Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 22/23

2 Innehållsförteckning. INLEDNING BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖRUTSÄTTNINGAR PERSONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR MATERIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR RESULTAT LÄSÅRET 22/ KUNSKAPSKRAV/FUNKTIONELL KVALITET BETYGSGLIDNING VÄRDEGRUNDSARBETE OCH UPPLEVD KVALITET ALUMNI OCH ÄNDAMÅLSENLIG KVALITET ÅTGÄRDER SKOLANS FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 Personella förutsättningar... 4 Materiella förutsättningar RESULTAT KUNSKAPSKRAV/FUNKTIONELL KVALITET VÄRDEGRUNDSRESULTAT/UPPLEVD KVALITET Inledning ProCivitas är ett fristående gymnasieföretag inom AcadeMedia. Vi erbjuder studieförberedande utbildningar vid tre skolor Helsingborg (start 997), Växjö (start 999) och Malmö (start 22). Inom ProCivitas har vi som ambition att vara Sveriges Bästa Gymnasieskola. Vi lägger stor kraft och möda för att skapa en mycket bra miljö som attraherar engagerade och välutbildade lärare och studiemotiverade elever. Denna kombination ger ProCivitas en stabil plattform. Skolan har en stark koppling till det lokala näringslivet. Genom mängder av gästföreläsningar och en egen mentor till varje elev skapar vi en drivkraft hos våra elever. Detta tar sig bl.a. utryck i att vi vid ett flertal tillfällen under senare år blivit Svenska Mästare i Ung Företagsamhet och har erhållit en rad andra utmärkelser. Vi som arbetar på en av Sveriges Bästa Arbetsplatser, enligt Veckans Affärer, är här för elevens skull och inte tvärtom! Skolmiljön är ett högt prioriterat område och eleverna - som vi ser som kunder - har mycket att säga till om på skolan. Det existerar mycket sällan skadegörelse och det råder ordning och reda på skolorna, något som vi ser som en självklar förutsättning för goda studieresultat. På ProCivitas i Malmö studerar alla typer av elever - en del med ett medvetet mål för sin utbildning, andra går här för att de vill ha en bra bred utbildning som gör att de har stora möjligheter att välja vad de vill syssla med i framtiden. Det som är mest 2

3 utmärkande för de elever som dras till ProCivitas är en vilja att göra någonting bra av sin gymnasietid och att de vill tillbringa den i en miljö där kvalitet är ett nyckelord. ProCivitas har även en alumniförening för de som tagit studenten på skolan. Detta har redan blivit ett nätverk med olika föreningar på till exempel Handelshögskolan i Stockholm och Lunds universitet. Målsättningen med föreningen är att den skall vara ett nätverk för nytta och nöje under såväl vidare studier som i ett kommande yrkesliv. har som övergripande mål att vara Sveriges Bästa Gymnasieskola, vilket kräver att vi är Sveriges Bästa Arbetsplats, vilket attraherar Sveriges Bästa Lärare som i sin tur attraherar Sveriges Bästa Elever. Vi har också som mål att vara ett sunt och friskt företag/arbetsplats med stor trivsel. Inom ProCivitas arbetar vi medvetet och engagerat för att skapa och upprätthålla en hög och jämn kvalitet vid våra skolor. Kvalitet handlar för oss om att systematiskt och medvetet utveckla vår verksamhet. Våra ledord - att inspirera och utmana är vägledande för både elever och personal. Att ständigt vilja utvecklas ställer höga krav på planering och uppföljning. Inom ProCivitas arbetar vi enligt nationella rekommendationer och riktlinjer för kvalitetsarbete. Årligen upprättas en kvalitetsredovisning samt en verksamhetsplan där man redovisar verksamhet och resultat under det gångna året samt strategier och målsättningar för nästkommande läsår. Detta i enlighet med Skollagen 2:8 4 Kap 3 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Dessa dokument fungerar som redskap för skolledningens planering, genomförande och uppföljning av verksamheten. Vårt utvecklingsarbete sker systematiskt utifrån en helhetssyn på vad som är relevant att utveckla och stärka för just oss beroende på vår vision och inriktning, vår värdegrund, våra målsättningar kopplat till kvalitet, tillväxt och ekonomi samt vår övertygelse om vilka vi vill vara och hur vi vill framstå. fokuserar på den enskilda eleven och arbetar med en uttalad ambition att erbjuda varje elev en unik utbildning. Skolans strävan mot att uppfylla detta (samt skolans syn på kunskap) kan sammanfattas i dess VISION: livslångt lärande samverkan skola/näringsliv sociala färdigheter Den aktuella kvalitetsrapporten förankras med all personal i samband med terminsstart och resultaten från undersökningar presenteras. Vårt kvalitetsarbete består i att: slå fast nuläget med främst statistik sätta nya mål 3

4 skapa handlingsplaner verkställa, följa upp och reflektera Vår vision är att vara Sveriges bästa gymnasieskola och vi vill att de tre år som våra elever tillbringar hos oss ska vara de tre bästa åren i deras liv. 2. Beskrivning av verksamheten ProCivitas i Malmö 22/3 Malmö (ca 6 elever) SP/Ekonomi 22 Idrottsprogram 24 NV 2 SA 2 SA (NIU) 2 NA 2 EK 2 På ProCivitas i Malmö lägger vi stor kraft och möda för att skapa en bra skolmiljö som attraherar engagerade och välutbildade lärare och studiemotiverade elever. Detta har inneburit att ProCivitas i Malmö på år gått ifrån att vara en nystartad mindre enhet till att idag vara ett givet förstaval för många av Malmös studiemotiverade niondeklassare. Det talas gott om skolan bland elever och föräldrar samt inom det lokala näringslivet som vi har en naturlig koppling till via vår satsning på mentorer. Utökning av programutbudet i form av idrottsprogram och naturvetenskapligt program har varit bidragande orsaker till att ProCivitas blivit allt populärare bland Malmös elever. Medarbetarindex Skolsköterska Skolläkare SYV Frånvarosystem ProCivitas i Malmö 87 Anställd 5% Avtal Ja Digitalt 3. Förutsättningar 3. Personella förutsättningar Personalen upplevs ha en professionell inställning med skolans övergripande mål och de nationella styrdokumenten som grund. Detta leder till en god lärandemiljö samt en social atmosfär där eleverna utvecklas efter egen förmåga i positiv riktning med lärare och mentorer som goda förebilder. Personalen besitter goda pedagogiska 4

5 kunskaper/färdigheter och har ofta erfarenhet från näringslivet. Näringslivserfarenhet är ett krav vid rekrytering av ekonomilärare och ett önskemål för övriga lärare. Generellt sett är våra lärare välutbildade och de studiemotiverade eleverna inspirerar lärarna till att lägga ner mer energi i sitt arbete, vilket i sin tur skapar än mer motiverade elever. Samtidigt ger det positiva arbetsklimatet, lokalerna och miljön en attraktiv arbetsplats, med hög trivsel, låg sjukfrånvaro och låg personalomsättning. När man tolkar den vid första anblick låga lärartätheten så ska man ha i åtanke att vi på ProCivitas ser det som en självklarhet att arbeta med externa aktörer som gästföreläser inom ämnena. Detta sker frekvent och aktörerna tillför expertkunskaper och kan förmedla det senaste inom de områden där de är verksamma. Enligt våra interna undersökningar så upplever eleverna gästföreläsningarna som en viktig komponent i undervisningen. Verksamhet Antal lärare per elever Andel behöriga lärare 2/ 2/2 22/3 2/ 2/2 22/3 ProCivitas Malmö 5,3 4,4 4, 65,2 56,6 65,4 Verksamhetssnitt 4,93 4,43 4,6 7, 68,33 7,2 Rikssnitt 8,2/7,9* 8,4/8,* 8,5/8,* 78/73,7 * 79,5/75* 8,/77,* *Kommunala/Riket 3.2 Materiella förutsättningar Attraktiva lokaler är en grundförutsättning för en skola med ProCivitas ambitioner. Vi på ProCivitas anser att en god fysisk såväl som psykisk arbetsmiljö utgör en viktig grund för samverkan och utveckling. Därför är skolornas miljö en god miljö för lärande. Lokalerna känns familjära, trygga och är effektiva. I enlighet med Skollagen 22:8 36 Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek så har skolbibliotek inrättats på samtliga tre skolor. ProCivitas satsning på egna skolkök får höga betyg av eleverna i skolans interna utvärderingar. Köket och matsalen bildar hjärtat i skolan och ses som en naturlig träffpunkt för elever såväl som personal. Elevutvärdering gällande om skolmaten (- 5) Σ ht 2 Σ ht 2 Σ HT22 4,45 4,42 4,52 5

6 4. Resultat läsåret 22/23 4. Kunskapskrav/funktionell kvalitet Då söktrycket är högt så krävs höga meritvärden från grundskolan för att få en plats på ProCivitas. Detta återspeglar sig i betygen eleverna får på ProCivitas. Antagningsstatistik 22/3 Malmö Program Antal klasser Snitt Meritvärde sist antagen Naturvetenskapliga programmet (35 elever) Samhällsvetenskapliga programmet (35 elever) Ekonomiprogrammet 3 (5 elever) Nationellt godkänt idrottsgymnasium (Samhällsprogrammet) (35 elever) ProCivitas i Malmö har elever från ett stort antal olika grundskolor och vi ser tendenser att vissa grundskolor ger elever mycket höga betyg, som de inte kan försvara på ProCivitas. Det finns varje år exempel på elever som kommer till oss med högsta betyg i Matematik och får underkänt på första provet. Verksamhet Genomsnittligt slutbetyg ProCivitas Malmö 7,8 7,5 7,6 7,4 8, Rikssnitt 4, 4, 4, 4, ### Trots det mycket fina genomsnittet vad gäller slutbetyg från skolan så visar ProCivitas interna elevutvärdering att eleverna upplever att det är ganska svårt att få höga betyg på ProCivitas i Malmö. ProCivitas interna elevutvärdering gällande huruvida det är lätt eller svårt att få bra betyg på skolan. (=lätt, 5=svårt) Σ ht 2 Σ ht 2 Σ HT22 3,46 3,46 3,4 6

7 Verksamhet Grundläggande behörighet till univ. och högsk.studier ProCivitas Malmö 99,4 99,5 97,6 98,7 99,5 Rikssnitt 9,3 86,8 87, ### ### Verksamhet Andel elever som fullfullföljt utbildningen inom fyra år ProCivitas Malmö 93, 97,8 93, ,5 Rikssnitt 75, ,7 Publ. dec 3 Eleverna upplever att kvaliteten på skolans undervisning är fortsatt hög: ProCivitas interna elevutvärdering gällande upplevd kvalitet (- 5) Σ ht 2 Σ ht 2 Σ HT Betygsglidning På ProCivitas är vi noggranna med att granska och analysera statistik gällande nationella prov och betygsättning. Detta för att ge en god bas för diskussion gällande just bedömning och betygssättning inom den pedagogiska personalen men också för att man från skolledningarnas håll ska kunna vidta åtgärder som främjar en rättvis och tydlig bedömning av elevernas kunskaper. På inrådan av skolinspektionen har ProCivitas i Malmö under läsåret förutom utbytet med övriga ProCivitasskolor även haft ett utbyte med en skola utanför AcadeMedia- koncernen. Detta för att diskutera betygsättning och bedömning. Ämne Andel elever med högre kursbetyg än res på NP Glidning Mab 5,5% 2,7% Ma 2c 5,6% 2,3% Ma 2b 27,4% 8,4% Ma 3b 3,% 5,% Ma C,4%,4% Ma 4 29,% 6,% En 5 7,7% 2,5% En 6 39,% 4,3% Sv,7%,6% Vad gäller redovisad statistik rörande andelen elever med högre kursbetyg än resultat på nationella prov så är detta ett sätt att mäta som man ofta ser i sammanställningar av 7

8 statistik i skolsammanhang. Vi anser att denna typ av statistik lätt kan bli missvisande i en jämförelse av siffror före och efter införandet av GY2. Detta då det ökade antalet betygssteg teoretiskt sett bör innebära att en större procentandel av eleverna kommer att ha ett högre kursbetyg än resultat på de nationella proven. Att eleverna får högre kursbetyg än resultat på nationella prov är i sig att vänta då de nationella proven inte innebär slutet på kurserna. Eleverna har således möjlighet visa förbättrade kunskaper och färdigheter i kursen ända fram till datumet för betygssättning. 4. Värdegrundsarbete och upplevd kvalitet All verksamhet på ProCivitas genomsyras av de grundläggande värden som beskrivs i läroplanen. Vårt uppdrag är att främja elevernas utveckling till ansvarskännande samhällsmedlemmar. Värdegrund handlar till stor del om hur vi behandlar varandra. Värdegrundsfrågor som människolivets okränkbarhet, individens frihet, jämställdhet, alla människors lika värde etc. belyses i all undervisning. Alla skolans regler har tagits fram gemensamt av elever och personal. Vi har som mål att behandla våra elever som vuxna gällande frihet såväl som ansvar. Eleverna skall se skolan som sin arbetsplats och känna ansvar gällande sin studiemiljö. Detta uppnås genom att eleverna ständigt engageras i skolans arrangemang och har stort inflytande över sin studiesituation. ProCivitas har tydliga ordningsregler som förankrats med skolans elever vilket ger en bra studiemiljö och trivsel. ProCivitas har nolltolerans mot mobbning och redan från skolstart jobbar vi med team- buildningsövningar och olika sociala evenemang, detta för att stärka sammanhållningen i klassen och förhindra utanförskap samt ge social träning. Om man sammanfattar de åtgärder som under läsåret genomfördes för att öka elevernas sammanhållning så var de mycket lyckade. Skolans lära kännaläger I småländska Kolboda är beprövat och utgör en god grund för vidare arbete med sammanhållningen inom klasserna såväl som mellan klasserna. Det fortsatt utökade fokus som lagts på grupputvecklande aktiviteter uppfattades mycket positivt då man upplevde att det gick snabbt att lära känna klasskamraterna. De föreläsningar som tidigare förlagts till Kolbodadagarna genomfördes istället på skolan under elevernas introduktionsvecka. Även detta uppfattades som positivt då man från elevhåll upplevde att det var lättare att behålla fokus på föreläsningarna. Under 22/23 har arbetet med skolans trygghetsutskott utvecklats. Detta utskott är sprunget ur elevkårens påverkansutskott och huvuduppgiften är att arbeta med trivsel, inflytande och värdegrundsfrågor. Utskottet består av elever och personal som har i uppgift att verka för god stämning och tolerans på skolan samt delta i arbetet med att utforma skolans plan mot kränkande behandling. Detta har resulterat i en ny uppdaterad handlingsplan där elevernas inflytande varit betydande. Målet är att 8

9 Trygghetsrådet ska bestå av en representant från varje klass samt representant från skolledningen (ständig ordförande). Klassrepresentanterna väljs av sina klasskamrater i slutna omröstningar varje år. Under läsåret har tillvägagångssättet för utarbetande av åtgärdsprogram stått i fokus och fungerar nu tillfredställande Kundundersökning genomförd av Markör v.t. 23: 2 3 ProCivitas Malmö 23, Studiemiljö= , Studiemiljö=88 AcadeMedia Gy totalt, Studiemiljö=74 På min skola behandlar eleverna varandra med respekt. ProCivitas Malmö 23 AcadeMedia Gy totalt Medel 9, 8,9 7,6 Vet ej 2 Personalen på min skola tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt. ProCivitas Malmö 23 AcadeMedia Gy totalt , 8,9 7,8 3 Jag känner mig trygg i skolan. ProCivitas Malmö 23 AcadeMedia Gy totalt ,6 9,6 8,7 Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan. ProCivitas Malmö 23 AcadeMedia Gy totalt ,8 8,4 6,8 Jag tycker att personalen på skolan tar hänsyn till vad vi elever har för synpunkter. ProCivitas Malmö AcadeMedia Gy totalt ,9 8,7 7,3 2 Våra elever visar mycket stort engagemang gällande miljö, demokratiska och solidaritetsfrågor, vårt mål är att fostra ansvarstagande och goda medborgare. Alla undersökningar pekar åt samma håll. ProCivitas elever trivs och känner sig trygga på sin skola! Detta visar sig bl.a. i den kommunala attitydundersökning som genomfördes av Malmö kommun under hösten 22: Malmö 22: Fråga ProCivitas i Malmö Friskolor inkl. PC Kommunala gymnasieskolor Hur många trivs mycket bra eller bra 97.5% 93.6% 92.6% Känner du dig trygg på din skola 97.9% 95.% 94.6% Jag har arbetsro under lektioner 96.4% 73.5% 74.2% 9

10 Lärarna är bra på att förklara 97.9% 8.6% 69.6% Lärarna är tydliga med vad jag måste göra för att nå det betyg jag vill ha 92.8% 73.% 6.9% Min skola ger mig den information jag behöver i mitt skolarbete 97.9% 78.7% 79.7% Lärarna är bra på att bedöma kunskaper 95.4% 8.6% 65.8% Mina lärare anpassar undervisningen efter mina behov 88.% 69.% 55.6% Mina lärare får mig att tro på min egen förmåga 95.9% 8.6% 72.9% Hur nöjd är du med ditt schema 87.7% 76.7% 68.9% Jag förbättrar min förmåga att ta ansvar för mina studier 95.9% 84.% 83.6% Jag förbättrar min förmåga att samarbeta med andra 93.2% 84.% 83.4% Jag är väl förberedd inför arbetslivet 95.4% 78.2% 7.% Jag är väl förberedd för vidare studier 98.4% 82.% 8.3% Jag har inflytande på innehållet i undervisningen 66.5% 62.7% 54.9% Kan du rekommendera din skola till andra elever? 98.% 8.5% 79.4% Markörs kundundersökning visar att skolans elever upplever att ProCivitas i Malmö levererar hög kvalitet vad gäller undervisning:

11 ProCivitas Malmö 23, Undervisning=83, Undervisning=8 AcadeMedia Gy totalt, Undervisning= Medel Vet ej Mina lärare gör så att jag får lust att lära mig mer. ProCivitas Malmö 23 AcadeMedia Gy totalt ,4 8,3 6,8 2 Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i skolarbetet. ProCivitas Malmö ,3 7,9 AcadeMedia Gy totalt ,9 Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska gå så bra som möjligt för mig. ProCivitas Malmö 23 AcadeMedia Gy totalt ,7 8,4 7,3 Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag behöver kunna för att nå de olika betygen. ProCivitas Malmö ,6 8,3 AcadeMedia Gy totalt ,2 6. Alumni och ändamålsenlig kvalitet Under december 22 genomförde Markör en undersökning med studenter som gick ut från ProCivitas i juni 2. Resultatet visade följande:

12 Vad är din huvudsakliga sysselsättning just nu? Helsingborg Malmö Växjö % Studerar på högskola/universite 3 Studerar inom annan utbildning Arbetar Övrigt 5 Förberedelse för högre studier/arbetsliv/vuxenliv och samhällsliv Hur väl tycker du att tiden på din skola förberedde dig inför högre studier? (Bas: de som studerar vidare) Helsingborg Malmö Växjö Hur väl tycker du att tiden på din skola förberedde dig inför arbetslivet? (Bas: de som arbetar) Helsingborg Malmö Växjö Helsingborg Hur väl tycker du att utbildningen stärkte dig i din personliga utveckling? Malmö Växjö % 5% % Mycket dåligt Ganska dåligt Varken bra/dåligt Ganska bra Mycket bra Att eleverna i så stor utsträckning upplever att studierna vid ProCivitas i Malmö förberett dem för arbetslivet och högre studier ser vi som ett tecken på att vi håller rätt nivå på vår undervisning samt att vårt samarbete med näringslivet där eleverna får möjlighet att under ett år ha en egen mentor är mycket givande. 2

13 Om du tänker tillbaka på din gymnasieskola i sin helhet, hur nöjd är du då? Helsingborg Malmö Växjö % 5% % Mycket missnöjd Ganska missnöjd Varken nöjd/missnöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Av undersökningen framgår att det gått bra för de studerande på ProCivitas som gick ut 2. Nästan alla elever arbetar eller studerar vidare. Undersökningen visar också att de tidigare eleverna är mycket nöjda med sin utbildning. Man upplever att relationen till lärarna var mycket bra, stämningen mycket god och undervisningen var bra. Nästan alla av eleverna skulle kunna rekommendera ProCivitas till andra elever och nästan alla av eleverna är i sin helhet nöjda med deras gymnasieskola. Även förberedelserna inför arbetslivet och vidare studier anser eleverna ha fungerat mycket bra. Under året har en vidare utveckling skett av vår alumniförening. Vi har vidare en alumniklubb på Facebook med ca 28 medlemmar vilket nu når ca 9 % av alla alumnielever. Vi lägger avsevärda resurser på att kommunicera med f.d. elever och att arrangera alumniträffar i London, New York, Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Shanghai och Peking. Vi har ännu inte tillgång till analyserbar data kring våra f.d. elever. Vi ser endast vissa axplock: Av ca 7 elever som vi tror har påbörjat studier på Handelshögskolan så har alla utom 2 fullföljt. Den ena av familjeskäl och den andra kom inte in på betyg utan på resultat på högskoleprov. Flera elever har straight A:s på ytterst konkurrensutsatta utbildningar i USA och England. Vår kurstrea blir bästa internationella elev första året på Ivy League 3

14 skola. 8 % av skolans avgångselever har arbetat eller studerat utomlands Våra fyra stipendier ger dock en viss uppfattning om var eleverna tar vägen och hur de utvecklas. 7. Åtgärder 7. Skolans förutsättningar Personella förutsättningar ProCivitas anser att en god fysisk såväl som psykisk arbetsmiljö bildar grund för samverkan och utveckling. Därför är skolan en god miljö för lärande. Vi bedömer att arbetsmiljön är god. Vad gäller de personella förutsättningarna så kan följande åtgärder planerade: ProCivitas har inför kommande läsår givits två förstelärartjänster. Dessa lärare kommer att agera processledare I sina arbetslag och ansvara för att driva det pedagogiska arbetet framåt. Biträdande rektor släpper sin undervisning och kan då ta mycket större ansvar för den pedagogiska utvecklingen ocg samordnandet av det dagliga arbetet. Arbetet med arbetslag intensifieras och arbetslagen får större ansvar. Lärarna ske ges goda resurser så att de kan säkerställa hög kvalitet i undervisningen. Tidsresurser ska frigöras för lärarna att fokusera på deras pedagogiska arbete. Materiella förutsättningar Attraktiva lokaler är en grundförutsättning för en skola med ProCivitas ambitioner. På ProCivitas anser vi att en god fysisk såväl som psykisk arbetsmiljö utgör grund för samverkan och utveckling. Därför är skolans miljö en god miljö för lärande. Lokalerna känns familjära, trygga och är effektiva. De åtgärder som planeras inför kommande läsår är: Totalrenovera en av skolans två aulor. Genom kontinuerligt underhållsarbete bibehålla skolans övriga ytor i fint skick. Installera ytterligare interaktiva projektorer (ITP Whiteboard) i utvalda klassrum. 4

15 7.2 Resultat ProCivitas i Malmö kan uppvisa fantastiska resultat vad gäller meritvärden för våra elever. Men vi är måna om att hela tiden utveckla vårt arbete mot kursmålen. Främst behöver vi lägga fokus på återkoppling och tydliggörande av betygskriterierna. Lärarna ska bl.a. genom regelbundna samtal med eleven samt genom vårt intranät ge löpande uppföljning om hur eleven ligger till i förhållande till kursens betygskriterier. Lärarna ska tydliggöra och konkretisera betygskriterierna för eleven så att denne vet vad som krävs för att uppnå ett visst betyg Ett flertal ämnes- och betygskonferenser kommer att hållas under kommande läsår. Vi söker aktivt ett samarbete med andra skolor för att utveckla rättvis betygssättning. Arrangera föreläsningar för den pedagogiska personalen om bedömning och betygsättning samt fortsätta att arbeta med Skolverkets utbildningspaket. 7.3 Kunskapskrav/Funktionell kvalitet ProCivitas i Malmö har under läsåret genomfört följande åtgärder vad gäller undervisning: Skapat mindre undervisningsgrupper eller ökat undervisningstiden främst i ämnena Matematik, Engelska, Danska och Spanska där klassernas storlekar av personalen upplevts som ett problem. Skolan är nu mer restriktiv när det gäller frånvaro för skolans idrottselever, Detta gäller särskilt ledigheter orsakade av träningar. Klubbarna har varsegjorts om elevernas studiesituation och blivit ombedda att i större utsträckning finna individuella träningslösningar för sina unga aktiva som fortfarande går i skolan. Genom tätare kontakter med elevernas klubbar samt vårdnadshavare i de fall eleverna är minderåriga så har antalet ledigheter minskat märkbart vilket i sin tur medfört att eleverna i större utsträckning har kunnat följa ordinarie undervisning. Skolan strävar nu efter att tidigare skapa alternativa studieplaneringar för elever som meddelat att de kommer att behöva vara frånvarande p.g.a. åtaganden kopplade till idrotten. Den mer gedigna strukturen och planeringen och den tidsvinst som dessa åtgärder innebär ska medföra att pedagogerna i större utsträckning ska kunna examinera eleverna med olika arbetssätt. Andra planerade åtgärder som påverkar den funktionella kvaliteten är: Genom utbildning internt och externt säkerställa att den pedagogiska personalen har den förmåga/behörighet som krävs för att ge eleverna en god utbildning. 5

16 Skapa en struktur där den pedagogiska personalen genom auskultationer får ökad insyn i varandras undervisning och därigenom på ett bättre sätt kan delge varandra tips och goda exempel samt skapa en grund för samarbete. Genom internutbildning möjliggöra så att samtlig pedagogisk personal kan ge feedback med hjälp av Google Docs. Genom internutbildning möjliggöra så att samtlig pedagogisk personal behärskar att filma med skolans kameror. Detta för att möjliggöra dokumentation av undervisning. Från skolledningens håll skapa en struktur för utvecklingsarbete så att ämnes- och arbetslag får tid att arbeta med pedagogisk utveckling. 7.4 Värdegrundsresultat/Upplevd kvalitet Allt sedan lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling upphörde den januari 29 och ersattes med nya bestämmelser så har ProCivitas handlingsplaner mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen uppdaterats efter de nya bestämmelser som råder. Bl.a. innehåller skolans nya plan mot kränkande behandling en redogörelse för vilka åtgärder vi avser påbörja eller genomföra under det kommande läsåret. Inför läsåret 23/4 kommer vi att fokusera påå följande: Under vårterminen 23 skapa ett endagsläger med samarbetsövningar för samtliga elever på skolan. Ansvarar för detta gör bitr. rektor tillsammans med trygghetsrådet. Skolledning samt trygghetsrådet sprider informationen om var handlingsplanerna finns att hitta. 6

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Funktionell kvalitet:... 8 Upplevd kvalitet:... 14 Nya utvecklingsområden:... 21 Sammanfattning...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 3 Grundfakta om skolan... 4 Viktiga händelser under året... 8 Åtgärder enligt föregående års rapport... 9 Funktionell kvalitet... 14 Upplevd Kvalitet... 19

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

Skövde. Kvalitetsrapport

Skövde. Kvalitetsrapport Skövde Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll Inledning Plusgymnasiet Skövde... 1 Historik, fakta, organisation... 1 Utbildningar... 1 Elever... 1 Personal... 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING... 5 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 20-13 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- Förord NTI gymnasiet Södertälje är en liten

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Malmö. Kvalitetsrapport

Malmö. Kvalitetsrapport Malmö Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll Innehåll... 1 1 Inledning Plusgymnasiet Malmö... 2 Historik, fakta, organisation... 2 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 4 2 Förutsättningar

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Gymnasieskolors hemsidor på Internet samhällsinformation eller reklam?

Gymnasieskolors hemsidor på Internet samhällsinformation eller reklam? Gymnasieskolors hemsidor på Internet samhällsinformation eller reklam? En undersökning av gymnasieskolornas hemsidor inom Göteborgsregionen (GR). Maria Johannessen LAU690 Handledare: Jan Strid Examinator:

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer