Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster"

Transkript

1

2 FÖRSLAG 1(20) Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post Organisationsnr Postadress Box Kalmar Besöksadress Strömgatan 13 Kalmar Telefon vx Bankgiro

3 2(20) Innehåll 1 INLEDNING Syftet med införandeplanen Bakgrund Mål Mål med införandeplanen Uppsatta mål inom e-hälsa 4 2 STATUS SAMT PLANERADE ÅTGÄRDER 6 3 ERBJUDANDE DIGITALA INVÅNARTJÄNSTER Vårdguiden se Umo.se Basutbud av e-tjänster Ltkalmar.se Kalmar Länstrafik Övrigt 14 4 FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR MÅLUPPFYLLELSE Verksamheternas erbjudande av digitala invånartjänster Externa kommunikationskampanjer Intern informationssatsning Kommunikationsplan Samverkansparter Fortsatt utveckling 17 5 ORGANISATION OCH RESURSER Organisation Projektorganisation Verksamheternas ansvar Budget 19 6 BILAGOR 20

4 3(20) 1 Inledning 1.1 Syftet med införandeplanen I Landstingsplanen för ges landstingsdirektören i uppdrag att ta fram en införandeplan för att öka nyttjandet av digitala invånartjänster. Uppdraget beskrivs närmare i uppdragsbeskrivning 1 från landstingsdirektören till kommunikationsdirektören. Planen kartlägger hur invånarna i Kalmar län ska kunna nyttja digitala invånartjänster i högre grad. Denna plan omfattar hur arbetet ska struktureras och drivas och beskriver ansvarsfördelning och aktiviteter för att uppnå målen. 1.2 Bakgrund Landstingen tillsammans med Inera (landstingens och regionernas gemensamma organisation för e-hälsa i samverkan) arbetar med utvecklingen av digitala invånartjänster samt för att ständigt öka patienternas delaktighet i sin egen vård. Sedan 2006 finns en nationell strategi och handlingsplan 2 för e-hälsa med syftet att utveckla och införa e-tjänster med koppling till vår lokala utveckling. Redan idag erbjuder landstinget flera invånartjänster och användandet ökar kontinuerligt, om än i låg takt. En satsning på digitala invånartjänster och dess utveckling krävs för att fler invånare ska nyttja invånartjänster och för att användandet ska ske i större utsträckning. Ett av de primära målen i den nationella strategin för e-hälsa som landstinget arbetar för är att: Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg. Individen når sina uppgifter på ett flertal olika sätt beroende på vad som passar personen bäst själv, Patientens delaktighet inom hälso- och sjukvården ska stärkas, vilket också är en konsekvens av den nya patientlag som träder i kraft 1 januari Digitala invånartjänster är ett sätt att bidra till ökad delaktighet och därför bör nyttjandet stimuleras. Genom att öka nyttjandet av e-tjänster och säkerställa att patienter/medborgare erbjuds e-tjänster förbättras tillgängligheten till landstingets verksamhet och servicen till medborgarna. Via invånartjänster kan patienten få tillgång till information tidigt och få stöd i sin egen vård vilket kan minska vårdtiden. Patient och vårdpersonal får också stöd i sin kommunikation vilket bidrar till bättre samverkan. Patient och närstående får ökad kunskap och kan vara bättre förberedda på sitt möte med vården. 1 Uppdragsbeskrivning avseende att ta fram en införandeplan för hur medborgarna ska kunna nyttja digitala invånartjänster, bilaga 1 2 Handlingsplan Inera (tidigare Cehis), bilaga 2

5 4(20) Genom att digitala invånartjänster är tillgängliga dygnet runt samt pålitliga, säkra och lätta att använda kan de hjälpa till att stödja och utveckla patientsäkerhetsarbetet och förbättra tillgängligheten till vården samt minska administration hos vårdpersonalen. Genom att öka nyttjandet och utbudet av de digitala invånartjänsterna kan dessa effekter öka och i förlängningen skapa en bättre folkhälsa. Detta ger invånarna möjligheten till ett ökat inflytande och makt över sin egen vård för att på så sätt bli mer motiverade att agera och delta i sin behandling. Införande av journal som e-tjänst som planeras att genomföras inom landstinget 2015 kommer ytterligare att stärka patientens möjligheter att bli mer delaktiga i sin egen vård. E-tjänster för icke vårdrelaterade verksamheter, till exempel kollektivtrafiken, ska också beaktas och vidareutvecklas för att erbjuda länsinvånarna effektiva tjänster och tillgänglighet till landstingets olika verksamheter. 1.3 Mål Mål med införandeplanen Kännedomen om 1177.se samt befintliga och nya e-tjänster ska öka för att skapa en hög nyttjandegrad av dessa. Öka nyttjandet av de e-tjänster som Landstinget i Kalmar län erbjuder. Invånarna får ökad kvalitet, service och tillgänglighet. Vården får en ökad samverkan med patienterna, minskad administration och kan ägna mer tid åt patienter Uppsatta mål inom e-hälsa I syfte att säkerställa att patienter och medborgare erbjuds e-tjänster som förbättrar tillgängligheten till landstingets verksamhet och servicen till medborgarna finns ett antal konkreta och mätbara mål inom området e- hälsa/e-tjänster. De mål som landstinget arbetat efter är enligt den strategi för mätbara mål inom området e-hälsa som behandlades vid Landstingsstyrelsens möte den 22 maj 2012 (Dnr ) och dessa är utarbetade utifrån de nationella mål som finns fastställda. Nedanstående mål är en revidering av dessa mål och föreslås gälla fram under perioden % av länets invånare känner till webbplatsen 1177.se Antal besök till 1177 Vårdguiden ska öka 10 % årligen 75 % av länets invånare ska känna till hur man ansluter sig till landstingets e-hälsotjänster Andel av länets invånare som har konto för landstingets e- hälsotjänster ska vara minst 50% år 2018

6 5(20) Antal inloggningar som sker i landstingets e-hälsotjänster (exempelvis förnya e-recept, tidbokning, beställa intyg) ska fördubblas till % av patienter till verksamheter som använder Cosmic ska ha tillgång till tidbokning via landstinget e-hälsotjänster % av besöken ska bokas via landstinget e-hälsotjänster 2017 Antal besök på Ltkalmar.se ska öka 10 % årligen för att tillgängliggöra information från landstinget och underlätta dialog med medborgare. Uteblivna besök ska minskas med 25 % % av invånarna har år 2017 möjlighet att nå sin journalinformation för all vård och omsorg via landstingets e- hälsotjänster 50 % av patienterna har år 2017 möjlighet att ta del av sina resultat och värden från provtagningar och undersökningar 100 % av invånarna har år 2016 möjlighet att samla och överblicka sina vaccinationer 80 % av invånarna har år 2017 möjlighet att nå sina intyg som utfärdats inom hälso- och sjukvården via e-hälsotjänsterna. 100 % av patienterna har år 2016 möjlighet att följa sin remiss 60 % av invånarna använder år 2017 landstingets e-hälsotjänster (inklusive sjukvårdsrådgivningen via telefon) som sin första kontakt med vården. 80 % av användarna anser sig år 2018 vara mer delaktiga i sin egen vård än tidigare. För att uppnå målen krävs ett fokuserat arbete som koordinerar och driver både insatser inom utveckling och förvaltning.

7 6(20) 2 Status samt planerade åtgärder 85 % av länets invånare känner till webbplatsen 1177.se Enligt Vårdbarometern 2013 känner 39 % till webbplatsen 1177 Vårdguiden, 1177.se. Genom att utbilda medarbetarna och öka kännedomen om 1177 Vårdguiden kan vårdpersonalen effektivare sprida budskapet om webbplatsen vidare och kunna hänvisa patienterna dit för information. Personalen blir därmed ambassadörer för webbplatsen och en viktig kanal för att öka kännedomen om 1177 Vårdguiden. Förankring bör ske via utbildningar och workshops med riktade budskap för de olika verksamheterna som till exempel Folktandvården och primärvården för bästa möjliga genomslagskraft om vad 1177 Vårdguiden och e- hälsotjänsterna kan erbjuda just deras patienter och verksamhet. Personalen måste få löpande stöd för att få bättre kännedom om 1177 Vårdguiden, använda webbplatsen som hjälp i sitt arbete i kommunikationen med patienterna och i förlängningen sprida budskapet vidare till patienter och anhöriga Vårdguidens nationella kampanjer ska fortsättas stödjas genom lokala kommunikationsinsatser med landstingets egna externa och interna kanaler samt kolla budskapet till befintliga e-tjänster. detta bidrar till att kampanjens budskap förstärks lokalt, man säkrar ett starkare genomslag i länet vilket bidrar till ökad kännedom om både webbplatsen och de e-hälsotjänsterna som erbjuds. Målet följs upp vid Vårdbarometerns mätning Antal besök till 1177 Vårdguiden öka 10 % årligen Under första månaderna 2014 är antalet besök ca /månad för landstingets sidor på 1177 Vårdguiden, 1177.se. Informationsinsatser för att öka kännedomen med syfte att öka trafiken till webbplatsen. Samtliga externa informationskampanjer ska löpande hänvisa till 1177.se för att driva användare till webbplatsen. För att kunna öka trafiken och bidra till ökad kännedomen hos invånarna ska också landstingets webbplats Ltkalmar.se tydligt hänvisa till 1177 Vårdguiden. För att uppnå målen bör också landstingets kontaktkort/verksamhetssidorna på 1177 Vårdguiden vidareutvecklas (med utökade kontaktkort) och sökmotoroptimeras för att bli sökbara, lättillgängliga och erbjuda besökarna tydliga kontaktuppgifter, korrekt information och ett tydligt utbud av e- tjänster kopplade till respektive verksamhet. Pilot kring dessa utökade kontaktkort har genomförts inom landstinget 2013-våren Utvärdering och plan för vidare implementering på samtliga verksamheter inom landstinget ska tas fram för övriga

8 7(20) förvaltningar av webbgruppen. Via detta arbete kan e-tjänster och information för samtliga vårdmottagningar och funktioner inom landstinget till patienter utökas och bli mer tillgängligt. En översyn av informationen i HSA-katalogen sker löpande i samband med webbarbetet (som är en viktig informationskälla för 1177 Vårdguidens kontaktkort) och är en viktig del för att säkerställa att korrekt information ges besökarna. Arbete pågår kontinuerligt inom landstingets webbgrupp för att koppla samtliga kontaktkort på 1177.se och Ltkalmar.se till e-hälsotjänsterna. Detta erbjuder invånarna enhetliga och lättillgängliga e-tjänster på verksamheternas webbsidor. Koppling från Ltkalmar.se till 1177 Vårdguidens tema/informationssidor från relevanta sidor pågår i det löpande utvecklingsarbetet på externa webbplatsen Ltkalmar.se för att webbplatsen ska bli en effektiv trafikgenerator till 1177 Vårdguiden och ge användarna relevant och relaterat information på ett effektivt sätt. Genom kontinuerlig sökoptimering av innehåll och sidor skapas optimala förutsättningar för lättillgänglig information till användarna som är sökmotoranpassad för att skapa ökad trafik till webbplatsen. Genom att öka kännedomen internt om webbplatsen genom informationsoch utbildningsinsatser kan medarbetarna informera patienter om webbplatsen och dess information och skapa bättre förutsättningar för ökad trafik. 75 % av länets invånare känner år 2018 till hur man ansluter sig till landstingets e-hälsotjänster Andel av länets invånare som har konto för landstingets e- hälsotjänster ska vara minst 50 % till Idag finns det användarkonton bland Kalmar läns invånare i länet vilket motsvarar ca 19 % av länsinvånarna, målbilden är ca konton. Genom interna samt externa utbildnings- och informationsinsatser för att öka kännedomen om 1177.se och dess e-hälsotjänster (se tidigare mål) ska man även lyfta hur man som invånare ansluter sig till e-hälsotjänsterna och skapar ett konto för att uppfylla dessa mål. Antal inloggningar som sker i landstingets e-hälsotjänster (exempelvis förnya e-recept, tidbokning, beställa intyg) ska fördubblas till 2017 I början av 2014 sker ca inloggningar varje månad bland länets invånare.

9 8(20) Detta mål kan uppfyllas som effekt av interna samt externa informationsaktiviteter som genomförs för att öka kännedomen om 1177.se och dess e-hälsotjänster bland medarbetare och invånare. 100 % av patienter till verksamheter som använder Cosmic ska ha tillgång till tidbokning via landstinget e-hälsotjänster % av besöken ska bokas via landstinget e-hälsotjänster 2017 Projektet påbörjats inom landstinget för att möjliggöra att patienter kan boka en tid för besök via landstingets e-hälsotjänster på 1177 Vårdguiden. Pilot genomförs kring tidsbokning inom ett par av landstingets verksamheter under Piloterna ska utvärderas och projekt för breddinförande behöver formas för ett breddinförande. Genomförande av tidboksprojekten innebär att samtliga mottagningar har möjlighet att erbjuda tidbokning i e-hälsotjänsterna. Varje verksamhet behöver skräddarsy tidbokningsmodulen för sin verksamhet. Detta är en attraktiv e-tjänst som kan öka antalet konton samt användandet av e-hälsotjänsterna på 1177 Vårdguiden. I takt med att verksamheter erbjuder denna tjänst ska det kommuniceras internt och extern om funktionaliteten för att öka användandet av e-tjänsten och nå måluppfyllelse. Antal besök på Ltkalmar.se ska öka 10 % årligen för att tillgängliggöra information från landstinget och underlätta dialog med medborgare. Det primära syftet med webbplatsen Ltkalmar.se är att vara verksamhetens skyltfönster med generell information om landstinget, rekrytering, politik, invånardialog och information om Landstingets utbud och verksamheter. E- tjänster på Ltkalmar.se är också en viktig del och ska utvecklas kontinuerligt. Mest efterfrågat innehåll på webbplatsen är information om rekrytering och lediga tjänster samt bilder på nyfödda inom länet, webbisar, och därmed viktig information att vidareutveckla. Arbete pågår med utveckling av rekryteringssidor för att öka trafiken till dessa sidor och attrahera fler sökande. Sidorna utvecklas med optimerad information om yrken och medarbetare inom landstinget som en del i Attraktivitetsresan, projekt för att landstinget ska vara en attraktiv arbetsplats. Genom att göra samtliga jobbannonser i landstingets e-rekryteringssystem sökbara på nätet och sökmotoroptimerade skulle synligheten och trafiken öka för varje rekryteringsannons. Denna utvecklingsmöjlighet ska beaktas i utvecklingen av webbplatsen.

10 9(20) Invånarnas möjlighet att lämna medborgarförslag lyfts regelbundet på Ltkalmar.se och utveckling pågår löpande för att erbjuda invånarna tydligare ingångar för kontakt med landstinget. Resurser bör avsättas för vidareutveckling. Webbisar är den mest efterfrågade funktionalitet på webbplatsen bland invånare och är därmed den största trafikkällan med ca 35 % av besöken. Därmed är det viktigt att denna e-tjänst kvarstår och vidareutvecklas vid behov. Uteblivna besök ska minskas med 25 % 2015 Idag finns ingen statistik för uppföljning av målet. Upplevelsen är att antalet uteblivna besök har minskat efter införande av smspåminnelse-tjänst. Cirka 50 % av landstingets vårdenheter har aktiverat denna funktion. De verksamheter som inte aktiverat funktionen bör genomföra detta som en åtgärd för att minska uteblivna besök och nå målet. 100 % av invånarna har år 2017 möjlighet att nå sin journalinformation för all vård och omsorg via landstingets e- hälsotjänster Planering för införande av journal som e-tjänst 2015 pågår vilket stödjer målet. Förankring på förvaltningar och informationsaktiviteter av intern samt extern karaktär ska genomföras enligt kommunikationsplan i samband med införande för att öka kännedomen och nyttjandet av denna e-tjänst. 50 % av patienterna har år 2017 möjlighet att ta del av sina resultat och värden från provtagningar och undersökningar Klamydiatest har varit en framgångsrik e-hälsotjänst. Idag skickas provsvar manuellt för klamydiatest. Genom att avsätta resurser för en automatiserad lösning, som även gäller fler provsvar, skulle administration effektiviseras och tid sparas. Funktionaliteten ökar patientsäkerheten och man kan undvika manuella felhanteringar av provsvar. Lösningar för att uppnå detta mål utreds, implementering av lösning måste beslutas för måluppfyllelse.

11 10(20) 100 % av invånarna har år 2016 möjlighet att samla och överblicka sina vaccinationer Utveckling av nationell tjänst pågår som landstinget kan ta del av. Implementering för denna e-tjänst bör ske när lösning finns tillgänglig för att säkerställa måluppfyllelse. 80 % av invånarna har år 2017 möjlighet att nå samtliga intyg som utfärdats inom hälso- och sjukvården via e-hälsotjänsterna. Invånartjänsten Mina Intyg infördes i Landstinget i Kalmar län hösten 2014 och gör det möjligt för invånarna i Kalmar län att ta del av sina läkarintyg för sjukskrivning via e-hälsotjänsterna på 1177.se. Arbete med utveckling för att kunna ansluta fler intyg pågår nationellt av Inera, landstinget bör följa utvecklingen för kunna erbjuda fler varianter av intyg till invånarna. Marknadsföring av denna invånartjänst ska ske kontinuerligt på sjukskrivande verksamheter. 100 % av patienterna har år 2016 möjlighet att följa sin remiss Genom e-remiss får patienten möjligheten att följa sin remiss vilket blir en vinst för både patient och verksamhet då patienten inte behöver fråga efter den och kan enkelt följa remissens väg. Denna funktion är efterfrågad av invånarna. Landstinget i Kalmar län undersöker ett införande av e-remiss som innebär att man kan följa sin remiss via 1177.ses e-hälsotjänster. Funktionalitet finns utvecklad för koppling mellan journalsystemet och e-hälsotjänsterna på 1177 Vårdguiden. Resurser för köp av modul och implementering behöver avsättas för att möjliggöra ett införande. Ett beslut om införande och start av projektarbete krävs för måluppfyllelse. 60 % av invånarna använder år 2017 landstingets e-hälsotjänster (inklusive sjukvårdsrådgivningen via telefon) som sin första kontakt med vården. I dagsläget finns ingen kartläggning för målets status.

12 11(20) Detta mål kan uppfyllas som effekt av interna samt externa informationsaktiviteter som genomförs för att öka kännedomen om 1177.se och dess e-hälsotjänster bland medarbetare och invånare. Utvärdering bör genomföras för mätning av målet. 80 % av användarna anser sig år 2018 vara mer delaktiga i sin egen vård än tidigare. Över 80 % av landstingets patienter anser sig idag vara delaktiga i sin egen vård (enligt Nationell Patientenkät), genom ökat nyttjande av e-hälsotjänster kan delaktigheten öka. Genom att öka kännedomen, och i förlängningen användandet, av e- hälsotjänster får invånarna möjlighet att bli mer delaktiga i sin egen vård. Genom att vidareutveckla e-tjänster och skapa ytterligare möjligheter för interaktivitet i tjänsterna både nationellt och regionalt ökar delaktigheten. En angelägen insats är tillgängliggörande av journal som e-tjänst för att öka delaktighet i vården.

13 12(20) 3 Erbjudande digitala invånartjänster Landstinget i Kalmar län har ett utbud av digitala e-tjänster för att öka delaktigheten bland länets invånare inom främst hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Huvuddelen av de tjänster som hittills implementerats ger invånarna möjlighet att ta del av information och underlättar administrativ hantering och kontakter med vården Vårdguiden se Webbplatsen 1177.se ger råd om vård och möjliggör för användare att anonymt ställa frågor om hälsa via en frågetjänst. Via webbplatsen kan man hitta och jämföra vårdenheter och enkelt nå olika mottagningars e-tjänster kopplade till de olika verksamheterna (via e-hälsotjänsterna). Via 1177.se finns också tillgång till en rad appar (applikationsprogram) till smartphones tillgängliga med information om vård och hälsa som till exempel graviditetskalender, BVC-app, Min soltid, Rökfri och HPV-appen. Utveckling av webbplatsen och appar sker nationellt i samverkan mellan Inera och samtliga landsting/regioner e-hälsotjänster För den som vill hantera sina ärenden själv inom vården finns e- hälsotjänster, idag kallat Mina Vårdkontakter, som nås via 1177.se. Efter säker inloggning i e-hälsotjänsterna (via e-legitimation) kan invånare kontakta sin vårdmottagning för att till exempel boka tid, förnya recept, beställa intyg, få personlig rådgivning och mycket annat. e-hälsotjänster kan också användas som en tjänst för säker autentisering av personer. E-hälsotjänster ger patienterna möjlighet att vara med delaktiga i sin egen vård och möjliggör nya kanaler och vägar för att genomföra ärenden. Via e- hälsotjänsterna erbjuder landstinget ett utbud av digitala invånartjänster på ett säkert och tryggt sätt till patienter och invånare. Dessa e-hälsotjänster används till stor utsträckning idag men användandet bör ökas genom öka kännedomen om 1177 Vårdguiden och de e- hälsotjänster som erbjuds vilket i förlängningen ökar nyttjandet av e- hälsotjänsterna. Kännedomen ska ökas genom informationsinsatser. Idag är det ca användare i Kalmar län. Via e-hälsotjänsterna kan man också gratis och diskret beställa ett klamydiatest via webben Umo.se Inom 1177 Vårdguidens utbud drivs också en särskilt webbplats riktad till unga. På Umo.se, ungdomsmottagningen på nätet, kan invånare som är mellan år ställa frågor om sex, relationer och hälsa anonymt.

14 13(20) 3.2 Basutbud av e-tjänster För att förenkla kommer utbudet av e-tjänster vid olika mottagningar att synkroniseras på ett tydligare sätt. Detta sker bland annat genom fastställande av ett så kallat basutbud som alla enheter ska erbjuda på 1177.se. Beslut om vilka tjänster som ska finnas inom basutbudet vid varje enhet kommer att hanteras i landstingets sjukvårdsledning och detta ska revideras årligen. Detta är exempel på tjänster som ingår i ett basutbud: Av/omboka tid Begär intyg Beställ journalkopia Beställ provremiss Beställ tid/telefontid Fråga sjuksköterskan Förläng sjukskrivning Förnya hjälpmedel Förnya recept Kontakta mig Rådgivning Svar på provtagning/röntgen Hjälp oss bli bättre Egen vårdbegäran/egenremiss Remissförfrågan/har min remiss kommit fram Beställ tid för resevaccination Trådgivning och stöd för att ändra levnadsvanor (mat, tobak, motion och alkohol) Beställning av glutenfria produkter, sondnäring/näringsdryck etc. Utöver basutbudet kan enheterna ansluta ett antal valbara e-tjänster, som exmpelvis: Kontaktformulär med specialistfunktioner Frågor inför operation Frågor om tid för operation Frågor om undersökningar Implementering av tydligt basutbud samt valbara e-tjänster sker under hösten Ltkalmar.se Ltkalmar.se, erbjuder e-tjänster för medborgarförslag samt kontaktmöjlighet till landstinget via webben Ltkalmar.se erbjuder patienter, anhöriga och andra besökare till landstingets verksamhet koppling till Kalmar Länstrafiks reseplanerare för att enkelt kunna planera sin resa med kollektivtrafik. Ltkalmar.se erbjuder jobbsökande möjlighet att söka lediga tjänster genom koppling till landstingets e-rekryteringssystem

15 14(20) Nyblivna föräldrar har möjlighet att från BB dela bild och hälsning på sitt nyfödda barn. Dessa webbisar publiceras via tjänsten på landstingets externa webbplats, Ltkalmar.se. 3.4 Kalmar Länstrafik Kalmar länstrafik, KLT, erbjuder buss- och tågtider direkt i mobilen. I Mobitime kan man läsa tidtabeller, se hållplatstider, köpa biljett och söka resor. KLT erbjuder invånare att prenumerera på information om trafikstörningar vilket gör det enklare för resenären att veta hur kollektivtrafiken som berör den går. KLT har i uppdrag att utveckla funktionalitet för att kunna erbjuda biljetter för sjukresor kopplat till tidbokning. 3.5 Övrigt I övrigt finns erbjuder flera verksamheter sms-påminnelser till patienten inför besök. En ytterligare e-tjänst är informationsstöd med surfplattor för bröstcancerpatienter.

16 15(20) 4 Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Nyckeln till ett ökat nyttjande av digitala invånartjänster är framförallt att öka kännedomen om 1177 Vårdguiden och e-hälsotjänsterna. Genom att öka kännedomen om 1177 Vårdguiden och de e-hälsotjänster som invånarna där kan nyttja så blir effekten i förlängningen att fler användarkonton skapas och e-hälsotjänsterna nyttjas till större grad. Det är också viktigt att enheterna erbjuder ett tydligt erbjudande av e-hälsotjänster. Informations och kommunikationsinsatser för att öka kännedomen ska därmed genomföras internt och externt för att uppnå målen med ett ökat nyttjande av digitala invånartjänster. För att uppnå målen krävs också att verksamheter erbjuder de e-hälsotjänster som ingår i basutbudet samt att utveckling sker enligt nationell plan. Förutsättningar för måluppfyllelse är: Externa informationsinsatser/kommunikationskampanjer för att öka kännedomen Informationsinsatser och utbildning internt Samverkanspartners Att alla verksamheter erbjuder e-hälsotjänsterna som finns i basutbud Att utveckling fortsätter enligt plan (nationellt arbete med Inera) 4.1 Verksamheternas erbjudande av digitala invånartjänster För ett ökat nyttjande krävs att verksamheterna erbjuder de e-tjänster som finns är utvecklade inom deras verksamhetsområde enligt framtaget basutbud. Genom att verksamheterna erbjuder ett tydligt basutbud till invånarna skapas en ökad tillgänglighet och enkelhet för patienten i de situationer patienten tar kontakt med vården. Ett enhetligt utbud i grunden för alla verksamheter skapar också en enhetlig och bättre bild hos invånaren av landstingets e-tjänster. Informationsinsatser för att exponera detta erbjudande och lyfta nya tjänster ska genomföras löpande internt och externt. 4.2 Externa kommunikationskampanjer För att öka kännedomen om digitala invånartjänster bland länsinvånarna krävs externa informationsinsatser i form av riktade informationskampanjer. Långsiktiga och kontinuerliga satsningar måste genomföras för att få medborgarna att upptäcka e-tjänsterna inom hälso- och sjukvårdens samt övriga verksamheter inom landstinget som erbjuder digitala invånartjänster. För att öka nyttjandet är det viktigt att kommunicera vilka e-tjänster som finns tillgängliga inom landstingets verksamheter samt nyttan med dessa e-

17 16(20) tjänster såsom ökad insikt i sin egen vård, säker och enkelt kontakt med vården när som helst under dygnet, bättre samverkan med vården och hur patienten lättare kan förbereda sig inför sitt besök. De som är mest frekvent i kontakt med vården och därmed primära målgrupperna är seniorer, unga vuxna samt småbarnsföräldrar. Landstinget ska därmed satsa på dessa olika målgrupper i kommunikationskampanjer i tre steg för att skapa bästa effekt. Kampanjerna med målgruppsanpassat budskap och kanaler bör genomföras enligt följande plan: 2015 genomförs en kommunikationskampanj riktad mot seniorer 2016 genomförs en kommunikationskampanj riktad unga vuxna 2017 genomförs en kommunikationskampanj mot småbarnsföräldrar Genom att fokusera på olika målgrupper varje år kan informationsinsatserna skräddarsys för att nå högre effektivitet och genomslagskraft. Genom att följa denna plan för målgruppsfokus skapas en bättre täckningsgrad och förankring av budskapet. Insatserna ska analyseras årligen och beroende på utfall ska budskap, insatser och målgrupper justeras. 4.3 Intern informationssatsning Förankring internt i verksamheterna kring 1177 Vårdguiden och de e- tjänster som verksamheterna kan erbjuda samt utvecklingen av e-hälsa är en förutsättning för att kunna uppnå målen. Landstingets medarbetare är de bästa ambassadörerna för nyttjande av e-tjänster. Informationsinsatser och utbildning i verksamheterna kring e-tjänster och 1177.se är därmed viktiga aktiviteter. Ämnet e-hälsa behöver ständigt finnas på agendan inom de vårdande förvaltningarna. Verksamheterna och medarbetarna ska vara väl insatta i vilken nytta e- tjänster skapar för såväl patient som verksamhet. Det kräver en ökad förståelse för e-tjänsternas syfte och effekt. E-tjänster kan bland annat skapa mindre administration för vårdpersonalen, öka patientsäkerheten, förbättra samverkan mellan patient och landstingets verksamheter och förbereda patienterna bättre inför besök. Flera andra landsting har genomfört interna satsningar och utifrån goda erfarenheter kommer insatser att göras intert för att stärka kunskap om e- tjänsternas funktion och betydelse under den kommande treårsperioden. 4.4 Kommunikationsplan För att öka nyttjandet av digitala invånartjänster ska en kommunikationsplan tas fram för perioden med konkreta informationsinsatser för de utvalda målgrupperna, dvs såväl internt avseende landstingets egna

18 17(20) medarbetare, som externt med prioriterade målgrupper seniorer, unga vuxna och småbarnsföräldrar. Kommunikationsplanen ska: Kartlägga externa kommunikationsinsatser Kartlägga interna informationsinsatser Kartlägga interna utbildningsinsatser Belysa samverkanspartners och basutbud Utvärdering och uppföljning ska göras kontinuerligt. Planerade åtgärder i punkt 2 ska beaktas i kommunikationsplanen Samverkansparter För att snabbare nå målen är det viktigt att identifiera samverkansparter som kan stödja nyttan för patienten samt flödet i vårdprocessen. Kommunerna som har verksamhet inom vård och omsorg, skola är ett exempel på lämplig samarbetspartner kring att öka kännedomen om e- hälsotjänsterna och 1177 Vårdguiden. Det är också viktigt att nå ut till olika patientföreningar och utbildningsforum som erbjuder datorutbildning till seniorer såsom Regionförbundets satsning på Digidel. Linnéuniversitetet är också en viktig aktör att knyta samarbete med. 4.5 Fortsatt utveckling För att e-tjänsterna ska vara framgångsrika krävs kontinuerlig utveckling av nya e-tjänster samt att befintliga e-tjänster implementeras i alla berörda verksamheter så att de kommer patienter och invånare till del. Följande e-hälsotjänster är under utveckling: Tidbokning E-remiss, följa remisser Kognitiv Beteendeterapi via Internet (ikbt) Videokonsultation/videomedicin Journal som e-tjänst planeras införas 2015 Införande av e-hälsotjänster inom Folktandvården via 1177.se Se provsvar Information om recept och läkemedel Interaktiva dokumentationstjänster som intyg och formulärtjänst.

19 18(20) Utveckling sker i linje med nationellt arbete tillsammans med övriga landsting/regioner och Inera.

20 19(20) 5 Organisation och resurser 5.1 Organisation Projektgrupp med tydlig projektledning ska formas. Styrgrupp är landstingets ledningsgrupp Projektorganisation Informationsenheten ansvarar för projektledning. Status och lägesrapporter enligt handlingsplan rapporteras löpande till projektledaren. Projektledare avger statusrapport regelbundet till kommunikationsdirektören. 5.2 Verksamheternas ansvar Informationsenheten leder aktiviteter utifrån handlingsplan för att öka kännedomen och i förlängningen nyttjandet av digitala invånartjänster. Förvaltningarnas bidrar med resurser för att möjliggöra utveckling, implementation och införande av e-hälsotjänster i verksamheterna samt informationsspridning inom respektive förvaltning. Pm3 organisationen förvaltar e-tjänsterna inom berörd objektfamilj. 5.3 Budget I budget finns medel avsatta för e-hälsa och inom ramen för dessa kommer kommunikationsinsatser att prioriteras. För att öka kännedomen och möjliggöra ett införande enligt denna plan kommer satsningen att göras under en treårsperiod på årliga kommunikationskampanjer som rymmer externa och interna kommunikationsaktiviteter samt produktion och distribution av informations- och utbildningsmaterial.

21 20(20) 6 Bilagor 1. Uppdragsbeskrivning Införandeplan för hur medborgarna ska nyttja digitala invånartjänster 14/03.doc 2. Handlingsplan Inera Skrift_CeHis_handlingsplan_2013_2018_ pdf

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Nr Ärende Arbetsutskottets förslag

Nr Ärende Arbetsutskottets förslag Kallelse Kallelse och föredragningslista Sammanträde Landstingsstyrelsen Dag Tisdagen den 10 juni 2014 Tid Kl. 10.30 Plats Smedjan, landstingets kansli Kallelsen delgives Anders Henriksson (S) ordförande

Läs mer

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073 FÖRSLAG 1(15) Journal som e-tjänst Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress

Läs mer

1177 Vårdguiden på webben

1177 Vårdguiden på webben 1177 Vårdguiden på webben Hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård Marie-Louise Elebring, kommunikationsenheten 20160914 1177 Vårdguiden på webben Region Östergötlands

Läs mer

Webbstrategi

Webbstrategi Landstingets kansli Informationsavdelningen Sven-Åke Svensson Landstingets ledningsgrupp Webbstrategi 2013-2015 Webbstrategin är Landstingets långsiktiga inriktning för all kommunikation via Internet beskriver

Läs mer

Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa

Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa Status Region Skåne och 3R Beslut i regionstyrelsen Vision och målbild Upphandling ehälsa & mhälsa pilotprojekt Inera och Vårdguiden 1177 ehälsa i RS 2017 NPÖ Sammanträde

Läs mer

ehälsa invånarperspektivet

ehälsa invånarperspektivet Ehälsa och stategisk IT ehälsa invånarperspektivet Ewa Printz ehälsa är. de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen,

Läs mer

Vårdguiden kommunikation och tillgänglighet

Vårdguiden kommunikation och tillgänglighet Vårdguiden kommunikation och tillgänglighet Vårdguidens grunduppdrag Avsändare för den övergripande informationen om hälsa, vård och omsorg för invånarna i Stockholms län Den första ingången till vården,

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Ökad patientdialog med digitala formulär

Ökad patientdialog med digitala formulär Ökad patientdialog med digitala formulär Nationell Handlingsplan 2013-2018 Målbild 2018 Ökad medverkan från individen, smartare e-hälsotjänster och samarbete över organisationsgränser Individen Kunna nå

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra?

Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra? Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra? Sofie Zetterström, vice vd Inera Eva Leach, chef Avdelning Invånartjänster ehälsomyndigheten 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter)

Läs mer

Ledningsstrukturen för ehälsa

Ledningsstrukturen för ehälsa Ledningsstrukturen för ehälsa Nationella ledningsgruppen Inera och andra utförare Invånare Privata vårdgivare Invånartjänster Vårdpersonal Omsorgspersonal Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen

Läs mer

Vad krävs för att få fart på webbtidbokning?

Vad krävs för att få fart på webbtidbokning? Vad krävs för att få fart på webbtidbokning? Vad krävs för att få fart på webbtidbokning? Fredrik Sargren, Region Jönköpings län Maria Brunefjäll, Region Halland Vad innebär webbtidbok? Låt invånarna själva

Läs mer

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning?

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? 70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? Maria Brunefjäll, Region Halland Fredrik Sargren, Region Jönköpings

Läs mer

Så arbetar vi med ehälsa för våra invånare i Region Östergötland

Så arbetar vi med ehälsa för våra invånare i Region Östergötland Så arbetar vi med ehälsa för våra invånare i 1177.se 1177 vårdguidens e-tjänster ehälsodag, 15-11-06, Monica Bravell, Ulrika M Johansson, Astrid Trautsch och Anna Byléhn Agenda Varför arbetar vi med e-tjänster?

Läs mer

» Vården på webben är det självklara valet när man vill ha. » Vården på webben upplevs av allmänheten som enkel, användbar

» Vården på webben är det självklara valet när man vill ha. » Vården på webben upplevs av allmänheten som enkel, användbar Vision» är det självklara valet när man vill ha information, kunskap och tjänster inom hälso- och sjukvård.» upplevs av allmänheten som enkel, användbar och pålitlig.» förbättrar, tillsammans med landsting/regioner

Läs mer

Det finns en enkel väg till vården =

Det finns en enkel väg till vården = Det finns en enkel väg till vården = Mina vårdkontakter är en flexibel e-tjänst och hanteras av samma personal som du möter vid besök på din mottagning = Här finns Mina vårdkontakter Stockholm, Västra

Läs mer

VÄLKOMNA! Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider

VÄLKOMNA! Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider VÄLKOMNA! Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider 2014-09-15 Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider Emma Pihl, bitr hälso- och sjukvårdsdirektör ehälsodag 2014-09-15 En digital värld

Läs mer

Vårdhändelser. Bakgrund och övergripande nytta

Vårdhändelser. Bakgrund och övergripande nytta Vårdhändelser Bakgrund och övergripande nytta Upplägg Bakomliggande behov Övergripande nytta Kort om det praktiska Invånartjänsters mål ur tre perspektiv Behov Styrning ställer krav på våra e-hälsotjänster

Läs mer

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Centrala verksamheter Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-18 1(2) Diarienummer 130661 Landstingsfullmäktige Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Förslag till beslut

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan Johan Assarsson, tf vd Bakgrund 1998 Sjunet initieras av sju landsting för att få säkrare datakommunikation mellan

Läs mer

Projektdirektiv. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen [Nämnd/Förvaltning/alternativt blank] Teknisk anslutning av TakeCare till Journalen via nätet

Projektdirektiv. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen [Nämnd/Förvaltning/alternativt blank] Teknisk anslutning av TakeCare till Journalen via nätet [Nämnd/Förvaltning/alternativt blank] Projekt- / förstudiedirektiv *Projekt Teknisk anslutning av TakeCare till Journalen via nätet *Projektägare Maria Dalemar *Projektledare Lina Jacobsson Projektstyrgrupp

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025 Landstingsdirektörens stab Utvecklings- och folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-07 Landstingsstyrelsen 1(2) Referens Diarienummer 150054 Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Grundläggande ehälsa. Märit Säker, utvecklingsledare

Grundläggande ehälsa. Märit Säker, utvecklingsledare 1 Grundläggande ehälsa Märit Säker, utvecklingsledare 2 Grundläggande ehälsa Vad är ehälsa Var hittar man information? - Insidan - Uppdragsguiden - Vårdguiden/ Mina vårdkontakter - WHO information på olika

Läs mer

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014 Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare September 2014 Bakgrund Under 2011 genomförde Inera förstudien Din journal på nätet. Invånares, patienters och närståendes förväntningar och behov av

Läs mer

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( )

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( ) Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturen för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Se bifogad

Läs mer

Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan. Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se

Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan. Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se Nytt namn Nytt uppdrag Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma

Läs mer

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa 2013-2018 Åke Rosandher Center för ehälsa CeHis roll och uppdrag Koordinerar landstingens och regionernas ehälsosamarbete Regleras i avtal mellan

Läs mer

Oberoende av inhyrd personal

Oberoende av inhyrd personal Landstingsdirektörens stab HR-enheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2017-01-30 Diarienummer 170087 Landstingsstyrelsen Oberoende av inhyrd personal Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen ställer sig bakom

Läs mer

Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer

Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Diarienummer 150377 Landstingsfullmäktige Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Förslag

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

De nya e-hälsotjänsterna som underlättar patientens egen planering och frigör resurser i vården

De nya e-hälsotjänsterna som underlättar patientens egen planering och frigör resurser i vården E-hälsa De nya e-hälsotjänsterna som underlättar patientens egen planering och frigör resurser i vården Elisabeth Johansson och Helena Pellnor informationsavdelningen, Landstinget i Jönköpings län Webbtidbok

Läs mer

Uppdraget för invånartjänster är att stödja alla landstingen och regionernas olika mål med hälso- och sjukvården samt stödja samverkan med omsorgen.

Uppdraget för invånartjänster är att stödja alla landstingen och regionernas olika mål med hälso- och sjukvården samt stödja samverkan med omsorgen. Invånartjänster Budskap Det är smart och effektivt att erbjuda e-hälsotjänster via våra starka varumärken 1177 Vårdguiden och UMO Det är möjligt att effektivisera och skapa nya nyttor samtidigt E-hälsoresan

Läs mer

Journal via nätet Västra Götaland

Journal via nätet Västra Götaland Journal via nätet Västra Götaland Bakgrund Nationell handlingsplan för e-hälsa 2013-2018 Syfte: att stärka möjligheterna för invånarna att medverka i den egna vården och att stödja varje invånares engagemang

Läs mer

Diagnos och delaktighet. Använd 1177.se i mötet med patienten.

Diagnos och delaktighet. Använd 1177.se i mötet med patienten. Diagnos och delaktighet Använd 1177.se i mötet med patienten. Använd 1177.se i mötet med patienten Det är mycket som ska förmedlas i mötet med patienten. Patienten ska kunna förstå informationen, vara

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 Medborgarpanelens upplevelse av hälso- och sjukvårdens tjänster på webben. Arbetsmaterial 2014-0-23 Handläggare Ove Granholm 2014-0-23 2(7) Undersökning nummer 2 är slutförd.

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Digital utveckling i Region Uppsala

Digital utveckling i Region Uppsala Digital utveckling i Region Uppsala En kraftsamling för: Ökad transparens Förbättrad delaktighet Effektivare arbetssätt Det digitala ska vara standard Från strategi via uppdrag till handlingsplan Skynda

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 P 12 1 (6) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kim Nordlander Patrik Hansson Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden Ärendebeskrivning I ärendet föreslås

Läs mer

Karl Landergren Planeringsdirektör. Bilaga Slutredovisning av utredningsuppdrag 16/06 - Uppföljning av handlingsplan för köfri vård.

Karl Landergren Planeringsdirektör. Bilaga Slutredovisning av utredningsuppdrag 16/06 - Uppföljning av handlingsplan för köfri vård. Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-10-28 Sida 1 (1) Diarienummer Diarienummer 160291, 150054 Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 16/06 Följa upp handlingsplanen för köfri

Läs mer

Kommunikationsplan för vårdnära service

Kommunikationsplan för vårdnära service KOMMUNIKATIONSPLAN 1 (6) Kommunikationsplan för vårdnära service 1 Bakgrund/nuläge FM (Facility Management) handlar om att på ett tydligt sätt koordinera och utveckla landstingets stödtjänster inom fastighets-

Läs mer

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis. Journalen på nätet ett nationellt projekt Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.se 08-452 71 67 Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt Anette Thalén och Maria Berglund Bakgrund till tjänsterna och samarbetspartners Utvecklingen av Vårdhändelser och Formulärtjänsten

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Att byta själva journalsystemet var den enkla delen!

Att byta själva journalsystemet var den enkla delen! Att byta själva journalsystemet var den enkla delen! Vi som pratar Bengt Malmqvist Chefsläkare Landstinget Dalarna Marie Häggström Projektledare B3IT Healthcare AB Jens Bergqvist IT-direktör Landstinget

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E-TJÄNSTE R.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2013-04-05 VOHJS13-032 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensamma nämndens vård, omsorg

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Kommunikationsplan 2013

Kommunikationsplan 2013 Kommunikationsplan 2013 Funktionshinderspolitiskt arbete Region Skåne Innehåll UU1. BAKGRUND 4 3. KOMMUNIKATIVA UTMANINGAR 4 4. KOMMUNIKATIONSMÅL 5 5. BUDSKAP 5 6. MÅLGRUPPSANALYS 5 7. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Läs mer

Kommunikationsplan för ehälsalyftet

Kommunikationsplan för ehälsalyftet Kommunikationsplan för ehälsalyftet Om kommunikationsplanen Kommunikationsplanen gäller för projektet ehälsalyftet. Första versionen av denna plan togs fram i april 2016 och kommer att uppdateras efter

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Ylva Gorton T.f Utvecklingsdirektör

Ylva Gorton T.f Utvecklingsdirektör Landstingsdirektörens stab Utvecklings- och folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-06 Referens Sida 1(1) Diarienummer 150054 Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 15/06 En plan för hur digitala/virtuella

Läs mer

Utredningsuppdrag 16/22 Landstingets riktlinje för önskad sysselsättningsgrad ska ses över och en modell med erbjudande om heltid ska tas fram

Utredningsuppdrag 16/22 Landstingets riktlinje för önskad sysselsättningsgrad ska ses över och en modell med erbjudande om heltid ska tas fram Landstingsdirektörens stab Personalenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2016-04-29 Diarienummer 160304 Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 16/22 Landstingets riktlinje för önskad sysselsättningsgrad ska ses

Läs mer

att uppdra åt landstingsdirektören att stödja framtagandet av en regional digital agenda i samverkan med andra samhällsaktörer.

att uppdra åt landstingsdirektören att stödja framtagandet av en regional digital agenda i samverkan med andra samhällsaktörer. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-02-13 LS 1301-0117 Landstingsstyrelsen r LANDSTINGSSTYRELSEN 13-03- 0 2 0 0 0 0 5 Avsiktsförklaring om regional digital agenda Föredragande

Läs mer

Nationell ehälsa. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster

Nationell ehälsa. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster Nationell ehälsa Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster Nationella strategin för ehälsa inom vård och omsorg Invånare, patienter och anhöriga Ska ha enkel tillgång till allsidig information

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Inledning Syfte med planen Kommunstyrelsen beslutade 2008 att anta den nationella IT-strategin för vård och omsorg och gav samtidigt

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Regler för Journalen som e-tjänst

Regler för Journalen som e-tjänst Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-13 Dnr 150139 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Regler för Journalen som e-tjänst Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen antar Regler

Läs mer

Välkomna till Dialogmöte 23/ Avdelning för Digitalisering och IT

Välkomna till Dialogmöte 23/ Avdelning för Digitalisering och IT Välkomna till Dialogmöte 23/5-2017 Avdelning för Digitalisering och IT Agenda 17.00-17.05 Introduktion - Isabel Nilsson, Leveransansvarig privata vårdgivare 17.05-17.30 Information om nya IT-organisationen

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Bilaga 1:2 till Del 1 Allmänna villkor IT Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva verksamhet inom Vårdval i Landstinget i Värmland Gäller för år 2017 2016-11-30,

Läs mer

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (4) HSN 2017-0302 Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna

Läs mer

E-Hälsa RÖ. Så arbetar vi med e-hälsa för våra invånare i RÖ , Lotta Saleteg Falk e-hälsostrateg RÖ. Region Östergötland

E-Hälsa RÖ. Så arbetar vi med e-hälsa för våra invånare i RÖ , Lotta Saleteg Falk e-hälsostrateg RÖ. Region Östergötland E-Hälsa RÖ Så arbetar vi med e-hälsa för våra invånare i RÖ 2016-11-09, Lotta Saleteg Falk e-hälsostrateg RÖ Vision År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

Video- och distansmöte Handlingsplan

Video- och distansmöte Handlingsplan 1 (7) Video- och distansmöte Handlingsplan 2013-2018 Utveckling av vård på distans, videobaserade tjänster och tjänsten Video- och distansmöte 2 (7) Innehåll 1 Syftet med handlingsplanen... 4 2 Övergripande

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för i Region Skåne Bilaga 2: splan för invånare och vårdprofession 2017 Bakgrund och vision Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är att bli

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 0.1 Utkast/Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning E-tjänst Särskilt boende Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Införa e-tjänst särskilt

Läs mer

Yttrande över Sveriges Kommuner och Landstings promemoria Speciallivsmedel till barn och unga förskrivna inom läkemedelsförmånerna 14/6115

Yttrande över Sveriges Kommuner och Landstings promemoria Speciallivsmedel till barn och unga förskrivna inom läkemedelsförmånerna 14/6115 Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2015-01-12 Diarienummer 140801 Landstingsstyrelsen Yttrande över Sveriges Kommuner och Landstings promemoria Speciallivsmedel till

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård

Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2014-09-08 Dnr 140345 Landstingsdirektörens stab Personalenheten Landstingsstyrelsen Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård Förslag

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18)

Yttrande över departementspromemorian Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-05 Diarienummer 150272 Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) Förslag

Läs mer

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: (1)7 Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Införa Mobil journal via Tietos koncept Lifecare Procapita Kristina Lignell, Carina Johansson, Kennet Sundström

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: 2013-02-01 Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:8 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:13 av Lena-Maj Anding m.fl. (mp) om fysisk aktivitet på recept, FaR Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg Ärendet Motionärerna

Läs mer

Nationellt utvecklingsarbete kring valfrihetsinformation i hälso- och sjukvård

Nationellt utvecklingsarbete kring valfrihetsinformation i hälso- och sjukvård Nationellt utvecklingsarbete kring valfrihetsinformation i hälso- och sjukvård Sofia Tullberg Projektledare Sveriges Kommuner och Landsting 8 april 2014 kl. 14.00-14.30 Innehållsförteckning Bakgrund Sammanhang,

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession 2013-10-16 Lars Midbøe Termkonferensen, Göteborg 2013-10-20 sid 2 Innehåll Journal på nätet Lars

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Ladok3-införande. Kommunikationsplan

Ladok3-införande. Kommunikationsplan Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Kommunikationsplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Mål för kommunikationsplanen Att öka kännedomen om nya Ladok som ska införas succesivit

Läs mer