Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster"

Transkript

1

2 FÖRSLAG 1(20) Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post Organisationsnr Postadress Box Kalmar Besöksadress Strömgatan 13 Kalmar Telefon vx Bankgiro

3 2(20) Innehåll 1 INLEDNING Syftet med införandeplanen Bakgrund Mål Mål med införandeplanen Uppsatta mål inom e-hälsa 4 2 STATUS SAMT PLANERADE ÅTGÄRDER 6 3 ERBJUDANDE DIGITALA INVÅNARTJÄNSTER Vårdguiden se Umo.se Basutbud av e-tjänster Ltkalmar.se Kalmar Länstrafik Övrigt 14 4 FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR MÅLUPPFYLLELSE Verksamheternas erbjudande av digitala invånartjänster Externa kommunikationskampanjer Intern informationssatsning Kommunikationsplan Samverkansparter Fortsatt utveckling 17 5 ORGANISATION OCH RESURSER Organisation Projektorganisation Verksamheternas ansvar Budget 19 6 BILAGOR 20

4 3(20) 1 Inledning 1.1 Syftet med införandeplanen I Landstingsplanen för ges landstingsdirektören i uppdrag att ta fram en införandeplan för att öka nyttjandet av digitala invånartjänster. Uppdraget beskrivs närmare i uppdragsbeskrivning 1 från landstingsdirektören till kommunikationsdirektören. Planen kartlägger hur invånarna i Kalmar län ska kunna nyttja digitala invånartjänster i högre grad. Denna plan omfattar hur arbetet ska struktureras och drivas och beskriver ansvarsfördelning och aktiviteter för att uppnå målen. 1.2 Bakgrund Landstingen tillsammans med Inera (landstingens och regionernas gemensamma organisation för e-hälsa i samverkan) arbetar med utvecklingen av digitala invånartjänster samt för att ständigt öka patienternas delaktighet i sin egen vård. Sedan 2006 finns en nationell strategi och handlingsplan 2 för e-hälsa med syftet att utveckla och införa e-tjänster med koppling till vår lokala utveckling. Redan idag erbjuder landstinget flera invånartjänster och användandet ökar kontinuerligt, om än i låg takt. En satsning på digitala invånartjänster och dess utveckling krävs för att fler invånare ska nyttja invånartjänster och för att användandet ska ske i större utsträckning. Ett av de primära målen i den nationella strategin för e-hälsa som landstinget arbetar för är att: Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg. Individen når sina uppgifter på ett flertal olika sätt beroende på vad som passar personen bäst själv, Patientens delaktighet inom hälso- och sjukvården ska stärkas, vilket också är en konsekvens av den nya patientlag som träder i kraft 1 januari Digitala invånartjänster är ett sätt att bidra till ökad delaktighet och därför bör nyttjandet stimuleras. Genom att öka nyttjandet av e-tjänster och säkerställa att patienter/medborgare erbjuds e-tjänster förbättras tillgängligheten till landstingets verksamhet och servicen till medborgarna. Via invånartjänster kan patienten få tillgång till information tidigt och få stöd i sin egen vård vilket kan minska vårdtiden. Patient och vårdpersonal får också stöd i sin kommunikation vilket bidrar till bättre samverkan. Patient och närstående får ökad kunskap och kan vara bättre förberedda på sitt möte med vården. 1 Uppdragsbeskrivning avseende att ta fram en införandeplan för hur medborgarna ska kunna nyttja digitala invånartjänster, bilaga 1 2 Handlingsplan Inera (tidigare Cehis), bilaga 2

5 4(20) Genom att digitala invånartjänster är tillgängliga dygnet runt samt pålitliga, säkra och lätta att använda kan de hjälpa till att stödja och utveckla patientsäkerhetsarbetet och förbättra tillgängligheten till vården samt minska administration hos vårdpersonalen. Genom att öka nyttjandet och utbudet av de digitala invånartjänsterna kan dessa effekter öka och i förlängningen skapa en bättre folkhälsa. Detta ger invånarna möjligheten till ett ökat inflytande och makt över sin egen vård för att på så sätt bli mer motiverade att agera och delta i sin behandling. Införande av journal som e-tjänst som planeras att genomföras inom landstinget 2015 kommer ytterligare att stärka patientens möjligheter att bli mer delaktiga i sin egen vård. E-tjänster för icke vårdrelaterade verksamheter, till exempel kollektivtrafiken, ska också beaktas och vidareutvecklas för att erbjuda länsinvånarna effektiva tjänster och tillgänglighet till landstingets olika verksamheter. 1.3 Mål Mål med införandeplanen Kännedomen om 1177.se samt befintliga och nya e-tjänster ska öka för att skapa en hög nyttjandegrad av dessa. Öka nyttjandet av de e-tjänster som Landstinget i Kalmar län erbjuder. Invånarna får ökad kvalitet, service och tillgänglighet. Vården får en ökad samverkan med patienterna, minskad administration och kan ägna mer tid åt patienter Uppsatta mål inom e-hälsa I syfte att säkerställa att patienter och medborgare erbjuds e-tjänster som förbättrar tillgängligheten till landstingets verksamhet och servicen till medborgarna finns ett antal konkreta och mätbara mål inom området e- hälsa/e-tjänster. De mål som landstinget arbetat efter är enligt den strategi för mätbara mål inom området e-hälsa som behandlades vid Landstingsstyrelsens möte den 22 maj 2012 (Dnr ) och dessa är utarbetade utifrån de nationella mål som finns fastställda. Nedanstående mål är en revidering av dessa mål och föreslås gälla fram under perioden % av länets invånare känner till webbplatsen 1177.se Antal besök till 1177 Vårdguiden ska öka 10 % årligen 75 % av länets invånare ska känna till hur man ansluter sig till landstingets e-hälsotjänster Andel av länets invånare som har konto för landstingets e- hälsotjänster ska vara minst 50% år 2018

6 5(20) Antal inloggningar som sker i landstingets e-hälsotjänster (exempelvis förnya e-recept, tidbokning, beställa intyg) ska fördubblas till % av patienter till verksamheter som använder Cosmic ska ha tillgång till tidbokning via landstinget e-hälsotjänster % av besöken ska bokas via landstinget e-hälsotjänster 2017 Antal besök på Ltkalmar.se ska öka 10 % årligen för att tillgängliggöra information från landstinget och underlätta dialog med medborgare. Uteblivna besök ska minskas med 25 % % av invånarna har år 2017 möjlighet att nå sin journalinformation för all vård och omsorg via landstingets e- hälsotjänster 50 % av patienterna har år 2017 möjlighet att ta del av sina resultat och värden från provtagningar och undersökningar 100 % av invånarna har år 2016 möjlighet att samla och överblicka sina vaccinationer 80 % av invånarna har år 2017 möjlighet att nå sina intyg som utfärdats inom hälso- och sjukvården via e-hälsotjänsterna. 100 % av patienterna har år 2016 möjlighet att följa sin remiss 60 % av invånarna använder år 2017 landstingets e-hälsotjänster (inklusive sjukvårdsrådgivningen via telefon) som sin första kontakt med vården. 80 % av användarna anser sig år 2018 vara mer delaktiga i sin egen vård än tidigare. För att uppnå målen krävs ett fokuserat arbete som koordinerar och driver både insatser inom utveckling och förvaltning.

7 6(20) 2 Status samt planerade åtgärder 85 % av länets invånare känner till webbplatsen 1177.se Enligt Vårdbarometern 2013 känner 39 % till webbplatsen 1177 Vårdguiden, 1177.se. Genom att utbilda medarbetarna och öka kännedomen om 1177 Vårdguiden kan vårdpersonalen effektivare sprida budskapet om webbplatsen vidare och kunna hänvisa patienterna dit för information. Personalen blir därmed ambassadörer för webbplatsen och en viktig kanal för att öka kännedomen om 1177 Vårdguiden. Förankring bör ske via utbildningar och workshops med riktade budskap för de olika verksamheterna som till exempel Folktandvården och primärvården för bästa möjliga genomslagskraft om vad 1177 Vårdguiden och e- hälsotjänsterna kan erbjuda just deras patienter och verksamhet. Personalen måste få löpande stöd för att få bättre kännedom om 1177 Vårdguiden, använda webbplatsen som hjälp i sitt arbete i kommunikationen med patienterna och i förlängningen sprida budskapet vidare till patienter och anhöriga Vårdguidens nationella kampanjer ska fortsättas stödjas genom lokala kommunikationsinsatser med landstingets egna externa och interna kanaler samt kolla budskapet till befintliga e-tjänster. detta bidrar till att kampanjens budskap förstärks lokalt, man säkrar ett starkare genomslag i länet vilket bidrar till ökad kännedom om både webbplatsen och de e-hälsotjänsterna som erbjuds. Målet följs upp vid Vårdbarometerns mätning Antal besök till 1177 Vårdguiden öka 10 % årligen Under första månaderna 2014 är antalet besök ca /månad för landstingets sidor på 1177 Vårdguiden, 1177.se. Informationsinsatser för att öka kännedomen med syfte att öka trafiken till webbplatsen. Samtliga externa informationskampanjer ska löpande hänvisa till 1177.se för att driva användare till webbplatsen. För att kunna öka trafiken och bidra till ökad kännedomen hos invånarna ska också landstingets webbplats Ltkalmar.se tydligt hänvisa till 1177 Vårdguiden. För att uppnå målen bör också landstingets kontaktkort/verksamhetssidorna på 1177 Vårdguiden vidareutvecklas (med utökade kontaktkort) och sökmotoroptimeras för att bli sökbara, lättillgängliga och erbjuda besökarna tydliga kontaktuppgifter, korrekt information och ett tydligt utbud av e- tjänster kopplade till respektive verksamhet. Pilot kring dessa utökade kontaktkort har genomförts inom landstinget 2013-våren Utvärdering och plan för vidare implementering på samtliga verksamheter inom landstinget ska tas fram för övriga

8 7(20) förvaltningar av webbgruppen. Via detta arbete kan e-tjänster och information för samtliga vårdmottagningar och funktioner inom landstinget till patienter utökas och bli mer tillgängligt. En översyn av informationen i HSA-katalogen sker löpande i samband med webbarbetet (som är en viktig informationskälla för 1177 Vårdguidens kontaktkort) och är en viktig del för att säkerställa att korrekt information ges besökarna. Arbete pågår kontinuerligt inom landstingets webbgrupp för att koppla samtliga kontaktkort på 1177.se och Ltkalmar.se till e-hälsotjänsterna. Detta erbjuder invånarna enhetliga och lättillgängliga e-tjänster på verksamheternas webbsidor. Koppling från Ltkalmar.se till 1177 Vårdguidens tema/informationssidor från relevanta sidor pågår i det löpande utvecklingsarbetet på externa webbplatsen Ltkalmar.se för att webbplatsen ska bli en effektiv trafikgenerator till 1177 Vårdguiden och ge användarna relevant och relaterat information på ett effektivt sätt. Genom kontinuerlig sökoptimering av innehåll och sidor skapas optimala förutsättningar för lättillgänglig information till användarna som är sökmotoranpassad för att skapa ökad trafik till webbplatsen. Genom att öka kännedomen internt om webbplatsen genom informationsoch utbildningsinsatser kan medarbetarna informera patienter om webbplatsen och dess information och skapa bättre förutsättningar för ökad trafik. 75 % av länets invånare känner år 2018 till hur man ansluter sig till landstingets e-hälsotjänster Andel av länets invånare som har konto för landstingets e- hälsotjänster ska vara minst 50 % till Idag finns det användarkonton bland Kalmar läns invånare i länet vilket motsvarar ca 19 % av länsinvånarna, målbilden är ca konton. Genom interna samt externa utbildnings- och informationsinsatser för att öka kännedomen om 1177.se och dess e-hälsotjänster (se tidigare mål) ska man även lyfta hur man som invånare ansluter sig till e-hälsotjänsterna och skapar ett konto för att uppfylla dessa mål. Antal inloggningar som sker i landstingets e-hälsotjänster (exempelvis förnya e-recept, tidbokning, beställa intyg) ska fördubblas till 2017 I början av 2014 sker ca inloggningar varje månad bland länets invånare.

9 8(20) Detta mål kan uppfyllas som effekt av interna samt externa informationsaktiviteter som genomförs för att öka kännedomen om 1177.se och dess e-hälsotjänster bland medarbetare och invånare. 100 % av patienter till verksamheter som använder Cosmic ska ha tillgång till tidbokning via landstinget e-hälsotjänster % av besöken ska bokas via landstinget e-hälsotjänster 2017 Projektet påbörjats inom landstinget för att möjliggöra att patienter kan boka en tid för besök via landstingets e-hälsotjänster på 1177 Vårdguiden. Pilot genomförs kring tidsbokning inom ett par av landstingets verksamheter under Piloterna ska utvärderas och projekt för breddinförande behöver formas för ett breddinförande. Genomförande av tidboksprojekten innebär att samtliga mottagningar har möjlighet att erbjuda tidbokning i e-hälsotjänsterna. Varje verksamhet behöver skräddarsy tidbokningsmodulen för sin verksamhet. Detta är en attraktiv e-tjänst som kan öka antalet konton samt användandet av e-hälsotjänsterna på 1177 Vårdguiden. I takt med att verksamheter erbjuder denna tjänst ska det kommuniceras internt och extern om funktionaliteten för att öka användandet av e-tjänsten och nå måluppfyllelse. Antal besök på Ltkalmar.se ska öka 10 % årligen för att tillgängliggöra information från landstinget och underlätta dialog med medborgare. Det primära syftet med webbplatsen Ltkalmar.se är att vara verksamhetens skyltfönster med generell information om landstinget, rekrytering, politik, invånardialog och information om Landstingets utbud och verksamheter. E- tjänster på Ltkalmar.se är också en viktig del och ska utvecklas kontinuerligt. Mest efterfrågat innehåll på webbplatsen är information om rekrytering och lediga tjänster samt bilder på nyfödda inom länet, webbisar, och därmed viktig information att vidareutveckla. Arbete pågår med utveckling av rekryteringssidor för att öka trafiken till dessa sidor och attrahera fler sökande. Sidorna utvecklas med optimerad information om yrken och medarbetare inom landstinget som en del i Attraktivitetsresan, projekt för att landstinget ska vara en attraktiv arbetsplats. Genom att göra samtliga jobbannonser i landstingets e-rekryteringssystem sökbara på nätet och sökmotoroptimerade skulle synligheten och trafiken öka för varje rekryteringsannons. Denna utvecklingsmöjlighet ska beaktas i utvecklingen av webbplatsen.

10 9(20) Invånarnas möjlighet att lämna medborgarförslag lyfts regelbundet på Ltkalmar.se och utveckling pågår löpande för att erbjuda invånarna tydligare ingångar för kontakt med landstinget. Resurser bör avsättas för vidareutveckling. Webbisar är den mest efterfrågade funktionalitet på webbplatsen bland invånare och är därmed den största trafikkällan med ca 35 % av besöken. Därmed är det viktigt att denna e-tjänst kvarstår och vidareutvecklas vid behov. Uteblivna besök ska minskas med 25 % 2015 Idag finns ingen statistik för uppföljning av målet. Upplevelsen är att antalet uteblivna besök har minskat efter införande av smspåminnelse-tjänst. Cirka 50 % av landstingets vårdenheter har aktiverat denna funktion. De verksamheter som inte aktiverat funktionen bör genomföra detta som en åtgärd för att minska uteblivna besök och nå målet. 100 % av invånarna har år 2017 möjlighet att nå sin journalinformation för all vård och omsorg via landstingets e- hälsotjänster Planering för införande av journal som e-tjänst 2015 pågår vilket stödjer målet. Förankring på förvaltningar och informationsaktiviteter av intern samt extern karaktär ska genomföras enligt kommunikationsplan i samband med införande för att öka kännedomen och nyttjandet av denna e-tjänst. 50 % av patienterna har år 2017 möjlighet att ta del av sina resultat och värden från provtagningar och undersökningar Klamydiatest har varit en framgångsrik e-hälsotjänst. Idag skickas provsvar manuellt för klamydiatest. Genom att avsätta resurser för en automatiserad lösning, som även gäller fler provsvar, skulle administration effektiviseras och tid sparas. Funktionaliteten ökar patientsäkerheten och man kan undvika manuella felhanteringar av provsvar. Lösningar för att uppnå detta mål utreds, implementering av lösning måste beslutas för måluppfyllelse.

11 10(20) 100 % av invånarna har år 2016 möjlighet att samla och överblicka sina vaccinationer Utveckling av nationell tjänst pågår som landstinget kan ta del av. Implementering för denna e-tjänst bör ske när lösning finns tillgänglig för att säkerställa måluppfyllelse. 80 % av invånarna har år 2017 möjlighet att nå samtliga intyg som utfärdats inom hälso- och sjukvården via e-hälsotjänsterna. Invånartjänsten Mina Intyg infördes i Landstinget i Kalmar län hösten 2014 och gör det möjligt för invånarna i Kalmar län att ta del av sina läkarintyg för sjukskrivning via e-hälsotjänsterna på 1177.se. Arbete med utveckling för att kunna ansluta fler intyg pågår nationellt av Inera, landstinget bör följa utvecklingen för kunna erbjuda fler varianter av intyg till invånarna. Marknadsföring av denna invånartjänst ska ske kontinuerligt på sjukskrivande verksamheter. 100 % av patienterna har år 2016 möjlighet att följa sin remiss Genom e-remiss får patienten möjligheten att följa sin remiss vilket blir en vinst för både patient och verksamhet då patienten inte behöver fråga efter den och kan enkelt följa remissens väg. Denna funktion är efterfrågad av invånarna. Landstinget i Kalmar län undersöker ett införande av e-remiss som innebär att man kan följa sin remiss via 1177.ses e-hälsotjänster. Funktionalitet finns utvecklad för koppling mellan journalsystemet och e-hälsotjänsterna på 1177 Vårdguiden. Resurser för köp av modul och implementering behöver avsättas för att möjliggöra ett införande. Ett beslut om införande och start av projektarbete krävs för måluppfyllelse. 60 % av invånarna använder år 2017 landstingets e-hälsotjänster (inklusive sjukvårdsrådgivningen via telefon) som sin första kontakt med vården. I dagsläget finns ingen kartläggning för målets status.

12 11(20) Detta mål kan uppfyllas som effekt av interna samt externa informationsaktiviteter som genomförs för att öka kännedomen om 1177.se och dess e-hälsotjänster bland medarbetare och invånare. Utvärdering bör genomföras för mätning av målet. 80 % av användarna anser sig år 2018 vara mer delaktiga i sin egen vård än tidigare. Över 80 % av landstingets patienter anser sig idag vara delaktiga i sin egen vård (enligt Nationell Patientenkät), genom ökat nyttjande av e-hälsotjänster kan delaktigheten öka. Genom att öka kännedomen, och i förlängningen användandet, av e- hälsotjänster får invånarna möjlighet att bli mer delaktiga i sin egen vård. Genom att vidareutveckla e-tjänster och skapa ytterligare möjligheter för interaktivitet i tjänsterna både nationellt och regionalt ökar delaktigheten. En angelägen insats är tillgängliggörande av journal som e-tjänst för att öka delaktighet i vården.

13 12(20) 3 Erbjudande digitala invånartjänster Landstinget i Kalmar län har ett utbud av digitala e-tjänster för att öka delaktigheten bland länets invånare inom främst hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Huvuddelen av de tjänster som hittills implementerats ger invånarna möjlighet att ta del av information och underlättar administrativ hantering och kontakter med vården Vårdguiden se Webbplatsen 1177.se ger råd om vård och möjliggör för användare att anonymt ställa frågor om hälsa via en frågetjänst. Via webbplatsen kan man hitta och jämföra vårdenheter och enkelt nå olika mottagningars e-tjänster kopplade till de olika verksamheterna (via e-hälsotjänsterna). Via 1177.se finns också tillgång till en rad appar (applikationsprogram) till smartphones tillgängliga med information om vård och hälsa som till exempel graviditetskalender, BVC-app, Min soltid, Rökfri och HPV-appen. Utveckling av webbplatsen och appar sker nationellt i samverkan mellan Inera och samtliga landsting/regioner e-hälsotjänster För den som vill hantera sina ärenden själv inom vården finns e- hälsotjänster, idag kallat Mina Vårdkontakter, som nås via 1177.se. Efter säker inloggning i e-hälsotjänsterna (via e-legitimation) kan invånare kontakta sin vårdmottagning för att till exempel boka tid, förnya recept, beställa intyg, få personlig rådgivning och mycket annat. e-hälsotjänster kan också användas som en tjänst för säker autentisering av personer. E-hälsotjänster ger patienterna möjlighet att vara med delaktiga i sin egen vård och möjliggör nya kanaler och vägar för att genomföra ärenden. Via e- hälsotjänsterna erbjuder landstinget ett utbud av digitala invånartjänster på ett säkert och tryggt sätt till patienter och invånare. Dessa e-hälsotjänster används till stor utsträckning idag men användandet bör ökas genom öka kännedomen om 1177 Vårdguiden och de e- hälsotjänster som erbjuds vilket i förlängningen ökar nyttjandet av e- hälsotjänsterna. Kännedomen ska ökas genom informationsinsatser. Idag är det ca användare i Kalmar län. Via e-hälsotjänsterna kan man också gratis och diskret beställa ett klamydiatest via webben Umo.se Inom 1177 Vårdguidens utbud drivs också en särskilt webbplats riktad till unga. På Umo.se, ungdomsmottagningen på nätet, kan invånare som är mellan år ställa frågor om sex, relationer och hälsa anonymt.

14 13(20) 3.2 Basutbud av e-tjänster För att förenkla kommer utbudet av e-tjänster vid olika mottagningar att synkroniseras på ett tydligare sätt. Detta sker bland annat genom fastställande av ett så kallat basutbud som alla enheter ska erbjuda på 1177.se. Beslut om vilka tjänster som ska finnas inom basutbudet vid varje enhet kommer att hanteras i landstingets sjukvårdsledning och detta ska revideras årligen. Detta är exempel på tjänster som ingår i ett basutbud: Av/omboka tid Begär intyg Beställ journalkopia Beställ provremiss Beställ tid/telefontid Fråga sjuksköterskan Förläng sjukskrivning Förnya hjälpmedel Förnya recept Kontakta mig Rådgivning Svar på provtagning/röntgen Hjälp oss bli bättre Egen vårdbegäran/egenremiss Remissförfrågan/har min remiss kommit fram Beställ tid för resevaccination Trådgivning och stöd för att ändra levnadsvanor (mat, tobak, motion och alkohol) Beställning av glutenfria produkter, sondnäring/näringsdryck etc. Utöver basutbudet kan enheterna ansluta ett antal valbara e-tjänster, som exmpelvis: Kontaktformulär med specialistfunktioner Frågor inför operation Frågor om tid för operation Frågor om undersökningar Implementering av tydligt basutbud samt valbara e-tjänster sker under hösten Ltkalmar.se Ltkalmar.se, erbjuder e-tjänster för medborgarförslag samt kontaktmöjlighet till landstinget via webben Ltkalmar.se erbjuder patienter, anhöriga och andra besökare till landstingets verksamhet koppling till Kalmar Länstrafiks reseplanerare för att enkelt kunna planera sin resa med kollektivtrafik. Ltkalmar.se erbjuder jobbsökande möjlighet att söka lediga tjänster genom koppling till landstingets e-rekryteringssystem

15 14(20) Nyblivna föräldrar har möjlighet att från BB dela bild och hälsning på sitt nyfödda barn. Dessa webbisar publiceras via tjänsten på landstingets externa webbplats, Ltkalmar.se. 3.4 Kalmar Länstrafik Kalmar länstrafik, KLT, erbjuder buss- och tågtider direkt i mobilen. I Mobitime kan man läsa tidtabeller, se hållplatstider, köpa biljett och söka resor. KLT erbjuder invånare att prenumerera på information om trafikstörningar vilket gör det enklare för resenären att veta hur kollektivtrafiken som berör den går. KLT har i uppdrag att utveckla funktionalitet för att kunna erbjuda biljetter för sjukresor kopplat till tidbokning. 3.5 Övrigt I övrigt finns erbjuder flera verksamheter sms-påminnelser till patienten inför besök. En ytterligare e-tjänst är informationsstöd med surfplattor för bröstcancerpatienter.

16 15(20) 4 Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Nyckeln till ett ökat nyttjande av digitala invånartjänster är framförallt att öka kännedomen om 1177 Vårdguiden och e-hälsotjänsterna. Genom att öka kännedomen om 1177 Vårdguiden och de e-hälsotjänster som invånarna där kan nyttja så blir effekten i förlängningen att fler användarkonton skapas och e-hälsotjänsterna nyttjas till större grad. Det är också viktigt att enheterna erbjuder ett tydligt erbjudande av e-hälsotjänster. Informations och kommunikationsinsatser för att öka kännedomen ska därmed genomföras internt och externt för att uppnå målen med ett ökat nyttjande av digitala invånartjänster. För att uppnå målen krävs också att verksamheter erbjuder de e-hälsotjänster som ingår i basutbudet samt att utveckling sker enligt nationell plan. Förutsättningar för måluppfyllelse är: Externa informationsinsatser/kommunikationskampanjer för att öka kännedomen Informationsinsatser och utbildning internt Samverkanspartners Att alla verksamheter erbjuder e-hälsotjänsterna som finns i basutbud Att utveckling fortsätter enligt plan (nationellt arbete med Inera) 4.1 Verksamheternas erbjudande av digitala invånartjänster För ett ökat nyttjande krävs att verksamheterna erbjuder de e-tjänster som finns är utvecklade inom deras verksamhetsområde enligt framtaget basutbud. Genom att verksamheterna erbjuder ett tydligt basutbud till invånarna skapas en ökad tillgänglighet och enkelhet för patienten i de situationer patienten tar kontakt med vården. Ett enhetligt utbud i grunden för alla verksamheter skapar också en enhetlig och bättre bild hos invånaren av landstingets e-tjänster. Informationsinsatser för att exponera detta erbjudande och lyfta nya tjänster ska genomföras löpande internt och externt. 4.2 Externa kommunikationskampanjer För att öka kännedomen om digitala invånartjänster bland länsinvånarna krävs externa informationsinsatser i form av riktade informationskampanjer. Långsiktiga och kontinuerliga satsningar måste genomföras för att få medborgarna att upptäcka e-tjänsterna inom hälso- och sjukvårdens samt övriga verksamheter inom landstinget som erbjuder digitala invånartjänster. För att öka nyttjandet är det viktigt att kommunicera vilka e-tjänster som finns tillgängliga inom landstingets verksamheter samt nyttan med dessa e-

17 16(20) tjänster såsom ökad insikt i sin egen vård, säker och enkelt kontakt med vården när som helst under dygnet, bättre samverkan med vården och hur patienten lättare kan förbereda sig inför sitt besök. De som är mest frekvent i kontakt med vården och därmed primära målgrupperna är seniorer, unga vuxna samt småbarnsföräldrar. Landstinget ska därmed satsa på dessa olika målgrupper i kommunikationskampanjer i tre steg för att skapa bästa effekt. Kampanjerna med målgruppsanpassat budskap och kanaler bör genomföras enligt följande plan: 2015 genomförs en kommunikationskampanj riktad mot seniorer 2016 genomförs en kommunikationskampanj riktad unga vuxna 2017 genomförs en kommunikationskampanj mot småbarnsföräldrar Genom att fokusera på olika målgrupper varje år kan informationsinsatserna skräddarsys för att nå högre effektivitet och genomslagskraft. Genom att följa denna plan för målgruppsfokus skapas en bättre täckningsgrad och förankring av budskapet. Insatserna ska analyseras årligen och beroende på utfall ska budskap, insatser och målgrupper justeras. 4.3 Intern informationssatsning Förankring internt i verksamheterna kring 1177 Vårdguiden och de e- tjänster som verksamheterna kan erbjuda samt utvecklingen av e-hälsa är en förutsättning för att kunna uppnå målen. Landstingets medarbetare är de bästa ambassadörerna för nyttjande av e-tjänster. Informationsinsatser och utbildning i verksamheterna kring e-tjänster och 1177.se är därmed viktiga aktiviteter. Ämnet e-hälsa behöver ständigt finnas på agendan inom de vårdande förvaltningarna. Verksamheterna och medarbetarna ska vara väl insatta i vilken nytta e- tjänster skapar för såväl patient som verksamhet. Det kräver en ökad förståelse för e-tjänsternas syfte och effekt. E-tjänster kan bland annat skapa mindre administration för vårdpersonalen, öka patientsäkerheten, förbättra samverkan mellan patient och landstingets verksamheter och förbereda patienterna bättre inför besök. Flera andra landsting har genomfört interna satsningar och utifrån goda erfarenheter kommer insatser att göras intert för att stärka kunskap om e- tjänsternas funktion och betydelse under den kommande treårsperioden. 4.4 Kommunikationsplan För att öka nyttjandet av digitala invånartjänster ska en kommunikationsplan tas fram för perioden med konkreta informationsinsatser för de utvalda målgrupperna, dvs såväl internt avseende landstingets egna

18 17(20) medarbetare, som externt med prioriterade målgrupper seniorer, unga vuxna och småbarnsföräldrar. Kommunikationsplanen ska: Kartlägga externa kommunikationsinsatser Kartlägga interna informationsinsatser Kartlägga interna utbildningsinsatser Belysa samverkanspartners och basutbud Utvärdering och uppföljning ska göras kontinuerligt. Planerade åtgärder i punkt 2 ska beaktas i kommunikationsplanen Samverkansparter För att snabbare nå målen är det viktigt att identifiera samverkansparter som kan stödja nyttan för patienten samt flödet i vårdprocessen. Kommunerna som har verksamhet inom vård och omsorg, skola är ett exempel på lämplig samarbetspartner kring att öka kännedomen om e- hälsotjänsterna och 1177 Vårdguiden. Det är också viktigt att nå ut till olika patientföreningar och utbildningsforum som erbjuder datorutbildning till seniorer såsom Regionförbundets satsning på Digidel. Linnéuniversitetet är också en viktig aktör att knyta samarbete med. 4.5 Fortsatt utveckling För att e-tjänsterna ska vara framgångsrika krävs kontinuerlig utveckling av nya e-tjänster samt att befintliga e-tjänster implementeras i alla berörda verksamheter så att de kommer patienter och invånare till del. Följande e-hälsotjänster är under utveckling: Tidbokning E-remiss, följa remisser Kognitiv Beteendeterapi via Internet (ikbt) Videokonsultation/videomedicin Journal som e-tjänst planeras införas 2015 Införande av e-hälsotjänster inom Folktandvården via 1177.se Se provsvar Information om recept och läkemedel Interaktiva dokumentationstjänster som intyg och formulärtjänst.

19 18(20) Utveckling sker i linje med nationellt arbete tillsammans med övriga landsting/regioner och Inera.

20 19(20) 5 Organisation och resurser 5.1 Organisation Projektgrupp med tydlig projektledning ska formas. Styrgrupp är landstingets ledningsgrupp Projektorganisation Informationsenheten ansvarar för projektledning. Status och lägesrapporter enligt handlingsplan rapporteras löpande till projektledaren. Projektledare avger statusrapport regelbundet till kommunikationsdirektören. 5.2 Verksamheternas ansvar Informationsenheten leder aktiviteter utifrån handlingsplan för att öka kännedomen och i förlängningen nyttjandet av digitala invånartjänster. Förvaltningarnas bidrar med resurser för att möjliggöra utveckling, implementation och införande av e-hälsotjänster i verksamheterna samt informationsspridning inom respektive förvaltning. Pm3 organisationen förvaltar e-tjänsterna inom berörd objektfamilj. 5.3 Budget I budget finns medel avsatta för e-hälsa och inom ramen för dessa kommer kommunikationsinsatser att prioriteras. För att öka kännedomen och möjliggöra ett införande enligt denna plan kommer satsningen att göras under en treårsperiod på årliga kommunikationskampanjer som rymmer externa och interna kommunikationsaktiviteter samt produktion och distribution av informations- och utbildningsmaterial.

21 20(20) 6 Bilagor 1. Uppdragsbeskrivning Införandeplan för hur medborgarna ska nyttja digitala invånartjänster 14/03.doc 2. Handlingsplan Inera Skrift_CeHis_handlingsplan_2013_2018_ pdf

Nr Ärende Arbetsutskottets förslag

Nr Ärende Arbetsutskottets förslag Kallelse Kallelse och föredragningslista Sammanträde Landstingsstyrelsen Dag Tisdagen den 10 juni 2014 Tid Kl. 10.30 Plats Smedjan, landstingets kansli Kallelsen delgives Anders Henriksson (S) ordförande

Läs mer

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073 FÖRSLAG 1(15) Journal som e-tjänst Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress

Läs mer

Slutrapport. Projektet Mina hälsotjänster

Slutrapport. Projektet Mina hälsotjänster Diarienummer: S2011/5532/FS (delvis) Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Tel: 08-452 7176 Mob: 073-809 7174 www.cehis.se info@cehis.se Slutrapport Projektet

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181

Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181 OJ(Ä(K STYRELSENS Vårt dnr Sveriges BESLUT NR 10 12/0733 u. mu 1 e I- 2012-06-15 och Landsting Kommunstyrelserna, landstingsstyrel- Ake Rosandher e m a s a m t r egi o n s s t y r e l s e r n a j Hallanc

Läs mer

Årsredovisning med bokslut för 2014

Årsredovisning med bokslut för 2014 Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(5) Datum 2015-03-10 Diarienummer 150091 Landstingsfullmäktige Årsredovisning med bokslut för 2014 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplaner. Marie Nilsson Sekreterare. Bilagor Verksamhetsplaner för respektive förvaltning (8 st) TJÄNSTESKRIVELSE

Verksamhetsplaner. Marie Nilsson Sekreterare. Bilagor Verksamhetsplaner för respektive förvaltning (8 st) TJÄNSTESKRIVELSE Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-20 Landstingsstyrelsen Sida 1(1) Referens Diarienummer 150021 Verksamhetsplaner Förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181

Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181 Sveriges Kommuner och Landsting Center för ehälsa Åke Rosandher Ankom Stockholms läns landsting 2012-06- 2 0 Dn,^.j20ÉrÖ^5 STYRELSENS BESLUT NR 10 2012-06-15 Vårt dnr 12/0733 Kommunstyrelserna, landstingsstyrelserna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 Verksamhetsplan 2015 1. Inledning... 2 1.1 Sammanfattning och ekonomi... 2 1.2 Bakgrund... 3 2. Övergripande inriktning... 3 2.1 Fokusområden 2015... 3 2.1.1 Säkerställa infrastruktur... 3

Läs mer

Version 1.0 2015-01-26

Version 1.0 2015-01-26 Slutrapport pilotstudie Socialtjänsten på 1177.se Version 1.0 2015-01-26 Innehåll Sammanfattning...5 1. Bakgrund...6 2. Syfte, mål och omfattning med pilotstudien...7 2.1. Syfte...7 2.2. Effektmål...7

Läs mer

Utredningsuppdrag 15/01 - En införandeplan för internetbaserad vård inom ramen för den nationella behandlingsplattformen

Utredningsuppdrag 15/01 - En införandeplan för internetbaserad vård inom ramen för den nationella behandlingsplattformen - Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-05 Sida 1(2) Referens Diarienummer 150054 Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 15/01 - En införandeplan för internetbaserad

Läs mer

2012-06-15. Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181

2012-06-15. Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181 Sveriges Kommuner och Landsting STYRELSENS BESLUTNR 10 2012-06-15 ÖSTERAKERS KOMMUN ~~UNSTYRELSEN 12 '2lf12-06- 2 o Center förehälsa Ake Rosandher Kommunstyrelserna, landstingsstyrelserna samt regionsstyrelsema

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

ehälsa och nya kommunikationsvägar

ehälsa och nya kommunikationsvägar LiÖ 2014-1128 Medborgardialog om ehälsa och nya kommunikationsvägar Brukardialogberedning 3 2014 ehälsa och nya kommunikationsvägar Rapport från Brukardialogberedning 3 29 oktober 2014. Redaktör och kontaktperson

Läs mer

1 (6) Landstingsdirektörens stab Eva Lindahl DET TILLGÄNGLIGA LANDSTINGET STRATEGI

1 (6) Landstingsdirektörens stab Eva Lindahl DET TILLGÄNGLIGA LANDSTINGET STRATEGI 1 (6) Landstingsdirektörens stab Eva Lindahl 2015 05 07 DET TILLGÄNGLIGA LANDSTINGET STRATEGI Inledning För dagens invånare är en hög tillgänglighet en självklarhet. Hög tillgänglighet är en viktig konkurrensfaktor

Läs mer

vid regeringssammanträde 2012-12-13 S2012/8764/FST (delvis) 1 bilaga

vid regeringssammanträde 2012-12-13 S2012/8764/FST (delvis) 1 bilaga Utdrag Protokoll II:4 vid regeringssammanträde 2012-12-13 S2012/8764/FST (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

2014-11-11 Landstingsplan 2015-2017

2014-11-11 Landstingsplan 2015-2017 2014-11-11 Landstingsplan 2015-2017 Landstinget i Kalmar län Till Landstingsfullmäktige den 27-28 november 2014 Innehåll 1 Planen styr verksamheten... 3 2 Utmaningar under planperioden... 4 3 Hälsa och

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 1 Årsredovisning 2012 LANDSTINGET I KALMAR LÄN ÅRSREDOVISNING 2012 TRYCK: PRINFOBERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, istock PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN 2 ÅRSREDOVISNING 2012 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 1 Årsredovisning 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN ÅRSREDOVISNING 2013 FOTO: BJÖRN WANHATALO, istock, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN 2 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Innehåll

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: 2013-02-01 Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats

Läs mer

Utredningsuppdrag 15/13 Paramedicinsk kompetens En bred analys av landstingets behov av paramedicinsk kompetens med hänsyn till nationella riktlinjer

Utredningsuppdrag 15/13 Paramedicinsk kompetens En bred analys av landstingets behov av paramedicinsk kompetens med hänsyn till nationella riktlinjer - Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Sida 1(2) Referens Diarienummer 150054 Landstingsstyrelsen Landstinget i Kalmar län Postadress Landstinget i Kalmar län

Läs mer

Vägledning för införande av e-tjänster inom socialtjänsten i Jönköpings läns kommuner

Vägledning för införande av e-tjänster inom socialtjänsten i Jönköpings läns kommuner Vägledning för införande av e-tjänster inom socialtjänsten i Jönköpings läns kommuner FoUrum Kommunal utveckling Region Jönköpings län Arbetsgruppen för e-tjänster 2015-03-31 Förord På uppdrag från chefsnätverket

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 2012:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Landstingsplan och budget 2016 2018 FÖR ETT HÄLSOINRIKTAT LANDSTING

Landstingsplan och budget 2016 2018 FÖR ETT HÄLSOINRIKTAT LANDSTING Landstingsplan och budget 2016 2018 FÖR ETT HÄLSOINRIKTAT LANDSTING Beslutad av landstingsfullmäktige 2015 2 (71) INNEHÅLL 1 Politiskt förord... 7 2 Inledning... 9 3 Vision och värdegrund... 9 4 Landstingsplanen

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer