitta Kännedom Webbplats Piloter och användartester som ger regelverket ett användarperspektiv och konceptarbete för att webbplatsen ska vara lätt att använda och förstå Fokusgrupper och intervjuer för att identifiera användarnas behov och eventuella hinder. Liknande nedbrytningar kan göras för alla delar som anses prioriterade. Beställare och leverantörer använder regelverket Förstå Ha nytta Användarperspektiv Behov Hinder Exempel på hur olika områden kan brytas ner så att insatser som är nödvändiga för uppfyllande av effektmål kan identifieras.

30 30 (30) Projektets koppling till standardiseringsarbete Mina vårdkontakter har sedan länge haft stöd för nationell infrastruktur som HSA, SITHS Tjänsteplattformen. Vid utveckling av nya tjänster finns nästan alltid ett beroende av, eller en påverkan på, nationell infrastruktur och standarder. I de allra flesta fallen handlar det om s k nationella tjänstekontrakt enligt RIV-TA-standard. Mina vårdkontakter bidrar också löpande till utvecklingen av nya nationella standards för informationsutbyte - s.k. Tjänstekontrakt. Det gäller t.ex. Nationell Listning och Nationell Tidbokning. I samband med projektets arbete med nya tjänster till invånare, nya stödtjänster samt annat resultat av projektet finns följande beröringspunkter till nationellt och internationellt standardiseringsarbete. Patientens Egen Provtagning: Pilotleveransen baseras på SLL:s infrastruktur, men projektet har initierat framtagande av ett nationellt tjänstekontrakt för labbremisser/svar. Detta tjänstekontrakt, som olika labbverksamheter i landet kommer att kunna ansluta sig, till bygger på HL7 som meddelandeformat. Avsikten är också att använda det s k NPU-kodverket för att synkronisera de olika labbverksamheternas produktsortiment till varandra. Visualisering av remisstatus: Pilotleveransen i projektet kommer att implementeras endast i SLL mot två olika patientjournalsystem med hjälp av ett regionalt tjänstekontrakt. En nationell version är redan framtagen som del i tjänstedomänen för e-remiss. Dock har inte redan genomförda pilotanslutningar anpassats till den nationella versionen. Det betyder att förutsättningarna för spridning till andra landsting redan är etablerade. Ersättningssystem för E-hälsotjänster: I samband med det arbete som påbörjats hos Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i SLL kring ersättningssystem för E-hälsotjänster kommer man att utgå från Socialstyrelsens KVÅ-struktur. Regionalt engagemangsindex: Projektet har utvecklat en öppen stödtjänst som följer den nationella standarden för Engagemangsindex. Den är framtagen för syfte att kunna återanvändas tillsammans med en regional tjänsteplattform. Regional tjänsteplattform: Projektet har etablerat en regional installation nationella tjänsteplattformen - en.s.k. Regional tjänsteplattform - RTP. Det är enligt anvisning från nationella tekniska referensarkitekturen - T-boken. Det är en återanvändning av den RTPpaketering som Cehis tillhandahåller på Google Code. Användargränssnitt: Mina vårdkontakter strävar efter att uppfylla nivå AA i Web Content Accessibility Guidelines 2.0 som ger vägledning för att skapa online-tjänster som kan användas av alla människor oavsett funktionshinder. WCAG underhålls av World Wide Web Consortium (W3C). Läs mer om detta i Dokumentet "Riktlinjer för användargränssnitt Mina vårdkontakter".

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 2012:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision

Läs mer

Rapport Intygstjänster 2013

Rapport Intygstjänster 2013 1 (24) 1 Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Mob: 070-661 62 59 Peter Lindgren Peter.lindgren@inera.se www.cehis.se info@cehis.se Rapport Intygstjänster 2013

Läs mer

Ett bättre och enklare intygsarbete

Ett bättre och enklare intygsarbete 1 (85) Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Tel: Anna Dahlström anna.dahlstrom@inera.se www.cehis.se info@cehis.se Ett bättre och enklare intygsarbete Slutrapport

Läs mer

Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA

Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA 1 Innehåll 3 Inera i korthet 4 Styrelseordförande och vd har ordet 6 Journal via nätet ger pålästa och delaktiga patienter 8 Samlad läkemedelslista

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Om förstudien Din journal på nätet...3 2. Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 Verksamhetsplan 2015 1. Inledning... 2 1.1 Sammanfattning och ekonomi... 2 1.2 Bakgrund... 3 2. Övergripande inriktning... 3 2.1 Fokusområden 2015... 3 2.1.1 Säkerställa infrastruktur... 3

Läs mer

Patientkunskap Best Practice

Patientkunskap Best Practice Patientkunskap Best Practice Förutsättningar för en lyckad utformning av innovativa e-hälsotjänster Henrik Ahlén Elena Eftimovska Stockholm september 2014 Innehållsförteckning Bakgrund till Patientkunskap

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Nr Ärende Arbetsutskottets förslag

Nr Ärende Arbetsutskottets förslag Kallelse Kallelse och föredragningslista Sammanträde Landstingsstyrelsen Dag Tisdagen den 10 juni 2014 Tid Kl. 10.30 Plats Smedjan, landstingets kansli Kallelsen delgives Anders Henriksson (S) ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

IT Uppföljning. Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer. Pär Ahlborg. Nils Rydmarker. Niklas Engelhart. Urban Jonsson

IT Uppföljning. Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer. Pär Ahlborg. Nils Rydmarker. Niklas Engelhart. Urban Jonsson IT Uppföljning Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer Pär Ahlborg Nils Rydmarker Niklas Engelhart Urban Jonsson 1 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 1.1. Sammanfattande svar på revisionsfrågorna...

Läs mer

Hitta och jämför hjälpmedel

Hitta och jämför hjälpmedel Hitta och jämför hjälpmedel Avrapportering från utredningsfas, 4 april 2013 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och beskrivning av uppdraget... 3 1.2 Om rapporten... 4 1.3 Angreppssätt för kravarbetet... 4

Läs mer

Hantera ordinationer för patienter med samordningsnummer och reservnummer. Ange utsättningsorsak via en strukturerad lista över orsaker

Hantera ordinationer för patienter med samordningsnummer och reservnummer. Ange utsättningsorsak via en strukturerad lista över orsaker 21(52) Doseringslogiken i Pascal ordinationsverktyg ska utvecklas med målsättningen att ordinatören ska ordinera på "samma sätt och i samma ordinationsvy" oavsett hur läkemedlet administreras (dos eller

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Patientkunskap Beskrivning Tjänstekontrakt och API:er 2014-06-25 Version 1.0 Patientkunskap

Patientkunskap Beskrivning Tjänstekontrakt och API:er 2014-06-25 Version 1.0 Patientkunskap Beskrivning Tjänstekontrakt och API:er 2014-06-25 Version 1.0 1 Innehåll Inledning... 3 Tjänster grunden för systemintegrationen... 3 Tjänsteplattform... 3 Tjänstekontrakt... 4 Tjänster/API:er... 5 Koppling

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4. Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5

Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4. Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5 Målarkitektur 3R Målarkitektur 3R Sida 1(27) Innehåll Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5 Nuläge... 5 Börläge... 8 Arbetshypoteser

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer