Jämställd regional tillväxt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställd regional tillväxt"

Transkript

1 Rapport 2014:03 Jämställd regional tillväxt Halvtidsuppföljning 2014 Anders Niklasson

2 Jämställd regional tillväxt Halvtidsuppföljning 2014 Anders Niklasson Rapport 2014:03 Dnr

3 Sammanfattning och slutsatser Halvtidsuppföljningen visar att 14 av 17 aktiviteter i handlingsplanen startats. På målområdesnivå har aktiviteter kommit igång inom samtliga målområden med undantag för Kunskapslyft i arbetslivet där aktiviteter är på väg att startas upp. Översikt aktiviteter Antal startade 14 Antal inte startade 3 Några projekt visar redan upp konkreta effekter som ökar jämställdheten i det regionala tillväxtarbetet, exempelvis har länsstyrelsens öronmärkning av företagsstöd lett till att fler kvinnliga företag får investeringsbidrag. Störst osäkerhet kring genomförandet av aktiviteter finns inom målområdet Fler boende i Örebroregionen där det i dagsläget saknas s.k. målområdesansvarig. Arbetet pågår dock med att få vakansen besatta Aktiviteterna som finns i handlingsplanen skiljer sig till karaktären. Vissa hänger ihop i en utvecklingskedja med strategiska långsiktiga effekter, medan andra är aktiviteter är mer handlingsinriktade med direkta effekter. Merparten av aktiviteterna är planerade att genomföras under 14, men några enstaka aktiviteter har en längre tidshorisont. Halvtidsuppföljningen har till huvudsakligt syfte att åskådliggöra vilka planerade aktiviteter som kommit igång, samt ge förslag till åtgärder som kan öka möjligheten till måluppfyllelse. Självklart pågår det utöver aktiviteterna i handlingsplanen för jämställdhet en mängd aktiviteter och projekt i regionen som bidrar till att göra Örebroregionen mer jämställd. Den 13 februari 2014 anordnades en workshop med brett deltagande från myndigheter, organisationer och företag med fokus på hur genomförandet av handlingsplanen kan stärkas på kort och lång sikt. Hinder, utmaningar, möjligheter och framgångsfaktorer identifierades. Resultaten från workshopen redovisas i bilaga längst bak i rapporten. 3

4 Halvtidsuppföljning handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Bakgrund Regeringen har tagit fram en nationell handlingsplan för en jämställd regional tillväxt. I handlingsplanen framgår att en jämn fördelning av makt och resurser är en av förutsättningarna för en hållbar tillväxt i hela landet. Målet är därför att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser. I december 2011 fick regionförbundet regeringsuppdraget att i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer utarbeta och genomföra en handlingsplan för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det regionala tillväxtarbetet under perioden Länsstyrelsen bistår regionförbundet i arbetet. Handlingsplanen redovisades till Näringsdepartementet i februari Av Tillväxtverkets Riktlinjer för handlingsplan om jämställd regional tillväxt framgår att: Vad är en utvecklingsstrategi? Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Syftet är att skapa bästa möjliga framtid för människor och verksamheter i den region där vi alla verkar. Strategin utgår från regionens egna förutsättningar och de trender som vi behöver förhålla oss till. Vi vill utveckla våra tillgångar, men också förbättra områden där det i dag finns brister. Strategin är fokuserad på fyra områden för att bli meningsfull och slagkraftig när den genomförs. De fyra områdena är: Kunskap och kompetens Innovationer och entreprenörskap Lustfyllda möten och upplevelser Den öppna regionen Handlingsplanen ska utgå från regionens prioriteringar, Utvecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS) och innehålla följande delar: o Nulägesanalys (Var är vi nu?) o Regionens mål och syfte med handlingsplanen (Vart vill vi?) o Aktiviteter (Hur når vi vår målbild?) o Plan för återrapportering och utvärdering Regionförbundets har på basis av Tillväxtverkets riktlinjer utarbetat en handlingsplan för en jämställd regional tillväxt som genomförs i samarbete med andra parter. Regionförbundets ansvar är att driva processen med ett så brett engagemang som möjligt. Handlingsplanen för jämställd regional tillväxt ägs dock av alla som vill bidra till Örebroregionens utveckling. För att omsätta handlingsplanen till handling krävs samarbete. Ett första steg i uppdraget var att ta fram en nulägesanalys som låg till grund för de aktiviteter som genomförs i den regionala handlingsplanen för jämställd tillväxt. För att identifiera en problembild som utgår ifrån regionens prioriterade områden byggde analysen på utvecklingsstrategins tolv målområden. För att göra handlingsplanen till en integrerad del av utvecklingsstrategin valde regionförbundet att låta utvecklingsstrategins målområdesansvariga ta fram planen. Länsstyrelsens expert för jämställdhetsfrågor genomförde en utbildning för målområdesansvariga som därefter har arbetade fram mål och aktiviteter i en workshop. För att skapa så bred förankring som möjligt anordnades en remisskonferens där politiker, regionala och kommunala tjänstemän, företagsfrämjande organisationer och intresseorganisationer med intresse av regionala utvecklingsfrågor deltog. Möjlighet att lämna skriftliga synpunkter gavs också. 4

5 Handlingsplanens mål Målet med regionens handlingsplan för jämställd regional tillväxt är att integrera jämställdhetsperspektivet vid genomförandet av utvecklingsstrategin, dvs. att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser. Om genomförandet av handlingsplanen Arbetet med handlingsplanen drivs av målområdesansvariga (MOA), som ansvarar för kontakter och förankring med berörda aktörer. MOA ansvarar inom sina respektive områden för att sprida kunskap om regionens färdriktning och strategiskt driva processer, tillsammans med relevanta aktörer. Genomförandeorganisationen för utvecklingsstrategin har regelbundna träffar och under dessa görs lägesavstämningar mot uppsatta mål. Handlingsplanen lyfts också under de tre stora forumen som äger rum varje år; Regionalt utvärderingsforum, Loka dagarna samt Regional utvecklingsforum. Syfte med halvtidsuppföljningen Det övergripande syftet med halvtidsuppföljningen är att fastställa hur genomförandet av handlingsplanens aktiviteter fortlöper i förhållande till de mål som antagits i handlingsplanen. Ett syfte är också att identifiera hinder och framgångsfaktorer för att kunna stärka genomförandet och därmed öka måluppfyllelsen. Metod Uppföljningen av handlingsplanen har integreras med den årliga uppföljningen (process- och aktivitetsuppföljning) av aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen av Örebroregionens utvecklingsstrategi som regionförbundet genomför. Målområdesansvariga (MOA) ansvarar för att inrapportera hur genomförandet av aktiviteter i handlingsplanen framskrider. Regionförbundet ansvarar för att sammanställa inrapporterade aktiviteter för att skapa en överblick över hur genomförandet framskrider. Särskilt fokus har legat på att beskriva aktiviteter, identifiera hinder, framgångsfaktorer. För att ytterligare Målområdesansvariga Kunskapslyft för barn och unga Peter Morfeldt, Regionförbundet Örebro Kunskapslyft i arbetslivet Maria Svensson-Hallberg, Regionförbundet Örebro Entreprenörskap och Innovationer Cecilia Sundin, Regionförbundet Örebro Innovativa miljöer Agneta Stål, Örebro läns landsting Förvaltningsstaden Ingela Pihl, Länsstyrelsen i Örebro län Rika naturupplevelser Toni Eriksson, Regionförbundet Örebro Sprudlande kulturliv Rikard Åslund, Örebro läns landsting Stora evenemang Alf Lindblad, Örebro kommun Fler boende i Örebroregionen Vakant Aktiv regionförstoring Fredrik Eliasson, Örebro läns landsting Goda kommunikationer med omvärlden Fredrik Idevall, Regionförbundet Örebro Granskare Ekologiskt hållbart Nanny Andersson Sahlin, Länsstyrelsen i Örebro län Mångfald och integration Maria Johansson, Länsstyrelsen i Örebro län Barn och unga Marie Cecares Olsson, Regionförbundet Örebro En jämställd region Kerstin Lillje, Länsstyrelsen i Örebro län En god folkhälsa Thomas Falk, Örebro läns landsting 5

6 Halvtidsuppföljning handlingsplan för en jämställd regional tillväxt fördjupa inrapporteringen har så kallade dialogsamtal hållits med målområdesansvariga (MOA). I anslutning till halvtidsuppföljningen anordnades också en workshop där målområdesansvariga, granskare och andra regionala aktörer deltog. Syftet med workshopen var att diskutera hur effektiviteten i genomförandet kan utvecklas utifrån halvtidsuppföljningens resultat. Resultat från workshopen redovisas i bilaga längst bak i rapporten. Indikatorer för uppföljning För att skapa tydlighet och överblickbarhet i uppföljningen används ett indikatorsystem där JA innebär att aktiviteter startats och NEJ innebär att aktiviteter inte startats. JA (Aktivitet har startats) NEJ (Aktivitet har inte startats) 6

7 Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga: I Örebroregionen är skillnaderna mellan könen avseende betygsnivå och utbildningsnivå stora. Pojkarnas resultat i skolan är betydligt lägre än flickornas, samt även lägre än genomsnittet för pojkar i Sverige. Fler kvinnor än män fortsätter från gymnasiet till en högre utbildning. Att pojkar och män har sämre kunskapsresultat i skolan är problematiskt för gruppen pojkar/män och för Örebroregionens framtida kompetensförsörjning eftersom kunskapskravet i arbetslivet ökar och kommer fortsätta att öka. Skillnaderna mellan könen avseende betygsnivå och utbildningsnivå varierar men trenden är att skillnaderna ökar. Målbild Aktivitet Tid Målgrupp Berörda aktörer Status halvtidsuppföljning Likvärdig utbildning Skolor med hög kvalitet som kan möta alla elever utifrån deras behov Skolpolitiker, förvaltning, rektorer JA (Process startad) Ta fram en åtgärdsplan genom att ta del av slutbetänkandet från Jämställdhetsdelegationen från skola och högskola och analysera betydelsen för regionen. Målområdesansvarig (MOA) kommer att verka i sina pågående processer med skolpolitiker och kvalitetsansvariga på förvaltningsnivå samt rektorer. Uppmärksamma den egna verksamheten, analysera, dra slutsatser och lägga strategier Skolpolitiker, förvaltning, rektorer Skolstödsgruppen startar processer i sina pågående lärnätverk med rektorer, förvaltningsansvariga och skolpolitiker där kunskaps- och erfarenhetsutbyte ska skapa medvetenhet, förhållningssätt och konkreta insatser i skolorna (integrera i det vardagliga arbetet - ej i projekt). JA (12 st. skolutvecklingsplaner med jämställdhet i fokus) Utveckla skolans egen förmåga school empowerment Skolpolitiker, förvaltning, rektorer JA (Process startad) Kommentarer: Åtgärdsplanen har ännu inte kommit till stånd, men processen att skapa den pågår. Målområdesansvarig utgår från ett synsätt som utgår ifrån att ska man skapa verklig förändring måste man först kartlägga hur verkligheten ser ut. Inte sällan handlar det om att utmana den dominerande kulturen i skolan för att skapa förändring. Svaga matteresultat handlar inte alltid om matteundervisningen i sig utan att den rådande kulturen (ofta elevsynen) underminerar möjligheten till bra resultat. När det gäller aktiviteten att uppmärksamma den egna verksamheten, analysera, dra slutsatser och lägga strategier har 12 skolutvecklingsplaner tagits fram där jämställdhetsperspektivet är väl integrerat. Aktiviteten att utveckla skolans egen förmåga school empowerment genomförs genom den regionala skolstödsgruppens arbete, bland annat genom att skapa mötesplatser, koppling till forskning och konkreta skolstöduppdrag. 7

8 Halvtidsuppföljning handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Kunskapslyft i arbetslivet: I Örebroregionen är andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning högre än andelen män, 24 procent jämfört med 14 procent (2011). Trenden är att skillnaden mellan könen ökar. Örebro universitet försörjer i hög grad den regionala arbetsmarknaden och etableringen på arbetsmarknaden från universitetet är över riksgenomsnittet. En högre andel män än kvinnor etableras på arbetsmarknaden visar statistik för riket och skillnaden mellan könen har ökat. Tyvärr finns inte könsuppdelad statistik gällande etableringsgraden i regionen att tillgå. Det är anmärkningsvärt att en större andel kvinnor än män har eftergymnasial utbildning samtidigt som andelen män är högre än andelen kvinnor gällande etablering efter examen från universitet/högskola. En anledning till detta skulle kunna vara att vissa utbildningar leder till arbete i högre grad än andra och att exempelvis tekniska utbildningar som traditionellt är mansdominerade har en hög etableringsgrad. Målbild Aktivitet Tid Målgrupp Berörda aktörer Status halvtidsuppföljning Utbildningar ska vara könsneutrala Analysera nationella studier och rapporter på området Utbildningsanordnare inom alla nivåer och utbildningsformer MOA kommer att verka genom företrädare för utbildningsanordnare NEJ (Arbetsgrupp är dock bildad). för att och arbetsgivare genom attrahera Analysera och förändra Arbetsgivare/branscher framtagande av både utbildningsutbudet. Handlingsplan för Föräldrar flickor/kvinnor kompetensförsörjning. Synliggör villkoren för och olika yrken utifrån ett Samhället - Media pojkar/män. jämställdhetsperspektiv. Kommunicera forskningsresultat. Lyft goda förebilder till målgrupperna. Avsätt medel för utvecklingsarbete. Sätt upp mätbara mål tillsammans med utbildningsanordnare och arbetsgivare. Politik (lokalt, regionalt, nationellt) Teknikcollege Vård- och omsorgscollege Regionförbundet Örebro (Kompetensplattformsuppdraget) Regionalt Resurscentrum Örebro län Fortsätta med det riktade arbetet inom College för att bryta könsmönster och tillsätta resurser för uppföljning av resultat och spridning. Processledarna för Vård- och omsorgscollege samt Teknikcollege. Kommentarer: Aktiviteterna som finns i handlingsplanen hänger ihop i en utvecklingskedja, enligt 4 P metoden för jämställdhetsintegrering - där kartläggning av fakta och analys utgör starten innan man går vidare med genomförandet av aktiviteterna. Arbetsgruppen som ska driva arbetet framåt är bildad och har träffats ett par gånger. Resursfrågan är central för det fortsatta arbetet. Troligtvis bör ett större projekt tas fram för att genomföra handlingsplanens aktiviteter. Arbetsgruppen ser för närvarande över hur och vem som skulle kunna finansiera. Inom arbetsgruppen och med de resurser som finns tillgängliga så har samarbetet mellan befintliga aktörer kommit igång. Det kommer under våren att genomföras ett större seminarium för att sprida kunskap och lyfta förebilder. Arbetsgruppen anser dock inte att den typen av aktiviteter är tillräckligt för att åstadkomma skillnad när det gäller att bryta könsmönster. 8

9 Utvecklingsområde 2: Innovationer och entreprenörskap Entreprenörskap och företagande: I Örebroregionen ökar antalet nystartade företag. Ökningen av kvinnors företagande går dock sakta. Det är cirka dubbelt så många företag med en manlig ledning som en kvinnlig ledning, som startas utgjorde kvinnorna i regionen cirka en tredjedel av den totala företagarpopulationen. Samtliga börsnoterade företag med huvudkontor i Örebroregionen har en man som VD. För riskkapitalinvesteringar är det svårt att anlägga ett könsperspektiv. Inom logistikbranschen i regionen utgör kvinnorna en fjärdedel av de sysselsatta och andelen har varit i princip densamma mellan Fyra av fem näringslivsorganisationer leds av kvinnor. Tre av organisationerna har en styrelse där två av tre ordförande är män. Posten som näringslivschef i kommunerna domineras av män, åtta är män och tre är kvinnor. Målbild Aktivitet Tid Målgrupp Berörda aktörer Status halvtidsuppföljning Samma möjlighet för kvinnor och män att starta och driva företag 2014 Företagsfrämjande aktörer JA (Projekt Jämför och projekt Affärsrådgivning på lika villkor pågår) Kompetensutveckling attityder och värderingar, kunskap om nya branscher och tekniker, t.ex. Affärsrådgivning på lika villkor. Arbeta för att genom projekt bidra till ökad jämställdhetsintegrering av det regionala tillväxtarbetet. Företagsfrämjande aktörer Målområdesansvarig (MOA) verkar tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län, Regionförbundet, ALMI, BRO, Drivhuset, Inkubera, Coompanion, UF, Regionalt Resurscentrum Örebro län, ESF-rådet, Tillväxtverket, Science Park i Karlskoga och Örebro. Regionalt Resurscentrum Örebro län Öronmärka en del av det regionala företagsstödet till speciella insatser för kvinnor Kvinnor som vill: starta företag att deras företag ska utvecklas Länsstyrelsen JA (Projekt Utveckling av nya tillväxtbranscher) utveckla innovativa idéer Ge privatpersoner bättre kännedom om ALMI och andra aktörer genom att möta kunderna där de är t.ex: -Finnas på Mariebergs köpcentrum utanför arbetstid. -Stå på marknader Kvinnor som vill starta företag. ALMI NEJ (Aktivitet på Marieberg ej genomförd) JA (Almi deltagit på marknadsafton) -TV-reklam. JA (TV-reklam genomförd) Jämn könsfördelning i logistikbranschen Information till företag i logistikbranschen om vinster med jämställdhet i samband med möten med t.ex. Forum för logistik (nätverk som arbetar för att stärka logistiksektorn) Företag i logistikbranschen MOA kommer att verka genom t.ex. Forum för logistik, Logistikregionen inom Business region Örebro. NEJ 9

10 Halvtidsuppföljning handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Kommentarer: Halvtidsuppföljningen visar att aktiviteter kommit igång inom tre av fyra områden. Projekt Affärsrådgivning på lika villkor inom ramen för projekt Jämför har startats upp för att bidra till ökad jämställdhetsintegrering av det regionala tillväxtarbetet kronor har öronmärkts till kvinnligt företagande genom projekt Utveckling av nya tillväxtbranscher inom Främja kvinnors företagande. Projektet har lett till fler ansökningar från kvinnliga företagare. Almi har deltagit på marknadsafton och kört TV-reklam. Aktiviteten på Mariebergs köpcentrum är dock ännu inte genomförd. Inga aktiviteter har blivit genomförda för att skapa en jämnare könsfördelning i logistikbranschen. 10

11 Innovativa miljöer: Av de som är sysselsatta inom forskning och utbildning i riket är männen i majoritet. Störst är skillnaden mellan könen inom företag och minst inom universitet/högskolor. Könsuppdelad statistik på regional nivå saknas. Cirka 80 procent av de som är sysselsatta inom kunskapsintensiva arbetsställen i Örebroregionen är män. Denna andel har i princip varit oförändrad under 2000-talet. Målbild Aktivitet Tid Målgrupp Berörda aktörer Status halvtidsuppföljning Lika stor andel kvinnor och 2014 Kvinnor som vill utveckla Örebro universitet/ Innovationskontoret JA (Innovationsslussen på män som innovativa Örebro läns landsting innovatörer idéer ALMI är öppnad). Stimulera kvinnor att utveckla idéer genom att erbjuda kvinnor utvecklingsverktyg för produkter och tjänster Örebro läns landsting Länsstyrelsen i Örebro län Skapa en Innovationssluss i Örebro läns landsting Örebro läns landsting Kommentarer: Innovationsslussen Region Örebro är öppnad för att bättre kunna ta tillvara goda idéer om hur arbetet inom Örebro läns landsting kan bli enklare. Innovationsslussen ger hjälp med att omsätta idéer till handling och växtkraft så att den kan komma fler till godo. Innovationsslussens arbete sker i nära samarbete med Almi och Örebro universitet. Universitetssjukhuset är en av regionens största offentliga kunskapsintensiva arbetsplatser. Innovationsslussen stärker framför allt kvinnor som innovatörer i och med att landstinget är en kvinnodominerad arbetsplats. 11

12 Halvtidsuppföljning handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Förvaltningsstaden Örebro: De statligt sysselsatta i Örebro kommun ökar och det gäller för både kvinnor och män. Ökningen av kvinnor är dock större. Fler kvinnor än män är statligt sysselsatta i kommunen och 2010 var fler kvinnor än män statligt sysselsatta. Sett till procent innebär det att kvinnor utgör 59 procent av de statligt sysselsatta och män utgör 41 procent. Målbild Aktivitet Tid Målgrupp Berörda aktörer Status halvtiduppföljning Fler statliga myndigheter med jämn könsfördelning Marknadsföra Örebro som en jämställd och därmed en attraktiv stad. Statliga och andra offentliga verksamheter MOA kommer att föra in jämställdhetsperspektivet i sitt arbete JA Kommentarer: Den tidigare målområdesansvarige hade en tydlig ambition att väva in perspektivet kontinuerligt i det ordinarie arbetet. Under våren 2014 har en ny målområdesansvarig rekryterats för att föra stafettpinnen vidare. 12

13 Utvecklingsområde 3: Lustfyllda möten och upplevelser Sprudlande kulturliv: En betydligt större andel kvinnliga projektledare än manliga, får projektmedel till kulturprojekt för unga i Örebroregionen var andelen kvinnliga projektledare 70 procent. I regionen är en större andel kvinnor än män sysselsatta inom kultursektorn. Trenden är att andelen män ökar och 2010 utgjorde männen 47 procent av de sysselsatta. En större andel kvinnor än män tar del av kulturutbudet som exempelvis scenkonst, bibliotek och studiecirklar. Någon större förändring över tid har inte skett. En större andel kvinnor än män är även kulturutövande. Bara när det gäller spela musikinstrument var andelen män större Målbild Aktivitet Tid Målgru pp Lika många Fler pojkar/män ska delta Barn och män/pojkar i kulturaktiviteter. Ge 2014 unga som utrymme för förebilder flickor/kvinnor som bryter stereotyper deltar i och visar på mångfald. kulturaktivitet Erbjuda redskap för er förbättrad kommunikation och reflektion. Modernisera kulturbegreppet. T.ex. inkludera ny teknik, dataspel-kulturen. Berörda aktörer Målområdesansvarig (MOA) kommer att verka genom dialog med kulturinstitutioner och skola. Örebro läns landsting Status halvtidsuppföljning JA (Projekt unga pojkars läsning, Länsbiblioteket) Kommentarer: Projektet Unga pojkars läsning (länsbiblioteket) är den tydligaste aktiviteten som kommit igång som bidrar till måluppfyllelsen. Antalet pojkar som deltar i dansaktiviteter ökar, företrädesvis på grund av streetdance som är en växande dansform. Vice versa ökar flickornas deltagande i samband med filmskapande. När det gäller förebilder är genomslagskraften störst på den nationella nivån, exempelvis fotbollspelaren som vann Let s Dance (Anton Hysén). 13

14 Halvtidsuppföljning handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Stora evenemang: Det finns ingen statistik för hur stor andel av de som övernattar på hotell som är kvinnor respektive män. Det går därför inte att säga om Örebroregionens evenemang lockar till sig flest kvinnor eller män. Inom elitidrotten har både damlag och herrlag rönt framgångar i regionen. Säsongen 2009/10 fanns det ett elitidrottslag på damsidan och två på herrsidan och säsongen därpå, 2010/11, hade damlagen ökat till tre och herrlagen minskat till ett. Herrfotbollslaget i Örebro får, och har under de senaste åren fått, betydligt högre marknadsföringsbidrag än damfotbollslaget av Örebro kommun. En anledning till detta kan vara att lagen uppfyller kriterierna för bidraget olika väl. Målbild Aktivitet Tid Målgru pp Lika många Elitföreningar inom damidrott Elitklubb inslag i media ges möjlighet till 2014 ar om både stöd i kontakter med kvinnors och media. mäns elitidrott Berörda aktörer MOA kommer att verka genom dialog med kommuner och elitklubbar. Örebro läns idrottsförbund Status halvtidsuppföljning JA (MOA har fört dialog med KIF Örebro). Kommentarer: Målområdesansvarig (MOA) har fört dialog med KIF Örebro om sponsring och mediakontakter. För att elitföreningar inom damidrott ska ges bättre möjlighet till stöd i mediakontakter ser Målområdesansvarig att en resurs som jobbar med rådgivning inrättas under (ÖLIF) Örebro läns idrottsförbund. Under inledning av 2014 kommer målområdesansvarig föra diskussioner med ÖLIF om inrättandet av en rådgivningstjänst. 14

15 Utvecklingsområde 4: Den öppna regionen Fler boende i Örebroregionen: I Örebroregionen bor fler kvinnor än män och både antalet kvinnor och män ökar. Dock minskar skillnaden mellan könen i och med att antalet män ökar mer än antalet kvinnor, främst på grund av invandring. I regionens kommuner ökade inflyttningen av kvinnor i åtta kommuner 2011 och inflyttningen av män ökade i samliga. Trenden är att antalet kommuner med ökning av kvinnor ligger kvar på samma nivå medan ökningen av män sker i allt fler kommuner. Sett till inrikes flyttnetto har fler kvinnor flyttat från regionen än till regionen under hela 2000-talet och detsamma har även gällt för männen de flesta åren. Det negativa flyttnettot har under de senaste åren minskat för både kvinnor och män. Regionen visar på obalans mellan centrum (representerat av Kumla, Lekeberg, Örebro) och periferin (representerat av Degerfors, Hällefors, Laxå, Ljusnarsberg) vad gäller befolkningsutveckling, där centrum växer och periferin minskar. Den typiska inrikes inflyttaren till Örebroregionen är en 21-årig kvinna från Stockholm som flyttar hit för att studera. Målbild Aktivitet Tid Målgrupp Berörda aktörer Status halvtidsuppföljning Lika många män som kvinnor flyttar till regionen för att studera. Tillsätta en arbetsgrupp med representanter från regionen och universitetet, som tar fram strategier för att förändra könsbundna utbildningsval. Presumtiva studenter utanför regionen Målområdesansvarig (MOA) är sammankallande. Örebro Universitet. JA (Arbetsgruppen är bildad). Kommentarer: Arbetsgruppen som ska ta fram strategier för att förändra könsbundna utbildningsval är bildad men har ännu inte sammanträtt. Målområdesansvarig saknas för tillfället för Fler boende i Örebroregionen. Rekrytering pågår för att fylla vakansen. 15

16 Halvtidsuppföljning handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Aktiv regionförstoring: Männen arbetspendlar mer än kvinnorna i Örebroregionen och detta gäller för samtliga tolv kommuner i länet. Samma gäller även för pendling till och från regionen. Andelen kvinnor som pendlar har ökat något. Det är svårt att säga hur arbetspendlingen med kollektivtrafik ser ut uppdelat på kön på grund av brister i statistik. Det vi vet med säkerhet är dock att andelen kvinnor och män som arbetspendlar med tåg längs Mälarbanan är ganska jämnt medan kvinnor utgör nästan tre femtedelar av de resande med buss per dygn i Örebro län. Målbild Aktivitet Tid Målgrupp Berörda aktörer Status halvtidsuppföljning Män och kvinnor Bekväma expressbussar med 2020 Regionala kollektivtrafikmyndigheten Regionala kollektivtrafikmyndigheten JA (Expressbuss Hällefors-Örebro nyttjar tågstandard samt startats upp). kollektivtrafik bekväma Länets kommuner lika mycket expressbusshållplatser. Turutbudet ska anpassas efter både kvinnors och mäns särskilda behov av resande JA (Görs kontinuerligt) Kommentarer: Expressbuss Hällefors-Örebro startades Inga specifika aktiviteter för att skapa bekvämare expressbusshållsplatser har startats upp ännu. Utveckling av resecentrum i Nora, Kopparberg, Kumla och Karlskoga har skett under året. Anpassning av turutbudet sker kontinuerligt. Under 2013 har det gjorts en översyn av stadslinjenätet i Örebro, vilken ska implementeras februari Det har också gjorts en större översyn över kollektivtrafiken i den södra länsdelen. Implementering ska ske under Målområdesansvarig ser som en nyckelfråga för att öka jämställdheten i kollektivtrafiken att statusen höjs på att åka buss. Satsningen på expressbussar med tågstandard med mera är ett sätt att höja statusen på buss som kollektivtrafikmedel. Bilaga 16

17 Redovisning av synpunkter från workshop 13 februari Den 13 februari 2014 anordnades en workshop med brett deltagande från myndigheter, organisationer och företag med fokus på hur genomförandet av handlingsplanen kan effektiviseras. Hinder, utmaningar, möjligheter och framgångsfaktorer identifierades. Hur stärker vi effektiviteten i genomförandet av handlingsplanen? (Kort sikt) Hinder/utmaningar Målområdesansvarig behöver utses på vakant position (Fler boende i Örebroregionen) Behövs djupare förståelse om varför jämställdhet är viktigt Lätt att skapa aktiviteter, men svårare att integrera i ordinarie verksamhet Lyfta andra värden och sammankoppla med företag (damidrott) Sälja in kommunikations- försäljningsstrategi (damidrott) Koppla in PR-byrå (damidrott) Tvångsmässighet (Vi gör saker som vi alltid gjort utan att reflektera över det) Möjligheter/framgångsfaktorer Mer kunskap och att vi alla hjälper varandra med att tänka och agera jämställt Teknikcollege (som jobbar aktivt med jämställdhet) Projektansökningar till strukturfonder Evenemang för pappa och tonåring Kulturnatten Hur tar vi arbetet vidare? (Lång sikt) Hinder/utmaningar Kunskap, förståelse, insikt Empowerment, att äga makten över sin egen förändring Samverkan Ska inte vara ett separat dokument för jämställdhet Aktiviteter mot media Långa processer för att förändra värderingar Möjligheter/framgångsfaktorer KomTek (Kommunal teknikskola) i alla kommuner Processtöd Ledningens engagemang Pilot för europeiskt projekt i jämställdhetsintegrering (ESF) Politiker måste vara bra beställare Stärka medvetenheten om varför jämställdhet är viktigt Samverkan är en förutsättning Mätbara mål enskild handlingsplan inom teknikcollege Fortsätt det goda jobbet ta ett steg till Börja i det lilla få in jämställdhet i det dagliga tänket Integrera jämställdhet ännu tydligare i nästa rup/rus Integration förskola/skola 17

18 18 Halvtidsuppföljning handlingsplan för en jämställd regional tillväxt

19

20 Regionförbundet Örebro Tfn: Örebro Fax: Besöksadress: Forskarvägen 1 E-post:

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012 Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012 Utgångspunkter Primärt syfte: Hur ligger regionen till i förhållande till målen i rusen? Bidrag till att bättre förstå regionens utveckling

Läs mer

Rapport 2012:10. Nulägesanalys. En analys för framtagandet av handlingsplan om jämställd regional tillväxt. Kristin Abrahamsson

Rapport 2012:10. Nulägesanalys. En analys för framtagandet av handlingsplan om jämställd regional tillväxt. Kristin Abrahamsson Rapport 2012:10 Nulägesanalys En analys för framtagandet av handlingsplan om jämställd regional tillväxt Kristin Abrahamsson Nulägesanalys En analys för framtagandet av handlingsplan om jämställd regional

Läs mer

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Indikatorer The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga: Alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Välkomna Presentation Dagens agenda Kort om Regeringsuppdraget: Länsstyrelserna i Norrbotten och Västmanland,

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Sveriges demografiska mittpunkt Cirka 280 000 invånare Gränsar till 6 andra län Delar av 5 stift Örebro län ett län, men 6 landskap Närke, Västmanland, Värmland,

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget INNEHÅLL 1. Uppdraget 04 2. Frågan är

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Kulturanalys av förskoleverksamheten

Kulturanalys av förskoleverksamheten ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 {26) UTSKOTT Bos 152 Dnr KS 249/2014 Kulturanalys av förskoleverksamheten Ärendebeskrivning Projektledare/målornrådesansvarig Peter Morfeldt och utvecklingsledare/projektansvarig

Läs mer

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Uppdraget för delprojekt 3 Syfte: att utveckla en plan för målinriktade och strategiskt långsiktiga insatser i hela länet för att samordna och matcha arbetslivets

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege i socialfonden Nationell, regional och lokal satsning kopplat till kommande Socialfondsutlysning Tre huvudinriktningar i utvecklingsarbetet

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

Regional översiktlig planering för Örebroregionen. Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012

Regional översiktlig planering för Örebroregionen. Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012 Regional översiktlig planering för Örebroregionen Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012 Regional utvecklingspolitik Rumslig planering RUFS gav oss en tankeställare Syfte Ge ett regionalt perspektiv

Läs mer

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september Processen Kartläggning av aktörer/etablerade samverkansformer/branscher/utbildningsanordnare Dialog, april juni Dialogmötena i syfte att diskutera vilka behov och frågor nuvarande plattformar tar hand

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi?

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig Lyft näringslivet, 2014-11-05 Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning. Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14

Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning. Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14 Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14 Uppdraget: genus och jämställdhet i Kompetensforum Utbildning Workshop 1 Workshop 2 Genomförande Utifrån branschanalys

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet Tjänsteutlåtande Fritidssamordnare 2015-04-27 Erik Hjelmfors 08-590 971 56 Dnr: Erik.hjelmfors@upplandsvasby.se KFN/2014:79 34701 Kultur- och fritidsnämnden Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med 2013-02-19 Föreningar i Örebro län Det finns drygt 3 100 föreningar i Örebro län. Nästan hälften av alla vuxna är aktiva i en förening. Största engagemanget

Läs mer

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

Vägen till VO-branschen

Vägen till VO-branschen Vägen till VO-branschen De flesta flickor/kvinnor vi frågade har alltid vetat pojkar/män uttryckte ofta att det var slumpen som avgjorde och att de fick testa på yrket: Jag jobbade som kakelsättare men

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Executive Summary Genomlysning av genomförandeorganisationen för Örebroregionens utvecklingsstrategi

Executive Summary Genomlysning av genomförandeorganisationen för Örebroregionens utvecklingsstrategi Executive Summary Genomlysning av genomförandeorganisationen för Örebroregionens utvecklingsstrategi Underlaget i denna Executive summary är baserad på rapporten Genomlysning av Genomförandeorganisationen

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek 50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek Film från friggeboden till huset http://www.youtube.com/watch?v=eeiovwaivga Kommunallagen, kapitel 2, 2 Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen 1 (5) Vårt datum 2016-01-26 Ert datum 2015-11-03 Vårt Dnr: 99.15 Ert Dnr: 99.15 SACO Box 2206 103 15 Stockholm Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Sammanfattning

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne DET ÖPPNA SKÅNE Enligt Skånes regionala utvecklingsstrategi har vi år 2030 det öppna Skåne. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett öppet

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag beviljades 116 miljoner kronor under samma period. Källa: Tillväxtverket, Hur kan företagsstöden

Läs mer

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Processtöd jämställdhetsintegrering ESF Jämt * Är ett av de processtöd som finns knutna till Europeiska socialfonden * Tillhandahåller kostnadsfritt

Läs mer

Rollbeskrivning. sociala investeringar

Rollbeskrivning. sociala investeringar Rollbeskrivning sociala investeringar Ett utvecklat arbete med sociala investeringar kräver en organisation som kan hantera de olika delar som ingår. Som i allt strategiskt drivet arbete behöver samtliga

Läs mer

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt

Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Datum Dnr 2013-01-29 12-035 Näringsdepartementet Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Ett nytt regionalt arbetssätt Regionförbundets Sörmland har från årsskiftet ett nytt regionalt utvecklingsprogram,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Jämlika Landskrona - Fyra områden

Jämlika Landskrona - Fyra områden Stadsledningskontoret Personalavdelningen 1(5) Datum Handläggare 2011-10-10 Hannes Frizén Jämlika Landskrona Under 2010 ansökte och beviljades Landskrona stad medel från svenska ESFrådet för att driva

Läs mer

Företagsfrämjande på lika villkor

Företagsfrämjande på lika villkor Företagsfrämjande på lika villkor Jenny Idebro 30 september 2014, Stockholm Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Processmöte 25 maj Anette Granberg Utvecklingsledare utbildning och arbetsmarknad Regional utveckling Region Örebro län

Processmöte 25 maj Anette Granberg Utvecklingsledare utbildning och arbetsmarknad Regional utveckling Region Örebro län Processmöte 25 maj 2016 Anette Granberg Utvecklingsledare utbildning och arbetsmarknad Regional utveckling Region Örebro län TEMA: Verktyg för att nå resultat, vi studerar ett case. TEMA Avsikten Syftet

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Växa i Västmanland Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Slutrapport Växa i Västmanland 1 december Referensgrupp Kompetensrådet - Länsstyrelsen sammankallande Arbetsförmedlingen, Folkbildningen, Jobba

Läs mer

Ett jämställt Värmland

Ett jämställt Värmland Jämställdhetsstrategi för Värmlands län Ett jämställt Värmland Utgivare Länsstyrelsen Värmland 651 86 Karlstad 010-224 70 00 varmland@lansstyrelsen.se grafisk form Julia Runervik ISSN nr 0284-6845 publ.nr

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning Digitaliseringskommissionen tillsattes den

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Leka jämt. en del av hållbar utveckling

Leka jämt. en del av hållbar utveckling Leka jämt JÄMSTÄLLDHET en del av hållbar utveckling Kvinnor och mäns makt och inflytande på Gotland Är det sant eller falskt att kvinnor och män på Gotland har samma möjlighet till makt och inflytande

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan Minnesanteckningar Bästa föräldrastöd i samverkan 110301 Inledning Landstingets Samhällsmedicinska enhet tillsammans med Regionförbundet Örebro jobbar sedan 1 oktober 2010 med ett samverkans och utvecklingsarbete

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Genusanalys av Norrbottens handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2013-2014

Genusanalys av Norrbottens handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2013-2014 Genusanalys av Norrbottens handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2013-2014 Malin Lindberg Forskare vid genus och teknik Luleå tekniska universitet Analysens syfte Hjälp att urskilja vilka aktiviteter

Läs mer

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse 2015-10-27 RJL 2015/2222 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ung företagsamhet Förslag till beslut Nämnden för

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Att göra. Handlingsplan Jämställdhet och jämställdhetsintegrering

Att göra. Handlingsplan Jämställdhet och jämställdhetsintegrering Att göra. Handlingsplan Jämställdhet och jämställdhetsintegrering Diarienummer: 801-3545-15 Tryck: Västernorrland, Härnösand 2016 Denna handlingsplan går att få i alternativt format. Förord Jämställdhet

Läs mer

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner p.2014.808 Dnr.2011/354 Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-08 59 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Presentation av s betänkande 1 december 2015 Lenita Freidenvall Särskild utredare Cecilia Schelin Seidegård landshövding Länsstyrelsen

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Handlingsplan för en. jämställd regional tillväxt

Handlingsplan för en. jämställd regional tillväxt Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Produktion Näringsdepartementet Tryck åtta.45, Stockholm, april 2012 Artikelnummer N2012.12 nnehåll Förord Annie Lööf 5 Inledning 5 Bakgrund 8 Därför kräver

Läs mer

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015 bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen 2015 Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-15 Dnr 1401907 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Mentorskapsprogram för invandrarkvinnor

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Integrationsstrategi för Kalmar län

Integrationsstrategi för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2013-05-22 KS 2012/0768 Kommunstyrelsen Integrationsstrategi för Kalmar län Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar Länsstyrelsen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET SOM MOTOR FÖR TILLVÄXT

JÄMSTÄLLDHET SOM MOTOR FÖR TILLVÄXT JÄMSTÄLLDHET SOM MOTOR FÖR TILLVÄXT 2012-2014 förord Ett långsiktigt arbete där alla samhällets aktörer drar åt samma håll, med gemensamma prioriteringar, krävs för att nå framgång i jämställdhetsarbetet.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI för Länsbygderådet Sjuhärad

JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI för Länsbygderådet Sjuhärad JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI för Länsbygderådet Sjuhärad Antagen av styrelsen, 2010-09-22 Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har antagit visionen Vi ska bli bäst på jämställdhet. Upprättandet av en jämställdhetsstrategi

Läs mer