Jämställd regional tillväxt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställd regional tillväxt"

Transkript

1 Rapport 2014:03 Jämställd regional tillväxt Halvtidsuppföljning 2014 Anders Niklasson

2 Jämställd regional tillväxt Halvtidsuppföljning 2014 Anders Niklasson Rapport 2014:03 Dnr

3 Sammanfattning och slutsatser Halvtidsuppföljningen visar att 14 av 17 aktiviteter i handlingsplanen startats. På målområdesnivå har aktiviteter kommit igång inom samtliga målområden med undantag för Kunskapslyft i arbetslivet där aktiviteter är på väg att startas upp. Översikt aktiviteter Antal startade 14 Antal inte startade 3 Några projekt visar redan upp konkreta effekter som ökar jämställdheten i det regionala tillväxtarbetet, exempelvis har länsstyrelsens öronmärkning av företagsstöd lett till att fler kvinnliga företag får investeringsbidrag. Störst osäkerhet kring genomförandet av aktiviteter finns inom målområdet Fler boende i Örebroregionen där det i dagsläget saknas s.k. målområdesansvarig. Arbetet pågår dock med att få vakansen besatta Aktiviteterna som finns i handlingsplanen skiljer sig till karaktären. Vissa hänger ihop i en utvecklingskedja med strategiska långsiktiga effekter, medan andra är aktiviteter är mer handlingsinriktade med direkta effekter. Merparten av aktiviteterna är planerade att genomföras under 14, men några enstaka aktiviteter har en längre tidshorisont. Halvtidsuppföljningen har till huvudsakligt syfte att åskådliggöra vilka planerade aktiviteter som kommit igång, samt ge förslag till åtgärder som kan öka möjligheten till måluppfyllelse. Självklart pågår det utöver aktiviteterna i handlingsplanen för jämställdhet en mängd aktiviteter och projekt i regionen som bidrar till att göra Örebroregionen mer jämställd. Den 13 februari 2014 anordnades en workshop med brett deltagande från myndigheter, organisationer och företag med fokus på hur genomförandet av handlingsplanen kan stärkas på kort och lång sikt. Hinder, utmaningar, möjligheter och framgångsfaktorer identifierades. Resultaten från workshopen redovisas i bilaga längst bak i rapporten. 3

4 Halvtidsuppföljning handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Bakgrund Regeringen har tagit fram en nationell handlingsplan för en jämställd regional tillväxt. I handlingsplanen framgår att en jämn fördelning av makt och resurser är en av förutsättningarna för en hållbar tillväxt i hela landet. Målet är därför att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser. I december 2011 fick regionförbundet regeringsuppdraget att i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer utarbeta och genomföra en handlingsplan för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det regionala tillväxtarbetet under perioden Länsstyrelsen bistår regionförbundet i arbetet. Handlingsplanen redovisades till Näringsdepartementet i februari Av Tillväxtverkets Riktlinjer för handlingsplan om jämställd regional tillväxt framgår att: Vad är en utvecklingsstrategi? Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Syftet är att skapa bästa möjliga framtid för människor och verksamheter i den region där vi alla verkar. Strategin utgår från regionens egna förutsättningar och de trender som vi behöver förhålla oss till. Vi vill utveckla våra tillgångar, men också förbättra områden där det i dag finns brister. Strategin är fokuserad på fyra områden för att bli meningsfull och slagkraftig när den genomförs. De fyra områdena är: Kunskap och kompetens Innovationer och entreprenörskap Lustfyllda möten och upplevelser Den öppna regionen Handlingsplanen ska utgå från regionens prioriteringar, Utvecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS) och innehålla följande delar: o Nulägesanalys (Var är vi nu?) o Regionens mål och syfte med handlingsplanen (Vart vill vi?) o Aktiviteter (Hur når vi vår målbild?) o Plan för återrapportering och utvärdering Regionförbundets har på basis av Tillväxtverkets riktlinjer utarbetat en handlingsplan för en jämställd regional tillväxt som genomförs i samarbete med andra parter. Regionförbundets ansvar är att driva processen med ett så brett engagemang som möjligt. Handlingsplanen för jämställd regional tillväxt ägs dock av alla som vill bidra till Örebroregionens utveckling. För att omsätta handlingsplanen till handling krävs samarbete. Ett första steg i uppdraget var att ta fram en nulägesanalys som låg till grund för de aktiviteter som genomförs i den regionala handlingsplanen för jämställd tillväxt. För att identifiera en problembild som utgår ifrån regionens prioriterade områden byggde analysen på utvecklingsstrategins tolv målområden. För att göra handlingsplanen till en integrerad del av utvecklingsstrategin valde regionförbundet att låta utvecklingsstrategins målområdesansvariga ta fram planen. Länsstyrelsens expert för jämställdhetsfrågor genomförde en utbildning för målområdesansvariga som därefter har arbetade fram mål och aktiviteter i en workshop. För att skapa så bred förankring som möjligt anordnades en remisskonferens där politiker, regionala och kommunala tjänstemän, företagsfrämjande organisationer och intresseorganisationer med intresse av regionala utvecklingsfrågor deltog. Möjlighet att lämna skriftliga synpunkter gavs också. 4

5 Handlingsplanens mål Målet med regionens handlingsplan för jämställd regional tillväxt är att integrera jämställdhetsperspektivet vid genomförandet av utvecklingsstrategin, dvs. att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser. Om genomförandet av handlingsplanen Arbetet med handlingsplanen drivs av målområdesansvariga (MOA), som ansvarar för kontakter och förankring med berörda aktörer. MOA ansvarar inom sina respektive områden för att sprida kunskap om regionens färdriktning och strategiskt driva processer, tillsammans med relevanta aktörer. Genomförandeorganisationen för utvecklingsstrategin har regelbundna träffar och under dessa görs lägesavstämningar mot uppsatta mål. Handlingsplanen lyfts också under de tre stora forumen som äger rum varje år; Regionalt utvärderingsforum, Loka dagarna samt Regional utvecklingsforum. Syfte med halvtidsuppföljningen Det övergripande syftet med halvtidsuppföljningen är att fastställa hur genomförandet av handlingsplanens aktiviteter fortlöper i förhållande till de mål som antagits i handlingsplanen. Ett syfte är också att identifiera hinder och framgångsfaktorer för att kunna stärka genomförandet och därmed öka måluppfyllelsen. Metod Uppföljningen av handlingsplanen har integreras med den årliga uppföljningen (process- och aktivitetsuppföljning) av aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen av Örebroregionens utvecklingsstrategi som regionförbundet genomför. Målområdesansvariga (MOA) ansvarar för att inrapportera hur genomförandet av aktiviteter i handlingsplanen framskrider. Regionförbundet ansvarar för att sammanställa inrapporterade aktiviteter för att skapa en överblick över hur genomförandet framskrider. Särskilt fokus har legat på att beskriva aktiviteter, identifiera hinder, framgångsfaktorer. För att ytterligare Målområdesansvariga Kunskapslyft för barn och unga Peter Morfeldt, Regionförbundet Örebro Kunskapslyft i arbetslivet Maria Svensson-Hallberg, Regionförbundet Örebro Entreprenörskap och Innovationer Cecilia Sundin, Regionförbundet Örebro Innovativa miljöer Agneta Stål, Örebro läns landsting Förvaltningsstaden Ingela Pihl, Länsstyrelsen i Örebro län Rika naturupplevelser Toni Eriksson, Regionförbundet Örebro Sprudlande kulturliv Rikard Åslund, Örebro läns landsting Stora evenemang Alf Lindblad, Örebro kommun Fler boende i Örebroregionen Vakant Aktiv regionförstoring Fredrik Eliasson, Örebro läns landsting Goda kommunikationer med omvärlden Fredrik Idevall, Regionförbundet Örebro Granskare Ekologiskt hållbart Nanny Andersson Sahlin, Länsstyrelsen i Örebro län Mångfald och integration Maria Johansson, Länsstyrelsen i Örebro län Barn och unga Marie Cecares Olsson, Regionförbundet Örebro En jämställd region Kerstin Lillje, Länsstyrelsen i Örebro län En god folkhälsa Thomas Falk, Örebro läns landsting 5

6 Halvtidsuppföljning handlingsplan för en jämställd regional tillväxt fördjupa inrapporteringen har så kallade dialogsamtal hållits med målområdesansvariga (MOA). I anslutning till halvtidsuppföljningen anordnades också en workshop där målområdesansvariga, granskare och andra regionala aktörer deltog. Syftet med workshopen var att diskutera hur effektiviteten i genomförandet kan utvecklas utifrån halvtidsuppföljningens resultat. Resultat från workshopen redovisas i bilaga längst bak i rapporten. Indikatorer för uppföljning För att skapa tydlighet och överblickbarhet i uppföljningen används ett indikatorsystem där JA innebär att aktiviteter startats och NEJ innebär att aktiviteter inte startats. JA (Aktivitet har startats) NEJ (Aktivitet har inte startats) 6

7 Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga: I Örebroregionen är skillnaderna mellan könen avseende betygsnivå och utbildningsnivå stora. Pojkarnas resultat i skolan är betydligt lägre än flickornas, samt även lägre än genomsnittet för pojkar i Sverige. Fler kvinnor än män fortsätter från gymnasiet till en högre utbildning. Att pojkar och män har sämre kunskapsresultat i skolan är problematiskt för gruppen pojkar/män och för Örebroregionens framtida kompetensförsörjning eftersom kunskapskravet i arbetslivet ökar och kommer fortsätta att öka. Skillnaderna mellan könen avseende betygsnivå och utbildningsnivå varierar men trenden är att skillnaderna ökar. Målbild Aktivitet Tid Målgrupp Berörda aktörer Status halvtidsuppföljning Likvärdig utbildning Skolor med hög kvalitet som kan möta alla elever utifrån deras behov Skolpolitiker, förvaltning, rektorer JA (Process startad) Ta fram en åtgärdsplan genom att ta del av slutbetänkandet från Jämställdhetsdelegationen från skola och högskola och analysera betydelsen för regionen. Målområdesansvarig (MOA) kommer att verka i sina pågående processer med skolpolitiker och kvalitetsansvariga på förvaltningsnivå samt rektorer. Uppmärksamma den egna verksamheten, analysera, dra slutsatser och lägga strategier Skolpolitiker, förvaltning, rektorer Skolstödsgruppen startar processer i sina pågående lärnätverk med rektorer, förvaltningsansvariga och skolpolitiker där kunskaps- och erfarenhetsutbyte ska skapa medvetenhet, förhållningssätt och konkreta insatser i skolorna (integrera i det vardagliga arbetet - ej i projekt). JA (12 st. skolutvecklingsplaner med jämställdhet i fokus) Utveckla skolans egen förmåga school empowerment Skolpolitiker, förvaltning, rektorer JA (Process startad) Kommentarer: Åtgärdsplanen har ännu inte kommit till stånd, men processen att skapa den pågår. Målområdesansvarig utgår från ett synsätt som utgår ifrån att ska man skapa verklig förändring måste man först kartlägga hur verkligheten ser ut. Inte sällan handlar det om att utmana den dominerande kulturen i skolan för att skapa förändring. Svaga matteresultat handlar inte alltid om matteundervisningen i sig utan att den rådande kulturen (ofta elevsynen) underminerar möjligheten till bra resultat. När det gäller aktiviteten att uppmärksamma den egna verksamheten, analysera, dra slutsatser och lägga strategier har 12 skolutvecklingsplaner tagits fram där jämställdhetsperspektivet är väl integrerat. Aktiviteten att utveckla skolans egen förmåga school empowerment genomförs genom den regionala skolstödsgruppens arbete, bland annat genom att skapa mötesplatser, koppling till forskning och konkreta skolstöduppdrag. 7

8 Halvtidsuppföljning handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Kunskapslyft i arbetslivet: I Örebroregionen är andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning högre än andelen män, 24 procent jämfört med 14 procent (2011). Trenden är att skillnaden mellan könen ökar. Örebro universitet försörjer i hög grad den regionala arbetsmarknaden och etableringen på arbetsmarknaden från universitetet är över riksgenomsnittet. En högre andel män än kvinnor etableras på arbetsmarknaden visar statistik för riket och skillnaden mellan könen har ökat. Tyvärr finns inte könsuppdelad statistik gällande etableringsgraden i regionen att tillgå. Det är anmärkningsvärt att en större andel kvinnor än män har eftergymnasial utbildning samtidigt som andelen män är högre än andelen kvinnor gällande etablering efter examen från universitet/högskola. En anledning till detta skulle kunna vara att vissa utbildningar leder till arbete i högre grad än andra och att exempelvis tekniska utbildningar som traditionellt är mansdominerade har en hög etableringsgrad. Målbild Aktivitet Tid Målgrupp Berörda aktörer Status halvtidsuppföljning Utbildningar ska vara könsneutrala Analysera nationella studier och rapporter på området Utbildningsanordnare inom alla nivåer och utbildningsformer MOA kommer att verka genom företrädare för utbildningsanordnare NEJ (Arbetsgrupp är dock bildad). för att och arbetsgivare genom attrahera Analysera och förändra Arbetsgivare/branscher framtagande av både utbildningsutbudet. Handlingsplan för Föräldrar flickor/kvinnor kompetensförsörjning. Synliggör villkoren för och olika yrken utifrån ett Samhället - Media pojkar/män. jämställdhetsperspektiv. Kommunicera forskningsresultat. Lyft goda förebilder till målgrupperna. Avsätt medel för utvecklingsarbete. Sätt upp mätbara mål tillsammans med utbildningsanordnare och arbetsgivare. Politik (lokalt, regionalt, nationellt) Teknikcollege Vård- och omsorgscollege Regionförbundet Örebro (Kompetensplattformsuppdraget) Regionalt Resurscentrum Örebro län Fortsätta med det riktade arbetet inom College för att bryta könsmönster och tillsätta resurser för uppföljning av resultat och spridning. Processledarna för Vård- och omsorgscollege samt Teknikcollege. Kommentarer: Aktiviteterna som finns i handlingsplanen hänger ihop i en utvecklingskedja, enligt 4 P metoden för jämställdhetsintegrering - där kartläggning av fakta och analys utgör starten innan man går vidare med genomförandet av aktiviteterna. Arbetsgruppen som ska driva arbetet framåt är bildad och har träffats ett par gånger. Resursfrågan är central för det fortsatta arbetet. Troligtvis bör ett större projekt tas fram för att genomföra handlingsplanens aktiviteter. Arbetsgruppen ser för närvarande över hur och vem som skulle kunna finansiera. Inom arbetsgruppen och med de resurser som finns tillgängliga så har samarbetet mellan befintliga aktörer kommit igång. Det kommer under våren att genomföras ett större seminarium för att sprida kunskap och lyfta förebilder. Arbetsgruppen anser dock inte att den typen av aktiviteter är tillräckligt för att åstadkomma skillnad när det gäller att bryta könsmönster. 8

9 Utvecklingsområde 2: Innovationer och entreprenörskap Entreprenörskap och företagande: I Örebroregionen ökar antalet nystartade företag. Ökningen av kvinnors företagande går dock sakta. Det är cirka dubbelt så många företag med en manlig ledning som en kvinnlig ledning, som startas utgjorde kvinnorna i regionen cirka en tredjedel av den totala företagarpopulationen. Samtliga börsnoterade företag med huvudkontor i Örebroregionen har en man som VD. För riskkapitalinvesteringar är det svårt att anlägga ett könsperspektiv. Inom logistikbranschen i regionen utgör kvinnorna en fjärdedel av de sysselsatta och andelen har varit i princip densamma mellan Fyra av fem näringslivsorganisationer leds av kvinnor. Tre av organisationerna har en styrelse där två av tre ordförande är män. Posten som näringslivschef i kommunerna domineras av män, åtta är män och tre är kvinnor. Målbild Aktivitet Tid Målgrupp Berörda aktörer Status halvtidsuppföljning Samma möjlighet för kvinnor och män att starta och driva företag 2014 Företagsfrämjande aktörer JA (Projekt Jämför och projekt Affärsrådgivning på lika villkor pågår) Kompetensutveckling attityder och värderingar, kunskap om nya branscher och tekniker, t.ex. Affärsrådgivning på lika villkor. Arbeta för att genom projekt bidra till ökad jämställdhetsintegrering av det regionala tillväxtarbetet. Företagsfrämjande aktörer Målområdesansvarig (MOA) verkar tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län, Regionförbundet, ALMI, BRO, Drivhuset, Inkubera, Coompanion, UF, Regionalt Resurscentrum Örebro län, ESF-rådet, Tillväxtverket, Science Park i Karlskoga och Örebro. Regionalt Resurscentrum Örebro län Öronmärka en del av det regionala företagsstödet till speciella insatser för kvinnor Kvinnor som vill: starta företag att deras företag ska utvecklas Länsstyrelsen JA (Projekt Utveckling av nya tillväxtbranscher) utveckla innovativa idéer Ge privatpersoner bättre kännedom om ALMI och andra aktörer genom att möta kunderna där de är t.ex: -Finnas på Mariebergs köpcentrum utanför arbetstid. -Stå på marknader Kvinnor som vill starta företag. ALMI NEJ (Aktivitet på Marieberg ej genomförd) JA (Almi deltagit på marknadsafton) -TV-reklam. JA (TV-reklam genomförd) Jämn könsfördelning i logistikbranschen Information till företag i logistikbranschen om vinster med jämställdhet i samband med möten med t.ex. Forum för logistik (nätverk som arbetar för att stärka logistiksektorn) Företag i logistikbranschen MOA kommer att verka genom t.ex. Forum för logistik, Logistikregionen inom Business region Örebro. NEJ 9

10 Halvtidsuppföljning handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Kommentarer: Halvtidsuppföljningen visar att aktiviteter kommit igång inom tre av fyra områden. Projekt Affärsrådgivning på lika villkor inom ramen för projekt Jämför har startats upp för att bidra till ökad jämställdhetsintegrering av det regionala tillväxtarbetet kronor har öronmärkts till kvinnligt företagande genom projekt Utveckling av nya tillväxtbranscher inom Främja kvinnors företagande. Projektet har lett till fler ansökningar från kvinnliga företagare. Almi har deltagit på marknadsafton och kört TV-reklam. Aktiviteten på Mariebergs köpcentrum är dock ännu inte genomförd. Inga aktiviteter har blivit genomförda för att skapa en jämnare könsfördelning i logistikbranschen. 10

11 Innovativa miljöer: Av de som är sysselsatta inom forskning och utbildning i riket är männen i majoritet. Störst är skillnaden mellan könen inom företag och minst inom universitet/högskolor. Könsuppdelad statistik på regional nivå saknas. Cirka 80 procent av de som är sysselsatta inom kunskapsintensiva arbetsställen i Örebroregionen är män. Denna andel har i princip varit oförändrad under 2000-talet. Målbild Aktivitet Tid Målgrupp Berörda aktörer Status halvtidsuppföljning Lika stor andel kvinnor och 2014 Kvinnor som vill utveckla Örebro universitet/ Innovationskontoret JA (Innovationsslussen på män som innovativa Örebro läns landsting innovatörer idéer ALMI är öppnad). Stimulera kvinnor att utveckla idéer genom att erbjuda kvinnor utvecklingsverktyg för produkter och tjänster Örebro läns landsting Länsstyrelsen i Örebro län Skapa en Innovationssluss i Örebro läns landsting Örebro läns landsting Kommentarer: Innovationsslussen Region Örebro är öppnad för att bättre kunna ta tillvara goda idéer om hur arbetet inom Örebro läns landsting kan bli enklare. Innovationsslussen ger hjälp med att omsätta idéer till handling och växtkraft så att den kan komma fler till godo. Innovationsslussens arbete sker i nära samarbete med Almi och Örebro universitet. Universitetssjukhuset är en av regionens största offentliga kunskapsintensiva arbetsplatser. Innovationsslussen stärker framför allt kvinnor som innovatörer i och med att landstinget är en kvinnodominerad arbetsplats. 11

12 Halvtidsuppföljning handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Förvaltningsstaden Örebro: De statligt sysselsatta i Örebro kommun ökar och det gäller för både kvinnor och män. Ökningen av kvinnor är dock större. Fler kvinnor än män är statligt sysselsatta i kommunen och 2010 var fler kvinnor än män statligt sysselsatta. Sett till procent innebär det att kvinnor utgör 59 procent av de statligt sysselsatta och män utgör 41 procent. Målbild Aktivitet Tid Målgrupp Berörda aktörer Status halvtiduppföljning Fler statliga myndigheter med jämn könsfördelning Marknadsföra Örebro som en jämställd och därmed en attraktiv stad. Statliga och andra offentliga verksamheter MOA kommer att föra in jämställdhetsperspektivet i sitt arbete JA Kommentarer: Den tidigare målområdesansvarige hade en tydlig ambition att väva in perspektivet kontinuerligt i det ordinarie arbetet. Under våren 2014 har en ny målområdesansvarig rekryterats för att föra stafettpinnen vidare. 12

13 Utvecklingsområde 3: Lustfyllda möten och upplevelser Sprudlande kulturliv: En betydligt större andel kvinnliga projektledare än manliga, får projektmedel till kulturprojekt för unga i Örebroregionen var andelen kvinnliga projektledare 70 procent. I regionen är en större andel kvinnor än män sysselsatta inom kultursektorn. Trenden är att andelen män ökar och 2010 utgjorde männen 47 procent av de sysselsatta. En större andel kvinnor än män tar del av kulturutbudet som exempelvis scenkonst, bibliotek och studiecirklar. Någon större förändring över tid har inte skett. En större andel kvinnor än män är även kulturutövande. Bara när det gäller spela musikinstrument var andelen män större Målbild Aktivitet Tid Målgru pp Lika många Fler pojkar/män ska delta Barn och män/pojkar i kulturaktiviteter. Ge 2014 unga som utrymme för förebilder flickor/kvinnor som bryter stereotyper deltar i och visar på mångfald. kulturaktivitet Erbjuda redskap för er förbättrad kommunikation och reflektion. Modernisera kulturbegreppet. T.ex. inkludera ny teknik, dataspel-kulturen. Berörda aktörer Målområdesansvarig (MOA) kommer att verka genom dialog med kulturinstitutioner och skola. Örebro läns landsting Status halvtidsuppföljning JA (Projekt unga pojkars läsning, Länsbiblioteket) Kommentarer: Projektet Unga pojkars läsning (länsbiblioteket) är den tydligaste aktiviteten som kommit igång som bidrar till måluppfyllelsen. Antalet pojkar som deltar i dansaktiviteter ökar, företrädesvis på grund av streetdance som är en växande dansform. Vice versa ökar flickornas deltagande i samband med filmskapande. När det gäller förebilder är genomslagskraften störst på den nationella nivån, exempelvis fotbollspelaren som vann Let s Dance (Anton Hysén). 13

14 Halvtidsuppföljning handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Stora evenemang: Det finns ingen statistik för hur stor andel av de som övernattar på hotell som är kvinnor respektive män. Det går därför inte att säga om Örebroregionens evenemang lockar till sig flest kvinnor eller män. Inom elitidrotten har både damlag och herrlag rönt framgångar i regionen. Säsongen 2009/10 fanns det ett elitidrottslag på damsidan och två på herrsidan och säsongen därpå, 2010/11, hade damlagen ökat till tre och herrlagen minskat till ett. Herrfotbollslaget i Örebro får, och har under de senaste åren fått, betydligt högre marknadsföringsbidrag än damfotbollslaget av Örebro kommun. En anledning till detta kan vara att lagen uppfyller kriterierna för bidraget olika väl. Målbild Aktivitet Tid Målgru pp Lika många Elitföreningar inom damidrott Elitklubb inslag i media ges möjlighet till 2014 ar om både stöd i kontakter med kvinnors och media. mäns elitidrott Berörda aktörer MOA kommer att verka genom dialog med kommuner och elitklubbar. Örebro läns idrottsförbund Status halvtidsuppföljning JA (MOA har fört dialog med KIF Örebro). Kommentarer: Målområdesansvarig (MOA) har fört dialog med KIF Örebro om sponsring och mediakontakter. För att elitföreningar inom damidrott ska ges bättre möjlighet till stöd i mediakontakter ser Målområdesansvarig att en resurs som jobbar med rådgivning inrättas under (ÖLIF) Örebro läns idrottsförbund. Under inledning av 2014 kommer målområdesansvarig föra diskussioner med ÖLIF om inrättandet av en rådgivningstjänst. 14

15 Utvecklingsområde 4: Den öppna regionen Fler boende i Örebroregionen: I Örebroregionen bor fler kvinnor än män och både antalet kvinnor och män ökar. Dock minskar skillnaden mellan könen i och med att antalet män ökar mer än antalet kvinnor, främst på grund av invandring. I regionens kommuner ökade inflyttningen av kvinnor i åtta kommuner 2011 och inflyttningen av män ökade i samliga. Trenden är att antalet kommuner med ökning av kvinnor ligger kvar på samma nivå medan ökningen av män sker i allt fler kommuner. Sett till inrikes flyttnetto har fler kvinnor flyttat från regionen än till regionen under hela 2000-talet och detsamma har även gällt för männen de flesta åren. Det negativa flyttnettot har under de senaste åren minskat för både kvinnor och män. Regionen visar på obalans mellan centrum (representerat av Kumla, Lekeberg, Örebro) och periferin (representerat av Degerfors, Hällefors, Laxå, Ljusnarsberg) vad gäller befolkningsutveckling, där centrum växer och periferin minskar. Den typiska inrikes inflyttaren till Örebroregionen är en 21-årig kvinna från Stockholm som flyttar hit för att studera. Målbild Aktivitet Tid Målgrupp Berörda aktörer Status halvtidsuppföljning Lika många män som kvinnor flyttar till regionen för att studera. Tillsätta en arbetsgrupp med representanter från regionen och universitetet, som tar fram strategier för att förändra könsbundna utbildningsval. Presumtiva studenter utanför regionen Målområdesansvarig (MOA) är sammankallande. Örebro Universitet. JA (Arbetsgruppen är bildad). Kommentarer: Arbetsgruppen som ska ta fram strategier för att förändra könsbundna utbildningsval är bildad men har ännu inte sammanträtt. Målområdesansvarig saknas för tillfället för Fler boende i Örebroregionen. Rekrytering pågår för att fylla vakansen. 15

16 Halvtidsuppföljning handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Aktiv regionförstoring: Männen arbetspendlar mer än kvinnorna i Örebroregionen och detta gäller för samtliga tolv kommuner i länet. Samma gäller även för pendling till och från regionen. Andelen kvinnor som pendlar har ökat något. Det är svårt att säga hur arbetspendlingen med kollektivtrafik ser ut uppdelat på kön på grund av brister i statistik. Det vi vet med säkerhet är dock att andelen kvinnor och män som arbetspendlar med tåg längs Mälarbanan är ganska jämnt medan kvinnor utgör nästan tre femtedelar av de resande med buss per dygn i Örebro län. Målbild Aktivitet Tid Målgrupp Berörda aktörer Status halvtidsuppföljning Män och kvinnor Bekväma expressbussar med 2020 Regionala kollektivtrafikmyndigheten Regionala kollektivtrafikmyndigheten JA (Expressbuss Hällefors-Örebro nyttjar tågstandard samt startats upp). kollektivtrafik bekväma Länets kommuner lika mycket expressbusshållplatser. Turutbudet ska anpassas efter både kvinnors och mäns särskilda behov av resande JA (Görs kontinuerligt) Kommentarer: Expressbuss Hällefors-Örebro startades Inga specifika aktiviteter för att skapa bekvämare expressbusshållsplatser har startats upp ännu. Utveckling av resecentrum i Nora, Kopparberg, Kumla och Karlskoga har skett under året. Anpassning av turutbudet sker kontinuerligt. Under 2013 har det gjorts en översyn av stadslinjenätet i Örebro, vilken ska implementeras februari Det har också gjorts en större översyn över kollektivtrafiken i den södra länsdelen. Implementering ska ske under Målområdesansvarig ser som en nyckelfråga för att öka jämställdheten i kollektivtrafiken att statusen höjs på att åka buss. Satsningen på expressbussar med tågstandard med mera är ett sätt att höja statusen på buss som kollektivtrafikmedel. Bilaga 16

17 Redovisning av synpunkter från workshop 13 februari Den 13 februari 2014 anordnades en workshop med brett deltagande från myndigheter, organisationer och företag med fokus på hur genomförandet av handlingsplanen kan effektiviseras. Hinder, utmaningar, möjligheter och framgångsfaktorer identifierades. Hur stärker vi effektiviteten i genomförandet av handlingsplanen? (Kort sikt) Hinder/utmaningar Målområdesansvarig behöver utses på vakant position (Fler boende i Örebroregionen) Behövs djupare förståelse om varför jämställdhet är viktigt Lätt att skapa aktiviteter, men svårare att integrera i ordinarie verksamhet Lyfta andra värden och sammankoppla med företag (damidrott) Sälja in kommunikations- försäljningsstrategi (damidrott) Koppla in PR-byrå (damidrott) Tvångsmässighet (Vi gör saker som vi alltid gjort utan att reflektera över det) Möjligheter/framgångsfaktorer Mer kunskap och att vi alla hjälper varandra med att tänka och agera jämställt Teknikcollege (som jobbar aktivt med jämställdhet) Projektansökningar till strukturfonder Evenemang för pappa och tonåring Kulturnatten Hur tar vi arbetet vidare? (Lång sikt) Hinder/utmaningar Kunskap, förståelse, insikt Empowerment, att äga makten över sin egen förändring Samverkan Ska inte vara ett separat dokument för jämställdhet Aktiviteter mot media Långa processer för att förändra värderingar Möjligheter/framgångsfaktorer KomTek (Kommunal teknikskola) i alla kommuner Processtöd Ledningens engagemang Pilot för europeiskt projekt i jämställdhetsintegrering (ESF) Politiker måste vara bra beställare Stärka medvetenheten om varför jämställdhet är viktigt Samverkan är en förutsättning Mätbara mål enskild handlingsplan inom teknikcollege Fortsätt det goda jobbet ta ett steg till Börja i det lilla få in jämställdhet i det dagliga tänket Integrera jämställdhet ännu tydligare i nästa rup/rus Integration förskola/skola 17

18 18 Halvtidsuppföljning handlingsplan för en jämställd regional tillväxt

19

20 Regionförbundet Örebro Tfn: Örebro Fax: Besöksadress: Forskarvägen 1 E-post:

Rapport 2012:10. Nulägesanalys. En analys för framtagandet av handlingsplan om jämställd regional tillväxt. Kristin Abrahamsson

Rapport 2012:10. Nulägesanalys. En analys för framtagandet av handlingsplan om jämställd regional tillväxt. Kristin Abrahamsson Rapport 2012:10 Nulägesanalys En analys för framtagandet av handlingsplan om jämställd regional tillväxt Kristin Abrahamsson Nulägesanalys En analys för framtagandet av handlingsplan om jämställd regional

Läs mer

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Indikatorer The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga: Alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Sveriges demografiska mittpunkt Cirka 280 000 invånare Gränsar till 6 andra län Delar av 5 stift Örebro län ett län, men 6 landskap Närke, Västmanland, Värmland,

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Uppdraget för delprojekt 3 Syfte: att utveckla en plan för målinriktade och strategiskt långsiktiga insatser i hela länet för att samordna och matcha arbetslivets

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne DET ÖPPNA SKÅNE Enligt Skånes regionala utvecklingsstrategi har vi år 2030 det öppna Skåne. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett öppet

Läs mer

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015 bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen 2015 Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt

Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Datum Dnr 2013-01-29 12-035 Näringsdepartementet Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Ett nytt regionalt arbetssätt Regionförbundets Sörmland har från årsskiftet ett nytt regionalt utvecklingsprogram,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Kulturanalys av förskoleverksamheten

Kulturanalys av förskoleverksamheten ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 {26) UTSKOTT Bos 152 Dnr KS 249/2014 Kulturanalys av förskoleverksamheten Ärendebeskrivning Projektledare/målornrådesansvarig Peter Morfeldt och utvecklingsledare/projektansvarig

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Örebro läns strategi för jämställdhet. 2013-2016 Publ. nr. 2013:8

Örebro läns strategi för jämställdhet. 2013-2016 Publ. nr. 2013:8 Örebro läns strategi för jämställdhet 2013-2016 Publ. nr. 2013:8 Örebro läns strategi för jämställdhet 2013-2016 Foto: Christer Pöhner och Mostphotos Framtagen av: Länsstyrelsen i Örebro län, 2013 Inledning

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 12 18

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 12 18 REGIONSTYRELSEN 2014 12 18 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 85 Aktuell information... 5 86 Utökad medfinansiering av Skolkommunsatsning Delprojekt 1, dnr 14-160... 6 87 Egenfinansiering av Regional Turismutveckling

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet S o c i o e k o n o m i s k a a s p e k t e r i n o m o c h r u n t g r u v f ö r e t a g social hållbar utveckling, arbetsmiljö, jämställdhet exempel från Kiruna och Pajala Professor Lena Abrahamsson

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg

Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg Flera utgångspunkter och syften en samlad process Regional utvecklingsstrategi 2025 Regional kompetensförsörjningsstrategi 2020 Strategi för

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi?

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig Lyft näringslivet, 2014-11-05 Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag

Läs mer

Mia Spendrup. Så utvecklas Loka Brunn. Christer Olsson. Handelsresande i sunt förnuft. Carl Klint. Kompetensplattformar

Mia Spendrup. Så utvecklas Loka Brunn. Christer Olsson. Handelsresande i sunt förnuft. Carl Klint. Kompetensplattformar Mia Spendrup Så utvecklas Loka Brunn Christer Olsson Handelsresande i sunt förnuft Carl Klint Kompetensplattformar Lokadagarna 2013 #Loka2013 29 augusti 30 augusti 12.00 13.00 14.30 Lunch och registrering

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Företagsfrämjande på lika villkor

Företagsfrämjande på lika villkor Företagsfrämjande på lika villkor Jenny Idebro 30 september 2014, Stockholm Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Petr Svarc/Lucky

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag beviljades 116 miljoner kronor under samma period. Källa: Tillväxtverket, Hur kan företagsstöden

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Jämställd regional tillväxt Handlingsplan för Kalmar län 2012-2014

Jämställd regional tillväxt Handlingsplan för Kalmar län 2012-2014 Jämställd regional tillväxt Handlingsplan för Kalmar län 2012-2014 1 Innehåll INLEDNING s. 3 BAKGRUND Syfte s. 4 Övergripande mål s. 4 Nuläge s. 4 OECD rekommendationer s. 4 Arbetsmarknadsläget i Kalmar

Läs mer

Rapport 2015:05 Författare: Anders Niklasson. Hur går det för Örebroregionen? 2015 års uppföljning av Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

Rapport 2015:05 Författare: Anders Niklasson. Hur går det för Örebroregionen? 2015 års uppföljning av Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Rapport 2015:05 Författare: Anders Niklasson Hur går det för Örebroregionen? 2015 års uppföljning av Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Hur går det för Örebroregionen? 2015 års uppföljning av Utvecklingsstrategi

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd Kallelse/Program 1(1) 1 Regional utveckling 2015-08-11 Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se ORGAN: Regionens samverkansråd DATUM: 17 augusti 2015, kl. 10.30-12.00,

Läs mer

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Styrdokument, plan Stöd & Process 2013-08-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr KS/2013:457 Maria.lindeberg@upplandsvasby.se Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Minnesanteckningar Loka Brunn 29-30 augusti

Minnesanteckningar Loka Brunn 29-30 augusti Minnesanteckningar Loka Brunn 29-30 augusti Dag 1 Magnus Persson, Regiondirektör, Regionala styrgruppen Magnus underströk att alla organisationer har möjlighet att ta på sig ledartröjan i det regionala

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat:

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat: Utbildningsfolder: Bakgrund Gävle kommun har beslutat att ta ett helhetsgrepp kring likabehandling och jämställd idrott. Syftet är att arbetet som sker föreningsvis ska stärka idrottsföreningarna genom

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Välkomna till en dag kring karriärvägar!

Välkomna till en dag kring karriärvägar! Välkomna till en dag kring karriärvägar! Program under dagen Vad är Vård- och omsorgscollege och vad är karriärvägar egentligen? Tankar om yrkeslivet och karriärmöjligheter inom vård och omsorg Fika Hur

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

Hållbar jämställdhet (HÅJ)

Hållbar jämställdhet (HÅJ) PiteåPanelen Rapport 21 Hållbar jämställdhet (HÅJ) April 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Hållbar jämställdhet Piteå kommun har arbetat aktivt med jämställdhet i verksamheterna sedan 2009. Jämställdhet

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt

Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt 1(6) Dnr 2007-00467 Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt Socialfondsprojekt ska enligt det operativa programmet 1 jämställdhetsintegreras. Denna vägledning har tagits fram som ett stöd

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer