Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster"

Transkript

1

2 FÖRSLAG 1(20) Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post Organisationsnr Postadress Box Kalmar Besöksadress Strömgatan 13 Kalmar Telefon vx Bankgiro

3 2(20) Innehåll 1 INLEDNING Syftet med införandeplanen Bakgrund Mål Mål med införandeplanen Uppsatta mål inom e-hälsa 4 2 STATUS SAMT PLANERADE ÅTGÄRDER 6 3 ERBJUDANDE DIGITALA INVÅNARTJÄNSTER Vårdguiden se Umo.se Basutbud av e-tjänster Ltkalmar.se Kalmar Länstrafik Övrigt 14 4 FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR MÅLUPPFYLLELSE Verksamheternas erbjudande av digitala invånartjänster Externa kommunikationskampanjer Intern informationssatsning Kommunikationsplan Samverkansparter Fortsatt utveckling 17 5 ORGANISATION OCH RESURSER Organisation Projektorganisation Verksamheternas ansvar Budget 19 6 BILAGOR 20

4 3(20) 1 Inledning 1.1 Syftet med införandeplanen I Landstingsplanen för ges landstingsdirektören i uppdrag att ta fram en införandeplan för att öka nyttjandet av digitala invånartjänster. Uppdraget beskrivs närmare i uppdragsbeskrivning 1 från landstingsdirektören till kommunikationsdirektören. Planen kartlägger hur invånarna i Kalmar län ska kunna nyttja digitala invånartjänster i högre grad. Denna plan omfattar hur arbetet ska struktureras och drivas och beskriver ansvarsfördelning och aktiviteter för att uppnå målen. 1.2 Bakgrund Landstingen tillsammans med Inera (landstingens och regionernas gemensamma organisation för e-hälsa i samverkan) arbetar med utvecklingen av digitala invånartjänster samt för att ständigt öka patienternas delaktighet i sin egen vård. Sedan 2006 finns en nationell strategi och handlingsplan 2 för e-hälsa med syftet att utveckla och införa e-tjänster med koppling till vår lokala utveckling. Redan idag erbjuder landstinget flera invånartjänster och användandet ökar kontinuerligt, om än i låg takt. En satsning på digitala invånartjänster och dess utveckling krävs för att fler invånare ska nyttja invånartjänster och för att användandet ska ske i större utsträckning. Ett av de primära målen i den nationella strategin för e-hälsa som landstinget arbetar för är att: Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg. Individen når sina uppgifter på ett flertal olika sätt beroende på vad som passar personen bäst själv, Patientens delaktighet inom hälso- och sjukvården ska stärkas, vilket också är en konsekvens av den nya patientlag som träder i kraft 1 januari Digitala invånartjänster är ett sätt att bidra till ökad delaktighet och därför bör nyttjandet stimuleras. Genom att öka nyttjandet av e-tjänster och säkerställa att patienter/medborgare erbjuds e-tjänster förbättras tillgängligheten till landstingets verksamhet och servicen till medborgarna. Via invånartjänster kan patienten få tillgång till information tidigt och få stöd i sin egen vård vilket kan minska vårdtiden. Patient och vårdpersonal får också stöd i sin kommunikation vilket bidrar till bättre samverkan. Patient och närstående får ökad kunskap och kan vara bättre förberedda på sitt möte med vården. 1 Uppdragsbeskrivning avseende att ta fram en införandeplan för hur medborgarna ska kunna nyttja digitala invånartjänster, bilaga 1 2 Handlingsplan Inera (tidigare Cehis), bilaga 2

5 4(20) Genom att digitala invånartjänster är tillgängliga dygnet runt samt pålitliga, säkra och lätta att använda kan de hjälpa till att stödja och utveckla patientsäkerhetsarbetet och förbättra tillgängligheten till vården samt minska administration hos vårdpersonalen. Genom att öka nyttjandet och utbudet av de digitala invånartjänsterna kan dessa effekter öka och i förlängningen skapa en bättre folkhälsa. Detta ger invånarna möjligheten till ett ökat inflytande och makt över sin egen vård för att på så sätt bli mer motiverade att agera och delta i sin behandling. Införande av journal som e-tjänst som planeras att genomföras inom landstinget 2015 kommer ytterligare att stärka patientens möjligheter att bli mer delaktiga i sin egen vård. E-tjänster för icke vårdrelaterade verksamheter, till exempel kollektivtrafiken, ska också beaktas och vidareutvecklas för att erbjuda länsinvånarna effektiva tjänster och tillgänglighet till landstingets olika verksamheter. 1.3 Mål Mål med införandeplanen Kännedomen om 1177.se samt befintliga och nya e-tjänster ska öka för att skapa en hög nyttjandegrad av dessa. Öka nyttjandet av de e-tjänster som Landstinget i Kalmar län erbjuder. Invånarna får ökad kvalitet, service och tillgänglighet. Vården får en ökad samverkan med patienterna, minskad administration och kan ägna mer tid åt patienter Uppsatta mål inom e-hälsa I syfte att säkerställa att patienter och medborgare erbjuds e-tjänster som förbättrar tillgängligheten till landstingets verksamhet och servicen till medborgarna finns ett antal konkreta och mätbara mål inom området e- hälsa/e-tjänster. De mål som landstinget arbetat efter är enligt den strategi för mätbara mål inom området e-hälsa som behandlades vid Landstingsstyrelsens möte den 22 maj 2012 (Dnr ) och dessa är utarbetade utifrån de nationella mål som finns fastställda. Nedanstående mål är en revidering av dessa mål och föreslås gälla fram under perioden % av länets invånare känner till webbplatsen 1177.se Antal besök till 1177 Vårdguiden ska öka 10 % årligen 75 % av länets invånare ska känna till hur man ansluter sig till landstingets e-hälsotjänster Andel av länets invånare som har konto för landstingets e- hälsotjänster ska vara minst 50% år 2018

6 5(20) Antal inloggningar som sker i landstingets e-hälsotjänster (exempelvis förnya e-recept, tidbokning, beställa intyg) ska fördubblas till % av patienter till verksamheter som använder Cosmic ska ha tillgång till tidbokning via landstinget e-hälsotjänster % av besöken ska bokas via landstinget e-hälsotjänster 2017 Antal besök på Ltkalmar.se ska öka 10 % årligen för att tillgängliggöra information från landstinget och underlätta dialog med medborgare. Uteblivna besök ska minskas med 25 % % av invånarna har år 2017 möjlighet att nå sin journalinformation för all vård och omsorg via landstingets e- hälsotjänster 50 % av patienterna har år 2017 möjlighet att ta del av sina resultat och värden från provtagningar och undersökningar 100 % av invånarna har år 2016 möjlighet att samla och överblicka sina vaccinationer 80 % av invånarna har år 2017 möjlighet att nå sina intyg som utfärdats inom hälso- och sjukvården via e-hälsotjänsterna. 100 % av patienterna har år 2016 möjlighet att följa sin remiss 60 % av invånarna använder år 2017 landstingets e-hälsotjänster (inklusive sjukvårdsrådgivningen via telefon) som sin första kontakt med vården. 80 % av användarna anser sig år 2018 vara mer delaktiga i sin egen vård än tidigare. För att uppnå målen krävs ett fokuserat arbete som koordinerar och driver både insatser inom utveckling och förvaltning.

7 6(20) 2 Status samt planerade åtgärder 85 % av länets invånare känner till webbplatsen 1177.se Enligt Vårdbarometern 2013 känner 39 % till webbplatsen 1177 Vårdguiden, 1177.se. Genom att utbilda medarbetarna och öka kännedomen om 1177 Vårdguiden kan vårdpersonalen effektivare sprida budskapet om webbplatsen vidare och kunna hänvisa patienterna dit för information. Personalen blir därmed ambassadörer för webbplatsen och en viktig kanal för att öka kännedomen om 1177 Vårdguiden. Förankring bör ske via utbildningar och workshops med riktade budskap för de olika verksamheterna som till exempel Folktandvården och primärvården för bästa möjliga genomslagskraft om vad 1177 Vårdguiden och e- hälsotjänsterna kan erbjuda just deras patienter och verksamhet. Personalen måste få löpande stöd för att få bättre kännedom om 1177 Vårdguiden, använda webbplatsen som hjälp i sitt arbete i kommunikationen med patienterna och i förlängningen sprida budskapet vidare till patienter och anhöriga Vårdguidens nationella kampanjer ska fortsättas stödjas genom lokala kommunikationsinsatser med landstingets egna externa och interna kanaler samt kolla budskapet till befintliga e-tjänster. detta bidrar till att kampanjens budskap förstärks lokalt, man säkrar ett starkare genomslag i länet vilket bidrar till ökad kännedom om både webbplatsen och de e-hälsotjänsterna som erbjuds. Målet följs upp vid Vårdbarometerns mätning Antal besök till 1177 Vårdguiden öka 10 % årligen Under första månaderna 2014 är antalet besök ca /månad för landstingets sidor på 1177 Vårdguiden, 1177.se. Informationsinsatser för att öka kännedomen med syfte att öka trafiken till webbplatsen. Samtliga externa informationskampanjer ska löpande hänvisa till 1177.se för att driva användare till webbplatsen. För att kunna öka trafiken och bidra till ökad kännedomen hos invånarna ska också landstingets webbplats Ltkalmar.se tydligt hänvisa till 1177 Vårdguiden. För att uppnå målen bör också landstingets kontaktkort/verksamhetssidorna på 1177 Vårdguiden vidareutvecklas (med utökade kontaktkort) och sökmotoroptimeras för att bli sökbara, lättillgängliga och erbjuda besökarna tydliga kontaktuppgifter, korrekt information och ett tydligt utbud av e- tjänster kopplade till respektive verksamhet. Pilot kring dessa utökade kontaktkort har genomförts inom landstinget 2013-våren Utvärdering och plan för vidare implementering på samtliga verksamheter inom landstinget ska tas fram för övriga

8 7(20) förvaltningar av webbgruppen. Via detta arbete kan e-tjänster och information för samtliga vårdmottagningar och funktioner inom landstinget till patienter utökas och bli mer tillgängligt. En översyn av informationen i HSA-katalogen sker löpande i samband med webbarbetet (som är en viktig informationskälla för 1177 Vårdguidens kontaktkort) och är en viktig del för att säkerställa att korrekt information ges besökarna. Arbete pågår kontinuerligt inom landstingets webbgrupp för att koppla samtliga kontaktkort på 1177.se och Ltkalmar.se till e-hälsotjänsterna. Detta erbjuder invånarna enhetliga och lättillgängliga e-tjänster på verksamheternas webbsidor. Koppling från Ltkalmar.se till 1177 Vårdguidens tema/informationssidor från relevanta sidor pågår i det löpande utvecklingsarbetet på externa webbplatsen Ltkalmar.se för att webbplatsen ska bli en effektiv trafikgenerator till 1177 Vårdguiden och ge användarna relevant och relaterat information på ett effektivt sätt. Genom kontinuerlig sökoptimering av innehåll och sidor skapas optimala förutsättningar för lättillgänglig information till användarna som är sökmotoranpassad för att skapa ökad trafik till webbplatsen. Genom att öka kännedomen internt om webbplatsen genom informationsoch utbildningsinsatser kan medarbetarna informera patienter om webbplatsen och dess information och skapa bättre förutsättningar för ökad trafik. 75 % av länets invånare känner år 2018 till hur man ansluter sig till landstingets e-hälsotjänster Andel av länets invånare som har konto för landstingets e- hälsotjänster ska vara minst 50 % till Idag finns det användarkonton bland Kalmar läns invånare i länet vilket motsvarar ca 19 % av länsinvånarna, målbilden är ca konton. Genom interna samt externa utbildnings- och informationsinsatser för att öka kännedomen om 1177.se och dess e-hälsotjänster (se tidigare mål) ska man även lyfta hur man som invånare ansluter sig till e-hälsotjänsterna och skapar ett konto för att uppfylla dessa mål. Antal inloggningar som sker i landstingets e-hälsotjänster (exempelvis förnya e-recept, tidbokning, beställa intyg) ska fördubblas till 2017 I början av 2014 sker ca inloggningar varje månad bland länets invånare.

9 8(20) Detta mål kan uppfyllas som effekt av interna samt externa informationsaktiviteter som genomförs för att öka kännedomen om 1177.se och dess e-hälsotjänster bland medarbetare och invånare. 100 % av patienter till verksamheter som använder Cosmic ska ha tillgång till tidbokning via landstinget e-hälsotjänster % av besöken ska bokas via landstinget e-hälsotjänster 2017 Projektet påbörjats inom landstinget för att möjliggöra att patienter kan boka en tid för besök via landstingets e-hälsotjänster på 1177 Vårdguiden. Pilot genomförs kring tidsbokning inom ett par av landstingets verksamheter under Piloterna ska utvärderas och projekt för breddinförande behöver formas för ett breddinförande. Genomförande av tidboksprojekten innebär att samtliga mottagningar har möjlighet att erbjuda tidbokning i e-hälsotjänsterna. Varje verksamhet behöver skräddarsy tidbokningsmodulen för sin verksamhet. Detta är en attraktiv e-tjänst som kan öka antalet konton samt användandet av e-hälsotjänsterna på 1177 Vårdguiden. I takt med att verksamheter erbjuder denna tjänst ska det kommuniceras internt och extern om funktionaliteten för att öka användandet av e-tjänsten och nå måluppfyllelse. Antal besök på Ltkalmar.se ska öka 10 % årligen för att tillgängliggöra information från landstinget och underlätta dialog med medborgare. Det primära syftet med webbplatsen Ltkalmar.se är att vara verksamhetens skyltfönster med generell information om landstinget, rekrytering, politik, invånardialog och information om Landstingets utbud och verksamheter. E- tjänster på Ltkalmar.se är också en viktig del och ska utvecklas kontinuerligt. Mest efterfrågat innehåll på webbplatsen är information om rekrytering och lediga tjänster samt bilder på nyfödda inom länet, webbisar, och därmed viktig information att vidareutveckla. Arbete pågår med utveckling av rekryteringssidor för att öka trafiken till dessa sidor och attrahera fler sökande. Sidorna utvecklas med optimerad information om yrken och medarbetare inom landstinget som en del i Attraktivitetsresan, projekt för att landstinget ska vara en attraktiv arbetsplats. Genom att göra samtliga jobbannonser i landstingets e-rekryteringssystem sökbara på nätet och sökmotoroptimerade skulle synligheten och trafiken öka för varje rekryteringsannons. Denna utvecklingsmöjlighet ska beaktas i utvecklingen av webbplatsen.

10 9(20) Invånarnas möjlighet att lämna medborgarförslag lyfts regelbundet på Ltkalmar.se och utveckling pågår löpande för att erbjuda invånarna tydligare ingångar för kontakt med landstinget. Resurser bör avsättas för vidareutveckling. Webbisar är den mest efterfrågade funktionalitet på webbplatsen bland invånare och är därmed den största trafikkällan med ca 35 % av besöken. Därmed är det viktigt att denna e-tjänst kvarstår och vidareutvecklas vid behov. Uteblivna besök ska minskas med 25 % 2015 Idag finns ingen statistik för uppföljning av målet. Upplevelsen är att antalet uteblivna besök har minskat efter införande av smspåminnelse-tjänst. Cirka 50 % av landstingets vårdenheter har aktiverat denna funktion. De verksamheter som inte aktiverat funktionen bör genomföra detta som en åtgärd för att minska uteblivna besök och nå målet. 100 % av invånarna har år 2017 möjlighet att nå sin journalinformation för all vård och omsorg via landstingets e- hälsotjänster Planering för införande av journal som e-tjänst 2015 pågår vilket stödjer målet. Förankring på förvaltningar och informationsaktiviteter av intern samt extern karaktär ska genomföras enligt kommunikationsplan i samband med införande för att öka kännedomen och nyttjandet av denna e-tjänst. 50 % av patienterna har år 2017 möjlighet att ta del av sina resultat och värden från provtagningar och undersökningar Klamydiatest har varit en framgångsrik e-hälsotjänst. Idag skickas provsvar manuellt för klamydiatest. Genom att avsätta resurser för en automatiserad lösning, som även gäller fler provsvar, skulle administration effektiviseras och tid sparas. Funktionaliteten ökar patientsäkerheten och man kan undvika manuella felhanteringar av provsvar. Lösningar för att uppnå detta mål utreds, implementering av lösning måste beslutas för måluppfyllelse.

11 10(20) 100 % av invånarna har år 2016 möjlighet att samla och överblicka sina vaccinationer Utveckling av nationell tjänst pågår som landstinget kan ta del av. Implementering för denna e-tjänst bör ske när lösning finns tillgänglig för att säkerställa måluppfyllelse. 80 % av invånarna har år 2017 möjlighet att nå samtliga intyg som utfärdats inom hälso- och sjukvården via e-hälsotjänsterna. Invånartjänsten Mina Intyg infördes i Landstinget i Kalmar län hösten 2014 och gör det möjligt för invånarna i Kalmar län att ta del av sina läkarintyg för sjukskrivning via e-hälsotjänsterna på 1177.se. Arbete med utveckling för att kunna ansluta fler intyg pågår nationellt av Inera, landstinget bör följa utvecklingen för kunna erbjuda fler varianter av intyg till invånarna. Marknadsföring av denna invånartjänst ska ske kontinuerligt på sjukskrivande verksamheter. 100 % av patienterna har år 2016 möjlighet att följa sin remiss Genom e-remiss får patienten möjligheten att följa sin remiss vilket blir en vinst för både patient och verksamhet då patienten inte behöver fråga efter den och kan enkelt följa remissens väg. Denna funktion är efterfrågad av invånarna. Landstinget i Kalmar län undersöker ett införande av e-remiss som innebär att man kan följa sin remiss via 1177.ses e-hälsotjänster. Funktionalitet finns utvecklad för koppling mellan journalsystemet och e-hälsotjänsterna på 1177 Vårdguiden. Resurser för köp av modul och implementering behöver avsättas för att möjliggöra ett införande. Ett beslut om införande och start av projektarbete krävs för måluppfyllelse. 60 % av invånarna använder år 2017 landstingets e-hälsotjänster (inklusive sjukvårdsrådgivningen via telefon) som sin första kontakt med vården. I dagsläget finns ingen kartläggning för målets status.

12 11(20) Detta mål kan uppfyllas som effekt av interna samt externa informationsaktiviteter som genomförs för att öka kännedomen om 1177.se och dess e-hälsotjänster bland medarbetare och invånare. Utvärdering bör genomföras för mätning av målet. 80 % av användarna anser sig år 2018 vara mer delaktiga i sin egen vård än tidigare. Över 80 % av landstingets patienter anser sig idag vara delaktiga i sin egen vård (enligt Nationell Patientenkät), genom ökat nyttjande av e-hälsotjänster kan delaktigheten öka. Genom att öka kännedomen, och i förlängningen användandet, av e- hälsotjänster får invånarna möjlighet att bli mer delaktiga i sin egen vård. Genom att vidareutveckla e-tjänster och skapa ytterligare möjligheter för interaktivitet i tjänsterna både nationellt och regionalt ökar delaktigheten. En angelägen insats är tillgängliggörande av journal som e-tjänst för att öka delaktighet i vården.

13 12(20) 3 Erbjudande digitala invånartjänster Landstinget i Kalmar län har ett utbud av digitala e-tjänster för att öka delaktigheten bland länets invånare inom främst hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Huvuddelen av de tjänster som hittills implementerats ger invånarna möjlighet att ta del av information och underlättar administrativ hantering och kontakter med vården Vårdguiden se Webbplatsen 1177.se ger råd om vård och möjliggör för användare att anonymt ställa frågor om hälsa via en frågetjänst. Via webbplatsen kan man hitta och jämföra vårdenheter och enkelt nå olika mottagningars e-tjänster kopplade till de olika verksamheterna (via e-hälsotjänsterna). Via 1177.se finns också tillgång till en rad appar (applikationsprogram) till smartphones tillgängliga med information om vård och hälsa som till exempel graviditetskalender, BVC-app, Min soltid, Rökfri och HPV-appen. Utveckling av webbplatsen och appar sker nationellt i samverkan mellan Inera och samtliga landsting/regioner e-hälsotjänster För den som vill hantera sina ärenden själv inom vården finns e- hälsotjänster, idag kallat Mina Vårdkontakter, som nås via 1177.se. Efter säker inloggning i e-hälsotjänsterna (via e-legitimation) kan invånare kontakta sin vårdmottagning för att till exempel boka tid, förnya recept, beställa intyg, få personlig rådgivning och mycket annat. e-hälsotjänster kan också användas som en tjänst för säker autentisering av personer. E-hälsotjänster ger patienterna möjlighet att vara med delaktiga i sin egen vård och möjliggör nya kanaler och vägar för att genomföra ärenden. Via e- hälsotjänsterna erbjuder landstinget ett utbud av digitala invånartjänster på ett säkert och tryggt sätt till patienter och invånare. Dessa e-hälsotjänster används till stor utsträckning idag men användandet bör ökas genom öka kännedomen om 1177 Vårdguiden och de e- hälsotjänster som erbjuds vilket i förlängningen ökar nyttjandet av e- hälsotjänsterna. Kännedomen ska ökas genom informationsinsatser. Idag är det ca användare i Kalmar län. Via e-hälsotjänsterna kan man också gratis och diskret beställa ett klamydiatest via webben Umo.se Inom 1177 Vårdguidens utbud drivs också en särskilt webbplats riktad till unga. På Umo.se, ungdomsmottagningen på nätet, kan invånare som är mellan år ställa frågor om sex, relationer och hälsa anonymt.

14 13(20) 3.2 Basutbud av e-tjänster För att förenkla kommer utbudet av e-tjänster vid olika mottagningar att synkroniseras på ett tydligare sätt. Detta sker bland annat genom fastställande av ett så kallat basutbud som alla enheter ska erbjuda på 1177.se. Beslut om vilka tjänster som ska finnas inom basutbudet vid varje enhet kommer att hanteras i landstingets sjukvårdsledning och detta ska revideras årligen. Detta är exempel på tjänster som ingår i ett basutbud: Av/omboka tid Begär intyg Beställ journalkopia Beställ provremiss Beställ tid/telefontid Fråga sjuksköterskan Förläng sjukskrivning Förnya hjälpmedel Förnya recept Kontakta mig Rådgivning Svar på provtagning/röntgen Hjälp oss bli bättre Egen vårdbegäran/egenremiss Remissförfrågan/har min remiss kommit fram Beställ tid för resevaccination Trådgivning och stöd för att ändra levnadsvanor (mat, tobak, motion och alkohol) Beställning av glutenfria produkter, sondnäring/näringsdryck etc. Utöver basutbudet kan enheterna ansluta ett antal valbara e-tjänster, som exmpelvis: Kontaktformulär med specialistfunktioner Frågor inför operation Frågor om tid för operation Frågor om undersökningar Implementering av tydligt basutbud samt valbara e-tjänster sker under hösten Ltkalmar.se Ltkalmar.se, erbjuder e-tjänster för medborgarförslag samt kontaktmöjlighet till landstinget via webben Ltkalmar.se erbjuder patienter, anhöriga och andra besökare till landstingets verksamhet koppling till Kalmar Länstrafiks reseplanerare för att enkelt kunna planera sin resa med kollektivtrafik. Ltkalmar.se erbjuder jobbsökande möjlighet att söka lediga tjänster genom koppling till landstingets e-rekryteringssystem

15 14(20) Nyblivna föräldrar har möjlighet att från BB dela bild och hälsning på sitt nyfödda barn. Dessa webbisar publiceras via tjänsten på landstingets externa webbplats, Ltkalmar.se. 3.4 Kalmar Länstrafik Kalmar länstrafik, KLT, erbjuder buss- och tågtider direkt i mobilen. I Mobitime kan man läsa tidtabeller, se hållplatstider, köpa biljett och söka resor. KLT erbjuder invånare att prenumerera på information om trafikstörningar vilket gör det enklare för resenären att veta hur kollektivtrafiken som berör den går. KLT har i uppdrag att utveckla funktionalitet för att kunna erbjuda biljetter för sjukresor kopplat till tidbokning. 3.5 Övrigt I övrigt finns erbjuder flera verksamheter sms-påminnelser till patienten inför besök. En ytterligare e-tjänst är informationsstöd med surfplattor för bröstcancerpatienter.

16 15(20) 4 Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Nyckeln till ett ökat nyttjande av digitala invånartjänster är framförallt att öka kännedomen om 1177 Vårdguiden och e-hälsotjänsterna. Genom att öka kännedomen om 1177 Vårdguiden och de e-hälsotjänster som invånarna där kan nyttja så blir effekten i förlängningen att fler användarkonton skapas och e-hälsotjänsterna nyttjas till större grad. Det är också viktigt att enheterna erbjuder ett tydligt erbjudande av e-hälsotjänster. Informations och kommunikationsinsatser för att öka kännedomen ska därmed genomföras internt och externt för att uppnå målen med ett ökat nyttjande av digitala invånartjänster. För att uppnå målen krävs också att verksamheter erbjuder de e-hälsotjänster som ingår i basutbudet samt att utveckling sker enligt nationell plan. Förutsättningar för måluppfyllelse är: Externa informationsinsatser/kommunikationskampanjer för att öka kännedomen Informationsinsatser och utbildning internt Samverkanspartners Att alla verksamheter erbjuder e-hälsotjänsterna som finns i basutbud Att utveckling fortsätter enligt plan (nationellt arbete med Inera) 4.1 Verksamheternas erbjudande av digitala invånartjänster För ett ökat nyttjande krävs att verksamheterna erbjuder de e-tjänster som finns är utvecklade inom deras verksamhetsområde enligt framtaget basutbud. Genom att verksamheterna erbjuder ett tydligt basutbud till invånarna skapas en ökad tillgänglighet och enkelhet för patienten i de situationer patienten tar kontakt med vården. Ett enhetligt utbud i grunden för alla verksamheter skapar också en enhetlig och bättre bild hos invånaren av landstingets e-tjänster. Informationsinsatser för att exponera detta erbjudande och lyfta nya tjänster ska genomföras löpande internt och externt. 4.2 Externa kommunikationskampanjer För att öka kännedomen om digitala invånartjänster bland länsinvånarna krävs externa informationsinsatser i form av riktade informationskampanjer. Långsiktiga och kontinuerliga satsningar måste genomföras för att få medborgarna att upptäcka e-tjänsterna inom hälso- och sjukvårdens samt övriga verksamheter inom landstinget som erbjuder digitala invånartjänster. För att öka nyttjandet är det viktigt att kommunicera vilka e-tjänster som finns tillgängliga inom landstingets verksamheter samt nyttan med dessa e-

17 16(20) tjänster såsom ökad insikt i sin egen vård, säker och enkelt kontakt med vården när som helst under dygnet, bättre samverkan med vården och hur patienten lättare kan förbereda sig inför sitt besök. De som är mest frekvent i kontakt med vården och därmed primära målgrupperna är seniorer, unga vuxna samt småbarnsföräldrar. Landstinget ska därmed satsa på dessa olika målgrupper i kommunikationskampanjer i tre steg för att skapa bästa effekt. Kampanjerna med målgruppsanpassat budskap och kanaler bör genomföras enligt följande plan: 2015 genomförs en kommunikationskampanj riktad mot seniorer 2016 genomförs en kommunikationskampanj riktad unga vuxna 2017 genomförs en kommunikationskampanj mot småbarnsföräldrar Genom att fokusera på olika målgrupper varje år kan informationsinsatserna skräddarsys för att nå högre effektivitet och genomslagskraft. Genom att följa denna plan för målgruppsfokus skapas en bättre täckningsgrad och förankring av budskapet. Insatserna ska analyseras årligen och beroende på utfall ska budskap, insatser och målgrupper justeras. 4.3 Intern informationssatsning Förankring internt i verksamheterna kring 1177 Vårdguiden och de e- tjänster som verksamheterna kan erbjuda samt utvecklingen av e-hälsa är en förutsättning för att kunna uppnå målen. Landstingets medarbetare är de bästa ambassadörerna för nyttjande av e-tjänster. Informationsinsatser och utbildning i verksamheterna kring e-tjänster och 1177.se är därmed viktiga aktiviteter. Ämnet e-hälsa behöver ständigt finnas på agendan inom de vårdande förvaltningarna. Verksamheterna och medarbetarna ska vara väl insatta i vilken nytta e- tjänster skapar för såväl patient som verksamhet. Det kräver en ökad förståelse för e-tjänsternas syfte och effekt. E-tjänster kan bland annat skapa mindre administration för vårdpersonalen, öka patientsäkerheten, förbättra samverkan mellan patient och landstingets verksamheter och förbereda patienterna bättre inför besök. Flera andra landsting har genomfört interna satsningar och utifrån goda erfarenheter kommer insatser att göras intert för att stärka kunskap om e- tjänsternas funktion och betydelse under den kommande treårsperioden. 4.4 Kommunikationsplan För att öka nyttjandet av digitala invånartjänster ska en kommunikationsplan tas fram för perioden med konkreta informationsinsatser för de utvalda målgrupperna, dvs såväl internt avseende landstingets egna

18 17(20) medarbetare, som externt med prioriterade målgrupper seniorer, unga vuxna och småbarnsföräldrar. Kommunikationsplanen ska: Kartlägga externa kommunikationsinsatser Kartlägga interna informationsinsatser Kartlägga interna utbildningsinsatser Belysa samverkanspartners och basutbud Utvärdering och uppföljning ska göras kontinuerligt. Planerade åtgärder i punkt 2 ska beaktas i kommunikationsplanen Samverkansparter För att snabbare nå målen är det viktigt att identifiera samverkansparter som kan stödja nyttan för patienten samt flödet i vårdprocessen. Kommunerna som har verksamhet inom vård och omsorg, skola är ett exempel på lämplig samarbetspartner kring att öka kännedomen om e- hälsotjänsterna och 1177 Vårdguiden. Det är också viktigt att nå ut till olika patientföreningar och utbildningsforum som erbjuder datorutbildning till seniorer såsom Regionförbundets satsning på Digidel. Linnéuniversitetet är också en viktig aktör att knyta samarbete med. 4.5 Fortsatt utveckling För att e-tjänsterna ska vara framgångsrika krävs kontinuerlig utveckling av nya e-tjänster samt att befintliga e-tjänster implementeras i alla berörda verksamheter så att de kommer patienter och invånare till del. Följande e-hälsotjänster är under utveckling: Tidbokning E-remiss, följa remisser Kognitiv Beteendeterapi via Internet (ikbt) Videokonsultation/videomedicin Journal som e-tjänst planeras införas 2015 Införande av e-hälsotjänster inom Folktandvården via 1177.se Se provsvar Information om recept och läkemedel Interaktiva dokumentationstjänster som intyg och formulärtjänst.

19 18(20) Utveckling sker i linje med nationellt arbete tillsammans med övriga landsting/regioner och Inera.

20 19(20) 5 Organisation och resurser 5.1 Organisation Projektgrupp med tydlig projektledning ska formas. Styrgrupp är landstingets ledningsgrupp Projektorganisation Informationsenheten ansvarar för projektledning. Status och lägesrapporter enligt handlingsplan rapporteras löpande till projektledaren. Projektledare avger statusrapport regelbundet till kommunikationsdirektören. 5.2 Verksamheternas ansvar Informationsenheten leder aktiviteter utifrån handlingsplan för att öka kännedomen och i förlängningen nyttjandet av digitala invånartjänster. Förvaltningarnas bidrar med resurser för att möjliggöra utveckling, implementation och införande av e-hälsotjänster i verksamheterna samt informationsspridning inom respektive förvaltning. Pm3 organisationen förvaltar e-tjänsterna inom berörd objektfamilj. 5.3 Budget I budget finns medel avsatta för e-hälsa och inom ramen för dessa kommer kommunikationsinsatser att prioriteras. För att öka kännedomen och möjliggöra ett införande enligt denna plan kommer satsningen att göras under en treårsperiod på årliga kommunikationskampanjer som rymmer externa och interna kommunikationsaktiviteter samt produktion och distribution av informations- och utbildningsmaterial.

21 20(20) 6 Bilagor 1. Uppdragsbeskrivning Införandeplan för hur medborgarna ska nyttja digitala invånartjänster 14/03.doc 2. Handlingsplan Inera Skrift_CeHis_handlingsplan_2013_2018_ pdf

Nr Ärende Arbetsutskottets förslag

Nr Ärende Arbetsutskottets förslag Kallelse Kallelse och föredragningslista Sammanträde Landstingsstyrelsen Dag Tisdagen den 10 juni 2014 Tid Kl. 10.30 Plats Smedjan, landstingets kansli Kallelsen delgives Anders Henriksson (S) ordförande

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning?

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? 70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? Maria Brunefjäll, Region Halland Fredrik Sargren, Region Jönköpings

Läs mer

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt Anette Thalén och Maria Berglund Bakgrund till tjänsterna och samarbetspartners Utvecklingen av Vårdhändelser och Formulärtjänsten

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession 2013-10-16 Lars Midbøe Termkonferensen, Göteborg 2013-10-20 sid 2 Innehåll Journal på nätet Lars

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18)

Yttrande över departementspromemorian Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-05 Diarienummer 150272 Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) Förslag

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: 2013-02-01 Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

Att byta själva journalsystemet var den enkla delen!

Att byta själva journalsystemet var den enkla delen! Att byta själva journalsystemet var den enkla delen! Vi som pratar Bengt Malmqvist Chefsläkare Landstinget Dalarna Marie Häggström Projektledare B3IT Healthcare AB Jens Bergqvist IT-direktör Landstinget

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 Verksamhetsplan 2015 1. Inledning... 2 1.1 Sammanfattning och ekonomi... 2 1.2 Bakgrund... 3 2. Övergripande inriktning... 3 2.1 Fokusområden 2015... 3 2.1.1 Säkerställa infrastruktur... 3

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Svar på motion 5/2014 Övergripande plan för inomhusmiljön i landstingets lokaler

Svar på motion 5/2014 Övergripande plan för inomhusmiljön i landstingets lokaler Ärende 11 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-13 Dnr 140552 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Svar på motion 5/2014 Övergripande plan för inomhusmiljön i landstingets lokaler

Läs mer

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport Nationella riktlinjer i nya digitala format Delrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi

Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 130468 Landstingsstyrelsen Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård

Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2014-09-08 Dnr 140345 Landstingsdirektörens stab Personalenheten Landstingsstyrelsen Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård Förslag

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Förvaltningsplan för UMO

Förvaltningsplan för UMO Förvaltningsplan för UMO Verksamhetsåret 2013 Förvaltningsobjekt UMO Beställare Center för ehälsa i samverkan Programansvarig Invånartjänster Sofie Zetterström Utförare Uppdragstagare Bilagor Ellen Hyttsten

Läs mer

Regional Digital Agenda för Värmland

Regional Digital Agenda för Värmland Regional Digital Agenda för Värmland Internationellt samarbete 2013 Digitala Agendan för Europa ett av sju huvudinitiativ i EU 2020 Syfte - att maximera informations- och kommunikationsteknikens sociala

Läs mer

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 1 (8) 10. Regelbok IT-information IT och ehälsa Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 2 (8) 10.1 Introduktion Alla vårdgivare med vilka Landstinget Västmanland, hädanefter kallat LTV, tecknat vårdavtal

Läs mer

Nationellt utvecklingsarbete kring valfrihetsinformation i hälso- och sjukvård

Nationellt utvecklingsarbete kring valfrihetsinformation i hälso- och sjukvård Nationellt utvecklingsarbete kring valfrihetsinformation i hälso- och sjukvård Sofia Tullberg Projektledare Sveriges Kommuner och Landsting 8 april 2014 kl. 14.00-14.30 Innehållsförteckning Bakgrund Sammanhang,

Läs mer

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Del i landstingets strategi för verksamhetsutveckling med IT Utgångspunkt för en samlad länsstrategi om vård på distans: Landstingets

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR WEBBPLATS PÅ INTERNET. Örebro l äns landsting

RIKTLINJER FÖR WEBBPLATS PÅ INTERNET. Örebro l äns landsting RIKTLINJER FÖR WEBBPLATS PÅ INTERNET Örebro l äns landsting Inledning Detta dokument anger riktlinjer för Örebro läns landstings webbplats och har sin grund i landstingets policy för information och kommunikation,

Läs mer

1177 och Vårdguiden blir 1177 Vårdguiden. Kampanjbeskrivning för lansering av 1177 Vårdguiden i Stockholms län

1177 och Vårdguiden blir 1177 Vårdguiden. Kampanjbeskrivning för lansering av 1177 Vårdguiden i Stockholms län 1177 och Vårdguiden blir 1177 Vårdguiden Kampanjbeskrivning för lansering av 1177 Vårdguiden i Stockholms län Den 5 november går Vårdguiden ihop med den nationella motsvarigheten 1177 och blir 1177 Vårdguiden.

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

Granskning av informationssäkerhet inom Landstinget i Kalmar län

Granskning av informationssäkerhet inom Landstinget i Kalmar län Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2015-06-29 Diarienummer 150246 Landstingsstyrelsen Granskning av informationssäkerhet inom Landstinget i Kalmar län Förslag till

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping 0.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping Utfärdat av: Utf

Läs mer

IT för vården nytt 2014 09 16

IT för vården nytt 2014 09 16 IT för vården nytt 2014 09 16 IT-utvecklingen 650 servrar ca 6500 klienter ca 100 IT-medarbetare 350 IT-system 100.000 behörigheter etjänster 2005 2014 En integrerad och verksamhetskritisk del i landstingets

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-31 Innehåll Varför e-frikort Hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Hur införandet

Läs mer

Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen

Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Tjänsteplattformen Utförare Inera AB Ansvarig Uppdragstagare Bilagor Anders Bergman/Jessica Nord Johan Assarsson 0 Sid 1/11 1.

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Avveckling av det enkla bolaget CeHis

Avveckling av det enkla bolaget CeHis BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03690 Uppdnr 970 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Avveckling

Läs mer

Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan 2013-2018

Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan 2013-2018 Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan 2013-2018 Nationella strategin för ehälsa inom vård och omsorg Invånare, patienter och anhöriga Ska ha enkel tillgång till

Läs mer

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice ETT fönster mot informationen IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice Öve vårdg Vårdresurser kan användas bättre Hälso- och sjukvården

Läs mer

Regel: Listning inom hälsoval

Regel: Listning inom hälsoval Regel: Listning inom hälsoval Syfte Fastställa vilka regler och principer som gäller för medborgarens val i hälsoval. Mål Alla ansvariga för listning i primärvården känner till och följer de regler och

Läs mer

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: (1)7 Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Införa Mobil journal via Tietos koncept Lifecare Procapita Kristina Lignell, Carina Johansson, Kennet Sundström

Läs mer

Administrativa staben Susanne Jangentorp 2012-09-18 LK/120094. Landstingshuset, sammanträdesrum Nordstjärnan

Administrativa staben Susanne Jangentorp 2012-09-18 LK/120094. Landstingshuset, sammanträdesrum Nordstjärnan Protokoll 1 (5) Teknikutskottet Administrativa staben Susanne Jangentorp 2012-09-18 LK/120094 Plats Landstingshuset, sammanträdesrum Nordstjärnan Beslutande Ersättare Eva Hallström (MP) ordförande Birgitta

Läs mer

Syfte med ehälsa. Tillgänglighet. Säkerhet. Rätt information till rätt person i rätt tid! Medborgaren. Medarbetaren. Verksamhetsansvariga

Syfte med ehälsa. Tillgänglighet. Säkerhet. Rätt information till rätt person i rätt tid! Medborgaren. Medarbetaren. Verksamhetsansvariga Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Medborgaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Ansöka om vård tidsbokning

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Tillgänglighetsplan hösten 2012 hösten 2013 Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Tillgänglighetsplan hösten 2012 hösten 2013 Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare Tillgänglighetsplan hösten 2012 hösten 2013 Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare Bakgrund Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem men den senaste tidens utveckling

Läs mer

Yttrande över betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)

Yttrande över betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2015-01-13 Diarienummer 140784 Kanslienheten Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Slutrapport. Projektet Mina hälsotjänster

Slutrapport. Projektet Mina hälsotjänster Diarienummer: S2011/5532/FS (delvis) Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Tel: 08-452 7176 Mob: 073-809 7174 www.cehis.se info@cehis.se Slutrapport Projektet

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

L4: Bästa möjliga värde med ehälsotjänster!

L4: Bästa möjliga värde med ehälsotjänster! L4: Bästa möjliga värde med ehälsotjänster! Sven- Åke Svensson Caroline Fruberg Utvecklingskraft 2014 2014-05-16 Vad tycker du är den största fördelen med e-hälsa? Patienten blir mer engagerade i sin sjukdom

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt Webbpolicy för Internet och intranät Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen via Internet

Läs mer

Vården på webben. Örebro 31 maj 2007

Vården på webben. Örebro 31 maj 2007 Vården på webben Örebro 31 maj 2007 Mission Att för allmänheten i samverkan med landsting och regioner dygnet runt erbjuda tjänster, information och kunskap med hög kvalitet inom hälsa och sjukvård Vision

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Förstudie kommunens nya hemsida

Förstudie kommunens nya hemsida Kommunen nya hemsida planeras till sommaren 2012 Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta: Henrik Sjönnebring Webbansvarig Informationsavdelningen henrik.sjonnebring@danderyd.se Tel: 08-568 910 21 Syftet

Läs mer

[ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell behandlingsplattform]

[ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell behandlingsplattform] plan 1 (13) [ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell ] Dokumentmall från Stegen plan 2 (13) Innehållsförteckning 1 Om dokumentet... 3 1.1 shistorik... 3 2 Bakgrund och beställare... 3 2.1 Bakgrund till

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Datum 2015-03-25 Diarienummer 150097 Landstingsstyrelsen Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska

Läs mer

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04 Ny patientlag 2015 Varför en ny lag? Ökade krav på medbestämmande Ökad rörlighet Ökad tillgång till medicinsk kunskap för patienter Ökat erfarenhetsutbyte om sjukdom och behandlingar mellan patienter Ökad

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Konferens nikola.nu 2014-10-23 Innehåll 1. Om projektet 2. Hjälpmedelsdatabas 3. Tema hjälpmedel 4. När projektet är slut OM PROJEKTET ehälsa och Strategisk IT Bakgrund

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt

Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt Sammanfattning Projektet fick till uppgift att med stöd av befintliga IT-stöd ta fram en regiongemensam mall i syfte att kunna

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Projekt Informationssäkerhet 2014-2016

Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 Tillgänglighet Riktighet Konfidentialitet Styrgruppsmöte 2015-03-20 Projektplan Målbild, målgrupper och förankring Resursmöjligheter, EU-projekt LFA (Logical Framework

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt Översikt och Anslutning 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda 1. Bakgrund 2. Användarperspektiv och nytta 3. Status

Läs mer

Vårdens nya makthavare. Catharina Mann Projektledare Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg

Vårdens nya makthavare. Catharina Mann Projektledare Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg Vårdens nya makthavare Parter i samverkan 290 kommuner 20 landsting, inkl regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland Socialdepartementet = Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer