Kvalitetsrapport ProCivitas Privata Gymnasium, Växjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport 2013-2014. ProCivitas Privata Gymnasium, Växjö"

Transkript

1 Kvalitetsrapport ProCivitas Privata Gymnasium, Växjö

2 Innehållsförteckning ProCivitas Privata Gymnasium, VäxjöInnehållsförteckning... 1 Vision och värdegrund... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående års rapport... 9 Utvecklingsområde 1, Programlag... 9 Utvecklingsområde 2, Betygsmatriser Utvecklingsområde 3, Matematikundervisning Funktionell kvalitet: Upplevd kvalitet: Sammanfattning

3 Vision och värdegrund Vår vision är kort och gott av vi ska sträva efter att vara Sveriges Bästa gymnasieskola. I vår strävan i att nå vår vision vill vi att alla elever ska få känna sig som vinnare. ProCivitas Privata Gymnasiums vision om att skapa Sveriges bästa gymnasieskola, kräver att vi är Sveriges bästa arbetsplats, och attraherar Sveriges bästa lärare som i sin tur attraherar Sveriges bästa elever. ProCivitas Privata Gymnasium fokuserar på den enskilda eleven och arbetar med en uttalad ambition att erbjuda varje elev en unik utbildning. Skolans strävan mot att uppfylla detta (samt skolans syn på kunskap) kan sammanfattas i dess övergripande mål: Hög måluppfyllelse livslångt lärande sociala färdigheter samverkan skola/näringsliv/föreningsliv/universitet Grundfakta om skolan/förutsättningar Rektor: Johan Kåberg Organisation : ProCivitas Privata Gymnasium AB Personal Inför läsåret förändrades organisation och personalkår av flera anledningar. En större förändring var att vi ville skapa en bättre programlagstruktur med programansvariga. Under året har tre lärare varit ansvariga för respektive program samt en ansvarig för nationell idrottsutbildning (NIU). En nyckelrekrytering gjordes då ekonomiläraren slutade efter åtta år på ProCivitas. Behörigheten är god, de lärare som under året inte varit behöriga har varit en vikarie i engelska, en vikarie i spanska samt en disputerad. Lärartätheten ligger på 4,6 lärare per 100 elever. Detta kan tyckas vara lågt, men det är viktigt att komma ihåg att ca 120 elever får sin specialidrottutbildning externt via samarbetande föreningar samt att ProCivitas lärare har relativt många undervisningstimmar. Inför läsåret gjordes en större förändring inom lokalvården. För första gången köptes tjänsten av en extern aktör. 3

4 Personalfunktioner Antal Anställningsrad (%) Behöriga Lärare Rektor Ja Biträdande rektor 1 40 SYV 1 80 Programansvariga 4 40 Skolsköterska 1 40 Skolläkare (1) extern Kurator 1 30 Administratör Lokalvård (1) extern Kökspersonal Internatpersonal 2 75 SUMMA 39* 2455 *Totalt antal anställda uppgick till 33 individer (6 individer ovan ligger på två positioner) Bakgrundsstatistik elever Under läsåret har drygt 350 elever funnits på skolan och fördelats på tre program samt nationell idrottsutbildning (NIU). Antal elever per program och årskurs juni 2013 Program Åk1 Åk2 Åk3 SUMMA Ekonomiprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet SUMMA Budget med materiella resurser och lokaler Under läsåret har vi arbetat vidare med Academedias rutiner för budgetarbete och ekonomisk kontroll i syfte att skapa en skola med stabil ekonomi. Årets resultat ligger i 4

5 linje med budget. Ett antal parametrar påverkar varje år och som kan ge stora resultateffekter. Dessa punkter är också de som vi har svårt att påverka på kort sikt. Den interkommunala ersättningen Lärarlöner Hyra Vår strävan är en budget i balans i syfte att driva Sveriges bästa gymnasieskola. När det gäller de ekonomiska målen ska dessa vara inriktade på att vi ska använda medlen på bästa sätt, ge maximal nytta för våra elever på kort och lång sikt. Resurser är avsatta i budgeten för kompetensutveckling, hälsa, event och IT som vi bedömer är viktiga för elevernas utveckling och trivsel. Hit hör en-till-en satsning och kick-offresor och fester för elever såväl som personal samt träningskort för personal. Vi ser ett behov av att utveckla och anpassa lokalerna för att passa organisationen med det antal klasser vi har idag och kommande läsår. Inför läsåret inreddes ett extra utrymme med hjälp av elevrådet i syfte att skapa mer uppehållsytor. Presentation och förankring av mål I vår vision att sträva mot att vara Sveriges Bästa Gymnaieskola krävs att vi har en tydlig målsättning i det vi gör. Vi vill att varje elev som kommer till oss ska få en Guldbiljet till framtiden. Tillsammans laddar vi biljetten med kunskaper och färdigheter som ska ta dem till sina drömmars mål. Vi vill att våra elever ska få känna sig som vinnare. Att känna sig som en vinnare på ProCivitas är en känsla eller ett sinnestillstånd där en elev, som oberoende av sina förutsättningar, ges möjlighet att utveckla sin självkänsla och sin inre drivkraft för att vara väl förberedd för framtiden För att nå visionen och att få eleverna att känna sig som vinnare har vi under verksamhetsåret satt inre såväl som yttre mål för kommande verksamhetsår. 5

6 Målsättningar Under läsåret har vi gemensamt skapat de målsättningar vi har med verksamheten. Det är inre och yttre mål som vi strävar efter att nå för att kunna uppnå vår vision om Sveriges Bästa gymnasieskola. Inre mål: Ökad måluppfyllelse Stresshantering Yttre mål: Attraktiv skola - stärka varumärket och säkerställa sökandebild Nätverkande - företag, organisationer och universitet, grundskolor Vi bedömer att dessa mål är viktiga för en vidare positiv utveckling av skolan och vi kommer därför att arbeta med dessa under 2014/2015. Vi har sedan tidigare identifierat en rad med Key Success Factors som ligger till grund för god trivsel och därmed flera viktiga parametrar för att nå vår vision. Dessa KSF är: Kvalitet i utbildningen Studiemotiverade kamrater Fantastiskt engagemang Bra skolmiljö Nätverk näringsliv idrottsliv - universitet Sociala arrangemang Bra skolmat Familjärt och exklusivt 21st Century School Arbetet i verksamheten Inom ProCivitas lägger vi stor kraft i att skapa en bra miljö som attraherar engagerade och välutbildade lärare samt studiemotiverade elever. Denna kombination ger ProCivitas en stabil plattform. ProCivitas i Växjö har en stark koppling till det lokala näringslivet. Genom gästföreläsningar och möjligheten att som elev få en egen mentor från näringslivet skapar vi en drivkraft hos våra elever. Detta tar sig bl.a. utryck i att vi vid ett flertal 6

7 tillfällen haft mycket goda framgångar inom Ung Företagsamhet och har erhållit en rad andra utmärkelser. Skolmiljön är ett högt prioriterat område och eleverna - som vi ser som kunder - har mycket att säga till om på skolan. Det existerar mycket sällan skadegörelse och det råder ordning och reda på skolan, något som vi ser som en självklar förutsättning för goda studieresultat. Vårt utvecklingsarbete sker systematiskt utifrån en helhetssyn på vad som är relevant att utveckla och stärka för just oss beroende på vår vision och inriktning, vår värdegrund, våra målsättningar kopplat till kvalitet, tillväxt och ekonomi samt vår övertygelse om vilka vi vill vara och hur vi vill framstå för personal, elever såväl som utåt. I arbetet med att nå målen har ambitionen varit att skapa en platt organisation som på bästa sätt möter eleverna i det dagliga arbetet. Under året har denna organisation blivit allt tydligare och vi kan efter läsårets slut se att vi har en tydlig lokal ledningsgrupp med ansvar för skolutveckling generellt och på programnivå specifikt. Ledningsgruppen består av programansvariga som med utökat programansvar tar ett stort ansvar för programmens utveckling såväl som skolutveckling generellt. 7

8 Viktiga händelser under året Förstelärare introduceras: Yrkesskickliga lärare ska kunna bli förstelärare samtidigt som man fortsätter att undervisa. Men också arbeta med att förbättra undervisningen, vara huvudlärare i ett ämne eller ansvara för lärarstuderande. ProCivitas i Växjö har 2013/14 tilldelats en förstelärare som kommer att vara drivande i den pedagogiska utvecklingen samt fungera som en länk mellan skolledning och lärare i det pedagogiska arbetet. Inför läsåret 2014/15 får vi ytterligare tre förstelärare. Redan under VT 2014 beslutades att dessa tre förstelärare kommer att vara de tre programansvariga. De får då ansvar för var sitt arbetslag (EK, NA och SA) där de driver utvecklingsarbetet och är sammankallande. Förstelärarna har i uppgift att driva pedagogiska diskussioner i arbetslagen samt att vara huvudansvariga för temadagar och temaresor kopplade till det program som respektive arbetslag är kopplat till. Teambuilding och recentiorsfest: Som vanligt genomförde vi en lyckad teambuilding i Kolboda för förstaårselever. För första gången genomfördes denna med endast en övernattning. Konceptet är mkt bra och eleverna lära känna varandra bra. En alumnielev ansvarar för föreläsning i vett & etikett, är toastmaster under middagen samt DJ. Vi bedömer att det är full tillräckligt att genomföra eventet under två dagar och en övernattning. Den efterföljande recentiorsfesten syftar till att skapa samhörighet med systerskolorna. UF-framgångar: Ett nytt UF-år sparkades igång av ny lärare, som hade ca 45 UF-elever. Trots en trög start visade eleverna framfötterna rejält under året och det gav resultat i den regionala tävlingen där vi tog en lång rad med första- och andraplaceringar. Vi kunde tillslut skicka fem företag och 18 elever till Stockholm. På den nationella mässan tog vi sedan förstaplatsen i hållbart företagande. UF-Stockholm Berlin Alumni Homecoming 8

9 Alumni homecoming: För första gången har vi kunnat genomföra ett alumni homecoming. Via Facebook har alla alumnis bjudits till skolan för en alumniträff. Drygt 70 alumnis kom till träffen som låg i anslutning till Öppet Hus i november. Eventet var lyckat och uppskattat av många. Feedback vi fick var att många hade tentaveckor på universitet och hade därmed mindre möjlighet att vars med. Till kommande år vill vi nog lägga denna träff i anslutning till julavslutningen. Resor: Ett välbeprövat och lyckat koncept med stockholmsresor för åk2-eleverna har genomförts ett par gånger. NA/EK åker tillsammans under två dagar samt SA själva under två dagar. Studiebesök görs på SvT och RD samt på programspecifika mål (naturhistoriska för NA och vandring i gamla stan för SA samt företagsbesök av EK). För åk-3 eleverna har vi utvecklat ett koncept med Berlinresor för SA och EK och CERN för NA. Mål och syfte med resorna är att uppnå en ökad samhörighet och kollektiv känsla för eleverna inom programmen såväl som inom klasserna. Resorna har genomförts baserades på mål för programinriktningarna och syftar till att stimulera eleverna till en utvecklad syn på andra språk samt andra kulturer; förståelse av miljöfrågor och företagsklimat. Deltagande personal har via elevintervjuer återkopplat att elevernas allmänna respons var att resorna var lyckade och framgångsrika. Åtgärder enligt föregående års rapport Allt sedan GY-11 introducerades har en rad nya utmaningar kunnat identifieras. Härifrån har ett antal utvecklingsområden prioriterats från föregående års rapport. Utvecklingsområde 1, Programlag Arbetssätt Tidigare har vi ansett oss själva som för liten skolenhet för att arbeta med programlag. I takt med att skolan vuxit samt att politiska beslut påverkat både innehåll och arbetssätt har vår bedömning varit att det krävs att vi organiserar oss i programlag. Skolans tre program leds av tre programansvariga som till kommande läsår även är förstelärare. Till varje programlag knyts fem-sex lärare vars uppgift är att utveckla programmet specifikt utifrån programmålen, omvärldsbevakning, arbeta med Öppet Hus-koncept mm. 9

10 Programlaget tillsammans med kontaklärarna kommer även att bevaka varje elevs utveckling, studieplan, trivsel och framtidmöjligheter. Varje program har arbetat fram sina egna årshjul där det tydligt framgår var, när och hur olika mål/event/händelser etc faller in under respektive årskurs under läsåret. Programlaget ansvarar även för att studieresor kopplade till programmen genomförs. Resultat Under läsåret har vi kunnat skönja lite olika resultat kring programlagens arbete. Detta beror på att arbetet inte har legat i fas. SA och NA har kommit längst i arbetet medan EK är i en uppbyggnadsfas med en ny programansvarig. Analys Vår bedömning är att vi är på rätt väg i våra tankar kring programansvariga och deras koppling till den lokala ledningsgruppen. Programlagen behöver nu arbetsro och möjlighet hitta sina roller där varje lärare känner sig delaktig i utvecklingen av programmen och därmed utveckling av skolan. Utvecklingsområde 2, Betygsmatriser Arbetssätt Schoolsoft har under läsåret kopplat till betygsmatriser som verktyg och hjälpmedel för lärarna i bedömning och betygsättning. Syftet är att underlätta för läraren i bedömningen och därmed skapa en likvärdig bedömning och betygsättning. Matriserna ska ytterst vara ett sätt att tydliggöra relationen mellan mål, undervisning och bedömning. Dessa ska samspela med varandra och bidra till att ge läraren bättre inblick i kursens centrala innehåll. Redan under planeringen av undervisningen är det viktigt att ställa sig frågor om vad de centrala kunskaperna i momentet är, hur undervisningen kring de centrala momenten bedrivs, hur de bedöms och hur läraren ser till att eleverna blir allsidigt bedömda avseende både innehåll och nivå. 10

11 Betygsmatris. Skärmdump från Schoolsoft där det framgår vilka färdigheter en elev uppnått. Resultat En klart och entydigt resultat från några lärare är att matriserna underlättar i bedömningen och därmed betygsättningen. Lärarna känner sig relativt bekväma med verktyget även om det skiljer sig åt mellan olika ämnen. De upplever att de i mindre omfattning pratar betyg med eleverna. Istället pratar de vilka förmågor som är uppnådda och vilka förmågor eleven behöver arbeta med. Analys Det beslut som tagits under senare delen av läsåret, baserat på det arbete som några lärare utfört med betygsmatriserna, är att alla lärare ska arbeta med matriserna under läsåret 2014/15. De lärare som kommit längst med arbetet har under läsåret utbildat övriga lärare och kommer även att under läsåret 2014/15 att vidareutbilda sina kolleger. De utmaningar som vi stött på i arbetet är att matriserna inte är helt anpassade i Schoolsoft för att kunna göra tydliga markeringar av vilka förmågor som är uppnådda. Här måste varje lärare i Schoolsoft bryta ned matrisen i mindre delar i syfte att konkretisera och förenkla. En lärare har idag den kunskapen men kommer att utbilda övriga till hösten. När matrisarbetet är fullt utbyggt i alla ämnen kommer vi att kunna ge en bättre och tydligare bild för elev och vårdnadshavare om hur eleven ligger till i ämnet. Därmed kommer matrisen bli ett pedagogiskt verktyg och redskap som möjliggör elevinflytande. 11

12 Utvecklingsområde 3, Matematikundervisning Arbetssätt Ämnet matematik var föremål för diskussioner redan innan GY-11. Men i och med GY-11 har vi mött lite mer utmaningar. Diskussionerna varför det ser ut som det gör har varit många och varierade. Det vi vet är att framförallt Ma2b och Ma3b har skapat utmaningar lärarna och skolan. Trots att lärarna arbetat mer med problemlösning och flipped classroom så har vi under läsåret inte kunnat nå bättre resultat än föregående läsår. Resultat Ett stort antal elever har under läsåret ingått i flera grupper av vad vi kallar MaX, dvs grupper där vi tillsatt resurser för att hjälpa elever till godkänt. Med facit i hand kan vi konstatera att vi lyckades få de allra flesta av SA och EK godkända i Ma2b. Analys Resultaten i matematikundervisningen måste förbättras. Till läsåret 2014/15 kommer vi att i Ma2b och Ma3b utöka det totala antalet undervisningstimmar. Undervisningstiden i kurserna utökas från 2,5 timmar per vecka till 3 timmar. Vi kommer även att tillsätta en förstelärartjänst i matematik. Förstelärarens uppdrag inför och under kommande läsår kommer att vara att förebereda sommarskola samt uppföljning och planering av varje enskild elev som inte är godkänd i någon av matematikkurserna. Funktionell kvalitet: Arbetssätt: Under de senaste åren har söktrycket ökat till ProCivitas i Växjö. Med ökat söktryck har vi även fått högre meritvärden på eleverna. Sist antagen ligger på ca 200 poäng och medelvärdena på mellan beroende av program. Detta gör att vi har en relativt homogen grupp av elever med högt ställda ambitioner och mål. De relativt höga ingångsbetygen återspeglas även i relativt höga slutbetyg. Detta kan vi även mäta i Added Value, dvs relationen mellan ingångsbetyg och avgångsbetyg. För att förbereda eleverna på framtida studier och arbete pratar vi ofta om ansvar. Vi strävar att eleverna ska ta ett personligt ansvar och utöva inflytande över sin utbildning och arbetsmiljö. I vår strävan efter full måluppfyllelse arbetar vi med: 12

13 Undervisningens kvalitet: Varje lärare är mycket mån om att leverera högsta möjliga kvalitet i undervisningen. Tillgänglighet till varje lärare ska vara god. Skolans litenhet gör att eleverna vet var deras lärare finns även utanför lektionerna. Viljan att hjälpa eleverna utanför lektionstid är god. Vi kan i de interna utvärderingarna se att eleverna upplever undervisningens kvalitet som mycket god och vi kan se i utvärderingen av varje enskild lärare att de ligger i nivå med vår målsättning, dvs minst 4,0 i engagemang, pedagogisk förmåga och ämneskunskaper. Green Sheet, är ett s.k. Early Warning System där vi visuellt klart och tydligt får en samlad bild av hur varje enskild elev klarar målen (vägrätt) och för varje enskilt ämne (lodrätt). Undervisande lärare fyller i dokumentet och uppföljningar görs frekvent. Green Sheet för en klass efter år 2 Ledighet och frånvaro: från skolans sida påtalar vi ofta vikten av att vara närvarande i skolan för att lyckas med sina studier. Vi har snabba återkopplingar vid olovlig frånvaro där vi varje måndag får en automatisk uppföljning av vilka elever som har varit olovligt frånvarande. Kontaktlärarna följer upp detta med samtal till elev och vårdnadshavare samt om så föreligger, rapport till CSN. Vi pratar även tydligt med elever och vårdnadshavare om riskerna med längre ledigheter, dvs möjligheter att nå eftersträvade mål kan äventyras. Uppföljning av målen: Arbetet med den funktionella kvaliteten utvärderas lokalt genom terminsutvärderingar med ett stort frågebatteri där vi bla mäter upplevelser av undervisningens kvalitet, lärarnas pedagogiska förmåga, engagemang och ämneskunskaper samt upplevelser av 13

14 Summa per program % Skolans meritvärde 13/14 Skolans meritvärde 12/13 Riket meritvärde 12/13 Högskolebehöriga på skolan 13/14 anges i andel % Högskolebehöriga på skolan 12/13 anges i andel % Högskolebehöriga riket 13 lunch, städning mm. På koncernnivå görs liknande NKI-utvärderingar (nöjdkundindex) som vi även kan jämföra med systerskolor över hela Sverige. Resultat: Nedanstående diagram syftar till att synliggöra resultaten av vårt arbete samt genom analyser och skapa bättre förutsättningar för högre måluppfyllelse inför kommande läsår och därmed bättre möjligeter för våra alumnis att lyckas med högre studier och yrkesliv. Grundläggande behörighet till högskola/universitet. Meritvärde i snitt per program jämfört med riksnitt per program Föregående år. OBS: Idrottsprogrammet (BF) ersattes 2011 av NIU samtidigt som EK tillkom som program. EK 14,7 ### ### 88 ### ### SA 13,6 16,5 14, ,6 67,9 NA 16,8 17,7 16, ,3 ID/BF ### 15,5 12,5 ### Skolan totalt 14,7 16,3 13,9 81,7 97,7 63,4 Den grundläggande behörigheten samt meritvärden för avgångseleverna indikerar på både god behörighet och relativt höga avgångsbetyg jämfört med nationella värden. Det som vi kan se av årets resultat när första kullen av GY-11 elever tagit studenten är en avvikande trend mot tidigare med ett lägre meritvärde och en lägre andel behöriga. Resultaten från de nationella proven och kursbetygen visar att vi i flertalet ämnen ligger på goda resultat samt att glidningen mellan kursbetyg och provbetyg inte är markant åt Ta bort mij något håll. Undantaget är matematik. I matematik 2b är antalet ej godkända höga och därmed snittbetyget på kursen lågt. I matematik 3b är andelen ej godkända hög och glidningen hög. 14

15 Resultat från de nationella proven och kursbetyg för skolans alla elever. Procentuell fördelning per betygsnivå. OBS: NP-betyg för några elever saknas i några kurser. Glidning: Sammanställning över glidning mellan NP och kursbetyg 2013/2014 Ämne Kursbetyg Nationella Glidning % Ma1b % Ma1c % Ma2b % Ma2c % Ma3b % Ma3c % En % En % Sv % Sv % Andel gymnasieelever som fullföljt utbildningen inom fyra år per program. OBS nedanstående data från GY-11 på tre år. Program Total elever Examensbevis Studiebevis Ekonomiprogrammet 52 88% 12% Naturvetenskapsprogrammet 22 91% 9% Samhällsvetenskapsprogrammet 44 78% 22% 15

16 Den första årskullen med GY-11 och därmed den nya betygsskalan lämnade gymnasiet i juni Andelen som fullföljt utbildningen, dvs med examensbevis i handen är lägre än tidigare årskullar i den gamla gymnasieskolan. Tydligast kan vi se det på samhällsvetenskapsprogrammet. Jämförelsen är dock bara gjord på tre år. Några av eleverna kommer inom kort att erhålla examensbevis. Analys och bedömning av måluppfyllelsen: ProCivitas elever har relativt höga betygsvärden med sig från åk-9. De har också stora förväntningar på sin skola och sin utbildning. Skolan har i mångt och mycket nöjda elever och goda resultat i de allra flesta ämnen. De goda resultaten grundar sig till stor del på att eleverna tar ett stort ansvar för sina studier. Målbilden för oss måste alltid vara 100-% måluppfyllelse samt gärna en positiv utveckling av elevernas meritvärden. Det är inte förrän då vi är helt nöjda. Vårt mål är även att eleverna ska vara nöjda med sin utbildning. De ska vara nöjda med den kvalitet de får på undervisningen och de ska vara nöjda med att skolan förberett dem på bästa möjliga sätt inför framtiden. För att nå goda resultat krävs ett stort engagemang från lärarnas såväl från eleverna sida. Detta engagemang skapar vi tillsammans. Det krävs även lärare som är duktiga pedagoger med stora ämneskunskaper. Det finns dock ett antal områden där vi behöver utvecklas. Åtgärder för ökad måluppfyllelse och vidare utveckling: För att stärka utbildningen och arbeta för ökad måluppfyllelse i matematik har vi inför kommande läsår vidtagit ett par avgörande åtgärder. Utökad undervisningstid: Det första vi gör är att är att utöka undervisningstiden i matematik. Tidigare har vi i samtliga matematikkurser lagt ut minuter. Till kommande läsår kommer det att ligga minuter undervisningstid. Detta tror vi kommer att underlätta för elever och lärare och samtidigt ge en ökad måluppfyllelse. Förstelärare i matematik: Inför kommande läsår tillsätter vi en förstelärare i matematik. Läraren kommer att ansvara för de elever som under läsåret inte nått godkänt i någon av matematikkurserna. Lärarens ansvar är att ta ett helhetsansvar kring dessa elever och att redan under sommaren 2014 förbereda ej godkända elever. I detta arbete ingår utskick till elever (inklusive målsmän) med uppgifter att arbeta med under sommaren, 16

17 inbjudan till sommarskola samt genomförande av sommarskola under två veckor i augusti. Green Sheet: Alla lärare ska arbeta med green sheet för att tydligt och snabbt kunna se vilka elever och vilka ämnen stöd behöver sätta sin. Extra anpassningar: De krävs även kontinuerliga uppföljningar under läsåret, bättre insatser och klarare direktiv till kontaktlärare vad som gäller extra anpassningar samt snabbare förfarande vad gäller särskilt stöd och åtgärdsprogram (enligt de bestämmelser som började gälla 1 juli 2014, se Skolverkets Allmänna råd: Arbete med extra anpassningar, särkskilt stöd och åtgärdsprogram.) Upplevd kvalitet: Arbetssätt: Enligt läroplanen ska varje elev få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Vi strävar efter att all verksamhet på ProCivitas genomsyras av de grundläggande värden som beskrivs i läroplanen. Vårt uppdrag är att främja elevernas utveckling till ansvarskännande samhällsmedlemmar med tron på sig själv och sin framtid. Detta speglas i vårt synsätt att varje elev ska få känna sig som en vinnare. Vi har som mål att behandla våra elever som vuxna gällande frihet såväl som ansvar. Eleverna skall se skolan som sin arbetsplats och känna ansvar gällande sin studiemiljö. Detta uppnås genom att eleverna ständigt engageras i skolans arrangemang. Vi erbjuder också stort elevinflytande över studiesituationen. Elevengagemanget tar sig till största del uttryck genom skolans aktiva elevkår. Elevkåren fungerar också som bollplank för skolledningen i arbetet som rör elevtrivsel. ProCivitas har tydliga ordningsregler som förankrats med skolans elever vilket ger en bra studiemiljö och trivsel. Alla skolans regler har tagits fram gemensamt av elever och personal. Exempel på genomförda trivselarrangemang: Grillkväll för de nya ettorna tillsammans med övriga elever Teambuildingdag med alla elever Elevläger i Kolboda Recentiorsfest i Lund för samtliga ProCivitasettor Överraskningsfika Filmkvällar och idrottskvällar 17

18 Även för personalen har vi under läsåret arrangerat ett antal trivselhöjande aktiviteter. Det självklara starskottet för läsåret är Kickoffresan. Detta läsår gick resan till Budapest. Syfte var att arbeta med vårt vinnande koncept och att få eleverna att känna sig som vinnare. Samtidigt är resan en bra start på läsåret där personalen med mycket energi och engagemang förbereder för att genomföra ett läsår på bästa möjliga sätt. Det vinnande konceptet har vi arbetat vidare med under läsåret under ett par studiedagar. Under hösten bjöds personalen på middag och efterföljande föreläsning med Pia Sundhage (Att leda med glädje). Vid såväl jul- som sommaravslutning bjuder vi på trevliga tillställningar (Rollspel vid julavslutning Mordnatt råder och grillfest med uppträdande vid sommaravslutning). Under läsåret har flera i personalen fått kompetensutveckling. Vi har under läsåret arbetat med FFF, dvs Feedback För Förbättring. Detta med syfte i att möjligöra för alla att kunna ge elever såväl som varandra bättre feedback på det vi gör. Programansvariga gick under våren en utbildning i att leda programlag. Budapest Pia Sundhage Mordnatt råder Uppföljning av målen: Arbetet med elevtrivseln följs upp genom regelbundna möten med skolans elevkår som fungerar som representant för eleverna. Varje måndag har elevrådet frukostmöte och då träffat antingen rektor eller biträdande rektor. Vid dessa tillfällen finns bla den upplevda kvaliteten i fokus. Frågor kring elevtrivsel och upplevd kvalitet finns med i samtliga utvärderingar som utförs under ett läsår. Resultat: För att kunna mäta resultaten av den upplevda kvaliteten genomförs en rad utvärderingar. Nedanstående diagram syftar till att synliggöra resultaten av vårt arbete 18

19 samt genom analyser och skapa bättre kvalitet i undervisningen en god studiemiljö och än bättre trivsel. De övergripande resultaten från kundundersökningen visar en marginell ökning av NKI från till 78 för Detta är något högre än Academedias gymnasier men något lägre än våra systerskolor. Även rekommendationsgraden har stigit de två senaste åren, från 82 till 89. Ett resultat som nu närmar sig ProCivitas i Skåne. I vår egen utvärdering som genomförs under december var motsvarande rekommendationsgrad drygt 90 procent. Trivselgraden och studiemiljön uppfattas som god och ligger på höga 92 respektive 83. Indexet för undervisning består av flera frågor. Här ligger vi på 73, vilket är ett Academediasnitt men lägre än ProCivitas totalt. Resultaten kring upplevelsen av skolans värdegrundsarbete ger en mycket god bild av trygghet och respekt. Elevernas upplevelse av att de har arbetsro är dock något lägre. I index av frågorna kring undervisningens kvalitet finns framförallt en frågeställning att arbeta med - elevernas upplevelser kring hur de får information om hur det går i skolarbete. Academedia genomför även medarbetarundersökning (NMI) årligen. NMI har stigit ett antal procentenheter mellan 2013 och Vi ligger dock något efter procivitasnittet och mer i nivå med academediasnittet. Detta gäller även för attraktivitet, dvs attraktiviteten har stigit men ligger något efter ProCivitas snitt och i nivå med Academedias snitt. Två parametrar har sjunkit något engagemang och ledarindex. NKI genomfördes av Markör under januari Antalet respondenter var 182 av 356 (51%). Nedan följer några av de parametrar som mättes. 19

20 NKI och rekommendationsgrad. Resultat från Kundundersökning Trivselgrad: Indexet för trivsel, studiemiljö och undervisning har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar för de fem frågorna inom respektive område. Resultat från Kundundersökning

21 Värdegrundarbete: Resultat från Kundundersökning Undervisningskvalitet: Resultat från Kundundersökning

22 Medarbetarenkät NMI genomfördes av Markör under januari Antalet respondenter var 21 av 31 Analys och bedömning av måluppfyllelsen Vi upplever som resultatet visar att skolan i hög utsträckning uppnår målet att skapa en verksamhet där eleverna trivs och känner ansvar och delaktighet. De insatser som genomförts för att säkerställa elevernas trivsel har gett tillfredställande resultat. En stor del i det positiva resultatet bör ligga i det förhållningssätt skolan stävar efter att ha gentemot eleverna. Som resultaten även visar är de enskilt viktigaste punkterna att arbeta med under kommande år elevernas studiero och ledarindex. Vi hade inför läsåret genomfört, tillsammans med elevrådet, en insats som skulle skapa mer uppehållsytor och därmed skapa bättre studiero. Uppstartsamtal med personal under hösten visade de upplevde det som bättre och lugnare i korridorerna. Eleverna uppskattade de nya ytorna med soffor och bord. Ett något lägre ledarindex kommer att analyseras i samband med uppstarts- medarbetarsamtal i början av kommande läsår. Åtgärder för ökad måluppfyllelse och vidare utveckling Vi släpper ut lika många elever som vi kommer att ta in kommande läsår. Vi kommer därför fortfarande vara trångbodda. Detta gäller på flera plan - klassrum, grupprum, uppehållsrum och arbetsrum för personal. Det som krävs för att det ska bli bättre studiero på skolan för både elever och personal är: 22

23 Optimal schemaläggning Göra om källarutrymme till studierum istället för uppehållsrum Skapa fler arbetsrum för personal Skapa tysta zoner på skolan. Ändamålsenlig kvalitet: Arbetssätt ProCivitas i Växjö har under flera år arbetat med olika verktyg för att förbereda och stärka våra elever i deras framtida studier och yrkesliv. Under tiden på skolan arbetar vi med bla: Entreprenörskap: Entreprenöriellt lärande och entreprenörskap är ProCivitas signum. Oavsett om du är ekonom, samhälls- eller naturelev så arbetar vi med de egenskaper som gör att eleven blir en entreprenör. Syftet är att utveckla varje individs drivkraft och kreativitet och dessa egenskaper är något som utmärker en Procivitaselev. Ungt företagande är ett sådant koncept för ekonomieleverna, som syftar till att skapa fler kreativa och företagsamma ungdomar. ProCivitas samhällselever blir samhällsentreprenörer. Med det menar vi att eleverna får använda sina kunskaper i samhällsengagerande projekt. Syftet är att eleverna får odla sin passion och sina inre drivkrafter inom områden som de brinner för. ProCivitas naturelever får ständigt testa sina kunskaper praktiskt i laborationer och undersökningar. Syftet är att eleverna ska utveckla sin nyfikenhet och problemlösningsförmåga. Eleverna uppmuntras att söka forskningsprojekt utanför skolan dels genom gymnasiearbetet men även sommarforskarskolor som Karolinska och RAYS. Kommande läsår är ambitionen att starta projekt med Unga forskare. Gästföreläsningar: ProCivitas mentorer och andra personer från näringsliv, organisationer och universitet kommer gärna till ProCivitas för att gästföreläsa. De tar av sin tid för att investera i våra elevers utbildning och framtid. Dessa föreläsningar är mycket omtyckta och gör att vi kan fortsätta med vårt viktiga arbete i att vara nära näringsliv, organisationer och universitet. Mentorsprogram: ProCivitas strävar genom sin koppling till näringslivet efter att erbjuda ett för eleven utvecklande och bra samarbete som ska komma eleven till gagn i det 23

24 kommande arbetslivet. Inom ramen för detta samarbete erbjuder skolan ett unikt koncept med mentorsverksamhet och en personlig mentor för varje elev. Eleven erbjuds att under sitt tredje läsår få en mentor utifrån önskemål och matchmaking. ProCivitas har en anställd mentorsrekryterare som administrerar och leder programmet. Framtidsdag och framidsmässa: Under läsåret arrangeras resor till framtidsmässan i Göteborg för våra avgångselever där de får möjlighet att möta företag, organisationer och universitet. I januari arrangerar vi lokalt på skolan en framtidsmässa med ett antal lokala aktörer inom näringsliv, offentlig förvaltning och universitet. Internationella kontakter: ProCivitas har en person som i sin tjänst ansvarar för att vägleda och på alla sätt hjälpa elever som har målet att studera utomlands och då oftast på skolor i USA och England. Personen fungerar som kontakt, inspiratör, informatör och leder också resor till London och USA:s östkust där man besöker de populäraste utbildningarna. Dessa resor ligger på loven och bekostas av eleven. Alumninätverk: ProCivitas i Växjö har fram till 2014 släppt ut drygt 1000 alumnis. Merparten av dessa kan vi idag följa via social medier. Inom Facebook finns närmare 900 växjöalumnis i Växjös egen Facebokk. Dessa finns även med i en generell Facebook för hela ProCivitas med dryga 3000 alumnis. Det förekommer alumniträffar främst i Stockholm, Göteborg, Lund, Köpenhamn. Det som vi är mest stolta över är det Homecoming event som vi arrangerade under året och som vi definitivt kommer att göra fler gånger. Detta event är ett sätt för oss att under trivsamma former komma i kontakt med tidigare elever för att få nyttig input om vad som krävs av oss som skola i vårt arbete med att förbereda eleverna för vidare studier men också för att fånga upp intressanta alumnielever som kan komma tillbaka till skolan och föreläsa/inspirera våra nuvarande elever Uppföljning av målen: I en ständig dialog med alumnielever får vi en god bild av att de är väl förbereda på högre studier och arbetsliv. Alumnielever kommer ofta till skolan på spontana besök. Vi har under de senaste åren även haft ett tiotal alumnis som föreläst för våra elever. Detta gör att vi av alumnis får en bra feedback på att det fått med sig rätt förutsättningar för framtiden. I samtal med mentorer är det mycket roligt och givande att får höra att mentorer fortafarande har kontakt med sina adepter lång efter de slutat gymnasiet. 24

25 Resultat: I den senaste uppföljningen av alumnielever som genomfördes i december 2013 kan vi tydligt se i de nio frågeställningar att alumnieleverna uppfattar att deras skola och utbildning förberett dem väl för framtiden. I samtliga frågeställningar ligger ProCivitas i Växjö långt över Academedias snitt. I sju av frågeställningar ligger ProCivitas i Växjö i nivå med ProCivitas snitt totalt. I endast två frågeställningar skiljer det sig något mer. I frågan om kamrater och stämning på skolan ligger vi ngt över ProCivitas totalt medan vi på frågeställningen hur väl utbildningen stärkte dig i din personliga utveckling hamnade ngt lägre. Uppföljande enkät Uppföljning av avgångselever Genomförd av Markör under december Antal respondenter: Växjö 50, Malmö 60 och Helsingborg 60. Analys och bedömning av måluppfyllelsen: Att eleverna i så stor utsträckning upplever att studierna vid ProCivitas i Växjö förberett dem för arbetslivet och högre studier ser vi som ett tecken på att vi håller rätt nivå på vår undervisning samt att vårt koncept med bl.a. samarbete med näringslivet, gästföreläsningar och entreprenöriellt lärande stärker dem inför framtiden. Vi bör dock dock reflektera vidare över vad som gör att de upplever en ngt lägre grad av upplevelse kring stärkt personlig utveckling. 25

26 Åtgärder för ökad måluppfyllelse och vidare utveckling: Vi behöver än bättre förbereda eleverna på vad som väntas av dem i arbestlivet och vid högre studier. Under kommande läsår kommer vi att fokusera på följande utvecklingsarbete: Att medvetet arbeta med att få fler elever in i mentorprogrammet genom att öka medvetenheten om mentorsprogrammet hos eleverna Bjuda in fler alumnielever till skolan för att föreläsa och inspirera Sammantagen analys av funktionell, upplevd och ändamålsenlig kvalitet Vi kan summera en rad med positiva bitar att utveckla och ta med i kommande års kvalitetsarbete. Vi har studiemotiverade elever som trivs med sin skola och sin utbildning. I de tidigare prioriterade utvecklingsområdena med stärkta programlag, matrisarbete och matematikundervisning kommer vi att arbeta vidare med att stärka upp det som fungerat bra och förbättra det som varit mindre bra. Inom respektive kvalitetsområde finns en rad med positiva faktorer som vi självklart ska arbeta med att förstärka bla trygghet och respekt och trivselhöjande aktiviteter. Vi har ett starkt varumärke som skapar en bra sökandebild. Den goda sökandebilden avspeglar sig i sin tur i studiemotiverade elever med relativt höga meritvärden. Det som är framgångsrikt i varumärkesarbetet är självklart att eleverna trivs med sin skola, sin utbildning, sina lärare och sina studiekamrater, vilket även ProCivitas såväl som Academedias utvärderingar visar. Vi bedömer att andra framgångsfaktorer är vikten av att prata om att ta ansvar för sina studier. Lärarnas engagemang, pedagogiska förmåga och ämneskunskaper är självklart av största vikt men även närheten till skolans personal och därmed att bli sedd. Vi tror även att föräldrarnas delaktighet är viktig. Därför bjuder vi gärna in föräldrar till olika evenemang. Vår bedömning är att detta är av största vikt för att vara en attraktiv skola med hög trivsel, trygghet, studiero och hög måluppfyllelse. Ytterligare framgångsområden att arbeta vidare med är fortsatt utveckling på det digitala området. Skolan är stark på det digitala området och lärarna hanterar digitala verktyg väl. Även så framgångsområdet med matriser ska vi arbeta vidare med. För ökad tydlighet i arbetet med likvärdig bedömning och betygsättning krävs att vi är tydliga mot elever och vårdnadshavare. De digitala matriserna skapar denna tydlighet. Lärarna känner sig trygga med matriserna och att de idag inte i lika stor omfattning pratar betygsnivåer med eleverna. 26

27 Under läsåret har vi arbetat med att stärka matematiken genom Mathivation ett projekt från Chalmers som syftar till att öka elevernas självförtroende och motivation till matematik samt stärka lärarnas roll som ledare och inspiratörer. Det är dock tydligt att det krävs mer resurser och bättre flöden. Vidare behöver vi arbeta än mer med att följa upp elever som riskerar att inte nå godkänt. I detta arbete krävs bättre och snabbare uppföljningar av elever som inte nått målen under föregående läsår, snabbare åtgärder och insatser för elever som riskerar att inte nå målen under innevarande läsår. Detta säkerställs bla genom tydlighet i Green Sheet samt arbete med extra anpassningar. Nya utvecklingsområden: Föregående års utvecklingsområden med programlag, matrisarbete och matematikutveckling kvarstår och kommer att vidareutvecklas. Till kommande läsår avser vi att stärka tidigare satsningar på det digitala området samt fortsatt arbete med matematikutveckling. Som helt nytt utvecklingsområde tillkommer studiero och stresshantering. 1. Fördjupade digitala kunskaper Vi har under några år flyttat fram positionerna rejält vad gäller en-til-en-konceptet och den digitala kompetensen. Med en mycket medveten och driven resurs i vår IT-ansvarige känner vi att vi ligger i framkant med många av de digitala verktygs som finns att tillgå. Googlifieringen av skolan och synkningen till Schoolsoft fungerar mycket bra. Personalen får kompetensutveckling kontinuerligt inom området. Vi kommer att flytta fram positionerna än mer kommande läsår med bla: Digiexam, underlättar för eleverna då de är vana att arbeta digitalt i alla sina andra skoluppgifter genom exempelvis Google. Att sedan be dem formulera sina svar med papper och penna är att ge dom sämre möjligheter vid exempelvis provsituationer där det krävs att de kan redigera text. Det underlättar även väsentlig för läraren vid rättning. Google Classrom, underlättar för eleverna genom att de alltid vet vilka läxor som läraren har fått inlämnade. Metoden genom att lämna in och få tillbaka ger dessutom stora förenklingar till den formativa bedömningen och hela processen dokumenteras väl både med kommentarer från lärare och elev. Eleven får ett verktyg som hjälper till att strukturera sin studier och sina inlämningar med bl.a. tydliga deadlines, en funktion som är viktig i förberedande syfte inför fortsatta studier och/eller arbete. För lärarna ger Google Classroom större kontroll över insamling av uppgifter från eleverna och en central plattform att föra diskussioner på kring kurserna tillsammans 27

28 med eleverna utanför klassrummet. Alla inlämnade uppgifter hamnar i en central mapp med filerna döpta på ett konsekvent sätt till skillnad mot om eleverna manuellt lämnar in arbetena via Delning eller e-post. Den förväntade utvecklingen är att skolan även framöver ska ligga i framkant av den digitala kompetensen och hos lärare såväl som elever. Resultat och uppföljning görs under året tillsammans med IKT-pedagog och lärare. 2. Högre måluppfyllelse i matematik Högre måluppfyllelse inom matematik är inget nytt utvecklingsområde men det finns anledning att fundera över nya vägar att skapa intresse för matematikundervisningen och därmed motivera elever än bättre och därmed uppnå en högre måluppfyllelse. Ett led i detta är att tillsätta en förstelärare i matematik samt föra dialog med matematiklärarna om pedagogik och matematikdidaktik. Den förväntade utvecklingen är att vi når bättre resultat i matematik och därmed högre måluppfyllelse. Resultaten och uppföljning kommer att göras kontinuerligt under läsåret. 3. Bättre studiero och mindre stress Ett av de inre mål som sattes under var att arbeta med stresshantering i skolan. Elevhälsan kommer att under nästa läsår att leda denna satsning och medvetandegöra för personal såväl som elever betydelsen av att hantera en stressfylld tillvaro. Häri ligger arbete med bla mindfullness i skolan. Forskare vid Linnéuniversitetet kommer att föreläsa för personal och vårdnadshavare (Mindfulness i skolan hälsa och lärande bland barn och unga). Även den digitala tekniken kommer att stärka denna satsning med hjälp av en app. Programlagen kommer specifikt att arbeta med studieteknik i syfte att ge eleverna rätt verktyg och metoder att planera och genomföra sina studier. En medveten satsning på att skapa tysta zoner på skolan är ett måste för att eftersträva den studiero både elever och personal behöver. Vi måste kontinuerligt prata med eleverna om ljudnivåer i klassrum och korridorer. Eleverna efterfrågar mer ytor för att umgås och fika. Här kommer vi att titta på möjligheten att utnyttja matsalen. Den förväntade utvecklingen är att elever såväl som personal upplever en bättre studiero i skolan och därmed bättre studieresultat. Resultat och uppföljning görs kontinuerligt under läsåret. 28

29 Förväntad utveckling: Den förväntade utvecklingen av de nya utvecklingsmålen är bättre studiero i skolans lokaler, högre måluppfyllelse i matematik och en vidare utveckling av den digitala kompetensen i vad vi kallar 21st Century School. Resultat: Högre andel godkända i matematik Högre andel som uppfattar studiero i skolan Än bättre digital kompetens för all personal. Trygghet i att använda det smörgåsbord som erbjuds av digitala resurser på nätet, större trygghet att använda Googles alla funktioner, Digiexam, Green Sheet etc. Uppföljning: Uppföljningar kommer att göras kontinuerligt under läsåret genom utvärderingar, medarbetarsamtal, elevsamtal samt god och kontinuerlig uppföljning av respektive elev i alla ämnen. Sammanfattning Enligt Läroplanen är skolans uppdrag att förmedla kunskaper och skapa goda förutsättningar för eleverna och där utbildningen främjar elevernas utveckling till ansvarskännande individer. Genom studierna ska eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. Trots vikande årskullar har vi säkerställt en god sökandebild med relativt höga meritvärden. Eleverna som kommer till oss är studiemotiverade. De är ansvarstagande och måna om sina studier. Tillsammans ska vi som skola ge dem de bästa förutsättningarna inför framtiden. Tillsammans får vi eleverna att växa som individer, får dem att reflektera över sina erfarenheter och ger dem möjlighet att tillämpa sina kunskaper genom kontakter med näringsliv, företagande och entreprenörskap. Vi vill medvetandegöra hos varje elev att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig utveckling. Under några års tid har vi medvetet arbetat med ProCivitas varumärke. Ett arbete där personal, elever, föräldrar, mentorer och samarbetspartners i näringsliv, föreningsliv och universitet är viktiga ambassadörer. För det spelar ingen roll hur bra informationsmaterial, broschyrer mm vi har, för det är alltid upplevelsen eleven, föräldern eller annan besökare av skolan tar med sig hem. Det är vad eleverna pratar om som skapar varumärket. Här kan vi känna att en speciell procivitasanda växt fram, en anda som ska 29

30 andas kvalitet, engagemang, trygghet och respekt. Det ska kännas familjärt. Det ska vara en känsla av att komma hem. Detta är en stor styrka. Sammanfattande SWOT Styrkor Möjligheter Bra utbildning Starkt varumärke attraktiv skola Familjär miljö Nätverkande med externa aktörer 21st Century School möjligheter att utveckla den digitala kompetensen Att arbeta mot full måluppfyllelse i alla ämnen Svagheter Hot Lokalytor Stress i arbetet Vikande årskullar Politiska beslut Målsättningar Under läsåret har vi gemensamt skapat de målsättningar vi har med verksamheten. Det är inre och yttre mål som vi strävar efter att nå för att kunna uppnå vår vision om Sveriges Bästa gymnasieskola. Inre mål: Ökad måluppfyllelse Stresshantering Yttre mål: Attraktiv skola att ytterligare stärka varumärket och säkerställa sökandebild Nätverkande - företag, organisationer och universitet, grundskolor Dessa mål kommer vi att arbeta mer med under 2014/2015. Vi har sedan tidigare identifierat en rad med Key Success Factors som ligger till grund för god trivsel och därmed flera viktiga parametrar för att nå vår vision vilka vi självklart ska arbeta vidare med och stärka. Dessa KSF är: Kvalitet i utbildningen Studiemotiverade kamrater Fantastiskt engagemang Bra skolmiljö Nätverk näringsliv idrottsliv - universitet Sociala arrangemang Bra skolmat Familjärt och exklusivt 21st Century School 30

Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 202/203 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETERNA... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 3.2

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Program Åk1 Åk2 Åk3 Åk4. Naturvetenskapsprogrammet 30 20 18 2

Program Åk1 Åk2 Åk3 Åk4. Naturvetenskapsprogrammet 30 20 18 2 Innehållsförteckning Mikael Elias Teoretiska Gymnasium SundsvallInnehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående års rapport...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015. ProCivitas Privata Gymnasium, Växjö

Kvalitetsredovisning 2014-2015. ProCivitas Privata Gymnasium, Växjö Kvalitetsredovisning 2014-2015 ProCivitas Privata Gymnasium, Växjö Innehållsförteckning 1. Information om huvudmannen 2. Information om vår skola 3. Skolans förutsättningar 3.1 Personal 3.2 Elever 4. Viktiga

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Göteborg

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Göteborg Kvalitetsrapport 2013-2014 Rytmus Göteborg Innehållsförteckning Rytmus... 1 Göteborg... 1 Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 22/23 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3. PERSONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.2 MATERIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Vision och värdegrund... 4 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 4

Vision och värdegrund... 4 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 4 Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 4 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 4 Organisation... 4 Personal... 4 Bakgrundsstatistik elever... 5 Budget med materiella resurser och lokaler... 5

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Utvecklingsområde 2, ange... 7

Utvecklingsområde 2, ange... 7 Innehållsförteckning Skolans namn och ort... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Klara Gymnasium, Linköping

Kvalitetsrapport 2013-2014. Klara Gymnasium, Linköping Kvalitetsrapport 2013-2014 Klara Gymnasium, Linköping Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 2 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 2 Åtgärder enligt föregående års rapport... 4 Utvecklingsområde

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Innehållsförteckning 1. Om IT- Gymnasiet 1.1 Vår verksamhetsidé 1.2 Vår vision 1.3 Vårt mål 1.4 Vårt kvalitetsarbete 1.5 Våra strategier 1.6 Vart tar eleverna

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Funktionell kvalitet:... 8 Upplevd kvalitet:... 14 Nya utvecklingsområden:... 21 Sammanfattning...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Bakgrund Vid läsårsavslut analyserar ämneslag, arbetslag och skolledning de olika resultat som finns för verksamheten.

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation... 3 Utbildningar... 4 Elever... 4 Personal... 4 2 Förutsättningar... 5 Lokaler... 5 Lärare...

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Kvalitetsrapport. Läsåret 2012/13

Kvalitetsrapport. Läsåret 2012/13 Kvalitetsrapport ProCivitas Läsåret 2012/13 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Utvärderingsinstrument... 4 4 Undervisningskvalitet... 5 5 Personal... 6 6 Arbetsmiljö för goda

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Skolrapport 4 Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Svarsfrekvens Sjölins Nacka 98% ( svarande/8 mottagare) Svarsfrekvens Sjölins Gymnasium % (4 svarande/46 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia gymnasium

Läs mer

Matematikundervisning för framtiden

Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden De svenska elevernas matematikkunskaper har försämrats över tid, både i grund- och gymnasieskolan. TIMSS-undersökningen år 2003 visade

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 24 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 79% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 Varje elev till nästa nivå 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Göteborg Ansvarig chef: Jonas Enger, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Hermods Gymnasium (HG) i Göteborg startade hösten 2013 och är

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Sundsvall. Kvalitetsrapport

Sundsvall. Kvalitetsrapport Sundsvall Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll 1 Inledning Beskrivning av Plusgymnasiet Sundsvall... 4 Historik, fakta, organisation... 4 Utbildningar... 4 Elever... 4 Personal... 4 2 Förutsättningar

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Gävle. Kvalitetsrapport

Gävle. Kvalitetsrapport Gävle Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 23-24 Innehåll Inledning Beskrivning av grundfakta för Plusgymnasiet Gävle... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever...

Läs mer

Förskolerapport 2015. Pysslingen Förskolor - föräldrar Mariatorget

Förskolerapport 2015. Pysslingen Förskolor - föräldrar Mariatorget Förskolerapport 25 Pysslingen Förskolor - föräldrar Mariatorget Svarsfrekvens Mariatorget 77% (53 svarande/9 mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor 79% (524 svarande/ mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Sjölins Gymnasium Södermalm

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Sjölins Gymnasium Södermalm Kvalitetsredovisning 2014-2015 Sjölins Gymnasium Södermalm Innehållsförteckning 1. Information om huvudmannen 3 2. Information om vår skola 3 3. Skolans förutsättningar 4 3.1 Personal 4 3.2 Elever 5 4.

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten

Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Förskolerapport 214 Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Svarsfrekvens Kadetten % ( svarande/ mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor % (4 svarande/ mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 MEDBORGARE (Kunskapsnämndens mål) Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv, demokratiskt samhällsliv och

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 KLARA GYMNASIUM, LINKÖPING

Kvalitetsredovisning 2014-2015 KLARA GYMNASIUM, LINKÖPING Kvalitetsredovisning 2014-2015 KLARA GYMNASIUM, LINKÖPING Innehållsförteckning 1. Information om huvudmannen 3 2. Information om vår skola 3 3. Skolans förutsättningar 4 3.1 Personal 4 3.2 Elever 4 4.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015. ProCivitas Privata Gymnasium i Lund

Kvalitetsredovisning 2014-2015. ProCivitas Privata Gymnasium i Lund Kvalitetsredovisning 2014-2015 ProCivitas Privata Gymnasium i Lund Innehållsförteckning 1. Information om huvudmannen 2. Information om vår skola 3. Skolans förutsättningar 3.1 Personal 3.2 Elever 4. Viktiga

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Norrköping. Kvalitetsrapport

Norrköping. Kvalitetsrapport Norrköping Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll 1 Inledning Beskrivning av Plusgymnasiet i Norrköping... 3 Historik, fakta, organisation... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 4

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Innehållsförteckning 1. Om IT- Gymnasiet 1.1 Vår verksamhetsidé 1.2 Vår vision 1.3 Vårt mål 1.4 Vårt kvalitetsarbete 1.5 Våra strategier 1.6 Vart tar eleverna

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159 Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten 2 (8) Förord Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se 1 2 3 4 5 6 7 Sju nycklar för framgång www.atvidaberg.se barn- och utbildningsförvaltningen Amanda, 13 år Om lärarna samverkar med varandra, med oss elever och med föräldrarna får man flera perspektiv

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer