Likabehandlingsplan för läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13"

Transkript

1 Likabehandlingsplan för läsåret s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning

2 Diskriminering och kränkande behandling är förbjudet i skolan. Det kan man läsa i skollagens sjätte kapitlet. Där ställs också krav på att och andra skolor ska arbeta för likabehandling och göra insatser mot trakasserier och kränkande behandling. upprättar därför en plan som anger våra mål, vad som ska göras konkret och vilka som ansvarar. 2. Vision Till kommer alla elever som de är. De känner sig trygga och respekterade. Kränkande behandling eller trakasserier förekommer inte. Här är det en självklarhet att alla elever har samma rättigheter och möjligheter. Det gäller oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och religion eller annan trosuppfattning. 3. Definitioner Se Bilaga till s Likabehandlingsplan för läsåret Där beskrivs diskriminering, trakasserier och annat som tas upp i planen. Där ges också konkreta exempel. 4. Vårt arbete för likabehandling och att förebygga kränkande behandling s kärnvärden är omtanke, samarbete och möjligheter och där har vårt arbete för likabehandling och mot diskriminering sin utgångspunkt. Vår utmaning handlar alltså om att se elevens möjlighet att leva ett rikt liv och att eftersträva målet genom att samarbeta och visa omtanke om varandra i stort och smått. All personal har ansvar för att s värdegrund genomsyrar skolans dagliga arbete. Skolcoachen tar initiativ till och förstärker elevers och personals insatser för likabehandling. Varje läsårsstart aktualiseras s likabehandlingsplan för samtliga elever och anställda. På Hagagatan har varje klass två elevombud. De ska verka för elevers lika rättigheter och motverka mobbning och utanförskap. De ska även stödja elever som behöver hjälp. Kuratorer ger elevombud stöd och utbildning.

3 På Stockholmsvägen har alla elever 20 minuter mentorstid varje morgon, där värdegrundsfrågor återkommande tas upp. En gång per år har ett arbetsmiljömöte och skyddsrond. Där deltar elever, personal och rektor. Då gås skolans fysiska och psykosociala arbetsmiljö igenom och förbättringar föreslås. Hagatimmen är ett återkommande inslag varje onsdag. Med syftet att stärka respekt och gemenskap får elever bilda egna intressegrupper, det kan till exempel handla om fair trade, kristen tro, musik med mera. Elever ges också möjlighet till spontana aktiviteter som dans, sång och musik. Vi har ordningsregler som är gemensamma för hela skolan. Syftet med dem är att skapa en lugn och trygg miljö där omtanken växer sig stark. Alla elever som börjar på skolan bjuds på tårtkalas. Då presenteras elevkår, elevombud och olika yrkesgrupper samt sådant som är viktigt för alla på Haga: våra kärnvärden och vårt förhållningssätt mot varandra. Anställda inom introduktionsprogrammet har pedagogisk lunch för att stimulera samtal om skolans värdegrund och förebygga olika former av kränkande behandling. Varje läsår redovisar mentor arbetet mot kränkande behandling. Mentorerna har regelbundna utvecklingssamtal med sina elever. Då förs en dialog om planens mål uppnås för eleven. Kärleksveckan - Kärleken är fri - är ett årligt inslag. Bakom den står Rädda Barnen, polisen, ungdomshälsan, socialtjänsten, tjejjouren med flera. Då får eleverna möjlighet att samtala om frågor de upplever angelägna. Likabehandlingsplanens vision och insatser presenteras vid föräldramötet för årskurs 1-eleverna av rektor i februari. Den partssammansatta skolkonferensen tar löpande upp frågor om trivsel och miljö. Varje vecka har samtliga elever mentors- eller coachningstid, där de träffar lärare och kan ta upp trivsel, pedagogik och klassangelägenheter. Don t Drink and Drive arrangeras årligen för att elever ska skaffa sig nya insikter om alkohol, droger och bilkörning men också för att stärka klassgemenskapen. Skolsköterskorna genomför ett hälsosamtal med elever i årskurs 1, där en viktig del är att förebygga ohälsa. Sistaårseleverna går den obligatoriska kursen Vett och Etikett på krogen. Aktiviteter genomförs som stärker trivsel, samarbete och sammanhållning i klasserna, Hagaborgsdagen är ett exempel på det, Stockholmsresor med studiebesök, teater och stadsvandring är andra.

4 På står eleven i centrum. På skolan finns pedagoger, karriärvägledare, kuratorer och skolsköterskor som har ett nära samarbete kring eleven. 5. Nulägesbeskrivning 2011 genomföres en skolkvalitetmätning på Norrköpings gymnasieskolor där elever fick svara på en mängd frågor inom olika områden. När de gäller psykosocial miljö ligger s resultat mycket högt, år 2011 var betyget 4,23 på en femgradig skala. På området jämställdhet är resultatet också mycket högt, 4,37. På området elevomsorg är resultatet 4, Planerade åtgärder under läsåret Alla program ska ha elevombud. Ansvar: Kuratorer. Klassråd ska hållas en gång per månad. Då ska elevombuden alltid ha en egen punkt. Ansvar: Mentor. Vid utvecklingssamtal ska mentor ställa frågor om elevens trivsel och hur eleven upplever sig bemött av elever och personal. Som en del i vårt systematiska arbete meddelas elevs skolledare negativa resultat. Ansvar: Mentor. Skolans ordningsregler följs upp av elever och mentorer. Negativa resultat meddelas också elevs skolledare. Likabehandlingsplanens vision och insatser redovisas. Ansvar: Mentor. Nya ordningsregler revideras av skolans elevombud och fastställs i skolkonferensen. Ansvar: Rektor. Ordningsreglerna gås igenom för all personal i samband med läsårsstart. Ansvar: Rektor och biträdande rektorer. Riskfaktorer kartläggs och identifieras med den årliga enkätundersökningen som utgångspunkt. Ansvar: Kuratorer. Likabehandlingsplan för läsåret utvärderas av elevombud, elevråd, skolkonferens, arbetslag, arbetsplatsträff, resursteam, arbetsmiljögrupp och ledningsgrupp senast sista februari Ansvar: Resursteamet. En ny plan utarbetas så att den kan beslutas av skolkonferensen i maj/juni. Ansvar: Resursteamet.

5 7. Rutiner för att utreda och åtgärda kränkande behandling eller trakasserier Så här ser arbetets gång ut! Elev påstås ha kränkt en annan elev 1. Om en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling i skolan kan eleven vända sig till valfri personal. Samma sak gäller om en elev upplever att en annan elev är utsatt för kränkande behandling. 2. Den person som eleven vänder sig till ska använda skolans händelserapport (se bilaga) för att dokumentera händelsen. Personen lämnar sedan rapporten till den utsatte elevens mentor, till mentor för den elev som ska ha kränkt och ansvarig skolledare. Även mindre händelser ska dokumenteras. 3. Berörda mentorer ansvarar för vidare utredning och dokumentation av händelsen. Samtal sker först med den som utsatts för kränkningen, sedan med den eller de elever som ska ha kränkt. Kontakt tas med vårdnadshavare om berörda elever är omyndig. 4. Om eleverna har behov av stödsamtal kontaktas kurator. 5. Mentor kontaktar ansvarig skolledare om kränkningen är av den omfattningen att mentor behöver hjälp att få den att upphöra. 6. I varje enskilt fall bedöms om en anmälan ska göras till socialtjänsten. 7. En eventuell polisanmälan görs av ansvarig skolledare. Händelser som innehåller inslag av våld, sexuell kränkning och rasism anmäls alltid. När en polisanmälan görs ska skolan avstå från att utreda, men ändå genomföra nödvändiga åtgärder. 8. Vid händelser som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa ska ansvarig skolledare kontakta Arbetsmiljöverket. 9. Mentor och kurator/skolsköterska följer upp händelsen med elev och vårdnadshavare. De ska få tillfälle att uttala sig om situationen har förbättrats. 10. Om kränkning/diskriminering inte upphör har rektor ansvar för att genomföra andra åtgärder, till exempel avstängning av elev från skolan. Ett sådant beslut meddelas alltid nämnd/förvaltningsledning. Personal påstås ha kränkt en elev

6 ser allvarligt på om personal kränker en elev då denna står i en beroendeställning, en lärare sätter till exempel betyg på eleven. 1. Om en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling kan eleven vända sig till valfri personal. Samma sak gäller om en elev upplever att en annan elev är utsatt för kränkande behandling av personal. 2. Den person som eleven vänder sig till ska använda skolans händelserapport (se bilaga) för att dokumentera händelsen. Personen lämnar sedan rapporten till rektor. 3. Rektor ansvarar för vidare utredning och dokumentation av händelsen. Samtal sker först med den som utsatts för kränkningen, sedan med den person som ska ha kränkt. 4. Om elev inte fyllt 18 år kontaktas vårdnadshavaren. 5. Lämpliga åtgärder vidtas. 6. Om elev har behov av stödsamtal kontaktas kurator. 7. Elevens mentor eller annan personal kontaktar rektor om kränkningen inte upphör. 8. En eventuell polisanmälan görs av rektor. Händelser som innehåller inslag av våld, sexuell kränkning och rasism anmäls alltid. När en polisanmälan görs ska skolan avstå från att utreda, men ändå genomföra nödvändiga åtgärder. 9. Vid händelser som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa ska rektor kontakta Arbetsmiljöverket. Elev påstås ha kränkt personal 1. Den som ser tecken på kränkande behandling eller diskriminering av personal vänder sig till rektor eller resursteam. 2. Rektor eller den som rektor uppdrar till utreder och dokumenterar. 3. Personen erbjuds lämpligt stöd. 4. Om elev inte fyllt 18 år kontaktas vårdnadshavare. 5. Resursteamet kan vara en resurs för elev som påstås ha kränkt personal. 6. Lämpliga insatser vidtas. 7. Personen kontaktar rektor om kränkningen inte upphör.

7 8. En eventuell polisanmälan görs av rektor. Händelser som innehåller inslag av våld, sexuell kränkning och rasism anmäls alltid. När en polisanmälan görs ska skolan avstå från att utreda, men ändå genomföra nödvändiga åtgärder. 9. Vid händelser som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa ska rektor kontakta Arbetsmiljöverket. 10. Om kränkning/diskriminering inte upphör har rektor ansvar för att genomföra andra åtgärder, till exempel avstängning av elev från skolan. Ett sådant beslut meddelas alltid nämnd/förvaltningsledning.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Innehåll Utvärdering från läsåret 2012/2013 Uppdaterad plan inför 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Mål och vision...3 Utvärdering av Planen mot

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande

Plan mot diskriminering och kränkande Plan mot diskriminering och kränkande behandling -04 Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Karlstads kommun Mars 2012 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Karlstads kommun har gett PwC i uppdrag att granska barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 Ansvariga för planen Anna Nilsson Karin

Läs mer

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Jag kan ta chanser att Vuxna pa skolan kan tala med folk man prata mer med alla elever vanligtvis inte snackar med. Elev i 7-9 Elev i 7-9 Man ska vara sna ll och ta nka pa vad man Vuxna ska lyssna sa ger.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer