Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum Organisationsnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073"

Transkript

1

2 FÖRSLAG 1(15) Journal som e-tjänst Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post Organisationsnr Postadress Box Kalmar Besöksadress Strömgatan 13 Kalmar Telefon vx Bankgiro

3 2(15) Innehåll 1 SAMMANFATTNING 3 2 INLEDNING Bakgrund Syfte och mål Avgränsningar ANALYS Omvärldsanalys Analys av möjligheter och risker SAMBAND OCH BEROENDEN Förutsättningar TILLVÄGAGÅNGSÄTT FÖR INFÖRANDE Införandeform Införandestöd Komponenter i införandeprojektet Interna informationsinsatser, utbildning och förankring Externa informationsinsatser Kommunikationsplan Nationell e-tjänst Val av källsystem Regelverk REKOMMENDATION Tidplan Organisatoriska förutsättningar för införande Uppföljning och rapportering Budget och resurser Förvaltning och drift BILAGOR 15

4 3(15) 1 Sammanfattning Denna införandeplan beskriver förutsättningar och aktiviteter som krävs för att införa journal som e-tjänst inom Landstinget i Kalmar län. Ett införande av journal som e-tjänst är ett viktigt steg i utvecklingen för landstinget för att skapa en tillgänglig och transparent vård där patienten är delaktig. Interna synpunkter ska beaktas vid införandet. Under våren 2014 pågår diskussion inom samtliga verksamheter i landstinget för att belysa risker och möjligheter med ett införande. Risk- och konsekvensbedömning ska göras. Erfarenheter och kunskaper från andra landsting/regioners är också viktigt att tillvarata i samband med ett införande. Planering av införandet ska ske under hösten 2014 innan införandet I planeringsfasen ska projektorganisation formas och projektplan skapas som inkluderar: ett ställningstagande till regelverkets valbara regler plan för hur båda journalsystemen (Cambio Cosmic och Siemens Obstetrix) ska anslutas planering pilotinförande, utvärdering och breddinförande möjlighet att ta del av nationellt införandestöd implementation av teknisk lösning som hanteras via nationella tjänsteplattformen beaktning av nationellt arbete kring konsolidering och anpassning av befintliga e-tjänster samt utveckling av nationell e-tjänst en kommunikationsplan en utbildningsplan en tid- och aktivitetsplan resursplan kostnadsplan förutsättningar och avgränsningar

5 4(15) 2 Inledning I landstingsplanen för har ett uppdrag rubricerats kring att ta fram en införandeplan för hur medborgarna ska kunna ta del av sin journal som e-tjänst. Beskrivning av uppdraget finns i Uppdragsbeskrivning av införandeplan för hur medborgarna ska kunna ta del av sin journal som e- tjänst. 1 Ett införande av journal som e-tjänst är ett viktigt steg i utvecklingen för landstinget för att skapa en tillgänglig och transparent vård där patienten är delaktig. Denna införandeplan beskriver processerna och komponenterna för ett införande. Införandeplanen har utarbetats i samverkan med förvaltningar och stabsenheter. 2.1 Bakgrund Att göra journalinformation tillgänglig för invånare via nätet är ett högt prioriterat mål för landsting och regioner i den nationella strategin för e- hälsa. Alla invånare ska ha tillgång till sin journalinformation som en e- tjänst. På detta sätt får patienterna större möjlighet att bli mer delaktiga i sin egen vård. En förstudie utförd av Inera (tidigare Cehis) 2 kring invånarnas möjlighet att ta del av sin journal som e-tjänst visar att det finns ett stort intresse bland invånarna att få elektronisk tillgång till sin journal men också att det finns verksamhetsfrågor att beakta i samband med införandet. Våren 2013 startades projektet Journal på nätet på nationell nivå. Projektet ska leverera journalinformation till det kommande hälsokontot samt leverera e-tjänster, infrastruktur och anslutningar till journalsystem. Utförare är Stockholms läns landsting och Landstinget i Uppsala län. Resultatet från projektet är att det idag finns en nationell infrastruktur med tjänstekontrakt 3 och tjänsteplattform. Nya tjänstekontrakt tillkommer kontinuerligt. Det finns idag också två nationellt framtagna e-tjänster för att tillgängliggöra journaler via nätet för patienter; Journalen (bygger på LUL:s tjänst Sustains) och Vårdhändelser (bygger på SLL:s tjänst Mina 1 Införandeplan för hur medborgarna ska kunna ta del av sin journal som e- tjänst 14/04, bilaga 1. 2 Förstudie kring journal på nätet av Inera, återfinns på Ineras hemsida, 3 Tekniska specifikationer som reglerar informationsutbytet inom en viss typ av tjänst eller system.

6 5(15) vårdflöden). Tjänsterna har delvis olika och delvis överlappande funktioner och innehåll. Journalen är redan idag tillgänglig för invånare att beställa som papperskopia. Genom att tillgängliggöra journal digitalt som e-tjänst skapas en ny kanal för patienterna att kunna ta del av denna information på. Det blir enklare för patienten att läsa sin journalinformation och minskar administration hos vården då pappershantering av journaler kan minska markant. Genom att invånarna får tillgång till journalinformation via en e-tjänst är målet att patienten ska bli bättre informerad, förberedd och motiverad i sitt besök till vården. Journal kan fungera som ett verktyg för samverkan mellan vårdgivare och vårdtagare. Vården blir också mer begriplig och transparent för patienten vilket kan skapa ett ökat förtroende för vården. Invånarna får också en möjlighet att ta mer ansvar för delar inom sin hälsooch sjukvård genom smidig tillgång till information om sina ärenden såsom elektronisk intyg och tidbokning samt ta del av information om läkemedel och ordination. Dessa effekter bidrar till en ökad delaktighet för invånarna i sin egen vård. 2.2 Syfte och mål Syftet med att införa journal som e-tjänst är att öka patientens delaktig och medverkan i sin egen vård genom att tillgängliggöra journalinformation som e-tjänst. Målen med införandet är att: Invånarna ska nå journalinformation via säker inloggning i e- hälsotjänster som finns via 1177.se (kallat Mina vårdkontakter). Sjukvårdspersonal är informerad om journal som e-tjänst, vad e- tjänsten innebär för verksamheten och hur den fungerar. Invånarna är informerade om att journalinformation finns tillgängligt via e-hälsotjänsterna på 1177.se. 2.3 Avgränsningar Införandet gäller endast journal som e-tjänst via 1177 Vårdguidens nationella e-hälsotjänster kopplat till landstingets journalsystem för landstingets egna verksamheter och privata vårdgivare. Införandet berör inte andra digitala invånartjänster som kan kopplas till funktionaliteten eller e-hälsotjänster på 1177.se.

7 6(15) 3 Analys 3.1 Omvärldsanalys Följande landsting har infört/påbörjat införande av journal som e-tjänst. Landstinget i Uppsala län har erbjudit sina patienter tillgång till sin journal sedan slutet av Utvecklingen är en del inom Sustainsprojektet som startade 1997 med piloter av e-tjänster och som i förlängningen skapade en lösning för journal som e-tjänst. Det har funnits farhågor kring införandet och brister i förankring hos medarbetarna har uppmärksammats. En förstudie av Inera visar goda erfarenhet från införandet med nöjda patienter. Uppsala har våren 2014 ca användare av e-tjänsten och antalet ökar kontinuerligt. Uppsala planerar att övergå till lösningen Journalen som grundar sig på Sustainslösningen. Stockholm läns landsting har genomfört piloter i början av 2014 för att erbjuda invånarna journalinformation via nätet genom e-tjänsten Vårdhändelser. Ett breddinförande planeras under till övriga verksamheter. E-tjänsten nås via 1177 Vårdguidens e- hälsotjänster. Region Skåne har sedan våren 2014 erbjudit invånare tillgång till journalinformation via lösningen Journalen genom e-hälsotjänsterna på 117 Vårdguiden. Piloter har genomförts och ett breddinförande planeras under 2014 i samtliga berörda verksamheter. En månad efter lansering hade Skåne ca användare. De landsting som visar journalinformation som e-tjänst använder olika regler för vilken information som visas för invånaren samt från vilka verksamheter information presenteras. Flera andra landsting planerar för att påbörja ett införande inom det närmaste året, bland annat Landstinget i Jönköpings län och Örebro läns landsting. Capio och Norrbotten läns landsting har även påbörjat piloter för att testa digital åtkomst av journalinformation till utvalda patientgrupper. Erfarenheter från landsting som infört journal som e-tjänst visar att patienterna är intresserade av att ta del av sina journaler via nätet (enligt Vårdbarometern). Erfarenheter och kunskaper från andra landsting/regioner är viktigt att tillvarata i samband med ett införande. Flera andra länder har tillgängliggjort journal via e-tjänster. I Danmark har journalen var tillgänglig sedan 2007 som e-tjänst. E-tjänsten visar utvald information från vårdgivaren. I USA tillgängliggörs journalinformation av vissa vårdgivare via nätet med koppling mot ett personligt hälsokonto. Det finns olika lösningar, bland annat har man testat att öka tillgänglighet genom att vårdgivare och patient enkelt kan kommunicera via säker epostkommunikation. Ett nytt projekt

8 7(15) möjliggör för patienten att ta del av anteckningar från läkare, sjuksköterskor eller andra kliniker från deras besök patienter bjudits in till att ta del av sina anteckningar via denna funktion. Erfarenheter från invånare och läkare är positiva. 3.2 Analys av möjligheter och risker Samtliga förvaltningschefer fick i januari 2014 i uppdrag av landstingsdirektören att inom sin verksamhet diskutera frågan kring införande av journal som e-tjänst för att identifiera farhågor och påverkan på verksamheterna. I uppdraget skulle verksamheterna beakta vad ett införande av journal som e-tjänst skulle innebära för verksamheten samt kartlägga möjligheterna och riskerna vid ett införande. Man skulle också diskutera hur landstinget på bästa sätt genomför ett införande av journal som e-tjänst, både ur verksamhetens samt patientens perspektiv. En viktig process för att kunna genomföra införandet på bästa sätt för både verksamheterna och patienterna. Därför har också verksamheterna fått tid för diskussioner under första halvåret Ett underlag med frågeställningar som ska besvaras av förvaltningarna har distribuerats. Synpunkterna från medarbetare kring effekter, möjligheter, farhågor och risker vid ett införande har samlats in under våren En sammanställning och sammanfattning görs under juni Dessa synpunkter är viktiga att ta hänsyn till vid planering av införandet samt i själva införandeprocessen. Dessa synpunkter ska också belysas i kommunikationsinsatserna i införandeprojektet. Synpunkterna kan också användas inför beslut om tillämpning av regelverk för landstinget.

9 8(15) 4 Samband och beroenden 4.1 Förutsättningar För att möjliggöra ett införande krävs att: medicinska, etiska, juridiska, tekniska och verksamhetsmässiga frågor beaktas landstinget tar ställning till det nationella regelverket samt till hur valbara regler ska hanteras teknisk lösning finns klar för implementering landstinget har förberett för implementering av teknisk lösning förankring genomförs internt projektorganisation formas för införande resurser avsätts för planering och införande inom berörda förvaltningar

10 9(15) 5 Tillvägagångsätt för införande 5.1 Införandeform Införandet ska ske i projektform med tydlig projektledning. Inom projektet ska delprojekt formas för teknisk implementation och förankrings/informations-aktiviteter med delprojektledare för respektive område. Projektplan för huvudprojekt ska tas fram med tydlig tids- och aktivitetsplan samt inkludera delprojekten i form av plan för teknisk implementation och en kommunikationsplan. Journal som e-tjänst ska pilotinföras på patientgrupper inför ett breddinförande för att säkerställa funktionalitet av tjänsten och att införandet sker på bästa sätt i landstingets verksamheter. 5.2 Införandestöd Inera kommer att erbjuda landsting och regioner ett införandestöd vid införandet av journal som e-tjänst. Införandestödet kommer att erbjudas mot självkostnadspris och håller på att formas. Möjlighet till införandestöd ska beaktas i införandet. 5.3 Komponenter i införandeprojektet För att införa journal som e-tjänst i landstinget krävs en teknisk implementering av tjänsten mot landstingets journalsystem, definition av regelverk samt förankring och informationsinsatser såväl internt som externt Interna informationsinsatser, utbildning och förankring I införandet för andra landsting har det funnits farhågor kring effekterna av ett införande i verksamheterna. Därmed är förankring en viktig aktivitet vid införandet hos berörda verksamheter, som ska vara väl informerade om processen för införandet och vilka möjligheter, risker samt förändringar detta innebär. Farhågor som identifieras i analysen av möjligheter och risker (punkt 3.2) inom verksamheterna måste beaktas och bemötas. Lämpliga informationsinsatser och utbildningar för medarbetare ska genomföras i förvaltningarna för att säkerställa förankring, delaktighet och täcka informationsbehovet hos verksamheterna. Medarbetare ska vara delaktiga i införandet, deras perspektiv och kunskap om journalen som arbetsverktyg och patientinformation ska beaktas. Personal är en viktig informationskälla mot patienter och i funktion som vidareinformatörer. Referensgrupper är också viktiga i införandet.

11 10(15) Förankring och interna informationsinsatser ska påbörjas redan i planeringsfasen och uppdrag för förankring ligger på respektive förvaltning och ska ske löpande under hela införandet Utbildningsplan En utbildningsplan som kartlägger utbildningsinsatser för medarbetare inom landstinget ska tas fram i planeringen av införandet. Planen ska också kartlägga utbildningsunderlag som ska tas fram Externa informationsinsatser Vid lansering av e-tjänsten för journalinformation ska specifika och strategiska informationsinsatser genomföras gentemot invånarna för att marknadsföra e-tjänsten samt öka kännedomen bland invånare, både vid lansering och framåt. För att få ett effektivt genomslag av budskapet mot den stora målgruppen rekommenderas en kommunikationskampanj. Resurser för detta behöver avsättas Kommunikationsplan En kommunikationsplan ska tas fram för att kartlägga de externa och interna informationsinsatser som ska genomföras i samband med införandet av journal som e-tjänst. Kommunikationsplanen kartlägger de förankrings och informationsinsatser som ska genomföras kontinuerligt i införandet och de externa kommunikationsaktiviteter som ska genomföras vid lanseringen av e-tjänsten till invånarna. Kommunikationsplanen ska tas fram i samband med att projektplan för införandet skapas och planen ska belysa: Internt informationsinsatser som ska genomföras för att säkerställa förankring och informera medarbetarna om införandet. Internt informationsunderlag som ska tas fram Externa kommunikationsinsatser för att öka kännedomen om den nya e-tjänsten och möjligheten för invånare att bli delaktiga i sin egen vård Externt informationsunderlag som ska tas fram Nationell e-tjänst Den nationella lösningen består i nuläget av två varianter av journal som e- tjänst, Journalen och Vårdhändelser, som delvis har olika och delvis överlappande funktioner och innehåll. Målet är att dessa ska bli en gemensam lösning. Båda tjänsterna bygger på en gemensam nationell IT-arkitektur som är uppbyggd kring tjänstekontrakt och tjänsteplattformar och båda nås via e-

12 11(15) hälsotjänsterna på 1177 Vårdguidens hemsida. På detta sätt säkerställs en säker inloggning och dataöverföring för respektive alternativ. Båda e-tjänsterna kan idag presentera fyra gemensamma informationsmängder (vård- och omsorgskontakt, vårddokumentation, mödravård och vaccinationer). Vad som faktiskt visas är dock beroende av vilka journalsystem landstinget ansluter och vilken information journalsystemen har möjlighet att publicera till tjänsterna. Journalen har fokus på att delge patienten journalinformation medan Vårdhändelser har fokus på patientmedverkan och kunskapsdelning. Det innebär att de har olika funktioner och gränssnitt. På nationell nivå är det oklart hur framtidsplanerna ser ut för de båda tjänsterna. De kommer troligen att konsolideras alternativt anpassas till samexistens utan överlappning. Detta arbete ska bevakas för ett ställningstagande av implementation av teknisk lösning vid införandet Val av källsystem Det finns möjlighet att leverera information från journalsystemen Cambio Cosmic, landstingets övergripande journalsystem, och Siemens Obstetrix, landstingets journalsystem inom mödrahälsovården, till de båda e- tjänsterna. Landstinget ska ansluta båda journalsystemen till e-tjänsten för att kunna erbjuda journal som e-tjänst för samtliga verksamheter inklusive mödrahälsovården. Journalinformation inom mödrahälsovård är en stor patientgrupp som ska inkluderas. Ekonomiska och personella resurser behöver avsättas för att möjliggöra anslutning av båda journalsystemen Regelverk Landstinget i Kalmar län måste fatta beslut om regelverk för journalinformation som e-tjänst. Landstingets och regionernas gemensamma organisation Inera har tagit fram ett nationellt regelverk 4 som kartlägger vilken journalinformation som ska visas för invånarna och för vilka åldersgrupper. Regelverket har föregåtts av en remissrunda i samtliga landsting och regioner. Remissen resulterade i att regelverket är uppdelat i en uppsättning grundläggande regler, och ett antal valbara regler. Regelverket är baserat på Uppsalas erfarenheter av nätjournaler. Alla e-tjänster som visar journalinformation för patienter ska följa regelverket och detta ska ligga som grund för införandet av journal som e-tjänst. 4 Nationellt Regelverk för enskilds direktåtkomst till journalinformation, återfinns på Ineras hemsida, PROJEKT/Journal-pa-natet/

13 12(15) Valbara regler Regelverket erbjuder ett antal valbara regler som möjliggör för landsting och regioner att själva anpassa journalinformationen som visas i e-tjänsten. Landstinget måste ta ställning till dessa valbara regler i planeringen av införandet. Beslut om hur landstinget ska ställa sig till de valbara reglerna tas i landstingsstyrelsen före införandet.

14 13(15) 6 Rekommendation Journal som e-tjänst ska pilotinföras och utvärderas innan e-tjänsten breddinförs. Planering av införandet ska ske innan införandet startas. I planeringsfasen ska projektorganisation formas och projektplan skapas som inkluderar: ett ställningstagande till regelverkets valbara regler plan för hur båda journalsystemen (Cambio Cosmic och Siemens Obstetrix) ska anslutas planering för pilotinförande, utvärdering och breddinförande möjlighet att ta del av nationellt införandestöd implementation av teknisk lösning som hanteras via nationella tjänsteplattformen beaktning av nationellt arbete kring konsolidering och anpassning av befintliga e-tjänster samt utveckling av nationell e-tjänst en kommunikationsplan en utbildningsplan en tid- och aktivitetsplan resursplan kostnadsplan förutsättningar och avgränsningar Sammanställda synpunkter från medarbetare ska beaktas vid införandet samt erfarenheter från införanden hos andra landsting. 6.1 Tidplan Planering av införandet ska genomföras hösten Införande ska påbörjas 2015 när förutsättningarna för ett införande är uppfyllda. 6.2 Organisatoriska förutsättningar för införande Till styrgrupp för införande av journal som e-tjänst utses landstingets sjukvårdsledningsgrupp. Projektgrupp ska formas med tydlig projektledning för huvudprojekt samt delprojekt. Denna ska bemannas med representanter från sjukvårdsförvaltningarna och utses av styrgruppen. Referensgrupper ska utses som representerar berörda verksamheter samt patient- och brukarorganisationer. Referensgrupper inom sjukvårdsförvaltningarna bör vara de befintliga Samvit-grupperna (Samordnad verksamhetsutveckling runt IT-stöd).

15 14(15) Dialog ska föras med de fackliga organisationerna i enlighet med dialogoch samrådsavtalet. Förvaltningarna ska bemanna projektgrupp och erforderliga arbetsgrupper samt bidra med övriga resurser som krävs för införandet Uppföljning och rapportering Uppföljning och utvärdering ska ske löpande av införandet av projektgruppen. 6.3 Budget och resurser I nuläget finns ingen tydlig kostnadsbild för ett införande men resurser behöver avsättas för projektledning, kommunikation internt och externt samt teknisk lösning. 6.4 Förvaltning och drift Efter implementering sker löpande förvaltningsarbetet inom pm3 och objektet Gemensam Vårdprocess.

16 15(15) 7 Bilagor 1. Uppdragsbeskrivning: 1404 journal som e-tjänst.docx 2. Förstudie Inera: Förstudien Din journal på nätet återfinns på Ineras hemsida, 3. verk: Nationellt regelverk för enskilds direktåtkomst till journalinformation återfinns på Ineras hemsida,

Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster

Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster FÖRSLAG 1(20) Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress

Läs mer

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis. Journalen på nätet ett nationellt projekt Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.se 08-452 71 67 Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter

Läs mer

Journal som e-tjänst. Landstinget i Kalmar län

Journal som e-tjänst. Landstinget i Kalmar län Journal som e-tjänst Landstinget i Kalmar län Journal som e-tjänst för en ökad delaktighet Syftet med införandet av journal som e-tjänst är att öka patientens delaktighet och medverkan i sin egen vård.

Läs mer

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt Anette Thalén och Maria Berglund Bakgrund till tjänsterna och samarbetspartners Utvecklingen av Vårdhändelser och Formulärtjänsten

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN Journal via Nätet i Västra Götalandsregionen

KOMMUNIKATIONSPLAN Journal via Nätet i Västra Götalandsregionen KOMMUNIKATIONSPLAN Journal via Nätet i Beställare: Ann Stokland Projektledare: Christina Fagerberg Kommunikatör: Elin Fritiofsson Version nr: 1.0 Revisionshistorik Datum Version nr Kommentar Reviderad

Läs mer

Journal via nätet Västra Götaland

Journal via nätet Västra Götaland Journal via nätet Västra Götaland Bakgrund Nationell handlingsplan för e-hälsa 2013-2018 Syfte: att stärka möjligheterna för invånarna att medverka i den egna vården och att stödja varje invånares engagemang

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014 Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare September 2014 Bakgrund Under 2011 genomförde Inera förstudien Din journal på nätet. Invånares, patienters och närståendes förväntningar och behov av

Läs mer

Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan. Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se

Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan. Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se Nytt namn Nytt uppdrag Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma

Läs mer

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession 2013-10-16 Lars Midbøe Termkonferensen, Göteborg 2013-10-20 sid 2 Innehåll Journal på nätet Lars

Läs mer

VÄLKOMNA! Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider

VÄLKOMNA! Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider VÄLKOMNA! Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider 2014-09-15 Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider Emma Pihl, bitr hälso- och sjukvårdsdirektör ehälsodag 2014-09-15 En digital värld

Läs mer

Ökad patientdialog med digitala formulär

Ökad patientdialog med digitala formulär Ökad patientdialog med digitala formulär Nationell Handlingsplan 2013-2018 Målbild 2018 Ökad medverkan från individen, smartare e-hälsotjänster och samarbete över organisationsgränser Individen Kunna nå

Läs mer

Projektdirektiv. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen [Nämnd/Förvaltning/alternativt blank] Teknisk anslutning av TakeCare till Journalen via nätet

Projektdirektiv. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen [Nämnd/Förvaltning/alternativt blank] Teknisk anslutning av TakeCare till Journalen via nätet [Nämnd/Förvaltning/alternativt blank] Projekt- / förstudiedirektiv *Projekt Teknisk anslutning av TakeCare till Journalen via nätet *Projektägare Maria Dalemar *Projektledare Lina Jacobsson Projektstyrgrupp

Läs mer

Regler för Journalen som e-tjänst

Regler för Journalen som e-tjänst Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-13 Dnr 150139 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Regler för Journalen som e-tjänst Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen antar Regler

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

Vårdhändelser. Bakgrund och övergripande nytta

Vårdhändelser. Bakgrund och övergripande nytta Vårdhändelser Bakgrund och övergripande nytta Upplägg Bakomliggande behov Övergripande nytta Kort om det praktiska Invånartjänsters mål ur tre perspektiv Behov Styrning ställer krav på våra e-hälsotjänster

Läs mer

Regelverk för digital utomlänsfakturering

Regelverk för digital utomlänsfakturering TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Datum 2018-03-20 Diarienummer 180184 Landstingsstyrelsen Regelverk för digital utomlänsfakturering Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Journal via nätet Västra Götalandsregionen

Journal via nätet Västra Götalandsregionen Journal via nätet Västra Götalandsregionen Anslutningsplan 1. Melior, sjukhusens journalsystem 2. AsynjaVisph, Närhälsan och Habilitering och hälsas journalsystem 3. Obstetrix, mödrahälsovårdens-och förlossningens

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

Nationell ehälsa. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster

Nationell ehälsa. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster Nationell ehälsa Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster Nationella strategin för ehälsa inom vård och omsorg Invånare, patienter och anhöriga Ska ha enkel tillgång till allsidig information

Läs mer

Journal via nätet. Frågor och svar. Koncernkontoret Hälso- och sjukvård. Om e-tjänsten Journalen

Journal via nätet. Frågor och svar. Koncernkontoret Hälso- och sjukvård. Om e-tjänsten Journalen Koncernkontoret Hälso- och sjukvård Journal via nätet Frågor och svar Om e-tjänsten Journalen Vad är e-tjänsten Journalen? Journalen är en tjänst som gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation

Läs mer

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera Nya NPÖ Möte i Göteborg 2014-10-07 Tomas Ahl Inera Journal- och läkemedelstjänster Historik (juni 2013-juli 2014) 1/1 1992? ÄDELREFORMEN Tomas Ahl Inera Tomas Ahl Inera Juni 2013.. Min Journal på nätet

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskning av landstingets budgetprocess

Yttrande över revisorernas granskning av landstingets budgetprocess Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) Datum 2018-01-22 Diarienummer 170267 Landstingsfullmäktige Yttrande över revisorernas granskning av landstingets budgetprocess Förslag

Läs mer

Sammanhållen vaccinationsinformation. Vitalis 10 april 2014 Lars Midbøe, projektledare SKL Marcus Claus, delprojektledare, Mawell

Sammanhållen vaccinationsinformation. Vitalis 10 april 2014 Lars Midbøe, projektledare SKL Marcus Claus, delprojektledare, Mawell Sammanhållen vaccinationsinformation Vitalis 10 april 2014 Lars Midbøe, projektledare SKL Marcus Claus, delprojektledare, Mawell Projektet Sammanhållen Vaccinationsinformation Uppdrag från Sveriges Kommuner

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Så arbetar vi med ehälsa för våra invånare i Region Östergötland

Så arbetar vi med ehälsa för våra invånare i Region Östergötland Så arbetar vi med ehälsa för våra invånare i 1177.se 1177 vårdguidens e-tjänster ehälsodag, 15-11-06, Monica Bravell, Ulrika M Johansson, Astrid Trautsch och Anna Byléhn Agenda Varför arbetar vi med e-tjänster?

Läs mer

Rapport om införande av ehälsotjänster i Landstinget i Uppsala län

Rapport om införande av ehälsotjänster i Landstinget i Uppsala län LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-10-25 136 Dnr PS 2012-0043 Rapport om införande av ehälsotjänster i Landstinget i Uppsala län Förslag

Läs mer

Tjänsteskrivelse HSN 2016/ mars 2017

Tjänsteskrivelse HSN 2016/ mars 2017 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gunnar Ramstedt Chefläkare/it-strateg Tjänsteskrivelse HSN 2016/409 21 mars 2017 Hälso- och sjukvårdsnämnden Ineras ramverk för invånares åtkomst till journalen Anpassning

Läs mer

Journal via nätet (Journalen) Journal via nätet ARBETSPLATSINFORMATION. regiongavleborg.se

Journal via nätet (Journalen) Journal via nätet ARBETSPLATSINFORMATION. regiongavleborg.se Journal via nätet ARBETSPLATSINFORMATION Vad är Journal via nätet Enskilda får tillgång till delar av sin journalinformation via nätet (webbtjänst) Nås via 1177 Vårdguiden (1177.se) Säker inloggning med

Läs mer

Handlingsplan

Handlingsplan Journal via nätet Målbild 2018 Handlingsplan 2013-2018 Ökad medverkan från individen, smartare e-hälsotjänster och samarbete över organisationsgränser Individen Kunna nå uppgifter om sig själv Aktivt

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Digitalisering av hälso- och sjukvården - från dåtid till framtid genom nutid

Digitalisering av hälso- och sjukvården - från dåtid till framtid genom nutid Digitalisering av hälso- och sjukvården - från dåtid till framtid genom nutid Sofie Zetterström, vice vd 27 oktober 2016 Sofie Zetterström Sofie.zetterstrom@inera.se Fram till idag över 40 tjänster 1999

Läs mer

Tema 3 Journal på nätet och Informationssäkerhet

Tema 3 Journal på nätet och Informationssäkerhet 1 (5) Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare Oktober - november 2013 Tema 3 Journal på nätet och Informationssäkerhet Utse någon som dokumenterar de punkter som behöver föras vidare till APT, t ex

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård

Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2014-09-08 Dnr 140345 Landstingsdirektörens stab Personalenheten Landstingsstyrelsen Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård Förslag

Läs mer

Med digitalisering utvecklar Inera ett hållbart samhälle i världsklass för alla

Med digitalisering utvecklar Inera ett hållbart samhälle i världsklass för alla Med digitalisering utvecklar Inera ett hållbart samhälle i världsklass för alla Inera och e-hälsovisionen Inera tar fram en av handlingsplanerna för att Sverige ska bli bäst i världen på att använda e-hälsa

Läs mer

Förslag till aktivitetsplan samverkan e-hälsa

Förslag till aktivitetsplan samverkan e-hälsa 1 (5) 2018-05-20 Förslag till aktivitetsplan 2018-2019 samverkan e-hälsa Bakgrund Chefsgrupp samverkan social välfärd och vård, har godkänt den första versionen av aktivitetsplanen för samverkan inom e-hälsa.

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra?

Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra? Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra? Sofie Zetterström, vice vd Inera Eva Leach, chef Avdelning Invånartjänster ehälsomyndigheten 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter)

Läs mer

Projektdirektiv. Journal- och läkemedelstjänster. för invånare och vårdpersonal. Direktiv Projekt Journal- och läkemedelstjänster 2014-05-20.

Projektdirektiv. Journal- och läkemedelstjänster. för invånare och vårdpersonal. Direktiv Projekt Journal- och läkemedelstjänster 2014-05-20. Projektdirektiv Journal- och läkemedelstjänster för invånare och vårdpersonal Inera mall Projektdirektiv v2.0 2012-10-10 Sid 1/6 1. Namn. 2. Bakgrund och syfte 2.1 Bakgrund Handlingsplan 2013 2018 (Landstings,

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskning av hur landstinget arbetar med återsökning av kostnader/statliga ersättningar från Migrationsverket

Yttrande över revisorernas granskning av hur landstinget arbetar med återsökning av kostnader/statliga ersättningar från Migrationsverket Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Datum 2016-05-02 Diarienummer 160346 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisorernas granskning av hur landstinget arbetar med återsökning

Läs mer

Ledningsstrukturen för ehälsa

Ledningsstrukturen för ehälsa Ledningsstrukturen för ehälsa Nationella ledningsgruppen Inera och andra utförare Invånare Privata vårdgivare Invånartjänster Vårdpersonal Omsorgspersonal Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen

Läs mer

Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa

Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa Status Region Skåne och 3R Beslut i regionstyrelsen Vision och målbild Upphandling ehälsa & mhälsa pilotprojekt Inera och Vårdguiden 1177 ehälsa i RS 2017 NPÖ Sammanträde

Läs mer

Motion 2/2016 om möjligheten att utveckla Symptom Checker som integrerad del av 1177.se

Motion 2/2016 om möjligheten att utveckla Symptom Checker som integrerad del av 1177.se Landstingsdirektörens stab Kommunikationsenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2017-04-03 Diarienummer 160151 Landstingsfullmäktige Motion 2/2016 om möjligheten att utveckla Symptom Checker som integrerad del

Läs mer

Införandeplan avseende målområden Ineras verksamhetsplan 2017

Införandeplan avseende målområden Ineras verksamhetsplan 2017 Införandeplan avseende målområden Ineras verksamhetsplan 2017 Version 1.0 Region Norrbotten Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Informationsmängder Journal- och Läkemedelsinformation... 3 Planering

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Svevac Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Svevac

Avtal om Kundens användning av Svevac Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Svevac Avtal om Kundens användning av Svevac Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Svevac Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Referenser... 3 2.2 Definitioner... 4 3. Tjänstebeskrivning... 6 3.1 Syftet

Läs mer

ehälsa invånarperspektivet

ehälsa invånarperspektivet Ehälsa och stategisk IT ehälsa invånarperspektivet Ewa Printz ehälsa är. de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen,

Läs mer

Allmänna riktlinjer för e-tjänsten Journal via nätet

Allmänna riktlinjer för e-tjänsten Journal via nätet 1 (5) Riktlinjer för e-tjänsten Journalen Revideras 2018-04-01 Beslutande: Ansvarig: Handläggare: Chefläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Chefläkare, vårdgivare Birgitta Cornelius, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort

Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort Högkostnadskort och frikort administreras sedan länge med olika lösningar i landstingen, trots att högkostnadsskyddet gäller nationellt. När några landsting nu har övergått från pappersbaserad till elektronisk

Läs mer

Frågor och svar om Journal via nätet i SLL

Frågor och svar om Journal via nätet i SLL Frågor och svar om Journal via nätet i SLL Frågor och svar för medarbetare i vården Fråga: Vad är e-tjänsten Journal via nätet? Svar: Journal via nätet är en tjänst som ger patienterna direktåtkomst till

Läs mer

Ylva Gorton T.f Utvecklingsdirektör

Ylva Gorton T.f Utvecklingsdirektör Landstingsdirektörens stab Utvecklings- och folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-06 Referens Sida 1(1) Diarienummer 150054 Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 15/06 En plan för hur digitala/virtuella

Läs mer

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa Din ehälsa Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid Tillgänglighet Din journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånare Medarbetaren Beslutsfattare Ansöka om vård Tidsbokning Individuellt

Läs mer

VÅR MÅLBILD Närmare Kronobergaren

VÅR MÅLBILD Närmare Kronobergaren VÅR MÅLBILD Närmare Kronobergaren NÄRA VÅRD med fokus på öppen vård och flexibilitet NÄRA INDIVIDEN med hög grad av delaktighet INRIKTNING 1 I Kronoberg ska vården vara till för alla Röst från Kronobergarna

Läs mer

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 P 12 1 (6) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kim Nordlander Patrik Hansson Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden Ärendebeskrivning I ärendet föreslås

Läs mer

Återredovisning digital strategi följduppdrag utifrån utredningsuppdrag 15/06

Återredovisning digital strategi följduppdrag utifrån utredningsuppdrag 15/06 Landstinget i Kalmar Län Utvecklings- och Folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-01-11 Landstingsstyrelsen Diarienummer 150054 Sida 1 (1) Återredovisning digital strategi följduppdrag utifrån utredningsuppdrag

Läs mer

Rehabiliteringsutredning. November 2012 April 2013

Rehabiliteringsutredning. November 2012 April 2013 Rehabiliteringsutredning November 2012 April 2013 Bakgrund Behovet av rehabilitering varierar för befolkningen i Gävleborg. Från kortvariga insatser t ex i samband med operation till periodvisa insatser

Läs mer

NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ. Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting

NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ. Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting Unika användare av NPÖ september 2012 (>10) Källa:Inera AB Örebro kommun Västra Götalandsregionen

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

» Vården på webben är det självklara valet när man vill ha. » Vården på webben upplevs av allmänheten som enkel, användbar

» Vården på webben är det självklara valet när man vill ha. » Vården på webben upplevs av allmänheten som enkel, användbar Vision» är det självklara valet när man vill ha information, kunskap och tjänster inom hälso- och sjukvård.» upplevs av allmänheten som enkel, användbar och pålitlig.» förbättrar, tillsammans med landsting/regioner

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Anslutningsavtal till Huvudöverenskommelse om fördjupat samarbete för att stödja biobanksinfrastruktur för hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv

Anslutningsavtal till Huvudöverenskommelse om fördjupat samarbete för att stödja biobanksinfrastruktur för hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Datum 2018-04-26 Diarienummer 180383 Landstingsstyrelsen Anslutningsavtal till Huvudöverenskommelse om fördjupat samarbete för att stödja

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst)

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst) Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst) Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 2.1 Referenser...

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Centrala verksamheter Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-18 1(2) Diarienummer 130661 Landstingsfullmäktige Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Förslag till beslut

Läs mer

Allmänna riktlinjer för e-tjänsten Journalen

Allmänna riktlinjer för e-tjänsten Journalen 1 (5) Beslutande: Ansvarig: Handläggare: Chefläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Chefläkare, vårdgivare Birgitta Cornelius, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Allmänna riktlinjer för e-tjänsten Journalen

Läs mer

Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer

Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Diarienummer 150377 Landstingsfullmäktige Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Förslag

Läs mer

Handlingsplan - Samordning och utveckling av nya arbetssätt för nära vård

Handlingsplan - Samordning och utveckling av nya arbetssätt för nära vård 1 (5) Regionstaben Regionstab Samordning Hälso- och sjuk Handlingsplan - Samordning och utveckling av nya arbetssätt för nära Bakgrund Landstingets övergripande mål Sveriges bästa säkerhet, kvalitet och

Läs mer

Utifrån det startar nu ett, med Region Västmanland, samägt pilotprojekt för att utvärdera effekter och risker med en sådan implementation.

Utifrån det startar nu ett, med Region Västmanland, samägt pilotprojekt för att utvärdera effekter och risker med en sådan implementation. TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-08-15 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00207-2.3.0 Sociala nämndernas förvaltning Anne Almqvist Epost: anne.almqvist@vasteras.se Kopia till Äldrenämnden region Västmanland Förslag

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

1177 Vårdguiden på webben

1177 Vårdguiden på webben 1177 Vårdguiden på webben Hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård Marie-Louise Elebring, kommunikationsenheten 20160914 1177 Vårdguiden på webben Region Östergötlands

Läs mer

Kommunikationsplan för vårdnära service

Kommunikationsplan för vårdnära service KOMMUNIKATIONSPLAN 1 (6) Kommunikationsplan för vårdnära service 1 Bakgrund/nuläge FM (Facility Management) handlar om att på ett tydligt sätt koordinera och utveckla landstingets stödtjänster inom fastighets-

Läs mer

Journalen via nätet. Dialog och utveckling av dokumentationsprocessen

Journalen via nätet. Dialog och utveckling av dokumentationsprocessen Journalen via nätet Dialog och utveckling av dokumentationsprocessen Driftstart 3/2 för alla invånare i Jönköpings län Informationsmängder vid start: Journalanteckningar från Cosmic från 2014-07-01. Anteckning

Läs mer

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan Johan Assarsson, tf vd Bakgrund 1998 Sjunet initieras av sju landsting för att få säkrare datakommunikation mellan

Läs mer

Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde den 10 februari 2017

Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde den 10 februari 2017 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Datum 2017-02-10 Sida 1 (1) Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde den 10 februari 2017 15 Diarienummer KN160098 Regional biblioteksplan Beslut 1. Kulturnämnden

Läs mer

Anvisning för Journal via nätet

Anvisning för Journal via nätet Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (5) Anvisning för Journal via nätet Bakgrund Landstingsstyrelsen antog den 17 juni 2015 ett regelverk för Journal via nätet, det vill säga den tjänst som

Läs mer

Läkarsekreterarforum 2012

Läkarsekreterarforum 2012 Patientdatalagen, journaler på nätet, sociala medier lagar och regler Läkarsekreterarforum 2012 Jens Larsson, 0706-110179 Jens Larsson, Chefsjurist Tryckfrihetsförordningen 1766 Jens Larsson, Chefsjurist

Läs mer

Strategi för digital utveckling

Strategi för digital utveckling Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Strategi Utvecklings- och 6 kommunikationsavdelningen Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Henrik Svensson Landstingsstyrelsen 2018-05-22

Läs mer

HELSINGBORG KONTAKTCENTER

HELSINGBORG KONTAKTCENTER STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN K O N T A K T C E N T E R SID 1(5) HELSINGBORG KONTAKTCENTER OCH AKTIVITETSPLAN 2013 Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 helsingborg@helsingborg.se helsingborg.se

Läs mer

Rapport om införandet av ehälsotjänster i Landstinget i Uppsala län

Rapport om införandet av ehälsotjänster i Landstinget i Uppsala län LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-12-20 164 Dnr PS 2012-0043 Rapport om införandet av ehälsotjänster i Landstinget i Uppsala län Förslag

Läs mer

Oberoende av inhyrd personal

Oberoende av inhyrd personal Landstingsdirektörens stab HR-enheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2017-01-30 Diarienummer 170087 Landstingsstyrelsen Oberoende av inhyrd personal Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen ställer sig bakom

Läs mer

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025 Landstingsdirektörens stab Utvecklings- och folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-07 Landstingsstyrelsen 1(2) Referens Diarienummer 150054 Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Läs mer

Insamling av hälsodata i hemmet

Insamling av hälsodata i hemmet Insamling av hälsodata i hemmet Bakgrund/problemområde Idag i sker ett antal olika initiativ kring vård på distans, omvårdnad på distans, digitaliseringen av trygghetslarmen och olika typer av hälsosatsningar.

Läs mer

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa 2013-2018 Åke Rosandher Center för ehälsa CeHis roll och uppdrag Koordinerar landstingens och regionernas ehälsosamarbete Regleras i avtal mellan

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

Ramverk för invånares åtkomst till journalen

Ramverk för invånares åtkomst till journalen Ramverk för invånares åtkomst till journalen Bilaga 2 Så fungerar tjänsten Journalen Innehåll Så fungerar tjänsten Journalen... 1 1. Så fungerar tjänsten Journalen... 3 1.1 Säker inloggning krävs... 3

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18)

Yttrande över departementspromemorian Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-05 Diarienummer 150272 Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) Förslag

Läs mer

Ny e-hälsovision, vad händer nu?

Ny e-hälsovision, vad händer nu? Ny e-hälsovision, vad händer nu? Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL Jean-Luc af Geijerstam, utredare ehälsomyndigheten Sofie Zetterström, vice vd Inera Visionen År 2025 ska Sverige vara bäst

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren samt

Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren samt TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Datum 2017-03-16 Reviderad 2017-03-21 Diarienummer 170009 Landstingsstyrelsen Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige

Läs mer

Projekt Screeningstöd livmoderhals

Projekt Screeningstöd livmoderhals Projekt Screeningstöd livmoderhals Presentation för nätverket för cervixcancerprevention 31 okt 2018 Elisabet Borg / Patrik Sjöberg elisabet.borg@inera.se / patrik.sjoberg@inera.se 070-253 97 26 / 070-230

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR REGION VÄSTMANLANDS DIGITALISERINGSSTRATEGI,

HANDLINGSPLAN FÖR REGION VÄSTMANLANDS DIGITALISERINGSSTRATEGI, HANDLINGSPLAN 1 (6) Regionstyrelsen beslutade 2018-01-31 att anta en digitaliseringsstrategi för åren 2018 2020. I den framgår att arbetet ska ske med bibehållen kvalitet och i enlighet med regionplanens

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län

Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län 1(5) Landstingets kansli Hälso- och sjukvårdsavdelning Mats Bojestig Landstingsstyrelsen Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län Bakgrund Planeringsdelegationen

Läs mer

Svevac - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Svevac - Beskrivning och tjänstespecifika villkor Svevac - Beskrivning och tjänstespecifika villkor Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Tjänstebeskrivning... 3 3.1 Tjänstens syfte och ändamål... 3 3.2 Vårdgivare... 3 3.3 Invånare... 3 3.4 Uppföljning

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Min plan Tillgängliga samordnade individuella planer

Min plan Tillgängliga samordnade individuella planer Min plan Tillgängliga samordnade individuella planer 2016-2019 Barriärer Förseningar och glapp i kommunikationen Bristande dokumentation Bristande samarbetsstrategier IT-stöd stödjer inte processen Bristande

Läs mer

Inriktning för verksamhetsorganisation Region Kalmar län inför övertagande av det regionala utvecklingsansvaret

Inriktning för verksamhetsorganisation Region Kalmar län inför övertagande av det regionala utvecklingsansvaret Ärende 15 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum 2018-01-31 Diarienummer 170648 Landstingsfullmäktige Inriktning för verksamhetsorganisation Region Kalmar län inför övertagande av det regionala utvecklingsansvaret

Läs mer