Jämställd regional tillväxt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställd regional tillväxt"

Transkript

1 Rapport 2014:03 Jämställd regional tillväxt Halvtidsuppföljning 2014 Anders Niklasson

2 Jämställd regional tillväxt Halvtidsuppföljning 2014 Anders Niklasson Rapport 2014:03 Dnr

3 Sammanfattning och slutsatser Halvtidsuppföljningen visar att 14 av 17 aktiviteter i handlingsplanen startats. På målområdesnivå har aktiviteter kommit igång inom samtliga målområden med undantag för Kunskapslyft i arbetslivet där aktiviteter är på väg att startas upp. Översikt aktiviteter Antal startade 14 Antal inte startade 3 Några projekt visar redan upp konkreta effekter som ökar jämställdheten i det regionala tillväxtarbetet, exempelvis har länsstyrelsens öronmärkning av företagsstöd lett till att fler kvinnliga företag får investeringsbidrag. Störst osäkerhet kring genomförandet av aktiviteter finns inom målområdet Fler boende i Örebroregionen där det i dagsläget saknas s.k. målområdesansvarig. Arbetet pågår dock med att få vakansen besatta Aktiviteterna som finns i handlingsplanen skiljer sig till karaktären. Vissa hänger ihop i en utvecklingskedja med strategiska långsiktiga effekter, medan andra är aktiviteter är mer handlingsinriktade med direkta effekter. Merparten av aktiviteterna är planerade att genomföras under 14, men några enstaka aktiviteter har en längre tidshorisont. Halvtidsuppföljningen har till huvudsakligt syfte att åskådliggöra vilka planerade aktiviteter som kommit igång, samt ge förslag till åtgärder som kan öka möjligheten till måluppfyllelse. Självklart pågår det utöver aktiviteterna i handlingsplanen för jämställdhet en mängd aktiviteter och projekt i regionen som bidrar till att göra Örebroregionen mer jämställd. Den 13 februari 2014 anordnades en workshop med brett deltagande från myndigheter, organisationer och företag med fokus på hur genomförandet av handlingsplanen kan stärkas på kort och lång sikt. Hinder, utmaningar, möjligheter och framgångsfaktorer identifierades. Resultaten från workshopen redovisas i bilaga längst bak i rapporten. 3

4 Halvtidsuppföljning handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Bakgrund Regeringen har tagit fram en nationell handlingsplan för en jämställd regional tillväxt. I handlingsplanen framgår att en jämn fördelning av makt och resurser är en av förutsättningarna för en hållbar tillväxt i hela landet. Målet är därför att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser. I december 2011 fick regionförbundet regeringsuppdraget att i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer utarbeta och genomföra en handlingsplan för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det regionala tillväxtarbetet under perioden Länsstyrelsen bistår regionförbundet i arbetet. Handlingsplanen redovisades till Näringsdepartementet i februari Av Tillväxtverkets Riktlinjer för handlingsplan om jämställd regional tillväxt framgår att: Vad är en utvecklingsstrategi? Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Syftet är att skapa bästa möjliga framtid för människor och verksamheter i den region där vi alla verkar. Strategin utgår från regionens egna förutsättningar och de trender som vi behöver förhålla oss till. Vi vill utveckla våra tillgångar, men också förbättra områden där det i dag finns brister. Strategin är fokuserad på fyra områden för att bli meningsfull och slagkraftig när den genomförs. De fyra områdena är: Kunskap och kompetens Innovationer och entreprenörskap Lustfyllda möten och upplevelser Den öppna regionen Handlingsplanen ska utgå från regionens prioriteringar, Utvecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS) och innehålla följande delar: o Nulägesanalys (Var är vi nu?) o Regionens mål och syfte med handlingsplanen (Vart vill vi?) o Aktiviteter (Hur når vi vår målbild?) o Plan för återrapportering och utvärdering Regionförbundets har på basis av Tillväxtverkets riktlinjer utarbetat en handlingsplan för en jämställd regional tillväxt som genomförs i samarbete med andra parter. Regionförbundets ansvar är att driva processen med ett så brett engagemang som möjligt. Handlingsplanen för jämställd regional tillväxt ägs dock av alla som vill bidra till Örebroregionens utveckling. För att omsätta handlingsplanen till handling krävs samarbete. Ett första steg i uppdraget var att ta fram en nulägesanalys som låg till grund för de aktiviteter som genomförs i den regionala handlingsplanen för jämställd tillväxt. För att identifiera en problembild som utgår ifrån regionens prioriterade områden byggde analysen på utvecklingsstrategins tolv målområden. För att göra handlingsplanen till en integrerad del av utvecklingsstrategin valde regionförbundet att låta utvecklingsstrategins målområdesansvariga ta fram planen. Länsstyrelsens expert för jämställdhetsfrågor genomförde en utbildning för målområdesansvariga som därefter har arbetade fram mål och aktiviteter i en workshop. För att skapa så bred förankring som möjligt anordnades en remisskonferens där politiker, regionala och kommunala tjänstemän, företagsfrämjande organisationer och intresseorganisationer med intresse av regionala utvecklingsfrågor deltog. Möjlighet att lämna skriftliga synpunkter gavs också. 4

5 Handlingsplanens mål Målet med regionens handlingsplan för jämställd regional tillväxt är att integrera jämställdhetsperspektivet vid genomförandet av utvecklingsstrategin, dvs. att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser. Om genomförandet av handlingsplanen Arbetet med handlingsplanen drivs av målområdesansvariga (MOA), som ansvarar för kontakter och förankring med berörda aktörer. MOA ansvarar inom sina respektive områden för att sprida kunskap om regionens färdriktning och strategiskt driva processer, tillsammans med relevanta aktörer. Genomförandeorganisationen för utvecklingsstrategin har regelbundna träffar och under dessa görs lägesavstämningar mot uppsatta mål. Handlingsplanen lyfts också under de tre stora forumen som äger rum varje år; Regionalt utvärderingsforum, Loka dagarna samt Regional utvecklingsforum. Syfte med halvtidsuppföljningen Det övergripande syftet med halvtidsuppföljningen är att fastställa hur genomförandet av handlingsplanens aktiviteter fortlöper i förhållande till de mål som antagits i handlingsplanen. Ett syfte är också att identifiera hinder och framgångsfaktorer för att kunna stärka genomförandet och därmed öka måluppfyllelsen. Metod Uppföljningen av handlingsplanen har integreras med den årliga uppföljningen (process- och aktivitetsuppföljning) av aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen av Örebroregionens utvecklingsstrategi som regionförbundet genomför. Målområdesansvariga (MOA) ansvarar för att inrapportera hur genomförandet av aktiviteter i handlingsplanen framskrider. Regionförbundet ansvarar för att sammanställa inrapporterade aktiviteter för att skapa en överblick över hur genomförandet framskrider. Särskilt fokus har legat på att beskriva aktiviteter, identifiera hinder, framgångsfaktorer. För att ytterligare Målområdesansvariga Kunskapslyft för barn och unga Peter Morfeldt, Regionförbundet Örebro Kunskapslyft i arbetslivet Maria Svensson-Hallberg, Regionförbundet Örebro Entreprenörskap och Innovationer Cecilia Sundin, Regionförbundet Örebro Innovativa miljöer Agneta Stål, Örebro läns landsting Förvaltningsstaden Ingela Pihl, Länsstyrelsen i Örebro län Rika naturupplevelser Toni Eriksson, Regionförbundet Örebro Sprudlande kulturliv Rikard Åslund, Örebro läns landsting Stora evenemang Alf Lindblad, Örebro kommun Fler boende i Örebroregionen Vakant Aktiv regionförstoring Fredrik Eliasson, Örebro läns landsting Goda kommunikationer med omvärlden Fredrik Idevall, Regionförbundet Örebro Granskare Ekologiskt hållbart Nanny Andersson Sahlin, Länsstyrelsen i Örebro län Mångfald och integration Maria Johansson, Länsstyrelsen i Örebro län Barn och unga Marie Cecares Olsson, Regionförbundet Örebro En jämställd region Kerstin Lillje, Länsstyrelsen i Örebro län En god folkhälsa Thomas Falk, Örebro läns landsting 5

6 Halvtidsuppföljning handlingsplan för en jämställd regional tillväxt fördjupa inrapporteringen har så kallade dialogsamtal hållits med målområdesansvariga (MOA). I anslutning till halvtidsuppföljningen anordnades också en workshop där målområdesansvariga, granskare och andra regionala aktörer deltog. Syftet med workshopen var att diskutera hur effektiviteten i genomförandet kan utvecklas utifrån halvtidsuppföljningens resultat. Resultat från workshopen redovisas i bilaga längst bak i rapporten. Indikatorer för uppföljning För att skapa tydlighet och överblickbarhet i uppföljningen används ett indikatorsystem där JA innebär att aktiviteter startats och NEJ innebär att aktiviteter inte startats. JA (Aktivitet har startats) NEJ (Aktivitet har inte startats) 6

7 Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga: I Örebroregionen är skillnaderna mellan könen avseende betygsnivå och utbildningsnivå stora. Pojkarnas resultat i skolan är betydligt lägre än flickornas, samt även lägre än genomsnittet för pojkar i Sverige. Fler kvinnor än män fortsätter från gymnasiet till en högre utbildning. Att pojkar och män har sämre kunskapsresultat i skolan är problematiskt för gruppen pojkar/män och för Örebroregionens framtida kompetensförsörjning eftersom kunskapskravet i arbetslivet ökar och kommer fortsätta att öka. Skillnaderna mellan könen avseende betygsnivå och utbildningsnivå varierar men trenden är att skillnaderna ökar. Målbild Aktivitet Tid Målgrupp Berörda aktörer Status halvtidsuppföljning Likvärdig utbildning Skolor med hög kvalitet som kan möta alla elever utifrån deras behov Skolpolitiker, förvaltning, rektorer JA (Process startad) Ta fram en åtgärdsplan genom att ta del av slutbetänkandet från Jämställdhetsdelegationen från skola och högskola och analysera betydelsen för regionen. Målområdesansvarig (MOA) kommer att verka i sina pågående processer med skolpolitiker och kvalitetsansvariga på förvaltningsnivå samt rektorer. Uppmärksamma den egna verksamheten, analysera, dra slutsatser och lägga strategier Skolpolitiker, förvaltning, rektorer Skolstödsgruppen startar processer i sina pågående lärnätverk med rektorer, förvaltningsansvariga och skolpolitiker där kunskaps- och erfarenhetsutbyte ska skapa medvetenhet, förhållningssätt och konkreta insatser i skolorna (integrera i det vardagliga arbetet - ej i projekt). JA (12 st. skolutvecklingsplaner med jämställdhet i fokus) Utveckla skolans egen förmåga school empowerment Skolpolitiker, förvaltning, rektorer JA (Process startad) Kommentarer: Åtgärdsplanen har ännu inte kommit till stånd, men processen att skapa den pågår. Målområdesansvarig utgår från ett synsätt som utgår ifrån att ska man skapa verklig förändring måste man först kartlägga hur verkligheten ser ut. Inte sällan handlar det om att utmana den dominerande kulturen i skolan för att skapa förändring. Svaga matteresultat handlar inte alltid om matteundervisningen i sig utan att den rådande kulturen (ofta elevsynen) underminerar möjligheten till bra resultat. När det gäller aktiviteten att uppmärksamma den egna verksamheten, analysera, dra slutsatser och lägga strategier har 12 skolutvecklingsplaner tagits fram där jämställdhetsperspektivet är väl integrerat. Aktiviteten att utveckla skolans egen förmåga school empowerment genomförs genom den regionala skolstödsgruppens arbete, bland annat genom att skapa mötesplatser, koppling till forskning och konkreta skolstöduppdrag. 7

8 Halvtidsuppföljning handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Kunskapslyft i arbetslivet: I Örebroregionen är andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning högre än andelen män, 24 procent jämfört med 14 procent (2011). Trenden är att skillnaden mellan könen ökar. Örebro universitet försörjer i hög grad den regionala arbetsmarknaden och etableringen på arbetsmarknaden från universitetet är över riksgenomsnittet. En högre andel män än kvinnor etableras på arbetsmarknaden visar statistik för riket och skillnaden mellan könen har ökat. Tyvärr finns inte könsuppdelad statistik gällande etableringsgraden i regionen att tillgå. Det är anmärkningsvärt att en större andel kvinnor än män har eftergymnasial utbildning samtidigt som andelen män är högre än andelen kvinnor gällande etablering efter examen från universitet/högskola. En anledning till detta skulle kunna vara att vissa utbildningar leder till arbete i högre grad än andra och att exempelvis tekniska utbildningar som traditionellt är mansdominerade har en hög etableringsgrad. Målbild Aktivitet Tid Målgrupp Berörda aktörer Status halvtidsuppföljning Utbildningar ska vara könsneutrala Analysera nationella studier och rapporter på området Utbildningsanordnare inom alla nivåer och utbildningsformer MOA kommer att verka genom företrädare för utbildningsanordnare NEJ (Arbetsgrupp är dock bildad). för att och arbetsgivare genom attrahera Analysera och förändra Arbetsgivare/branscher framtagande av både utbildningsutbudet. Handlingsplan för Föräldrar flickor/kvinnor kompetensförsörjning. Synliggör villkoren för och olika yrken utifrån ett Samhället - Media pojkar/män. jämställdhetsperspektiv. Kommunicera forskningsresultat. Lyft goda förebilder till målgrupperna. Avsätt medel för utvecklingsarbete. Sätt upp mätbara mål tillsammans med utbildningsanordnare och arbetsgivare. Politik (lokalt, regionalt, nationellt) Teknikcollege Vård- och omsorgscollege Regionförbundet Örebro (Kompetensplattformsuppdraget) Regionalt Resurscentrum Örebro län Fortsätta med det riktade arbetet inom College för att bryta könsmönster och tillsätta resurser för uppföljning av resultat och spridning. Processledarna för Vård- och omsorgscollege samt Teknikcollege. Kommentarer: Aktiviteterna som finns i handlingsplanen hänger ihop i en utvecklingskedja, enligt 4 P metoden för jämställdhetsintegrering - där kartläggning av fakta och analys utgör starten innan man går vidare med genomförandet av aktiviteterna. Arbetsgruppen som ska driva arbetet framåt är bildad och har träffats ett par gånger. Resursfrågan är central för det fortsatta arbetet. Troligtvis bör ett större projekt tas fram för att genomföra handlingsplanens aktiviteter. Arbetsgruppen ser för närvarande över hur och vem som skulle kunna finansiera. Inom arbetsgruppen och med de resurser som finns tillgängliga så har samarbetet mellan befintliga aktörer kommit igång. Det kommer under våren att genomföras ett större seminarium för att sprida kunskap och lyfta förebilder. Arbetsgruppen anser dock inte att den typen av aktiviteter är tillräckligt för att åstadkomma skillnad när det gäller att bryta könsmönster. 8

9 Utvecklingsområde 2: Innovationer och entreprenörskap Entreprenörskap och företagande: I Örebroregionen ökar antalet nystartade företag. Ökningen av kvinnors företagande går dock sakta. Det är cirka dubbelt så många företag med en manlig ledning som en kvinnlig ledning, som startas utgjorde kvinnorna i regionen cirka en tredjedel av den totala företagarpopulationen. Samtliga börsnoterade företag med huvudkontor i Örebroregionen har en man som VD. För riskkapitalinvesteringar är det svårt att anlägga ett könsperspektiv. Inom logistikbranschen i regionen utgör kvinnorna en fjärdedel av de sysselsatta och andelen har varit i princip densamma mellan Fyra av fem näringslivsorganisationer leds av kvinnor. Tre av organisationerna har en styrelse där två av tre ordförande är män. Posten som näringslivschef i kommunerna domineras av män, åtta är män och tre är kvinnor. Målbild Aktivitet Tid Målgrupp Berörda aktörer Status halvtidsuppföljning Samma möjlighet för kvinnor och män att starta och driva företag 2014 Företagsfrämjande aktörer JA (Projekt Jämför och projekt Affärsrådgivning på lika villkor pågår) Kompetensutveckling attityder och värderingar, kunskap om nya branscher och tekniker, t.ex. Affärsrådgivning på lika villkor. Arbeta för att genom projekt bidra till ökad jämställdhetsintegrering av det regionala tillväxtarbetet. Företagsfrämjande aktörer Målområdesansvarig (MOA) verkar tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län, Regionförbundet, ALMI, BRO, Drivhuset, Inkubera, Coompanion, UF, Regionalt Resurscentrum Örebro län, ESF-rådet, Tillväxtverket, Science Park i Karlskoga och Örebro. Regionalt Resurscentrum Örebro län Öronmärka en del av det regionala företagsstödet till speciella insatser för kvinnor Kvinnor som vill: starta företag att deras företag ska utvecklas Länsstyrelsen JA (Projekt Utveckling av nya tillväxtbranscher) utveckla innovativa idéer Ge privatpersoner bättre kännedom om ALMI och andra aktörer genom att möta kunderna där de är t.ex: -Finnas på Mariebergs köpcentrum utanför arbetstid. -Stå på marknader Kvinnor som vill starta företag. ALMI NEJ (Aktivitet på Marieberg ej genomförd) JA (Almi deltagit på marknadsafton) -TV-reklam. JA (TV-reklam genomförd) Jämn könsfördelning i logistikbranschen Information till företag i logistikbranschen om vinster med jämställdhet i samband med möten med t.ex. Forum för logistik (nätverk som arbetar för att stärka logistiksektorn) Företag i logistikbranschen MOA kommer att verka genom t.ex. Forum för logistik, Logistikregionen inom Business region Örebro. NEJ 9

10 Halvtidsuppföljning handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Kommentarer: Halvtidsuppföljningen visar att aktiviteter kommit igång inom tre av fyra områden. Projekt Affärsrådgivning på lika villkor inom ramen för projekt Jämför har startats upp för att bidra till ökad jämställdhetsintegrering av det regionala tillväxtarbetet kronor har öronmärkts till kvinnligt företagande genom projekt Utveckling av nya tillväxtbranscher inom Främja kvinnors företagande. Projektet har lett till fler ansökningar från kvinnliga företagare. Almi har deltagit på marknadsafton och kört TV-reklam. Aktiviteten på Mariebergs köpcentrum är dock ännu inte genomförd. Inga aktiviteter har blivit genomförda för att skapa en jämnare könsfördelning i logistikbranschen. 10

11 Innovativa miljöer: Av de som är sysselsatta inom forskning och utbildning i riket är männen i majoritet. Störst är skillnaden mellan könen inom företag och minst inom universitet/högskolor. Könsuppdelad statistik på regional nivå saknas. Cirka 80 procent av de som är sysselsatta inom kunskapsintensiva arbetsställen i Örebroregionen är män. Denna andel har i princip varit oförändrad under 2000-talet. Målbild Aktivitet Tid Målgrupp Berörda aktörer Status halvtidsuppföljning Lika stor andel kvinnor och 2014 Kvinnor som vill utveckla Örebro universitet/ Innovationskontoret JA (Innovationsslussen på män som innovativa Örebro läns landsting innovatörer idéer ALMI är öppnad). Stimulera kvinnor att utveckla idéer genom att erbjuda kvinnor utvecklingsverktyg för produkter och tjänster Örebro läns landsting Länsstyrelsen i Örebro län Skapa en Innovationssluss i Örebro läns landsting Örebro läns landsting Kommentarer: Innovationsslussen Region Örebro är öppnad för att bättre kunna ta tillvara goda idéer om hur arbetet inom Örebro läns landsting kan bli enklare. Innovationsslussen ger hjälp med att omsätta idéer till handling och växtkraft så att den kan komma fler till godo. Innovationsslussens arbete sker i nära samarbete med Almi och Örebro universitet. Universitetssjukhuset är en av regionens största offentliga kunskapsintensiva arbetsplatser. Innovationsslussen stärker framför allt kvinnor som innovatörer i och med att landstinget är en kvinnodominerad arbetsplats. 11

12 Halvtidsuppföljning handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Förvaltningsstaden Örebro: De statligt sysselsatta i Örebro kommun ökar och det gäller för både kvinnor och män. Ökningen av kvinnor är dock större. Fler kvinnor än män är statligt sysselsatta i kommunen och 2010 var fler kvinnor än män statligt sysselsatta. Sett till procent innebär det att kvinnor utgör 59 procent av de statligt sysselsatta och män utgör 41 procent. Målbild Aktivitet Tid Målgrupp Berörda aktörer Status halvtiduppföljning Fler statliga myndigheter med jämn könsfördelning Marknadsföra Örebro som en jämställd och därmed en attraktiv stad. Statliga och andra offentliga verksamheter MOA kommer att föra in jämställdhetsperspektivet i sitt arbete JA Kommentarer: Den tidigare målområdesansvarige hade en tydlig ambition att väva in perspektivet kontinuerligt i det ordinarie arbetet. Under våren 2014 har en ny målområdesansvarig rekryterats för att föra stafettpinnen vidare. 12

13 Utvecklingsområde 3: Lustfyllda möten och upplevelser Sprudlande kulturliv: En betydligt större andel kvinnliga projektledare än manliga, får projektmedel till kulturprojekt för unga i Örebroregionen var andelen kvinnliga projektledare 70 procent. I regionen är en större andel kvinnor än män sysselsatta inom kultursektorn. Trenden är att andelen män ökar och 2010 utgjorde männen 47 procent av de sysselsatta. En större andel kvinnor än män tar del av kulturutbudet som exempelvis scenkonst, bibliotek och studiecirklar. Någon större förändring över tid har inte skett. En större andel kvinnor än män är även kulturutövande. Bara när det gäller spela musikinstrument var andelen män större Målbild Aktivitet Tid Målgru pp Lika många Fler pojkar/män ska delta Barn och män/pojkar i kulturaktiviteter. Ge 2014 unga som utrymme för förebilder flickor/kvinnor som bryter stereotyper deltar i och visar på mångfald. kulturaktivitet Erbjuda redskap för er förbättrad kommunikation och reflektion. Modernisera kulturbegreppet. T.ex. inkludera ny teknik, dataspel-kulturen. Berörda aktörer Målområdesansvarig (MOA) kommer att verka genom dialog med kulturinstitutioner och skola. Örebro läns landsting Status halvtidsuppföljning JA (Projekt unga pojkars läsning, Länsbiblioteket) Kommentarer: Projektet Unga pojkars läsning (länsbiblioteket) är den tydligaste aktiviteten som kommit igång som bidrar till måluppfyllelsen. Antalet pojkar som deltar i dansaktiviteter ökar, företrädesvis på grund av streetdance som är en växande dansform. Vice versa ökar flickornas deltagande i samband med filmskapande. När det gäller förebilder är genomslagskraften störst på den nationella nivån, exempelvis fotbollspelaren som vann Let s Dance (Anton Hysén). 13

14 Halvtidsuppföljning handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Stora evenemang: Det finns ingen statistik för hur stor andel av de som övernattar på hotell som är kvinnor respektive män. Det går därför inte att säga om Örebroregionens evenemang lockar till sig flest kvinnor eller män. Inom elitidrotten har både damlag och herrlag rönt framgångar i regionen. Säsongen 2009/10 fanns det ett elitidrottslag på damsidan och två på herrsidan och säsongen därpå, 2010/11, hade damlagen ökat till tre och herrlagen minskat till ett. Herrfotbollslaget i Örebro får, och har under de senaste åren fått, betydligt högre marknadsföringsbidrag än damfotbollslaget av Örebro kommun. En anledning till detta kan vara att lagen uppfyller kriterierna för bidraget olika väl. Målbild Aktivitet Tid Målgru pp Lika många Elitföreningar inom damidrott Elitklubb inslag i media ges möjlighet till 2014 ar om både stöd i kontakter med kvinnors och media. mäns elitidrott Berörda aktörer MOA kommer att verka genom dialog med kommuner och elitklubbar. Örebro läns idrottsförbund Status halvtidsuppföljning JA (MOA har fört dialog med KIF Örebro). Kommentarer: Målområdesansvarig (MOA) har fört dialog med KIF Örebro om sponsring och mediakontakter. För att elitföreningar inom damidrott ska ges bättre möjlighet till stöd i mediakontakter ser Målområdesansvarig att en resurs som jobbar med rådgivning inrättas under (ÖLIF) Örebro läns idrottsförbund. Under inledning av 2014 kommer målområdesansvarig föra diskussioner med ÖLIF om inrättandet av en rådgivningstjänst. 14

15 Utvecklingsområde 4: Den öppna regionen Fler boende i Örebroregionen: I Örebroregionen bor fler kvinnor än män och både antalet kvinnor och män ökar. Dock minskar skillnaden mellan könen i och med att antalet män ökar mer än antalet kvinnor, främst på grund av invandring. I regionens kommuner ökade inflyttningen av kvinnor i åtta kommuner 2011 och inflyttningen av män ökade i samliga. Trenden är att antalet kommuner med ökning av kvinnor ligger kvar på samma nivå medan ökningen av män sker i allt fler kommuner. Sett till inrikes flyttnetto har fler kvinnor flyttat från regionen än till regionen under hela 2000-talet och detsamma har även gällt för männen de flesta åren. Det negativa flyttnettot har under de senaste åren minskat för både kvinnor och män. Regionen visar på obalans mellan centrum (representerat av Kumla, Lekeberg, Örebro) och periferin (representerat av Degerfors, Hällefors, Laxå, Ljusnarsberg) vad gäller befolkningsutveckling, där centrum växer och periferin minskar. Den typiska inrikes inflyttaren till Örebroregionen är en 21-årig kvinna från Stockholm som flyttar hit för att studera. Målbild Aktivitet Tid Målgrupp Berörda aktörer Status halvtidsuppföljning Lika många män som kvinnor flyttar till regionen för att studera. Tillsätta en arbetsgrupp med representanter från regionen och universitetet, som tar fram strategier för att förändra könsbundna utbildningsval. Presumtiva studenter utanför regionen Målområdesansvarig (MOA) är sammankallande. Örebro Universitet. JA (Arbetsgruppen är bildad). Kommentarer: Arbetsgruppen som ska ta fram strategier för att förändra könsbundna utbildningsval är bildad men har ännu inte sammanträtt. Målområdesansvarig saknas för tillfället för Fler boende i Örebroregionen. Rekrytering pågår för att fylla vakansen. 15

16 Halvtidsuppföljning handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Aktiv regionförstoring: Männen arbetspendlar mer än kvinnorna i Örebroregionen och detta gäller för samtliga tolv kommuner i länet. Samma gäller även för pendling till och från regionen. Andelen kvinnor som pendlar har ökat något. Det är svårt att säga hur arbetspendlingen med kollektivtrafik ser ut uppdelat på kön på grund av brister i statistik. Det vi vet med säkerhet är dock att andelen kvinnor och män som arbetspendlar med tåg längs Mälarbanan är ganska jämnt medan kvinnor utgör nästan tre femtedelar av de resande med buss per dygn i Örebro län. Målbild Aktivitet Tid Målgrupp Berörda aktörer Status halvtidsuppföljning Män och kvinnor Bekväma expressbussar med 2020 Regionala kollektivtrafikmyndigheten Regionala kollektivtrafikmyndigheten JA (Expressbuss Hällefors-Örebro nyttjar tågstandard samt startats upp). kollektivtrafik bekväma Länets kommuner lika mycket expressbusshållplatser. Turutbudet ska anpassas efter både kvinnors och mäns särskilda behov av resande JA (Görs kontinuerligt) Kommentarer: Expressbuss Hällefors-Örebro startades Inga specifika aktiviteter för att skapa bekvämare expressbusshållsplatser har startats upp ännu. Utveckling av resecentrum i Nora, Kopparberg, Kumla och Karlskoga har skett under året. Anpassning av turutbudet sker kontinuerligt. Under 2013 har det gjorts en översyn av stadslinjenätet i Örebro, vilken ska implementeras februari Det har också gjorts en större översyn över kollektivtrafiken i den södra länsdelen. Implementering ska ske under Målområdesansvarig ser som en nyckelfråga för att öka jämställdheten i kollektivtrafiken att statusen höjs på att åka buss. Satsningen på expressbussar med tågstandard med mera är ett sätt att höja statusen på buss som kollektivtrafikmedel. Bilaga 16

17 Redovisning av synpunkter från workshop 13 februari Den 13 februari 2014 anordnades en workshop med brett deltagande från myndigheter, organisationer och företag med fokus på hur genomförandet av handlingsplanen kan effektiviseras. Hinder, utmaningar, möjligheter och framgångsfaktorer identifierades. Hur stärker vi effektiviteten i genomförandet av handlingsplanen? (Kort sikt) Hinder/utmaningar Målområdesansvarig behöver utses på vakant position (Fler boende i Örebroregionen) Behövs djupare förståelse om varför jämställdhet är viktigt Lätt att skapa aktiviteter, men svårare att integrera i ordinarie verksamhet Lyfta andra värden och sammankoppla med företag (damidrott) Sälja in kommunikations- försäljningsstrategi (damidrott) Koppla in PR-byrå (damidrott) Tvångsmässighet (Vi gör saker som vi alltid gjort utan att reflektera över det) Möjligheter/framgångsfaktorer Mer kunskap och att vi alla hjälper varandra med att tänka och agera jämställt Teknikcollege (som jobbar aktivt med jämställdhet) Projektansökningar till strukturfonder Evenemang för pappa och tonåring Kulturnatten Hur tar vi arbetet vidare? (Lång sikt) Hinder/utmaningar Kunskap, förståelse, insikt Empowerment, att äga makten över sin egen förändring Samverkan Ska inte vara ett separat dokument för jämställdhet Aktiviteter mot media Långa processer för att förändra värderingar Möjligheter/framgångsfaktorer KomTek (Kommunal teknikskola) i alla kommuner Processtöd Ledningens engagemang Pilot för europeiskt projekt i jämställdhetsintegrering (ESF) Politiker måste vara bra beställare Stärka medvetenheten om varför jämställdhet är viktigt Samverkan är en förutsättning Mätbara mål enskild handlingsplan inom teknikcollege Fortsätt det goda jobbet ta ett steg till Börja i det lilla få in jämställdhet i det dagliga tänket Integrera jämställdhet ännu tydligare i nästa rup/rus Integration förskola/skola 17

18 18 Halvtidsuppföljning handlingsplan för en jämställd regional tillväxt

19

20 Regionförbundet Örebro Tfn: Örebro Fax: Besöksadress: Forskarvägen 1 E-post:

Rapport 2012:10. Nulägesanalys. En analys för framtagandet av handlingsplan om jämställd regional tillväxt. Kristin Abrahamsson

Rapport 2012:10. Nulägesanalys. En analys för framtagandet av handlingsplan om jämställd regional tillväxt. Kristin Abrahamsson Rapport 2012:10 Nulägesanalys En analys för framtagandet av handlingsplan om jämställd regional tillväxt Kristin Abrahamsson Nulägesanalys En analys för framtagandet av handlingsplan om jämställd regional

Läs mer

Mia Spendrup. Så utvecklas Loka Brunn. Christer Olsson. Handelsresande i sunt förnuft. Carl Klint. Kompetensplattformar

Mia Spendrup. Så utvecklas Loka Brunn. Christer Olsson. Handelsresande i sunt förnuft. Carl Klint. Kompetensplattformar Mia Spendrup Så utvecklas Loka Brunn Christer Olsson Handelsresande i sunt förnuft Carl Klint Kompetensplattformar Lokadagarna 2013 #Loka2013 29 augusti 30 augusti 12.00 13.00 14.30 Lunch och registrering

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Hur går det för Örebroregionen?

Hur går det för Örebroregionen? Rapport 2014:02 Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Anders Niklasson Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-17 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 25 september kl 9.30-12 Plats: Regionförbundets kansli, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet

Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet Rapport Juni 2012 Länsstyrelsen Södermanlands län Förord... 3 Sammanfattning... 5 Förstudie; uppdrag, arbetsmetoder...

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt

Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Working paper/pm 2012:05 Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Tillväxtanalys har på regeringens uppdrag följt upp de förslag till åtgärder som redovisas i KTH:s handlingsplan

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

FÖREDRAGNINGSPM 1 (1) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Nämnden för tillväxt, kultur och bildning 2013-01-23 Verksamhetsplan för nämnden för tillväxt, kultur och bildning 2013 Diarienummer: 13OLL463 Handläggare:

Läs mer

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne Vad möter de unga? - En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne (titel kan komma att ändras något) 1 Förord Med målsättningen

Läs mer

LINKÖPINGS KOMMUN PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT ÅR 2013

LINKÖPINGS KOMMUN PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT ÅR 2013 LINKÖPINGS KOMMUN PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT ÅR 2013 Förord Våra barn behöver en jämställd och jämlik värld där alla är fria att leva sina liv utan fördomar och ärvda mönster. Det

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

pport 2001:01 Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare

pport 2001:01 Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare pport 2001:01 Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och

Läs mer