Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 2012/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 2012/2013"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 202/203

2 Innehållsförteckning. INLEDNING BESKRIVNING AV VERKSAMHETERNA FÖRUTSÄTTNINGAR EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR PERSONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR MATERIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR RESULTAT LÄSÅRET 202/ KUNSKAPSKRAV/FUNKTIONELL KVALITET BETYGSGLIDNING VÄRDEGRUNDSARBETE OCH UPPLEVD KVALITET ALUMNI OCH ÄNDAMÅLSENLIG KVALITET ÅTGÄRDER SKOLANS FÖRUTSÄTTNINGAR... 7 Personella förutsättningar... 7 Materiella förutsättningar RESULTAT KUNSKAPSKRAV/FUNKTIONELL KVALITET VÄRDEGRUNDSRESULTAT/UPPLEVD KVALITET Inledning Enligt 4 kap. 3 skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Enligt 4 kap. 5 ska inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Av 4 kap. 6 framgår att det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras och av 4 kap. 7 framgår att huvudmannen ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt framkommer att det finns brister i verksamheten. ProCivitas Privata Gymnasium AB är ett fristående gymnasieföretag inom AcadeMedia. Vi erbjuder studieförberedande utbildningar vid tre skolor Helsingborg (start 997), Växjö (start 999) och Malmö (start 2002). Inom ProCivitas har vi som ambition att vara Sveriges Bästa Gymnasieskola. Vi lägger stor kraft och möda för att skapa en mycket bra miljö som attraherar engagerade och välutbildade lärare och studiemotiverade elever. Denna kombination ger ProCivitas en stabil plattform. Skolan har en stark koppling till det lokala näringslivet. Genom mängder av gästföreläsningar och en egen mentor till varje elev skapar vi en drivkraft hos våra elever. Detta tar sig bl.a. utryck i att vi vid ett flertal tillfällen under senare år blivit Svenska Mästare i Ung Företagsamhet och har erhållit en rad andra utmärkelser. Vi som arbetar på en av Sveriges Bästa Arbetsplatser, enligt Veckans Affärer, är här för elevens skull och inte tvärtom!

3 Skolmiljön är ett högt prioriterat område och eleverna - som vi ser som kunder - har mycket att säga till om på skolan. Det existerar mycket sällan skadegörelse och det råder ordning och reda på skolorna, något som vi ser som en självklar förutsättning för goda studieresultat. På ProCivitas studerar alla typer av elever - en del med ett medvetet mål för sin utbildning, andra går här för att de vill ha en bra bred utbildning som gör att de har stora möjligheter att välja vad de vill syssla med i framtiden. Det som är mest utmärkande för de elever som dras till ProCivitas är en vilja att göra någonting bra av sin gymnasietid och att de vill tillbringa den i en miljö där kvalitet är ett nyckelord. ProCivitas har även en alumniförening för de som tagit studenten på skolan. Detta har redan blivit ett nätverk med olika föreningar på till exempel Handelshögskolan i Stockholm och Lunds universitet. Målsättningen med föreningen är att den skall vara ett nätverk för nytta och nöje under såväl vidare studier som i ett kommande yrkesliv. Inom ProCivitas arbetar vi medvetet och engagerat för att skapa och upprätthålla en hög och jämn kvalitet vid våra skolor. Kvalitet handlar för oss om att systematiskt och medvetet utveckla vår verksamhet. Våra ledord - att inspirera och utmana är vägledande för både elever och personal. Att ständigt vilja utvecklas ställer höga krav på planering och uppföljning. Inom ProCivitas arbetar vi enligt nationella rekommendationer och riktlinjer för kvalitetsarbete. Vad gäller koncernens kvalitetsarbete så finns ramarna för detta sammanfattat i AcadeMediamodellen. Den innebär: Grundprinciperna vid målsättning är att utgå från respektive verksamhets styrdokument och att mål/delmål ska sättas så nära verksamheten som möjligt. Respektive verksamhetschef ansvarar för processen och fastställer målnivåer på verksamhetsnivå i samråd med koncernledningen. För de kvalitetsaspekter där det är framskrivet i styrdokumenten att varje elev ska uppnå angivna mål är det övergripande målet alltid 00 procent (funktionell och ändamålsenlig kvalitet). Respektive verksamhet och enhet sätter delmål. Avseende kvalitetsaspekten upplevd kvalitet är vår gemensamma strävan att uppnå 00- procentig kundnöjdhet. Respektive verksamhet och enhet sätter delmål. Inom AcadeMedia bildar de skolor som driver teoretiska program en egen grupp kallad Teoretiska gruppen. Inom ramen för AcadeMediamodellen sätter denna grupp årligen upp egna mål. I denna redovisning kommer vi bl.a. att relatera till de mål som satts upp av Teoretiska gruppen men också till mål som satts upp för ProCivitasenheterna. ProCivitas utvecklingsarbete sker systematiskt utifrån en helhetssyn på vad som är relevant att utveckla och stärka för just oss beroende på vår vision och inriktning, vår värdegrund, våra målsättningar kopplat till kvalitet, tillväxt och ekonomi samt vår övertygelse om vilka vi vill vara och hur vi vill framstå.

4 ProCivitas Privata Gymnasium fokuserar på den enskilda eleven och arbetar med en uttalad ambition att erbjuda varje elev en unik utbildning. Skolans strävan mot att uppfylla detta (samt skolans syn på kunskap) kan sammanfattas i dess VISION: livslångt lärande samverkan skola/näringsliv sociala färdigheter Enheternas kvalitetsrapporter förankras med all personal i samband med terminsstart och resultaten från relevanta undersökningar presenteras. Vårt kvalitetsarbete består i att: slå fast nuläget med främst statistik sätta nya mål skapa handlingsplaner verkställa, följa upp och reflektera 2. Beskrivning av verksamheterna ProCivitas i Malmö 202/3 ProCivitas i Hbg 202/3 ProCivitas i Växjö 202/3 Malmö (ca 600 elever) Helsingborg (ca 450 elever) Växjö (ca 355 elever) SP/Ekonomi 2002 SP/Ekonomi 997 SP/Ekonomi 999 Idrottsprogram 2004 NV 2008 Idrottsprogram 2003 NV 200 SA 20 NV 2008 SA 20 NA 20 SA 20 EK 20 EK 20 EK 20 NA 20 NA 20 NIU 20 NIU 20 På ProCivitas lägger vi stor kraft och möda för att skapa en bra skolmiljö som attraherar engagerade och välutbildade lärare och studiemotiverade elever. Detta har varit en kraftigt bidragande faktor till att ProCivitasskolorna gått ifrån att vara nystartade mindre enheter till att idag vara ett givet förstaval för många av de studiemotiverade niondeklassare som finns i de städer där vi har skolor. Det talas gott om skolan bland elever och föräldrar samt inom det lokala näringslivet som vi har en naturlig koppling till via vår satsning på mentorer. Utökning av programutbudet i form av idrottsprogram och naturvetenskapligt program har varit bidragande orsaker till att ProCivitas blivit allt populärare.

5 3. Förutsättningar 3. Ekonomiska förutsättningar ProCivitas har mycket bra ekonomiska förutsättningar, skolorna genererar ett stabilt överskott som ger möjlighet till eventuell expansion, trygghet verksamheten samt fortsatta satsningar på kvalitet. 3.2 Personella förutsättningar Personalen upplevs ha en professionell inställning med skolans övergripande mål och de nationella styrdokumenten som grund. Detta leder till en god lärandemiljö samt en social atmosfär där eleverna utvecklas efter egen förmåga i positiv riktning med lärare och mentorer som goda förebilder. Personalen besitter goda pedagogiska kunskaper/färdigheter och har ofta erfarenhet från näringslivet. Näringslivserfarenhet är ett krav vid rekrytering av ekonomilärare och ett önskemål för övriga lärare. Generellt sett är våra lärare välutbildade och de studiemotiverade eleverna inspirerar lärarna till att lägga ner mer energi i sitt arbete, vilket i sin tur skapar än mer motiverade elever. Samtidigt ger det positiva arbetsklimatet, lokalerna och miljön en attraktiv arbetsplats, med hög trivsel, låg sjukfrånvaro och låg personalomsättning. När man tolkar den vid första anblick låga lärartätheten så ska man ha i åtanke att vi på ProCivitas ser det som en självklarhet att arbeta med externa aktörer som gästföreläser inom ämnena. Detta sker frekvent och aktörerna tillför expertkunskaper och kan förmedla det senaste inom de områden där de är verksamma. Enligt våra interna undersökningar så upplever eleverna gästföreläsningarna som en viktig komponent i undervisningen. Verksamhet Antal lärare per 00 elever Andel behöriga lärare 200/ 20/2 202/3 200/ 20/2 202/3 ProCivitas Malmö 5,3 4,4 4,0 65,2 56,6 65,4 ProCivitas Hbg 3,6 4,0 3,8 64, 67,5 76,0 ProCivitas Växjö 5,2 5,3 4, ,9 9,9 Verksamhetssnitt 4,93 4,43 4,6 7, 68,33 7,2 Rikssnitt 8,2/7,9* 8,4/8,* 8,5/8,* 78/73,7 * 79,5/75* 8,/77,* *Kommunala/Riket Verksamhet Rektor med examen Skolsköterska Skolläkare Skolkurator SYV 202/3 202/3 202/3 202/3 202/3 ProCivitas Malmö Ja 50% Ja Ja Ja ProCivitas Hbg Ja 60% Ja Ja Ja ProCivitas Växjö Ja 40% Ja Ja Ja

6 3.3 Materiella förutsättningar Attraktiva lokaler är en grundförutsättning för en skola med ProCivitas ambitioner. Vi på ProCivitas anser att en god fysisk såväl som psykisk arbetsmiljö utgör en viktig grund för samverkan och utveckling. Därför är skolornas miljö en god miljö för lärande. Lokalerna känns familjära, trygga och är effektiva. I enlighet med Skollagen 202: Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek så har skolbibliotek inrättats på samtliga tre skolor. ProCivitas satsning på egna skolkök får höga betyg av eleverna i skolans interna utvärderingar. Köket och matsalen bildar hjärtat i skolan och ses som en naturlig träffpunkt för elever såväl som personal. Intern elevutvärdering gällande om skolmaten 202/3 (- 5) Malmö Helsingborg Växjö 4,52 3,80 3,67 4. Resultat läsåret 202/ Kunskapskrav/funktionell kvalitet För de kvalitetsaspekter där det är framskrivet i styrdokumenten att varje elev ska uppnå angivna mål är det övergripande målet alltid 00 procent (funktionell och ändamålsenlig kvalitet). De gemensamma målsättningarna för Teoretiska gruppen inom AcadeMedia innebär: Meritvärde per program ska vara bättre än rikssnittet Andel elever behöriga till vidare studier ska vara 00% Andel elever fullföljt inom 4 år ska vara över 80% Inom ProCivitas kan vi stolt konstatera att vi utan problem når dessa målsättningar. Då söktrycket är högt så krävs höga meritvärden från grundskolan för att få en plats på ProCivitas. Detta återspeglar sig i de meritvärden som eleverna får när de efter tre år lämnar ProCivitas.

7 Antagningsstatistik 202/ Antagningsstatistik 202/3 Malmö Program Antal klasser Snitt Meritvärde sist antagen Naturvetenskapliga programmet (35 elever) Samhällsvetenskapliga programmet (35 elever) Ekonomiprogrammet 3 (05 elever) Nationellt godkänt idrottsgymnasium (SP) (35 elever) Hbg Program Antal klasser Snitt Meritvärde sist antagen Naturvetenskapliga programmet 36 elever Samhällsvetenskapliga programmet 36 elever Ekonomiprogrammet 2 72 elever Växjö Program Antal klasser Snitt Meritvärde sist antagen Naturvetenskapliga programmet (34 elever) Samhällsvetenskapliga programmet (2 elever) Ekonomiprogrammet (34 elever) Nationellt godkänt idrottsgymnasium (27 elever)

8 Sammanställning av kursbetyg:

9 Verksamhet Genomsnittligt slutbetyg ProCivitas Malmö 7,8 7,5 7,6 7,4 8,0* ProCivitas Hbg 8,2 7,8 7,9 7,5 8,3* ProCivitas Växjö 6,2 5,0 6 6,2 Rikssnitt 4, 4,0 4, 4,0 ### * Preliminära värden Trots det mycket fina genomsnittet vad gäller slutbetyg från skolan så visar ProCivitas interna elevutvärdering att eleverna upplever att det är ganska svårt att få höga betyg på ProCivitas. ProCivitas interna elevutvärdering (202) gällande huruvida det är lätt eller svårt att få bra betyg på skolan. (=lätt, 5=svårt) Malmö Helsingborg Växjö 3,4 3,60 3,60 Verksamhet Grundläggande behörighet till univ. och högsk.studier ProCivitas Malmö 99,4 99,5 97,6 98,7 99,5* ProCivitas Hbg 99,2 96, ,7 98,5* ProCivitas Växjö 97,3 92,5 97,2 95,3 97,6* Rikssnitt 90,3 86,8 87, 93,9 Publ. dec3 * Preliminära värden Verksamhet Andel elever som fullfullföljt utbildningen inom fyra år ProCivitas Malmö 93, 97,8 93, ,5* ProCivitas Hbg 95,4 96,9 96,5 97,0 Publ. dec 3 ProCivitas Växjö 90 93,3 93,5 89,9 Publ. dec 3 Rikssnitt 75, ,7 Publ. dec 3 * Preliminära värden Eleverna upplever att kvaliteten på skolans undervisning är fortsatt hög: ProCivitas interna elevutvärdering gällande upplevd kvalitet (- 5) Malmö Helsingborg Växjö ,50 4,2

10 4.2 Betygsglidning På ProCivitas är vi noggranna med att granska och analysera statistik gällande nationella prov och betygsättning. Detta för att ge en god bas för diskussion gällande just bedömning och betygssättning inom den pedagogiska personalen men också för att man från skolledningarnas håll ska kunna vidta åtgärder som främjar en rättvis och tydlig bedömning av elevernas kunskaper. På inrådan av skolinspektionen har ProCivitas under läsåret förutom utbytet med övriga ProCivitasskolor även haft ett utbyte med en skola utanför AcadeMedia- koncernen. Detta för att diskutera betygsättning och bedömning. Malmö Helsingborg Växjö Ämne Glidning Ämne Glidning Ämne Glidning Mab 2,70% Mab 9,40% Mab 2.20% Ma 2c 2,30% Ma 2c 4,30% Mac.24% Ma 2b 8,40% Ma 2b 32,0% Ma2b 8.6% Ma 3b 5,00% Ma 3b Ma2c.4% Ma C,40% Ma C MaD 0.00% Ma 4 6,00% Ma 4 MaC 3.33% En 5 2,50% En 5 3,90% En5.45% En 6 4,30% En 6 7,70% En6-5.08% Sv,60% Sv 30% Sv 4.5% Att eleverna får högre kursbetyg än resultat på nationella prov är i sig att vänta då de nationella proven inte innebär slutet på kurserna. Eleverna har således möjlighet visa förbättrade kunskaper och färdigheter i kursen ända fram till datumet för betygssättning. 5. Värdegrundsarbete och upplevd kvalitet De gemensamma målsättningarna för Teoretiska gruppen inom AcadeMedia innebär: Andel nöjda elever: 80% Elever som rekommenderar skolan: 80% Trivselgrad: 80% ProCivitas klarar dessa mål utan problem och vi har därför en målsättning att närma oss 95% vad gäller upplevd kvalitet. All verksamhet på ProCivitas genomsyras av de grundläggande värden som beskrivs i läroplanen. Vårt uppdrag är att främja elevernas utveckling till ansvarskännande samhällsmedlemmar. Värdegrund handlar till stor del om hur vi behandlar varandra. Värdegrundsfrågor som människolivets okränkbarhet, individens frihet, jämställdhet, alla människors lika värde etc. belyses i all undervisning. Alla skolans regler har tagits fram gemensamt av elever och personal.

11 Vi har som mål att behandla våra elever som vuxna gällande frihet såväl som ansvar. Eleverna skall se skolan som sin arbetsplats och känna ansvar gällande sin studiemiljö. Detta uppnås genom att eleverna ständigt engageras i skolans arrangemang och har stort inflytande över sin studiesituation. ProCivitas har tydliga ordningsregler som förankrats med skolans elever vilket ger en bra studiemiljö och trivsel. ProCivitas har nolltolerans mot mobbning och redan från skolstart jobbar vi med team- buildningsövningar och olika sociala evenemang, detta för att stärka sammanhållningen i klassen och förhindra utanförskap samt ge social träning. Om man sammanfattar de åtgärder som under läsåret genomfördes för att öka elevernas sammanhållning så var de mycket lyckade. Skolans lära kännaläger I småländska Kolboda är beprövat och utgör en god grund för vidare arbete med sammanhållningen inom klasserna såväl som mellan klasserna. Det fortsatt utökade fokus som lagts på grupputvecklande aktiviteter uppfattades mycket positivt då man upplevde att det gick snabbt att lära känna klasskamraterna. De föreläsningar som tidigare förlagts till Kolbodadagarna genomfördes istället på skolan under elevernas introduktionsvecka. Även detta uppfattades som positivt då man från elevhåll upplevde att det var lättare att behålla fokus på föreläsningarna. Ett exempel på likabehandlingsarbete under 202/203 är utvecklandet av ProCivitas trygghetsutskott. Detta utskott är sprunget ur elevkårens påverkansutskott och huvuduppgiften är att arbeta med trivsel, inflytande och värdegrundsfrågor. Utskottet består av elever och personal som har i uppgift att verka för god stämning och tolerans på skolan samt delta i arbetet med att utforma skolans plan mot kränkande behandling. Detta har resulterat i en ny uppdaterad handlingsplan där elevernas inflytande varit betydande. Målet är att Trygghetsrådet ska bestå av en representant från varje klass samt representant från skolledningen (ständig ordförande). Klassrepresentanterna väljs av sina klasskamrater i slutna omröstningar varje år. Under läsåret har tillvägagångssättet för utarbetande av åtgärdsprogram stått i fokus och fungerar nu tillfredställande.

12 0 Kundundersökning genomförd av Markör v.t. 203: ProCivitas 203, Studiemiljö= AcadeMedia Gy totalt, Studiemiljö= Medel Vet ej På min skola behandlar eleverna varandra med respekt. ProCivitas 203 AcadeMedia Gy totalt ,9 7,6 0 2 Personalen på min skola tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt. ProCivitas 203 AcadeMedia Gy totalt ,9 7,8 3 Jag känner mig trygg i skolan. ProCivitas ,6 0 AcadeMedia Gy totalt ,7 Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan. ProCivitas 203 AcadeMedia Gy totalt ,4 6,8 0 Jag tycker att personalen på skolan tar hänsyn till vad vi elever har för synpunkter. ProCivitas 203 AcadeMedia Gy totalt ,7 7,3 2 Våra elever visar mycket stort engagemang gällande miljö, demokratiska och solidaritetsfrågor, vårt mål är att fostra ansvarstagande och goda medborgare. Alla undersökningar pekar åt samma håll. ProCivitas elever trivs och känner sig trygga på sin skola! Detta visar sig bl.a. i den kommunala attitydundersökning som genomfördes av Malmö kommun under hösten 202: Malmö 202: Fråga ProCivitas i Malmö Friskolor inkl. PC Hur många trivs mycket bra eller bra 97.5% 93.6% 92.6% Känner du dig trygg på din skola 97.9% 95.0% 94.6% Jag har arbetsro under lektioner 96.4% 73.5% 74.2% Lärarna är bra på att förklara 97.9% 80.6% 69.6% Lärarna är tydliga med vad jag måste göra för att nå det betyg jag vill ha 92.8% 73.0% 6.9% Min skola ger mig den information jag behöver i mitt skolarbete 97.9% 78.7% 79.7% Lärarna är bra på att bedöma kunskaper 95.4% 80.6% 65.8% Mina lärare anpassar undervisningen efter mina behov 88.% 69.% 55.6% Mina lärare får mig att tro på min egen förmåga 95.9% 80.6% 72.9% Hur nöjd är du med ditt schema 87.7% 76.7% 68.9% Jag förbättrar min förmåga att ta ansvar för mina studier 95.9% 84.% 83.6% Jag förbättrar min förmåga att samarbeta med andra 93.2% 84.% 83.4% Jag är väl förberedd inför arbetslivet 95.4% 78.2% 7.% Jag är väl förberedd för vidare studier 98.4% 82.% 8.3% Jag har inflytande på innehållet i undervisningen 66.5% 62.7% 54.9% Kan du rekommendera din skola till andra elever? 98.0% 80.5% 79.4% Kommunala gymnasieskolor

13 Elevenkät från Helsingborgs kommun Helsingborg 202 I Växjö kommun genomför man ej elevenkäter av det slag som ovan redovisats för Malmö- och Helsingborgsskolorna. Vi har från ProCivitas sida efterfrågat en enkät av detta slag.

14 0 Markörs kundundersökning visar att skolans elever upplever att ProCivitas levererar hög kvalitet vad gäller undervisning: ProCivitas 203, Undervisning=8 AcadeMedia Gy totalt, Undervisning= Medel Vet ej Mina lärare gör så att jag får lust att lära mig mer. ProCivitas 203 AcadeMedia Gy totalt ,3 6,8 0 2 Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i skolarbetet. ProCivitas 203 AcadeMedia Gy totalt ,9 6,9 0 Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska gå så bra som möjligt för mig. ProCivitas 203 AcadeMedia Gy totalt ,4 7,3 Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag behöver kunna för att nå de olika betygen. ProCivitas 203 AcadeMedia Gy totalt ,3 7, Alumni och ändamålsenlig kvalitet De gemensamma målsättningarna för Teoretiska gruppen inom AcadeMedia innebär: Andel nöjda 3 år senare: 80% Andel som rekommenderar 3 år senare: 80% Andel väl förberedda på vidare studier 3 år senare: 80% Andel sysselsatta i studier eller yrkesliv 3 år senare: 00% Även här visar externa undersökningar att ProCivitas levererar den kvalitet vi lovar och lite till. Under december 202 genomförde Markör en undersökning med studenter som gick ut från ProCivitas i juni 200. Resultatet visade följande:

15 Vad är din huvudsakliga sysselsättning just nu? Helsingborg Malmö Växjö ProCivitas totalt % Studerar på högskola/universite 3 Studerar inom annan utbildning Arbetar Övrigt 5 Förberedelse för högre studier/arbetsliv/vuxenliv och samhällsliv Hur väl tycker du att tiden på din skola förberedde dig inför högre studier? (Bas: de som studerar vidare) Helsingborg Malmö Växjö ProCivitas totalt Hur väl tycker du att tiden på din skola förberedde dig inför arbetslivet? (Bas: de som arbetar) Helsingborg Malmö Växjö ProCivitas totalt Helsingborg Hur väl tycker du att utbildningen stärkte dig i din personliga utveckling? Malmö Växjö ProCivitas totalt % 50% 00% Mycket dåligt Ganska dåligt Varken bra/dåligt Ganska bra Mycket bra Att eleverna i så stor utsträckning upplever att studierna vid ProCivitas förberett dem för arbetslivet och högre studier ser vi som ett tecken på att vi håller rätt nivå på vår undervisning samt att vårt samarbete med näringslivet där eleverna får möjlighet att under ett år ha en egen mentor är mycket givande.

16 Om du tänker tillbaka på din gymnasieskola i sin helhet, hur nöjd är du då? Helsingborg Malmö Växjö ProCivitas totalt % 50% 00% Mycket missnöjd Ganska missnöjd Varken nöjd/missnöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Av undersökningen framgår att det gått bra för de studerande på ProCivitas som gick ut 200. Nästan alla elever arbetar eller studerar vidare. Undersökningen visar också att de tidigare eleverna är mycket nöjda med sin utbildning. Man upplever att relationen till lärarna var mycket bra, stämningen mycket god och undervisningen var bra. Nästan alla av eleverna skulle kunna rekommendera ProCivitas till andra elever och nästan alla av eleverna är i sin helhet nöjda med deras gymnasieskola. Även förberedelserna inför arbetslivet och vidare studier anser eleverna ha fungerat mycket bra. Under året har en vidare utveckling skett av vår alumniförening. Vi har vidare en alumniklubb på Facebook med ca 2800 medlemmar vilket nu når ca 90 % av alla alumnielever. Vi lägger avsevärda resurser på att kommunicera med f.d. elever och att arrangera alumniträffar i London, New York, Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Shanghai och Peking. Vi har ännu inte tillgång till analyserbar data kring våra f.d. elever. Vi ser endast vissa axplock: Av ca 70 elever som vi tror har påbörjat studier på Handelshögskolan så har alla utom 2 fullföljt. Den ena av familjeskäl och den andra kom inte in på betyg utan på resultat på högskoleprov. Flera elever har straight A:s på ytterst konkurrensutsatta utbildningar i USA och England. Vår kurstrea blir bästa internationella elev första året på Ivy League skola. 80 % av skolans avgångselever har arbetat eller studerat utomlands Våra fyra stipendier ger dock en viss uppfattning om var eleverna tar vägen och hur de utvecklas.

17 7. Åtgärder 7. Skolans förutsättningar Personella förutsättningar Vi på ProCivitas anser att en god fysisk såväl som psykisk arbetsmiljö bildar grund för samverkan och utveckling. Därför är skolan en god miljö för lärande. Vi bedömer att arbetsmiljön under läsåret 202/3 var god. Vad gäller de personella förutsättningarna så kan följande åtgärder planerade: ProCivitas har inför kommande läsår givits smmanlagt 4 förstelärartjänster. Dessa lärare kommer att agera processledare I sina arbetslag och ansvara för att driva det pedagogiska arbetet framåt. Biträdande rektor får större ansvar för den pedagogiska utvecklingen och samordnandet av det dagliga arbetet. Arbetet med arbetslag intensifieras och arbetslagen får större ansvar. Lärarna ske ges goda resurser så att de kan säkerställa hög kvalitet i undervisningen. Tidsresurser ska frigöras för lärarna att fokusera på deras pedagogiska arbete. Materiella förutsättningar Attraktiva lokaler är en grundförutsättning för en skola med ProCivitas ambitioner. På ProCivitas anser vi att en god fysisk såväl som psykisk arbetsmiljö utgör grund för samverkan och utveckling. Därför är skolans miljö en god miljö för lärande. Lokalerna känns familjära, trygga och är effektiva. Inför kommande läsår planeras ett antal projekt för att utveckla och förbättra ProCivitasskolornas lokaler. Exempel på detta är: Nya kök i Helsingborg och Växjö Nya aulainredning i Malmö Nya klassrum och grupprum i Helsingborg 7.2 Resultat ProCivitas kan uppvisa fantastiska resultat vad gäller meritvärden för våra elever. Men vi är måna om att hela tiden utveckla vårt arbete mot kursmålen. Främst behöver vi lägga fokus på återkoppling och tydliggörande av betygskriterierna. Lärarna ska bl.a. genom regelbundna samtal med eleven samt genom vårt intranät ge löpande uppföljning om hur eleven ligger till i förhållande till kursens betygskriterier.

18 Lärarna ska tydliggöra och konkretisera betygskriterierna för eleven så att denne vet vad som krävs för att uppnå ett visst betyg Ett flertal ämnes- och betygskonferenser kommer att hållas under kommande läsår. Vi söker aktivt ett samarbete med andra skolor för att utveckla rättvis betygssättning. Arrangera föreläsningar för den pedagogiska personalen om bedömning och betygsättning samt fortsätta att arbeta med Skolverkets utbildningspaket. 7.3 Kunskapskrav/Funktionell kvalitet ProCivitas har under läsåret genomfört följande åtgärder för att ytterligare öka undervisningskvaliteten: Skapat mindre undervisningsgrupper eller ökat undervisningstiden främst i ämnena Matematik, Engelska, Danska och Spanska där klassernas storlekar av personalen upplevts som ett problem. Andra planerade åtgärder som påverkar den funktionella kvaliteten är: Genom utbildning internt och externt säkerställa att den pedagogiska personalen har den förmåga/behörighet som krävs för att ge eleverna en god utbildning. Skapa en struktur där den pedagogiska personalen genom auskultationer får ökad insyn i varandras undervisning och därigenom på ett bättre sätt kan delge varandra tips och goda exempel samt skapa en grund för samarbete. Genom internutbildning möjliggöra så att samtlig pedagogisk personal kan ge feedback med hjälp av Google Drive. Genom internutbildning möjliggöra så att samtlig pedagogisk personal behärskar att filma med skolans kameror. Detta för att möjliggöra dokumentation av undervisning. Från skolledningens håll skapa en struktur för utvecklingsarbete så att ämnes- och arbetslag får tid att arbeta med pedagogisk utveckling. 7.4 Värdegrundsresultat/Upplevd kvalitet Allt sedan lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling upphörde den januari 2009 och ersattes med nya bestämmelser så har ProCivitas handlingsplaner mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen uppdaterats efter de nya bestämmelser som råder. Bl.a. innehåller skolans nya plan mot kränkande behandling en redogörelse för vilka åtgärder vi avser påbörja eller genomföra under det kommande läsåret. Inför läsåret 203/4 kommer vi att fokusera påå följande: Under vårterminen 203 skapa ett endagsläger med samarbetsövningar för samtliga elever på skolan. Skolledning samt trygghetsrådet sprider informationen om var handlingsplanerna finns att hitta.

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 22/23 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3. PERSONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.2 MATERIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Funktionell kvalitet:... 8 Upplevd kvalitet:... 14 Nya utvecklingsområden:... 21 Sammanfattning...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning LBS HELSINGBORG Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012 Kvalitetsredovisning INNEHÅLL KREATIVITET, ENTUSIASM ENGAGEMANG & HÅRT ARBETE För vi har tagit studenten! Detta läsår

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-09-21 Kvalitetsrapport 2013-2014 Klara Södra Gymnasium Södermalm/Stockholm 2014-09-21 Innehållsförteckning Klara Södra Gymnasium... 1 Södermalm/Stockholm 2014-09-21Innehållsförteckning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 3 Grundfakta om skolan... 4 Viktiga händelser under året... 8 Åtgärder enligt föregående års rapport... 9 Funktionell kvalitet... 14 Upplevd Kvalitet... 19

Läs mer

Utvecklingsområde 2, ange... 7

Utvecklingsområde 2, ange... 7 Innehållsförteckning Skolans namn och ort... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Stockholms Internationella Restaurangskola

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Stockholms Internationella Restaurangskola Kvalitetsredovisning 2014-2015 Stockholms Internationella Restaurangskola Innehållsförteckning 3.1 Personal 3 5. Vårt kvalitetsarbete 8 5.1 Bakgrund 8 5.2 Vårt sätt att mäta kvalitet 8 5.3 Vårt kvalitetsarbete

Läs mer

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk Vittraskolornas Kvalitetsredovisning 211/212 Vittra en historik I samband med friskolereformen i Sverige under början av 19-talet uppmuntrade Sollentuna kommun sina skolledare att knoppa av, att bli fristående

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Skövde. Kvalitetsrapport

Skövde. Kvalitetsrapport Skövde Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll Inledning Plusgymnasiet Skövde... 1 Historik, fakta, organisation... 1 Utbildningar... 1 Elever... 1 Personal... 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsrapport. Läsåret 2011/12

Kvalitetsrapport. Läsåret 2011/12 Kvalitetsrapport ProCivitas Läsåret 2011/12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Utvärderingsinstrument... 4 4 Undervisningskvalitet... 4 5 Personal... 6 6 Arbetsmiljö... 7 7 Elever...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/08. Donnergymnasiet Göteborg

Kvalitetsredovisning 2007/08. Donnergymnasiet Göteborg Kvalitetsredovisning 007/08 Donnergymnasiet Göteborg Sammanfattning Under våren 008 har vi arbetat med att successivt ta fram ett nytt kvalitetssäkringssystem för Donnergymnasiet Göteborg. Vårt framtagna

Läs mer

KVALITETSRAPPORT DESIGNGYMNASIET

KVALITETSRAPPORT DESIGNGYMNASIET KVALITETSRAPPORT DESIGNGYMNASIET 2013/2014 Inledning ledare... 4 Grundfakta om DesignGymnasiet... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning & erbjudande... 5 Elever... 5 Personal... 6 Funktioner...

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12 1 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår 2011-12 Förord Läsåret 2011-2012 har varit väldigt händelserikt för NTI Handelsgymnasiet. Flytten till

Läs mer

TRANEMO GYMNASIESKOLA

TRANEMO GYMNASIESKOLA TRANEMO GYMNASIESKOLA Kvalitetsredovisning för gymnasiet läsåret 2008/2009 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur arbetet organiseras...

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm

Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 5. Beskrivning av Wilhelm Haglunds

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Malmö. Kvalitetsrapport

Malmö. Kvalitetsrapport Malmö Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll Innehåll... 1 1 Inledning Plusgymnasiet Malmö... 2 Historik, fakta, organisation... 2 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 4 2 Förutsättningar

Läs mer